Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie, Konfuzja Oznaczeń, Konfokalność, Koneksja.
kula metryczna krzywa co to jest

Definicje matematyka na K

 • Definicja Abela Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregów liczbowych orzekające, iż jeżeli ciąg liczbowy (bn) jest monotoniczny i ograniczony a szereg ∑an jest zbieżny
 • Definicja Ego Cauchy Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an ≥ 0 dla n naturalnych i, to szereg ∑an jest zbieżny, jeżeli q <
 • Definicja Kub Co znaczy sześcian
 • Definicja Dzwonowa Krzywa Co znaczy zobacz krzywa Gaussa
 • Definicja Kopa Co znaczy 60 sztuk
 • Definicja kanoniczna postać formy kwadratowej Co znaczy dla formy kwadratowej n zmiennych to jest forma postaci C(x) = c1x12 + c2x22 +... + cnxn2. Dla każdej formy kwadratowej nad ciałem K
 • Definicja kanoniczna postać trójmianu kwadratowego Co znaczy każdy trójmian kwadratowy ax2 + bx + c jest równy następującemu wyrażeniu: gdzie Δ = b2 - 4ac, zwanemu postacią kanoniczną podanego
 • Definicja Kappa Co znaczy 1. dziesiąta litera alfabetu greckiego; 2. krzywa, która jest zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny będących punktami styczności prostych
 • Definicja Współrzędnych Układ Kartezjański Co znaczy przeważnie stosowany sposób wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania każdemu punktowi P przestrzeni euklidesowej n - wymiarowej ciągu (x1
 • Definicja Wektorami Między Kąt Co znaczy dla wektorów swobodnych u i v, o reprezentantach adekwatnie, to jest kąt ∠ AOB albo dowolny przystający do niego. Kąt ∠ AOB jest zarazem
 • Definicja Równoległości Kąt Co znaczy zobacz funkcja Łobaczewskiego
 • Definicja Matematyczna Kartografia Co znaczy problematyka matematyczna wykorzystywana w kartografii sporządzaniu map zaspokajających różnorodne potrzeby praktyki, obejmująca raczej
 • Definicja Kartoteka Co znaczy zestaw zespołów danych, oznaczonych identyfikującymi je nazwami albo symbolami i tak uporządkowanych, aby każdą z nich można było łatwo
 • Definicja A Baire Kategorie Co znaczy podzbiór B przestrzeni topologicznej X jest pierwszej kategorii (wg Baire´a), gdy jest sumą przeliczalnej ilości zbiorów nigdziegęstych w
 • Definicja Katenoida Co znaczy powierzchnia obrotowa powstała poprzez obrót krzywej łańcuchowej wokół rozłącznej z nią prostej, leżącej w jej płaszczyźnie i prostopadłej
 • Definicja Odpowiadające Kąty Co znaczy kąty odpowiednie) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych prostą M w punktach adekwatnie A i B, terminem
 • Definicja Kąt Co znaczy dokładniej kąt płaski; w zastosowaniu są dwa różne ustalenia kąta: lub jako dwóch półprostych o wspólnym początku, lub jako jednej z dwóch
 • Definicja Depresji Kąt Co znaczy definicja stosowane raczej w geodezji, znaczy kąt α, którego wierzchołkiem jest oko obserwatora albo okular teodolitu, jedno ramię jest
 • Definicja Dopisany Kąt Co znaczy jeżeli odcinek PQ jest cięciwą okręgu o środku O, to każdy kąt wypukły pomiędzy nią a styczną do okręgu w punkcie P albo Q nazywa się kątem
 • Definicja Dwuścienny Kąt Co znaczy suma dwóch półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi i jednego z dwóch obszarów, na jakie suma tych półpłaszczyzn, zwanych ścianami kąta
 • Definicja Krzywymi Między Kąt Co znaczy kąt pomiędzy prostymi, stycznymi do danych krzywych w ich punkcie przecięcia się, na przykład sinusoida przecina oś odciętych we wszystkich
 • Definicja Półpełny Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Rzutowania Kąt Co znaczy kąt pomiędzy kierunkiem rzutowania a rzutnią
 • Definicja Swobodny Kąt Co znaczy oficjalnie jest klasą wszystkich kątów wzajemnie przystających albo wszystkich kątów o tej samej mierze. Definicja tj. bardzo regularnie
 • Definicja Początkowy Kierunek Co znaczy dla ruchu punktu i dla rozwiązania układu równań różniczkowych zwykłych, gdzie zmienną niezależną jest czas, to jest kierunek wektora
 • Definicja Wektora Kierunek Co znaczy dla wektora niezerowego u to jest kierunek takiej prostej AB, iż wektor zaczepiony reprezentuje wektor u. Dla wektora zerowego kierunku nie
 • Definicja Sześcienny Kilometr Co znaczy km3) - rzadko stosowana jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 km, wynosząca 109 (mld) m3
 • Definicja Sferycznego Trójkąta Kąt Co znaczy każdy z trzech płaskich kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta sferycznego i stycznych w tym wierzchołku
 • Definicja Wielokąta Wewnętrzny Kąt Co znaczy dla wielokąta wypukłego to jest każdy z kątów zawierających ten wielokąt, mający wierzchołek w wierzchołku wielokąta i ramiona zawierające
 • Definicja Wzniesienia Kąt Co znaczy zobacz kąt depresji
 • Definicja Wielokąta Zewnętrzny Kąt Co znaczy kąt o wierzchołku w wierzchołku wielokąta, którego jedno ramię jest półprostą przeciwną do jednego z ramion kąta wewnętrznego o tym samym
 • Definicja Eulera Kąty Co znaczy trójka płaskich kątów skierowanych (φ, ψ, ϑ), określających wzajemne położenie w przestrzeni trójwymiarowej dwóch prostokątnych układów osi
 • Definicja Wewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy jednostronne wewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M w punktach adekwatnie
 • Definicja Wierzchołkowe Kąty Co znaczy takie kąty wypukłe, iż oba ramiona jednego z nich są półprostymi przeciwnymi do obu ramion drugiego; lub - różne kąty wypukłe mające
 • Definicja Odwzorowania Kiełek Co znaczy dla odwzorowania fprzestrzeni topologicznej X w Y i punktu wewnętrznego x0 jego dziedziny to jest klasa takich odwzorowań φ tych samych
 • Definicja Figur Afiniczna Klasyfikacja Co znaczy podział niezmienniczej względem ekipy przekształceń afinicznych rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie
 • Definicja Stożkowej Kierownica Co znaczy taka prosta K, leżąca na tej samej płaszczyźnie co stożkowa i prostopadła do jej osi symetrii przechodzącej poprzez ogniska, dla której
 • Definicja Asymptotyczny Kierunek Co znaczy dla danej gałęzi nieograniczonej krzywej płaskiej C to jest kierunek prostej, będącej granicznym położeniem (jeśli ono istnieje) prostych
 • Definicja Binormalny Kierunek Co znaczy kierunek prostej binormalnej
 • Definicja kierunek chwilowej osi obrotu Co znaczy zobacz chwilowa oś obrotu
 • Definicja Izotropowy Kierunek Co znaczy w przestrzeni o iloczynie skalarnym wektorów ustalonym takim funkcjonałem dwuliniowym φ, iż forma kwadratowa u φ (u,u) jest nieokreślona
 • Definicja Pionowy Kierunek Co znaczy kierunek prostopadły do powierzchni kuli ziemskiej w danym jej punkcie, od którego zależy albo kierunek promienia kuli ziemskiej w tym
 • Definicja Sprzężone Kierunki Co znaczy 1. dla powierzchni S o parametryzacji r: R2 ⊇ D S ⊆ R3 kierunki wektorów niezerowych u i v, stycznych do powierzchni S w określonym jej
 • Definicja Prostej Równanie Kierunkowe Co znaczy w prostokątnym, kartezjańskim układzie współrzędnych Oxy na płaszczyźnie to jest równanie postaci y = ax + b, którym można przedstawić
 • Definicja Kinematyka Co znaczy kinetyka) - problematyka zajmująca się opisem i badaniem wszelkiego rodzaju ruchów; jest wprawdzie traktowana jako część fizyki, lecz ma
 • Definicja Interpretacje Kinetyczne Co znaczy nadawanie nie wszystkim pojęciom matematycznym treści wiążących się z ruchem albo jego własnościami, na przykład jeżeli zmienną niezależną
 • Definicja Abstrakcji Klasa Co znaczy jeśli ∼ jest relacją równoważnościową w zbiorze X i x ∈ X, to podzbiór [x] zbioru X, złożony z wszystkich takich przedmiotów y ∈ X, iż y ∼
 • Definicja Regularności Klasa Co znaczy Cr) - o funkcji f mówi się, iż jest w punkcie x0 swojej dziedziny klasy Cr, zapis: f ∈ Cr(x0), gdy funkcja ta ma w punkcie x0 ciągłe
 • Definicja Kolineacja Co znaczy różnowartościowe odwzorowanie przestrzeni afinicznej, euklidesowej albo rzutowej na siebie, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca
 • Definicja Klasyfikacja Co znaczy podział zbioru X klasyfikowanych obiektów na takie jego podzbiory, aby do jednego podzbioru należały obiekty w jakimś sensie takie same, a
 • Definicja Kod Co znaczy zestaw znaków albo sygnałów elementarnych i reguł łączenia ich w ciągi, stanowiące zapisy innych zespołów znaków, informacji, a nawet
 • Definicja klasyfikacja krzywych II stopnia Co znaczy a więc stożkowych albo utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie, przeważnie jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i
 • Definicja klasyfikacja powierzchni II stopnia Co znaczy a więc kwadryk albo utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia w przestrzeni, najczęściej jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i
 • Definicja Figur Rzutowa Klasyfikacja Co znaczy w przestrzeni rzutowej podział rodziny figur, niezmienniczej względem ekipy przekształceń rzutowych tej przestrzeni, na klasy figur rzutowo
 • Definicja Klin Co znaczy pięciościan o podstawie prostokąta, dwóch ścianach będących trapezami równoramiennymi, których wspólną krawędzią są krótsze spośród ich
 • Definicja Komutant Co znaczy zobacz komutator
 • Definicja Kład Co znaczy w geometrii wykreślnej kładem figury płaskiej U na płaszczyznę Π nazywa się obraz U´ figury U poprzez obrót wokół wspólnej krawędzi
 • Definicja Kochleoida Co znaczy ślimacznica) - płaska krzywa przestępna, będąca zbiorem końców łuków o ustalonej długości, odłożonych od ustalonego punktu na wszystkich
 • Definicja Wielokąta Wierzchołki Kolejne Co znaczy dla wierzchołków, boków, kątów wewnętrznych i kątów zewnętrznych wielokąta określone są stosunki sąsiedztwa i cyklicznego uporządkowania
 • Definicja Perspektywiczna Kolineacja Co znaczy zacieśnienie homologii rzutowej do płaszczyzny euklidesowej Π, a więc takie jej przekształcenie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów
 • Definicja Oznaczeń Kolizja Co znaczy oznaczenie dwóch albo większej ilości różnych pojęć tym samym symbolem; skutkuje niejasności i może prowadzić do błędów
 • Definicja Macierzy Kolumna Co znaczy pionowa linia przedmiotów macierzy, a więc ciąg (zakończony) przedmiotów macierzy, występujących w niej wzajemnie pod albo nad sobą
 • Definicja Aksjomatyka Kołmogorowa Co znaczy sformułowana w 1933 r. poprzez Andrieja Nikołajewicza Kołmogorowa aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa, oparta na pojęciach: zbioru Ω
 • Definicja Koło Co znaczy zestaw K wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego jej punktu O nie przekracza ustalonej liczby dodatniej r. Pkt. O
 • Definicja U Warunku Konsekwencja Co znaczy warunek v wynikający z warunku u
 • Definicja Krzywiznowe Koło Co znaczy okrąg krzywiznowy) - w danym punkcie P krzywej gładkiej C jest kołem (okręgiem) stycznym do C w punkcie P, leżącym na płaszczyźnie ściśle
 • Definicja Koniunkcja Co znaczy skończona liczba zdań połączonych spójnikiem i lub i , oznaczanym symbolem ∧. Jego znaczenie jest określone poprzez obowiązek, aby
 • Definicja Trygonometryczne Koło Co znaczy okrąg trygonometryczny) - okrąg o środku w początku prostokątnego, kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie, wykorzystywany do
 • Definicja Zbieżności Koło Co znaczy dla szeregu potęgowego zmiennej zespolonej o skończonym i różnym od 0 promieniu zbieżności to jest koło na płaszczyźnie zespolonej, którego
 • Definicja Kompakt Co znaczy zestaw zwarty
 • Definicja Komutator Co znaczy przedmiotów a i b ekipy G, której działanie grupowe oznaczamy jak mnożenie bez kropki, jest elementem ab(ba)- 1, a jego równość elementowi
 • Definicja Konaksjalność Co znaczy współosiowość; na przykład parabole albo stożki mogą być albo nie być konaksjalne
 • Definicja Konchoida Co znaczy dla krzywej płaskiej C o równaniu ρ = f(α) we współrzędnych biegunowych (ρ,α) to jest krzywa K o równaniu ρ = f(α) ± c, gdzie c jest
 • Definicja Einsteina Sumacyjna Konwencja Co znaczy regularnie użytkowana w rachunku tensorowym umowa, iż jeżeli w iloczynie wielkości ze parametrami ten sam parametr występuje u góry i na
 • Definicja Koordynata Co znaczy z z łaciny współrzędna
 • Definicja Afiniczna Koneksja Co znaczy struktura na rozmaitości różniczkowej M, która w ograniczonym zakresie zastępuje na niej relację równoległości. Pozwala ona mianowicie dla
 • Definicja Konoida Co znaczy powierzchnia powstała poprzez taki ruch prostej L, iż pozostaje ona stale równoległa do ustalonej płaszczyzny Π i przecina określoną prostą
 • Definicja Kochańskiego Konstrukcja Co znaczy pochodząca z 1685 r. konstrukcja odcinka o długości w przybliżeniu równej długości półokręgu o zadanym promieniu, wykonana dzięki cyrkla i
 • Definicja Całkowe Kryterium Co znaczy twierdzenie wiążące zbieżność szeregów liczbowych i całek niewłaściwych i orzekające, iż jeżeli f jest funkcją rzeczywistą nieujemną i
 • Definicja Alemberta D Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych i istnieje granica to szereg ∑an jest
 • Definicja Stopnia Drugiego Krzywa Co znaczy skrócona nazwa krzywej algebraicznej II stopnia
 • Definicja Geometryczne Konstrukcje Co znaczy zagadnienia matematyczne opierające na badaniu możliwości i metod otrzymywania dzięki określonych narzędzi konstrukcji: punktów, prostych
 • Definicja Mascheroniego Mohra Konstrukcje Co znaczy konstrukcje geometryczne realizowane dzięki samego cyrkla. W 1672 r. duński matematyk Georg Mohr, a w 1797 r. włoski matematyk Lorenzo
 • Definicja Steinera Konstrukcje Co znaczy konstrukcje geometryczne realizowane dzięki liniału i ustalonego okręgu wspólnie z jego środkiem. W 1833 r. szwajcarski matematyk Jacob
 • Definicja Tensora Kontrakcja Co znaczy operacja na tensorach mieszanych, polegająca na utworzeniu z tensora o macierzy współrzędnych postaci [wijpq] nowego tensora poprzez
 • Definicja Wektor Kontrawariantny Co znaczy jeśli {ei} i {e´i} są dwiema bazami wektorów i gdzie [bij] jest macierzą odwrotną do macierzy [aij]. Fakt, iż współrzędne wektora u
 • Definicja Losowych Zmiennych Kowariancja Co znaczy liczba μ XY przyporządkowana parze zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych, będąca pewnego
 • Definicja Krata Co znaczy taki zestaw X z ustalonym w nim częściowym porządkiem ∝, iż dla każdych dwóch przedmiotów x, y ∈ X kresy inf{x,y} i sup{x,y
 • Definicja Podstawy Krawędź Co znaczy krawędź ostrosłupa albo graniastosłupa, będąca zarazem krawędzią jednej z jego podstaw. Definicja to odnosi się jednak nie tylko do
 • Definicja Półpłaszczyzny Krawędź Co znaczy prosta ograniczająca tę półpłaszczyznę (będąca jej brzegiem) i półpłaszczyznę dopełniającą ją. Jest ona jedyną prostą wspólną i zarazem
 • Definicja Dolny Kres Co znaczy jeśli w zbiorze X jest określony porządek albo częściowy porządek, oznaczany symbolami < (mocny) i ≤ (słaby), a Z ⊆ X jest zbiorem
 • Definicja Ułamkowa Kreska Co znaczy występuje w symbolu ułamka, oddziela jego licznik umieszczony nad nią od mianownika (pod nią) i znaczy dzielenie licznika poprzez mianownik
 • Definicja Indukcyjny Krok Co znaczy wykorzystanie zasady indukcji matematycznej bazuje na wykonaniu dwóch czynności, regularnie nazywanych krokami. Pierwszy bazuje na
 • Definicja Eisensteina Kryterium Co znaczy kryterium nierozkładalności wielomianu w ciele Q liczb wymiernych. Orzeka ono, iż jeżeli istnieje taka liczba pierwsza p, która dzieli
 • Definicja Kształt Co znaczy klasa abstrakcji figur płaskich albo przestrzennych względem stosunku podobieństwa
 • Definicja Weierstrassa Kryterium Co znaczy kryterium jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż szereg ∑fn funkcji rzeczywistych o wspólnej dziedzinie D jest w tym
 • Definicja Krzywa Co znaczy termin ogólny i wieloznaczny obejmujący różne, ściślej określone definicje. Regularnie poprzez krzywą rozumie się podzbiór przestrzeni
 • Definicja Algebraiczna Krzywa Co znaczy zestaw punktów płaszczyzny, których współrzędne kartezjańskie spełniają równanie postaci w(x,y) = 0, gdzie w jest wielomianem dwóch
 • Definicja Balistyczna Krzywa Co znaczy tor ruchu punktu materialnego w stałym polu sił pod wpływem prędkości początkowej i przy obecności tarcia ze strony ośrodka, gdzie ruch się
 • Definicja Henkla Krzywa Co znaczy cysoida paraboli (cysoida stożkowej). Henkel pokazał, iż cysoidę paraboli C o równaniu y2 = 4ax i prostej L o równaniu x = a można dostać z
 • Definicja Jednobrzeżna Krzywa Co znaczy gładka krzywa zamknięta, położona na powierzchni i mająca tę własność, iż przesuwając po niej parę wektorów prostopadłych i stycznych do
 • Definicja Jednostkowy Kwadrat Co znaczy kwadrat o boku równym jednostce długości; jest on zarazem jednostką pola, odpowiadającą tej jednostce długości
 • Definicja Peana Krzywa Co znaczy podana poprzez Giuseppe Peano funkcja ciągła, ustalona w przedziale liczbowym Δ, której przeciwdziedzina zawiera pewien kwadrat. Istnienie
 • Definicja Zamknięta Krzywa Co znaczy podzbiór przestrzeni (albo płaszczyzny), będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, spełniające warunek f(a
 • Definicja Kwadrat Co znaczy czworokąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty łatwe. Każdy kwadrat jest: czworokątem foremnym, trapezem, równoległobokiem
 • Definicja Cassiniego Krzywe Co znaczy rodzina krzywych algebraicznych IV stopnia, geometrycznie ustalonych jako zestaw wszystkich punktów P płaszczyzny, dla których jest
 • Definicja Krzywizna Co znaczy liczba będąca miarą zakrzywienia krzywej albo powierzchni w jakimś jej punkcie, na przykład parabola ma największą krzywiznę w swoim
 • Definicja Powierzchni Gaussa Krzywizna Co znaczy w danym jej punkcie jest iloczynem krzywizn głównych, a więc największej i najmniejszej krzywizny przekroju normalnego tej powierzchni w
 • Definicja Geodezyjna Krzywizna Co znaczy krzywej C położonej na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest długością składowej stycznej do powierzchni S wektora krzywizny krzywej C w
 • Definicja Krzywej Krzywizna Co znaczy dla krzywej C przedstawionej parametryzacją naturalną r(s) dla s ∈ Δ i jej punktu P0, będącego końcem wektora r(s0), to jest liczba κ (s0
 • Definicja Normalna Krzywizna Co znaczy krzywej C położonej na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest współczynnikiem, z jakim składowa prostopadła do płaszczyzny stycznej do
 • Definicja Powierzchni Średnia Krzywizna Co znaczy w danym jej punkcie jest średnią arytmetyczną krzywizn głównych tej powierzchni w tym punkcie. Jest, w okolicy krzywizny Gaussa, inną od
 • Definicja Względna Krzywizna Co znaczy dla krzywej położonej na płaszczyźnie albo powierzchni zorientowanej to jest krzywizna tej krzywej ze znakiem zależnym od orientacji
 • Definicja Główne Krzywizny Co znaczy powierzchni w określonym jej punkcie to są ekstremalne (największa i najmniejsza) krzywizny normalne krzywych położonych na tej powierzchni
 • Definicja Szkocka Księga Co znaczy gruby zeszyt podarowany znanemu matematykowi polskiemu Stefanowi Banachowi poprzez jego żonę Łucję, aby spotykając się z uczniami i
 • Definicja Kubatura Co znaczy objętość (liczba metrów sześciennych
 • Definicja Opisana Kula Co znaczy na wielościanie jest taką kulą, iż wszystkie wierzchołki wielościanu leżą na jej brzegu, z kolei kulą opisaną na stożku, stożku ściętym czy
 • Definicja Logiczny Kwadrat Co znaczy stosowany od starożytności prawie do poł. XX w. diagram w formie kwadratu, przedstawiający zależności pomiędzy zdaniami: ogólnotwierdzącymi
 • Definicja Koła Kwadratura Co znaczy pochodzący ze starożytności problem konstrukcji dzięki cyrkla i liniału kwadratu o polu równym polu danego koła. Aż do współczesności
 • Definicja Kwadryka Co znaczy powierzchnia algebraiczna II stopnia, a więc zestaw punktów trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej (rzutowej), których współrzędne
 • Definicja Zespolona Kwadryka Co znaczy zestaw punktów trójwymiarowej, zespolonej przestrzeni kartezjańskiej (rzutowej), których współrzędne kartezjańskie (jednorodne) spełniają
 • Definicja Kwantyfikator Co znaczy znaczenie któregokolwiek spośród słów każdy ( dla każdego ) albo istnieje ( dla jakiegoś ), odniesione do zmiennej występującej w warunku
 • Definicja Wektora Skalarny Kwadrat Co znaczy iloczyn skalarny wektora poprzez ten sam wektor, na przykład jeżeli u jest wektorem, to znak u2 regularnie znaczy u·u, a więc iloczyn
 • Definicja Kwadratura Co znaczy 1. zobacz kwadratura figury; 2. obliczenie pola figury krzywoliniowej albo całki wyrażającej jej pole
 • Definicja Hipokratesa Księżyce Co znaczy dla wielokąta wpisanego w okrąg C to są figury w kształcie księżyców, ograniczone łukami tego okręgu, łączącymi następne wierzchołki
 • Definicja Metr Kubiczny Co znaczy metr sześcienny
 • Definicja Liczby Kwadrat Co znaczy druga potęga tej liczby
 • Definicja Sito Kwadrat Co znaczy zestaw punktów pozostałych z dowolnego kwadratu po usunięciu zeń tych jego punktów, których rzuty prostopadłe na jego boki są ich punktami
 • Definicja krzywa o stałej krzywiźnie Co znaczy krzywa, której krzywizna (dla krzywych przestrzennych krzywizna i skręcenie) jest w każdym jej punkcie taka sama. Warunek ten znaczy, iż
 • Definicja Raabego Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych, to szereg ∑an jest zbieżny, a jeżeli
 • Definicja Kontrawariantność Co znaczy przeciwzmienność
 • Definicja Odcinka Koniec Co znaczy koniec łuku będącego odcinkiem, pkt. brzegu tego odcinka jako podzbioru prostej albo jeden z dwóch punktów tego odcinka, pomiędzy którymi
 • Definicja Wskaźnik Kontrawariantny Co znaczy w rachunku tensorowym fakt kontra - albo kowariantnej zmiany współrzędnych tensorów odróżnia się przez umieszczanie wyznaczników
 • Definicja Komplanarność Co znaczy współpłaszczyznowość, leżenie na jednej płaszczyźnie, na przykład komplanarne mogą być albo nie być dwie łatwe w przestrzeni trójwymiarowej
 • Definicja Wpisany Kąt Co znaczy w dany okrąg - kąt wypukły, którego wierzchołek leży na tym okręgu, a każde jego ramię przecina ten okrąg w punkcie różnym od wierzchołka
 • Definicja Wielokąta Kolejne Kąty Co znaczy zobacz następne kąty wielokąta
 • Definicja Ker Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający jądro odwzorowania liniowego, a niekiedy - homomorfizmu grup
 • Definicja Obwodowy Kąt Co znaczy dawniejsza nazwa kąta wpisanego
 • Definicja Padania Kąt Co znaczy kąt pomiędzy prostą promienia świetlnego, padającego na pewną płaszczyznę, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny, wystawioną w punkcie
 • Definicja Płaski Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Kalibracja Co znaczy dawniej: wyposażenie jakiegoś przedmiotu w podziałkę, na przykład kalibracja prostej albo liniału znaczy wyposażenie ich w podziałki i
 • Definicja Konus Co znaczy z z łaciny conus stożek
 • Definicja Wektora Koniec Co znaczy dla wektora zaczepionego, będącego parą punktów P i Q, to jest pkt. Q, będący drugim elementem tej pary. Definicja to nie odnosi się do
 • Definicja Konstans Co znaczy z z łaciny constans stała albo coś niezmiennego . Najczęściej używa się skrótu const na oznaczenie funkcji albo innej wielkości stałej
 • Definicja Gaussa Krzywa Co znaczy wykres funkcji f postaci, określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o
 • Definicja Kilo Co znaczy 1. przedrostek umieszczany przed nazwą jednostki miary i oznaczający 1000 krotność jednostki, przed nazwą której występuje; 2. kolokwialna
 • Definicja Geometryczna Krystalografia Co znaczy problematyka krystalograficzna obejmująca badanie, opis i klasyfikację zewnętrznych postaci kryształów
 • Definicja Prosty Kąt Co znaczy kąt wypukły, przystający do swego kąta przyległego (kąty przyległe). Zobacz także: kąt
 • Definicja Stożka Rozwarcia Kąt Co znaczy dla stożka kołowego to jest kąt α pomiędzy półprostymi wychodzącymi z jego wierzchołka i przechodzącymi poprzez końce średnicy jego
 • Definicja Kabel Co znaczy jednostka długości stosowana w żeglarstwie, dziesiąta część mili morskiej, wynosząca 185,2 m
 • Definicja Kalkulacja Co znaczy dawniej w matematyce: z z łaciny rachunek ; aktualnie w nieco węższym znaczeniu stosowane w ekonomii
 • Definicja Kanon Co znaczy prosta i powszechnie obowiązująca zasada, norma albo wzorzec. W tym znaczeniu wyraz to bywa jeszcze stosowane w logice, a w matematyce jest
 • Definicja Kategoria Co znaczy jedna z najogólniejszych struktur matematycznych, będąca w istocie strukturą struktur. Kategoria jest zespołem złożonym z: - klasy Ω
 • Definicja Aksjomatów Układ Kategoryczny Co znaczy taki układ aksjomatów, iż każde dwa modele teorii nim określonej są izomorficzne, na przykład aksjomatyka liczb rzeczywistych jest
 • Definicja Bryłowy Kąt Co znaczy powierzchnia będąca sumą wszystkich półprostych w przestrzeni o wspólnym początku O, przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej
 • Definicja Ilorazowe Porównawcze Kryterium Co znaczy jeśli dla n naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0 i bn > 0 i istnieje granica, to: przy q ≠ 0 szeregi ∑an i ∑bn są lub oba zbieżne, lub
 • Definicja Odbicia Kąt Co znaczy kąt pomiędzy prostą promienia świetlnego, odbitego od pewnej płaszczyzny, na przykład lustra, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny
 • Definicja Wielościenny Kąt Co znaczy kąt bryłowy, którego brzeg jest sumą mnogościową skończonej ilości takich kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, iż każde ramię każdego z
 • Definicja Zerowy Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Przyległe Kąty Co znaczy dwa kąty wypukłe o wspólnym wierzchołku i jednym wspólnym ramieniu, których pozostałe ramiona są półprostymi przeciwnymi. Każdy kąt wypukły
 • Definicja Kierunek Co znaczy klasa wszystkich prostych (na płaszczyźnie albo w przestrzeni) wzajemnie równoległych. Gdyż każda prosta należy tylko do jednej takiej
 • Definicja Zorientowany Kierunek Co znaczy ze zwrotem) - zespół złożony z kierunku i jednego z dwóch możliwych zwrotów (zwrot) jednej jego prostej. Każda para różnych punktów albo
 • Definicja Główne Kierunki Co znaczy 1. dla każdego punktu powierzchni kierunkami kluczowymi w tym punkcie nazywa się takie dwa kierunki styczne do powierzchni, iż krzywizny
 • Definicja Figur Euklidesowa Klasyfikacja Co znaczy podział niezmienniczej względem ekipy podobieństw rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie podobnych, na przykład
 • Definicja Figur Metryczna Klasyfikacja Co znaczy podział niezmienniczej względem ekipy izometrii rodziny figur w przestrzeni metrycznej na klasy figur wzajemnie przystających, a więc
 • Definicja Jordana Klatka Co znaczy dla danej macierzy A to jest macierz o jednym wierszu i jednej kolumnie, i pojedynczym pierwiastku charakterystycznym macierzy A jako
 • Definicja Przedziału Koniec Co znaczy dla każdego z przedziałów [a,b], [a,b), (a,b], (a,b), będących podzbiorami zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, jego końcami są a ib
 • Definicja Klotoida Co znaczy krzywa płaska przestępna, której krzywizna w jej zmiennym punkcie P jest wprost proporcjonalna do długości s jej łuku, zawartego pomiędzy
 • Definicja Kodowanie Co znaczy regularnie dokonywany zapis zespołu znaków, informacji albo innych treści dzięki ustalonego kodu, wykorzystywany ich przechowywaniu
 • Definicja Kologarytm Co znaczy clg) - danej liczby x jest logarytmem jej odwrotności, a więc: clgx = lg = - lgx. Kologarytmów używano w technikach obliczeniowych dzięki
 • Definicja Liniowa Kombinacja Co znaczy wektorów u1,...,un przestrzeni liniowej nad ciałem K, zwana także ich agregatem, to jest wektor będący sumą postaci λ1u1 +... + λnun, gdzie
 • Definicja Kombinatoryka Co znaczy problematyka matematyczna zajmująca się obliczaniem ilości podzbiorów o określonej ilości przedmiotów, zbioru skończonego, ilości ciągów o
 • Definicja Komórka Co znaczy m-wymiarowa dla 1 ≤ m ≤ n w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest jej podzbiorem, będącym obrazem niezdegenerowanego przedziału Δ w
 • Definicja Kompleks Co znaczy symplicjalny (komórkowy) jest takim skończonym zbiorem K sympleksów (komórek), iż 1)każda ściana sympleksu (komórki) należącego do K należy
 • Definicja Modulo Kongruencja Co znaczy przy ustalonej liczbie p to jest stosunek nazywana przystawaniem, kongruencją albo równością dwóch liczb modulo p, oznaczana symbolem a ≡ b
 • Definicja Sylvestera Kryterium Co znaczy kryterium dodatniej określoności form kwadratowych orzekające, iż w n-wymiarowej, rzeczywistej przestrzeni liniowej forma kwadratowa o
 • Definicja Klasyczne Konstrukcje Co znaczy platońskie) - konstrukcje geometryczne realizowane dzięki cyrkla i liniału, bez dodatkowych obiektów jako narzędzi konstrukcji. Są one
 • Definicja Szeregu Końcówka Co znaczy szereg pozostały z danego szeregu po usunięciu zeń wszystkich jego składników o wskaźnikach nie przekraczających pewnego parametru n0
 • Definicja Korelacja Co znaczy definicja z zakresu statystyki, oznaczające zależność zmiennych losowych, opisujących różne cechy tej samej populacji. Miarą stopnia tej
 • Definicja Kosinusoida Co znaczy krzywa płaska będąca wykresem funkcji cosinus; jest przystająca do sinusoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu
 • Definicja Hilberta Kostka Co znaczy zestaw wszystkich nieskończonych ciągów liczbowych o słowach z przedziału [0,1]. Przyjmując, iż: przedział [0,1] jest jednostkową kostką
 • Definicja Wskaźnik Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny parametr
 • Definicja Kowektor Co znaczy dawniejsza nazwa elementu przestrzeni dualnej do danej przestrzeni liniowej, a więc funkcjonału (formy) liniowego w danej przestrzeni
 • Definicja Prostej Równania Krawędziowe Co znaczy w trójwymiarowej przestrzeni układ równań postaci a1x + a2y + a3z = a4, b1x + b2y + b3z = b4, dla których trójki współczynników (a1,a2,a3
 • Definicja Kryterium Co znaczy zaistnienia jakiejś sytuacji - warunek co najmniej wystarczający zaistnienia tej sytuacji, na przykład można mówić o kryterium przyjęcia na
 • Definicja Dirichleta Kryterium Co znaczy kryterium jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż jeżeli (an) jest malejącym i zbieżnym do zera ciągiem liczb
 • Definicja Mengera Krzywa Co znaczy przestrzenny odpowiednik dywanu Sierpińskiego. Jest podzbiorem przestrzeni trójwymiarowej, stworzonym z dowolnego sześcianu następująco
 • Definicja krzywa o stałej szerokości Co znaczy płaska krzywa zamknięta, dla której odległość prostych oporowych o danym kierunku jest w każdym kierunku taka sama. Prócz okręgów takimi
 • Definicja Rozkładu Krzywa Co znaczy wykres funkcji opisującej rozkład zmiennej losowej (prawdopodobieństwa). Zobacz krzywa Gaussa
 • Definicja Steinera Krzywa Co znaczy hipocykloida o parametrach κ = 3, λ = 1 i obwiednia prostych Simpsona trójkąta równobocznego
 • Definicja Węzłowa Krzywa Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, przedstawiana zazwyczaj równaniem postaci gdzie a i b są stałymi dodatnimi albo, z dokładnością do punktu
 • Definicja Wykładnicza Krzywa Co znaczy wykres rzeczywistej funkcji wykładniczej
 • Definicja Grandiego Krzywe Co znaczy zobacz rozety
 • Definicja Lamégo Krzywe Co znaczy szeroka rodzina krzywych, przedstawialnych równaniami postaci gdzie a,b > 0 a k jest liczbą całkowitą
 • Definicja Całkowita Krzywizna Co znaczy krzywej (powierzchni) jest całką krzywoliniową (powierzchniową) nieskierowaną po tej krzywej (powierzchni) z jej krzywizny jako funkcji
 • Definicja Centymetr Kubiczny Co znaczy ccm) - centymetr sześcienny
 • Definicja Domknięta Kula Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem
 • Definicja Otwarta Kula Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem
 • Definicja Wpisana Kula Co znaczy w wielościan jest kulą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu, z kolei kulą wpisaną w stożek, stożek ścięty czy walec kołowy jest
 • Definicja Kwadratrysa Co znaczy krzywa płaska, będąca zbiorem punktów przecięcia się prostej obracającej się ze stałą prędkością kątową wokół ustalonego punktu z prostą
 • Definicja Zmiennej Kwantyfikowanie Co znaczy wykorzystanie do zmiennej występującej w jakimś warunku któregokolwiek kwantyfikatora. Skutkuje ono, iż warunek ten przestaje zależeć od
 • Definicja Kwaterniony Co znaczy przedmioty struktury algebraicznej, będącej rozszerzeniem ciała liczb zespolonych podobnym do tego, jakim jest ciało liczb zespolonych w
 • Definicja Kwintal Co znaczy q) - aktualnie nie stosowana jednostka masy; 1 q = 100 kg
 • Definicja Kwintylion Co znaczy liczba zapisywana jako 1 z 30 zerami, a więc 1030 albo piąta potęga miliona (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in
 • Definicja Klamra Co znaczy nazwa nawiasu postaci
 • Definicja Pełny Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Kontinuum Co znaczy zobacz continuum
 • Definicja Kosecans Co znaczy cosecans) - zobacz funkcje trygonometryczne
 • Definicja Grafu Krawędź Co znaczy zobacz graf
 • Definicja Skierowana Krzywa Co znaczy krzywa z zaznaczoną na niej jedną z dwóch możliwych orientacji (kierunków ruchu
 • Definicja Skośna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna
 • Definicja Powierzchni Forma Krzywiznowa Co znaczy zobacz druga forma podstawowa powierzchni
 • Definicja Okrąg Krzywiznowy Co znaczy zobacz koło krzywiznowe
 • Definicja Kolinearność Co znaczy z z łaciny współliniowość
 • Definicja Komponent Co znaczy składnik
 • Definicja Magiczny Kwadrat Co znaczy taka tabela złożona z jednakowej ilości wierszy i kolumn wypełnionych liczbami naturalnymi, gdzie sumy liczb każdego wiersza, każdej
 • Definicja Figury Kwadratura Co znaczy zagadnienie zbudowania (konstrukcji) kwadratu o polu równym polu danej figury
 • Definicja Kwadrylion Co znaczy liczba zapisywana jako 1 z 24 zerami, a więc 1024 albo mln do czwartej potęgi (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in
 • Definicja Duży Kwantyfikator Co znaczy ogólny) - zobacz kwantyfikator
 • Definicja Mały Kwantyfikator Co znaczy szczegółowy) - zobacz kwantyfikator
 • Definicja Pochodna Kowariantna Co znaczy zobacz pochodna kowariantna
 • Definicja Kowariantność Co znaczy współzmienność
 • Definicja Funktor Kowariantny Co znaczy zobacz funktor
 • Definicja Wektor Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny wektor
 • Definicja Jordana Krzywa Co znaczy podzbiór płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, różnowartościowe wewnątrz
 • Definicja Logarytmiczna Krzywa Co znaczy krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej
 • Definicja Łańcuchowa Krzywa Co znaczy wykres funkcji y = achbx; kształtem odpowiada swobodnie zwisającemu łańcuchowi (albo giętkiej linie), zawieszonemu na dwóch gwoździach
 • Definicja Płaska Krzywa Co znaczy zobacz linia płaska
 • Definicja Pogoni Krzywa Co znaczy krzywa płaska, której styczna w każdym punkcie P jest prostą, gdzie Z jest punktem poruszającym się po ustalonej prostej L. Nazwa pochodzi
 • Definicja Prostowalna Krzywa Co znaczy rektyfikowalna) - krzywa, której każdy łuk ma ustaloną długość. Odpowiednikiem krzywej nieprostowalnej może być wykres funkcji f
 • Definicja Przestępna Krzywa Co znaczy krzywa płaska nie będąca krzywą algebraiczną
 • Definicja Przestrzenna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna
 • Definicja Rektyfikowalna Krzywa Co znaczy zobacz krzywa prostowalna
 • Definicja Sierpińskiego Krzywa Co znaczy zobacz dywan Sierpińskiego
 • Definicja Całka Krzywoliniowa Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa
 • Definicja Wielokąt Krzywoliniowy Co znaczy zobacz wielokąt krzywoliniowy
 • Definicja Pierwiastek Kubiczny Co znaczy pierwiastek trzeciego stopnia; termin analogiczny do terminu pierwiastek kwadratowy
 • Definicja Kubik Co znaczy kolokwialna nazwa metra sześciennego
 • Definicja Kubika Co znaczy rzadko stosowana nazwa krzywej algebraicznej III stopnia
 • Definicja Kula Co znaczy figura będąca zbiorem wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem kuli, nie przekracza
 • Definicja Kierunkowe Kosinusy Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe
 • Definicja Kostka Co znaczy popularna nazwa sześcianu
 • Definicja Kotangensoida Co znaczy krzywa będąca wykresem funkcji cotangens; jest przystająca do tangensoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu
 • Definicja Kowymiar Co znaczy m-wymiarowej rozmaitości Y zanurzonej w n-wymiarowej rozmaitości X jest różnicą n - m, na przykład w trójwymiarowej przestrzeni kowymiar
 • Definicja Boczna Krawędź Co znaczy dla ostrosłupa to jest każda krawędź łącząca jego wierzchołek z wierzchołkiem jego podstawy; dla graniastosłupa to jest każda jego krawędź
 • Definicja Dwuściennego Kąta Krawędź Co znaczy wspólna krawędź dwóch półpłaszczyzn określających kąt dwuścienny
 • Definicja Kompleksu Krawędź Co znaczy jednowymiarowy sympleks (komórka) kompleksu
 • Definicja Płaszczyzn Pęku Krawędź Co znaczy wspólna prosta wszystkich płaszczyzn pęku
 • Definicja Sympleksu Krawędź Co znaczy dla trójwymiarowego sympleksu (będącego czworościanem) to jest jego krawędź jako czworościanu
 • Definicja Wielościanu Krawędź Co znaczy odcinek złączający dwa wierzchołki wielościanu i będący wspólną częścią dwóch jego ścian
 • Definicja Zwrotu Krawędź Co znaczy dla powierzchni utworzonej poprzez łatwe styczne do pewnej krzywej C (normalnie przestrzennej) krawędzią zwrotu nazywa się krzywa C
 • Definicja Górny Kres Co znaczy zobacz kres dolny
 • Definicja Leibniza Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregu liczb rzeczywistych o słowach na przemian dodatnich i ujemnych. Orzeka ono, iż jeżeli ciąg liczbowy (an) jest
 • Definicja Nierównościowe Porównawcze Kryterium Co znaczy kryterium zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeśli 0 ≤ an ≤ bn dla n naturalnych, to zbieżność szeregu ∑bn pociąga
 • Definicja Bertranda Krzywa Co znaczy dwie krzywe nazywają się krzywymi Bertranda, gdy można tak odwzorować jedną z nich na drugą, iż w odpowiadających sobie punktach mają one
 • Definicja krzywa całkowa równania różniczkowego Co znaczy wykres ustalonego rozwiązania tego równania różniczkowego. W razie układu równań różniczkowych to jest krzywa, której parametryzacja jest
 • Definicja Gładka Krzywa Co znaczy termin o podwójnym znaczeniu, oznaczający krzywą mającą parametryzację klasy regularności C1 albo C∞. Pierwszy z tych warunków znaczy, iż
 • Definicja Domknięte Koło Co znaczy w odróżnieniu do koła otwartego, kołem domkniętym nazywa się koło wspólnie z okręgiem będącym jego brzegiem
 • Definicja Komputer Co znaczy urządzenie liczące; aktualnie to jest już ustalenie raczej historyczne z racji na wielorakość funkcji komputera
 • Definicja Komutatywność Co znaczy z z łaciny przemienność
 • Definicja Koncentryczność Co znaczy współśrodkowość; na przykład prostokąty albo kule mogą być albo nie być koncentryczne
 • Definicja Konfiguracja Co znaczy taki układ złożony z p punktów i qprostych na płaszczyźnie euklidesowej albo rzutowej, iż poprzez każdy z tych punktów przechodzi taka sama
 • Definicja Pascala Brianchona Konfiguracje Co znaczy jedna z ciekawszych klas konfiguracji, złożonych z 9 punktów i 9 prostych, na których leżą po 3 spośród tych punktów, wiążących się z
 • Definicja Konforemność Co znaczy wiernokątność, konformiczność) - własność zachowywania miar kątów poprzez odwzorowania, na przykład konforemność odwzorowań obszarów na
 • Definicja Kongruencja Co znaczy 1. przystawanie; 2. dwuparametrowa rodzina prostych albo krzywych
 • Definicja Łuku Koniec Co znaczy taki pkt. łuku, iż po jego usunięciu z tego łuku pozostaje on zbiorem spójnym
 • Definicja Opisane Koło Co znaczy na wielokącie wypukłym jest kołem, na okręgu którego leżą wszystkie wierzchołki tego wielokąta
 • Definicja Otwarte Koło Co znaczy wnętrze koła, a więc jego część pozostała po usunięciu zeń jego okręgu
 • Definicja Niewykonalne Konstrukcje Co znaczy w XIX w. podano pierwsze dowody niewykonalności nie wszystkich konstrukcji dzięki cyrkla i liniału. Należą do nich: kwadratura koła
 • Definicja Istnienia Dowód Konstruktywny Co znaczy zobacz dowód konstruktywny
 • Definicja Kontradykcja Co znaczy z z łaciny sprzeczność
 • Definicja Kontrapozycja Co znaczy zobacz prawo kontrapozycji
 • Definicja Funktor Kontrawariantny Co znaczy zobacz funktor
 • Definicja Kontrprzykład Co znaczy przykład sytuacji spełniającej założenia, a nie spełniającej tezy jakiegoś hipotetycznego twierdzenia. Podanie kontrprzykładu obala to
 • Definicja Ciągu Końcówka Co znaczy ciąg pozostały z danego ciągu po usunięciu zeń wszystkich jego wyrazów o wskaźnikach mniejszych od pewnego parametru n0
 • Definicja Geometrii Kopernik Co znaczy tak nazywano niekiedy Nikołaja Iwanowicza Łobaczewskiego jako współodkrywcę i twórcę pierwszej w historii geometrii nieeuklidesowej
 • Definicja Korzec Co znaczy dawna jednostka objętości ciał sypkich (raczej zboża), równa 128 litrom, dzieląca się na 4 ćwierci i 32 garnce
 • Definicja Bieguna Krotność Co znaczy liczba zespolona z0 jest p-krotnym biegunem funkcji f holomorficznej w sąsiedztwie punktu z0, gdy p jest największym wykładnikiem, z jakim
 • Definicja Pierwiastka Krotność Co znaczy liczba naturalna p nazywa się krotnością pierwiastka x0 równania algebraicznego w(x) = 0 (albo wielomianu w), gdy wielomian w(x) jest
 • Definicja Zorientowany Kąt Co znaczy zobacz kąt skierowany
 • Definicja Współczynnik Kierunkowy Co znaczy zobacz kierunkowe równanie prostej
 • Definicja Kilogram Co znaczy kg) - w układzie SI podstawowa jednostka masy wynosząca 1000 gramów
 • Definicja Kilometr Co znaczy km) - jednostka długości wynosząca 1000 metrów
 • Definicja Kwadratowy Kilometr Co znaczy km2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 km, wynosząca mln metrów kwadratowych albo 100 hektarów
 • Definicja Klasa Co znaczy termin stosowany w takim samym znaczeniu jak zestaw, w szczególności wtedy, gdy nie wymaga się od jego desygnatów spełnienia aksjomatyki
 • Definicja Stożkowych Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia
 • Definicja Figur Topologiczna Klasyfikacja Co znaczy podział rodziny podzbiorów przestrzeni topologicznej, niezmienniczej względem homeomorfizmów tej przestrzeni, na klasy podzbiorów wzajemnie
 • Definicja klasyfikacja utworów algebraicznych II stopnia Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia, regulacja powierzchni II stopnia, regulacja rzutowa figur
 • Definicja klasyfikacja względem grupy przekształceń Co znaczy podział rodziny figur, niezmienniczej względem danej ekipy przekształceń, na klasy figur wzajemnie przystających względem tej ekipy
 • Definicja Relacji Względem Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja
 • Definicja Klika Co znaczy taki podzbiór zbioru wierzchołków grafu, iż każde dwa z nich są połączone krawędzią należącą do tego grafu
 • Definicja Jednostkowe Koło Co znaczy koło o promieniu r = 1, a w razie, gdy na płaszczyźnie tego koła został określony kartezjański układ współrzędnych, termin ten znaczy
 • Definicja Wielkie Koło Co znaczy koło będące wspólną częścią kuli i płaszczyzny przechodzącej poprzez jej środek; regularnie tą nazwą obejmuje się sam okrąg tego koła
 • Definicja Wpisane Koło Co znaczy w wielokąt wypukły jest kołem, którego okrąg jest styczny do wszystkich boków tego wielokąta
 • Definicja Funkcje Kołowe Co znaczy zobacz funkcje cyklometryczne
 • Definicja Kombinacja Co znaczy z n po k znaczy wybór k przedmiotów spośród n przedmiotów, a więc utworzenie k-elementowego podzbioru zbioru n-elementowego. Liczba takich
 • Definicja Kompaktyfikacja Co znaczy uzwarcenie, uczynienie jakiejś przestrzeni zwartą dzięki niewielkiej korekty, na przykład kompaktyfikacją przestrzeni R wszystkich liczb
 • Definicja Środkowy Kąt Co znaczy dla danego okręgu to jest kąt, mający wierzchołek w środku tego okręgu
 • Definicja Trójkąta Kąt Co znaczy każdy z trzech kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta i przechodzących poprzez pozostałe jego wierzchołki
 • Definicja Widzenia Kąt Co znaczy danej figury (bryły, przedmiotu) z danego punktu O jest najmniejszym w sensie zawierania kątem płaskim (bryłowym) o wierzchołku O, gdzie
 • Definicja Normalny Kierunek Co znaczy w określonym punkcie krzywej gładkiej to jest każdy kierunek prostopadły do stycznej do tej krzywej w tym punkcie; z kolei w określonym
 • Definicja Główny Normalny Kierunek Co znaczy w określonym punkcie krzywej gładkiej, nie będącym jej punktem wyprostowania, to jest ten spośród kierunków normalnych, który jest
 • Definicja Poziomy Kierunek Co znaczy kierunek prostopadły do kierunku pionowego; również nie jest definicją matematycznym
 • Definicja Rzutowania Kierunek Co znaczy dla rzutu równoległego zadany kierunek prostych, prowadzonych poprzez rzutowane punkty. Pkt. przecięcia się takiej prostej z rzutnią jest
 • Definicja Styczny Kierunek Co znaczy kierunek prostej stycznej albo wektora stycznego do krzywej, powierzchni albo innego obiektu
 • Definicja Dedekinda Przekroju Klasy Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda
 • Definicja Konstrukcje Klasyczne Co znaczy zobacz konstrukcje klasyczne
 • Definicja Zdań Rachunek Klasyczny Co znaczy dział logiki, badający związki pomiędzy zdaniami i funkcjami zdaniowymi tworzonymi dzięki spójników logicznych, a poprzez to badający
 • Definicja Wielokąta Boki Kolejne Co znaczy zobacz boki następne, następne wierzchołki wielokąta
 • Definicja Wielokąta Kąty Kolejne Co znaczy zobacz następne wierzchołki wielokąta
 • Definicja Działań Wykonywania Kolejność Co znaczy powszechnie respektowana umowa dotycząca zapisów wyrażeń matematycznych, odpowiednio z którą przede wszystkim wykonuje się potęgowania i
 • Definicja kanoniczna postać równania III stopnia Co znaczy każde równanie a3x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0 III stopnia można poprzez podstawienie sprowadzić do postaci y3 + py + q = 0, zwanej postacią
 • Definicja Homomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz homomorfizm kanoniczny
 • Definicja Izomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz izomorfizm kanoniczny
 • Definicja Kardioida Co znaczy zobacz epicykloida
 • Definicja Liczby Kardynalne Co znaczy zobacz liczby kardynalne
 • Definicja Potęga Kartezjańska Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański
 • Definicja Przestrzeń Kartezjańska Co znaczy zobacz przestrzeń kartezjańska
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Kartezjański Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański
 • Definicja Współrzędne Kartezjańskie Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych
 • Definicja Kartezjusz Co znaczy René Descartes) - franc. matematyk i filozof (1596 - 1650). z łaciny forma imienia i nazwiska: Renatus Cartesius
 • Definicja Siatka Kartograficzna Co znaczy zobacz siatka kartograficzna
 • Definicja Rzut Kartograficzny Co znaczy zobacz rzuty kartograficzne
 • Definicja Kierunkami Między Kąt Co znaczy kąt swobodny, którego reprezentantami są kąty pomiędzy prostymi przecinającymi się i należącymi do rozważanych kierunków
 • Definicja kąt między prostą a płaszczyzną Co znaczy kąt pomiędzy prostymi: daną prostą i jej rzutem prostopadłym na daną płaszczyznę
 • Definicja Prostymi Między Kąt Co znaczy najmniejszy spośród kątów utworzonych poprzez półproste zawarte w różnych spośród danych prostych i mające start w ich punkcie przecięcia
 • Definicja Kątomierz Co znaczy przyrząd w kształcie półkola albo koła o wyskalowanym łuku brzegowym i zaznaczonym środku i średnicy przechodzącej poprzez pkt. zerowy
 • Definicja Dopełniające Kąty Co znaczy takie dwa kąty o wspólnym wierzchołku i wspólnych ramionach, iż ich suma mnogościowa jest całą płaszczyzną
 • Definicja Zewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy jednostronne zewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M są parami kątów (∠ PAC
 • Definicja Wewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAD, ∠ Q´BC) i (∠ P´AD, ∠ QBC) i pary przeciwne do nich
 • Definicja Zewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAC, ∠ Q´BD) i (∠ P´AC, ∠ QBD) i pary przeciwne do nich
 • Definicja Wielkość Kierunkowa Co znaczy zobacz rozmiar kierunkowa
 • Definicja Cosinusy Kierunkowe Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe
 • Definicja Teoria Katastrof Co znaczy zobacz teoria katastrof
 • Definicja Obrotu Kąt Co znaczy jeśli pkt. A jest położeniem startowym a B końcowym punktu wykonującego obrót wokół środka O (A ≠ O ≠ B), to kątem tego obrotu nazywa się
 • Definicja Skierowany Kąt Co znaczy ukierunkowany) - kąt z określoną kolejnością jego ramion. Jeśli kąt skierowany jest rozważany na płaszczyźnie zorientowanej, to para jego
 • Definicja Kalkulator Co znaczy przyrząd do wykonywania rachunków
 • Definicja Ostry Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Rozwarty Kąt Co znaczy zobacz kąt
 • Definicja Pochodna Kierunkowa Co znaczy zobacz pochodna kierunkowa
 • Definicja Kwadryk Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja powierzchni II stopnia
 • Definicja A Sluse Konchoida Co znaczy konchoida prostej, gdzie równaniu biegunowym stałą c zastąpiono taką funkcją c(α), iż f(α)c(α) = k2, gdzie k jest pewną stałą
 • Definicja Riemannowska Koneksja Co znaczy koneksja afiniczna ustalona w przestrzeni Riemanna (geometria Riemanna) dzięki jej pola tensorów metrycznych
 • Definicja Konfokalność Co znaczy współogniskowość
 • Definicja Oznaczeń Konfuzja Co znaczy odmiennie kolizja oznaczeń
 • Definicja Platońskie Konstrukcje Co znaczy konstrukcje klasyczne
 • Definicja Krzyżowa Krzywa Co znaczy krzywa o równaniu postaci gdzie a, b > 0, należąca do rodziny krzywych Lamégo
 • Definicja Metryczna Kula Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej, będący kulą domkniętą albo kulą otwartą

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie, Konfuzja Oznaczeń, Konfokalność, Koneksja Riemannowska, Konchoida Sluse´a, Klasyfikacja Kwadryk co to znaczy.

Słownik Kula Metryczna, Krzywa Krzyżowa, Konstrukcje Platońskie co to jest.