Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida, Hieroglificzny System Liczbowy, Hi, Homotetia.
holomorficzna funkcja co to jest

Definicje matematyka na H

 • Definicja Harmonika Co znaczy rzeczywista zmiennej rzeczywistej, wyrażająca wychylenie drgania harmonicznego jako funkcji czasu, zależnej od parametrów określających to co to jest.
 • Definicja Hipoteza Co znaczy jakiejś tezy, która wprawdzie nie została udowodniona, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż jest ona prawdziwa. Rozstrzygnięcie jej definicja.
 • Definicja Odwzorowanie Homeomorficzne Co znaczy zobacz odwzorowanie homeomorficzne co znaczy.
 • Definicja Cykle Homologiczne Co znaczy zobacz cykle homologiczne słownik.
 • Definicja Hamiltonian Co znaczy funkcji Hamiltona, występującej zarówno w mechanice klasycznej, jak i kwantowej (w tej ostatniej regularnie pod nazwą operatora Hamiltona znaczenie.
 • Definicja harmonicznie sprzężone pary punktów Co znaczy pary różnych punktów, które uporządkowane odpowiednio z ich kolejnością w takich parach (kolejność par jest obojętna) tworzą czwórkę czym jest.
 • Definicja Granicy Definicja Heinego Co znaczy funkcji, zakładająca znajomość definicje granicy ciągu i sprowadzająca ustalenie granicy funkcji do tego definicje. Wg tej definicji dla co to jest.
 • Definicja Helikoida Co znaczy śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy równoczesnym definicja.
 • Definicja Hiperbola Co znaczy II stopnia na płaszczyźnie, złożona z dwóch rozłącznych krzywych zwanych jej gałęziami, mająca środek symetrii i dwie wzajemnie co znaczy.
 • Definicja Jednopowłokowa Hiperboloida Co znaczy powstała poprzez obrót hiperboli wokół nie przecinającej jej osi symetrii z równoczesną taką zmianą jej półosi właściwej (przy nie słownik.
 • Definicja Trójosiowa Hiperboloida Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa znaczenie.
 • Definicja Hiperpłaszczyzna Co znaczy wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru przestrzeni czym jest.
 • Definicja Hipersfera Co znaczy przestrzeni euklidesowej dla n ≥ 3 to jest powierzchnia n-wymiarowej kuli, a więc (n - 1) - wymiarowa powierzchnia o równaniu postaci gdzie co to jest.
 • Definicja Hipocykloida Co znaczy kreślona poprzez ustalony pkt. P półprostej wychodzącej ze środka M okręgu K o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po wewnętrznej definicja.
 • Definicja Bieberbacha Hipoteza Co znaczy funkcja f zespolona zmiennej zespolonej jest w kole ustalonym nierównością |z| < 1 regularna, różnowartościowa i jest sumą szeregu co znaczy.
 • Definicja Bertranda Postulat Hipoteza Co znaczy każdej liczby naturalnej n > 3 istnieje liczba pierwsza zawarta pomiędzy n a 2(n - 1). Została ona udowodniona w 1850 r. poprzez P.L słownik.
 • Definicja Hodograf Co znaczy r zmiennej rzeczywistej t, zmieniającej się w przedziale Δ, jest taką funkcją p o wartościach punktowych, a więc ruchem w przestrzeni, iż znaczenie.
 • Definicja Zbiory Homeomorficzne Co znaczy nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury homeomorficzne można czym jest.
 • Definicja Homomorfizm Co znaczy algebraicznych X i Y tego samego rodzaju (na przykład grup, pierścieni, algebr) odwzorowanie f: X Y jest homomorfizmem struktury X w co to jest.
 • Definicja Kanoniczny Homomorfizm Co znaczy odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów definicja.
 • Definicja Odwzorowań Homotopia Co znaczy przestrzeniami topologicznymi, to homotopią w przestrzeni X odwzorowań ciągłych f,g: D X nazywa się takie odwzorowanie u: D×[0,1] X, iż u(s co znaczy.
 • Definicja Goldbacha Hipoteza Co znaczy liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Pochodzi z 1742 r. i dotąd nie została ani udowodniona, ani obalona słownik.
 • Definicja Teoria Homotopii Co znaczy zobacz teoria homotopii znaczenie.
 • Definicja Hektar Co znaczy ha) - jednostka pola, stosowana raczej do określania pola gruntów, równa polu kwadratu o boku 100 m, a więc wynosząca 10 000 m2 czym jest.
 • Definicja Hiperprzestrzeń Co znaczy termin oznaczający podprzestrzeń jakiejś przestrzeni o takiej samej strukturze, ale o wymiarze o 1 niższym od wymiaru przestrzeni co to jest.
 • Definicja Równoosiowa Hiperbola Co znaczy hiperbola o równych półosiach. Asymptoty hiperboli równoosiowej są prostopadłe, ponieważ jej prostokąt średnicowy jest kwadratem definicja.
 • Definicja Sprzężone Hiperbole Co znaczy hiperbola) o wspólnych asymptotach i prostokącie średnicowym, położone we wzajemnie uzupełniających się sektorach, na jakie asymptoty co znaczy.
 • Definicja Dwupowłokowa Hiperboloida Co znaczy powstała poprzez obrót hiperboli wokół przecinającej ją osi symetrii z równoczesną taką zmianą kąta pomiędzy jej asymptotami, aby przekroje słownik.
 • Definicja Obrotowa Hiperboloida Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa znaczenie.
 • Definicja Statystyczna Hipoteza Co znaczy dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się czym jest.
 • Definicja Homoja Co znaczy podzbiorów przestrzeni topologicznej względem stosunku równoważnościowej ~ określonej następująco: A ~ B, gdy zestaw A jest homeomorficzny co to jest.
 • Definicja Rzutowa Homologia Co znaczy rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i jeszcze jeden pkt definicja.
 • Definicja Horycykl Co znaczy hiperbolicznej krzywa płaska, przecinająca pod kątem prostym wszystkie łatwe wzajemnie graniczne w określonym zwrocie (prosta graniczna co znaczy.
 • Definicja Horyzontalny Co znaczy poziomy słownik.
 • Definicja Heksa Co znaczy w starożytnym języku gr. sześć znaczenie.
 • Definicja Heksagon Co znaczy gr. sześciokąt czym jest.
 • Definicja Podział Harmoniczny Co znaczy zobacz podział złoty co to jest.
 • Definicja Szereg Harmoniczny Co znaczy zobacz szereg harmoniczny definicja.
 • Definicja Heksaedr Co znaczy gr. sześcian co znaczy.
 • Definicja Funkcja Homograficzna Co znaczy zobacz funkcja homograficzna słownik.
 • Definicja Continuum Hipoteza Co znaczy nieistnienie zbiorów mocy większej (silnie) od mocy zbioru wszystkich liczb naturalnych, a mniejszej (silnie) od mocy zbioru wszystkich znaczenie.
 • Definicja Histogram Co znaczy statystycznych w formie wykresu złożonego ze słupków, których wysokość ilustruje liczebność albo częstość występowania badanej cechy w czym jest.
 • Definicja Obraz Homeomorficzny Co znaczy odwzorowaniem homeomorficznym, a zestaw A zawiera się w jego dziedzinie, to zestaw h(A) nazywa się homeomorficznym obrazem zbioru A co to jest.
 • Definicja Hypotenusa Co znaczy gr. przeciwprostokątna definicja.
 • Definicja Hiperboloida Co znaczy algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, przynajmniej tyleż osi symetrii i środek co znaczy.
 • Definicja Hipergraf Co znaczy niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q jest określoną słownik.
 • Definicja Hiperpowierzchnia Co znaczy n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej albo afinicznej. Położenie takiej powierzchni względem zanurzającej ją znaczenie.
 • Definicja Homeomorfizm Co znaczy którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym, odwracalnym i mającym czym jest.
 • Definicja Teoria Homologii Co znaczy zobacz teoria homologii co to jest.
 • Definicja Homotetia Co znaczy inna, pochodząca ze starożytnego języka greckiego, nazwa jednokładności definicja.
 • Definicja Hi Co znaczy dwudziesta druga litera alfabetu greckiego co znaczy.
 • Definicja Liczbowy System Hieroglificzny Co znaczy zobacz egipski mechanizm liczbowy słownik.
 • Definicja Hipotrochoida Co znaczy zobacz hipocykloida znaczenie.
 • Definicja Homografia Co znaczy inna nazwa funkcji homograficznej czym jest.
 • Definicja Funkcja Holomorficzna Co znaczy zobacz funkcja holomorficzna co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida, Hieroglificzny System Liczbowy, Hi, Homotetia, Homologii Teoria, Homeomorfizm, Hiperpowierzchnia, Hipergraf co to znaczy.

Słownik Holomorficzna Funkcja, Homografia, Hipotrochoida co to jest.