SŁOWNIK Zmienna, Znakozmienna Forma, Zbieżność Według Miary, Zbiór Nieskończony, Zorientowana.
zmienna znakozmienna forma co to jest

Definicje matematyka na Z

 • Definicja Argumentów Zbiór Co znaczy odmiennie tematyka funkcji. Zobacz także funkcja co to jest.
 • Definicja Jednostajna Niemal Zbieżność Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność definicja.
 • Definicja Istotna Zmienna Co znaczy występująca w jakimś wyrażeniu matematycznym, iż przy odpowiedniej zmianie jej wartości wymienia się także wartość samego wyrażenia, na co znaczy.
 • Definicja Skokowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa dyskretna słownik.
 • Definicja Środka Wyłączonego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia znaczenie.
 • Definicja Zbieżność Co znaczy ogólny termin oznaczający istnienie granicy różnych ciągów i funkcji i sumy - w razie szeregów czym jest.
 • Definicja Matematyczne Zadania Co znaczy matematyczne dostosowane do poziomu uczącego się. Są także ważnym składnikiem nauczania i uczenia się matematyki, bo uczą w pierwszej co oznacza.
 • Definicja Kompleks Zorientowany Co znaczy wszystkie komórki (sympleksy) najwyższego wymiaru zostały tak ukierunkowane, aby orientacje komórek sąsiednich były właściwe. Zobacz krzyżówka.
 • Definicja zgodność orientacji sąsiednich komórek Co znaczy sympleksy) ukierunkowane o równych wymiarach mają orientacje właściwe, gdy na wspólnej ścianie o wymiarze o 1 niższym indukują orientacje najlepszy.
 • Definicja Nieograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej, nie zawierający się w żadnej kuli domkniętej w tej przestrzeni, nazywa się nieograniczonym w sensie metrycznym, na przykłady.
 • Definicja Ego Cauchy Zagadnienie Co znaczy stawiane najczęściej odnosząc się do równań różniczkowych zwykłych, a opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania, które encyklopedia.
 • Definicja Spójny Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, który wspólnie z topologią indukowaną z tej przestrzeni sam jest przestrzenią topologiczną spójną (przestrzeń jak działa.
 • Definicja Liczbowa Zmienna Co znaczy wartościami są liczby. Podobnie terminy: zmienna rzeczywista i zmienna zespolona oznaczają zmienne, których wartościami są adekwatnie czy jest.
 • Definicja Najmniejszy Zbiór Co znaczy stosowany w sensie bezwzględnym, ale stosowany tylko w sensie „najmniejszy spośród zbiorów mających ustaloną własność” albo &# pojęcie.
 • Definicja Całkowania Zmienna Co znaczy w wyrażeniu podcałkowym i oznaczająca zmienną niezależną funkcji podcałkowej, którą to wyrażenie ustala, na przykład w zapisach zmiennymi wyjaśnienie.
 • Definicja Ciągła Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa, której dystrybuanta F wyraża się wzorem , gdzie f jest pewną funkcją nieujemną opis.
 • Definicja Przeliczalny Zbiór Co znaczy ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Regularnie jednak do zbiorów przeliczalnych zalicza się również zbiory skończone. Nazwa &# informacje.
 • Definicja Ciągu Zbieżność Co znaczy znaczy istnienie granicy tego ciągu i odnosi się do ciągów liczbowych, funkcyjnych i do ciągów różnych innych obiektów co to jest.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy przestrzeni Rn nie spełniający warunku Carathéodory´ego (miara Lebesgue´a). Niekonstruktywny dowód istnienia takiego zbioru, korzystający z definicja.
 • Definicja Zmiennych Zmiana Co znaczy najczęściej złożenie danego odwzorowania jako odwzorowania zewnętrznego, z dyfeomorfizmem jego przestrzeni argumentów jako odwzorowaniem co znaczy.
 • Definicja Zero Miary Zbiór Co znaczy regularnie stosowana nazwa podzbioru przestrzeni z miarą, którego miara wynosi 0 słownik.
 • Definicja Proste Zdanie Co znaczy zdanie, które nie złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi znaczenie.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Jordana Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni (ogólniej - przestrzeni Rn), dla którego jest ustalona miara Jordana, a więc jego wewnętrzna i zewnętrzna czym jest.
 • Definicja zbiór gęsty w przestrzeni Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się gęstym w tej przestrzeni, gdy każdy jej pkt. jest punktem skupienia zbioru A, na przykład podzbiór co oznacza.
 • Definicja Puste Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko niemożliwe krzyżówka.
 • Definicja Metoda Jedynkowa Zerowo Co znaczy sposobem zero-jedynkową, bazuje na przyporządkowaniu zdaniu prawdziwemu cyfry 1, a fałszywemu cyfry 0 i służy do sprawdzania (dowodzenia najlepszy.
 • Definicja Rozłączne Zbiory Co znaczy się rozłącznymi, gdy nie mają ani jednego elementu wspólnego, a więc gdy A∩B = ∅. O większej ilości zbiorów mówi się, iż są rozłączne przykłady.
 • Definicja Odwzorowań Złożenie Co znaczy zobacz składanie odwzorowań encyklopedia.
 • Definicja Twierdzenia Założenia Co znaczy zobacz twierdzenie jak działa.
 • Definicja Dyskretna Losowa Zmienna Co znaczy skokowa) - zmienna losowa, której zestaw wartości jest zakończony albo jest zbiorem przeliczalnym, nie będącym gęstym podzbiorem zbioru R czy jest.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Jordana Co znaczy przestrzeni Rn, którego miara wewnętrzna różni się od miary zewnętrznej (miara Jordana). Takimi zbiorami są: kwadrat sito (na płaszczyźnie pojęcie.
 • Definicja Jednoelementowy Zbiór Co znaczy zestaw, do którego należy tylko jeden obiekt, niekiedy nazywany zbiorem jednostkowym wyjaśnienie.
 • Definicja Statystyczna Zbiorowość Co znaczy zobacz populacja opis.
 • Definicja Losowe Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko 2 informacje.
 • Definicja Zamknięty Zbiór Co znaczy odmiennie zestaw domknięty co to jest.
 • Definicja Dwuwymiarowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa wektorowa definicja.
 • Definicja Borelowski Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, należący do borelowskiego ciała zbiorów. Nazwa pochodzi od nazwiska matematyka franc. Emila Borela (1871 - 1956 co znaczy.
 • Definicja Algebraiczny Zbiór Co znaczy odmiennie utwór algebraiczny słownik.
 • Definicja Elementarnych Zdarzeń Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń zdarzeń elementarnych. Zobacz prawdopodobieństwo znaczenie.
 • Definicja Niezależna Zmienna Co znaczy definicją funkcji (odwzorowania) i to jest ta zmienna, której dziedziną jest tematyka funkcji. Jeżeli funkcja f jest rozważana jako funkcja czym jest.
 • Definicja zbiór gęsty w sobie Co znaczy przestrzeni topologicznej, którego każdy pkt. jest jego punktem skupienia. W sobie gęstymi podzbiorami przestrzeni R są na przykład co oznacza.
 • Definicja Funkcji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją funkcji f do podzbioru E dziedziny D funkcji f, jest funkcją oznaczaną symbolem f|E i przyporządkowującą każdemu krzyżówka.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy podzbiór przestrzeni Rn dla n ∈ N, dla którego jest ustalona miara Lebesgue´a, a więc spełniający warunek Carathéodory´ego najlepszy.
 • Definicja Funkcji Wartości Zbiór Co znaczy zobacz funkcja przykłady.
 • Definicja Pełne Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko pewne encyklopedia.
 • Definicja Równoliczne Zbiory Co znaczy nazywają się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie jednego z nich na drugi. Równoliczność zbiorów nieskończonych nie jak działa.
 • Definicja Złożone Zdanie Co znaczy zdanie, które złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi czy jest.
 • Definicja Podział Złoty Co znaczy przykład odcinka) na takie dwie części, iż relacja mniejszej do większej jest równy stosunkowi większej do całości. Zobacz podział złoty pojęcie.
 • Definicja Przeciwne Zdarzenia Co znaczy B odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, iż A ∪ B = X i A∩B = ∅, a więc każdy z wyjaśnienie.
 • Definicja Zbieżności Zbiór Co znaczy funkcji o wspólnej dziedzinie D i o wartościach w tej samej przestrzeni topologicznej Y to jest zestaw wszystkich takich x ∈ D, iż ciąg opis.
 • Definicja Skończony Zbiór Co znaczy jest równoliczny z żadną własną częścią właściwą a więc, popularnie mówiąc, którego liczba przedmiotów wyraża się liczbą naturalną informacje.
 • Definicja Metryczna Przestrzeń Zupełna Co znaczy przestrzeń metryczna mająca tę własność, iż każdy ciąg jej punktów, spełniający warunek Cauchy´ego, jest zbieżny do punktu tej przestrzeni co to jest.
 • Definicja Logarytmiczna Funkcja Zespolona Co znaczy odwrotna do zespolonej funkcji wykładniczej C ∋ z ez zacieśnionej do podzbioru Cα przestrzeni C, którego elementami są takie liczby definicja.
 • Definicja Prostej Zwrot Co znaczy abstrakcji względem stosunku zgodności półprostych danej prostej. Jeden z dwóch zwrotów prostej można wyróżnić poprzez wyróżnienie jednej co znaczy.
 • Definicja Wielomianu Zero Co znaczy rzeczywistej (zespolonej), nazywane także jego miejscem zerowym, punktem zerowym albo pierwiastkiem, jest taką liczbą rzeczywistą słownik.
 • Definicja Wypukły Zbiór Co znaczy przestrzeni euklidesowej (afinicznej), iż dla każdych dwóch jego punktów A i B odcinek [AB] złączający te punkty zawiera się w zbiorze Z znaczenie.
 • Definicja Wektorowe Pole Zupełne Co znaczy Rn ⊇ D Rn nazywa się zupełnym, jeżeli dla każdego x ∈ D rozwiązanie f: R ⊇ Δ Rn układu równań różniczkowych: spełniające warunek startowy f czym jest.
 • Definicja Potęgowy Zbiór Co znaczy zbiorów X i Y symbolem YX znaczy się zestaw wszystkich funkcji ustalonych w zbiorze X i przyjmujących wartości w zbiorze Y. Zestaw ten co oznacza.
 • Definicja Wektora Zwrot Co znaczy wieloma punktami przestrzeni euklidesowej (afinicznej) skończonego wymiaru, to zwrotem wektora zaczepionego nazywa się zwrot prostej AB krzyżówka.
 • Definicja Zero Co znaczy oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb naturalnych, będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb. Poprzez analogię do najlepszy.
 • Definicja Średnich Według Zbieżność Co znaczy nazywa się zbieżnym wg średnich do liczby a, gdy jest zbieżny do tej liczby ciąg (σ n) średnich arytmetycznych określony następująco przykłady.
 • Definicja Jednostajna Zbieżność Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność encyklopedia.
 • Definicja Niezależne Losowe Zmienne Co znaczy losowe X i Y tej samej przestrzeni probabilistycznej (prawdopodobieństwo), iż dla każdych dwóch liczb rzeczywistych x i y zdarzenia jak działa.
 • Definicja Czasowa Zmienna Co znaczy zmienna, która w rozważanym zagadnieniu jest interpretowana jako czas czy jest.
 • Definicja Punktowa Zbieżność Co znaczy fn) odwzorowań mających wspólną dziedzinę D i przyjmujących wartości w tej samej przestrzeni topologicznej X. Funkcję f, ustaloną w pojęcie.
 • Definicja Brzegowe Zagadnienie Co znaczy opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania różniczkowego (albo innego równania funkcyjnego), które na brzegu obszaru wyjaśnienie.
 • Definicja Odwzorowania Wartości Zbiór Co znaczy zobacz zestaw wartości funkcji opis.
 • Definicja Zwarty Zbiór Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej, określany zazwyczaj jednym z dwóch sposobów: 1. jako zestaw o tej własności, iż z każdego jego pokrycia informacje.
 • Definicja Zbiorów Złącze Złączenie Co znaczy dawniej lansowana, polska nazwa sumy zbiorów, która jednak nie przyjęła się co to jest.
 • Definicja Bezwzględna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki definicja.
 • Definicja Pełny Zbiór Co znaczy zobacz przestrzeń co znaczy.
 • Definicja Zależność Co znaczy zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x odpowiada ustalona zmiana zmiennej y. Matematycznym opisem zależności są w pierwszej słownik.
 • Definicja Przeczenia Podwójnego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia znaczenie.
 • Definicja Matematyki Zastosowania Co znaczy problematyka wiążąca się nie tylko z naukami ścisłymi i technicznymi, ale również z pozostałymi naukami przyrodniczymi (biologia, medycyna czym jest.
 • Definicja Macierzowy Zapis Co znaczy dotyczących przestrzeni wielowymiarowych regularnie skończone ciągi traktuje się jako macierze o jednej kolumnie i słowach ciągów jako ich co oznacza.
 • Definicja Apoloniusza Zagadnienie Co znaczy dotyczy możliwości i metody konstrukcji dzięki cyrkla i liniału okręgu stycznego do trzech okręgów położonych na jednej płaszczyźnie krzyżówka.
 • Definicja Nigdziegęsty Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się nigdziegęstym, gdy w każdej kuli zawiera się kula rozłączna ze zbiorem A, na przykład przy każdej najlepszy.
 • Definicja zespolone pierwiastki z liczby Co znaczy pierwiastki algebraiczne z tej liczby. Jeśli u ∈ C,|u| = ρ > 0 i Argu = α ∈ [0,2 π), to zespolonymi pierwiastkami n-tego stopnia z liczby u przykłady.
 • Definicja zespolone pierwiastki z jedności Co znaczy zespolone pierwiastki z liczby 1. Zobacz także: pierwiastki z jedności encyklopedia.
 • Definicja Podzbiorów Wszystkich Zbiór Co znaczy zobacz zestaw podzbiorów jak działa.
 • Definicja Żet Co znaczy fonetycznie, wg wymowy francuskiej (angielskiej), zapisane wyraz jet, w obu tych formach stosowane jako polska nazwa definicje określonego czy jest.
 • Definicja Gęsty Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim jego gęstym uporządkowaniem pojęcie.
 • Definicja Pogoni Zagadnienie Co znaczy znalezienia krzywej, której styczna w każdym jej punkcie jest skierowana do punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po prostej. Zobacz wyjaśnienie.
 • Definicja Uporządkowany Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim porządkiem, zwany także przestrzenią uporządkowaną opis.
 • Definicja Zerownik Co znaczy cyrkiel zerowy) - przyrząd kreślarski wykorzystywany do kreślenia okręgów o małych promieniach (do 5 mm informacje.
 • Definicja Uporządkowany Częściowo Zbiór Co znaczy zestaw z ustaloną w nim relacją częściowego porządku, zwany także przestrzenią częściowo uporządkowaną co to jest.
 • Definicja Domknięty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej określany w różny sposób, na przykład jako: 1. zestaw, którego uzupełnienie jest zbiorem otwartym; 2. zestaw definicja.
 • Definicja Półprostych Zgodność Co znaczy stosunek w zbiorze półprostych zawierających się w ustalonej prostej. Dwie półproste α i β zawarte w jednej prostej nazywa się zgodnymi co znaczy.
 • Definicja Rozłączne Zdarzenia Co znaczy wykluczające się) - takie zdarzenia odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, które są słownik.
 • Definicja Sprzeczne Zdania Co znaczy dwa zdania będące wzajemnie swymi zaprzeczeniami (negacjami znaczenie.
 • Definicja Doskonały Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, pokrywający się ze zbiorem wszystkich jego punktów skupienia, na przykład przedziały domknięte są podzbiorami czym jest.
 • Definicja Ilorazowy Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń ilorazowa co oznacza.
 • Definicja Symboliczny Zapis Co znaczy treści matematycznych prawie wyłącznie dzięki symboli logicznych i matematycznych, na przykład jeżeli Π znaczy zestaw wszystkich punktów krzyżówka.
 • Definicja Otwarty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej X określany w różny sposób, na przykład jako: 1. obiekt rodziny T podzbiorów przestrzeni X, zwanej jej topologią najlepszy.
 • Definicja Dyskretna Zmienna Co znaczy tematyka jest zbiorem skończonym albo przeliczalnym, lecz nie będącym zbiorem gęstym ani w sensie porządkowym, ani topologicznym, na przykłady.
 • Definicja Uporządkowany Dobrze Zbiór Co znaczy zobacz dobre uporządkowanie zbioru encyklopedia.
 • Definicja Cantora Zbiór Co znaczy odcinek podzieli się na trzy równe części i usunie zeń wnętrze części środkowej, w dalszym ciągu powtórzy się te czynności w relacji do jak działa.
 • Definicja Decyzyjna Zmienna Co znaczy zmienna występująca w zagadnieniu wiążącym się z podjęciem jakiejś decyzji, na przykład w zagadnieniu optymalizacyjnym albo w grze czy jest.
 • Definicja Continuum Mocy Zbiór Co znaczy zestaw równoliczny ze zbiorem R wszystkich liczb rzeczywistych pojęcie.
 • Definicja zbiór ograniczony z góry Co znaczy zobacz zestaw ograniczony wyjaśnienie.
 • Definicja Pierwiastkowe Funkcje Zespolone Co znaczy 2 funkcja C ∋ z jest funkcją odwrotną do funkcji Cα ∋ z zn, będącej zacieśnieniem funkcji potęgowej C ∋ z zn do zbioru opis.
 • Definicja Algebry Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy wielomian w stopnia n ≥ 1, o współczynnikach zespolonych, ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony z1. Oczywiście twierdzenie to odnosi informacje.
 • Definicja Zdaniowa Zmienna Co znaczy zmienna, której wartościami są zdania. Zmienne takie występują na przykład w zapisach postaci: ∼ p, p q, p q itp co to jest.
 • Definicja Matematycznej Indukcji Zasada Co znaczy liczba 1 spełnia warunek φ i zachodzi implikacja φ (n) ⇒ φ (n + 1), to każda liczba naturalna spełnia warunek φ. Niekiedy korzysta się z definicja.
 • Definicja Rozgraniczone Zbiory Co znaczy przestrzeni topologicznej nazywa się rozgraniczonymi, gdy (kreska nad symbolem zbioru znaczy jego domknięcie), na przykład wnętrza dwóch co znaczy.
 • Definicja Wykładnicza Funkcja Zespolona Co znaczy ustalona jako suma zespolonego szeregu potęgowego . Z tego ustalenia i ze wzoru Eulera wynika, iż dla z = a + bi zachodzą równości a więc słownik.
 • Definicja Arytmetyki Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy nazwa twierdzenia orzekającego, iż jeżeli liczba całkowita dzieli iloczyn dwóch liczb całkowitych i jest pierwsza względem jednego z znaczenie.
 • Definicja Bezwarunkowa Zbieżność Co znaczy odmiennie bezwzględna zbieżność szeregu czym jest.
 • Definicja Zależna Zmienna Co znaczy zobacz zmienna niezależna co oznacza.
 • Definicja Rozwiązań Zbiór Co znaczy odnosząc się do zagadnień (na przykład równań czy nierówności) mających nieskończenie sporo rozwiązań rozważa się zestaw wszystkich krzyżówka.
 • Definicja Zaprzeczanie Co znaczy warunków będących zaprzeczeniami, a więc negacjami danych zdań czy warunków. Zaprzeczenie zdania p bazuje na utworzeniu zdania ~p poprzez najlepszy.
 • Definicja Wektorowa Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa) - zakończony ciąg (X1,...,Xn) zmiennych losowych wspólnej przestrzeni probabilistycznej (Ω,S,p). Liczba n wyrazów tego przykłady.
 • Definicja Asymptotyczna Zbieżność Co znaczy zobacz zbieżność wg miary encyklopedia.
 • Definicja Źródło Co znaczy cel są alternatywnymi, lecz rzadko wykorzystywanymi nazwami adekwatnie argumentu i wartości funkcji (odwzorowania). Nawiązują one do jak działa.
 • Definicja Otwarty Domknięto Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, będący zbiorem domkniętym i zarazem otwartym. W każdej przestrzeni topologicznej takimi zbiorami jest zestaw czy jest.
 • Definicja zdarzenia wykluczające (wyłączające) się Co znaczy odmiennie zdarzenia rozłączne pojęcie.
 • Definicja Współrzędnych Układu Zmiana Co znaczy płaszczyźnie (albo w przestrzeni) prócz kartezjańskiego układu współrzędnych Oxy jest określony drugi taki układ O´x´y´, a (x,y) i (x´,y´ wyjaśnienie.
 • Definicja Barw Czterech Zagadnienie Co znaczy czy przy każdym układzie krajów na mapie można tak dobrać barwy tych krajów, aby użyć najwyżej czterech kolorów i aby jakiekolwiek dwa opis.
 • Definicja Pozorna Zmienna Co znaczy taka zmienna występująca w jakimś wyrażeniu, od wartości której nie zależy wartość tego wyrażenia. Zobacz zmienna ważna informacje.
 • Definicja Elementarne Zdarzenia Co znaczy prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty danego doświadczenia losowego, na przykład dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką co to jest.
 • Definicja Sumowania Granic Zmiana Co znaczy skończonej ilości składników można zapisać dzięki znaku sumowania ∑w różny sposób, a mianowicie dla p ∈ Z. Zmiana jednego z tych sposobów definicja.
 • Definicja Metryczna Zbieżność Co znaczy istnienie granicy ciągu (xn) punktów (mogą nimi być również funkcje albo inne obiekty) przestrzeni metrycznej (X, ρ) i opis tej granicy co znaczy.
 • Definicja Standaryzowana Losowa Zmienna Co znaczy zobacz standaryzacja zmiennej losowej słownik.
 • Definicja Normy Według Zbieżność Co znaczy przestrzeni unormowanej normą || || zbieżnością metryczną względem metryki ρ tej przestrzeni, określonej wzorem ρ (x,y) = ||x - y znaczenie.
 • Definicja zbieżność wstępującego ciągu zbiorów Co znaczy wstępujący (An) podzbiorów jakiejś przestrzeni uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się sumę wszystkich jego wyrazów czym jest.
 • Definicja Się Zerowanie Co znaczy wartości 0 w ustalonym punkcie poprzez rozważaną funkcję. Mówi się na przykład, iż wielomian x2 - 1 zeruje się w punktach - 1 i 1, a pole co oznacza.
 • Definicja Zbioru Figury Zewnętrze Co znaczy punktów przestrzeni (topologicznej), gdzie rozważana jest dana figura, nie należących do domknięcia tej figury, a więc to jest uzupełnienie krzyżówka.
 • Definicja Pozaskończonej Indukcji Zasada Co znaczy zobacz indukcja pozaskończona najlepszy.
 • Definicja Kwantyfikowana Zmienna Co znaczy zmienna, do której zastosowano któryś z kwantyfikatorów przykłady.
 • Definicja Konstrukcyjne Zadania Co znaczy na znalezieniu metody otrzymania nieznanego elementu (punktu, odcinka, prostej, figury i tym podobne) o zadanych własnościach albo encyklopedia.
 • Definicja Zbiór Co znaczy określone aksjomatyką teorii mnogości, jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć matematycznych, aczkolwiek zostało do matematyki jak działa.
 • Definicja zbiór ograniczony z dołu Co znaczy zobacz zestaw ograniczony czy jest.
 • Definicja Zbiorów Się Zawieranie Co znaczy zobacz część zbioru pojęcie.
 • Definicja Losowa Zmienna Co znaczy występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną, wykorzystywane matematyzacji różnorodnych wyjaśnienie.
 • Definicja Niemożliwe Zdarzenie Co znaczy zjawisko puste) - zestaw pusty zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 opis.
 • Definicja Wielomianu Pierwiastki Zespolone Co znaczy zobacz pierwiastki wielomianu informacje.
 • Definicja Ograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A co to jest.
 • Definicja Podzbiorów Zbiór Co znaczy X można rozważać różne zbiory (zwane regularnie rodzinami) jego podzbiorów, a więc zbiory, których elementami są podzbiory zbioru X definicja.
 • Definicja Cechy Wartości Zbiór Co znaczy statystycznych zestaw, którego przedmioty są przyporządkowywane elementom badanej populacji i określają badaną cechę, na przykład zbiorem co znaczy.
 • Definicja Zdarzenie Co znaczy obiekt czasoprzestrzeni, zwany także punktochwilą; 2. jedno z fundamentalnych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, zwane także zdarzeniem słownik.
 • Definicja Relacji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją stosunku ℜ ⊆ X×Y do podzbiorów X* ⊆ X i Y* ⊆ Y jest relacją ℜ *, ustaloną wzorem ℜ * = ℜ∩(X*×Y*), na przykład dla znaczenie.
 • Definicja Pewne Zdarzenie Co znaczy zjawisko pełne) - zestaw wszystkich zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 czym jest.
 • Definicja Wolna Zmienna Co znaczy występująca w warunku, do której nie zastosowano kwantyfikatora, na przykład w zapisie jedyną zmienną wolną jest zmienna A, której co oznacza.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Co znaczy ciągiem przedmiotów przestrzeni topologicznej, gdzie jest określone do - dawanie, to szereg nazywa się zbieżnym, gdy jest zbieżny ciąg (sn krzyżówka.
 • Definicja Powierzchnia Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja powierzchni najlepszy.
 • Definicja Prosta Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja prostej przykłady.
 • Definicja Ułamków Zamiana Co znaczy zwykłego na dziesiętny bazuje na podzieleniu jego licznika poprzez mianownik, nie mniej jednak rezultat tego dzielenia otrzymuje się w encyklopedia.
 • Definicja Królewieckich Mostów Zagadnienie Co znaczy Leonarda Eulera zapytanie, czy można wytyczyć taką trasę spaceru po Królewcu, aby przejść poprzez każdy z siedmiu jego mostów jeden raz i jak działa.
 • Definicja Nieprzeliczalny Zbiór Co znaczy i nierównoliczny (równoliczny) ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Zbiorami nieprzeliczalnymi są na przykład: zestaw R wszystkich czy jest.
 • Definicja Definiowania Arystotelesa Zasada Co znaczy definicji tak, aby orzekała ona, jakiego rodzaju znanym już definicją jest definicja definiowane i aby podawała cechę wyróżniającą je pojęcie.
 • Definicja Trygonometryczne Funkcje Zespolone Co znaczy zobacz sinus liczby zespolonej wyjaśnienie.
 • Definicja zbieżność zstępującego ciągu zbiorów Co znaczy każdy ciąg zstępujący (An) zbiorów uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się wspólną część wszystkich jego wyrazów opis.
 • Definicja Zdanie Co znaczy niż w gramatyce, poprzez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości albo fałszywości. Zwrot &# informacje.
 • Definicja Absolutna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki co to jest.
 • Definicja Pusty Zbiór Co znaczy operowania zbiorami celowe okazało się wprowadzenie do matematyki zbioru nie mającego jakichkolwiek przedmiotów, zwanego zbiorem pustym i definicja.
 • Definicja Niezależne Zdarzenia Co znaczy zobacz niezależność zdarzeń co znaczy.
 • Definicja Bazy Zmiana Co znaczy n i {ei´}i = 1,...,n są dwiema bazami w tej samej przestrzeni liniowej V, to współrzędne wektorów, współczynniki funkcjonałów słownik.
 • Definicja Określoności Zbiór Co znaczy zobacz funkcja znaczenie.
 • Definicja Krzywa Zorientowana Co znaczy zobacz krzywa skierowana czym jest.
 • Definicja Nieskończony Zbiór Co znaczy z jakąś własną częścią właściwą, na przykład zestaw N wszystkich liczb naturalnych jest równoliczny z jego podzbiorem złożonym z wszystkich co oznacza.
 • Definicja Miary Według Zbieżność Co znaczy mierzalnych funkcji rzeczywistych, ustalonych w mierzalnym podzbiorze D przestrzeni X z miarą μ, nazywa się zbieżnym wg miary (albo krzyżówka.
 • Definicja Forma Znakozmienna Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona najlepszy.
 • Definicja Zmienna Co znaczy znak oznaczający którykolwiek, nieustalony obiekt ustalonego zbioru D, zwanego dziedziną tej zmiennej. Przedmioty zbioru D nazywają się przykłady.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja SŁOWNIK Zmienna, Znakozmienna Forma, Zbieżność Według Miary, Zbiór Nieskończony, Zorientowana Krzywa, Zbiór Określoności, Zmiana Bazy, Zdarzenia Niezależne, Zbiór co to znaczy.

Słownik Czym jest Zmienna, Znakozmienna Forma, Zbieżność Według Miary, Zbiór co to jest.