Dopuszczalny układ współrzędnych co znaczy decymalny krzyżówka dwoistość co to jest dysjunkcja.
dwustronna powierzchnia dolny co to jest

Definicje matematyka na D

 • Definicja Powierzchnia Dwustronna Co znaczy zobacz powierzchnia dwustronna co znaczy.
 • Definicja Kres Dolny Co znaczy zobacz kres dolny krzyżówka.
 • Definicja Macierzach Na Działania Co znaczy obejmują: dodawanie macierzy, mnożenie macierzy poprzez liczby i mnożenie macierzy poprzez macierze co to jest.
 • Definicja Det Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający wskaźnik macierzy kwadratowej słownik.
 • Definicja Forma Dwuliniowa Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy czym jest.
 • Definicja Dwuścian Co znaczy suma mnogościowa dwóch różnych półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi co oznacza.
 • Definicja Dyferencja Co znaczy z z łaciny różnica tłumaczenie.
 • Definicja Cysoida Dioklesa Co znaczy zobacz cissoida przykłady.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Dodawanie Co znaczy kardynalne a i b oznaczają adekwatnie moce zbiorów A i B rozłącznych, to liczba kardynalna c, oznaczająca moc zbioru A∪B, nazywa się sumą definicja.
 • Definicja Wyznacznik Duży Co znaczy wskaźnik dużej macierzy encyklopedia.
 • Definicja Półprosta Dopełniająca Co znaczy dla danej półprostej to jest taka półprosta, iż ∪ jest prostą jak działa.
 • Definicja Deg Co znaczy regularnie stosowany skrót oznaczający stopień, od z angielskiego: degree czy jest.
 • Definicja Sformalizowany Dowód Co znaczy w formie skończonego ciągu przesłanek i wynikających z nich wniosków, zapisanych raczej dzięki symboli matematycznych i logicznych pojęcie.
 • Definicja Wprost Dowód Co znaczy wniosków wynikających z założeń, definicji, aksjomatów, twierdzeń teorii i przedtem uzyskanych wniosków jako przesłanek, którego ostatnim wyjaśnienie.
 • Definicja Foremnych Wielościanów Dwoistość Co znaczy zobacz bryły platońskie opis.
 • Definicja Przestrzeń Dualna Co znaczy zobacz przestrzeń dualna informacje.
 • Definicja Diffeomorfizm Co znaczy zobacz dyfeomorfizm znaczenie.
 • Definicja Desygnat Co znaczy elementy albo definicje objęte daną nazwą, na przykład desygnatami nazwy liczba naturalna są wszystkie liczby naturalne, a desygnatami co znaczy.
 • Definicja Kwadratowego Równania Delta Co znaczy kwadratowego ax2 + bx + c = 0, powszechnie oznaczane literą Δ i nazywane deltą wyrażenie Δ = b2 - 4ac, decydujące o ilości rzeczywistych krzyżówka.
 • Definicja Duo Co znaczy z łaciny dwa co to jest.
 • Definicja Liczb Dodawanie Co znaczy realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych jako następne rozszerzenia dodawania liczb słownik.
 • Definicja Zbiór Domknięty Co znaczy zobacz zestaw domknięty czym jest.
 • Definicja Dyfeomorfizm Co znaczy ⊇ D Rn, gdzie D jest obszarem w n-wymiarowej przestrzeni arytmetycznej Rn, spełniające warunki: 1) f jest homeomorfizmem, 2) f ma ciągłe co oznacza.
 • Definicja Przemienne Działanie Co znaczy komutatywne) - działanie ∗ spełniające warunek Działaniami nieprzemiennymi są na przykład mnożenie macierzy (również kwadratowych) i tłumaczenie.
 • Definicja Dominanta Co znaczy stopniu prawdopodobna wartość zmiennej losowej, a w badaniach empirycznych - wartość cechy najliczniej występująca w rozważanej populacji przykłady.
 • Definicja Zbioru Domknięcie Co znaczy podzbioru A przestrzeni topologicznej nazywa się taki jej podzbiór, który powstaje poprzez dołączenie do zbioru A wszystkich jego punktów definicja.
 • Definicja Zbioru Uporządkowanie Dobre Co znaczy takiego porządku, aby każda niepusta część tego zbioru miała obiekt najwcześniejszy. Przykładami dobrze uporządkowanych zbiorów są encyklopedia.
 • Definicja Funkcja Dodatnia Co znaczy funkcja rzeczywista, przyjmująca wyłącznie dodatnie wartości jak działa.
 • Definicja Dowód Co znaczy rekurencyjny - zobacz dowód indukcyjny czy jest.
 • Definicja Prawa Morgana De Co znaczy zobacz prawa de Morgana pojęcie.
 • Definicja Dostawa Co znaczy dawna, aktualnie zupełnie nie stosowana, polska nazwa funkcji cosinus wyjaśnienie.
 • Definicja Przybliżenia Dokładność Co znaczy iż obliczana w przybliżeniu wartość a należy do przedziału (p - ε,p + ε), gdzie p jest przybliżeniem wartości a, na przykład wiedząc, iż opis.
 • Definicja Dwa Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 1 (aksjomatyka liczb naturalnych), a również nazwa cyfry 2, oznaczającej tę liczbę informacje.
 • Definicja Decem Co znaczy z łaciny dziesięć , od niego pochodzą takie słowa jak decymetr, decymalny i inne znaczenie.
 • Definicja Dystrybuanta Co znaczy odnosząca się do zmiennej losowej X, przyporządkowująca każdej liczbie rzeczywistej x prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, iż co znaczy.
 • Definicja Funkcji Granica Dolna Co znaczy rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, w każdym punkcie skupienia x0 zbioru D ustala się dolną granicę tej krzyżówka.
 • Definicja Duodecylion Co znaczy nazwa liczby, będącej dwunastą potęgą miliona; jej zapis w systemie dziesiętnym złożona jest z jedynki i 72 zer, a więc 1072 co to jest.
 • Definicja Ruchu Droga Co znaczy długość krzywej zakreślonej w okresie ruchu poprzez środek ciężkości poruszającego się ciała. Wyraża się całką oznaczoną z prędkości słownik.
 • Definicja Wielomianach Na Działania Co znaczy są nimi: dodawanie i odejmowanie, mnożenie wielomianu poprzez liczbę, mnożenie i dzielenie wielomianów czym jest.
 • Definicja Rozkład Dwumienny Dwumianowy Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy (dwumienny co oznacza.
 • Definicja Dylatacja Co znaczy przekształcenie płaszczyzny albo przestrzeni, gdzie obrazem każdej prostej jest prosta równoległa do niej. Zestaw wszystkich dylatacji tłumaczenie.
 • Definicja Diametr Co znaczy dawna nazwa średnicy przykłady.
 • Definicja Dodawanie Co znaczy sporo różnych działań albo jedno z nich, gdy ono jest łatwo domyślne. Przykładami różnych dodawań są: dodawania liczb poszczególnych definicja.
 • Definicja Dwunastokąt Co znaczy wierzchołkach. Dwunastokąt foremny konstruuje się poprzez dołączenie do wierzchołków sześciokąta foremnego punktów przecięcia się encyklopedia.
 • Definicja Wielomianów Dzielenie Co znaczy do mnożenia wielomianów. Gdyż mnożenie to nie jest działaniem grupowym, więc rezultatem dzielenia wielomianu u(x) poprzez wielomian v(x) ≠ jak działa.
 • Definicja Dyskryminant Co znaczy dyskryminanta) - wyróżnik czy jest.
 • Definicja Równanie Dwumienne Co znaczy zobacz równanie dwumienne pojęcie.
 • Definicja Macierzy Dodawanie Co znaczy macierzy o takiej samej ilości wierszy i kolumn. Sumą macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,ni B = [bij]i = 1,...,m; j = 1,...,n jest wyjaśnienie.
 • Definicja Dwuzwartość Co znaczy dawniej: zwartość. Zobacz zestaw zwarty opis.
 • Definicja Grafu Drogi Długość Co znaczy liczba o jeden mniejsza od ilości wyrazów ciągu określającego drogę informacje.
 • Definicja Dowód Co znaczy względem logicznym rozumowanie, wywodzące dowodzoną tezę z przyjętych założeń i definicji i z aksjomatów i przedtem udowodnionych twierdzeń znaczenie.
 • Definicja działania na liczbach zespolonych Co znaczy zespolonych z = a + bi i w = c + di działania arytmetyczne są określone następująco: Do mnożenia i dzielenia, a również potęgowania i co znaczy.
 • Definicja Tranzytywne Działanie Co znaczy zobacz działanie ekipy krzyżówka.
 • Definicja Metodologia Dedukcyjna Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna co to jest.
 • Definicja Indukcyjny Dowód Co znaczy indukcji matematycznej dowód twierdzenia orzekającego, iż jakaś własność zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych, począwszy od liczby n0 słownik.
 • Definicja Zanikające Drgania Co znaczy drgania o amplitudzie malejącej, dążącej do 0 czym jest.
 • Definicja Rozwinięcie Dziesiętne Co znaczy zapisanie liczby wymiernej albo przybliżenia liczby niewymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym co oznacza.
 • Definicja Relacja Dwuczłonowa Co znaczy zobacz dwuargumentowa stosunek tłumaczenie.
 • Definicja Wewnętrzne Działanie Co znaczy działanie postaci X×X X, nazywane precyzyjniej działaniem wewnętrznym w zbiorze X przykłady.
 • Definicja Tłumione Drgania Co znaczy oddziaływaniu hamującemu. Dla ruchu drgającego to jest siła tarcia albo oporu ośrodka. Amplituda takich drgań jest malejącą funkcją czasu definicja.
 • Definicja Teoria Dedukcyjna Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny encyklopedia.
 • Definicja Apagogiczny Dowód Co znaczy zobacz dowód nie wprost jak działa.
 • Definicja Deformacja Co znaczy matematyce najczęściej jest rozumiane jako obraz figury poprzez przekształcenie różnowartościowe i ciągłe, lecz nie będące ani izometrią czy jest.
 • Definicja Rekurencyjna Definicja Co znaczy inna nazwa definicji indukcyjnej pojęcie.
 • Definicja Ułamek Przez Dzielenie Co znaczy podzielenie jakiejś liczby poprzez ułamek ≠ 0 bazuje na pomnożeniu tej liczby poprzez odwrotność tego ułamka, a więc poprzez ułamek wyjaśnienie.
 • Definicja Dedekinda definicja liczb rzeczywistych Co znaczy utożsamieniu z liczbami wymiernymi tych przekrojów Dedekinda zbioru Q wszystkich liczb wymiernych, które mają liczbę rozdzielającą i opis.
 • Definicja Trójkąta Defekt Co znaczy s(Δ), gdzie s(Δ) znaczy sumę miar (w stopniach) kątów wewnętrznych trójkąta Δ. W geometrii euklidesowej to jest rozmiar nieistotna, bo informacje.
 • Definicja Funkcjach Na Działania Co znaczy X Y o wspólnej dziedzinie D ⊆ X ustala się takie same działania, jakie wykonuje się na ich wartościach, a więc elementach przestrzeni Y znaczenie.
 • Definicja Stochastyczne Drzewo Co znaczy wszystkie możliwe zdarzenia złożonego doświadczenia losowego wspólnie z prawdopodobieństwami zdarzeń cząstkowych. Ułatwia ono obliczanie co znaczy.
 • Definicja Warunek Dostateczny Co znaczy zobacz warunek wystarczający krzyżówka.
 • Definicja Istnienia Dowody Co znaczy zobacz dowód konstruktywny co to jest.
 • Definicja Kwaternionach Na Działania Co znaczy zobacz kwaterniony słownik.
 • Definicja Liczbowy System Dwójkowy Co znaczy dzięki dwóch cyfr 0 i 1 jako sumy całkowitych potęg liczby 2, zwanej fundamentem mechanizmu. Bazuje on na przedstawieniu zapisywanej czym jest.
 • Definicja Dzielnik Co znaczy dzielenia przedmiot występujący po znaku dzielenia, poprzez który się dzieli; 2. w nie wszystkich strukturach algebraicznych, na przykład w co oznacza.
 • Definicja Delta Co znaczy popularnonaukowe czasopismo matematyczno-fizyczno-astronomiczne tłumaczenie.
 • Definicja Topologiczna Dwoistość Co znaczy opierające na możliwości przypisania każdemu twierdzeniu o zbiorach otwartych twierdzenia o zbiorach domkniętych, uzyskanego zeń przez przykłady.
 • Definicja Liczba Dodatnia Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0. Zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych definicja.
 • Definicja dzielenie zbioru na części Co znaczy określeniu takiej rodziny {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, iż dla α, β ∈ A jest: Xα ≠ ∅, Xα ∩Xβ, = ∅ i Rodzina {Xα}α ∈ A nazywa się wtedy encyklopedia.
 • Definicja Relację Przez Dzielenie Co znaczy relację równoważnościową w zbiorze X, to podzielenie zbioru X poprzez relację ~ bazuje na utworzeniu rodziny wszystkich jego podzbiorów jak działa.
 • Definicja Drzewo Co znaczy normalnie niezorientowany, nie mający cykli. Drzewa służą do ilustracji albo zapisu zespołu stosunku zachodzących między elementami pewnego czy jest.
 • Definicja Dalambercjan Co znaczy d´Alemberta) - operator różniczkowy postaci gdzie c znaczy szybkość światła w próżni. Zastosowany do funkcji rzeczywistej f, określonej w pojęcie.
 • Definicja Kwadratowy Decymetr Co znaczy dm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 dm = 10 cm, będąca 1/100 metra kwadratowego wyjaśnienie.
 • Definicja Wprost Nie Dowód Co znaczy tym, aby z zaprzeczenia tezy wywnioskować zdanie sprzeczne z założeniem albo jakimś twierdzeniem teorii. Uzyskanie takiej sprzeczności opis.
 • Definicja Odwzorowanie Dwuliniowe Co znaczy zmiennych f: U×V W, gdzie U,V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się dwuliniowym, gdy jest liniowe z racji na informacje.
 • Definicja Venna Diagramy Co znaczy rysunki ilustrujące zbiory w formie owalnych figur i takie stosunki pomiędzy zbiorami jak: zawieranie się, rozłączność, suma mnogościowa znaczenie.
 • Definicja Funkcjonał Dwuliniowy Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy co znaczy.
 • Definicja Dwójka Co znaczy 1. ciąg dwuwyrazowy, odmiennie para (uporządkowana); 2. nazwa cyfry 2 krzyżówka.
 • Definicja Relacja Dwuargumentowa Co znaczy widzenia podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X×Y dwóch zbiorów nazywa się dwuargumentową (dwuczłonową, binarną) relacją pomiędzy co to jest.
 • Definicja Baza Dualna Co znaczy zobacz baza dualna słownik.
 • Definicja Ortogonalne Dopełnienie Co znaczy przestrzeni liniowej V, z ustaloną w niej relacją prostopadłości ⊥ albo iloczynem skalarnym, jest taką podprzestrzenią U⊥ przestrzeni V, iż czym jest.
 • Definicja Różniczka Druga Co znaczy różniczka drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej x, jest funkcją d2f zmiennej x, której wartościami są funkcje d2f(x; dx co oznacza.
 • Definicja Dywergencja Co znaczy wektorowego w: R3 ⊇ D R3 o współrzędnych w1, w2, w3, to jest funkcja rzeczywista divw, ustalona w D wzorem Dywergencja pola wektorowego tłumaczenie.
 • Definicja Definicja Co znaczy albo symbolu wprowadzanego do teorii dzięki pojęć już do niej należących, a więc przedtem ustalonych. Z niniejszego wynika, iż pojęcia mają przykłady.
 • Definicja Pochodne Diniego Co znaczy zobacz pochodne Diniego definicja.
 • Definicja Modulo Dzielenie Co znaczy działanie modulo encyklopedia.
 • Definicja Arganda Diagram Co znaczy geometryczna liczb zespolonych jako punktów płaszczyzny z określonym na niej prostokątnym układem współrzędnych, którego pierwsza oś, zwana jak działa.
 • Definicja Kąta Dwusieczna Co znaczy wychodząca z wierzchołka kąta, różna od każdego z jego ramion i położona w jego obszarze i na jego osi symetrii. Dzieli ona dany kąt na czy jest.
 • Definicja Wzbudzane Drgania Co znaczy drgania poddane oddziaływaniu wzmacniającemu je. Amplituda takich drgań jest rosnącą funkcją czasu pojęcie.
 • Definicja Twierdzenie Darboux Co znaczy zobacz twierdzenie Darboux wyjaśnienie.
 • Definicja Jednorodność Doskonała Co znaczy przestrzeni metrycznej X polegająca na tym, iż dla każdej izometrii f: X ⊇ A f(A) ⊆ X istnieje taka izometria h: X X, iż h(x) = f(x) dla x opis.
 • Definicja Dwulistek Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 - 4cxy2 = 0 informacje.
 • Definicja Modulo Działanie Co znaczy rzeczywistych działanie ∗ modulo p > 0 ustala się tak samo jak dodawanie modulo p > 0. W określeniu tym symbol + należy zastąpić znakiem ∗ znaczenie.
 • Definicja Efektywne Działanie Co znaczy zobacz działanie ekipy co znaczy.
 • Definicja Problem Delijski Co znaczy sześcianu) - bazuje na skonstruowaniu odcinka b, będącego krawędzią sześcianu o objętości podwójnie większej od objętości danego sześcianu krzyżówka.
 • Definicja Dziesiątka Co znaczy dziesięciowyrazowy ciąg, a również zestaw dziesięcioelementowy co to jest.
 • Definicja Układ Dynamiczny Co znaczy zobacz układ dynamiczny słownik.
 • Definicja René Descartes Co znaczy oryginalne, francuskie nazwisko i imię Kartezjusza czym jest.
 • Definicja Równanie Dwukwadratowe Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe co oznacza.
 • Definicja Ciągu Granica Dolna Co znaczy liczb rzeczywistych ustala się jego dolną granicę wzorem gdzie N znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych. Dolna granica ciągu (an) jest tłumaczenie.
 • Definicja Dodekaedr Co znaczy dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie przykłady.
 • Definicja Ułamków Dodawanie Co znaczy zwyczajnych o tych samych mianownikach bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest suma liczników dodawanych ułamków a definicja.
 • Definicja Decy Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jakiejś jednostki miary, oznaczający 1/10 tej jednostki, na przykład: decymetr, decylitr, decybel i inne encyklopedia.
 • Definicja Dwudziestokąt Co znaczy wielokąt o dwudziestu wierzchołkach jak działa.
 • Definicja Relacji Dziedzina Co znaczy niekiedy dziedziną dwuargumentowej stosunku nazywa się jej rzut na pierwszą przestrzeń argumentów czy jest.
 • Definicja Własność Darboux Co znaczy zobacz własność Darboux pojęcie.
 • Definicja Łuku Dewiacja Co znaczy odchylenie się łuku od prostej; jej miarą jest kąt pomiędzy stycznymi do rozważanego łuku w jego punkcie startowym i końcowym wyjaśnienie.
 • Definicja Znak Dodawania Co znaczy zobacz znaki działań i stosunku opis.
 • Definicja Diraca Delta Co znaczy funkcja uogólniona, będąca granicznym rozkładem (dystrybucją) ciągu rozkładów ustalonych ciągiem funkcji (fn) parzystych, różniczkowalnych informacje.
 • Definicja Zmiennej Dziedzina Co znaczy przedmiotów, które ta zmienna znaczy, na przykład w zamieszczonym na poprzedniej stronie objaśnieniu hasła działanie łączne dziedziną znaczenie.
 • Definicja Drgania Co znaczy określonego układu zachodzące w okresie i w dwóch przeciwnych kierunkach oddzielonych stanem równowagi układu, opierające na wielokrotnym co znaczy.
 • Definicja Droga Co znaczy f: R ⊇ [0,1] X, gdzie X jest przestrzenią topologiczną. Punkty f(0) i f(1) nazywają się adekwatnie początkiem i końcem drogi f, a w razie krzyżówka.
 • Definicja Definiens Co znaczy z łaciny nazwa zespołu pojęć występujących w definicji i określających nowe definicja co to jest.
 • Definicja Dwieście Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 199 i podwojeniem liczby 100 słownik.
 • Definicja Deltoid Co znaczy symetryczny względem jednej z przekątnych. Jego przekątne są prostopadłe, dwie pary sąsiednich boków wychodzących z wierzchołków położonych czym jest.
 • Definicja Dymensja Co znaczy z z łaciny wymiar ; termin aktualnie nie stosowany co oznacza.
 • Definicja Dwumian Co znaczy niezerowych jednomianów niepodobnych, tzn. różniących się zmiennymi albo ich potęgami. Dwumianami są na przykład wyrażenia postaci: 3 - x tłumaczenie.
 • Definicja działania na liczbach Cayleya Co znaczy zobacz liczby Cayleya przykłady.
 • Definicja Zbioru Dopełnienie Co znaczy dla podzbioru A przestrzeni (zbioru pełnego) X to jest zestaw X \ A wszystkich przedmiotów tej przestrzeni nie należących do A definicja.
 • Definicja Statystyczne Dane Co znaczy do przetworzeń statystycznych, a będące najczęściej obserwacjami albo pomiarami badanej cechy, występującej w jakiejś populacji encyklopedia.
 • Definicja Dzielenie Co znaczy do mnożenia, będącego działaniem wewnętrznym, określone warunkiem a:b = c, gdy a = cb i b ≠ 0. Jeśli mnożenie jest nie tylko działaniem jak działa.
 • Definicja Dziesięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 9 i podstawa dziesiętnego mechanizmu liczbowego czy jest.
 • Definicja Wektora Długość Co znaczy zobacz wektor swobodny i wektor zaczepiony pojęcie.
 • Definicja Normalny Dzielnik Co znaczy ekipy G, iż aha- 1 ∈ H dla a ∈ G i h ∈ H, nie mniej jednak działanie grupowe ekipy G oznaczono jak mnożenie. Jako dzielnik ekipy G podgrupa wyjaśnienie.
 • Definicja Diagonalna Diagonala Co znaczy zobacz przekątnia (przekątna opis.
 • Definicja Twierdzenie Desarguesa Co znaczy zobacz twierdzenie Desarguesa informacje.
 • Definicja Matematyki Dydaktyka Co znaczy pogranicza matematyki i psychologii, badająca matematyczne i psychologiczne uwarunkowania uczenia się i nauczania matematyki i znaczenie.
 • Definicja Przemienny Diagram Co znaczy diagram postaci przedstawionej na rysunku nazywa się przemiennym, gdy co znaczy.
 • Definicja Dwukąt Co znaczy zobacz n kąt krzyżówka.
 • Definicja Równanie Diofantyczne Co znaczy zobacz równanie diofantyczne co to jest.
 • Definicja Liczbowy System Dziesiętny Co znaczy mechanizm liczbowy) - sposób zapisu liczb rzeczywistych (dla liczb niewymiernych - ich przybliżeń) dzięki dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5 słownik.
 • Definicja Rozdzielne Działanie Co znaczy wewnętrzne w X nazywa się rozdzielnym lub dystrybutywnym względem działania ∗ także wewnętrznego w X, gdy jest spełniony warunek dla x,y,z czym jest.
 • Definicja Szereg Dwumienny Dwumianowy Co znaczy zobacz szereg dwumianowy (dwumienny co oznacza.
 • Definicja Szeregów Dodawanie Co znaczy liczbowych, funkcyjnych czy wektorowych jest szereg, którego n-ty słowo jest sumą n-tych wyrazów dodawanych szeregów dla wszystkich n tłumaczenie.
 • Definicja Newtona Dwumian Co znaczy pochodzącego od Izaaka Newtona wzoru na n-tą potęgę sumy dwóch składników. Jest on następujący Te ostatnie wielkości są powszechnie przykłady.
 • Definicja Dziewięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 8 definicja.
 • Definicja Kąty Dopełniające Co znaczy położone na jednej płaszczyźnie, mające jedno ramię wspólne, a pozostałe ramiona prostopadłe. Suma miar kątów dopełniających wynosi 90o encyklopedia.
 • Definicja Dekagram Co znaczy dag) - jednostka masy równa 10 gramom jak działa.
 • Definicja Zewnętrzne Działanie Co znaczy działanie jednej z postaci X×Y Y albo X×X Z czy jest.
 • Definicja Geograficzna Długość Co znaczy zobacz współrzędne geograficzne pojęcie.
 • Definicja Przekrój Dedekinda Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda wyjaśnienie.
 • Definicja Aksjomat Dedekinda Co znaczy zobacz aksjomat Dedekinda opis.
 • Definicja Demonstratio Co znaczy z łaciny dowód (w matematyce informacje.
 • Definicja Harmoniczne Drgania Co znaczy zmienną w okresie powodem, której kierunek działania jest w każdej chwili przeciwny do odchylenia od stanu równowagi, a rozmiar jest znaczenie.
 • Definicja Delta Co znaczy czwarta litera alfabetu greckiego co znaczy.
 • Definicja Logika Dwuwartościowa Co znaczy stosowana logika, zwana także klasyczną, gdzie każde zdanie może być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe. Każda z tych dwóch możliwości krzyżówka.
 • Definicja Dwunastościan Co znaczy wielościan o dwunastu ścianach; najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie co to jest.
 • Definicja Duodecem Co znaczy z łaciny dwanaście słownik.
 • Definicja Losowe Doświadczenie Co znaczy obserwacja, której rezultacie nie można przewidzieć, na przykład rzuty kostką do gier, losowanie liczb w grach liczbowych, kolor albo marka czym jest.
 • Definicja Całka Darboux Co znaczy zobacz całka Darboux co oznacza.
 • Definicja Łączne Działanie Co znaczy spełniające warunek x∗(y∗z) = (x∗y)∗z dla x,y,z ∈ X. Dla działań łącznych można opuszczać nawiasy w wyrażeniach będących kilkakrotnym tłumaczenie.
 • Definicja Dwudziestościan Co znaczy wielościan o dwudziestu ścianach, lecz termin ten jest najczęściej stosowany jako nazwa jednej z brył platońskich przykłady.
 • Definicja definicja Cauchy´ego granicy Co znaczy zobacz Cauchy´ego pojęcie granicy definicja.
 • Definicja Liczbach Na Działania Co znaczy działaniami na liczbach różnych rodzajów są: dodawanie i mnożenie. Odejmowanie i dzielenie są działaniami odwrotnymi do nich i ustalonymi encyklopedia.
 • Definicja definicja ciągowa (Heinego) granicy Co znaczy zobacz Heinego pojęcie granicy jak działa.
 • Definicja Dwuliniowe Działanie Co znaczy elementach przestrzeni liniowej U o wartościach w przestrzeni liniowej V nad tym samym ciałem nazywa się dwuliniowym, gdy jest liniowe czy jest.
 • Definicja Metryka Dyskretna Co znaczy zobacz metryka dyskretna pojęcie.
 • Definicja Div Co znaczy powszechnie stosowany skrót operatora różniczkowego, zwanego dywergencją wyjaśnienie.
 • Definicja Odwrotne Działanie Co znaczy się odwrotnym do działania ∗ wewnętrznego w X, gdy x ∗´ y jest takim elementem z ∈ X, iż x = z ∗ y, na przykład odejmowanie jest opis.
 • Definicja Cassiniego Dwuowal Co znaczy zobacz krzywe Cassiniego informacje.
 • Definicja Grupowe Działanie Co znaczy działanie określające grupę znaczenie.
 • Definicja Zera Dzielnik Co znaczy obiekt a pewnego pierścienia C, dla którego istnieje taki różny od 0 obiekt b ∈ C, iż ab = 0 albo ba = 0. Pierścienie liczbowe nie mają co znaczy.
 • Definicja Definiendum Co znaczy z łaciny nazwa definicje definiowanego, występującego w tekście definicji krzyżówka.
 • Definicja Kwantyfikator Duży Co znaczy zobacz kwantyfikator co to jest.
 • Definicja Dwustosunek Co znaczy skrócona nazwa relacji podwójnego podziału słownik.
 • Definicja Wektorach Na Działania Co znaczy działaniami tego typu są: dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektorów poprzez liczby (skalary), mnożenie skalarne wektorów, a dla czym jest.
 • Definicja Działanie Co znaczy Z, nie mniej jednak najczęściej mamy do czynienia z działaniami, dla których lub wszystkie trzy przestrzenie X, Y i Z, lub dwie z nich są co oznacza.
 • Definicja Funkcji Dziedzina Co znaczy przedmiotów przestrzeni argumentów tej funkcji, którym przyporządkowuje ona przedmioty przestrzeni wartości, na przykład dziedziną funkcji tłumaczenie.
 • Definicja Wielokąta Defekt Co znaczy wielokątów wypukłych i jest sumą defektów trójkątów, na które dzielą rozważany wielokąt jego przekątne, wychodzące z ustalonego wierzchołka przykłady.
 • Definicja Zbiorów Dodawanie Co znaczy sumą mnogościową zbiorów A i B nazywa się zestaw A∪B, którego elementami są wszystkie przedmioty zbioru A, wszystkie przedmioty zbioru B i definicja.
 • Definicja Dzeta Co znaczy szósta litera alfabetu greckiego encyklopedia.
 • Definicja Dane Co znaczy jakimś obiekcie albo stanie, dzięki którym, po ich należytym przetworzeniu, można dostać inne pożądane wiadomości, na przykład chcąc jak działa.
 • Definicja Dziewiątka Co znaczy dziewięciowyrazowy ciąg, a również cyfra 9 czy jest.
 • Definicja Liczb Kolumny Dodawanie Co znaczy dodawanych liczb jest tak napisana, iż wszystkie cyfry jednostek leżą na jednej linii pionowej i to samo dotyczy cyfr dziesiątek, setek i pojęcie.
 • Definicja Grafu Droga Co znaczy ciąg wierzchołków grafu, którego każde dwa następne wyrazy są końcami krawędzi należącej do tego grafu lub są początkiem i końcem krawędzi wyjaśnienie.
 • Definicja Grupy Dzielnik Co znaczy ekipy G bywa nazywana jej dzielnikiem, bo dzieli tę grupę na rozłączne albo identyczne zbiory postaci gdzie a ∈ G a działanie grupowe tej opis.
 • Definicja Dżet Co znaczy zobacz żet informacje.
 • Definicja Dag Co znaczy skrót słowa dekagram, jednostki masy równej 10 gramom znaczenie.
 • Definicja Determinant Co znaczy z łaciny wskaźnik co znaczy.
 • Definicja Okręgu Długość Co znaczy ustalona jest jak długość krzywej; dla okręgu o promieniu r wynosi 2 π r, gdzie π znaczy liczbę niewymierną, w przybliżeniu równą 3,141592 krzyżówka.
 • Definicja Modulo Dodawanie Co znaczy sumą modulo p liczb rzeczywistych a i b nazywa się liczbę a + b - kp, gdzie k jest taką liczbą całkowitą, iż kp ≤ a + b < (k + 1)p. Sumę co to jest.
 • Definicja Wektorów Dodawanie Co znaczy wypadkowym działaniu dwóch albo większej ilości sił przyłożonych w tym samym punkcie. Ustala się je następująco. Dla każdego wektora słownik.
 • Definicja Indukcyjna Definicja Co znaczy nieskończonego pojęć, polegająca na określeniu pierwszego definicje p1 tego ciągu i metody ustalenia kolejnego definicje pn + 1, jeśli czym jest.
 • Definicja Liczby Doskonałe Co znaczy zobacz liczby doskonałe co oznacza.
 • Definicja Dystrybutywność Co znaczy zobacz rozdzielność jednego działania względem drugiego tłumaczenie.
 • Definicja Krzywej Długość Co znaczy długości łamanych, tworzących taki ciąg łamanych wpisanych w tę krzywą, iż ciąg długości najdłuższych boków tych łamanych ma granicę równą przykłady.
 • Definicja Debet Co znaczy dług , powszechnie stosowana nazwa ujemnego salda. To jest jedna z występujących w życiu codziennym potrzeb używania liczb ujemnych definicja.
 • Definicja Zbiór Otwarty Domknięto Co znaczy zobacz zestaw domknięto-otwarty encyklopedia.
 • Definicja Differentia Co znaczy z łaciny różnica jak działa.
 • Definicja Dwudziestka Co znaczy dwudziestowyrazowy ciąg czy jest.
 • Definicja Diagram Co znaczy schematyczny rysunek ilustrujący odwzorowania i przestrzenie odwzorowywane poprzez nie, na przykład umieszczony poniżej prosty diagram pojęcie.
 • Definicja Kroneckera Delta Co znaczy pisany w formie δij albo δij), określony następująco: δij = 0 gdy i ≠ j, δij = 1 gdy i = j, dla wszystkich wartości wyznaczników i, j. Ten wyjaśnienie.
 • Definicja Schlegela Diagram Co znaczy wypukłego W(na rysunku [ABCDEFG]) to jest rzut środkowy jego powierzchni na jedną z jego ścian s0(na rysunku [ABCD]) z punktu P, położonego opis.
 • Definicja Półpłaszczyzna Dopełniająca Co znaczy dla danej półpłaszczyzny α to jest taka półpłaszczyzna β o krawędzi wspólnej z α, iż α∪β jest płaszczyzną informacje.
 • Definicja Odcinków Dodawanie Co znaczy BC, zawartych w jednej prostej i nie mających punktów wspólnych prócz punktu B, nazywa się odcinek AC. Tak określone dodawanie odcinków znaczenie.
 • Definicja Konstruktywny Dowód Co znaczy twierdzeń orzekających istnienie jakiegoś obiektu. Istnienia tego można dowieść bądź podając konstrukcję wymaganego obiektu, bądź dowodząc co znaczy.
 • Definicja Liniowe Działania Co znaczy wykorzystywane do ustalenia definicje przestrzeni liniowej, tzn. dodawanie wektorów i mnożenie wektorów poprzez liczby (ogólniej krzyżówka.
 • Definicja Nieskończoność Dodatnia Co znaczy przedmiotów ∞ i - ∞, dołączanych do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, który jest uważany za większy od każdej liczby tego zbioru co to jest.
 • Definicja Macierz Duża Co znaczy współczynników równania algebraicznego II stopnia, dla równania c11x2 + 2c12xy + c22y2 + 2c13x + + 2c23y + c33 = 0 mająca postać Ustalenie słownik.
 • Definicja Resztą Z Dzielenie Co znaczy do dzielenia w zbiorze liczb całkowitych (algorytm dzielenia) albo wielomianów (dzielenie wielomianów), bo w takich zbiorach dzielenie bez czym jest.
 • Definicja Funkcja Dirichleta Co znaczy zobacz funkcja Dirichleta co oznacza.
 • Definicja Dedukcja Co znaczy z przesłanek, wnioskowanie. Także jeden ze sposobów rozumowania, w okolicy indukcyjnego i redukcyjnego. Zobacz indukcja, rozumowanie tłumaczenie.
 • Definicja Dimetria Co znaczy zobacz aksonometria przykłady.
 • Definicja de l´Hospitala reguła Co znaczy zobacz reguła de l´Hospitala definicja.
 • Definicja Ułamek Dwójkowy Co znaczy ułamek, którego mianownikiem jest potęga liczby 2 o wykładniku naturalnym encyklopedia.
 • Definicja Topologia Dyskretna Co znaczy zobacz topologia dyskretna jak działa.
 • Definicja Algebra Dwuliniowa Co znaczy zobacz algebra dwuliniowa czy jest.
 • Definicja Łamanej Długość Co znaczy suma długości odcinków, będących bokami rozważanej łamanej pojęcie.
 • Definicja Sierpińskiego Dywan Co znaczy krzywą Sierpińskiego, będący wspólną częścią ciągu K0, K1, K2,... takich zbiorów, iż K0 jest określonym kwadratem, K1 powstaje z K0 wyjaśnienie.
 • Definicja Nieskończone Działania Co znaczy typu są: szereg, iloczyn nieskończony i nieskończona suma i iloczyn mnogościowy. Niekiedy używa się innych działań nieskończonych, na opis.
 • Definicja Rzutowy Dualizm Co znaczy geometrii rzutowej zdarzenie opierające na równoczesnej prawdziwości dwóch zdań orzekających o należeniu punktów do prostych, a różniących informacje.
 • Definicja Dzielna Co znaczy w działaniu dzielenia przedmiot, który podlega dzieleniu. W zapisie dzielenia występuje przed znakiem działania znaczenie.
 • Definicja Funkcji Dodawanie Co znaczy są funkcjami o wspólnej dziedzinie D, a w przestrzeni wartości Y jest określone dodawanie +, to sumą funkcji f i g nazywa się taką funkcję co znaczy.
 • Definicja Arytmetyczne Działania Co znaczy liczbach rzeczywistych albo zespolonych, obejmujące dodawanie i mnożenie i odwrotne do nich odejmowanie i dzielenie. Niekiedy zalicza się krzyżówka.
 • Definicja Dcm Co znaczy dawniej stosowany skrót słowa decymetr co to jest.
 • Definicja Macierz Diagonalna Co znaczy zobacz macierz przekątniowa słownik.
 • Definicja Ciąg Dokładny Co znaczy zobacz ciąg precyzyjny czym jest.
 • Definicja Sześcienny Decymetr Co znaczy dm3) - jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 dm = 10 cm, nazywana także litrem i będąca 1/1000 metra sześciennego co oznacza.
 • Definicja Dwunastka Co znaczy dwunastowyrazowy ciąg tłumaczenie.
 • Definicja Łuku Długość Co znaczy 1. zobacz długość krzywej; 2. zobacz wyznacznik naturalny przykłady.
 • Definicja Algebraiczne Dopełnienie Co znaczy macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n jest liczbą Aij = (- 1)i + jMij, gdzie Mij jest minorem macierzy A stworzonym poprzez usuwanie definicja.
 • Definicja Liczb Dzielenie Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia liczb. Zobacz dzielenie encyklopedia.
 • Definicja Kąt Dopisany Co znaczy zobacz kąt dopisany jak działa.
 • Definicja Degresja Co znaczy ubywanie, zmniejszanie się nie wszystkich wielkości, na przykład stóp procentowych czy jest.
 • Definicja Długość Co znaczy łamanych i linii krzywych. Jest miarą w tym sensie fundamentalną, iż jest pozyskiwana w rezultacie bezpośredniego pomiaru w rzeczywistości pojęcie.
 • Definicja Odcinka Długość Co znaczy liczba dodatnia wyrażająca, ile razy mieści się odcinek jednostkowy w rozważanym odcinku; dokładniej: algorytm mierzenia długości wyjaśnienie.
 • Definicja Grupy Działanie Co znaczy gdzie G jest ekipą, czasem zwaną ekipą operatorów, a X - jakąś przestrzenią. Działanie ∗ ekipy G nazywa się efektywnym w przestrzeni X opis.
 • Definicja Funkcja Diraca Co znaczy zobacz delta Diraca informacje.
 • Definicja Dwukierunek Co znaczy wzajemnie równoległych, a więc dwuwymiarowy kierunek płaszczyzny w przeciwieństwie od jednowymiarowego kierunku prostej. Dwukierunkiem znaczenie.
 • Definicja druga forma podstawowa powierzchni Co znaczy albo druga forma kwadratowa powierzchni) - wyraża krzywizny przekrojów normalnych powierzchni S, przechodzących poprzez pkt. P tej co znaczy.
 • Definicja Wielomianów Dodawanie Co znaczy opierające na utworzeniu dla danych wielomianów w1 i w2 tych samych zmiennych wielomianu w tychże zmiennych, będącego sumą wszystkich krzyżówka.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Duże Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata co to jest.
 • Definicja Ułamek Dziesiętny Co znaczy zapis liczby wymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym słownik.
 • Definicja Decymetr Co znaczy dm) - jednostka długości równa 1/10 metra czym jest.
 • Definicja Dystrybucja Co znaczy definicje funkcji, wykorzystywane do opisu rozkładów różnych wielkości skupionych w izolowanych punktach, jednak tak, aby całki z tych co oznacza.
 • Definicja Dyspersja Co znaczy się do zmiennej losowej, zwana także odchyleniem standardowym tej zmiennej, będąca miarą jej odchylenia od jej wartości oczekiwanej, a tłumaczenie.
 • Definicja Całkowania Granica Dolna Co znaczy zobacz całka oznaczona przykłady.
 • Definicja Sferyczny Dwukąt Co znaczy części sfery ograniczonych dwoma półokręgami kół ogromnych o wspólnej średnicy. Kąty o ramionach stycznych do tych półokręgów w ich definicja.
 • Definicja Działanie Dwuliniowe Co znaczy zobacz działanie dwuliniowe encyklopedia.
 • Definicja Zmienna Dyskretna Co znaczy zobacz zmienna dyskretna jak działa.
 • Definicja Dim Co znaczy powszechnie stosowany skrót oznaczający wymiar, pochodzący od z łaciny dimension czy jest.
 • Definicja Dwadzieścia Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 19 i podwojeniem liczby 10 pojęcie.
 • Definicja Kryterium Dirichleta Co znaczy zobacz kryterium Dirichleta wyjaśnienie.
 • Definicja Matematyka Deterministyczna Co znaczy jako ustalenie tych dziedzin matematyki, które badają zjawiska w pełni określone, w przeciwieństwie od tych dziedzin, które zajmują się opis.
 • Definicja Całka Dolna Co znaczy zobacz całka dolna informacje.
 • Definicja Zbiorach Na Działania Co znaczy odejmowanie mnogościowe, różnica symetryczna zbiorów, iloczyn mnogościowy i iloczyn kartezjański zbiorów. Właściwością charakterystyczną znaczenie.
 • Definicja Pochodna Druga Co znaczy pochodna drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej jest pochodną z pochodnej f´ tej funkcji i jest oznaczana poprzez f´´ co znaczy.
 • Definicja Dysjunkcja Co znaczy spójnik logiczny złączający dwa zdania w zdanie, które jest prawdziwe, gdy aczkolwiek jedno ze zdań składowych jest fałszywe. Dysjunkcja krzyżówka.
 • Definicja Dwoistość Co znaczy matematyce: zdarzenie występowania par twierdzeń, pojęć, stosunku albo innych obiektów, przechodzących wzajemnie na siebie poprzez ustaloną co to jest.
 • Definicja Decymalny Co znaczy dziesiętny słownik.
 • Definicja Współrzędnych Układ Dopuszczalny Co znaczy klasę układów współrzędnych tak dobraną do rozważanego kręgu zagadnień, aby było możliwe posługiwanie się jednolitymi sposobami, na czym jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Dopuszczalny układ współrzędnych co znaczy decymalny krzyżówka dwoistość co to jest dysjunkcja słownik druga pochodna czym jest działania na zbiorach co. co to znaczy.

Słownik Dwustronna powierzchnia co znaczy dolny kres krzyżówka działania na co to jest.