Brzegowy Punkt, Brzeg Wielokąta, Bryły Platońskie, Bolyaia-Łobaczewskiego Geometria, Bok Łamanej.
brzegowy punkt brzeg co to jest

Definicje matematyka na B

 • Definicja Twierdzenie Bézouta Co znaczy zobacz twierdzenie Bézouta co to jest.
 • Definicja Biliniowy Co znaczy dwuliniowy definicja.
 • Definicja Binarny Co znaczy dwuczłonowy, dwukrotny co znaczy.
 • Definicja Wektor Binormalny Co znaczy zobacz wektor binormalny słownik.
 • Definicja Płaszczyzna Binormalna Co znaczy zobacz płaszczyzna binormalna znaczenie.
 • Definicja Zagadnienie Brzegowe Co znaczy zobacz zagadnienie brzegowe czym jest.
 • Definicja Kategorie A Baire Co znaczy zobacz kategorie Baire´a co to jest.
 • Definicja Bilion Co znaczy europejskich państwach anglosaskich mln mln, a więc 1012 = 1 000 000 000 000; 2. w państwach Europy południowo-wschodniej i we Francji i definicja.
 • Definicja Owal Bernoulliego Co znaczy zobacz owal Bernoulliego co znaczy.
 • Definicja Prawo Bernoulliego Co znaczy zobacz prawo Bernoulliego słownik.
 • Definicja Schemat Bernoulliego Co znaczy zobacz model Bernoulliego znaczenie.
 • Definicja Wielomiany Bernoulliego Co znaczy zobacz wielomian Bernoulliego czym jest.
 • Definicja Krzywa Bertranda Co znaczy zobacz krzywa Bertranda co to jest.
 • Definicja Binom Co znaczy dwumian definicja.
 • Definicja Wielokąta Bok Co znaczy odcinek złączający następne wierzchołki wielokąta co znaczy.
 • Definicja Algebra A Boole Co znaczy algebra Boole´a słownik.
 • Definicja Obrotowa Bryła Co znaczy której istnieje w przestrzeni taka prosta k, zwana osią obrotu bryły B, iż każdy okrąg przechodzący poprzez pkt. bryły B, mający środek na znaczenie.
 • Definicja Warunek Brzegowy Co znaczy zobacz warunek brzegowy czym jest.
 • Definicja Kanoniczna Baza Co znaczy zobacz baza naturalna co to jest.
 • Definicja Ortonormalna Baza Co znaczy ortogonalna {u1,...,un} przestrzeni wektorowej z iloczynem skalarnym, która spełnia dodatkowo warunek: = 1 dla i = 1,...,n. Ten ostatni definicja.
 • Definicja Bd Co znaczy skrót z angielskiego: słowa boundary, regularnie stosowane oznaczenie brzegu zbioru. Zobacz Fr co znaczy.
 • Definicja Model Kleina Beltramiego Co znaczy zobacz schemat Beltramiego - Kleina słownik.
 • Definicja Prostej Biegun Co znaczy zobacz biegunowość znaczenie.
 • Definicja biegunowa postać liczby zespolonej Co znaczy ustalenie liczby zespolonej dzięki jej modułu (bezwzględna wartość) i argumentu, i jej zapis w formie trygonometrycznej albo wykładniczej czym jest.
 • Definicja Punktu Biegunowa Co znaczy zobacz biegunowość co to jest.
 • Definicja Współrzędne Biegunowe Co znaczy zobacz układ współrzędnych biegunowych definicja.
 • Definicja Trójkąt Biegunowy Co znaczy S - taki trójkąt, którego każdy bok leży na biegunowej (biegunowość) względem stożkowej S wierzchołka leżącego naprzeciw tego boku co znaczy.
 • Definicja Bijekcja Co znaczy Y - różnowartościowe (odwracalne) odwzorowanie, którego dziedziną jest zestaw X a przeciwdziedziną zestaw Y. Odwzorowanie odwrotne do słownik.
 • Definicja Robervala Bryła Co znaczy powstała poprzez obrót figury ograniczonej jednym łukiem cykloidy i łukiem symetrycznym do niego względem osi toczenia wokół prostej znaczenie.
 • Definicja Toroidalna Bryła Co znaczy powstała poprzez obrót koła wokół prostej leżącej w jego płaszczyźnie, w odległości od środka koła większej od jego promienia czym jest.
 • Definicja Wypukła Bryła Co znaczy figura będąca zbiorem wypukłym co to jest.
 • Definicja Kąt Bryłowy Co znaczy zobacz kąt bryłowy definicja.
 • Definicja Archimedesa Bryły Co znaczy zobacz wielościan Archimedesa co znaczy.
 • Definicja Zbioru Brzeg Co znaczy punktów brzegowych tego zbioru. Pkt. zaś jest punktem brzegowym zbioru Z, gdy do każdego jego otoczenia (na płaszczyźnie - koła, a w słownik.
 • Definicja Buława Co znaczy spiralna o równaniu: -we współrzędnych biegunowych (r,φ) albo o równaniach parametrycznych: - we współrzędnych kartezjańskich (x,y znaczenie.
 • Definicja Punktu Otoczeń Baza Co znaczy taka rodzina BP otoczeń punktu P, iż dla każdego zbioru otwartego D, do którego należy pkt. P, istnieje otoczenie U ∈ BP zawarte w D czym jest.
 • Definicja Triangulacyjna Baza Co znaczy jeden z boków sieci triangulacyjnej, którego długość została zmierzona bezpośrednio z największą możliwą dokładnością co to jest.
 • Definicja Lemniskata Bernoulliego Co znaczy zobacz lemniskata Bernoulliego definicja.
 • Definicja Antyspodkowej Biegun Co znaczy zobacz antyspodkowa co znaczy.
 • Definicja Biskalar Co znaczy przedmiot geometryczny, który przy zmianach układów współrzędnych bądź nie wymienia wartości (jak skalar), bądź wymienia ją na przeciwną słownik.
 • Definicja Bit Co znaczy występujących w dwójkowym systemie zapisu liczb. Jest stosowany jako jednostka długości znaku (słowa), pojemności pamięci elektronicznej znaczenie.
 • Definicja Bajt Co znaczy jednostka pojemności pamięci maszyny cyfrowej, będąca najczęściej ekipą 8 bitów czym jest.
 • Definicja Krzywa Balistyczna Co znaczy zobacz krzywa balistyczna co to jest.
 • Definicja Przestrzeń Banacha Co znaczy zobacz przestrzeń Banacha definicja.
 • Definicja Barycentrum Co znaczy środek ciężkości, także nazwa punktu przecięcia się środkowych trójkąta co znaczy.
 • Definicja Basic Co znaczy prosty, a zarazem uniwersalny i konwersacyjny język programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, powszechnie używany w mikrokomputerach słownik.
 • Definicja Algebra Banacha Co znaczy zobacz algebra Banacha znaczenie.
 • Definicja Spodkowej Biegun Co znaczy zobacz spodkowa czym jest.
 • Definicja Prosty Biwektor Co znaczy zobacz biwektor co to jest.
 • Definicja Bezwzględny Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru definicja.
 • Definicja Procentowy Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru co znaczy.
 • Definicja Względny Błąd Co znaczy zobacz błąd pomiaru słownik.
 • Definicja Łańcucha Brzeg Co znaczy zobacz łańcuch znaczenie.
 • Definicja Wielościanu Brzeg Co znaczy brzeg zbioru, jakim jest wielościan, a zarazem zamknięta powierzchnia wielościenna, będąca sumą jego ścian czym jest.
 • Definicja Dualna Baza Co znaczy wektorów {u1,...,un} jest bazą przestrzeni liniowej V, to układ {ω 1,..., ω n} funkcjonałów liniowych w przestrzeni V, spełniających co to jest.
 • Definicja Przeciwległe Boki Co znaczy są boki niekolejne. Dla wielokąta o ilości boków parzystej i większej od 4 wszystkie jego boki tak numerujemy, aby boki następne miały definicja.
 • Definicja Danych Baza Co znaczy zbiory informacji wzajemnie ze sobą powiązanych i zapamiętanych na dyskach, taśmach magnetycznych albo innych nośnikach wspólnie z systemem co znaczy.
 • Definicja Hamela Baza Co znaczy liczb rzeczywistych może być traktowany jako przestrzeń liniowa nad ciałem Q wszystkich liczb wymiernych. Wektorem zerowym jest wtedy słownik.
 • Definicja Podprzestrzeni Baza Co znaczy podprzestrzenią przestrzeni liniowej V, to bazą podprzestrzeni U nazywa się taki liniowo niezależny układ wektorów u1,...,uk ∈ U, iż każdy znaczenie.
 • Definicja Topologii Baza Co znaczy topologii T danej przestrzeni topologicznej X, iż każdy obiekt topologii T (zestaw otwarty) jest sumą przedmiotów podrodziny B (zbiorów czym jest.
 • Definicja Wektor Bazowy Co znaczy wektor należący do bazy wektorów ustalonej dla danego rozumowania co to jest.
 • Definicja Szeregu Zbieżność Bezwzględna Co znaczy nazywa się bez względu zbieżnym, gdy jest zbieżny (zbieżność szeregu) szereg ∑|an|, jeżeli z kolei szereg ∑|an| jest rozbieżny a szereg definicja.
 • Definicja Funkcji Biegun Co znaczy do funkcji zespolonych zmiennej zespolonej z. Biegunem funkcji f nazywa się taki pkt. zo płaszczyzny zespolonej, w sąsiedztwie którego co znaczy.
 • Definicja Zaokrąglenia Błąd Co znaczy powstała w toku obliczania jakiejś wielkości w rezultacie zastąpienia danych ich przybliżeniami na przykład z dokładnością do określonej słownik.
 • Definicja Koło Błędne Co znaczy opierający bądź na definiowaniu jakiegoś definicje dzięki tego samego definicje ew. odmiennie sformułowanego, bądź także na dowodzeniu znaczenie.
 • Definicja Teoria Błędów Co znaczy zobacz teoria błędów czym jest.
 • Definicja Kolejne Boki Co znaczy sąsiednie) - dwa boki wielokąta albo łamanej, których wspólną częścią jest jeden z wierzchołków tego wielokąta albo łamanej co to jest.
 • Definicja Liczbowy System Binarny Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy definicja.
 • Definicja Binormalna Co znaczy punkcie krzywej gładkiej w przestrzeni trójwymiarowej to jest prosta przechodząca poprzez ten pkt. i prostopadła do płaszczyzny ściśle co znaczy.
 • Definicja Logiczny Błąd Co znaczy otrzymanie fałszywego wniosku w rezultacie niepoprawnego rozumowania, na przykład błąd logiczny tkwi w rozumowaniu: Gdyż a2 > 4, więc a > 2 słownik.
 • Definicja Rachunkowy Błąd Co znaczy fałszywy wniosek uzyskany w rezultacie rachunku przeprowadzonego niezgodnie z jego regułami znaczenie.
 • Definicja Zbiorów Ciało Borelowskie Co znaczy niepustej rodziny ℘ podzbiorów jakiejś przestrzeni X istniejerodzina ℜ podzbiorów przestrzeni X, zawierająca rodzinę ℘ i spełniająca czym jest.
 • Definicja Bryła Co znaczy ustalonego znaczenia. Najczęściej to jest ograniczony i spójny podzbiór (zestaw spójny) przestrzeni trójwymiarowej mający niepuste wnętrze co to jest.
 • Definicja Geometryczna Bryła Co znaczy na tyle regularnym, iż można go opisać dzięki powszechnie znanych pojęć geometrycznych. Bryły te mają zazwyczaj własne nazwy definicja.
 • Definicja Sympleksu Brzeg Co znaczy jest sympleks, a zarazem zamknięta powierzchnia wielościenna, będąca sumą jego ścian o wymiarach mniejszych od wymiaru danego sympleksu co znaczy.
 • Definicja Kleina Bukłak Butelka Co znaczy przykładów powierzchni jednostronnej i zamkniętej. Powierzchnia ta nie mieści się jednak w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a w słownik.
 • Definicja Bourbakizm Co znaczy matematyce, zapoczątkowany w 1939 r. poprzez grupę matematyków, publikujących pod nazwiskiem Nicolas Bourbaki serię dzieł objętą wspólnym znaczenie.
 • Definicja Nierówność Bernoulliego Co znaczy zobacz nierówność Bernoulliego czym jest.
 • Definicja Nierówność Bessela Co znaczy zobacz nierówność Bessela co to jest.
 • Definicja Beta Co znaczy druga litera alfabetu grec definicja.
 • Definicja Zbieżność Bezwarunkowa Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu co znaczy.
 • Definicja Statystyczne Badania Co znaczy pod względem występowania w nich ustalonych cech, oparte na analizie należytych próbek, a kierujące do sformułowania wniosków dotyczących słownik.
 • Definicja Funkcji Przebiegu Badanie Co znaczy zespołu czynności prowadzących do narysowania możliwie dokładnego wykresu danej funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej znaczenie.
 • Definicja Balistyka Co znaczy problematyka matematyczna, fizyczna, techniczna i wojskowa, dotycząca przebiegu torów pocisków wystrzeliwanych w różnych uwarunkowaniach czym jest.
 • Definicja Wzór Bayesa Co znaczy zobacz wzór Bayesa co to jest.
 • Definicja Grupy Baza Co znaczy zobacz ekipa wolna definicja.
 • Definicja Naturalna Baza Co znaczy arytmetycznej (arytmetyczna przestrzeń) Rn, traktowanej jako przestrzeń liniowa nad ciałem R, to jest taki układ {e1,...,en} przedmiotów co znaczy.
 • Definicja Ortogonalna Baza Co znaczy liniowej V z zadanym w niej iloczynem skalarnym to jest baza {u1,...,un} tej przestrzeni (baza przestrzeni liniowej) spełniająca warunki słownik.
 • Definicja Otoczeń Baza Co znaczy zobacz baza topologii znaczenie.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Baza Co znaczy niezależny układ wektorów przestrzeni liniowej V, iż po dołączeniu doń jakiegokolwiek wektora tej przestrzeni otrzymuje się liniowo zależny czym jest.
 • Definicja Wektorów Baza Co znaczy przestrzeni liniowej. Odnosząc się do przestrzeni euklidesowych, na przykład płaszczyzny czy przestrzeni trójwymiarowej, to jest taki co to jest.
 • Definicja Wartość Bezwzględna Co znaczy rzeczywistej x - sama liczba x, gdy jest x ≥ 0, a liczba - x, gdy x ≤ 0. Dla każdej liczby x jej bezwzględna wartość |x| jest więc liczbą definicja.
 • Definicja Całki Zbieżność Bezwzględna Co znaczy niewłaściwych postaci: i znaczy, iż istnieje i jest skończona nie tylko granica widniejąca ponad, ale również granica Powyższe wzory są co znaczy.
 • Definicja Sfery Biegun Co znaczy sfery, podobnie jak okręgu, prostej czy płaszczyzny, są względem niej jednakowo położone. Znaczy to, iż nie można geometrycznie wyróżnić słownik.
 • Definicja Brachistochrona Co znaczy położony wyżej niż pkt. B, lecz nie na prostej pionowej przechodzącej poprzez pkt. B, to czas ruchu punktu materialnego z punktu A do znaczenie.
 • Definicja Biegunowość Co znaczy punktami a prostymi ustalonej płaszczyzny, ustalona poprzez zadaną na tej płaszczyźnie stożkową S następująco. Prostą r(P) nazywa się czym jest.
 • Definicja Czworościan Biegunowy Co znaczy K - taki czworościan, którego każda ściana leży na płaszczyźnie biegunowej (biegunowość) względem kwadryki K wierzchołka leżącego naprzeciw co to jest.
 • Definicja Biomatematyka Co znaczy matematyczna wykorzystywana zrozumieniu nie wszystkich zjawisk biologicznych albo medycznych, takich jak oddziaływania genetyczne, zjawiska definicja.
 • Definicja Biwektor Co znaczy wymiarze n > 2 każda para wektorów liniowo niezależnych (u,v) ustala: kierunek dwuwymiarowej płaszczyzny Π równoległej do obu tych wektorów co znaczy.
 • Definicja Pomiaru Błąd Co znaczy różnicy pomiędzy mierzoną wielkością a uzyskanym rezultatem jej pomiaru. Ta rozmiar nazywa się błędem bezwzględnym, a jej relacja do słownik.
 • Definicja Łamanej Bok Co znaczy odcinek złączający następne wierzchołki łamanej znaczenie.
 • Definicja Geometria Łobaczewskiego Bolyaia Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna czym jest.
 • Definicja Platońskie Bryły Co znaczy foremne) - wielościany, których wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy wierzchołek należy do takiej co to jest.
 • Definicja Wielokąta Brzeg Co znaczy brzeg zbioru, jakim jest wielokąt, a zarazem łamana zwykła zamknięta, będąca sumą jego boków definicja.
 • Definicja Punkt Brzegowy Co znaczy zobacz brzeg zbioru co znaczy.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Brzegowy Punkt, Brzeg Wielokąta, Bryły Platońskie, Bolyaia-Łobaczewskiego Geometria, Bok Łamanej, Błąd Pomiaru, Biwektor, Biomatematyka, Biegunowy Czworościan co to znaczy.

Słownik Brzegowy Punkt, Brzeg Wielokąta, Bryły Platońskie, Bolyaia co to jest.