Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej.
automorfizm atlas asymptota co to jest

Definicje matematyka na A

 • Definicja Kryterium Abela Co znaczy zobacz kryterium Abela
 • Definicja Pochodna Absolutna Co znaczy zobacz pochodna absolutna
 • Definicja Wartość Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna wartość
 • Definicja Całki Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność całki
 • Definicja Aproksymacja Co znaczy zobacz przybliżanie
 • Definicja Ar Co znaczy jednostka pola równa 100 m2
 • Definicja Abak Abakus Co znaczy rodzaj prymitywnego liczydła, składającego się początkowo z deski z wyżłobionymi w niej równoległymi rowkami i umieszczonymi w nich
 • Definicja Abstrahowanie Abstrakcja Co znaczy zastępowanie elementów konkretnych, występujących w rzeczywistości, pojęciami mającymi nie wszystkie cechy tych elementów, lecz celowo
 • Definicja Aksjomat Archimedesa Co znaczy zobacz aksjomat Archimedesa
 • Definicja Wielościan Archimedesa Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa
 • Definicja Działanie Antysymetryczne Co znaczy działanie, którego rezultat wymienia się na przeciwny (w jakimś sensie) przy zmianie kolejności przedmiotów, na których jest realizowane
 • Definicja Mnożenie Antysymetryczne Co znaczy mnożenie będące antysymetrycznym działaniem, na przykład iloczyn wektorowy
 • Definicja Dowód Apagogiczny Co znaczy zobacz dowód nie wprost
 • Definicja analityczna postać przekształceń rzutowych Co znaczy wzory postaci gdzie det[aij] ≠ 0 a i oznaczają współrzędne jednorodne adekwatnie dowolnego punktu (n - 1)-wymiarowej przestrzeni rzutowej i
 • Definicja Dopełnienie Algebraiczne Co znaczy zobacz dopełnienie algebraiczne
 • Definicja Równanie Algebraiczne Co znaczy zobacz równanie algebraiczne
 • Definicja Wyrażenie Algebraiczne Co znaczy zobacz wyrażenie algebraiczne
 • Definicja Abstrakcyjna Algebra Co znaczy dział matematyki badający ogólne struktury algebraiczne abstrahując (abstrakcja) od tego, czym są ich przedmioty. Terminu algebra
 • Definicja Banacha Algebra Co znaczy przestrzeń Banacha Xz ustalonym w niej mnożeniem wewnętrznym, względem którego jest algebrą 2. Dodatkowo wymaga się, aby był spełniony
 • Definicja Dwuliniowa Algebra Co znaczy bogata problematyka algebraiczna, będąca częścią albo nadbudową algebry liniowej, a oficjalnie będąca również częścią algebry wieloliniowej
 • Definicja Odcinków Odkładania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 3
 • Definicja Drugi Przeliczalności Aksjomat Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający istnienie przeliczalnej bazy otoczeń tej przestrzeni
 • Definicja Przeliczalna Addytywność Co znaczy addytywność odnosząca się do nieskończonego ciągu składników. Addytywność przeliczalna funkcji o argumentach liczbowych albo wektorowych
 • Definicja Agregat Co znaczy zobacz kombinacja liniowa
 • Definicja Archimedesa Aksjomat Co znaczy może być rozważany w dwóch wersjach - arytmetycznej i geometrycznej. W wersji arytmetycznej orzeka on, iż dla każdych dwóch dodatnich liczb
 • Definicja Odcinków Dodawania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat III, 2
 • Definicja Ekstensjonalności Aksjomat Co znaczy jeden z aksjomatów teorii mnogości. Orzeka on, iż jeżeli dwa zbiory A i B mają te same przedmioty, a więc jest, to zbiory A i B są równe
 • Definicja Indukcji Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych (aksjomat 4
 • Definicja Raszewskiego Weyla Aksjomatyka Co znaczy stanowi podstawę geometrii afinicznej, przyjmując arytmetykę liczb rzeczywistych jako przedtem ustaloną i następujące definicje pierwotne
 • Definicja Jednokładności Postać Analityczna Co znaczy wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez
 • Definicja Stosunek Anharmoniczny Co znaczy zobacz relacja podwójnego podziału
 • Definicja Punkty Antypodyczne Co znaczy para punktów leżących na sferze (powierzchni kuli) i będących końcami jednej średnicy tej sfery (kuli
 • Definicja Teoretyczna Arytmetyka Co znaczy problematyka dotycząca podstaw edukacji o różnych rodzajach liczb, ich ustaleń, ustalenia działań na nich i związków pomiędzy nimi. W
 • Definicja Alfa Co znaczy pierwsza litera alfabetu greckiego
 • Definicja Szeregu Zbieżność Absolutna Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu
 • Definicja Ekstremum Absolutne Co znaczy zobacz ekstremum absolutne
 • Definicja Area Co znaczy z łaciny pole
 • Definicja Absolut Co znaczy podzbiór A przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P \ A, będącym dopełnieniem zbioru A do przestrzeni P (albo w
 • Definicja Klasa Abstrakcji Co znaczy zobacz klasa abstrakcji
 • Definicja Algebra Abstrakcyjna Co znaczy zobacz algebra abstrakcyjna
 • Definicja Geometria Absolutna Co znaczy zobacz geometria absolutna
 • Definicja Absurd Co znaczy niedorzeczność, wypowiedź zawierająca sprzeczność; kolokwialnie - również wypowiedź nie dająca się rozumieć
 • Definicja Absurdum Ad Co znaczy dawniej stosowane oznaczenie dowodu nie wprost. Zwrot reductio ad absurdum w języku z łaciny oznacza sprowadzenie do niedorzeczności
 • Definicja analityczna postać przekształceń afinicznych Co znaczy zobacz afiniczne przekształcenie (wzory zaznaczone
 • Definicja Funkcje Analityczne Co znaczy zobacz funkcje analityczne
 • Definicja Apogeum Co znaczy na orbicie wokółziemskiej pkt. w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi
 • Definicja Apotema Co znaczy w wielokącie foremnym odcinek złączający środek okręgu wpisanego w wielokąt z punktem jego styczności z którymkolwiek bokiem wielokąta. W
 • Definicja Przestrzeń Arytmetyczna Co znaczy zobacz przestrzeń arytmetyczna
 • Definicja Działania Arytmetyczne Co znaczy zobacz działania arytmetyczne
 • Definicja Ciąg Arytmetyczny Co znaczy zobacz ciąg arytmetyczny
 • Definicja Pierwiastek Arytmetyczny Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny
 • Definicja Postęp Arytmetyczny Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego
 • Definicja Arytmetyzacja Co znaczy wymiana jakiegoś zagadnienia na odpowiadające mu zagadnienie rachunkowe
 • Definicja Asocjatywność Co znaczy z z łaciny, niekiedy stosowany termin oznaczający łączność działania
 • Definicja Asymetria Co znaczy odstępstwo od symetrii albo brak symetrii
 • Definicja Krzywej Asymptota Co znaczy jeśli krzywa C jest nieograniczona, to prostą p tytułujemy asymptotą dla gałęzi nieograniczonej K krzywej C, jeżeli odległość punktu
 • Definicja Kierunek Asymptotyczny Co znaczy zobacz kierunek asymptotyczny
 • Definicja Wewnętrzny Automorfizm Co znaczy jeśli (G,·) jest ekipą, której działanie oznaczono jak mnożenie, to dla każdego elementu a ∈ G odwzorowanie fa:G G określone wzorem fa(x
 • Definicja Analiza Co znaczy w matematyce wyraz to występuje najczęściej bądź z określeniem przymiotnikowym, bądź w formie przymiotnikowej (por. sąsiednie hasła) i
 • Definicja Fouriera Analiza Co znaczy zobacz badanie harmoniczna
 • Definicja Numeryczna Analiza Co znaczy wykorzystania analizy matematycznej do opracowywania metod obliczeń przybliżonych, na przykład tablicowania funkcji, komputeryzacji
 • Definicja Sekwencyjna Analiza Co znaczy w statystyce matematycznej jedna z metod weryfikacji hipotez
 • Definicja Tensorowa Analiza Co znaczy jedno z rozwinięć analizy matematycznej, wykorzystywane wspólnie z rachunkiem tensorowym jako sposób w geometrii różniczkowej
 • Definicja Antyklika Co znaczy taki zestaw wierzchołków grafu, którego jakiekolwiek dwa przedmioty nie są połączone krawędzią
 • Definicja Antynomia Co znaczy sprzeczność otrzymana w rezultacie rozumowania poprawnego pod względem logicznym, której źródłem jest przeważnie użycie pojęć zbyt ogólnych
 • Definicja Ciąg Aproksymujący Co znaczy ciąg przybliżeń. Może to być ciąg liczbowy (przybliżający liczbę), funkcyjny albo jeszcze inny, na przykład ciąg łamanych przybliżający
 • Definicja Cyfry Arabskie Co znaczy powszechnie stosowane do zapisywania liczb cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prócz nich znacząco rzadziej są stosowane cyfry rzymskie
 • Definicja Arcch Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus hiperboliczny w przedziale [0, ∞
 • Definicja Arccos Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cosinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji cosinus w przedziale [0, π
 • Definicja Funkcji Argument Co znaczy zmienna niezależna funkcji, a również wartość tej zmiennej, na przykład argumentem funkcji R ∋ x x2 nazywa się zarówno zmienną niezależną x
 • Definicja Alef Co znaczy litera ℵ alfabetu hebrajskiego, stosowana do oznaczania nie wszystkich liczb kardynalnych. Zwłaszcza, za Georgiem Cantorem, moc zbiorów
 • Definicja Przemienna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2
 • Definicja Wyższa Algebra Co znaczy nazwa przedmiotu nauczania na studiach w dziedzinie nauk ścisłych, odróżniająca go od przedmiotu szkolnego zwanego algebrą. Nazwa algebra
 • Definicja Zbiorów Algebra Co znaczy część teorii mnogości, zajmująca się działaniami na zbiorach
 • Definicja Funkcja Algebraiczna Co znaczy zobacz funkcja algebraiczna
 • Definicja Krzywa Algebraiczna Co znaczy zobacz krzywa algebraiczna
 • Definicja Liczba Algebraiczna Co znaczy zobacz liczba algebraiczna
 • Definicja A Legendre Alternatywa Co znaczy twierdzenie geometrii absolutnej orzekające, iż każdy trójkąt ma sumę kątów wewnętrznych równą 180o albo każdy trójkąt ma tę sumę silnie
 • Definicja Punktu Amplituda Co znaczy jedna ze współrzędnych biegunowych tego punktu, równa mierze kąta skierowanego pomiędzy określoną półprostą, będącą półosią układu
 • Definicja Ams Co znaczy skrót od American Mathematical Society - oryginalnej nazwy Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego
 • Definicja Funkcja Analityczna Co znaczy zobacz funkcja analityczna
 • Definicja Geometria Analityczna Co znaczy zobacz geometria analityczna
 • Definicja Antypody Co znaczy potoczne wyrażenie oznaczające antypodyczne punkty
 • Definicja Postulat Pewnik Aksjomat Co znaczy składnik aksjomatyki i mechanizmu dedukcyjnego, stanowiących podstawę metodologiczną matematyki. Z punktu widzenia logiki aksjomaty są
 • Definicja Pierwszy Przeliczalności Aksjomat Co znaczy jeden z aksjomatów określających definicja przestrzeni topologicznej, orzekający, iż dla każdego punktu tej przestrzeni istnieje
 • Definicja Incydencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przynależności
 • Definicja Kongruencji Aksjomaty Co znaczy zobacz aksjomaty przystawania
 • Definicja Metryki Aksjomaty Co znaczy warunki M1 - M3 określające metrykę
 • Definicja Normy Aksjomaty Co znaczy następujące warunki nałożone na funkcję u ||u|| o wartościach z przedziału [0, ∞), ustaloną w przestrzeni liniowejV: 1) ||u|| = 0 wtedy i
 • Definicja Przystawania Aksjomaty Co znaczy aksjomaty geometrii absolutnej (również euklidesowej i hiperbolicznej), opisujące relację przystawania i wiążące się ze zjawiskami
 • Definicja Równoległości Aksjomaty Co znaczy aksjomaty o równoległych) - są nimi: aksjomat Euklidesa i aksjomat Łobaczewskiego
 • Definicja Uporządkowania Aksjomaty Co znaczy w geometrii aksjomaty opisujące uporządkowanie punktów na prostej. Zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej - II ekipa aksjomatów
 • Definicja System Aksjomatyczny Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja Geometria Afiniczna Co znaczy zobacz geometria afiniczna
 • Definicja Klasyfikacja Afiniczna Co znaczy zobacz regulacja afiniczna
 • Definicja Przestrzeń Afiniczna Co znaczy zobacz przestrzeń afiniczna
 • Definicja Przystawanie Afiniczne Co znaczy przystawanie w geometrii afinicznej, rozumiane w sensie ogólnej definicji przystawania figur w geometrii określonej poprzez grupę
 • Definicja afinicznie niezmiennicza rodzina figur Co znaczy taka rodzina figur w przestrzeni euklidesowej, iż dla każdej figury tej rodziny jej obraz poprzez dowolne przekształcenie afiniczne
 • Definicja Afiniczny Co znaczy z franc.: związany z pokrewieństwem albo powinowactwem
 • Definicja Odniesienia Układ Afiniczny Co znaczy zobacz afiniczny układ współrzędnych
 • Definicja Akr Co znaczy jednostka pola stosowana w państwach anglosaskich i oznaczana symbolem a albo ac. 1ac wynosi 4047 m2
 • Definicja Dedekinda Aksjomat Co znaczy orzeka, iż żaden przekrój Dedekinda nie ma luk ani skoków. Jest on historycznie pierwszym sformułowaniem własności ciągłości porządkowej
 • Definicja Grupa Abelowa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy
 • Definicja Abscysa Co znaczy dawna, pochodząca z języka łacińskiego nazwa odciętej
 • Definicja Komutatywna Algebra Co znaczy zobacz algebra 2
 • Definicja Skończona Addytywność Co znaczy odnosi się do sum skończonej liczby składników. Dla funkcji f o argumentach liczbowych albo wektorowych, a również dla funkcji, których
 • Definicja Euklidesa Aksjomat Co znaczy aksjomat o równoległych) - orzeka, iż poprzez pkt. A nie leżący na prostej p przechodzi najwyżej jedna prosta nie mająca punktów wspólnych
 • Definicja Hausdorffa Aksjomat Co znaczy w topologii jeden z tak zwany aksjomatów oddzielania. Orzeka on, iż dla każdych dwóch różnych punktów przestrzeni topologicznej istnieją
 • Definicja aksjomat o istnieniu kresu Co znaczy w arytmetyce liczb rzeczywistych aksjomat orzekający, iż każdy niepusty i ograniczony z dołu (góry) podzbiór zbioru R wszystkich liczb
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Aksjomat Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż dla każdego zbioru X istnieje zestaw, którego elementami są wszystkie podzbiory zbioru X i
 • Definicja aksjomat wyboru (pewnik wyboru) Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż dla każdej rodziny zbiorów niepustych i parami rozłącznych można stworzyć zestaw powstały poprzez
 • Definicja Wyróżniania Aksjomat Co znaczy zobacz aksjomat podzbiorów
 • Definicja Domknięcia Aksjomaty Co znaczy pochodzące od polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego (1896 - 1980) cztery aksjomaty wyrażające własności operacji polegającej na
 • Definicja Algorytm Co znaczy ustalony sposób postępowania albo kolejność czynności, jakie trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel, nie mniej jednak dla algorytmów
 • Definicja Przynależności Aksjomaty Co znaczy te aksjomaty w geometrii, które dotyczą należenia punktów do prostych i płaszczyzn i zawierania się i przecinania prostych i płaszczyzn
 • Definicja Euklidesowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy wywodzi się od Euklidesa, żyjącego w IV w. p.n.e, lecz jej nowożytna wersja pochodzi od Dawida Hilberta z końca XIX w. Jedna z kilku
 • Definicja Hilberta Aksjomatyka Co znaczy pod tym terminem rozumie się najczęściej aksjomatykę geometrii euklidesowej, aczkolwiek od Dawida Hilberta pochodzi również aksjomatyka
 • Definicja Długości Mierzenia Algorytm Co znaczy pomiar odcinka [A,B] odcinkiem niezerowym [P,Q] jako jednostką. Złożona jest z następujących czynności: 1) Na półprostej odkładamy od
 • Definicja Arccth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens hiperboliczny
 • Definicja Obrotu Postać Analityczna Co znaczy gdy chodzi o obrót wokół początku układu współrzędnych to jest analityczna postać izometrii w razie, gdy b =. W razie, gdy jeszcze n = 2, a
 • Definicja Astroida Asteroida Co znaczy krzywa płaska, będąca torem ruchu ustalonego punktu okręgu K wewnętrznie stycznego do okręgu C i toczącego się bez poślizgu po tym okręgu
 • Definicja Algebra Co znaczy 1.w potocznym rozumieniu tematyka matematyki zajmująca się działaniami na różnorodnych przedmiotach, na przykład liczbach, wektorach
 • Definicja Funkcji Algebra Co znaczy taka rodzina Φ funkcji V V, gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K (zwłaszcza V może być przestrzenią liczb rzeczywistych albo
 • Definicja Logiki Algebra Co znaczy nazwa tej części logiki matematycznej, która posługuje się sposobami rachunkowymi. Należą do niej tak zwany rachunki logiczne, na przykład
 • Definicja Wyłączająca Alternatywa Co znaczy rodzaj alternatywy, gdzie prawdziwość jednego członu, zwanego także składnikiem, wyklucza prawdziwość pozostałych członów. W języku
 • Definicja Drgań Amplituda Co znaczy max. odchylenie obiektu drgającego od położenia równowagi; na przykład amplitudą wahań wahadła jest jego max. wychylenie od pozycji
 • Definicja Podobieństw Postać Analityczna Co znaczy jest taka sama jak analityczna postać izometrii wzór (i) z tą różnicą, iż współczynniki aij spełniają zamiast warunku (ii) warunek gdzie k
 • Definicja Funkcjonalna Analiza Co znaczy tematyka matematyki, badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc
 • Definicja Wektorowa Analiza Co znaczy termin odróżniający tę część analizy matematycznej, która odnosi się do funkcji o wartościach wektorowych, od zagadnień dotyczących funkcji
 • Definicja Zespolona Analiza Co znaczy część, a właściwie nadbudowa analizy matematycznej, obejmująca badanie funkcji zależących od zmiennych zespolonych i o wartościach
 • Definicja Situs Analysis Co znaczy z łaciny badanie położeń - dawna nazwa problematyki należącej dziś do topologii
 • Definicja Twierdzenie Antypodyczne Co znaczy twierdzenie o antypodach) - pochodzi od polskiego matematyka Karola Borsuka i orzeka, iż dla każdej funkcji ciągłej na sferze (powierzchni
 • Definicja Antysymetria Co znaczy własność zmieniania się określonego obiektu na przeciwny (na przykład przeciwnego znaku) pod wpływem określonej zmiany (na przykład
 • Definicja Macierz Antysymetryczna Co znaczy macierz kwadratowa A, postaci [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunek: aij = - aji dla i,j = 1,...,n. Warunek ten znaczy, iż przedmioty
 • Definicja Okrąg Apoloniusza Co znaczy zestaw wszystkich punktów P ustalonej płaszczyzny, których relacja odległości od dwóch różnych punktów A i B tej płaszczyzny jest stały
 • Definicja Funkcji Aproksymacja Co znaczy zagadnienie opierające na znalezieniu dla danej funkcji ciągu funkcji pod jakimś względem prostszych od danej i w określony sposób
 • Definicja Arcctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus cotangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji cotangens w przedziale (0, π
 • Definicja Aut Co znaczy aut) - powszechnie stosowane oznaczenie ekipy automorfizmów jakiejś struktury algebraicznej, na przykład jeżeli V znaczy przestrzeń
 • Definicja Nieskończoności Aksjomat Co znaczy aksjomat teorii mnogości orzekający, iż istnieje taki zestaw Z i taka rodzina X jego podzbiorów, iż dla każdego zbioru P ∈ X istnieje
 • Definicja Ada Co znaczy język programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, pozwalający na programowanie zarówno szablonowych zagadnień obliczeniowych i
 • Definicja Additio Co znaczy z łaciny dodawanie
 • Definicja Funkcja Addytywna Co znaczy zobacz funkcja addytywna
 • Definicja Grupa Addytywna Co znaczy ekipa, której działaniem grupowym jest dodawanie, na przykład ekipa (R, +) nazywa się addytywną ekipą liczb rzeczywistych, a jeżeli V jest
 • Definicja Całki Addytywność Co znaczy każda z dwóch własności całki wyrażonych wzorami: dla rozłącznych zbiorów A i B. Pierwsza z tych własności wyraża addytywność całki jako
 • Definicja Miary Addytywność Co znaczy własność miary polegająca na tym, iż miara sumy zbiorów rozłącznych jest równa sumie miar tych zbiorów. Własność ta może się odnosić
 • Definicja Zapis Addytywny Co znaczy stałe oznaczanie działania występującego w jakimś rozumowaniu symbolem + , oznaczającym zazwyczaj dodawanie liczb (stąd nazwa addytywny
 • Definicja Aequatio Co znaczy z łaciny równanie
 • Definicja Własność Afiniczna Co znaczy własność rodziny podzbiorów przestrzeni euklidesowej, polegająca na tym, iż obrazem tej rodziny poprzez dowolne przekształcenie afiniczne
 • Definicja Przekształcenie Afiniczne Co znaczy przekształcenie przestrzeni afinicznej albo euklidesowej ustalonego wymiaru n, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś
 • Definicja Niezmiennik Afiniczny Co znaczy funkcja ustalona na pewnej rodzinie figur w przestrzeni euklidesowej i przyjmująca na każdych dwóch afinicznie przystających figurach te
 • Definicja Współrzędnych Układ Afiniczny Co znaczy układ współrzędnych prostoliniowy, zwany również prostoliniowym układem odniesienia. Układy te nazywają się afinicznymi dlatego, iż
 • Definicja Cantora Aksjomat Co znaczy w wersji arytmetycznej orzeka, iż wspólna część wszystkich przedziałów, będących wyrazami zstępującego ciągu przedziałów domkniętych i
 • Definicja Łobaczewskiego Aksjomat Co znaczy jest logicznym zaprzeczeniem aksjomatu Euklidesa i orzeka, iż istnieje taka prosta p i nie leżący na niej pkt. A, poprzez który przechodzą
 • Definicja aksjomat o przedłużaniu odcinka Co znaczy zobacz aksjomatyka geometrii euklidesowej (aksjomat II, 3
 • Definicja Kątów Odkładania Aksjomat Co znaczy aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż dla każdej płaszczyzny Π i leżącej na niej półprostej i dla każdego niezerowego i
 • Definicja Pascha Aksjomat Co znaczy aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej
 • Definicja Algol Co znaczy jeden z języków programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w latach 1958 - 62 poprzez międzynarodowy zespół matematyków i
 • Definicja Podzbiorów Aksjomat Co znaczy aksjomat teorii mnogości, zwany także aksjomatem wyróżnienia i orzekający, iż jeżeli X jest zbiorem a φ dowolnym warunkiem, to istnieje
 • Definicja Ciągłości Aksjomaty Co znaczy aksjomaty gwarantujące ciągłość porządkową takich przestrzeni jak: przestrzeń R wszystkich liczb rzeczywistych, prosta czy przestrzeń czasu
 • Definicja Grupy Aksjomaty Co znaczy warunki nałożone na działanie ∗ w zbiorze G. To są następujące warunki: 1) a ∗ b ∈ G gdy a,b ∈ G (warunek wewnętrzności w G działania ∗). 2
 • Definicja Diagram Arganda Co znaczy zobacz diagram Arganda
 • Definicja Oddzielania Aksjomaty Co znaczy warunki nakładane na przestrzenie topologiczne, mające na celu zapewnienie możliwości lokalizacji nie wszystkich zjawisk topologicznych
 • Definicja Aksjomatyka Co znaczy część mechanizmu dedukcyjnego, złożona z listy pojęć pierwotnych i układu aksjomatów, określających definicje pierwotne przez przyjęcie ich
 • Definicja Rzutowej Geometrii Aksjomatyka Co znaczy podstawy dwuwymiarowej geometrii rzutowej można oprzeć na aksjomatyce obejmującej trzy definicje pierwotne, a mianowicie: - zestaw P, zwany
 • Definicja Naturalnych Liczb Aksjomatyka Co znaczy aksjomatyka, pochodząca od Giuseppe Peano, o trzech pojęciach pierwotnych, a mianowicie: N, 1, `, gdzie N jest zbiorem, którego przedmioty
 • Definicja Rzeczywistych Liczb Aksjomatyka Co znaczy aksjomatyka, gdzie spis pojęć pierwotnych obejmuje: zestaw R - jego przedmioty tytułujemy liczbami rzeczywistymi, dwa działania wewnętrzne
 • Definicja Peana Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb naturalnych
 • Definicja Mnogości Teorii Aksjomatyka Co znaczy została przygotowana najpierw XX w., gdy zawodne okazało się intuicyjne rozumienie pojęć dotyczących zbiorów i ich przedmiotów, prowadząc
 • Definicja Fraenkela Zermelo Aksjomatyka Co znaczy zobacz aksjomatyka teorii mnogości
 • Definicja Aksoida Co znaczy powierzchnia zakreślana w przestrzeni poprzez chwilową oś obrotu wirującego ciała sztywnego, na przykład bąka
 • Definicja Aksonometria Co znaczy dział geometrii wykreślnej, zwany także perspektywą równoległą, przeznaczony odtwarzaniu własności i wymiarów figur przestrzennych
 • Definicja Grecki Alfabet Co znaczy przewarzająca część liter alfabetu greckiego jest w matematyce stosowana jako oznaczenia. Poniżej podano cały ten alfabet, wymieniając
 • Definicja A Boole Algebra Co znaczy niepusty zestaw X z wyróżnionymi dwoma elementami, oznaczonymi poprzez 0 iU, ustalonymi w X działaniami wewnętrznymi∪i∩i operacją `, o
 • Definicja Endomorfizmów Algebra Co znaczy rodzina E wszystkich odwzorowań liniowych ustalonej przestrzeni liniowej V w siebie, zwanych endomorfizmami. Rodzina ta jest przestrzenią
 • Definicja Liniowa Algebra Co znaczy obszerna część algebry, będąca teorią przestrzeni liniowych i ich zastosowań w całej matematyce i poza nią. Algebra liniowa obejmuje swym
 • Definicja Macierzy Algebra Co znaczy 1. w potocznym sensie rachunek na macierzach, który jest użyteczny w szczególności w zagadnieniach dotyczących przestrzeni wielowymiarowych
 • Definicja Ciało Domknięte Algebraicznie Co znaczy zobacz ciało algebraicznie domknięte
 • Definicja Dzielenia Algorytm Co znaczy sposób postępowania kierujący do podzielenia jednej liczby poprzez drugą, na przykład dzielenie 5142: 13 wykonuje się następująco: Czynność
 • Definicja Euklidesa Algorytm Co znaczy sposób znajdowania największego wspólnego dzielnika (a,r0) dwóch liczb całkowitych a i r0 ≠ 0, polegająca na następnych dzieleniach z
 • Definicja Pierwiastkowania Algorytm Co znaczy sposób obliczania pierwiastka arytmetycznego drugiego stopnia z liczb całkowitych dodatnich. By obliczyć drugi pierwiastek z liczby
 • Definicja Alternatywa Co znaczy zdanie otrzymane z połączenia dwóch albo większej, lecz skończonej, ilości zdań spójnikiem albo (znak ∨). Znaczenie tego spójnika jest
 • Definicja Russella Antynomia Co znaczy bazuje na rozważaniu zbioru Z wszystkich zbiorów nie będących własnymi elementami (zestaw wszystkich zbiorów nie jest takim zbiorem). Łatwo
 • Definicja Antypodera Co znaczy zobacz antyspodkowa
 • Definicja Izometrii Postać Analityczna Co znaczy wzory wyrażające współrzędne kartezjańskie punktu h(P), będącego obrazem dowolnego punktu P n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez
 • Definicja Harmoniczna Analiza Co znaczy badanie Fouriera) - dział analizy matematycznej i funkcjonalnej, obejmujący między innymi problematykę układów ortogonalnych funkcji
 • Definicja Matematyczna Analiza Co znaczy tematyka matematyki, będąca edukacją o odwzorowaniach (funkcjach) struktur raczej algebraiczno-topologicznych, a obejmująca rachunek
 • Definicja Wariancji Analiza Co znaczy sposób badania wpływu ustalonych czynników na odchylenia od standardowego przebiegu zjawiska, pozwalająca na przykład ocenić, czy
 • Definicja Maszyna Analogowa Co znaczy zobacz maszyna analogowa
 • Definicja Elipsy Punktu Anomalia Co znaczy kąt φ występujący w równaniach parametrycznych elipsy, w przeciwieństwie od okręgu nie jest kątem pomiędzy osią x a promieniem wodzącym
 • Definicja Cantora Antynomia Co znaczy antynomia zbioru wszystkich zbiorów) - bazuje na tym, iż rozważanie zbioru wszystkich zbiorów prowadzi do sprzeczności. Jeżeli gdyż Z
 • Definicja Kłamcy Antynomia Co znaczy znana od starożytności w formie zdania: To co mówię jest kłamstwem . Gdyby to zdanie było prawdziwe, to jego autor skłamał, czyli
 • Definicja Antyspodkowa Co znaczy krzywej C względem punktu P jako bieguna - krzywa K styczna do wszystkich prostych przechodzących poprzez poszczególne punkty krzywej C i
 • Definicja Forma Antysymetryczna Co znaczy zobacz forma antysymetryczna
 • Definicja Funkcja Antysymetryczna Co znaczy funkcja dwóch albo większej ilości zmiennych, której wartość wymienia symbol przy wymianie rolami dwóch zmiennych o sąsiednich numerach, na
 • Definicja Twierdzenie Apoloniusza Co znaczy w razie klasycznym dotyczy elips i orzeka, iż suma kwadratów półśrednic sprzężonych p i q (średnice sprzężone) elipsy i pole równoległoboku
 • Definicja Liczb Aproksymacja Co znaczy przybliżone obliczanie liczb. Odnosi się raczej do liczb niewymiernych, które w praktyce zastępujemy przybliżonymi wartościami wymiernymi
 • Definicja Arcsh Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus hiperboliczny
 • Definicja Arcsin Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus sinus , będącej funkcją odwrotną do funkcji sinus w przedziale
 • Definicja Arctg Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens w przedziale
 • Definicja Arcth Co znaczy oznaczenie funkcji o nazwie arcus tangens hiperboliczny , będącej funkcją odwrotną do funkcji tangens hiperboliczny
 • Definicja Arcus Co znaczy z łaciny łuk
 • Definicja Arg Co znaczy Arg) - skróty powszechnie stosowane do oznaczenia argumentu albo argumentu głównego liczby zespolonej
 • Definicja argument (główny) liczby zespolonej Co znaczy arg z; Arg z) - miara obrotu na płaszczyźnie zespolonej, jaki wykonuje półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych od położenia
 • Definicja Arytmetyka Co znaczy część matematyki zajmująca się rachunkami na różnych rodzajach liczb, algorytmizacją działań (na przykład algorytm, algorytm dzielenia i
 • Definicja Arytmometr Co znaczy dawniej stosowany system bębnowy, działający podobnie jak licznik kilometrów w samochodzie a napędzany ręcznie dzięki korby, wykorzystywany
 • Definicja Funkcji Asymptota Co znaczy asymptota krzywej będącej wykresem rozważanej funkcji. Asymptoty pionowe funkcji f (rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej) występują w
 • Definicja Atlas Co znaczy rodzina odwzorowań homeomorficznych, ustalonych na otwartych podzbiorach n-wymiarowej rozmaitości topologicznej, które pokrywają ją
 • Definicja Automorfizm Co znaczy takie odwracalne odwzorowanie f jakiejś struktury algebraicznej na siebie, iż zachodzi równość f(x∗y) = f(x)∗f(y) dla dowolnych przedmiotów

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr, Arytmetyka, Argument (Główny) Liczby Zespolonej, Arg, Arcus, Arcth, Arctg, Arcsin, Arcsh, Aproksymacja Liczb co to znaczy.

Słownik Automorfizm, Atlas, Asymptota Funkcji, Arytmometr co to jest.