Zastosowania Matematyki, Zasadnicze Twierdzenie Arytmetyki, Zasada Wyłączonego Środka, Zasada.
zastosowania matematyki co to jest

Definicje matematyka na Z

 • Definicja Uporządkowany Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim porządkiem, zwany także przestrzenią uporządkowaną co to jest.
 • Definicja Funkcji Wartości Zbiór Co znaczy zobacz funkcja definicja.
 • Definicja Metryczna Zbieżność Co znaczy istnienie granicy ciągu (xn) punktów (mogą nimi być również funkcje albo inne obiekty) przestrzeni metrycznej (X, ρ) i opis tej granicy co znaczy.
 • Definicja zbiór gęsty w sobie Co znaczy przestrzeni topologicznej, którego każdy pkt. jest jego punktem skupienia. W sobie gęstymi podzbiorami przestrzeni R są na przykład słownik.
 • Definicja Domknięty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej określany w różny sposób, na przykład jako: 1. zestaw, którego uzupełnienie jest zbiorem otwartym; 2. zestaw znaczenie.
 • Definicja Półprostych Zgodność Co znaczy stosunek w zbiorze półprostych zawierających się w ustalonej prostej. Dwie półproste α i β zawarte w jednej prostej nazywa się zgodnymi czym jest.
 • Definicja Funkcji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją funkcji f do podzbioru E dziedziny D funkcji f, jest funkcją oznaczaną symbolem f|E i przyporządkowującą każdemu co to jest.
 • Definicja Ego Cauchy Zagadnienie Co znaczy stawiane najczęściej odnosząc się do równań różniczkowych zwykłych, a opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania, które definicja.
 • Definicja Barw Czterech Zagadnienie Co znaczy czy przy każdym układzie krajów na mapie można tak dobrać barwy tych krajów, aby użyć najwyżej czterech kolorów i aby jakiekolwiek dwa co znaczy.
 • Definicja Ułamków Zamiana Co znaczy zwykłego na dziesiętny bazuje na podzieleniu jego licznika poprzez mianownik, nie mniej jednak rezultat tego dzielenia otrzymuje się w słownik.
 • Definicja Macierzowy Zapis Co znaczy dotyczących przestrzeni wielowymiarowych regularnie skończone ciągi traktuje się jako macierze o jednej kolumnie i słowach ciągów jako ich znaczenie.
 • Definicja Zaprzeczanie Co znaczy warunków będących zaprzeczeniami, a więc negacjami danych zdań czy warunków. Zaprzeczenie zdania p bazuje na utworzeniu zdania ~p poprzez czym jest.
 • Definicja Definiowania Arystotelesa Zasada Co znaczy definicji tak, aby orzekała ona, jakiego rodzaju znanym już definicją jest definicja definiowane i aby podawała cechę wyróżniającą je co to jest.
 • Definicja Algebry Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy wielomian w stopnia n ≥ 1, o współczynnikach zespolonych, ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony z1. Oczywiście twierdzenie to odnosi definicja.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Co znaczy ciągiem przedmiotów przestrzeni topologicznej, gdzie jest określone do - dawanie, to szereg nazywa się zbieżnym, gdy jest zbieżny ciąg (sn co znaczy.
 • Definicja Miary Według Zbieżność Co znaczy mierzalnych funkcji rzeczywistych, ustalonych w mierzalnym podzbiorze D przestrzeni X z miarą μ, nazywa się zbieżnym wg miary (albo słownik.
 • Definicja Rozłączne Zbiory Co znaczy się rozłącznymi, gdy nie mają ani jednego elementu wspólnego, a więc gdy A∩B = ∅. O większej ilości zbiorów mówi się, iż są rozłączne znaczenie.
 • Definicja Równoliczne Zbiory Co znaczy nazywają się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie jednego z nich na drugi. Równoliczność zbiorów nieskończonych nie czym jest.
 • Definicja Otwarty Domknięto Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, będący zbiorem domkniętym i zarazem otwartym. W każdej przestrzeni topologicznej takimi zbiorami jest zestaw co to jest.
 • Definicja zbiór gęsty w przestrzeni Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się gęstym w tej przestrzeni, gdy każdy jej pkt. jest punktem skupienia zbioru A, na przykład podzbiór definicja.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Jordana Co znaczy przestrzeni Rn, którego miara wewnętrzna różni się od miary zewnętrznej (miara Jordana). Takimi zbiorami są: kwadrat sito (na płaszczyźnie co znaczy.
 • Definicja Nieograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej, nie zawierający się w żadnej kuli domkniętej w tej przestrzeni, nazywa się nieograniczonym w sensie metrycznym, na słownik.
 • Definicja Nieskończony Zbiór Co znaczy z jakąś własną częścią właściwą, na przykład zestaw N wszystkich liczb naturalnych jest równoliczny z jego podzbiorem złożonym z wszystkich znaczenie.
 • Definicja Nigdziegęsty Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się nigdziegęstym, gdy w każdej kuli zawiera się kula rozłączna ze zbiorem A, na przykład przy każdej czym jest.
 • Definicja Ograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A co to jest.
 • Definicja Otwarty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej X określany w różny sposób, na przykład jako: 1. obiekt rodziny T podzbiorów przestrzeni X, zwanej jej topologią definicja.
 • Definicja Potęgowy Zbiór Co znaczy zbiorów X i Y symbolem YX znaczy się zestaw wszystkich funkcji ustalonych w zbiorze X i przyjmujących wartości w zbiorze Y. Zestaw ten co znaczy.
 • Definicja Spójny Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, który wspólnie z topologią indukowaną z tej przestrzeni sam jest przestrzenią topologiczną spójną (przestrzeń słownik.
 • Definicja Zwarty Zbiór Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej, określany zazwyczaj jednym z dwóch sposobów: 1. jako zestaw o tej własności, iż z każdego jego pokrycia znaczenie.
 • Definicja Zdanie Co znaczy niż w gramatyce, poprzez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości albo fałszywości. Zwrot &# czym jest.
 • Definicja Elementarne Zdarzenia Co znaczy prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty danego doświadczenia losowego, na przykład dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką co to jest.
 • Definicja Przeciwne Zdarzenia Co znaczy B odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, iż A ∪ B = X i A∩B = ∅, a więc każdy z definicja.
 • Definicja Rozłączne Zdarzenia Co znaczy wykluczające się) - takie zdarzenia odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, które są co znaczy.
 • Definicja Się Zerowanie Co znaczy wartości 0 w ustalonym punkcie poprzez rozważaną funkcję. Mówi się na przykład, iż wielomian x2 - 1 zeruje się w punktach - 1 i 1, a pole słownik.
 • Definicja Metoda Jedynkowa Zerowo Co znaczy sposobem zero-jedynkową, bazuje na przyporządkowaniu zdaniu prawdziwemu cyfry 1, a fałszywemu cyfry 0 i służy do sprawdzania (dowodzenia znaczenie.
 • Definicja Wykładnicza Funkcja Zespolona Co znaczy ustalona jako suma zespolonego szeregu potęgowego . Z tego ustalenia i ze wzoru Eulera wynika, iż dla z = a + bi zachodzą równości a więc czym jest.
 • Definicja zgodność orientacji sąsiednich komórek Co znaczy sympleksy) ukierunkowane o równych wymiarach mają orientacje właściwe, gdy na wspólnej ścianie o wymiarze o 1 niższym indukują orientacje co to jest.
 • Definicja Sumowania Granic Zmiana Co znaczy skończonej ilości składników można zapisać dzięki znaku sumowania ∑w różny sposób, a mianowicie dla p ∈ Z. Zmiana jednego z tych sposobów definicja.
 • Definicja Wektorowe Pole Zupełne Co znaczy Rn ⊇ D Rn nazywa się zupełnym, jeżeli dla każdego x ∈ D rozwiązanie f: R ⊇ Δ Rn układu równań różniczkowych: spełniające warunek startowy f co znaczy.
 • Definicja Współrzędnych Układu Zmiana Co znaczy płaszczyźnie (albo w przestrzeni) prócz kartezjańskiego układu współrzędnych Oxy jest określony drugi taki układ O´x´y´, a (x,y) i (x´,y´ słownik.
 • Definicja Zmienna Co znaczy znak oznaczający którykolwiek, nieustalony obiekt ustalonego zbioru D, zwanego dziedziną tej zmiennej. Przedmioty zbioru D nazywają się znaczenie.
 • Definicja Całkowania Zmienna Co znaczy w wyrażeniu podcałkowym i oznaczająca zmienną niezależną funkcji podcałkowej, którą to wyrażenie ustala, na przykład w zapisach zmiennymi czym jest.
 • Definicja Istotna Zmienna Co znaczy występująca w jakimś wyrażeniu matematycznym, iż przy odpowiedniej zmianie jej wartości wymienia się także wartość samego wyrażenia, na co to jest.
 • Definicja Niezależna Zmienna Co znaczy definicją funkcji (odwzorowania) i to jest ta zmienna, której dziedziną jest tematyka funkcji. Jeżeli funkcja f jest rozważana jako funkcja definicja.
 • Definicja Niezależne Losowe Zmienne Co znaczy losowe X i Y tej samej przestrzeni probabilistycznej (prawdopodobieństwo), iż dla każdych dwóch liczb rzeczywistych x i y zdarzenia co znaczy.
 • Definicja Metryczna Przestrzeń Zupełna Co znaczy przestrzeń metryczna mająca tę własność, iż każdy ciąg jej punktów, spełniający warunek Cauchy´ego, jest zbieżny do punktu tej przestrzeni słownik.
 • Definicja Wielomianu Pierwiastki Zespolone Co znaczy zobacz pierwiastki wielomianu znaczenie.
 • Definicja Zero Miary Zbiór Co znaczy regularnie stosowana nazwa podzbioru przestrzeni z miarą, którego miara wynosi 0 czym jest.
 • Definicja Odwzorowania Wartości Zbiór Co znaczy zobacz zestaw wartości funkcji co to jest.
 • Definicja Nieprzeliczalny Zbiór Co znaczy i nierównoliczny (równoliczny) ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Zbiorami nieprzeliczalnymi są na przykład: zestaw R wszystkich definicja.
 • Definicja Pusty Zbiór Co znaczy operowania zbiorami celowe okazało się wprowadzenie do matematyki zbioru nie mającego jakichkolwiek przedmiotów, zwanego zbiorem pustym i co znaczy.
 • Definicja Doskonały Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, pokrywający się ze zbiorem wszystkich jego punktów skupienia, na przykład przedziały domknięte są podzbiorami słownik.
 • Definicja Odwzorowań Złożenie Co znaczy zobacz składanie odwzorowań znaczenie.
 • Definicja Pełne Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko pewne czym jest.
 • Definicja Pozaskończonej Indukcji Zasada Co znaczy zobacz indukcja pozaskończona co to jest.
 • Definicja Królewieckich Mostów Zagadnienie Co znaczy Leonarda Eulera zapytanie, czy można wytyczyć taką trasę spaceru po Królewcu, aby przejść poprzez każdy z siedmiu jego mostów jeden raz i definicja.
 • Definicja Zbieżności Zbiór Co znaczy funkcji o wspólnej dziedzinie D i o wartościach w tej samej przestrzeni topologicznej Y to jest zestaw wszystkich takich x ∈ D, iż ciąg co znaczy.
 • Definicja Wolna Zmienna Co znaczy występująca w warunku, do której nie zastosowano kwantyfikatora, na przykład w zapisie jedyną zmienną wolną jest zmienna A, której słownik.
 • Definicja Najmniejszy Zbiór Co znaczy stosowany w sensie bezwzględnym, ale stosowany tylko w sensie „najmniejszy spośród zbiorów mających ustaloną własność” albo &# znaczenie.
 • Definicja Matematycznej Indukcji Zasada Co znaczy liczba 1 spełnia warunek φ i zachodzi implikacja φ (n) ⇒ φ (n + 1), to każda liczba naturalna spełnia warunek φ. Niekiedy korzysta się z czym jest.
 • Definicja Zbieżność Co znaczy ogólny termin oznaczający istnienie granicy różnych ciągów i funkcji i sumy - w razie szeregów co to jest.
 • Definicja Konstrukcyjne Zadania Co znaczy na znalezieniu metody otrzymania nieznanego elementu (punktu, odcinka, prostej, figury i tym podobne) o zadanych własnościach albo definicja.
 • Definicja Symboliczny Zapis Co znaczy treści matematycznych prawie wyłącznie dzięki symboli logicznych i matematycznych, na przykład jeżeli Π znaczy zestaw wszystkich punktów co znaczy.
 • Definicja Punktowa Zbieżność Co znaczy fn) odwzorowań mających wspólną dziedzinę D i przyjmujących wartości w tej samej przestrzeni topologicznej X. Funkcję f, ustaloną w słownik.
 • Definicja Średnich Według Zbieżność Co znaczy nazywa się zbieżnym wg średnich do liczby a, gdy jest zbieżny do tej liczby ciąg (σ n) średnich arytmetycznych określony następująco znaczenie.
 • Definicja Cantora Zbiór Co znaczy odcinek podzieli się na trzy równe części i usunie zeń wnętrze części środkowej, w dalszym ciągu powtórzy się te czynności w relacji do czym jest.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Jordana Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni (ogólniej - przestrzeni Rn), dla którego jest ustalona miara Jordana, a więc jego wewnętrzna i zewnętrzna co to jest.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy podzbiór przestrzeni Rn dla n ∈ N, dla którego jest ustalona miara Lebesgue´a, a więc spełniający warunek Carathéodory´ego definicja.
 • Definicja Rozwiązań Zbiór Co znaczy odnosząc się do zagadnień (na przykład równań czy nierówności) mających nieskończenie sporo rozwiązań rozważa się zestaw wszystkich co znaczy.
 • Definicja Cechy Wartości Zbiór Co znaczy statystycznych zestaw, którego przedmioty są przyporządkowywane elementom badanej populacji i określają badaną cechę, na przykład zbiorem słownik.
 • Definicja Zdarzenie Co znaczy obiekt czasoprzestrzeni, zwany także punktochwilą; 2. jedno z fundamentalnych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, zwane także zdarzeniem znaczenie.
 • Definicja Zero Co znaczy oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb naturalnych, będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb. Poprzez analogię do czym jest.
 • Definicja Wielomianu Zero Co znaczy rzeczywistej (zespolonej), nazywane także jego miejscem zerowym, punktem zerowym albo pierwiastkiem, jest taką liczbą rzeczywistą co to jest.
 • Definicja Logarytmiczna Funkcja Zespolona Co znaczy odwrotna do zespolonej funkcji wykładniczej C ∋ z ez zacieśnionej do podzbioru Cα przestrzeni C, którego elementami są takie liczby definicja.
 • Definicja Bazy Zmiana Co znaczy n i {ei´}i = 1,...,n są dwiema bazami w tej samej przestrzeni liniowej V, to współrzędne wektorów, współczynniki funkcjonałów co znaczy.
 • Definicja Losowa Zmienna Co znaczy występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną, wykorzystywane matematyzacji różnorodnych słownik.
 • Definicja Wektorowa Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa) - zakończony ciąg (X1,...,Xn) zmiennych losowych wspólnej przestrzeni probabilistycznej (Ω,S,p). Liczba n wyrazów tego znaczenie.
 • Definicja Wektora Zwrot Co znaczy wieloma punktami przestrzeni euklidesowej (afinicznej) skończonego wymiaru, to zwrotem wektora zaczepionego nazywa się zwrot prostej AB czym jest.
 • Definicja Źródło Co znaczy cel są alternatywnymi, lecz rzadko wykorzystywanymi nazwami adekwatnie argumentu i wartości funkcji (odwzorowania). Nawiązują one do co to jest.
 • Definicja Żet Co znaczy fonetycznie, wg wymowy francuskiej (angielskiej), zapisane wyraz jet, w obu tych formach stosowane jako polska nazwa definicje określonego definicja.
 • Definicja Trygonometryczne Funkcje Zespolone Co znaczy zobacz sinus liczby zespolonej co znaczy.
 • Definicja Jednostajna Niemal Zbieżność Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność słownik.
 • Definicja zdarzenia wykluczające (wyłączające) się Co znaczy odmiennie zdarzenia rozłączne znaczenie.
 • Definicja zespolone pierwiastki z jedności Co znaczy zespolone pierwiastki z liczby 1. Zobacz także: pierwiastki z jedności czym jest.
 • Definicja Twierdzenia Założenia Co znaczy zobacz twierdzenie co to jest.
 • Definicja Bezwzględna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki definicja.
 • Definicja Jednostajna Zbieżność Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność co znaczy.
 • Definicja Gęsty Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim jego gęstym uporządkowaniem słownik.
 • Definicja Pełny Zbiór Co znaczy zobacz przestrzeń znaczenie.
 • Definicja Złożone Zdanie Co znaczy zdanie, które złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi czym jest.
 • Definicja Losowe Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko 2 co to jest.
 • Definicja Ciągła Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa, której dystrybuanta F wyraża się wzorem , gdzie f jest pewną funkcją nieujemną definicja.
 • Definicja Dwuwymiarowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa wektorowa co znaczy.
 • Definicja Zależna Zmienna Co znaczy zobacz zmienna niezależna słownik.
 • Definicja Normy Według Zbieżność Co znaczy przestrzeni unormowanej normą || || zbieżnością metryczną względem metryki ρ tej przestrzeni, określonej wzorem ρ (x,y) = ||x - y znaczenie.
 • Definicja Statystyczna Zbiorowość Co znaczy zobacz populacja czym jest.
 • Definicja Ilorazowy Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń ilorazowa co to jest.
 • Definicja Apoloniusza Zagadnienie Co znaczy dotyczy możliwości i metody konstrukcji dzięki cyrkla i liniału okręgu stycznego do trzech okręgów położonych na jednej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja Skończony Zbiór Co znaczy jest równoliczny z żadną własną częścią właściwą a więc, popularnie mówiąc, którego liczba przedmiotów wyraża się liczbą naturalną co znaczy.
 • Definicja Forma Znakozmienna Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona słownik.
 • Definicja Krzywa Zorientowana Co znaczy zobacz krzywa skierowana znaczenie.
 • Definicja Powierzchnia Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja powierzchni czym jest.
 • Definicja Jednoelementowy Zbiór Co znaczy zestaw, do którego należy tylko jeden obiekt, niekiedy nazywany zbiorem jednostkowym co to jest.
 • Definicja Pewne Zdarzenie Co znaczy zjawisko pełne) - zestaw wszystkich zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 definicja.
 • Definicja Puste Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko niemożliwe co znaczy.
 • Definicja Zerownik Co znaczy cyrkiel zerowy) - przyrząd kreślarski wykorzystywany do kreślenia okręgów o małych promieniach (do 5 mm słownik.
 • Definicja Pierwiastkowe Funkcje Zespolone Co znaczy 2 funkcja C ∋ z jest funkcją odwrotną do funkcji Cα ∋ z zn, będącej zacieśnieniem funkcji potęgowej C ∋ z zn do zbioru znaczenie.
 • Definicja Czasowa Zmienna Co znaczy zmienna, która w rozważanym zagadnieniu jest interpretowana jako czas czym jest.
 • Definicja Decyzyjna Zmienna Co znaczy zmienna występująca w zagadnieniu wiążącym się z podjęciem jakiejś decyzji, na przykład w zagadnieniu optymalizacyjnym albo w grze co to jest.
 • Definicja Dyskretna Zmienna Co znaczy tematyka jest zbiorem skończonym albo przeliczalnym, lecz nie będącym zbiorem gęstym ani w sensie porządkowym, ani topologicznym, na definicja.
 • Definicja Kwantyfikowana Zmienna Co znaczy zmienna, do której zastosowano któryś z kwantyfikatorów co znaczy.
 • Definicja Liczbowa Zmienna Co znaczy wartościami są liczby. Podobnie terminy: zmienna rzeczywista i zmienna zespolona oznaczają zmienne, których wartościami są adekwatnie słownik.
 • Definicja Dyskretna Losowa Zmienna Co znaczy skokowa) - zmienna losowa, której zestaw wartości jest zakończony albo jest zbiorem przeliczalnym, nie będącym gęstym podzbiorem zbioru R znaczenie.
 • Definicja Skokowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa dyskretna czym jest.
 • Definicja Standaryzowana Losowa Zmienna Co znaczy zobacz standaryzacja zmiennej losowej co to jest.
 • Definicja Kompleks Zorientowany Co znaczy wszystkie komórki (sympleksy) najwyższego wymiaru zostały tak ukierunkowane, aby orientacje komórek sąsiednich były właściwe. Zobacz definicja.
 • Definicja Zbiorów Się Zawieranie Co znaczy zobacz część zbioru co znaczy.
 • Definicja Continuum Mocy Zbiór Co znaczy zestaw równoliczny ze zbiorem R wszystkich liczb rzeczywistych słownik.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy przestrzeni Rn nie spełniający warunku Carathéodory´ego (miara Lebesgue´a). Niekonstruktywny dowód istnienia takiego zbioru, korzystający z znaczenie.
 • Definicja Podzbiorów Wszystkich Zbiór Co znaczy zobacz zestaw podzbiorów czym jest.
 • Definicja Wypukły Zbiór Co znaczy przestrzeni euklidesowej (afinicznej), iż dla każdych dwóch jego punktów A i B odcinek [AB] złączający te punkty zawiera się w zbiorze Z co to jest.
 • Definicja Zamknięty Zbiór Co znaczy odmiennie zestaw domknięty definicja.
 • Definicja Elementarnych Zdarzeń Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń zdarzeń elementarnych. Zobacz prawdopodobieństwo co znaczy.
 • Definicja Sprzeczne Zdania Co znaczy dwa zdania będące wzajemnie swymi zaprzeczeniami (negacjami słownik.
 • Definicja Proste Zdanie Co znaczy zdanie, które nie złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi znaczenie.
 • Definicja Niezależne Zdarzenia Co znaczy zobacz niezależność zdarzeń czym jest.
 • Definicja zespolone pierwiastki z liczby Co znaczy pierwiastki algebraiczne z tej liczby. Jeśli u ∈ C,|u| = ρ > 0 i Argu = α ∈ [0,2 π), to zespolonymi pierwiastkami n-tego stopnia z liczby u co to jest.
 • Definicja Zbioru Figury Zewnętrze Co znaczy punktów przestrzeni (topologicznej), gdzie rozważana jest dana figura, nie należących do domknięcia tej figury, a więc to jest uzupełnienie definicja.
 • Definicja Zbiorów Złącze Złączenie Co znaczy dawniej lansowana, polska nazwa sumy zbiorów, która jednak nie przyjęła się co znaczy.
 • Definicja Podział Złoty Co znaczy przykład odcinka) na takie dwie części, iż relacja mniejszej do większej jest równy stosunkowi większej do całości. Zobacz podział złoty słownik.
 • Definicja Zmiennych Zmiana Co znaczy najczęściej złożenie danego odwzorowania jako odwzorowania zewnętrznego, z dyfeomorfizmem jego przestrzeni argumentów jako odwzorowaniem znaczenie.
 • Definicja Pozorna Zmienna Co znaczy taka zmienna występująca w jakimś wyrażeniu, od wartości której nie zależy wartość tego wyrażenia. Zobacz zmienna ważna czym jest.
 • Definicja Zdaniowa Zmienna Co znaczy zmienna, której wartościami są zdania. Zmienne takie występują na przykład w zapisach postaci: ∼ p, p q, p q itp co to jest.
 • Definicja Prosta Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja prostej definicja.
 • Definicja Prostej Zwrot Co znaczy abstrakcji względem stosunku zgodności półprostych danej prostej. Jeden z dwóch zwrotów prostej można wyróżnić poprzez wyróżnienie jednej co znaczy.
 • Definicja Absolutna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki słownik.
 • Definicja Asymptotyczna Zbieżność Co znaczy zobacz zbieżność wg miary znaczenie.
 • Definicja Bezwarunkowa Zbieżność Co znaczy odmiennie bezwzględna zbieżność szeregu czym jest.
 • Definicja Ciągu Zbieżność Co znaczy znaczy istnienie granicy tego ciągu i odnosi się do ciągów liczbowych, funkcyjnych i do ciągów różnych innych obiektów co to jest.
 • Definicja zbieżność wstępującego ciągu zbiorów Co znaczy wstępujący (An) podzbiorów jakiejś przestrzeni uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się sumę wszystkich jego wyrazów definicja.
 • Definicja zbieżność zstępującego ciągu zbiorów Co znaczy każdy ciąg zstępujący (An) zbiorów uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się wspólną część wszystkich jego wyrazów co znaczy.
 • Definicja Rozgraniczone Zbiory Co znaczy przestrzeni topologicznej nazywa się rozgraniczonymi, gdy (kreska nad symbolem zbioru znaczy jego domknięcie), na przykład wnętrza dwóch słownik.
 • Definicja Zbiór Co znaczy określone aksjomatyką teorii mnogości, jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć matematycznych, aczkolwiek zostało do matematyki znaczenie.
 • Definicja Algebraiczny Zbiór Co znaczy odmiennie utwór algebraiczny czym jest.
 • Definicja Argumentów Zbiór Co znaczy odmiennie tematyka funkcji. Zobacz także funkcja co to jest.
 • Definicja Borelowski Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, należący do borelowskiego ciała zbiorów. Nazwa pochodzi od nazwiska matematyka franc. Emila Borela (1871 - 1956 definicja.
 • Definicja Uporządkowany Częściowo Zbiór Co znaczy zestaw z ustaloną w nim relacją częściowego porządku, zwany także przestrzenią częściowo uporządkowaną co znaczy.
 • Definicja Uporządkowany Dobrze Zbiór Co znaczy zobacz dobre uporządkowanie zbioru słownik.
 • Definicja zbiór ograniczony z dołu Co znaczy zobacz zestaw ograniczony znaczenie.
 • Definicja zbiór ograniczony z góry Co znaczy zobacz zestaw ograniczony czym jest.
 • Definicja Określoności Zbiór Co znaczy zobacz funkcja co to jest.
 • Definicja Podzbiorów Zbiór Co znaczy X można rozważać różne zbiory (zwane regularnie rodzinami) jego podzbiorów, a więc zbiory, których elementami są podzbiory zbioru X definicja.
 • Definicja Przeliczalny Zbiór Co znaczy ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Regularnie jednak do zbiorów przeliczalnych zalicza się również zbiory skończone. Nazwa &# co znaczy.
 • Definicja Niemożliwe Zdarzenie Co znaczy zjawisko puste) - zestaw pusty zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 słownik.
 • Definicja Relacji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją stosunku ℜ ⊆ X×Y do podzbiorów X* ⊆ X i Y* ⊆ Y jest relacją ℜ *, ustaloną wzorem ℜ * = ℜ∩(X*×Y*), na przykład dla znaczenie.
 • Definicja Matematyczne Zadania Co znaczy matematyczne dostosowane do poziomu uczącego się. Są także ważnym składnikiem nauczania i uczenia się matematyki, bo uczą w pierwszej czym jest.
 • Definicja Brzegowe Zagadnienie Co znaczy opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania różniczkowego (albo innego równania funkcyjnego), które na brzegu obszaru co to jest.
 • Definicja Pogoni Zagadnienie Co znaczy znalezienia krzywej, której styczna w każdym jej punkcie jest skierowana do punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po prostej. Zobacz definicja.
 • Definicja Zależność Co znaczy zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x odpowiada ustalona zmiana zmiennej y. Matematycznym opisem zależności są w pierwszej co znaczy.
 • Definicja Przeczenia Podwójnego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia słownik.
 • Definicja Środka Wyłączonego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia znaczenie.
 • Definicja Arytmetyki Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy nazwa twierdzenia orzekającego, iż jeżeli liczba całkowita dzieli iloczyn dwóch liczb całkowitych i jest pierwsza względem jednego z czym jest.
 • Definicja Matematyki Zastosowania Co znaczy problematyka wiążąca się nie tylko z naukami ścisłymi i technicznymi, ale również z pozostałymi naukami przyrodniczymi (biologia, medycyna co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Zastosowania Matematyki, Zasadnicze Twierdzenie Arytmetyki, Zasada Wyłączonego Środka, Zasada Podwójnego Przeczenia, Zależność, Zagadnienie Pogoni, Zagadnienie co to znaczy.

Słownik Zastosowania Matematyki, Zasadnicze Twierdzenie Arytmetyki co to jest.