KRZYŻÓWKA Kartografia Matematyczna, Kąt Pełny, Kopa, Kolejne Wierzchołki Wielokąta, Krzywizna.
najlepszy kartografia co to jest

Definicje matematyka na K

 • Definicja Kierunek Co znaczy prostych (na płaszczyźnie albo w przestrzeni) wzajemnie równoległych. Gdyż każda prosta należy tylko do jednej takiej klasy, więc każdej co to jest.
 • Definicja Kontrapozycja Co znaczy zobacz prawo kontrapozycji definicja.
 • Definicja Klotoida Co znaczy przestępna, której krzywizna w jej zmiennym punkcie P jest wprost proporcjonalna do długości s jej łuku, zawartego pomiędzy określonym jej co znaczy.
 • Definicja Odpowiadające Kąty Co znaczy dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych prostą M w punktach adekwatnie A i B, terminem tym obejmuje się słownik.
 • Definicja Rzut Kartograficzny Co znaczy zobacz rzuty kartograficzne znaczenie.
 • Definicja Kontinuum Co znaczy zobacz continuum czym jest.
 • Definicja Równoległości Kąt Co znaczy zobacz funkcja Łobaczewskiego co oznacza.
 • Definicja Ciągu Końcówka Co znaczy ciąg pozostały z danego ciągu po usunięciu zeń wszystkich jego wyrazów o wskaźnikach mniejszych od pewnego parametru n0 krzyżówka.
 • Definicja Logarytmiczna Krzywa Co znaczy krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej najlepszy.
 • Definicja Macierzy Kolumna Co znaczy pionowa linia przedmiotów macierzy, a więc ciąg (zakończony) przedmiotów macierzy, występujących w niej wzajemnie pod albo nad sobą przykłady.
 • Definicja Kubatura Co znaczy objętość (liczba metrów sześciennych encyklopedia.
 • Definicja Eisensteina Kryterium Co znaczy nierozkładalności wielomianu w ciele Q liczb wymiernych. Orzeka ono, iż jeżeli istnieje taka liczba pierwsza p, która dzieli współczynniki jak działa.
 • Definicja Abstrakcji Klasa Co znaczy relacją równoważnościową w zbiorze X i x ∈ X, to podzbiór [x] zbioru X, złożony z wszystkich takich przedmiotów y ∈ X, iż y ∼ x, nazywa się czy, jest.
 • Definicja Powierzchni Forma Krzywiznowa Co znaczy zobacz druga forma podstawowa powierzchni pojęcie.
 • Definicja Zdań Rachunek Klasyczny Co znaczy badający związki pomiędzy zdaniami i funkcjami zdaniowymi tworzonymi dzięki spójników logicznych, a poprzez to badający reguły prawidłowych wyjaśnienie.
 • Definicja krzywa całkowa równania różniczkowego Co znaczy rozwiązania tego równania różniczkowego. W razie układu równań różniczkowych to jest krzywa, której parametryzacja jest określonym opis.
 • Definicja Balistyczna Krzywa Co znaczy materialnego w stałym polu sił pod wpływem prędkości początkowej i przy obecności tarcia ze strony ośrodka, gdzie ruch się odbywa. Takimi informacje.
 • Definicja Przyległe Kąty Co znaczy wspólnym wierzchołku i jednym wspólnym ramieniu, których pozostałe ramiona są półprostymi przeciwnymi. Każdy kąt wypukły różny od kąta co to jest.
 • Definicja Sito Kwadrat Co znaczy pozostałych z dowolnego kwadratu po usunięciu zeń tych jego punktów, których rzuty prostopadłe na jego boki są ich punktami połówkowymi definicja.
 • Definicja Interpretacje Kinetyczne Co znaczy wszystkim pojęciom matematycznym treści wiążących się z ruchem albo jego własnościami, na przykład jeżeli zmienną niezależną funkcji f: R ⊇ co znaczy.
 • Definicja Liniowa Kombinacja Co znaczy przestrzeni liniowej nad ciałem K, zwana także ich agregatem, to jest wektor będący sumą postaci λ1u1 +... + λnun, gdzie λ1,..., λn są słownik.
 • Definicja Trygonometryczne Koło Co znaczy trygonometryczny) - okrąg o środku w początku prostokątnego, kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie, wykorzystywany do znaczenie.
 • Definicja Kierunkami Między Kąt Co znaczy kąt swobodny, którego reprezentantami są kąty pomiędzy prostymi przecinającymi się i należącymi do rozważanych kierunków czym jest.
 • Definicja Pionowy Kierunek Co znaczy prostopadły do powierzchni kuli ziemskiej w danym jej punkcie, od którego zależy albo kierunek promienia kuli ziemskiej w tym punkcie. Gdyż co oznacza.
 • Definicja Domknięta Kula Co znaczy przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem kuli krzyżówka.
 • Definicja Kabel Co znaczy jednostka długości stosowana w żeglarstwie, dziesiąta część mili morskiej, wynosząca 185,2 m najlepszy.
 • Definicja Kwadrat Co znaczy wszystkie boki równe i wszystkie kąty łatwe. Każdy kwadrat jest: czworokątem foremnym, trapezem, równoległobokiem, prostokątem i rombem przykłady.
 • Definicja Konoida Co znaczy powstała poprzez taki ruch prostej L, iż pozostaje ona stale równoległa do ustalonej płaszczyzny Π i przecina określoną prostą K encyklopedia.
 • Definicja Geometrii Kopernik Co znaczy tak nazywano niekiedy Nikołaja Iwanowicza Łobaczewskiego jako współodkrywcę i twórcę pierwszej w historii geometrii nieeuklidesowej jak działa.
 • Definicja Steinera Krzywa Co znaczy hipocykloida o parametrach κ = 3, λ = 1 i obwiednia prostych Simpsona trójkąta równobocznego czy, jest.
 • Definicja Zorientowany Kąt Co znaczy zobacz kąt skierowany pojęcie.
 • Definicja kanoniczna postać trójmianu kwadratowego Co znaczy kwadratowy ax2 + bx + c jest równy następującemu wyrażeniu: gdzie Δ = b2 - 4ac, zwanemu postacią kanoniczną podanego trójmianu kwadratowego wyjaśnienie.
 • Definicja Dzwonowa Krzywa Co znaczy zobacz krzywa Gaussa opis.
 • Definicja Grafu Krawędź Co znaczy zobacz graf informacje.
 • Definicja Sierpińskiego Krzywa Co znaczy zobacz dywan Sierpińskiego co to jest.
 • Definicja Prostymi Między Kąt Co znaczy kątów utworzonych poprzez półproste zawarte w różnych spośród danych prostych i mające start w ich punkcie przecięcia się definicja.
 • Definicja Konfokalność Co znaczy współogniskowość co znaczy.
 • Definicja Wielokąta Kąty Kolejne Co znaczy zobacz następne wierzchołki wielokąta słownik.
 • Definicja Oznaczeń Konfuzja Co znaczy odmiennie kolizja oznaczeń znaczenie.
 • Definicja Koncentryczność Co znaczy współśrodkowość; na przykład prostokąty albo kule mogą być albo nie być koncentryczne czym jest.
 • Definicja Wskaźnik Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny parametr co oznacza.
 • Definicja Alemberta D Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych i istnieje granica to szereg ∑an jest zbieżny krzyżówka.
 • Definicja Klasyfikacja Co znaczy klasyfikowanych obiektów na takie jego podzbiory, aby do jednego podzbioru należały obiekty w jakimś sensie takie same, a do drugiego najlepszy.
 • Definicja Funktor Kontrawariantny Co znaczy zobacz funktor przykłady.
 • Definicja Kierunkowe Kosinusy Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe encyklopedia.
 • Definicja Ego Cauchy Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an ≥ 0 dla n naturalnych i, to szereg ∑an jest zbieżny, jeżeli q < 1, a ∑an jak działa.
 • Definicja Obrotu Kąt Co znaczy położeniem startowym a B końcowym punktu wykonującego obrót wokół środka O (A ≠ O ≠ B), to kątem tego obrotu nazywa się ten spośród dwóch czy, jest.
 • Definicja Mengera Krzywa Co znaczy odpowiednik dywanu Sierpińskiego. Jest podzbiorem przestrzeni trójwymiarowej, stworzonym z dowolnego sześcianu następująco: dzielimy pojęcie.
 • Definicja Węzłowa Krzywa Co znaczy IV stopnia, przedstawiana zazwyczaj równaniem postaci gdzie a i b są stałymi dodatnimi albo, z dokładnością do punktu (0,0), równaniem wyjaśnienie.
 • Definicja klasyfikacja utworów algebraicznych II stopnia Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia, regulacja powierzchni II stopnia, regulacja rzutowa figur opis.
 • Definicja Dwuściennego Kąta Krawędź Co znaczy wspólna krawędź dwóch półpłaszczyzn określających kąt dwuścienny informacje.
 • Definicja Obwodowy Kąt Co znaczy dawniejsza nazwa kąta wpisanego co to jest.
 • Definicja Konforemność Co znaczy konformiczność) - własność zachowywania miar kątów poprzez odwzorowania, na przykład konforemność odwzorowań obszarów na sferze na obszary definicja.
 • Definicja Izomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz izomorfizm kanoniczny co znaczy.
 • Definicja Izotropowy Kierunek Co znaczy iloczynie skalarnym wektorów ustalonym takim funkcjonałem dwuliniowym φ, iż forma kwadratowa u φ (u,u) jest nieokreślona (forma kwadratowa słownik.
 • Definicja Prostowalna Krzywa Co znaczy krzywa, której każdy łuk ma ustaloną długość. Odpowiednikiem krzywej nieprostowalnej może być wykres funkcji f określonej wzorami: f(0) = 0 znaczenie.
 • Definicja Asymptotyczny Kierunek Co znaczy nieograniczonej krzywej płaskiej C to jest kierunek prostej, będącej granicznym położeniem (jeśli ono istnieje) prostych P0P, gdzie P0 jest czym jest.
 • Definicja Figur Euklidesowa Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy podobieństw rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie podobnych, na przykład co oznacza.
 • Definicja Sympleksu Krawędź Co znaczy dla trójwymiarowego sympleksu (będącego czworościanem) to jest jego krawędź jako czworościanu krzyżówka.
 • Definicja Wektorami Między Kąt Co znaczy swobodnych u i v, o reprezentantach adekwatnie, to jest kąt ∠ AOB albo dowolny przystający do niego. Kąt ∠ AOB jest zarazem kątem pomiędzy najlepszy.
 • Definicja Komputer Co znaczy urządzenie liczące; aktualnie to jest już ustalenie raczej historyczne z racji na wielorakość funkcji komputera przykłady.
 • Definicja Klin Co znaczy podstawie prostokąta, dwóch ścianach będących trapezami równoramiennymi, których wspólną krawędzią są krótsze spośród ich boków encyklopedia.
 • Definicja Geometryczne Konstrukcje Co znaczy matematyczne opierające na badaniu możliwości i metod otrzymywania dzięki określonych narzędzi konstrukcji: punktów, prostych, odcinków jak działa.
 • Definicja Współrzędne Kartezjańskie Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych czy, jest.
 • Definicja Regularności Klasa Co znaczy mówi się, iż jest w punkcie x0 swojej dziedziny klasy Cr, zapis: f ∈ Cr(x0), gdy funkcja ta ma w punkcie x0 ciągłe pochodne aż do rzędu r pojęcie.
 • Definicja Ker Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający jądro odwzorowania liniowego, a niekiedy - homomorfizmu grup wyjaśnienie.
 • Definicja Katenoida Co znaczy obrotowa powstała poprzez obrót krzywej łańcuchowej wokół rozłącznej z nią prostej, leżącej w jej płaszczyźnie i prostopadłej do jej osi opis.
 • Definicja Henkla Krzywa Co znaczy cysoida stożkowej). Henkel pokazał, iż cysoidę paraboli C o równaniu y2 = 4ax i prostej L o równaniu x = a można dostać z paraboli C´ o informacje.
 • Definicja Krata Co znaczy ustalonym w nim częściowym porządkiem ∝, iż dla każdych dwóch przedmiotów x, y ∈ X kresy inf{x,y} i sup{x,y} dwuelementowego podzbioru {x co to jest.
 • Definicja Kalkulator Co znaczy przyrząd do wykonywania rachunków definicja.
 • Definicja Jednostkowy Kwadrat Co znaczy kwadrat o boku równym jednostce długości; jest on zarazem jednostką pola, odpowiadającą tej jednostce długości co znaczy.
 • Definicja Kwadryka Co znaczy algebraiczna II stopnia, a więc zestaw punktów trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej (rzutowej), których współrzędne kartezjańskie słownik.
 • Definicja Główne Kierunki Co znaczy punktu powierzchni kierunkami kluczowymi w tym punkcie nazywa się takie dwa kierunki styczne do powierzchni, iż krzywizny przekrojów znaczenie.
 • Definicja Kontradykcja Co znaczy z z łaciny sprzeczność czym jest.
 • Definicja Stożkowych Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja krzywych II stopnia co oznacza.
 • Definicja Krzywej Krzywizna Co znaczy przedstawionej parametryzacją naturalną r(s) dla s ∈ Δ i jej punktu P0, będącego końcem wektora r(s0), to jest liczba κ (s0), będąca krzyżówka.
 • Definicja Afiniczna Koneksja Co znaczy rozmaitości różniczkowej M, która w ograniczonym zakresie zastępuje na niej relację równoległości. Pozwala ona mianowicie dla każdego najlepszy.
 • Definicja Abela Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczbowych orzekające, iż jeżeli ciąg liczbowy (bn) jest monotoniczny i ograniczony a szereg ∑an jest zbieżny, to przykłady.
 • Definicja Środkowy Kąt Co znaczy dla danego okręgu to jest kąt, mający wierzchołek w środku tego okręgu encyklopedia.
 • Definicja Styczny Kierunek Co znaczy kierunek prostej stycznej albo wektora stycznego do krzywej, powierzchni albo innego obiektu jak działa.
 • Definicja Liczby Kwadrat Co znaczy druga potęga tej liczby czy, jest.
 • Definicja Przestrzenna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna pojęcie.
 • Definicja Oznaczeń Kolizja Co znaczy oznaczenie dwóch albo większej ilości różnych pojęć tym samym symbolem; skutkuje niejasności i może prowadzić do błędów wyjaśnienie.
 • Definicja Kanon Co znaczy powszechnie obowiązująca zasada, norma albo wzorzec. W tym znaczeniu wyraz to bywa jeszcze stosowane w logice, a w matematyce jest opis.
 • Definicja Homomorfizm Kanoniczny Co znaczy zobacz homomorfizm kanoniczny informacje.
 • Definicja Zewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAC, ∠ Q´BD) i (∠ P´AC, ∠ QBD) i pary przeciwne do nich co to jest.
 • Definicja Pascala Brianchona Konfiguracje Co znaczy klas konfiguracji, złożonych z 9 punktów i 9 prostych, na których leżą po 3 spośród tych punktów, wiążących się z twierdzeniami Brianchona definicja.
 • Definicja Rozwarty Kąt Co znaczy zobacz kąt co znaczy.
 • Definicja Niewykonalne Konstrukcje Co znaczy pierwsze dowody niewykonalności nie wszystkich konstrukcji dzięki cyrkla i liniału. Należą do nich: kwadratura koła, trysekcja kąta słownik.
 • Definicja Normalny Kierunek Co znaczy punkcie krzywej gładkiej to jest każdy kierunek prostopadły do stycznej do tej krzywej w tym punkcie; z kolei w określonym punkcie znaczenie.
 • Definicja Hilberta Kostka Co znaczy nieskończonych ciągów liczbowych o słowach z przedziału [0,1]. Przyjmując, iż: przedział [0,1] jest jednostkową kostką jednowymiarową czym jest.
 • Definicja Przestępna Krzywa Co znaczy krzywa płaska nie będąca krzywą algebraiczną co oznacza.
 • Definicja Kilogram Co znaczy kg) - w układzie SI podstawowa jednostka masy wynosząca 1000 gramów krzyżówka.
 • Definicja Kosecans Co znaczy cosecans) - zobacz funkcje trygonometryczne najlepszy.
 • Definicja Kolineacja Co znaczy odwzorowanie przestrzeni afinicznej, euklidesowej albo rzutowej na siebie, które każdą prostą tej przestrzeni przekształca na jakąś jej przykłady.
 • Definicja Wskaźnik Kontrawariantny Co znaczy tensorowym fakt kontra - albo kowariantnej zmiany współrzędnych tensorów odróżnia się przez umieszczanie wyznaczników numerujących encyklopedia.
 • Definicja Kilo Co znaczy umieszczany przed nazwą jednostki miary i oznaczający 1000 krotność jednostki, przed nazwą której występuje; 2. kolokwialna nazwa kilograma jak działa.
 • Definicja Opisane Koło Co znaczy na wielokącie wypukłym jest kołem, na okręgu którego leżą wszystkie wierzchołki tego wielokąta czy, jest.
 • Definicja Kardioida Co znaczy zobacz epicykloida pojęcie.
 • Definicja Całkowe Kryterium Co znaczy zbieżność szeregów liczbowych i całek niewłaściwych i orzekające, iż jeżeli f jest funkcją rzeczywistą nieujemną i malejącą w przedziale wyjaśnienie.
 • Definicja Wpisane Koło Co znaczy w wielokąt wypukły jest kołem, którego okrąg jest styczny do wszystkich boków tego wielokąta opis.
 • Definicja Kartezjusz Co znaczy René Descartes) - franc. matematyk i filozof (1596 - 1650). z łaciny forma imienia i nazwiska: Renatus Cartesius informacje.
 • Definicja Kowektor Co znaczy elementu przestrzeni dualnej do danej przestrzeni liniowej, a więc funkcjonału (formy) liniowego w danej przestrzeni. Nazwa wiąże się z tym co to jest.
 • Definicja Wielokąt Krzywoliniowy Co znaczy zobacz wielokąt krzywoliniowy definicja.
 • Definicja Wektora Skalarny Kwadrat Co znaczy wektora poprzez ten sam wektor, na przykład jeżeli u jest wektorem, to znak u2 regularnie znaczy u·u, a więc iloczyn skalarny wektora u co znaczy.
 • Definicja Stopnia Drugiego Krzywa Co znaczy skrócona nazwa krzywej algebraicznej II stopnia słownik.
 • Definicja Komutant Co znaczy zobacz komutator znaczenie.
 • Definicja Steinera Konstrukcje Co znaczy geometryczne realizowane dzięki liniału i ustalonego okręgu wspólnie z jego środkiem. W 1833 r. szwajcarski matematyk Jacob Steiner dowiódł czym jest.
 • Definicja Kodowanie Co znaczy dokonywany zapis zespołu znaków, informacji albo innych treści dzięki ustalonego kodu, wykorzystywany ich przechowywaniu, przesyłaniu albo co oznacza.
 • Definicja Figur Afiniczna Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy przekształceń afinicznych rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie afinicznie krzyżówka.
 • Definicja Skierowany Kąt Co znaczy kąt z określoną kolejnością jego ramion. Jeśli kąt skierowany jest rozważany na płaszczyźnie zorientowanej, to para jego ramion może być najlepszy.
 • Definicja Jednobrzeżna Krzywa Co znaczy zamknięta, położona na powierzchni i mająca tę własność, iż przesuwając po niej parę wektorów prostopadłych i stycznych do powierzchni tak przykłady.
 • Definicja Zwrotu Krawędź Co znaczy dla powierzchni utworzonej poprzez łatwe styczne do pewnej krzywej C (normalnie przestrzennej) krawędzią zwrotu nazywa się krzywa C encyklopedia.
 • Definicja Wielokąta Zewnętrzny Kąt Co znaczy wierzchołku wielokąta, którego jedno ramię jest półprostą przeciwną do jednego z ramion kąta wewnętrznego o tym samym wierzchołku, a jak działa.
 • Definicja Bryłowy Kąt Co znaczy sumą wszystkich półprostych w przestrzeni o wspólnym początku O, przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej zamkniętej, położonej na czy, jest.
 • Definicja Wektora Kierunek Co znaczy niezerowego u to jest kierunek takiej prostej AB, iż wektor zaczepiony reprezentuje wektor u. Dla wektora zerowego kierunku nie ustala się pojęcie.
 • Definicja Skośna Krzywa Co znaczy zobacz linia przestrzenna wyjaśnienie.
 • Definicja Metryczna Kula Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej, będący kulą domkniętą albo kulą otwartą opis.
 • Definicja Wierzchołkowe Kąty Co znaczy iż oba ramiona jednego z nich są półprostymi przeciwnymi do obu ramion drugiego; lub - różne kąty wypukłe mające wspólny kąt przyległy informacje.
 • Definicja Jordana Krzywa Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, różnowartościowe wewnątrz tego co to jest.
 • Definicja Eulera Kąty Co znaczy kątów skierowanych (φ, ψ, ϑ), określających wzajemne położenie w przestrzeni trójwymiarowej dwóch prostokątnych układów osi o wspólnym definicja.
 • Definicja Komplanarność Co znaczy współpłaszczyznowość, leżenie na jednej płaszczyźnie, na przykład komplanarne mogą być albo nie być dwie łatwe w przestrzeni trójwymiarowej co znaczy.
 • Definicja Komórka Co znaczy m ≤ n w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest jej podzbiorem, będącym obrazem niezdegenerowanego przedziału Δ w przestrzeni słownik.
 • Definicja Wielokąta Boki Kolejne Co znaczy zobacz boki następne, następne wierzchołki wielokąta znaczenie.
 • Definicja Komutator Co znaczy ekipy G, której działanie grupowe oznaczamy jak mnożenie bez kropki, jest elementem ab(ba)- 1, a jego równość elementowi neutralnemu ekipy czym jest.
 • Definicja A Baire Kategorie Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest pierwszej kategorii (wg Baire´a), gdy jest sumą przeliczalnej ilości zbiorów nigdziegęstych w przestrzeni co oznacza.
 • Definicja Padania Kąt Co znaczy promienia świetlnego, padającego na pewną płaszczyznę, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny, wystawioną w punkcie padania. Zobacz kąt krzyżówka.
 • Definicja Ostry Kąt Co znaczy zobacz kąt najlepszy.
 • Definicja Otwarta Kula Co znaczy przestrzeni metrycznej, złożony z wszystkich punktów tej przestrzeni, których odległość od ustalonego jej punktu, zwanego środkiem kuli przykłady.
 • Definicja Przestrzeń Kartezjańska Co znaczy zobacz przestrzeń kartezjańska encyklopedia.
 • Definicja Relacji Względem Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja jak działa.
 • Definicja Depresji Kąt Co znaczy raczej w geodezji, znaczy kąt α, którego wierzchołkiem jest oko obserwatora albo okular teodolitu, jedno ramię jest półprostą wychodzącą czy, jest.
 • Definicja Kwantyfikator Co znaczy któregokolwiek spośród słów każdy ( dla każdego ) albo istnieje ( dla jakiegoś ), odniesione do zmiennej występującej w warunku (funkcja pojęcie.
 • Definicja Główne Krzywizny Co znaczy określonym jej punkcie to są ekstremalne (największa i najmniejsza) krzywizny normalne krzywych położonych na tej powierzchni i wyjaśnienie.
 • Definicja Pochodna Kierunkowa Co znaczy zobacz pochodna kierunkowa opis.
 • Definicja Kwintal Co znaczy q) - aktualnie nie stosowana jednostka masy; 1 q = 100 kg informacje.
 • Definicja Opisana Kula Co znaczy jest taką kulą, iż wszystkie wierzchołki wielościanu leżą na jej brzegu, z kolei kulą opisaną na stożku, stożku ściętym czy walcu kołowym co to jest.
 • Definicja Stożka Rozwarcia Kąt Co znaczy to jest kąt α pomiędzy półprostymi wychodzącymi z jego wierzchołka i przechodzącymi poprzez końce średnicy jego podstawy. > definicja.
 • Definicja Krzyżowa Krzywa Co znaczy krzywa o równaniu postaci gdzie a, b > 0, należąca do rodziny krzywych Lamégo co znaczy.
 • Definicja Wewnętrzne Naprzemianległe Kąty Co znaczy przy oznaczeniach z rysunku kąty odpowiadające, to są następujące pary kątów: (∠ PAD, ∠ Q´BC) i (∠ P´AD, ∠ QBC) i pary przeciwne do nich słownik.
 • Definicja Widzenia Kąt Co znaczy przedmiotu) z danego punktu O jest najmniejszym w sensie zawierania kątem płaskim (bryłowym) o wierzchołku O, gdzie zawiera się dana znaczenie.
 • Definicja Kład Co znaczy wykreślnej kładem figury płaskiej U na płaszczyznę Π nazywa się obraz U´ figury U poprzez obrót wokół wspólnej krawędzi płaszczyzny figury czym jest.
 • Definicja Wielościenny Kąt Co znaczy którego brzeg jest sumą mnogościową skończonej ilości takich kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, iż każde ramię każdego z nich jest co oznacza.
 • Definicja Potęga Kartezjańska Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański krzyżówka.
 • Definicja Zamknięta Krzywa Co znaczy przestrzeni (albo płaszczyzny), będący obrazem przedziału liczbowego [a,b] poprzez odwzorowanie f ciągłe, spełniające warunek f(a) = f(b) i najlepszy.
 • Definicja Figur Topologiczna Klasyfikacja Co znaczy podzbiorów przestrzeni topologicznej, niezmienniczej względem homeomorfizmów tej przestrzeni, na klasy podzbiorów wzajemnie przykłady.
 • Definicja Konstrukcje Klasyczne Co znaczy zobacz konstrukcje klasyczne encyklopedia.
 • Definicja Prosty Kąt Co znaczy kąt wypukły, przystający do swego kąta przyległego (kąty przyległe). Zobacz także: kąt jak działa.
 • Definicja Poziomy Kierunek Co znaczy kierunek prostopadły do kierunku pionowego; również nie jest definicją matematycznym czy, jest.
 • Definicja Kub Co znaczy sześcian pojęcie.
 • Definicja Podstawy Krawędź Co znaczy albo graniastosłupa, będąca zarazem krawędzią jednej z jego podstaw. Definicja to odnosi się jednak nie tylko do ostrosłupów i wyjaśnienie.
 • Definicja kąt między prostą a płaszczyzną Co znaczy kąt pomiędzy prostymi: daną prostą i jej rzutem prostopadłym na daną płaszczyznę opis.
 • Definicja Figur Rzutowa Klasyfikacja Co znaczy rzutowej podział rodziny figur, niezmienniczej względem ekipy przekształceń rzutowych tej przestrzeni, na klasy figur rzutowo przystających informacje.
 • Definicja Siatka Kartograficzna Co znaczy zobacz siatka kartograficzna co to jest.
 • Definicja Leibniza Kryterium Co znaczy zbieżności szeregu liczb rzeczywistych o słowach na przemian dodatnich i ujemnych. Orzeka ono, iż jeżeli ciąg liczbowy (an) jest malejący i definicja.
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Kartezjański Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański co znaczy.
 • Definicja Kątomierz Co znaczy kształcie półkola albo koła o wyskalowanym łuku brzegowym i zaznaczonym środku i średnicy przechodzącej poprzez pkt. zerowy, wykorzystywany słownik.
 • Definicja Konfiguracja Co znaczy z p punktów i qprostych na płaszczyźnie euklidesowej albo rzutowej, iż poprzez każdy z tych punktów przechodzi taka sama liczba k prostych znaczenie.
 • Definicja klasyfikacja krzywych II stopnia Co znaczy albo utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie, przeważnie jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i bazuje na czym jest.
 • Definicja Domknięte Koło Co znaczy w odróżnieniu do koła otwartego, kołem domkniętym nazywa się koło wspólnie z okręgiem będącym jego brzegiem co oznacza.
 • Definicja Cassiniego Krzywe Co znaczy algebraicznych IV stopnia, geometrycznie ustalonych jako zestaw wszystkich punktów P płaszczyzny, dla których jest |F1P|·|F2P| = a2, gdzie krzyżówka.
 • Definicja Modulo Kongruencja Co znaczy liczbie p to jest stosunek nazywana przystawaniem, kongruencją albo równością dwóch liczb modulo p, oznaczana symbolem a ≡ b (mod p), a najlepszy.
 • Definicja Kąt Co znaczy płaski; w zastosowaniu są dwa różne ustalenia kąta: lub jako dwóch półprostych o wspólnym początku, lub jako jednej z dwóch części przykłady.
 • Definicja Sylvestera Kryterium Co znaczy określoności form kwadratowych orzekające, iż w n-wymiarowej, rzeczywistej przestrzeni liniowej forma kwadratowa o macierzy [aij]i,j = 1 encyklopedia.
 • Definicja Płaszczyzn Pęku Krawędź Co znaczy wspólna prosta wszystkich płaszczyzn pęku jak działa.
 • Definicja Dopisany Kąt Co znaczy jest cięciwą okręgu o środku O, to każdy kąt wypukły pomiędzy nią a styczną do okręgu w punkcie P albo Q nazywa się kątem dopisanym do czy, jest.
 • Definicja Łańcuchowa Krzywa Co znaczy wykres funkcji y = achbx; kształtem odpowiada swobodnie zwisającemu łańcuchowi (albo giętkiej linie), zawieszonemu na dwóch gwoździach pojęcie.
 • Definicja Płaski Kąt Co znaczy zobacz kąt wyjaśnienie.
 • Definicja Gładka Krzywa Co znaczy znaczeniu, oznaczający krzywą mającą parametryzację klasy regularności C1 albo C∞. Pierwszy z tych warunków znaczy, iż krzywa ma w każdym opis.
 • Definicja Kalibracja Co znaczy wyposażenie jakiegoś przedmiotu w podziałkę, na przykład kalibracja prostej albo liniału znaczy wyposażenie ich w podziałki i zamienienie informacje.
 • Definicja Klasa Co znaczy takim samym znaczeniu jak zestaw, w szczególności wtedy, gdy nie wymaga się od jego desygnatów spełnienia aksjomatyki teorii mnogości co to jest.
 • Definicja Dirichleta Kryterium Co znaczy jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż jeżeli (an) jest malejącym i zbieżnym do zera ciągiem liczb rzeczywistych a (fn definicja.
 • Definicja Kongruencja Co znaczy 1. przystawanie; 2. dwuparametrowa rodzina prostych albo krzywych co znaczy.
 • Definicja Rzutowania Kąt Co znaczy kąt pomiędzy kierunkiem rzutowania a rzutnią słownik.
 • Definicja Kubik Co znaczy kolokwialna nazwa metra sześciennego znaczenie.
 • Definicja Kod Co znaczy sygnałów elementarnych i reguł łączenia ich w ciągi, stanowiące zapisy innych zespołów znaków, informacji, a nawet zjawisk określonego czym jest.
 • Definicja Kolinearność Co znaczy z z łaciny współliniowość co oznacza.
 • Definicja Skierowana Krzywa Co znaczy krzywa z zaznaczoną na niej jedną z dwóch możliwych orientacji (kierunków ruchu krzyżówka.
 • Definicja Zerowy Kąt Co znaczy zobacz kąt najlepszy.
 • Definicja Przedziału Koniec Co znaczy przedziałów [a,b], [a,b), (a,b], (a,b), będących podzbiorami zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, jego końcami są a ib również wtedy przykłady.
 • Definicja Zewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy zewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M są parami kątów (∠ PAC, ∠ QBD) i (∠ encyklopedia.
 • Definicja Kwadratrysa Co znaczy będąca zbiorem punktów przecięcia się prostej obracającej się ze stałą prędkością kątową wokół ustalonego punktu z prostą przesuwającą się jak działa.
 • Definicja krzywa o stałej krzywiźnie Co znaczy krzywizna (dla krzywych przestrzennych krzywizna i skręcenie) jest w każdym jej punkcie taka sama. Warunek ten znaczy, iż dwa nałożone na czy, jest.
 • Definicja Jednostkowe Koło Co znaczy 1, a w razie, gdy na płaszczyźnie tego koła został określony kartezjański układ współrzędnych, termin ten znaczy najczęściej koło o pojęcie.
 • Definicja Kwadratura Co znaczy 1. zobacz kwadratura figury; 2. obliczenie pola figury krzywoliniowej albo całki wyrażającej jej pole wyjaśnienie.
 • Definicja Istnienia Dowód Konstruktywny Co znaczy zobacz dowód konstruktywny opis.
 • Definicja Rozkładu Krzywa Co znaczy wykres funkcji opisującej rozkład zmiennej losowej (prawdopodobieństwa). Zobacz krzywa Gaussa informacje.
 • Definicja Geometryczna Krystalografia Co znaczy problematyka krystalograficzna obejmująca badanie, opis i klasyfikację zewnętrznych postaci kryształów co to jest.
 • Definicja Nierównościowe Porównawcze Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeśli 0 ≤ an ≤ bn dla n naturalnych, to zbieżność szeregu ∑bn pociąga zbieżność definicja.
 • Definicja Centymetr Kubiczny Co znaczy ccm) - centymetr sześcienny co znaczy.
 • Definicja Wewnętrzne Jednostronnie Kąty Co znaczy wewnętrzne) - dla dwóch prostych K i L, leżących na jednej płaszczyźnie i przeciętych trzecią prostą M w punktach adekwatnie A i B są słownik.
 • Definicja Konstans Co znaczy z z łaciny constans stała albo coś niezmiennego . Najczęściej używa się skrótu const na oznaczenie funkcji albo innej wielkości stałej znaczenie.
 • Definicja Rzutowania Kierunek Co znaczy równoległego zadany kierunek prostych, prowadzonych poprzez rzutowane punkty. Pkt. przecięcia się takiej prostej z rzutnią jest obrazem czym jest.
 • Definicja Początkowy Kierunek Co znaczy dla rozwiązania układu równań różniczkowych zwykłych, gdzie zmienną niezależną jest czas, to jest kierunek wektora prędkości (pochodnej) w co oznacza.
 • Definicja Normalna Krzywizna Co znaczy na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest współczynnikiem, z jakim składowa prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P krzyżówka.
 • Definicja Teoria Katastrof Co znaczy zobacz teoria katastrof najlepszy.
 • Definicja Pogoni Krzywa Co znaczy której styczna w każdym punkcie P jest prostą, gdzie Z jest punktem poruszającym się po ustalonej prostej L. Nazwa pochodzi stąd, iż po tej przykłady.
 • Definicja Korelacja Co znaczy statystyki, oznaczające zależność zmiennych losowych, opisujących różne cechy tej samej populacji. Miarą stopnia tej zależności jest encyklopedia.
 • Definicja Figury Kwadratura Co znaczy zagadnienie zbudowania (konstrukcji) kwadratu o polu równym polu danej figury jak działa.
 • Definicja Koło Co znaczy punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego jej punktu O nie przekracza ustalonej liczby dodatniej r. Pkt. O nazywa się środkiem czy, jest.
 • Definicja Kubika Co znaczy rzadko stosowana nazwa krzywej algebraicznej III stopnia pojęcie.
 • Definicja Całka Krzywoliniowa Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa wyjaśnienie.
 • Definicja Koniunkcja Co znaczy zdań połączonych spójnikiem i lub i , oznaczanym symbolem ∧. Jego znaczenie jest określone poprzez obowiązek, aby koniunkcja zdań p1 ∧... ∧ opis.
 • Definicja Weierstrassa Kryterium Co znaczy jednostajnej zbieżności szeregów funkcyjnych orzekające, iż szereg ∑fn funkcji rzeczywistych o wspólnej dziedzinie D jest w tym zbiorze informacje.
 • Definicja Indukcyjny Krok Co znaczy zasady indukcji matematycznej bazuje na wykonaniu dwóch czynności, regularnie nazywanych krokami. Pierwszy bazuje na sprawdzeniu, iż co to jest.
 • Definicja Kombinatoryka Co znaczy matematyczna zajmująca się obliczaniem ilości podzbiorów o określonej ilości przedmiotów, zbioru skończonego, ilości ciągów o ustalonych definicja.
 • Definicja Ilorazowe Porównawcze Kryterium Co znaczy naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0 i bn > 0 i istnieje granica, to: przy q ≠ 0 szeregi ∑an i ∑bn są lub oba zbieżne, lub oba rozbieżne co znaczy.
 • Definicja Mascheroniego Mohra Konstrukcje Co znaczy geometryczne realizowane dzięki samego cyrkla. W 1672 r. duński matematyk Georg Mohr, a w 1797 r. włoski matematyk Lorenzo Mascheroni słownik.
 • Definicja Komutatywność Co znaczy z z łaciny przemienność znaczenie.
 • Definicja Einsteina Sumacyjna Konwencja Co znaczy użytkowana w rachunku tensorowym umowa, iż jeżeli w iloczynie wielkości ze parametrami ten sam parametr występuje u góry i na dole, to czym jest.
 • Definicja Klasyczne Konstrukcje Co znaczy konstrukcje geometryczne realizowane dzięki cyrkla i liniału, bez dodatkowych obiektów jako narzędzi konstrukcji. Są one szczególnie co oznacza.
 • Definicja Kowymiar Co znaczy rozmaitości Y zanurzonej w n-wymiarowej rozmaitości X jest różnicą n - m, na przykład w trójwymiarowej przestrzeni kowymiar powierzchni krzyżówka.
 • Definicja Współrzędnych Układ Kartezjański Co znaczy stosowany sposób wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania każdemu punktowi P przestrzeni euklidesowej n - wymiarowej ciągu (x1,...,xn najlepszy.
 • Definicja Logiczny Kwadrat Co znaczy starożytności prawie do poł. XX w. diagram w formie kwadratu, przedstawiający zależności pomiędzy zdaniami: ogólnotwierdzącymi przykłady.
 • Definicja Wektora Koniec Co znaczy zaczepionego, będącego parą punktów P i Q, to jest pkt. Q, będący drugim elementem tej pary. Definicja to nie odnosi się do wektorów encyklopedia.
 • Definicja Aksjomatyka Kołmogorowa Co znaczy r. poprzez Andrieja Nikołajewicza Kołmogorowa aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa, oparta na pojęciach: zbioru Ω - zwanego jak działa.
 • Definicja Kosinusoida Co znaczy będąca wykresem funkcji cosinus; jest przystająca do sinusoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu współrzędnych (jest czy, jest.
 • Definicja Komponent Co znaczy składnik pojęcie.
 • Definicja Wektor Kowariantny Co znaczy zobacz kontrawariantny wektor wyjaśnienie.
 • Definicja Sześcienny Kilometr Co znaczy km3) - rzadko stosowana jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 km, wynosząca 109 (mld) m3 opis.
 • Definicja Zbieżności Koło Co znaczy potęgowego zmiennej zespolonej o skończonym i różnym od 0 promieniu zbieżności to jest koło na płaszczyźnie zespolonej, którego środkiem informacje.
 • Definicja Prostej Równania Krawędziowe Co znaczy przestrzeni układ równań postaci a1x + a2y + a3z = a4, b1x + b2y + b3z = b4, dla których trójki współczynników (a1,a2,a3) i (b1,b2,b3) są co to jest.
 • Definicja Łuku Koniec Co znaczy taki pkt. łuku, iż po jego usunięciu z tego łuku pozostaje on zbiorem spójnym definicja.
 • Definicja Okrąg Krzywiznowy Co znaczy zobacz koło krzywiznowe co znaczy.
 • Definicja Platońskie Konstrukcje Co znaczy konstrukcje klasyczne słownik.
 • Definicja klasyfikacja powierzchni II stopnia Co znaczy utworów (zbiorów) algebraicznych II stopnia w przestrzeni, najczęściej jest klasyfikacją afiniczną albo metryczną i bazuje na podziale znaczenie.
 • Definicja Odwzorowania Kiełek Co znaczy fprzestrzeni topologicznej X w Y i punktu wewnętrznego x0 jego dziedziny to jest klasa takich odwzorowań φ tych samych przestrzeni, iż dla czym jest.
 • Definicja Otwarte Koło Co znaczy wnętrze koła, a więc jego część pozostała po usunięciu zeń jego okręgu co oznacza.
 • Definicja Losowych Zmiennych Kowariancja Co znaczy przyporządkowana parze zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych, będąca pewnego rodzaju miarą krzyżówka.
 • Definicja Wzniesienia Kąt Co znaczy zobacz kąt depresji najlepszy.
 • Definicja Wpisany Kąt Co znaczy w dany okrąg - kąt wypukły, którego wierzchołek leży na tym okręgu, a każde jego ramię przecina ten okrąg w punkcie różnym od wierzchołka przykłady.
 • Definicja Mały Kwantyfikator Co znaczy szczegółowy) - zobacz kwantyfikator encyklopedia.
 • Definicja Kompleks Co znaczy komórkowy) jest takim skończonym zbiorem K sympleksów (komórek), iż 1)każda ściana sympleksu (komórki) należącego do K należy do K, 2 jak działa.
 • Definicja Płaska Krzywa Co znaczy zobacz linia płaska czy, jest.
 • Definicja Zespolona Kwadryka Co znaczy trójwymiarowej, zespolonej przestrzeni kartezjańskiej (rzutowej), których współrzędne kartezjańskie (jednorodne) spełniają równanie postaci pojęcie.
 • Definicja Gaussa Krzywa Co znaczy postaci, określającej rozkład normalny (rozkład Gaussa) zmiennej losowej. Jest krzywą symetryczną względem prostej o równaniu x = a wyjaśnienie.
 • Definicja Kwadrylion Co znaczy jako 1 z 24 zerami, a więc 1024 albo mln do czwartej potęgi (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in.) kwadrylionem nazywa opis.
 • Definicja Riemannowska Koneksja Co znaczy koneksja afiniczna ustalona w przestrzeni Riemanna (geometria Riemanna) dzięki jej pola tensorów metrycznych informacje.
 • Definicja Trójkąta Kąt Co znaczy kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta i przechodzących poprzez pozostałe jego wierzchołki. Zobacz kąt co to jest.
 • Definicja Kologarytm Co znaczy liczby x jest logarytmem jej odwrotności, a więc: clgx = lg = - lgx. Kologarytmów używano w technikach obliczeniowych dzięki logarytmów definicja.
 • Definicja Konchoida Co znaczy płaskiej C o równaniu ρ = f(α) we współrzędnych biegunowych (ρ,α) to jest krzywa K o równaniu ρ = f(α) ± c, gdzie c jest dowolną stałą co znaczy.
 • Definicja Odbicia Kąt Co znaczy promienia świetlnego, odbitego od pewnej płaszczyzny, na przykład lustra, a prostą prostopadłą do tej płaszczyzny, wystawioną w punkcie słownik.
 • Definicja Boczna Krawędź Co znaczy jest każda krawędź łącząca jego wierzchołek z wierzchołkiem jego podstawy; dla graniastosłupa to jest każda jego krawędź łącząca znaczenie.
 • Definicja Jordana Klatka Co znaczy A to jest macierz o jednym wierszu i jednej kolumnie, i pojedynczym pierwiastku charakterystycznym macierzy A jako jedynym elemencie albo czym jest.
 • Definicja Swobodny Kąt Co znaczy klasą wszystkich kątów wzajemnie przystających albo wszystkich kątów o tej samej mierze. Definicja tj. bardzo regularnie stosowane, nawet co oznacza.
 • Definicja Zorientowany Kierunek Co znaczy zespół złożony z kierunku i jednego z dwóch możliwych zwrotów (zwrot) jednej jego prostej. Każda para różnych punktów albo wektor niezerowy krzyżówka.
 • Definicja Kontrawariantność Co znaczy przeciwzmienność najlepszy.
 • Definicja Metr Kubiczny Co znaczy metr sześcienny przykłady.
 • Definicja Tensora Kontrakcja Co znaczy tensorach mieszanych, polegająca na utworzeniu z tensora o macierzy współrzędnych postaci [wijpq] nowego tensora poprzez zsumowanie encyklopedia.
 • Definicja Kartoteka Co znaczy danych, oznaczonych identyfikującymi je nazwami albo symbolami i tak uporządkowanych, aby każdą z nich można było łatwo odnaleźć. Zespoły jak działa.
 • Definicja Kontrprzykład Co znaczy spełniającej założenia, a nie spełniającej tezy jakiegoś hipotetycznego twierdzenia. Podanie kontrprzykładu obala to twierdzenie czy, jest.
 • Definicja Całkowita Krzywizna Co znaczy powierzchni) jest całką krzywoliniową (powierzchniową) nieskierowaną po tej krzywej (powierzchni) z jej krzywizny jako funkcji punktu pojęcie.
 • Definicja Dwuścienny Kąt Co znaczy półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi i jednego z dwóch obszarów, na jakie suma tych półpłaszczyzn, zwanych ścianami kąta dwuściennego, dzieli wyjaśnienie.
 • Definicja Krzywymi Między Kąt Co znaczy prostymi, stycznymi do danych krzywych w ich punkcie przecięcia się, na przykład sinusoida przecina oś odciętych we wszystkich punktach opis.
 • Definicja Wektor Kontrawariantny Co znaczy są dwiema bazami wektorów i gdzie [bij] jest macierzą odwrotną do macierzy [aij]. Fakt, iż współrzędne wektora u względem bazy {e´i informacje.
 • Definicja kanoniczna postać formy kwadratowej Co znaczy kwadratowej n zmiennych to jest forma postaci C(x) = c1x12 + c2x22 +... + cnxn2. Dla każdej formy kwadratowej nad ciałem K istnieje takie co to jest.
 • Definicja Względna Krzywizna Co znaczy położonej na płaszczyźnie albo powierzchni zorientowanej to jest krzywizna tej krzywej ze znakiem zależnym od orientacji płaszczyzny albo definicja.
 • Definicja Kotangensoida Co znaczy wykresem funkcji cotangens; jest przystająca do tangensoidy, różniąc się od niej tylko położeniem względem układu współrzędnych co znaczy.
 • Definicja Kwaterniony Co znaczy struktury algebraicznej, będącej rozszerzeniem ciała liczb zespolonych podobnym do tego, jakim jest ciało liczb zespolonych w relacji do słownik.
 • Definicja Bertranda Krzywa Co znaczy nazywają się krzywymi Bertranda, gdy można tak odwzorować jedną z nich na drugą, iż w odpowiadających sobie punktach mają one wspólne znaczenie.
 • Definicja Krzywa Co znaczy wieloznaczny obejmujący różne, ściślej określone definicje. Regularnie poprzez krzywą rozumie się podzbiór przestrzeni, będący obrazem czym jest.
 • Definicja Kryterium Co znaczy sytuacji - warunek co najmniej wystarczający zaistnienia tej sytuacji, na przykład można mówić o kryterium przyjęcia na określony kierunek co oznacza.
 • Definicja Magiczny Kwadrat Co znaczy z jednakowej ilości wierszy i kolumn wypełnionych liczbami naturalnymi, gdzie sumy liczb każdego wiersza, każdej kolumny i każdej z dwóch krzyżówka.
 • Definicja Geodezyjna Krzywizna Co znaczy na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest długością składowej stycznej do powierzchni S wektora krzywizny krzywej C w punkcie P albo także najlepszy.
 • Definicja Kalkulacja Co znaczy dawniej w matematyce: z z łaciny rachunek ; aktualnie w nieco węższym znaczeniu stosowane w ekonomii przykłady.
 • Definicja Szkocka Księga Co znaczy podarowany znanemu matematykowi polskiemu Stefanowi Banachowi poprzez jego żonę Łucję, aby spotykając się z uczniami i przyjaciółmi na encyklopedia.
 • Definicja Prostej Równanie Kierunkowe Co znaczy kartezjańskim układzie współrzędnych Oxy na płaszczyźnie to jest równanie postaci y = ax + b, którym można przedstawić każdą prostą L jak działa.
 • Definicja Perspektywiczna Kolineacja Co znaczy homologii rzutowej do płaszczyzny euklidesowej Π, a więc takie jej przekształcenie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2 czy, jest.
 • Definicja Bieguna Krotność Co znaczy jest p-krotnym biegunem funkcji f holomorficznej w sąsiedztwie punktu z0, gdy p jest największym wykładnikiem, z jakim w szeregu Laurenta pojęcie.
 • Definicja Klamra Co znaczy nazwa nawiasu postaci wyjaśnienie.
 • Definicja Lamégo Krzywe Co znaczy szeroka rodzina krzywych, przedstawialnych równaniami postaci gdzie a,b > 0 a k jest liczbą całkowitą opis.
 • Definicja Dedekinda Przekroju Klasy Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda informacje.
 • Definicja Zmiennej Kwantyfikowanie Co znaczy zmiennej występującej w jakimś warunku któregokolwiek kwantyfikatora. Skutkuje ono, iż warunek ten przestaje zależeć od tej zmiennej, a co to jest.
 • Definicja Główny Normalny Kierunek Co znaczy punkcie krzywej gładkiej, nie będącym jej punktem wyprostowania, to jest ten spośród kierunków normalnych, który jest równoległy do definicja.
 • Definicja Górny Kres Co znaczy zobacz kres dolny co znaczy.
 • Definicja Funktor Kowariantny Co znaczy zobacz funktor słownik.
 • Definicja Kompakt Co znaczy zestaw zwarty znaczenie.
 • Definicja Wykładnicza Krzywa Co znaczy wykres rzeczywistej funkcji wykładniczej czym jest.
 • Definicja Kompaktyfikacja Co znaczy uczynienie jakiejś przestrzeni zwartą dzięki niewielkiej korekty, na przykład kompaktyfikacją przestrzeni R wszystkich liczb rzeczywistych co oznacza.
 • Definicja Grandiego Krzywe Co znaczy zobacz rozety krzyżówka.
 • Definicja Sferycznego Trójkąta Kąt Co znaczy płaskich kątów wypukłych o ramionach wychodzących z jednego wierzchołka trójkąta sferycznego i stycznych w tym wierzchołku do spotykających najlepszy.
 • Definicja Kwadratowy Kilometr Co znaczy km2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 km, wynosząca mln metrów kwadratowych albo 100 hektarów przykłady.
 • Definicja Kwadryk Klasyfikacja Co znaczy zobacz regulacja powierzchni II stopnia encyklopedia.
 • Definicja kanoniczna postać równania III stopnia Co znaczy a2x2 + a1x + a0 = 0 III stopnia można poprzez podstawienie sprowadzić do postaci y3 + py + q = 0, zwanej postacią kanoniczną równania jak działa.
 • Definicja U Warunku Konsekwencja Co znaczy warunek v wynikający z warunku u czy, jest.
 • Definicja Współczynnik Kierunkowy Co znaczy zobacz kierunkowe równanie prostej pojęcie.
 • Definicja Liczby Kardynalne Co znaczy zobacz liczby kardynalne wyjaśnienie.
 • Definicja Hipokratesa Księżyce Co znaczy wpisanego w okrąg C to są figury w kształcie księżyców, ograniczone łukami tego okręgu, łączącymi następne wierzchołki wielokąta i opis.
 • Definicja Pierwiastek Kubiczny Co znaczy pierwiastek trzeciego stopnia; termin analogiczny do terminu pierwiastek kwadratowy informacje.
 • Definicja Duży Kwantyfikator Co znaczy ogólny) - zobacz kwantyfikator co to jest.
 • Definicja Pochodna Kowariantna Co znaczy zobacz pochodna kowariantna definicja.
 • Definicja Krzywiznowe Koło Co znaczy w danym punkcie P krzywej gładkiej C jest kołem (okręgiem) stycznym do C w punkcie P, leżącym na płaszczyźnie ściśle stycznej do krzywej co znaczy.
 • Definicja Klika Co znaczy taki podzbiór zbioru wierzchołków grafu, iż każde dwa z nich są połączone krawędzią należącą do tego grafu słownik.
 • Definicja Raabego Kryterium Co znaczy zbieżności szeregów liczb rzeczywistych orzekające, iż jeżeli an > 0 dla n naturalnych, to szereg ∑an jest zbieżny, a jeżeli istnieje taka znaczenie.
 • Definicja A Sluse Konchoida Co znaczy konchoida prostej, gdzie równaniu biegunowym stałą c zastąpiono taką funkcją c(α), iż f(α)c(α) = k2, gdzie k jest pewną stałą czym jest.
 • Definicja Wielkość Kierunkowa Co znaczy zobacz rozmiar kierunkowa co oznacza.
 • Definicja Binormalny Kierunek Co znaczy kierunek prostej binormalnej krzyżówka.
 • Definicja Kostka Co znaczy popularna nazwa sześcianu najlepszy.
 • Definicja Kwintylion Co znaczy jako 1 z 30 zerami, a więc 1030 albo piąta potęga miliona (stąd nazwa). W wielu państwach (Francja, Rosja, USA i in.) kwintylionem nazywa przykłady.
 • Definicja Konaksjalność Co znaczy współosiowość; na przykład parabole albo stożki mogą być albo nie być konaksjalne encyklopedia.
 • Definicja Kształt Co znaczy klasa abstrakcji figur płaskich albo przestrzennych względem stosunku podobieństwa jak działa.
 • Definicja Kombinacja Co znaczy wybór k przedmiotów spośród n przedmiotów, a więc utworzenie k-elementowego podzbioru zbioru n-elementowego. Liczba takich kombinacji czy, jest.
 • Definicja Powierzchni Średnia Krzywizna Co znaczy jest średnią arytmetyczną krzywizn głównych tej powierzchni w tym punkcie. Jest, w okolicy krzywizny Gaussa, inną od niej miarą pojęcie.
 • Definicja Algebraiczna Krzywa Co znaczy płaszczyzny, których współrzędne kartezjańskie spełniają równanie postaci w(x,y) = 0, gdzie w jest wielomianem dwóch zmiennych, zwane wyjaśnienie.
 • Definicja Stożkowej Kierownica Co znaczy leżąca na tej samej płaszczyźnie co stożkowa i prostopadła do jej osi symetrii przechodzącej poprzez ogniska, dla której relacja odległości opis.
 • Definicja Dopełniające Kąty Co znaczy takie dwa kąty o wspólnym wierzchołku i wspólnych ramionach, iż ich suma mnogościowa jest całą płaszczyzną informacje.
 • Definicja Konus Co znaczy z z łaciny conus stożek co to jest.
 • Definicja Powierzchni Gaussa Krzywizna Co znaczy jest iloczynem krzywizn głównych, a więc największej i najmniejszej krzywizny przekroju normalnego tej powierzchni w tym punkcie. Jest definicja.
 • Definicja Koła Kwadratura Co znaczy starożytności problem konstrukcji dzięki cyrkla i liniału kwadratu o polu równym polu danego koła. Aż do współczesności problem ten był co znaczy.
 • Definicja Działań Wykonywania Kolejność Co znaczy respektowana umowa dotycząca zapisów wyrażeń matematycznych, odpowiednio z którą przede wszystkim wykonuje się potęgowania i słownik.
 • Definicja Rektyfikowalna Krzywa Co znaczy zobacz krzywa prostowalna znaczenie.
 • Definicja klasyfikacja względem grupy przekształceń Co znaczy figur, niezmienniczej względem danej ekipy przekształceń, na klasy figur wzajemnie przystających względem tej ekipy przekształceń, a więc czym jest.
 • Definicja Kompleksu Krawędź Co znaczy jednowymiarowy sympleks (komórka) kompleksu co oznacza.
 • Definicja Wielkie Koło Co znaczy częścią kuli i płaszczyzny przechodzącej poprzez jej środek; regularnie tą nazwą obejmuje się sam okrąg tego koła, będący wspólną częścią krzyżówka.
 • Definicja Wielokąta Wewnętrzny Kąt Co znaczy wypukłego to jest każdy z kątów zawierających ten wielokąt, mający wierzchołek w wierzchołku wielokąta i ramiona zawierające jego boki najlepszy.
 • Definicja Szeregu Końcówka Co znaczy szereg pozostały z danego szeregu po usunięciu zeń wszystkich jego składników o wskaźnikach nie przekraczających pewnego parametru n0 przykłady.
 • Definicja Ułamkowa Kreska Co znaczy występuje w symbolu ułamka, oddziela jego licznik umieszczony nad nią od mianownika (pod nią) i znaczy dzielenie licznika poprzez mianownik encyklopedia.
 • Definicja Kula Co znaczy zbiorem wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem kuli, nie przekracza ustalonej liczby jak działa.
 • Definicja Kappa Co znaczy alfabetu greckiego; 2. krzywa, która jest zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny będących punktami styczności prostych, przechodzących czy, jest.
 • Definicja Kochleoida Co znaczy płaska krzywa przestępna, będąca zbiorem końców łuków o ustalonej długości, odłożonych od ustalonego punktu na wszystkich okręgach leżących pojęcie.
 • Definicja Kinematyka Co znaczy problematyka zajmująca się opisem i badaniem wszelkiego rodzaju ruchów; jest wprawdzie traktowana jako część fizyki, lecz ma mocny związek wyjaśnienie.
 • Definicja kierunek chwilowej osi obrotu Co znaczy zobacz chwilowa oś obrotu opis.
 • Definicja Wielościanu Krawędź Co znaczy odcinek złączający dwa wierzchołki wielościanu i będący wspólną częścią dwóch jego ścian informacje.
 • Definicja Kowariantność Co znaczy współzmienność co to jest.
 • Definicja Wielokąta Kolejne Kąty Co znaczy zobacz następne kąty wielokąta definicja.
 • Definicja Odcinka Koniec Co znaczy będącego odcinkiem, pkt. brzegu tego odcinka jako podzbioru prostej albo jeden z dwóch punktów tego odcinka, pomiędzy którymi leżą co znaczy.
 • Definicja Półpełny Kąt Co znaczy zobacz kąt słownik.
 • Definicja Pierwiastka Krotność Co znaczy nazywa się krotnością pierwiastka x0 równania algebraicznego w(x) = 0 (albo wielomianu w), gdy wielomian w(x) jest podzielny poprzez (x znaczenie.
 • Definicja Kilometr Co znaczy km) - jednostka długości wynosząca 1000 metrów czym jest.
 • Definicja Półpłaszczyzny Krawędź Co znaczy ograniczająca tę półpłaszczyznę (będąca jej brzegiem) i półpłaszczyznę dopełniającą ją. Jest ona jedyną prostą wspólną i zarazem częścią co oznacza.
 • Definicja Aksjomatów Układ Kategoryczny Co znaczy aksjomatów, iż każde dwa modele teorii nim określonej są izomorficzne, na przykład aksjomatyka liczb rzeczywistych jest kategorycznym krzyżówka.
 • Definicja Kategoria Co znaczy najogólniejszych struktur matematycznych, będąca w istocie strukturą struktur. Kategoria jest zespołem złożonym z: - klasy Ω, której najlepszy.
 • Definicja Dolny Kres Co znaczy jest określony porządek albo częściowy porządek, oznaczany symbolami < (mocny) i ≤ (słaby), a Z ⊆ X jest zbiorem niepustym, to takie przykłady.
 • Definicja Koordynata Co znaczy z z łaciny współrzędna encyklopedia.
 • Definicja Figur Metryczna Klasyfikacja Co znaczy niezmienniczej względem ekipy izometrii rodziny figur w przestrzeni metrycznej na klasy figur wzajemnie przystających, a więc takich, iż jak działa.
 • Definicja Wpisana Kula Co znaczy kulą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu, z kolei kulą wpisaną w stożek, stożek ścięty czy walec kołowy jest kula styczna do czy, jest.
 • Definicja Cosinusy Kierunkowe Co znaczy zobacz cosinusy kierunkowe pojęcie.
 • Definicja Korzec Co znaczy dawna jednostka objętości ciał sypkich (raczej zboża), równa 128 litrom, dzieląca się na 4 ćwierci i 32 garnce wyjaśnienie.
 • Definicja krzywa o stałej szerokości Co znaczy zamknięta, dla której odległość prostych oporowych o danym kierunku jest w każdym kierunku taka sama. Prócz okręgów takimi krzywymi są na opis.
 • Definicja Kochańskiego Konstrukcja Co znaczy konstrukcja odcinka o długości w przybliżeniu równej długości półokręgu o zadanym promieniu, wykonana dzięki cyrkla i liniału. Spośród informacje.
 • Definicja Funkcje Kołowe Co znaczy zobacz funkcje cyklometryczne co to jest.
 • Definicja Peana Krzywa Co znaczy Giuseppe Peano funkcja ciągła, ustalona w przedziale liczbowym Δ, której przeciwdziedzina zawiera pewien kwadrat. Istnienie takiej funkcji definicja.
 • Definicja Sprzężone Kierunki Co znaczy S o parametryzacji r: R2 ⊇ D S ⊆ R3 kierunki wektorów niezerowych u i v, stycznych do powierzchni S w określonym jej punkcie r(x0) nazywa co znaczy.
 • Definicja Krzywizna Co znaczy zakrzywienia krzywej albo powierzchni w jakimś jej punkcie, na przykład parabola ma największą krzywiznę w swoim wierzchołku (ponieważ słownik.
 • Definicja Wielokąta Wierzchołki Kolejne Co znaczy boków, kątów wewnętrznych i kątów zewnętrznych wielokąta określone są stosunki sąsiedztwa i cyklicznego uporządkowania tych przedmiotów znaczenie.
 • Definicja Kopa Co znaczy 60 sztuk czym jest.
 • Definicja Pełny Kąt Co znaczy zobacz kąt co oznacza.
 • Definicja Matematyczna Kartografia Co znaczy matematyczna wykorzystywana w kartografii sporządzaniu map zaspokajających różnorodne potrzeby praktyki, obejmująca raczej badanie krzyżówka.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja KRZYŻÓWKA Kartografia Matematyczna, Kąt Pełny, Kopa, Kolejne Wierzchołki Wielokąta, Krzywizna, Kierunki Sprzężone, Krzywa Peana, Kołowe Funkcje, Konstrukcja Kochańskiego co to znaczy.

Słownik Najlepszy Kartografia Matematyczna, Kąt Pełny, Kopa, Kolejne co to jest.