Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej.
automorfizm atlas asymptota co to jest

Definicje matematyka na A

 • Definicja Kryterium Abela Co znaczy zobacz kryterium Abela co to jest.
 • Definicja Pochodna Absolutna Co znaczy zobacz pochodna absolutna definicja.
 • Definicja Wartość Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna wartość co znaczy.
 • Definicja Całki Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność całki słownik.
 • Definicja Aproksymacja Co znaczy zobacz przybliżanie znaczenie.
 • Definicja Ar Co znaczy jednostka pola równa 100 m2 czym jest.
 • Definicja Abak Abakus Co znaczy liczydła, składającego się początkowo z deski z wyżłobionymi w niej równoległymi rowkami i umieszczonymi w nich kamieniami, których liczba co to jest.
 • Definicja Abstrahowanie Abstrakcja Co znaczy elementów konkretnych, występujących w rzeczywistości, pojęciami mającymi nie wszystkie cechy tych elementów, lecz celowo pozbawionymi ich definicja.
 • Definicja Aksjomat Archimedesa Co znaczy zobacz aksjomat Archimedesa co znaczy.
 • Definicja Wielościan Archimedesa Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa słownik.
 • Definicja Działanie Antysymetryczne Co znaczy rezultat wymienia się na przeciwny (w jakimś sensie) przy zmianie kolejności przedmiotów, na których jest realizowane, na przykład znaczenie.
 • Definicja Mnożenie Antysymetryczne Co znaczy mnożenie będące antysymetrycznym działaniem, na przykład iloczyn wektorowy czym jest.
 • Definicja Dowód Apagogiczny Co znaczy zobacz dowód nie wprost co to jest.
 • Definicja analityczna postać przekształceń rzutowych Co znaczy det[aij] ≠ 0 a i oznaczają współrzędne jednorodne adekwatnie dowolnego punktu (n - 1)-wymiarowej przestrzeni rzutowej i jego obrazu definicja.
 • Definicja Dopełnienie Algebraiczne Co znaczy zobacz dopełnienie algebraiczne co znaczy.
 • Definicja Równanie Algebraiczne Co znaczy zobacz równanie algebraiczne słownik.
 • Definicja Wyrażenie Algebraiczne Co znaczy zobacz wyrażenie algebraiczne znaczenie.
 • Definicja Abstrakcyjna Algebra Co znaczy badający ogólne struktury algebraiczne abstrahując (abstrakcja) od tego, czym są ich przedmioty. Terminu algebra abstrakcyjna używa się w czym jest.
 • Definicja Banacha Algebra Co znaczy Xz ustalonym w niej mnożeniem wewnętrznym, względem którego jest algebrą 2. Dodatkowo wymaga się, aby był spełniony następujący warunek co to jest.
 • Definicja Dwuliniowa Algebra Co znaczy algebraiczna, będąca częścią albo nadbudową algebry liniowej, a oficjalnie będąca również częścią algebry wieloliniowej. Obiektem badań definicja.
 • Definicja Odcinków Odkładania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 3 co znaczy.
 • Definicja Drugi Przeliczalności Aksjomat Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający istnienie przeliczalnej bazy otoczeń tej przestrzeni słownik.
 • Definicja Przeliczalna Addytywność Co znaczy odnosząca się do nieskończonego ciągu składników. Addytywność przeliczalna funkcji o argumentach liczbowych albo wektorowych wyraża się znaczenie.
 • Definicja Agregat Co znaczy zobacz kombinacja liniowa czym jest.
 • Definicja Archimedesa Aksjomat Co znaczy w dwóch wersjach - arytmetycznej i geometrycznej. W wersji arytmetycznej orzeka on, iż dla każdych dwóch dodatnich liczb rzeczywistych a i co to jest.
 • Definicja Odcinków Dodawania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 2 definicja.
 • Definicja Ekstensjonalności Aksjomat Co znaczy teorii mnogości. Orzeka on, iż jeżeli dwa zbiory A i B mają te same przedmioty, a więc jest, to zbiory A i B są równe, również w sensie co znaczy.
 • Definicja Indukcji Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych (aksjomat 4 słownik.
 • Definicja Raszewskiego Weyla Aksjomatyka Co znaczy geometrii afinicznej, przyjmując arytmetykę liczb rzeczywistych jako przedtem ustaloną i następujące definicje pierwotne: - zestaw Π znaczenie.
 • Definicja Jednokładności Postać Analityczna Co znaczy współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez jednokładność h o czym jest.
 • Definicja Stosunek Anharmoniczny Co znaczy zobacz relacja podwójnego podziału co to jest.
 • Definicja Punkty Antypodyczne Co znaczy para punktów leżących na sferze (powierzchni kuli) i będących końcami jednej średnicy tej sfery (kuli definicja.
 • Definicja Teoretyczna Arytmetyka Co znaczy dotycząca podstaw edukacji o różnych rodzajach liczb, ich ustaleń, ustalenia działań na nich i związków pomiędzy nimi. W zależności od co znaczy.
 • Definicja Alfa Co znaczy pierwsza litera alfabetu greckiego słownik.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu znaczenie.
 • Definicja Ekstremum Absolutne Co znaczy zobacz ekstremum absolutne czym jest.
 • Definicja Area Co znaczy z łaciny pole co to jest.
 • Definicja Absolut Co znaczy przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P \ A, będącym dopełnieniem zbioru A do przestrzeni P (albo w składowej definicja.
 • Definicja Klasa Abstrakcji Co znaczy zobacz klasa abstrakcji co znaczy.
 • Definicja Algebra Abstrakcyjna Co znaczy zobacz algebra abstrakcyjna słownik.
 • Definicja Geometria Absolutna Co znaczy zobacz geometria absolutna znaczenie.
 • Definicja Absurd Co znaczy niedorzeczność, wypowiedź zawierająca sprzeczność; kolokwialnie - również wypowiedź nie dająca się rozumieć czym jest.
 • Definicja Absurdum Ad Co znaczy dawniej stosowane oznaczenie dowodu nie wprost. Zwrot reductio ad absurdum w języku z łaciny oznacza sprowadzenie do niedorzeczności co to jest.
 • Definicja analityczna postać przekształceń afinicznych Co znaczy zobacz afiniczne przekształcenie (wzory zaznaczone definicja.
 • Definicja Funkcje Analityczne Co znaczy zobacz funkcje analityczne co znaczy.
 • Definicja Apogeum Co znaczy na orbicie wokółziemskiej pkt. w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi słownik.
 • Definicja Apotema Co znaczy foremnym odcinek złączający środek okręgu wpisanego w wielokąt z punktem jego styczności z którymkolwiek bokiem wielokąta. W ostrosłupie znaczenie.
 • Definicja Przestrzeń Arytmetyczna Co znaczy zobacz przestrzeń arytmetyczna czym jest.
 • Definicja Działania Arytmetyczne Co znaczy zobacz działania arytmetyczne co to jest.
 • Definicja Ciąg Arytmetyczny Co znaczy zobacz ciąg arytmetyczny definicja.
 • Definicja Pierwiastek Arytmetyczny Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny co znaczy.
 • Definicja Postęp Arytmetyczny Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego słownik.
 • Definicja Arytmetyzacja Co znaczy wymiana jakiegoś zagadnienia na odpowiadające mu zagadnienie rachunkowe znaczenie.
 • Definicja Asocjatywność Co znaczy z z łaciny, niekiedy stosowany termin oznaczający łączność działania czym jest.
 • Definicja Asymetria Co znaczy odstępstwo od symetrii albo brak symetrii co to jest.
 • Definicja Krzywej Asymptota Co znaczy nieograniczona, to prostą p tytułujemy asymptotą dla gałęzi nieograniczonej K krzywej C, jeżeli odległość punktu zmiennego P od prostej p definicja.
 • Definicja Kierunek Asymptotyczny Co znaczy zobacz kierunek asymptotyczny co znaczy.
 • Definicja Wewnętrzny Automorfizm Co znaczy ekipą, której działanie oznaczono jak mnożenie, to dla każdego elementu a ∈ G odwzorowanie fa:G G określone wzorem fa(x) = a.x.a- 1 jest słownik.
 • Definicja Analiza Co znaczy to występuje najczęściej bądź z określeniem przymiotnikowym, bądź w formie przymiotnikowej (por. sąsiednie hasła) i znaczy rachunek znaczenie.
 • Definicja Fouriera Analiza Co znaczy zobacz badanie harmoniczna czym jest.
 • Definicja Numeryczna Analiza Co znaczy analizy matematycznej do opracowywania metod obliczeń przybliżonych, na przykład tablicowania funkcji, komputeryzacji obliczeń w technice co to jest.
 • Definicja Sekwencyjna Analiza Co znaczy w statystyce matematycznej jedna z metod weryfikacji hipotez definicja.
 • Definicja Tensorowa Analiza Co znaczy jedno z rozwinięć analizy matematycznej, wykorzystywane wspólnie z rachunkiem tensorowym jako sposób w geometrii różniczkowej co znaczy.
 • Definicja Antyklika Co znaczy taki zestaw wierzchołków grafu, którego jakiekolwiek dwa przedmioty nie są połączone krawędzią słownik.
 • Definicja Antynomia Co znaczy otrzymana w rezultacie rozumowania poprawnego pod względem logicznym, której źródłem jest przeważnie użycie pojęć zbyt ogólnych albo znaczenie.
 • Definicja Ciąg Aproksymujący Co znaczy Może to być ciąg liczbowy (przybliżający liczbę), funkcyjny albo jeszcze inny, na przykład ciąg łamanych przybliżający krzywą czym jest.
 • Definicja Cyfry Arabskie Co znaczy powszechnie stosowane do zapisywania liczb cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prócz nich znacząco rzadziej są stosowane cyfry rzymskie co to jest.
 • Definicja Arcch Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus hiperboliczny w przedziale [0, ∞ definicja.
 • Definicja Arccos Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus w przedziale [0, π co znaczy.
 • Definicja Funkcji Argument Co znaczy funkcji, a również wartość tej zmiennej, na przykład argumentem funkcji R ∋ x x2 nazywa się zarówno zmienną niezależną x tej funkcji, jak i słownik.
 • Definicja Alef Co znaczy hebrajskiego, stosowana do oznaczania nie wszystkich liczb kardynalnych. Zwłaszcza, za Georgiem Cantorem, moc zbiorów równolicznych ze znaczenie.
 • Definicja Przemienna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2 czym jest.
 • Definicja Wyższa Algebra Co znaczy nauczania na studiach w dziedzinie nauk ścisłych, odróżniająca go od przedmiotu szkolnego zwanego algebrą. Nazwa algebra wyższa jest coraz co to jest.
 • Definicja Zbiorów Algebra Co znaczy część teorii mnogości, zajmująca się działaniami na zbiorach definicja.
 • Definicja Funkcja Algebraiczna Co znaczy zobacz funkcja algebraiczna co znaczy.
 • Definicja Krzywa Algebraiczna Co znaczy zobacz krzywa algebraiczna słownik.
 • Definicja Liczba Algebraiczna Co znaczy zobacz liczba algebraiczna znaczenie.
 • Definicja A Legendre Alternatywa Co znaczy geometrii absolutnej orzekające, iż każdy trójkąt ma sumę kątów wewnętrznych równą 180o albo każdy trójkąt ma tę sumę silnie mniejszą od czym jest.
 • Definicja Punktu Amplituda Co znaczy współrzędnych biegunowych tego punktu, równa mierze kąta skierowanego pomiędzy określoną półprostą, będącą półosią układu współrzędnych co to jest.
 • Definicja Ams Co znaczy skrót od American Mathematical Society - oryginalnej nazwy Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego definicja.
 • Definicja Funkcja Analityczna Co znaczy zobacz funkcja analityczna co znaczy.
 • Definicja Geometria Analityczna Co znaczy zobacz geometria analityczna słownik.
 • Definicja Antypody Co znaczy potoczne wyrażenie oznaczające antypodyczne punkty znaczenie.
 • Definicja Postulat Pewnik Aksjomat Co znaczy aksjomatyki i mechanizmu dedukcyjnego, stanowiących podstawę metodologiczną matematyki. Z punktu widzenia logiki aksjomaty są zdaniami czym jest.
 • Definicja Pierwszy Przeliczalności Aksjomat Co znaczy określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający, iż dla każdego punktu tej przestrzeni istnieje przeliczalna baza otoczeń co to jest.
 • Definicja Incydencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przynależności definicja.
 • Definicja Kongruencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przystawania co znaczy.
 • Definicja Metryki Aksjomaty Co znaczy warunki M1 - M3 określające metrykę słownik.
 • Definicja Normy Aksjomaty Co znaczy nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy u znaczenie.
 • Definicja Przystawania Aksjomaty Co znaczy absolutnej (również euklidesowej i hiperbolicznej), opisujące relację przystawania i wiążące się ze zjawiskami miarowymi. Zobacz czym jest.
 • Definicja Równoległości Aksjomaty Co znaczy aksjomaty o równoległych) - są nimi: aksjomat Euklidesa i aksjomat Łobaczewskiego co to jest.
 • Definicja Uporządkowania Aksjomaty Co znaczy aksjomaty opisujące uporządkowanie punktów na prostej. Zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej - II ekipa aksjomatów, aksjomatyka definicja.
 • Definicja System Aksjomatyczny Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny co znaczy.
 • Definicja Geometria Afiniczna Co znaczy zobacz geometria afiniczna słownik.
 • Definicja Klasyfikacja Afiniczna Co znaczy zobacz regulacja afiniczna znaczenie.
 • Definicja Przestrzeń Afiniczna Co znaczy zobacz przestrzeń afiniczna czym jest.
 • Definicja Przystawanie Afiniczne Co znaczy geometrii afinicznej, rozumiane w sensie ogólnej definicji przystawania figur w geometrii określonej poprzez grupę przekształceń. Dwie co to jest.
 • Definicja afinicznie niezmiennicza rodzina figur Co znaczy w przestrzeni euklidesowej, iż dla każdej figury tej rodziny jej obraz poprzez dowolne przekształcenie afiniczne (afiniczne przekształcenie definicja.
 • Definicja Afiniczny Co znaczy z franc.: związany z pokrewieństwem albo powinowactwem co znaczy.
 • Definicja Odniesienia Układ Afiniczny Co znaczy zobacz afiniczny układ współrzędnych słownik.
 • Definicja Akr Co znaczy jednostka pola stosowana w państwach anglosaskich i oznaczana symbolem a albo ac. 1ac wynosi 4047 m2 znaczenie.
 • Definicja Dedekinda Aksjomat Co znaczy przekrój Dedekinda nie ma luk ani skoków. Jest on historycznie pierwszym sformułowaniem własności ciągłości porządkowej zbioru R wszystkich czym jest.
 • Definicja Grupa Abelowa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy co to jest.
 • Definicja Abscysa Co znaczy dawna, pochodząca z języka łacińskiego nazwa odciętej definicja.
 • Definicja Komutatywna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2 co znaczy.
 • Definicja Skończona Addytywność Co znaczy skończonej liczby składników. Dla funkcji f o argumentach liczbowych albo wektorowych, a również dla funkcji, których argumentami są zbiory słownik.
 • Definicja Euklidesa Aksjomat Co znaczy równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie leżący na prostej p przechodzi najwyżej jedna prosta nie mająca punktów wspólnych z p i znaczenie.
 • Definicja Hausdorffa Aksjomat Co znaczy tak zwany aksjomatów oddzielania. Orzeka on, iż dla każdych dwóch różnych punktów przestrzeni topologicznej istnieją rozłączne otoczenia czym jest.
 • Definicja aksjomat o istnieniu kresu Co znaczy rzeczywistych aksjomat orzekający, iż każdy niepusty i ograniczony z dołu (góry) podzbiór zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych ma w tym co to jest.
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Aksjomat Co znaczy mnogości orzekający, iż dla każdego zbioru X istnieje zestaw, którego elementami są wszystkie podzbiory zbioru X i jakiekolwiek inne, zwany definicja.
 • Definicja aksjomat wyboru (pewnik wyboru) Co znaczy mnogości orzekający, iż dla każdej rodziny zbiorów niepustych i parami rozłącznych można stworzyć zestaw powstały poprzez wybranie po co znaczy.
 • Definicja Wyróżniania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat podzbiorów słownik.
 • Definicja Domknięcia Aksjomaty Co znaczy polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego (1896 - 1980) cztery aksjomaty wyrażające własności operacji polegającej na przyporządkowaniu znaczenie.
 • Definicja Algorytm Co znaczy postępowania albo kolejność czynności, jakie trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel, nie mniej jednak dla algorytmów charakterystyczne czym jest.
 • Definicja Przynależności Aksjomaty Co znaczy geometrii, które dotyczą należenia punktów do prostych i płaszczyzn i zawierania się i przecinania prostych i płaszczyzn. Zobacz także co to jest.
 • Definicja Euklidesowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy Euklidesa, żyjącego w IV w. p.n.e, lecz jej nowożytna wersja pochodzi od Dawida Hilberta z końca XIX w. Jedna z kilku możliwych definicja.
 • Definicja Hilberta Aksjomatyka Co znaczy rozumie się najczęściej aksjomatykę geometrii euklidesowej, aczkolwiek od Dawida Hilberta pochodzi również aksjomatyka liczb rzeczywistych co znaczy.
 • Definicja Długości Mierzenia Algorytm Co znaczy B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako jednostką. Złożona jest z następujących czynności: 1) Na półprostej odkładamy od punktu A odcinek [P,Q słownik.
 • Definicja Arccth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens hiperboliczny znaczenie.
 • Definicja Obrotu Postać Analityczna Co znaczy wokół początku układu współrzędnych to jest analityczna postać izometrii w razie, gdy b =. W razie, gdy jeszcze n = 2, a więc na czym jest.
 • Definicja Astroida Asteroida Co znaczy będąca torem ruchu ustalonego punktu okręgu K wewnętrznie stycznego do okręgu C i toczącego się bez poślizgu po tym okręgu, w razie, gdy co to jest.
 • Definicja Algebra Co znaczy rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami na różnorodnych przedmiotach, na przykład liczbach, wektorach, funkcjach definicja.
 • Definicja Funkcji Algebra Co znaczy funkcji V V, gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K (zwłaszcza V może być przestrzenią liczb rzeczywistych albo zespolonych), iż co znaczy.
 • Definicja Logiki Algebra Co znaczy logiki matematycznej, która posługuje się sposobami rachunkowymi. Należą do niej tak zwany rachunki logiczne, na przykład rachunek zdań czy słownik.
 • Definicja Wyłączająca Alternatywa Co znaczy gdzie prawdziwość jednego członu, zwanego także składnikiem, wyklucza prawdziwość pozostałych członów. W języku potocznym alternatywę znaczenie.
 • Definicja Drgań Amplituda Co znaczy obiektu drgającego od położenia równowagi; na przykład amplitudą wahań wahadła jest jego max. wychylenie od pozycji pionowej, będącej czym jest.
 • Definicja Podobieństw Postać Analityczna Co znaczy analityczna postać izometrii wzór (i) z tą różnicą, iż współczynniki aij spełniają zamiast warunku (ii) warunek gdzie k jest skalą co to jest.
 • Definicja Funkcjonalna Analiza Co znaczy badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc struktur definicja.
 • Definicja Wektorowa Analiza Co znaczy tę część analizy matematycznej, która odnosi się do funkcji o wartościach wektorowych, od zagadnień dotyczących funkcji o wartościach co znaczy.
 • Definicja Zespolona Analiza Co znaczy nadbudowa analizy matematycznej, obejmująca badanie funkcji zależących od zmiennych zespolonych i o wartościach zespolonych liczbowych albo słownik.
 • Definicja Situs Analysis Co znaczy z łaciny badanie położeń - dawna nazwa problematyki należącej dziś do topologii znaczenie.
 • Definicja Twierdzenie Antypodyczne Co znaczy antypodach) - pochodzi od polskiego matematyka Karola Borsuka i orzeka, iż dla każdej funkcji ciągłej na sferze (powierzchni kuli), której czym jest.
 • Definicja Antysymetria Co znaczy się określonego obiektu na przeciwny (na przykład przeciwnego znaku) pod wpływem określonej zmiany (na przykład nieparzystej permutacji co to jest.
 • Definicja Macierz Antysymetryczna Co znaczy A, postaci [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunek: aij = - aji dla i,j = 1,...,n. Warunek ten znaczy, iż przedmioty macierzy A położone definicja.
 • Definicja Okrąg Apoloniusza Co znaczy zestaw wszystkich punktów P ustalonej płaszczyzny, których relacja odległości od dwóch różnych punktów A i B tej płaszczyzny jest stały co znaczy.
 • Definicja Funkcji Aproksymacja Co znaczy opierające na znalezieniu dla danej funkcji ciągu funkcji pod jakimś względem prostszych od danej i w określony sposób zbieżnego do niej słownik.
 • Definicja Arcctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens w przedziale (0, π znaczenie.
 • Definicja Aut Co znaczy stosowane oznaczenie ekipy automorfizmów jakiejś struktury algebraicznej, na przykład jeżeli V znaczy przestrzeń liniową, to Aut(V) znaczy czym jest.
 • Definicja Nieskończoności Aksjomat Co znaczy mnogości orzekający, iż istnieje taki zestaw Z i taka rodzina X jego podzbiorów, iż dla każdego zbioru P ∈ X istnieje zestaw Q ∈ X silnie co to jest.
 • Definicja Ada Co znaczy elektronicznych maszyn cyfrowych, pozwalający na programowanie zarówno szablonowych zagadnień obliczeniowych i przetwarzanie napisów, jak definicja.
 • Definicja Additio Co znaczy z łaciny dodawanie co znaczy.
 • Definicja Funkcja Addytywna Co znaczy zobacz funkcja addytywna słownik.
 • Definicja Grupa Addytywna Co znaczy działaniem grupowym jest dodawanie, na przykład ekipa (R, +) nazywa się addytywną ekipą liczb rzeczywistych, a jeżeli V jest przestrzenią znaczenie.
 • Definicja Całki Addytywność Co znaczy własności całki wyrażonych wzorami: dla rozłącznych zbiorów A i B. Pierwsza z tych własności wyraża addytywność całki jako funkcjonału czym jest.
 • Definicja Miary Addytywność Co znaczy polegająca na tym, iż miara sumy zbiorów rozłącznych jest równa sumie miar tych zbiorów. Własność ta może się odnosić zarówno do skończonej co to jest.
 • Definicja Zapis Addytywny Co znaczy działania występującego w jakimś rozumowaniu symbolem + , oznaczającym zazwyczaj dodawanie liczb (stąd nazwa addytywny). Addytywnego zapisu definicja.
 • Definicja Aequatio Co znaczy z łaciny równanie co znaczy.
 • Definicja Własność Afiniczna Co znaczy podzbiorów przestrzeni euklidesowej, polegająca na tym, iż obrazem tej rodziny poprzez dowolne przekształcenie afiniczne jest ona sama słownik.
 • Definicja Przekształcenie Afiniczne Co znaczy przestrzeni afinicznej albo euklidesowej ustalonego wymiaru n, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś prostą. Dzięki znaczenie.
 • Definicja Niezmiennik Afiniczny Co znaczy pewnej rodzinie figur w przestrzeni euklidesowej i przyjmująca na każdych dwóch afinicznie przystających figurach te same wartości, na czym jest.
 • Definicja Współrzędnych Układ Afiniczny Co znaczy prostoliniowy, zwany również prostoliniowym układem odniesienia. Układy te nazywają się afinicznymi dlatego, iż współrzędne tego samego co to jest.
 • Definicja Cantora Aksjomat Co znaczy arytmetycznej orzeka, iż wspólna część wszystkich przedziałów, będących wyrazami zstępującego ciągu przedziałów domkniętych i ograniczonych definicja.
 • Definicja Łobaczewskiego Aksjomat Co znaczy zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i orzeka, iż istnieje taka prosta p i nie leżący na niej pkt. A, poprzez który przechodzą co najmniej co znaczy.
 • Definicja aksjomat o przedłużaniu odcinka Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat II, 3 słownik.
 • Definicja Kątów Odkładania Aksjomat Co znaczy euklidesowej orzekający, iż dla każdej płaszczyzny Π i leżącej na niej półprostej i dla każdego niezerowego i niepółpełnego kąta ∠ BAC znaczenie.
 • Definicja Pascha Aksjomat Co znaczy euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej poprzez te punkty, nie czym jest.
 • Definicja Algol Co znaczy programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w latach 1958 - 62 poprzez międzynarodowy zespół matematyków i logików co to jest.
 • Definicja Podzbiorów Aksjomat Co znaczy mnogości, zwany także aksjomatem wyróżnienia i orzekający, iż jeżeli X jest zbiorem a φ dowolnym warunkiem, to istnieje zestaw, którego definicja.
 • Definicja Ciągłości Aksjomaty Co znaczy gwarantujące ciągłość porządkową takich przestrzeni jak: przestrzeń R wszystkich liczb rzeczywistych, prosta czy przestrzeń czasu. Należą co znaczy.
 • Definicja Grupy Aksjomaty Co znaczy działanie ∗ w zbiorze G. To są następujące warunki: 1) a ∗ b ∈ G gdy a,b ∈ G (warunek wewnętrzności w G działania ∗). 2) a ∗ (b ∗ c) = (a słownik.
 • Definicja Diagram Arganda Co znaczy zobacz diagram Arganda znaczenie.
 • Definicja Oddzielania Aksjomaty Co znaczy na przestrzenie topologiczne, mające na celu zapewnienie możliwości lokalizacji nie wszystkich zjawisk topologicznych. Przewarzająca część czym jest.
 • Definicja Aksjomatyka Co znaczy dedukcyjnego, złożona z listy pojęć pierwotnych i układu aksjomatów, określających definicje pierwotne przez przyjęcie ich własności co to jest.
 • Definicja Rzutowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy dwuwymiarowej geometrii rzutowej można oprzeć na aksjomatyce obejmującej trzy definicje pierwotne, a mianowicie: - zestaw P, zwany definicja.
 • Definicja Naturalnych Liczb Aksjomatyka Co znaczy pochodząca od Giuseppe Peano, o trzech pojęciach pierwotnych, a mianowicie: N, 1, `, gdzie N jest zbiorem, którego przedmioty tytułujemy co znaczy.
 • Definicja Rzeczywistych Liczb Aksjomatyka Co znaczy spis pojęć pierwotnych obejmuje: zestaw R - jego przedmioty tytułujemy liczbami rzeczywistymi, dwa działania wewnętrzne w R - dodawanie słownik.
 • Definicja Peana Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych znaczenie.
 • Definicja Mnogości Teorii Aksjomatyka Co znaczy przygotowana najpierw XX w., gdy zawodne okazało się intuicyjne rozumienie pojęć dotyczących zbiorów i ich przedmiotów, prowadząc do czym jest.
 • Definicja Fraenkela Zermelo Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka teorii mnogości co to jest.
 • Definicja Aksoida Co znaczy powierzchnia zakreślana w przestrzeni poprzez chwilową oś obrotu wirującego ciała sztywnego, na przykład bąka definicja.
 • Definicja Aksonometria Co znaczy wykreślnej, zwany także perspektywą równoległą, przeznaczony odtwarzaniu własności i wymiarów figur przestrzennych opierając się na co znaczy.
 • Definicja Grecki Alfabet Co znaczy liter alfabetu greckiego jest w matematyce stosowana jako oznaczenia. Poniżej podano cały ten alfabet, wymieniając kolejno literę sporą i słownik.
 • Definicja A Boole Algebra Co znaczy wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi poprzez 0 iU, ustalonymi w X działaniami wewnętrznymi∪i∩i operacją `, o wartościach w X znaczenie.
 • Definicja Endomorfizmów Algebra Co znaczy wszystkich odwzorowań liniowych ustalonej przestrzeni liniowej V w siebie, zwanych endomorfizmami. Rodzina ta jest przestrzenią liniową czym jest.
 • Definicja Liniowa Algebra Co znaczy algebry, będąca teorią przestrzeni liniowych i ich zastosowań w całej matematyce i poza nią. Algebra liniowa obejmuje swym zakresem takie co to jest.
 • Definicja Macierzy Algebra Co znaczy sensie rachunek na macierzach, który jest użyteczny w szczególności w zagadnieniach dotyczących przestrzeni wielowymiarowych; 2. w zbiorze definicja.
 • Definicja Ciało Domknięte Algebraicznie Co znaczy zobacz ciało algebraicznie domknięte co znaczy.
 • Definicja Dzielenia Algorytm Co znaczy kierujący do podzielenia jednej liczby poprzez drugą, na przykład dzielenie 5142: 13 wykonuje się następująco: Czynność 1) Od początku słownik.
 • Definicja Euklidesa Algorytm Co znaczy największego wspólnego dzielnika (a,r0) dwóch liczb całkowitych a i r0 ≠ 0, polegająca na następnych dzieleniach z resztą (algorytm znaczenie.
 • Definicja Pierwiastkowania Algorytm Co znaczy pierwiastka arytmetycznego drugiego stopnia z liczb całkowitych dodatnich. By obliczyć drugi pierwiastek z liczby całkowitej na przykład czym jest.
 • Definicja Alternatywa Co znaczy połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej, ilości zdań spójnikiem albo (znak ∨). Znaczenie tego spójnika jest określone poprzez co to jest.
 • Definicja Russella Antynomia Co znaczy rozważaniu zbioru Z wszystkich zbiorów nie będących własnymi elementami (zestaw wszystkich zbiorów nie jest takim zbiorem). Łatwo zauważyć definicja.
 • Definicja Antypodera Co znaczy zobacz antyspodkowa co znaczy.
 • Definicja Izometrii Postać Analityczna Co znaczy współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez izometrię h, jako słownik.
 • Definicja Harmoniczna Analiza Co znaczy dział analizy matematycznej i funkcjonalnej, obejmujący między innymi problematykę układów ortogonalnych funkcji, szeregów ortogonalnych znaczenie.
 • Definicja Matematyczna Analiza Co znaczy będąca edukacją o odwzorowaniach (funkcjach) struktur raczej algebraiczno-topologicznych, a obejmująca rachunek różniczkowy i całkowy czym jest.
 • Definicja Wariancji Analiza Co znaczy wpływu ustalonych czynników na odchylenia od standardowego przebiegu zjawiska, pozwalająca na przykład ocenić, czy odchylenia te są co to jest.
 • Definicja Maszyna Analogowa Co znaczy zobacz maszyna analogowa definicja.
 • Definicja Elipsy Punktu Anomalia Co znaczy równaniach parametrycznych elipsy, w przeciwieństwie od okręgu nie jest kątem pomiędzy osią x a promieniem wodzącym zmiennego punktu P co znaczy.
 • Definicja Cantora Antynomia Co znaczy wszystkich zbiorów) - bazuje na tym, iż rozważanie zbioru wszystkich zbiorów prowadzi do sprzeczności. Jeżeli gdyż Z byłby zbiorem słownik.
 • Definicja Kłamcy Antynomia Co znaczy starożytności w formie zdania: To co mówię jest kłamstwem . Gdyby to zdanie było prawdziwe, to jego autor skłamał, czyli powiedział prawdę znaczenie.
 • Definicja Antyspodkowa Co znaczy punktu P jako bieguna - krzywa K styczna do wszystkich prostych przechodzących poprzez poszczególne punkty krzywej C i prostopadłych do czym jest.
 • Definicja Forma Antysymetryczna Co znaczy zobacz forma antysymetryczna co to jest.
 • Definicja Funkcja Antysymetryczna Co znaczy większej ilości zmiennych, której wartość wymienia symbol przy wymianie rolami dwóch zmiennych o sąsiednich numerach, na przykład funkcja f definicja.
 • Definicja Twierdzenie Apoloniusza Co znaczy dotyczy elips i orzeka, iż suma kwadratów półśrednic sprzężonych p i q (średnice sprzężone) elipsy i pole równoległoboku rozpiętego na nich co znaczy.
 • Definicja Liczb Aproksymacja Co znaczy obliczanie liczb. Odnosi się raczej do liczb niewymiernych, które w praktyce zastępujemy przybliżonymi wartościami wymiernymi, bo mają one słownik.
 • Definicja Arcsh Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus hiperboliczny znaczenie.
 • Definicja Arcsin Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus w przedziale czym jest.
 • Definicja Arctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens w przedziale co to jest.
 • Definicja Arcth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens hiperboliczny definicja.
 • Definicja Arcus Co znaczy z łaciny łuk co znaczy.
 • Definicja Arg Co znaczy Arg) - skróty powszechnie stosowane do oznaczenia argumentu albo argumentu głównego liczby zespolonej słownik.
 • Definicja argument (główny) liczby zespolonej Co znaczy miara obrotu na płaszczyźnie zespolonej, jaki wykonuje półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych od położenia pokrywającego się znaczenie.
 • Definicja Arytmetyka Co znaczy zajmująca się rachunkami na różnych rodzajach liczb, algorytmizacją działań (na przykład algorytm, algorytm dzielenia i algorytm czym jest.
 • Definicja Arytmometr Co znaczy system bębnowy, działający podobnie jak licznik kilometrów w samochodzie a napędzany ręcznie dzięki korby, wykorzystywany do mechanizacji co to jest.
 • Definicja Funkcji Asymptota Co znaczy będącej wykresem rozważanej funkcji. Asymptoty pionowe funkcji f (rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej) występują w tych punktach xo definicja.
 • Definicja Atlas Co znaczy homeomorficznych, ustalonych na otwartych podzbiorach n-wymiarowej rozmaitości topologicznej, które pokrywają ją kompletnie, przyjmujących co znaczy.
 • Definicja Automorfizm Co znaczy odwzorowanie f jakiejś struktury algebraicznej na siebie, iż zachodzi równość f(x∗y) = f(x)∗f(y) dla dowolnych przedmiotów x i y i słownik.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej, Arg, Arcus, Arcth, Arctg, Arcsin, Arcsh, Aproksymacja Liczb co to znaczy.

Słownik Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr co to jest.