Baza otoczeń co znaczy balistyczna krzywa krzyżówka bryła toroidalna co to jest baza Hamela słownik.
badania statystyczne beta co to jest

Definicje matematyka na B

 • Definicja Statystyczne Badania Co znaczy pod względem występowania w nich ustalonych cech, oparte na analizie należytych próbek, a kierujące do sformułowania wniosków dotyczących co znaczy.
 • Definicja Beta Co znaczy druga litera alfabetu grec krzyżówka.
 • Definicja Owal Bernoulliego Co znaczy zobacz owal Bernoulliego co to jest.
 • Definicja Robervala Bryła Co znaczy powstała poprzez obrót figury ograniczonej jednym łukiem cykloidy i łukiem symetrycznym do niego względem osi toczenia wokół prostej słownik.
 • Definicja Dualna Baza Co znaczy wektorów {u1,...,un} jest bazą przestrzeni liniowej V, to układ {ω 1,..., ω n} funkcjonałów liniowych w przestrzeni V, spełniających czym jest.
 • Definicja Wielokąta Brzeg Co znaczy brzeg zbioru, jakim jest wielokąt, a zarazem łamana zwykła zamknięta, będąca sumą jego boków co oznacza.
 • Definicja Nierówność Bessela Co znaczy zobacz nierówność Bessela tłumaczenie.
 • Definicja Zbiorów Ciało Borelowskie Co znaczy niepustej rodziny ℘ podzbiorów jakiejś przestrzeni X istniejerodzina ℜ podzbiorów przestrzeni X, zawierająca rodzinę ℘ i spełniająca przykłady.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Bezwzględna Co znaczy nazywa się bez względu zbieżnym, gdy jest zbieżny (zbieżność szeregu) szereg ∑|an|, jeżeli z kolei szereg ∑|an| jest rozbieżny a szereg definicja.
 • Definicja Wielokąta Bok Co znaczy odcinek złączający następne wierzchołki wielokąta encyklopedia.
 • Definicja Algebra Banacha Co znaczy zobacz algebra Banacha jak działa.
 • Definicja Prawo Bernoulliego Co znaczy zobacz prawo Bernoulliego czy jest.
 • Definicja Warunek Brzegowy Co znaczy zobacz warunek brzegowy pojęcie.
 • Definicja Barycentrum Co znaczy środek ciężkości, także nazwa punktu przecięcia się środkowych trójkąta wyjaśnienie.
 • Definicja Binom Co znaczy dwumian opis.
 • Definicja Buława Co znaczy spiralna o równaniu: -we współrzędnych biegunowych (r,φ) albo o równaniach parametrycznych: - we współrzędnych kartezjańskich (x,y informacje.
 • Definicja Funkcji Przebiegu Badanie Co znaczy zespołu czynności prowadzących do narysowania możliwie dokładnego wykresu danej funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej znaczenie.
 • Definicja Kleina Bukłak Butelka Co znaczy przykładów powierzchni jednostronnej i zamkniętej. Powierzchnia ta nie mieści się jednak w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a w co znaczy.
 • Definicja Punktu Biegunowa Co znaczy zobacz biegunowość krzyżówka.
 • Definicja Wektor Binormalny Co znaczy zobacz wektor binormalny co to jest.
 • Definicja Współrzędne Biegunowe Co znaczy zobacz układ współrzędnych biegunowych słownik.
 • Definicja Bourbakizm Co znaczy matematyce, zapoczątkowany w 1939 r. poprzez grupę matematyków, publikujących pod nazwiskiem Nicolas Bourbaki serię dzieł objętą wspólnym czym jest.
 • Definicja Wzór Bayesa Co znaczy zobacz wzór Bayesa co oznacza.
 • Definicja Wielomiany Bernoulliego Co znaczy zobacz wielomian Bernoulliego tłumaczenie.
 • Definicja Trójkąt Biegunowy Co znaczy S - taki trójkąt, którego każdy bok leży na biegunowej (biegunowość) względem stożkowej S wierzchołka leżącego naprzeciw tego boku przykłady.
 • Definicja Liczbowy System Binarny Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy definicja.
 • Definicja Kolejne Boki Co znaczy sąsiednie) - dwa boki wielokąta albo łamanej, których wspólną częścią jest jeden z wierzchołków tego wielokąta albo łamanej encyklopedia.
 • Definicja Biliniowy Co znaczy dwuliniowy jak działa.
 • Definicja Wektorów Baza Co znaczy przestrzeni liniowej. Odnosząc się do przestrzeni euklidesowych, na przykład płaszczyzny czy przestrzeni trójwymiarowej, to jest taki czy jest.
 • Definicja Logiczny Błąd Co znaczy otrzymanie fałszywego wniosku w rezultacie niepoprawnego rozumowania, na przykład błąd logiczny tkwi w rozumowaniu: Gdyż a2 > 4, więc a > 2 pojęcie.
 • Definicja Geometryczna Bryła Co znaczy na tyle regularnym, iż można go opisać dzięki powszechnie znanych pojęć geometrycznych. Bryły te mają zazwyczaj własne nazwy wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Biegun Co znaczy do funkcji zespolonych zmiennej zespolonej z. Biegunem funkcji f nazywa się taki pkt. zo płaszczyzny zespolonej, w sąsiedztwie którego opis.
 • Definicja Brachistochrona Co znaczy położony wyżej niż pkt. B, lecz nie na prostej pionowej przechodzącej poprzez pkt. B, to czas ruchu punktu materialnego z punktu A do informacje.
 • Definicja Podprzestrzeni Baza Co znaczy podprzestrzenią przestrzeni liniowej V, to bazą podprzestrzeni U nazywa się taki liniowo niezależny układ wektorów u1,...,uk ∈ U, iż każdy znaczenie.
 • Definicja Kategorie A Baire Co znaczy zobacz kategorie Baire´a co znaczy.
 • Definicja Bit Co znaczy występujących w dwójkowym systemie zapisu liczb. Jest stosowany jako jednostka długości znaku (słowa), pojemności pamięci elektronicznej krzyżówka.
 • Definicja Danych Baza Co znaczy zbiory informacji wzajemnie ze sobą powiązanych i zapamiętanych na dyskach, taśmach magnetycznych albo innych nośnikach wspólnie z systemem co to jest.
 • Definicja Procentowy Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru słownik.
 • Definicja Model Kleina Beltramiego Co znaczy zobacz schemat Beltramiego - Kleina czym jest.
 • Definicja Topologii Baza Co znaczy topologii T danej przestrzeni topologicznej X, iż każdy obiekt topologii T (zestaw otwarty) jest sumą przedmiotów podrodziny B (zbiorów co oznacza.
 • Definicja Czworościan Biegunowy Co znaczy K - taki czworościan, którego każda ściana leży na płaszczyźnie biegunowej (biegunowość) względem kwadryki K wierzchołka leżącego naprzeciw tłumaczenie.
 • Definicja Punktu Otoczeń Baza Co znaczy taka rodzina BP otoczeń punktu P, iż dla każdego zbioru otwartego D, do którego należy pkt. P, istnieje otoczenie U ∈ BP zawarte w D przykłady.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Baza Co znaczy niezależny układ wektorów przestrzeni liniowej V, iż po dołączeniu doń jakiegokolwiek wektora tej przestrzeni otrzymuje się liniowo zależny definicja.
 • Definicja Sympleksu Brzeg Co znaczy jest sympleks, a zarazem zamknięta powierzchnia wielościenna, będąca sumą jego ścian o wymiarach mniejszych od wymiaru danego sympleksu encyklopedia.
 • Definicja Przeciwległe Boki Co znaczy są boki niekolejne. Dla wielokąta o ilości boków parzystej i większej od 4 wszystkie jego boki tak numerujemy, aby boki następne miały jak działa.
 • Definicja Antyspodkowej Biegun Co znaczy zobacz antyspodkowa czy jest.
 • Definicja Bijekcja Co znaczy Y - różnowartościowe (odwracalne) odwzorowanie, którego dziedziną jest zestaw X a przeciwdziedziną zestaw Y. Odwzorowanie odwrotne do pojęcie.
 • Definicja Prosty Biwektor Co znaczy zobacz biwektor wyjaśnienie.
 • Definicja Balistyka Co znaczy problematyka matematyczna, fizyczna, techniczna i wojskowa, dotycząca przebiegu torów pocisków wystrzeliwanych w różnych uwarunkowaniach opis.
 • Definicja Ortogonalna Baza Co znaczy liniowej V z zadanym w niej iloczynem skalarnym to jest baza {u1,...,un} tej przestrzeni (baza przestrzeni liniowej) spełniająca warunki informacje.
 • Definicja Pomiaru Błąd Co znaczy różnicy pomiędzy mierzoną wielkością a uzyskanym rezultatem jej pomiaru. Ta rozmiar nazywa się błędem bezwzględnym, a jej relacja do znaczenie.
 • Definicja Zbieżność Bezwarunkowa Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu co znaczy.
 • Definicja Prostej Biegun Co znaczy zobacz biegunowość krzyżówka.
 • Definicja Wielościanu Brzeg Co znaczy brzeg zbioru, jakim jest wielościan, a zarazem zamknięta powierzchnia wielościenna, będąca sumą jego ścian co to jest.
 • Definicja Spodkowej Biegun Co znaczy zobacz spodkowa słownik.
 • Definicja Algebra A Boole Co znaczy algebra Boole´a czym jest.
 • Definicja Bryła Co znaczy ustalonego znaczenia. Najczęściej to jest ograniczony i spójny podzbiór (zestaw spójny) przestrzeni trójwymiarowej mający niepuste wnętrze co oznacza.
 • Definicja Bajt Co znaczy jednostka pojemności pamięci maszyny cyfrowej, będąca najczęściej ekipą 8 bitów tłumaczenie.
 • Definicja Sfery Biegun Co znaczy sfery, podobnie jak okręgu, prostej czy płaszczyzny, są względem niej jednakowo położone. Znaczy to, iż nie można geometrycznie wyróżnić przykłady.
 • Definicja Wypukła Bryła Co znaczy figura będąca zbiorem wypukłym definicja.
 • Definicja Biomatematyka Co znaczy matematyczna wykorzystywana zrozumieniu nie wszystkich zjawisk biologicznych albo medycznych, takich jak oddziaływania genetyczne, zjawiska encyklopedia.
 • Definicja Basic Co znaczy prosty, a zarazem uniwersalny i konwersacyjny język programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, powszechnie używany w mikrokomputerach jak działa.
 • Definicja Wartość Bezwzględna Co znaczy rzeczywistej x - sama liczba x, gdy jest x ≥ 0, a liczba - x, gdy x ≤ 0. Dla każdej liczby x jej bezwzględna wartość |x| jest więc liczbą czy jest.
 • Definicja Binormalna Co znaczy punkcie krzywej gładkiej w przestrzeni trójwymiarowej to jest prosta przechodząca poprzez ten pkt. i prostopadła do płaszczyzny ściśle pojęcie.
 • Definicja Biegunowość Co znaczy punktami a prostymi ustalonej płaszczyzny, ustalona poprzez zadaną na tej płaszczyźnie stożkową S następująco. Prostą r(P) nazywa się wyjaśnienie.
 • Definicja Kanoniczna Baza Co znaczy zobacz baza naturalna opis.
 • Definicja Nierówność Bernoulliego Co znaczy zobacz nierówność Bernoulliego informacje.
 • Definicja Płaszczyzna Binormalna Co znaczy zobacz płaszczyzna binormalna znaczenie.
 • Definicja Platońskie Bryły Co znaczy foremne) - wielościany, których wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy wierzchołek należy do takiej co znaczy.
 • Definicja Teoria Błędów Co znaczy zobacz teoria błędów krzyżówka.
 • Definicja Wektor Bazowy Co znaczy wektor należący do bazy wektorów ustalonej dla danego rozumowania co to jest.
 • Definicja Grupy Baza Co znaczy zobacz ekipa wolna słownik.
 • Definicja Naturalna Baza Co znaczy arytmetycznej (arytmetyczna przestrzeń) Rn, traktowanej jako przestrzeń liniowa nad ciałem R, to jest taki układ {e1,...,en} przedmiotów czym jest.
 • Definicja Krzywa Bertranda Co znaczy zobacz krzywa Bertranda co oznacza.
 • Definicja Łamanej Bok Co znaczy odcinek złączający następne wierzchołki łamanej tłumaczenie.
 • Definicja Koło Błędne Co znaczy opierający bądź na definiowaniu jakiegoś definicje dzięki tego samego definicje ew. odmiennie sformułowanego, bądź także na dowodzeniu przykłady.
 • Definicja Schemat Bernoulliego Co znaczy zobacz model Bernoulliego definicja.
 • Definicja Biskalar Co znaczy przedmiot geometryczny, który przy zmianach układów współrzędnych bądź nie wymienia wartości (jak skalar), bądź wymienia ją na przeciwną encyklopedia.
 • Definicja Bd Co znaczy skrót z angielskiego: słowa boundary, regularnie stosowane oznaczenie brzegu zbioru. Zobacz Fr jak działa.
 • Definicja Binarny Co znaczy dwuczłonowy, dwukrotny czy jest.
 • Definicja Triangulacyjna Baza Co znaczy jeden z boków sieci triangulacyjnej, którego długość została zmierzona bezpośrednio z największą możliwą dokładnością pojęcie.
 • Definicja biegunowa postać liczby zespolonej Co znaczy ustalenie liczby zespolonej dzięki jej modułu (bezwzględna wartość) i argumentu, i jej zapis w formie trygonometrycznej albo wykładniczej wyjaśnienie.
 • Definicja Punkt Brzegowy Co znaczy zobacz brzeg zbioru opis.
 • Definicja Łańcucha Brzeg Co znaczy zobacz łańcuch informacje.
 • Definicja Zagadnienie Brzegowe Co znaczy zobacz zagadnienie brzegowe znaczenie.
 • Definicja Obrotowa Bryła Co znaczy której istnieje w przestrzeni taka prosta k, zwana osią obrotu bryły B, iż każdy okrąg przechodzący poprzez pkt. bryły B, mający środek na co znaczy.
 • Definicja Zaokrąglenia Błąd Co znaczy powstała w toku obliczania jakiejś wielkości w rezultacie zastąpienia danych ich przybliżeniami na przykład z dokładnością do określonej krzyżówka.
 • Definicja Lemniskata Bernoulliego Co znaczy zobacz lemniskata Bernoulliego co to jest.
 • Definicja Geometria Łobaczewskiego Bolyaia Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna słownik.
 • Definicja Zbioru Brzeg Co znaczy punktów brzegowych tego zbioru. Pkt. zaś jest punktem brzegowym zbioru Z, gdy do każdego jego otoczenia (na płaszczyźnie - koła, a w czym jest.
 • Definicja Bezwzględny Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru co oznacza.
 • Definicja Przestrzeń Banacha Co znaczy zobacz przestrzeń Banacha tłumaczenie.
 • Definicja Ortonormalna Baza Co znaczy ortogonalna {u1,...,un} przestrzeni wektorowej z iloczynem skalarnym, która spełnia dodatkowo warunek: = 1 dla i = 1,...,n. Ten ostatni przykłady.
 • Definicja Bilion Co znaczy europejskich państwach anglosaskich mln mln, a więc 1012 = 1 000 000 000 000; 2. w państwach Europy południowo-wschodniej i we Francji i definicja.
 • Definicja Całki Zbieżność Bezwzględna Co znaczy niewłaściwych postaci: i znaczy, iż istnieje i jest skończona nie tylko granica widniejąca ponad, ale również granica Powyższe wzory są encyklopedia.
 • Definicja Archimedesa Bryły Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa jak działa.
 • Definicja Rachunkowy Błąd Co znaczy fałszywy wniosek uzyskany w rezultacie rachunku przeprowadzonego niezgodnie z jego regułami czy jest.
 • Definicja Twierdzenie Bézouta Co znaczy zobacz twierdzenie Bézouta pojęcie.
 • Definicja Biwektor Co znaczy wymiarze n > 2 każda para wektorów liniowo niezależnych (u,v) ustala: kierunek dwuwymiarowej płaszczyzny Π równoległej do obu tych wektorów wyjaśnienie.
 • Definicja Kąt Bryłowy Co znaczy zobacz kąt bryłowy opis.
 • Definicja Względny Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru informacje.
 • Definicja Hamela Baza Co znaczy liczb rzeczywistych może być traktowany jako przestrzeń liniowa nad ciałem Q wszystkich liczb wymiernych. Wektorem zerowym jest wtedy znaczenie.
 • Definicja Toroidalna Bryła Co znaczy powstała poprzez obrót koła wokół prostej leżącej w jego płaszczyźnie, w odległości od środka koła większej od jego promienia co znaczy.
 • Definicja Krzywa Balistyczna Co znaczy zobacz krzywa balistyczna krzyżówka.
 • Definicja Otoczeń Baza Co znaczy zobacz baza topologii co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Baza otoczeń co znaczy balistyczna krzywa krzyżówka bryła toroidalna co to jest baza Hamela słownik błąd względny czym jest bryłowy kąt co oznacza biwektor. co to znaczy.

Słownik Badania statystyczne co znaczy beta krzyżówka Bernoulliego owal co to co to jest.