Jednorodna Funkcja, Jednolistność, Jednolistek, Jednokładne Figury, Jednojednoznaczna Funkcja.
jednorodna funkcja co to jest

Definicje matematyka na J

 • Definicja Szeregu Zbieżność Jednostajna Co znaczy ∑fn jest jednostajnie zbieżny w zbiorze A do funkcji s, gdy ciąg (sn) jego sum częściowych jest jednostajnie zbieżny w zbiorze A do funkcji co to jest.
 • Definicja Hiperboloida Jednopowłokowa Co znaczy zobacz hiperboloida jednopowłokowa definicja.
 • Definicja Objętości Jednostki Co znaczy jednostek długości; fundamentalną jest metr sześcienny (1 m3), a inną, regularnie stosowaną, jest decymetr sześcienny, a więc litr (1 dm3 co znaczy.
 • Definicja Jakobian Co znaczy dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn, gdzie R znaczy zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, jest funkcją rzeczywistą Jf słownik.
 • Definicja Zaprzeczenie Jednoczesne Co znaczy zwany także spójnikiem Sheffera i oznaczany symbolem ↓, tworzący ze zdań p i q zdanie p ↓ q prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p znaczenie.
 • Definicja Przekształceń Grupa Jednoparametrowa Co znaczy jest jego ekipą przekształceń, będącą obrazem addytywnej ekipy liczb rzeczywistych R poprzez homomorfizm h: R SM, gdzie SM jest ekipą czym jest.
 • Definicja Krzywych Rodzina Jednoparametrowa Co znaczy wartości wyznacznika c z pewnego przedziału Δ równanie f(x,y,c) = 0 przedstawia krzywą na płaszczyźnie współrzędnych x i y, to zestaw co to jest.
 • Definicja Przestrzeń Jednorodna Co znaczy zobacz przestrzeń jednorodna definicja.
 • Definicja Jednospójność Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się jednospójnym, gdy jest łukowo spójny (łukowa spójność) i każda droga będąca pętlą w zbiorze S jest w co znaczy.
 • Definicja Ciągłość Jednostajna Co znaczy przestrzeniami metrycznymi o metrykach adekwatnie ρ i ρ ´, to odwzorowanie f: X ⊇ D Y nazywa się jednostajnie ciągłym w zbiorze A ⊆ D, gdy słownik.
 • Definicja Zbieżność Jednostajna Co znaczy przestrzenią metryczną z metryką ρ, to ciąg (fn) funkcji fn: D Y jest jednostajnie zbieżny w zbiorze A ⊆ D do funkcji f: A Y, gdy dla znaczenie.
 • Definicja Całki Zbieżność Jednostajna Co znaczy ciągłej f: Rn + 1 ⊇ D×[a,b] R i dla każdego x ∈ D ⊆ Rn istnieje całka niewłaściwa z niewłaściwością w punkcie b, to całka ta jest czym jest.
 • Definicja Miary Jednostka Co znaczy jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego co to jest.
 • Definicja Funkcyjnej Skali Jednostka Co znaczy jednostka przyjęta dla wartości funkcji, dla której sporządzona jest skala funkcyjna definicja.
 • Definicja Urojona Jednostka Co znaczy będący liczbą rzeczywistą (stąd nazwa urojona ), o który trzeba rozszerzyć ciało R liczb rzeczywistych, aby zapewnić istnienie rozwiązań co znaczy.
 • Definicja Kąta Jednostki Co znaczy jednostką kąta płaskiego, należącą do układu SI, jest radian (1 rad), a więc kąt płaski, dla którego łuk okręgu o środku w jego wierzchołku słownik.
 • Definicja Ciągłość Jednostronna Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła znaczenie.
 • Definicja Relacji Jednoznaczność Co znaczy stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej zmiennej gdy stąd, iż (x1,...,xk - 1,xk,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ i (x1,...,xk - 1,xk´,xk + 1,...,xn czym jest.
 • Definicja Rozkładu Jednoznaczność Co znaczy pierścienia Π polegająca na tym, iż: 1o każdy różny od 0 obiekt a ∈ Π jest iloczynem skończonej ilości przedmiotów nierozkładalnych co to jest.
 • Definicja Zdań Rachunku Język Co znaczy sformalizowany (języki logiczne) o alfabecie złożonym z: zmiennych, których wartościami są zdania, zwanych zmiennymi zdaniowymi, spójników definicja.
 • Definicja Logiczne Języki Co znaczy badania nie wszystkich własności tak zwany języków naturalnych, tzn. języków wykorzystywanych ludziom do porozumiewania się, używa co znaczy.
 • Definicja Granica Jednostronna Co znaczy zobacz granica lewostronna słownik.
 • Definicja Jota Co znaczy dziewiąta litera alfabetu greckiego znaczenie.
 • Definicja Podobne Jednomiany Co znaczy jednomiany różniące się tylko współczynnikami, a nie różniące się ani zmiennymi, ani wykładnikami ich potęg czym jest.
 • Definicja Grupy Jedność Co znaczy zobacz jedność co to jest.
 • Definicja Jednokładność Co znaczy środku O i skali σ jest przekształceniem przestrzeni (płaszczyzny) euklidesowej, przyporządkowującym każdemu punktowi P tej przestrzeni definicja.
 • Definicja Jednomian Co znaczy postaci,będące iloczynem współczynnika c i potęg zmiennych x1,..., xn o wykładnikach całkowitych większych albo równych 0. W zależności od co znaczy.
 • Definicja Topologiczna Jednorodność Co znaczy przestrzeni topologicznej X, polegająca na istnieniu dla każdych dwóch punktów x,y ∈ X takiego homeomorfizmu h przestrzeni X na siebie, iż słownik.
 • Definicja Długości Jednostki Co znaczy niezerowy odcinek może być przyjęty za jednostkę długości (jednostki miary), jednak w praktyce używa się w pierwszej kolejności metra (1 m znaczenie.
 • Definicja Pola Jednostki Co znaczy jednostek długości; fundamentalną jest metr kwadratowy (1 m2), a inną, regularnie stosowaną, jest hektar (1 ha = 10 000 m2). Pozostałe czym jest.
 • Definicja Jedność Co znaczy różnych znaczeniach, na przykład w znaczeniu liczby 1 albo elementu neutralnego ekipy, której działanie grupowe oznaczono jak mnożenie albo co to jest.
 • Definicja Pierścienia Jedność Co znaczy pierścienia Π należy obiekt neutralny e jego mnożenia, to obiekt q ∈ Π nazywa się jednością albo elementem odwracalnym tego pierścienia definicja.
 • Definicja Matematyczne Językoznawstwo Co znaczy matematyczna) - ma dwa znaczenia: 1. interdyscyplinarne, językoznawczo matematyczne, a więc badanie od strony formalnej struktury języków co znaczy.
 • Definicja Normy Jednorodność Co znaczy zobacz norma słownik.
 • Definicja Równanie Jednorodne Co znaczy zobacz równanie jednorodne znaczenie.
 • Definicja Współrzędne Jednorodne Co znaczy zobacz współrzędne jednorodne czym jest.
 • Definicja Jednorodność Co znaczy różne typy jednorodności rozważane w matematyce wiążą się najczęściej z definicją funkcji jednorodnej albo przestrzeni jednorodnej co to jest.
 • Definicja Równań Układ Jednorodny Co znaczy zobacz układ równań liniowy, jednorodny definicja.
 • Definicja Wielomian Jednorodny Co znaczy zobacz wielomian jednorodny co znaczy.
 • Definicja Granica Jednostajna Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność słownik.
 • Definicja Przestrzeń Jednowymiarowa Co znaczy bo: prosta jest jednowymiarową przestrzenią euklidesową, prosta rzutowa - jednowymiarową przestrzenią rzutową, zestaw R wszystkich liczb znaczenie.
 • Definicja Odpowiedniość Jednoznaczna Co znaczy zobacz jednoznaczność stosunku czym jest.
 • Definicja Funkcji Jednoznaczność Co znaczy zobacz funkcja, jednoznaczność stosunku co to jest.
 • Definicja Granicy Jednoznaczność Co znaczy funkcji (również ciągu) polegająca na tym, iż dana funkcja w danym punkcie skupienia jej dziedziny lub nie ma granicy, lub ma tylko jedną definicja.
 • Definicja Jedynka Co znaczy nazwa cyfry 1, a niekiedy również nazwa elementu neutralnego działania oznaczanego jak mnożenie albo nazywanego mnożeniem co znaczy.
 • Definicja Formalny Język Co znaczy abstrakcyjne, wykorzystywane w matematyce do badania z określonego punktu widzenia różnych języków, na przykład: języki programowania, kody słownik.
 • Definicja Sformalizowany Język Co znaczy zobacz języki logiczne znaczenie.
 • Definicja Informatyczne Języki Co znaczy rodzina języków, będących metodami zapisu, przeważnie dzięki symboli, rozmaitych informacji, ich struktury, algorytmów i reguł czym jest.
 • Definicja Grup Homomorfizmu Jądro Co znaczy homomorfizmem ekipy G w grupę H o elemencie neutralnym e, to zestaw Ker(f), złożony z wszystkich takich przedmiotów x ∈ G, iż f(x) = e co to jest.
 • Definicja Nieefektywności Jądro Co znaczy na elementach przestrzeni X jest podgrupą G0 ekipy G złożoną z wszystkich takich przedmiotów a ∈ G, iż a ∗ x = x dla wszystkich x ∈ X definicja.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Jądro Co znaczy liniowego f przestrzeni liniowej U w przestrzeń liniową V to jest zestaw Ker(f) wszystkich takich wektorów u ∈ U, iż f(u) jest wektorem co znaczy.
 • Definicja Funkcja Zmiennej Jednej Co znaczy zobacz funkcja jednej zmiennej słownik.
 • Definicja Krzywa Jednobrzeżna Co znaczy zobacz krzywa jednobrzeżna znaczenie.
 • Definicja Funkcja Jednojednoznaczna Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa czym jest.
 • Definicja Figury Jednokładne Co znaczy zobacz figury jednokładne co to jest.
 • Definicja Jednolistek Co znaczy algebraiczna IV stopnia, będąca specjalnym przypadkiem spodkowej krzywej Steinera, o równaniu algebraicznym 3(x2 + y2)2 + 4cx3 = 0 i definicja.
 • Definicja Jednolistność Co znaczy C mówi się, iż jest jednolistnie położona względem prostej L położonej w jej płaszczyźnie, jeżeli każda prosta leżąca w tej płaszczyźnie i co znaczy.
 • Definicja Funkcja Jednorodna Co znaczy zobacz funkcja jednorodna słownik.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Jednorodna Funkcja, Jednolistność, Jednolistek, Jednokładne Figury, Jednojednoznaczna Funkcja, Jednobrzeżna Krzywa, Jednej Zmiennej Funkcja, Jądro Odwzorowania co to znaczy.

Słownik Jednorodna Funkcja, Jednolistność, Jednolistek, Jednokładne co to jest.