Równanie okręgu co znaczy relacja binarna krzyżówka rodzina zbiorów otwartych co to jest.
równanie biegunowe krzywej co to jest

Definicje matematyka na R

 • Definicja Krzywej Biegunowe Równanie Co znaczy równanie krzywej płaskiej, gdzie występują współrzędne biegunowe zmiennego punktu płaszczyzny, a nie występują inne jego współrzędne co znaczy.
 • Definicja Topologiczna Rozmaitość Co znaczy topologiczna Hausdorffa M, której każdy pkt. ma otoczenie homeomorficzne z obszarem w przestrzeni arytmetycznej Rn dla ustalonego n krzyżówka.
 • Definicja Nieprzywiedlne Równanie Co znaczy algebraiczne postaci w(x) = 0, gdzie w jest wielomianem nie dającym się, w określonym ciele, rozłożyć na impulsy dodatniego stopnia; na co to jest.
 • Definicja Zbiorów Różnica Co znaczy rezultatem odjęcia zbioru B od zbioru A, jest zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do zbioru B i jakichkolwiek innych słownik.
 • Definicja Funkcji Rozszerzenie Co znaczy odmiennie przedłużenie funkcji czym jest.
 • Definicja Radius Co znaczy z łaciny „promień” co oznacza.
 • Definicja Jednorodne Równanie Co znaczy liniowych postaci a11x1 + a12x2 +... + a1nxn = b1, a21x1 + a22x2 +... + a2nxn = b2,........................ am1x1 + am2x2 +... + amnxn = bm tłumaczenie.
 • Definicja Wektorowy Rachunek Co znaczy termin oznaczający najczęściej wykorzystania algebry liniowej w geometrii, fizyce, technice i innych dziedzinach przykłady.
 • Definicja Odwzorowanie Równokątne Co znaczy inna nazwa odwzorowania konforemnego definicja.
 • Definicja Kartograficzne Rzuty Co znaczy a właściwie powierzchni elipsoidy ziemskiej) albo jej części na część płaszczyzny, mające różne pożądane własności i wykorzystywane do encyklopedia.
 • Definicja Prostej Kierunkowe Równanie Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie to jest równanie prostej L postaci y = ax + b. Współczynnik a = tg α, gdzie α znaczy ostry kąt jak działa.
 • Definicja Świetlny Rok Co znaczy stosowana w astronomii, będąca odległością, jaką światło pokonuje w próżni pośrodku roku. To jest odległość równa 9,46·1012 km albo 0,307 czy jest.
 • Definicja rozkład cechy w populacji Co znaczy rozkład zmiennej losowej, wyrażającej daną cechę w danej populacji pojęcie.
 • Definicja Przewodnictwa Równanie Co znaczy równanie różniczkowe cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = a- 2∂tf, gdzie f(x,y,z,t) znaczy temperaturę w wyjaśnienie.
 • Definicja Paraboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o początku w wierzchołku paraboli i osi Oy pokrywającej się z jej osią symetrii parabolę tę można przedstawić opis.
 • Definicja Prostej Równanie Co znaczy prostej w układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie jest równanie postaci ax + aby = c, gdzie (a,b) są współrzędnymi pewnego informacje.
 • Definicja Kongruencji Relacja Co znaczy zobacz kongruencja, kongruencja modulo znaczenie.
 • Definicja Monotoniczności Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ co znaczy.
 • Definicja Dwuargumentowa Relacja Co znaczy zobacz stosunek krzyżówka.
 • Definicja Podzielności Relacja Co znaczy zobacz podzielność liczb całkowitych, podzielność wielomianów co to jest.
 • Definicja Równoległościan Co znaczy graniastosłup, którego fundamentem jest równoległobok. Ma on sześć ścian będących równoległobokami słownik.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rozkład Co znaczy na zbiorze W wszystkich wyników jakiegoś doświadczenia losowego, taka, iż P(w) jest prawdopodobieństwem uzyskania rezultacie w ∈ W. Stąd czym jest.
 • Definicja Kwantyfikatorów Rachunek Co znaczy logiczna, badająca zasady posługiwania się wyrażeniami, gdzie występują kwantyfikatory. Stanowi ona ważne rozszerzenie rachunku zdań co oznacza.
 • Definicja Krakowianów Rachunek Co znaczy działań na macierzach, najczęściej trójkątnych, pozwalające istotnie usprawnić skomplikowane rachunki astronomiczne i geodezyjne w momencie tłumaczenie.
 • Definicja Pochodnej Rząd Co znaczy zobacz pochodne wyższych rzędów przykłady.
 • Definicja Prostopadłości Relacja Co znaczy zobacz prostopadłość definicja.
 • Definicja Poziomy Rzut Co znaczy zobacz rzut pionowy encyklopedia.
 • Definicja Równoległobok Co znaczy dwie pary równoległych boków. Przeciwległe boki i przeciwległe kąty równoległoboku są równe. Przekątne równoległoboku przecinają się w ich jak działa.
 • Definicja Funkcji Równość Co znaczy równe (te same - stosunek równości), gdy mają wspólną dziedzinę D i dla każdego x ∈ D mają te same wartości, a więc f(x) = g(x) dla x ∈ D czy jest.
 • Definicja Arytmetycznego Ciągu Różnica Co znaczy ciągu arytmetycznego (an) liczba d, będąca różnicą pomiędzy dowolnymi, kolejnymi wyrazami tego ciągu, a więc d = an + 1 - an. Ciąg pojęcie.
 • Definicja Falsi Reguła Co znaczy inna nazwa sposoby siecznych przybliżonego rozwiązywania równań, najczęściej stosowana w razie równań algebraicznych wyjaśnienie.
 • Definicja Antysymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ, spełniająca warunek (x,y) ∈ ℜ ⇒ (y,x) ∉ ℜ. Znaczy on, iż jeżeli para (x,y) przedmiotów jakiegoś zbioru opis.
 • Definicja Przystawania Relacja Co znaczy zobacz przystawanie figur informacje.
 • Definicja Gaussa Rozkład Co znaczy zobacz rozkład normalny znaczenie.
 • Definicja Paraboloidy Równanie Co znaczy zobacz paraboloida eliptyczna, paraboloida hiperboliczna co znaczy.
 • Definicja Równoległości Relacja Co znaczy stosunek równoległości prostych (łatwe równoległe), a pochodnymi w relacji do niej są stosunki równoległości odcinków, płaszczyzn, wektorów krzyżówka.
 • Definicja Regresja Co znaczy współzależności dwóch zmiennych losowych X i Y w formie funkcyjnej z dokładnością do zmiennej losowej o wartości średniej równej 0, a więc co to jest.
 • Definicja Wyznacznika Rozwinięcie Co znaczy aij]i,j = 1,...,n względem przedmiotów i-tego wiersza (j-tej kolumny), bazuje na wyrażeniu go w formie następującej sumy: znaczy wskaźnik słownik.
 • Definicja Relacji Rzuty Co znaczy ⊆ X1×X2nazywa się podzbiory R1i R2 przestrzeni adekwatnie X1 i X2, określone następująco: R/i>1< jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów czym jest.
 • Definicja Krzywej Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja co oznacza.
 • Definicja Pozamatematyczne Relacje Co znaczy definicja stosunku jest tak ogólne, iż z powodzeniem obejmuje liczne stosunki występujące w życiu codziennym i odnoszące się do obiektów tłumaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe jednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe przykłady.
 • Definicja Przeciwzwrotna Relacja Co znaczy taka dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, iż dla żadnego x ∈ X nie zachodzi x ℜ x (na przykład stosunek mniejszości liczb rzeczywistych definicja.
 • Definicja równoległość prostej do płaszczyzny Co znaczy prostą nazywa się równoległą do płaszczyzny, gdy jest równoległa do prostej leżącej na tej płaszczyźnie encyklopedia.
 • Definicja Rotacja Co znaczy języka łacińskiego nazwa ruchu obrotowego; 2. operator różniczkowy, zwany także wirowością, przyporządkowujący różniczkowalnemu polu jak działa.
 • Definicja Cechowany Rzut Co znaczy figury albo bryły (najczęściej wielokąta albo wielościanu) na płaszczyznę w kierunku prostopadłym do niej, z podaniem cech punktów czy jest.
 • Definicja Obrotowy Ruch Co znaczy układu punktów Pi dla i = 1,..., m,iż torem każdego z nich jest okrąg leżący na płaszczyźnie prostopadłej do ustalonej prostej, zwanej osią pojęcie.
 • Definicja Równoważne Równania Co znaczy samej niewiadomej, tzn. o niewiadomych mających ten sam zakres zmienności, są równoważne, gdy każde rozwiązanie jednego z nich jest wyjaśnienie.
 • Definicja Porządkowa Relacja Co znaczy wspólna nazwa porządków mocnych i słabych i częściowych porządków mocnych i słabych opis.
 • Definicja Różniczkowy Rachunek Co znaczy zaliczana do analizy matematycznej, a dotycząca pojęć pochodnej i różniczki nie tylko funkcji rzeczywistych, ale również znacząco informacje.
 • Definicja Przechodnia Relacja Co znaczy stosunek tranzytywna) - dwuargumentowa stosunek ℜ w jakimś zbiorze, spełniająca warunek xℜy ∧ yℜz ⇒ xℜz znaczenie.
 • Definicja Elipsoidy Równanie Co znaczy zobacz elipsoida co znaczy.
 • Definicja Torusa Parametryczne Równania Co znaczy powierzchnią powstałą poprzez obrót wokół osi Oz okręgu o promieniu b > 0, położonego na płaszczyźnie Oxz i mającego środek w punkcie o krzyżówka.
 • Definicja Liniowe Równanie Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego I stopnia o jednej albo wielu niewiadomych lub równania różniczkowego postaci ƒ co to jest.
 • Definicja Funkcji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie funkcji słownik.
 • Definicja Zdań Równoważność Co znaczy logiki dwa zdania są równoważne, gdy mają te same wartości logiczne, a więc lub oba są prawdziwe, lub oba są fałszywe, z wyjątkiem ich czym jest.
 • Definicja Dwupunktowy Rozkład Co znaczy rozkład dwumianowy zmiennej losowej, przyjmującej tylko dwie wartości (n = 1 co oznacza.
 • Definicja Liniowe Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie postaci ƒ tłumaczenie.
 • Definicja Zupełna Różniczka Co znaczy dawniejsza nazwa różniczki funkcji w punkcie w razie funkcji rzeczywistej przykłady.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rząd Co znaczy zobacz równanie różniczkowe definicja.
 • Definicja Zbiorów Wszystkich Rodzina Co znaczy ogólnym i niedostatecznie ustalonym. Rozważanie takiej rodziny prowadzi do sprzeczności (antynomia Cantora) i dlatego przyjmuje się, iż encyklopedia.
 • Definicja Równań Układu Rozwiązanie Co znaczy odpowiadających poszczególnym niewiadomym, iż po podstawieniu ich do równania za odpowiednie niewiadome otrzymuje się układ równości; na jak działa.
 • Definicja Prostopadły Rzut Co znaczy zobacz rzut prostokątny czy jest.
 • Definicja Elipsy Parametryczne Równania Co znaczy i o środku w punkcie o współrzędnych (x0,y0), w układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii elipsy, elipsę tę można pojęcie.
 • Definicja Dwumianowy Rozkład Co znaczy Bernoulliego, dawniej: rozkład dwumienny) - rozkład zmiennej losowej X, przyjmującej skończoną liczba wartości: 0, 1,..., n, wyrażający się wyjaśnienie.
 • Definicja Małej Nieskończenie Rząd Co znaczy f zmiennej rzeczywistej nazywa się nieskończenie małą rzędu m w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy granica jest opis.
 • Definicja równanie różniczkowe typu hiperbolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego informacje.
 • Definicja Podobnych Wyrazów Redukcja Co znaczy zastąpienie kilku wyrazów podobnych jednym, otrzymanym jako rezultat wykonania na tych słowach działań wskazanych w rozważanym wyrażeniu znaczenie.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Rachunek Co znaczy prawdopodobieństwa) - tematyka matematyki, badająca prawa rządzące zjawiskami przypadkowymi (losowymi) i masowymi. Przez wzgląd na co znaczy.
 • Definicja Poprzedzania Relacja Co znaczy stosowana nazwa stosunku porządkowych, różnych od stosunku porządkowych znanych i mających własne nazwy, takich jak nierówności liczb krzyżówka.
 • Definicja Swobodnego Wektora Reprezentant Co znaczy zobacz wektor swobodny co to jest.
 • Definicja Chaslesa Równości Co znaczy punktów A0,A1,...,An zachodzi równość zwana równością Chaslesa (czyt. Szala) dla n + 1 wektorów. Równości te opisują zasadę dodawania słownik.
 • Definicja Rzędna Co znaczy względem drugiej osi) współrzędną tego punktu w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Druga oś takiego układu współrzędnych czym jest.
 • Definicja Bernoulliego Rozkład Co znaczy zobacz rozkład dwumianowy co oznacza.
 • Definicja Kwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne II stopnia o jednej niewiadomej, a więc równanie postaci ax2 + bx + c = 0, gdzie a,b,c są liczbami rzeczywistymi i a ≠ 0 tłumaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe liniowe niejednorodne Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe przykłady.
 • Definicja Ruch Co znaczy matematyki ruch punktu materialnego w przestrzeni jest funkcją f zmiennej rzeczywistej t, interpretowanej jako czas, której wartościami są definicja.
 • Definicja Prostej Krawędziowe Równania Co znaczy postaci ax + aby + cz = d, a´x + b´y + c´z = d´, gdzie (a,b,c) i (a´,b´,c´) są niezerowymi i nieproporcjonalnymi trójkami liczb. Układ ten encyklopedia.
 • Definicja Falowe Równanie Co znaczy d´Alemberta) - równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf + 𕐖zzf = c- 2𕐖ttf, gdzie jak działa.
 • Definicja Rozety Co znaczy rodzina krzywych płaskich, dających się przedstawić we współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równaniem postaci ρ = csinq φ, gdzie c i q są czy jest.
 • Definicja Wielkiej Nieskończenie Rząd Co znaczy f nazywa się nieskończenie ogromną rzędu m (wyższego niż m) w punkcie a, będącym punktem skupienia jej dziedziny, gdy jej odwrotność jest pojęcie.
 • Definicja Pionowy Rzut Co znaczy w wypadku, gdy jest zaznaczona rzutnia pionowa (pozioma), na przykład rzut Monge´a, to jest rzut na rzutnię pionową (poziomą wyjaśnienie.
 • Definicja Spójna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, spełniająca warunek x, y ∈ X, x≠y ⇒ xℜy ∨ yℜx opis.
 • Definicja Struny Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań membrany informacje.
 • Definicja Równania Obce Rozwiązanie Co znaczy obce rozwiązanie równania znaczenie.
 • Definicja Ro Co znaczy siedemnasta litera alfabetu greckiego co znaczy.
 • Definicja Zwrotna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X, zawierająca relację równości, a więc spełniająca warunek x ℜ x dla x ∈ X krzyżówka.
 • Definicja Logarytmiczne Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem logarytmu, a więc w wyrażeniach będących argumentami funkcji logarytmicznych. Gdyż funkcje co to jest.
 • Definicja Zdań Rachunek Co znaczy logiczna zajmująca się zasadami tworzenia zdań (warunków) złożonych ze zdań (warunków) prostych dzięki spójników logicznych i zależnością słownik.
 • Definicja Współrzędnych Transformacji Reguła Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny czym jest.
 • Definicja Geometryczny Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby naturalne, wyrażający się wzorem P(X = n) = q(1 - q)n - 1 dla n = 1, 2,..., gdzie co oznacza.
 • Definicja Grupy Elementu Rząd Co znaczy określonym elementem ekipy G o działaniu grupowym zapisywanym multiplikatywnie (jako mnożenie) i elemencie neutralnym oznaczanym poprzez e tłumaczenie.
 • Definicja Dedukcyjne Rozumowanie Co znaczy dedukcja przykłady.
 • Definicja Trójkąta Rozwiązywanie Co znaczy opierające na znalezieniu długości wszystkich boków i miar wszystkich kątów trójkąta, gdy dane są trzy spośród tych liczb, w tym co definicja.
 • Definicja Guldina Reguły Co znaczy twierdzenia: 1. Objętość bryły obrotowej, powstałej poprzez obrót figury płaskiej wokół prostej leżącej w jej płaszczyźnie i nie encyklopedia.
 • Definicja Wykładnicze Równanie Co znaczy niewiadomej, występującej w wykładnikach potęg. W celu rozwiązania takiego równania najczęściej przekształca się występujące w nim jak działa.
 • Definicja Kątów Różnica Co znaczy zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to każdy z kątów ∠ AOCi ∠ BOC jest różnicą kąta ∠ AOB i pozostałego z tych kątów, a więc ∠ AOC = ∠ AOB czy jest.
 • Definicja Różniczki Rząd Co znaczy zobacz różniczki wyższych rzędów pojęcie.
 • Definicja Diofantyczne Równanie Co znaczy układu równań algebraicznych o współczynnikach całkowitych, o ilości niewiadomych większej od ilości równań, dla którego poszukuje się wyjaśnienie.
 • Definicja Prostokątny Rzut Co znaczy rzut prostopadły) - rzut równoległy (rzutowanie) w kierunku prostopadłym do rzutni opis.
 • Definicja Mnogościowa Różnica Co znaczy zobacz różnica zbiorów informacje.
 • Definicja Ruchu Różniczkowe Równanie Co znaczy wektor wodzący w momencie t punktu materialnego poruszającego się pod wpływem zmiennej siły F(t), to z drugiej zasady dynamiki Newtona znaczenie.
 • Definicja Funkcyjne Równanie Co znaczy tożsamością, gdzie niewiadomą jest funkcja. Do przeważnie badanych równań funkcyjnych należą równania różniczkowe, ponieważ opisują one co znaczy.
 • Definicja równanie różniczkowe typu parabolicznego Co znaczy zobacz równanie różniczkowe typu eliptycznego krzyżówka.
 • Definicja rozkład na ułamki proste Co znaczy funkcji wymiernej f jednej zmiennej, której licznik jest wielomianem niższego stopnia niż mianownik, w formie skończonej sumy ułamków co to jest.
 • Definicja Przesunięcie Równoległe Co znaczy przesunięcia, nawiązująca do jego własności polegającej na tym, iż wszystkie łatwe przechodzące poprzez dowolny pkt. przestrzeni i jego słownik.
 • Definicja Dzielenia Z Reszta Co znaczy całkowitą p poprzez liczbę całkowitą q ≠ 0 otrzymuje się jako iloraz liczbę całkowitą k i taką liczbę r, zwaną resztą z tego dzielenia, iż czym jest.
 • Definicja Symetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, iż jeżeli (x1,...,xn) ∈ ℜ, to również każda permutacja ciągu (x1,...,xn) należy do ℜ. Przeważnie jednak mówi się o co oznacza.
 • Definicja Stopnia Pierwszego Równanie Co znaczy równania algebraicznego I stopnia, a więc równania postaci ax = b (albo ax - b = 0), gdzie a ≠ 0. Każde takie równanie ma jeden pierwiastek tłumaczenie.
 • Definicja Równoważnościowa Relacja Co znaczy równoważności) - dwuargumentowa stosunek ℜ w zbiorze X zwrotna, symetryczna i przechodnia, a więc spełniająca warunki: 1) x ℜ x dla x ∈ X przykłady.
 • Definicja Rodzina Co znaczy inna nazwa zbioru, stosowana najczęściej wtedy, gdy jego elementami są zbiory, funkcje, stosunki itp definicja.
 • Definicja Redukcyjne Rozumowanie Co znaczy przesłanki, z której wynika dana teza; dla tej przesłanki poszukuje się kolejnej przesłanki, z której ona wynika i tak dalej Jeśli przy encyklopedia.
 • Definicja Wnioskowania Dedukcyjne Reguły Co znaczy logikę operacje na wyrażeniach mające tę własność, iż jeżeli wyrażenia, na których wykonuje się daną operację, uznaje się za prawdziwe, to jak działa.
 • Definicja Prostej Parametryczne Równania Co znaczy można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct, t ∈ (- ∞,∞), gdzie t ∈ (- ∞ czy jest.
 • Definicja Różniczkowe Równanie Co znaczy gdzie występuje pochodna funkcji niewiadomej. Jeśli funkcja niewiadoma jest funkcją jednej zmiennej, to w równaniu różniczkowym występują pojęcie.
 • Definicja Środkowy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie wyjaśnienie.
 • Definicja Jednostajny Rozkład Co znaczy bazuje na przyjmowaniu poprzez zmienną losową X, o skończonej ilości n wartości, każdej swej wartości z takim samym prawdopodobieństwem opis.
 • Definicja Spadania Swobodnego Równanie Co znaczy drugie spośród równań ruchu w stałym polu sił, nie mniej jednak swobodne spadanie opisują te jego rozwiązania, które spełniają warunek y informacje.
 • Definicja Freneta Równania Co znaczy zobacz wzory Freneta znaczenie.
 • Definicja Stożkowej Biegunowe Równanie Co znaczy zobacz wyznacznik stożkowej co znaczy.
 • Definicja Eksponencjalne Równanie Co znaczy inna nazwa równania wykładniczego krzyżówka.
 • Definicja A Monge Rzut Co znaczy figury, bryły albo układu brył na dwie płaszczyzny wzajemnie prostopadłe, zwane poziomą i pionową, nie mniej jednak po wykonaniu rzutów co to jest.
 • Definicja Rzutowanie Co znaczy odwzorowanie figury płaskiej albo przestrzennej (lub układu figur) na określoną prostą albo płaszczyznę, zwaną rzutnią dla tego rzutowania słownik.
 • Definicja Charakterystyczne Równanie Co znaczy zobacz pierwiastki charakterystyczne czym jest.
 • Definicja Trygonometryczne Równanie Co znaczy niewiadoma jest argumentem funkcji trygonometrycznej. Równania te rozwiązuje się poprzez takie ich przekształcenie dzięki związków pomiędzy co oznacza.
 • Definicja rozwinięcie funkcji w szereg Co znaczy danej funkcji albo jej zacieśnienia do odpowiedniego podzbioru jej dziedziny jako sumy szeregu funkcyjnego. Rozwinięcie danej funkcji tłumaczenie.
 • Definicja Re Re Realis Co znaczy z łaciny „część rzeczywista liczby zespolonej” i jej skróty przykłady.
 • Definicja Stereograficzny Rzut Co znaczy bez jednego punktu na płaszczyznę styczną do tej sfery, opierające na poprowadzeniu prostej poprzez ustalony pkt. B sfery S i poprzez definicja.
 • Definicja Przestępne Równanie Co znaczy x) = g(x), gdzie aczkolwiek jedna z funkcji f i g jest funkcją przestępną. Równaniami przestępnymi są między innymi równania wykładnicze encyklopedia.
 • Definicja Stożkowej Wierzchołkowe Równanie Co znaczy współrzędnych na płaszczyźnie stożkowej, którego start leży w jej wierzchołku, a oś Ox jest jej osią symetrii, stożkową można przedstawić jak działa.
 • Definicja Sarrusa Reguła Co znaczy sposób obliczenia wskaźnika macierzy powstałej poprzez dopisanie do poprzedniej macierzy z prawej strony jej dwóch pierwszych kolumn i czy jest.
 • Definicja rzymski system oznaczania liczb Co znaczy zobacz cyfra rzymska pojęcie.
 • Definicja Hiperboloidy Równanie Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa wyjaśnienie.
 • Definicja Harmonicznych Drgań Równanie Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe II rzędu postaci ƒ (t) + aƒ opis.
 • Definicja Drgający Ruch Co znaczy zobacz drgania, drgania harmoniczne informacje.
 • Definicja Obrotowej Powierzchni Równoleżnik Co znaczy zobacz powierzchnia obrotowa znaczenie.
 • Definicja Rot Co znaczy skrót operatora rotacji co znaczy.
 • Definicja Różniczkowego Równania Rozwiązanie Co znaczy do tej rodziny funkcji, dla których dane równanie różniczkowe jest rozpatrywane, która, po podstawieniu jej do równania (wspólnie z krzyżówka.
 • Definicja Dziesiętne Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dziesiętnym systemie liczbowym co to jest.
 • Definicja Wypukłości Kryterium Różniczkowe Co znaczy twierdzeniem: Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej f, różniczkowalna w przedziale Δ słownik.
 • Definicja Niesymetryczna Relacja Co znaczy stosunek ℜ w zbiorze X, dla której istnieją przedmioty x1,x2 takie, iż x1 ℜ x2, a nie jest x2 ℜ x1. Relacjami niesymetrycznymi są na czym jest.
 • Definicja Płaszczyzny Równanie Co znaczy płaszczyzny w układzie współrzędnych kartezjańskich w przestrzeni trójwymiarowej jest równanie ax + aby + cz = d, gdzie (a,b,c) są co oznacza.
 • Definicja równanie różniczkowe typu eliptycznego Co znaczy różniczkowe o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu postaci gdzie x = (x1,...,xn), f jest funkcją niewiadomą, a F - funkcją daną, nazywa tłumaczenie.
 • Definicja Ciepła Równanie Co znaczy zobacz równanie przewodnictwa przykłady.
 • Definicja Parsevala Równość Co znaczy jest ortonormalnym ciągiem funkcji rzeczywistych ustalonych w przedziale [a,b], a liczby są współczynnikami Fouriera funkcji f: [a,b] R definicja.
 • Definicja Algebraiczne Równanie Co znaczy równanie mające postać wielomianu przyrównanego do zera. Stopień tego wielomianu nazywa się stopniem równania algebraicznego encyklopedia.
 • Definicja Styczności Rząd Co znaczy i Ksą położone na jednej płaszczyźnie, mają wspólny pkt. A i wspólną styczną T w tym punkcie, a P(s) i Q(s) są punktami przecięcia się tych jak działa.
 • Definicja równania parametryczne wykresu funkcji Co znaczy jest wykresem funkcji rzeczywistej f, określonej w przedziale Δ, to krzywą C można przedstawić równaniami parametrycznymi: x = t,y = f(t czy jest.
 • Definicja Rzędów Wyższych Różniczki Co znaczy rzeczywistej f o n zmiennych jej różniczka w punkcie x drugiego rzędu wyraża się wzorem a różniczki rzędów wyższych od 2 są analogicznie pojęcie.
 • Definicja równanie n tego stopnia Co znaczy krótsza nazwa równania algebraicznego stopnia n wyjaśnienie.
 • Definicja Reper Co znaczy geometrycznej albo jej podprzestrzeni jest pochodzącą z języka francuskiego nazwą układu wektorów bazowych rozważanej przestrzeni albo jej opis.
 • Definicja Różniczkowa Rozmaitość Co znaczy różniczkowalna) rozmaitość topologiczna skończonego wymiaru, zaopatrzona w tak zwany strukturę różniczkową, pozwalającą na wykorzystanie informacje.
 • Definicja równanie o zmiennych rozdzielonych Co znaczy równanie różniczkowe zwykłe I rzędu postaci ƒ znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Rozwinięcie Co znaczy izometryczne odwzorowanie powierzchni rozwijalnej na część płaszczyzny co znaczy.
 • Definicja Funkcyjnego Równania Rozwiązanie Co znaczy należąca do rodziny (klasy) funkcji, dla których dane równanie funkcyjne jest rozpatrywane, iż po podstawieniu jej do równania za funkcję krzyżówka.
 • Definicja rozkład na czynniki pierwsze Co znaczy liczby naturalnej w formie iloczynu liczb pierwszych. Rozkład taki jest jednoznaczny. Znaczy to, iż w każdych dwóch przedstawieniach danej co to jest.
 • Definicja równania parametryczne linii śrubowej Co znaczy zobacz linia śrubowa słownik.
 • Definicja Podobieństwa Relacja Co znaczy stosunek ∼ w zbiorze wszystkich figur przestrzeni euklidesowej Π, ustalona następująco: figury A i B są podobne (A ∼ B), gdy istnieje takie czym jest.
 • Definicja Powierzchni Parametryczne Równania Co znaczy zobacz parametryzacja co oznacza.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku antysymetrycznej tłumaczenie.
 • Definicja Otoczeń Rodzina Co znaczy przestrzeni topologicznej, będących otoczeniami punktów tej przestrzeni. Regularnie rozważa się specjalne rodziny otoczeń, na przykład przykłady.
 • Definicja Płaszczyzny Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej każdą płaszczyznę można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + as definicja.
 • Definicja Paraboli Równanie Co znaczy zobacz parabola, równania parametryczne paraboli encyklopedia.
 • Definicja Radian Co znaczy wspólna część z okręgiem o promieniu r i o środku w jego wierzchołku jest łukiem o długości równej promieniowi r. Kąt ten jest jednostką jak działa.
 • Definicja Operatorowy Rachunek Co znaczy analizy matematycznej, sprowadzająca operatory różniczkowania, całkowania i inne do w miarę prostych działań algebraicznych, co znacząco czy jest.
 • Definicja Relacji Restrykcja Co znaczy zobacz zacieśnienie stosunku pojęcie.
 • Definicja Równoległy Rzut Co znaczy zobacz rzutowanie wyjaśnienie.
 • Definicja Rączka Co znaczy inna nazwa ucha. Zobacz sfera z uchami opis.
 • Definicja Tensorowy Rachunek Co znaczy stosowana nazwa problematyki dotyczącej własności tensorów i pokrewnych obiektów geometrycznych, analizy pól takich obiektów i zastosowań informacje.
 • Definicja Zmiennej Różniczka Co znaczy zobacz różniczka funkcji w punkcie znaczenie.
 • Definicja Punkcie W Różniczkowalność Co znaczy zobacz funkcja różniczkowalna, różniczka funkcji w punkcie co znaczy.
 • Definicja Rozmaitość Co znaczy topologiczna albo geometryczna o jednakowej budowie w otoczeniu każdego jej punktu, ustalona w taki sposób, aby nie musiała być traktowana krzyżówka.
 • Definicja Prostej Odcinkowe Równanie Co znaczy współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie równanie prostej L postaci. Nazwa pochodzi stąd, iż współczynniki a i b są współrzędnymi co to jest.
 • Definicja Pierwiastkowe Równanie Co znaczy równanie o jednej niewiadomej, występującej w równaniu pod znakiem pierwiastka arytmetycznego słownik.
 • Definicja Krzywych Jednoparametrowa Rodzina Co znaczy zobacz jednoparametrowa rodzina krzywych czym jest.
 • Definicja Macierzowy Rachunek Co znaczy algebraiczna, badająca własności działań na macierzach. Z racji na sposobność opisu dzięki macierzy licznych obiektów matematycznych (na co oznacza.
 • Definicja Domkniętych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami domkniętymi, a więc dopełnieniami zbiorów otwartych tłumaczenie.
 • Definicja Podzbiorów Rodzina Co znaczy symbolem 2X znaczy się rodzinę (zestaw) wszystkich podzbiorów zbioru X, którą regularnie nazywa się krócej rodziną jego podzbiorów, jeżeli przykłady.
 • Definicja Algebraiczny Rachunek Co znaczy działań na elementach określonej struktury algebraicznej odpowiednio z regułami odnoszącymi się do tych działań. Wykonanie rachunku ma definicja.
 • Definicja Trójlistna Rozeta Co znaczy algebraiczna IV stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)2 - cy(3x2 - y2) = 0, gdzie c > 0 i równaniach parametrycznych x = csin3tcost, y encyklopedia.
 • Definicja Podstawiania Reguła Co znaczy wnioskowania orzekająca, iż jeżeli w wyrażeniu prawdziwym (tautologii) za zmienne wolne podstawi się wyrażenia sensowne, to otrzymane jak działa.
 • Definicja Nieciągłości Rodzaj Co znaczy zobacz funkcja nieciągła czy jest.
 • Definicja Równik Co znaczy zaznaczoną osią jej symetrii punkty przecięcia się tej osi ze sferą nazywają się jej biegunami, a okręgi będące liniami przecięcia się pojęcie.
 • Definicja Zbiorów Rachunek Co znaczy inna nazwa algebry zbiorów wyjaśnienie.
 • Definicja Całkowy Rachunek Co znaczy problematyki dotyczącej ustalenia różnych rodzajów całek, ich własności, metod ich obliczania i reguł posługiwania się nimi. Problematyka opis.
 • Definicja Taylora Wzoru Reszta Co znaczy określone równością równoważną wzorowi Taylora dla funkcji f i centrum rozwinięcia a. Ważna własność tej reszty wyraża się równością wobec informacje.
 • Definicja Grupy Reprezentacja Co znaczy ekipy G w grupę automorfizmów liniowych odpowiedniej przestrzeni liniowej albo w grupę macierzy kwadratowych o elementach rzeczywistych znaczenie.
 • Definicja Sfery Równoleżnik Co znaczy zobacz równik co znaczy.
 • Definicja Rugownik Co znaczy wielomianów jednej zmiennej, stopni m i n, to jest wskaźnik stopnia m + n, utworzony w określony sposób ze współczynników tych wielomianów krzyżówka.
 • Definicja Całkowe Równanie Co znaczy równanie funkcyjne, gdzie funkcja niewiadoma występuje pod znakiem całki (jako funkcja podcałkowa co to jest.
 • Definicja Okręgu Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych na płaszczyźnie każdy okrąg można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + rcost, y = y0 + rsint, t słownik.
 • Definicja Borelowskich Zbiorów Rodzina Co znaczy zobacz borelowskie ciało zbiorów czym jest.
 • Definicja Wariacyjny Rachunek Co znaczy problematyki badającej własności ekstremalne funkcjonałów, tzn. funkcji rzeczywistych, których argumentami są funkcje albo ich zespoły co oznacza.
 • Definicja Dwukwadratowe Równanie Co znaczy algebraiczne IV stopnia o jednej niewiadomej x, będące równaniem kwadratowym względem wyrażenia x2, a więc równaniem postaci ax4 + bx2 + c tłumaczenie.
 • Definicja Rozwinięta Co znaczy zobacz ewoluta przykłady.
 • Definicja Hiperboli Równanie Co znaczy zobacz hiperbola definicja.
 • Definicja Sztywny Ruch Co znaczy Pi}i = 1,...,m jest takim układem ruchów {Δ t Pi(t)}i = 1,...,m tych punktów, iż dla t ∈ Δ odległości ρ [Pi(t),Pj(t)] = dij są stałe encyklopedia.
 • Definicja Rekurencja Co znaczy inna nazwa indukcji matematycznej jak działa.
 • Definicja Rzutnia Co znaczy przy rzutowaniu na prostą to jest ta prosta, na którą się rzutuje, a przy rzutowaniu na płaszczyznę to jest ta płaszczyzna czy jest.
 • Definicja Zbiorze W Różniczkowalność Co znaczy funkcja nazywa się różniczkowalna w zbiorze A, gdy jest różniczkowalna w każdym punkcie tego zbioru pojęcie.
 • Definicja Peana Reszta Co znaczy zobacz reszta wzoru Taylora wyjaśnienie.
 • Definicja Rezolwenta Co znaczy funkcja albo rodzina funkcji (ewentualnie równanie), występująca w zagadnieniu mającym sporo rozwiązań, dzięki której w określony sposób opis.
 • Definicja Rozwijająca Co znaczy zobacz ewolwenta informacje.
 • Definicja Porządku Częściowego Relacja Co znaczy zobacz częściowy porządek znaczenie.
 • Definicja równoległość w geometrii Łobaczewskiego Co znaczy zobacz prosta graniczna co znaczy.
 • Definicja Paraboli Ramię Co znaczy każdy z dwóch łuków paraboli, na jakie dzieli ją jej wierzchołek krzyżówka.
 • Definicja Sfery Parametryczne Równania Co znaczy promieniu r w trójwymiarowej przestrzeni można przedstawić następującymi równaniami parametrycznymi: x = x0 + rcosψcosφ, y = y0 co to jest.
 • Definicja Revolutio Co znaczy z łaciny „obrót” słownik.
 • Definicja Cząstkowe Równanie Co znaczy równania różniczkowego o pochodnych cząstkowych, będącego równaniem różniczkowym, którego funkcja niewiadoma jest funkcją wielu zmiennych czym jest.
 • Definicja Zwyczajne Różniczkowe Równanie Co znaczy równanie różniczkowe, gdzie funkcją niewiadomą jest funkcja jednej zmiennej rzeczywistej co oznacza.
 • Definicja Romboedr Co znaczy równoległościan, którego wszystkie ściany są rombami tłumaczenie.
 • Definicja równanie różniczkowe o pochodnych cząstkowych Co znaczy zobacz równanie cząstkowe przykłady.
 • Definicja Dwumienne Równanie Co znaczy albo xn = a, gdzie n jest liczbą naturalną, a niewiadoma x i współczynnik a przyjmują wartości rzeczywiste albo zespolone. W razie definicja.
 • Definicja Incydencji Relacja Co znaczy stosunek ∈ przynależności elementu do zbioru. Zobacz także: incydencja encyklopedia.
 • Definicja Residuum Co znaczy funkcji holomorficznej f jest współczynnikiem a- 1, występującym w jej rozwinięciu postaci w szereg Laurenta i oznaczanym poprzez resqf jak działa.
 • Definicja Trapezu Ramię Co znaczy zobacz trapez czy jest.
 • Definicja Hiperboli Parametryczne Równania Co znaczy układzie współrzędnych o osiach równoległych do osi symetrii hiperboli, hiperbolę tę można przedstawić następującymi równaniami pojęcie.
 • Definicja równanie ruchu w stałym polu sił Co znaczy przyspieszenia stałego pola sił (na przykład przyspieszenia ziemskiego w pobliżu powierzchni Ziemi) ma współrzędne (0, - g) w układzie wyjaśnienie.
 • Definicja różniczka funkcji w punkcie Co znaczy Rn ⊇ D Rm i punktu a ∈ intD istnieje takie odwzorowanie liniowe ua: Rn Rm, iż to odwzorowanie f nazywa się różniczkowalnym w punkcie a, a opis.
 • Definicja Rumb Co znaczy płaskiego, stosowana w nawigacji morskiej i wynosząca kąta pełnego, a więc to jest kąt pomiędzy kolejnymi kierunkami tak zwany róży wiatrów informacje.
 • Definicja Przeciwna Relacja Co znaczy stosunek odwrotna) - do dwuargumentowej stosunku ℜ ⊆ X×Y jest relacją ℜ znaczenie.
 • Definicja Bikwadratowe Równanie Co znaczy zobacz równanie dwukwadratowe co znaczy.
 • Definicja Sześcienne Równanie Co znaczy zobacz równanie algebraiczne III stopnia krzyżówka.
 • Definicja Abstrakcji Klasy Reprezentant Co znaczy abstrakcji jest nazywany jej reprezentantem, bo znajomość jakiegokolwiek elementu tej klasy i stosunku równoważnościowej, dzięki której co to jest.
 • Definicja Eulera Równanie Co znaczy różniczkowe gdzie w miejsce nawiasów z kropką należy wpisać [x,f(x),f´(x)], a symbole postaci ∂2ij oznaczają pochodne cząstkowe II rzędu słownik.
 • Definicja Refleksywna Relacja Co znaczy inna nazwa stosunku zwrotnej czym jest.
 • Definicja Dwójkowe Rozwinięcie Co znaczy zapisanie liczby w dwójkowym systemie liczbowym co oznacza.
 • Definicja Odrywania Reguła Co znaczy jedna z reguł wnioskowania orzekająca, iż jeżeli prawdziwe są stwierdzenia: p i p ⇒ q, to prawdziwe jest także stwierdzenie q tłumaczenie.
 • Definicja Ogólne Równanie Co znaczy figur to jest taka postać równania, iż każde równanie tej postaci przedstawia figurę tego rodzaju i każdą figurę tego rodzaju można przykłady.
 • Definicja Nierówności Rozwiązanie Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych spełniających daną nierówność. Zestaw ten również nazywa się rozwiązaniem danej nierówności, na przykład definicja.
 • Definicja Indeksowana Rodzina Co znaczy każdy obiekt jest przyporządkowany wartości zmiennego parametru (indeksu), którym jest oznaczony. Rodziny takie znaczy się symbolami encyklopedia.
 • Definicja Totalna Relacja Co znaczy stosunek pomiędzy elementami przestrzeni X1,...,Xn, będąca całym zbiorem X1×...×Xn. Podobnie jak stosunek pusta to jest stosunek trywialna jak działa.
 • Definicja Trójkąta Ramię Co znaczy zobacz trójkąt równoramienny czy jest.
 • Definicja Macierzy Rząd Co znaczy dla danej macierzy M to jest najwyższy stopień podmacierzy kwadratowej macierzy M, mającej wskaźnik różny od zera pojęcie.
 • Definicja równania parametryczne powierzchni obrotowej Co znaczy powierzchni obrotowej jest wykresem funkcji f o wartościach dodatnich, określonej w przedziale Δ, to powierzchnię tę można opisać wyjaśnienie.
 • Definicja Kąta Ramię Co znaczy zobacz kąt opis.
 • Definicja Odwzorowania Różniczka Co znaczy odwzorowania różniczkowalnego f: X ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami Banacha albo rozmaitościami różniczkowymi, nazywa się odwzorowanie informacje.
 • Definicja Zewnętrzna Różniczka Co znaczy różniczkowy działający na formach różniczkowych zewnętrznych, podnoszący stopień formy o 1, który można określić rekurencyjnie. Dwa znaczenie.
 • Definicja Ułamka Rozszerzenie Co znaczy ułamka poprzez pomnożenie licznika i mianownika wyjściowego ułamka poprzez tę samą liczbę różną od zera. To jest więc czynność odwrotna do co znaczy.
 • Definicja rozdzielność mnożenia względem dodawania Co znaczy dodawania wyrażająca się równością c⋅(a + b) = c⋅a + c⋅b dla takich a,b,c, aby występujące tu działania były określone krzyżówka.
 • Definicja Mniejszości Relacja Co znaczy stosunek w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych, najczęściej ustalana przez jej własności, a więc aksjomatyką liczb rzeczywistych co to jest.
 • Definicja Romb Co znaczy równoległobok mający wszystkie boki równe. Ma połowiące się i prostopadłe przekątne, a połowa iloczynu ich długości jest równa jego polu słownik.
 • Definicja Zbiorów Równość Co znaczy równe, gdy każdy obiekt zbioru A jest elementem zbioru B i każdy obiekt zbioru B jest elementem zbioru A. Symbolami zapisuje się to czym jest.
 • Definicja Różniczkowanie Co znaczy obliczanie pochodnych albo różniczek funkcji co oznacza.
 • Definicja Elipsy Równanie Co znaczy zobacz elipsa tłumaczenie.
 • Definicja Proporcjonalności Relacja Co znaczy liczb rzeczywistych jest ustalona następująco: (y1,...,yn) ∼ (x1,...,xn), gdy istnieje takie λ ≠ 0, iż yi = λ xidla i = 1,...,n, nie mniej przykłady.
 • Definicja Rozcinanie Co znaczy własność podzbioru A spójnej przestrzeni topologicznej X, polegająca na tym, iż podzbiór X \ A tej przestrzeni nie jest już spójny. Mówi definicja.
 • Definicja Zbioru Rozkład Co znaczy zobacz podział encyklopedia.
 • Definicja Zbiorów Symetryczna Różnica Co znaczy to jest zestaw oznaczany symbolem A ∸ B i określony jako zestaw wszystkich przedmiotów zbioru A nie należących do B i wszystkich jak działa.
 • Definicja Większości Relacja Co znaczy zobacz aksjomatyka liczb rzeczywistych czy jest.
 • Definicja Trzech Reguła Co znaczy rozliczenia z każdej proporcj a: b = c: d jednej z czterech występujących w niej liczb dzięki trzech pozostałych, a również każda z pojęcie.
 • Definicja Pusta Relacja Co znaczy stosunek będąca zbiorem pustym. To jest stosunek trywialna, ponieważ jakiekolwiek obiekty nie są w tej stosunku wyjaśnienie.
 • Definicja relacja n-argumentowa (n-członowa) Co znaczy zobacz stosunek opis.
 • Definicja Działań Rozdzielność Co znaczy zobacz działanie rozdzielne informacje.
 • Definicja Okręgu Rektyfikacja Co znaczy polegającego na konstrukcji odcinka o długości równej długości okręgu o danym promieniu (rektyfikacja oznacza wyprostowanie). Problem ten znaczenie.
 • Definicja Rugowanie Co znaczy niewiadomej z układu m równań o n niewiadomych, gdzie m,n ≥ 2, bazuje na zastąpieniu tego układu takim równoważnym mu układem m równań, z co znaczy.
 • Definicja reguła de l´Hospitala Co znaczy stosowana nazwa następującego twierdzenia, używanego do obliczania granic w sytuacjach występowania tak zwany symboli nieoznaczonych: Jeśli krzyżówka.
 • Definicja Warunków Równoważność Co znaczy funkcji (form) zdaniowych φ i ψ tej samej zmiennej znaczy, iż z każdego z nich wynika pozostały. Konsekwencją tego jest, iż oba warunki są co to jest.
 • Definicja Membrany Drgań Równanie Co znaczy różniczkowe, cząstkowe II rzędu postaci 𕐖xxf + 𕐖yyf - a𕐖ttf = - F, gdzie f(x,y,t) znaczy wychylenie punktu w momencie t słownik.
 • Definicja Losowej Zmiennej Rozkład Co znaczy losowej) - funkcja f przyporządkowująca każdej wartości x zmiennej losowej X liczbę wyrażającą prawdopodobieństwo przyjęcia wartości x czym jest.
 • Definicja Liczbowego Równania Rozwiązanie Co znaczy niewiadome) równania przyjmuje wartości liczbowe określonego rodzaju (z określonego zbioru liczbowego Z), to rozwiązanie takiego równania co oznacza.
 • Definicja Normalny Rozkład Co znaczy rozkład zmiennej losowej ciągłej, wyrażający się funkcją , gdzie expα = eα a c i σ > 0 są wyznacznikami jednoznacznie określającymi rozkład tłumaczenie.
 • Definicja Równości Relacja Co znaczy jest ustalona dwuargumentowa stosunek równości, oznaczana symbolem = i oznaczająca, iż przedmioty występujące po obu stronach tego znaku są przykłady.
 • Definicja Grupy Rząd Co znaczy dla ekipy o skończonej ilości przedmiotów to jest liczba jej przedmiotów definicja.
 • Definicja Między Leżenia Relacja Co znaczy stosunek w przestrzeni euklidesowej, oznaczająca leżenie punktu pomiędzy dwoma punktami, a więc wewnątrz odcinka łączącego te punkty, jest encyklopedia.
 • Definicja Czterolistna Rozeta Co znaczy algebraiczna VI stopnia o równaniu algebraicznym (x2 + y2)3 - 4c2x2y2 = 0 i równaniach parametrycznych x = 2csintcos2t, y = 2csin2tcost, t jak działa.
 • Definicja Unarna Jednoargumentowa Relacja Co znaczy ustalony podzbiór jakiejś przestrzeni (stosunek). Ustalenie takiego podzbioru jest jednak określeniem pewnej własności przedmiotów tej czy jest.
 • Definicja Różnica Co znaczy rezultat odejmowania; dotyczy nie tylko liczb, ale również funkcji, wektorów, zbiorów i innych pojęcie.
 • Definicja Relacja Co znaczy naturalną, to n-członową (n-argumentową) relacją nazywa się podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn przestrzeni X1,...,Xn. O ℜ mówi wyjaśnienie.
 • Definicja Zbiorze W Relacja Co znaczy stosunek o dowolnej ilości argumentów, z których wszystkie są zmiennymi w tym samym zbiorze (przestrzeni opis.
 • Definicja Refleksywność Co znaczy pochodząca z z łaciny nazwa zwrotności. Zobacz stosunek zwrotna informacje.
 • Definicja Poissona Rozkład Co znaczy losowej X, przyjmującej jako wartości wszystkie liczby całkowite nieujemne, określony wzorem dla k = 0, 1, 2,..., gdzie q > 0. Rozkład ten znaczenie.
 • Definicja Harmonicznego Oscylatora Równanie Co znaczy zobacz równanie drgań harmonicznych co znaczy.
 • Definicja Zbiorów Równoliczność Co znaczy stosunek pomiędzy zbiorami, ustalona następująco: dwa zbiory nazywa się równolicznymi, gdy istnieje różnowartościowe odwzorowanie, którego krzyżówka.
 • Definicja Otwartych Zbiorów Rodzina Co znaczy rodzina podzbiorów przestrzeni topologicznej będących zbiorami otwartymi, a więc należącymi do topologii tej przestrzeni co to jest.
 • Definicja Binarna Relacja Co znaczy dwuargumentowa stosunek słownik.
 • Definicja Okręgu Równanie Co znaczy układzie współrzędnych kartezjańskich na płaszczyźnie przedstawić równaniem jednej z postaci: (x - x0)2 + (y - y0)2 = r2, x2 + y2 + 2ax czym jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Równanie okręgu co znaczy relacja binarna krzyżówka rodzina zbiorów otwartych co to jest równoliczność zbiorów słownik równanie oscylatora harmonicznego czym. co to znaczy.

Słownik Równanie biegunowe krzywej co znaczy rozmaitość topologiczna co to jest.