Okrąg, Ośmiokątny Ostrosłup, Ośmiobok, Operator Liniowy, Odwzorowanie Różnowartościowe, Obrót W.
okrąg ośmiokątny ostrosłup co to jest

Definicje matematyka na O

 • Definicja Funkcji Obcięcie Co znaczy zobacz zacieśnienie funkcji co to jest.
 • Definicja Stożka Objętość Co znaczy o promieniu podstawy r i wysokości h wynosi definicja.
 • Definicja Warunku Obraz Co znaczy zobacz obraz funkcji zdaniowej co znaczy.
 • Definicja Figury Obwód Co znaczy długość linii będącej brzegiem tej figury słownik.
 • Definicja Koła Obwód Co znaczy długość okręgu będącego brzegiem tego koła znaczenie.
 • Definicja Sześcianu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi a3, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi czym jest.
 • Definicja Obrót Co znaczy f płaszczyzny, będące jej przekształceniem tożsamościowym albo izometrią mającą jeden pkt. stały O = f(O), zwany środkiem obrotu f, i tę co to jest.
 • Definicja Proporcjonalność Odwrotna Co znaczy zobacz proporcjonalność odwrotna definicja.
 • Definicja Okręgu Obieg Co znaczy możliwych kierunków ruchu po okręgu, regularnie określany niematematycznie jako zgodny albo przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara co znaczy.
 • Definicja Geometryczny Obiekt Co znaczy przyporządkowujące każdemu dopuszczalnemu układowi współrzędnych σ w jakiejś przestrzeni, na przykład na rozmaitości różniczkowej słownik.
 • Definicja Afinicznej Koneksji Obiekt Co znaczy geometryczny Γ, mający w n wymiarowej przestrzeni n3 współrzędnych Γ (σ) = {Γ i,j,k} i prawo ich transformacji gdzie {Γ ´l,m,n} = Γ (σ ´ znaczenie.
 • Definicja Liczb Odejmowanie Co znaczy naturalnych odejmowanie ustala się tylko w razie, gdy liczba odejmowana (odjemnik) jest nie większa od liczby, od której jest odejmowana czym jest.
 • Definicja Obrotowej Bryły Objętość Co znaczy powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Ox wykresu funkcji f: R ⊇ [a,b] [0, ∞) i płaszczyznami prostopadłymi do osi Ox co to jest.
 • Definicja Prostopadłościanu Objętość Co znaczy s jego podstawy poprzez jego wysokość h albo iloczynem abh, gdzie a i b są długościami nierównoległych boków prostokąta, będącego definicja.
 • Definicja Równoległościanu Objętość Co znaczy o polu podstawy s i wysokości h wynosi sh,bo równoległościan jest graniastosłupem co znaczy.
 • Definicja Walca Objętość Co znaczy o promieniu podstawy r i wysokości h wynosi r2h π słownik.
 • Definicja Całek Obliczanie Co znaczy sprowadza się poprzez iterowanie całki, regularnie poprzedzone jej przekształceniem poprzez zmianę zmiennych, do kilkakrotnego obliczenia znaczenie.
 • Definicja Objętości Obliczanie Co znaczy ciał płynnych i sypkich określa się drogą jej pomiaru, a objętość brył o określonych kształtach oblicza się poprzez przybliżenie jej czym jest.
 • Definicja Pochodnych Obliczanie Co znaczy bazuje na wykorzystaniu twierdzeń o różniczkowaniu nie wszystkich klas funkcji i twierdzeń o pochodnych funkcji otrzymanych w rezultacie co to jest.
 • Definicja Pól Obliczanie Co znaczy mierzy się, ale oblicza jako pola odpowiednich figur geometrycznych opierając się na znajomości długości ich odcinków charakterystycznych i definicja.
 • Definicja Geometryczne Odwzorowanie Co znaczy najczęściej odwzorowania takich przestrzeni geometrycznych jak: przestrzenie euklidesowe i nieeuklidesowe, powierzchnie, ich podzbiory i co znaczy.
 • Definicja Funkcji Wartości Obliczanie Co znaczy funkcji wymiernej oblicza się poprzez wykonanie na jej argumentach działań arytmetycznych występujących we wzorze określającym tę funkcję słownik.
 • Definicja Przybliżone Obliczenia Co znaczy praktyce bardzo regularnie używa się przybliżonych wartości różnych wielkości. To skutkuje konieczność wypracowywania nie tylko metod znaczenie.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Obraz Co znaczy wszystkich wartości tego odwzorowania. Jest on podprzestrzenią liniową przestrzeni wartości tego odwzorowania liniowego. Np. obrazem czym jest.
 • Definicja Relacji Obraz Co znaczy stosunku ℜ pomiędzy liczbami rzeczywistymi, będącej podzbiorem zbioru R2 wszystkich par liczb rzeczywistych, jej obrazem jest zestaw co to jest.
 • Definicja Krzywej Sferyczny Obraz Co znaczy odwzorowania przyporządkowującego każdemu punktowi P krzywej C pkt. Q(P), będący końcem wektora zaczepionego w określonym punkcie O definicja.
 • Definicja Zbioru Obraz Co znaczy podzbiorem dziedziny odwzorowania f, to jego obrazem poprzez to odwzorowanie nazywa się zestaw f(A) wszystkich wartości f(x) dla x ∈ A co znaczy.
 • Definicja Pełny Obrót Co znaczy zobacz ruch obrotowy słownik.
 • Definicja Jednoznaczne Wzajemnie Odwzorowanie Co znaczy inny termin oznaczający odwzorowanie różnowartościowe albo odwracalne. Zobacz funkcja różnowartościowa znaczenie.
 • Definicja Współrzędnych Układu Obrót Co znaczy kartezjańskie układy współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni mają wspólny start i określają tę samą orientację, to mówi się, iż czym jest.
 • Definicja Wielokąta Obszar Co znaczy zestaw wszystkich punktów należących do wnętrza wielokąta i jego boków co to jest.
 • Definicja obwiednia (powłoka) wypukła zbioru Co znaczy A w przestrzeni euklidesowej (afinicznej) dowolnego wymiaru jego obwiednią (albo powłoką) wypukłą nazywa się zestaw convA, będący wspólną definicja.
 • Definicja Krzywych Rodziny Obwiednia Co znaczy każdym swoim punkcie jest styczna do pewnej krzywej danej rodziny krzywych, na przykład obwiednią rodziny okręgów na płaszczyźnie Π, o co znaczy.
 • Definicja Standardowe Odchylenie Co znaczy zobacz dyspersja słownik.
 • Definicja Odcięta Co znaczy pierwsza współrzędna punktu w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie znaczenie.
 • Definicja Odcinek Co znaczy złożony z dwóch punktów A i B, zwanych końcami odcinka [AB], i wszystkich punktów C leżących pomiędzy punktami A i B, zwanych punktami czym jest.
 • Definicja Kulisty Kuli Odcinek Co znaczy wspólną częścią kuli i jednej z dwóch półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna przechodząca poprzez punkty wewnętrzne tej co to jest.
 • Definicja Swobodny Odcinek Co znaczy odcinków wzajemnie przystających. Definicja to reprezentuje długość odcinka, która jest jedyną wspólną właściwością wszystkich takich definicja.
 • Definicja Niewspółmierne Odcinki Co znaczy AB] i [CD], dla których nie istnieje taki niezerowy odcinek [PQ], iż zarówno odcinek [AB], jak i [CD] jest jego wielokrotnością, a więc co znaczy.
 • Definicja Odejmowanie Co znaczy nieprzemienne, określane dzięki dodawania: bądź wzorem a - b = a + (- b) orzekającym, iż odjęcie od a elementu b bazuje na dodaniu do a słownik.
 • Definicja Ułamków Odejmowanie Co znaczy odjęcie od jednego ułamka drugiego bazuje na dodaniu do pierwszego z nich drugiego z przeciwnym znakiem. Zobacz dodawanie ułamków znaczenie.
 • Definicja Wektorów Odejmowanie Co znaczy u wektora v bazuje na dodaniu do wektora u wektora - v, przeciwnego do v (odejmowanie). Dotyczy to zarówno wektorów zaczepionych, jak i czym jest.
 • Definicja Wielomianów Odejmowanie Co znaczy bazuje na dodawaniu wielomianu przeciwnego do wielomianu odejmowanego co to jest.
 • Definicja Zbiorów Odejmowanie Co znaczy odmiennie niż inne odejmowania. Odjęcie od podzbioru A przestrzeni X jej podzbioru B bazuje gdyż na utworzeniu zbioru A \ B, zwanego definicja.
 • Definicja Kąta Odkładanie Co znaczy POQ i danej półprostej AB→ bazuje na konstrukcji takiego kąta ∠ BAC, którego jednym ramieniem jest dana półprosta i który przystaje do co znaczy.
 • Definicja Euklidesowa Odległość Co znaczy długością odcinka o końcach A i B przy określonym odcinku niezerowym jako jednostce długości. Gdyż geometria przestrzeni euklidesowych nie słownik.
 • Definicja Planety Orbita Co znaczy linia, po której planeta wykonuje swój obieg wokół Słońca. Orbitami planet są elipsy mające Słońce w jednym ze swych ognisk znaczenie.
 • Definicja Prostych Odległość Co znaczy figur. W tym przypadku można jednak wskazać te punkty, których odległość jest odległością prostych. Odległość prostych przecinających się czym jest.
 • Definicja odległość punktów na powierzchni Co znaczy położonych na powierzchni S jest ustalona ich odległość |PQ|, równa długości odcinka łączącego te punkty, lecz to jest odległość nie co to jest.
 • Definicja Odpowiedniość Co znaczy termin stosowany w matematyce raczej nie w znaczeniu ściśle ustalonym, ale w znaczeniu pochodzącym z języka potocznego. Można aby go definicja.
 • Definicja Odwzorowanie Co znaczy Termin rzadko stosowany odnosząc się do funkcji o wartościach liczbowych, a przeważnie stosowany w sytuacjach, gdy przestrzeniami co znaczy.
 • Definicja Homeomorficzne Odwzorowanie Co znaczy przestrzeni topologicznych ciągłe, odwracalne i mające ciągłe odwzorowanie odwrotne, na przykład odwzorowanie f określone wzorem f(t słownik.
 • Definicja Izopowierzchniowe Odwzorowanie Co znaczy płaszczyzny na tę samą albo inną płaszczyznę lub powierzchni na tę samą albo inną powierzchnię, przy którym obrazem każdej figury jest znaczenie.
 • Definicja Układ Ortonormalny Co znaczy ortogonalny układ, którego wyrazami są wektory jednostkowe czym jest.
 • Definicja Liniowe Odwzorowanie Co znaczy liniowych U i V nad tym samym ciałem K to jest odwzorowanie u: U V spełniające warunek u(αx + βy) = αu(x) + βu(y) albo co to jest.
 • Definicja Nakrywające Odwzorowanie Co znaczy zobacz nakrycie definicja.
 • Definicja Różniczkowalne Odwzorowanie Co znaczy D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi i unormowanymi o normach oznaczanych tym samym symbolem || ||, nazywa się różniczkowalnym w co znaczy.
 • Definicja Prostej Równanie Ogólne Co znaczy równania prostej, którą można przedstawić każdą prostą. Najczęściej nazwą tą obejmuje się na płaszczyźnie równania prostych postaci ax słownik.
 • Definicja Ogólność Co znaczy twierdzeń i innych ujęć matematycznych, polegająca na rozszerzaniu zakresu ich stosowalności, na przykład definicja funkcji czy stosunku znaczenie.
 • Definicja ograniczoność w sensie metrycznym Co znaczy przestrzeni metrycznej X o metryce ρ nazywa się ograniczonym, gdy istnieje taka kula K w przestrzeni X, iż A ⊆ K albo gdy istnieje taka czym jest.
 • Definicja Jednostkowy Okrąg Co znaczy okrąg, którego promień jest równy przyjętej jednostce długości co to jest.
 • Definicja Opisany Okrąg Co znaczy okręgiem przechodzącym poprzez wszystkie wierzchołki tego wielokąta. Można go wyznaczyć znajdując pkt. S przecięcia się symetralnych dwóch definicja.
 • Definicja Wpisany Okrąg Co znaczy okręgiem stycznym do wszystkich jego boków. Można go wyznaczyć, znajdując pkt. S przecięcia się dwusiecznych dwóch sąsiednich kątów danego co znaczy.
 • Definicja Dziesiętny Ułamek Okresowy Co znaczy dziesiętny c,c1c2... pewnej liczby a, gdzie c jest całością liczby a, zaś c1,c2,... - kolejnymi cyframi jej rozwinięcia dziesiętnego, dla słownik.
 • Definicja Izometryczne Odwzorowanie Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne znaczenie.
 • Definicja Styczne Okręgi Co znaczy nazywa się stycznymi, gdy zawierają się w jednej płaszczyźnie i mają precyzyjnie jeden pkt. wspólny. Ustalenia tego nie można jednak czym jest.
 • Definicja Oktant Co znaczy przystających części, na jakie dzielą przestrzeń trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Oktanty są więc przestrzennymi odpowiednikami co to jest.
 • Definicja Całkowy Operator Co znaczy na pewnym zbiorze funkcji dzięki ich całkowania. Regularnie rozważa się operatory całkowe f g, gdzie funkcja g jest ustalona wzorem postaci definicja.
 • Definicja Logiczny Operator Co znaczy zbiorze zdań albo warunków i przyporządkowująca im nowe zdania albo warunki. Operatorami logicznymi są na przykład kwantyfikatory, negacja co znaczy.
 • Definicja Przesunięcia Operator Co znaczy sc każdej funkcji f zmiennej rzeczywistej, określonej w przedziale Δ, funkcji scf określonej wzorem scf(x) = f(x - c) dla x ∈ Δc słownik.
 • Definicja Różniczkowy Operator Co znaczy w pewnym zbiorze funkcji dzięki ich różniczkowania. Regularnie rozważa się operatory różniczkowe postaci gdzie f jest funkcją rzeczywistą o znaczenie.
 • Definicja Grupy Działania Orbita Co znaczy jest działaniem ekipy G na elementach przestrzeni X, to orbitą elementu x0 ∈ X względem tego działania nazywa się zestaw wszystkich takich czym jest.
 • Definicja Omikron Co znaczy piętnasta litera alfabetu greckiego co to jest.
 • Definicja Orientacja Co znaczy przestrzeni afinicznej (euklidesowej) jest klasą zgodnych, n-wyrazowych ciągów (v1,...,vn) wektorów liniowo niezależnych, nie mniej jednak definicja.
 • Definicja Brzegu Indukowana Orientacja Co znaczy vn) wektorów ustala orientację ograniczonego obszaru E, którego brzeg jest (n - 1) - wymiarową powierzchnią S (albo skończoną sumą takich co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Orientacja Co znaczy powierzchni S istnieje rodzina {Uλ }λ ∈ Λ jej podzbiorów otwartych, pokrywających całą powierzchnię S, a w każdym z nich jest określone słownik.
 • Definicja Schmidta Metodą Ortogonalizacja Co znaczy ortogonalizacji bazuje na znalezieniu dla danego układu {u1,...,un} wektorów liniowo niezależnych przestrzeni euklidesowej Π, o wymiarze znaczenie.
 • Definicja Elipsoidy Elipsy Osie Co znaczy symetrii elipsy (elipsoidy), łączące punkty wspólne tych osi z elipsą (elipsoidą). Osiami elipsy (elipsoidy) nazywa się również długości czym jest.
 • Definicja Zbioru Element Ostatni Co znaczy dla zbioru Z uporządkowanego poprzez relację < (niekoniecznie oznaczającą nierówność liczb) jest takim elementem c ∈ Z, iż x ≤ c dla x ∈ Z co to jest.
 • Definicja Ostrosłup Co znaczy wszystkie wierzchołki niezależnie od jednego leżą na jednej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną podstawy. Ściana ostrosłupa zawarta w tej definicja.
 • Definicja Liczbowa Oś Co znaczy kartezjańskim układem współrzędnych w przestrzeni jednowymiarowej, a więc na prostej. Złożona jest nań: 1) określenie na danej prostej L co znaczy.
 • Definicja Walca Oś Co znaczy poprzez środki obu podstaw walca; jest prostą równoległą do jego tworzących i zarazem osią obrotu walca jako bryły obrotowej słownik.
 • Definicja Foremny Ośmiokąt Co znaczy wielokątem foremnym. Ośmiokąt foremny można dostać, dołączając do wierzchołków kwadratu punkty przecięcia się symetralnych jego boków z znaczenie.
 • Definicja Graniastosłup Ośmiokątny Co znaczy zobacz graniastosłup czym jest.
 • Definicja Granicy Definicja Otoczeniowa Co znaczy przestrzeniami topologicznymi, f: X ⊇ D Y a x0 jest punktem skupienia zbioru D, to obiekt y0 ∈ Y jest granicą odwzorowania f w punkcie x0 co to jest.
 • Definicja Kartezjusza Owale Co znaczy płaskich, będących uogólnieniami definicje elipsy. Jeśli na płaszczyźnie Π są ustalone dwa różne punkty F1 i F2, zwane ogniskami, to owalem definicja.
 • Definicja Równopowierzchniowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe co znaczy.
 • Definicja Indukcji Zasada Ogólna Co znaczy zobacz indukcja pozaskończona słownik.
 • Definicja odległość punktu od prostej Co znaczy prostej L to jest długość |PQ| prostopadłego do prostej L odcinka [PQ], łączącego pkt. P z punktem Q, położonym na prostej L. Jeżeli (x0,y0 znaczenie.
 • Definicja Odjemnik Co znaczy zobacz odjemna czym jest.
 • Definicja Ciągłe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja ciągła co to jest.
 • Definicja Współśrodkowe Okręgi Co znaczy zobacz okręgi koncentryczne definicja.
 • Definicja Oktaedr Co znaczy gr. „ośmiościan”. Zobacz bryły platońskie co znaczy.
 • Definicja Biegunowa Oś Co znaczy zobacz współrzędne biegunowe słownik.
 • Definicja Odra Co znaczy pierwszych maszyn cyfrowych polskiej konstrukcji, wytwarzanych w latach sześćdziesiątych XX w. poprzez zakłady ELWRO we Wrocławiu znaczenie.
 • Definicja Stałe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja stała czym jest.
 • Definicja Współrzędnych Układu Osie Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych co to jest.
 • Definicja Funkcji Osobliwość Co znaczy funkcji f wielu zmiennych liczbowych to jest taki pkt. dziedziny tej funkcji, gdzie zerują się wszystkie pochodne cząstkowe tej funkcji definicja.
 • Definicja Równania Rozwiązanie Obce Co znaczy przedmiot) nie będąca rozwiązaniem danego równania, ale będąca rozwiązaniem równania otrzymanego z danego równania poprzez jego co znaczy.
 • Definicja objętość bryły pod wykresem Co znaczy i nieujemną funkcją rzeczywistą dwóch zmiennych, to objętość V bryły ograniczonej powierzchnią o równaniu z = f(x,y), będącą wykresem słownik.
 • Definicja Pryzmatoidu Objętość Co znaczy równych s1 i s2 i wysokości h wynosi, gdzie s jest polem przekroju pryzmatoidu płaszczyzną równoległą do płaszczyzn podstaw i równo odległą znaczenie.
 • Definicja Kuli Wycinka Objętość Co znaczy objętość wypukłego wycinka kuli o promieniu r i wysokości czaszy h wynosi czym jest.
 • Definicja Długości Obliczanie Co znaczy odcinka określa się bądź drogą jego bezpośredniego pomiaru, bądź, jeżeli odcinek nie jest popularny do bezpośredniego pomiaru, drogą co to jest.
 • Definicja Warunków Koniunkcji Obraz Co znaczy tych wartości zmiennej, dla których koniunkcja ta jest spełniona, a więc po podstawieniu których za zmienną koniunkcja ta staje się zdaniem definicja.
 • Definicja Nieograniczony Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej będący obszarem i nie zawierający się w żadnej kuli co znaczy.
 • Definicja Wielospójny Obszar Co znaczy zbiorem jednospójnym (jednospójność), na przykład płaszczyzna po usunięciu z niej skończonej ilości punktów jest obszarem wielospójnym, a słownik.
 • Definicja Kołowy Koła Odcinek Co znaczy będąca wspólną częścią koła i jednej z dwóch półpłaszczyzn, na jakie dzieli jego płaszczyznę prosta przechodząca poprzez punkty wewnętrzne znaczenie.
 • Definicja Skierowany Odcinek Co znaczy ukierunkowany) - odcinek o różnych końcach, ze zwrotem ustalonym poprzez zadanie kolejności końców odcinka a, na rysunkach zaznaczanym czym jest.
 • Definicja Współmierne Odcinki Co znaczy niezerowe odcinki [AB] i [CD], dla których istnieje taki niezerowy odcinek [PQ], iż każdy z odcinków [AB] i [CD] jest jego wielokrotnością co to jest.
 • Definicja Odcinka Odkładanie Co znaczy niezerowego [PQ] i danego punktu O na prostej L bazuje na znalezieniu takiego punktu A na prostej L, iż PQ ≡ OA, a więc iż odcinki [PQ] i definicja.
 • Definicja Odległość Co znaczy potocznej oznaczający zazwyczaj długość drogi łączącej dwa miejsca, z kolei w matematyce poprzez odległość dwóch punktów rozumie się co znaczy.
 • Definicja Figur Odległość Co znaczy kresem odległości |PQ| takich punktów P i Q, iż P ∈ A a Q ∈ B. Regularnie jednak ten kres dolny jest zwyczajnie najmniejszą odległością słownik.
 • Definicja Odwracalne Lokalnie Odwzorowanie Co znaczy określone w przestrzeni topologicznej, o tej własności, iż dla każdego punktu x0 jego dziedziny istnieje takie otoczenie U0 tego punktu, iż znaczenie.
 • Definicja Regularne Odwzorowanie Co znaczy naturalnych odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rm nazywa się regularnym w punkcie x ∈ D, gdy jest w tym punkcie klasy regularności C1 i macierz ƒ czym jest.
 • Definicja Wieloliniowe Odwzorowanie Co znaczy naturalną, a X i Y są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, to u: Xn Y nazywa się odwzorowaniem n-liniowym, gdy ono jest co to jest.
 • Definicja Okręgu Równanie Ogólne Co znaczy równania okręgu, którą można przedstawić każdy okrąg. W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie ogólnymi równaniami okręgu są definicja.
 • Definicja ograniczoność w sensie porządkowym Co znaczy przestrzeni X, uporządkowanej poprzez relację ≤ będącą porządkiem w X, nazywa się ograniczonym w sensie porządkowym, gdy istnieją takie co znaczy.
 • Definicja okrąg dziewięciu punktów (Feuerbacha) Co znaczy trójkąta to jest okrąg przechodzący poprzez środki jego boków. Okrąg ten przechodzi również poprzez spodki wszystkich trzech wysokości tego słownik.
 • Definicja okrąg mały na sferze Co znaczy przecięcia się danej sfery z płaszczyzną nie przechodzącą poprzez jej środek, ale odległą od niego mniej niż o długość promienia sfery znaczenie.
 • Definicja Liniowa Operacja Co znaczy odwzorowania liniowego przestrzeni liniowych, na przykład różniczkowanie funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej jest operacją liniową czym jest.
 • Definicja Optymalizacja Co znaczy opierające na wyborze najlepszego, z jakiegoś punktu widzenia, przebiegu określonego procesu, na przykład wytop surówki w piecu hutniczym co to jest.
 • Definicja Krzywej Orientacja Co znaczy Δ), gdzie f jest odwzorowaniem przedziału liczbowego Δ ciągłym i lokalnie odwracalnym (odwzorowanie lokalnie odwracalne), to jej orientacją definicja.
 • Definicja Harmoniczny Oscylator Co znaczy wytwarzające drgania harmoniczne. Prostym urządzeniem tego typu jest koralik nawleczony na strunę, do którego po obu stronach kanalika co znaczy.
 • Definicja Stożka Oś Co znaczy poprzez wierzchołek stożka i środek jego podstawy; jest prostą prostopadłą do płaszczyzny podstawy stożka prostego i zarazem osią obrotu słownik.
 • Definicja Ośmiokąt Co znaczy ośmiobok) - wielokąt o ośmiu wierzchołkach, mający również po 8 boków i kątów wewnętrznych. Ośmiokąt wypukły ma ponadto 20 przekątnych znaczenie.
 • Definicja Otoczenie Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest takim otwartym podzbiorem U przestrzeni X, iż P ∈ U. Jeśli Y jest podprzestrzenią przestrzeni czym jest.
 • Definicja Koła Okrąg Co znaczy okrąg będący brzegiem danego koła co to jest.
 • Definicja Łuku Orientacja Co znaczy zwrot łuku) - zobacz łuk skierowany definicja.
 • Definicja Płaszczyzny Orientacja Co znaczy zobacz orientacja (dla n = 2 co znaczy.
 • Definicja Prostej Orientacja Co znaczy nazywana także zwrotem prostej, może być rozumiana jako orientacja w razie n = 1 słownik.
 • Definicja Przeciwne Orientacje Co znaczy zobacz orientacja znaczenie.
 • Definicja Orientowalność Co znaczy zobacz orientacja powierzchni czym jest.
 • Definicja Dziesiętnego Ułamka Okres Co znaczy zobacz okresowy ułamek dziesiętny co to jest.
 • Definicja Wahadła Wahań Okres Co znaczy zobacz drgania harmoniczne definicja.
 • Definicja Addytywne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja addytywna co znaczy.
 • Definicja Dwuliniowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz dwuliniowe odwzorowanie słownik.
 • Definicja Rzędnych Oś Co znaczy druga oś kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie znaczenie.
 • Definicja Ciągłe Jednostajnie Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła czym jest.
 • Definicja Odwrotne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja odwrotna co to jest.
 • Definicja Ograniczone Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja ograniczona definicja.
 • Definicja Oscylacja Co znaczy z z łaciny „wahanie”. Np. można powiedzieć, iż funkcje sinus i cosinus oscylują od - 1 do 1 co znaczy.
 • Definicja Perspektywicznej Kolineacji Oś Co znaczy zobacz kolineacja perspektywiczna słownik.
 • Definicja Ósemka Co znaczy 1. nazwa cyfry 8; 2. nazwa skończonego ciągu o ośmiu słowach znaczenie.
 • Definicja Ortocentrum Co znaczy przecięcia się trzech prostych, na których leżą wysokości trójkąta. Dla trójkąta ostrokątnego jest on wprost punktem przecięcia się czym jest.
 • Definicja Ortogonalność Co znaczy z gr. „prostopadłość” co to jest.
 • Definicja Układ Ortogonalny Co znaczy nieskończony ciąg wzajemnie prostopadłych wektorów przestrzeni euklidesowej albo przestrzeni Hilberta. Gdyż regularnie elementami (a więc definicja.
 • Definicja Obrotu Oś Co znaczy zobacz obrót 2., powierzchnia obrotowa, ruch obrotowy co znaczy.
 • Definicja Odciętych Oś Co znaczy pierwsza oś kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie słownik.
 • Definicja Symetrii Oś Co znaczy albo przestrzennej A jest taką prostą L, iż dla każdego punktu P figury A pkt. P´, symetryczny do P względem prostej L, również należy do A znaczenie.
 • Definicja Ośmiościan Co znaczy zobacz bryły platońskie czym jest.
 • Definicja Cassiniego Owal Co znaczy zobacz krzywe Cassiniego co to jest.
 • Definicja Bernoulliego Owale Co znaczy algebraicznych czwartego stopnia, ustalonych równaniami postaci y4 + 2(2x2 - 3c2)y2 + c4 = 0 dla c > 0. Każda z tych krzywych złożona jest definicja.
 • Definicja Matematyczne Oznaczenia Co znaczy dwa typy: oznaczenia stałych i oznaczenia zmiennych. Pierwszy z tych rodzajów obejmuje na przykład oznaczenia działań (+, -, ·,:, × i in co znaczy.
 • Definicja Odwracalne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa słownik.
 • Definicja Ciągu Wyraz Ogólny Co znaczy zobacz słowo ciągu znaczenie.
 • Definicja Liczba Ograniczająca Co znaczy zobacz obiekt ograniczający czym jest.
 • Definicja Apoloniusza Okrąg Co znaczy zobacz Apoloniusza okrąg co to jest.
 • Definicja Trygonometryczny Okrąg Co znaczy zobacz koło trygonometryczne, funkcje trygonometryczne definicja.
 • Definicja okrąg wielki na sferze Co znaczy przecięcia się danej sfery z płaszczyzną przechodzącą poprzez jej środek. Środek tego okręgu pokrywa się ze środkiem danej sfery, a jego co znaczy.
 • Definicja Drgań Okres Co znaczy zobacz drgania i drgania harmoniczne słownik.
 • Definicja Funkcji Okres Co znaczy zobacz funkcja okresowa znaczenie.
 • Definicja Funkcji Podstawowy Okres Co znaczy zobacz funkcja okresowa czym jest.
 • Definicja Matematyczna Olimpiada Co znaczy ogólnopolskie zawody matematyczne poświęcone dla uczniów szkół średnich, a organizowane od 1949 r. poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne co to jest.
 • Definicja Punkt Ombiliczny Co znaczy lub kulisty) - pkt. powierzchni, gdzie wszystkie przekroje normalne powierzchni mają równe krzywizny, na przykład punkty elipsoidy definicja.
 • Definicja Omega Co znaczy ostatnia, dwudziesta czwarta litera alfabetu greckiego co znaczy.
 • Definicja Domknięcia Operacja Co znaczy zobacz domknięcie zbioru słownik.
 • Definicja Operator Co znaczy słowa odwzorowanie albo funkcja, stosowany raczej (aczkolwiek nie tylko) wtedy, gdy jego argumentami nie są liczby, ale funkcje albo znaczenie.
 • Definicja Brzegu Operator Co znaczy odwzorowanie przyporządkowujące każdemu łańcuchowi z gatunku łańcuchów ustalonego kompleksu łańcuch będący jego brzegiem czym jest.
 • Definicja Eliptyczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy co to jest.
 • Definicja Hamiltona Operator Co znaczy zobacz hamiltonian definicja.
 • Definicja Hiperboliczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy co znaczy.
 • Definicja A Laplace Operator Co znaczy zobacz laplasjan słownik.
 • Definicja Paraboliczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy znaczenie.
 • Definicja Hiperboloidy Hiperboli Osie Co znaczy symetrii hiperboli (hiperboloidy), łączące punkty wspólne tych osi z hiperbolą (hiperboloidą) albo hiperbolą (hiperboloidą) z nią sprzężoną czym jest.
 • Definicja Kategorii Obiekt Co znaczy zobacz kategoria co to jest.
 • Definicja Ograniczony Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej będący obszarem i zawierający się w pewnej kuli definicja.
 • Definicja Ciągłość Obustronna Co znaczy ciągłość funkcji zmiennej rzeczywistej. Zobacz funkcja jednostronnie ciągła co znaczy.
 • Definicja Zerowy Odcinek Co znaczy odcinek, którego oba końce są tym samym punktem. Odcinek taki nie ma punktów wewnętrznych, a właściwie również końców, bo redukuje się do słownik.
 • Definicja odległość punktu od płaszczyzny Co znaczy płaszczyzny M to jest długość prostopadłego do płaszczyzny M odcinka [PQ], łączącego pkt. P z punktem Q, położonym na płaszczyźnie M znaczenie.
 • Definicja odległość punktu od zbioru Co znaczy podzbiorem przestrzeni metrycznej o metryce ρ, to odległość d(P,A) punktu P tej przestrzeni od zbioru A jest ustalona wzorem Zwłaszcza wzór czym jest.
 • Definicja Jednoznaczna Odpowiedniość Co znaczy będąca relacją jednoznaczną względem zmiennej wyróżnionej, a więc tej, której wartości są przyporządkowywane wartościom pozostałych co to jest.
 • Definicja Jednoznaczna Wzajemnie Odpowiedniość Co znaczy będąca relacją jednoznaczną zarówno względem zmiennej wyróżnionej, jak i zespołu pozostałych zmiennych. Zobacz jednoznaczność stosunku definicja.
 • Definicja Odwrotność Co znaczy obiekt odwrotny względem mnożenia. Zwłaszcza odwrotnością liczby a różnej od zera nazywa się liczbę, a więc a- 1 co znaczy.
 • Definicja Konforemne Odwzorowanie Co znaczy płaszczyzny na tę samą albo inną płaszczyznę lub powierzchni na tę samą albo inną powierzchnię, przy którym obrazem dowolnych linii słownik.
 • Definicja Stożkowej Ognisko Co znaczy położony na tej samej płaszczyźnie co stożkowa S, iż relacja odległości |OP| dowolnego punktu P stożkowej S od punktu O do odległości d(P,K znaczenie.
 • Definicja Płaszczyzny Równanie Ogólne Co znaczy równania płaszczyzny, którą można przedstawić każdą płaszczyznę. Najczęściej nazwą tą obejmuje się równania płaszczyzn postaci ax + aby czym jest.
 • Definicja Koncentryczne Okręgi Co znaczy okręgi mające wspólny środek (koncentryczny = współśrodkowy co to jest.
 • Definicja Ściętego Stożka Objętość Co znaczy o promieniach podstaw r1 i r2 i wysokości h wynosi definicja.
 • Definicja Zerowy Obrót Co znaczy nazwa obrotu o kąt zerowy (kąty zerowe - w przestrzeni trójwymiarowej). Taki obrót jest przekształceniem tożsamościowym płaszczyzny co znaczy.
 • Definicja Statystyczna Obserwacja Co znaczy wstępny faza badania statystycznego populacji, opierający na określeniu jej cech i zakresu ich badania słownik.
 • Definicja Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej, na przykład wnętrze koła albo kąta jest obszarem, a całe koło ani cały kąt nie są obszarami (ponieważ znaczenie.
 • Definicja Domknięty Obszar Co znaczy zazwyczaj podzbiór przestrzeni topologicznej, będący domknięciem pewnego obszaru. Tak rozumiany region domknięty najczęściej jednak nie czym jest.
 • Definicja Jednospójny Obszar Co znaczy region będący zbiorem jednospójnym. Zobacz jednospójność co to jest.
 • Definicja Kąta Obszar Co znaczy zestaw wszystkich punktów należących do wnętrza kąta i jego ramion definicja.
 • Definicja Granica Obustronna Co znaczy granica funkcji zmiennej rzeczywistej. Zobacz granica lewostronna co znaczy.
 • Definicja Wielokąta Obwód Co znaczy suma długości wszystkich boków tego wielokąta słownik.
 • Definicja Zwierciadlane Odbicie Co znaczy inna nazwa symetrii osiowej na płaszczyźnie albo symetrii płaszczyznowej w przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Losowej Zmiennej Odchylenia Co znaczy charakteryzujące rozrzut wartości zmiennej losowej, wyrażane zazwyczaj jako wartość oczekiwana nowej zmiennej losowej, będącej różnicą czym jest.
 • Definicja Przeciętne Odchylenie Co znaczy od stałej a jest wartością oczekiwaną E zmiennej losowej Y = X - a, a więc E(X - a). Przeważnie rozważa się odchylenia przeciętne zmiennej co to jest.
 • Definicja Kwadratowe Średnie Odchylenie Co znaczy zmiennej losowej X od stałej a jest wartością oczekiwaną kwadratu zmiennej losowej (X - a), a więc wynosi E[(X - a)2 definicja.
 • Definicja Prostopadłe Odcinki Co znaczy odcinki niezerowe, zawierające się w dwóch prostych prostopadłych co znaczy.
 • Definicja Równoległe Odcinki Co znaczy odcinki niezerowe, zawierające się w dwóch prostych równoległych (również w jednej prostej słownik.
 • Definicja odcinki zachodzące na siebie Co znaczy odcinki, mające co najmniej dwa różne punkty wspólne. Zarówno suma, jak i część wspólna dwóch odcinków zachodzących na siebie jest znaczenie.
 • Definicja Funkcji Odejmowanie Co znaczy wspólnej dziedzinie D i o wartościach z przestrzeni, gdzie jest określone odejmowanie jej przedmiotów, ustala się różnicę h = f - g, a czym jest.
 • Definicja Macierzy Odejmowanie Co znaczy A = [aij]i = 1,...,n; j = 1,...,m macierzy B = [bij]i= 1,...,n; j = 1,...,m, o tej samej co macierz A ilości wierszy i kolumn, bazuje na co to jest.
 • Definicja Odjemna Co znaczy nazwa tego elementu, od którego w działaniu odejmowania odejmuje się drugi obiekt, zwany odjemnikiem definicja.
 • Definicja Foremnego Dwudziestościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi co znaczy.
 • Definicja Foremnego Dwunastościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi słownik.
 • Definicja Elipsoidy Objętość Co znaczy o półosiach a,b,c > 0 wynosi znaczenie.
 • Definicja Graniastosłupa Objętość Co znaczy iloczynowi pola s jego podstawy poprzez jego wysokość h, będącą odległością płaszczyzn równoległych, na których leżą podstawy tego czym jest.
 • Definicja Kuli Objętość Co znaczy o promieniu r wynosi co to jest.
 • Definicja objętość kuli n wymiarowej Co znaczy oznaczoną poprzez Vn(r), można wyrazić następującym wzorem rekurencyjnym . Znając V1(r) = 2r i V2(r) = π r2, można zeń wyliczać kolejno definicja.
 • Definicja Kuli Odcinka Objętość Co znaczy o promieniu r i wysokości h (odcinek kuli) wynosi co znaczy.
 • Definicja Ostrosłupa Objętość Co znaczy wynosi, gdzie s jest polem podstawy a h - wysokością tego ostrosłupa słownik.
 • Definicja Ściętego Ostrosłupa Objętość Co znaczy o wysokości h i polach podstaw równych s i s´ wynosi znaczenie.
 • Definicja Foremnego Ośmiościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r wynosi czym jest.
 • Definicja Kulistego Pierścienia Objętość Co znaczy o promieniu r1 sfery wewnętrznej i promieniu r2 sfery zewnętrznej wynosi co to jest.
 • Definicja obraz funkcji zdaniowej (warunku) Co znaczy tych wartości zmiennej, po podstawieniu których za zmienną funkcja zdaniowa (warunek) staje się zdaniem prawdziwym, na przykład obrazem definicja.
 • Definicja Zbioru Homeomorficzny Obraz Co znaczy obrazu podzbioru przestrzeni topologicznej poprzez jej odwzorowanie homeomorficzne w tę samą albo inną przestrzeń topologiczną. Obraz co znaczy.
 • Definicja Inwersyjny Obraz Co znaczy obraz figury płaskiej poprzez odwzorowanie, będące inwersją względem okręgu położonego na płaszczyźnie tej figury słownik.
 • Definicja Powierzchni Sferyczny Obraz Co znaczy odwzorowania przyporządkowującego każdemu punktowi P powierzchni zorientowanej M pkt. Q(P), będący końcem wektora zaczepionego w określonym znaczenie.
 • Definicja Relacji Obcięcie Co znaczy zobacz zacieśnienie stosunku czym jest.
 • Definicja Przystające Okręgi Co znaczy figurami przystającymi są okręgi o równych promieniach i tylko takie co to jest.
 • Definicja Objętość Co znaczy trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, pokrywająca się z miarą Jordana w tej przestrzeni. Objętość brył mierzalnych w sensie Jordana definicja.
 • Definicja Toroidalnej Bryły Objętość Co znaczy powstałej poprzez obrót koła o promieniu r > 0 wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tego koła w odległości c > r od jego środka wyraża się co znaczy.
 • Definicja Foremnego Czworościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi słownik.
 • Definicja Warunków Alternatywy Obraz Co znaczy tych wartości zmiennej, dla których alternatywa tych warunków jest spełniona, a więc po podstawieniu których za zmienną alternatywa ta znaczenie.
 • Definicja Jednostkowy Odcinek Co znaczy odcinek o długości równej 1 czym jest.
 • Definicja Otwarty Odcinek Co znaczy odcinek bez jego końców, a więc zestaw wszystkich punktów wewnętrznych odcinka co to jest.
 • Definicja Zorientowany Odcinek Co znaczy zobacz odcinek skierowany definicja.
 • Definicja Osiem Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby siedem. Zobacz aksjomatyka liczb naturalnych co znaczy.
 • Definicja Płaszczyźnie Na Obrót Co znaczy zobacz obrót 1 słownik.
 • Definicja Przestrzeni W Obrót Co znaczy zobacz obrót znaczenie.
 • Definicja Różnowartościowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa czym jest.
 • Definicja Liniowy Operator Co znaczy zobacz operacja liniowa co to jest.
 • Definicja Ośmiobok Co znaczy inna nazwa ośmiokąta definicja.
 • Definicja Ostrosłup Ośmiokątny Co znaczy zobacz ostrosłup co znaczy.
 • Definicja Okrąg Co znaczy punktów płaszczyzny równo odległych od ustalonego jej punktu. Pkt. ten nazywa się środkiem okręgu, a odległość dowolnego punktu okręgu od słownik.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Okrąg, Ośmiokątny Ostrosłup, Ośmiobok, Operator Liniowy, Odwzorowanie Różnowartościowe, Obrót W Przestrzeni, Obrót Na Płaszczyźnie, Osiem, Odcinek Zorientowany co to znaczy.

Słownik Okrąg, Ośmiokątny Ostrosłup, Ośmiobok, Operator Liniowy co to jest.