Trójka, Tres, Trapezoid, Trapezoedr, Trapez Równoramienny, Trapez Prostokątny, Trapez Krzywoliniowy.
trójka tres trapezoid co to jest

Definicje matematyka na T

 • Definicja Prawdopodobieństwa Teoria Co znaczy inna nazwa rachunku prawdopodobieństwa
 • Definicja Mocy Teoria Co znaczy szczegółowa problematyka teorii mnogości zajmująca się liczebnością (mocą) zbiorów i jej zachowaniem się przy różnych operacjach
 • Definicja Sprzeczna Teoria Co znaczy teoria oparta na sprzecznych założeniach, na przykład aksjomatach. Taka teoria jest bezwartościowa, bo nie istnieją obiekty, o których
 • Definicja teoria weryfikacji hipotez statystycznych Co znaczy problematyka z zakresu statystyki matematycznej, obejmująca całokształt zagadnień dotyczących stawiania i sprawdzania hipotez
 • Definicja Funkcji Tabelka Co znaczy kolekcja w formie tabeli przybliżonych wartości jakiejś funkcji, obliczonych dla ustalonych wartości zmiennej niezależnej. Kolekcja takie
 • Definicja Naprężeń Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Miary Teoria Co znaczy problematyka zajmująca się badaniem ogólnych własności miar w różnych przestrzeniach, rozwinięta w XX w. pod wpływem potrzeby usunięcia
 • Definicja Potencjału Teoria Co znaczy problematyka badania potencjałów pól wektorowych, wiążąca się z teorią pola i równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych
 • Definicja twierdzenia o wartości średniej Co znaczy albo pośredniej) - wspólna nazwa następujących twierdzeń: 1. twierdzenie Cauchy´ego. Jeśli funkcje rzeczywiste f i g są ciągłe w
 • Definicja Logarytmów Tablice Co znaczy tablice zawierające przybliżone wartości funkcji logarytmicznej o podstawie 10 (logarytmy dziesiętne). Są one tak skonstruowane, iż podają
 • Definicja Liczb Teoria Co znaczy dział matematyki wywodzący się ze starożytności, przeznaczony badaniu własności liczb całkowitych, algebraicznych i wymiernych i różnych
 • Definicja Tensor Co znaczy drugiego rzędu przedmiot geometryczny, który w n-wymiarowej przestrzeni ma n2 współrzędnych tworzących macierz kwadratową postaci [uij]i,j
 • Definicja Metryczny Tensor Co znaczy zobacz geometria Riemanna, tensor
 • Definicja Symetryczny Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Teodolit Co znaczy przyrząd pomiarowy wykorzystywany w geodezji do pomiaru kątów w terenie, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w płaszczyznach pionowych
 • Definicja Galois Teoria Co znaczy pochodzące od młodo i tragicznie zmarłego matematyka francuskiego Evariste Galois (1811 - 1832) rozstrzygnięcia dotyczące systemu
 • Definicja Gier Teoria Co znaczy zapoczątkowana poprzez matematyka amerykańskiego pochodzenia węgierskiego Johna von Neumanna (1903 - 1957) tematyka zastosowań matematyki
 • Definicja Homologii Teoria Co znaczy zaliczana do topologii algebraicznej problematyka zajmująca się badaniem geometrycznych własności rozmaitości topologicznych (w tym również
 • Definicja Homotopii Teoria Co znaczy podobnie jak teoria homologii bada sposobami algebraicznymi geometryczne własności przestrzeni topologicznych. Algebraizacja bazuje tu na
 • Definicja Kategorii Teoria Co znaczy powstała w połowie XX stulecia na bazie topologii algebraicznej ogólna teoria struktur matematycznych, której podstwowym definicją jest
 • Definicja Mnogości Teoria Co znaczy teoria zbiorów) - dział matematyki, badający te własności zbiorów, które nie zależą od tego, czym są ich przedmioty. Do teorii mnogości
 • Definicja Topologia Co znaczy 1. tematyka matematyki powstała na bazie teorii mnogości na przełomie XIX i XX w., aczkolwiek nie wszystkie problemy zaliczane aktualnie do
 • Definicja Torus Co znaczy powierzchnia obrotowa powstała poprzez obrót okręgu wokół prostej nie mającej z nim punktów wspólnych i leżącej w jego płaszczyźnie. Zobacz
 • Definicja Newtona Tożsamości Co znaczy nazwa związków pomiędzy sumami potęg pierwiastków równania algebraicznego a jego współczynnikami. Jeśli liczby x1,...,xn są pierwiastkami
 • Definicja Izogonalna Trajektoria Co znaczy dla danej rodziny krzywych na płaszczyźnie albo na powierzchni to jest krzywa przecinająca wszystkie krzywe tej rodziny pod tym samym kątem
 • Definicja Traktrysa Co znaczy krzywa płaska mająca tę własność, iż odcinek stycznej do tej krzywej w dowolnym jej punkcie P, złączający ten pkt. z punktem Q przecięcia
 • Definicja twierdzenie o dwóch prostych przeciętych trzecią Co znaczy warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby prosta K, przecinająca różne łatwe L i M, położone na jednej płaszczyźnie, tworzyła z nimi
 • Definicja Cantora Twierdzenie Co znaczy o rodzinie podzbiorów) - żaden zestaw nie jest równoliczny z rodziną wszystkich jego podzbiorów. Gdyż każdy zestaw jest równoliczny z
 • Definicja Współrzędnych Układu Transformacja Co znaczy bazuje na zastąpieniu układu współrzędnych σ w jakiejś przestrzeni X nowym układem współrzędnych σ ´ w tej samej przestrzeni. Wzory
 • Definicja Transpozycja Co znaczy przestawienie) - permutacja polegająca na wymianie miejscami dwóch określonych wyrazów permutowanego ciągu, na przykład transpozycją
 • Definicja Trapez Co znaczy czworokąt mający co najmniej jedną parę boków równoległych. Jeśli trapez nie jest równoległobokiem, to jego boki równoległe nazywa się
 • Definicja Trójkąt Co znaczy wielokąt [ABC] o trzech wierzchołkach A, B i C, i tyluż bokach: [AB], [AC] i [BC]. Trójkąt można także określić jako najmniejszy zestaw
 • Definicja Egipski Trójkąt Co znaczy trójkąt pitagorejski o długościach boków wynoszących 3, 4 i 5 jednostek. Zobacz również trójka pitagorejska
 • Definicja Krzywoliniowy Trójkąt Co znaczy figura płaska złożona z: trzech punktów nie leżących na jednej prostej, zwanych wierzchołkami rozważanego trójkąta, trzech łuków łączących
 • Definicja Sferyczny Trójkąt Co znaczy trójkąt geodezyjny na sferze. Trójkąt sferyczny zawarty w półsferze i mający wszystkie boki mniejsze od połowy okręgu wielkiego tej sfery
 • Definicja Trójścian Co znaczy jeżeli O,A,B,C są punktami nie leżącymi na jednej płaszczyźnie, to trójścianem o wierzchołku O i półprostychjako krawędziach nazywa się
 • Definicja Freneta Trójścian Co znaczy funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi P krzywej C w przestrzeni trójwymiarowej, nie będącemu punktem wyprostowania tej krzywej
 • Definicja Trygonometria Co znaczy dział planimetrii, badający związki zachodzące w trójkącie pomiędzy takimi wielkościami jak długości odcinków i miary kątów, związanych z
 • Definicja Sferyczna Trygonometria Co znaczy problematyka polegająca na badaniu związków miarowych w trójkątach sferycznych. Związki te najczęściej wyrażają się dzięki zwyczajnych
 • Definicja Trysekcja Co znaczy z z łaciny „podział” (dosłowniej - „rozcięcie”) czegoś na trzy części. W matematyce termin ten znaczy najczęściej
 • Definicja Fermata Twierdzenia Co znaczy 1. tak zwany małe twierdzenie Fermata: Jeśli q jest liczbą całkowitą a p - liczbą pierwszą, to liczba qp - q jest podzielna poprzez p; 2
 • Definicja Całkowaniu O Twierdzenia Co znaczy pod tą nazwą regularnie rozumie się twierdzenia wykorzystywane do obliczania całek. Do przeważnie stosowanych twierdzeń tego rodzaju należą
 • Definicja Cavalieriego Twierdzenie Co znaczy jeżeli bryły A i B mają objętości i ich przekroje dowolną płaszczyzną równoległą do pewnej płaszczyzny Π mają równe pola, to bryły te mają
 • Definicja twierdzenia o mierze obrazu figury Co znaczy jeśli μ jest n-wymiarową miarą figur w przestrzeni Rn albo w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej (tzn. μ (E) jest długością figury E
 • Definicja twierdzenia o sumie kątów Co znaczy suma kątów wewnętrznych trójkąta geodezyjnego T,położonego na powierzchni gładkiej S, jest równa, gdzie K(P) jest krzywizną Gaussa
 • Definicja Twierdzenie Co znaczy podstawowa, a właściwie również jedyna forma wypowiadania rezultatów naukowych w matematyce. Z logicznego punktu widzenia jest zdaniem
 • Definicja Weierstrassa Aproksymacyjne Twierdzenie Co znaczy orzeka o możliwości przybliżania funkcji ciągłych wielomianami. Dokładniej: Jeśli f jest funkcją rzeczywistą, ciągłą w przedziale [a,b], to
 • Definicja Cramera Twierdzenie Co znaczy jeśli wskaźnik detA macierzy A = [aij]i,j = 1,...,n współczynników układu n równań liniowych o n niewiadomych a11x1 +... + a1nxn = b1
 • Definicja Darboux Twierdzenie Co znaczy pochodna funkcji rzeczywistej jednej zmiennej, różniczkowalnej w przedziale, ma w tym przedziale własność Darboux. Jean Gaston Darboux
 • Definicja Desarguesa Twierdzenie Co znaczy na płaszczyźnie rzutowej łatwe AA´,BB´i CC´, łączące odpowiadające sobie wierzchołki trójkątów [ABC] i [A´B´C´], przechodzą poprzez jeden
 • Definicja Eulera Twierdzenie Co znaczy w każdym wielościanie wypukłym suma ilości wierzchołków i ścian jest o dwa większa od ilości jego krawędzi. Tezę tego twierdzenia można
 • Definicja Bonneta Gaussa Twierdzenie Co znaczy jeśli D jest jednospójnym i dopuszczającym gładkie pole jednostkowych wektorów stycznych, n-kątem krzywoliniowym na gładkiej powierzchni
 • Definicja Ostrogradzkiego Gaussa Twierdzenie Co znaczy jeśli w obszarze D ⊆ R3 jest określone gładkie pole wektorowe u o współrzędnych u1,u2,u3, będących funkcjami zmiennych x = (x1,x2,x3), a B
 • Definicja Godla Twierdzenie Co znaczy twierdzenie z zakresu logiki matematycznej albo podstaw matematyki orzekające, iż dowód niesprzeczności teorii dedukcyjnej nie jest możliwy
 • Definicja Greena Twierdzenie Co znaczy jeśli w obszarze D przestrzeni R2 jest określone gładkie pole wektorowe u o współrzędnych u1, u2, będących funkcjami zmiennych x1,x2, a G
 • Definicja twierdzenie o całce granicy ciągu funkcji Co znaczy jeśli ciąg (fn) funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej jest niemal jednostajnie zbieżny w przedziale Δ i Fn´ = fn dla n = 1, 2
 • Definicja twierdzenie o ciągłości granicy Co znaczy jeśli dla n naturalnych fn jest ciągłą w zbiorze D ⊆ R funkcją rzeczywistą, a ciąg (fn) jest jednostajnie zbieżny w zbiorze D, to jego
 • Definicja twierdzenie o czworokącie zupełnym Co znaczy dla każdego czworokąta zupełnego i każdego jego boku para wierzchołków leżących na tym boku i para jego punktów przecięcia się z parabokami
 • Definicja twierdzenie o kątach w okręgu Co znaczy miara kąta wpisanego w okrąg (tzn. kąta wypukłego o wierzchołku na okręgu i ramionach przecinających okrąg w punktach różnych od
 • Definicja twierdzenie o różniczkowaniu granicy Co znaczy jeśli ciąg (fn) różniczkowalnych funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej jest zbieżny w jakimś punkcie przedziału Δ, a ciąg pochodnych
 • Definicja twierdzenie o zmianie zmiennych Co znaczy jeśli h: Rn ⊇ D Rn jest dyfeomorfizmem, A ⊆ D - obszarem albo jego domknięciem, a f - funkcją rzeczywistą całkowalną w h(A), to zachodzi
 • Definicja Sinusów Twierdzenie Co znaczy w każdym trójkącie relacja długości dowolnego boku do sinusa kąta leżącego naprzeciw tego boku jest stały i równy średnicy okręgu opisanego
 • Definicja Odwrotne Twierdzenie Co znaczy jeśli przy jakichś założeniach dane twierdzenie ma postać wynikania φ (x) ⇒ ψ (x), to twierdzenie doń odwrotne ma przy tych samych
 • Definicja Pappusa Twierdzenie Co znaczy jeśli na płaszczyźnie rzutowej cztery różne łatwe L1,L2, L3 i L4 mają wspólny pkt. i przecinają się z prostymi Ki L, nie przechodzącymi
 • Definicja Pitagorasa Twierdzenie Co znaczy w każdym trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej jest sumą kwadratów długości przyprostokątnych. Jeżeli a i b oznaczają
 • Definicja Pohlkego Twierdzenie Co znaczy każde trzy odcinki na płaszczyźnie, mające wspólny koniec ale nie leżące na jednej prostej, są rzutem równoległym pewnych trzech odcinków
 • Definicja Przeciwne Twierdzenie Co znaczy do danego twierdzenia: u(x) ⇒ v(x) ma postać ∼ u(x) ⇒ ∼ v(x), gdzie ⇒ znaczy wynikanie, a ∼ - przeczenie. Legalnie kontrapozycji ono jest
 • Definicja Transformacja Co znaczy z z łaciny przekształcenie
 • Definicja Tetragon Co znaczy gr. czworokąt
 • Definicja Tachymetr Co znaczy rodzaj teodolitu
 • Definicja Poissona Twierdzenie Co znaczy zobacz twierdzenia graniczne
 • Definicja Defekcie O Twierdzenie Co znaczy orzeka, iż w geometrii absolutnej suma kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest mniejsza albo równa 180o. Wzmocnieniem tego twierdzenia
 • Definicja Dwusiecznych O Twierdzenie Co znaczy w każdym trójkącie dwusieczne wszystkich trzech jego kątów przecinają się w jednym punkcie. Pkt. ten jest środkiem okręgu wpisanego w
 • Definicja Talesa Twierdzenie Co znaczy jeśli łatwe L i L´, przecinające się w punkcie O, przecinają się z dwiema prostymi równoległymi w punktach adekwatnie A i A´ i B i B´
 • Definicja Tangensów Twierdzenie Co znaczy zobacz wzory Regiomontanusa
 • Definicja twierdzenie o różniczkowaniu sumy szeregu Co znaczy jeśli szereg funkcyjny ∑fn jest zbieżny w jakimś punkcie x0 przedziału Δ, a szereg ∑fn´ jest niemal jednostajnie zbieżny w tym przedziale
 • Definicja Theta Co znaczy ósma litera alfabetu greckiego
 • Definicja Fouriera Transformacja Co znaczy zobacz przekształcenie Fouriera
 • Definicja Różniczkowaniu O Twierdzenia Co znaczy zespół twierdzeń wykorzystywanych do obliczania pochodnych z funkcji elementarnych. Złożona jest on z twierdzeń orzekających
 • Definicja Statystyczny Test Co znaczy zobacz teoria weryfikacji hipotez statystycznych
 • Definicja Twierdzenia Teza Co znaczy zobacz twierdzenie
 • Definicja Miletu Z Tales Co znaczy VII/VI w. przed naszą erą) - filozof i przyrodnik, jeden z pionierów rozwoju edukacji w starożytnej Grecji
 • Definicja Tangens Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne
 • Definicja Hiperboliczny Tangens Co znaczy funkcja oznaczana jednym z symboli th albo tgh i ustalona wzorem
 • Definicja Tangensoida Co znaczy krzywa będąca wykresem funkcji tangens
 • Definicja Tau Co znaczy dziewiętnasta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Antysymetryczny Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Przyrostach O Twierdzenia Co znaczy inna nazwa twierdzeń o wartości średniej
 • Definicja Mieszany Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Metryczna Topologia Co znaczy rodzina wszystkich podzbiorów przestrzeni metrycznej X, będących sumami kul otwartych tej przestrzeni, jest topologią w przestrzeni X
 • Definicja Różniczkowa Topologia Co znaczy nazwa problematyki topologicznej poświęconej badaniu rozmaitości topologicznych i różniczkowych i osobliwości odwzorowań różniczkowalnych
 • Definicja Ruchu Tor Co znaczy zobacz ruch
 • Definicja Cayleya Tabliczka Co znaczy kwadratowa tabliczka wykorzystywana do ustalenia albo zapisu działania w zbiorze skończonym o niezbyt dużej ilości przedmiotów. Jej wiersze
 • Definicja Tautologia Co znaczy w logice terminem tym nazywa się prawa rachunku zdań albo rachunku kwantyfikatorów. To są takie zdania złożone, które są prawdziwe z
 • Definicja Rzeczywistych Funkcji Teoria Co znaczy tradycyjnie wyodrębniana z analizy matematycznej problematyka dotycząca szczegółowych własności typowych dla funkcji rzeczywistych jednej i
 • Definicja Informacji Teoria Co znaczy statystyczna teoria komunikacji) - interdyscyplinarna problematyka zajmująca się przekazywaniem i przesyłaniem informacji pomiędzy ludźmi
 • Definicja Katastrof Teoria Co znaczy zapoczątkowana poprzez francuskiego matematyka René Thoma w 1972 r. problematyka obejmująca w sporym skrócie interpretacje osobliwości
 • Definicja Pola Teoria Co znaczy umowna nazwa problematyki z zakresu analizy matematycznej, dotyczącej różniczkowania i całkowania pól wektorowych, interpretacji wzorów
 • Definicja Egregium Theorema Co znaczy z łaciny twierdzenie nadzwyczajne lub twierdzenie wyborne , powszechnie stosowana nazwa twierdzenia pochodzącego od niemieckiego matematyka
 • Definicja Triangulacja Co znaczy taki podział figury na płaszczyźnie (w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej) na skończoną liczba trójkątów (n-wymiarowych sympleksów), iż
 • Definicja Pitagorejska Trójka Co znaczy rosnąca trójka liczb naturalnych, której trzeci słowo jest sumą kwadratów pierwszego i drugiego. Wyrazy takiej trójki są długościami boków
 • Definicja Geodezyjny Trójkąt Co znaczy część powierzchni gładkiej, ograniczona położoną na niej łamaną zwyczajną zamkniętą, której bokami są łuki geodetyk tej powierzchni. Łuki
 • Definicja Longchampa Trójsieczna Co znaczy krzywa płaska, będąca cysoidą (cissoida) hiperboli i prostej, składająca się z trzech przystających gałęzi, mająca trzy wierzchołki i tyleż
 • Definicja Graniczne Twierdzenia Co znaczy w rachunku prawdopodobieństwa to są twierdzenia o granicach ciągów (Xn) zmiennych losowych przy dążącej do nieskończoności liczbie
 • Definicja twierdzenie Banacha o punkcie stałym Co znaczy jeśli X jest zupełną przestrzenią metryczną z metryką ρ, a f: X X - odwzorowaniem dla którego istnieje takie c < 1, iż ρ [f(x),f(y)] ≤ c ρ
 • Definicja twierdzenie Borela-Lebesgue´a Co znaczy jeśli E jest zwartym podzbiorem przestrzeni topologicznej X i, gdzie Dα są otwartymi podzbiorami przestrzeni X dla α ∈ A, to istnieje taka
 • Definicja Brianchona Twierdzenie Co znaczy dla każdej stożkowej właściwej na płaszczyźnie rzutowej trzy łatwe przechodzące poprzez pary przeciwległych wierzchołków sześciokąta
 • Definicja Carnota Twierdzenie Co znaczy inna nazwa twierdzenia cosinusów i nazwa następującego twierdzenia: Jeśli A,B i C są punktami niewspółliniowymi na płaszczyźnie rzutowej i
 • Definicja Dualne Twierdzenie Co znaczy do danego twierdzenia jest nowym twierdzeniem, stworzonym z danego poprzez zastąpienie występujących w nim pojęć odpowiadającymi im
 • Definicja A Legendre Twierdzenie Co znaczy orzeka, iż w geometrii absolutnej suma kątów wewnętrznych trójkąta lub w każdym trójkącie jest równa 180o, lub w każdym trójkącie jest ona
 • Definicja twierdzenie o całce sumy szeregu Co znaczy jeśli szereg ∑fn funkcji całkowalnych w przedziale Δ jest w nim niemal jednostajnie zbieżny, a funkcje pierwotne funkcji fn dla n = 1, 2
 • Definicja Pascala Twierdzenie Co znaczy dla każdej stożkowej właściwej S na płaszczyźnie rzutowej trzy punkty Q1, Q2 i Q3 przecięcia się par (L1,L4), (L2,L5) i (L3,L6) prostych
 • Definicja Stokesa Twierdzenie Co znaczy jest przykładem twierdzenia Greena dla obszaru położonego na zorientowanej powierzchni gładkiej. Jeśli w obszarze D ⊆ R3 jest określone
 • Definicja Tachometr Co znaczy prędkościomierz, przyrząd do mierzenia prędkości
 • Definicja Zbiorów Teoria Co znaczy inna nazwa teorii mnogości
 • Definicja Bernoulliego Twierdzenie Co znaczy zobacz prawo ogromnych liczb
 • Definicja twierdzenie de l´Hospitala Co znaczy zobacz reguła de l´Hospitala
 • Definicja Mnożenia Tabliczka Co znaczy w różny sposób prezentowane rezultaty mnożenia dowolnej pary liczb naturalnych od 1 do 10, np
 • Definicja Rozwartokątny Trójkąt Co znaczy zobacz trójkąt
 • Definicja Indukowana Topologia Co znaczy zobacz podprzestrzeń przestrzeni topologicznej
 • Definicja Współrzędnych Trójka Co znaczy trójka liczb rzeczywistych przyporządkowana punktowi przestrzeni trójwymiarowej jako jego współrzędne w kartezjańskim (i nie tylko
 • Definicja Tożsamość Co znaczy odmiennie tożsamościowa równość lub identyczność
 • Definicja Eulera Tożsamość Co znaczy dla funkcji f:Rn ⊇ D R to jest tożsamość x1𕐕f(x) +... + xn∂nf(x) = qf(x) dla x = (x1,...,xn) ∈ D, będąca warunkiem koniecznym i
 • Definicja Tysiąc Co znaczy liczba naturalna, będąca trzecią potęgą liczby 10, zapisywana jako 1000 = 103
 • Definicja Trychotomia Co znaczy własność dwuargumentowej stosunku ℜ w zbiorze X polegająca na tym, iż dla każdej pary (x,y) przedmiotów tego zbioru zachodzi precyzyjnie
 • Definicja Trylion Co znaczy liczba naturalna zapisywana jako 1 z 18 zerami, a więc 1018. Nazwa pochodzi stąd, iż to jest trzecia potęga miliona. Zobacz mechanizmy
 • Definicja Menelaosa Twierdzenie Co znaczy jeśli punkty A, B i C są niewspólliniowe, a punkty P, Q i R leżą na prostych adekwatnie AB, BC i AC, to warunkiem koniecznym i
 • Definicja Algebraiczna Topologia Co znaczy dział topologii, badający raczej geometryczne własności przestrzeni topologicznych i sprowadzający je do badania odpowiednich struktur
 • Definicja Losowych Liczb Tablice Co znaczy zobacz liczby losowe
 • Definicja Tetraedr Co znaczy gr. czworościan
 • Definicja Optymalizacji Teoria Co znaczy ogół zagadnień dotyczących optymalizacji różnych mechanizmów
 • Definicja Przeciwstawne Twierdzenie Co znaczy do danego twierdzenia: u(x) ⇒ v(x) ma postać ∼ v(x) ⇒ ∼ u(x), gdzie ⇒ znaczy wynikanie, a ∼ - przeczenie. Legalnie kontrapozycji ono jest
 • Definicja Fubiniego Twierdzenie Co znaczy twierdzenie wykorzystywane do obliczania całek z funkcji wielu zmiennych poprzez sprowadzenie ich obliczenia do wielokrotnego obliczania
 • Definicja Środkowych O Twierdzenie Co znaczy w każdym trójkącie wszystkie trzy jego środkowe przecinają się w jednym punkcie. Pkt. ten nazywa się środkiem ciężkości trójkąta
 • Definicja twierdzenie o trzech prostopadłych Co znaczy jeśli prosta L´ jest rzutem prostokątnym prostej L na płaszczyznę Π, to prosta K ⊆ Π jest prostopadła do prostej L wtedy i tylko wtedy, gdy
 • Definicja Wysokościach O Twierdzenie Co znaczy w każdym trójkącie trzy łatwe zawierające jego wysokości przecinają się w jednym punkcie. Pkt. ten nazywa się ortocentrum rozważanego
 • Definicja A Rolle Twierdzenie Co znaczy jest specjalnym przypadkiem twierdzeń o wartości średniej orzekającym, iż jeżeli f jest funkcją rzeczywistą ciągłą w przedziale [a,b
 • Definicja Zermela Twierdzenie Co znaczy w każdym niepustym zbiorze można określić dwuargumentową relację, będącą dobrym uporządkowaniem tego zbioru. Ernst Zermelo - matematyk niem
 • Definicja Tworząca Co znaczy prosta leżąca na powierzchni prostokreślnej, na przykład na powierzchni walcowej, stożkowej, hiperboloidzie jednopowłokowej, paraboloidzie
 • Definicja Porządkowy Typ Co znaczy klasa izomorficznych przestrzeni uporządkowanych, nie mniej jednak poprzez izomorfizm przestrzeni X uporządkowanej porządkiem ≺ i
 • Definicja Tysięczna Co znaczy jednostka kąta płaskiego, stosowana raczej w artylerii, zwana także tysięczną artyleryjską i oznaczana symbolem ma. Wynosi kąta pełnego
 • Definicja Trzy Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby dwa. Zobacz aksjomatyka liczb naturalnych
 • Definicja Tuzin Co znaczy jednostka miary liczby elementów liczonych „na sztuki”, wynosząca 12 sztuk
 • Definicja Apoloniusza Twierdzenie Co znaczy zobacz Apoloniusza twierdzenie
 • Definicja Bezouta Twierdzenie Co znaczy orzeka, iż liczba q jest pierwiastkiem (miejscem zerowym) wielomianu wjednej zmiennej wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian ten jest podzielny
 • Definicja Weierstrassa Bolzano Twierdzenie Co znaczy dla każdego ograniczonego ciągu (xn) punktów przestrzeni Rm (m ∈ N) istnieje jego podciąg zbieżny. Bernard Bolzano - uczony czes. (1781
 • Definicja twierdzenie Borsuka o antypodach Co znaczy jeśli Sn jest sferą opisaną równaniem x12 +... + xn2 = 1, to dla każdej funkcji f: Sn Rn istnieje taki pkt. x* ∈ Sn, iż f(x*) = f(- x*
 • Definicja Bernsteina Cantora Twierdzenie Co znaczy jeśli każdy z dwóch zbiorów X i Y jest równoliczny z podzbiorem drugiego z nich, to zbiory X i Y są równoliczne
 • Definicja twierdzenie Cauchy´ego-Hadamarda Co znaczy twierdzenie określające promień zbieżności szeregu potęgowego
 • Definicja Cevy Twierdzenie Co znaczy Jeżeli w trójkącie [ABC] punkty A´,B´ i C´ leżą wewnątrz odcinków adekwatnie [BC], [AC] i [AB], to łatwe AA´,BB´i CC´ przecinają się w
 • Definicja Jordana Twierdzenie Co znaczy krzywa zamknięta na płaszczyźnie dzieli (rozcina) tę płaszczyznę na dwa obszary, z których jeden jest ograniczony (nazywany wnętrzem tej
 • Definicja Capelliego Kroneckera Twierdzenie Co znaczy orzeka, iż warunkiem koniecznym i wystarczającym istnienia rozwiązań dowolnego układu równań liniowych jest równość rzędu macierzy
 • Definicja twierdzenie Laplace´a-de Moivre´a Co znaczy jeśli (Xn) jest ciągiem standaryzowanych zmiennych losowych (standaryzacja zmiennych losowych) o rozkładzie dwumianowym, a (Fn) - ciągiem
 • Definicja Datur Non Tertium Co znaczy łaciński zwrot, który można przetłumaczyć jako nie ma trzeciej możliwości , stosowany niekiedy dla wyrażenia własności negacji (przeczenia
 • Definicja A Hermite Tożsamość Co znaczy tożsamość zachodząca dla x rzeczywistych i n naturalnych, gdzie E(x) znaczy całość liczby x
 • Definicja Trajektoria Co znaczy z z łaciny „tor jakiegoś ruchu”. W matematyce wyraz to znaczy najczęściej krzywą, mającą w każdym punkcie styczną o zadanym
 • Definicja Ortogonalna Trajektoria Co znaczy zobacz trajektoria izogonalna
 • Definicja Wektorowego Pola Trajektoria Co znaczy dla pola wektorowego u to jest krzywa zawarta w jego dziedzinie i mająca w każdym swym punkcie P styczną równoległą do wektora u(P), jeśli
 • Definicja A Laplace Transformacja Co znaczy zobacz przekształcenie Laplace´a
 • Definicja Stożkowej Biegunowy Trójkąt Co znaczy zobacz biegunowy trójkąt
 • Definicja Indyjski Trójkąt Co znaczy trójkąt wymierny o długościach boków wynoszących 13, 14 i 15 jednostek
 • Definicja Ostrokątny Trójkąt Co znaczy zobacz trójkąt
 • Definicja Pascala Trójkąt Co znaczy trójkątna tablica liczb zawierająca w n-tym wierszu wartości symboli Newtona dla k = 0, 1,..., n - 1 i tak ułożona, iż liczba występująca w
 • Definicja Pitagorejski Trójkąt Co znaczy trójkąt prostokątny, którego długości boków są liczbami naturalnymi. Jeżeli liczby te są względnie pierwsze, to trójkąt pitagorejski nazywa
 • Definicja Prostokątny Trójkąt Co znaczy zobacz trójkąt
 • Definicja Równoboczny Trójkąt Co znaczy zobacz trójkąt
 • Definicja Równoramienny Trójkąt Co znaczy zobacz trójkąt
 • Definicja Różnoboczny Trójkąt Co znaczy trójkąt, którego wszystkie trzy boki mają różne długości
 • Definicja Wymierny Trójkąt Co znaczy trójkąt, którego długości wszystkich boków i pole są liczbami wymiernymi. Prostokątnymi trójkątami wymiernymi są między innymi trójkąty
 • Definicja Trójmian Co znaczy suma trzech jednomianów nie podlegających redukcji
 • Definicja Kwadratowy Trójmian Co znaczy wielomian II stopnia jednej zmiennej. Zobacz również funkcja kwadratowa
 • Definicja Trójpodział Co znaczy podział na trzy części, normalnie spełniające jakieś warunki; regularnie nazywany trysekcją
 • Definicja Cosinusów Twierdzenie Co znaczy nazywane także twierdzeniem albo wzorem Carnota. Jeśli a, b i c są długościami boków trójkąta, a α, β i γ są adekwatnie miarami kątów
 • Definicja Matematyczne Tablice Co znaczy książeczka zawierająca przybliżone wartości różnych wielkości, potrzebnych przy posługiwaniu się matematyką. Należą do nich: liczby e i π
 • Definicja Kontrawariantny Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Kowariantny Tensor Co znaczy zobacz tensor
 • Definicja Aksjomatyczna Teoria Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja Błędów Teoria Co znaczy problematyka badająca wpływ błędów pomiarów (każdy pomiar jest przybliżony, a więc obarczony pewnym błędem) na błąd wielkości obliczanej
 • Definicja Dedukcyjna Teoria Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja Estymacji Teoria Co znaczy dział statystyki matematycznej, wypracowujący sposoby szacowania parametrów rozkładu cech występujących w sporych populacjach opierając się
 • Definicja Zespolonych Funkcji Teoria Co znaczy problematyka wchodząca również w zakres analizy zespolonej czy funkcji analitycznych
 • Definicja Grafów Teoria Co znaczy zapoczątkowana poprzez szwajcarskiego matematyka Leonharda Eulera (1707 - 1783), przez wzgląd na tak zwany zagadnieniem mostów
 • Definicja Dyskretna Topologia Co znaczy rodzina 2X wszystkich podzbiorów przestrzeni X jest w tym zbiorze topologią (przestrzeń topologiczna), zwaną topologią dyskretną, z kolei
 • Definicja Mnogościowa Topologia Co znaczy regularnie stosowana nazwa problematyki topologicznej, badającej własności samej topologii przestrzeni i rozmaite skutki tych własności
 • Definicja Transformata Co znaczy zobacz przekształcenie Fouriera
 • Definicja Translacja Co znaczy z z łaciny przesunięcie
 • Definicja Relacja Tranzytywna Co znaczy zobacz stosunek przechodnia
 • Definicja Grupy Działanie Tranzytywne Co znaczy zobacz działanie ekipy
 • Definicja Krzywoliniowy Trapez Co znaczy jeśli f i g są ciągłymi funkcjami rzeczywistymi, ustalonymi w przedziale [a,b] i spełniającymi dla x ∈ [a,b] nierówność f(x) ≤ g(x), to
 • Definicja Prostokątny Trapez Co znaczy zobacz trapez
 • Definicja Równoramienny Trapez Co znaczy zobacz trapez
 • Definicja Trapezoedr Co znaczy nazwa wielościanu, którego wszystkie ściany są trapezoidami, stosowana raczej w krystalografii
 • Definicja Trapezoid Co znaczy rzadko stosowana nazwa czworokąta nie mającego pary boków przeciwległych równych ani równoległych
 • Definicja Tres Co znaczy z łaciny „trzy”
 • Definicja Trójka Co znaczy trójwyrazowy ciąg dowolnych przedmiotów, nazywany również trójką uporządkowaną

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Trójka, Tres, Trapezoid, Trapezoedr, Trapez Równoramienny, Trapez Prostokątny, Trapez Krzywoliniowy, Tranzytywne Działanie Grupy, Tranzytywna Relacja co to znaczy.

Słownik Trójka, Tres, Trapezoid, Trapezoedr, Trapez Równoramienny co to jest.