Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna, Funktor Kontrawariantny, Funkcja Zysku.
funkcja kołowa forma zdaniowa co to jest

Definicje matematyka na F

 • Definicja Liniowa Forma Co znaczy jednorodny I stopnia przynajmniej dwóch zmiennych. Ogólna postać form liniowych n zmiennych jest następująca: a1x1 +... + anxn. Występujące.
 • Definicja Geometryczna Figura Co znaczy punktów przestrzeni geometrycznej, a więc przestrzeni, gdzie jest rozważana jakaś geometria. Gdyż figura jest zbiorem, więc liczne.
 • Definicja figura mierzalna w sensie Jordana Co znaczy podzbiór płaszczyzny albo przestrzeni euklidesowej o innym wymiarze, dla którego istnieje jego miara Jordana.
 • Definicja Symetryczna Figura Co znaczy istnieje taka symetria osiowa, środkowa albo płaszczyznowa, iż obrazem tej figury poprzez tę symetrię jest ta sama figura. Oś, środek albo.
 • Definicja Wypukła Figura Co znaczy taki podzbiór F płaszczyzny albo przestrzeni, iż odcinek złączający żadne dwa jego punkty zawiera się w figurze F.
 • Definicja Jednokładne Figury Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez przekształcenie będące jednokładnością.
 • Definicja Podobne Figury Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez podobieństwo. Zobacz również: figury G przystające.
 • Definicja Przystające Rzutowo Figury Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez przekształcenie rzutowe przestrzeni zawierającej te figury.
 • Definicja Matematyczna Fizyka Co znaczy zakresu fizyki teoretycznej, dla której fundamentalnym narzędziem badawczym są sposoby matematyczne, raczej równania różniczkowe.
 • Definicja Fluktuacje Co znaczy przebiegu jakiegoś zjawiska albo jakiejś wielkości od jego prawidłowego przebiegu albo średniej wartości, na przykład wielokrotnie.
 • Definicja Wielościan Foremny Co znaczy zobacz wielościan foremny.
 • Definicja Wieloliniowa Forma Co znaczy zobacz funkcjonał wieloliniowy.
 • Definicja Forma Co znaczy jednorodny przynajmniej dwóch zmiennych. Wielomian taki jest sumą jednomianów tego samego stopnia, zwanego także stopniem formy. Forma.
 • Definicja Powierzchni Krzywiznowa Forma Co znaczy zobacz druga forma kwadratowa powierzchni.
 • Definicja Kwadratowa Forma Co znaczy Ogólna postać formy kwadratowej n-zmiennych jest następująca: gdzie liczby aij dla i,j = 1,..., n nazywają się współczynnikami, a macierz.
 • Definicja Półokreślona Kwadratowa Forma Co znaczy rzeczywista, dla (x1,...,xn) ≠ (0,...,0) przyjmująca wartości ustalonego znaku i wartość 0. Odpowiednikiem takiej formy jest 4x2 - 4xy + y2.
 • Definicja Powierzchni Metryczna Forma Co znaczy powierzchni S to jest funkcjonał dwuliniowy Fx określony w przestrzeni Sx wektorów stycznych w punkcie x do powierzchni S, wyrażający.
 • Definicja Różniczkowa Forma Co znaczy przyporządkowująca każdemu punktowi powierzchni albo rozmaitości różniczkowej funkcjonał liniowy albo wieloliniowy ustalonego stopnia.
 • Definicja Zdarzenia Frekwencja Co znaczy zdarzenia Z) - relacja ilości doświadczeń losowych, gdzie zaszło zjawisko Z, do ogólnej ilości wykonanych doświadczeń. Regularnie wraz ze.
 • Definicja A Haeviside Funkcja Co znaczy Hλ }λ >0 funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej ustalonych wzorem Funkcje te, zwane także funkcjami skoku, służą do zapisu operatora.
 • Definicja Symetryczna Forma Co znaczy wielomianem symetrycznym, a więc nie zmieniająca wartości przy dowolnej permutacji zmiennych, na przykład forma kwadratowa x2 + 6xy + y2.
 • Definicja Zewnętrzna Forma Co znaczy przestrzeni liniowej V przedmioty przestrzeni dualnej, a więc funkcjonały liniowe określone w V, nazywa się formami liniowymi, lecz również.
 • Definicja Formuła Co znaczy słowo oznaczający wzór matematyczny albo ustalone, powszechnie stosowane sformułowanie. W logice matematycznej znaczy on wyrażenie.
 • Definicja Powierzchni Podstawowe Formy Co znaczy formę metryczną powierzchni, zwaną również jej pierwszą metodą fundamentalną albo (niezbyt regulaminowo) kwadratową, i drugą formę.
 • Definicja Fraktal Co znaczy przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru, powstały z pewnej figury w tej przestrzeni poprzez usuwanie zeń skończonej albo nieskończonej.
 • Definicja Zbioru Charakterystyczna Funkcja Co znaczy dla podzbioru A przestrzeni X to jest funkcja χ A ustalona w X następująco: χA(x) = 1 gdy x ∈ A, χ A(x) = 0 gdy x ∈ X \ A.
 • Definicja Dodatnia Funkcja Co znaczy funkcja o wartościach rzeczywistych, przyjmująca wyłącznie wartości dodatnie.
 • Definicja Funkcja Co znaczy elementarnym to jest jednoznaczne przyporządkowanie f każdemu elementowi x pewnego zbioru D, zwanego dziedziną albo zbiorem określoności.
 • Definicja funkcja ζ (dzeta) Reimanna Co znaczy zmiennej zespolonej albo rzeczywista zmiennej rzeczywistej ustalona jako suma szeregu wzorem Jej dziedziną jest zestaw wszystkich liczb.
 • Definicja Addytywna Funkcja Co znaczy nazywa się addytywną, jeżeli w każdej spośród przestrzeni X i Y jest określone dodawanie, tematyka D spełnia warunek: x, y ∈ D ⇒ x + y ∈ D.
 • Definicja Zbioru Addytywna Funkcja Co znaczy przyporządkowującą liczby rzeczywiste podzbiorom jakiejś przestrzeni X, należącym do rodziny ℘ ⊆ 2X, nazywa się skończenie addytywną.
 • Definicja Algebraiczna Funkcja Co znaczy spełniająca tożsamościowo w swej dziedzinie równanie w[x,f(x)] = 0, gdzie w znaczy nietożsamościowo równy zeru wielomian dwóch zmiennych.
 • Definicja funkcja całkowalna z potęgą Co znaczy f jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych nazywa się całkowalną z k-tą potęgą (k > 0) w obszarze D, gdy istnieją całki (zgodne albo.
 • Definicja Celu Funkcja Co znaczy w zagadnieniach optymalizacji przebiegów różnych mechanizmów. Wyraża ona, w zależności od wartości parametrów określających przebieg.
 • Definicja Liczbowa Funkcja Co znaczy funkcja, której wartościami są liczby. Zobacz również: funkcja rzeczywista.
 • Definicja Ciągła Funkcja Co znaczy gdzie X i Y są przestrzeniami topologicznymi, nazywa się ciągłą w punkcie x0 ∈ D, gdy x0 jest punktem izolowanym dziedziny D albo gdy x0.
 • Definicja Dirichleta Funkcja Co znaczy funkcja charakterystyczna zbioru Qwszystkich liczb wymiernych, a więc funkcja D ustalona w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych wzorem.
 • Definicja Elementarna Funkcja Co znaczy zobacz funkcje elementarne.
 • Definicja Homograficzna Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej, będąca ilorazem dwóch wielomianów stopnia co najwyżej pierwszego. Funkcje.
 • Definicja Identycznościowa Funkcja Co znaczy niepustym A jest ustalona funkcja idA (identycznościowa w tym zbiorze) wzorem idA(x) = x dla x ∈ A. Dla każdego niepustego zbioru A idA.
 • Definicja Jednorodna Funkcja Co znaczy f zmiennych rzeczywistych x1,...,xn nazywa się: gdzie Z znaczy zestaw wszystkich liczb całkowitych a Q - zestaw wszystkich liczb.
 • Definicja Ciągła Jednostajnie Funkcja Co znaczy przestrzeniami metrycznymi o metrykach adekwatnie ρ i ρ ´, to funkcję f: X ⊇ D Y nazywa się jednostajnie ciągłą w zbiorze A ⊆ D, gdy dla.
 • Definicja Ciągła Jednostronnie Funkcja Co znaczy przestrzenią topologiczną, to funkcja zmiennej rzeczywistej f: R ⊇ D X nazywa się lewostronnie (prawostronnie) ciągłą w punkcie x0 ∈ D, gdy.
 • Definicja Cr Klasy Funkcja Co znaczy zobacz klasa regularności.
 • Definicja Ciągła Lewostronnie Funkcja Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła.
 • Definicja Macierzowa Funkcja Co znaczy zobacz macierzowa funkcja.
 • Definicja Liniowa Funkcja Co znaczy przypadkiem odwzorowania liniowego przestrzeni liniowych, gdy odwzorowanie tj. funkcją liczbowo-liczbową. Tak rozumiana funkcja liniowa f.
 • Definicja Łobaczewskiego Funkcja Co znaczy hiperbolicznej poprzez każdy pkt. A nie leżący na prostej k przechodzi nieskończenie sporo prostych nie przecinających tej prostej, a.
 • Definicja Malejąca Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej, spełniająca warunek gdzie D jest dziedziną funkcji f. Jeśli w tym warunku tematyka D zostanie zastąpiona.
 • Definicja Multiplikatywna Funkcja Co znaczy przestrzeni X i Y jest określone mnożenie (oznaczane tutaj bez kropki), a zestaw D ⊆ X spełnia warunek to funkcję f: X ⊇ D Y nazywa się.
 • Definicja Niedodatnia Funkcja Co znaczy f dowolnej zmiennej nazywa się niedodatnią, gdy nierówność f(x) ≤ 0 zachodzi dla wszystkich x z dziedziny D funkcji f; jeżeli z kolei.
 • Definicja Niezerowa Funkcja Co znaczy funkcja nietożsamościowo równa 0, a więc funkcja rzeczywista przyjmująca w aczkolwiek jednym punkcie swej dziedziny wartość różną od 0.
 • Definicja Odwracalna Funkcja Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa.
 • Definicja funkcja o wahaniu skończonym Co znaczy wahaniem funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej odpowiadającym podziałowi σ n: a = x0 < x1.
 • Definicja Odwrotna Funkcja Co znaczy jest funkcją różnowartościową (a więc odwracalną) w zbiorze A ⊆ D i f(A) = B, to funkcję g: Y ⊇ B X nazywa się odwrotną do f w zbiorze A.
 • Definicja Okresowa Funkcja Co znaczy rzeczywistej, ustalona w zbiorze D, nazywa się okresową albo periodyczną, gdy istnieje taka liczba rzeczywista c > 0, iż są spełnione.
 • Definicja Pierwiastkowa Funkcja Co znaczy funkcji f określonej wzorem f(x) = xn, w przedziale (- ∞, ∞), gdy n jest nieparzystą liczbą naturalną, a w przedziale [0, ∞), gdy n jest.
 • Definicja Pierwotna Funkcja Co znaczy dla funkcji rzeczywistejf zmiennej rzeczywistej nazywa się taką funkcję rzeczywistą F o tej samej dziedzinie, której pochodna F´ jest.
 • Definicja Poligonalna Funkcja Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej, której wykresem jest linia łamana. Jeśli x0 < x1.
 • Definicja Potęgowa Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej, ustalona wzorem postaci f(x) = xn, gdzie n znaczy liczbę naturalną, zwaną wykładnikiem funkcji potęgowej f.
 • Definicja Prawdziwościowa Funkcja Co znaczy wartość logiczną (tzn. ocenę prawdziwości albo fałszywości) zdania albo warunku powstałego z innych zdań albo warunków poprzez połączenie.
 • Definicja Regresji Funkcja Co znaczy zobacz regresja (w znaczeniu statystycznym.
 • Definicja Różniczkowalna Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej albo zespolonej, o wartościach rzeczywistych, zespolonych albo w innej przestrzeni liniowej i unormowanej, nazywa się.
 • Definicja Rzeczywista Funkcja Co znaczy wartościami są liczby rzeczywiste. Analogiczne znaczenie ma termin funkcja zespolona, lecz zupełnie inne termin funkcja wymierna.
 • Definicja Uwikłana Funkcja Co znaczy nazwa funkcji f: Rm ⊇ U Rnspełniającej warunek gdzie F: Rm×Rn ⊇ D Rn a = (0,...,0) ∈ Rn. Wtedy równość F(x,y) = jest zapisem układu n.
 • Definicja Wielowartościowa Funkcja Co znaczy funkcja ustalona w dowolnym zbiorze, której wartościami są podzbiory ustalonej przestrzeni.
 • Definicja Wymierna Funkcja Co znaczy zespolona funkcja f jednej albo wielu zmiennych, będąca ilorazem dwóch wielomianów, a więc dająca się przedstawić wzorem postaci gdzie n ≥.
 • Definicja Funkcjonał Co znaczy albo o wartościach w innym ciele, ustalona w zbiorze odwzorowań, krzywych albo w przestrzeni liniowej. Funkcjonałami nazywa się również.
 • Definicja Zdaniowa Funkcja Co znaczy warunek zdaniowy, warunek) - wypowiedź zawierająca zmienną albo kilka zmiennych i mająca tę własność, iż po podstawieniu w niej za zmienną.
 • Definicja Złożona Funkcja Co znaczy D Y i funkcji g: Y ⊇ D´ Z, gdzie X, Y i Z są dowolnymi przestrzeniami, ustala się nową funkcję h wzorem h(x) = g[f(x)], dla takich x ∈ D.
 • Definicja Analityczne Funkcje Co znaczy matematycznej i przedmiotu wykładanego na studiach matematycznych, obejmującego teorię funkcji zespolonych; inne znaczenie ma z kolei.
 • Definicja Elementarne Funkcje Co znaczy rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej, obejmująca: wielomiany i pierwiastki, funkcje wykładnicze i logarytmy, funkcje trygonometryczne.
 • Definicja Trygonometryczne Funkcje Co znaczy sześciu następujących funkcji: sinus (skrót: sin), cosinus (cos), tangens (tg), cotangens (ctg), secans (sec) i cosecans (cosec.
 • Definicja Dwuliniowy Funkcjonał Co znaczy zmiennych wektorowych, liniowy względem każdej z nich. Jeśli V jest przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} - jej bazą i F: V×V K.
 • Definicja Jednorodny Funkcjonał Co znaczy zmiennych wektorowych, zmieniających się w przestrzeni liniowej V nad ciałem K, o wartościach w tym ciele, nazywa się jednorodnym stopnia p.
 • Definicja Funktor Co znaczy występujące w teorii kategorii i będące odnosząc się do kategorii przykładem homomorfizmu struktur algebraicznych. Funktor z kategorii Γ w.
 • Definicja Hiperboliczne Funkcje Co znaczy wspólna nazwa obejmująca następujące funkcje: cosinus hiperboliczny, cotangens hiperboliczny, sinus hiperboliczny i tangens hiperboliczny.
 • Definicja Podaddytywna Funkcja Co znaczy funkcja rzeczywista f zmiennej rzeczywistej spełniająca nierówność dla x i y należących do dziedziny funkcji f.
 • Definicja Gładka Funkcja Co znaczy zobacz gładka funkcja.
 • Definicja Kowariantny Funktor Co znaczy zobacz funktor.
 • Definicja Eulera Funkcje Co znaczy funkcje: beta i gamma Eulera, określone jako całki Eulera I i II rodzaju.
 • Definicja Kąta Trygonometryczne Funkcje Co znaczy CAB wartości funkcji trygonometrycznych są określone jako funkcje trygonometryczne jego miary α, traktowanej jako miara obrotu o ten kąt.
 • Definicja Zespolone Trygonometryczne Funkcje Co znaczy zobacz sinus liczby zespolonej.
 • Definicja Addytywny Funkcjonał Co znaczy funkcjonału F jest określone dodawanie (na przykład gdy argumentami są funkcje albo wektory), to funkcjonał F nazywa się addytywny w.
 • Definicja Wypukła Funkcja Co znaczy nazywa się wypukłą w przedziale Δ, gdy dla x1, x2 ∈ Δ i t ∈ [0,1] spełnia nierówność Funkcja f, spełniająca dla tych samych x1, x2 i t.
 • Definicja Jednostajnie Ciągła Funkcja Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła.
 • Definicja Kosztów Funkcja Co znaczy zobacz funkcja celu.
 • Definicja Faktoryzacja Co znaczy przestrzeni X przestrzeni X/~ wszystkich klas abstrakcji przedmiotów tej przestrzeni względem określonej w niej stosunku równoważnościowej.
 • Definicja Równanie Falowe Co znaczy zobacz równanie falowe.
 • Definicja Reguła Falsi Co znaczy zobacz reguła falsi.
 • Definicja Liczba Fermata Co znaczy zobacz liczba Fermata.
 • Definicja Twierdzenie Fermata Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata.
 • Definicja Fi Co znaczy dwudziesta pierwsza litera alfabetu greckiego.
 • Definicja figura mierzalna w sensie Lebesgue´a Co znaczy podzbiór przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru, dla którego istnieje jego miara Lebesgue´a.
 • Definicja Niemierzalna Figura Co znaczy podzbiór przestrzeni, z ustaloną w niej jakąś miarą, dla którego miara ta nie jest ustalona.
 • Definicja Płaska Figura Co znaczy figura będąca podzbiorem płaszczyzny.
 • Definicja Przystające G Figury Co znaczy określoną ekipą przekształceń przestrzeni X, to figury A,B ⊆ X nazywa się G-przystającymi lub przystającymi względem ekipy G, gdy istnieje.
 • Definicja Lissajous Figury Co znaczy poprzez pkt. wykonujący ruch, będący wypadkową dwóch wzajemnie prostopadłych drgań harmonicznych o współmiernych okresach i określonej.
 • Definicja Nieokreślona Kwadratowa Forma Co znaczy znakozmienna) - forma kwadratowa rzeczywista, przyjmująca wartości dodatnie i ujemne. Takimi formami kwadratowymi są na przykład: 3xy, x2.
 • Definicja Określona Kwadratowa Forma Co znaczy rzeczywista, dla (x1,...,xn) ≠ (0,..., 0) przyjmująca wartości wyłącznie dodatnie lub wyłącznie ujemne. Takimi formami są na przykład: x2.
 • Definicja Formalizm Co znaczy matematyce (w przeciwieństwie od filozofii) bazuje na wykorzystaniu do nie wszystkich, najczęściej regularnie powtarzanych rozumowań.
 • Definicja Fortran Co znaczy języków programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, będąca skrótem angielskich słów FormulaTranslator. Język ten szczególnie pasuje do.
 • Definicja Multiplikatywna Addytywno Funkcja Co znaczy zmiennej liczbowej o wartościach liczbowych albo macierzowych, spełniająca warunki: Przykładami funkcji addytywno-multiplikatywnych są.
 • Definicja Całkowalna Funkcja Co znaczy rzeczywista f jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych jest całkowalna w ograniczonym obszarze, gdy istnieje jej całka Riemanna w tym.
 • Definicja Całkowita Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej ustalona w całym zbiorze R liczb rzeczywistych albo całym zbiorze C liczb.
 • Definicja Eksponencjalna Funkcja Co znaczy funkcja wykładnicza.
 • Definicja Fakultatywna Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej, będąca rozszerzeniem funkcji n! ze zbioru liczb naturalnych na zestaw liczb rzeczywistych x > - 1, a ustalona jedną.
 • Definicja Gaussa Funkcja Co znaczy teorii liczb funkcja φ, przyporządkowująca każdej liczbie naturalnej n liczbę naturalną φ (n), wyrażającą liczba nie większych od n liczb.
 • Definicja Herona Funkcja Co znaczy H trzech zmiennych rzeczywistych (albo zespolonych), ustalona wzorem Jeśli za zmienne x, y i z podstawimy długości boków dowolnego.
 • Definicja Interpolacyjna Funkcja Co znaczy interesującej nas funkcji jej wartości są znane tylko w skończonym zbiorze {x0,x1,...,xn} punktów przedziału [a,b] spełniających warunki a.
 • Definicja Liczbowa Liczbowo Funkcja Co znaczy zarówno tematyka, jak i przeciwdziedzina są zbiorami liczb rzeczywistych. W nauczaniu szkolnym regularnie dla tych właśnie funkcji.
 • Definicja Logarytmiczna Funkcja Co znaczy funkcji wykładniczej x ax, gdzie a > 0 i a ≠ 1, nazywa się funkcją logarytmiczną o podstawie a albo logarytmem o podstawie a. Zwłaszcza.
 • Definicja Mierzalna Funkcja Co znaczy f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni X z miarą ustaloną w σ - ciele ℘ ⊆ 2X, nazywa się mierzalną względem σ - ciała ℘, gdy D ∈ ℘ i dla.
 • Definicja Monotoniczna Funkcja Co znaczy silnie i słabo (funkcja malejąca), a więc funkcje nierosnące, i funkcje narastające silnie i słabo (funkcja rosnąca), a więc funkcje.
 • Definicja Nieciągła Funkcja Co znaczy Y, gdzie X i Y są przestrzeniami topologicznymi, mówi się, iż jest nieciągła w zbiorze A ⊆ D, gdy nie jest ciągła w aczkolwiek jednym.
 • Definicja Nieodwracalna Funkcja Co znaczy nieodwracalna w podzbiorze A swej dziedziny, gdy istnieją takie dwa różne przedmioty x i y zbioru A, iż f(x) = f(y) (funkcja.
 • Definicja Nieparzysta Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej o dziedzinie D, spełniająca warunki: dla x ∈ D. Przykładami funkcji nieparzystych są funkcje f i g określone.
 • Definicja Półciągła Funkcja Co znaczy f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, nazywa się półciągłą z dołu (z góry) w punkcie x0 dziedziny D, gdy x0 jest punktem.
 • Definicja Prosta Funkcja Co znaczy f, ustalona w podzbiorze D przestrzeni z miarą, nazywa się funkcją prostą, gdy jest funkcją mierzalną i jej zestaw wartości jest.
 • Definicja Przestępna Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej, nie będąca funkcją algebraiczną. Funkcjami przestępnymi są na przykład funkcje wykładnicze i logarytmiczne i.
 • Definicja Sumowalna Funkcja Co znaczy f, ustaloną w podzbiorze D przestrzeni z miarą X, nazywa się sumowalną w zbiorze A ⊆ D, gdy jest mierzalna względem miary przestrzeni X i.
 • Definicja Symetryczna Funkcja Co znaczy zmiennych nazywa się symetryczną, jeśli dla każdej permutacji x1´, x2´,..., xn´ ciągu x1, x2,..., xn zachodzi równość f(x1´, x2´,..., xn´.
 • Definicja Wielomianowa Funkcja Co znaczy albo zespolona f, najczęściej jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x, wyrażająca się wzorem gdzie współczynniki a0, a1,..., an są.
 • Definicja Wykładnicza Funkcja Co znaczy wykładnicze można określić jako funkcje f: R R, określone i ciągłe w całym zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych, różne od funkcji.
 • Definicja Ciągły Funkcjonał Co znaczy jeśli tematyka X funkcjonału F jest przestrzenią topologiczną, to nazywa się go ciągłym, gdy jest funkcją ciągłą.
 • Definicja Liniowy Funkcjonał Co znaczy zmiennych wektorowych, zmieniających się w przestrzeni liniowej V nad ciałem K, o wartościach z ciała K, nazywa się liniowym względem k tej.
 • Definicja Ciąg Fibonacciego Co znaczy zobacz ciąg Fibonacciego.
 • Definicja Liczby Fibonacciego Co znaczy zobacz liczby Fibonacciego.
 • Definicja Nierosnąca Funkcja Co znaczy zobacz funkcja malejąca.
 • Definicja Periodyczna Funkcja Co znaczy zobacz funkcja okresowa.
 • Definicja Fr Co znaczy skrót francuskiego słowa frontière (granica), wykorzystywany dawniej jako oznaczenie brzegu zbioru. Zobacz Bd.
 • Definicja Półciągły Funkcjonał Co znaczy funkcjonał o wartościach rzeczywistych, określony w przestrzeni topologicznej, nazywa się półciągłym, gdy jest funkcją półciągłą.
 • Definicja Wieloliniowy Funkcjonał Co znaczy funkcjonał wielu zmiennych wektorowych liniowy (funkcjonał liniowy, funkcjonał dwuliniowy) względem każdej zmiennej.
 • Definicja Zdaniotwórczy Funktor Co znaczy zobacz spójnik logiczny.
 • Definicja Niemalejąca Funkcja Co znaczy zobacz funkcja rosnąca.
 • Definicja Różnowartościowa Funkcja Co znaczy dowolnej przestrzeni w dowolną przestrzeń nazywa się różnowartościową albo odwracalną w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie, gdy f(x) ≠ f(y.
 • Definicja Schodkowa Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej, ustalona w ograniczonym albo nieograniczonym przedziale (a,b) albo w jego domknięciu, dla której istnieją takie.
 • Definicja Malejąca Silnie Funkcja Co znaczy zobacz funkcja malejąca.
 • Definicja Monotoniczna Silnie Funkcja Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna.
 • Definicja Rosnąca Silnie Funkcja Co znaczy zobacz funkcja rosnąca.
 • Definicja Stała Funkcja Co znaczy funkcja z dowolnego zbioru w dowolny zestaw, przyporządkowująca każdemu elementowi jej dziedziny tę samą wartość.
 • Definicja funkcja sumowalna z potęgą Co znaczy f nazywa się sumowalną z p-tą potęgą w zbiorze A (dla p ≥ 1), gdy funkcja φ, ustalona wzorem φ (x) = |f(x)|p dla x ∈ A, jest sumowalna w.
 • Definicja Wektorowa Funkcja Co znaczy funkcja, której przestrzenią wartości jest przestrzeń wektorowa.
 • Definicja Wypłaty Funkcja Co znaczy występująca w matematycznej teorii gier funkcja określająca podział zysków i zobowiązań pomiędzy uczestników zakończonej gry.
 • Definicja Zespolona Funkcja Co znaczy wartościami są liczby zespolone (funkcja rzeczywista), na przykład zwrot funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej znaczy funkcję, która.
 • Definicja Cyklometryczne Funkcje Co znaczy funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, zacieśnionych do określonych przedziałów ich odwracalności. Zalicza się do nich funkcje.
 • Definicja Specjalne Funkcje Co znaczy funkcji rzeczywistych i zespolonych, będących najczęściej rozwiązaniami liniowych równań różniczkowych zwykłych o zmiennych współczynnikach.
 • Definicja Twierdzenie Fubiniego Co znaczy zobacz twierdzenie Fubiniego.
 • Definicja Eulera Gamma Funkcja Co znaczy zobacz całka Eulera II rodzaju.
 • Definicja Hamiltona Funkcja Co znaczy zobacz hamiltonian.
 • Definicja Wklęsła Figura Co znaczy łukowo spójny podzbiór F płaszczyzny albo przestrzeni, do którego należą takie dwa punkty, iż złączający je odcinek nie zawiera się w F.
 • Definicja Przystające Afinicznie Figury Co znaczy zobacz afiniczne przystawanie; figury G przystające.
 • Definicja Zmiennej Jednej Funkcja Co znaczy której tematyka jest podzbiorem zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych albo zbioru C wszystkich liczb zespolonych. W pierwszym przypadku.
 • Definicja Addytywna Multiplikatywno Funkcja Co znaczy X jest określone mnożenie (oznaczane tu bez kropki), a w przestrzeni Y - dodawanie i jeżeli zestaw D ⊆ X spełnia warunek to funkcję f: X ⊇.
 • Definicja Niecałkowalna Funkcja Co znaczy rzeczywista jednej albo wielu zmiennych rzeczywistych, dla której nie istnieje całka Riemanna w jakimś zbiorze, nazywa się funkcją.
 • Definicja Ograniczona Funkcja Co znaczy fnazywa się ograniczoną (ograniczoną z góry, ograniczoną z dołu) w podzbiorze A swej dziedziny, gdy istnieje taka liczba a > 0, iż dla x ∈.
 • Definicja Parzysta Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej o dziedzinie D, spełniająca warunki: dla x ∈ D. Przykładami funkcji parzystych są funkcje f i g określone wzorami.
 • Definicja Podcałkowa Funkcja Co znaczy zobacz całka oznaczona.
 • Definicja Rosnąca Funkcja Co znaczy f zmiennej rzeczywistej, spełniająca warunek gdzie D jest dziedziną funkcji f. Jeśli w tym warunku tematyka D zostanie zastąpiona.
 • Definicja Zbioru Funkcja Co znaczy argumentami są podzbiory jakiejś przestrzeni. Funkcjami zbioru są zwłaszcza miary, na przykład długość (odcinków, łuków, krzywych), pole.
 • Definicja Znakozmienna Kwadratowa Forma Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona.
 • Definicja Zamknięta Forma Co znaczy odnoszący się do form różniczkowych będących zarazem formami zewnętrznymi. Zewnętrzną formę różniczkową nazywa się zamkniętą, gdy jej.
 • Definicja Potęgowy Szereg Formalny Co znaczy zobacz ciało szeregów formalnych.
 • Definicja Przystające Figury Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię przestrzeni euklidesowej zawierającej te figury.
 • Definicja Analityczna Funkcja Co znaczy zmiennej rzeczywistej albo zespolona zmiennej zespolonej, ustalona w obszarze i w otoczeniu każdego punktu tego obszaru, będąca sumą.
 • Definicja funkcja całkowalna z kwadratem Co znaczy funkcja całkowalna z potęgą dla k = 2.
 • Definicja Entier Całość Funkcja Co znaczy zobacz całość liczby.
 • Definicja Harmoniczna Funkcja Co znaczy albo zespolona h dwóch zmiennych rzeczywistych, mająca ciągłe pochodne cząstkowe drugiego rzędu i spełniająca następujące równanie.
 • Definicja Kwadratowa Funkcja Co znaczy szkolny, oznaczający funkcję f rzeczywistą zmiennej rzeczywistej, będącą bądź funkcją potęgową o wykładniku równym 2, ustaloną wzorem f(x.
 • Definicja A Laplace Funkcja Co znaczy zobacz całka prawdopodobieństwa, rozkład normalny.
 • Definicja Nieograniczona Funkcja Co znaczy f jest nieograniczona (nieograniczona z góry, nieograniczona z dołu) w podzbiorze A swej dziedziny, gdy dla każdej liczby a > 0 istnieje.
 • Definicja Nieokresowa Funkcja Co znaczy funkcja zmiennej rzeczywistej albo zespolonej, nie będąca funkcją okresową.
 • Definicja Nieróżniczkowalna Funkcja Co znaczy funkcja nie będąca funkcją różniczkowalną w aczkolwiek jednym punkcie swej dziedziny.
 • Definicja Niesymetryczna Funkcja Co znaczy funkcja wielu zmiennych, nie będąca funkcją symetryczną.
 • Definicja Nieujemna Funkcja Co znaczy f, spełniająca nierówność f(x) ≥ 0 dla x ∈ D, gdzie D znaczy dziedzinę funkcji f. Jeżeli w powyższym sformułowaniu dziedzinę D zastąpimy.
 • Definicja Niewymierna Funkcja Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, której wartości można obliczyć dzięki skończonej ilości działań arytmetycznych i pierwiastkowań.
 • Definicja Fixpunkt Co znaczy pkt. stały odwzorowania postaci f: X X, a więc taki pkt. x0 ∈ X, iż f(x0) = x0; wyrażenie stosowane poprzez matematyków w mowie potocznej.
 • Definicja Antysymetryczna Forma Co znaczy funkcją antysymetryczną, a więc przy nieparzystej permutacji zmiennych zmieniająca tylko symbol swoich wartości, na przykład forma f(x,y.
 • Definicja Dwuliniowa Forma Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy.
 • Definicja forma hermitowska (Hermite´a) Co znaczy liczb zespolonych spełniającym warunki: to metodą hermitowską, w przestrzeni wektorowej Kn, nazywa się funkcję f: Kn K,ustaloną wzorem.
 • Definicja Holomorficzna Funkcja Co znaczy zmiennej zespolonej nazywa się holomorficzną w punkcie z0 swej dziedziny, jeśli jest różniczkowalna w pewnym otoczeniu tego punktu. Funkcję.
 • Definicja Wielokąt Foremny Co znaczy zobacz wielokąt foremny.
 • Definicja Szereg Fouriera Co znaczy zobacz szereg Fouriera.
 • Definicja Eulera Beta Funkcja Co znaczy zobacz całka Eulera I rodzaju.
 • Definicja Cecha Funkcja Co znaczy zobacz całość liczby.
 • Definicja Rozkładu Funkcja Co znaczy zobacz rozkład prawdopodobieństwa, rozkłady zmiennej losowej.
 • Definicja Wklęsła Funkcja Co znaczy zobacz funkcja wypukła.
 • Definicja Zysku Funkcja Co znaczy zobacz funkcja celu.
 • Definicja Kontrawariantny Funktor Co znaczy zobacz funktor.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Forma Co znaczy zobacz forma antysymetryczna.
 • Definicja Zdaniowa Forma Co znaczy zobacz funkcja zdaniowa.
 • Definicja Kołowa Funkcja Co znaczy zobacz funkcje cyklometryczne.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna, Funktor Kontrawariantny, Funkcja Zysku, Funkcja Wklęsła, Funkcja Rozkładu, Funkcja Cecha, Funkcja co to znaczy.

Słownik Funkcja Kołowa, Forma Zdaniowa, Forma Skośnie Symetryczna co to jest.