Rektyfikacja Okręgu, Rachunek Kwantyfikatorów, Rodzina Jednoparametrowa Krzywych, Rodzina.
rektyfikacja okręgu rachunek co to jest

Definicje matematyka na R

 • Definicja Punkcie W Różniczkowalność Co znaczy zobacz funkcja różniczkowalna, różniczka funkcji w punkcie co to jest.
 • Definicja Środkowy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie definicja.
 • Definicja Rozwijająca Co znaczy zobacz ewolwenta co znaczy.
 • Definicja Dwupunktowy Rozkład Co znaczy rozkład dwumianowy zmiennej losowej, przyjmującej tylko dwie wartości (n = 1 słownik.
 • Definicja Gaussa Rozkład Co znaczy zobacz rozkład normalny znaczenie.
 • Definicja Okręgu Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie każdy okrąg można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + rcost, y = y0 + rsint, t czym jest.
 • Definicja Stopnia Pierwszego Równanie Co znaczy równania algebraicznego I stopnia, a więc równania postaci ax = b (albo ax - b = 0), gdzie a ≠ 0. Każde takie równanie ma jeden pierwiastek co to jest.
 • Definicja Operatorowy Rachunek Co znaczy analizy matematycznej, sprowadzająca operatory różniczkowania, całkowania i inne do w miarę prostych działań algebraicznych, co znacząco definicja.
 • Definicja Re Re Realis Co znaczy z łaciny „część rzeczywista liczby zespolonej” i jej skróty co znaczy.
 • Definicja Refleksywność Co znaczy pochodząca z z łaciny nazwa zwrotności. Zobacz stosunek zwrotna słownik.
 • Definicja Algebraiczny Rachunek Co znaczy działań na elementach określonej struktury algebraicznej odpowiednio z regułami odnoszącymi się do tych działań. Wykonanie rachunku ma znaczenie.
 • Definicja Całkowy Rachunek Co znaczy problematyki dotyczącej ustalenia różnych rodzajów całek, ich własności, metod ich obliczania i reguł posługiwania się nimi. Problematyka czym jest.
 • Definicja Domkniętych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami domkniętymi, a więc dopełnieniami zbiorów otwartych co to jest.
 • Definicja Świetlny Rok Co znaczy stosowana w astronomii, będąca odległością, jaką światło pokonuje w próżni pośrodku roku. To jest odległość równa 9,46·1012 km albo 0,307 definicja.
 • Definicja Romb Co znaczy równoległobok mający wszystkie boki równe. Ma połowiące się i prostopadłe przekątne, a połowa iloczynu ich długości jest równa jego polu co znaczy.
 • Definicja Krakowianów Rachunek Co znaczy działań na macierzach, najczęściej trójkątnych, pozwalające istotnie usprawnić skomplikowane rachunki astronomiczne i geodezyjne w momencie słownik.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rachunek Co znaczy prawdopodobieństwa) - tematyka matematyki, badająca prawa rządzące zjawiskami przypadkowymi (losowymi) i masowymi. Przez wzgląd na znaczenie.
 • Definicja Rozcinanie Co znaczy własność podzbioru A spójnej przestrzeni topologicznej X, polegająca na tym, iż podzbiór X \ A tej przestrzeni nie jest już spójny. Mówi czym jest.
 • Definicja Różniczkowy Rachunek Co znaczy zaliczana do analizy matematycznej, a dotycząca pojęć pochodnej i różniczki nie tylko funkcji rzeczywistych, ale również znacząco co to jest.
 • Definicja Tensorowy Rachunek Co znaczy stosowana nazwa problematyki dotyczącej własności tensorów i pokrewnych obiektów geometrycznych, analizy pól takich obiektów i zastosowań definicja.
 • Definicja Wariacyjny Rachunek Co znaczy problematyki badającej własności ekstremalne funkcjonałów, tzn. funkcji rzeczywistych, których argumentami są funkcje albo ich zespoły co znaczy.
 • Definicja Regresja Co znaczy współzależności dwóch zmiennych losowych X i Y w formie funkcyjnej z dokładnością do zmiennej losowej o wartości średniej równej 0, a więc słownik.
 • Definicja reguła de l´Hospitala Co znaczy stosowana nazwa następującego twierdzenia, używanego do obliczania granic w sytuacjach występowania tak zwany symboli nieoznaczonych: Jeśli znaczenie.
 • Definicja Sarrusa Reguła Co znaczy sposób obliczenia wskaźnika macierzy powstałej poprzez dopisanie do poprzedniej macierzy z prawej strony jej dwóch pierwszych kolumn i czym jest.
 • Definicja Współrzędnych Transformacji Reguła Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny co to jest.
 • Definicja Trzech Reguła Co znaczy rozliczenia z każdej proporcj a: b = c: d jednej z czterech występujących w niej liczb dzięki trzech pozostałych, a również każda z definicja.
 • Definicja Guldina Reguły Co znaczy twierdzenia: 1. Objętość bryły obrotowej, powstałej poprzez obrót figury płaskiej wokół prostej leżącej w jej płaszczyźnie i nie co znaczy.
 • Definicja Rekurencja Co znaczy inna nazwa indukcji matematycznej słownik.
 • Definicja Relacja Co znaczy naturalną, to n-członową (n-argumentową) relacją nazywa się podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn przestrzeni X1,...,Xn. O ℜ mówi znaczenie.
 • Definicja Binarna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek czym jest.
 • Definicja Incydencji Relacja Co znaczy stosunek ∈ przynależności elementu do zbioru. Zobacz także: incydencja co to jest.
 • Definicja Mniejszości Relacja Co znaczy stosunek w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych, najczęściej ustalana przez jej własności, a więc aksjomatyką liczb rzeczywistych definicja.
 • Definicja Poprzedzania Relacja Co znaczy stosowana nazwa stosunku porządkowych, różnych od stosunku porządkowych znanych i mających własne nazwy, takich jak nierówności liczb co znaczy.
 • Definicja Proporcjonalności Relacja Co znaczy liczb rzeczywistych jest ustalona następująco: (y1,...,yn) ∼ (x1,...,xn), gdy istnieje takie λ ≠ 0, iż yi = λ xidla i = 1,...,n, nie mniej słownik.
 • Definicja Przeciwzwrotna Relacja Co znaczy taka dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, iż dla żadnego x ∈ X nie zachodzi x ℜ x (na przykład stosunek mniejszości liczb rzeczywistych znaczenie.
 • Definicja Równoległości Relacja Co znaczy stosunek równoległości prostych (łatwe równoległe), a pochodnymi w relacji do niej są stosunki równoległości odcinków, płaszczyzn, wektorów czym jest.
 • Definicja Algebraiczne Równanie Co znaczy równanie mające postać wielomianu przyrównanego do zera. Stopień tego wielomianu nazywa się stopniem równania algebraicznego co to jest.
 • Definicja Charakterystyczne Równanie Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne definicja.
 • Definicja rozdzielność mnożenia względem dodawania Co znaczy dodawania wyrażająca się równością c⋅(a + b) = c⋅a + c⋅b dla takich a,b,c, aby występujące tu działania były określone co znaczy.
 • Definicja Równoważnościowa Relacja Co znaczy równoważności) - dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X zwrotna, symetryczna i przechodnia, a więc spełniająca warunki: 1) x ℜ x dla x ∈ X słownik.
 • Definicja Totalna Relacja Co znaczy stosunek pomiędzy elementami przestrzeni X1,...,Xn, będąca całym zbiorem X1×...×Xn. Podobnie jak stosunek pusta to jest stosunek trywialna znaczenie.
 • Definicja Residuum Co znaczy funkcji holomorficznej f jest współczynnikiem a- 1, występującym w jej rozwinięciu postaci w szereg Laurenta i oznaczanym poprzez resqf czym jest.
 • Definicja Taylora Wzoru Reszta Co znaczy określone równością równoważną wzorowi Taylora dla funkcji f i centrum rozwinięcia a. Ważna własność tej reszty wyraża się równością wobec co to jest.
 • Definicja Dzielenia Z Reszta Co znaczy całkowitą p poprzez liczbę całkowitą q ≠ 0 otrzymuje się jako iloraz liczbę całkowitą k i taką liczbę r, zwaną resztą z tego dzielenia, iż definicja.
 • Definicja Otoczeń Rodzina Co znaczy przestrzeni topologicznej, będących otoczeniami punktów tej przestrzeni. Regularnie rozważa się specjalne rodziny otoczeń, na przykład co znaczy.
 • Definicja Podzbiorów Rodzina Co znaczy symbolem 2X znaczy się rodzinę (zestaw) wszystkich podzbiorów zbioru X, którą regularnie nazywa się krócej rodziną jego podzbiorów, jeżeli słownik.
 • Definicja Zbiorów Wszystkich Rodzina Co znaczy ogólnym i niedostatecznie ustalonym. Rozważanie takiej rodziny prowadzi do sprzeczności (antynomia Cantora) i dlatego przyjmuje się, iż znaczenie.
 • Definicja Borelowskich Zbiorów Rodzina Co znaczy zobacz borelowskie ciało zbiorów czym jest.
 • Definicja Otwartych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami otwartymi, a więc należącymi do topologii tej przestrzeni co to jest.
 • Definicja Czterolistna Rozeta Co znaczy algebraiczna VI stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)3 - 4c2x2y2 = 0 i równaniach parametrycznych x = 2csintcos2t, y = 2csin2tcost, t definicja.
 • Definicja Trójlistna Rozeta Co znaczy algebraiczna IV stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)2 - cy(3x2 - y2) = 0, gdzie c > 0 i równaniach parametrycznych x = csin3tcost, y co znaczy.
 • Definicja Rozety Co znaczy rodzina krzywych płaskich, dających się przedstawić we współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równaniem postaci ρ = csinq φ, gdzie c i q są słownik.
 • Definicja rozkład cechy w populacji Co znaczy rozkład zmiennej losowej, wyrażającej daną cechę w danej populacji znaczenie.
 • Definicja rozkład na czynniki pierwsze Co znaczy liczby naturalnej w formie iloczynu liczb pierwszych. Rozkład taki jest jednoznaczny. Znaczy to, iż w każdych dwóch przedstawieniach danej czym jest.
 • Definicja rozkład na ułamki proste Co znaczy funkcji wymiernej f jednej zmiennej, której licznik jest wielomianem niższego stopnia niż mianownik, w formie skończonej sumy ułamków co to jest.
 • Definicja Normalny Rozkład Co znaczy rozkład zmiennej losowej ciągłej, wyrażający się funkcją , gdzie expα = eα a c i σ > 0 są wyznacznikami jednoznacznie określającymi rozkład definicja.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rozkład Co znaczy na zbiorze W wszystkich wyników jakiegoś doświadczenia losowego, taka, iż P(w) jest prawdopodobieństwem uzyskania rezultacie w ∈ W. Stąd co znaczy.
 • Definicja Losowej Zmiennej Rozkład Co znaczy losowej) - funkcja f przyporządkowująca każdej wartości x zmiennej losowej X liczbę wyrażającą prawdopodobieństwo przyjęcia wartości x słownik.
 • Definicja Rozmaitość Co znaczy topologiczna albo geometryczna o jednakowej budowie w otoczeniu każdego jej punktu, ustalona w taki sposób, aby nie musiała być traktowana znaczenie.
 • Definicja Różniczkowa Rozmaitość Co znaczy różniczkowalna) rozmaitość topologiczna skończonego wymiaru, zaopatrzona w tak zwany strukturę różniczkową, pozwalającą na wykorzystanie czym jest.
 • Definicja Ułamka Rozszerzenie Co znaczy ułamka poprzez pomnożenie licznika i mianownika wyjściowego ułamka poprzez tę samą liczbę różną od zera. To jest więc czynność odwrotna do co to jest.
 • Definicja równoległość prostej do płaszczyzny Co znaczy prostą nazywa się równoległą do płaszczyzny, gdy jest równoległa do prostej leżącej na tej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja równoległość w geometrii Łobaczewskiego Co znaczy zobacz prosta graniczna co znaczy.
 • Definicja Redukcyjne Rozumowanie Co znaczy przesłanki, z której wynika dana teza; dla tej przesłanki poszukuje się kolejnej przesłanki, z której ona wynika i tak dalej Jeśli przy słownik.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rozwiązanie Co znaczy do tej rodziny funkcji, dla których dane równanie różniczkowe jest rozpatrywane, która, po podstawieniu jej do równania (wspólnie z znaczenie.
 • Definicja Prostej Krawędziowe Równania Co znaczy postaci ax + aby + cz = d, a´x + b´y + c´z = d´, gdzie (a,b,c) i (a´,b´,c´) są niezerowymi i nieproporcjonalnymi trójkami liczb. Układ ten czym jest.
 • Definicja Płaszczyzny Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej każdą płaszczyznę można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + as co to jest.
 • Definicja Sfery Parametryczne Równania Co znaczy promieniu r w trójwymiarowej przestrzeni można przedstawić następującymi równaniami parametrycznymi: x = x0 + rcosψcosφ, y = y0 definicja.
 • Definicja Drgający Ruch Co znaczy zobacz drgania, drgania harmoniczne co znaczy.
 • Definicja Torusa Parametryczne Równania Co znaczy powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Oz okręgu o promieniu b > 0, położonego na płaszczyźnie Oxz i mającego środek w punkcie o słownik.
 • Definicja Krzywej Biegunowe Równanie Co znaczy równanie krzywej płaskiej, gdzie występują współrzędne biegunowe zmiennego punktu płaszczyzny, a nie występują inne jego współrzędne znaczenie.
 • Definicja Diofantyczne Równanie Co znaczy układu równań algebraicznych o współczynnikach całkowitych, o ilości niewiadomych większej od ilości równań, dla którego poszukuje się czym jest.
 • Definicja Membrany Drgań Równanie Co znaczy różniczkowe, cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf - a𕐖ttf = - F, gdzie f(x,y,t) znaczy wychylenie punktu w momencie t co to jest.
 • Definicja Dwumienne Równanie Co znaczy albo xn = a, gdzie n jest liczbą naturalną, a niewiadoma x i współczynnik a przyjmują wartości rzeczywiste albo zespolone. W razie definicja.
 • Definicja Eulera Równanie Co znaczy różniczkowe gdzie w miejsce nawiasów z kropką należy wpisać [x,f(x),f´(x)], a symbole postaci ∂2ij oznaczają pochodne cząstkowe II rzędu co znaczy.
 • Definicja Jednorodne Równanie Co znaczy liniowych postaci a11x1 + a12x2 +... + a1nxn = b1, a21x1 + a22x2 +... + a2nxn = b2,........................ am1x1 + am2x2 +... + amnxn = bm słownik.
 • Definicja Prostej Kierunkowe Równanie Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie to jest równanie prostej L postaci y = ax + b. Współczynnik a = tg α, gdzie α znaczy ostry kąt znaczenie.
 • Definicja Kwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne II stopnia o jednej niewiadomej, a więc równanie postaci ax2 + bx + c = 0, gdzie a,b,c są liczbami rzeczywistymi i a ≠ 0 czym jest.
 • Definicja Logarytmiczne Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem logarytmu, a więc w wyrażeniach będących argumentami funkcji logarytmicznych. Gdyż funkcje co to jest.
 • Definicja Nieprzywiedlne Równanie Co znaczy algebraiczne postaci w(x) = 0, gdzie w jest wielomianem nie dającym się, w określonym ciele, rozłożyć na impulsy dodatniego stopnia; na definicja.
 • Definicja Prostej Odcinkowe Równanie Co znaczy współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie równanie prostej L postaci. Nazwa pochodzi stąd, iż współczynniki a i b są współrzędnymi co znaczy.
 • Definicja Prostej Równanie Co znaczy prostej w układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie jest równanie postaci ax + aby = c, gdzie (a,b) są współrzędnymi pewnego słownik.
 • Definicja Przewodnictwa Równanie Co znaczy równanie różniczkowe cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = a- 2∂tf, gdzie f(x,y,z,t) znaczy temperaturę w znaczenie.
 • Definicja równanie ruchu w stałym polu sił Co znaczy przyspieszenia stałego pola sił (na przykład przyspieszenia ziemskiego w pobliżu powierzchni Ziemi) ma współrzędne (0, - g) w układzie czym jest.
 • Definicja Stożkowej Wierzchołkowe Równanie Co znaczy współrzędnych na płaszczyźnie stożkowej, którego start leży w jej wierzchołku, a oś Ox jest jej osią symetrii, stożkową można przedstawić co to jest.
 • Definicja Równik Co znaczy zaznaczoną osią jej symetrii punkty przecięcia się tej osi ze sferą nazywają się jej biegunami, a okręgi będące liniami przecięcia się definicja.
 • Definicja Równoległobok Co znaczy dwie pary równoległych boków. Przeciwległe boki i przeciwległe kąty równoległoboku są równe. Przekątne równoległoboku przecinają się w ich co znaczy.
 • Definicja Chaslesa Równości Co znaczy punktów A0,A1,...,An zachodzi równość zwana równością Chaslesa (czyt. Szala) dla n + 1 wektorów. Równości te opisują zasadę dodawania słownik.
 • Definicja równanie n tego stopnia Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego stopnia n znaczenie.
 • Definicja Parsevala Równość Co znaczy jest ortonormalnym ciągiem funkcji rzeczywistych ustalonych w przedziale [a,b], a liczby są współczynnikami Fouriera funkcji f: [a,b] R czym jest.
 • Definicja Warunków Równoważność Co znaczy funkcji (form) zdaniowych φ i ψ tej samej zmiennej znaczy, iż z każdego z nich wynika pozostały. Konsekwencją tego jest, iż oba warunki są co to jest.
 • Definicja Zdań Równoważność Co znaczy logiki dwa zdania są równoważne, gdy mają te same wartości logiczne, a więc lub oba są prawdziwe, lub oba są fałszywe, z wyjątkiem ich definicja.
 • Definicja Arytmetycznego Ciągu Różnica Co znaczy ciągu arytmetycznego (an) liczba d, będąca różnicą pomiędzy dowolnymi, kolejnymi wyrazami tego ciągu, a więc d = an + 1 - an. Ciąg co znaczy.
 • Definicja Zbiorów Symetryczna Różnica Co znaczy to jest zestaw oznaczany symbolem A ∸ B i określony jako zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do B i wszystkich słownik.
 • Definicja różniczka funkcji w punkcie Co znaczy Rn ⊇ D Rm i punktu a ∈ intD istnieje takie odwzorowanie liniowe ua: Rn Rm, iż to odwzorowanie f nazywa się różniczkowalnym w punkcie a, a znaczenie.
 • Definicja Odwzorowania Różniczka Co znaczy odwzorowania różniczkowalnego f: X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami Banacha albo rozmaitościami różniczkowymi, nazywa się odwzorowanie czym jest.
 • Definicja Zewnętrzna Różniczka Co znaczy różniczkowy działający na formach różniczkowych zewnętrznych, podnoszący stopień formy o 1, który można określić rekurencyjnie. Dwa co to jest.
 • Definicja Wypukłości Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ definicja.
 • Definicja Rugowanie Co znaczy niewiadomej z układu m równań o n niewiadomych, gdzie m,n ≥ 2, bazuje na zastąpieniu tego układu takim równoważnym mu układem m równań, z co znaczy.
 • Definicja Małej Nieskończenie Rząd Co znaczy f zmiennej rzeczywistej nazywa się nieskończenie małą rzędu m w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy granica jest słownik.
 • Definicja Styczności Rząd Co znaczy i Ksą położone na jednej płaszczyźnie, mają wspólny pkt. A i wspólną styczną T w tym punkcie, a P(s) i Q(s) są punktami przecięcia się tych znaczenie.
 • Definicja Rzędna Co znaczy względem drugiej osi) współrzędną tego punktu w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Druga oś takiego układu współrzędnych czym jest.
 • Definicja Grupy Reprezentacja Co znaczy ekipy G w grupę automorfizmów liniowych odpowiedniej przestrzeni liniowej albo w grupę macierzy kwadratowych o elementach rzeczywistych co to jest.
 • Definicja Cechowany Rzut Co znaczy figury albo bryły (najczęściej wielokąta albo wielościanu) na płaszczyznę w kierunku prostopadłym do niej, z podaniem cech punktów definicja.
 • Definicja A Monge Rzut Co znaczy figury, bryły albo układu brył na dwie płaszczyzny wzajemnie prostopadłe, zwane poziomą i pionową, nie mniej jednak po wykonaniu rzutów co znaczy.
 • Definicja Stereograficzny Rzut Co znaczy bez jednego punktu na płaszczyznę styczną do tej sfery, opierające na poprowadzeniu prostej poprzez ustalony pkt. B sfery S i poprzez słownik.
 • Definicja Rzutowanie Co znaczy odwzorowanie figury płaskiej albo przestrzennej (lub układu figur) na określoną prostą albo płaszczyznę, zwaną rzutnią dla tego rzutowania znaczenie.
 • Definicja Kartograficzne Rzuty Co znaczy a właściwie powierzchni elipsoidy ziemskiej) albo jej części na część płaszczyzny, mające różne pożądane własności i wykorzystywane do czym jest.
 • Definicja Swobodnego Wektora Reprezentant Co znaczy zobacz wektor swobodny co to jest.
 • Definicja Podzielności Relacja Co znaczy zobacz podzielność liczb całkowitych, podzielność wielomianów definicja.
 • Definicja Prostopadłości Relacja Co znaczy zobacz prostopadłość co znaczy.
 • Definicja Trapezu Ramię Co znaczy zobacz trapez słownik.
 • Definicja Działań Rozdzielność Co znaczy zobacz działanie rozdzielne znaczenie.
 • Definicja Peana Reszta Co znaczy zobacz reszta wzoru Taylora czym jest.
 • Definicja Kąta Ramię Co znaczy zobacz kąt co to jest.
 • Definicja Pochodnej Rząd Co znaczy zobacz pochodne wyższych rzędów definicja.
 • Definicja rzymski system oznaczania liczb Co znaczy zobacz cyfra rzymska co znaczy.
 • Definicja Podstawiania Reguła Co znaczy wnioskowania orzekająca, iż jeżeli w wyrażeniu prawdziwym (tautologii) za zmienne wolne podstawi się wyrażenia sensowne, to otrzymane słownik.
 • Definicja Grupy Elementu Rząd Co znaczy określonym elementem ekipy G o działaniu grupowym zapisywanym multiplikatywnie (jako mnożenie) i elemencie neutralnym oznaczanym poprzez e znaczenie.
 • Definicja Macierzowy Rachunek Co znaczy algebraiczna, badająca własności działań na macierzach. Z racji na sposobność opisu dzięki macierzy licznych obiektów matematycznych (na czym jest.
 • Definicja Zdań Rachunek Co znaczy logiczna zajmująca się zasadami tworzenia zdań (warunków) złożonych ze zdań (warunków) prostych dzięki spójników logicznych i zależnością co to jest.
 • Definicja Podobnych Wyrazów Redukcja Co znaczy zastąpienie kilku wyrazów podobnych jednym, otrzymanym jako rezultat wykonania na tych słowach działań wskazanych w rozważanym wyrażeniu definicja.
 • Definicja Odrywania Reguła Co znaczy jedna z reguł wnioskowania orzekająca, iż jeżeli prawdziwe są stwierdzenia: p i p ⇒ q, to prawdziwe jest także stwierdzenie q co znaczy.
 • Definicja Wnioskowania Dedukcyjne Reguły Co znaczy logikę operacje na wyrażeniach mające tę własność, iż jeżeli wyrażenia, na których wykonuje się daną operację, uznaje się za prawdziwe, to słownik.
 • Definicja Antysymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ, spełniająca warunek (x,y) ∈ ℜ ⇒ (y,x) ∉ ℜ. Znaczy on, iż jeżeli para (x,y) przedmiotów jakiegoś zbioru znaczenie.
 • Definicja Unarna Jednoargumentowa Relacja Co znaczy ustalony podzbiór jakiejś przestrzeni (stosunek). Ustalenie takiego podzbioru jest jednak określeniem pewnej własności przedmiotów tej czym jest.
 • Definicja Trygonometryczne Równanie Co znaczy niewiadoma jest argumentem funkcji trygonometrycznej. Równania te rozwiązuje się poprzez takie ich przekształcenie dzięki związków pomiędzy co to jest.
 • Definicja Równości Relacja Co znaczy jest ustalona dwuargumentowa stosunek równości, oznaczana symbolem = i oznaczająca, iż przedmioty występujące po obu stronach tego znaku są definicja.
 • Definicja Symetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, iż jeżeli (x1,...,xn) ∈ ℜ, to również każda permutacja ciągu (x1,...,xn) należy do ℜ. Przeważnie jednak mówi się o co znaczy.
 • Definicja Pozamatematyczne Relacje Co znaczy definicja stosunku jest tak ogólne, iż z powodzeniem obejmuje liczne stosunki występujące w życiu codziennym i odnoszące się do obiektów słownik.
 • Definicja Reper Co znaczy geometrycznej albo jej podprzestrzeni jest pochodzącą z języka francuskiego nazwą układu wektorów bazowych rozważanej przestrzeni albo jej znaczenie.
 • Definicja Paraboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o początku w wierzchołku paraboli i osi Oy pokrywającej się z jej osią symetrii parabolę tę można przedstawić czym jest.
 • Definicja Abstrakcji Klasy Reprezentant Co znaczy abstrakcji jest nazywany jej reprezentantem, bo znajomość jakiegokolwiek elementu tej klasy i stosunku równoważnościowej, dzięki której co to jest.
 • Definicja Rotacja Co znaczy języka łacińskiego nazwa ruchu obrotowego; 2. operator różniczkowy, zwany także wirowością, przyporządkowujący różniczkowalnemu polu definicja.
 • Definicja Dwumianowy Rozkład Co znaczy Bernoulliego, dawniej: rozkład dwumienny) - rozkład zmiennej losowej X, przyjmującej skończoną liczba wartości: 0, 1,..., n, wyrażający się co znaczy.
 • Definicja Jednostajny Rozkład Co znaczy bazuje na przyjmowaniu poprzez zmienną losową X, o skończonej ilości n wartości, każdej swej wartości z takim samym prawdopodobieństwem słownik.
 • Definicja Topologiczna Rozmaitość Co znaczy topologiczna Hausdorffa M, której każdy pkt. ma otoczenie homeomorficzne z obszarem w przestrzeni arytmetycznej Rn dla ustalonego n znaczenie.
 • Definicja Liczbowego Równania Rozwiązanie Co znaczy niewiadome) równania przyjmuje wartości liczbowe określonego rodzaju (z określonego zbioru liczbowego Z), to rozwiązanie takiego równania czym jest.
 • Definicja rozwinięcie funkcji w szereg Co znaczy danej funkcji albo jej zacieśnienia do odpowiedniego podzbioru jej dziedziny jako sumy szeregu funkcyjnego. Rozwinięcie danej funkcji co to jest.
 • Definicja Elipsy Parametryczne Równania Co znaczy i o środku w punkcie o współrzędnych (x0,y0), w układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii elipsy, elipsę tę można definicja.
 • Definicja Hiperboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii hiperboli, hiperbolę tę można przedstawić następującymi równaniami co znaczy.
 • Definicja Prostej Parametryczne Równania Co znaczy można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct, t ∈ (- ∞,∞), gdzie t ∈ (- ∞ słownik.
 • Definicja Ciepła Równanie Co znaczy zobacz równanie przewodnictwa znaczenie.
 • Definicja Funkcyjne Równanie Co znaczy tożsamością, gdzie niewiadomą jest funkcja. Do przeważnie badanych równań funkcyjnych należą równania różniczkowe, ponieważ opisują one czym jest.
 • Definicja Ogólne Równanie Co znaczy figur to jest taka postać równania, iż każde równanie tej postaci przedstawia figurę tego rodzaju i każdą figurę tego rodzaju można co to jest.
 • Definicja Okręgu Równanie Co znaczy układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie przedstawić równaniem jednej z postaci: (x - x0)2 + (y - y0)2 = r2, x2 + y2 + 2ax definicja.
 • Definicja Płaszczyzny Równanie Co znaczy płaszczyzny w układzie współrzędnych kartezjańskich w przestrzeni trójwymiarowej jest równanie ax + aby + cz = d, gdzie (a,b,c) są co znaczy.
 • Definicja Różniczkowe Równanie Co znaczy gdzie występuje pochodna funkcji niewiadomej. Jeśli funkcja niewiadoma jest funkcją jednej zmiennej, to w równaniu różniczkowym występują słownik.
 • Definicja Obrotowej Powierzchni Równoleżnik Co znaczy zobacz powierzchnia obrotowa znaczenie.
 • Definicja Funkcji Równość Co znaczy równe (te same - stosunek równości), gdy mają wspólną dziedzinę D i dla każdego x ∈ D mają te same wartości, a więc f(x) = g(x) dla x ∈ D czym jest.
 • Definicja Zbiorów Równość Co znaczy równe, gdy każdy obiekt zbioru A jest elementem zbioru B i każdy obiekt zbioru B jest elementem zbioru A. Symbolami zapisuje się to co to jest.
 • Definicja Kątów Różnica Co znaczy zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to każdy z kątów ∠ AOCi ∠ BOC jest różnicą kąta ∠ AOB i pozostałego z tych kątów, a więc ∠ AOC = ∠ AOB definicja.
 • Definicja Monotoniczności Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ co znaczy.
 • Definicja Ruch Co znaczy matematyki ruch punktu materialnego w przestrzeni jest funkcją f zmiennej rzeczywistej t, interpretowanej jako czas, której wartościami są słownik.
 • Definicja Obrotowy Ruch Co znaczy układu punktów Pi dla i = 1,..., m,iż torem każdego z nich jest okrąg leżący na płaszczyźnie prostopadłej do ustalonej prostej, zwanej osią znaczenie.
 • Definicja Relacji Rzuty Co znaczy ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni adekwatnie X1 i X2, określone następująco: R/i>1< jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów czym jest.
 • Definicja Porządku Częściowego Relacja Co znaczy zobacz częściowy porządek co to jest.
 • Definicja Dwuargumentowa Relacja Co znaczy zobacz stosunek definicja.
 • Definicja Rot Co znaczy skrót operatora rotacji co znaczy.
 • Definicja Przystawania Relacja Co znaczy zobacz przystawanie figur słownik.
 • Definicja Bernoulliego Rozkład Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy znaczenie.
 • Definicja Bikwadratowe Równanie Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe czym jest.
 • Definicja Ro Co znaczy siedemnasta litera alfabetu greckiego co to jest.
 • Definicja Geometryczny Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby naturalne, wyrażający się wzorem P(X = n) = q(1 - q)n - 1 dla n = 1, 2,..., gdzie definicja.
 • Definicja Poissona Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby całkowite nieujemne, określony wzorem dla k = 0, 1, 2,..., gdzie q > 0. Rozkład ten co znaczy.
 • Definicja Revolutio Co znaczy z łaciny „obrót” słownik.
 • Definicja Freneta Równania Co znaczy zobacz wzory Freneta znaczenie.
 • Definicja Stożkowej Biegunowe Równanie Co znaczy zobacz wyznacznik stożkowej czym jest.
 • Definicja Liniowe Równanie Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego I stopnia o jednej albo wielu niewiadomych lub równania różniczkowego postaci ƒ co to jest.
 • Definicja równanie o zmiennych rozdzielonych Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe I rzędu postaci ƒ definicja.
 • Definicja Różnica Co znaczy rezultat odejmowania; dotyczy nie tylko liczb, ale również funkcji, wektorów, zbiorów i innych co znaczy.
 • Definicja Poziomy Rzut Co znaczy zobacz rzut pionowy słownik.
 • Definicja Dedukcyjne Rozumowanie Co znaczy dedukcja znaczenie.
 • Definicja Pionowy Rzut Co znaczy w wypadku, gdy jest zaznaczona rzutnia pionowa (pozioma), na przykład rzut Monge´a, to jest rzut na rzutnię pionową (poziomą czym jest.
 • Definicja Rozwinięta Co znaczy zobacz ewoluta co to jest.
 • Definicja Prostokątny Rzut Co znaczy rzut prostopadły) - rzut równoległy (rzutowanie) w kierunku prostopadłym do rzutni definicja.
 • Definicja Prostopadły Rzut Co znaczy zobacz rzut prostokątny co znaczy.
 • Definicja Równoległy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie słownik.
 • Definicja Paraboli Ramię Co znaczy każdy z dwóch łuków paraboli, na jakie dzieli ją jej wierzchołek znaczenie.
 • Definicja Radius Co znaczy z łaciny „promień” czym jest.
 • Definicja Paraboloidy Równanie Co znaczy zobacz paraboloida eliptyczna, paraboloida hiperboliczna co to jest.
 • Definicja Funkcji Rozszerzenie Co znaczy odmiennie przedłużenie funkcji definicja.
 • Definicja Wykładnicze Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w wykładnikach potęg. W celu rozwiązania takiego równania najczęściej przekształca się występujące w nim co znaczy.
 • Definicja Sfery Równoleżnik Co znaczy zobacz równik słownik.
 • Definicja Zmiennej Różniczka Co znaczy zobacz różniczka funkcji w punkcie znaczenie.
 • Definicja Grupy Rząd Co znaczy dla ekipy o skończonej ilości przedmiotów to jest liczba jej przedmiotów czym jest.
 • Definicja Refleksywna Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku zwrotnej co to jest.
 • Definicja Pusta Relacja Co znaczy stosunek będąca zbiorem pustym. To jest stosunek trywialna, ponieważ jakiekolwiek obiekty nie są w tej stosunku definicja.
 • Definicja Zbioru Rozkład Co znaczy zobacz podział co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Rozwiązywanie Co znaczy opierające na znalezieniu długości wszystkich boków i miar wszystkich kątów trójkąta, gdy dane są trzy spośród tych liczb, w tym co słownik.
 • Definicja Trójkąta Ramię Co znaczy zobacz trójkąt równoramienny znaczenie.
 • Definicja Funkcji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie funkcji czym jest.
 • Definicja Całkowe Równanie Co znaczy równanie funkcyjne, gdzie funkcja niewiadoma występuje pod znakiem całki (jako funkcja podcałkowa co to jest.
 • Definicja Zupełna Różniczka Co znaczy dawniejsza nazwa różniczki funkcji w punkcie w razie funkcji rzeczywistej definicja.
 • Definicja Rzędów Wyższych Różniczki Co znaczy rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie co znaczy.
 • Definicja Zbiorze W Różniczkowalność Co znaczy funkcja nazywa się różniczkowalna w zbiorze A, gdy jest różniczkowalna w każdym punkcie tego zbioru słownik.
 • Definicja Różniczkowanie Co znaczy obliczanie pochodnych albo różniczek funkcji znaczenie.
 • Definicja Macierzy Rząd Co znaczy dla danej macierzy M to jest najwyższy stopień podmacierzy kwadratowej macierzy M, mającej wskaźnik różny od zera czym jest.
 • Definicja Wielkiej Nieskończenie Rząd Co znaczy f nazywa się nieskończenie ogromną rzędu m (wyższego niż m) w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy jej odwrotność jest co to jest.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rząd Co znaczy zobacz równanie różniczkowe definicja.
 • Definicja Różniczki Rząd Co znaczy zobacz różniczki wyższych rzędów co znaczy.
 • Definicja Relacji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie stosunku słownik.
 • Definicja Harmonicznego Oscylatora Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań harmonicznych znaczenie.
 • Definicja Paraboli Równanie Co znaczy zobacz parabola, równania parametryczne paraboli czym jest.
 • Definicja Pierwiastkowe Równanie Co znaczy równanie o jednej niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem pierwiastka arytmetycznego co to jest.
 • Definicja Przestępne Równanie Co znaczy x) = g(x), gdzie aczkolwiek jedna z funkcji f i g jest funkcją przestępną. Równaniami przestępnymi są między innymi równania wykładnicze definicja.
 • Definicja Liniowe Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie postaci ƒ co znaczy.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe jednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe słownik.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe niejednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe znaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych Co znaczy zobacz równanie cząstkowe czym jest.
 • Definicja Ruchu Różniczkowe Równanie Co znaczy wektor wodzący w momencie t punktu materialnego poruszającego się pod wpływem zmiennej siły F(t), to z drugiej zasady dynamiki Newtona co to jest.
 • Definicja Odwzorowanie Równokątne Co znaczy inna nazwa odwzorowania konforemnego definicja.
 • Definicja Przesunięcie Równoległe Co znaczy przesunięcia, nawiązująca do jego własności polegającej na tym, iż wszystkie łatwe przechodzące poprzez dowolny pkt. przestrzeni i jego co znaczy.
 • Definicja Równoległościan Co znaczy graniastosłup, którego fundamentem jest równoległobok. Ma on sześć ścian będących równoległobokami słownik.
 • Definicja Zbiorów Równoliczność Co znaczy stosunek pomiędzy zbiorami, ustalona następująco: dwa zbiory nazywa się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie, którego znaczenie.
 • Definicja Sztywny Ruch Co znaczy Pi}i = 1,...,m jest takim układem ruchów {Δ t Pi(t)}i = 1,...,m tych punktów, iż dla t ∈ Δ odległości ρ [Pi(t),Pj(t)] = dij są stałe czym jest.
 • Definicja Rugownik Co znaczy wielomianów jednej zmiennej, stopni m i n, to jest wskaźnik stopnia m + n, utworzony w określony sposób ze współczynników tych wielomianów co to jest.
 • Definicja Rumb Co znaczy płaskiego, stosowana w nawigacji morskiej i wynosząca kąta pełnego, a więc to jest kąt pomiędzy kolejnymi kierunkami tak zwany róży wiatrów definicja.
 • Definicja Rzutnia Co znaczy przy rzutowaniu na prostą to jest ta prosta, na którą się rzutuje, a przy rzutowaniu na płaszczyznę to jest ta płaszczyzna co znaczy.
 • Definicja Romboedr Co znaczy równoległościan, którego wszystkie ściany są rombami słownik.
 • Definicja Krzywej Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja znaczenie.
 • Definicja równania parametryczne linii śrubowej Co znaczy zobacz linia śrubowa czym jest.
 • Definicja Powierzchni Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja co to jest.
 • Definicja równania parametryczne powierzchni obrotowej Co znaczy powierzchni obrotowej jest wykresem funkcji f o wartościach dodatnich, określonej w przedziale Δ, to powierzchnię tę można opisać definicja.
 • Definicja Dwukwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne IV stopnia o jednej niewiadomej x, będące równaniem kwadratowym względem wyrażenia x2, a więc równaniem postaci ax4 + bx2 + c co znaczy.
 • Definicja Eksponencjalne Równanie Co znaczy inna nazwa równania wykładniczego słownik.
 • Definicja Elipsoidy Równanie Co znaczy zobacz elipsoida znaczenie.
 • Definicja Elipsy Równanie Co znaczy zobacz elipsa czym jest.
 • Definicja Falowe Równanie Co znaczy d´Alemberta) - równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = c- 2𕐖ttf, gdzie co to jest.
 • Definicja Hiperboli Równanie Co znaczy zobacz hiperbola definicja.
 • Definicja Hiperboloidy Równanie Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa co znaczy.
 • Definicja równanie różniczkowe typu eliptycznego Co znaczy różniczkowe o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu postaci gdzie x = (x1,...,xn), f jest funkcją niewiadomą, a F - funkcją daną, nazywa słownik.
 • Definicja równanie różniczkowe typu hiperbolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego znaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe typu parabolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego czym jest.
 • Definicja Zwyczajne Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie różniczkowe, gdzie funkcją niewiadomą jest funkcja jednej zmiennej rzeczywistej co to jest.
 • Definicja Struny Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań membrany definicja.
 • Definicja Spadania Swobodnego Równanie Co znaczy drugie spośród równań ruchu w stałym polu sił, nie mniej jednak swobodne spadanie opisują te jego rozwiązania, które spełniają warunek y co znaczy.
 • Definicja Sześcienne Równanie Co znaczy zobacz równanie algebraiczne III stopnia słownik.
 • Definicja Mnogościowa Różnica Co znaczy zobacz różnica zbiorów znaczenie.
 • Definicja Zbiorów Różnica Co znaczy rezultatem odjęcia zbioru B od zbioru A, jest zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do zbioru B i jakichkolwiek innych czym jest.
 • Definicja Zbiorze W Relacja Co znaczy stosunek o dowolnej ilości argumentów, z których wszystkie są zmiennymi w tym samym zbiorze (przestrzeni co to jest.
 • Definicja Większości Relacja Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych definicja.
 • Definicja Zwrotna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, zawierająca relację równości, a więc spełniająca warunek x ℜ x dla x ∈ X co znaczy.
 • Definicja Nierówności Rozwiązanie Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych spełniających daną nierówność. Zestaw ten również nazywa się rozwiązaniem danej nierówności, na przykład słownik.
 • Definicja Równania Obce Rozwiązanie Co znaczy obce rozwiązanie równania znaczenie.
 • Definicja Funkcyjnego Równania Rozwiązanie Co znaczy należąca do rodziny (klasy) funkcji, dla których dane równanie funkcyjne jest rozpatrywane, iż po podstawieniu jej do równania za funkcję czym jest.
 • Definicja Równań Układu Rozwiązanie Co znaczy odpowiadających poszczególnym niewiadomym, iż po podstawieniu ich do równania za odpowiednie niewiadome otrzymuje się układ równości; na co to jest.
 • Definicja Dwójkowe Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dwójkowym systemie liczbowym definicja.
 • Definicja Dziesiętne Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dziesiętnym systemie liczbowym co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Rozwinięcie Co znaczy izometryczne odwzorowanie powierzchni rozwijalnej na część płaszczyzny słownik.
 • Definicja Wyznacznika Rozwinięcie Co znaczy aij]i,j = 1,...,n względem przedmiotów i-tego wiersza (j-tej kolumny), bazuje na wyrażeniu go w formie następującej sumy: znaczy wskaźnik znaczenie.
 • Definicja równania parametryczne wykresu funkcji Co znaczy jest wykresem funkcji rzeczywistej f, określonej w przedziale Δ, to krzywą C można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = t,y = f(t czym jest.
 • Definicja Równoważne Równania Co znaczy samej niewiadomej, tzn. o niewiadomych mających ten sam zakres zmienności, są równoważne, gdy każde rozwiązanie jednego z nich jest co to jest.
 • Definicja Cząstkowe Równanie Co znaczy równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych, będącego równaniem różniczkowym, którego funkcja niewiadoma jest funkcją wielu zmiennych definicja.
 • Definicja Harmonicznych Drgań Równanie Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe II rzędu postaci ƒ (t) + aƒ co znaczy.
 • Definicja Wektorowy Rachunek Co znaczy termin oznaczający najczęściej wykorzystania algebry liniowej w geometrii, fizyce, technice i innych dziedzinach słownik.
 • Definicja Zbiorów Rachunek Co znaczy inna nazwa algebry zbiorów znaczenie.
 • Definicja Radian Co znaczy wspólna część z okręgiem o promieniu r i o środku w jego wierzchołku jest łukiem o długości równej promieniowi r. Kąt ten jest jednostką czym jest.
 • Definicja Rączka Co znaczy inna nazwa ucha. Zobacz sfera z uchami co to jest.
 • Definicja Falsi Reguła Co znaczy inna nazwa sposoby siecznych przybliżonego rozwiązywania równań, najczęściej stosowana w razie równań algebraicznych definicja.
 • Definicja Kongruencji Relacja Co znaczy zobacz kongruencja, kongruencja modulo co znaczy.
 • Definicja Między Leżenia Relacja Co znaczy stosunek w przestrzeni euklidesowej, oznaczająca leżenie punktu pomiędzy dwoma punktami, a więc wewnątrz odcinka łączącego te punkty, jest słownik.
 • Definicja relacja n-argumentowa (n-członowa) Co znaczy zobacz stosunek znaczenie.
 • Definicja Niesymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, dla której istnieją przedmioty x1,x2 takie, iż x1 ℜ x2, a nie jest x2 ℜ x1. Relacjami niesymetrycznymi są na czym jest.
 • Definicja Podobieństwa Relacja Co znaczy stosunek ∼ w zbiorze wszystkich figur przestrzeni euklidesowej Π, ustalona następująco: figury A i B są podobne (A ∼ B), gdy istnieje takie co to jest.
 • Definicja Porządkowa Relacja Co znaczy wspólna nazwa porządków mocnych i słabych i częściowych porządków mocnych i słabych definicja.
 • Definicja Przechodnia Relacja Co znaczy stosunek tranzytywna) - dwuargumentowa stosunek ℜ w jakimś zbiorze, spełniająca warunek xℜy ∧ yℜz ⇒ xℜz co znaczy.
 • Definicja Przeciwna Relacja Co znaczy stosunek odwrotna) - do dwuargumentowej stosunku ℜ ⊆ X×Y jest relacją ℜ słownik.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku antysymetrycznej znaczenie.
 • Definicja Spójna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, spełniająca warunek x, y ∈ X, x≠y ⇒ xℜy ∨ yℜx czym jest.
 • Definicja Rezolwenta Co znaczy funkcja albo rodzina funkcji (ewentualnie równanie), występująca w zagadnieniu mającym sporo rozwiązań, dzięki której w określony sposób co to jest.
 • Definicja Nieciągłości Rodzaj Co znaczy zobacz funkcja nieciągła definicja.
 • Definicja Rodzina Co znaczy inna nazwa zbioru, stosowana najczęściej wtedy, gdy jego elementami są zbiory, funkcje, stosunki itp co znaczy.
 • Definicja Indeksowana Rodzina Co znaczy każdy obiekt jest przyporządkowany wartości zmiennego parametru (indeksu), którym jest oznaczony. Rodziny takie znaczy się symbolami słownik.
 • Definicja Krzywych Jednoparametrowa Rodzina Co znaczy zobacz jednoparametrowa rodzina krzywych znaczenie.
 • Definicja Kwantyfikatorów Rachunek Co znaczy logiczna, badająca zasady posługiwania się wyrażeniami, gdzie występują kwantyfikatory. Stanowi ona ważne rozszerzenie rachunku zdań czym jest.
 • Definicja Okręgu Rektyfikacja Co znaczy polegającego na konstrukcji odcinka o długości równej długości okręgu o danym promieniu (rektyfikacja oznacza wyprostowanie). Problem ten co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Rektyfikacja Okręgu, Rachunek Kwantyfikatorów, Rodzina Jednoparametrowa Krzywych, Rodzina Indeksowana, Rodzina, Rodzaj Nieciągłości, Rezolwenta, Relacja Spójna co to znaczy.

Słownik Rektyfikacja Okręgu, Rachunek Kwantyfikatorów, Rodzina co to jest.