Walec Paraboliczny, Walec Obrotowy, Wahanie Funkcji, Waga Składnika Średniej, Wektory Ortogonalne.
walec paraboliczny walec co to jest

Definicje matematyka na W

 • Definicja Współpłaszczyznowe Wektory Co znaczy w przestrzeni euklidesowj to są wektory równoległe do jednej płaszczyzny co to jest.
 • Definicja Krzywizny Wektor Co znaczy zobacz krzywizna krzywej definicja.
 • Definicja Maclaurina Wzór Co znaczy wzoru Taylora dla jego centrum a = 0. Dla funkcji f: R ⊇ Δ Rm określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu zera ma postać: gdzie. Wzór co znaczy.
 • Definicja Współśrodkowość Co znaczy posiadanie wspólnego środka, na przykład o okręgach mających ten sam środek mówi się iż są współśrodkowe słownik.
 • Definicja Interpolacyjny Wielomian Co znaczy zobacz funkcja interpolacyjna znaczenie.
 • Definicja Interpolacji Węzły Co znaczy zobacz interpolacja czym jest.
 • Definicja Macierzy Wymiary Co znaczy ilości wierszy i kolumn tej macierzy; na przykład o macierzy mającej 5 wierszy i 3 kolumny mówi się, iż ma wymiary 5×3 co to jest.
 • Definicja Losowy Wektor Co znaczy zmienna losowa) - para, trójka, a ogólniej - zakończony ciąg zmiennych losowych tej samej przestrzeni probabilistycznej. Zobacz definicja.
 • Definicja Osi Podstawowy Wektor Co znaczy wektor rozumiany jako para punktów, którego początkiem jest pkt. zerowy osi, a końcem - pkt. jednostkowy tej osi co znaczy.
 • Definicja Wypukły Wielokąt Co znaczy taki wielokąt, iż odcinek złączający dowolne dwa jego punkty zawiera się w tym wielokącie słownik.
 • Definicja Kulistej Czaszy Wysokość Co znaczy zobacz czasza znaczenie.
 • Definicja Macierzy Wiersz Co znaczy zobacz macierz czym jest.
 • Definicja Pochodnej Wartość Co znaczy funkcji f co to jest.
 • Definicja Trójkąta Warunek Co znaczy orzekające, iż w każdym trójkącie każdy jego bok ma długość mniejszą od sumy długości pozostałych boków. Gdyż w geometrii euklidesowej definicja.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Warunkowa Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu co znaczy.
 • Definicja Liczbowa Wartość Co znaczy to jest liczba wyrażająca tę rozmiar (ewentualnie w przybliżeniu), na przykład ustalenie liczby π jako relacji długości dowolnego okręgu do słownik.
 • Definicja Prostopadłe Wektory Co znaczy euklidesowej wektory niezerowe u i v nazywa się prostopadłymi, gdy ich kierunki są prostopadłe, a więc gdy są równoległe do prostych znaczenie.
 • Definicja Matematyczne Wahadło Co znaczy rzeczywistego wahadła, polegająca na rozważaniu masy m skupionej w jednym punkcie i zawieszonej na nierozciągliwej i nieważkiej nici o czym jest.
 • Definicja Wielospójny Wielokąt Co znaczy wielokąta poprzez usuwanie zeń skończonej ilości zawartych w nim takich wielokątów, których żaden bok nie zawiera się w brzegu danego co to jest.
 • Definicja Warstwa Co znaczy tych dwóch półprzestrzeni o różnych i równoległych płaszczyznach brzegowych, z których każda zawiera płaszczyznę brzegową drugiej definicja.
 • Definicja Kąta Wnętrze Co znaczy jest rozumiane jako wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kąta, które nie leżą na żadnym z jego ramion co znaczy.
 • Definicja Funkcji Warstwica Co znaczy przedmiotów dziedziny rozważanej funkcji, dla których funkcja ta przyjmuje tę samą wartość. Zobacz mapa warstwicowa funkcji słownik.
 • Definicja Walec Co znaczy walcem kołowym albo obrotowym, jest bryłą obrotową powstałą poprzez obrót prostokąta wokół wspólnej symetralnej dwóch jego boków znaczenie.
 • Definicja Eliptyczny Walec Co znaczy walcowa, której kierownicą jest elipsa; 2. figura ograniczona powierzchnią walcową, której kierownicą jest elipsa, i dwiema wieloma czym jest.
 • Definicja Wrońskian Co znaczy wskaźnika Wrońskiego, w którego k-tym wierszu, dla k = 1,...,n, występują pochodne rzędu (k - 1) danych funkcji f1,...,fn, nie mniej jednak co to jest.
 • Definicja Wariacja Co znaczy ciąg przedmiotów zbioru skończonego o n elementach nazywa się wariacją z n po k. Różnowartościowe ciągi tego typu nazywa się przy tym definicja.
 • Definicja Losowej Zmiennej Wariancja Co znaczy losowej X jest oznaczana symbolem D2X i ustalona wzorem D2X = E(X - EX)2, a więc jest wartością oczekiwaną nowej zmiennej losowej, będącej co znaczy.
 • Definicja Ego Caratheodory Warunek Co znaczy przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki: to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego słownik.
 • Definicja Algebraicznego Równania Współczynniki Co znaczy współczynniki wielomianu w, otrzymanego po sprowadzeniu równania algebraicznego do postaci w(x) = 0 znaczenie.
 • Definicja Ego Cauchy Warunek Co znaczy punktów przestrzeni metrycznej (X, ρ), zapisywany zazwyczaj w formie i orzekający, iż dla każdej liczby dodatniej ε istnieje taki czym jest.
 • Definicja Holdera Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Höldera ze stałą M > 0 i potęgą p > 0, gdy dla x = (x1,...,xn) ∈ A i y = (y1,...,yn) ∈ A zachodzi co to jest.
 • Definicja Początkowy Warunek Co znaczy wartości f(t0) poszukiwanego rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego I rzędu (albo układu takich równań) w określonym punkcie t0 definicja.
 • Definicja Wystarczający Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem wystarczającym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x), a więc gdy warunek v wynika z warunku u, na co znaczy.
 • Definicja warunki Cauchy´ego-Riemanna Co znaczy ⊇ D C ma postać f(x + iy) = u(x,y) + iv(x,y), to warunkiem koniecznym i wystarczającym różniczkowalności funkcji f jako funkcji zespolonej słownik.
 • Definicja Wektor Co znaczy rozumiany jako obiekt przestrzeni liniowej. Tak rozumiane wektory charakteryzują się tym, iż można je dodawać i mnożyć poprzez skalary i znaczenie.
 • Definicja Kontrawariantny Wektor Co znaczy wektora, będącego elementem rozważanej przestrzeni liniowej V, odróżniająca go od wektora kowariantnego, będącego elementem przestrzeni czym jest.
 • Definicja Swobodny Wektor Co znaczy wzajemnie równoważnych wektorów zaczepionych przestrzeni euklidesowej. Każdy wektor zaczepiony, należący do tej klasy, nazywa się co to jest.
 • Definicja Zaczepiony Wektor Co znaczy punktów przestrzeni euklidesowej oznaczana zazwyczaj symbolami postaci. Pierwszy pkt. tej pary nazywa się początkiem albo punktem definicja.
 • Definicja Wniosek Co znaczy jest następnikiem prawdziwej implikacji, której poprzednikiem jest ta przesłanka, na przykład z przesłanki „q jest liczbą podzielną co znaczy.
 • Definicja Niezależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nad ciałem K nazywa się układem wektorów liniowo niezależnych, gdy stąd, iż λ1,...,λn ∈ K i λ1u1 słownik.
 • Definicja Skierowane Przeciwnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe, ale o przeciwnych zwrotach znaczenie.
 • Definicja wykres funkcji (formy) zdaniowej Co znaczy nazywany jej obrazem, w szczególności wtedy, gdy funkcję (formę) zdaniową nazywa się warunkiem. Na załączonym rysunku pokazano obraz czym jest.
 • Definicja Matematyczne Wiadomości Co znaczy rocznik) matematyków polskich, informujące o życiu matematycznym w Polsce i za granicą, wydawane poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne co to jest.
 • Definicja Kierunkowa Wielkość Co znaczy charakteryzująca się nie tylko liczbą, ale również kierunkiem i zwrotem. Sporo takich wielkości występuje w przyrodzie i praktyce. Należą definicja.
 • Definicja Wielokąt Co znaczy płaska ograniczona sumą skończonej ilości takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem precyzyjnie dwóch różnych co znaczy.
 • Definicja Foremny Wielokąt Co znaczy wszystkie boki równe (równej długości) i wszystkie kąty wewnętrzne równe (równej miary), na przykład spośród czworokątów tylko kwadraty są słownik.
 • Definicja Algebraiczne Wyrażenie Co znaczy symboli zmiennych i stałych liczbowych i symboli działań dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania i pierwiastkowania, a znaczenie.
 • Definicja Geodezyjny Wielokąt Co znaczy powierzchni, ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków geodetyk na tej powierzchni, których każdy koniec jest wspólnym końcem czym jest.
 • Definicja Bayesa Wzór Co znaczy prawdopodobieństwo warunkowe p(Bk|A) każdego z wzajemnie niezależnych zdarzeń B1,...,Bn o dodatnich prawdopodobieństwach, których suma jest co to jest.
 • Definicja Wielomian Co znaczy zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą naturalną, jest sumą skończonej ilości jednomianów tych zmiennych i o współczynnikach definicja.
 • Definicja Bernoulliego Wielomian Co znaczy dla całkowitych n ≥ 0 n-tym wielomianem Bernoulliego nazywa się wielomian postaci gdzie są symbolami Newtona, a bk - liczbami Bernoulliego co znaczy.
 • Definicja Charakterystyczny Wielomian Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne słownik.
 • Definicja Niejednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów nie tego samego stopnia, na przykład wielomianem niejednorodnym o dwóch zmiennych jest 3x2y + 8xy - y2 + 2x - 5 znaczenie.
 • Definicja Nieprzywiedlny Wielomian Co znaczy współczynnikach z pierścienia A, nie dający się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z tego pierścienia, iż czym jest.
 • Definicja Wielościan Co znaczy sumą skończonej ilości czworościanów, iż każde dwa jej punkty można połączyć łamaną zawierającą się w tej bryle. Brzeg wielościanu jest co to jest.
 • Definicja Centryczny Wielościan Co znaczy wszystkie wierzchołki leżą na pewnej sferze, zwanej sferą opisaną na nim, a wszystkie jego ściany są styczne do pewnej sfery, zwanej sferą definicja.
 • Definicja Absolutna Wartość Co znaczy inna nazwa wartości bezwzględnej co znaczy.
 • Definicja Wypukły Wielościan Co znaczy zbiorem wypukłym. Każdy wielościan wypukły zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna dowolnej jego słownik.
 • Definicja Stożka Wierzchołek Co znaczy zobacz stożek znaczenie.
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Wierzchołki Co znaczy wierzchołki wielokątów, z których złożona jest powierzchnia wielościenna czym jest.
 • Definicja Darboux Własność Co znaczy przyjmowania wartości pośrednich) - własność funkcji f: R ⊇ Δ R, określonej w przedziale Δ, polegająca na przyjęciu poprzez funkcję f, jako co to jest.
 • Definicja Lokalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy tylko od części tego obiektu, zawierającej się definicja.
 • Definicja Niezmiennicza Własność Co znaczy figur przestrzeni X względem ekipy G przekształceń tej przestrzeni jest taką własnością, która jeżeli przysługuje figurze (rodzinie figur co znaczy.
 • Definicja Zamkniętej Krzywej Wnętrze Co znaczy zamknięta C rozcina (rozcinanie) dwuwymiarową przestrzeń X, gdzie się zawiera, na dwa obszary różniące się własnością niezmienniczą słownik.
 • Definicja Wskaźnik Co znaczy albo liczba umieszczana w okolicy symbolu głównego i najczęściej poniżej (a niekiedy ponad) jego poziomu. Parametry służą do odróżniania znaczenie.
 • Definicja Istotny Wskaźnik Co znaczy od którego zależy wyrażenie zawierające ten parametr, na przykład parametr k, występujący w wyrażeniu ∂ kf(x1,x2,x3), oznaczającym pochodną czym jest.
 • Definicja Sumacyjny Wskaźnik Co znaczy wykorzystywany do zapisu sumy skończonej albo przeliczalnej ilości składników, na przykład sumę 1 + 2 +... + 10 można zapisać w formie, a co to jest.
 • Definicja Dzielnik Wspólny Co znaczy wspólnego czynnika, odnoszona nie tylko do liczb całkowitych, ale również do przedmiotów innych pierścieni, na przykład do wielomianów definicja.
 • Definicja Mianownik Wspólny Co znaczy o różnych mianownikach jest taką liczbą naturalną m, iż każdy z tych ułamków można poprzez należyte jego rozszerzenie albo skrócenie co znaczy.
 • Definicja Proporcjonalności Współczynnik Co znaczy odwrotnie proporcjonalnych x i y jest stałą, będącą ich iloczynem, a więc liczbą c, występującą w równości. Współczynnikiem słownik.
 • Definicja Funkcji Wzrostu Współczynnik Co znaczy punkcie x0 jej dziedziny jest wartością pochodnej tej funkcji w tym punkcie. Dla funkcji rzeczywistej wielu zmiennych współczynnikiem jej znaczenie.
 • Definicja Newtona Współczynniki Co znaczy odmiennie symbole Newtona czym jest.
 • Definicja Współmierność Co znaczy CD] znaczy istnienie takiego odcinka [PQ], iż P ≠ Q i każdy z odcinków [AB] i [CD] powstaje poprzez odłożenie na nim, od jego końca co to jest.
 • Definicja Współpłaszczyznowość Co znaczy własność skończonego zbioru punktów (wektorów), polegająca na należeniu (równoległości) do tej samej płaszczyzny definicja.
 • Definicja Współrzędna Co znaczy tym wyrazem ciągu skończonego (x1,...,xn), przyporządkowanego punktowi P jakiejś przestrzeni poprzez układ współrzędnych σ w tej co znaczy.
 • Definicja Biegunowe Współrzędne Co znaczy płaszczyzny Π są parą liczb (ρ, φ) przyporządkowaną temu punktowi poprzez układ współrzędnych biegunowych określony następująco: Przy słownik.
 • Definicja Geograficzne Współrzędne Co znaczy środku O z zaznaczoną na niej trójką punktów (A,B,C) takich, iż wektory są wzajemnie prostopadłe, punkty C i C´, gdzie C´ jest punktem znaczenie.
 • Definicja Jednorodne Współrzędne Co znaczy proporcjonalnych, niezerowych trójek liczb rzeczywistych, przyporządkowane punktom płaszczyzny rzutowej w sposób opisany poniżej, nazywany czym jest.
 • Definicja Sferyczne Współrzędne Co znaczy trójwymiarowej odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Układ współrzędnych sferycznych bazuje na ustaleniu w przestrzeni co to jest.
 • Definicja Walcowe Współrzędne Co znaczy cylindryczne) - są w przestrzeni trójwymiarowej niejako współrzędnymi mieszanymi: biegunowo-kartezjańskimi. Układ współrzędnych walcowych definicja.
 • Definicja Funkcji Wykres Co znaczy to jest podzbiór Wf iloczynu kartezjańskiego X×Y, złożony z wszystkich par (x,y), gdzie x ∈ X a y ∈ Y, spełniających równość y = f(x). Dla co znaczy.
 • Definicja Wynik Co znaczy stosowany w różnych znaczeniach również w języku potocznym. W matematyce regularnie mówi się o rezultacie działania (na przykład słownik.
 • Definicja Wypadkowa Co znaczy element działa jednocześnie kilka sił, to jedna siła, która spowodowałaby taki sam skutek jak te siły, nazywa się wypadkową tych sił znaczenie.
 • Definicja Wyróżnik Co znaczy kwadratowego postaci ax2 + bx + c = 0 to jest liczba Δ = b2 - 4ac. W razie zespolonych (również rzeczywistych) współczynników a,bi c tego czym jest.
 • Definicja Wyznacznik Co znaczy przyporządkowana macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n dowolnego stopnia n, ustalana zazwyczaj równością gdzie i = (i1,...,in) jest co to jest.
 • Definicja Funkcyjny Wyznacznik Co znaczy wskaźnik macierzy, której elementami są funkcje rzeczywiste albo zespolone o wspólnej dziedzinie definicja.
 • Definicja Główny Wyznacznik Co znaczy zobacz kluczowy wskaźnik co znaczy.
 • Definicja Grama Wyznacznik Co znaczy liczbami naturalnymi, a u1,...,um jest skończonym ciągiem wektorów n-wymiarowej przestrzeni liniowej V z ustalonym w niej iloczynem słownik.
 • Definicja Battaniego Al Wzory Co znaczy pomiędzy bokami i kątami trójkąta sferycznego, zawierającego się w jednej półsferze i mającego miary kątowe wszystkich boków mniejsze od π znaczenie.
 • Definicja wzór interpolacyjny Lagrange´a Co znaczy z możliwych wielomianów interpolacyjnych w dla danej funkcji interpolowanej f i danych węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). To czym jest.
 • Definicja Cardana Wzory Co znaczy trzy pierwiastki (normalnie zespolone) równania algebraicznego III stopnia y3 + py + q = 0, w formie kanonicznej, równościami: y1 = u + v co to jest.
 • Definicja Mnożenia Skróconego Wzory Co znaczy algebraicznych, wynikające z prostego rachunku, polegającego na pomnożeniu innych wyrażeń (stąd nazwa). Ich pamiętanie istotnie usprawnia definicja.
 • Definicja Sferycznej Trygonometrii Wzory Co znaczy wyrażające związki pomiędzy miarami boków i kątów trójkątów sferycznych. Występują w nich funkcje trygonometryczne, a zalicza się do nich co znaczy.
 • Definicja A Viete Wzory Co znaczy pomiędzy współczynnikami c0,c1,...,cn równania algebraicznego cnxn + cn - 1xn - 1 +... + c1x + c0 = 0 a jego pierwiastkami x1,...,xn. To są słownik.
 • Definicja Cagnoliego Wzór Co znaczy sferyczną δ = α + β + γ - - 1800 (twierdzenia o sumie kątów) trójkąta sferycznego Eulera, gdzie a, b i c oznaczają miary kątowe boków, a α znaczenie.
 • Definicja Indukcyjny Wzór Co znaczy jakichś pojęć z wykorzystaniem zasady indukcji matematycznej, na przykład ustalenie pochodnej dowolnego rzędu bazuje na: 1) określeniu czym jest.
 • Definicja Taylora Wzór Co znaczy ⊇ Rm, określonej i klasy regularności Cn w otoczeniu punktu a ∈ Int Δ jest właściwie twierdzeniem orzekającym, iż różnica ra,n pomiędzy co to jest.
 • Definicja Modalna Wartość Co znaczy inna nazwa dominanty definicja.
 • Definicja Konieczny Warunek Co znaczy x nazywa się warunkiem koniecznym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy v(x) ⇒ u(x), a więc gdy wynika on z warunku v, na przykład równość co znaczy.
 • Definicja Wallisa Wzór Co znaczy równość John Wallis - matematyk z angielskiego: (1616 - 1703 słownik.
 • Definicja Pochodnych Wyznacznik Co znaczy zobacz jakobian znaczenie.
 • Definicja współrzędna na osi liczbowej Co znaczy zobacz oś liczbowa czym jest.
 • Definicja Okręgu Wyprostowanie Co znaczy zobacz rektyfikacja okręgu co to jest.
 • Definicja Odcinka Wymierzanie Co znaczy zazwyczaj pomiar jednego odcinka drugim, niezerowym odcinkiem jako jednostką. Mechanizm ten został dokładniej opisany jako algorytm definicja.
 • Definicja Wodzący Wektor Co znaczy przestrzeni euklidesowej względem ustalonego punktu O tej przestrzeni jest zazwyczaj rozumiany jako wektor zaczepiony albo wektor swobodny co znaczy.
 • Definicja warunek konieczny zbieżności szeregu Co znaczy jest następującym twierdzeniem: jeśli szereg ∑an liczb rzeczywistych albo zespolonych jest zbieżny, to słownik.
 • Definicja Logiczna Wartość Co znaczy logiki) może być dwojaka: prawda albo fałsz. Wartość logiczną zdania prawdziwego znaczy się poprzez 1, a fałszywego poprzez 0. Bardzo znaczenie.
 • Definicja Odwzorowania Wartość Co znaczy wartość funkcji czym jest.
 • Definicja Gęstości Waga Co znaczy zobacz gęstość co to jest.
 • Definicja Kowariantny Wektor Co znaczy zobacz wektor kontrawariantny definicja.
 • Definicja Carnota Wzór Co znaczy zobacz twierdzenie cosinusów co znaczy.
 • Definicja Kołowy Walec Co znaczy zobacz walec słownik.
 • Definicja Geometryczna Własność Co znaczy zobacz geometryczna własność znaczenie.
 • Definicja Trapezu Wysokość Co znaczy zobacz trapez czym jest.
 • Definicja Newtona Wzór Co znaczy inna nazwa dwumianu Newtona co to jest.
 • Definicja Rekurencyjny Wzór Co znaczy zobacz wzór indukcyjny definicja.
 • Definicja Czworościanu Wysokość Co znaczy B, C, D, opuszczona na płaszczyznę jego ściany [ABC], jest odcinkiem łączącym wierzchołek D z jego rzutem prostopadłym na płaszczyznę ABC co znaczy.
 • Definicja Graniastosłupa Wysokość Co znaczy zobacz graniastosłup słownik.
 • Definicja Półforemny Wielościan Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa znaczenie.
 • Definicja Współczynnik Co znaczy najczęściej rozumiany jako znana liczba (niekiedy funkcja), poprzez którą jest pomnożona inna rozmiar, na przykład wektor, funkcja czym jest.
 • Definicja Jednomianu Współczynnik Co znaczy jakiegoś pierścienia), której iloczyn poprzez potęgi zmiennych stanowi rozważany jednomian, na przykład współczynnikiem jednomianu 3x2y co to jest.
 • Definicja Globalna Własność Co znaczy powierzchni, przestrzeni albo jeszcze innego obiektu jest taką jego własnością, która zależy od tego obiektu jako całości, a nie tylko od definicja.
 • Definicja Paraboli Wierzchołek Co znaczy zobacz parabola, wierzchołek krzywej co znaczy.
 • Definicja Ekstremalna Wartość Co znaczy najmniejsza wartość funkcji spośród wartości przyjmowanych poprzez tę funkcję w jakimś zbiorze, na przykład w jej dziedzinie, otoczeniu słownik.
 • Definicja Oczekiwana Wartość Co znaczy nadzieja matematyczna, wartość średnia albo wartość przeciętna) - zmiennej losowej X jest oznaczana poprzez EX (od słowa esperancja) i znaczenie.
 • Definicja warunek konieczny i wystarczający (wkw) Co znaczy x jest warunkiem koniecznym i wystarczającym (dostatecznym) dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x) i v(x) ⇒ u(x), a więc gdy czym jest.
 • Definicja Lipschitza Warunek Co znaczy spełnia w zbiorze A ⊆ D warunek Lipschitza ze stałą M > 0, gdy dla x,y ∈ A i x = (x1,...,xn), y = (y1,...,yn) zachodzi nierówność Warunek co to jest.
 • Definicja Równoległe Wektory Co znaczy euklidesowej to są niezerowe wektory zaczepione, położone na prostych równoległych albo wektory swobodne, których reprezentanty są definicja.
 • Definicja Węzeł Co znaczy zamknięta krzywa przestrzenna, niehomotopijna z okręgiem, a więc taka, dla której nie istnieje w sposób ciągły zmieniająca się rodzina co znaczy.
 • Definicja Krzywoliniowy Wielokąt Co znaczy powierzchni (albo płaszczyźnie), ograniczony sumą skończonej ilości takich łuków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem słownik.
 • Definicja Wklęsły Wielokąt Co znaczy wielokąt, gdzie istnieją takie dwa punkty, iż złączający je odcinek nie zawiera się w tym wielokącie znaczenie.
 • Definicja Wpisany Wielokąt Co znaczy w zamkniętą krzywą wypukłą jest wielokątem, którego wszystkie wierzchołki leżą na tej krzywej czym jest.
 • Definicja Jednorodny Wielomian Co znaczy sumą jednomianów tego samego stopnia. Stopień ten jest zarazem rzędem jednorodności wielomianu jako funkcji jednorodnej. Wielomiany co to jest.
 • Definicja Archimedesa Wielościan Co znaczy wielościan półforemny) - wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi, a wszystkie krawędzie i wszystkie kąty definicja.
 • Definicja Więzy Co znaczy teoretycznej: fizyczne powody ograniczenia ruchu, zwanego nieswobodnym, w odróżnieniu do ruchu bez więzów, zwanego swobodnym; na przykład co znaczy.
 • Definicja Topologiczna Własność Co znaczy niezmiennicza względem ekipy homeomorfizmów. Własności topologiczne figur wyrażają na przykład takie terminy jak: otwarty, domknięty słownik.
 • Definicja Zbioru Wnętrze Co znaczy podzbiorem przestrzeni topologicznej X, jest zbiorem intA wszystkich punktów zbioru A, mających otoczenie zawierające się w zbiorze A, na znaczenie.
 • Definicja Ścian Krawędź Wspólna Co znaczy częścią dwóch ścian wielościanu jest jego krawędź, to nazywa się ona wspólną krawędzią tych ścian, a ściany te nazywają się sąsiednimi czym jest.
 • Definicja Wielokrotna Wspólna Co znaczy wielokrotność) - liczb całkowitych q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości co to jest.
 • Definicja Korelacji Współczynnik Co znaczy losowych X i Y ustalonych w tym samym zbiorze jest liczbą ρ XY z przedziału [- 1,1], ustaloną wzorem gdzie E(.) znaczy wartość oczekiwaną definicja.
 • Definicja Liniowej Kombinacji Współczynniki Co znaczy α 1,..., α n (albo przedmioty innego ciała), występujące w wyrażeniu postaci α 1u1 + α 2u2 +...... + α nun, nazywanym kombinacją liniową co znaczy.
 • Definicja współczynniki układu równań liniowych Co znaczy wspólna nazwa współczynników przy niewiadomych i wyrazów wolnych układu równań liniowych słownik.
 • Definicja Współliniowość Co znaczy skończonego zbioru punktów, polegająca na leżeniu tych punktów na jednej prostej albo własność skończonego zbioru wektorów, polegająca na znaczenie.
 • Definicja Czasowa Współrzędna Co znaczy współrzędnych w czasoprzestrzeni najczęściej przyporządkowują każdemu jej elementowi, zwanemu zdarzeniem, czwórkę liczb, z których trzy czym jest.
 • Definicja Geodezyjne Współrzędne Co znaczy lokalnie na powierzchni jako odpowiednik współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie. Jeśli O jest określonym punktem powierzchni S, a U co to jest.
 • Definicja Krzywoliniowe Współrzędne Co znaczy ⊇ D S ⊆ R3 jest parametryzacją powierzchni S i f(ξ 1, ξ 2) = P ∈ S, to para liczb (ξ 1, ξ 2) nazywa się współrzędnymi krzywoliniowymi definicja.
 • Definicja współrzędne Pluckera prostej rzutowej Co znaczy proporcjonalnych trójek (a1,a2,a3) współczynników, występujących w równaniu prostej rzutowej postaci a1x1 + a2x2 + a3x3 = 0, zapisanym we co znaczy.
 • Definicja Kuli Wycinek Co znaczy figura ograniczona powierzchnią kuli i powierzchnią boczną stożka kołowego o wierzchołku w środku kuli. Odznacza się wypukłe i wklęsłe słownik.
 • Definicja Zależności Wykresy Co znaczy pokrywają się z wykresami odpowiednich funkcji. Dotyczy to w pierwszej kolejności zależności pomiędzy wielkościami przyrodniczymi, lecz znaczenie.
 • Definicja Afinicznej Przestrzeni Wymiar Co znaczy liniowej, nad którą przestrzeń afiniczna została zbudowana, a więc wymiar przestrzeni liniowej wektorów swobodnych przestrzeni afinicznej czym jest.
 • Definicja Działania Wynik Co znaczy jaką jest działanie. Funkcja ta przyporządkowuje zespołowi obiektów, na których dane działanie jest realizowane, nowy przedmiot, będący co to jest.
 • Definicja Równoległoboku Wysokość Co znaczy punkty prostych, na których leżą dwa równoległe boki równoległoboku i prostopadły do tych prostych, a również długość tego odcinka definicja.
 • Definicja Freneta Wzory Co znaczy wyrażają pochodne względem wyznacznika naturalnego wektorów trójścianu Freneta jako kombinacje liniowe samych wektorów tego trójścianu co znaczy.
 • Definicja Trygonometryczne Wzory Co znaczy wyrażające liczne własności funkcji trygonometrycznych i związki pomiędzy nimi. Należą do nich w pierwszej kolejności wzory redukcyjne słownik.
 • Definicja Herona Wzór Co znaczy trójkąta o bokach a,b i c poprzez ich długości i ma postać gdzie jest połową obwodu tego trójkąta. Heron z Aleksandrii - uczony gr. (I w. n znaczenie.
 • Definicja Lhuiliera Wzór Co znaczy Cagnoliego, wyraża przewyżkę δ = α + β + γ - 1800 trójkąta sferycznego Eulera, gdzie α, β i γ są miarami jego kątów, poprzez miary kątowe a czym jest.
 • Definicja Cylindryczne Współrzędne Co znaczy zobacz współrzędne walcowe co to jest.
 • Definicja Ściętego Stożka Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn jego podstaw, a również odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich definicja.
 • Definicja Łamanej Wierzchołek Co znaczy zobacz łamana co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Wysokość Co znaczy zobacz trójkąt słownik.
 • Definicja Ostrosłupa Wierzchołek Co znaczy zobacz ostrosłup znaczenie.
 • Definicja Hiperboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest hiperbola czym jest.
 • Definicja Punktu Wysokość Co znaczy odległość rzutowanego punktu od rzutni uznanej za poziomą. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich zagadnieniach geometrii wykreślnej co to jest.
 • Definicja Bazowy Wektor Co znaczy wektor będący elementem bazy przestrzeni liniowej definicja.
 • Definicja Binormalny Wektor Co znaczy jeden z wektorów trójścianu Freneta co znaczy.
 • Definicja Jednostkowy Wektor Co znaczy wektor w przestrzeni euklidesowej albo unormowanej o długości (normie) równej 1 słownik.
 • Definicja Główny Normalny Wektor Co znaczy zobacz trójścian Freneta znaczenie.
 • Definicja Włóka Co znaczy nazwa staropolskiej jednostki pola, liczącej 30 morgów, a więc 16,796 ha czym jest.
 • Definicja Stożka Wysokość Co znaczy zobacz stożek co to jest.
 • Definicja Okręgu Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej definicja.
 • Definicja Regresji Współczynnik Co znaczy zobacz regresja co znaczy.
 • Definicja Kosztów Współczynniki Co znaczy zagadnieniu optymalizacyjnym funkcja celu jest funkcją wydatków i jest funkcją liniową wielu zmiennych (na przykład w programowaniu słownik.
 • Definicja Kartezjańskie Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych znaczenie.
 • Definicja Prostokątne Współrzędne Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych czym jest.
 • Definicja Normalny Wektor Co znaczy wektor postopadły na przykład do prostej, płaszczyzny, krzywej, powierzchni itp co to jest.
 • Definicja Prostych Wiązka Co znaczy zestaw wszystkich prostych przestrzeni trójwymiarowej, mających jeden pkt. wspólny. Nazywa się on wierzchołkiem wiązki definicja.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Wielkie Co znaczy twierdzenia Fermata co znaczy.
 • Definicja Wielobok Co znaczy odmiennie wielokąt słownik.
 • Definicja Sferyczny Wielokąt Co znaczy wielokąt geodezyjny na sferze znaczenie.
 • Definicja Skośny Wielokąt Co znaczy łamana zamknięta nie leżąca w jednej płaszczyźnie czym jest.
 • Definicja Wnioskowanie Co znaczy rozumowanie opierające na wyciąganiu wniosków z posiadanych przesłanek co to jest.
 • Definicja Fouriera Współczynniki Co znaczy liczby a0, an, bn dla n ∈ N, będące współczynnikami szeregu Fouriera definicja.
 • Definicja Skierowane Zgodnie Wektory Co znaczy wektory niezerowe u i v przestrzeni euklidesowej równoległe i mające ten sam zwrot co znaczy.
 • Definicja Potęgowego Szeregu Współczynniki Co znaczy zobacz szereg potęgowy słownik.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Wymiar Co znaczy największa możliwa liczba wektorów liniowo niezależnych tej przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Wynikanie Co znaczy zobacz implikacja czym jest.
 • Definicja Walca Wysokość Co znaczy zobacz walec co to jest.
 • Definicja Wersor Co znaczy wektora niezerowego albo osi jest wektorem o tym samym kierunku i zwrocie co dany wektor (oś) i o długości równej 1 definicja.
 • Definicja Płaszczyzn Krawędź Wspólna Co znaczy wspólną częścią różnych płaszczyzn. W trójwymiarowej przestrzeni każde dwie różne i nierównoległe płaszczyzny mają wspólną krawędź co znaczy.
 • Definicja Umiarowy Wielokąt Co znaczy dawna nazwa wielokąta foremnego słownik.
 • Definicja Duży Wyznacznik Co znaczy zobacz spory wskaźnik znaczenie.
 • Definicja Eulera Wzór Co znaczy cosφ + isinφ i wyraża związek pomiędzy postacią trygonometryczną z = |z|(cosφ + isinφ) liczby zespolonej z a jej postacią wykładniczą z czym jest.
 • Definicja wzór całkowy Cauchy´ego Co znaczy funkcji analitycznej f: C ⊇ D C w dowolnym punkcie z obszaru D jako całkę krzywoliniową po dowolnym łuku gładkim Γ ⊆ D. To jest wzór co to jest.
 • Definicja wzór de Moivre´a Co znaczy wykładniku wymiernym p liczby zespolonej z zapisanej w formie trygonometrycznej z = |z|(cos α + isin α). To jest wzór następujący: zp definicja.
 • Definicja Czynnik Wspólny Co znaczy q1,...,qn jest taką liczbą całkowitą c ≠ 0, iż istnieją różne od zera liczby całkowite p1,...,pn, spełniające równości qk = cpk dla k = 1 co znaczy.
 • Definicja Wielomianu Współczynniki Co znaczy współczynniki jednomianów, których sumą jest dany wielomian słownik.
 • Definicja Barycentryczne Współrzędne Co znaczy zobacz środek ciężkości znaczenie.
 • Definicja Potęgi Wykładnik Co znaczy zobacz potęga czym jest.
 • Definicja Relacji Wykres Co znaczy stosunku, będącej podzbiorem iloczynu kartezjańskiego kilku przestrzeni, definicja to pokrywa się z samą relacją. Jednak w specjalnych co to jest.
 • Definicja Cramera Wzory Co znaczy występujące w twierdzeniu Cramera wzory na rozwiązania układu równań liniowych definicja.
 • Definicja A Delembre Wzory Co znaczy zobacz wzory Gaussa co znaczy.
 • Definicja Gaussa Wzory Co znaczy analogie Delembre´a) - odnoszą się do trójkąta sferycznego zawartego w półsferze i mającego miary kątowe wszystkich trzech boków mniejsze słownik.
 • Definicja Mollweidego Wzory Co znaczy dowolnego trójkąta o długościach boków a,b i c i miarach kątów leżących naprzeciw nich adekwatnie α, β i γ. To są następujące wzory znaczenie.
 • Definicja Nepera Wzory Co znaczy wzory na tangens połowy sumy i różnicy kątów i połowy sumy i różnicy boków trójkąta sferycznego, zawierającego się w półsferze i mającego czym jest.
 • Definicja Pozorny Wskaźnik Co znaczy występujący w pewnym wyrażeniu, które jednak nie zależy od wartości tego parametru, na przykład znak znaczy zestaw wszystkich liczb o co to jest.
 • Definicja Redukcyjne Wzory Co znaczy trygonometryczne wyrażające wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego argumentu z przedziału [0,2 π] poprzez wartości funkcji definicja.
 • Definicja Regiomontanusa Wzory Co znaczy tangensów) - wyrażają relacje sumy do różnicy dwóch boków dowolnego trójkąta poprzez relacje tangensów połowy sumy i różnicy jego kątów co znaczy.
 • Definicja Newtona Interpolacyjny Wzór Co znaczy z wielomianów interpolacyjnych w dla funkcji interpolowanej f i węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). Jest on następujący: gdzie słownik.
 • Definicja Leibniza Wzór Co znaczy podający rozwinięcie liczby w szereg naprzemienny, a również wzór: na n-tą pochodną iloczynu dwóch funkcji. Gottfried Wilhelm von Leibniz znaczenie.
 • Definicja wzór sinusów dla trójkąta sferycznego Co znaczy sferycznym Eulera, którego boki mają miary kątowe a,bi c,a kąty leżące naprzeciw nich mają miary adekwatnie α, β i γ, zachodzą równości czym jest.
 • Definicja Stirlinga Wzór Co znaczy równość gdzie 0 < κ ≤ 1 jest liczbą zależną od n. James Stirling (1692 - 1770) - matematyk szkoc co to jest.
 • Definicja Koła Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów koła, które nie leżą na okręgu będącym jego brzegiem, a więc tych jego punktów definicja.
 • Definicja Współogniskowość Co znaczy posiadanie wspólnego ogniska na przykład poprzez dwie stożkowe co znaczy.
 • Definicja Współosiowość Co znaczy posiadanie wspólnej osi symetrii albo wspólnej osi obrotu poprzez figury albo bryły słownik.
 • Definicja Rzutowe Współrzędne Co znaczy jednorodne punktów na płaszczyźnie (w przestrzeni) rzutowej, jednak odmiennie określone. Przy ich określeniu korzysta się wyłącznie z pojęć znaczenie.
 • Definicja Wektora Współrzędne Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni współrzędnymi wektora swobodnego są różnice współrzędnych o tych samych numerach czym jest.
 • Definicja współrzędne wektora względem bazy Co znaczy i>en} jest bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem K, to współrzędnymi wektora u ∈ V względem tej bazy jest ciąg (u1,...,un) takich co to jest.
 • Definicja Wstawa Co znaczy polska nazwa funkcji sinus, która się jednak nie przyjęła i popada w zapomnienie definicja.
 • Definicja Zbiorczy Wskaźnik Co znaczy zespół wyznaczników i przyjmujący te same wartości, które przyjmuje ten zespół wyznaczników. Parametry zbiorcze stosuje się przy co znaczy.
 • Definicja Prostej Kierunkowy Współczynnik Co znaczy zobacz równanie kierunkowe prostej słownik.
 • Definicja Dostateczny Warunek Co znaczy odmiennie warunek wystarczający znaczenie.
 • Definicja Mobiusa Wstęga Co znaczy można wykonać z prostokątnego paska papieru poprzez obrócenie względem siebie krótszych jego boków o kąt półpełny wokół osi symetrii czym jest.
 • Definicja Koła Wycinek Co znaczy wspólna część koła i kąta o wierzchołku w środku tego koła. Promień tego koła nazywa się promieniem wycinka, odcinki ramion kąta środkowego co to jest.
 • Definicja Ciągu Wyraz Co znaczy funkcji będącej ciągiem nazywa się wyrazem tego ciągu. Zwłaszcza wartość tej funkcji przyporządkowana liczbie naturalnej n nazywa się n-tym definicja.
 • Definicja Podobne Wyrazy Co znaczy inna nazwa jednomianów podobnych, występujących w różnych wyrażeniach algebraicznych co znaczy.
 • Definicja Proporcji Skrajne Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja słownik.
 • Definicja Szeregu Wyrazy Co znaczy zobacz szereg znaczenie.
 • Definicja Proporcji Środkowe Wyrazy Co znaczy zobacz proporcja czym jest.
 • Definicja Ostrosłupa Wysokość Co znaczy zobacz ostrosłup co to jest.
 • Definicja Ściętego Ostrosłupa Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw ostrosłupa ściętego albo odcinek złączający punkty tych płaszczyzn i prostopadły do nich definicja.
 • Definicja Pryzmatoidu Wysokość Co znaczy odległość płaszczyzn podstaw pryzmatoidu co znaczy.
 • Definicja Opisany Wielokąt Co znaczy na krzywej zamkniętej wypukłej jest wielokątem, którego każdy bok jest styczny do tej krzywej słownik.
 • Definicja Aproksymacyjny Wielomian Co znaczy wielomian wykorzystywany do obliczania przybliżonych wartości danej funkcji. Zobacz aproksymacja funkcji znaczenie.
 • Definicja Przywiedlny Wielomian Co znaczy jest wielomianem o współczynnikach z tego pierścienia, dającym się przedstawić w formie iloczynu takich wielomianów o współczynnikach z czym jest.
 • Definicja Taylora Wielomian Co znaczy zobacz wzór Taylora co to jest.
 • Definicja Powierzchni Wierzchołek Co znaczy pkt. powierzchni, gdzie jej krzywizna Gaussa ma mocne ekstremum lokalne definicja.
 • Definicja Wielokąta Wierzchołek Co znaczy zobacz wielokąt co znaczy.
 • Definicja Wielościanu Wierzchołek Co znaczy zobacz wielościan słownik.
 • Definicja Kolejne Wierzchołki Co znaczy odmiennie sąsiednie wierzchołki wielokąta albo wielościanu. Zobacz także: wielokąt znaczenie.
 • Definicja Sąsiednie Wierzchołki Co znaczy zobacz sąsiednie wierzchołki wielokąta, wielokąt czym jest.
 • Definicja Wiorsta Co znaczy dawna rosyjska miara długości, wynosząca 500 sążni = 1,0668 km co to jest.
 • Definicja Wektorowego Pola Wirowość Co znaczy zobacz rotacja 2 definicja.
 • Definicja Zbiór Wklęsły Co znaczy zobacz figura wklęsła co znaczy.
 • Definicja Afiniczna Własność Co znaczy zobacz afiniczna własność słownik.
 • Definicja własność przyjmowania wartości pośrednich Co znaczy zobacz własność Darboux znaczenie.
 • Definicja Rzutowa Własność Co znaczy własność niezmiennicza względem ekipy przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej czym jest.
 • Definicja Kuli Wnętrze Co znaczy wnętrze zbioru. Pokrywa się ze zbiorem tych punktów kuli, których odległość od jej środka jest mniejsza (silnie) od jej promienia, a więc co to jest.
 • Definicja Sfery Wnętrze Co znaczy ten spośród dwóch obszarów, na jakie sfera rozcina (rozcinanie) przestrzeń, który jest ograniczony definicja.
 • Definicja Stożkowej Wnętrze Co znaczy zobacz wnętrze krzywej zamkniętej co znaczy.
 • Definicja Styczny Wektor Co znaczy powierzchni w jej punkcie P jest niezerowym wektorem swobodnym, mającym kierunek prostej stycznej do tej krzywej albo powierzchni w punkcie słownik.
 • Definicja Zerowy Wektor Co znaczy elementem neutralnym dla dodawania w przestrzeni liniowej albo wektor zaczepiony, którego start i koniec pokrywają się, a również wektor znaczenie.
 • Definicja Związany Wektor Co znaczy inna nazwa wektora zaczepionego, przeciwstawiająca go wektorowi swobodnemu czym jest.
 • Definicja Wektorowy Wielobok Co znaczy dynamiki (wielobok sił) nazwa prostej sposoby zsumowania kilku wektorów swobodnych u1,...,un, polegająca na utworzeniu takiego skończonego co to jest.
 • Definicja Gwiaździsty Foremny Wielokąt Co znaczy zamknięta powstała z przekątnych o równych długościach nie wszystkich wielokątów foremnych, na przykład dla trójkąta, kwadratu ani definicja.
 • Definicja Wielokrotna Co znaczy wielokrotność) - liczby całkowitej q ≠ 0 jest iloczynem kq, gdzie k jest liczbą całkowitą co znaczy.
 • Definicja Wielokrotność Co znaczy odmiennie wielokrotna. Zobacz również: podzielność liczb całkowitych słownik.
 • Definicja Pierwiastek Wielokrotny Co znaczy zobacz krotność pierwiastka znaczenie.
 • Definicja Foremny Wielościan Co znaczy którego wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy jego wierzchołek jest wspólnym wierzchołkiem takiej czym jest.
 • Definicja Opisany Wielościan Co znaczy jest takim wielościanem, iż każda jego ściana ma z brzegiem tej bryły precyzyjnie jeden pkt. wspólny, należący do wnętrza tej ściany co to jest.
 • Definicja Wpisany Wielościan Co znaczy w bryłę wypukłą jest takim wielościanem, iż jego część wspólna z brzegiem tej bryły jest zbiorem wszystkich wierzchołków tego wielościanu definicja.
 • Definicja Dualne Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie co znaczy.
 • Definicja Dwoiste Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie słownik.
 • Definicja Sprzężone Wielościany Co znaczy zobacz bryły platońskie znaczenie.
 • Definicja Elipsy Wierzchołek Co znaczy zobacz elipsa, wierzchołek krzywej czym jest.
 • Definicja Grafu Wierzchołek Co znaczy zobacz graf co to jest.
 • Definicja Hiperboli Wierzchołek Co znaczy zobacz hiperbola, wierzchołek krzywej definicja.
 • Definicja Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt co znaczy.
 • Definicja Wielościennego Kąta Wierzchołek Co znaczy zobacz kąt wielościenny słownik.
 • Definicja Krzywej Wierzchołek Co znaczy pkt. krzywej płaskiej, gdzie jej krzywizna ma mocne ekstremum lokalne. Każda zamknięta krzywa płaska ma przynajmniej cztery wierzchołki znaczenie.
 • Definicja Bezwzględna Wartość Co znaczy albo zespolonej x jest także nazywana wartością absolutną tej liczby albo jej modułem i oznaczana symbolem |x|. Dla rzeczywistej liczby x czym jest.
 • Definicja Funkcji Wartość Co znaczy przyporządkowany poprzez funkcję f elementowi x jej dziedziny, nazywa się wartością funkcji f w punkcie x. Wartościami funkcji f: X ⊇ D Y co to jest.
 • Definicja Przeciętna Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana definicja.
 • Definicja Średnia Wartość Co znaczy odmiennie wartość oczekiwana co znaczy.
 • Definicja Warunek Co znaczy inna nazwa funkcji zdaniowej, stosowana na co dzień słownik.
 • Definicja Brzegowy Warunek Co znaczy na rozwiązanie równania różniczkowego, opierający na zadaniu jego wartości na brzegu obszaru, gdzie ono jest rozważane, na przykład jeżeli znaczenie.
 • Definicja warunek konieczny występowania ekstremum Co znaczy twierdzeniem: jeżeli n ∈ N a funkcja f: Rn ⊇ D R, różniczkowalna w punkcie x0 ∈ intD, ma w tym punkcie ekstremum lokalne, to (jeżeli n > 1 czym jest.
 • Definicja Składalności Warunek Co znaczy g: Y ⊇ E Z, to warunkiem składalności odwzorowania f (jako wewnętrznego) z odwzorowaniem g (zewnętrznym) nazywa się warunek f(D) ∩ E ≠ ∅ co to jest.
 • Definicja Zdaniowy Warunek Co znaczy bardzo regularnie stosowana nazwa funkcji zdaniowej, a więc wypowiedź zawierająca zmienną albo kilka zmiennych i mająca tę własność, iż po definicja.
 • Definicja Zależne Liniowo Wektory Co znaczy wektorów przestrzeni liniowej V nazywa się układem wektorów liniowo zależnych, gdy nie jest on układem wektorów liniowo niezależnych co znaczy.
 • Definicja Ortogonalne Wektory Co znaczy prostopadłych. Niekiedy dwa wektory uważane jest za ortogonalne także wtedy, gdy jeden z nich lub oba są wektorami zerowymi słownik.
 • Definicja Średniej Składnika Waga Co znaczy zobacz średnia ważona znaczenie.
 • Definicja Funkcji Wahanie Co znaczy jeśli π [a,b] znaczy podział postaci (a = x0 czym jest.
 • Definicja Obrotowy Walec Co znaczy zobacz walec co to jest.
 • Definicja Paraboliczny Walec Co znaczy powierzchnia walcowa, której kierownicą jest parabola definicja.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Walec Paraboliczny, Walec Obrotowy, Wahanie Funkcji, Waga Składnika Średniej, Wektory Ortogonalne, Wektory Liniowo Zależne, Warunek Zdaniowy, Warunek co to znaczy.

Słownik Walec Paraboliczny, Walec Obrotowy, Wahanie Funkcji, Waga co to jest.