Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna, Dzielenie Modulo, Działanie Tranzytywne.
diametr demonstratio dane co to jest

Definicje matematyka na D

 • Definicja Sześcienny Decymetr Co znaczy dm3) - jednostka objętości równa objętości sześcianu o boku 1 dm = 10 cm, nazywana także litrem i będąca 1/1000 metra sześciennego
 • Definicja Wielokąta Defekt Co znaczy odnosi się do wielokątów wypukłych i jest sumą defektów trójkątów, na które dzielą rozważany wielokąt jego przekątne, wychodzące z
 • Definicja Dalambercjan Co znaczy operator d´Alemberta) - operator różniczkowy postaci gdzie c znaczy szybkość światła w próżni. Zastosowany do funkcji rzeczywistej f
 • Definicja Decy Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jakiejś jednostki miary, oznaczający 1/10 tej jednostki, na przykład: decymetr, decylitr, decybel i inne
 • Definicja Dane Co znaczy zespół informacji o jakimś obiekcie albo stanie, dzięki którym, po ich należytym przetworzeniu, można dostać inne pożądane wiadomości, na
 • Definicja Definicja Co znaczy objaśnienie nazwy albo symbolu wprowadzanego do teorii dzięki pojęć już do niej należących, a więc przedtem ustalonych. Z niniejszego
 • Definicja Indukcyjna Definicja Co znaczy pojęcie ciągu nieskończonego pojęć, polegająca na określeniu pierwszego definicje p1 tego ciągu i metody ustalenia kolejnego definicje pn
 • Definicja Definiendum Co znaczy z łaciny nazwa definicje definiowanego, występującego w tekście definicji
 • Definicja Definiens Co znaczy z łaciny nazwa zespołu pojęć występujących w definicji i określających nowe definicja
 • Definicja Deformacja Co znaczy odkształcenie; w matematyce najczęściej jest rozumiane jako obraz figury poprzez przekształcenie różnowartościowe i ciągłe, lecz nie będące
 • Definicja Delta Co znaczy popularnonaukowe czasopismo matematyczno-fizyczno-astronomiczne
 • Definicja Diraca Delta Co znaczy dystrybucja, a więc funkcja uogólniona, będąca granicznym rozkładem (dystrybucją) ciągu rozkładów ustalonych ciągiem funkcji (fn
 • Definicja Kroneckera Delta Co znaczy znak δij (niekiedy pisany w formie δij albo δij), określony następująco: δij = 0 gdy i ≠ j, δij = 1 gdy i = j, dla wszystkich wartości
 • Definicja Kwadratowego Równania Delta Co znaczy wyróżnik równania kwadratowego ax2 + bx + c = 0, powszechnie oznaczane literą Δ i nazywane deltą wyrażenie Δ = b2 - 4ac, decydujące o
 • Definicja Deltoid Co znaczy czworokąt wypukły, symetryczny względem jednej z przekątnych. Jego przekątne są prostopadłe, dwie pary sąsiednich boków wychodzących z
 • Definicja Diagram Co znaczy najczęściej schematyczny rysunek ilustrujący odwzorowania i przestrzenie odwzorowywane poprzez nie, na przykład umieszczony poniżej prosty
 • Definicja Arganda Diagram Co znaczy interpretacja geometryczna liczb zespolonych jako punktów płaszczyzny z określonym na niej prostokątnym układem współrzędnych, którego
 • Definicja Schlegela Diagram Co znaczy dla wielościanu wypukłego W(na rysunku [ABCDEFG]) to jest rzut środkowy jego powierzchni na jedną z jego ścian s0(na rysunku [ABCD]) z
 • Definicja Diffeomorfizm Co znaczy zobacz dyfeomorfizm
 • Definicja Differentia Co znaczy z łaciny różnica
 • Definicja Div Co znaczy powszechnie stosowany skrót operatora różniczkowego, zwanego dywergencją
 • Definicja Geograficzna Długość Co znaczy zobacz współrzędne geograficzne
 • Definicja Krzywej Długość Co znaczy granica ciągu długości łamanych, tworzących taki ciąg łamanych wpisanych w tę krzywą, iż ciąg długości najdłuższych boków tych łamanych ma
 • Definicja Odcinka Długość Co znaczy w uproszczeniu: liczba dodatnia wyrażająca, ile razy mieści się odcinek jednostkowy w rozważanym odcinku; dokładniej: algorytm mierzenia
 • Definicja Dowód Co znaczy prawidłowe pod względem logicznym rozumowanie, wywodzące dowodzoną tezę z przyjętych założeń i definicji i z aksjomatów i przedtem
 • Definicja Rekurencyjna Definicja Co znaczy inna nazwa definicji indukcyjnej
 • Definicja Zbioru Uporządkowanie Dobre Co znaczy ustalenie w nim takiego porządku, aby każda niepusta część tego zbioru miała obiekt najwcześniejszy. Przykładami dobrze uporządkowanych
 • Definicja Nieskończoność Dodatnia Co znaczy ten spośród dwóch przedmiotów ∞ i - ∞, dołączanych do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, który jest uważany za większy od każdej
 • Definicja Funkcji Dodawanie Co znaczy jeśli f, g: X ⊇ D Y są funkcjami o wspólnej dziedzinie D, a w przestrzeni wartości Y jest określone dodawanie +, to sumą funkcji f i g
 • Definicja Macierzy Dodawanie Co znaczy jest określone dla macierzy o takiej samej ilości wierszy i kolumn. Sumą macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,ni B = [bij]i = 1,...,m
 • Definicja Liczb Kolumny Dodawanie Co znaczy jeśli kolumna dodawanych liczb jest tak napisana, iż wszystkie cyfry jednostek leżą na jednej linii pionowej i to samo dotyczy cyfr
 • Definicja Liczb Dodawanie Co znaczy działanie realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych jako następne rozszerzenia dodawania
 • Definicja Indukcyjny Dowód Co znaczy oparty na zasadzie indukcji matematycznej dowód twierdzenia orzekającego, iż jakaś własność zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych
 • Definicja Wektorów Dodawanie Co znaczy jest wzorowane na wypadkowym działaniu dwóch albo większej ilości sił przyłożonych w tym samym punkcie. Ustala się je następująco. Dla
 • Definicja Zbiorów Dodawanie Co znaczy sumą, zwaną także sumą mnogościową zbiorów A i B nazywa się zestaw A∪B, którego elementami są wszystkie przedmioty zbioru A, wszystkie
 • Definicja Dodekaedr Co znaczy dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie
 • Definicja Przybliżenia Dokładność Co znaczy taka liczba ε > 0, iż obliczana w przybliżeniu wartość a należy do przedziału (p - ε,p + ε), gdzie p jest przybliżeniem wartości a, na
 • Definicja Ciąg Dokładny Co znaczy zobacz ciąg precyzyjny
 • Definicja Kąty Dopełniające Co znaczy kąty ostre, położone na jednej płaszczyźnie, mające jedno ramię wspólne, a pozostałe ramiona prostopadłe. Suma miar kątów dopełniających
 • Definicja Współrzędnych Układ Dopuszczalny Co znaczy właściwie chodzi o klasę układów współrzędnych tak dobraną do rozważanego kręgu zagadnień, aby było możliwe posługiwanie się jednolitymi
 • Definicja Losowe Doświadczenie Co znaczy czynność albo obserwacja, której rezultacie nie można przewidzieć, na przykład rzuty kostką do gier, losowanie liczb w grach liczbowych
 • Definicja Konstruktywny Dowód Co znaczy odnosi się do twierdzeń orzekających istnienie jakiegoś obiektu. Istnienia tego można dowieść bądź podając konstrukcję wymaganego obiektu
 • Definicja Wprost Nie Dowód Co znaczy dowód opierający na tym, aby z zaprzeczenia tezy wywnioskować zdanie sprzeczne z założeniem albo jakimś twierdzeniem teorii. Uzyskanie
 • Definicja Drgania Co znaczy zmiany stanu określonego układu zachodzące w okresie i w dwóch przeciwnych kierunkach oddzielonych stanem równowagi układu, opierające na
 • Definicja Tłumione Drgania Co znaczy drgania poddane oddziaływaniu hamującemu. Dla ruchu drgającego to jest siła tarcia albo oporu ośrodka. Amplituda takich drgań jest malejącą
 • Definicja Wzbudzane Drgania Co znaczy drgania poddane oddziaływaniu wzmacniającemu je. Amplituda takich drgań jest rosnącą funkcją czasu
 • Definicja Grafu Droga Co znaczy taki zakończony ciąg wierzchołków grafu, którego każde dwa następne wyrazy są końcami krawędzi należącej do tego grafu lub są początkiem i
 • Definicja Pochodna Druga Co znaczy skrót terminu pochodna drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej jest pochodną z pochodnej f´ tej funkcji i jest oznaczana
 • Definicja druga forma podstawowa powierzchni Co znaczy forma krzywiznowa albo druga forma kwadratowa powierzchni) - wyraża krzywizny przekrojów normalnych powierzchni S, przechodzących poprzez
 • Definicja Różniczka Druga Co znaczy skrót terminu różniczka drugiego rzędu ; dla funkcji f jednej zmiennej liczbowej x, jest funkcją d2f zmiennej x, której wartościami są
 • Definicja Rzutowy Dualizm Co znaczy w dwuwymiarowej geometrii rzutowej zdarzenie opierające na równoczesnej prawdziwości dwóch zdań orzekających o należeniu punktów do
 • Definicja Macierz Duża Co znaczy symetryczna macierz współczynników równania algebraicznego II stopnia, dla równania c11x2 + 2c12xy + c22y2 + 2c13x + + 2c23y + c33 = 0
 • Definicja Topologiczna Dwoistość Co znaczy zdarzenie opierające na możliwości przypisania każdemu twierdzeniu o zbiorach otwartych twierdzenia o zbiorach domkniętych, uzyskanego zeń
 • Definicja Liczbowy System Dwójkowy Co znaczy sposób zapisu liczb dzięki dwóch cyfr 0 i 1 jako sumy całkowitych potęg liczby 2, zwanej fundamentem mechanizmu. Bazuje on na
 • Definicja Relacja Dwuargumentowa Co znaczy z formalnego punktu widzenia podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X×Y dwóch zbiorów nazywa się dwuargumentową (dwuczłonową, binarną) relacją
 • Definicja Sferyczny Dwukąt Co znaczy każda z dwóch części sfery ograniczonych dwoma półokręgami kół ogromnych o wspólnej średnicy. Kąty o ramionach stycznych do tych półokręgów
 • Definicja Równanie Dwukwadratowe Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe
 • Definicja Forma Dwuliniowa Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy
 • Definicja Odwzorowanie Dwuliniowe Co znaczy odwzorowanie dwóch zmiennych f: U×V W, gdzie U,V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się dwuliniowym, gdy jest
 • Definicja Dwumian Co znaczy suma dwóch niezerowych jednomianów niepodobnych, tzn. różniących się zmiennymi albo ich potęgami. Dwumianami są na przykład wyrażenia
 • Definicja Newtona Dwumian Co znaczy kolokwialna nazwa pochodzącego od Izaaka Newtona wzoru na n-tą potęgę sumy dwóch składników. Jest on następujący Te ostatnie wielkości są
 • Definicja Dwunastokąt Co znaczy wielokąt o dwunastu wierzchołkach. Dwunastokąt foremny konstruuje się poprzez dołączenie do wierzchołków sześciokąta foremnego punktów
 • Definicja Logika Dwuwartościowa Co znaczy powszechnie stosowana logika, zwana także klasyczną, gdzie każde zdanie może być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe. Każda z tych dwóch
 • Definicja Dyfeomorfizm Co znaczy odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rn, gdzie D jest obszarem w n-wymiarowej przestrzeni arytmetycznej Rn, spełniające warunki: 1) f jest homeomorfizmem
 • Definicja Metryka Dyskretna Co znaczy zobacz metryka dyskretna
 • Definicja Dystrybuanta Co znaczy funkcja f:R R, odnosząca się do zmiennej losowej X, przyporządkowująca każdej liczbie rzeczywistej x prawdopodobieństwo zdarzenia
 • Definicja Sierpińskiego Dywan Co znaczy zestaw, zwany także krzywą Sierpińskiego, będący wspólną częścią ciągu K0, K1, K2,... takich zbiorów, iż K0 jest określonym kwadratem, K1
 • Definicja Dzeta Co znaczy szósta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Liniowe Działania Co znaczy działania wykorzystywane do ustalenia definicje przestrzeni liniowej, tzn. dodawanie wektorów i mnożenie wektorów poprzez liczby (ogólniej
 • Definicja Funkcjach Na Działania Co znaczy na funkcjach f, g: X Y o wspólnej dziedzinie D ⊆ X ustala się takie same działania, jakie wykonuje się na ich wartościach, a więc
 • Definicja Liczbach Na Działania Co znaczy fundamentalnymi działaniami na liczbach różnych rodzajów są: dodawanie i mnożenie. Odejmowanie i dzielenie są działaniami odwrotnymi do
 • Definicja Wektorach Na Działania Co znaczy fundamentalnymi działaniami tego typu są: dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektorów poprzez liczby (skalary), mnożenie skalarne
 • Definicja Zbiorach Na Działania Co znaczy to są: dodawanie i odejmowanie mnogościowe, różnica symetryczna zbiorów, iloczyn mnogościowy i iloczyn kartezjański zbiorów. Właściwością
 • Definicja Nieskończone Działania Co znaczy działaniami tego typu są: szereg, iloczyn nieskończony i nieskończona suma i iloczyn mnogościowy. Niekiedy używa się innych działań
 • Definicja Działanie Co znaczy funkcja ∗ typu X×Y Z, nie mniej jednak najczęściej mamy do czynienia z działaniami, dla których lub wszystkie trzy przestrzenie X, Y i Z
 • Definicja Grupy Działanie Co znaczy działanie ∗: G×X X, gdzie G jest ekipą, czasem zwaną ekipą operatorów, a X - jakąś przestrzenią. Działanie ∗ ekipy G nazywa się efektywnym
 • Definicja Łączne Działanie Co znaczy działanie ∗: X×X X, spełniające warunek x∗(y∗z) = (x∗y)∗z dla x,y,z ∈ X. Dla działań łącznych można opuszczać nawiasy w wyrażeniach
 • Definicja Przemienne Działanie Co znaczy działanie komutatywne) - działanie ∗ spełniające warunek Działaniami nieprzemiennymi są na przykład mnożenie macierzy (również
 • Definicja Rozdzielne Działanie Co znaczy działanie · wewnętrzne w X nazywa się rozdzielnym lub dystrybutywnym względem działania ∗ także wewnętrznego w X, gdy jest spełniony
 • Definicja Funkcji Dziedzina Co znaczy zestaw wszystkich przedmiotów przestrzeni argumentów tej funkcji, którym przyporządkowuje ona przedmioty przestrzeni wartości, na przykład
 • Definicja Dzielenie Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia, będącego działaniem wewnętrznym, określone warunkiem a:b = c, gdy a = cb i b ≠ 0. Jeśli mnożenie jest nie
 • Definicja Apagogiczny Dowód Co znaczy zobacz dowód nie wprost
 • Definicja Wielomianów Dzielenie Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia wielomianów. Gdyż mnożenie to nie jest działaniem grupowym, więc rezultatem dzielenia wielomianu u(x
 • Definicja dzielenie zbioru na części Co znaczy bazuje na określeniu takiej rodziny {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, iż dla α, β ∈ A jest: Xα ≠ ∅, Xα ∩Xβ, = ∅ i Rodzina {Xα}α ∈ A nazywa
 • Definicja Dziesiątka Co znaczy dziesięciowyrazowy ciąg, a również zestaw dziesięcioelementowy
 • Definicja Dzielnik Co znaczy 1. w działaniu dzielenia przedmiot występujący po znaku dzielenia, poprzez który się dzieli; 2. w nie wszystkich strukturach algebraicznych
 • Definicja Dziesięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 9 i podstawa dziesiętnego mechanizmu liczbowego
 • Definicja Normalny Dzielnik Co znaczy taka podgrupa H ekipy G, iż aha- 1 ∈ H dla a ∈ G i h ∈ H, nie mniej jednak działanie grupowe ekipy G oznaczono jak mnożenie. Jako dzielnik
 • Definicja Rozwinięcie Dziesiętne Co znaczy zapisanie liczby wymiernej albo przybliżenia liczby niewymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym
 • Definicja Zbiór Otwarty Domknięto Co znaczy zobacz zestaw domknięto-otwarty
 • Definicja Zbiór Domknięty Co znaczy zobacz zestaw domknięty
 • Definicja Dag Co znaczy skrót słowa dekagram, jednostki masy równej 10 gramom
 • Definicja Całka Darboux Co znaczy zobacz całka Darboux
 • Definicja Dwukąt Co znaczy zobacz n kąt
 • Definicja Duo Co znaczy z łaciny dwa
 • Definicja Algebra Dwuliniowa Co znaczy zobacz algebra dwuliniowa
 • Definicja Venna Diagramy Co znaczy schematyczne rysunki ilustrujące zbiory w formie owalnych figur i takie stosunki pomiędzy zbiorami jak: zawieranie się, rozłączność, suma
 • Definicja Dim Co znaczy powszechnie stosowany skrót oznaczający wymiar, pochodzący od z łaciny dimension
 • Definicja Dimetria Co znaczy zobacz aksonometria
 • Definicja Pochodne Diniego Co znaczy zobacz pochodne Diniego
 • Definicja Równanie Diofantyczne Co znaczy zobacz równanie diofantyczne
 • Definicja Determinant Co znaczy z łaciny wskaźnik
 • Definicja Równanie Dwumienne Co znaczy zobacz równanie dwumienne
 • Definicja Kwantyfikator Duży Co znaczy zobacz kwantyfikator
 • Definicja Wyznacznik Duży Co znaczy wskaźnik dużej macierzy
 • Definicja Dwa Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 1 (aksjomatyka liczb naturalnych), a również nazwa cyfry 2, oznaczającej tę liczbę
 • Definicja Dwadzieścia Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 19 i podwojeniem liczby 10
 • Definicja Zbioru Domknięcie Co znaczy domknięciem podzbioru A przestrzeni topologicznej nazywa się taki jej podzbiór, który powstaje poprzez dołączenie do zbioru A wszystkich
 • Definicja Delta Co znaczy czwarta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Warunek Dostateczny Co znaczy zobacz warunek wystarczający
 • Definicja Dywergencja Co znaczy div) - dla pola wektorowego w: R3 ⊇ D R3 o współrzędnych w1, w2, w3, to jest funkcja rzeczywista divw, ustalona w D wzorem Dywergencja
 • Definicja Dedekinda definicja liczb rzeczywistych Co znaczy bazuje na utożsamieniu z liczbami wymiernymi tych przekrojów Dedekinda zbioru Q wszystkich liczb wymiernych, które mają liczbę
 • Definicja Trójkąta Defekt Co znaczy różnica D(Δ) = 180o - s(Δ), gdzie s(Δ) znaczy sumę miar (w stopniach) kątów wewnętrznych trójkąta Δ. W geometrii euklidesowej to jest
 • Definicja Problem Delijski Co znaczy problem podwojenia sześcianu) - bazuje na skonstruowaniu odcinka b, będącego krawędzią sześcianu o objętości podwójnie większej od
 • Definicja Matematyka Deterministyczna Co znaczy termin stosowany jako ustalenie tych dziedzin matematyki, które badają zjawiska w pełni określone, w przeciwieństwie od tych dziedzin
 • Definicja Długość Co znaczy miara odcinków, łamanych i linii krzywych. Jest miarą w tym sensie fundamentalną, iż jest pozyskiwana w rezultacie bezpośredniego pomiaru w
 • Definicja Dodawanie Co znaczy termin oznaczający sporo różnych działań albo jedno z nich, gdy ono jest łatwo domyślne. Przykładami różnych dodawań są: dodawania liczb
 • Definicja Odcinków Dodawanie Co znaczy sumą odcinków AB i BC, zawartych w jednej prostej i nie mających punktów wspólnych prócz punktu B, nazywa się odcinek AC. Tak określone
 • Definicja Szeregów Dodawanie Co znaczy sumą szeregów liczbowych, funkcyjnych czy wektorowych jest szereg, którego n-ty słowo jest sumą n-tych wyrazów dodawanych szeregów dla
 • Definicja Ułamków Dodawanie Co znaczy dodanie ułamków zwyczajnych o tych samych mianownikach bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest suma liczników dodawanych
 • Definicja Wielomianów Dodawanie Co znaczy działanie opierające na utworzeniu dla danych wielomianów w1 i w2 tych samych zmiennych wielomianu w tychże zmiennych, będącego sumą
 • Definicja Algebraiczne Dopełnienie Co znaczy elementu aij macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n jest liczbą Aij = (- 1)i + jMij, gdzie Mij jest minorem macierzy A stworzonym
 • Definicja Ortogonalne Dopełnienie Co znaczy podprzestrzeni U przestrzeni liniowej V, z ustaloną w niej relacją prostopadłości ⊥ albo iloczynem skalarnym, jest taką podprzestrzenią U⊥
 • Definicja Jednorodność Doskonała Co znaczy własność przestrzeni metrycznej X polegająca na tym, iż dla każdej izometrii f: X ⊇ A f(A) ⊆ X istnieje taka izometria h: X X, iż h(x) = f
 • Definicja Liczby Doskonałe Co znaczy zobacz liczby doskonałe
 • Definicja Harmoniczne Drgania Co znaczy drgania spowodowane zmienną w okresie powodem, której kierunek działania jest w każdej chwili przeciwny do odchylenia od stanu równowagi, a
 • Definicja Droga Co znaczy ciągłe odwzorowanie f: R ⊇ [0,1] X, gdzie X jest przestrzenią topologiczną. Punkty f(0) i f(1) nazywają się adekwatnie początkiem i końcem
 • Definicja Przestrzeń Dualna Co znaczy zobacz przestrzeń dualna
 • Definicja Dwoistość Co znaczy dualizm) - w matematyce: zdarzenie występowania par twierdzeń, pojęć, stosunku albo innych obiektów, przechodzących wzajemnie na siebie
 • Definicja Relacja Dwuczłonowa Co znaczy zobacz dwuargumentowa stosunek
 • Definicja Działanie Dwuliniowe Co znaczy zobacz działanie dwuliniowe
 • Definicja Kąta Dwusieczna Co znaczy półprosta wychodząca z wierzchołka kąta, różna od każdego z jego ramion i położona w jego obszarze i na jego osi symetrii. Dzieli ona dany
 • Definicja Dylatacja Co znaczy afiniczne przekształcenie płaszczyzny albo przestrzeni, gdzie obrazem każdej prostej jest prosta równoległa do niej. Zestaw wszystkich
 • Definicja Dysjunkcja Co znaczy dyzjunkcja) - spójnik logiczny złączający dwa zdania w zdanie, które jest prawdziwe, gdy aczkolwiek jedno ze zdań składowych jest fałszywe
 • Definicja Topologia Dyskretna Co znaczy zobacz topologia dyskretna
 • Definicja Zmienna Dyskretna Co znaczy zobacz zmienna dyskretna
 • Definicja Dyskryminant Co znaczy dyskryminanta) - wyróżnik
 • Definicja Dyspersja Co znaczy rozmiar odnosząca się do zmiennej losowej, zwana także odchyleniem standardowym tej zmiennej, będąca miarą jej odchylenia od jej wartości
 • Definicja działania na liczbach zespolonych Co znaczy na liczbach zespolonych z = a + bi i w = c + di działania arytmetyczne są określone następująco: Do mnożenia i dzielenia, a również
 • Definicja Odwrotne Działanie Co znaczy działanie ∗´ nazywa się odwrotnym do działania ∗ wewnętrznego w X, gdy x ∗´ y jest takim elementem z ∈ X, iż x = z ∗ y, na przykład
 • Definicja Zmiennej Dziedzina Co znaczy zestaw wszystkich przedmiotów, które ta zmienna znaczy, na przykład w zamieszczonym na poprzedniej stronie objaśnieniu hasła działanie
 • Definicja Relację Przez Dzielenie Co znaczy jeśli ~ znaczy relację równoważnościową w zbiorze X, to podzielenie zbioru X poprzez relację ~ bazuje na utworzeniu rodziny wszystkich jego
 • Definicja Grupy Dzielnik Co znaczy każda podgrupa H ekipy G bywa nazywana jej dzielnikiem, bo dzieli tę grupę na rozłączne albo identyczne zbiory postaci gdzie a ∈ G a
 • Definicja Liczbowy System Dziesiętny Co znaczy dziesiątkowy mechanizm liczbowy) - sposób zapisu liczb rzeczywistych (dla liczb niewymiernych - ich przybliżeń) dzięki dziesięciu cyfr: 0
 • Definicja Decymalny Co znaczy dziesiętny
 • Definicja Całka Dolna Co znaczy zobacz całka dolna
 • Definicja Zanikające Drgania Co znaczy drgania o amplitudzie malejącej, dążącej do 0
 • Definicja Deg Co znaczy regularnie stosowany skrót oznaczający stopień, od z angielskiego: degree
 • Definicja Cysoida Dioklesa Co znaczy zobacz cissoida
 • Definicja Funkcja Diraca Co znaczy zobacz delta Diraca
 • Definicja Funkcja Dirichleta Co znaczy zobacz funkcja Dirichleta
 • Definicja Kryterium Dirichleta Co znaczy zobacz kryterium Dirichleta
 • Definicja Duodecem Co znaczy z łaciny dwanaście
 • Definicja Grafu Drogi Długość Co znaczy liczba o jeden mniejsza od ilości wyrazów ciągu określającego drogę
 • Definicja Dostawa Co znaczy dawna, aktualnie zupełnie nie stosowana, polska nazwa funkcji cosinus
 • Definicja Istnienia Dowody Co znaczy zobacz dowód konstruktywny
 • Definicja Dowód Co znaczy rekurencyjny - zobacz dowód indukcyjny
 • Definicja Wewnętrzne Działanie Co znaczy działanie postaci X×X X, nazywane precyzyjniej działaniem wewnętrznym w zbiorze X
 • Definicja Zewnętrzne Działanie Co znaczy działanie jednej z postaci X×Y Y albo X×X Z
 • Definicja Relacji Dziedzina Co znaczy niekiedy dziedziną dwuargumentowej stosunku nazywa się jej rzut na pierwszą przestrzeń argumentów
 • Definicja Liczb Dzielenie Co znaczy działanie odwrotne do mnożenia liczb. Zobacz dzielenie
 • Definicja Ułamek Przez Dzielenie Co znaczy podzielenie jakiejś liczby poprzez ułamek ≠ 0 bazuje na pomnożeniu tej liczby poprzez odwrotność tego ułamka, a więc poprzez ułamek
 • Definicja Resztą Z Dzielenie Co znaczy odnosi się raczej do dzielenia w zbiorze liczb całkowitych (algorytm dzielenia) albo wielomianów (dzielenie wielomianów), bo w takich
 • Definicja Ułamek Dziesiętny Co znaczy zapis liczby wymiernej w dziesiętnym systemie liczbowym
 • Definicja Dziewiątka Co znaczy dziewięciowyrazowy ciąg, a również cyfra 9
 • Definicja Dziewięć Co znaczy następnik (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby 8
 • Definicja Dżet Co znaczy zobacz żet
 • Definicja Funkcjonał Dwuliniowy Co znaczy zobacz funkcjonał dwuliniowy
 • Definicja Dwulistek Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 - 4cxy2 = 0
 • Definicja Rozkład Dwumienny Dwumianowy Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy (dwumienny
 • Definicja Szereg Dwumienny Dwumianowy Co znaczy zobacz szereg dwumianowy (dwumienny
 • Definicja Dwunastka Co znaczy dwunastowyrazowy ciąg
 • Definicja Dwunastościan Co znaczy wielościan o dwunastu ścianach; najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwunastościan foremny. Zobacz bryły platońskie
 • Definicja Cassiniego Dwuowal Co znaczy zobacz krzywe Cassiniego
 • Definicja Dwustosunek Co znaczy skrócona nazwa relacji podwójnego podziału
 • Definicja Powierzchnia Dwustronna Co znaczy zobacz powierzchnia dwustronna
 • Definicja Dwuścian Co znaczy suma mnogościowa dwóch różnych półpłaszczyzn o wspólnej krawędzi
 • Definicja Dwuzwartość Co znaczy dawniej: zwartość. Zobacz zestaw zwarty
 • Definicja Matematyki Dydaktyka Co znaczy tematyka edukacji z pogranicza matematyki i psychologii, badająca matematyczne i psychologiczne uwarunkowania uczenia się i nauczania
 • Definicja Dyferencja Co znaczy z z łaciny różnica
 • Definicja Arytmetyczne Działania Co znaczy działania na liczbach rzeczywistych albo zespolonych, obejmujące dodawanie i mnożenie i odwrotne do nich odejmowanie i dzielenie. Niekiedy
 • Definicja Kwaternionach Na Działania Co znaczy zobacz kwaterniony
 • Definicja działania na liczbach Cayleya Co znaczy zobacz liczby Cayleya
 • Definicja Macierzach Na Działania Co znaczy obejmują: dodawanie macierzy, mnożenie macierzy poprzez liczby i mnożenie macierzy poprzez macierze
 • Definicja Wielomianach Na Działania Co znaczy są nimi: dodawanie i odejmowanie, mnożenie wielomianu poprzez liczbę, mnożenie i dzielenie wielomianów
 • Definicja Dwuliniowe Działanie Co znaczy działanie ∗ na elementach przestrzeni liniowej U o wartościach w przestrzeni liniowej V nad tym samym ciałem nazywa się dwuliniowym, gdy
 • Definicja Modulo Działanie Co znaczy w zbiorze liczb rzeczywistych działanie ∗ modulo p > 0 ustala się tak samo jak dodawanie modulo p > 0. W określeniu tym symbol + należy
 • Definicja Zera Dzielnik Co znaczy różny od zera obiekt a pewnego pierścienia C, dla którego istnieje taki różny od 0 obiekt b ∈ C, iż ab = 0 albo ba = 0. Pierścienie
 • Definicja Sformalizowany Dowód Co znaczy dowód przedstawiony w formie skończonego ciągu przesłanek i wynikających z nich wniosków, zapisanych raczej dzięki symboli matematycznych i
 • Definicja Wprost Dowód Co znaczy zakończony ciąg wniosków wynikających z założeń, definicji, aksjomatów, twierdzeń teorii i przedtem uzyskanych wniosków jako przesłanek
 • Definicja Ruchu Droga Co znaczy w ruchu postępowym: długość krzywej zakreślonej w okresie ruchu poprzez środek ciężkości poruszającego się ciała. Wyraża się całką
 • Definicja Drzewo Co znaczy spójny graf, normalnie niezorientowany, nie mający cykli. Drzewa służą do ilustracji albo zapisu zespołu stosunku zachodzących między
 • Definicja Stochastyczne Drzewo Co znaczy drzewo ilustrujące wszystkie możliwe zdarzenia złożonego doświadczenia losowego wspólnie z prawdopodobieństwami zdarzeń cząstkowych
 • Definicja Duodecylion Co znaczy nazwa liczby, będącej dwunastą potęgą miliona; jej zapis w systemie dziesiętnym złożona jest z jedynki i 72 zer, a więc 1072
 • Definicja Fermata Twierdzenie Duże Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata
 • Definicja Dwieście Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby 199 i podwojeniem liczby 100
 • Definicja Foremnych Wielościanów Dwoistość Co znaczy zobacz bryły platońskie
 • Definicja Dwójka Co znaczy 1. ciąg dwuwyrazowy, odmiennie para (uporządkowana); 2. nazwa cyfry 2
 • Definicja Ułamek Dwójkowy Co znaczy ułamek, którego mianownikiem jest potęga liczby 2 o wykładniku naturalnym
 • Definicja Dwudziestka Co znaczy dwudziestowyrazowy ciąg
 • Definicja Dwudziestokąt Co znaczy wielokąt o dwudziestu wierzchołkach
 • Definicja Dwudziestościan Co znaczy wielościan o dwudziestu ścianach, lecz termin ten jest najczęściej stosowany jako nazwa jednej z brył platońskich
 • Definicja Dystrybucja Co znaczy uogólnienie definicje funkcji, wykorzystywane do opisu rozkładów różnych wielkości skupionych w izolowanych punktach, jednak tak, aby całki
 • Definicja Dystrybutywność Co znaczy zobacz rozdzielność jednego działania względem drugiego
 • Definicja Łamanej Długość Co znaczy suma długości odcinków, będących bokami rozważanej łamanej
 • Definicja Łuku Długość Co znaczy 1. zobacz długość krzywej; 2. zobacz wyznacznik naturalny
 • Definicja Okręgu Długość Co znaczy ustalona jest jak długość krzywej; dla okręgu o promieniu r wynosi 2 π r, gdzie π znaczy liczbę niewymierną, w przybliżeniu równą 3,141592
 • Definicja Wektora Długość Co znaczy zobacz wektor swobodny i wektor zaczepiony
 • Definicja Funkcja Dodatnia Co znaczy funkcja rzeczywista, przyjmująca wyłącznie dodatnie wartości
 • Definicja Liczba Dodatnia Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0. Zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych
 • Definicja Znak Dodawania Co znaczy zobacz znaki działań i stosunku
 • Definicja Całkowania Granica Dolna Co znaczy zobacz całka oznaczona
 • Definicja Ciągu Granica Dolna Co znaczy dla ciągu (an) liczb rzeczywistych ustala się jego dolną granicę wzorem gdzie N znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych. Dolna granica
 • Definicja Funkcji Granica Dolna Co znaczy dla funkcji rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, w każdym punkcie skupienia x0 zbioru D ustala się dolną
 • Definicja Kres Dolny Co znaczy zobacz kres dolny
 • Definicja Dominanta Co znaczy w najwyższym stopniu prawdopodobna wartość zmiennej losowej, a w badaniach empirycznych - wartość cechy najliczniej występująca w
 • Definicja Półpłaszczyzna Dopełniająca Co znaczy dla danej półpłaszczyzny α to jest taka półpłaszczyzna β o krawędzi wspólnej z α, iż α∪β jest płaszczyzną
 • Definicja Półprosta Dopełniająca Co znaczy dla danej półprostej to jest taka półprosta, iż ∪ jest prostą
 • Definicja Zbioru Dopełnienie Co znaczy dla podzbioru A przestrzeni (zbioru pełnego) X to jest zestaw X \ A wszystkich przedmiotów tej przestrzeni nie należących do A
 • Definicja Kąt Dopisany Co znaczy zobacz kąt dopisany
 • Definicja Dwukierunek Co znaczy klasa płaszczyzn wzajemnie równoległych, a więc dwuwymiarowy kierunek płaszczyzny w przeciwieństwie od jednowymiarowego kierunku prostej
 • Definicja Twierdzenie Darboux Co znaczy zobacz twierdzenie Darboux
 • Definicja Własność Darboux Co znaczy zobacz własność Darboux
 • Definicja Dcm Co znaczy dawniej stosowany skrót słowa decymetr
 • Definicja de l´Hospitala reguła Co znaczy zobacz reguła de l´Hospitala
 • Definicja Prawa Morgana De Co znaczy zobacz prawa de Morgana
 • Definicja Debet Co znaczy z łaciny powinność , dług , powszechnie stosowana nazwa ujemnego salda. To jest jedna z występujących w życiu codziennym potrzeb używania
 • Definicja Decem Co znaczy z łaciny dziesięć , od niego pochodzą takie słowa jak decymetr, decymalny i inne
 • Definicja Decymetr Co znaczy dm) - jednostka długości równa 1/10 metra
 • Definicja Kwadratowy Decymetr Co znaczy dm2) - jednostka pola równa polu kwadratu o boku 1 dm = 10 cm, będąca 1/100 metra kwadratowego
 • Definicja Aksjomat Dedekinda Co znaczy zobacz aksjomat Dedekinda
 • Definicja Przekrój Dedekinda Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda
 • Definicja Dedukcja Co znaczy wyciąganie wniosków z przesłanek, wnioskowanie. Także jeden ze sposobów rozumowania, w okolicy indukcyjnego i redukcyjnego. Zobacz indukcja
 • Definicja Metodologia Dedukcyjna Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna
 • Definicja Teoria Dedukcyjna Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja definicja Cauchy´ego granicy Co znaczy zobacz Cauchy´ego pojęcie granicy
 • Definicja definicja ciągowa (Heinego) granicy Co znaczy zobacz Heinego pojęcie granicy
 • Definicja Degresja Co znaczy ubywanie, zmniejszanie się nie wszystkich wielkości, na przykład stóp procentowych
 • Definicja Dekagram Co znaczy dag) - jednostka masy równa 10 gramom
 • Definicja Twierdzenie Desarguesa Co znaczy zobacz twierdzenie Desarguesa
 • Definicja René Descartes Co znaczy oryginalne, francuskie nazwisko i imię Kartezjusza
 • Definicja Desygnat Co znaczy w logice: wszystkie elementy albo definicje objęte daną nazwą, na przykład desygnatami nazwy liczba naturalna są wszystkie liczby naturalne
 • Definicja Det Co znaczy powszechnie stosowany skrót, oznaczający wskaźnik macierzy kwadratowej
 • Definicja Łuku Dewiacja Co znaczy odchylenie się łuku od prostej; jej miarą jest kąt pomiędzy stycznymi do rozważanego łuku w jego punkcie startowym i końcowym
 • Definicja Diagonalna Diagonala Co znaczy zobacz przekątnia (przekątna
 • Definicja Macierz Diagonalna Co znaczy zobacz macierz przekątniowa
 • Definicja Przemienny Diagram Co znaczy diagram postaci przedstawionej na rysunku nazywa się przemiennym, gdy
 • Definicja Kardynalnych Liczb Dodawanie Co znaczy jeżeli liczby kardynalne a i b oznaczają adekwatnie moce zbiorów A i B rozłącznych, to liczba kardynalna c, oznaczająca moc zbioru A∪B
 • Definicja Modulo Dodawanie Co znaczy jeśli p > 0, to sumą modulo p liczb rzeczywistych a i b nazywa się liczbę a + b - kp, gdzie k jest taką liczbą całkowitą, iż kp ≤ a + b <
 • Definicja Baza Dualna Co znaczy zobacz baza dualna
 • Definicja Dymensja Co znaczy z z łaciny wymiar ; termin aktualnie nie stosowany
 • Definicja Układ Dynamiczny Co znaczy zobacz układ dynamiczny
 • Definicja Efektywne Działanie Co znaczy zobacz działanie ekipy
 • Definicja Grupowe Działanie Co znaczy działanie określające grupę
 • Definicja Tranzytywne Działanie Co znaczy zobacz działanie ekipy
 • Definicja Modulo Dzielenie Co znaczy działanie modulo
 • Definicja Dzielna Co znaczy w działaniu dzielenia przedmiot, który podlega dzieleniu. W zapisie dzielenia występuje przed znakiem działania
 • Definicja Statystyczne Dane Co znaczy dane wykorzystywane do przetworzeń statystycznych, a będące najczęściej obserwacjami albo pomiarami badanej cechy, występującej w jakiejś
 • Definicja Demonstratio Co znaczy z łaciny dowód (w matematyce
 • Definicja Diametr Co znaczy dawna nazwa średnicy

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna, Dzielenie Modulo, Działanie Tranzytywne, Działanie Grupowe, Działanie Efektywne, Dynamiczny Układ, Dymensja co to znaczy.

Słownik Diametr, Demonstratio, Dane Statystyczne, Dzielna co to jest.