Wzór całkowy Cauchy´ego co znaczy warunek Lipschitza krzyżówka wektory liniowo zależne co to jest.
wzór moivre´a wektor co to jest

Definicje matematyka na W

 • Definicja wzór de Moivre´a Co znaczy wykładniku wymiernym p liczby zespolonej z zapisanej w formie trygonometrycznej z = |z|(cos α + isin α). To jest wzór następujący: zp co znaczy.
 • Definicja Kontrawariantny Wektor Co znaczy wektora, będącego elementem rozważanej przestrzeni liniowej V, odróżniająca go od wektora kowariantnego, będącego elementem przestrzeni krzyżówka.
 • Definicja Współosiowość Co znaczy posiadanie wspólnej osi symetrii albo wspólnej osi obrotu poprzez figury albo bryły co to jest.
 • Definicja Wrońskian Co znaczy wskaźnika Wrońskiego, w którego k-tym wierszu, dla k = 1,...,n, występują pochodne rzędu (k - 1) danych funkcji f1,...,fn, nie mniej jednak słownik.
 • Definicja Graniastosłupa Wysokość Co znaczy zobacz graniastosłup czym jest.
 • Definicja Regresji Współczynnik Co znaczy zobacz regresja co oznacza.
 • Definicja Wypukły Wielokąt Co znaczy taki wielokąt, iż odcinek złączający dowolne dwa jego punkty zawiera się w tym wielokącie tłumaczenie.
 • Definicja Herona Wzór Co znaczy trójkąta o bokach a,b i c poprzez ich długości i ma postać gdzie jest połową obwodu tego trójkąta. Heron z Aleksandrii - uczony gr. (I w. n przykłady.
 • Definicja Hiperboli Wierzchołek Co znaczy zobacz hiperbola, wierzchołek krzywej definicja.
 • Definicja Węzeł Co znaczy zamknięta krzywa przestrzenna, niehomotopijna z okręgiem, a więc taka, dla której nie istnieje w sposób ciągły zmieniająca się rodzina encyklopedia.
 • Definicja Zerowy Wektor Co znaczy elementem neutralnym dla dodawania w przestrzeni liniowej albo wektor zaczepiony, którego start i koniec pokrywają się, a również wektor jak działa.
 • Definicja Pochodnych Wyznacznik Co znaczy zobacz jakobian czy jest.
 • Definicja Wiorsta Co znaczy dawna rosyjska miara długości, wynosząca 500 sążni = 1,0668 km pojęcie.
 • Definicja Holdera Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Höldera ze stałą M > 0 i potęgą p > 0, gdy dla x = (x1,...,xn) ∈ A i y = (y1,...,yn) ∈ A zachodzi wyjaśnienie.
 • Definicja Jednorodne Współrzędne Co znaczy proporcjonalnych, niezerowych trójek liczb rzeczywistych, przyporządkowane punktom płaszczyzny rzutowej w sposób opisany poniżej, nazywany opis.
 • Definicja Ciągu Wyraz Co znaczy funkcji będącej ciągiem nazywa się wyrazem tego ciągu. Zwłaszcza wartość tej funkcji przyporządkowana liczbie naturalnej n nazywa się n-tym informacje.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Warunkowa Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu znaczenie.
 • Definicja Wstawa Co znaczy polska nazwa funkcji sinus, która się jednak nie przyjęła i popada w zapomnienie co znaczy.
 • Definicja Rekurencyjny Wzór Co znaczy zobacz wzór indukcyjny krzyżówka.
 • Definicja A Viete Wzory Co znaczy pomiędzy współczynnikami c0,c1,...,cn równania algebraicznego cnxn + cn - 1xn - 1 +... + c1x + c0 = 0 a jego pierwiastkami x1,...,xn. To są co to jest.
 • Definicja Ścian Krawędź Wspólna Co znaczy częścią dwóch ścian wielościanu jest jego krawędź, to nazywa się ona wspólną krawędzią tych ścian, a ściany te nazywają się sąsiednimi słownik.
 • Definicja Cagnoliego Wzór Co znaczy sferyczną δ = α + β + γ - - 1800 (twierdzenia o sumie kątów) trójkąta sferycznego Eulera, gdzie a, b i c oznaczają miary kątowe boków, a α czym jest.
 • Definicja Stirlinga Wzór Co znaczy równość gdzie 0 < κ ≤ 1 jest liczbą zależną od n. James Stirling (1692 - 1770) - matematyk szkoc co oznacza.
 • Definicja Wielościanu Wierzchołek Co znaczy zobacz wielościan tłumaczenie.
 • Definicja Bayesa Wzór Co znaczy prawdopodobieństwo warunkowe p(Bk|A) każdego z wzajemnie niezależnych zdarzeń B1,...,Bn o dodatnich prawdopodobieństwach, których suma jest przykłady.
 • Definicja Działania Wynik Co znaczy jaką jest działanie. Funkcja ta przyporządkowuje zespołowi obiektów, na których dane działanie jest realizowane, nowy przedmiot, będący definicja.
 • Definicja Osi Podstawowy Wektor Co znaczy wektor rozumiany jako para punktów, którego początkiem jest pkt. zerowy osi, a końcem - pkt. jednostkowy tej osi encyklopedia.
 • Definicja Matematyczne Wiadomości Co znaczy rocznik) matematyków polskich, informujące o życiu matematycznym w Polsce i za granicą, wydawane poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne jak działa.
 • Definicja Konieczny Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem koniecznym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy v(x) ⇒ u(x), a więc gdy wynika on z warunku v, na przykład równość czy jest.
 • Definicja Wektor Co znaczy rozumiany jako obiekt przestrzeni liniowej. Tak rozumiane wektory charakteryzują się tym, iż można je dodawać i mnożyć poprzez skalary i pojęcie.
 • Definicja Punktu Wysokość Co znaczy odległość rzutowanego punktu od rzutni uznanej za poziomą. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich zagadnieniach geometrii wykreślnej wyjaśnienie.
 • Definicja Geograficzne Współrzędne Co znaczy środku O z zaznaczoną na niej trójką punktów (A,B,C) takich, iż wektory są wzajemnie prostopadłe, punkty C i C´, gdzie C´ jest punktem opis.
 • Definicja Grafu Wierzchołek Co znaczy zobacz graf informacje.
 • Definicja Powierzchni Wierzchołek Co znaczy pkt. powierzchni, gdzie jej krzywizna Gaussa ma mocne ekstremum lokalne znaczenie.
 • Definicja Sumacyjny Wskaźnik Co znaczy wykorzystywany do zapisu sumy skończonej albo przeliczalnej ilości składników, na przykład sumę 1 + 2 +... + 10 można zapisać w formie, a co znaczy.
 • Definicja Newtona Współczynniki Co znaczy odmiennie symbole Newtona krzyżówka.
 • Definicja Czworościanu Wysokość Co znaczy B, C, D, opuszczona na płaszczyznę jego ściany [ABC], jest odcinkiem łączącym wierzchołek D z jego rzutem prostopadłym na płaszczyznę ABC co to jest.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Wektory Co znaczy w przestrzeni euklidesowj to są wektory równoległe do jednej płaszczyzny słownik.
 • Definicja Nieprzywiedlny Wielomian Co znaczy współczynnikach z pierścienia A, nie dający się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z tego pierścienia, iż czym jest.
 • Definicja Wyznacznik Co znaczy przyporządkowana macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n dowolnego stopnia n, ustalana zazwyczaj równością gdzie i = (i1,...,in) jest co oznacza.
 • Definicja Wielomianu Współczynniki Co znaczy współczynniki jednomianów, których sumą jest dany wielomian tłumaczenie.
 • Definicja Wynikanie Co znaczy zobacz implikacja przykłady.
 • Definicja Losowy Wektor Co znaczy zmienna losowa) - para, trójka, a ogólniej - zakończony ciąg zmiennych losowych tej samej przestrzeni probabilistycznej. Zobacz definicja.
 • Definicja Wypadkowa Co znaczy element działa jednocześnie kilka sił, to jedna siła, która spowodowałaby taki sam skutek jak te siły, nazywa się wypadkową tych sił encyklopedia.
 • Definicja Zamkniętej Krzywej Wnętrze Co znaczy zamknięta C rozcina (rozcinanie) dwuwymiarową przestrzeń X, gdzie się zawiera, na dwa obszary różniące się własnością niezmienniczą jak działa.
 • Definicja Istotny Wskaźnik Co znaczy od którego zależy wyrażenie zawierające ten parametr, na przykład parametr k, występujący w wyrażeniu ∂ kf(x1,x2,x3), oznaczającym pochodną czy jest.
 • Definicja Kuli Wycinek Co znaczy figura ograniczona powierzchnią kuli i powierzchnią boczną stożka kołowego o wierzchołku w środku kuli. Odznacza się wypukłe i wklęsłe pojęcie.
 • Definicja Prostych Wiązka Co znaczy zestaw wszystkich prostych przestrzeni trójwymiarowej, mających jeden pkt. wspólny. Nazywa się on wierzchołkiem wiązki wyjaśnienie.
 • Definicja Binormalny Wektor Co znaczy jeden z wektorów trójścianu Freneta opis.
 • Definicja Kowariantny Wektor Co znaczy zobacz wektor kontrawariantny informacje.
 • Definicja Okręgu Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej znaczenie.
 • Definicja Wielościennego Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt wielościenny co znaczy.
 • Definicja Afinicznej Przestrzeni Wymiar Co znaczy liniowej, nad którą przestrzeń afiniczna została zbudowana, a więc wymiar przestrzeni liniowej wektorów swobodnych przestrzeni afinicznej krzyżówka.
 • Definicja Kulistej Czaszy Wysokość Co znaczy zobacz czasza co to jest.
 • Definicja Wielokąt Co znaczy płaska ograniczona sumą skończonej ilości takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem precyzyjnie dwóch różnych słownik.
 • Definicja Bazowy Wektor Co znaczy wektor będący elementem bazy przestrzeni liniowej czym jest.
 • Definicja Wielokrotność Co znaczy odmiennie wielokrotna. Zobacz również: podzielność liczb całkowitych co oznacza.
 • Definicja Wklęsły Wielokąt Co znaczy wielokąt, gdzie istnieją takie dwa punkty, iż złączający je odcinek nie zawiera się w tym wielokącie tłumaczenie.
 • Definicja Macierzy Wiersz Co znaczy zobacz macierz przykłady.
 • Definicja Łamanej Wierzchołek Co znaczy zobacz łamana definicja.
 • Definicja Eliptyczny Walec Co znaczy walcowa, której kierownicą jest elipsa; 2. figura ograniczona powierzchnią walcową, której kierownicą jest elipsa, i dwiema wieloma encyklopedia.
 • Definicja Styczny Wektor Co znaczy powierzchni w jej punkcie P jest niezerowym wektorem swobodnym, mającym kierunek prostej stycznej do tej krzywej albo powierzchni w punkcie jak działa.
 • Definicja Newtona Wzór Co znaczy inna nazwa dwumianu Newtona czy jest.
 • Definicja Foremny Wielościan Co znaczy którego wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy jego wierzchołek jest wspólnym wierzchołkiem takiej pojęcie.
 • Definicja Niezależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nad ciałem K nazywa się układem wektorów liniowo niezależnych, gdy stąd, iż λ1,...,λn ∈ K i λ1u1 wyjaśnienie.
 • Definicja Mobiusa Wstęga Co znaczy można wykonać z prostokątnego paska papieru poprzez obrócenie względem siebie krótszych jego boków o kąt półpełny wokół osi symetrii opis.
 • Definicja Biegunowe Współrzędne Co znaczy płaszczyzny Π są parą liczb (ρ, φ) przyporządkowaną temu punktowi poprzez układ współrzędnych biegunowych określony następująco: Przy informacje.
 • Definicja Prostej Kierunkowy Współczynnik Co znaczy zobacz równanie kierunkowe prostej znaczenie.
 • Definicja Wielomian Co znaczy zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą naturalną, jest sumą skończonej ilości jednomianów tych zmiennych i o współczynnikach co znaczy.
 • Definicja Współczynnik Co znaczy najczęściej rozumiany jako znana liczba (niekiedy funkcja), poprzez którą jest pomnożona inna rozmiar, na przykład wektor, funkcja krzyżówka.
 • Definicja Zależności Wykresy Co znaczy pokrywają się z wykresami odpowiednich funkcji. Dotyczy to w pierwszej kolejności zależności pomiędzy wielkościami przyrodniczymi, lecz co to jest.
 • Definicja Charakterystyczny Wielomian Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne słownik.
 • Definicja A Delembre Wzory Co znaczy zobacz wzory Gaussa czym jest.
 • Definicja Sąsiednie Wierzchołki Co znaczy zobacz sąsiednie wierzchołki wielokąta, wielokąt co oznacza.
 • Definicja Grama Wyznacznik Co znaczy liczbami naturalnymi, a u1,...,um jest skończonym ciągiem wektorów n-wymiarowej przestrzeni liniowej V z ustalonym w niej iloczynem tłumaczenie.
 • Definicja Redukcyjne Wzory Co znaczy trygonometryczne wyrażające wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego argumentu z przedziału [0,2 π] poprzez wartości funkcji przykłady.
 • Definicja Pierwiastek Wielokrotny Co znaczy zobacz krotność pierwiastka definicja.
 • Definicja Rzutowa Własność Co znaczy własność niezmiennicza względem ekipy przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej encyklopedia.
 • Definicja Losowej Zmiennej Wariancja Co znaczy losowej X jest oznaczana symbolem D2X i ustalona wzorem D2X = E(X - EX)2, a więc jest wartością oczekiwaną nowej zmiennej losowej, będącej jak działa.
 • Definicja Bernoulliego Wielomian Co znaczy dla całkowitych n ≥ 0 n-tym wielomianem Bernoulliego nazywa się wielomian postaci gdzie są symbolami Newtona, a bk - liczbami Bernoulliego czy jest.
 • Definicja Cylindryczne Współrzędne Co znaczy zobacz współrzędne walcowe pojęcie.
 • Definicja Gwiaździsty Foremny Wielokąt Co znaczy zamknięta powstała z przekątnych o równych długościach nie wszystkich wielokątów foremnych, na przykład dla trójkąta, kwadratu ani wyjaśnienie.
 • Definicja Stożka Wierzchołek Co znaczy zobacz stożek opis.
 • Definicja Współśrodkowość Co znaczy posiadanie wspólnego środka, na przykład o okręgach mających ten sam środek mówi się iż są współśrodkowe informacje.
 • Definicja Wnioskowanie Co znaczy rozumowanie opierające na wyciąganiu wniosków z posiadanych przesłanek znaczenie.
 • Definicja Wektora Współrzędne Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni współrzędnymi wektora swobodnego są różnice współrzędnych o tych samych numerach co znaczy.
 • Definicja współrzędne Pluckera prostej rzutowej Co znaczy proporcjonalnych trójek (a1,a2,a3) współczynników, występujących w równaniu prostej rzutowej postaci a1x1 + a2x2 + a3x3 = 0, zapisanym we krzyżówka.
 • Definicja Podobne Wyrazy Co znaczy inna nazwa jednomianów podobnych, występujących w różnych wyrażeniach algebraicznych co to jest.
 • Definicja Carnota Wzór Co znaczy zobacz twierdzenie cosinusów słownik.
 • Definicja własność przyjmowania wartości pośrednich Co znaczy zobacz własność Darboux czym jest.
 • Definicja Współmierność Co znaczy CD] znaczy istnienie takiego odcinka [PQ], iż P ≠ Q i każdy z odcinków [AB] i [CD] powstaje poprzez odłożenie na nim, od jego końca co oznacza.
 • Definicja Sferycznej Trygonometrii Wzory Co znaczy wyrażające związki pomiędzy miarami boków i kątów trójkątów sferycznych. Występują w nich funkcje trygonometryczne, a zalicza się do nich tłumaczenie.
 • Definicja Wielokąta Wierzchołek Co znaczy zobacz wielokąt przykłady.
 • Definicja Paraboli Wierzchołek Co znaczy zobacz parabola, wierzchołek krzywej definicja.
 • Definicja Battaniego Al Wzory Co znaczy pomiędzy bokami i kątami trójkąta sferycznego, zawierającego się w jednej półsferze i mającego miary kątowe wszystkich boków mniejsze od π encyklopedia.
 • Definicja Średnia Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana jak działa.
 • Definicja Mollweidego Wzory Co znaczy dowolnego trójkąta o długościach boków a,b i c i miarach kątów leżących naprzeciw nich adekwatnie α, β i γ. To są następujące wzory czy jest.
 • Definicja Kosztów Współczynniki Co znaczy zagadnieniu optymalizacyjnym funkcja celu jest funkcją wydatków i jest funkcją liniową wielu zmiennych (na przykład w programowaniu pojęcie.
 • Definicja Ego Cauchy Warunek Co znaczy punktów przestrzeni metrycznej (X, ρ), zapisywany zazwyczaj w formie i orzekający, iż dla każdej liczby dodatniej ε istnieje taki wyjaśnienie.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Wielkie Co znaczy twierdzenia Fermata opis.
 • Definicja Brzegowy Warunek Co znaczy na rozwiązanie równania różniczkowego, opierający na zadaniu jego wartości na brzegu obszaru, gdzie ono jest rozważane, na przykład jeżeli informacje.
 • Definicja Stożka Wysokość Co znaczy zobacz stożek znaczenie.
 • Definicja Proporcji Skrajne Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja co znaczy.
 • Definicja Ostrosłupa Wierzchołek Co znaczy zobacz ostrosłup krzyżówka.
 • Definicja Kuli Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kuli, których odległość od jej środka jest mniejsza (silnie) od jej promienia, a więc co to jest.
 • Definicja Algebraicznego Równania Współczynniki Co znaczy współczynniki wielomianu w, otrzymanego po sprowadzeniu równania algebraicznego do postaci w(x) = 0 słownik.
 • Definicja Wariacja Co znaczy ciąg przedmiotów zbioru skończonego o n elementach nazywa się wariacją z n po k. Różnowartościowe ciągi tego typu nazywa się przy tym czym jest.
 • Definicja Pozorny Wskaźnik Co znaczy występujący w pewnym wyrażeniu, które jednak nie zależy od wartości tego parametru, na przykład znak znaczy zestaw wszystkich liczb o co oznacza.
 • Definicja Relacji Wykres Co znaczy stosunku, będącej podzbiorem iloczynu kartezjańskiego kilku przestrzeni, definicja to pokrywa się z samą relacją. Jednak w specjalnych tłumaczenie.
 • Definicja Ostrosłupa Wysokość Co znaczy zobacz ostrosłup przykłady.
 • Definicja Współogniskowość Co znaczy posiadanie wspólnego ogniska na przykład poprzez dwie stożkowe definicja.
 • Definicja Globalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy od tego obiektu jako całości, a nie tylko od encyklopedia.
 • Definicja Regiomontanusa Wzory Co znaczy tangensów) - wyrażają relacje sumy do różnicy dwóch boków dowolnego trójkąta poprzez relacje tangensów połowy sumy i różnicy jego kątów jak działa.
 • Definicja Oczekiwana Wartość Co znaczy nadzieja matematyczna, wartość średnia albo wartość przeciętna) - zmiennej losowej X jest oznaczana poprzez EX (od słowa esperancja) i czy jest.
 • Definicja Absolutna Wartość Co znaczy inna nazwa wartości bezwzględnej pojęcie.
 • Definicja Proporcji Środkowe Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja wyjaśnienie.
 • Definicja Korelacji Współczynnik Co znaczy losowych X i Y ustalonych w tym samym zbiorze jest liczbą ρ XY z przedziału [- 1,1], ustaloną wzorem gdzie E(.) znaczy wartość oczekiwaną opis.
 • Definicja Hiperboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest hiperbola informacje.
 • Definicja Umiarowy Wielokąt Co znaczy dawna nazwa wielokąta foremnego znaczenie.
 • Definicja Indukcyjny Wzór Co znaczy jakichś pojęć z wykorzystaniem zasady indukcji matematycznej, na przykład ustalenie pochodnej dowolnego rzędu bazuje na: 1) określeniu co znaczy.
 • Definicja Czasowa Współrzędna Co znaczy współrzędnych w czasoprzestrzeni najczęściej przyporządkowują każdemu jej elementowi, zwanemu zdarzeniem, czwórkę liczb, z których trzy krzyżówka.
 • Definicja Kolejne Wierzchołki Co znaczy odmiennie sąsiednie wierzchołki wielokąta albo wielościanu. Zobacz także: wielokąt co to jest.
 • Definicja Trygonometryczne Wzory Co znaczy wyrażające liczne własności funkcji trygonometrycznych i związki pomiędzy nimi. Należą do nich w pierwszej kolejności wzory redukcyjne słownik.
 • Definicja Wynik Co znaczy stosowany w różnych znaczeniach również w języku potocznym. W matematyce regularnie mówi się o rezultacie działania (na przykład czym jest.
 • Definicja Więzy Co znaczy teoretycznej: fizyczne powody ograniczenia ruchu, zwanego nieswobodnym, w odróżnieniu do ruchu bez więzów, zwanego swobodnym; na przykład co oznacza.
 • Definicja Dzielnik Wspólny Co znaczy wspólnego czynnika, odnoszona nie tylko do liczb całkowitych, ale również do przedmiotów innych pierścieni, na przykład do wielomianów tłumaczenie.
 • Definicja Zaczepiony Wektor Co znaczy punktów przestrzeni euklidesowej oznaczana zazwyczaj symbolami postaci. Pierwszy pkt. tej pary nazywa się początkiem albo punktem przykłady.
 • Definicja Walca Wysokość Co znaczy zobacz walec definicja.
 • Definicja Cramera Wzory Co znaczy występujące w twierdzeniu Cramera wzory na rozwiązania układu równań liniowych encyklopedia.
 • Definicja Wielokrotna Wspólna Co znaczy wielokrotność) - liczb całkowitych q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości jak działa.
 • Definicja Sferyczny Wielokąt Co znaczy wielokąt geodezyjny na sferze czy jest.
 • Definicja Newtona Interpolacyjny Wzór Co znaczy z wielomianów interpolacyjnych w dla funkcji interpolowanej f i węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). Jest on następujący: gdzie pojęcie.
 • Definicja Kartezjańskie Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych wyjaśnienie.
 • Definicja Aproksymacyjny Wielomian Co znaczy wielomian wykorzystywany do obliczania przybliżonych wartości danej funkcji. Zobacz aproksymacja funkcji opis.
 • Definicja Koła Wycinek Co znaczy wspólna część koła i kąta o wierzchołku w środku tego koła. Promień tego koła nazywa się promieniem wycinka, odcinki ramion kąta środkowego informacje.
 • Definicja Jednomianu Współczynnik Co znaczy jakiegoś pierścienia), której iloczyn poprzez potęgi zmiennych stanowi rozważany jednomian, na przykład współczynnikiem jednomianu 3x2y znaczenie.
 • Definicja Geodezyjny Wielokąt Co znaczy powierzchni, ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków geodetyk na tej powierzchni, których każdy koniec jest wspólnym końcem co znaczy.
 • Definicja Taylora Wzór Co znaczy ⊇ Rm, określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu punktu a ∈ Int Δ jest właściwie twierdzeniem orzekającym, iż różnica ra,n pomiędzy krzyżówka.
 • Definicja Wskaźnik Co znaczy albo liczba umieszczana w okolicy symbolu głównego i najczęściej poniżej (a niekiedy ponad) jego poziomu. Parametry służą do odróżniania co to jest.
 • Definicja Pochodnej Wartość Co znaczy funkcji f słownik.
 • Definicja Współpłaszczyznowość Co znaczy własność skończonego zbioru punktów (wektorów), polegająca na należeniu (równoległości) do tej samej płaszczyzny czym jest.
 • Definicja Mianownik Wspólny Co znaczy o różnych mianownikach jest taką liczbą naturalną m, iż każdy z tych ułamków można poprzez należyte jego rozszerzenie albo skrócenie co oznacza.
 • Definicja Kierunkowa Wielkość Co znaczy charakteryzująca się nie tylko liczbą, ale również kierunkiem i zwrotem. Sporo takich wielkości występuje w przyrodzie i praktyce. Należą tłumaczenie.
 • Definicja Normalny Wektor Co znaczy wektor postopadły na przykład do prostej, płaszczyzny, krzywej, powierzchni itp przykłady.
 • Definicja Rzutowe Współrzędne Co znaczy jednorodne punktów na płaszczyźnie (w przestrzeni) rzutowej, jednak odmiennie określone. Przy ich określeniu korzysta się wyłącznie z pojęć definicja.
 • Definicja Funkcji Wykres Co znaczy to jest podzbiór Wf iloczynu kartezjańskiego X×Y, złożony z wszystkich par (x,y), gdzie x ∈ X a y ∈ Y, spełniających równość y = f(x). Dla encyklopedia.
 • Definicja Dostateczny Warunek Co znaczy odmiennie warunek wystarczający jak działa.
 • Definicja Swobodny Wektor Co znaczy wzajemnie równoważnych wektorów zaczepionych przestrzeni euklidesowej. Każdy wektor zaczepiony, należący do tej klasy, nazywa się czy jest.
 • Definicja Wielościan Co znaczy sumą skończonej ilości czworościanów, iż każde dwa jej punkty można połączyć łamaną zawierającą się w tej bryle. Brzeg wielościanu jest pojęcie.
 • Definicja Liczbowa Wartość Co znaczy to jest liczba wyrażająca tę rozmiar (ewentualnie w przybliżeniu), na przykład ustalenie liczby π jako relacji długości dowolnego okręgu do wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Wahanie Co znaczy jeśli π [a,b] znaczy podział postaci (a = x0 opis.
 • Definicja Główny Wyznacznik Co znaczy zobacz kluczowy wskaźnik informacje.
 • Definicja współczynniki układu równań liniowych Co znaczy wspólna nazwa współczynników przy niewiadomych i wyrazów wolnych układu równań liniowych znaczenie.
 • Definicja Gaussa Wzory Co znaczy analogie Delembre´a) - odnoszą się do trójkąta sferycznego zawartego w półsferze i mającego miary kątowe wszystkich trzech boków mniejsze co znaczy.
 • Definicja Sferyczne Współrzędne Co znaczy trójwymiarowej odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Układ współrzędnych sferycznych bazuje na ustaleniu w przestrzeni krzyżówka.
 • Definicja Składalności Warunek Co znaczy g: Y ⊇ E Z, to warunkiem składalności odwzorowania f (jako wewnętrznego) z odwzorowaniem g (zewnętrznym) nazywa się warunek f(D) ∩ E ≠ ∅ co to jest.
 • Definicja Modalna Wartość Co znaczy inna nazwa dominanty słownik.
 • Definicja Krzywoliniowy Wielokąt Co znaczy powierzchni (albo płaszczyźnie), ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem czym jest.
 • Definicja Archimedesa Wielościan Co znaczy wielościan półforemny) - wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi, a wszystkie krawędzie i wszystkie kąty co oznacza.
 • Definicja Barycentryczne Współrzędne Co znaczy zobacz środek ciężkości tłumaczenie.
 • Definicja Kołowy Walec Co znaczy zobacz walec przykłady.
 • Definicja Lokalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy tylko od części tego obiektu, zawierającej się definicja.
 • Definicja Macierzy Wymiary Co znaczy ilości wierszy i kolumn tej macierzy; na przykład o macierzy mającej 5 wierszy i 3 kolumny mówi się, iż ma wymiary 5×3 encyklopedia.
 • Definicja Początkowy Warunek Co znaczy wartości f(t0) poszukiwanego rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego I rzędu (albo układu takich równań) w określonym punkcie t0 jak działa.
 • Definicja Trójkąta Warunek Co znaczy orzekające, iż w każdym trójkącie każdy jego bok ma długość mniejszą od sumy długości pozostałych boków. Gdyż w geometrii euklidesowej czy jest.
 • Definicja Jednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów tego samego stopnia. Stopień ten jest zarazem rzędem jednorodności wielomianu jako funkcji jednorodnej. Wielomiany pojęcie.
 • Definicja Niejednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów nie tego samego stopnia, na przykład wielomianem niejednorodnym o dwóch zmiennych jest 3x2y + 8xy - y2 + 2x - 5 wyjaśnienie.
 • Definicja Kąta Wnętrze Co znaczy jest rozumiane jako wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kąta, które nie leżą na żadnym z jego ramion opis.
 • Definicja Interpolacyjny Wielomian Co znaczy zobacz funkcja interpolacyjna informacje.
 • Definicja Trójkąta Wysokość Co znaczy zobacz trójkąt znaczenie.
 • Definicja Darboux Własność Co znaczy przyjmowania wartości pośrednich) - własność funkcji f: R ⊇ Δ R, określonej w przedziale Δ, polegająca na przyjęciu poprzez funkcję f, jako co znaczy.
 • Definicja Stożkowej Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej krzyżówka.
 • Definicja Funkcyjny Wyznacznik Co znaczy wskaźnik macierzy, której elementami są funkcje rzeczywiste albo zespolone o wspólnej dziedzinie co to jest.
 • Definicja Sprzężone Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie słownik.
 • Definicja Ekstremalna Wartość Co znaczy najmniejsza wartość funkcji spośród wartości przyjmowanych poprzez tę funkcję w jakimś zbiorze, na przykład w jej dziedzinie, otoczeniu czym jest.
 • Definicja Liniowej Kombinacji Współczynniki Co znaczy α 1,..., α n (albo przedmioty innego ciała), występujące w wyrażeniu postaci α 1u1 + α 2u2 +...... + α nun, nazywanym kombinacją liniową co oznacza.
 • Definicja Potęgowego Szeregu Współczynniki Co znaczy zobacz szereg potęgowy tłumaczenie.
 • Definicja Ego Caratheodory Warunek Co znaczy przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki: to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego przykłady.
 • Definicja Paraboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest parabola definicja.
 • Definicja Wniosek Co znaczy jest następnikiem prawdziwej implikacji, której poprzednikiem jest ta przesłanka, na przykład z przesłanki „q jest liczbą podzielną encyklopedia.
 • Definicja Wallisa Wzór Co znaczy równość John Wallis - matematyk z angielskiego: (1616 - 1703 jak działa.
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Wierzchołki Co znaczy wierzchołki wielokątów, z których złożona jest powierzchnia wielościenna czy jest.
 • Definicja Freneta Wzory Co znaczy wyrażają pochodne względem wyznacznika naturalnego wektorów trójścianu Freneta jako kombinacje liniowe samych wektorów tego trójścianu pojęcie.
 • Definicja Interpolacji Węzły Co znaczy zobacz interpolacja wyjaśnienie.
 • Definicja Elipsy Wierzchołek Co znaczy zobacz elipsa, wierzchołek krzywej opis.
 • Definicja Nepera Wzory Co znaczy wzory na tangens połowy sumy i różnicy kątów i połowy sumy i różnicy boków trójkąta sferycznego, zawierającego się w półsferze i mającego informacje.
 • Definicja Geodezyjne Współrzędne Co znaczy lokalnie na powierzchni jako odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Jeśli O jest określonym punktem powierzchni S, a U znaczenie.
 • Definicja Potęgi Wykładnik Co znaczy zobacz potęga co znaczy.
 • Definicja Gęstości Waga Co znaczy zobacz gęstość krzyżówka.
 • Definicja Matematyczne Wahadło Co znaczy rzeczywistego wahadła, polegająca na rozważaniu masy m skupionej w jednym punkcie i zawieszonej na nierozciągliwej i nieważkiej nici o co to jest.
 • Definicja Warunek Co znaczy inna nazwa funkcji zdaniowej, stosowana na co dzień słownik.
 • Definicja Ściętego Stożka Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn jego podstaw, a również odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich czym jest.
 • Definicja Krzywizny Wektor Co znaczy zobacz krzywizna krzywej co oznacza.
 • Definicja Prostopadłe Wektory Co znaczy euklidesowej wektory niezerowe u i v nazywa się prostopadłymi, gdy ich kierunki są prostopadłe, a więc gdy są równoległe do prostych tłumaczenie.
 • Definicja wzór interpolacyjny Lagrange´a Co znaczy z możliwych wielomianów interpolacyjnych w dla danej funkcji interpolowanej f i danych węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). To przykłady.
 • Definicja Odwzorowania Wartość Co znaczy wartość funkcji definicja.
 • Definicja Zdaniowy Warunek Co znaczy bardzo regularnie stosowana nazwa funkcji zdaniowej, a więc wypowiedź zawierająca zmienną albo kilka zmiennych i mająca tę własność, iż po encyklopedia.
 • Definicja wykres funkcji (formy) zdaniowej Co znaczy nazywany jej obrazem, w szczególności wtedy, gdy funkcję (formę) zdaniową nazywa się warunkiem. Na załączonym rysunku pokazano obraz jak działa.
 • Definicja Mnożenia Skróconego Wzory Co znaczy algebraicznych, wynikające z prostego rachunku, polegającego na pomnożeniu innych wyrażeń (stąd nazwa). Ich pamiętanie istotnie usprawnia czy jest.
 • Definicja Centryczny Wielościan Co znaczy wszystkie wierzchołki leżą na pewnej sferze, zwanej sferą opisaną na nim, a wszystkie jego ściany są styczne do pewnej sfery, zwanej sferą pojęcie.
 • Definicja Opisany Wielokąt Co znaczy na krzywej zamkniętej wypukłej jest wielokątem, którego każdy bok jest styczny do tej krzywej wyjaśnienie.
 • Definicja Średniej Składnika Waga Co znaczy zobacz średnia ważona opis.
 • Definicja Czynnik Wspólny Co znaczy q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją różne od zera liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości qk = cpk dla k = 1 informacje.
 • Definicja warunki Cauchy´ego-Riemanna Co znaczy ⊇ D C ma postać f(x + iy) = u(x,y) + iv(x,y), to warunkiem koniecznym i wystarczającym różniczkowalności funkcji f jako funkcji zespolonej znaczenie.
 • Definicja Koła Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów koła, które nie leżą na okręgu będącym jego brzegiem, a więc tych jego punktów co znaczy.
 • Definicja Współrzędna Co znaczy tym wyrazem ciągu skończonego (x1,...,xn), przyporządkowanego punktowi P jakiejś przestrzeni poprzez układ współrzędnych σ w tej krzyżówka.
 • Definicja Wypukły Wielościan Co znaczy zbiorem wypukłym. Każdy wielościan wypukły zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna dowolnej jego co to jest.
 • Definicja Jednostkowy Wektor Co znaczy wektor w przestrzeni euklidesowej albo unormowanej o długości (normie) równej 1 słownik.
 • Definicja Zbiorczy Wskaźnik Co znaczy zespół wyznaczników i przyjmujący te same wartości, które przyjmuje ten zespół wyznaczników. Parametry zbiorcze stosuje się przy czym jest.
 • Definicja Trapezu Wysokość Co znaczy zobacz trapez co oznacza.
 • Definicja Równoległoboku Wysokość Co znaczy punkty prostych, na których leżą dwa równoległe boki równoległoboku i prostopadły do tych prostych, a również długość tego odcinka tłumaczenie.
 • Definicja Wielobok Co znaczy odmiennie wielokąt przykłady.
 • Definicja Zbioru Wnętrze Co znaczy podzbiorem przestrzeni topologicznej X, jest zbiorem intA wszystkich punktów zbioru A, mających otoczenie zawierające się w zbiorze A, na definicja.
 • Definicja Równoległe Wektory Co znaczy euklidesowej to są niezerowe wektory zaczepione, położone na prostych równoległych albo wektory swobodne, których reprezentanty są encyklopedia.
 • Definicja Wpisany Wielościan Co znaczy w bryłę wypukłą jest takim wielościanem, iż jego część wspólna z brzegiem tej bryły jest zbiorem wszystkich wierzchołków tego wielościanu jak działa.
 • Definicja Logiczna Wartość Co znaczy logiki) może być dwojaka: prawda albo fałsz. Wartość logiczną zdania prawdziwego znaczy się poprzez 1, a fałszywego poprzez 0. Bardzo czy jest.
 • Definicja Proporcjonalności Współczynnik Co znaczy odwrotnie proporcjonalnych x i y jest stałą, będącą ich iloczynem, a więc liczbą c, występującą w równości. Współczynnikiem pojęcie.
 • Definicja Walec Co znaczy walcem kołowym albo obrotowym, jest bryłą obrotową powstałą poprzez obrót prostokąta wokół wspólnej symetralnej dwóch jego boków wyjaśnienie.
 • Definicja Dualne Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie opis.
 • Definicja Szeregu Wyrazy Co znaczy zobacz szereg informacje.
 • Definicja Krzywoliniowe Współrzędne Co znaczy ⊇ D S ⊆ R3 jest parametryzacją powierzchni S i f(ξ 1, ξ 2) = P ∈ S, to para liczb (ξ 1, ξ 2) nazywa się współrzędnymi krzywoliniowymi znaczenie.
 • Definicja Współliniowość Co znaczy skończonego zbioru punktów, polegająca na leżeniu tych punktów na jednej prostej albo własność skończonego zbioru wektorów, polegająca na co znaczy.
 • Definicja warunek konieczny zbieżności szeregu Co znaczy jest następującym twierdzeniem: jeśli szereg ∑an liczb rzeczywistych albo zespolonych jest zbieżny, to krzyżówka.
 • Definicja Ortogonalne Wektory Co znaczy prostopadłych. Niekiedy dwa wektory uważane jest za ortogonalne także wtedy, gdy jeden z nich lub oba są wektorami zerowymi co to jest.
 • Definicja Wystarczający Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem wystarczającym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x), a więc gdy warunek v wynika z warunku u, na słownik.
 • Definicja Wektorowy Wielobok Co znaczy dynamiki (wielobok sił) nazwa prostej sposoby zsumowania kilku wektorów swobodnych u1,...,un, polegająca na utworzeniu takiego skończonego czym jest.
 • Definicja Wielokrotna Co znaczy wielokrotność) - liczby całkowitej q ≠ 0 jest iloczynem kq, gdzie k jest liczbą całkowitą co oznacza.
 • Definicja Przywiedlny Wielomian Co znaczy jest wielomianem o współczynnikach z tego pierścienia, dającym się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z tłumaczenie.
 • Definicja Algebraiczne Wyrażenie Co znaczy symboli zmiennych i stałych liczbowych i symboli działań dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania i pierwiastkowania, a przykłady.
 • Definicja Krzywej Wierzchołek Co znaczy pkt. krzywej płaskiej, gdzie jej krzywizna ma mocne ekstremum lokalne. Każda zamknięta krzywa płaska ma przynajmniej cztery wierzchołki definicja.
 • Definicja Wyróżnik Co znaczy kwadratowego postaci ax2 + bx + c = 0 to jest liczba Δ = b2 - 4ac. W razie zespolonych (również rzeczywistych) współczynników a,bi c tego encyklopedia.
 • Definicja Włóka Co znaczy nazwa staropolskiej jednostki pola, liczącej 30 morgów, a więc 16,796 ha jak działa.
 • Definicja Wektorowego Pola Wirowość Co znaczy zobacz rotacja 2 czy jest.
 • Definicja Okręgu Wyprostowanie Co znaczy zobacz rektyfikacja okręgu pojęcie.
 • Definicja Dwoiste Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie wyjaśnienie.
 • Definicja Płaszczyzn Krawędź Wspólna Co znaczy wspólną częścią różnych płaszczyzn. W trójwymiarowej przestrzeni każde dwie różne i nierównoległe płaszczyzny mają wspólną krawędź opis.
 • Definicja Odcinka Wymierzanie Co znaczy zazwyczaj pomiar jednego odcinka drugim, niezerowym odcinkiem jako jednostką. Mechanizm ten został dokładniej opisany jako algorytm informacje.
 • Definicja Wielospójny Wielokąt Co znaczy wielokąta poprzez usuwanie zeń skończonej ilości zawartych w nim takich wielokątów, których żaden bok nie zawiera się w brzegu danego znaczenie.
 • Definicja Skośny Wielokąt Co znaczy łamana zamknięta nie leżąca w jednej płaszczyźnie co znaczy.
 • Definicja Duży Wyznacznik Co znaczy zobacz spory wskaźnik krzyżówka.
 • Definicja Taylora Wielomian Co znaczy zobacz wzór Taylora co to jest.
 • Definicja warunek konieczny i wystarczający (wkw) Co znaczy x jest warunkiem koniecznym i wystarczającym (dostatecznym) dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x) i v(x) ⇒ u(x), a więc gdy słownik.
 • Definicja Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt czym jest.
 • Definicja Prostokątne Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych co oznacza.
 • Definicja Sfery Wnętrze Co znaczy ten spośród dwóch obszarów, na jakie sfera rozcina (rozcinanie) przestrzeń, który jest ograniczony tłumaczenie.
 • Definicja Zbiór Wklęsły Co znaczy zobacz figura wklęsła przykłady.
 • Definicja Leibniza Wzór Co znaczy podający rozwinięcie liczby w szereg naprzemienny, a również wzór: na n-tą pochodną iloczynu dwóch funkcji. Gottfried Wilhelm von Leibniz definicja.
 • Definicja Eulera Wzór Co znaczy cosφ + isinφ i wyraża związek pomiędzy postacią trygonometryczną z = |z|(cosφ + isinφ) liczby zespolonej z a jej postacią wykładniczą z encyklopedia.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Wymiar Co znaczy największa możliwa liczba wektorów liniowo niezależnych tej przestrzeni jak działa.
 • Definicja Ściętego Ostrosłupa Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw ostrosłupa ściętego albo odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich czy jest.
 • Definicja współrzędne wektora względem bazy Co znaczy i>en} jest bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem K, to współrzędnymi wektora u ∈ V względem tej bazy jest ciąg (u1,...,un) takich pojęcie.
 • Definicja warunek konieczny występowania ekstremum Co znaczy twierdzeniem: jeżeli n ∈ N a funkcja f: Rn ⊇ D R, różniczkowalna w punkcie x0 ∈ intD, ma w tym punkcie ekstremum lokalne, to (jeżeli n > 1 wyjaśnienie.
 • Definicja Pryzmatoidu Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw pryzmatoidu opis.
 • Definicja Walcowe Współrzędne Co znaczy cylindryczne) - są w przestrzeni trójwymiarowej niejako współrzędnymi mieszanymi: biegunowo-kartezjańskimi. Układ współrzędnych walcowych informacje.
 • Definicja Geometryczna Własność Co znaczy zobacz geometryczna własność znaczenie.
 • Definicja Fouriera Współczynniki Co znaczy liczby a0, an, bn dla n ∈ N, będące współczynnikami szeregu Fouriera co znaczy.
 • Definicja Topologiczna Własność Co znaczy niezmiennicza względem ekipy homeomorfizmów. Własności topologiczne figur wyrażają na przykład takie terminy jak: otwarty, domknięty krzyżówka.
 • Definicja Funkcji Wzrostu Współczynnik Co znaczy punkcie x0 jej dziedziny jest wartością pochodnej tej funkcji w tym punkcie. Dla funkcji rzeczywistej wielu zmiennych współczynnikiem jej co to jest.
 • Definicja Główny Normalny Wektor Co znaczy zobacz trójścian Freneta słownik.
 • Definicja współrzędna na osi liczbowej Co znaczy zobacz oś liczbowa czym jest.
 • Definicja wzór sinusów dla trójkąta sferycznego Co znaczy sferycznym Eulera, którego boki mają miary kątowe a,bi c,a kąty leżące naprzeciw nich mają miary adekwatnie α, β i γ, zachodzą równości co oznacza.
 • Definicja Niezmiennicza Własność Co znaczy figur przestrzeni X względem ekipy G przekształceń tej przestrzeni jest taką własnością, która jeżeli przysługuje figurze (rodzinie figur tłumaczenie.
 • Definicja Maclaurina Wzór Co znaczy wzoru Taylora dla jego centrum a = 0. Dla funkcji f: R ⊇ Δ Rm określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu zera ma postać: gdzie. Wzór przykłady.
 • Definicja Przeciętna Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana definicja.
 • Definicja Wpisany Wielokąt Co znaczy w zamkniętą krzywą wypukłą jest wielokątem, którego wszystkie wierzchołki leżą na tej krzywej encyklopedia.
 • Definicja Bezwzględna Wartość Co znaczy albo zespolonej x jest także nazywana wartością absolutną tej liczby albo jej modułem i oznaczana symbolem |x|. Dla rzeczywistej liczby x jak działa.
 • Definicja Obrotowy Walec Co znaczy zobacz walec czy jest.
 • Definicja Foremny Wielokąt Co znaczy wszystkie boki równe (równej długości) i wszystkie kąty wewnętrzne równe (równej miary), na przykład spośród czworokątów tylko kwadraty są pojęcie.
 • Definicja Warstwa Co znaczy tych dwóch półprzestrzeni o różnych i równoległych płaszczyznach brzegowych, z których każda zawiera płaszczyznę brzegową drugiej wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Warstwica Co znaczy przedmiotów dziedziny rozważanej funkcji, dla których funkcja ta przyjmuje tę samą wartość. Zobacz mapa warstwicowa funkcji opis.
 • Definicja Cardana Wzory Co znaczy trzy pierwiastki (normalnie zespolone) równania algebraicznego III stopnia y3 + py + q = 0, w formie kanonicznej, równościami: y1 = u + v informacje.
 • Definicja Związany Wektor Co znaczy inna nazwa wektora zaczepionego, przeciwstawiająca go wektorowi swobodnemu znaczenie.
 • Definicja Skierowane Zgodnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe i mające ten sam zwrot co znaczy.
 • Definicja Funkcji Wartość Co znaczy przyporządkowany poprzez funkcję f elementowi x jej dziedziny, nazywa się wartością funkcji f w punkcie x. Wartościami funkcji f: X ⊇ D Y krzyżówka.
 • Definicja Lhuiliera Wzór Co znaczy Cagnoliego, wyraża przewyżkę δ = α + β + γ - 1800 trójkąta sferycznego Eulera, gdzie α, β i γ są miarami jego kątów, poprzez miary kątowe a co to jest.
 • Definicja Afiniczna Własność Co znaczy zobacz afiniczna własność słownik.
 • Definicja Półforemny Wielościan Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa czym jest.
 • Definicja Wodzący Wektor Co znaczy przestrzeni euklidesowej względem ustalonego punktu O tej przestrzeni jest zazwyczaj rozumiany jako wektor zaczepiony albo wektor swobodny co oznacza.
 • Definicja Skierowane Przeciwnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe, ale o przeciwnych zwrotach tłumaczenie.
 • Definicja Opisany Wielościan Co znaczy jest takim wielościanem, iż każda jego ściana ma z brzegiem tej bryły precyzyjnie jeden pkt. wspólny, należący do wnętrza tej ściany przykłady.
 • Definicja Wersor Co znaczy wektora niezerowego albo osi jest wektorem o tym samym kierunku i zwrocie co dany wektor (oś) i o długości równej 1 definicja.
 • Definicja Zależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nazywa się układem wektorów liniowo zależnych, gdy nie jest on układem wektorów liniowo niezależnych encyklopedia.
 • Definicja Lipschitza Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Lipschitza ze stałą M > 0, gdy dla x,y ∈ A i x = (x1,...,xn), y = (y1,...,yn) zachodzi nierówność Warunek jak działa.
 • Definicja wzór całkowy Cauchy´ego Co znaczy funkcji analitycznej f: C ⊇ D C w dowolnym punkcie z obszaru D jako całkę krzywoliniową po dowolnym łuku gładkim Γ ⊆ D. To jest wzór czy jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Wzór całkowy Cauchy´ego co znaczy warunek Lipschitza krzyżówka wektory liniowo zależne co to jest wersor słownik wielościan opisany czym jest wektory. co to znaczy.

Słownik Wzór de Moivre´a co znaczy wektor kontrawariantny krzyżówka co to jest.