Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara, Krzemian Sodu, Kwas Krzemowy, Kremacja.
kora wtórna kondensacja co to jest

Definicje fizyka na K

 • Co to jest klif Definicja klif urwisty brzeg morza albo jeziora co to jest.
 • Co to jest kotlina Definicja kotlina wklęsły teren otoczony ze wszystkich stron wzniesieniami (górami definicja.
 • Co to jest krwinki Definicja krwinki, ciałka krwi komórki krwi ssaków. Odznacza się krwinki czerwone (erytrocyty) i krwinki białe (leukocyty co znaczy.
 • Co to jest kolba Definicja występujący u nie wszystkich roślin jednoliściennych (na przykład u kukurydzy), mający postać kłosa o silnie zgrubiałej i mięsistej osi, na której osadzone są słownik.
 • Co to jest kserofity Definicja suchorośla rośliny przystosowane do życia w suchym środowisku, na przykład na pustyni, na stepach, na suchych skalistych zboczach. Wykazują specyficzne cechy znaczenie.
 • Co to jest ksylofagi Definicja na przykład korniki) odżywiające się drewnem. Rozkładają enzymatycznie celulozę albo ligninę albo żyją w symbiozie z rozkładającymi je bakteriami lub czym jest.
 • Co to jest kras Definicja rozpuszczania skał poprzez wody powierzchniowe albo podziemne. Skałami rozpuszczalnymi są: wapienie, dolomity, gips, sole. Na przykład jaskinie krasowe z co to jest.
 • Co to jest kwiatostan Definicja skupienie kwiatów na wspólnej osi pędu nierozgałęzionego albo rozgałęzionego. Wyróżniamy rodzaje kwiatostanów: grono (na przykład bez), kłos (na przykład żyto definicja.
 • Co to jest kształtowanie środowiska przyrodniczego Definicja środowiska przyrodniczego planowe i twórcze wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, w rezultacie którego racjonalnie używane są jego zasoby co znaczy.
 • Co to jest kucie Definicja kucie mechanizm kształtowania metalu (prowadzony na gorąco albo zimno) przy zastosowaniu prasy albo uderzenia młotka słownik.
 • Co to jest kadź Definicja kadź spore naczynie (na przykład w kształcie beczki) użytkowane w różnych procesach technologicznych, na przykład kadź farbiarska znaczenie.
 • Co to jest kultura Definicja hodowla drobnoustrojów na szczególnych pożywkach;2) uprawa roli z wykorzystaniem wszystkich zabiegów agrotechnicznych;2) zgodne człowiekowi metody działań i czym jest.
 • Co to jest kwas pruski Definicja cyjanowodór kwas cyjanowodorowy (HCN) jest związkiem wodoru, węgla i azotu. To jest bezbarwna ciecz, lotna, o woni gorzkich migdałów. Wrze w temp. 26.5°C co to jest.
 • Co to jest kwasy Definicja chemiczne o wzorze ogólnym HnR, gdzie H - wodór (obiekt stały), n - liczba atomów wodoru (obiekt zmienny), R - reszta kwasowa (obiekt zmienny). Cechują się definicja.
 • Co to jest K Definicja pierwiastek chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 19, masie atomowej 39.1 i gęstości = 0.86 g·cm-3. Topi się w temp. Tt =63.7°C, a co znaczy.
 • Co to jest kity Definicja masy twardniejące z czasem, wykorzystywane do uszczelniania i łączenia przedmiotów; na przykład kit miniowy złożona jest z pokostu i kredy z dodatkiem minii słownik.
 • Co to jest kairomony Definicja chemiczne samorzutnie uwalniane poprzez drapieżcę lub ofiarę do wody, bezpośrednio informujące o obecności drapieżcy albo o jego aktywności pokarmowej znaczenie.
 • Co to jest kalafonia Definicja destylacji żywicy z drzew iglastych (sosna, świerk) o barwie od jasnożółtej do ciemnobrunatnej, stosowany w przemyśle lakierniczym, tekstylnym, mydlarskim i do czym jest.
 • Co to jest kalcyfile Definicja organizmy wapieniolubne organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku alkalicznym (o pH >8) zawierającym węglany wapnia. Należą do nich rośliny (kalcyfity co to jest.
 • Co to jest kalcyfity Definicja wapieniolubne występujące i osiągające optimum fizjologicznego wzrostu na glebach bogatych w węglan wapnia, przeważnie równocześnie ciepłych i względnie definicja.
 • Co to jest kalorymetria Definicja chemii wykorzystujący sposoby pomiaru ilości ciepła pobieranego albo oddawanego poprzez ciała w procesach fizycznych i reakcjach chemicznych. Stosuje się ją co znaczy.
 • Co to jest kanion Definicja kanion dolina erozyjna wyżłobiona na powierzchni ziemi (na przykład w skale), cechująca się wąskim dnem i stromymi zboczami słownik.
 • Co to jest kaolin Definicja osadowa złożona raczej z kaolinitu z domieszką innych materiałów iłowych, kwarcu i tym podobne Powstaje w rezultacie wietrzenia kwaśnych skał magmowych i znaczenie.
 • Co to jest kaolinit Definicja uwodniony krzemian glinowy Al2O3·2Si2 · 2H2O. Jest kluczowym składnikiem kaolinu, występuje także w glinach, iłach i glebach. Powstaje w rezultacie wietrzenia czym jest.
 • Co to jest kapilarność gleby Definicja umiejętność kapilarnego podnoszenia wody w glebie powyżej zwierciadło wody podziemnej. Zdarzenie tj. spowodowane siłami kapilarnymi, działającymi pomiędzy co to jest.
 • Co to jest klimat Definicja charakterystyczny zespół zjawisk i mechanizmów atmosferycznych występujący na ustalonym obszarze geograficznym. Składają się na niego: temp., ciśnienie, opady definicja.
 • Co to jest kataster wodny Definicja mechanizm informacyjny o gospodarowaniu wodami, gdzie gromadzone są i aktualizowane między innymi dane o:; zasobach wód podziemnych, lokalizacji głównych co znaczy.
 • Co to jest katastrofa ekologiczna Definicja ekologiczna załamanie równowagi dynamicznej ekosystemu środowiska przyrodniczego w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie go w rezultacie działania naturalnych słownik.
 • Co to jest Kelvina skala Definicja bezwzględna temp. wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii znaczenie.
 • Co to jest kenofity efemeryczne Definicja efemeryczne rośliny synantropijne obcego pochodzenia, które znalazły się i trwale zadomowiły na nowym obszarze. W zależności od stopnia zadomowienia się na czym jest.
 • Co to jest keramzyt Definicja kruszywo pozyskiwane w rezultacie mechanicznej przeróbki i wypalania w temp. do 1200°C glin pęczniejących. Kształt kulek kruszywo uzyskuje przemieszczając się co to jest.
 • Co to jest keratyna Definicja białko o wzorze sumarycznym C4H9O2N3, występujące w naskórku i jego wytworach, takich jak włosy i paznokcie, a również w mięśniach, mózgu i krwi zwierząt definicja.
 • Co to jest kerogen Definicja organiczne, rozproszone w skałach, odporne na rozpuszczalniki organiczne, na przykład nie wszystkie węglowodory aromatyczne. Pod wpływem podwyższonej temp. i co znaczy.
 • Co to jest kiełek Definicja kiełek pierwsza etap rozwoju siewki, gdzie zarodek kiełkującego nasienia wykorzystuje zapasy pokarmowe nasienia (skrobię, tłuszcze, białko słownik.
 • Co to jest klimat górski Definicja rodzaj klimatu cechujący się zmienną pogodą, sporym natężeniem promieniowania słonecznego, obniżeniem temp. powietrza wraz ze wzrostem wysokości (jest to o 0 znaczenie.
 • Co to jest klimat kontynentalny Definicja kontynentalny jeden z fundamentalnych rodzajów klimatu charakteryzujący się gorącym latem, mroźną zimą, niewielkimi opadami i sporymi wahaniami temp. powietrza czym jest.
 • Co to jest klimat umiarkowany Definicja rodzaj klimatu, występującego na znacznej powierzchni półkuli północnej i półkuli południowej Ziemi, który cechuje się wahaniem średniej rocznej temp. w co to jest.
 • Co to jest klimatologia Definicja edukacja o klimacie, jest to o typowych zjawiskach i procesach atmosferycznych występujących w ustalonym miejscu na kuli ziemskiej. Zajmuje się między innymi definicja.
 • Co to jest klonowanie Definicja wegetatywne rozmnażanie komórki albo osobnika na sporo komórek albo organizmów potomnych o identycznym składzie genowym. Odpowiednikiem klonowania u roślin co znaczy.
 • Co to jest Klub Rzymski Definicja organizacja międzynarodowa zajmująca się problemami świata, na przykład zagrożeniem środowiska przyrodniczego. Utworzona w 1968 roku w Rzymie z inicjatywy słownik.
 • Co to jest koadaptacja Definicja wzajemne przystosowanie się gatunków o podobnych zdolnościach adaptacyjnych w danym środowisku. Ich wzajemne wpływ zapewnia im większą szansę przeżycia, gdy znaczenie.
 • Co to jest kobalt Definicja pierwiastek chemiczny VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 27 i masie atomowej 58.93. Metal barwy stalowoszarej, kowalny i ciągliwy czym jest.
 • Co to jest kolagen Definicja łatwe nierozpuszczalne w wodzie, tworzące włókna klejorodne tkanki łącznej, z której zbudowane są kości, chrząstki, ścięgna i inne substancje szkieletowe co to jest.
 • Co to jest kolor Definicja wrażenie spowodowane poprzez światło padające na oko ludzkie. To jest cecha ciała, która zależy od pochłaniania, odbijania albo rozpraszania fali świetlnej o definicja.
 • Co to jest kolumna destylacyjna Definicja destylacyjna urządzenie do rozdzielenia mieszanin ciekłych dzięki wielokrotnej, jednoczesnej destylacji, a więc rektyfikacji. Złożona jest z ogrzewanego co znaczy.
 • Co to jest komórki kościotwórcze Definicja kościotwórcze, osteoblasty małe, okrągłe i owalne komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej w momencie budowy młodych kości i jej słownik.
 • Co to jest koniina Definicja C8H17N) występujący w nasionach i liściach pietrasznika plamistego. To jest bezbarwna, oleista ciecz o mysim zapachu, poraża mięśnie oddechowe i skutkuje zgon znaczenie.
 • Co to jest konkrecja Definicja minerałów w skale osadowej w różnokształtne agregacje (kuliste albo owalne) mineralne albo organiczno-mineralne, spojone substancjami wytrąconymi z roztworów czym jest.
 • Co to jest konserwacja żywności Definicja żywności chronienie produktów żywnościowych przed zepsuciem poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju środków. Od wieków stosuje się sporo metod konserwacji co to jest.
 • Co to jest kontrola urodzeń Definicja sztuczna klasyfikacja urodzeń populacji ludzi ograniczająca jej błyskawiczny przyrost, której celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości żywności definicja.
 • Co to jest konurbacja Definicja miast albo osiedli położonych blisko siebie i powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie, których zabudowa nie jest przestrzennie zespolona co znaczy.
 • Co to jest Konwencja Espoo Definicja konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w dniu 25 lutego 1991 roku w Espoo, w Finlandii. Weszła w życie w dniu słownik.
 • Co to jest Konwencja Ramsarska Definicja międzynarodowy układ o ochronie obszarów wodno-błotnych (o pełnym brzmieniu: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, w znaczenie.
 • Co to jest Konwencja Waszyngtońska CITES Definicja Waszyngtońska CITES traktat o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Został podpisany wdniu 3 marca 1973 roku czym jest.
 • Co to jest Konwencja Wiedeńska Definicja międzynarodowa umowa w kwestii ochrony warstwy ozonowej, podpisana w dniu 22 marca 1985 r. w Wiedniu. Została ratyfikowana poprzez Polskę, a jej treść co to jest.
 • Co to jest Konwencja z Rio Definicja konwencja o różnorodności biologicznej podpisana w trakcie „Szczytu Ziemi” ONZ w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 roku. Zawiera zestaw 27 fundamentalnych zasad definicja.
 • Co to jest korzeń Definicja część rośliny utrzymująca ją w podłożu i pobierająca z gleby wodę i sole mineralne, potrzebne do rozwoju rośliny. Zespół korzeni jednej rośliny nosi nazwę co znaczy.
 • Co to jest kosmopolityczne organizmy Definicja organizmy rośliny i zwierzęta występujące na różnych kontynentach i w rozmaitych strefach klimatycznych, gdzie istnieją zgodne warunki ich rozwoju, na przykład słownik.
 • Co to jest kość Definicja łącznej tworzącej szkielet ludzi i zwierząt kręgowych, która złożona jest z komórek: osteocytów (małe, płaskie komórki leżące w jamkach kostnych, otoczone znaczenie.
 • Co to jest krach populacji Definicja gwałtowny spadek liczebności populacji do bardzo niskiego poziomu.Na rozmiar populacji wpływają impulsy środowiskowe (zagęszczenie, katastrofy) i strategii czym jest.
 • Co to jest krasnorosty Definicja roślin, glonów (raczej wielokomórkowe), żyjąca najczęściej w środowisku morskim. Mają zabarwienie wszystkich odcieni barwy czerwonej, od jasnoróżowej do co to jest.
 • Co to jest kręgosłup Definicja część szkieletu kręgowców, którego jeden koniec łączy się z czaszką, a drugi kończy się ogonem. Złożona jest z kręgów i chrząstek międzykręgowych. Wewnątrz definicja.
 • Co to jest kruchość Definicja kruchość cecha materiałów przejawiająca się łamliwością przy niewielkim odkształceniu plastycznym. Zależy od temp. i stanu naprężenia, na przykład kreda, szkło co znaczy.
 • Co to jest krystalizacja Definicja mechanizm powstawania kryształów w roztworach albo substancjach stopionych, wywołany obniżeniem temp. albo przemianami chemicznymi, na przykład kryształów soli słownik.
 • Co to jest kryształ Definicja stałe o uporządkowanej budowie wewnętrznej atomów, jonów, cząsteczek tworzących sieć krystaliczną. Ma postać wielościanu o płaskich ścianach, będącą symptomem znaczenie.
 • Co to jest krzem Definicja pierwiastek chemiczny VI ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 14 i masie atomowej 28.09. Ciało stałe, przypominające ciemnoszary metal, o czym jest.
 • Co to jest krzewinka Definicja drzewiasta bez pnia (niski krzew) rozgałęziająca się nad ziemią i osiągająca wysokość do 0.5 m, na przykład wrzos, borówka, lawenda, czarna jagoda co to jest.
 • Co to jest ksenobioza Definicja komensalizmu u nie wszystkich gatunków mrówek polegająca na tym, iż w koloni gospodarza (założyciela gniazda) żyje mniej liczny gatunek. Osobniki tego gatunku definicja.
 • Co to jest kumulacja biologiczna Definicja biologiczna gromadzenie poprzez organizmy, należące do następnych ogniw łańcucha pokarmowego, substancji, które w naturalnych uwarunkowaniach nie rozkładają co znaczy.
 • Co to jest kurza ślepota Definicja ślepota zmierzchowa zaburzenie adaptacji oka do widzenia w ciemności, spowodowane upośledzeniem czynności pręcików w siatkówce oka. Regularnie połączona z słownik.
 • Co to jest kurzawka Definicja drobnoziarnista warstwa gruntu (piasków, mułu) przesączona wodą. W wykopach następuje obsuwanie się skał w rezultacie wymywania gruntu. Stanowi utrudnienie w znaczenie.
 • Co to jest kwarc Definicja polimorficzna dwutlenku krzemu o wzorze chemicznym SiO2. Pospolity minerał o gęstości 2.65 g·cm-3. Czysty kryształ zwie się kryształem górskim (przezroczysty czym jest.
 • Co to jest kwarcyt Definicja metamorficzna albo osadowa składająca się raczej z pozazębianych ziarn kwarcu. Kolokwialnie zwany piaskowcem kwarcowym zbudowany jest z ziaren kwarcu spojonych co to jest.
 • Co to jest kwas askorbinowy Definicja wit. C związek organiczny o właściwościach redukujących. Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, rozpuszczające się w wodzie. Pomaga utrzymać w dobrym stanie definicja.
 • Co to jest kwas mrówkowy Definicja związek chemiczny o wzorze HCOOH. Otrzymuje się go z tlenku węgla i wodorotlenku sodu. Bezbarwna żrąca ciecz o ostrym zapachu. Z metalami tworzy sole, a z co znaczy.
 • Co to jest kwas octowy Definicja chemiczny o wzorze CH3COOH. Otrzymywany poprzez utlenienie etanolu w procesie fermentacji octowej albo jako wytwór uboczny suchej destylacji drewna. Bezbarwna słownik.
 • Co to jest koagulat Definicja koagulat żel powstający w trakcie procesu koagulacji znaczenie.
 • Co to jest kalcyt Definicja węglan wapnia CaCO3. Kluczowy składnik skał wapiennych, marmurów, margli. Jego przezroczysta odmiana, tak zwany szpat islandzki, ma wykorzystanie w optyce czym jest.
 • Co to jest kaolinizacja Definicja kaolinizacja mechanizm wietrzenia skał pod wpływem działania dwutlenku węgla i wody, w rezultacie którego powstaje kaolin co to jest.
 • Co to jest katabolizm Definicja mechanizm rozkładu złożonych substancji na prostsze, w rezultacie którego wydziela się energia. Zużywane są substancje wchodzące w skład komórki, a uwalniana definicja.
 • Co to jest kaprofagi Definicja kaprofagi organizmy żerujące na i w odchodach zwierząt, na przykład żuk gnojarz co znaczy.
 • Co to jest katoda Definicja katoda ujemna elektroda zanurzona w elektrolicie albo znajdująca się w lampie próżniowej. Oddaje elektrony do obszaru międzyelektrodowego słownik.
 • Co to jest koincydencja Definicja koincydencja jednoczesność występowania dwóch albo więcej identycznych zjawisk fizycznych znaczenie.
 • Co to jest kondensat Definicja kondensat wytwór kondensacji, na przykład woda powstała ze skroplenia pary wodnej czym jest.
 • Co to jest konsystencja Definicja konsystencja stopień gęstości albo lepkości substancji co to jest.
 • Co to jest kwasoodporność Definicja kwasoodporność odporność materiału na działanie kwasu definicja.
 • Co to jest koncentrat Definicja koncentrat wytwór o dużej zawartości składników najcenniejszych dla danego artykułu albo surowca (wyciąg, esencja co znaczy.
 • Co to jest kontinuum ekologiczne Definicja kontinuum ekologiczne hipoteza układów klimaksowych dopuszczająca istnienie kontinuum (ciągu) typów klimaksu, zmieniających się wzdłuż gradientów środowiskowych słownik.
 • Co to jest kriostat Definicja laboratoryjne poświęcone do wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur, jest to w pobliżu zera bezwzględnego. Kriostat złożona jest z dwu albo znaczenie.
 • Co to jest kąpiel Definicja kąpiel ogólna nazwa roztworu wodnego, gdzie przeprowadza się odpowiedni mechanizm technologiczny (na przykład kąpiel galwaniczna czym jest.
 • Co to jest koalescencja Definicja koalescencja łączenie się małych kropelek cieczy w większe co to jest.
 • Co to jest kambium Definicja kambium warstwa komórek leżąca pomiędzy drewnem a łykiem, powodująca wzrost drewna i łyka w rezultacie ciągłego podziału komórek definicja.
 • Co to jest krzemiany Definicja krzemiany sole kwasów krzemowych. Mają skład MnSimOz co znaczy.
 • Co to jest kancerogen Definicja chemiczny, fizyczny albo biologiczny zdolny do zwiększania częstości występowania nowotworów złośliwych. Np.: benzopiren, azbest, substancje radioaktywne słownik.
 • Co to jest korund Definicja po diamencie minerał o twardości 9. Krystaliczny tlenek glinu (Al2O3), ma szklisty połysk, występuje w formie bezbarwnej, szarej, niebieskiej albo brunatnej znaczenie.
 • Co to jest kationy Definicja kationy cząstki naładowane elektrycznie dodatnio, powstające w rezultacie jonizacji gazu (cieczy czym jest.
 • Co to jest kwas borny Definicja borowy związek nieorganiczny o wzorze chemicznym H3ponieważ3, który otrzymuje się, kierując się silnymi kwasami na roztwór boraksu; biała krystaliczna co to jest.
 • Co to jest komensal Definicja żywiący się resztkami pozostawionymi poprzez inny gatunek albo produktami pochodzącymi od niego, na przykład zrzucony zrogowaciały naskórek. Na przykład ryba definicja.
 • Co to jest kruszywo Definicja kruszywo rozdrobniony materiał skalny (albo otrzymywany sztucznie, na przykład zużel) stosowany do produkcji betonu, jako podsypka przy budowie dróg i torowisk co znaczy.
 • Co to jest kadm, Cd Definicja pierwiastek chemiczny należący do ekipy 12 w układzie okresowym o liczbie atomowej 48 i masie atomowej 112,41. Jest srebrzystobiałym metalem, podobnym nieco do słownik.
 • Co to jest kręg Definicja kostny człon kręgosłupa zbudowany z trzonu, łuku rdzeniowego, wyrostka kolczastego, dwóch wyrostków poprzecznych, przednich i tylnych wyrostków stawowych i znaczenie.
 • Co to jest kawitacja Definicja powstawania w cieczy pęcherzyków wypełnionych mieszaniną parowo-gazową pod wpływem spadku ciśnienia poniżej wartości progowej, tzn. poniżej prężności pary czym jest.
 • Co to jest kazeina Definicja złożone należące do ekipy fosforoproteidów, występujące w mleku. Stanowi składnik twarogów i żółtych serów. Strąca się poprzez działanie na mleko kwasów albo co to jest.
 • Co to jest klęski żywiołowe Definicja klęski żywiołowe zdarzenia spowodowane poprzez siły natury, na przykład huragan, powódź, trzęsienie ziemi, których efekty nie podlegają kontroli człowieka definicja.
 • Co to jest klimaks Definicja stadium ewolucji biocenoz (sukcesji roślinnej), gdzie określa się równowaga miedzy organizmami a środowiskiem, na przykład las w nizinach w klimacie co znaczy.
 • Co to jest klimatyzacja Definicja utrzymywanie w pomieszczeniu zamkniętym odpowiednich parametrów powietrza (na przykład temp., wilgotności, składu powietrza, ciśnienia, zapachu i tym podobne słownik.
 • Co to jest kohorta Definicja kohorta zestaw osób ustalonych roczników występujących na danym obszarze, przesuwający się w górę statystycznej drabiny wieku znaczenie.
 • Co to jest kokon Definicja osłona chroniąca jaja albo zarodki wielu zwierząt (na przykład owadów, pijawek) przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Służy on do odżywiania zarodków dzięki czym jest.
 • Co to jest kolonizacja Definicja zasiedlanie opanowanie poprzez organizmy żywe terenu, gdzie przedtem nie występowały. Zasiedlane mogą być tereny dziewicze albo częściowo zajęte poprzez inne co to jest.
 • Co to jest komensalizm Definicja współżycia dwóch gatunków, polegająca na tym, iż jeden z nich żyje dzięki resztkom pozostawionym poprzez współpartnera, na przykład współżycie ryby pilota i definicja.
 • Co to jest komórka Definicja jednostka strukturalna organizmów roślinnych i zwierzęcych zawierająca materiał genetyczny. Zbudowana jest z jądra komórkowego i cytoplazmy otoczonej błoną co znaczy.
 • Co to jest komórka jajowa Definicja jajo kobieca komórka rozrodcza organizmów wielokomórkowych, która na przykład u gadów i ptaków zawiera także żółtko (materiał odżywczy) i białko, otoczone słownik.
 • Co to jest konkurencja Definicja mechanizm niekorzystnego współzawodnictwa pomiędzy osobnikami tego samego gatunku albo różnych gatunków w walce o podobne zasoby pokarmowe środowiska znaczenie.
 • Co to jest konserwanty Definicja substancje chemiczne przedłużające przydatność do spożycia artykułów spożywczych. Nie wszystkie konserwanty są szkodliwe dla zdrowia, na przykład te oznaczone czym jest.
 • Co to jest konserwator przyrody Definicja przyrody organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce. W imieniu Ministra Środowiska sprawuje go Kluczowy Konserwator Przyrody co to jest.
 • Co to jest konsumenci Definicja organizmy odżywiające się innymi organizmami, na przykład producentami (roślinami) albo reducentami (grzybami). Odznacza się trzy rzędy konsumentów definicja.
 • Co to jest konwekcja Definicja przenoszenie ciepła poprzez prądy powietrza albo cieczy, spowodowane różnicą temperatur. W konwekcji naturalnej ruch płynu następuje w rezultacie grawitacji co znaczy.
 • Co to jest koralowce Definicja morskich jamochłonów żyjąca w morzach ciepłych i gorących o temp. wody ponad 20°C. Występują wyłącznie w formie polipa. Przewarzająca część koralowców posiada słownik.
 • Co to jest korozja Definicja niszczenie ciał stałych spowodowane procesami chemicznymi i elektrochemicznymi, które zachodzą pod wpływem oddziaływania środowiska, na przykład powietrza albo znaczenie.
 • Co to jest krajobraz Definicja różnych ekosystemów wzajemnie oddziaływających na siebie, tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną i zajmujących ustaloną powierzchnię czym jest.
 • Co to jest kujność Definicja kujność, kowalność plastyczna podatność metali na zmianę kształtu pod wpływem kucia. Ustalana opierając się na prób technologicznych co to jest.
 • Co to jest krew Definicja łącznej, płynnej, krążącej w systemie naczyń krwionośnych kręgowców, składająca się z płynnego osocza (stanowiącego substancję międzykomórkową) i z komórek, a definicja.
 • Co to jest kriobiologia Definicja biologii zajmujący się zachowaniem komórek i tkanek w niskich temperaturach (do -79°C, -196°C, -269°C), gdzie następuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Bada co znaczy.
 • Co to jest kwaśne deszcze Definicja opady atmosferyczne o pH < 5.6 zakwaszone tlenkami siarki i /albo azotu, które są emitowane poprzez zakłady przemysłowe (elektrownie węglowe, koksownie, huty słownik.
 • Co to jest kaustobiolity Definicja kaustobiolity palne skały osadowe (biolity), na przykład węgiel, torf, ropa naftowa znaczenie.
 • Co to jest klimat gorący Definicja klimat gorący klimat, gdzie temp. miesięczne przekraczają 18°C czym jest.
 • Co to jest kożuch osadowy Definicja kożuch osadowy substancja stała wyniesiona na powierzchnię cieczy nadosadowej w okresie fermentacji osadu co to jest.
 • Co to jest kurara Definicja kurara wyciąg z roślin (kulczyba) zawierający trujące alkaloidy, które porażają mięśnie oddechowe, powodując zgon ludzi i zwierząt definicja.
 • Co to jest koksowanie węgla Definicja mechanizm technologiczny opierający na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temp. 900-1100°C w celu oddzielenia składników ciekłych i gazowych i koksu co znaczy.
 • Co to jest kwas solny Definicja chlorowodoru (HCl) w wodzie; bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu. Użytkowany do ekstrakcji rud metali, lutowania, scukrzania drewna, jako środek pobudzający słownik.
 • Co to jest kwas węglowy Definicja związek chemiczny o wzorze sumarycznym H2CO3. Słaby kwas stanowiący roztwór dwutlenku węgla (CO2) w wodzie. Tworzy sole obojętne i kwaśne, na przykład węglan znaczenie.
 • Co to jest kalcyfoby Definicja kalcyfoby organizmy żywe unikające środowiska zasadowego bogatego w związki wapnia czym jest.
 • Co to jest kryptofity Definicja kryptofity rośliny, których pączki odnawiające znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi w cebulach albo kłączach, na przykład irysy, przylaszczka co to jest.
 • Co to jest klasa czystości wód Definicja klasa czystości wód charakterystyka składu i właściwości wód z racji na jej użytek definicja.
 • Co to jest ksylen Definicja organiczny, dwumetylobenzen (C6H4(CH3)2, występujący w smole węglowej. Bezbarwna ciecz, trudno rozpuszczalna w wodzie, palna, dobry rozpuszczalnik żywic co znaczy.
 • Co to jest kwas azotowy Definicja związek chemiczny o wzorze HNO3. W stanie czystym bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu, pod wpływem działania światła rozkłada się bez pośpiechu z słownik.
 • Co to jest konwergencja Definicja mechanizm ewolucyjny opierający na występowaniu podobnych cech budowy i funkcji u organizmów różnych grup systematycznych, lecz żyjących w tych samych znaczenie.
 • Co to jest kończyny Definicja kończyny narządy ruchu kręgowców; kończyny człowieka pełnią dwie odrębne funkcje: chwytno-manipulacyjne (górne) i lokomocyjno-podporowe (dolne czym jest.
 • Co to jest koprolity Definicja skamieniałe odchody zwierząt zawierające wiele fosforu i wapnia, które używane są jako nawóz;2) odchody zwierząt żyjących w glebie (na przykład dżdżownic co to jest.
 • Co to jest kora pierwotna Definicja kora pierwotna tkanka złożona znajdująca się pod skórą (epidermą) w łodygach i korzeniach roślin zielnych (niedrzewiastych definicja.
 • Co to jest korona słoneczna Definicja zewnętrzna, rozciągająca się na odległość kilkudziesięciu promieni słonecznych warstwa gazowej otoczki Słońca, gdzie temp. przekracza mln stopni Celsjusza co znaczy.
 • Co to jest kreda Definicja bardzo porowatych wapni stanowiących szczątki glonów, w szczególności kokolitów, szkieletów otwornic i szlamu wapiennego;2) trzeci, ostatni moment mezozoiku słownik.
 • Co to jest klimat akustyczny Definicja zespół zjawisk akustycznych występujących na danym obszarze, z wyjątkiem źródeł je wywołujących. Klimat akustyczny ocenia się zazwyczaj dzięki poziomu dźwięku znaczenie.
 • Co to jest klon Definicja komórek albo organizmów o identycznych cechach dziedzicznych, stworzonych na drodze rozmnażania wegetatywnego, jest to poprzez podział jednej komórki czym jest.
 • Co to jest kolektor Definicja kolektor 1) kanał zbiorczy ścieków z dużego obszaru, do którego wpływają ścieki z rur kanalizacyjnych;2) przewód odprowadzający spaliny do rury wydechowej co to jest.
 • Co to jest kolonia Definicja organizmów należących do jednego gatunku, skupionych na ustalonym terenie okresowo albo wciąż na przykład kolonia bakterii, mew, glonów. W koloniach stałych definicja.
 • Co to jest konkurencja eksploatacyjna Definicja eksploatacyjna antagonistyczna interakcja międzypopulacyjna polegająca na tym, iż w rezultacie działań pośrednich występuje ograniczony dostęp do ustalonych co znaczy.
 • Co to jest kambiofagi Definicja szkodniki wtórne odżywiające się miazgą i łykiem, tkankami drzew tworzącymi warstwę pomiędzy korą a drewnem, na przykład kornik drukarz, cetyniec większy słownik.
 • Co to jest kanibalizm Definicja kanibalizm pożeranie się osobników tego samego gatunku wskutek głodu, zagęszczenia populacji i tym podobne Występuje na przykład u owadów, pajęczaków znaczenie.
 • Co to jest kaskada Definicja kaskada zespół blisko położonych przegród na rzece, mający na celu pomniejszenie spadku nurtu rzeki; wodospad o stopniowej budowie czym jest.
 • Co to jest kamfora Definicja organiczny otrzymywany z drzewa kamforowego C10H16O. Przezroczysta, łatwo sublimująca masa, o charakterystycznej woni i gorzkim smaku. Stosuje się w produkcji co to jest.
 • Co to jest kanalizacja Definicja kanalizacja zespół urządzeń przydzielonych do odprowadzania wód deszczowych i ścieków komunalnych i przemysłowych definicja.
 • Co to jest karbid Definicja węglika wapniowego o wzorze chemicznym CaC2. Biała masa krystaliczna o temp. topnienia około 2300°C. Pod wpływem wody rozkłada się na acetylen i wodorek wapnia co znaczy.
 • Co to jest kataliza Definicja kataliza mechanizm przyspieszania (zmniejszania) reakcji chemicznej pod wpływem katalizatorów słownik.
 • Co to jest kraina Definicja kraina część powierzchni (kontynentu, państwie) stanowiąca odrębność geograficzną, etnograficzną albo historyczną znaczenie.
 • Co to jest kriosfera Definicja kriosfera powłoka lodowa skorupy ziemskiej pokrywająca ok. 10% powierzchni lądu czym jest.
 • Co to jest komórki kościogubne Definicja komórki kościogubne, osteoklasty spore, wielojądrzaste komórki (wielkości 30-100 m) posiadające umiejętność rozpuszczania kości i resorpcji tkanki kostnej co to jest.
 • Co to jest kruszec Definicja kruszec minerał, z którego wytapia się metale; ruda metalu półszlachetnego i szlachetnego definicja.
 • Co to jest kalcynacja Definicja ogrzewanie ciał stałych (rud albo związków chemicznych) w celu usunięcia z nich składników lotnych, wilgoci i tym podobne;2) końcowy faza otrzymywania węglanu co znaczy.
 • Co to jest kręgowce Definicja kręgowce podtyp strunowców obejmujący zwierzęta z wykształconym kręgosłupem (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki słownik.
 • Co to jest kanał Definicja kanał 1) sztuczna droga wodna;2) rów osuszający albo nawadniający;2) przewód w organizmie znaczenie.
 • Co to jest koprofilie Definicja koprofilie organizmy, nie wszystkie bakterie i grzyby, rozwijające się na odchodach zwierzęcych czym jest.
 • Co to jest kontynent Definicja kontynent ogromna część lądu powierzchni Ziemi otoczona morzami i oceanami co to jest.
 • Co to jest krzyżowanie Definicja krzyżowanie, hybrydyzacja kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian definicja.
 • Co to jest katalizator Definicja substancja, która powiększa albo minimalizuje prędkość reakcji albo wymienia jej kierunek. Nie wchodzi w skład końcowych produktów reakcji. Działają zazwyczaj co znaczy.
 • Co to jest krzemień Definicja osadowa zbudowana z krzemionki i jej odmian polimorficznych takich jak: kwarc, chalcedon, opal. Ma wykorzystanie w przemyśle materiałów ściernych i w przemyśle słownik.
 • Co to jest konglomerat Definicja konglomerat skała osadowa okruchowa powstająca poprzez scementowanie żwiru spoiwem mineralnym, na przykład węglanowym, ilastożelazistym itp znaczenie.
 • Co to jest krzew Definicja długoletnia, do około 8 m wysokości, rozgałęziająca się przy ziemi na sporo równorzędnych zdrewniałych pędów; nie tworzy pnia ani korony (na przykład porzeczka czym jest.
 • Co to jest klimat morski Definicja klimat morski klimat cechujący się chłodnym latem, względnie ciepłą zimą, małymi wahaniami temp. powietrza i sporą wilgotnością co to jest.
 • Co to jest kłącze Definicja podziemny pęd rośliny wieloletniej, narastający poziomo pod powierzchnią gleby, wykorzystywany do przytwierdzania rośliny do podłoża. Umożliwia ono rozmnażanie definicja.
 • Co to jest koloidy Definicja wielkocząsteczkowe (polimery) stanowiące ogniwo pośrednie pomiędzy roztworami naturalnymi a zawiesinami, na przykład roztwór białka w wodzie. Fazę rozproszoną co znaczy.
 • Co to jest kępa Definicja kępa 1) wysepka na jeziorze albo rzece, najczęściej zarosła krzewami i drzewami;2) zbiorowisko kwiatów, krzewów itp słownik.
 • Co to jest klarowanie wody Definicja klarowanie wody mechanizm usuwania z wody zanieczyszczeń powodujących jej mętność znaczenie.
 • Co to jest kwasy tłuszczowe Definicja węglowodory o wzorze sumarycznym CH3(CH2)nCOOH stanowiące kluczowy (w okolicy glicerolu) składnik budulcowy tłuszczów. Występują w formie nasyconej (gdy atomy czym jest.
 • Co to jest kryzys ekologiczny Definicja stopień zanieczyszczenia środowiska, który po jego przekroczeniu nie posiada umiejętności samooczyszczenia i samoodtworzenia biocenoz i ekosystemów. Poprzedza co to jest.
 • Co to jest kwas fluorowodorowy Definicja roztwór wodny fluorowodoru (HF). Bezbarwna ciecz o ostrej woni, rozpuszcza przewarzająca część metali (prócz złota, platyny i ołowiu) i krzemionki. Użytkowany definicja.
 • Co to jest krochmal Definicja organiczny z gatunku węglowodanów. Biały bezpostaciowy proszek bez smaku i zapachu, otrzymywany raczej z ziemniaków, ryżu, kukurydzy. Ma wykorzystanie w co znaczy.
 • Co to jest krzepliwość Definicja krzepliwość umiejętność przechodzenia substancji ze stanu płynnego w stan stały, na przykład mechanizm krzepnięcia krwi słownik.
 • Co to jest kłaczek Definicja kłaczek cząstka etapy stałej oddzielona od etapy ciekłej, powstająca w procesie koagulacji i flokulacji znaczenie.
 • Co to jest karmel Definicja powstający w trakcie ogrzewania cukru do temp. topnienia 150-180°C. To jest ciągliwa, niekrystaliczna masa koloru brunatnego. Dodawany na przykład do piwa czym jest.
 • Co to jest kontrast Definicja kontrast ostro uwydatniająca się różnica pomiędzy dwoma elementami obrazu albo zjawiska co to jest.
 • Co to jest koryto rzeki Definicja koryto rzeki zagłębienie na powierzchni Ziemi utworzone i zajęte poprzez stale albo okresowo płynącą wodę definicja.
 • Co to jest kretowisko Definicja kretowisko mały kopczyk ziemi wyrzucony na powierzchnię gleby poprzez kreta ryjącego chodniki co znaczy.
 • Co to jest kwiat Definicja kwiat organ wyspecjalizowany, stanowiący przekształcony i skrócony pęd roślin, pełniący funkcję rozmnażania płciowego słownik.
 • Co to jest kwas borowy Definicja borny związek nieorganiczny o wzorze chemicznym H3ponieważ3, który otrzymuje się, kierując się silnymi kwasami na roztwór boraksu; biała krystaliczna znaczenie.
 • Co to jest komórka nerwowa Definicja neuron podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa układu nerwowego wykazująca umiejętność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych. Złożona jest z czym jest.
 • Co to jest kod genetyczny Definicja kod genetyczny sekwencja zasad: adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, które są ułożone wzdłuż cząsteczek DNA albo RNA, tworzących chromosomy co to jest.
 • Co to jest konidia Definicja konidia zarodniki licznych grzybów, na przykład workowców definicja.
 • Co to jest konkurencja interferencyjna Definicja interferencyjna antagonistyczna interakcja zachodząca w rezultacie bezpośredniego kontaktu pomiędzy populacjami, na przykład występuje zazwyczaj przy spotkaniu co znaczy.
 • Co to jest kał Definicja resztki niestrawionego pokarmu w przewodzie pokarmowym, które jako zbyteczne są wydalane na zewnątrz organizmu. Złożona jest z celulozy, włókien elastycznych słownik.
 • Co to jest korek Definicja roślinna pokrywająca starsze organy roślin (łodygi, korzenie, bulwy), produkowana poprzez fellogen (miazgę korkotwórczą). Komórki korka są martwe. Chroni znaczenie.
 • Co to jest katabolity Definicja katabolity produkty przemiany materii wydalane z organizmu czym jest.
 • Co to jest kolmatacja Definicja sztuczne podnoszenie poziomu gruntu poprzez osadzanie namułów niesionych poprzez wodę;2) zamulanie kanalików w porowatym substracie w rezultacie osadzania się co to jest.
 • Co to jest koprofagii Definicja rekuperanty zwierzęta odżywiające się kałem. To są raczej chrząszcze i muchówki, których larwy spożywają kał zwierząt roślinożernych. Wydalany poprzez nie kał definicja.
 • Co to jest koewolucja Definicja mechanizm ewolucyjny opierający na wzajemnym dopasowaniu się różnych gatunków, na przykład dopasowanie się wzajemne roślin i roślinożerców albo żywicieli i co znaczy.
 • Co to jest kwas siarkowy Definicja związek nieorganiczny o wzorze chemicznym H2SO4. Ciecz żrąca, oleista, silnie pochłania wodę, zwęgla substancje organiczne. Użytkowany raczej do produkcji słownik.
 • Co to jest kynologia Definicja kynologia edukacja zajmująca się pochodzeniem, hodowlą i tresurą psów znaczenie.
 • Co to jest klimat polarny Definicja bardzo surowy klimat, gdzie średnia temp. poprzez cały rok nie przekracza 0°C (a regularnie spada poniżej –60°C), a występujące opady śniegu są poniżej 300 mm czym jest.
 • Co to jest kosmetyki Definicja kosmetyki środki wykorzystywane do pielęgnowania i upiększania ciała co to jest.
 • Co to jest klinotaksja Definicja klinotaksja system określania kierunku działania bodźca dzięki naprzemiennym ruchom głowy albo całego ciała definicja.
 • Co to jest kauczuk naturalny Definicja kauczuk naturalny wytwór pochodzenia naturalnego otrzymywany z soku drzew kauczukodajnych. Stosuje się go do wyrobu gumy i ebonitu co znaczy.
 • Co to jest kilkocukry Definicja organiczne powstające poprzez połączenie od dwóch do dziesięciu reszt monosacharydów. W trakcie hydrolizy kilkocukrów powstają cukry łatwe. Odpowiednikiem są słownik.
 • Co to jest kłos Definicja kłos kwiatostan graniasty, zawierający bezszypułkowe kwiaty osadzone na wydłużonej osi, na przykład kłos zbóż znaczenie.
 • Co to jest komórki kostne Definicja osteocyty małe, płaskie i wydłużone komórki tkanki kostnej (wielkości 20-50 m) leżące w jamkach kostnych, powstające z osteoblastów w momencie tworzenia się czym jest.
 • Co to jest kompost Definicja uzyskany z resztek organicznych, przekładanych ziemią albo torfem, w procesie ich rozkładu poprzez drobnoustroje (tlenowce). Składowany przynajmniej 6 miesięcy co to jest.
 • Co to jest kopalina Definicja geologiczny, surowiec mineralny, występujący wewnątrz skorupy ziemskiej albo na jej powierzchni, który po wydobyciu ma wykorzystanie gospodarcze, na przykład definicja.
 • Co to jest kopalnia Definicja zajmujący się wydobywaniem użytecznych surowców mineralnych z ziemi. Występują kopalnie: a) naziemne (tak zwany odkrywkowe), gdzie eksploatuje się surowce z co znaczy.
 • Co to jest kowalność Definicja kowalność, kujność plastyczna podatność metali na zmianę kształtu pod wpływem kucia. Ustalana opierając się na prób technologicznych słownik.
 • Co to jest kręt Definicja wektorowa rozmiar fizyczna J opisująca ruch obrotowy ciała, którą definiuje się jako iloczyn wektorowy pędu ciała p i odległości r od punktu odniesienia (J = r znaczenie.
 • Co to jest kwas fosforowy Definicja roztwór wodny pięciotlenku fosforu (P2O5) z wodą. Zależnie od relacji ilościowego tych substratów rozróżnia się: kwas ortofosforowy (H3PO4), pirofosforowy czym jest.
 • Co to jest kokaina Definicja gatunku tropiny. Bezbarwne kryształy albo biały proszek o gorzkim smaku - silna trucizna. Użytkowana jako środek znieczulający w laryngologii, okulistyce co to jest.
 • Co to jest kolce Definicja sztywne, ostro zakończone wyrostki występujące u roślin i zwierząt (na przykład u róży, jeża), na przykład kolce roślin zbudowane są z tkanki miękiszowej definicja.
 • Co to jest kondensator Definicja urządzenie, zwane skraplaczem, wykorzystywane do skraplania gazu albo pary cieczy;2) układ dwu albo więcej przewodników oddzielonych dielektrykiem, poświęcony co znaczy.
 • Co to jest kserofile Definicja odporne na suszę, które żyją w suchym środowisku. Występują na stepach, pustyniach, wydmach, piaskach i na nasłonecznionych zboczach gór. Należą do nich: węże słownik.
 • Co to jest klasyfikacja Definicja regulacja postępowanie opierające na zaszeregowaniu organizmów żywych do odpowiednich grup taksonomicznych wg ustalonych zasad systematyki znaczenie.
 • Co to jest kleje Definicja kleje substancje organiczne albo nieorganiczne wykorzystywane do łączenia powierzchni ciał stałych wskutek kohezji i adhezji czym jest.
 • Co to jest koks Definicja substancja zawierająca 96% węgla, wytwór koksowania, zanieczyszczony siarką i substancjami mineralnymi. Użytkowany w hutnictwie jako paliwo, służy do produkcji co to jest.
 • Co to jest kondensować Definicja kondensować, skraplać zamieniać substancję lotną w ciecz w rezultacie wykorzystania odpowiedniego ochłodzenia albo podwyższonego ciśnienia definicja.
 • Co to jest kontinuum geograficzne Definicja geograficzne określone właściwości środowiska przyrodniczego, które polegają na tym, że w żadnym miejscu na kuli ziemskiej nie ma identycznego obszaru co znaczy.
 • Co to jest królestwo Definicja jednostka w systematyce organizmów (najwyższy takson albo ranga). W nowych systemach odznacza się pięć królestw: Monera, Protista, Grzyby, Rośliny i Zwierzęta słownik.
 • Co to jest kalus Definicja kalus tkanka zasklepiająca ranę albo powierzchnię cięcia zrazu i podkładki, powodująca ich zrastanie się znaczenie.
 • Co to jest kamienie Definicja kamienie odłamki skalne, których średnica przekracza 20 mm czym jest.
 • Co to jest kłusownictwo Definicja kłusownictwo bezprawne łowienie ryb albo pozyskiwanie zwierzyny łownej co to jest.
 • Co to jest koagulant Definicja koagulant substancja powodująca koagulację w ściekach definicja.
 • Co to jest katolit Definicja katolit część roztworu elektrolitycznego znajdującego się w otoczeniu katody co znaczy.
 • Co to jest kontener Definicja kontener, zasobnik szczególne opakowanie do przechowywania i transportu preparatów promieniotwórczych słownik.
 • Co to jest kremacja Definicja kremacja palenie zwłok ludzkich znaczenie.
 • Co to jest kwas krzemowy Definicja kwas krzemowy związek chemiczny o wzorze H4SiO4 czym jest.
 • Co to jest krzemian sodu Definicja krzemian sodu związek chemiczny o wzorze Na4SiO4 co to jest.
 • Co to jest kapilara Definicja kapilara, rurka włoskowata rurka o małej średnicy wewnętrznej przekroju poprzecznego, wewnątrz której występuje zdarzenie włoskowatości definicja.
 • Co to jest klimat chłodny Definicja klimat chłodny klimat, gdzie temp. miesięczne nie przekraczają 10°C co znaczy.
 • Co to jest kondensacja Definicja kondensacja 1) mechanizm skraplania albo zestalania się gazu (mgła, kryształki śniegu);2) mechanizm tworzenia się układów koloidalnych z roztworów jednorodnych słownik.
 • Co to jest kora wtórna Definicja kora wtórna tkanki łodygi albo korzenia położone na zewnątrz miazgi (kambium). Jest rezultatem przyrostu wtórnego łodygi w grubość znaczenie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara, Krzemian Sodu, Kwas Krzemowy, Kremacja, Kontener, Katolit, Koagulant, Kłusownictwo, Kamienie, Kalus co to znaczy.

Słownik Kora Wtórna, Kondensacja, Klimat Chłodny, Kapilara co to jest.