Oś odciętych co znaczy okres ułamka dziesiętnego krzyżówka ogólny wyraz ciągu co to jest omikron.
operator logiczny obserwacja co to jest

Definicje matematyka na O

 • Definicja Logiczny Operator Co znaczy zbiorze zdań albo warunków i przyporządkowująca im nowe zdania albo warunki. Operatorami logicznymi są na przykład kwantyfikatory, negacja co znaczy.
 • Definicja Statystyczna Obserwacja Co znaczy wstępny faza badania statystycznego populacji, opierający na określeniu jej cech i zakresu ich badania krzyżówka.
 • Definicja Nieograniczony Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej będący obszarem i nie zawierający się w żadnej kuli co to jest.
 • Definicja Orientowalność Co znaczy zobacz orientacja powierzchni słownik.
 • Definicja Warunku Obraz Co znaczy zobacz obraz funkcji zdaniowej czym jest.
 • Definicja Odwrotność Co znaczy obiekt odwrotny względem mnożenia. Zwłaszcza odwrotnością liczby a różnej od zera nazywa się liczbę, a więc a- 1 co oznacza.
 • Definicja Foremnego Dwudziestościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi tłumaczenie.
 • Definicja Różnowartościowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa przykłady.
 • Definicja Wielomianów Odejmowanie Co znaczy bazuje na dodawaniu wielomianu przeciwnego do wielomianu odejmowanego definicja.
 • Definicja Liniowy Operator Co znaczy zobacz operacja liniowa encyklopedia.
 • Definicja Wielokąta Obszar Co znaczy zestaw wszystkich punktów należących do wnętrza wielokąta i jego boków jak działa.
 • Definicja Operator Co znaczy słowa odwzorowanie albo funkcja, stosowany raczej (aczkolwiek nie tylko) wtedy, gdy jego argumentami nie są liczby, ale funkcje albo czy jest.
 • Definicja Odra Co znaczy pierwszych maszyn cyfrowych polskiej konstrukcji, wytwarzanych w latach sześćdziesiątych XX w. poprzez zakłady ELWRO we Wrocławiu pojęcie.
 • Definicja Obrotowej Bryły Objętość Co znaczy powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Ox wykresu funkcji f: R ⊇ [a,b] [0, ∞) i płaszczyznami prostopadłymi do osi Ox wyjaśnienie.
 • Definicja Równoległościanu Objętość Co znaczy o polu podstawy s i wysokości h wynosi sh,bo równoległościan jest graniastosłupem opis.
 • Definicja Grupy Działania Orbita Co znaczy jest działaniem ekipy G na elementach przestrzeni X, to orbitą elementu x0 ∈ X względem tego działania nazywa się zestaw wszystkich takich informacje.
 • Definicja Przestrzeni W Obrót Co znaczy zobacz obrót znaczenie.
 • Definicja Macierzy Odejmowanie Co znaczy A = [aij]i = 1,...,n; j = 1,...,m macierzy B = [bij]i= 1,...,n; j = 1,...,m, o tej samej co macierz A ilości wierszy i kolumn, bazuje na co znaczy.
 • Definicja Kąta Odkładanie Co znaczy POQ i danej półprostej AB→ bazuje na konstrukcji takiego kąta ∠ BAC, którego jednym ramieniem jest dana półprosta i który przystaje do krzyżówka.
 • Definicja Kulisty Kuli Odcinek Co znaczy wspólną częścią kuli i jednej z dwóch półprzestrzeni, na jakie dzieli przestrzeń płaszczyzna przechodząca poprzez punkty wewnętrzne tej co to jest.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Obraz Co znaczy wszystkich wartości tego odwzorowania. Jest on podprzestrzenią liniową przestrzeni wartości tego odwzorowania liniowego. Np. obrazem słownik.
 • Definicja Odpowiedniość Co znaczy termin stosowany w matematyce raczej nie w znaczeniu ściśle ustalonym, ale w znaczeniu pochodzącym z języka potocznego. Można aby go czym jest.
 • Definicja Płaszczyźnie Na Obrót Co znaczy zobacz obrót 1 co oznacza.
 • Definicja Rzędnych Oś Co znaczy druga oś kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie tłumaczenie.
 • Definicja Otoczenie Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest takim otwartym podzbiorem U przestrzeni X, iż P ∈ U. Jeśli Y jest podprzestrzenią przestrzeni przykłady.
 • Definicja Cassiniego Owal Co znaczy zobacz krzywe Cassiniego definicja.
 • Definicja Różniczkowalne Odwzorowanie Co znaczy D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi i unormowanymi o normach oznaczanych tym samym symbolem || ||, nazywa się różniczkowalnym w encyklopedia.
 • Definicja Całkowy Operator Co znaczy na pewnym zbiorze funkcji dzięki ich całkowania. Regularnie rozważa się operatory całkowe f g, gdzie funkcja g jest ustalona wzorem postaci jak działa.
 • Definicja Kulistego Pierścienia Objętość Co znaczy o promieniu r1 sfery wewnętrznej i promieniu r2 sfery zewnętrznej wynosi czy jest.
 • Definicja Addytywne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja addytywna pojęcie.
 • Definicja Przesunięcia Operator Co znaczy sc każdej funkcji f zmiennej rzeczywistej, określonej w przedziale Δ, funkcji scf określonej wzorem scf(x) = f(x - c) dla x ∈ Δc wyjaśnienie.
 • Definicja Standardowe Odchylenie Co znaczy zobacz dyspersja opis.
 • Definicja Pól Obliczanie Co znaczy mierzy się, ale oblicza jako pola odpowiednich figur geometrycznych opierając się na znajomości długości ich odcinków charakterystycznych i informacje.
 • Definicja okrąg wielki na sferze Co znaczy przecięcia się danej sfery z płaszczyzną przechodzącą poprzez jej środek. Środek tego okręgu pokrywa się ze środkiem danej sfery, a jego znaczenie.
 • Definicja Obrót Co znaczy f płaszczyzny, będące jej przekształceniem tożsamościowym albo izometrią mającą jeden pkt. stały O = f(O), zwany środkiem obrotu f, i tę co znaczy.
 • Definicja Kąta Obszar Co znaczy zestaw wszystkich punktów należących do wnętrza kąta i jego ramion krzyżówka.
 • Definicja Relacji Obcięcie Co znaczy zobacz zacieśnienie stosunku co to jest.
 • Definicja Hiperboloidy Hiperboli Osie Co znaczy symetrii hiperboli (hiperboloidy), łączące punkty wspólne tych osi z hiperbolą (hiperboloidą) albo hiperbolą (hiperboloidą) z nią sprzężoną słownik.
 • Definicja Długości Obliczanie Co znaczy odcinka określa się bądź drogą jego bezpośredniego pomiaru, bądź, jeżeli odcinek nie jest popularny do bezpośredniego pomiaru, drogą czym jest.
 • Definicja Izopowierzchniowe Odwzorowanie Co znaczy płaszczyzny na tę samą albo inną płaszczyznę lub powierzchni na tę samą albo inną powierzchnię, przy którym obrazem każdej figury jest co oznacza.
 • Definicja Dwuliniowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz dwuliniowe odwzorowanie tłumaczenie.
 • Definicja Stożka Oś Co znaczy poprzez wierzchołek stożka i środek jego podstawy; jest prostą prostopadłą do płaszczyzny podstawy stożka prostego i zarazem osią obrotu przykłady.
 • Definicja Odwrotne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja odwrotna definicja.
 • Definicja Losowej Zmiennej Odchylenia Co znaczy charakteryzujące rozrzut wartości zmiennej losowej, wyrażane zazwyczaj jako wartość oczekiwana nowej zmiennej losowej, będącej różnicą encyklopedia.
 • Definicja Ortogonalność Co znaczy z gr. „prostopadłość” jak działa.
 • Definicja Płaszczyzny Równanie Ogólne Co znaczy równania płaszczyzny, którą można przedstawić każdą płaszczyznę. Najczęściej nazwą tą obejmuje się równania płaszczyzn postaci ax + aby czy jest.
 • Definicja Brzegu Operator Co znaczy odwzorowanie przyporządkowujące każdemu łańcuchowi z gatunku łańcuchów ustalonego kompleksu łańcuch będący jego brzegiem pojęcie.
 • Definicja Konforemne Odwzorowanie Co znaczy płaszczyzny na tę samą albo inną płaszczyznę lub powierzchni na tę samą albo inną powierzchnię, przy którym obrazem dowolnych linii wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Wartości Obliczanie Co znaczy funkcji wymiernej oblicza się poprzez wykonanie na jej argumentach działań arytmetycznych występujących we wzorze określającym tę funkcję opis.
 • Definicja Kuli Wycinka Objętość Co znaczy objętość wypukłego wycinka kuli o promieniu r i wysokości czaszy h wynosi informacje.
 • Definicja Ośmiościan Co znaczy zobacz bryły platońskie znaczenie.
 • Definicja Stożkowej Ognisko Co znaczy położony na tej samej płaszczyźnie co stożkowa S, iż relacja odległości |OP| dowolnego punktu P stożkowej S od punktu O do odległości d(P,K co znaczy.
 • Definicja Ciągłe Jednostajnie Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja jednostajnie ciągła krzyżówka.
 • Definicja odległość punktu od płaszczyzny Co znaczy płaszczyzny M to jest długość prostopadłego do płaszczyzny M odcinka [PQ], łączącego pkt. P z punktem Q, położonym na płaszczyźnie M co to jest.
 • Definicja ograniczoność w sensie porządkowym Co znaczy przestrzeni X, uporządkowanej poprzez relację ≤ będącą porządkiem w X, nazywa się ograniczonym w sensie porządkowym, gdy istnieją takie słownik.
 • Definicja Apoloniusza Okrąg Co znaczy zobacz Apoloniusza okrąg czym jest.
 • Definicja Schmidta Metodą Ortogonalizacja Co znaczy ortogonalizacji bazuje na znalezieniu dla danego układu {u1,...,un} wektorów liniowo niezależnych przestrzeni euklidesowej Π, o wymiarze co oznacza.
 • Definicja Domknięty Obszar Co znaczy zazwyczaj podzbiór przestrzeni topologicznej, będący domknięciem pewnego obszaru. Tak rozumiany region domknięty najczęściej jednak nie tłumaczenie.
 • Definicja Stożka Objętość Co znaczy o promieniu podstawy r i wysokości h wynosi przykłady.
 • Definicja Oktaedr Co znaczy gr. „ośmiościan”. Zobacz bryły platońskie definicja.
 • Definicja Trygonometryczny Okrąg Co znaczy zobacz koło trygonometryczne, funkcje trygonometryczne encyklopedia.
 • Definicja Toroidalnej Bryły Objętość Co znaczy powstałej poprzez obrót koła o promieniu r > 0 wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tego koła w odległości c > r od jego środka wyraża się jak działa.
 • Definicja Biegunowa Oś Co znaczy zobacz współrzędne biegunowe czy jest.
 • Definicja Styczne Okręgi Co znaczy nazywa się stycznymi, gdy zawierają się w jednej płaszczyźnie i mają precyzyjnie jeden pkt. wspólny. Ustalenia tego nie można jednak pojęcie.
 • Definicja Współrzędnych Układu Obrót Co znaczy kartezjańskie układy współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni mają wspólny start i określają tę samą orientację, to mówi się, iż wyjaśnienie.
 • Definicja Symetrii Oś Co znaczy albo przestrzennej A jest taką prostą L, iż dla każdego punktu P figury A pkt. P´, symetryczny do P względem prostej L, również należy do A opis.
 • Definicja Hiperboliczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy informacje.
 • Definicja Kuli Odcinka Objętość Co znaczy o promieniu r i wysokości h (odcinek kuli) wynosi znaczenie.
 • Definicja Wielokąta Obwód Co znaczy suma długości wszystkich boków tego wielokąta co znaczy.
 • Definicja Relacji Obraz Co znaczy stosunku ℜ pomiędzy liczbami rzeczywistymi, będącej podzbiorem zbioru R2 wszystkich par liczb rzeczywistych, jej obrazem jest zestaw krzyżówka.
 • Definicja Ściętego Ostrosłupa Objętość Co znaczy o wysokości h i polach podstaw równych s i s´ wynosi co to jest.
 • Definicja obwiednia (powłoka) wypukła zbioru Co znaczy A w przestrzeni euklidesowej (afinicznej) dowolnego wymiaru jego obwiednią (albo powłoką) wypukłą nazywa się zestaw convA, będący wspólną słownik.
 • Definicja Paraboliczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy czym jest.
 • Definicja Okręgu Równanie Ogólne Co znaczy równania okręgu, którą można przedstawić każdy okrąg. W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie ogólnymi równaniami okręgu są co oznacza.
 • Definicja Foremnego Ośmiościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r wynosi tłumaczenie.
 • Definicja Ogólność Co znaczy twierdzeń i innych ujęć matematycznych, polegająca na rozszerzaniu zakresu ich stosowalności, na przykład definicja funkcji czy stosunku przykłady.
 • Definicja Odejmowanie Co znaczy nieprzemienne, określane dzięki dodawania: bądź wzorem a - b = a + (- b) orzekającym, iż odjęcie od a elementu b bazuje na dodaniu do a definicja.
 • Definicja Foremny Ośmiokąt Co znaczy wielokątem foremnym. Ośmiokąt foremny można dostać, dołączając do wierzchołków kwadratu punkty przecięcia się symetralnych jego boków z encyklopedia.
 • Definicja odległość punktu od prostej Co znaczy prostej L to jest długość |PQ| prostopadłego do prostej L odcinka [PQ], łączącego pkt. P z punktem Q, położonym na prostej L. Jeżeli (x0,y0 jak działa.
 • Definicja Proporcjonalność Odwrotna Co znaczy zobacz proporcjonalność odwrotna czy jest.
 • Definicja objętość kuli n wymiarowej Co znaczy oznaczoną poprzez Vn(r), można wyrazić następującym wzorem rekurencyjnym . Znając V1(r) = 2r i V2(r) = π r2, można zeń wyliczać kolejno pojęcie.
 • Definicja Funkcji Podstawowy Okres Co znaczy zobacz funkcja okresowa wyjaśnienie.
 • Definicja Współmierne Odcinki Co znaczy niezerowe odcinki [AB] i [CD], dla których istnieje taki niezerowy odcinek [PQ], iż każdy z odcinków [AB] i [CD] jest jego wielokrotnością opis.
 • Definicja okrąg mały na sferze Co znaczy przecięcia się danej sfery z płaszczyzną nie przechodzącą poprzez jej środek, ale odległą od niego mniej niż o długość promienia sfery informacje.
 • Definicja Łuku Orientacja Co znaczy zwrot łuku) - zobacz łuk skierowany znaczenie.
 • Definicja Zbiorów Odejmowanie Co znaczy odmiennie niż inne odejmowania. Odjęcie od podzbioru A przestrzeni X jej podzbioru B bazuje gdyż na utworzeniu zbioru A \ B, zwanego co znaczy.
 • Definicja Opisany Okrąg Co znaczy okręgiem przechodzącym poprzez wszystkie wierzchołki tego wielokąta. Można go wyznaczyć znajdując pkt. S przecięcia się symetralnych dwóch krzyżówka.
 • Definicja Dziesiętny Ułamek Okresowy Co znaczy dziesiętny c,c1c2... pewnej liczby a, gdzie c jest całością liczby a, zaś c1,c2,... - kolejnymi cyframi jej rozwinięcia dziesiętnego, dla co to jest.
 • Definicja Odwzorowanie Co znaczy Termin rzadko stosowany odnosząc się do funkcji o wartościach liczbowych, a przeważnie stosowany w sytuacjach, gdy przestrzeniami słownik.
 • Definicja obraz funkcji zdaniowej (warunku) Co znaczy tych wartości zmiennej, po podstawieniu których za zmienną funkcja zdaniowa (warunek) staje się zdaniem prawdziwym, na przykład obrazem czym jest.
 • Definicja Równania Rozwiązanie Obce Co znaczy przedmiot) nie będąca rozwiązaniem danego równania, ale będąca rozwiązaniem równania otrzymanego z danego równania poprzez jego co oznacza.
 • Definicja Odcinka Odkładanie Co znaczy niezerowego [PQ] i danego punktu O na prostej L bazuje na znalezieniu takiego punktu A na prostej L, iż PQ ≡ OA, a więc iż odcinki [PQ] i tłumaczenie.
 • Definicja Omega Co znaczy ostatnia, dwudziesta czwarta litera alfabetu greckiego przykłady.
 • Definicja Zerowy Obrót Co znaczy nazwa obrotu o kąt zerowy (kąty zerowe - w przestrzeni trójwymiarowej). Taki obrót jest przekształceniem tożsamościowym płaszczyzny definicja.
 • Definicja Pełny Obrót Co znaczy zobacz ruch obrotowy encyklopedia.
 • Definicja Ostrosłup Ośmiokątny Co znaczy zobacz ostrosłup jak działa.
 • Definicja Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej, na przykład wnętrze koła albo kąta jest obszarem, a całe koło ani cały kąt nie są obszarami (ponieważ czy jest.
 • Definicja Krzywych Rodziny Obwiednia Co znaczy każdym swoim punkcie jest styczna do pewnej krzywej danej rodziny krzywych, na przykład obwiednią rodziny okręgów na płaszczyźnie Π, o pojęcie.
 • Definicja Kategorii Obiekt Co znaczy zobacz kategoria wyjaśnienie.
 • Definicja Liczbowa Oś Co znaczy kartezjańskim układem współrzędnych w przestrzeni jednowymiarowej, a więc na prostej. Złożona jest nań: 1) określenie na danej prostej L opis.
 • Definicja Pryzmatoidu Objętość Co znaczy równych s1 i s2 i wysokości h wynosi, gdzie s jest polem przekroju pryzmatoidu płaszczyzną równoległą do płaszczyzn podstaw i równo odległą informacje.
 • Definicja Niewspółmierne Odcinki Co znaczy AB] i [CD], dla których nie istnieje taki niezerowy odcinek [PQ], iż zarówno odcinek [AB], jak i [CD] jest jego wielokrotnością, a więc znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Orientacja Co znaczy powierzchni S istnieje rodzina {Uλ }λ ∈ Λ jej podzbiorów otwartych, pokrywających całą powierzchnię S, a w każdym z nich jest określone co znaczy.
 • Definicja Koła Okrąg Co znaczy okrąg będący brzegiem danego koła krzyżówka.
 • Definicja Pochodnych Obliczanie Co znaczy bazuje na wykorzystaniu twierdzeń o różniczkowaniu nie wszystkich klas funkcji i twierdzeń o pochodnych funkcji otrzymanych w rezultacie co to jest.
 • Definicja objętość bryły pod wykresem Co znaczy i nieujemną funkcją rzeczywistą dwóch zmiennych, to objętość V bryły ograniczonej powierzchnią o równaniu z = f(x,y), będącą wykresem słownik.
 • Definicja Afinicznej Koneksji Obiekt Co znaczy geometryczny Γ, mający w n wymiarowej przestrzeni n3 współrzędnych Γ (σ) = {Γ i,j,k} i prawo ich transformacji gdzie {Γ ´l,m,n} = Γ (σ ´ czym jest.
 • Definicja Graniastosłupa Objętość Co znaczy iloczynowi pola s jego podstawy poprzez jego wysokość h, będącą odległością płaszczyzn równoległych, na których leżą podstawy tego co oznacza.
 • Definicja Przeciętne Odchylenie Co znaczy od stałej a jest wartością oczekiwaną E zmiennej losowej Y = X - a, a więc E(X - a). Przeważnie rozważa się odchylenia przeciętne zmiennej tłumaczenie.
 • Definicja Foremnego Czworościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi przykłady.
 • Definicja Homeomorficzne Odwzorowanie Co znaczy przestrzeni topologicznych ciągłe, odwracalne i mające ciągłe odwzorowanie odwrotne, na przykład odwzorowanie f określone wzorem f(t definicja.
 • Definicja Ośmiokąt Co znaczy ośmiobok) - wielokąt o ośmiu wierzchołkach, mający również po 8 boków i kątów wewnętrznych. Ośmiokąt wypukły ma ponadto 20 przekątnych encyklopedia.
 • Definicja Drgań Okres Co znaczy zobacz drgania i drgania harmoniczne jak działa.
 • Definicja Wieloliniowe Odwzorowanie Co znaczy naturalną, a X i Y są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, to u: Xn Y nazywa się odwzorowaniem n-liniowym, gdy ono jest czy jest.
 • Definicja Otwarty Odcinek Co znaczy odcinek bez jego końców, a więc zestaw wszystkich punktów wewnętrznych odcinka pojęcie.
 • Definicja Swobodny Odcinek Co znaczy odcinków wzajemnie przystających. Definicja to reprezentuje długość odcinka, która jest jedyną wspólną właściwością wszystkich takich wyjaśnienie.
 • Definicja Planety Orbita Co znaczy linia, po której planeta wykonuje swój obieg wokół Słońca. Orbitami planet są elipsy mające Słońce w jednym ze swych ognisk opis.
 • Definicja Kwadratowe Średnie Odchylenie Co znaczy zmiennej losowej X od stałej a jest wartością oczekiwaną kwadratu zmiennej losowej (X - a), a więc wynosi E[(X - a)2 informacje.
 • Definicja Ostrosłupa Objętość Co znaczy wynosi, gdzie s jest polem podstawy a h - wysokością tego ostrosłupa znaczenie.
 • Definicja Przeciwne Orientacje Co znaczy zobacz orientacja co znaczy.
 • Definicja Odjemnik Co znaczy zobacz odjemna krzyżówka.
 • Definicja Optymalizacja Co znaczy opierające na wyborze najlepszego, z jakiegoś punktu widzenia, przebiegu określonego procesu, na przykład wytop surówki w piecu hutniczym co to jest.
 • Definicja Objętość Co znaczy trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, pokrywająca się z miarą Jordana w tej przestrzeni. Objętość brył mierzalnych w sensie Jordana słownik.
 • Definicja Wektorów Odejmowanie Co znaczy u wektora v bazuje na dodaniu do wektora u wektora - v, przeciwnego do v (odejmowanie). Dotyczy to zarówno wektorów zaczepionych, jak i czym jest.
 • Definicja odcinki zachodzące na siebie Co znaczy odcinki, mające co najmniej dwa różne punkty wspólne. Zarówno suma, jak i część wspólna dwóch odcinków zachodzących na siebie jest co oznacza.
 • Definicja Bernoulliego Owale Co znaczy algebraicznych czwartego stopnia, ustalonych równaniami postaci y4 + 2(2x2 - 3c2)y2 + c4 = 0 dla c > 0. Każda z tych krzywych złożona jest tłumaczenie.
 • Definicja Elipsoidy Elipsy Osie Co znaczy symetrii elipsy (elipsoidy), łączące punkty wspólne tych osi z elipsą (elipsoidą). Osiami elipsy (elipsoidy) nazywa się również długości przykłady.
 • Definicja Geometryczne Odwzorowanie Co znaczy najczęściej odwzorowania takich przestrzeni geometrycznych jak: przestrzenie euklidesowe i nieeuklidesowe, powierzchnie, ich podzbiory i definicja.
 • Definicja Nakrywające Odwzorowanie Co znaczy zobacz nakrycie encyklopedia.
 • Definicja Zbioru Homeomorficzny Obraz Co znaczy obrazu podzbioru przestrzeni topologicznej poprzez jej odwzorowanie homeomorficzne w tę samą albo inną przestrzeń topologiczną. Obraz jak działa.
 • Definicja Płaszczyzny Orientacja Co znaczy zobacz orientacja (dla n = 2 czy jest.
 • Definicja Graniastosłup Ośmiokątny Co znaczy zobacz graniastosłup pojęcie.
 • Definicja Euklidesowa Odległość Co znaczy długością odcinka o końcach A i B przy określonym odcinku niezerowym jako jednostce długości. Gdyż geometria przestrzeni euklidesowych nie wyjaśnienie.
 • Definicja ograniczoność w sensie metrycznym Co znaczy przestrzeni metrycznej X o metryce ρ nazywa się ograniczonym, gdy istnieje taka kula K w przestrzeni X, iż A ⊆ K albo gdy istnieje taka opis.
 • Definicja Elipsoidy Objętość Co znaczy o półosiach a,b,c > 0 wynosi informacje.
 • Definicja Kartezjusza Owale Co znaczy płaskich, będących uogólnieniami definicje elipsy. Jeśli na płaszczyźnie Π są ustalone dwa różne punkty F1 i F2, zwane ogniskami, to owalem znaczenie.
 • Definicja Jednoznaczne Wzajemnie Odwzorowanie Co znaczy inny termin oznaczający odwzorowanie różnowartościowe albo odwracalne. Zobacz funkcja różnowartościowa co znaczy.
 • Definicja Inwersyjny Obraz Co znaczy obraz figury płaskiej poprzez odwzorowanie, będące inwersją względem okręgu położonego na płaszczyźnie tej figury krzyżówka.
 • Definicja odległość punktów na powierzchni Co znaczy położonych na powierzchni S jest ustalona ich odległość |PQ|, równa długości odcinka łączącego te punkty, lecz to jest odległość nie co to jest.
 • Definicja Oscylacja Co znaczy z z łaciny „wahanie”. Np. można powiedzieć, iż funkcje sinus i cosinus oscylują od - 1 do 1 słownik.
 • Definicja Koła Obwód Co znaczy długość okręgu będącego brzegiem tego koła czym jest.
 • Definicja Ściętego Stożka Objętość Co znaczy o promieniach podstaw r1 i r2 i wysokości h wynosi co oznacza.
 • Definicja Figury Obwód Co znaczy długość linii będącej brzegiem tej figury tłumaczenie.
 • Definicja Różniczkowy Operator Co znaczy w pewnym zbiorze funkcji dzięki ich różniczkowania. Regularnie rozważa się operatory różniczkowe postaci gdzie f jest funkcją rzeczywistą o przykłady.
 • Definicja Liczba Ograniczająca Co znaczy zobacz obiekt ograniczający definicja.
 • Definicja Krzywej Orientacja Co znaczy Δ), gdzie f jest odwzorowaniem przedziału liczbowego Δ ciągłym i lokalnie odwracalnym (odwzorowanie lokalnie odwracalne), to jej orientacją encyklopedia.
 • Definicja Kołowy Koła Odcinek Co znaczy będąca wspólną częścią koła i jednej z dwóch półpłaszczyzn, na jakie dzieli jego płaszczyznę prosta przechodząca poprzez punkty wewnętrzne jak działa.
 • Definicja Wpisany Okrąg Co znaczy okręgiem stycznym do wszystkich jego boków. Można go wyznaczyć, znajdując pkt. S przecięcia się dwusiecznych dwóch sąsiednich kątów danego czy jest.
 • Definicja Prostopadłościanu Objętość Co znaczy s jego podstawy poprzez jego wysokość h albo iloczynem abh, gdzie a i b są długościami nierównoległych boków prostokąta, będącego pojęcie.
 • Definicja Współśrodkowe Okręgi Co znaczy zobacz okręgi koncentryczne wyjaśnienie.
 • Definicja Odcinek Co znaczy złożony z dwóch punktów A i B, zwanych końcami odcinka [AB], i wszystkich punktów C leżących pomiędzy punktami A i B, zwanych punktami opis.
 • Definicja Harmoniczny Oscylator Co znaczy wytwarzające drgania harmoniczne. Prostym urządzeniem tego typu jest koralik nawleczony na strunę, do którego po obu stronach kanalika informacje.
 • Definicja Obrotu Oś Co znaczy zobacz obrót 2., powierzchnia obrotowa, ruch obrotowy znaczenie.
 • Definicja Zerowy Odcinek Co znaczy odcinek, którego oba końce są tym samym punktem. Odcinek taki nie ma punktów wewnętrznych, a właściwie również końców, bo redukuje się do co znaczy.
 • Definicja Wahadła Wahań Okres Co znaczy zobacz drgania harmoniczne krzyżówka.
 • Definicja Domknięcia Operacja Co znaczy zobacz domknięcie zbioru co to jest.
 • Definicja Hamiltona Operator Co znaczy zobacz hamiltonian słownik.
 • Definicja Zwierciadlane Odbicie Co znaczy inna nazwa symetrii osiowej na płaszczyźnie albo symetrii płaszczyznowej w przestrzeni czym jest.
 • Definicja Granica Obustronna Co znaczy granica funkcji zmiennej rzeczywistej. Zobacz granica lewostronna co oznacza.
 • Definicja Ortocentrum Co znaczy przecięcia się trzech prostych, na których leżą wysokości trójkąta. Dla trójkąta ostrokątnego jest on wprost punktem przecięcia się tłumaczenie.
 • Definicja Układ Ortogonalny Co znaczy nieskończony ciąg wzajemnie prostopadłych wektorów przestrzeni euklidesowej albo przestrzeni Hilberta. Gdyż regularnie elementami (a więc przykłady.
 • Definicja Geometryczny Obiekt Co znaczy przyporządkowujące każdemu dopuszczalnemu układowi współrzędnych σ w jakiejś przestrzeni, na przykład na rozmaitości różniczkowej definicja.
 • Definicja Oktant Co znaczy przystających części, na jakie dzielą przestrzeń trzy płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Oktanty są więc przestrzennymi odpowiednikami encyklopedia.
 • Definicja Izometryczne Odwzorowanie Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne jak działa.
 • Definicja Krzywej Sferyczny Obraz Co znaczy odwzorowania przyporządkowującego każdemu punktowi P krzywej C pkt. Q(P), będący końcem wektora zaczepionego w określonym punkcie O czy jest.
 • Definicja Prostej Równanie Ogólne Co znaczy równania prostej, którą można przedstawić każdą prostą. Najczęściej nazwą tą obejmuje się na płaszczyźnie równania prostych postaci ax pojęcie.
 • Definicja Regularne Odwzorowanie Co znaczy naturalnych odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rm nazywa się regularnym w punkcie x ∈ D, gdy jest w tym punkcie klasy regularności C1 i macierz ƒ wyjaśnienie.
 • Definicja Współrzędnych Układu Osie Co znaczy zobacz kartezjański układ współrzędnych opis.
 • Definicja Koncentryczne Okręgi Co znaczy okręgi mające wspólny środek (koncentryczny = współśrodkowy informacje.
 • Definicja Granicy Definicja Otoczeniowa Co znaczy przestrzeniami topologicznymi, f: X ⊇ D Y a x0 jest punktem skupienia zbioru D, to obiekt y0 ∈ Y jest granicą odwzorowania f w punkcie x0 znaczenie.
 • Definicja Perspektywicznej Kolineacji Oś Co znaczy zobacz kolineacja perspektywiczna co znaczy.
 • Definicja Odcięta Co znaczy pierwsza współrzędna punktu w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie krzyżówka.
 • Definicja Sześcianu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi a3, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi co to jest.
 • Definicja Układ Ortonormalny Co znaczy ortogonalny układ, którego wyrazami są wektory jednostkowe słownik.
 • Definicja Matematyczna Olimpiada Co znaczy ogólnopolskie zawody matematyczne poświęcone dla uczniów szkół średnich, a organizowane od 1949 r. poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne czym jest.
 • Definicja Ograniczony Obszar Co znaczy podzbiór przestrzeni metrycznej będący obszarem i zawierający się w pewnej kuli co oznacza.
 • Definicja Jednospójny Obszar Co znaczy region będący zbiorem jednospójnym. Zobacz jednospójność tłumaczenie.
 • Definicja Przystające Okręgi Co znaczy figurami przystającymi są okręgi o równych promieniach i tylko takie przykłady.
 • Definicja Ósemka Co znaczy 1. nazwa cyfry 8; 2. nazwa skończonego ciągu o ośmiu słowach definicja.
 • Definicja Orientacja Co znaczy przestrzeni afinicznej (euklidesowej) jest klasą zgodnych, n-wyrazowych ciągów (v1,...,vn) wektorów liniowo niezależnych, nie mniej jednak encyklopedia.
 • Definicja Prostopadłe Odcinki Co znaczy odcinki niezerowe, zawierające się w dwóch prostych prostopadłych jak działa.
 • Definicja Matematyczne Oznaczenia Co znaczy dwa typy: oznaczenia stałych i oznaczenia zmiennych. Pierwszy z tych rodzajów obejmuje na przykład oznaczenia działań (+, -, ·,:, × i in czy jest.
 • Definicja Funkcji Okres Co znaczy zobacz funkcja okresowa pojęcie.
 • Definicja Warunków Alternatywy Obraz Co znaczy tych wartości zmiennej, dla których alternatywa tych warunków jest spełniona, a więc po podstawieniu których za zmienną alternatywa ta wyjaśnienie.
 • Definicja Powierzchni Sferyczny Obraz Co znaczy odwzorowania przyporządkowującego każdemu punktowi P powierzchni zorientowanej M pkt. Q(P), będący końcem wektora zaczepionego w określonym opis.
 • Definicja Warunków Koniunkcji Obraz Co znaczy tych wartości zmiennej, dla których koniunkcja ta jest spełniona, a więc po podstawieniu których za zmienną koniunkcja ta staje się zdaniem informacje.
 • Definicja Jednoznaczna Wzajemnie Odpowiedniość Co znaczy będąca relacją jednoznaczną zarówno względem zmiennej wyróżnionej, jak i zespołu pozostałych zmiennych. Zobacz jednoznaczność stosunku znaczenie.
 • Definicja Jednostkowy Okrąg Co znaczy okrąg, którego promień jest równy przyjętej jednostce długości co znaczy.
 • Definicja Równopowierzchniowe Odwzorowanie Co znaczy zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe krzyżówka.
 • Definicja Prostych Odległość Co znaczy figur. W tym przypadku można jednak wskazać te punkty, których odległość jest odległością prostych. Odległość prostych przecinających się co to jest.
 • Definicja Punkt Ombiliczny Co znaczy lub kulisty) - pkt. powierzchni, gdzie wszystkie przekroje normalne powierzchni mają równe krzywizny, na przykład punkty elipsoidy słownik.
 • Definicja Całek Obliczanie Co znaczy sprowadza się poprzez iterowanie całki, regularnie poprzedzone jej przekształceniem poprzez zmianę zmiennych, do kilkakrotnego obliczenia czym jest.
 • Definicja Kuli Objętość Co znaczy o promieniu r wynosi co oznacza.
 • Definicja Liniowa Operacja Co znaczy odwzorowania liniowego przestrzeni liniowych, na przykład różniczkowanie funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej jest operacją liniową tłumaczenie.
 • Definicja Funkcji Osobliwość Co znaczy funkcji f wielu zmiennych liczbowych to jest taki pkt. dziedziny tej funkcji, gdzie zerują się wszystkie pochodne cząstkowe tej funkcji przykłady.
 • Definicja Indukcji Zasada Ogólna Co znaczy zobacz indukcja pozaskończona definicja.
 • Definicja Walca Oś Co znaczy poprzez środki obu podstaw walca; jest prostą równoległą do jego tworzących i zarazem osią obrotu walca jako bryły obrotowej encyklopedia.
 • Definicja Przybliżone Obliczenia Co znaczy praktyce bardzo regularnie używa się przybliżonych wartości różnych wielkości. To skutkuje konieczność wypracowywania nie tylko metod jak działa.
 • Definicja okrąg dziewięciu punktów (Feuerbacha) Co znaczy trójkąta to jest okrąg przechodzący poprzez środki jego boków. Okrąg ten przechodzi również poprzez spodki wszystkich trzech wysokości tego czy jest.
 • Definicja Ciągłość Obustronna Co znaczy ciągłość funkcji zmiennej rzeczywistej. Zobacz funkcja jednostronnie ciągła pojęcie.
 • Definicja Osiem Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem liczby siedem. Zobacz aksjomatyka liczb naturalnych wyjaśnienie.
 • Definicja Okrąg Co znaczy punktów płaszczyzny równo odległych od ustalonego jej punktu. Pkt. ten nazywa się środkiem okręgu, a odległość dowolnego punktu okręgu od opis.
 • Definicja Eliptyczny Operator Co znaczy zobacz operator różniczkowy informacje.
 • Definicja Ośmiobok Co znaczy inna nazwa ośmiokąta znaczenie.
 • Definicja Jednoznaczna Odpowiedniość Co znaczy będąca relacją jednoznaczną względem zmiennej wyróżnionej, a więc tej, której wartości są przyporządkowywane wartościom pozostałych co znaczy.
 • Definicja Równoległe Odcinki Co znaczy odcinki niezerowe, zawierające się w dwóch prostych równoległych (również w jednej prostej krzyżówka.
 • Definicja Skierowany Odcinek Co znaczy ukierunkowany) - odcinek o różnych końcach, ze zwrotem ustalonym poprzez zadanie kolejności końców odcinka a, na rysunkach zaznaczanym co to jest.
 • Definicja A Laplace Operator Co znaczy zobacz laplasjan słownik.
 • Definicja Liniowe Odwzorowanie Co znaczy liniowych U i V nad tym samym ciałem K to jest odwzorowanie u: U V spełniające warunek u(αx + βy) = αu(x) + βu(y) albo czym jest.
 • Definicja Odwracalne Lokalnie Odwzorowanie Co znaczy określone w przestrzeni topologicznej, o tej własności, iż dla każdego punktu x0 jego dziedziny istnieje takie otoczenie U0 tego punktu, iż co oznacza.
 • Definicja odległość punktu od zbioru Co znaczy podzbiorem przestrzeni metrycznej o metryce ρ, to odległość d(P,A) punktu P tej przestrzeni od zbioru A jest ustalona wzorem Zwłaszcza wzór tłumaczenie.
 • Definicja Ostrosłup Co znaczy wszystkie wierzchołki niezależnie od jednego leżą na jednej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną podstawy. Ściana ostrosłupa zawarta w tej przykłady.
 • Definicja Objętości Obliczanie Co znaczy ciał płynnych i sypkich określa się drogą jej pomiaru, a objętość brył o określonych kształtach oblicza się poprzez przybliżenie jej definicja.
 • Definicja Wielospójny Obszar Co znaczy zbiorem jednospójnym (jednospójność), na przykład płaszczyzna po usunięciu z niej skończonej ilości punktów jest obszarem wielospójnym, a encyklopedia.
 • Definicja Funkcji Odejmowanie Co znaczy wspólnej dziedzinie D i o wartościach z przestrzeni, gdzie jest określone odejmowanie jej przedmiotów, ustala się różnicę h = f - g, a jak działa.
 • Definicja Odjemna Co znaczy nazwa tego elementu, od którego w działaniu odejmowania odejmuje się drugi obiekt, zwany odjemnikiem czy jest.
 • Definicja Okręgu Obieg Co znaczy możliwych kierunków ruchu po okręgu, regularnie określany niematematycznie jako zgodny albo przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara pojęcie.
 • Definicja Walca Objętość Co znaczy o promieniu podstawy r i wysokości h wynosi r2h π wyjaśnienie.
 • Definicja Figur Odległość Co znaczy kresem odległości |PQ| takich punktów P i Q, iż P ∈ A a Q ∈ B. Regularnie jednak ten kres dolny jest zwyczajnie najmniejszą odległością opis.
 • Definicja Jednostkowy Odcinek Co znaczy odcinek o długości równej 1 informacje.
 • Definicja Foremnego Dwunastościanu Objętość Co znaczy o krawędzi a > 0 wynosi, a wpisanego w sferę o promieniu r > 0 wynosi znaczenie.
 • Definicja Zbioru Obraz Co znaczy podzbiorem dziedziny odwzorowania f, to jego obrazem poprzez to odwzorowanie nazywa się zestaw f(A) wszystkich wartości f(x) dla x ∈ A co znaczy.
 • Definicja Prostej Orientacja Co znaczy nazywana także zwrotem prostej, może być rozumiana jako orientacja w razie n = 1 krzyżówka.
 • Definicja Odległość Co znaczy potocznej oznaczający zazwyczaj długość drogi łączącej dwa miejsca, z kolei w matematyce poprzez odległość dwóch punktów rozumie się co to jest.
 • Definicja Funkcji Obcięcie Co znaczy zobacz zacieśnienie funkcji słownik.
 • Definicja Zorientowany Odcinek Co znaczy zobacz odcinek skierowany czym jest.
 • Definicja Odwracalne Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja różnowartościowa co oznacza.
 • Definicja Ułamków Odejmowanie Co znaczy odjęcie od jednego ułamka drugiego bazuje na dodaniu do pierwszego z nich drugiego z przeciwnym znakiem. Zobacz dodawanie ułamków tłumaczenie.
 • Definicja Zbioru Element Ostatni Co znaczy dla zbioru Z uporządkowanego poprzez relację < (niekoniecznie oznaczającą nierówność liczb) jest takim elementem c ∈ Z, iż x ≤ c dla x ∈ Z przykłady.
 • Definicja Liczb Odejmowanie Co znaczy naturalnych odejmowanie ustala się tylko w razie, gdy liczba odejmowana (odjemnik) jest nie większa od liczby, od której jest odejmowana definicja.
 • Definicja Ciągłe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja ciągła encyklopedia.
 • Definicja Ograniczone Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja ograniczona jak działa.
 • Definicja Stałe Odwzorowanie Co znaczy zobacz funkcja stała czy jest.
 • Definicja Brzegu Indukowana Orientacja Co znaczy vn) wektorów ustala orientację ograniczonego obszaru E, którego brzeg jest (n - 1) - wymiarową powierzchnią S (albo skończoną sumą takich pojęcie.
 • Definicja Omikron Co znaczy piętnasta litera alfabetu greckiego wyjaśnienie.
 • Definicja Ciągu Wyraz Ogólny Co znaczy zobacz słowo ciągu opis.
 • Definicja Dziesiętnego Ułamka Okres Co znaczy zobacz okresowy ułamek dziesiętny informacje.
 • Definicja Odciętych Oś Co znaczy pierwsza oś kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie znaczenie.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Oś odciętych co znaczy okres ułamka dziesiętnego krzyżówka ogólny wyraz ciągu co to jest omikron słownik orientacja indukowana brzegu czym jest odwzorowanie. co to znaczy.

Słownik Operator logiczny co znaczy obserwacja statystyczna krzyżówka obszar co to jest.