Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie, Konfuzja Oznaczeń, Konfokalność, Koneksja.
kula metryczna krzywa co to jest

Definicje matematyka na K

 • Definicja Abela Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczbowych orzekające, iż jeżeli ciąg liczbowy (bn) jest monotoniczny i ograniczony a szereg ∑an jest zbieżny, to co to jest.
 • Definicja Ego Cauchy Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an ≥ 0 dla n naturalnych i, to szereg ∑an jest zbieżny, jeżeli q < 1, a ∑an definicja.
 • Definicja Kub Co znaczy sześcian co znaczy.
 • Definicja Dzwonowa Krzywa Co znaczy zobacz krzywa Gaussa słownik.
 • Definicja Kopa Co znaczy 60 sztuk znaczenie.
 • Definicja kanoniczna postać formy kwadratowej Co znaczy kwadratowej n zmiennych to jest forma postaci C(x) = c1x12 + c2x22 +... + cnxn2. Dla każdej formy kwadratowej nad ciałem K istnieje takie czym jest.
 • Definicja kanoniczna postać trójmianu kwadratowego Co znaczy kwadratowy ax2 + bx + c jest równy następującemu wyrażeniu: gdzie Δ = b2 - 4ac, zwanemu postacią kanoniczną podanego trójmianu kwadratowego co to jest.
 • Definicja Kappa Co znaczy alfabetu greckiego; 2. krzywa, która jest zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny będących punktami styczności prostych, przechodzących definicja.
 • Definicja Współrzędnych Układ Kartezjański Co znaczy stosowany sposób wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania każdemu punktowi P przestrzeni euklidesowej n - wymiarowej ciągu (x1,...,xn co znaczy.
 • Definicja Wektorami Między Kąt Co znaczy swobodnych u i v, o reprezentantach adekwatnie, to jest kąt ∠ AOB albo dowolny przystający do niego. Kąt ∠ AOB jest zarazem kątem pomiędzy słownik.
 • Definicja Równoległości Kąt Co znaczy zobacz funkcja Łobaczewskiego znaczenie.
 • Definicja Matematyczna Kartografia Co znaczy matematyczna wykorzystywana w kartografii sporządzaniu map zaspokajających różnorodne potrzeby praktyki, obejmująca raczej badanie czym jest.
 • Definicja Kartoteka Co znaczy danych, oznaczonych identyfikującymi je nazwami albo symbolami i tak uporządkowanych, aby każdą z nich można było łatwo odnaleźć. Zespoły co to jest.
 • Definicja A Baire Kategorie Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest pierwszej kategorii (wg Baire´a), gdy jest sumą przeliczalnej ilości zbiorów nigdziegęstych w przestrzeni definicja.
 • Definicja Katenoida Co znaczy obrotowa powstała poprzez obrót krzywej łańcuchowej wokół rozłącznej z nią prostej, leżącej w jej płaszczyźnie i prostopadłej do jej osi co znaczy.
 • Definicja Odpowiadające Kąty Co znaczy dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych prostą M w punktach adekwatnie A i B, terminem tym obejmuje się słownik.
 • Definicja Kąt Co znaczy płaski; w zastosowaniu są dwa różne ustalenia kąta: lub jako dwóch półprostych o wspólnym początku, lub jako jednej z dwóch części znaczenie.
 • Definicja Depresji Kąt Co znaczy raczej w geodezji, znaczy kąt α, którego wierzchołkiem jest oko obserwatora albo okular teodolitu, jedno ramię jest półprostą wychodzącą czym jest.
 • Definicja Dopisany Kąt Co znaczy jest cięciwą okręgu o środku O, to każdy kąt wypukły pomiędzy nią a styczną do okręgu w punkcie P albo Q nazywa się kątem dopisanym do co to jest.
 • Definicja Dwuścienny Kąt Co znaczy półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi i jednego z dwóch obszarów, na jakie suma tych półpłaszczyzn, zwanych ścianami kąta dwuściennego, dzieli definicja.
 • Definicja Krzywymi Między Kąt Co znaczy prostymi, stycznymi do danych krzywych w ich punkcie przecięcia się, na przykład sinusoida przecina oś odciętych we wszystkich punktach co znaczy.
 • Definicja Półpełny Kąt Co znaczy zobacz kąt słownik.
 • Definicja Rzutowania Kąt Co znaczy kąt pomiędzy kierunkiem rzutowania a rzutnią znaczenie.
 • Definicja Swobodny Kąt Co znaczy klasą wszystkich kątów wzajemnie przystających albo wszystkich kątów o tej samej mierze. Definicja tj. bardzo regularnie stosowane, nawet czym jest.
 • Definicja Początkowy Kierunek Co znaczy dla rozwiązania układu równań różniczkowych zwykłych, gdzie zmienną niezależną jest czas, to jest kierunek wektora prędkości (pochodnej) w co to jest.
 • Definicja Wektora Kierunek Co znaczy niezerowego u to jest kierunek takiej prostej AB, iż wektor zaczepiony reprezentuje wektor u. Dla wektora zerowego kierunku nie ustala się definicja.
 • Definicja Sześcienny Kilometr Co znaczy km3) - rzadko stosowana jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 km, wynosząca 109 (mld) m3 co znaczy.
 • Definicja Sferycznego Trójkąta Kąt Co znaczy płaskich kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta sferycznego i stycznych w tym wierzchołku do spotykających słownik.
 • Definicja Wielokąta Wewnętrzny Kąt Co znaczy wypukłego to jest każdy z kątów zawierających ten wielokąt, mający wierzchołek w wierzchołku wielokąta i ramiona zawierające jego boki znaczenie.
 • Definicja Wzniesienia Kąt Co znaczy zobacz kąt depresji czym jest.
 • Definicja Wielokąta Zewnętrzny Kąt Co znaczy wierzchołku wielokąta, którego jedno ramię jest półprostą przeciwną do jednego z ramion kąta wewnętrznego o tym samym wierzchołku, a co to jest.
 • Definicja Eulera Kąty Co znaczy kątów skierowanych (φ, ψ, ϑ), określających wzajemne położenie w przestrzeni trójwymiarowej dwóch prostokątnych układów osi o wspólnym definicja.
 • Definicja Wewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy wewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M w punktach adekwatnie A i B są co znaczy.
 • Definicja Wierzchołkowe Kąty Co znaczy iż oba ramiona jednego z nich są półprostymi przeciwnymi do obu ramion drugiego; lub - różne kąty wypukłe mające wspólny kąt przyległy słownik.
 • Definicja Odwzorowania Kiełek Co znaczy fprzestrzeni topologicznej X w Y i punktu wewnętrznego x0 jego dziedziny to jest klasa takich odwzorowań φ tych samych przestrzeni, iż dla znaczenie.
 • Definicja Figur Afiniczna Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy przekształceń afinicznych rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie afinicznie czym jest.
 • Definicja Stożkowej Kierownica Co znaczy leżąca na tej samej płaszczyźnie co stożkowa i prostopadła do jej osi symetrii przechodzącej poprzez ogniska, dla której relacja odległości co to jest.
 • Definicja Asymptotyczny Kierunek Co znaczy nieograniczonej krzywej płaskiej C to jest kierunek prostej, będącej granicznym położeniem (jeśli ono istnieje) prostych P0P, gdzie P0 jest definicja.
 • Definicja Binormalny Kierunek Co znaczy kierunek prostej binormalnej co znaczy.
 • Definicja kierunek chwilowej osi obrotu Co znaczy zobacz chwilowa oś obrotu słownik.
 • Definicja Izotropowy Kierunek Co znaczy iloczynie skalarnym wektorów ustalonym takim funkcjonałem dwuliniowym φ, iż forma kwadratowa u φ (u,u) jest nieokreślona (forma kwadratowa znaczenie.
 • Definicja Pionowy Kierunek Co znaczy prostopadły do powierzchni kuli ziemskiej w danym jej punkcie, od którego zależy albo kierunek promienia kuli ziemskiej w tym punkcie. Gdyż czym jest.
 • Definicja Sprzężone Kierunki Co znaczy S o parametryzacji r: R2 ⊇ D S ⊆ R3 kierunki wektorów niezerowych u i v, stycznych do powierzchni S w określonym jej punkcie r(x0) nazywa co to jest.
 • Definicja Prostej Równanie Kierunkowe Co znaczy kartezjańskim układzie współrzędnych Oxy na płaszczyźnie to jest równanie postaci y = ax + b, którym można przedstawić każdą prostą L definicja.
 • Definicja Kinematyka Co znaczy problematyka zajmująca się opisem i badaniem wszelkiego rodzaju ruchów; jest wprawdzie traktowana jako część fizyki, lecz ma mocny związek co znaczy.
 • Definicja Interpretacje Kinetyczne Co znaczy wszystkim pojęciom matematycznym treści wiążących się z ruchem albo jego własnościami, na przykład jeżeli zmienną niezależną funkcji f: R ⊇ słownik.
 • Definicja Abstrakcji Klasa Co znaczy relacją równoważnościową w zbiorze X i x ∈ X, to podzbiór [x] zbioru X, złożony z wszystkich takich przedmiotów y ∈ X, iż y ∼ x, nazywa się znaczenie.
 • Definicja Regularności Klasa Co znaczy mówi się, iż jest w punkcie x0 swojej dziedziny klasy Cr, zapis: f ∈ Cr(x0), gdy funkcja ta ma w punkcie x0 ciągłe pochodne aż do rzędu r czym jest.
 • Definicja Kolineacja Co znaczy odwzorowanie przestrzeni afinicznej, euklidesowej albo rzutowej na siebie, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś jej co to jest.
 • Definicja Klasyfikacja Co znaczy klasyfikowanych obiektów na takie jego podzbiory, aby do jednego podzbioru należały obiekty w jakimś sensie takie same, a do drugiego definicja.
 • Definicja Kod Co znaczy sygnałów elementarnych i reguł łączenia ich w ciągi, stanowiące zapisy innych zespołów znaków, informacji, a nawet zjawisk określonego co znaczy.
 • Definicja klasyfikacja krzywych II stopnia Co znaczy albo utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie, przeważnie jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i bazuje na słownik.
 • Definicja klasyfikacja powierzchni II stopnia Co znaczy utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia w przestrzeni, najczęściej jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i bazuje na podziale znaczenie.
 • Definicja Figur Rzutowa Klasyfikacja Co znaczy rzutowej podział rodziny figur, niezmienniczej względem ekipy przekształceń rzutowych tej przestrzeni, na klasy figur rzutowo przystających czym jest.
 • Definicja Klin Co znaczy podstawie prostokąta, dwóch ścianach będących trapezami równoramiennymi, których wspólną krawędzią są krótsze spośród ich boków co to jest.
 • Definicja Komutant Co znaczy zobacz komutator definicja.
 • Definicja Kład Co znaczy wykreślnej kładem figury płaskiej U na płaszczyznę Π nazywa się obraz U´ figury U poprzez obrót wokół wspólnej krawędzi płaszczyzny figury co znaczy.
 • Definicja Kochleoida Co znaczy płaska krzywa przestępna, będąca zbiorem końców łuków o ustalonej długości, odłożonych od ustalonego punktu na wszystkich okręgach leżących słownik.
 • Definicja Wielokąta Wierzchołki Kolejne Co znaczy boków, kątów wewnętrznych i kątów zewnętrznych wielokąta określone są stosunki sąsiedztwa i cyklicznego uporządkowania tych przedmiotów znaczenie.
 • Definicja Perspektywiczna Kolineacja Co znaczy homologii rzutowej do płaszczyzny euklidesowej Π, a więc takie jej przekształcenie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2 czym jest.
 • Definicja Oznaczeń Kolizja Co znaczy oznaczenie dwóch albo większej ilości różnych pojęć tym samym symbolem; skutkuje niejasności i może prowadzić do błędów co to jest.
 • Definicja Macierzy Kolumna Co znaczy pionowa linia przedmiotów macierzy, a więc ciąg (zakończony) przedmiotów macierzy, występujących w niej wzajemnie pod albo nad sobą definicja.
 • Definicja Aksjomatyka Kołmogorowa Co znaczy r. poprzez Andrieja Nikołajewicza Kołmogorowa aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa, oparta na pojęciach: zbioru Ω - zwanego co znaczy.
 • Definicja Koło Co znaczy punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego jej punktu O nie przekracza ustalonej liczby dodatniej r. Pkt. O nazywa się środkiem słownik.
 • Definicja U Warunku Konsekwencja Co znaczy warunek v wynikający z warunku u znaczenie.
 • Definicja Krzywiznowe Koło Co znaczy w danym punkcie P krzywej gładkiej C jest kołem (okręgiem) stycznym do C w punkcie P, leżącym na płaszczyźnie ściśle stycznej do krzywej czym jest.
 • Definicja Koniunkcja Co znaczy zdań połączonych spójnikiem i lub i , oznaczanym symbolem ∧. Jego znaczenie jest określone poprzez obowiązek, aby koniunkcja zdań p1 ∧... ∧ co to jest.
 • Definicja Trygonometryczne Koło Co znaczy trygonometryczny) - okrąg o środku w początku prostokątnego, kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie, wykorzystywany do definicja.
 • Definicja Zbieżności Koło Co znaczy potęgowego zmiennej zespolonej o skończonym i różnym od 0 promieniu zbieżności to jest koło na płaszczyźnie zespolonej, którego środkiem co znaczy.
 • Definicja Kompakt Co znaczy zestaw zwarty słownik.
 • Definicja Komutator Co znaczy ekipy G, której działanie grupowe oznaczamy jak mnożenie bez kropki, jest elementem ab(ba)- 1, a jego równość elementowi neutralnemu ekipy znaczenie.
 • Definicja Konaksjalność Co znaczy współosiowość; na przykład parabole albo stożki mogą być albo nie być konaksjalne czym jest.
 • Definicja Konchoida Co znaczy płaskiej C o równaniu ρ = f(α) we współrzędnych biegunowych (ρ,α) to jest krzywa K o równaniu ρ = f(α) ± c, gdzie c jest dowolną stałą co to jest.
 • Definicja Einsteina Sumacyjna Konwencja Co znaczy użytkowana w rachunku tensorowym umowa, iż jeżeli w iloczynie wielkości ze parametrami ten sam parametr występuje u góry i na dole, to definicja.
 • Definicja Koordynata Co znaczy z z łaciny współrzędna co znaczy.
 • Definicja Afiniczna Koneksja Co znaczy rozmaitości różniczkowej M, która w ograniczonym zakresie zastępuje na niej relację równoległości. Pozwala ona mianowicie dla każdego słownik.
 • Definicja Konoida Co znaczy powstała poprzez taki ruch prostej L, iż pozostaje ona stale równoległa do ustalonej płaszczyzny Π i przecina określoną prostą K znaczenie.
 • Definicja Kochańskiego Konstrukcja Co znaczy konstrukcja odcinka o długości w przybliżeniu równej długości półokręgu o zadanym promieniu, wykonana dzięki cyrkla i liniału. Spośród czym jest.
 • Definicja Całkowe Kryterium Co znaczy zbieżność szeregów liczbowych i całek niewłaściwych i orzekające, iż jeżeli f jest funkcją rzeczywistą nieujemną i malejącą w przedziale co to jest.
 • Definicja Alemberta D Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych i istnieje granica to szereg ∑an jest zbieżny definicja.
 • Definicja Stopnia Drugiego Krzywa Co znaczy skrócona nazwa krzywej algebraicznej II stopnia co znaczy.
 • Definicja Geometryczne Konstrukcje Co znaczy matematyczne opierające na badaniu możliwości i metod otrzymywania dzięki określonych narzędzi konstrukcji: punktów, prostych, odcinków słownik.
 • Definicja Mascheroniego Mohra Konstrukcje Co znaczy geometryczne realizowane dzięki samego cyrkla. W 1672 r. duński matematyk Georg Mohr, a w 1797 r. włoski matematyk Lorenzo Mascheroni znaczenie.
 • Definicja Steinera Konstrukcje Co znaczy geometryczne realizowane dzięki liniału i ustalonego okręgu wspólnie z jego środkiem. W 1833 r. szwajcarski matematyk Jacob Steiner dowiódł czym jest.
 • Definicja Tensora Kontrakcja Co znaczy tensorach mieszanych, polegająca na utworzeniu z tensora o macierzy współrzędnych postaci [wijpq] nowego tensora poprzez zsumowanie co to jest.
 • Definicja Wektor Kontrawariantny Co znaczy są dwiema bazami wektorów i gdzie [bij] jest macierzą odwrotną do macierzy [aij]. Fakt, iż współrzędne wektora u względem bazy {e´i definicja.
 • Definicja Losowych Zmiennych Kowariancja Co znaczy przyporządkowana parze zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych, będąca pewnego rodzaju miarą co znaczy.
 • Definicja Krata Co znaczy ustalonym w nim częściowym porządkiem ∝, iż dla każdych dwóch przedmiotów x, y ∈ X kresy inf{x,y} i sup{x,y} dwuelementowego podzbioru {x słownik.
 • Definicja Podstawy Krawędź Co znaczy albo graniastosłupa, będąca zarazem krawędzią jednej z jego podstaw. Definicja to odnosi się jednak nie tylko do ostrosłupów i znaczenie.
 • Definicja Półpłaszczyzny Krawędź Co znaczy ograniczająca tę półpłaszczyznę (będąca jej brzegiem) i półpłaszczyznę dopełniającą ją. Jest ona jedyną prostą wspólną i zarazem częścią czym jest.
 • Definicja Dolny Kres Co znaczy jest określony porządek albo częściowy porządek, oznaczany symbolami < (mocny) i ≤ (słaby), a Z ⊆ X jest zbiorem niepustym, to takie co to jest.
 • Definicja Ułamkowa Kreska Co znaczy występuje w symbolu ułamka, oddziela jego licznik umieszczony nad nią od mianownika (pod nią) i znaczy dzielenie licznika poprzez mianownik definicja.
 • Definicja Indukcyjny Krok Co znaczy zasady indukcji matematycznej bazuje na wykonaniu dwóch czynności, regularnie nazywanych krokami. Pierwszy bazuje na sprawdzeniu, iż co znaczy.
 • Definicja Eisensteina Kryterium Co znaczy nierozkładalności wielomianu w ciele Q liczb wymiernych. Orzeka ono, iż jeżeli istnieje taka liczba pierwsza p, która dzieli współczynniki słownik.
 • Definicja Kształt Co znaczy klasa abstrakcji figur płaskich albo przestrzennych względem stosunku podobieństwa znaczenie.
 • Definicja Weierstrassa Kryterium Co znaczy jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż szereg ∑fn funkcji rzeczywistych o wspólnej dziedzinie D jest w tym zbiorze czym jest.
 • Definicja Krzywa Co znaczy wieloznaczny obejmujący różne, ściślej określone definicje. Regularnie poprzez krzywą rozumie się podzbiór przestrzeni, będący obrazem co to jest.
 • Definicja Algebraiczna Krzywa Co znaczy płaszczyzny, których współrzędne kartezjańskie spełniają równanie postaci w(x,y) = 0, gdzie w jest wielomianem dwóch zmiennych, zwane definicja.
 • Definicja Balistyczna Krzywa Co znaczy materialnego w stałym polu sił pod wpływem prędkości początkowej i przy obecności tarcia ze strony ośrodka, gdzie ruch się odbywa. Takimi co znaczy.
 • Definicja Henkla Krzywa Co znaczy cysoida stożkowej). Henkel pokazał, iż cysoidę paraboli C o równaniu y2 = 4ax i prostej L o równaniu x = a można dostać z paraboli C´ o słownik.
 • Definicja Jednobrzeżna Krzywa Co znaczy zamknięta, położona na powierzchni i mająca tę własność, iż przesuwając po niej parę wektorów prostopadłych i stycznych do powierzchni tak znaczenie.
 • Definicja Jednostkowy Kwadrat Co znaczy kwadrat o boku równym jednostce długości; jest on zarazem jednostką pola, odpowiadającą tej jednostce długości czym jest.
 • Definicja Peana Krzywa Co znaczy Giuseppe Peano funkcja ciągła, ustalona w przedziale liczbowym Δ, której przeciwdziedzina zawiera pewien kwadrat. Istnienie takiej funkcji co to jest.
 • Definicja Zamknięta Krzywa Co znaczy przestrzeni (albo płaszczyzny), będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, spełniające warunek f(a) = f(b) i definicja.
 • Definicja Kwadrat Co znaczy wszystkie boki równe i wszystkie kąty łatwe. Każdy kwadrat jest: czworokątem foremnym, trapezem, równoległobokiem, prostokątem i rombem co znaczy.
 • Definicja Cassiniego Krzywe Co znaczy algebraicznych IV stopnia, geometrycznie ustalonych jako zestaw wszystkich punktów P płaszczyzny, dla których jest |F1P|·|F2P| = a2, gdzie słownik.
 • Definicja Krzywizna Co znaczy zakrzywienia krzywej albo powierzchni w jakimś jej punkcie, na przykład parabola ma największą krzywiznę w swoim wierzchołku (ponieważ znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Gaussa Krzywizna Co znaczy jest iloczynem krzywizn głównych, a więc największej i najmniejszej krzywizny przekroju normalnego tej powierzchni w tym punkcie. Jest czym jest.
 • Definicja Geodezyjna Krzywizna Co znaczy na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest długością składowej stycznej do powierzchni S wektora krzywizny krzywej C w punkcie P albo także co to jest.
 • Definicja Krzywej Krzywizna Co znaczy przedstawionej parametryzacją naturalną r(s) dla s ∈ Δ i jej punktu P0, będącego końcem wektora r(s0), to jest liczba κ (s0), będąca definicja.
 • Definicja Normalna Krzywizna Co znaczy na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest współczynnikiem, z jakim składowa prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Średnia Krzywizna Co znaczy jest średnią arytmetyczną krzywizn głównych tej powierzchni w tym punkcie. Jest, w okolicy krzywizny Gaussa, inną od niej miarą słownik.
 • Definicja Względna Krzywizna Co znaczy położonej na płaszczyźnie albo powierzchni zorientowanej to jest krzywizna tej krzywej ze znakiem zależnym od orientacji płaszczyzny albo znaczenie.
 • Definicja Główne Krzywizny Co znaczy określonym jej punkcie to są ekstremalne (największa i najmniejsza) krzywizny normalne krzywych położonych na tej powierzchni i czym jest.
 • Definicja Szkocka Księga Co znaczy podarowany znanemu matematykowi polskiemu Stefanowi Banachowi poprzez jego żonę Łucję, aby spotykając się z uczniami i przyjaciółmi na co to jest.
 • Definicja Kubatura Co znaczy objętość (liczba metrów sześciennych definicja.
 • Definicja Opisana Kula Co znaczy jest taką kulą, iż wszystkie wierzchołki wielościanu leżą na jej brzegu, z kolei kulą opisaną na stożku, stożku ściętym czy walcu kołowym co znaczy.
 • Definicja Logiczny Kwadrat Co znaczy starożytności prawie do poł. XX w. diagram w formie kwadratu, przedstawiający zależności pomiędzy zdaniami: ogólnotwierdzącymi słownik.
 • Definicja Koła Kwadratura Co znaczy starożytności problem konstrukcji dzięki cyrkla i liniału kwadratu o polu równym polu danego koła. Aż do współczesności problem ten był znaczenie.
 • Definicja Kwadryka Co znaczy algebraiczna II stopnia, a więc zestaw punktów trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej (rzutowej), których współrzędne kartezjańskie czym jest.
 • Definicja Zespolona Kwadryka Co znaczy trójwymiarowej, zespolonej przestrzeni kartezjańskiej (rzutowej), których współrzędne kartezjańskie (jednorodne) spełniają równanie postaci co to jest.
 • Definicja Kwantyfikator Co znaczy któregokolwiek spośród słów każdy ( dla każdego ) albo istnieje ( dla jakiegoś ), odniesione do zmiennej występującej w warunku (funkcja definicja.
 • Definicja Wektora Skalarny Kwadrat Co znaczy wektora poprzez ten sam wektor, na przykład jeżeli u jest wektorem, to znak u2 regularnie znaczy u·u, a więc iloczyn skalarny wektora u co znaczy.
 • Definicja Kwadratura Co znaczy 1. zobacz kwadratura figury; 2. obliczenie pola figury krzywoliniowej albo całki wyrażającej jej pole słownik.
 • Definicja Hipokratesa Księżyce Co znaczy wpisanego w okrąg C to są figury w kształcie księżyców, ograniczone łukami tego okręgu, łączącymi następne wierzchołki wielokąta i znaczenie.
 • Definicja Metr Kubiczny Co znaczy metr sześcienny czym jest.
 • Definicja Liczby Kwadrat Co znaczy druga potęga tej liczby co to jest.
 • Definicja Sito Kwadrat Co znaczy pozostałych z dowolnego kwadratu po usunięciu zeń tych jego punktów, których rzuty prostopadłe na jego boki są ich punktami połówkowymi definicja.
 • Definicja krzywa o stałej krzywiźnie Co znaczy krzywizna (dla krzywych przestrzennych krzywizna i skręcenie) jest w każdym jej punkcie taka sama. Warunek ten znaczy, iż dwa nałożone na co znaczy.
 • Definicja Raabego Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych, to szereg ∑an jest zbieżny, a jeżeli istnieje taka słownik.
 • Definicja Kontrawariantność Co znaczy przeciwzmienność znaczenie.
 • Definicja Odcinka Koniec Co znaczy będącego odcinkiem, pkt. brzegu tego odcinka jako podzbioru prostej albo jeden z dwóch punktów tego odcinka, pomiędzy którymi leżą czym jest.
 • Definicja Wskaźnik Kontrawariantny Co znaczy tensorowym fakt kontra - albo kowariantnej zmiany współrzędnych tensorów odróżnia się przez umieszczanie wyznaczników numerujących co to jest.
 • Definicja Komplanarność Co znaczy współpłaszczyznowość, leżenie na jednej płaszczyźnie, na przykład komplanarne mogą być albo nie być dwie łatwe w przestrzeni trójwymiarowej definicja.
 • Definicja Wpisany Kąt Co znaczy w dany okrąg - kąt wypukły, którego wierzchołek leży na tym okręgu, a każde jego ramię przecina ten okrąg w punkcie różnym od wierzchołka co znaczy.
 • Definicja Wielokąta Kolejne Kąty Co znaczy zobacz następne kąty wielokąta słownik.
 • Definicja Ker Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający jądro odwzorowania liniowego, a niekiedy - homomorfizmu grup znaczenie.
 • Definicja Obwodowy Kąt Co znaczy dawniejsza nazwa kąta wpisanego czym jest.
 • Definicja Padania Kąt Co znaczy promienia świetlnego, padającego na pewną płaszczyznę, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny, wystawioną w punkcie padania. Zobacz kąt co to jest.
 • Definicja Płaski Kąt Co znaczy zobacz kąt definicja.
 • Definicja Kalibracja Co znaczy wyposażenie jakiegoś przedmiotu w podziałkę, na przykład kalibracja prostej albo liniału znaczy wyposażenie ich w podziałki i zamienienie co znaczy.
 • Definicja Konus Co znaczy z z łaciny conus stożek słownik.
 • Definicja Wektora Koniec Co znaczy zaczepionego, będącego parą punktów P i Q, to jest pkt. Q, będący drugim elementem tej pary. Definicja to nie odnosi się do wektorów znaczenie.
 • Definicja Konstans Co znaczy z z łaciny constans stała albo coś niezmiennego . Najczęściej używa się skrótu const na oznaczenie funkcji albo innej wielkości stałej czym jest.
 • Definicja Gaussa Krzywa Co znaczy postaci, określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a co to jest.
 • Definicja Kilo Co znaczy umieszczany przed nazwą jednostki miary i oznaczający 1000 krotność jednostki, przed nazwą której występuje; 2. kolokwialna nazwa kilograma definicja.
 • Definicja Geometryczna Krystalografia Co znaczy problematyka krystalograficzna obejmująca badanie, opis i klasyfikację zewnętrznych postaci kryształów co znaczy.
 • Definicja Prosty Kąt Co znaczy kąt wypukły, przystający do swego kąta przyległego (kąty przyległe). Zobacz także: kąt słownik.
 • Definicja Stożka Rozwarcia Kąt Co znaczy to jest kąt α pomiędzy półprostymi wychodzącymi z jego wierzchołka i przechodzącymi poprzez końce średnicy jego podstawy. > znaczenie.
 • Definicja Kabel Co znaczy jednostka długości stosowana w żeglarstwie, dziesiąta część mili morskiej, wynosząca 185,2 m czym jest.
 • Definicja Kalkulacja Co znaczy dawniej w matematyce: z z łaciny rachunek ; aktualnie w nieco węższym znaczeniu stosowane w ekonomii co to jest.
 • Definicja Kanon Co znaczy powszechnie obowiązująca zasada, norma albo wzorzec. W tym znaczeniu wyraz to bywa jeszcze stosowane w logice, a w matematyce jest definicja.
 • Definicja Kategoria Co znaczy najogólniejszych struktur matematycznych, będąca w istocie strukturą struktur. Kategoria jest zespołem złożonym z: - klasy Ω, której co znaczy.
 • Definicja Aksjomatów Układ Kategoryczny Co znaczy aksjomatów, iż każde dwa modele teorii nim określonej są izomorficzne, na przykład aksjomatyka liczb rzeczywistych jest kategorycznym słownik.
 • Definicja Bryłowy Kąt Co znaczy sumą wszystkich półprostych w przestrzeni o wspólnym początku O, przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej zamkniętej, położonej na znaczenie.
 • Definicja Ilorazowe Porównawcze Kryterium Co znaczy naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0 i bn > 0 i istnieje granica, to: przy q ≠ 0 szeregi ∑an i ∑bn są lub oba zbieżne, lub oba rozbieżne czym jest.
 • Definicja Odbicia Kąt Co znaczy promienia świetlnego, odbitego od pewnej płaszczyzny, na przykład lustra, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny, wystawioną w punkcie co to jest.
 • Definicja Wielościenny Kąt Co znaczy którego brzeg jest sumą mnogościową skończonej ilości takich kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, iż każde ramię każdego z nich jest definicja.
 • Definicja Zerowy Kąt Co znaczy zobacz kąt co znaczy.
 • Definicja Przyległe Kąty Co znaczy wspólnym wierzchołku i jednym wspólnym ramieniu, których pozostałe ramiona są półprostymi przeciwnymi. Każdy kąt wypukły różny od kąta słownik.
 • Definicja Kierunek Co znaczy prostych (na płaszczyźnie albo w przestrzeni) wzajemnie równoległych. Gdyż każda prosta należy tylko do jednej takiej klasy, więc każdej znaczenie.
 • Definicja Zorientowany Kierunek Co znaczy zespół złożony z kierunku i jednego z dwóch możliwych zwrotów (zwrot) jednej jego prostej. Każda para różnych punktów albo wektor niezerowy czym jest.
 • Definicja Główne Kierunki Co znaczy punktu powierzchni kierunkami kluczowymi w tym punkcie nazywa się takie dwa kierunki styczne do powierzchni, iż krzywizny przekrojów co to jest.
 • Definicja Figur Euklidesowa Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy podobieństw rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie podobnych, na przykład definicja.
 • Definicja Figur Metryczna Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy izometrii rodziny figur w przestrzeni metrycznej na klasy figur wzajemnie przystających, a więc takich, iż co znaczy.
 • Definicja Jordana Klatka Co znaczy A to jest macierz o jednym wierszu i jednej kolumnie, i pojedynczym pierwiastku charakterystycznym macierzy A jako jedynym elemencie albo słownik.
 • Definicja Przedziału Koniec Co znaczy przedziałów [a,b], [a,b), (a,b], (a,b), będących podzbiorami zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, jego końcami są a ib również wtedy znaczenie.
 • Definicja Klotoida Co znaczy przestępna, której krzywizna w jej zmiennym punkcie P jest wprost proporcjonalna do długości s jej łuku, zawartego pomiędzy określonym jej czym jest.
 • Definicja Kodowanie Co znaczy dokonywany zapis zespołu znaków, informacji albo innych treści dzięki ustalonego kodu, wykorzystywany ich przechowywaniu, przesyłaniu albo co to jest.
 • Definicja Kologarytm Co znaczy liczby x jest logarytmem jej odwrotności, a więc: clgx = lg = - lgx. Kologarytmów używano w technikach obliczeniowych dzięki logarytmów definicja.
 • Definicja Liniowa Kombinacja Co znaczy przestrzeni liniowej nad ciałem K, zwana także ich agregatem, to jest wektor będący sumą postaci λ1u1 +... + λnun, gdzie λ1,..., λn są co znaczy.
 • Definicja Kombinatoryka Co znaczy matematyczna zajmująca się obliczaniem ilości podzbiorów o określonej ilości przedmiotów, zbioru skończonego, ilości ciągów o ustalonych słownik.
 • Definicja Komórka Co znaczy m ≤ n w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest jej podzbiorem, będącym obrazem niezdegenerowanego przedziału Δ w przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Kompleks Co znaczy komórkowy) jest takim skończonym zbiorem K sympleksów (komórek), iż 1)każda ściana sympleksu (komórki) należącego do K należy do K, 2 czym jest.
 • Definicja Modulo Kongruencja Co znaczy liczbie p to jest stosunek nazywana przystawaniem, kongruencją albo równością dwóch liczb modulo p, oznaczana symbolem a ≡ b (mod p), a co to jest.
 • Definicja Sylvestera Kryterium Co znaczy określoności form kwadratowych orzekające, iż w n-wymiarowej, rzeczywistej przestrzeni liniowej forma kwadratowa o macierzy [aij]i,j = 1 definicja.
 • Definicja Klasyczne Konstrukcje Co znaczy konstrukcje geometryczne realizowane dzięki cyrkla i liniału, bez dodatkowych obiektów jako narzędzi konstrukcji. Są one szczególnie co znaczy.
 • Definicja Szeregu Końcówka Co znaczy szereg pozostały z danego szeregu po usunięciu zeń wszystkich jego składników o wskaźnikach nie przekraczających pewnego parametru n0 słownik.
 • Definicja Korelacja Co znaczy statystyki, oznaczające zależność zmiennych losowych, opisujących różne cechy tej samej populacji. Miarą stopnia tej zależności jest znaczenie.
 • Definicja Kosinusoida Co znaczy będąca wykresem funkcji cosinus; jest przystająca do sinusoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu współrzędnych (jest czym jest.
 • Definicja Hilberta Kostka Co znaczy nieskończonych ciągów liczbowych o słowach z przedziału [0,1]. Przyjmując, iż: przedział [0,1] jest jednostkową kostką jednowymiarową co to jest.
 • Definicja Wskaźnik Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny parametr definicja.
 • Definicja Kowektor Co znaczy elementu przestrzeni dualnej do danej przestrzeni liniowej, a więc funkcjonału (formy) liniowego w danej przestrzeni. Nazwa wiąże się z tym co znaczy.
 • Definicja Prostej Równania Krawędziowe Co znaczy przestrzeni układ równań postaci a1x + a2y + a3z = a4, b1x + b2y + b3z = b4, dla których trójki współczynników (a1,a2,a3) i (b1,b2,b3) są słownik.
 • Definicja Kryterium Co znaczy sytuacji - warunek co najmniej wystarczający zaistnienia tej sytuacji, na przykład można mówić o kryterium przyjęcia na określony kierunek znaczenie.
 • Definicja Dirichleta Kryterium Co znaczy jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż jeżeli (an) jest malejącym i zbieżnym do zera ciągiem liczb rzeczywistych a (fn czym jest.
 • Definicja Mengera Krzywa Co znaczy odpowiednik dywanu Sierpińskiego. Jest podzbiorem przestrzeni trójwymiarowej, stworzonym z dowolnego sześcianu następująco: dzielimy co to jest.
 • Definicja krzywa o stałej szerokości Co znaczy zamknięta, dla której odległość prostych oporowych o danym kierunku jest w każdym kierunku taka sama. Prócz okręgów takimi krzywymi są na definicja.
 • Definicja Rozkładu Krzywa Co znaczy wykres funkcji opisującej rozkład zmiennej losowej (prawdopodobieństwa). Zobacz krzywa Gaussa co znaczy.
 • Definicja Steinera Krzywa Co znaczy hipocykloida o parametrach κ = 3, λ = 1 i obwiednia prostych Simpsona trójkąta równobocznego słownik.
 • Definicja Węzłowa Krzywa Co znaczy IV stopnia, przedstawiana zazwyczaj równaniem postaci gdzie a i b są stałymi dodatnimi albo, z dokładnością do punktu (0,0), równaniem znaczenie.
 • Definicja Wykładnicza Krzywa Co znaczy wykres rzeczywistej funkcji wykładniczej czym jest.
 • Definicja Grandiego Krzywe Co znaczy zobacz rozety co to jest.
 • Definicja Lamégo Krzywe Co znaczy szeroka rodzina krzywych, przedstawialnych równaniami postaci gdzie a,b > 0 a k jest liczbą całkowitą definicja.
 • Definicja Całkowita Krzywizna Co znaczy powierzchni) jest całką krzywoliniową (powierzchniową) nieskierowaną po tej krzywej (powierzchni) z jej krzywizny jako funkcji punktu co znaczy.
 • Definicja Centymetr Kubiczny Co znaczy ccm) - centymetr sześcienny słownik.
 • Definicja Domknięta Kula Co znaczy przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem kuli znaczenie.
 • Definicja Otwarta Kula Co znaczy przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem kuli czym jest.
 • Definicja Wpisana Kula Co znaczy kulą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu, z kolei kulą wpisaną w stożek, stożek ścięty czy walec kołowy jest kula styczna do co to jest.
 • Definicja Kwadratrysa Co znaczy będąca zbiorem punktów przecięcia się prostej obracającej się ze stałą prędkością kątową wokół ustalonego punktu z prostą przesuwającą się definicja.
 • Definicja Zmiennej Kwantyfikowanie Co znaczy zmiennej występującej w jakimś warunku któregokolwiek kwantyfikatora. Skutkuje ono, iż warunek ten przestaje zależeć od tej zmiennej, a co znaczy.
 • Definicja Kwaterniony Co znaczy struktury algebraicznej, będącej rozszerzeniem ciała liczb zespolonych podobnym do tego, jakim jest ciało liczb zespolonych w relacji do słownik.
 • Definicja Kwintal Co znaczy q) - aktualnie nie stosowana jednostka masy; 1 q = 100 kg znaczenie.
 • Definicja Kwintylion Co znaczy jako 1 z 30 zerami, a więc 1030 albo piąta potęga miliona (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in.) kwintylionem nazywa czym jest.
 • Definicja Klamra Co znaczy nazwa nawiasu postaci co to jest.
 • Definicja Pełny Kąt Co znaczy zobacz kąt definicja.
 • Definicja Kontinuum Co znaczy zobacz continuum co znaczy.
 • Definicja Kosecans Co znaczy cosecans) - zobacz funkcje trygonometryczne słownik.
 • Definicja Grafu Krawędź Co znaczy zobacz graf znaczenie.
 • Definicja Skierowana Krzywa Co znaczy krzywa z zaznaczoną na niej jedną z dwóch możliwych orientacji (kierunków ruchu czym jest.
 • Definicja Skośna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna co to jest.
 • Definicja Powierzchni Forma Krzywiznowa Co znaczy zobacz druga forma podstawowa powierzchni definicja.
 • Definicja Okrąg Krzywiznowy Co znaczy zobacz koło krzywiznowe co znaczy.
 • Definicja Kolinearność Co znaczy z z łaciny współliniowość słownik.
 • Definicja Komponent Co znaczy składnik znaczenie.
 • Definicja Magiczny Kwadrat Co znaczy z jednakowej ilości wierszy i kolumn wypełnionych liczbami naturalnymi, gdzie sumy liczb każdego wiersza, każdej kolumny i każdej z dwóch czym jest.
 • Definicja Figury Kwadratura Co znaczy zagadnienie zbudowania (konstrukcji) kwadratu o polu równym polu danej figury co to jest.
 • Definicja Kwadrylion Co znaczy jako 1 z 24 zerami, a więc 1024 albo mln do czwartej potęgi (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in.) kwadrylionem nazywa definicja.
 • Definicja Duży Kwantyfikator Co znaczy ogólny) - zobacz kwantyfikator co znaczy.
 • Definicja Mały Kwantyfikator Co znaczy szczegółowy) - zobacz kwantyfikator słownik.
 • Definicja Pochodna Kowariantna Co znaczy zobacz pochodna kowariantna znaczenie.
 • Definicja Kowariantność Co znaczy współzmienność czym jest.
 • Definicja Funktor Kowariantny Co znaczy zobacz funktor co to jest.
 • Definicja Wektor Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny wektor definicja.
 • Definicja Jordana Krzywa Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, różnowartościowe wewnątrz tego co znaczy.
 • Definicja Logarytmiczna Krzywa Co znaczy krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej słownik.
 • Definicja Łańcuchowa Krzywa Co znaczy wykres funkcji y = achbx; kształtem odpowiada swobodnie zwisającemu łańcuchowi (albo giętkiej linie), zawieszonemu na dwóch gwoździach znaczenie.
 • Definicja Płaska Krzywa Co znaczy zobacz linia płaska czym jest.
 • Definicja Pogoni Krzywa Co znaczy której styczna w każdym punkcie P jest prostą, gdzie Z jest punktem poruszającym się po ustalonej prostej L. Nazwa pochodzi stąd, iż po tej co to jest.
 • Definicja Prostowalna Krzywa Co znaczy krzywa, której każdy łuk ma ustaloną długość. Odpowiednikiem krzywej nieprostowalnej może być wykres funkcji f określonej wzorami: f(0) = 0 definicja.
 • Definicja Przestępna Krzywa Co znaczy krzywa płaska nie będąca krzywą algebraiczną co znaczy.
 • Definicja Przestrzenna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna słownik.
 • Definicja Rektyfikowalna Krzywa Co znaczy zobacz krzywa prostowalna znaczenie.
 • Definicja Sierpińskiego Krzywa Co znaczy zobacz dywan Sierpińskiego czym jest.
 • Definicja Całka Krzywoliniowa Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa co to jest.
 • Definicja Wielokąt Krzywoliniowy Co znaczy zobacz wielokąt krzywoliniowy definicja.
 • Definicja Pierwiastek Kubiczny Co znaczy pierwiastek trzeciego stopnia; termin analogiczny do terminu pierwiastek kwadratowy co znaczy.
 • Definicja Kubik Co znaczy kolokwialna nazwa metra sześciennego słownik.
 • Definicja Kubika Co znaczy rzadko stosowana nazwa krzywej algebraicznej III stopnia znaczenie.
 • Definicja Kula Co znaczy zbiorem wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem kuli, nie przekracza ustalonej liczby czym jest.
 • Definicja Kierunkowe Kosinusy Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe co to jest.
 • Definicja Kostka Co znaczy popularna nazwa sześcianu definicja.
 • Definicja Kotangensoida Co znaczy wykresem funkcji cotangens; jest przystająca do tangensoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu współrzędnych co znaczy.
 • Definicja Kowymiar Co znaczy rozmaitości Y zanurzonej w n-wymiarowej rozmaitości X jest różnicą n - m, na przykład w trójwymiarowej przestrzeni kowymiar powierzchni słownik.
 • Definicja Boczna Krawędź Co znaczy jest każda krawędź łącząca jego wierzchołek z wierzchołkiem jego podstawy; dla graniastosłupa to jest każda jego krawędź łącząca znaczenie.
 • Definicja Dwuściennego Kąta Krawędź Co znaczy wspólna krawędź dwóch półpłaszczyzn określających kąt dwuścienny czym jest.
 • Definicja Kompleksu Krawędź Co znaczy jednowymiarowy sympleks (komórka) kompleksu co to jest.
 • Definicja Płaszczyzn Pęku Krawędź Co znaczy wspólna prosta wszystkich płaszczyzn pęku definicja.
 • Definicja Sympleksu Krawędź Co znaczy dla trójwymiarowego sympleksu (będącego czworościanem) to jest jego krawędź jako czworościanu co znaczy.
 • Definicja Wielościanu Krawędź Co znaczy odcinek złączający dwa wierzchołki wielościanu i będący wspólną częścią dwóch jego ścian słownik.
 • Definicja Zwrotu Krawędź Co znaczy dla powierzchni utworzonej poprzez łatwe styczne do pewnej krzywej C (normalnie przestrzennej) krawędzią zwrotu nazywa się krzywa C znaczenie.
 • Definicja Górny Kres Co znaczy zobacz kres dolny czym jest.
 • Definicja Leibniza Kryterium Co znaczy zbieżności szeregu liczb rzeczywistych o słowach na przemian dodatnich i ujemnych. Orzeka ono, iż jeżeli ciąg liczbowy (an) jest malejący i co to jest.
 • Definicja Nierównościowe Porównawcze Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeśli 0 ≤ an ≤ bn dla n naturalnych, to zbieżność szeregu ∑bn pociąga zbieżność definicja.
 • Definicja Bertranda Krzywa Co znaczy nazywają się krzywymi Bertranda, gdy można tak odwzorować jedną z nich na drugą, iż w odpowiadających sobie punktach mają one wspólne co znaczy.
 • Definicja krzywa całkowa równania różniczkowego Co znaczy rozwiązania tego równania różniczkowego. W razie układu równań różniczkowych to jest krzywa, której parametryzacja jest określonym słownik.
 • Definicja Gładka Krzywa Co znaczy znaczeniu, oznaczający krzywą mającą parametryzację klasy regularności C1 albo C∞. Pierwszy z tych warunków znaczy, iż krzywa ma w każdym znaczenie.
 • Definicja Domknięte Koło Co znaczy w odróżnieniu do koła otwartego, kołem domkniętym nazywa się koło wspólnie z okręgiem będącym jego brzegiem czym jest.
 • Definicja Komputer Co znaczy urządzenie liczące; aktualnie to jest już ustalenie raczej historyczne z racji na wielorakość funkcji komputera co to jest.
 • Definicja Komutatywność Co znaczy z z łaciny przemienność definicja.
 • Definicja Koncentryczność Co znaczy współśrodkowość; na przykład prostokąty albo kule mogą być albo nie być koncentryczne co znaczy.
 • Definicja Konfiguracja Co znaczy z p punktów i qprostych na płaszczyźnie euklidesowej albo rzutowej, iż poprzez każdy z tych punktów przechodzi taka sama liczba k prostych słownik.
 • Definicja Pascala Brianchona Konfiguracje Co znaczy klas konfiguracji, złożonych z 9 punktów i 9 prostych, na których leżą po 3 spośród tych punktów, wiążących się z twierdzeniami Brianchona znaczenie.
 • Definicja Konforemność Co znaczy konformiczność) - własność zachowywania miar kątów poprzez odwzorowania, na przykład konforemność odwzorowań obszarów na sferze na obszary czym jest.
 • Definicja Kongruencja Co znaczy 1. przystawanie; 2. dwuparametrowa rodzina prostych albo krzywych co to jest.
 • Definicja Łuku Koniec Co znaczy taki pkt. łuku, iż po jego usunięciu z tego łuku pozostaje on zbiorem spójnym definicja.
 • Definicja Opisane Koło Co znaczy na wielokącie wypukłym jest kołem, na okręgu którego leżą wszystkie wierzchołki tego wielokąta co znaczy.
 • Definicja Otwarte Koło Co znaczy wnętrze koła, a więc jego część pozostała po usunięciu zeń jego okręgu słownik.
 • Definicja Niewykonalne Konstrukcje Co znaczy pierwsze dowody niewykonalności nie wszystkich konstrukcji dzięki cyrkla i liniału. Należą do nich: kwadratura koła, trysekcja kąta znaczenie.
 • Definicja Istnienia Dowód Konstruktywny Co znaczy zobacz dowód konstruktywny czym jest.
 • Definicja Kontradykcja Co znaczy z z łaciny sprzeczność co to jest.
 • Definicja Kontrapozycja Co znaczy zobacz prawo kontrapozycji definicja.
 • Definicja Funktor Kontrawariantny Co znaczy zobacz funktor co znaczy.
 • Definicja Kontrprzykład Co znaczy spełniającej założenia, a nie spełniającej tezy jakiegoś hipotetycznego twierdzenia. Podanie kontrprzykładu obala to twierdzenie słownik.
 • Definicja Ciągu Końcówka Co znaczy ciąg pozostały z danego ciągu po usunięciu zeń wszystkich jego wyrazów o wskaźnikach mniejszych od pewnego parametru n0 znaczenie.
 • Definicja Geometrii Kopernik Co znaczy tak nazywano niekiedy Nikołaja Iwanowicza Łobaczewskiego jako współodkrywcę i twórcę pierwszej w historii geometrii nieeuklidesowej czym jest.
 • Definicja Korzec Co znaczy dawna jednostka objętości ciał sypkich (raczej zboża), równa 128 litrom, dzieląca się na 4 ćwierci i 32 garnce co to jest.
 • Definicja Bieguna Krotność Co znaczy jest p-krotnym biegunem funkcji f holomorficznej w sąsiedztwie punktu z0, gdy p jest największym wykładnikiem, z jakim w szeregu Laurenta definicja.
 • Definicja Pierwiastka Krotność Co znaczy nazywa się krotnością pierwiastka x0 równania algebraicznego w(x) = 0 (albo wielomianu w), gdy wielomian w(x) jest podzielny poprzez (x co znaczy.
 • Definicja Zorientowany Kąt Co znaczy zobacz kąt skierowany słownik.
 • Definicja Współczynnik Kierunkowy Co znaczy zobacz kierunkowe równanie prostej znaczenie.
 • Definicja Kilogram Co znaczy kg) - w układzie SI podstawowa jednostka masy wynosząca 1000 gramów czym jest.
 • Definicja Kilometr Co znaczy km) - jednostka długości wynosząca 1000 metrów co to jest.
 • Definicja Kwadratowy Kilometr Co znaczy km2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 km, wynosząca mln metrów kwadratowych albo 100 hektarów definicja.
 • Definicja Klasa Co znaczy takim samym znaczeniu jak zestaw, w szczególności wtedy, gdy nie wymaga się od jego desygnatów spełnienia aksjomatyki teorii mnogości co znaczy.
 • Definicja Stożkowych Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia słownik.
 • Definicja Figur Topologiczna Klasyfikacja Co znaczy podzbiorów przestrzeni topologicznej, niezmienniczej względem homeomorfizmów tej przestrzeni, na klasy podzbiorów wzajemnie znaczenie.
 • Definicja klasyfikacja utworów algebraicznych II stopnia Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia, regulacja powierzchni II stopnia, regulacja rzutowa figur czym jest.
 • Definicja klasyfikacja względem grupy przekształceń Co znaczy figur, niezmienniczej względem danej ekipy przekształceń, na klasy figur wzajemnie przystających względem tej ekipy przekształceń, a więc co to jest.
 • Definicja Relacji Względem Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja definicja.
 • Definicja Klika Co znaczy taki podzbiór zbioru wierzchołków grafu, iż każde dwa z nich są połączone krawędzią należącą do tego grafu co znaczy.
 • Definicja Jednostkowe Koło Co znaczy 1, a w razie, gdy na płaszczyźnie tego koła został określony kartezjański układ współrzędnych, termin ten znaczy najczęściej koło o słownik.
 • Definicja Wielkie Koło Co znaczy częścią kuli i płaszczyzny przechodzącej poprzez jej środek; regularnie tą nazwą obejmuje się sam okrąg tego koła, będący wspólną częścią znaczenie.
 • Definicja Wpisane Koło Co znaczy w wielokąt wypukły jest kołem, którego okrąg jest styczny do wszystkich boków tego wielokąta czym jest.
 • Definicja Funkcje Kołowe Co znaczy zobacz funkcje cyklometryczne co to jest.
 • Definicja Kombinacja Co znaczy wybór k przedmiotów spośród n przedmiotów, a więc utworzenie k-elementowego podzbioru zbioru n-elementowego. Liczba takich kombinacji definicja.
 • Definicja Kompaktyfikacja Co znaczy uczynienie jakiejś przestrzeni zwartą dzięki niewielkiej korekty, na przykład kompaktyfikacją przestrzeni R wszystkich liczb rzeczywistych co znaczy.
 • Definicja Środkowy Kąt Co znaczy dla danego okręgu to jest kąt, mający wierzchołek w środku tego okręgu słownik.
 • Definicja Trójkąta Kąt Co znaczy kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta i przechodzących poprzez pozostałe jego wierzchołki. Zobacz kąt znaczenie.
 • Definicja Widzenia Kąt Co znaczy przedmiotu) z danego punktu O jest najmniejszym w sensie zawierania kątem płaskim (bryłowym) o wierzchołku O, gdzie zawiera się dana czym jest.
 • Definicja Normalny Kierunek Co znaczy punkcie krzywej gładkiej to jest każdy kierunek prostopadły do stycznej do tej krzywej w tym punkcie; z kolei w określonym punkcie co to jest.
 • Definicja Główny Normalny Kierunek Co znaczy punkcie krzywej gładkiej, nie będącym jej punktem wyprostowania, to jest ten spośród kierunków normalnych, który jest równoległy do definicja.
 • Definicja Poziomy Kierunek Co znaczy kierunek prostopadły do kierunku pionowego; również nie jest definicją matematycznym co znaczy.
 • Definicja Rzutowania Kierunek Co znaczy równoległego zadany kierunek prostych, prowadzonych poprzez rzutowane punkty. Pkt. przecięcia się takiej prostej z rzutnią jest obrazem słownik.
 • Definicja Styczny Kierunek Co znaczy kierunek prostej stycznej albo wektora stycznego do krzywej, powierzchni albo innego obiektu znaczenie.
 • Definicja Dedekinda Przekroju Klasy Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda czym jest.
 • Definicja Konstrukcje Klasyczne Co znaczy zobacz konstrukcje klasyczne co to jest.
 • Definicja Zdań Rachunek Klasyczny Co znaczy badający związki pomiędzy zdaniami i funkcjami zdaniowymi tworzonymi dzięki spójników logicznych, a poprzez to badający reguły prawidłowych definicja.
 • Definicja Wielokąta Boki Kolejne Co znaczy zobacz boki następne, następne wierzchołki wielokąta co znaczy.
 • Definicja Wielokąta Kąty Kolejne Co znaczy zobacz następne wierzchołki wielokąta słownik.
 • Definicja Działań Wykonywania Kolejność Co znaczy respektowana umowa dotycząca zapisów wyrażeń matematycznych, odpowiednio z którą przede wszystkim wykonuje się potęgowania i znaczenie.
 • Definicja kanoniczna postać równania III stopnia Co znaczy a2x2 + a1x + a0 = 0 III stopnia można poprzez podstawienie sprowadzić do postaci y3 + py + q = 0, zwanej postacią kanoniczną równania czym jest.
 • Definicja Homomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz homomorfizm kanoniczny co to jest.
 • Definicja Izomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz izomorfizm kanoniczny definicja.
 • Definicja Kardioida Co znaczy zobacz epicykloida co znaczy.
 • Definicja Liczby Kardynalne Co znaczy zobacz liczby kardynalne słownik.
 • Definicja Potęga Kartezjańska Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański znaczenie.
 • Definicja Przestrzeń Kartezjańska Co znaczy zobacz przestrzeń kartezjańska czym jest.
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Kartezjański Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański co to jest.
 • Definicja Współrzędne Kartezjańskie Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych definicja.
 • Definicja Kartezjusz Co znaczy René Descartes) - franc. matematyk i filozof (1596 - 1650). z łaciny forma imienia i nazwiska: Renatus Cartesius co znaczy.
 • Definicja Siatka Kartograficzna Co znaczy zobacz siatka kartograficzna słownik.
 • Definicja Rzut Kartograficzny Co znaczy zobacz rzuty kartograficzne znaczenie.
 • Definicja Kierunkami Między Kąt Co znaczy kąt swobodny, którego reprezentantami są kąty pomiędzy prostymi przecinającymi się i należącymi do rozważanych kierunków czym jest.
 • Definicja kąt między prostą a płaszczyzną Co znaczy kąt pomiędzy prostymi: daną prostą i jej rzutem prostopadłym na daną płaszczyznę co to jest.
 • Definicja Prostymi Między Kąt Co znaczy kątów utworzonych poprzez półproste zawarte w różnych spośród danych prostych i mające start w ich punkcie przecięcia się definicja.
 • Definicja Kątomierz Co znaczy kształcie półkola albo koła o wyskalowanym łuku brzegowym i zaznaczonym środku i średnicy przechodzącej poprzez pkt. zerowy, wykorzystywany co znaczy.
 • Definicja Dopełniające Kąty Co znaczy takie dwa kąty o wspólnym wierzchołku i wspólnych ramionach, iż ich suma mnogościowa jest całą płaszczyzną słownik.
 • Definicja Zewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy zewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M są parami kątów (∠ PAC, ∠ QBD) i (∠ znaczenie.
 • Definicja Wewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAD, ∠ Q´BC) i (∠ P´AD, ∠ QBC) i pary przeciwne do nich czym jest.
 • Definicja Zewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAC, ∠ Q´BD) i (∠ P´AC, ∠ QBD) i pary przeciwne do nich co to jest.
 • Definicja Wielkość Kierunkowa Co znaczy zobacz rozmiar kierunkowa definicja.
 • Definicja Cosinusy Kierunkowe Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe co znaczy.
 • Definicja Teoria Katastrof Co znaczy zobacz teoria katastrof słownik.
 • Definicja Obrotu Kąt Co znaczy położeniem startowym a B końcowym punktu wykonującego obrót wokół środka O (A ≠ O ≠ B), to kątem tego obrotu nazywa się ten spośród dwóch znaczenie.
 • Definicja Skierowany Kąt Co znaczy kąt z określoną kolejnością jego ramion. Jeśli kąt skierowany jest rozważany na płaszczyźnie zorientowanej, to para jego ramion może być czym jest.
 • Definicja Kalkulator Co znaczy przyrząd do wykonywania rachunków co to jest.
 • Definicja Ostry Kąt Co znaczy zobacz kąt definicja.
 • Definicja Rozwarty Kąt Co znaczy zobacz kąt co znaczy.
 • Definicja Pochodna Kierunkowa Co znaczy zobacz pochodna kierunkowa słownik.
 • Definicja Kwadryk Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja powierzchni II stopnia znaczenie.
 • Definicja A Sluse Konchoida Co znaczy konchoida prostej, gdzie równaniu biegunowym stałą c zastąpiono taką funkcją c(α), iż f(α)c(α) = k2, gdzie k jest pewną stałą czym jest.
 • Definicja Riemannowska Koneksja Co znaczy koneksja afiniczna ustalona w przestrzeni Riemanna (geometria Riemanna) dzięki jej pola tensorów metrycznych co to jest.
 • Definicja Konfokalność Co znaczy współogniskowość definicja.
 • Definicja Oznaczeń Konfuzja Co znaczy odmiennie kolizja oznaczeń co znaczy.
 • Definicja Platońskie Konstrukcje Co znaczy konstrukcje klasyczne słownik.
 • Definicja Krzyżowa Krzywa Co znaczy krzywa o równaniu postaci gdzie a, b > 0, należąca do rodziny krzywych Lamégo znaczenie.
 • Definicja Metryczna Kula Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej, będący kulą domkniętą albo kulą otwartą czym jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie, Konfuzja Oznaczeń, Konfokalność, Koneksja Riemannowska, Konchoida Sluse´a, Klasyfikacja Kwadryk co to znaczy.

Słownik Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie co to jest.