Zamiana ułamków co znaczy zdarzenie losowe krzyżówka założenia twierdzenia co to jest zorientowana.
zbieżność szeregu zbiór co to jest

Definicje matematyka na Z

 • Definicja Szeregu Zbieżność Co znaczy ciągiem przedmiotów przestrzeni topologicznej, gdzie jest określone do - dawanie, to szereg nazywa się zbieżnym, gdy jest zbieżny ciąg (sn co znaczy.
 • Definicja Najmniejszy Zbiór Co znaczy stosowany w sensie bezwzględnym, ale stosowany tylko w sensie „najmniejszy spośród zbiorów mających ustaloną własność” albo &# krzyżówka.
 • Definicja Zbioru Figury Zewnętrze Co znaczy punktów przestrzeni (topologicznej), gdzie rozważana jest dana figura, nie należących do domknięcia tej figury, a więc to jest uzupełnienie co to jest.
 • Definicja Absolutna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki słownik.
 • Definicja Pozaskończonej Indukcji Zasada Co znaczy zobacz indukcja pozaskończona czym jest.
 • Definicja Zwarty Zbiór Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej, określany zazwyczaj jednym z dwóch sposobów: 1. jako zestaw o tej własności, iż z każdego jego pokrycia co oznacza.
 • Definicja zbiór ograniczony z dołu Co znaczy zobacz zestaw ograniczony tłumaczenie.
 • Definicja Pierwiastkowe Funkcje Zespolone Co znaczy 2 funkcja C ∋ z jest funkcją odwrotną do funkcji Cα ∋ z zn, będącej zacieśnieniem funkcji potęgowej C ∋ z zn do zbioru przykłady.
 • Definicja Symboliczny Zapis Co znaczy treści matematycznych prawie wyłącznie dzięki symboli logicznych i matematycznych, na przykład jeżeli Π znaczy zestaw wszystkich punktów definicja.
 • Definicja Definiowania Arystotelesa Zasada Co znaczy definicji tak, aby orzekała ona, jakiego rodzaju znanym już definicją jest definicja definiowane i aby podawała cechę wyróżniającą je encyklopedia.
 • Definicja Rozłączne Zbiory Co znaczy się rozłącznymi, gdy nie mają ani jednego elementu wspólnego, a więc gdy A∩B = ∅. O większej ilości zbiorów mówi się, iż są rozłączne jak działa.
 • Definicja Niezależne Losowe Zmienne Co znaczy losowe X i Y tej samej przestrzeni probabilistycznej (prawdopodobieństwo), iż dla każdych dwóch liczb rzeczywistych x i y zdarzenia czy jest.
 • Definicja Ego Cauchy Zagadnienie Co znaczy stawiane najczęściej odnosząc się do równań różniczkowych zwykłych, a opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania, które pojęcie.
 • Definicja Uporządkowany Dobrze Zbiór Co znaczy zobacz dobre uporządkowanie zbioru wyjaśnienie.
 • Definicja Zdarzenie Co znaczy obiekt czasoprzestrzeni, zwany także punktochwilą; 2. jedno z fundamentalnych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, zwane także zdarzeniem opis.
 • Definicja Powierzchnia Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja powierzchni informacje.
 • Definicja Logarytmiczna Funkcja Zespolona Co znaczy odwrotna do zespolonej funkcji wykładniczej C ∋ z ez zacieśnionej do podzbioru Cα przestrzeni C, którego elementami są takie liczby znaczenie.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Jordana Co znaczy przestrzeni Rn, którego miara wewnętrzna różni się od miary zewnętrznej (miara Jordana). Takimi zbiorami są: kwadrat sito (na płaszczyźnie co znaczy.
 • Definicja Wielomianu Zero Co znaczy rzeczywistej (zespolonej), nazywane także jego miejscem zerowym, punktem zerowym albo pierwiastkiem, jest taką liczbą rzeczywistą krzyżówka.
 • Definicja Matematyki Zastosowania Co znaczy problematyka wiążąca się nie tylko z naukami ścisłymi i technicznymi, ale również z pozostałymi naukami przyrodniczymi (biologia, medycyna co to jest.
 • Definicja Bazy Zmiana Co znaczy n i {ei´}i = 1,...,n są dwiema bazami w tej samej przestrzeni liniowej V, to współrzędne wektorów, współczynniki funkcjonałów słownik.
 • Definicja Wektorowa Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa) - zakończony ciąg (X1,...,Xn) zmiennych losowych wspólnej przestrzeni probabilistycznej (Ω,S,p). Liczba n wyrazów tego czym jest.
 • Definicja Pozorna Zmienna Co znaczy taka zmienna występująca w jakimś wyrażeniu, od wartości której nie zależy wartość tego wyrażenia. Zobacz zmienna ważna co oznacza.
 • Definicja Jednostajna Niemal Zbieżność Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność tłumaczenie.
 • Definicja Rozwiązań Zbiór Co znaczy odnosząc się do zagadnień (na przykład równań czy nierówności) mających nieskończenie sporo rozwiązań rozważa się zestaw wszystkich przykłady.
 • Definicja Sumowania Granic Zmiana Co znaczy skończonej ilości składników można zapisać dzięki znaku sumowania ∑w różny sposób, a mianowicie dla p ∈ Z. Zmiana jednego z tych sposobów definicja.
 • Definicja Zależność Co znaczy zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x odpowiada ustalona zmiana zmiennej y. Matematycznym opisem zależności są w pierwszej encyklopedia.
 • Definicja zbieżność wstępującego ciągu zbiorów Co znaczy wstępujący (An) podzbiorów jakiejś przestrzeni uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się sumę wszystkich jego wyrazów jak działa.
 • Definicja Czasowa Zmienna Co znaczy zmienna, która w rozważanym zagadnieniu jest interpretowana jako czas czy jest.
 • Definicja Konstrukcyjne Zadania Co znaczy na znalezieniu metody otrzymania nieznanego elementu (punktu, odcinka, prostej, figury i tym podobne) o zadanych własnościach albo pojęcie.
 • Definicja Dyskretna Zmienna Co znaczy tematyka jest zbiorem skończonym albo przeliczalnym, lecz nie będącym zbiorem gęstym ani w sensie porządkowym, ani topologicznym, na wyjaśnienie.
 • Definicja Wykładnicza Funkcja Zespolona Co znaczy ustalona jako suma zespolonego szeregu potęgowego . Z tego ustalenia i ze wzoru Eulera wynika, iż dla z = a + bi zachodzą równości a więc opis.
 • Definicja Losowa Zmienna Co znaczy występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną, wykorzystywane matematyzacji różnorodnych informacje.
 • Definicja Wektora Zwrot Co znaczy wieloma punktami przestrzeni euklidesowej (afinicznej) skończonego wymiaru, to zwrotem wektora zaczepionego nazywa się zwrot prostej AB znaczenie.
 • Definicja Przeliczalny Zbiór Co znaczy ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Regularnie jednak do zbiorów przeliczalnych zalicza się również zbiory skończone. Nazwa &# co znaczy.
 • Definicja Jednostajna Zbieżność Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność krzyżówka.
 • Definicja Równoliczne Zbiory Co znaczy nazywają się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie jednego z nich na drugi. Równoliczność zbiorów nieskończonych nie co to jest.
 • Definicja Zbiorów Złącze Złączenie Co znaczy dawniej lansowana, polska nazwa sumy zbiorów, która jednak nie przyjęła się słownik.
 • Definicja Zaprzeczanie Co znaczy warunków będących zaprzeczeniami, a więc negacjami danych zdań czy warunków. Zaprzeczenie zdania p bazuje na utworzeniu zdania ~p poprzez czym jest.
 • Definicja Normy Według Zbieżność Co znaczy przestrzeni unormowanej normą || || zbieżnością metryczną względem metryki ρ tej przestrzeni, określonej wzorem ρ (x,y) = ||x - y co oznacza.
 • Definicja Zdaniowa Zmienna Co znaczy zmienna, której wartościami są zdania. Zmienne takie występują na przykład w zapisach postaci: ∼ p, p q, p q itp tłumaczenie.
 • Definicja Metoda Jedynkowa Zerowo Co znaczy sposobem zero-jedynkową, bazuje na przyporządkowaniu zdaniu prawdziwemu cyfry 1, a fałszywemu cyfry 0 i służy do sprawdzania (dowodzenia przykłady.
 • Definicja Bezwzględna Zbieżność Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu (całki definicja.
 • Definicja Potęgowy Zbiór Co znaczy zbiorów X i Y symbolem YX znaczy się zestaw wszystkich funkcji ustalonych w zbiorze X i przyjmujących wartości w zbiorze Y. Zestaw ten encyklopedia.
 • Definicja Źródło Co znaczy cel są alternatywnymi, lecz rzadko wykorzystywanymi nazwami adekwatnie argumentu i wartości funkcji (odwzorowania). Nawiązują one do jak działa.
 • Definicja Współrzędnych Układu Zmiana Co znaczy płaszczyźnie (albo w przestrzeni) prócz kartezjańskiego układu współrzędnych Oxy jest określony drugi taki układ O´x´y´, a (x,y) i (x´,y´ czy jest.
 • Definicja Zbieżności Zbiór Co znaczy funkcji o wspólnej dziedzinie D i o wartościach w tej samej przestrzeni topologicznej Y to jest zestaw wszystkich takich x ∈ D, iż ciąg pojęcie.
 • Definicja zespolone pierwiastki z jedności Co znaczy zespolone pierwiastki z liczby 1. Zobacz także: pierwiastki z jedności wyjaśnienie.
 • Definicja Istotna Zmienna Co znaczy występująca w jakimś wyrażeniu matematycznym, iż przy odpowiedniej zmianie jej wartości wymienia się także wartość samego wyrażenia, na opis.
 • Definicja Apoloniusza Zagadnienie Co znaczy dotyczy możliwości i metody konstrukcji dzięki cyrkla i liniału okręgu stycznego do trzech okręgów położonych na jednej płaszczyźnie informacje.
 • Definicja Podział Złoty Co znaczy przykład odcinka) na takie dwie części, iż relacja mniejszej do większej jest równy stosunkowi większej do całości. Zobacz podział złoty znaczenie.
 • Definicja Bezwarunkowa Zbieżność Co znaczy odmiennie bezwzględna zbieżność szeregu co znaczy.
 • Definicja Uporządkowany Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim porządkiem, zwany także przestrzenią uporządkowaną krzyżówka.
 • Definicja Ciągła Losowa Zmienna Co znaczy zmienna losowa, której dystrybuanta F wyraża się wzorem , gdzie f jest pewną funkcją nieujemną co to jest.
 • Definicja Metryczna Zbieżność Co znaczy istnienie granicy ciągu (xn) punktów (mogą nimi być również funkcje albo inne obiekty) przestrzeni metrycznej (X, ρ) i opis tej granicy słownik.
 • Definicja Zależna Zmienna Co znaczy zobacz zmienna niezależna czym jest.
 • Definicja Asymptotyczna Zbieżność Co znaczy zobacz zbieżność wg miary co oznacza.
 • Definicja Środka Wyłączonego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia tłumaczenie.
 • Definicja Algebraiczny Zbiór Co znaczy odmiennie utwór algebraiczny przykłady.
 • Definicja zbiór gęsty w przestrzeni Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się gęstym w tej przestrzeni, gdy każdy jej pkt. jest punktem skupienia zbioru A, na przykład podzbiór definicja.
 • Definicja Gęsty Zbiór Co znaczy zestaw z ustalonym w nim jego gęstym uporządkowaniem encyklopedia.
 • Definicja Skończony Zbiór Co znaczy jest równoliczny z żadną własną częścią właściwą a więc, popularnie mówiąc, którego liczba przedmiotów wyraża się liczbą naturalną jak działa.
 • Definicja Funkcji Wartości Zbiór Co znaczy zobacz funkcja czy jest.
 • Definicja zdarzenia wykluczające (wyłączające) się Co znaczy odmiennie zdarzenia rozłączne pojęcie.
 • Definicja Liczbowa Zmienna Co znaczy wartościami są liczby. Podobnie terminy: zmienna rzeczywista i zmienna zespolona oznaczają zmienne, których wartościami są adekwatnie wyjaśnienie.
 • Definicja Forma Znakozmienna Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona opis.
 • Definicja Statystyczna Zbiorowość Co znaczy zobacz populacja informacje.
 • Definicja Nieprzeliczalny Zbiór Co znaczy i nierównoliczny (równoliczny) ze zbiorem N wszystkich liczb naturalnych. Zbiorami nieprzeliczalnymi są na przykład: zestaw R wszystkich znaczenie.
 • Definicja Pusty Zbiór Co znaczy operowania zbiorami celowe okazało się wprowadzenie do matematyki zbioru nie mającego jakichkolwiek przedmiotów, zwanego zbiorem pustym i co znaczy.
 • Definicja Elementarne Zdarzenia Co znaczy prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty danego doświadczenia losowego, na przykład dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką krzyżówka.
 • Definicja Niemożliwe Zdarzenie Co znaczy zjawisko puste) - zestaw pusty zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 co to jest.
 • Definicja Decyzyjna Zmienna Co znaczy zmienna występująca w zagadnieniu wiążącym się z podjęciem jakiejś decyzji, na przykład w zagadnieniu optymalizacyjnym albo w grze słownik.
 • Definicja Prosta Zorientowana Co znaczy zobacz orientacja prostej czym jest.
 • Definicja Skokowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa dyskretna co oznacza.
 • Definicja zgodność orientacji sąsiednich komórek Co znaczy sympleksy) ukierunkowane o równych wymiarach mają orientacje właściwe, gdy na wspólnej ścianie o wymiarze o 1 niższym indukują orientacje tłumaczenie.
 • Definicja Funkcji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją funkcji f do podzbioru E dziedziny D funkcji f, jest funkcją oznaczaną symbolem f|E i przyporządkowującą każdemu przykłady.
 • Definicja Nieskończony Zbiór Co znaczy z jakąś własną częścią właściwą, na przykład zestaw N wszystkich liczb naturalnych jest równoliczny z jego podzbiorem złożonym z wszystkich definicja.
 • Definicja Cechy Wartości Zbiór Co znaczy statystycznych zestaw, którego przedmioty są przyporządkowywane elementom badanej populacji i określają badaną cechę, na przykład zbiorem encyklopedia.
 • Definicja Elementarnych Zdarzeń Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń zdarzeń elementarnych. Zobacz prawdopodobieństwo jak działa.
 • Definicja Jednoelementowy Zbiór Co znaczy zestaw, do którego należy tylko jeden obiekt, niekiedy nazywany zbiorem jednostkowym czy jest.
 • Definicja Arytmetyki Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy nazwa twierdzenia orzekającego, iż jeżeli liczba całkowita dzieli iloczyn dwóch liczb całkowitych i jest pierwsza względem jednego z pojęcie.
 • Definicja Wolna Zmienna Co znaczy występująca w warunku, do której nie zastosowano kwantyfikatora, na przykład w zapisie jedyną zmienną wolną jest zmienna A, której wyjaśnienie.
 • Definicja Relacji Zawężenie Zacieśnienie Co znaczy obcięciem lub restrykcją stosunku ℜ ⊆ X×Y do podzbiorów X* ⊆ X i Y* ⊆ Y jest relacją ℜ *, ustaloną wzorem ℜ * = ℜ∩(X*×Y*), na przykład dla opis.
 • Definicja Miary Według Zbieżność Co znaczy mierzalnych funkcji rzeczywistych, ustalonych w mierzalnym podzbiorze D przestrzeni X z miarą μ, nazywa się zbieżnym wg miary (albo informacje.
 • Definicja Pełny Zbiór Co znaczy zobacz przestrzeń znaczenie.
 • Definicja Barw Czterech Zagadnienie Co znaczy czy przy każdym układzie krajów na mapie można tak dobrać barwy tych krajów, aby użyć najwyżej czterech kolorów i aby jakiekolwiek dwa co znaczy.
 • Definicja Nieograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej, nie zawierający się w żadnej kuli domkniętej w tej przestrzeni, nazywa się nieograniczonym w sensie metrycznym, na krzyżówka.
 • Definicja Borelowski Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, należący do borelowskiego ciała zbiorów. Nazwa pochodzi od nazwiska matematyka franc. Emila Borela (1871 - 1956 co to jest.
 • Definicja Zdanie Co znaczy niż w gramatyce, poprzez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości albo fałszywości. Zwrot &# słownik.
 • Definicja Pogoni Zagadnienie Co znaczy znalezienia krzywej, której styczna w każdym jej punkcie jest skierowana do punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po prostej. Zobacz czym jest.
 • Definicja Niezależna Zmienna Co znaczy definicją funkcji (odwzorowania) i to jest ta zmienna, której dziedziną jest tematyka funkcji. Jeżeli funkcja f jest rozważana jako funkcja co oznacza.
 • Definicja Metryczna Przestrzeń Zupełna Co znaczy przestrzeń metryczna mająca tę własność, iż każdy ciąg jej punktów, spełniający warunek Cauchy´ego, jest zbieżny do punktu tej przestrzeni tłumaczenie.
 • Definicja Rozgraniczone Zbiory Co znaczy przestrzeni topologicznej nazywa się rozgraniczonymi, gdy (kreska nad symbolem zbioru znaczy jego domknięcie), na przykład wnętrza dwóch przykłady.
 • Definicja Wielomianu Pierwiastki Zespolone Co znaczy zobacz pierwiastki wielomianu definicja.
 • Definicja Królewieckich Mostów Zagadnienie Co znaczy Leonarda Eulera zapytanie, czy można wytyczyć taką trasę spaceru po Królewcu, aby przejść poprzez każdy z siedmiu jego mostów jeden raz i encyklopedia.
 • Definicja Cantora Zbiór Co znaczy odcinek podzieli się na trzy równe części i usunie zeń wnętrze części środkowej, w dalszym ciągu powtórzy się te czynności w relacji do jak działa.
 • Definicja Ograniczony Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się ograniczonym (w sensie metrycznym), gdy istnieje kula domknięta w tej przestrzeni, zawierająca zestaw A czy jest.
 • Definicja Podzbiorów Zbiór Co znaczy X można rozważać różne zbiory (zwane regularnie rodzinami) jego podzbiorów, a więc zbiory, których elementami są podzbiory zbioru X pojęcie.
 • Definicja Ciągu Zbieżność Co znaczy znaczy istnienie granicy tego ciągu i odnosi się do ciągów liczbowych, funkcyjnych i do ciągów różnych innych obiektów wyjaśnienie.
 • Definicja Rozłączne Zdarzenia Co znaczy wykluczające się) - takie zdarzenia odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, które są opis.
 • Definicja Proste Zdanie Co znaczy zdanie, które nie złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi informacje.
 • Definicja Złożone Zdanie Co znaczy zdanie, które złożona jest z dwóch albo większej ilości zdań połączonych spójnikami logicznymi znaczenie.
 • Definicja Niezależne Zdarzenia Co znaczy zobacz niezależność zdarzeń co znaczy.
 • Definicja Dyskretna Losowa Zmienna Co znaczy skokowa) - zmienna losowa, której zestaw wartości jest zakończony albo jest zbiorem przeliczalnym, nie będącym gęstym podzbiorem zbioru R krzyżówka.
 • Definicja Zmienna Co znaczy znak oznaczający którykolwiek, nieustalony obiekt ustalonego zbioru D, zwanego dziedziną tej zmiennej. Przedmioty zbioru D nazywają się co to jest.
 • Definicja Prostej Zwrot Co znaczy abstrakcji względem stosunku zgodności półprostych danej prostej. Jeden z dwóch zwrotów prostej można wyróżnić poprzez wyróżnienie jednej słownik.
 • Definicja Odwzorowania Wartości Zbiór Co znaczy zobacz zestaw wartości funkcji czym jest.
 • Definicja Się Zerowanie Co znaczy wartości 0 w ustalonym punkcie poprzez rozważaną funkcję. Mówi się na przykład, iż wielomian x2 - 1 zeruje się w punktach - 1 i 1, a pole co oznacza.
 • Definicja zespolone pierwiastki z liczby Co znaczy pierwiastki algebraiczne z tej liczby. Jeśli u ∈ C,|u| = ρ > 0 i Argu = α ∈ [0,2 π), to zespolonymi pierwiastkami n-tego stopnia z liczby u tłumaczenie.
 • Definicja Podzbiorów Wszystkich Zbiór Co znaczy zobacz zestaw podzbiorów przykłady.
 • Definicja Przeciwne Zdarzenia Co znaczy B odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, iż A ∪ B = X i A∩B = ∅, a więc każdy z definicja.
 • Definicja Przeczenia Podwójnego Zasada Co znaczy jedno spośród praw przeczenia encyklopedia.
 • Definicja Żet Co znaczy fonetycznie, wg wymowy francuskiej (angielskiej), zapisane wyraz jet, w obu tych formach stosowane jako polska nazwa definicje określonego jak działa.
 • Definicja Półprostych Zgodność Co znaczy stosunek w zbiorze półprostych zawierających się w ustalonej prostej. Dwie półproste α i β zawarte w jednej prostej nazywa się zgodnymi czy jest.
 • Definicja Odwzorowań Złożenie Co znaczy zobacz składanie odwzorowań pojęcie.
 • Definicja Dwuwymiarowa Losowa Zmienna Co znaczy zobacz zmienna losowa wektorowa wyjaśnienie.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy podzbiór przestrzeni Rn dla n ∈ N, dla którego jest ustalona miara Lebesgue´a, a więc spełniający warunek Carathéodory´ego opis.
 • Definicja Ilorazowy Zbiór Co znaczy odmiennie przestrzeń ilorazowa informacje.
 • Definicja Spójny Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, który wspólnie z topologią indukowaną z tej przestrzeni sam jest przestrzenią topologiczną spójną (przestrzeń znaczenie.
 • Definicja Otwarty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej X określany w różny sposób, na przykład jako: 1. obiekt rodziny T podzbiorów przestrzeni X, zwanej jej topologią co znaczy.
 • Definicja Całkowania Zmienna Co znaczy w wyrażeniu podcałkowym i oznaczająca zmienną niezależną funkcji podcałkowej, którą to wyrażenie ustala, na przykład w zapisach zmiennymi krzyżówka.
 • Definicja Continuum Mocy Zbiór Co znaczy zestaw równoliczny ze zbiorem R wszystkich liczb rzeczywistych co to jest.
 • Definicja Określoności Zbiór Co znaczy zobacz funkcja słownik.
 • Definicja Zero Miary Zbiór Co znaczy regularnie stosowana nazwa podzbioru przestrzeni z miarą, którego miara wynosi 0 czym jest.
 • Definicja zbiór niemierzalny w sensie Lebesgue´a Co znaczy przestrzeni Rn nie spełniający warunku Carathéodory´ego (miara Lebesgue´a). Niekonstruktywny dowód istnienia takiego zbioru, korzystający z co oznacza.
 • Definicja Nigdziegęsty Zbiór Co znaczy przestrzeni metrycznej nazywa się nigdziegęstym, gdy w każdej kuli zawiera się kula rozłączna ze zbiorem A, na przykład przy każdej tłumaczenie.
 • Definicja Punktowa Zbieżność Co znaczy fn) odwzorowań mających wspólną dziedzinę D i przyjmujących wartości w tej samej przestrzeni topologicznej X. Funkcję f, ustaloną w przykłady.
 • Definicja Kompleks Zorientowany Co znaczy wszystkie komórki (sympleksy) najwyższego wymiaru zostały tak ukierunkowane, aby orientacje komórek sąsiednich były właściwe. Zobacz definicja.
 • Definicja Algebry Twierdzenie Zasadnicze Co znaczy wielomian w stopnia n ≥ 1, o współczynnikach zespolonych, ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony z1. Oczywiście twierdzenie to odnosi encyklopedia.
 • Definicja Zamknięty Zbiór Co znaczy odmiennie zestaw domknięty jak działa.
 • Definicja Macierzowy Zapis Co znaczy dotyczących przestrzeni wielowymiarowych regularnie skończone ciągi traktuje się jako macierze o jednej kolumnie i słowach ciągów jako ich czy jest.
 • Definicja Uporządkowany Częściowo Zbiór Co znaczy zestaw z ustaloną w nim relacją częściowego porządku, zwany także przestrzenią częściowo uporządkowaną pojęcie.
 • Definicja zbiór mierzalny w sensie Jordana Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni (ogólniej - przestrzeni Rn), dla którego jest ustalona miara Jordana, a więc jego wewnętrzna i zewnętrzna wyjaśnienie.
 • Definicja Matematycznej Indukcji Zasada Co znaczy liczba 1 spełnia warunek φ i zachodzi implikacja φ (n) ⇒ φ (n + 1), to każda liczba naturalna spełnia warunek φ. Niekiedy korzysta się z opis.
 • Definicja Trygonometryczne Funkcje Zespolone Co znaczy zobacz sinus liczby zespolonej informacje.
 • Definicja zbieżność zstępującego ciągu zbiorów Co znaczy każdy ciąg zstępujący (An) zbiorów uważane jest za zbieżny, a za jego granicę przyjmuje się wspólną część wszystkich jego wyrazów znaczenie.
 • Definicja Brzegowe Zagadnienie Co znaczy opierające na znalezieniu takiego rozwiązania danego równania różniczkowego (albo innego równania funkcyjnego), które na brzegu obszaru co znaczy.
 • Definicja Argumentów Zbiór Co znaczy odmiennie tematyka funkcji. Zobacz także funkcja krzyżówka.
 • Definicja Otwarty Domknięto Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, będący zbiorem domkniętym i zarazem otwartym. W każdej przestrzeni topologicznej takimi zbiorami jest zestaw co to jest.
 • Definicja Wypukły Zbiór Co znaczy przestrzeni euklidesowej (afinicznej), iż dla każdych dwóch jego punktów A i B odcinek [AB] złączający te punkty zawiera się w zbiorze Z słownik.
 • Definicja Kwantyfikowana Zmienna Co znaczy zmienna, do której zastosowano któryś z kwantyfikatorów czym jest.
 • Definicja Pełne Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko pewne co oznacza.
 • Definicja zbiór gęsty w sobie Co znaczy przestrzeni topologicznej, którego każdy pkt. jest jego punktem skupienia. W sobie gęstymi podzbiorami przestrzeni R są na przykład tłumaczenie.
 • Definicja Wektorowe Pole Zupełne Co znaczy Rn ⊇ D Rn nazywa się zupełnym, jeżeli dla każdego x ∈ D rozwiązanie f: R ⊇ Δ Rn układu równań różniczkowych: spełniające warunek startowy f przykłady.
 • Definicja Pewne Zdarzenie Co znaczy zjawisko pełne) - zestaw wszystkich zdarzeń elementarnych. Zobacz zjawisko 2 definicja.
 • Definicja zbiór ograniczony z góry Co znaczy zobacz zestaw ograniczony encyklopedia.
 • Definicja Zbiorów Się Zawieranie Co znaczy zobacz część zbioru jak działa.
 • Definicja Zbieżność Co znaczy ogólny termin oznaczający istnienie granicy różnych ciągów i funkcji i sumy - w razie szeregów czy jest.
 • Definicja Średnich Według Zbieżność Co znaczy nazywa się zbieżnym wg średnich do liczby a, gdy jest zbieżny do tej liczby ciąg (σ n) średnich arytmetycznych określony następująco pojęcie.
 • Definicja Zero Co znaczy oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb naturalnych, będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb. Poprzez analogię do wyjaśnienie.
 • Definicja Zerownik Co znaczy cyrkiel zerowy) - przyrząd kreślarski wykorzystywany do kreślenia okręgów o małych promieniach (do 5 mm opis.
 • Definicja Matematyczne Zadania Co znaczy matematyczne dostosowane do poziomu uczącego się. Są także ważnym składnikiem nauczania i uczenia się matematyki, bo uczą w pierwszej informacje.
 • Definicja Doskonały Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej, pokrywający się ze zbiorem wszystkich jego punktów skupienia, na przykład przedziały domknięte są podzbiorami znaczenie.
 • Definicja Zmiennych Zmiana Co znaczy najczęściej złożenie danego odwzorowania jako odwzorowania zewnętrznego, z dyfeomorfizmem jego przestrzeni argumentów jako odwzorowaniem co znaczy.
 • Definicja Puste Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko niemożliwe krzyżówka.
 • Definicja Domknięty Zbiór Co znaczy przestrzeni topologicznej określany w różny sposób, na przykład jako: 1. zestaw, którego uzupełnienie jest zbiorem otwartym; 2. zestaw co to jest.
 • Definicja Sprzeczne Zdania Co znaczy dwa zdania będące wzajemnie swymi zaprzeczeniami (negacjami słownik.
 • Definicja Standaryzowana Losowa Zmienna Co znaczy zobacz standaryzacja zmiennej losowej czym jest.
 • Definicja Zbiór Co znaczy określone aksjomatyką teorii mnogości, jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć matematycznych, aczkolwiek zostało do matematyki co oznacza.
 • Definicja Krzywa Zorientowana Co znaczy zobacz krzywa skierowana tłumaczenie.
 • Definicja Twierdzenia Założenia Co znaczy zobacz twierdzenie przykłady.
 • Definicja Losowe Zdarzenie Co znaczy zobacz zjawisko 2 definicja.
 • Definicja Ułamków Zamiana Co znaczy zwykłego na dziesiętny bazuje na podzieleniu jego licznika poprzez mianownik, nie mniej jednak rezultat tego dzielenia otrzymuje się w encyklopedia.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Zamiana ułamków co znaczy zdarzenie losowe krzyżówka założenia twierdzenia co to jest zorientowana krzywa słownik zbiór czym jest zmienna losowa standaryzowana. co to znaczy.

Słownik Zbieżność szeregu co znaczy zbiór najmniejszy krzyżówka zewnętrze co to jest.