Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej.
automorfizm atlas asymptota co to jest

Definicje matematyka na A

 • Definicja Kryterium Abela Co znaczy zobacz kryterium Abela.
 • Definicja Pochodna Absolutna Co znaczy zobacz pochodna absolutna.
 • Definicja Wartość Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna wartość.
 • Definicja Całki Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność całki.
 • Definicja Aproksymacja Co znaczy zobacz przybliżanie.
 • Definicja Ar Co znaczy jednostka pola równa 100 m2.
 • Definicja Abak Abakus Co znaczy liczydła, składającego się początkowo z deski z wyżłobionymi w niej równoległymi rowkami i umieszczonymi w nich kamieniami, których liczba.
 • Definicja Abstrahowanie Abstrakcja Co znaczy elementów konkretnych, występujących w rzeczywistości, pojęciami mającymi nie wszystkie cechy tych elementów, lecz celowo pozbawionymi ich.
 • Definicja Aksjomat Archimedesa Co znaczy zobacz aksjomat Archimedesa.
 • Definicja Wielościan Archimedesa Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa.
 • Definicja Działanie Antysymetryczne Co znaczy rezultat wymienia się na przeciwny (w jakimś sensie) przy zmianie kolejności przedmiotów, na których jest realizowane, na przykład.
 • Definicja Mnożenie Antysymetryczne Co znaczy mnożenie będące antysymetrycznym działaniem, na przykład iloczyn wektorowy.
 • Definicja Dowód Apagogiczny Co znaczy zobacz dowód nie wprost.
 • Definicja analityczna postać przekształceń rzutowych Co znaczy det[aij] ≠ 0 a i oznaczają współrzędne jednorodne adekwatnie dowolnego punktu (n - 1)-wymiarowej przestrzeni rzutowej i jego obrazu.
 • Definicja Dopełnienie Algebraiczne Co znaczy zobacz dopełnienie algebraiczne.
 • Definicja Równanie Algebraiczne Co znaczy zobacz równanie algebraiczne.
 • Definicja Wyrażenie Algebraiczne Co znaczy zobacz wyrażenie algebraiczne.
 • Definicja Abstrakcyjna Algebra Co znaczy badający ogólne struktury algebraiczne abstrahując (abstrakcja) od tego, czym są ich przedmioty. Terminu algebra abstrakcyjna używa się w.
 • Definicja Banacha Algebra Co znaczy Xz ustalonym w niej mnożeniem wewnętrznym, względem którego jest algebrą 2. Dodatkowo wymaga się, aby był spełniony następujący warunek.
 • Definicja Dwuliniowa Algebra Co znaczy algebraiczna, będąca częścią albo nadbudową algebry liniowej, a oficjalnie będąca również częścią algebry wieloliniowej. Obiektem badań.
 • Definicja Odcinków Odkładania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 3.
 • Definicja Drugi Przeliczalności Aksjomat Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający istnienie przeliczalnej bazy otoczeń tej przestrzeni.
 • Definicja Przeliczalna Addytywność Co znaczy odnosząca się do nieskończonego ciągu składników. Addytywność przeliczalna funkcji o argumentach liczbowych albo wektorowych wyraża się.
 • Definicja Agregat Co znaczy zobacz kombinacja liniowa.
 • Definicja Archimedesa Aksjomat Co znaczy w dwóch wersjach - arytmetycznej i geometrycznej. W wersji arytmetycznej orzeka on, iż dla każdych dwóch dodatnich liczb rzeczywistych a i.
 • Definicja Odcinków Dodawania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 2.
 • Definicja Ekstensjonalności Aksjomat Co znaczy teorii mnogości. Orzeka on, iż jeżeli dwa zbiory A i B mają te same przedmioty, a więc jest, to zbiory A i B są równe, również w sensie.
 • Definicja Indukcji Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych (aksjomat 4.
 • Definicja Raszewskiego Weyla Aksjomatyka Co znaczy geometrii afinicznej, przyjmując arytmetykę liczb rzeczywistych jako przedtem ustaloną i następujące definicje pierwotne: - zestaw Π.
 • Definicja Jednokładności Postać Analityczna Co znaczy współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez jednokładność h o.
 • Definicja Stosunek Anharmoniczny Co znaczy zobacz relacja podwójnego podziału.
 • Definicja Punkty Antypodyczne Co znaczy para punktów leżących na sferze (powierzchni kuli) i będących końcami jednej średnicy tej sfery (kuli.
 • Definicja Teoretyczna Arytmetyka Co znaczy dotycząca podstaw edukacji o różnych rodzajach liczb, ich ustaleń, ustalenia działań na nich i związków pomiędzy nimi. W zależności od.
 • Definicja Alfa Co znaczy pierwsza litera alfabetu greckiego.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu.
 • Definicja Ekstremum Absolutne Co znaczy zobacz ekstremum absolutne.
 • Definicja Area Co znaczy z łaciny pole.
 • Definicja Absolut Co znaczy przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P \ A, będącym dopełnieniem zbioru A do przestrzeni P (albo w składowej.
 • Definicja Klasa Abstrakcji Co znaczy zobacz klasa abstrakcji.
 • Definicja Algebra Abstrakcyjna Co znaczy zobacz algebra abstrakcyjna.
 • Definicja Geometria Absolutna Co znaczy zobacz geometria absolutna.
 • Definicja Absurd Co znaczy niedorzeczność, wypowiedź zawierająca sprzeczność; kolokwialnie - również wypowiedź nie dająca się rozumieć.
 • Definicja Absurdum Ad Co znaczy dawniej stosowane oznaczenie dowodu nie wprost. Zwrot reductio ad absurdum w języku z łaciny oznacza sprowadzenie do niedorzeczności.
 • Definicja analityczna postać przekształceń afinicznych Co znaczy zobacz afiniczne przekształcenie (wzory zaznaczone.
 • Definicja Funkcje Analityczne Co znaczy zobacz funkcje analityczne.
 • Definicja Apogeum Co znaczy na orbicie wokółziemskiej pkt. w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi.
 • Definicja Apotema Co znaczy foremnym odcinek złączający środek okręgu wpisanego w wielokąt z punktem jego styczności z którymkolwiek bokiem wielokąta. W ostrosłupie.
 • Definicja Przestrzeń Arytmetyczna Co znaczy zobacz przestrzeń arytmetyczna.
 • Definicja Działania Arytmetyczne Co znaczy zobacz działania arytmetyczne.
 • Definicja Ciąg Arytmetyczny Co znaczy zobacz ciąg arytmetyczny.
 • Definicja Pierwiastek Arytmetyczny Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny.
 • Definicja Postęp Arytmetyczny Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego.
 • Definicja Arytmetyzacja Co znaczy wymiana jakiegoś zagadnienia na odpowiadające mu zagadnienie rachunkowe.
 • Definicja Asocjatywność Co znaczy z z łaciny, niekiedy stosowany termin oznaczający łączność działania.
 • Definicja Asymetria Co znaczy odstępstwo od symetrii albo brak symetrii.
 • Definicja Krzywej Asymptota Co znaczy nieograniczona, to prostą p tytułujemy asymptotą dla gałęzi nieograniczonej K krzywej C, jeżeli odległość punktu zmiennego P od prostej p.
 • Definicja Kierunek Asymptotyczny Co znaczy zobacz kierunek asymptotyczny.
 • Definicja Wewnętrzny Automorfizm Co znaczy ekipą, której działanie oznaczono jak mnożenie, to dla każdego elementu a ∈ G odwzorowanie fa:G G określone wzorem fa(x) = a.x.a- 1 jest.
 • Definicja Analiza Co znaczy to występuje najczęściej bądź z określeniem przymiotnikowym, bądź w formie przymiotnikowej (por. sąsiednie hasła) i znaczy rachunek.
 • Definicja Fouriera Analiza Co znaczy zobacz badanie harmoniczna.
 • Definicja Numeryczna Analiza Co znaczy analizy matematycznej do opracowywania metod obliczeń przybliżonych, na przykład tablicowania funkcji, komputeryzacji obliczeń w technice.
 • Definicja Sekwencyjna Analiza Co znaczy w statystyce matematycznej jedna z metod weryfikacji hipotez.
 • Definicja Tensorowa Analiza Co znaczy jedno z rozwinięć analizy matematycznej, wykorzystywane wspólnie z rachunkiem tensorowym jako sposób w geometrii różniczkowej.
 • Definicja Antyklika Co znaczy taki zestaw wierzchołków grafu, którego jakiekolwiek dwa przedmioty nie są połączone krawędzią.
 • Definicja Antynomia Co znaczy otrzymana w rezultacie rozumowania poprawnego pod względem logicznym, której źródłem jest przeważnie użycie pojęć zbyt ogólnych albo.
 • Definicja Ciąg Aproksymujący Co znaczy Może to być ciąg liczbowy (przybliżający liczbę), funkcyjny albo jeszcze inny, na przykład ciąg łamanych przybliżający krzywą.
 • Definicja Cyfry Arabskie Co znaczy powszechnie stosowane do zapisywania liczb cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prócz nich znacząco rzadziej są stosowane cyfry rzymskie.
 • Definicja Arcch Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus hiperboliczny w przedziale [0, ∞.
 • Definicja Arccos Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus w przedziale [0, π.
 • Definicja Funkcji Argument Co znaczy funkcji, a również wartość tej zmiennej, na przykład argumentem funkcji R ∋ x x2 nazywa się zarówno zmienną niezależną x tej funkcji, jak i.
 • Definicja Alef Co znaczy hebrajskiego, stosowana do oznaczania nie wszystkich liczb kardynalnych. Zwłaszcza, za Georgiem Cantorem, moc zbiorów równolicznych ze.
 • Definicja Przemienna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2.
 • Definicja Wyższa Algebra Co znaczy nauczania na studiach w dziedzinie nauk ścisłych, odróżniająca go od przedmiotu szkolnego zwanego algebrą. Nazwa algebra wyższa jest coraz.
 • Definicja Zbiorów Algebra Co znaczy część teorii mnogości, zajmująca się działaniami na zbiorach.
 • Definicja Funkcja Algebraiczna Co znaczy zobacz funkcja algebraiczna.
 • Definicja Krzywa Algebraiczna Co znaczy zobacz krzywa algebraiczna.
 • Definicja Liczba Algebraiczna Co znaczy zobacz liczba algebraiczna.
 • Definicja A Legendre Alternatywa Co znaczy geometrii absolutnej orzekające, iż każdy trójkąt ma sumę kątów wewnętrznych równą 180o albo każdy trójkąt ma tę sumę silnie mniejszą od.
 • Definicja Punktu Amplituda Co znaczy współrzędnych biegunowych tego punktu, równa mierze kąta skierowanego pomiędzy określoną półprostą, będącą półosią układu współrzędnych.
 • Definicja Ams Co znaczy skrót od American Mathematical Society - oryginalnej nazwy Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.
 • Definicja Funkcja Analityczna Co znaczy zobacz funkcja analityczna.
 • Definicja Geometria Analityczna Co znaczy zobacz geometria analityczna.
 • Definicja Antypody Co znaczy potoczne wyrażenie oznaczające antypodyczne punkty.
 • Definicja Postulat Pewnik Aksjomat Co znaczy aksjomatyki i mechanizmu dedukcyjnego, stanowiących podstawę metodologiczną matematyki. Z punktu widzenia logiki aksjomaty są zdaniami.
 • Definicja Pierwszy Przeliczalności Aksjomat Co znaczy określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający, iż dla każdego punktu tej przestrzeni istnieje przeliczalna baza otoczeń.
 • Definicja Incydencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przynależności.
 • Definicja Kongruencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przystawania.
 • Definicja Metryki Aksjomaty Co znaczy warunki M1 - M3 określające metrykę.
 • Definicja Normy Aksjomaty Co znaczy nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy u.
 • Definicja Przystawania Aksjomaty Co znaczy absolutnej (również euklidesowej i hiperbolicznej), opisujące relację przystawania i wiążące się ze zjawiskami miarowymi. Zobacz.
 • Definicja Równoległości Aksjomaty Co znaczy aksjomaty o równoległych) - są nimi: aksjomat Euklidesa i aksjomat Łobaczewskiego.
 • Definicja Uporządkowania Aksjomaty Co znaczy aksjomaty opisujące uporządkowanie punktów na prostej. Zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej - II ekipa aksjomatów, aksjomatyka.
 • Definicja System Aksjomatyczny Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny.
 • Definicja Geometria Afiniczna Co znaczy zobacz geometria afiniczna.
 • Definicja Klasyfikacja Afiniczna Co znaczy zobacz regulacja afiniczna.
 • Definicja Przestrzeń Afiniczna Co znaczy zobacz przestrzeń afiniczna.
 • Definicja Przystawanie Afiniczne Co znaczy geometrii afinicznej, rozumiane w sensie ogólnej definicji przystawania figur w geometrii określonej poprzez grupę przekształceń. Dwie.
 • Definicja afinicznie niezmiennicza rodzina figur Co znaczy w przestrzeni euklidesowej, iż dla każdej figury tej rodziny jej obraz poprzez dowolne przekształcenie afiniczne (afiniczne przekształcenie.
 • Definicja Afiniczny Co znaczy z franc.: związany z pokrewieństwem albo powinowactwem.
 • Definicja Odniesienia Układ Afiniczny Co znaczy zobacz afiniczny układ współrzędnych.
 • Definicja Akr Co znaczy jednostka pola stosowana w państwach anglosaskich i oznaczana symbolem a albo ac. 1ac wynosi 4047 m2.
 • Definicja Dedekinda Aksjomat Co znaczy przekrój Dedekinda nie ma luk ani skoków. Jest on historycznie pierwszym sformułowaniem własności ciągłości porządkowej zbioru R wszystkich.
 • Definicja Grupa Abelowa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy.
 • Definicja Abscysa Co znaczy dawna, pochodząca z języka łacińskiego nazwa odciętej.
 • Definicja Komutatywna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2.
 • Definicja Skończona Addytywność Co znaczy skończonej liczby składników. Dla funkcji f o argumentach liczbowych albo wektorowych, a również dla funkcji, których argumentami są zbiory.
 • Definicja Euklidesa Aksjomat Co znaczy równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie leżący na prostej p przechodzi najwyżej jedna prosta nie mająca punktów wspólnych z p i.
 • Definicja Hausdorffa Aksjomat Co znaczy tak zwany aksjomatów oddzielania. Orzeka on, iż dla każdych dwóch różnych punktów przestrzeni topologicznej istnieją rozłączne otoczenia.
 • Definicja aksjomat o istnieniu kresu Co znaczy rzeczywistych aksjomat orzekający, iż każdy niepusty i ograniczony z dołu (góry) podzbiór zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych ma w tym.
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Aksjomat Co znaczy mnogości orzekający, iż dla każdego zbioru X istnieje zestaw, którego elementami są wszystkie podzbiory zbioru X i jakiekolwiek inne, zwany.
 • Definicja aksjomat wyboru (pewnik wyboru) Co znaczy mnogości orzekający, iż dla każdej rodziny zbiorów niepustych i parami rozłącznych można stworzyć zestaw powstały poprzez wybranie po.
 • Definicja Wyróżniania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat podzbiorów.
 • Definicja Domknięcia Aksjomaty Co znaczy polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego (1896 - 1980) cztery aksjomaty wyrażające własności operacji polegającej na przyporządkowaniu.
 • Definicja Algorytm Co znaczy postępowania albo kolejność czynności, jakie trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel, nie mniej jednak dla algorytmów charakterystyczne.
 • Definicja Przynależności Aksjomaty Co znaczy geometrii, które dotyczą należenia punktów do prostych i płaszczyzn i zawierania się i przecinania prostych i płaszczyzn. Zobacz także.
 • Definicja Euklidesowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy Euklidesa, żyjącego w IV w. p.n.e, lecz jej nowożytna wersja pochodzi od Dawida Hilberta z końca XIX w. Jedna z kilku możliwych.
 • Definicja Hilberta Aksjomatyka Co znaczy rozumie się najczęściej aksjomatykę geometrii euklidesowej, aczkolwiek od Dawida Hilberta pochodzi również aksjomatyka liczb rzeczywistych.
 • Definicja Długości Mierzenia Algorytm Co znaczy B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako jednostką. Złożona jest z następujących czynności: 1) Na półprostej odkładamy od punktu A odcinek [P,Q.
 • Definicja Arccth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens hiperboliczny.
 • Definicja Obrotu Postać Analityczna Co znaczy wokół początku układu współrzędnych to jest analityczna postać izometrii w razie, gdy b =. W razie, gdy jeszcze n = 2, a więc na.
 • Definicja Astroida Asteroida Co znaczy będąca torem ruchu ustalonego punktu okręgu K wewnętrznie stycznego do okręgu C i toczącego się bez poślizgu po tym okręgu, w razie, gdy.
 • Definicja Algebra Co znaczy rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami na różnorodnych przedmiotach, na przykład liczbach, wektorach, funkcjach.
 • Definicja Funkcji Algebra Co znaczy funkcji V V, gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K (zwłaszcza V może być przestrzenią liczb rzeczywistych albo zespolonych), iż.
 • Definicja Logiki Algebra Co znaczy logiki matematycznej, która posługuje się sposobami rachunkowymi. Należą do niej tak zwany rachunki logiczne, na przykład rachunek zdań czy.
 • Definicja Wyłączająca Alternatywa Co znaczy gdzie prawdziwość jednego członu, zwanego także składnikiem, wyklucza prawdziwość pozostałych członów. W języku potocznym alternatywę.
 • Definicja Drgań Amplituda Co znaczy obiektu drgającego od położenia równowagi; na przykład amplitudą wahań wahadła jest jego max. wychylenie od pozycji pionowej, będącej.
 • Definicja Podobieństw Postać Analityczna Co znaczy analityczna postać izometrii wzór (i) z tą różnicą, iż współczynniki aij spełniają zamiast warunku (ii) warunek gdzie k jest skalą.
 • Definicja Funkcjonalna Analiza Co znaczy badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc struktur.
 • Definicja Wektorowa Analiza Co znaczy tę część analizy matematycznej, która odnosi się do funkcji o wartościach wektorowych, od zagadnień dotyczących funkcji o wartościach.
 • Definicja Zespolona Analiza Co znaczy nadbudowa analizy matematycznej, obejmująca badanie funkcji zależących od zmiennych zespolonych i o wartościach zespolonych liczbowych albo.
 • Definicja Situs Analysis Co znaczy z łaciny badanie położeń - dawna nazwa problematyki należącej dziś do topologii.
 • Definicja Twierdzenie Antypodyczne Co znaczy antypodach) - pochodzi od polskiego matematyka Karola Borsuka i orzeka, iż dla każdej funkcji ciągłej na sferze (powierzchni kuli), której.
 • Definicja Antysymetria Co znaczy się określonego obiektu na przeciwny (na przykład przeciwnego znaku) pod wpływem określonej zmiany (na przykład nieparzystej permutacji.
 • Definicja Macierz Antysymetryczna Co znaczy A, postaci [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunek: aij = - aji dla i,j = 1,...,n. Warunek ten znaczy, iż przedmioty macierzy A położone.
 • Definicja Okrąg Apoloniusza Co znaczy zestaw wszystkich punktów P ustalonej płaszczyzny, których relacja odległości od dwóch różnych punktów A i B tej płaszczyzny jest stały.
 • Definicja Funkcji Aproksymacja Co znaczy opierające na znalezieniu dla danej funkcji ciągu funkcji pod jakimś względem prostszych od danej i w określony sposób zbieżnego do niej.
 • Definicja Arcctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens w przedziale (0, π.
 • Definicja Aut Co znaczy stosowane oznaczenie ekipy automorfizmów jakiejś struktury algebraicznej, na przykład jeżeli V znaczy przestrzeń liniową, to Aut(V) znaczy.
 • Definicja Nieskończoności Aksjomat Co znaczy mnogości orzekający, iż istnieje taki zestaw Z i taka rodzina X jego podzbiorów, iż dla każdego zbioru P ∈ X istnieje zestaw Q ∈ X silnie.
 • Definicja Ada Co znaczy elektronicznych maszyn cyfrowych, pozwalający na programowanie zarówno szablonowych zagadnień obliczeniowych i przetwarzanie napisów, jak.
 • Definicja Additio Co znaczy z łaciny dodawanie.
 • Definicja Funkcja Addytywna Co znaczy zobacz funkcja addytywna.
 • Definicja Grupa Addytywna Co znaczy działaniem grupowym jest dodawanie, na przykład ekipa (R, +) nazywa się addytywną ekipą liczb rzeczywistych, a jeżeli V jest przestrzenią.
 • Definicja Całki Addytywność Co znaczy własności całki wyrażonych wzorami: dla rozłącznych zbiorów A i B. Pierwsza z tych własności wyraża addytywność całki jako funkcjonału.
 • Definicja Miary Addytywność Co znaczy polegająca na tym, iż miara sumy zbiorów rozłącznych jest równa sumie miar tych zbiorów. Własność ta może się odnosić zarówno do skończonej.
 • Definicja Zapis Addytywny Co znaczy działania występującego w jakimś rozumowaniu symbolem + , oznaczającym zazwyczaj dodawanie liczb (stąd nazwa addytywny). Addytywnego zapisu.
 • Definicja Aequatio Co znaczy z łaciny równanie.
 • Definicja Własność Afiniczna Co znaczy podzbiorów przestrzeni euklidesowej, polegająca na tym, iż obrazem tej rodziny poprzez dowolne przekształcenie afiniczne jest ona sama.
 • Definicja Przekształcenie Afiniczne Co znaczy przestrzeni afinicznej albo euklidesowej ustalonego wymiaru n, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś prostą. Dzięki.
 • Definicja Niezmiennik Afiniczny Co znaczy pewnej rodzinie figur w przestrzeni euklidesowej i przyjmująca na każdych dwóch afinicznie przystających figurach te same wartości, na.
 • Definicja Współrzędnych Układ Afiniczny Co znaczy prostoliniowy, zwany również prostoliniowym układem odniesienia. Układy te nazywają się afinicznymi dlatego, iż współrzędne tego samego.
 • Definicja Cantora Aksjomat Co znaczy arytmetycznej orzeka, iż wspólna część wszystkich przedziałów, będących wyrazami zstępującego ciągu przedziałów domkniętych i ograniczonych.
 • Definicja Łobaczewskiego Aksjomat Co znaczy zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i orzeka, iż istnieje taka prosta p i nie leżący na niej pkt. A, poprzez który przechodzą co najmniej.
 • Definicja aksjomat o przedłużaniu odcinka Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat II, 3.
 • Definicja Kątów Odkładania Aksjomat Co znaczy euklidesowej orzekający, iż dla każdej płaszczyzny Π i leżącej na niej półprostej i dla każdego niezerowego i niepółpełnego kąta ∠ BAC.
 • Definicja Pascha Aksjomat Co znaczy euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej poprzez te punkty, nie.
 • Definicja Algol Co znaczy programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w latach 1958 - 62 poprzez międzynarodowy zespół matematyków i logików.
 • Definicja Podzbiorów Aksjomat Co znaczy mnogości, zwany także aksjomatem wyróżnienia i orzekający, iż jeżeli X jest zbiorem a φ dowolnym warunkiem, to istnieje zestaw, którego.
 • Definicja Ciągłości Aksjomaty Co znaczy gwarantujące ciągłość porządkową takich przestrzeni jak: przestrzeń R wszystkich liczb rzeczywistych, prosta czy przestrzeń czasu. Należą.
 • Definicja Grupy Aksjomaty Co znaczy działanie ∗ w zbiorze G. To są następujące warunki: 1) a ∗ b ∈ G gdy a,b ∈ G (warunek wewnętrzności w G działania ∗). 2) a ∗ (b ∗ c) = (a.
 • Definicja Diagram Arganda Co znaczy zobacz diagram Arganda.
 • Definicja Oddzielania Aksjomaty Co znaczy na przestrzenie topologiczne, mające na celu zapewnienie możliwości lokalizacji nie wszystkich zjawisk topologicznych. Przewarzająca część.
 • Definicja Aksjomatyka Co znaczy dedukcyjnego, złożona z listy pojęć pierwotnych i układu aksjomatów, określających definicje pierwotne przez przyjęcie ich własności.
 • Definicja Rzutowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy dwuwymiarowej geometrii rzutowej można oprzeć na aksjomatyce obejmującej trzy definicje pierwotne, a mianowicie: - zestaw P, zwany.
 • Definicja Naturalnych Liczb Aksjomatyka Co znaczy pochodząca od Giuseppe Peano, o trzech pojęciach pierwotnych, a mianowicie: N, 1, `, gdzie N jest zbiorem, którego przedmioty tytułujemy.
 • Definicja Rzeczywistych Liczb Aksjomatyka Co znaczy spis pojęć pierwotnych obejmuje: zestaw R - jego przedmioty tytułujemy liczbami rzeczywistymi, dwa działania wewnętrzne w R - dodawanie.
 • Definicja Peana Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych.
 • Definicja Mnogości Teorii Aksjomatyka Co znaczy przygotowana najpierw XX w., gdy zawodne okazało się intuicyjne rozumienie pojęć dotyczących zbiorów i ich przedmiotów, prowadząc do.
 • Definicja Fraenkela Zermelo Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka teorii mnogości.
 • Definicja Aksoida Co znaczy powierzchnia zakreślana w przestrzeni poprzez chwilową oś obrotu wirującego ciała sztywnego, na przykład bąka.
 • Definicja Aksonometria Co znaczy wykreślnej, zwany także perspektywą równoległą, przeznaczony odtwarzaniu własności i wymiarów figur przestrzennych opierając się na.
 • Definicja Grecki Alfabet Co znaczy liter alfabetu greckiego jest w matematyce stosowana jako oznaczenia. Poniżej podano cały ten alfabet, wymieniając kolejno literę sporą i.
 • Definicja A Boole Algebra Co znaczy wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi poprzez 0 iU, ustalonymi w X działaniami wewnętrznymi∪i∩i operacją `, o wartościach w X.
 • Definicja Endomorfizmów Algebra Co znaczy wszystkich odwzorowań liniowych ustalonej przestrzeni liniowej V w siebie, zwanych endomorfizmami. Rodzina ta jest przestrzenią liniową.
 • Definicja Liniowa Algebra Co znaczy algebry, będąca teorią przestrzeni liniowych i ich zastosowań w całej matematyce i poza nią. Algebra liniowa obejmuje swym zakresem takie.
 • Definicja Macierzy Algebra Co znaczy sensie rachunek na macierzach, który jest użyteczny w szczególności w zagadnieniach dotyczących przestrzeni wielowymiarowych; 2. w zbiorze.
 • Definicja Ciało Domknięte Algebraicznie Co znaczy zobacz ciało algebraicznie domknięte.
 • Definicja Dzielenia Algorytm Co znaczy kierujący do podzielenia jednej liczby poprzez drugą, na przykład dzielenie 5142: 13 wykonuje się następująco: Czynność 1) Od początku.
 • Definicja Euklidesa Algorytm Co znaczy największego wspólnego dzielnika (a,r0) dwóch liczb całkowitych a i r0 ≠ 0, polegająca na następnych dzieleniach z resztą (algorytm.
 • Definicja Pierwiastkowania Algorytm Co znaczy pierwiastka arytmetycznego drugiego stopnia z liczb całkowitych dodatnich. By obliczyć drugi pierwiastek z liczby całkowitej na przykład.
 • Definicja Alternatywa Co znaczy połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej, ilości zdań spójnikiem albo (znak ∨). Znaczenie tego spójnika jest określone poprzez.
 • Definicja Russella Antynomia Co znaczy rozważaniu zbioru Z wszystkich zbiorów nie będących własnymi elementami (zestaw wszystkich zbiorów nie jest takim zbiorem). Łatwo zauważyć.
 • Definicja Antypodera Co znaczy zobacz antyspodkowa.
 • Definicja Izometrii Postać Analityczna Co znaczy współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez izometrię h, jako.
 • Definicja Harmoniczna Analiza Co znaczy dział analizy matematycznej i funkcjonalnej, obejmujący między innymi problematykę układów ortogonalnych funkcji, szeregów ortogonalnych.
 • Definicja Matematyczna Analiza Co znaczy będąca edukacją o odwzorowaniach (funkcjach) struktur raczej algebraiczno-topologicznych, a obejmująca rachunek różniczkowy i całkowy.
 • Definicja Wariancji Analiza Co znaczy wpływu ustalonych czynników na odchylenia od standardowego przebiegu zjawiska, pozwalająca na przykład ocenić, czy odchylenia te są.
 • Definicja Maszyna Analogowa Co znaczy zobacz maszyna analogowa.
 • Definicja Elipsy Punktu Anomalia Co znaczy równaniach parametrycznych elipsy, w przeciwieństwie od okręgu nie jest kątem pomiędzy osią x a promieniem wodzącym zmiennego punktu P.
 • Definicja Cantora Antynomia Co znaczy wszystkich zbiorów) - bazuje na tym, iż rozważanie zbioru wszystkich zbiorów prowadzi do sprzeczności. Jeżeli gdyż Z byłby zbiorem.
 • Definicja Kłamcy Antynomia Co znaczy starożytności w formie zdania: To co mówię jest kłamstwem . Gdyby to zdanie było prawdziwe, to jego autor skłamał, czyli powiedział prawdę.
 • Definicja Antyspodkowa Co znaczy punktu P jako bieguna - krzywa K styczna do wszystkich prostych przechodzących poprzez poszczególne punkty krzywej C i prostopadłych do.
 • Definicja Forma Antysymetryczna Co znaczy zobacz forma antysymetryczna.
 • Definicja Funkcja Antysymetryczna Co znaczy większej ilości zmiennych, której wartość wymienia symbol przy wymianie rolami dwóch zmiennych o sąsiednich numerach, na przykład funkcja f.
 • Definicja Twierdzenie Apoloniusza Co znaczy dotyczy elips i orzeka, iż suma kwadratów półśrednic sprzężonych p i q (średnice sprzężone) elipsy i pole równoległoboku rozpiętego na nich.
 • Definicja Liczb Aproksymacja Co znaczy obliczanie liczb. Odnosi się raczej do liczb niewymiernych, które w praktyce zastępujemy przybliżonymi wartościami wymiernymi, bo mają one.
 • Definicja Arcsh Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus hiperboliczny.
 • Definicja Arcsin Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus w przedziale.
 • Definicja Arctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens w przedziale.
 • Definicja Arcth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens hiperboliczny.
 • Definicja Arcus Co znaczy z łaciny łuk.
 • Definicja Arg Co znaczy Arg) - skróty powszechnie stosowane do oznaczenia argumentu albo argumentu głównego liczby zespolonej.
 • Definicja argument (główny) liczby zespolonej Co znaczy miara obrotu na płaszczyźnie zespolonej, jaki wykonuje półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych od położenia pokrywającego się.
 • Definicja Arytmetyka Co znaczy zajmująca się rachunkami na różnych rodzajach liczb, algorytmizacją działań (na przykład algorytm, algorytm dzielenia i algorytm.
 • Definicja Arytmometr Co znaczy system bębnowy, działający podobnie jak licznik kilometrów w samochodzie a napędzany ręcznie dzięki korby, wykorzystywany do mechanizacji.
 • Definicja Funkcji Asymptota Co znaczy będącej wykresem rozważanej funkcji. Asymptoty pionowe funkcji f (rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej) występują w tych punktach xo.
 • Definicja Atlas Co znaczy homeomorficznych, ustalonych na otwartych podzbiorach n-wymiarowej rozmaitości topologicznej, które pokrywają ją kompletnie, przyjmujących.
 • Definicja Automorfizm Co znaczy odwzorowanie f jakiejś struktury algebraicznej na siebie, iż zachodzi równość f(x∗y) = f(x)∗f(y) dla dowolnych przedmiotów x i y i.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej, Arg, Arcus, Arcth, Arctg, Arcsin, Arcsh, Aproksymacja Liczb co to znaczy.

Słownik Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr co to jest.