Relacja poprzedzania co znaczy równość zbiorów krzyżówka rząd nieskończenie wielkiej co to jest.
rozeta czteroltna relacja co to jest

Definicje matematyka na R

 • Definicja Czterolistna Rozeta Co znaczy algebraiczna VI stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)3 - 4c2x2y2 = 0 i równaniach parametrycznych x = 2csintcos2t, y = 2csin2tcost, t co znaczy.
 • Definicja Prostopadłości Relacja Co znaczy zobacz prostopadłość krzyżówka.
 • Definicja Zbiorów Równoliczność Co znaczy stosunek pomiędzy zbiorami, ustalona następująco: dwa zbiory nazywa się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie, którego co to jest.
 • Definicja Zwyczajne Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie różniczkowe, gdzie funkcją niewiadomą jest funkcja jednej zmiennej rzeczywistej słownik.
 • Definicja Bernoulliego Rozkład Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy czym jest.
 • Definicja Równości Relacja Co znaczy jest ustalona dwuargumentowa stosunek równości, oznaczana symbolem = i oznaczająca, iż przedmioty występujące po obu stronach tego znaku są co oznacza.
 • Definicja Krzywej Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja tłumaczenie.
 • Definicja Równoległościan Co znaczy graniastosłup, którego fundamentem jest równoległobok. Ma on sześć ścian będących równoległobokami przykłady.
 • Definicja Paraboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o początku w wierzchołku paraboli i osi Oy pokrywającej się z jej osią symetrii parabolę tę można przedstawić definicja.
 • Definicja Przeciwzwrotna Relacja Co znaczy taka dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, iż dla żadnego x ∈ X nie zachodzi x ℜ x (na przykład stosunek mniejszości liczb rzeczywistych encyklopedia.
 • Definicja Symetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, iż jeżeli (x1,...,xn) ∈ ℜ, to również każda permutacja ciągu (x1,...,xn) należy do ℜ. Przeważnie jednak mówi się o jak działa.
 • Definicja Pozamatematyczne Relacje Co znaczy definicja stosunku jest tak ogólne, iż z powodzeniem obejmuje liczne stosunki występujące w życiu codziennym i odnoszące się do obiektów czy jest.
 • Definicja Radian Co znaczy wspólna część z okręgiem o promieniu r i o środku w jego wierzchołku jest łukiem o długości równej promieniowi r. Kąt ten jest jednostką pojęcie.
 • Definicja Rączka Co znaczy inna nazwa ucha. Zobacz sfera z uchami wyjaśnienie.
 • Definicja Płaszczyzny Równanie Co znaczy płaszczyzny w układzie współrzędnych kartezjańskich w przestrzeni trójwymiarowej jest równanie ax + aby + cz = d, gdzie (a,b,c) są opis.
 • Definicja Zdań Rachunek Co znaczy logiczna zajmująca się zasadami tworzenia zdań (warunków) złożonych ze zdań (warunków) prostych dzięki spójników logicznych i zależnością informacje.
 • Definicja Większości Relacja Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych znaczenie.
 • Definicja Wyznacznika Rozwinięcie Co znaczy aij]i,j = 1,...,n względem przedmiotów i-tego wiersza (j-tej kolumny), bazuje na wyrażeniu go w formie następującej sumy: znaczy wskaźnik co znaczy.
 • Definicja Paraboli Równanie Co znaczy zobacz parabola, równania parametryczne paraboli krzyżówka.
 • Definicja Odrywania Reguła Co znaczy jedna z reguł wnioskowania orzekająca, iż jeżeli prawdziwe są stwierdzenia: p i p ⇒ q, to prawdziwe jest także stwierdzenie q co to jest.
 • Definicja Elipsy Równanie Co znaczy zobacz elipsa słownik.
 • Definicja Grupy Rząd Co znaczy dla ekipy o skończonej ilości przedmiotów to jest liczba jej przedmiotów czym jest.
 • Definicja Algebraiczny Rachunek Co znaczy działań na elementach określonej struktury algebraicznej odpowiednio z regułami odnoszącymi się do tych działań. Wykonanie rachunku ma co oznacza.
 • Definicja Różniczkowy Rachunek Co znaczy zaliczana do analizy matematycznej, a dotycząca pojęć pochodnej i różniczki nie tylko funkcji rzeczywistych, ale również znacząco tłumaczenie.
 • Definicja Falowe Równanie Co znaczy d´Alemberta) - równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = c- 2𕐖ttf, gdzie przykłady.
 • Definicja Różniczki Rząd Co znaczy zobacz różniczki wyższych rzędów definicja.
 • Definicja Wnioskowania Dedukcyjne Reguły Co znaczy logikę operacje na wyrażeniach mające tę własność, iż jeżeli wyrażenia, na których wykonuje się daną operację, uznaje się za prawdziwe, to encyklopedia.
 • Definicja Trapezu Ramię Co znaczy zobacz trapez jak działa.
 • Definicja Równoległości Relacja Co znaczy stosunek równoległości prostych (łatwe równoległe), a pochodnymi w relacji do niej są stosunki równoległości odcinków, płaszczyzn, wektorów czy jest.
 • Definicja Mniejszości Relacja Co znaczy stosunek w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych, najczęściej ustalana przez jej własności, a więc aksjomatyką liczb rzeczywistych pojęcie.
 • Definicja Różniczkowanie Co znaczy obliczanie pochodnych albo różniczek funkcji wyjaśnienie.
 • Definicja Rodzina Co znaczy inna nazwa zbioru, stosowana najczęściej wtedy, gdy jego elementami są zbiory, funkcje, stosunki itp opis.
 • Definicja Trygonometryczne Równanie Co znaczy niewiadoma jest argumentem funkcji trygonometrycznej. Równania te rozwiązuje się poprzez takie ich przekształcenie dzięki związków pomiędzy informacje.
 • Definicja Nieciągłości Rodzaj Co znaczy zobacz funkcja nieciągła znaczenie.
 • Definicja Niesymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, dla której istnieją przedmioty x1,x2 takie, iż x1 ℜ x2, a nie jest x2 ℜ x1. Relacjami niesymetrycznymi są na co znaczy.
 • Definicja Stożkowej Wierzchołkowe Równanie Co znaczy współrzędnych na płaszczyźnie stożkowej, którego start leży w jej wierzchołku, a oś Ox jest jej osią symetrii, stożkową można przedstawić krzyżówka.
 • Definicja równoległość prostej do płaszczyzny Co znaczy prostą nazywa się równoległą do płaszczyzny, gdy jest równoległa do prostej leżącej na tej płaszczyźnie co to jest.
 • Definicja Hiperboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii hiperboli, hiperbolę tę można przedstawić następującymi równaniami słownik.
 • Definicja Chaslesa Równości Co znaczy punktów A0,A1,...,An zachodzi równość zwana równością Chaslesa (czyt. Szala) dla n + 1 wektorów. Równości te opisują zasadę dodawania czym jest.
 • Definicja Proporcjonalności Relacja Co znaczy liczb rzeczywistych jest ustalona następująco: (y1,...,yn) ∼ (x1,...,xn), gdy istnieje takie λ ≠ 0, iż yi = λ xidla i = 1,...,n, nie mniej co oznacza.
 • Definicja Re Re Realis Co znaczy z łaciny „część rzeczywista liczby zespolonej” i jej skróty tłumaczenie.
 • Definicja Zbioru Rozkład Co znaczy zobacz podział przykłady.
 • Definicja Trójkąta Rozwiązywanie Co znaczy opierające na znalezieniu długości wszystkich boków i miar wszystkich kątów trójkąta, gdy dane są trzy spośród tych liczb, w tym co definicja.
 • Definicja Okręgu Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie każdy okrąg można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + rcost, y = y0 + rsint, t encyklopedia.
 • Definicja Pionowy Rzut Co znaczy w wypadku, gdy jest zaznaczona rzutnia pionowa (pozioma), na przykład rzut Monge´a, to jest rzut na rzutnię pionową (poziomą jak działa.
 • Definicja Regresja Co znaczy współzależności dwóch zmiennych losowych X i Y w formie funkcyjnej z dokładnością do zmiennej losowej o wartości średniej równej 0, a więc czy jest.
 • Definicja Warunków Równoważność Co znaczy funkcji (form) zdaniowych φ i ψ tej samej zmiennej znaczy, iż z każdego z nich wynika pozostały. Konsekwencją tego jest, iż oba warunki są pojęcie.
 • Definicja Romb Co znaczy równoległobok mający wszystkie boki równe. Ma połowiące się i prostopadłe przekątne, a połowa iloczynu ich długości jest równa jego polu wyjaśnienie.
 • Definicja Ogólne Równanie Co znaczy figur to jest taka postać równania, iż każde równanie tej postaci przedstawia figurę tego rodzaju i każdą figurę tego rodzaju można opis.
 • Definicja Borelowskich Zbiorów Rodzina Co znaczy zobacz borelowskie ciało zbiorów informacje.
 • Definicja Równoległobok Co znaczy dwie pary równoległych boków. Przeciwległe boki i przeciwległe kąty równoległoboku są równe. Przekątne równoległoboku przecinają się w ich znaczenie.
 • Definicja Torusa Parametryczne Równania Co znaczy powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Oz okręgu o promieniu b > 0, położonego na płaszczyźnie Oxz i mającego środek w punkcie o co znaczy.
 • Definicja Współrzędnych Transformacji Reguła Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny krzyżówka.
 • Definicja Zewnętrzna Różniczka Co znaczy różniczkowy działający na formach różniczkowych zewnętrznych, podnoszący stopień formy o 1, który można określić rekurencyjnie. Dwa co to jest.
 • Definicja Otwartych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami otwartymi, a więc należącymi do topologii tej przestrzeni słownik.
 • Definicja Różnica Co znaczy rezultat odejmowania; dotyczy nie tylko liczb, ale również funkcji, wektorów, zbiorów i innych czym jest.
 • Definicja rozkład na ułamki proste Co znaczy funkcji wymiernej f jednej zmiennej, której licznik jest wielomianem niższego stopnia niż mianownik, w formie skończonej sumy ułamków co oznacza.
 • Definicja Rzutnia Co znaczy przy rzutowaniu na prostą to jest ta prosta, na którą się rzutuje, a przy rzutowaniu na płaszczyznę to jest ta płaszczyzna tłumaczenie.
 • Definicja Logarytmiczne Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem logarytmu, a więc w wyrażeniach będących argumentami funkcji logarytmicznych. Gdyż funkcje przykłady.
 • Definicja Rozwinięta Co znaczy zobacz ewoluta definicja.
 • Definicja równoległość w geometrii Łobaczewskiego Co znaczy zobacz prosta graniczna encyklopedia.
 • Definicja Losowej Zmiennej Rozkład Co znaczy losowej) - funkcja f przyporządkowująca każdej wartości x zmiennej losowej X liczbę wyrażającą prawdopodobieństwo przyjęcia wartości x jak działa.
 • Definicja Zwrotna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, zawierająca relację równości, a więc spełniająca warunek x ℜ x dla x ∈ X czy jest.
 • Definicja Ro Co znaczy siedemnasta litera alfabetu greckiego pojęcie.
 • Definicja Nieprzywiedlne Równanie Co znaczy algebraiczne postaci w(x) = 0, gdzie w jest wielomianem nie dającym się, w określonym ciele, rozłożyć na impulsy dodatniego stopnia; na wyjaśnienie.
 • Definicja Rezolwenta Co znaczy funkcja albo rodzina funkcji (ewentualnie równanie), występująca w zagadnieniu mającym sporo rozwiązań, dzięki której w określony sposób opis.
 • Definicja Wariacyjny Rachunek Co znaczy problematyki badającej własności ekstremalne funkcjonałów, tzn. funkcji rzeczywistych, których argumentami są funkcje albo ich zespoły informacje.
 • Definicja Normalny Rozkład Co znaczy rozkład zmiennej losowej ciągłej, wyrażający się funkcją , gdzie expα = eα a c i σ > 0 są wyznacznikami jednoznacznie określającymi rozkład znaczenie.
 • Definicja Rumb Co znaczy płaskiego, stosowana w nawigacji morskiej i wynosząca kąta pełnego, a więc to jest kąt pomiędzy kolejnymi kierunkami tak zwany róży wiatrów co znaczy.
 • Definicja Kąta Ramię Co znaczy zobacz kąt krzyżówka.
 • Definicja Relacji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie stosunku co to jest.
 • Definicja Krzywej Biegunowe Równanie Co znaczy równanie krzywej płaskiej, gdzie występują współrzędne biegunowe zmiennego punktu płaszczyzny, a nie występują inne jego współrzędne słownik.
 • Definicja Relacji Rzuty Co znaczy ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni adekwatnie X1 i X2, określone następująco: R/i>1< jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów czym jest.
 • Definicja Swobodnego Wektora Reprezentant Co znaczy zobacz wektor swobodny co oznacza.
 • Definicja Dzielenia Z Reszta Co znaczy całkowitą p poprzez liczbę całkowitą q ≠ 0 otrzymuje się jako iloraz liczbę całkowitą k i taką liczbę r, zwaną resztą z tego dzielenia, iż tłumaczenie.
 • Definicja Równoważnościowa Relacja Co znaczy równoważności) - dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X zwrotna, symetryczna i przechodnia, a więc spełniająca warunki: 1) x ℜ x dla x ∈ X przykłady.
 • Definicja równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych Co znaczy zobacz równanie cząstkowe definicja.
 • Definicja Rzutowanie Co znaczy odwzorowanie figury płaskiej albo przestrzennej (lub układu figur) na określoną prostą albo płaszczyznę, zwaną rzutnią dla tego rzutowania encyklopedia.
 • Definicja Rzędna Co znaczy względem drugiej osi) współrzędną tego punktu w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Druga oś takiego układu współrzędnych jak działa.
 • Definicja Funkcji Rozszerzenie Co znaczy odmiennie przedłużenie funkcji czy jest.
 • Definicja Romboedr Co znaczy równoległościan, którego wszystkie ściany są rombami pojęcie.
 • Definicja różniczka funkcji w punkcie Co znaczy Rn ⊇ D Rm i punktu a ∈ intD istnieje takie odwzorowanie liniowe ua: Rn Rm, iż to odwzorowanie f nazywa się różniczkowalnym w punkcie a, a wyjaśnienie.
 • Definicja Poissona Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby całkowite nieujemne, określony wzorem dla k = 0, 1, 2,..., gdzie q > 0. Rozkład ten opis.
 • Definicja Powierzchni Rozwinięcie Co znaczy izometryczne odwzorowanie powierzchni rozwijalnej na część płaszczyzny informacje.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rząd Co znaczy zobacz równanie różniczkowe znaczenie.
 • Definicja Grupy Elementu Rząd Co znaczy określonym elementem ekipy G o działaniu grupowym zapisywanym multiplikatywnie (jako mnożenie) i elemencie neutralnym oznaczanym poprzez e co znaczy.
 • Definicja Macierzowy Rachunek Co znaczy algebraiczna, badająca własności działań na macierzach. Z racji na sposobność opisu dzięki macierzy licznych obiektów matematycznych (na krzyżówka.
 • Definicja Prostej Parametryczne Równania Co znaczy można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct, t ∈ (- ∞,∞), gdzie t ∈ (- ∞ co to jest.
 • Definicja Krakowianów Rachunek Co znaczy działań na macierzach, najczęściej trójkątnych, pozwalające istotnie usprawnić skomplikowane rachunki astronomiczne i geodezyjne w momencie słownik.
 • Definicja Rozmaitość Co znaczy topologiczna albo geometryczna o jednakowej budowie w otoczeniu każdego jej punktu, ustalona w taki sposób, aby nie musiała być traktowana czym jest.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe niejednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe co oznacza.
 • Definicja Dwumienne Równanie Co znaczy albo xn = a, gdzie n jest liczbą naturalną, a niewiadoma x i współczynnik a przyjmują wartości rzeczywiste albo zespolone. W razie tłumaczenie.
 • Definicja Przestępne Równanie Co znaczy x) = g(x), gdzie aczkolwiek jedna z funkcji f i g jest funkcją przestępną. Równaniami przestępnymi są między innymi równania wykładnicze przykłady.
 • Definicja Rot Co znaczy skrót operatora rotacji definicja.
 • Definicja Płaszczyzny Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej każdą płaszczyznę można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + as encyklopedia.
 • Definicja Kwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne II stopnia o jednej niewiadomej, a więc równanie postaci ax2 + bx + c = 0, gdzie a,b,c są liczbami rzeczywistymi i a ≠ 0 jak działa.
 • Definicja Dwumianowy Rozkład Co znaczy Bernoulliego, dawniej: rozkład dwumienny) - rozkład zmiennej losowej X, przyjmującej skończoną liczba wartości: 0, 1,..., n, wyrażający się czy jest.
 • Definicja Kartograficzne Rzuty Co znaczy a właściwie powierzchni elipsoidy ziemskiej) albo jej części na część płaszczyzny, mające różne pożądane własności i wykorzystywane do pojęcie.
 • Definicja Monotoniczności Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ wyjaśnienie.
 • Definicja relacja n-argumentowa (n-członowa) Co znaczy zobacz stosunek opis.
 • Definicja Zbiorów Symetryczna Różnica Co znaczy to jest zestaw oznaczany symbolem A ∸ B i określony jako zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do B i wszystkich informacje.
 • Definicja Drgający Ruch Co znaczy zobacz drgania, drgania harmoniczne znaczenie.
 • Definicja Zbiorze W Różniczkowalność Co znaczy funkcja nazywa się różniczkowalna w zbiorze A, gdy jest różniczkowalna w każdym punkcie tego zbioru co znaczy.
 • Definicja Dwupunktowy Rozkład Co znaczy rozkład dwumianowy zmiennej losowej, przyjmującej tylko dwie wartości (n = 1 krzyżówka.
 • Definicja Eulera Równanie Co znaczy różniczkowe gdzie w miejsce nawiasów z kropką należy wpisać [x,f(x),f´(x)], a symbole postaci ∂2ij oznaczają pochodne cząstkowe II rzędu co to jest.
 • Definicja Parsevala Równość Co znaczy jest ortonormalnym ciągiem funkcji rzeczywistych ustalonych w przedziale [a,b], a liczby są współczynnikami Fouriera funkcji f: [a,b] R słownik.
 • Definicja Okręgu Równanie Co znaczy układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie przedstawić równaniem jednej z postaci: (x - x0)2 + (y - y0)2 = r2, x2 + y2 + 2ax czym jest.
 • Definicja Liniowe Równanie Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego I stopnia o jednej albo wielu niewiadomych lub równania różniczkowego postaci ƒ co oznacza.
 • Definicja Harmonicznych Drgań Równanie Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe II rzędu postaci ƒ (t) + aƒ tłumaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe typu parabolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego przykłady.
 • Definicja Elipsy Parametryczne Równania Co znaczy i o środku w punkcie o współrzędnych (x0,y0), w układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii elipsy, elipsę tę można definicja.
 • Definicja Odwzorowanie Równokątne Co znaczy inna nazwa odwzorowania konforemnego encyklopedia.
 • Definicja Sześcienne Równanie Co znaczy zobacz równanie algebraiczne III stopnia jak działa.
 • Definicja Rozety Co znaczy rodzina krzywych płaskich, dających się przedstawić we współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równaniem postaci ρ = csinq φ, gdzie c i q są czy jest.
 • Definicja Domkniętych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami domkniętymi, a więc dopełnieniami zbiorów otwartych pojęcie.
 • Definicja równanie różniczkowe typu hiperbolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego wyjaśnienie.
 • Definicja Zbiorów Różnica Co znaczy rezultatem odjęcia zbioru B od zbioru A, jest zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do zbioru B i jakichkolwiek innych opis.
 • Definicja Reper Co znaczy geometrycznej albo jej podprzestrzeni jest pochodzącą z języka francuskiego nazwą układu wektorów bazowych rozważanej przestrzeni albo jej informacje.
 • Definicja Sztywny Ruch Co znaczy Pi}i = 1,...,m jest takim układem ruchów {Δ t Pi(t)}i = 1,...,m tych punktów, iż dla t ∈ Δ odległości ρ [Pi(t),Pj(t)] = dij są stałe znaczenie.
 • Definicja Trójkąta Ramię Co znaczy zobacz trójkąt równoramienny co znaczy.
 • Definicja Dwójkowe Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dwójkowym systemie liczbowym krzyżówka.
 • Definicja Pochodnej Rząd Co znaczy zobacz pochodne wyższych rzędów co to jest.
 • Definicja rozkład cechy w populacji Co znaczy rozkład zmiennej losowej, wyrażającej daną cechę w danej populacji słownik.
 • Definicja Funkcyjne Równanie Co znaczy tożsamością, gdzie niewiadomą jest funkcja. Do przeważnie badanych równań funkcyjnych należą równania różniczkowe, ponieważ opisują one czym jest.
 • Definicja Zupełna Różniczka Co znaczy dawniejsza nazwa różniczki funkcji w punkcie w razie funkcji rzeczywistej co oznacza.
 • Definicja Punkcie W Różniczkowalność Co znaczy zobacz funkcja różniczkowalna, różniczka funkcji w punkcie tłumaczenie.
 • Definicja Totalna Relacja Co znaczy stosunek pomiędzy elementami przestrzeni X1,...,Xn, będąca całym zbiorem X1×...×Xn. Podobnie jak stosunek pusta to jest stosunek trywialna przykłady.
 • Definicja Trójlistna Rozeta Co znaczy algebraiczna IV stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)2 - cy(3x2 - y2) = 0, gdzie c > 0 i równaniach parametrycznych x = csin3tcost, y definicja.
 • Definicja Środkowy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie encyklopedia.
 • Definicja Grupy Reprezentacja Co znaczy ekipy G w grupę automorfizmów liniowych odpowiedniej przestrzeni liniowej albo w grupę macierzy kwadratowych o elementach rzeczywistych jak działa.
 • Definicja Odwzorowania Różniczka Co znaczy odwzorowania różniczkowalnego f: X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami Banacha albo rozmaitościami różniczkowymi, nazywa się odwzorowanie czy jest.
 • Definicja Guldina Reguły Co znaczy twierdzenia: 1. Objętość bryły obrotowej, powstałej poprzez obrót figury płaskiej wokół prostej leżącej w jej płaszczyźnie i nie pojęcie.
 • Definicja Cechowany Rzut Co znaczy figury albo bryły (najczęściej wielokąta albo wielościanu) na płaszczyznę w kierunku prostopadłym do niej, z podaniem cech punktów wyjaśnienie.
 • Definicja Rozwijająca Co znaczy zobacz ewolwenta opis.
 • Definicja Liczbowego Równania Rozwiązanie Co znaczy niewiadome) równania przyjmuje wartości liczbowe określonego rodzaju (z określonego zbioru liczbowego Z), to rozwiązanie takiego równania informacje.
 • Definicja Prostej Krawędziowe Równania Co znaczy postaci ax + aby + cz = d, a´x + b´y + c´z = d´, gdzie (a,b,c) i (a´,b´,c´) są niezerowymi i nieproporcjonalnymi trójkami liczb. Układ ten znaczenie.
 • Definicja Styczności Rząd Co znaczy i Ksą położone na jednej płaszczyźnie, mają wspólny pkt. A i wspólną styczną T w tym punkcie, a P(s) i Q(s) są punktami przecięcia się tych co znaczy.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku antysymetrycznej krzyżówka.
 • Definicja Hiperboli Równanie Co znaczy zobacz hiperbola co to jest.
 • Definicja Wypukłości Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ słownik.
 • Definicja Dedukcyjne Rozumowanie Co znaczy dedukcja czym jest.
 • Definicja Równoległy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie co oznacza.
 • Definicja Refleksywność Co znaczy pochodząca z z łaciny nazwa zwrotności. Zobacz stosunek zwrotna tłumaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe jednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe przykłady.
 • Definicja Spadania Swobodnego Równanie Co znaczy drugie spośród równań ruchu w stałym polu sił, nie mniej jednak swobodne spadanie opisują te jego rozwiązania, które spełniają warunek y definicja.
 • Definicja rozdzielność mnożenia względem dodawania Co znaczy dodawania wyrażająca się równością c⋅(a + b) = c⋅a + c⋅b dla takich a,b,c, aby występujące tu działania były określone encyklopedia.
 • Definicja Eksponencjalne Równanie Co znaczy inna nazwa równania wykładniczego jak działa.
 • Definicja Rekurencja Co znaczy inna nazwa indukcji matematycznej czy jest.
 • Definicja Paraboli Ramię Co znaczy każdy z dwóch łuków paraboli, na jakie dzieli ją jej wierzchołek pojęcie.
 • Definicja Antysymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ, spełniająca warunek (x,y) ∈ ℜ ⇒ (y,x) ∉ ℜ. Znaczy on, iż jeżeli para (x,y) przedmiotów jakiegoś zbioru wyjaśnienie.
 • Definicja Podzielności Relacja Co znaczy zobacz podzielność liczb całkowitych, podzielność wielomianów opis.
 • Definicja Wykładnicze Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w wykładnikach potęg. W celu rozwiązania takiego równania najczęściej przekształca się występujące w nim informacje.
 • Definicja Charakterystyczne Równanie Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne znaczenie.
 • Definicja Podobnych Wyrazów Redukcja Co znaczy zastąpienie kilku wyrazów podobnych jednym, otrzymanym jako rezultat wykonania na tych słowach działań wskazanych w rozważanym wyrażeniu co znaczy.
 • Definicja Okręgu Rektyfikacja Co znaczy polegającego na konstrukcji odcinka o długości równej długości okręgu o danym promieniu (rektyfikacja oznacza wyprostowanie). Problem ten krzyżówka.
 • Definicja Bikwadratowe Równanie Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe co to jest.
 • Definicja Membrany Drgań Równanie Co znaczy różniczkowe, cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf - a𕐖ttf = - F, gdzie f(x,y,t) znaczy wychylenie punktu w momencie t słownik.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rachunek Co znaczy prawdopodobieństwa) - tematyka matematyki, badająca prawa rządzące zjawiskami przypadkowymi (losowymi) i masowymi. Przez wzgląd na czym jest.
 • Definicja równanie ruchu w stałym polu sił Co znaczy przyspieszenia stałego pola sił (na przykład przyspieszenia ziemskiego w pobliżu powierzchni Ziemi) ma współrzędne (0, - g) w układzie co oznacza.
 • Definicja Binarna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek tłumaczenie.
 • Definicja Funkcji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie funkcji przykłady.
 • Definicja równania parametryczne linii śrubowej Co znaczy zobacz linia śrubowa definicja.
 • Definicja Porządkowa Relacja Co znaczy wspólna nazwa porządków mocnych i słabych i częściowych porządków mocnych i słabych encyklopedia.
 • Definicja Redukcyjne Rozumowanie Co znaczy przesłanki, z której wynika dana teza; dla tej przesłanki poszukuje się kolejnej przesłanki, z której ona wynika i tak dalej Jeśli przy jak działa.
 • Definicja Rzędów Wyższych Różniczki Co znaczy rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie czy jest.
 • Definicja Incydencji Relacja Co znaczy stosunek ∈ przynależności elementu do zbioru. Zobacz także: incydencja pojęcie.
 • Definicja Przeciwna Relacja Co znaczy stosunek odwrotna) - do dwuargumentowej stosunku ℜ ⊆ X×Y jest relacją ℜ wyjaśnienie.
 • Definicja Rugowanie Co znaczy niewiadomej z układu m równań o n niewiadomych, gdzie m,n ≥ 2, bazuje na zastąpieniu tego układu takim równoważnym mu układem m równań, z opis.
 • Definicja Rugownik Co znaczy wielomianów jednej zmiennej, stopni m i n, to jest wskaźnik stopnia m + n, utworzony w określony sposób ze współczynników tych wielomianów informacje.
 • Definicja reguła de l´Hospitala Co znaczy stosowana nazwa następującego twierdzenia, używanego do obliczania granic w sytuacjach występowania tak zwany symboli nieoznaczonych: Jeśli znaczenie.
 • Definicja Kwantyfikatorów Rachunek Co znaczy logiczna, badająca zasady posługiwania się wyrażeniami, gdzie występują kwantyfikatory. Stanowi ona ważne rozszerzenie rachunku zdań co znaczy.
 • Definicja Nierówności Rozwiązanie Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych spełniających daną nierówność. Zestaw ten również nazywa się rozwiązaniem danej nierówności, na przykład krzyżówka.
 • Definicja Działań Rozdzielność Co znaczy zobacz działanie rozdzielne co to jest.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rozkład Co znaczy na zbiorze W wszystkich wyników jakiegoś doświadczenia losowego, taka, iż P(w) jest prawdopodobieństwem uzyskania rezultacie w ∈ W. Stąd słownik.
 • Definicja Równoważne Równania Co znaczy samej niewiadomej, tzn. o niewiadomych mających ten sam zakres zmienności, są równoważne, gdy każde rozwiązanie jednego z nich jest czym jest.
 • Definicja Taylora Wzoru Reszta Co znaczy określone równością równoważną wzorowi Taylora dla funkcji f i centrum rozwinięcia a. Ważna własność tej reszty wyraża się równością wobec co oznacza.
 • Definicja Operatorowy Rachunek Co znaczy analizy matematycznej, sprowadzająca operatory różniczkowania, całkowania i inne do w miarę prostych działań algebraicznych, co znacząco tłumaczenie.
 • Definicja równanie n tego stopnia Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego stopnia n przykłady.
 • Definicja równania parametryczne wykresu funkcji Co znaczy jest wykresem funkcji rzeczywistej f, określonej w przedziale Δ, to krzywą C można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = t,y = f(t definicja.
 • Definicja Topologiczna Rozmaitość Co znaczy topologiczna Hausdorffa M, której każdy pkt. ma otoczenie homeomorficzne z obszarem w przestrzeni arytmetycznej Rn dla ustalonego n encyklopedia.
 • Definicja równanie różniczkowe typu eliptycznego Co znaczy różniczkowe o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu postaci gdzie x = (x1,...,xn), f jest funkcją niewiadomą, a F - funkcją daną, nazywa jak działa.
 • Definicja Kątów Różnica Co znaczy zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to każdy z kątów ∠ AOCi ∠ BOC jest różnicą kąta ∠ AOB i pozostałego z tych kątów, a więc ∠ AOC = ∠ AOB czy jest.
 • Definicja Elipsoidy Równanie Co znaczy zobacz elipsoida pojęcie.
 • Definicja równania parametryczne powierzchni obrotowej Co znaczy powierzchni obrotowej jest wykresem funkcji f o wartościach dodatnich, określonej w przedziale Δ, to powierzchnię tę można opisać wyjaśnienie.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rozwiązanie Co znaczy do tej rodziny funkcji, dla których dane równanie różniczkowe jest rozpatrywane, która, po podstawieniu jej do równania (wspólnie z opis.
 • Definicja Równania Obce Rozwiązanie Co znaczy obce rozwiązanie równania informacje.
 • Definicja Różniczkowe Równanie Co znaczy gdzie występuje pochodna funkcji niewiadomej. Jeśli funkcja niewiadoma jest funkcją jednej zmiennej, to w równaniu różniczkowym występują znaczenie.
 • Definicja Jednostajny Rozkład Co znaczy bazuje na przyjmowaniu poprzez zmienną losową X, o skończonej ilości n wartości, każdej swej wartości z takim samym prawdopodobieństwem co znaczy.
 • Definicja Pierwiastkowe Równanie Co znaczy równanie o jednej niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem pierwiastka arytmetycznego krzyżówka.
 • Definicja Freneta Równania Co znaczy zobacz wzory Freneta co to jest.
 • Definicja Pusta Relacja Co znaczy stosunek będąca zbiorem pustym. To jest stosunek trywialna, ponieważ jakiekolwiek obiekty nie są w tej stosunku słownik.
 • Definicja Małej Nieskończenie Rząd Co znaczy f zmiennej rzeczywistej nazywa się nieskończenie małą rzędu m w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy granica jest czym jest.
 • Definicja Prostej Kierunkowe Równanie Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie to jest równanie prostej L postaci y = ax + b. Współczynnik a = tg α, gdzie α znaczy ostry kąt co oznacza.
 • Definicja rzymski system oznaczania liczb Co znaczy zobacz cyfra rzymska tłumaczenie.
 • Definicja Stopnia Pierwszego Równanie Co znaczy równania algebraicznego I stopnia, a więc równania postaci ax = b (albo ax - b = 0), gdzie a ≠ 0. Każde takie równanie ma jeden pierwiastek przykłady.
 • Definicja Sfery Równoleżnik Co znaczy zobacz równik definicja.
 • Definicja Indeksowana Rodzina Co znaczy każdy obiekt jest przyporządkowany wartości zmiennego parametru (indeksu), którym jest oznaczony. Rodziny takie znaczy się symbolami encyklopedia.
 • Definicja Obrotowy Ruch Co znaczy układu punktów Pi dla i = 1,..., m,iż torem każdego z nich jest okrąg leżący na płaszczyźnie prostopadłej do ustalonej prostej, zwanej osią jak działa.
 • Definicja Obrotowej Powierzchni Równoleżnik Co znaczy zobacz powierzchnia obrotowa czy jest.
 • Definicja Równań Układu Rozwiązanie Co znaczy odpowiadających poszczególnym niewiadomym, iż po podstawieniu ich do równania za odpowiednie niewiadome otrzymuje się układ równości; na pojęcie.
 • Definicja Funkcji Równość Co znaczy równe (te same - stosunek równości), gdy mają wspólną dziedzinę D i dla każdego x ∈ D mają te same wartości, a więc f(x) = g(x) dla x ∈ D wyjaśnienie.
 • Definicja Geometryczny Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby naturalne, wyrażający się wzorem P(X = n) = q(1 - q)n - 1 dla n = 1, 2,..., gdzie opis.
 • Definicja Prostopadły Rzut Co znaczy zobacz rzut prostokątny informacje.
 • Definicja Arytmetycznego Ciągu Różnica Co znaczy ciągu arytmetycznego (an) liczba d, będąca różnicą pomiędzy dowolnymi, kolejnymi wyrazami tego ciągu, a więc d = an + 1 - an. Ciąg znaczenie.
 • Definicja Różniczkowa Rozmaitość Co znaczy różniczkowalna) rozmaitość topologiczna skończonego wymiaru, zaopatrzona w tak zwany strukturę różniczkową, pozwalającą na wykorzystanie co znaczy.
 • Definicja Ułamka Rozszerzenie Co znaczy ułamka poprzez pomnożenie licznika i mianownika wyjściowego ułamka poprzez tę samą liczbę różną od zera. To jest więc czynność odwrotna do krzyżówka.
 • Definicja Cząstkowe Równanie Co znaczy równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych, będącego równaniem różniczkowym, którego funkcja niewiadoma jest funkcją wielu zmiennych co to jest.
 • Definicja Paraboloidy Równanie Co znaczy zobacz paraboloida eliptyczna, paraboloida hiperboliczna słownik.
 • Definicja Trzech Reguła Co znaczy rozliczenia z każdej proporcj a: b = c: d jednej z czterech występujących w niej liczb dzięki trzech pozostałych, a również każda z czym jest.
 • Definicja Przewodnictwa Równanie Co znaczy równanie różniczkowe cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = a- 2∂tf, gdzie f(x,y,z,t) znaczy temperaturę w co oznacza.
 • Definicja Refleksywna Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku zwrotnej tłumaczenie.
 • Definicja Funkcyjnego Równania Rozwiązanie Co znaczy należąca do rodziny (klasy) funkcji, dla których dane równanie funkcyjne jest rozpatrywane, iż po podstawieniu jej do równania za funkcję przykłady.
 • Definicja Równik Co znaczy zaznaczoną osią jej symetrii punkty przecięcia się tej osi ze sferą nazywają się jej biegunami, a okręgi będące liniami przecięcia się definicja.
 • Definicja Jednorodne Równanie Co znaczy liniowych postaci a11x1 + a12x2 +... + a1nxn = b1, a21x1 + a22x2 +... + a2nxn = b2,........................ am1x1 + am2x2 +... + amnxn = bm encyklopedia.
 • Definicja Zbiorze W Relacja Co znaczy stosunek o dowolnej ilości argumentów, z których wszystkie są zmiennymi w tym samym zbiorze (przestrzeni jak działa.
 • Definicja Gaussa Rozkład Co znaczy zobacz rozkład normalny czy jest.
 • Definicja Mnogościowa Różnica Co znaczy zobacz różnica zbiorów pojęcie.
 • Definicja Porządku Częściowego Relacja Co znaczy zobacz częściowy porządek wyjaśnienie.
 • Definicja Radius Co znaczy z łaciny „promień” opis.
 • Definicja Stożkowej Biegunowe Równanie Co znaczy zobacz wyznacznik stożkowej informacje.
 • Definicja rozkład na czynniki pierwsze Co znaczy liczby naturalnej w formie iloczynu liczb pierwszych. Rozkład taki jest jednoznaczny. Znaczy to, iż w każdych dwóch przedstawieniach danej znaczenie.
 • Definicja Diofantyczne Równanie Co znaczy układu równań algebraicznych o współczynnikach całkowitych, o ilości niewiadomych większej od ilości równań, dla którego poszukuje się co znaczy.
 • Definicja Struny Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań membrany krzyżówka.
 • Definicja Revolutio Co znaczy z łaciny „obrót” co to jest.
 • Definicja Podobieństwa Relacja Co znaczy stosunek ∼ w zbiorze wszystkich figur przestrzeni euklidesowej Π, ustalona następująco: figury A i B są podobne (A ∼ B), gdy istnieje takie słownik.
 • Definicja Sarrusa Reguła Co znaczy sposób obliczenia wskaźnika macierzy powstałej poprzez dopisanie do poprzedniej macierzy z prawej strony jej dwóch pierwszych kolumn i czym jest.
 • Definicja A Monge Rzut Co znaczy figury, bryły albo układu brył na dwie płaszczyzny wzajemnie prostopadłe, zwane poziomą i pionową, nie mniej jednak po wykonaniu rzutów co oznacza.
 • Definicja Algebraiczne Równanie Co znaczy równanie mające postać wielomianu przyrównanego do zera. Stopień tego wielomianu nazywa się stopniem równania algebraicznego tłumaczenie.
 • Definicja Relacja Co znaczy naturalną, to n-członową (n-argumentową) relacją nazywa się podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn przestrzeni X1,...,Xn. O ℜ mówi przykłady.
 • Definicja Przechodnia Relacja Co znaczy stosunek tranzytywna) - dwuargumentowa stosunek ℜ w jakimś zbiorze, spełniająca warunek xℜy ∧ yℜz ⇒ xℜz definicja.
 • Definicja Zmiennej Różniczka Co znaczy zobacz różniczka funkcji w punkcie encyklopedia.
 • Definicja Harmonicznego Oscylatora Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań harmonicznych jak działa.
 • Definicja Rozcinanie Co znaczy własność podzbioru A spójnej przestrzeni topologicznej X, polegająca na tym, iż podzbiór X \ A tej przestrzeni nie jest już spójny. Mówi czy jest.
 • Definicja Otoczeń Rodzina Co znaczy przestrzeni topologicznej, będących otoczeniami punktów tej przestrzeni. Regularnie rozważa się specjalne rodziny otoczeń, na przykład pojęcie.
 • Definicja Rotacja Co znaczy języka łacińskiego nazwa ruchu obrotowego; 2. operator różniczkowy, zwany także wirowością, przyporządkowujący różniczkowalnemu polu wyjaśnienie.
 • Definicja Kongruencji Relacja Co znaczy zobacz kongruencja, kongruencja modulo opis.
 • Definicja Prostej Odcinkowe Równanie Co znaczy współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie równanie prostej L postaci. Nazwa pochodzi stąd, iż współczynniki a i b są współrzędnymi informacje.
 • Definicja Krzywych Jednoparametrowa Rodzina Co znaczy zobacz jednoparametrowa rodzina krzywych znaczenie.
 • Definicja Dziesiętne Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dziesiętnym systemie liczbowym co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja krzyżówka.
 • Definicja równanie o zmiennych rozdzielonych Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe I rzędu postaci ƒ co to jest.
 • Definicja Macierzy Rząd Co znaczy dla danej macierzy M to jest najwyższy stopień podmacierzy kwadratowej macierzy M, mającej wskaźnik różny od zera słownik.
 • Definicja Zdań Równoważność Co znaczy logiki dwa zdania są równoważne, gdy mają te same wartości logiczne, a więc lub oba są prawdziwe, lub oba są fałszywe, z wyjątkiem ich czym jest.
 • Definicja Całkowy Rachunek Co znaczy problematyki dotyczącej ustalenia różnych rodzajów całek, ich własności, metod ich obliczania i reguł posługiwania się nimi. Problematyka co oznacza.
 • Definicja Prostej Równanie Co znaczy prostej w układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie jest równanie postaci ax + aby = c, gdzie (a,b) są współrzędnymi pewnego tłumaczenie.
 • Definicja Wektorowy Rachunek Co znaczy termin oznaczający najczęściej wykorzystania algebry liniowej w geometrii, fizyce, technice i innych dziedzinach przykłady.
 • Definicja Liniowe Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie postaci ƒ definicja.
 • Definicja Stereograficzny Rzut Co znaczy bez jednego punktu na płaszczyznę styczną do tej sfery, opierające na poprowadzeniu prostej poprzez ustalony pkt. B sfery S i poprzez encyklopedia.
 • Definicja Zbiorów Wszystkich Rodzina Co znaczy ogólnym i niedostatecznie ustalonym. Rozważanie takiej rodziny prowadzi do sprzeczności (antynomia Cantora) i dlatego przyjmuje się, iż jak działa.
 • Definicja Residuum Co znaczy funkcji holomorficznej f jest współczynnikiem a- 1, występującym w jej rozwinięciu postaci w szereg Laurenta i oznaczanym poprzez resqf czy jest.
 • Definicja rozwinięcie funkcji w szereg Co znaczy danej funkcji albo jej zacieśnienia do odpowiedniego podzbioru jej dziedziny jako sumy szeregu funkcyjnego. Rozwinięcie danej funkcji pojęcie.
 • Definicja Przesunięcie Równoległe Co znaczy przesunięcia, nawiązująca do jego własności polegającej na tym, iż wszystkie łatwe przechodzące poprzez dowolny pkt. przestrzeni i jego wyjaśnienie.
 • Definicja Unarna Jednoargumentowa Relacja Co znaczy ustalony podzbiór jakiejś przestrzeni (stosunek). Ustalenie takiego podzbioru jest jednak określeniem pewnej własności przedmiotów tej opis.
 • Definicja Dwukwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne IV stopnia o jednej niewiadomej x, będące równaniem kwadratowym względem wyrażenia x2, a więc równaniem postaci ax4 + bx2 + c informacje.
 • Definicja Hiperboloidy Równanie Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa znaczenie.
 • Definicja Tensorowy Rachunek Co znaczy stosowana nazwa problematyki dotyczącej własności tensorów i pokrewnych obiektów geometrycznych, analizy pól takich obiektów i zastosowań co znaczy.
 • Definicja Falsi Reguła Co znaczy inna nazwa sposoby siecznych przybliżonego rozwiązywania równań, najczęściej stosowana w razie równań algebraicznych krzyżówka.
 • Definicja Ruchu Różniczkowe Równanie Co znaczy wektor wodzący w momencie t punktu materialnego poruszającego się pod wpływem zmiennej siły F(t), to z drugiej zasady dynamiki Newtona co to jest.
 • Definicja Spójna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, spełniająca warunek x, y ∈ X, x≠y ⇒ xℜy ∨ yℜx słownik.
 • Definicja Zbiorów Rachunek Co znaczy inna nazwa algebry zbiorów czym jest.
 • Definicja Poziomy Rzut Co znaczy zobacz rzut pionowy co oznacza.
 • Definicja Dwuargumentowa Relacja Co znaczy zobacz stosunek tłumaczenie.
 • Definicja Sfery Parametryczne Równania Co znaczy promieniu r w trójwymiarowej przestrzeni można przedstawić następującymi równaniami parametrycznymi: x = x0 + rcosψcosφ, y = y0 przykłady.
 • Definicja Ruch Co znaczy matematyki ruch punktu materialnego w przestrzeni jest funkcją f zmiennej rzeczywistej t, interpretowanej jako czas, której wartościami są definicja.
 • Definicja Przystawania Relacja Co znaczy zobacz przystawanie figur encyklopedia.
 • Definicja Abstrakcji Klasy Reprezentant Co znaczy abstrakcji jest nazywany jej reprezentantem, bo znajomość jakiegokolwiek elementu tej klasy i stosunku równoważnościowej, dzięki której jak działa.
 • Definicja Podzbiorów Rodzina Co znaczy symbolem 2X znaczy się rodzinę (zestaw) wszystkich podzbiorów zbioru X, którą regularnie nazywa się krócej rodziną jego podzbiorów, jeżeli czy jest.
 • Definicja Peana Reszta Co znaczy zobacz reszta wzoru Taylora pojęcie.
 • Definicja Podstawiania Reguła Co znaczy wnioskowania orzekająca, iż jeżeli w wyrażeniu prawdziwym (tautologii) za zmienne wolne podstawi się wyrażenia sensowne, to otrzymane wyjaśnienie.
 • Definicja Ciepła Równanie Co znaczy zobacz równanie przewodnictwa opis.
 • Definicja Całkowe Równanie Co znaczy równanie funkcyjne, gdzie funkcja niewiadoma występuje pod znakiem całki (jako funkcja podcałkowa informacje.
 • Definicja Prostokątny Rzut Co znaczy rzut prostopadły) - rzut równoległy (rzutowanie) w kierunku prostopadłym do rzutni znaczenie.
 • Definicja Świetlny Rok Co znaczy stosowana w astronomii, będąca odległością, jaką światło pokonuje w próżni pośrodku roku. To jest odległość równa 9,46·1012 km albo 0,307 co znaczy.
 • Definicja Między Leżenia Relacja Co znaczy stosunek w przestrzeni euklidesowej, oznaczająca leżenie punktu pomiędzy dwoma punktami, a więc wewnątrz odcinka łączącego te punkty, jest krzyżówka.
 • Definicja Wielkiej Nieskończenie Rząd Co znaczy f nazywa się nieskończenie ogromną rzędu m (wyższego niż m) w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy jej odwrotność jest co to jest.
 • Definicja Zbiorów Równość Co znaczy równe, gdy każdy obiekt zbioru A jest elementem zbioru B i każdy obiekt zbioru B jest elementem zbioru A. Symbolami zapisuje się to słownik.
 • Definicja Poprzedzania Relacja Co znaczy stosowana nazwa stosunku porządkowych, różnych od stosunku porządkowych znanych i mających własne nazwy, takich jak nierówności liczb czym jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Relacja poprzedzania co znaczy równość zbiorów krzyżówka rząd nieskończenie wielkiej co to jest relacja leżenia między słownik rok świetlny czym jest rzut. co to znaczy.

Słownik Rozeta czterolistna co znaczy relacja prostopadłości krzyżówka co to jest.