Cevy twierdzenie co znaczy ciało funkcji wymiernych krzyżówka Cantora-Bernsteina twierdzenie co to.
cyfra rzymska ciągowa co to jest

Definicje matematyka na C

 • Definicja Rzymska Cyfra Co znaczy wykorzystywany do zapisywania liczb, ale w systemie odmiennym od pozycyjnego i opartym na dodawaniu, a nie na mnożeniu. Cyframi rzymskimi co znaczy.
 • Definicja Hilberta Przestrzeń Ciągowa Co znaczy wszystkich nieskończonych ciągów (xn) liczb rzeczywistych, spełniających warunek z dodawaniem ciągów i mnożeniem ich poprzez liczby i krzyżówka.
 • Definicja Cosecans Co znaczy kosekans) - rzadko stosowana funkcja trygonometryczna, oznaczana symbolem cosec, a ustalona wzorem cosecx = (sinx)- 1 co to jest.
 • Definicja Górna Całka Co znaczy wszystkich górnych sum aproksymacyjnych, utworzonych dla ustalonej funkcji i ustalonego przedziału, ale dla wszystkich możliwych podziałów słownik.
 • Definicja Czwartak Co znaczy używanego w geodezji azymutu, wyrażanego miarą kąta ostrego pomiędzy kierunkiem południka a określanym kierunkiem. W celu jednoznacznego czym jest.
 • Definicja Arabska Cyfra Co znaczy zobacz cyfra co oznacza.
 • Definicja Continuum Co znaczy ciągłego . W matematyce stosowane w okolicy spolszczonego terminu kontinuum w dwóch znaczeniach: 1. nazwa mocy zbiorów równolicznych ze tłumaczenie.
 • Definicja Naturalnych Liczb Ciąg Co znaczy liczb naturalnych uporządkowany w kolejności rosnącej. Z formalnego punktu widzenia to jest funkcja tożsamościowa na zbiorze wszystkich przykłady.
 • Definicja Hamiltona Cykl Co znaczy cykl grafu przechodzący precyzyjnie jeden raz poprzez każdy jego wierzchołek definicja.
 • Definicja Funkcyjny Ciąg Co znaczy ciąg, którego wyrazami są odwzorowania, a więc funkcje encyklopedia.
 • Definicja Ciała Charakterystyka Co znaczy elementem neutralnym mnożenia w ciele K i dla każdej liczby naturalnej njest n·1 ≠ 0, to charakterystyką ciała K jest liczba 0. Jeżeli z jak działa.
 • Definicja Prawdopodobieństwo Całkowite Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo całkowite czy jest.
 • Definicja Punktu Cecha Co znaczy przyporządkowana punktowi wg jakiejś skali, na przykład słupek rtęci w termometrze bywa cechowany na dwa metody: wg skali Celsjusza i wg pojęcie.
 • Definicja Ciało Co znaczy algebraiczna złożona ze zbioru K, dwóch działań wewnętrznych w tym zbiorze nazywanych dodawaniem i mnożeniem, i oznaczanych jak dodawanie i wyjaśnienie.
 • Definicja Aksjomat Cantora Co znaczy zobacz aksjomat Cantora opis.
 • Definicja Cauchy´ego kryterium zbieżności szeregu Co znaczy kryterium Cauchy´ego informacje.
 • Definicja Równanie Całkowe Co znaczy równanie, gdzie występuje bądź funkcja pierwotna szukanej funkcji, bądź także szukana funkcja występuje w inny sposób pod znakiem całki znaczenie.
 • Definicja Potęgowego Szeregu Centrum Co znaczy dla szeregu potęgowego ∑an(x - xo)n to jest liczba xo co znaczy.
 • Definicja Algebry Centrum Co znaczy podzbiór algebry 2., złożony z wszystkich jej przedmiotów, których iloczyn jest przemienny z każdym elementem tej algebry krzyżówka.
 • Definicja Hiperboliczny Cotangens Co znaczy kotangens hiperboliczny) - jedna z funkcji hiperbolicznych, oznaczana symbolem ctgh, ustalona wzorem co to jest.
 • Definicja Centy Co znaczy przedrostek oznaczający jednostkę miary, będącą setną częścią jednostki podstawowej słownik.
 • Definicja Liczba Całkowita Co znaczy zobacz liczba całkowita czym jest.
 • Definicja Stożkowej Cysoida Co znaczy dla stożkowej i prostej. Cysoidami dla poszczególnych stożkowych są: dla okręgu - cysoida Dioklesa, dla elipsy - liść Kartezjusza, dla co oznacza.
 • Definicja Nierosnący Ciąg Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an ≥ an + 1 tłumaczenie.
 • Definicja Podzielności Cechy Co znaczy podające łatwo sprawdzalne warunki niezbędne i wystarczające podzielności liczb naturalnych poprzez daną liczbę naturalną. Do przeważnie przykłady.
 • Definicja Cobol Co znaczy elektronicznych maszyn cyfrowych, przygotowany w 1961 r. dla potrzeb administracyjnych i handlowych. Nazwa pochodzi od z angielskiego definicja.
 • Definicja Cauchy´ego warunek zbieżności Co znaczy zobacz warunek Cauchy´ego encyklopedia.
 • Definicja ciąg wyrazów (składników) szeregu Co znaczy szeregu ∑an. Gdyż liczby (albo inne obiekty) dodawane nazywa się składnikami ich sumy, a definicja szeregu jest dokładnym określeniem sumy jak działa.
 • Definicja Wienera Całka Co znaczy jedno z uogólnień definicje całki, używane raczej w problematyce zjawisk losowych czy jest.
 • Definicja Granica Częściowa Co znaczy jest granica ciągu częściowego (podciągu) tego ciągu; z kolei dla funkcji f i punktu x0, będącego punktem skupienia dziedziny D funkcji f pojęcie.
 • Definicja Krzywoliniowa Całka Co znaczy rozszerzenie definicje całki z ograniczonej funkcji rzeczywistej w przedziale (całka Riemanna) na sytuacja, gdy przedział ten zastąpiono wyjaśnienie.
 • Definicja Trójkątów Przystawania Cechy Co znaczy twierdzenia: dwa trójkąty są przystające, gdy istnieje takie wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie wierzchołkom jednego z nich opis.
 • Definicja System Czwórkowy Co znaczy mechanizm pozycyjny zapisu liczb, którego fundamentem jest liczba 4 informacje.
 • Definicja Zbiorów Wspólna Część Co znaczy rodziny {Aλ }λ ∈ L zbiorów Aλ to jest zestaw którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne dla wszystkich zbiorów rodziny {Aλ }λ ∈ L i znaczenie.
 • Definicja Rozbieżny Ciąg Co znaczy najmniej dwa ciągi częściowe zbieżne do różnych granic. Niekiedy jednak o ciągu liczbowym zbieżnym do ∞ albo - ∞ mówi się, iż jest co znaczy.
 • Definicja Względna Częstość Co znaczy zobacz frekwencja zdarzenia krzyżówka.
 • Definicja Eliptyczny Cyrkiel Co znaczy zobacz elipsograf co to jest.
 • Definicja Powierzchni Chirurgia Co znaczy powierzchni ze znanych poprzez wycinanie z nich odpowiednich części i zaklejanie stworzonych otworów innymi kawałkami powierzchni albo słownik.
 • Definicja Procentowy Czynnik Co znaczy gdzie s znaczy stopę procentową. Poprzez tę liczbę należy pomnożyć pieniądze złożony w banku na s%, aby dostać kwotę należną po roku, na czym jest.
 • Definicja Cylinder Co znaczy walec co oznacza.
 • Definicja Funkcji Nieujemna Część Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji tłumaczenie.
 • Definicja Darboux Całka Co znaczy wspólna nazwa całek: dolnej i górnej. Zobacz całka dolna, całka górna, całka Riemanna przykłady.
 • Definicja Taylora Wzoru Centrum Co znaczy liczba xo, występująca we wzorze Taylora postaci definicja.
 • Definicja Zbieżny Ciąg Co znaczy Dokładniej należałoby powiedzieć, iż to jest ciąg punktów jakiejś przestrzeni topologicznej, dla którego istnieje w tej przestrzeni pkt encyklopedia.
 • Definicja Centrum Co znaczy z łaciny środek jak działa.
 • Definicja Bochnera Całka Co znaczy rozszerzenie definicje całki oznaczonej, pozwalające na całkowanie funkcji o wartościach w przestrzeni Banacha czy jest.
 • Definicja Części Przez Całkowanie Co znaczy sposób całkowania, wynikająca z twierdzenia o różniczkowaniu iloczynu dwóch funkcji, wyrażająca się wzorem pojęcie.
 • Definicja Czwórka Co znaczy 1. cyfra 4; 2. ciąg zakończony o czterech słowach, oznaczany symbolem (a,b,c,d wyjaśnienie.
 • Definicja Harmoniczny Ciąg Co znaczy niekiedy tak nazywa się ciąg liczbowy (an) określony wzorem opis.
 • Definicja Wymiar Czwarty Co znaczy zagadnieniach fizyki istotne jest nie tylko położenie rozważanego obiektu w przestrzeni, ale również kiedy on się tam znajduje, więc informacje.
 • Definicja Metoda Clasena Co znaczy zobacz sposób Clasena znaczenie.
 • Definicja Skierowana Całka Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa, całka powierzchniowa co znaczy.
 • Definicja Pojęcia Charakteryzacja Co znaczy dzięki warunku równoważnego definicji tego definicje, na przykład kwadrat można scharakteryzować jako prostokąt o prostopadłych przekątnych krzyżówka.
 • Definicja Czasoprzestrzeń Co znaczy czterowymiarowa, której przedmioty, nazywane zdarzeniami albo punktochwilami, odpowiadają zjawiskom fizycznym dziejącym się nie tylko w co to jest.
 • Definicja Całkowalność Co znaczy i zbioru A, zawartego w jej dziedzinie, polegająca na istnieniu skończonej całki oznaczonej z funkcji f w zbiorze A. W zależności od słownik.
 • Definicja część urojona liczby zespolonej Co znaczy zobacz część rzeczywista liczby zespolonej czym jest.
 • Definicja Nieskierowana Całka Co znaczy zobacz całka krzywoliniowa co oznacza.
 • Definicja Czynnik Co znaczy przedmiotów nazywa się faktorem iloczynu będącego rezultatem tego mnożenia. Odnosi się to zarówno do mnożenia liczb, jak i innych obiektów tłumaczenie.
 • Definicja Cauchy´ego wzór całkowy Co znaczy zobacz wzór całkowy Cauchy´ego przykłady.
 • Definicja część rzeczywista liczby zespolonej Co znaczy zespolona z(liczby zespolone) jest przedstawiona w formie z = a + bi, to liczby rzeczywiste a i b tytułujemy adekwatnie częścią rzeczywistą definicja.
 • Definicja Cecha Co znaczy statystycznych to jest funkcja przyporządkowująca elementom badanej populacji przedmioty pewnego zbioru, zwanego zbiorem wartości encyklopedia.
 • Definicja Lamberta Czworokąt Co znaczy kątach prostych. W geometrii euklidesowej taki czworokąt jest prostokątem, lecz w geometriach nieeuklidesowych może tak być jak działa.
 • Definicja Cissoida Co znaczy płaska C powstająca z dwóch krzywych płaskich C1 i C2, zwanych tworzącymi cysoidy C, w następujący sposób. Jeśli r = fi(φ) są dla i = 1, 2 czy jest.
 • Definicja Cykloida Co znaczy zakreśla ustalony pkt. M okręgu o promieniu r, toczącego się bez poślizgu po ustalonej prostej. Jeśli pkt. M jest położony nie na pojęcie.
 • Definicja Trójkątów Podobieństwa Cechy Co znaczy stosowanych należą następujące: dwa trójkąty są podobne, gdy bokom jednego z nich można tak przyporządkować boki drugiego, iż: lub 1 wyjaśnienie.
 • Definicja Niemalejący Ciąg Co znaczy ciąg liczbowy (an), spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an ≤ an + 1 opis.
 • Definicja Aproksymujący Ciąg Co znaczy jakąś rozmiar, na przykład ciąg wielokątów foremnych wpisanych w to samo koło, którego każdy kolejny słowo ma dwa razy więcej boków niż informacje.
 • Definicja Przemienne Ciało Co znaczy zobacz ciało znaczenie.
 • Definicja Eulera Ciąg Co znaczy wzorem an = n2 - n + 41. Ma on tę ciekawą własność, iż jego 40 startowych wyrazów jest liczbami pierwszymi, a dopiero kolejny słowo jest co znaczy.
 • Definicja Irreducibilis Casus Co znaczy nieprzywiedlny , termin odnoszący się do teorii równań algebraicznych trzeciego stopnia. Zachodzi wtedy, gdy współczynniki równania są krzyżówka.
 • Definicja Niewłaściwa Całka Co znaczy definicje całki oznaczonej z funkcji f jednej zmiennej po przedziale [a,b] na przypadki, gdy lub funkcja f jest nieograniczona w co to jest.
 • Definicja Pierwsza Całka Co znaczy różniczkowych postaci gdzie F: Rn + 1 ⊇ D Rnjest daną funkcją ciągłą w obszarze D a szukana jest funkcja f:R ⊇ Δ f Rnklasy C1 w przedziale słownik.
 • Definicja Nieoznaczona Całka Co znaczy to jest klasa takich funkcji F, których pochodne są funkcją f. Jeżeli F jest jedną spośród funkcji tej klasy, to wszystkie pozostałe mają czym jest.
 • Definicja całkowanie przez zmianę zmiennych Co znaczy całki z funkcji kilku zmiennych, składająca się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, poprzez wykorzystanie przekształcenia przestrzeni co oznacza.
 • Definicja Kwadratu Cyrkulatura Co znaczy opierające na zbudowaniu koła o polu równym polu danego kwadratu. To jest zagadnienie równoważne problemowi zbudowania kwadratu o polu tłumaczenie.
 • Definicja Drgań Częstość Co znaczy częstotliwość) - liczba pełnych cykli drgań, przypadających na jednostkę czasu przykłady.
 • Definicja Formalnych Szeregów Ciało Co znaczy K szeregiem formalnym o współczynnikach z ciała K nazywa się wyrażenie postaci (ak) = ∑akxk, gdzie ak ∈ K dla k = 0, 1, 2,..., nie definicja.
 • Definicja Zbiorów Borelowskie Ciało Co znaczy zobacz borelowskie ciało zbiorów encyklopedia.
 • Definicja Kwadryki Biegunowy Czworościan Co znaczy zobacz biegunowy czworościan jak działa.
 • Definicja Sześcienny Centymetr Co znaczy cm3, ccm) - jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1cm, jedna milionowa metra sześciennego czy jest.
 • Definicja Eulera Cykl Co znaczy cykl grafu przechodzący precyzyjnie jeden raz poprzez każdą jego krawędź pojęcie.
 • Definicja Dioklesa Cysoida Co znaczy cissoida utworzona dla okręgu i prostej stycznej do niego wyjaśnienie.
 • Definicja Czworokąt Co znaczy euklidesowej: wielokąt o czterech wierzchołkach, zwany także czworobokiem. Ma również cztery boki, cztery kąty wewnętrzne i dwie przekątne opis.
 • Definicja Monotoniczny Ciąg Co znaczy niemalejący albo nierosnący - wg jednej terminologii, a narastający albo malejący - wg drugiej terminologii. Zobacz ciąg malejący, ciąg informacje.
 • Definicja Wstępujący Ciąg Co znaczy ciąg (Zn) podzbiorów jakiegoś zbioru, spełniający warunek Zn ⊆ Zn + 1 dla wszystkich n naturalnych znaczenie.
 • Definicja Przestawienie Cykliczne Co znaczy zobacz permutacja cykliczna co znaczy.
 • Definicja Iteracji Ciąg Co znaczy odwzorowania (funkcji) f: X ⊇ D X, iż f(D) ⊆ D, to jest ciąg f[n] określony następująco: f[1] = f, f[n+ 1] = f[n] º f dla wszystkich liczb krzyżówka.
 • Definicja Tabliczka A Cayley Co znaczy zobacz tabliczka Cayley´a co to jest.
 • Definicja Saccheriego Czworokąt Co znaczy łatwe dwa kąty przylegające do wspólnego boku, zwanego fundamentem, a równe dwa boki prostopadłe do podstawy. W geometrii euklidesowej taki słownik.
 • Definicja Chwila Co znaczy odpowiednik punktu w przestrzeni czasu albo na osi czasowej czym jest.
 • Definicja Malejący Ciąg Co znaczy spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność: an>an + 1. Wtedy ciąg (an), spełniający analogiczną nierówność słabą, nazywa się co oznacza.
 • Definicja Pierwiastki Charakterystyczne Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne tłumaczenie.
 • Definicja Zstępujący Ciąg Co znaczy ciąg (Zn) podzbiorów jakiegoś zbioru spełniający warunek Zn ⊇ Zn + 1 dla wszystkich n naturalnych przykłady.
 • Definicja Calculus Co znaczy z łaciny rachunek definicja.
 • Definicja Centymetr Co znaczy cm) - jednostka długości równa jednej setnej części metra encyklopedia.
 • Definicja Kierunkowe Cosinusy Co znaczy zorientowanego (ze zwrotem), reprezentowanego poprzez niezerowy wektor v, to są liczby ai = cos αi, gdzie αi jest miarą kąta pomiędzy jak działa.
 • Definicja Rozkładu Charakterystyki Co znaczy charakteryzujące rozkład zmiennej losowej albo cechy w populacji. Należą do nich: wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna), wariancja czy jest.
 • Definicja Szeregów Zbieżności Cechy Co znaczy nie wszystkie kryteria zbieżności szeregów, aczkolwiek najczęściej nie są one uwarunkowaniami niezbędnymi i wystarczającymi ich zbieżności pojęcie.
 • Definicja Zbioru Część Co znaczy zestaw B, którego wszystkie przedmioty są elementami zbioru A. Ta własność pary zbiorów (A, B) jest dwuargumentową relacją pomiędzy wyjaśnienie.
 • Definicja Obrotu Oś Chwilowa Co znaczy sztywnego w każdej chwili jest obrotem wokół pewnej prostej, zwanej chwilową osią obrotu w danej chwili. Prosta ta jest normalnie zmienna opis.
 • Definicja Oznaczona Całka Co znaczy przedziale z funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej albo po zbiorze wielowymiarowym z funkcji wielu zmiennych rzeczywistych informacje.
 • Definicja Fibonacciego Ciąg Co znaczy liczb naturalnych określony wzorami: u1 = u2 = 1, un + 1 = un - 1 + un dla n ≥ 2. Jego początkowymi wyrazami są: 1, 1, 2, 3, 5, 8,..., a znaczenie.
 • Definicja Funkcji Niedodatnia Część Co znaczy rzeczywistej f: X ⊇ D R określamy funkcje: f- i f+ wzorami: i tytułujemy: f- częścią niedodatnią a f+ częścią nieujemną funkcji f. Ich co znaczy.
 • Definicja Poissona Eulera Całka Co znaczy po raz pierwszy obliczona poprzez Leonarda Eulera całka Prostszy sposób obliczenia tej całki podał Simeon Denis Poisson krzyżówka.
 • Definicja A Lebesgue Całka Co znaczy XX w. rozszerzenie definicje całki Riemanna na znacząco szerszą klasę funkcji i zbiorów całkowania, przy równoczesnym zyskaniu cennych co to jest.
 • Definicja Pochodna Cząstkowa Co znaczy zobacz pochodna cząstkowa słownik.
 • Definicja Iterowana Całka Co znaczy zobacz iterowanie całki czym jest.
 • Definicja Cal Co znaczy anglosaska jednostka długości, oznaczana symbolem albo in , od z angielskiego: inch; 1in = 25,4 mm co oznacza.
 • Definicja Centum Co znaczy z łaciny sto tłumaczenie.
 • Definicja Funkcja Ciągła Co znaczy zobacz funkcja ciągła przykłady.
 • Definicja Cylindroid Co znaczy figurą złożoną z płaskiej krzywej zamkniętej i jej wnętrza, zwanej fundamentem cylindroidu, powierzchnią walcową o tworzących definicja.
 • Definicja Hiperboliczny Cosinus Co znaczy kosinus hiperboliczny) - jedna z funkcji hiperbolicznych, oznaczana symbolem cosh albo ch, ustalona wzorem encyklopedia.
 • Definicja Miary Względem Całka Co znaczy aproksymacyjnych dla całek oznaczonych różnego rodzaju są iloczyny wartości funkcji całkowanej albo ich kresów poprzez długości przedziałów jak działa.
 • Definicja Cauchy´ego definicja granicy Co znaczy oznaczaną symbolem, nazywa się granicą ciągu liczbowego (an), gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba naturalna p, iż nierówność czy jest.
 • Definicja Potrójna Całka Co znaczy funkcji trzech zmiennych rzeczywistych, regularnie oznaczana symbolem postaci Obliczenie takiej całki bazuje na jej iterowaniu, a więc pojęcie.
 • Definicja Czworobok Co znaczy euklidesowej: inna nazwa czworokąta. W geometrii rzutowej czworobok jest układem czterech prostych leżących w jednej płaszczyźnie, z wyjaśnienie.
 • Definicja Cotangens Co znaczy funkcja trygonometryczna oznaczana symbolem ctg. W trójkącie prostokątnym, którego jeden z kątów ostrych ma miarę α, ctg α wyraża relacja opis.
 • Definicja Twierdzenie Carnota Co znaczy zobacz twierdzenie Carnota informacje.
 • Definicja Całka Co znaczy definicja sprecyzowane w pierwszej połowie XIX w. poprzez Bernarda Riemanna pod wpływem potrzeby liczbowego wyrażania całkowitych ilości znaczenie.
 • Definicja Częściowy Ciąg Co znaczy podciągiem danego ciągu (xn) jest, z formalnego punktu widzenia, złożeniem silnie rosnącego ciągu (nk) liczb naturalnych z danym ciągiem co znaczy.
 • Definicja Podzbiorów Ciało Co znaczy M jego podzbiorów, spełniająca następujące warunki: 1) Ø ∈ M i X ∈ M, 2) jeżeli A1 ∈ M i A2 ∈ M, to A1∪A2 ∈ M, 3) jeżeli A ∈ M, to X\A ∈ M krzyżówka.
 • Definicja Liczbowy Ciąg Co znaczy ciąg, którego wyrazami są liczby określonego rodzaju, na przykład: całkowite, wymierne, rzeczywiste, zespolone i ew. inne co to jest.
 • Definicja Porządek Częściowy Co znaczy stosunek C w zbiorze X, zwanym przestrzenią, spełniająca warunki: 1) xCy ⇒ ∼ yCx, 2) xCy ∧ yCz ⇒ xCz dla x,y,z ∈ X, gdzie znak ∼ znaczy słownik.
 • Definicja Powierzchniowa Całka Co znaczy uogólnienie całki podwójnej na sytuacja, gdy funkcja podcałkowa jest ustalona nie na płaszczyźnie, ale na dwuwymiarowej powierzchni w czym jest.
 • Definicja Ciąg Ego Cauchy Co znaczy zobacz ciąg Cauchy´ego co oznacza.
 • Definicja Centroida Co znaczy krzywa płaska, po której porusza się chwilowy środek obrotu figury płaskiej w okresie jej ruchu po płaszczyźnie, gdzie leży tłumaczenie.
 • Definicja Poincarégo Eulera Charakterystyka Co znaczy liczbę k-wymiarowych sympleksów n-wymiarowego kompleksu K, to charakterystyką Eulera kompleksu K nazywa się liczbę Jest ona niezmiennikiem przykłady.
 • Definicja Okrężna Całka Co znaczy całka krzywoliniowa po krzywej zamkniętej, regularnie będącej brzegiem obszaru definicja.
 • Definicja Homologiczne Cykle Co znaczy znaczeniu topologicznym mówi się, iż są homologiczne w danym kompleksie, gdy ich różnica jest łańcuchem brzegowym w tym kompleksie. O cyklu encyklopedia.
 • Definicja Cauchy´ego-Hadamarda twierdzenie Co znaczy twierdzenie orzekające, iż przyjmując oznaczenie jak działa.
 • Definicja Fresnela Całka Co znaczy każda z dwóch całek występujących we wzorze czy jest.
 • Definicja Cień Co znaczy rzucie równoległym figury nie zawierającej się w rzutni albo bryły położonej w przestrzeni i takiż obraz w rzucie środkowym figury albo pojęcie.
 • Definicja Przestrzeń Uporządkowana Częściowo Co znaczy zobacz częściowy porządek wyjaśnienie.
 • Definicja Harmoniczny Punkt Czwarty Co znaczy trzeba dołączyć do danej trójki (A,B,C) punktów współliniowych i różnych, by dostać czwórkę harmoniczną (A,B; C,D). Pkt. ten można łatwo opis.
 • Definicja Ćwierć Co znaczy jakiejś całości, na przykład ćwierć metra, ćwierć tortu i tym podobne Dawniej ćwiercią nazywano także podrzędną jednostkę objętości równą informacje.
 • Definicja Podstawienie Przez Całkowanie Co znaczy sposób całkowania, wynikająca z twierdzenia o różniczkowaniu funkcji złożonej, wyrażająca się wzorem znaczenie.
 • Definicja Cauchy´ego-Riemanna warunki Co znaczy zobacz warunki Cauchy´ego - Riemanna co znaczy.
 • Definicja Liniowy Czynnik Co znaczy wielomianu w(x) to jest taki wielomian I stopnia, najczęściej postaci x - a, iż wielomian w(x) jest podzielny poprzez x - a. Liczba a jest krzyżówka.
 • Definicja całka Eulera II rodzaju Co znaczy zwana także funkcją gamma Eulera. Funkcja ta spełnia równanie funkcyjne Γ (x + 1) = x Γ (x) oznaczające, iż jest ona rozszerzeniem mocni z co to jest.
 • Definicja Uporządkowane Ciało Co znaczy ciało K, gdzie jest ustalona stosunek słownik.
 • Definicja Cyrkiel Co znaczy wykorzystywany do realizacji stosunku przystawania par punktów albo odcinków (aksjomatyka geometrii euklidesowej). Dlatego dzięki cyrkla czym jest.
 • Definicja Constans Co znaczy coś stałego . W matematyce skrót const jest stosowany do oznaczania funkcji stałych, na przykład const 1 znaczy funkcję stałą o wartości 1 co oznacza.
 • Definicja Przekształcenie Centroafiniczne Co znaczy zobacz przekształcenie centroafiniczne tłumaczenie.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Całka Co znaczy funkcja Φ ustalona wzorem postaci zwana funkcją Laplace´a przykłady.
 • Definicja Aksjomaty Ciągłości Co znaczy zobacz aksjomaty ciągłości definicja.
 • Definicja Środek Ciężkości Co znaczy zobacz środek ciężkości encyklopedia.
 • Definicja Przybliżone Całkowanie Co znaczy przybliżonych wartości całek oznaczonych z funkcji jednej albo kilku zmiennych. Przeważnie obliczenia tego dokonuje się poprzez zastąpienie jak działa.
 • Definicja Cyfra Co znaczy wykorzystywany do zapisywania liczb w systemach pozycyjnych. W w najwyższym stopniu rozpowszechnionym systemie dziesiętnym (dziesiątkowym czy jest.
 • Definicja Wielomiany Czebyszewa Co znaczy ustala się adekwatnie wzorami: un(x) = cos(narccosx) dla n = 0, 1, 2,..., vn(x) = sin(narccosx) dla n = 1, 2, 3,..., albo jako pojęcie.
 • Definicja Zmienna Czasowa Co znaczy czas w funkcji opisującej jakąś rozmiar przyrodniczą zależną od czasu, na przykład odchylenie od położenia równowagi punktu drgającej wyjaśnienie.
 • Definicja Arytmetyczne Działania Cztery Co znaczy zobacz działania arytmetyczne opis.
 • Definicja Pierwsze Czynniki Co znaczy naturalnej n to są takie liczby pierwsze p1, p2,..., pk (niekoniecznie różne), iż liczba n jest ich iloczynem. Znalezienie kompletu takich informacje.
 • Definicja Dupina Cyklidy Co znaczy których powierzchnie ogniskowe redukują się do linii. Tworzą one interesującą klasę powierzchni, do której należą między innymi torusy znaczenie.
 • Definicja Cykliczny Ciąg Co znaczy okresową, a więc ciąg (xn), dla którego istnieje taka liczba naturalna p, zwana okresem albo cyklem ciągu (xn), iż xn + p = xn dla co znaczy.
 • Definicja Liczby Cecha Co znaczy zobacz całość liczby krzyżówka.
 • Definicja Płaszczyzny Ćwiartka Co znaczy obszarów, na jakie dzielą płaszczyznę osie prostokątnego układu współrzędnych, wspólnie z ograniczającymi go półprostymi. Ćwiartki te co to jest.
 • Definicja Ccm Co znaczy niekiedy stosowany skrót centymetra sześciennego słownik.
 • Definicja Liczby Całość Co znaczy x) - oznaczana jednym z symboli: [x] albo E(x) i ustalana jako największa spośród liczb całkowitych k ≤ x. To jest więc funkcja o podanym czym jest.
 • Definicja Topologiczne Ciało Co znaczy zarazem przestrzenią topologiczną z taką topologią, iż dodawanie i mnożenie są funkcjami ciągłymi K×K K, a również ciągłe są funkcje co oznacza.
 • Definicja Grupa Cykliczna Co znaczy zobacz ekipa cykliczna tłumaczenie.
 • Definicja Conv Co znaczy regularnie stosowany jako oznaczenie obwiedni wypukłej podzbioru przestrzeni afinicznej, na przykład conv Z znaczy obwiednię wypukłą przykłady.
 • Definicja Coma Co znaczy z łaciny przecinek , symbol oddzielający w dziesiętnym zapisie liczby niecałkowitej liczbę całości od cyfr mantysy definicja.
 • Definicja Card Co znaczy regularnie stosowany skrót, oznaczający liczbę kardynalną zbioru. Znak cardA znaczy liczbę kardynalną (lub moc) zbioru A encyklopedia.
 • Definicja Ograniczony Ciąg Co znaczy przestrzeni metrycznej, którego wyrazy mieszczą się w pewnej kuli. Odnosząc się do ciągu (an) liczb rzeczywistych znaczy to istnienie jak działa.
 • Definicja Różniczkowego Równania Całka Co znaczy funkcja będąca rozwiązaniem równania różniczkowego, nazywana całką, ponieważ otrzymuje się ją zwykle w rezultacie całkowania czy jest.
 • Definicja Kwadratowy Centymetr Co znaczy cm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 cm, będąca jedną dziesięciotysięczną częścią metra kwadratowego pojęcie.
 • Definicja Grupy Element Cykliczny Co znaczy dla którego istnieje taka liczba naturalna n, iż cn = 1 przy multiplikatywnym zapisie działania w G (nc = 0 przy addytywnym zapisie wyjaśnienie.
 • Definicja Eliptyczna Całka Co znaczy postaci: gdzie Q jest funkcją wymierną dwóch zmiennych a w - wielomianem stopnia 3 albo 4 bez pierwiastków wielokrotnych. Całki te opis.
 • Definicja Wymiernych Funkcji Całkowanie Co znaczy funkcji pierwotnych z funkcji wymiernych, polegająca na przedstawieniu funkcji wymiernej jako sumy wielomianu i skończonej ilości informacje.
 • Definicja Riemanna Całka Co znaczy przyporządkowana funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej (wielu zmiennych) i przedziałowi D (obszarowi) zawartemu w jej dziedzinie, będąca znaczenie.
 • Definicja Czas Co znaczy punktu widzenia: jednowymiarowa przestrzeń uporządkowana; jej struktura porządkowa została poznana dopiero w drugiej połowie XVIII w. W co znaczy.
 • Definicja Wzory Cardana Co znaczy zobacz wzory Cardana krzyżówka.
 • Definicja Rachunek Całkowy Co znaczy zobacz rachunek całkowy co to jest.
 • Definicja Krzywizna Całkowita Co znaczy zobacz krzywizna całkowita słownik.
 • Definicja Dolna Całka Co znaczy wszystkich dolnych sum aproksymacyjnych, utworzonych dla ustalonej funkcji i ustalonego przedziału, ale dla wszystkich możliwych podziałów czym jest.
 • Definicja Dirichleta Całka Co znaczy dla a > 0 i dla funkcji f całkowalnej w przedziale (0,a], to jest całka postaci dzie n jest dowolną liczbą naturalną co oznacza.
 • Definicja Dokładny Ciąg Co znaczy albo nieskończony ciąg homomorfizmów struktur algebraicznych określonego rodzaju, iż obraz każdego homomorfizmu, będącego wyrazem tego tłumaczenie.
 • Definicja Czworościan Co znaczy wypukły, zawierający cztery punkty nie leżące na jednej płaszczyźnie. Jest również wielościanem o czterech wierzchołkach i czterech przykłady.
 • Definicja Podwójny Ciąg Co znaczy oznaczany krócej symbolem (xk,n), gdzie pierwszy parametr jest numerem ciągu a drugi - numerem wyrazu pośrodku. Po rozpisaniu ciąg definicja.
 • Definicja Zagadnienie Ego Cauchy Co znaczy zobacz zagadnienie Cauchy´ego encyklopedia.
 • Definicja Przybliżeń Ciąg Co znaczy figur albo innych obiektów, którego każdy kolejny słowo dokładniej niż wcześniejszy przybliża jakiś przedmiot, na przykład liczby jak działa.
 • Definicja Przystawania Cecha Co znaczy pozwalające rozstrzygać, czy figury określonego rodzaju są przystające czy nie, opierając się na łatwo sprawdzalnych własności tych figur czy jest.
 • Definicja Arytmetyczny Ciąg Co znaczy nieskończony ciąg liczbowy, dla którego różnica pomiędzy wyrazami kolejnym a poprzednim jest taka sama dla wszystkich par takich wyrazów pojęcie.
 • Definicja Pojedyncza Całka Co znaczy całka Riemanna z funkcji jednej zmiennej wyjaśnienie.
 • Definicja Całkowanie Co znaczy do różniczkowania, polegająca na obliczeniu dla danej funkcji f jej całki nieoznaczonej ∫ f(x)dx albo którejkolwiek funkcji pierwotnej opis.
 • Definicja Hipereliptyczna Całka Co znaczy zobacz całka eliptyczna informacje.
 • Definicja Skończony Ciąg Co znaczy zobacz ciąg znaczenie.
 • Definicja Grupy Centrum Co znaczy G, złożony z wszystkich jej przedmiotów z przemiennych z każdym elementem x ekipy G, a więc Dla każdej ekipy G jej centrum Z jest jej co znaczy.
 • Definicja Zupełny Czworokąt Co znaczy rzutowej: zestaw {A,B,C,D} takich czterech punktów położonych na jednej płaszczyźnie rzutowej, iż jakiekolwiek trzy z nich nie są krzyżówka.
 • Definicja Pitagorejskie Ciało Co znaczy takie ciało, iż suma kwadratów dwóch dowolnych jego przedmiotów jest kwadratem pewnego elementu tego ciała co to jest.
 • Definicja Grupa Centroafiniczna Co znaczy zobacz ekipa centroafiniczna słownik.
 • Definicja Jednostajna Ciągłość Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła czym jest.
 • Definicja Współrzędna Czasowa Co znaczy zobacz czasoprzestrzeń co oznacza.
 • Definicja Zagadnienie Barw Czterech Co znaczy zobacz zagadnienie czterech barw tłumaczenie.
 • Definicja Wysycona Całka Co znaczy rozwiązanie układu równań różniczkowych zwykłych określone w przedziale, poza który nie daje się przedłużyć przykłady.
 • Definicja Podstawowe Całki Co znaczy nieoznaczonych, których znajomość wraz ze znajomością kilku metod całkowania pozwala całkować dość szeroką klasę funkcji, których funkcje definicja.
 • Definicja Permutacja Cykliczna Co znaczy zobacz permutacja cykliczna encyklopedia.
 • Definicja Nieograniczony Ciąg Co znaczy przestrzeni metrycznej, którego wyrazy nie mieszczą się w żadnej kuli. Odnosząc się do ciągu (an) liczb rzeczywistych znaczy to jak działa.
 • Definicja Rosnący Ciąg Co znaczy spełniający dla wszystkich n naturalnych nierówność an
 • Definicja Porządek Ciągły Co znaczy zobacz porządek ciągły pojęcie.
 • Definicja Cantora definicja liczb rzeczywistych Co znaczy liczb rzeczywistych, opartych na pojęciu liczby wymiernej. W zbiorze wszystkich ciągów Cauchy´ego liczb wymiernych ustala się relację wyjaśnienie.
 • Definicja Ciąg Co znaczy skończone i nieskończone. Ciąg zakończony jest funkcją, której dziedziną jest zestaw wszystkich liczb naturalnych mniejszych albo równych opis.
 • Definicja Radona Całka Co znaczy daleko idące uogólnienie definicje całki między innymi na przestrzenie funkcyjne informacje.
 • Definicja Ułamków Ciało Co znaczy pierścieniem przemiennym z jedynką i bez dzielników zera, to przedmioty zbioru R×R0, a więc wszystkie takie pary (a,b) przedmiotów znaczenie.
 • Definicja Wielokrotna Całka Co znaczy całka z funkcji wielu zmiennych po wielowymiarowym zbiorze całkowania. Zobacz całka podwójna, całka potrójna co znaczy.
 • Definicja Cetnar Co znaczy dawna jednostka masy, zwana także kwintalem, wynosząca 100 kg krzyżówka.
 • Definicja Domknięte Algebraicznie Ciało Co znaczy własność, iż każdy wielomian o współczynnikach z tego ciała jest rozkładalny na impulsy liniowe również o współczynnikach z tego ciała. W co to jest.
 • Definicja Warunek Ego Carathéodory Co znaczy zobacz warunek Carathéodory´ego słownik.
 • Definicja Ego Cauchy Ciąg Co znaczy przestrzeni metrycznej X z metryką ρ spełniający następujący warunek Cauchy´ego: Dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba naturalna k czym jest.
 • Definicja Funkcja Całkowita Co znaczy zobacz funkcja całkowita co oznacza.
 • Definicja Podobieństwa Cecha Co znaczy pozwalające rozstrzygać o podobieństwie dwóch figur pewnego rodzaju i o jego braku opierając się na łatwo sprawdzalnych własności tych tłumaczenie.
 • Definicja Zbiór Cantora Co znaczy zobacz zestaw Cantora przykłady.
 • Definicja Zbieżny Jednostajnie Ciąg Co znaczy odwzorowań ustalonych we wspólnej dziedzinie D ⊆ X i przyjmujących wartości w przestrzeni metrycznej Y z metryką ρ. Ciąg ten jest definicja.
 • Definicja Liczbowe Ciało Co znaczy elementami są liczby. Prócz zbiorów: Q - wszystkich liczb wymiernych, R - wszystkich liczb rzeczywistych i C - wszystkich liczb zespolonych encyklopedia.
 • Definicja Harmoniczna Czwórka Co znaczy czwórka 2.) punktów współliniowych albo prostych mających wspólny pkt. i leżących na jednej płaszczyźnie, iż jej relacja podwójnego jak działa.
 • Definicja Nieskończony Ciąg Co znaczy zobacz ciąg czy jest.
 • Definicja Nieprzemienne Ciało Co znaczy zobacz ciało pojęcie.
 • Definicja Cztery Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 3, a również nazwa cyfry 4 wyjaśnienie.
 • Definicja Geometryczny Ciąg Co znaczy którego iloraz wyrazu kolejnego poprzez wcześniejszy jest taki sam dla wszystkich par wyrazów sąsiednich. Jeżeli q znaczy ten iloraz, to opis.
 • Definicja Cięciwa Co znaczy odcinek złączający dwa punkty położone na krzywej. Cięciwą łuku regularnie nazywa się odcinek złączający końce tego łuku informacje.
 • Definicja Kulista Czasza Co znaczy części powierzchni kuli, na jakie dzieli tę powierzchnię płaszczyzna przecinająca ją. Liczba h, będąca długością rzutu czaszy na średnicę znaczenie.
 • Definicja Współrzędne Cylindryczne Co znaczy zobacz współrzędne walcowe co znaczy.
 • Definicja Cosinus Co znaczy funkcji trygonometrycznych, oznaczana symbolem cos. W trójkącie prostokątnym, którego jeden z kątów ostrych ma miarę α, cos α wyraża krzyżówka.
 • Definicja Rzut Cechowany Co znaczy zobacz rzut cechowany co to jest.
 • Definicja Cykl Co znaczy potocznym: taki zakończony ciąg czynności, iż po ich wykonaniu następuje powrót do wyjściowego stanu; 2. w znaczeniu topologicznym: łańcuch słownik.
 • Definicja Dwuowal Cassiniego Co znaczy zobacz dwuowal Cassiniego czym jest.
 • Definicja Stieltjesa Całka Co znaczy funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej, ograniczoną w przedziale [a,b], a h - funkcją monotoniczną w tym przedziale, to całką Stieltjesa co oznacza.
 • Definicja Podwójna Całka Co znaczy funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych, regularnie oznaczana symbolem postaci Obliczenie takiej całki bazuje na jej iterowaniu, a więc tłumaczenie.
 • Definicja całka Eulera I rodzaju Co znaczy całka niewłaściwa: dla x>0 i y > 0, zwana również funkcją beta Eulera przykłady.
 • Definicja Sieć Czebyszewa Co znaczy powierzchni, iż każdy czworokąt o wierzchołkach w węzłach tej sieci i bokach na niej ma przeciwległe boki (normalnie krzywoliniowe) równej definicja.
 • Definicja Czworan Co znaczy prawie nie stosowany, polski słowo oznaczający kwaternion encyklopedia.
 • Definicja Twierdzenie Cramera Co znaczy zobacz twierdzenie Cramera jak działa.
 • Definicja Cechowanie Co znaczy skalowanie, sporządzanie podziałki służącej do mierzenia jakiejś wielkości na przykład w przyrządach pomiarowych czy jest.
 • Definicja Twierdzenie Bernsteina Cantora Co znaczy zobacz twierdzenie Cantora - Bernsteina pojęcie.
 • Definicja Wymiernych Funkcji Ciało Co znaczy funkcji, będących ilorazami dwóch wielomianów ustalonej ilości zmiennych, zwanych funkcjami wymiernymi, jest ciałem względem zwyczajnych wyjaśnienie.
 • Definicja Twierdzenie Cevy Co znaczy zobacz twierdzenie Cevy opis.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Cevy twierdzenie co znaczy ciało funkcji wymiernych krzyżówka Cantora-Bernsteina twierdzenie co to jest cechowanie słownik Cramera twierdzenie czym jest. co to znaczy.

Słownik Cyfra rzymska co znaczy ciągowa przestrzeń Hilberta krzyżówka co to jest.