Własność geometryczna co znaczy wspólny dzielnik krzyżówka wielokrotność co to jest wyrażenie.
wielomian przywiedlny wynik co to jest

Definicje matematyka na W

 • Definicja Przywiedlny Wielomian Co znaczy jest wielomianem o współczynnikach z tego pierścienia, dającym się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z co znaczy.
 • Definicja Wynik Co znaczy stosowany w różnych znaczeniach również w języku potocznym. W matematyce regularnie mówi się o rezultacie działania (na przykład krzyżówka.
 • Definicja Globalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy od tego obiektu jako całości, a nie tylko od co to jest.
 • Definicja Krzywizny Wektor Co znaczy zobacz krzywizna krzywej słownik.
 • Definicja Hiperboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest hiperbola czym jest.
 • Definicja Stirlinga Wzór Co znaczy równość gdzie 0 < κ ≤ 1 jest liczbą zależną od n. James Stirling (1692 - 1770) - matematyk szkoc co oznacza.
 • Definicja Pozorny Wskaźnik Co znaczy występujący w pewnym wyrażeniu, które jednak nie zależy od wartości tego parametru, na przykład znak znaczy zestaw wszystkich liczb o tłumaczenie.
 • Definicja Carnota Wzór Co znaczy zobacz twierdzenie cosinusów przykłady.
 • Definicja współrzędne wektora względem bazy Co znaczy i>en} jest bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem K, to współrzędnymi wektora u ∈ V względem tej bazy jest ciąg (u1,...,un) takich definicja.
 • Definicja warunek konieczny i wystarczający (wkw) Co znaczy x jest warunkiem koniecznym i wystarczającym (dostatecznym) dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x) i v(x) ⇒ u(x), a więc gdy encyklopedia.
 • Definicja Wielościanu Wierzchołek Co znaczy zobacz wielościan jak działa.
 • Definicja Wielościennego Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt wielościenny czy jest.
 • Definicja Zbiór Wklęsły Co znaczy zobacz figura wklęsła pojęcie.
 • Definicja Osi Podstawowy Wektor Co znaczy wektor rozumiany jako para punktów, którego początkiem jest pkt. zerowy osi, a końcem - pkt. jednostkowy tej osi wyjaśnienie.
 • Definicja Gwiaździsty Foremny Wielokąt Co znaczy zamknięta powstała z przekątnych o równych długościach nie wszystkich wielokątów foremnych, na przykład dla trójkąta, kwadratu ani opis.
 • Definicja Zbioru Wnętrze Co znaczy podzbiorem przestrzeni topologicznej X, jest zbiorem intA wszystkich punktów zbioru A, mających otoczenie zawierające się w zbiorze A, na informacje.
 • Definicja Ekstremalna Wartość Co znaczy najmniejsza wartość funkcji spośród wartości przyjmowanych poprzez tę funkcję w jakimś zbiorze, na przykład w jej dziedzinie, otoczeniu znaczenie.
 • Definicja Dostateczny Warunek Co znaczy odmiennie warunek wystarczający co znaczy.
 • Definicja Redukcyjne Wzory Co znaczy trygonometryczne wyrażające wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego argumentu z przedziału [0,2 π] poprzez wartości funkcji krzyżówka.
 • Definicja Foremny Wielościan Co znaczy którego wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy jego wierzchołek jest wspólnym wierzchołkiem takiej co to jest.
 • Definicja Gaussa Wzory Co znaczy analogie Delembre´a) - odnoszą się do trójkąta sferycznego zawartego w półsferze i mającego miary kątowe wszystkich trzech boków mniejsze słownik.
 • Definicja Wynikanie Co znaczy zobacz implikacja czym jest.
 • Definicja Zbiorczy Wskaźnik Co znaczy zespół wyznaczników i przyjmujący te same wartości, które przyjmuje ten zespół wyznaczników. Parametry zbiorcze stosuje się przy co oznacza.
 • Definicja Wektor Co znaczy rozumiany jako obiekt przestrzeni liniowej. Tak rozumiane wektory charakteryzują się tym, iż można je dodawać i mnożyć poprzez skalary i tłumaczenie.
 • Definicja Pochodnej Wartość Co znaczy funkcji f przykłady.
 • Definicja Wielomianu Współczynniki Co znaczy współczynniki jednomianów, których sumą jest dany wielomian definicja.
 • Definicja Mianownik Wspólny Co znaczy o różnych mianownikach jest taką liczbą naturalną m, iż każdy z tych ułamków można poprzez należyte jego rozszerzenie albo skrócenie encyklopedia.
 • Definicja Biegunowe Współrzędne Co znaczy płaszczyzny Π są parą liczb (ρ, φ) przyporządkowaną temu punktowi poprzez układ współrzędnych biegunowych określony następująco: Przy jak działa.
 • Definicja Newtona Wzór Co znaczy inna nazwa dwumianu Newtona czy jest.
 • Definicja Jednorodne Współrzędne Co znaczy proporcjonalnych, niezerowych trójek liczb rzeczywistych, przyporządkowane punktom płaszczyzny rzutowej w sposób opisany poniżej, nazywany pojęcie.
 • Definicja Wielospójny Wielokąt Co znaczy wielokąta poprzez usuwanie zeń skończonej ilości zawartych w nim takich wielokątów, których żaden bok nie zawiera się w brzegu danego wyjaśnienie.
 • Definicja Główny Normalny Wektor Co znaczy zobacz trójścian Freneta opis.
 • Definicja Geograficzne Współrzędne Co znaczy środku O z zaznaczoną na niej trójką punktów (A,B,C) takich, iż wektory są wzajemnie prostopadłe, punkty C i C´, gdzie C´ jest punktem informacje.
 • Definicja Węzeł Co znaczy zamknięta krzywa przestrzenna, niehomotopijna z okręgiem, a więc taka, dla której nie istnieje w sposób ciągły zmieniająca się rodzina znaczenie.
 • Definicja Równoległe Wektory Co znaczy euklidesowej to są niezerowe wektory zaczepione, położone na prostych równoległych albo wektory swobodne, których reprezentanty są co znaczy.
 • Definicja Liniowej Kombinacji Współczynniki Co znaczy α 1,..., α n (albo przedmioty innego ciała), występujące w wyrażeniu postaci α 1u1 + α 2u2 +...... + α nun, nazywanym kombinacją liniową krzyżówka.
 • Definicja Swobodny Wektor Co znaczy wzajemnie równoważnych wektorów zaczepionych przestrzeni euklidesowej. Każdy wektor zaczepiony, należący do tej klasy, nazywa się co to jest.
 • Definicja Sprzężone Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie słownik.
 • Definicja Trapezu Wysokość Co znaczy zobacz trapez czym jest.
 • Definicja Mobiusa Wstęga Co znaczy można wykonać z prostokątnego paska papieru poprzez obrócenie względem siebie krótszych jego boków o kąt półpełny wokół osi symetrii co oznacza.
 • Definicja Wyróżnik Co znaczy kwadratowego postaci ax2 + bx + c = 0 to jest liczba Δ = b2 - 4ac. W razie zespolonych (również rzeczywistych) współczynników a,bi c tego tłumaczenie.
 • Definicja Wniosek Co znaczy jest następnikiem prawdziwej implikacji, której poprzednikiem jest ta przesłanka, na przykład z przesłanki „q jest liczbą podzielną przykłady.
 • Definicja Rzutowe Współrzędne Co znaczy jednorodne punktów na płaszczyźnie (w przestrzeni) rzutowej, jednak odmiennie określone. Przy ich określeniu korzysta się wyłącznie z pojęć definicja.
 • Definicja Cramera Wzory Co znaczy występujące w twierdzeniu Cramera wzory na rozwiązania układu równań liniowych encyklopedia.
 • Definicja Wypukły Wielokąt Co znaczy taki wielokąt, iż odcinek złączający dowolne dwa jego punkty zawiera się w tym wielokącie jak działa.
 • Definicja Binormalny Wektor Co znaczy jeden z wektorów trójścianu Freneta czy jest.
 • Definicja Zaczepiony Wektor Co znaczy punktów przestrzeni euklidesowej oznaczana zazwyczaj symbolami postaci. Pierwszy pkt. tej pary nazywa się początkiem albo punktem pojęcie.
 • Definicja Herona Wzór Co znaczy trójkąta o bokach a,b i c poprzez ich długości i ma postać gdzie jest połową obwodu tego trójkąta. Heron z Aleksandrii - uczony gr. (I w. n wyjaśnienie.
 • Definicja Losowej Zmiennej Wariancja Co znaczy losowej X jest oznaczana symbolem D2X i ustalona wzorem D2X = E(X - EX)2, a więc jest wartością oczekiwaną nowej zmiennej losowej, będącej opis.
 • Definicja Funkcji Wzrostu Współczynnik Co znaczy punkcie x0 jej dziedziny jest wartością pochodnej tej funkcji w tym punkcie. Dla funkcji rzeczywistej wielu zmiennych współczynnikiem jej informacje.
 • Definicja Krzywej Wierzchołek Co znaczy pkt. krzywej płaskiej, gdzie jej krzywizna ma mocne ekstremum lokalne. Każda zamknięta krzywa płaska ma przynajmniej cztery wierzchołki znaczenie.
 • Definicja Półforemny Wielościan Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa co znaczy.
 • Definicja Zdaniowy Warunek Co znaczy bardzo regularnie stosowana nazwa funkcji zdaniowej, a więc wypowiedź zawierająca zmienną albo kilka zmiennych i mająca tę własność, iż po krzyżówka.
 • Definicja Sumacyjny Wskaźnik Co znaczy wykorzystywany do zapisu sumy skończonej albo przeliczalnej ilości składników, na przykład sumę 1 + 2 +... + 10 można zapisać w formie, a co to jest.
 • Definicja Hiperboli Wierzchołek Co znaczy zobacz hiperbola, wierzchołek krzywej słownik.
 • Definicja Leibniza Wzór Co znaczy podający rozwinięcie liczby w szereg naprzemienny, a również wzór: na n-tą pochodną iloczynu dwóch funkcji. Gottfried Wilhelm von Leibniz czym jest.
 • Definicja Współrzędna Co znaczy tym wyrazem ciągu skończonego (x1,...,xn), przyporządkowanego punktowi P jakiejś przestrzeni poprzez układ współrzędnych σ w tej co oznacza.
 • Definicja Współśrodkowość Co znaczy posiadanie wspólnego środka, na przykład o okręgach mających ten sam środek mówi się iż są współśrodkowe tłumaczenie.
 • Definicja Trójkąta Wysokość Co znaczy zobacz trójkąt przykłady.
 • Definicja Walec Co znaczy walcem kołowym albo obrotowym, jest bryłą obrotową powstałą poprzez obrót prostokąta wokół wspólnej symetralnej dwóch jego boków definicja.
 • Definicja Pierwiastek Wielokrotny Co znaczy zobacz krotność pierwiastka encyklopedia.
 • Definicja Walcowe Współrzędne Co znaczy cylindryczne) - są w przestrzeni trójwymiarowej niejako współrzędnymi mieszanymi: biegunowo-kartezjańskimi. Układ współrzędnych walcowych jak działa.
 • Definicja Proporcji Środkowe Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja czy jest.
 • Definicja Paraboli Wierzchołek Co znaczy zobacz parabola, wierzchołek krzywej pojęcie.
 • Definicja Modalna Wartość Co znaczy inna nazwa dominanty wyjaśnienie.
 • Definicja Wielościan Co znaczy sumą skończonej ilości czworościanów, iż każde dwa jej punkty można połączyć łamaną zawierającą się w tej bryle. Brzeg wielościanu jest opis.
 • Definicja Dwoiste Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie informacje.
 • Definicja wzór interpolacyjny Lagrange´a Co znaczy z możliwych wielomianów interpolacyjnych w dla danej funkcji interpolowanej f i danych węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). To znaczenie.
 • Definicja Czasowa Współrzędna Co znaczy współrzędnych w czasoprzestrzeni najczęściej przyporządkowują każdemu jej elementowi, zwanemu zdarzeniem, czwórkę liczb, z których trzy co znaczy.
 • Definicja Topologiczna Własność Co znaczy niezmiennicza względem ekipy homeomorfizmów. Własności topologiczne figur wyrażają na przykład takie terminy jak: otwarty, domknięty krzyżówka.
 • Definicja Kosztów Współczynniki Co znaczy zagadnieniu optymalizacyjnym funkcja celu jest funkcją wydatków i jest funkcją liniową wielu zmiennych (na przykład w programowaniu co to jest.
 • Definicja Prostopadłe Wektory Co znaczy euklidesowej wektory niezerowe u i v nazywa się prostopadłymi, gdy ich kierunki są prostopadłe, a więc gdy są równoległe do prostych słownik.
 • Definicja Początkowy Warunek Co znaczy wartości f(t0) poszukiwanego rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego I rzędu (albo układu takich równań) w określonym punkcie t0 czym jest.
 • Definicja Mollweidego Wzory Co znaczy dowolnego trójkąta o długościach boków a,b i c i miarach kątów leżących naprzeciw nich adekwatnie α, β i γ. To są następujące wzory co oznacza.
 • Definicja Umiarowy Wielokąt Co znaczy dawna nazwa wielokąta foremnego tłumaczenie.
 • Definicja Newtona Interpolacyjny Wzór Co znaczy z wielomianów interpolacyjnych w dla funkcji interpolowanej f i węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). Jest on następujący: gdzie przykłady.
 • Definicja Okręgu Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej definicja.
 • Definicja Włóka Co znaczy nazwa staropolskiej jednostki pola, liczącej 30 morgów, a więc 16,796 ha encyklopedia.
 • Definicja Freneta Wzory Co znaczy wyrażają pochodne względem wyznacznika naturalnego wektorów trójścianu Freneta jako kombinacje liniowe samych wektorów tego trójścianu jak działa.
 • Definicja Algebraicznego Równania Współczynniki Co znaczy współczynniki wielomianu w, otrzymanego po sprowadzeniu równania algebraicznego do postaci w(x) = 0 czy jest.
 • Definicja Warunek Co znaczy inna nazwa funkcji zdaniowej, stosowana na co dzień pojęcie.
 • Definicja współrzędne Pluckera prostej rzutowej Co znaczy proporcjonalnych trójek (a1,a2,a3) współczynników, występujących w równaniu prostej rzutowej postaci a1x1 + a2x2 + a3x3 = 0, zapisanym we wyjaśnienie.
 • Definicja Wyznacznik Co znaczy przyporządkowana macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n dowolnego stopnia n, ustalana zazwyczaj równością gdzie i = (i1,...,in) jest opis.
 • Definicja Podobne Wyrazy Co znaczy inna nazwa jednomianów podobnych, występujących w różnych wyrażeniach algebraicznych informacje.
 • Definicja Skierowane Zgodnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe i mające ten sam zwrot znaczenie.
 • Definicja Ścian Krawędź Wspólna Co znaczy częścią dwóch ścian wielościanu jest jego krawędź, to nazywa się ona wspólną krawędzią tych ścian, a ściany te nazywają się sąsiednimi co znaczy.
 • Definicja Wrońskian Co znaczy wskaźnika Wrońskiego, w którego k-tym wierszu, dla k = 1,...,n, występują pochodne rzędu (k - 1) danych funkcji f1,...,fn, nie mniej jednak krzyżówka.
 • Definicja Proporcjonalności Współczynnik Co znaczy odwrotnie proporcjonalnych x i y jest stałą, będącą ich iloczynem, a więc liczbą c, występującą w równości. Współczynnikiem co to jest.
 • Definicja Kuli Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kuli, których odległość od jej środka jest mniejsza (silnie) od jej promienia, a więc słownik.
 • Definicja Prostych Wiązka Co znaczy zestaw wszystkich prostych przestrzeni trójwymiarowej, mających jeden pkt. wspólny. Nazywa się on wierzchołkiem wiązki czym jest.
 • Definicja Geodezyjne Współrzędne Co znaczy lokalnie na powierzchni jako odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Jeśli O jest określonym punktem powierzchni S, a U co oznacza.
 • Definicja Wektorowego Pola Wirowość Co znaczy zobacz rotacja 2 tłumaczenie.
 • Definicja Trójkąta Warunek Co znaczy orzekające, iż w każdym trójkącie każdy jego bok ma długość mniejszą od sumy długości pozostałych boków. Gdyż w geometrii euklidesowej przykłady.
 • Definicja Bazowy Wektor Co znaczy wektor będący elementem bazy przestrzeni liniowej definicja.
 • Definicja Eliptyczny Walec Co znaczy walcowa, której kierownicą jest elipsa; 2. figura ograniczona powierzchnią walcową, której kierownicą jest elipsa, i dwiema wieloma encyklopedia.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Wektory Co znaczy w przestrzeni euklidesowj to są wektory równoległe do jednej płaszczyzny jak działa.
 • Definicja Okręgu Wyprostowanie Co znaczy zobacz rektyfikacja okręgu czy jest.
 • Definicja Funkcji Warstwica Co znaczy przedmiotów dziedziny rozważanej funkcji, dla których funkcja ta przyjmuje tę samą wartość. Zobacz mapa warstwicowa funkcji pojęcie.
 • Definicja Wielokrotna Co znaczy wielokrotność) - liczby całkowitej q ≠ 0 jest iloczynem kq, gdzie k jest liczbą całkowitą wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Wartość Co znaczy przyporządkowany poprzez funkcję f elementowi x jej dziedziny, nazywa się wartością funkcji f w punkcie x. Wartościami funkcji f: X ⊇ D Y opis.
 • Definicja Rzutowa Własność Co znaczy własność niezmiennicza względem ekipy przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej informacje.
 • Definicja Interpolacyjny Wielomian Co znaczy zobacz funkcja interpolacyjna znaczenie.
 • Definicja Zerowy Wektor Co znaczy elementem neutralnym dla dodawania w przestrzeni liniowej albo wektor zaczepiony, którego start i koniec pokrywają się, a również wektor co znaczy.
 • Definicja Wersor Co znaczy wektora niezerowego albo osi jest wektorem o tym samym kierunku i zwrocie co dany wektor (oś) i o długości równej 1 krzyżówka.
 • Definicja Opisany Wielokąt Co znaczy na krzywej zamkniętej wypukłej jest wielokątem, którego każdy bok jest styczny do tej krzywej co to jest.
 • Definicja Afiniczna Własność Co znaczy zobacz afiniczna własność słownik.
 • Definicja Koła Wycinek Co znaczy wspólna część koła i kąta o wierzchołku w środku tego koła. Promień tego koła nazywa się promieniem wycinka, odcinki ramion kąta środkowego czym jest.
 • Definicja Więzy Co znaczy teoretycznej: fizyczne powody ograniczenia ruchu, zwanego nieswobodnym, w odróżnieniu do ruchu bez więzów, zwanego swobodnym; na przykład co oznacza.
 • Definicja Dualne Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie tłumaczenie.
 • Definicja Zależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nazywa się układem wektorów liniowo zależnych, gdy nie jest on układem wektorów liniowo niezależnych przykłady.
 • Definicja Centryczny Wielościan Co znaczy wszystkie wierzchołki leżą na pewnej sferze, zwanej sferą opisaną na nim, a wszystkie jego ściany są styczne do pewnej sfery, zwanej sferą definicja.
 • Definicja Paraboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest parabola encyklopedia.
 • Definicja Sferyczny Wielokąt Co znaczy wielokąt geodezyjny na sferze jak działa.
 • Definicja Wpisany Wielościan Co znaczy w bryłę wypukłą jest takim wielościanem, iż jego część wspólna z brzegiem tej bryły jest zbiorem wszystkich wierzchołków tego wielościanu czy jest.
 • Definicja Współogniskowość Co znaczy posiadanie wspólnego ogniska na przykład poprzez dwie stożkowe pojęcie.
 • Definicja Czynnik Wspólny Co znaczy q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją różne od zera liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości qk = cpk dla k = 1 wyjaśnienie.
 • Definicja Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt opis.
 • Definicja Funkcji Wykres Co znaczy to jest podzbiór Wf iloczynu kartezjańskiego X×Y, złożony z wszystkich par (x,y), gdzie x ∈ X a y ∈ Y, spełniających równość y = f(x). Dla informacje.
 • Definicja A Delembre Wzory Co znaczy zobacz wzory Gaussa znaczenie.
 • Definicja Wypukły Wielościan Co znaczy zbiorem wypukłym. Każdy wielościan wypukły zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna dowolnej jego co znaczy.
 • Definicja Przeciętna Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana krzyżówka.
 • Definicja Losowy Wektor Co znaczy zmienna losowa) - para, trójka, a ogólniej - zakończony ciąg zmiennych losowych tej samej przestrzeni probabilistycznej. Zobacz co to jest.
 • Definicja Skierowane Przeciwnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe, ale o przeciwnych zwrotach słownik.
 • Definicja Sferyczne Współrzędne Co znaczy trójwymiarowej odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Układ współrzędnych sferycznych bazuje na ustaleniu w przestrzeni czym jest.
 • Definicja Lokalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy tylko od części tego obiektu, zawierającej się co oznacza.
 • Definicja Jednostkowy Wektor Co znaczy wektor w przestrzeni euklidesowej albo unormowanej o długości (normie) równej 1 tłumaczenie.
 • Definicja Wektora Współrzędne Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni współrzędnymi wektora swobodnego są różnice współrzędnych o tych samych numerach przykłady.
 • Definicja Korelacji Współczynnik Co znaczy losowych X i Y ustalonych w tym samym zbiorze jest liczbą ρ XY z przedziału [- 1,1], ustaloną wzorem gdzie E(.) znaczy wartość oczekiwaną definicja.
 • Definicja Macierzy Wymiary Co znaczy ilości wierszy i kolumn tej macierzy; na przykład o macierzy mającej 5 wierszy i 3 kolumny mówi się, iż ma wymiary 5×3 encyklopedia.
 • Definicja Współosiowość Co znaczy posiadanie wspólnej osi symetrii albo wspólnej osi obrotu poprzez figury albo bryły jak działa.
 • Definicja Wskaźnik Co znaczy albo liczba umieszczana w okolicy symbolu głównego i najczęściej poniżej (a niekiedy ponad) jego poziomu. Parametry służą do odróżniania czy jest.
 • Definicja Macierzy Wiersz Co znaczy zobacz macierz pojęcie.
 • Definicja Potęgi Wykładnik Co znaczy zobacz potęga wyjaśnienie.
 • Definicja Grama Wyznacznik Co znaczy liczbami naturalnymi, a u1,...,um jest skończonym ciągiem wektorów n-wymiarowej przestrzeni liniowej V z ustalonym w niej iloczynem opis.
 • Definicja Wklęsły Wielokąt Co znaczy wielokąt, gdzie istnieją takie dwa punkty, iż złączający je odcinek nie zawiera się w tym wielokącie informacje.
 • Definicja Cagnoliego Wzór Co znaczy sferyczną δ = α + β + γ - - 1800 (twierdzenia o sumie kątów) trójkąta sferycznego Eulera, gdzie a, b i c oznaczają miary kątowe boków, a α znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Wierzchołek Co znaczy pkt. powierzchni, gdzie jej krzywizna Gaussa ma mocne ekstremum lokalne co znaczy.
 • Definicja Jednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów tego samego stopnia. Stopień ten jest zarazem rzędem jednorodności wielomianu jako funkcji jednorodnej. Wielomiany krzyżówka.
 • Definicja Pryzmatoidu Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw pryzmatoidu co to jest.
 • Definicja Równoległoboku Wysokość Co znaczy punkty prostych, na których leżą dwa równoległe boki równoległoboku i prostopadły do tych prostych, a również długość tego odcinka słownik.
 • Definicja Indukcyjny Wzór Co znaczy jakichś pojęć z wykorzystaniem zasady indukcji matematycznej, na przykład ustalenie pochodnej dowolnego rzędu bazuje na: 1) określeniu czym jest.
 • Definicja Lhuiliera Wzór Co znaczy Cagnoliego, wyraża przewyżkę δ = α + β + γ - 1800 trójkąta sferycznego Eulera, gdzie α, β i γ są miarami jego kątów, poprzez miary kątowe a co oznacza.
 • Definicja Skośny Wielokąt Co znaczy łamana zamknięta nie leżąca w jednej płaszczyźnie tłumaczenie.
 • Definicja Kuli Wycinek Co znaczy figura ograniczona powierzchnią kuli i powierzchnią boczną stożka kołowego o wierzchołku w środku kuli. Odznacza się wypukłe i wklęsłe przykłady.
 • Definicja Główny Wyznacznik Co znaczy zobacz kluczowy wskaźnik definicja.
 • Definicja Prostokątne Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych encyklopedia.
 • Definicja Archimedesa Wielościan Co znaczy wielościan półforemny) - wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi, a wszystkie krawędzie i wszystkie kąty jak działa.
 • Definicja Fouriera Współczynniki Co znaczy liczby a0, an, bn dla n ∈ N, będące współczynnikami szeregu Fouriera czy jest.
 • Definicja Wodzący Wektor Co znaczy przestrzeni euklidesowej względem ustalonego punktu O tej przestrzeni jest zazwyczaj rozumiany jako wektor zaczepiony albo wektor swobodny pojęcie.
 • Definicja Warstwa Co znaczy tych dwóch półprzestrzeni o różnych i równoległych płaszczyznach brzegowych, z których każda zawiera płaszczyznę brzegową drugiej wyjaśnienie.
 • Definicja Zależności Wykresy Co znaczy pokrywają się z wykresami odpowiednich funkcji. Dotyczy to w pierwszej kolejności zależności pomiędzy wielkościami przyrodniczymi, lecz opis.
 • Definicja Wielobok Co znaczy odmiennie wielokąt informacje.
 • Definicja Eulera Wzór Co znaczy cosφ + isinφ i wyraża związek pomiędzy postacią trygonometryczną z = |z|(cosφ + isinφ) liczby zespolonej z a jej postacią wykładniczą z znaczenie.
 • Definicja Darboux Własność Co znaczy przyjmowania wartości pośrednich) - własność funkcji f: R ⊇ Δ R, określonej w przedziale Δ, polegająca na przyjęciu poprzez funkcję f, jako co znaczy.
 • Definicja Newtona Współczynniki Co znaczy odmiennie symbole Newtona krzyżówka.
 • Definicja Wektorowy Wielobok Co znaczy dynamiki (wielobok sił) nazwa prostej sposoby zsumowania kilku wektorów swobodnych u1,...,un, polegająca na utworzeniu takiego skończonego co to jest.
 • Definicja współrzędna na osi liczbowej Co znaczy zobacz oś liczbowa słownik.
 • Definicja Trygonometryczne Wzory Co znaczy wyrażające liczne własności funkcji trygonometrycznych i związki pomiędzy nimi. Należą do nich w pierwszej kolejności wzory redukcyjne czym jest.
 • Definicja Średniej Składnika Waga Co znaczy zobacz średnia ważona co oznacza.
 • Definicja Absolutna Wartość Co znaczy inna nazwa wartości bezwzględnej tłumaczenie.
 • Definicja Składalności Warunek Co znaczy g: Y ⊇ E Z, to warunkiem składalności odwzorowania f (jako wewnętrznego) z odwzorowaniem g (zewnętrznym) nazywa się warunek f(D) ∩ E ≠ ∅ przykłady.
 • Definicja Wypadkowa Co znaczy element działa jednocześnie kilka sił, to jedna siła, która spowodowałaby taki sam skutek jak te siły, nazywa się wypadkową tych sił definicja.
 • Definicja Wielomian Co znaczy zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą naturalną, jest sumą skończonej ilości jednomianów tych zmiennych i o współczynnikach encyklopedia.
 • Definicja Afinicznej Przestrzeni Wymiar Co znaczy liniowej, nad którą przestrzeń afiniczna została zbudowana, a więc wymiar przestrzeni liniowej wektorów swobodnych przestrzeni afinicznej jak działa.
 • Definicja Szeregu Wyrazy Co znaczy zobacz szereg czy jest.
 • Definicja Oczekiwana Wartość Co znaczy nadzieja matematyczna, wartość średnia albo wartość przeciętna) - zmiennej losowej X jest oznaczana poprzez EX (od słowa esperancja) i pojęcie.
 • Definicja Kolejne Wierzchołki Co znaczy odmiennie sąsiednie wierzchołki wielokąta albo wielościanu. Zobacz także: wielokąt wyjaśnienie.
 • Definicja Niezmiennicza Własność Co znaczy figur przestrzeni X względem ekipy G przekształceń tej przestrzeni jest taką własnością, która jeżeli przysługuje figurze (rodzinie figur opis.
 • Definicja Płaszczyzn Krawędź Wspólna Co znaczy wspólną częścią różnych płaszczyzn. W trójwymiarowej przestrzeni każde dwie różne i nierównoległe płaszczyzny mają wspólną krawędź informacje.
 • Definicja Funkcyjny Wyznacznik Co znaczy wskaźnik macierzy, której elementami są funkcje rzeczywiste albo zespolone o wspólnej dziedzinie znaczenie.
 • Definicja Współmierność Co znaczy CD] znaczy istnienie takiego odcinka [PQ], iż P ≠ Q i każdy z odcinków [AB] i [CD] powstaje poprzez odłożenie na nim, od jego końca co znaczy.
 • Definicja Punktu Wysokość Co znaczy odległość rzutowanego punktu od rzutni uznanej za poziomą. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich zagadnieniach geometrii wykreślnej krzyżówka.
 • Definicja Lipschitza Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Lipschitza ze stałą M > 0, gdy dla x,y ∈ A i x = (x1,...,xn), y = (y1,...,yn) zachodzi nierówność Warunek co to jest.
 • Definicja Kontrawariantny Wektor Co znaczy wektora, będącego elementem rozważanej przestrzeni liniowej V, odróżniająca go od wektora kowariantnego, będącego elementem przestrzeni słownik.
 • Definicja Współpłaszczyznowość Co znaczy własność skończonego zbioru punktów (wektorów), polegająca na należeniu (równoległości) do tej samej płaszczyzny czym jest.
 • Definicja warunki Cauchy´ego-Riemanna Co znaczy ⊇ D C ma postać f(x + iy) = u(x,y) + iv(x,y), to warunkiem koniecznym i wystarczającym różniczkowalności funkcji f jako funkcji zespolonej co oznacza.
 • Definicja warunek konieczny występowania ekstremum Co znaczy twierdzeniem: jeżeli n ∈ N a funkcja f: Rn ⊇ D R, różniczkowalna w punkcie x0 ∈ intD, ma w tym punkcie ekstremum lokalne, to (jeżeli n > 1 tłumaczenie.
 • Definicja wykres funkcji (formy) zdaniowej Co znaczy nazywany jej obrazem, w szczególności wtedy, gdy funkcję (formę) zdaniową nazywa się warunkiem. Na załączonym rysunku pokazano obraz przykłady.
 • Definicja Łamanej Wierzchołek Co znaczy zobacz łamana definicja.
 • Definicja Nieprzywiedlny Wielomian Co znaczy współczynnikach z pierścienia A, nie dający się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z tego pierścienia, iż encyklopedia.
 • Definicja Kulistej Czaszy Wysokość Co znaczy zobacz czasza jak działa.
 • Definicja Średnia Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana czy jest.
 • Definicja Działania Wynik Co znaczy jaką jest działanie. Funkcja ta przyporządkowuje zespołowi obiektów, na których dane działanie jest realizowane, nowy przedmiot, będący pojęcie.
 • Definicja Brzegowy Warunek Co znaczy na rozwiązanie równania różniczkowego, opierający na zadaniu jego wartości na brzegu obszaru, gdzie ono jest rozważane, na przykład jeżeli wyjaśnienie.
 • Definicja Taylora Wielomian Co znaczy zobacz wzór Taylora opis.
 • Definicja Wielokrotna Wspólna Co znaczy wielokrotność) - liczb całkowitych q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości informacje.
 • Definicja Ego Cauchy Warunek Co znaczy punktów przestrzeni metrycznej (X, ρ), zapisywany zazwyczaj w formie i orzekający, iż dla każdej liczby dodatniej ε istnieje taki znaczenie.
 • Definicja Foremny Wielokąt Co znaczy wszystkie boki równe (równej długości) i wszystkie kąty wewnętrzne równe (równej miary), na przykład spośród czworokątów tylko kwadraty są co znaczy.
 • Definicja Bezwzględna Wartość Co znaczy albo zespolonej x jest także nazywana wartością absolutną tej liczby albo jej modułem i oznaczana symbolem |x|. Dla rzeczywistej liczby x krzyżówka.
 • Definicja Proporcji Skrajne Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja co to jest.
 • Definicja Wiorsta Co znaczy dawna rosyjska miara długości, wynosząca 500 sążni = 1,0668 km słownik.
 • Definicja Ortogonalne Wektory Co znaczy prostopadłych. Niekiedy dwa wektory uważane jest za ortogonalne także wtedy, gdy jeden z nich lub oba są wektorami zerowymi czym jest.
 • Definicja Obrotowy Walec Co znaczy zobacz walec co oznacza.
 • Definicja Sferycznej Trygonometrii Wzory Co znaczy wyrażające związki pomiędzy miarami boków i kątów trójkątów sferycznych. Występują w nich funkcje trygonometryczne, a zalicza się do nich tłumaczenie.
 • Definicja Sfery Wnętrze Co znaczy ten spośród dwóch obszarów, na jakie sfera rozcina (rozcinanie) przestrzeń, który jest ograniczony przykłady.
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Wierzchołki Co znaczy wierzchołki wielokątów, z których złożona jest powierzchnia wielościenna definicja.
 • Definicja wzór de Moivre´a Co znaczy wykładniku wymiernym p liczby zespolonej z zapisanej w formie trygonometrycznej z = |z|(cos α + isin α). To jest wzór następujący: zp encyklopedia.
 • Definicja Wystarczający Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem wystarczającym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x), a więc gdy warunek v wynika z warunku u, na jak działa.
 • Definicja Nepera Wzory Co znaczy wzory na tangens połowy sumy i różnicy kątów i połowy sumy i różnicy boków trójkąta sferycznego, zawierającego się w półsferze i mającego czy jest.
 • Definicja Ciągu Wyraz Co znaczy funkcji będącej ciągiem nazywa się wyrazem tego ciągu. Zwłaszcza wartość tej funkcji przyporządkowana liczbie naturalnej n nazywa się n-tym pojęcie.
 • Definicja Czworościanu Wysokość Co znaczy B, C, D, opuszczona na płaszczyznę jego ściany [ABC], jest odcinkiem łączącym wierzchołek D z jego rzutem prostopadłym na płaszczyznę ABC wyjaśnienie.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Wielkie Co znaczy twierdzenia Fermata opis.
 • Definicja Kąta Wnętrze Co znaczy jest rozumiane jako wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kąta, które nie leżą na żadnym z jego ramion informacje.
 • Definicja Funkcji Wahanie Co znaczy jeśli π [a,b] znaczy podział postaci (a = x0 znaczenie.
 • Definicja Elipsy Wierzchołek Co znaczy zobacz elipsa, wierzchołek krzywej co znaczy.
 • Definicja Maclaurina Wzór Co znaczy wzoru Taylora dla jego centrum a = 0. Dla funkcji f: R ⊇ Δ Rm określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu zera ma postać: gdzie. Wzór krzyżówka.
 • Definicja Konieczny Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem koniecznym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy v(x) ⇒ u(x), a więc gdy wynika on z warunku v, na przykład równość co to jest.
 • Definicja Regresji Współczynnik Co znaczy zobacz regresja słownik.
 • Definicja własność przyjmowania wartości pośrednich Co znaczy zobacz własność Darboux czym jest.
 • Definicja Ostrosłupa Wysokość Co znaczy zobacz ostrosłup co oznacza.
 • Definicja Wielokąta Wierzchołek Co znaczy zobacz wielokąt tłumaczenie.
 • Definicja Bayesa Wzór Co znaczy prawdopodobieństwo warunkowe p(Bk|A) każdego z wzajemnie niezależnych zdarzeń B1,...,Bn o dodatnich prawdopodobieństwach, których suma jest przykłady.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Warunkowa Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu definicja.
 • Definicja Wstawa Co znaczy polska nazwa funkcji sinus, która się jednak nie przyjęła i popada w zapomnienie encyklopedia.
 • Definicja A Viete Wzory Co znaczy pomiędzy współczynnikami c0,c1,...,cn równania algebraicznego cnxn + cn - 1xn - 1 +... + c1x + c0 = 0 a jego pierwiastkami x1,...,xn. To są jak działa.
 • Definicja Stożkowej Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej czy jest.
 • Definicja współczynniki układu równań liniowych Co znaczy wspólna nazwa współczynników przy niewiadomych i wyrazów wolnych układu równań liniowych pojęcie.
 • Definicja Niejednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów nie tego samego stopnia, na przykład wielomianem niejednorodnym o dwóch zmiennych jest 3x2y + 8xy - y2 + 2x - 5 wyjaśnienie.
 • Definicja Geodezyjny Wielokąt Co znaczy powierzchni, ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków geodetyk na tej powierzchni, których każdy koniec jest wspólnym końcem opis.
 • Definicja Battaniego Al Wzory Co znaczy pomiędzy bokami i kątami trójkąta sferycznego, zawierającego się w jednej półsferze i mającego miary kątowe wszystkich boków mniejsze od π informacje.
 • Definicja Mnożenia Skróconego Wzory Co znaczy algebraicznych, wynikające z prostego rachunku, polegającego na pomnożeniu innych wyrażeń (stąd nazwa). Ich pamiętanie istotnie usprawnia znaczenie.
 • Definicja Zamkniętej Krzywej Wnętrze Co znaczy zamknięta C rozcina (rozcinanie) dwuwymiarową przestrzeń X, gdzie się zawiera, na dwa obszary różniące się własnością niezmienniczą co znaczy.
 • Definicja Stożka Wierzchołek Co znaczy zobacz stożek krzyżówka.
 • Definicja Współczynnik Co znaczy najczęściej rozumiany jako znana liczba (niekiedy funkcja), poprzez którą jest pomnożona inna rozmiar, na przykład wektor, funkcja co to jest.
 • Definicja Prostej Kierunkowy Współczynnik Co znaczy zobacz równanie kierunkowe prostej słownik.
 • Definicja Grafu Wierzchołek Co znaczy zobacz graf czym jest.
 • Definicja Charakterystyczny Wielomian Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne co oznacza.
 • Definicja Kierunkowa Wielkość Co znaczy charakteryzująca się nie tylko liczbą, ale również kierunkiem i zwrotem. Sporo takich wielkości występuje w przyrodzie i praktyce. Należą tłumaczenie.
 • Definicja Taylora Wzór Co znaczy ⊇ Rm, określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu punktu a ∈ Int Δ jest właściwie twierdzeniem orzekającym, iż różnica ra,n pomiędzy przykłady.
 • Definicja warunek konieczny zbieżności szeregu Co znaczy jest następującym twierdzeniem: jeśli szereg ∑an liczb rzeczywistych albo zespolonych jest zbieżny, to definicja.
 • Definicja Logiczna Wartość Co znaczy logiki) może być dwojaka: prawda albo fałsz. Wartość logiczną zdania prawdziwego znaczy się poprzez 1, a fałszywego poprzez 0. Bardzo encyklopedia.
 • Definicja Wariacja Co znaczy ciąg przedmiotów zbioru skończonego o n elementach nazywa się wariacją z n po k. Różnowartościowe ciągi tego typu nazywa się przy tym jak działa.
 • Definicja Współliniowość Co znaczy skończonego zbioru punktów, polegająca na leżeniu tych punktów na jednej prostej albo własność skończonego zbioru wektorów, polegająca na czy jest.
 • Definicja Wielokąt Co znaczy płaska ograniczona sumą skończonej ilości takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem precyzyjnie dwóch różnych pojęcie.
 • Definicja Cardana Wzory Co znaczy trzy pierwiastki (normalnie zespolone) równania algebraicznego III stopnia y3 + py + q = 0, w formie kanonicznej, równościami: y1 = u + v wyjaśnienie.
 • Definicja Opisany Wielościan Co znaczy jest takim wielościanem, iż każda jego ściana ma z brzegiem tej bryły precyzyjnie jeden pkt. wspólny, należący do wnętrza tej ściany opis.
 • Definicja Wnioskowanie Co znaczy rozumowanie opierające na wyciąganiu wniosków z posiadanych przesłanek informacje.
 • Definicja Sąsiednie Wierzchołki Co znaczy zobacz sąsiednie wierzchołki wielokąta, wielokąt znaczenie.
 • Definicja Graniastosłupa Wysokość Co znaczy zobacz graniastosłup co znaczy.
 • Definicja Regiomontanusa Wzory Co znaczy tangensów) - wyrażają relacje sumy do różnicy dwóch boków dowolnego trójkąta poprzez relacje tangensów połowy sumy i różnicy jego kątów krzyżówka.
 • Definicja Kartezjańskie Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych co to jest.
 • Definicja Rekurencyjny Wzór Co znaczy zobacz wzór indukcyjny słownik.
 • Definicja Ostrosłupa Wierzchołek Co znaczy zobacz ostrosłup czym jest.
 • Definicja wzór całkowy Cauchy´ego Co znaczy funkcji analitycznej f: C ⊇ D C w dowolnym punkcie z obszaru D jako całkę krzywoliniową po dowolnym łuku gładkim Γ ⊆ D. To jest wzór co oznacza.
 • Definicja Normalny Wektor Co znaczy wektor postopadły na przykład do prostej, płaszczyzny, krzywej, powierzchni itp tłumaczenie.
 • Definicja Potęgowego Szeregu Współczynniki Co znaczy zobacz szereg potęgowy przykłady.
 • Definicja Styczny Wektor Co znaczy powierzchni w jej punkcie P jest niezerowym wektorem swobodnym, mającym kierunek prostej stycznej do tej krzywej albo powierzchni w punkcie definicja.
 • Definicja Gęstości Waga Co znaczy zobacz gęstość encyklopedia.
 • Definicja Ego Caratheodory Warunek Co znaczy przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki: to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego jak działa.
 • Definicja Barycentryczne Współrzędne Co znaczy zobacz środek ciężkości czy jest.
 • Definicja Aproksymacyjny Wielomian Co znaczy wielomian wykorzystywany do obliczania przybliżonych wartości danej funkcji. Zobacz aproksymacja funkcji pojęcie.
 • Definicja Odcinka Wymierzanie Co znaczy zazwyczaj pomiar jednego odcinka drugim, niezerowym odcinkiem jako jednostką. Mechanizm ten został dokładniej opisany jako algorytm wyjaśnienie.
 • Definicja Interpolacji Węzły Co znaczy zobacz interpolacja opis.
 • Definicja Koła Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów koła, które nie leżą na okręgu będącym jego brzegiem, a więc tych jego punktów informacje.
 • Definicja Bernoulliego Wielomian Co znaczy dla całkowitych n ≥ 0 n-tym wielomianem Bernoulliego nazywa się wielomian postaci gdzie są symbolami Newtona, a bk - liczbami Bernoulliego znaczenie.
 • Definicja Duży Wyznacznik Co znaczy zobacz spory wskaźnik co znaczy.
 • Definicja Krzywoliniowy Wielokąt Co znaczy powierzchni (albo płaszczyźnie), ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem krzyżówka.
 • Definicja Cylindryczne Współrzędne Co znaczy zobacz współrzędne walcowe co to jest.
 • Definicja Kowariantny Wektor Co znaczy zobacz wektor kontrawariantny słownik.
 • Definicja Stożka Wysokość Co znaczy zobacz stożek czym jest.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Wymiar Co znaczy największa możliwa liczba wektorów liniowo niezależnych tej przestrzeni co oznacza.
 • Definicja wzór sinusów dla trójkąta sferycznego Co znaczy sferycznym Eulera, którego boki mają miary kątowe a,bi c,a kąty leżące naprzeciw nich mają miary adekwatnie α, β i γ, zachodzą równości tłumaczenie.
 • Definicja Ściętego Ostrosłupa Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw ostrosłupa ściętego albo odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich przykłady.
 • Definicja Matematyczne Wahadło Co znaczy rzeczywistego wahadła, polegająca na rozważaniu masy m skupionej w jednym punkcie i zawieszonej na nierozciągliwej i nieważkiej nici o definicja.
 • Definicja Niezależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nad ciałem K nazywa się układem wektorów liniowo niezależnych, gdy stąd, iż λ1,...,λn ∈ K i λ1u1 encyklopedia.
 • Definicja Ściętego Stożka Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn jego podstaw, a również odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich jak działa.
 • Definicja Liczbowa Wartość Co znaczy to jest liczba wyrażająca tę rozmiar (ewentualnie w przybliżeniu), na przykład ustalenie liczby π jako relacji długości dowolnego okręgu do czy jest.
 • Definicja Odwzorowania Wartość Co znaczy wartość funkcji pojęcie.
 • Definicja Związany Wektor Co znaczy inna nazwa wektora zaczepionego, przeciwstawiająca go wektorowi swobodnemu wyjaśnienie.
 • Definicja Walca Wysokość Co znaczy zobacz walec opis.
 • Definicja Istotny Wskaźnik Co znaczy od którego zależy wyrażenie zawierające ten parametr, na przykład parametr k, występujący w wyrażeniu ∂ kf(x1,x2,x3), oznaczającym pochodną informacje.
 • Definicja Kołowy Walec Co znaczy zobacz walec znaczenie.
 • Definicja Wallisa Wzór Co znaczy równość John Wallis - matematyk z angielskiego: (1616 - 1703 co znaczy.
 • Definicja Relacji Wykres Co znaczy stosunku, będącej podzbiorem iloczynu kartezjańskiego kilku przestrzeni, definicja to pokrywa się z samą relacją. Jednak w specjalnych krzyżówka.
 • Definicja Holdera Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Höldera ze stałą M > 0 i potęgą p > 0, gdy dla x = (x1,...,xn) ∈ A i y = (y1,...,yn) ∈ A zachodzi co to jest.
 • Definicja Krzywoliniowe Współrzędne Co znaczy ⊇ D S ⊆ R3 jest parametryzacją powierzchni S i f(ξ 1, ξ 2) = P ∈ S, to para liczb (ξ 1, ξ 2) nazywa się współrzędnymi krzywoliniowymi słownik.
 • Definicja Pochodnych Wyznacznik Co znaczy zobacz jakobian czym jest.
 • Definicja Jednomianu Współczynnik Co znaczy jakiegoś pierścienia), której iloczyn poprzez potęgi zmiennych stanowi rozważany jednomian, na przykład współczynnikiem jednomianu 3x2y co oznacza.
 • Definicja Matematyczne Wiadomości Co znaczy rocznik) matematyków polskich, informujące o życiu matematycznym w Polsce i za granicą, wydawane poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne tłumaczenie.
 • Definicja Wpisany Wielokąt Co znaczy w zamkniętą krzywą wypukłą jest wielokątem, którego wszystkie wierzchołki leżą na tej krzywej przykłady.
 • Definicja Algebraiczne Wyrażenie Co znaczy symboli zmiennych i stałych liczbowych i symboli działań dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania i pierwiastkowania, a definicja.
 • Definicja Wielokrotność Co znaczy odmiennie wielokrotna. Zobacz również: podzielność liczb całkowitych encyklopedia.
 • Definicja Dzielnik Wspólny Co znaczy wspólnego czynnika, odnoszona nie tylko do liczb całkowitych, ale również do przedmiotów innych pierścieni, na przykład do wielomianów jak działa.
 • Definicja Geometryczna Własność Co znaczy zobacz geometryczna własność czy jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Własność geometryczna co znaczy wspólny dzielnik krzyżówka wielokrotność co to jest wyrażenie algebraiczne słownik wielokąt wpisany czym jest "Wiadomości. co to znaczy.

Słownik Wielomian przywiedlny co znaczy wynik krzyżówka własność globalna co co to jest.