CZYM JEST Czoło Fali, Cukry Proste, Częstość, Chemikalia, Choroby Roślin, Fitopatologia, Chemizacja.
przykłady czoło fali cukry co to jest

Definicje fizyka na C

 • Co to jest ciąża Definicja ciąża moment rozwoju zarodka i płodu z zapłodnionego jaja, przebiegający w macicy do czasu porodu co to jest.
 • Co to jest chorologia Definicja chorologia kierunek w biogeografii badający strukturę flor i faun, ich rozmieszczenie, zasięgi, kierunki migracji i prawidłowości lokalizacji na kuli ziemskiej definicja.
 • Co to jest chlor wolny Definicja chlor wolny chlor występujący w wodzie albo ciekach w formie chloru cząsteczkowego (Cl2), kwasu podchlorawego (HOCl) i podchlorynów (OCl co znaczy.
 • Co to jest chwytniki Definicja chwytniki, ryzoidy bezbarwne, nitkowate wyrostki występujące u mchów, wątrobowców i na przedroślach paproci; pełnią funkcję korzeni słownik.
 • Co to jest chemia rolna Definicja chemia rolna, agrochemia edukacja zajmująca się badaniem żyzności gleby, planowaniem roślin uprawnych i zagadnieniami nawozów i nawożenia znaczenie.
 • Co to jest chrząstka Definicja chrząstka rodzaj tkanki łącznej nieunaczynionej. Wchodzi w skład szkieletu małżowiny usznej i częściowo nosa czym jest.
 • Co to jest czynnik minimum Definicja czynnik określający sposobność rozwoju i wzrostu organizmu. Wg prawo minimum Liebiga, sposobność rozwoju i wzrostu organizmu ustala ten składnik, którego jest co oznacza.
 • Co to jest chlor Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 17, masie atomowej 35,5 i gęstości = 3.214 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -100 krzyżówka.
 • Co to jest chimera Definicja zbudowany z genetycznie różnych komórek. Powstaje w rezultacie działania czynników mutagennych (na przykład promieniowania nadfioletowego) albo poprzez najlepszy.
 • Co to jest cegła Definicja budowlany produkowany z surowców mineralnych, na przykład z gliny i piasku albo z wapna, piasku i wody) i uformowany w kształcie prostopadłościanów przykłady.
 • Co to jest chloroza Definicja chloroza dolegliwość roślin spowodowana zahamowaniem tworzenia się chlorofilu. Objawia się żółknięciem liści i ogólnym niedorozwojem roślin encyklopedia.
 • Co to jest czucie Definicja czucie wrażenie psychiczne powstałe w rezultacie działania bodźców dotykowych, termicznych i zapachowych jak działa.
 • Co to jest chmura kłębiasto-warstwowa Definicja chmura kłębiasto-warstwowa, stratocumulus warstwa chmur ciemnych, położonych nisko nad powierzchnią Ziemi, jest to do wysokości 2500 m. Rzadko daje opady czy jest.
 • Co to jest cecha dominująca Definicja właściwość dominująca przewaga dominującego allelu nad drugim pojęcie.
 • Co to jest ciałka krwi Definicja ciałka krwi, krwinki komórki krwi ssaków. Odznacza się krwinki czerwone (erytrocyty) i krwinki białe (leukocyty wyjaśnienie.
 • Co to jest cykle środowiska Definicja okresowe związki występujące pomiędzy elementami ekosystemu i wpływające na przemiany biogeochemiczne. Do cykli środowiska należą: krążenie wód w przyrodzie opis.
 • Co to jest chmura pierzasta Definicja chmura składająca się z łagodnych igiełek lodu o małej koncentracji. Znajduje się na sporych wysokościach, jest to od 6000 do 12000 m. Ma włóknisty wygląd i informacje.
 • Co to jest chloroplasty Definicja chloroplasty ciałka zieleni uczestniczące w procesie fotosyntezy co to jest.
 • Co to jest celuloza Definicja organiczny składający się, w przybliżeniu, z 3000 cząsteczek glukozy. Biała, włóknista masa nierozpuszczalna w wodzie. W rezultacie hydrolizy rozpada się na definicja.
 • Co to jest cysta Definicja przetrwalnikowy powstający u nie wszystkich roślin i zwierząt w niesprzyjających uwarunkowaniach do ich rozwoju, na przykład cysty włośnia spiralnego w co znaczy.
 • Co to jest cyklon Definicja oczyszczania gazu z pyłów albo kropelek cieczy od gazu;2) błyskawicznie poruszający się wir powietrza, gdzie ciśnienie maleje od zewnątrz do jego wnętrza. W słownik.
 • Co to jest człowiek Definicja świata zwierzęcego o najwyższym rozwoju, Homo sapiens: istota wyróżniająca się pośród innych najwyższym postępem psychiki, świadomości i życia społecznego znaczenie.
 • Co to jest ciśnienie Definicja rozmiar fizyczna charakteryzująca siły działające na jednostkę powierzchni płynu (cieczy albo gazu). Ciśnienie p wyraża relacja wartości siły F do prostopadłej czym jest.
 • Co to jest czynniki edaficzne Definicja całokształt warunków w glebie, wpływających na życie organizmów, cechujących się odpowiednimi właściwościami fizycznymi (strukturą, temperaturą, wilgotnością co oznacza.
 • Co to jest chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT) Definicja zapotrzebowanie tlenu (CHZT) parametr jakości wód (w mg O2/dm3). Wskazuje zawartość nie wszystkich związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych), które krzyżówka.
 • Co to jest cholesterol Definicja organiczny związek chemiczny (C27H45OH) nierozpuszczalny w wodzie. Jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance najlepszy.
 • Co to jest cukry Definicja związki organiczne występujące raczej w roślinach. Bezbarwna, krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie substancja stała o smaku słodkim. Wytwarzają go także przykłady.
 • Co to jest cukromierz Definicja cukromierz, sacharymetr przyrząd do oznaczania zawartości cukru w roztworach wodnych encyklopedia.
 • Co to jest cenoza Definicja cenoza zespół biologiczny wielu gatunków roślin i zwierząt tworzących ustaloną całość (grupę jak działa.
 • Co to jest ciała hydrofilowe Definicja ciała hydrofilowe ciała stałe, których powierzchnię można zwilżyć wodą, na przykład glina czy jest.
 • Co to jest ciśnienie atmosferyczne Definicja atmosferyczne ciśnienie występujące w atmosferze ziemskiej; wartość ciśnienia normalnego wynosi 760 mm wysokości słupka rtęci w temp. 273°K i dla g = 9.8 m·s-2 pojęcie.
 • Co to jest cheluwiacja Definicja cheluwiacja migracja jonów metali w glebie, zazwyczaj w formie rozpuszczalnych kompleksów organicznych, tak zwany chelatów wyjaśnienie.
 • Co to jest ciepło odpadowe Definicja ciepło powstające w procesach przetwarzania energii w urządzeniach energetycznych i oddawane do otoczenia. Np. ciepło z mechanizmów chłodzeni, ciepło spalin opis.
 • Co to jest czynniki ekologiczne Definicja uwarunkowania i zachodzące w środowisku mechanizmy, wpływające na bytowanie i postęp organizmu. Określają tempo i efektywność mechanizmów biologicznych. Do informacje.
 • Co to jest cień Definicja cień region za przeszkodą bez dostępu światła co to jest.
 • Co to jest ciernie Definicja ciernie sztywne, ostre organy obronne roślin, które powstały z przekształcenia liści definicja.
 • Co to jest czynniki środowiska, czynniki ekologiczne Definicja impulsy ekologiczne uwarunkowania żywej i nieorganicznej przyrody, wpływające na organizm, populację i biocenozę. To są impulsy: zewnętrzne, raczej fizyczne i co znaczy.
 • Co to jest czynnik zanieczyszczający środowisko Definicja zanieczyszczający środowisko substancja albo rodzaj energii wpływający negatywnie na jakość środowiska człowieka, na przykład kwaśne deszcze, osady, pyły, gazy słownik.
 • Co to jest chemiczne przekształcanie gleby Definicja przekształcanie gleby zmiana odczynu, zasolenia albo zatrucia gleby w rezultacie antropopresji, jest to zamierzonych albo nieoczekiwanych skutków działalności znaczenie.
 • Co to jest cynk Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65.37. Metal o barwie niebieskobiałej, kruchy, łatwo czym jest.
 • Co to jest cieplarka Definicja termostat rodzaj szafki grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych co oznacza.
 • Co to jest czynnik grzejny Definicja czynnik grzejny ciało, które przenosi energię cieplną ze źródła ciepła do grzejnika krzyżówka.
 • Co to jest cyklomorfoza Definicja wielopostaciowość (zmiana kształtu, wielkości, ubarwienia) osobników danego gatunku występująca w następnych populacjach w rezultacie sezonowych zmian najlepszy.
 • Co to jest chlorofil Definicja organiczny występujący w roślinach zielnych (zielony barwnik) pozwalający na przemianę energii światła (na przykład słonecznego) w energię chemiczną, która przykłady.
 • Co to jest chemoautotrofy Definicja organizmy pozyskujące energię w trakcie utleniania związków nieorganicznych, którą wykorzystują do wytwarzania pokarmowych związków organicznych, na przykład encyklopedia.
 • Co to jest chlorowanie ścieków Definicja chlorowanie ścieków wprowadzanie do ścieków wolnego chloru albo związków chloru, wytwarzających kwas podchlorowy i jony podchlorynowe jak działa.
 • Co to jest ciepło właściwe Definicja ciepło zgodne liczba ciepła Q pobierana albo wydzielana poprzez jednostkę masy m danej substancji przy jej jednostkowej zmianie temp. T (c = Q/m T czy jest.
 • Co to jest cisza Definicja cisza 1) stan troposfery cechujący się brakiem wiatru,2) stan ośrodka (powietrza, wody), gdzie nie występują dźwięki pojęcie.
 • Co to jest chemosynteza Definicja mechanizm syntezy związków organicznych, gdzie wykorzystuje się energię reakcji utlenienia substancji nieorganicznych, np. mechanizm przyswajania dwutlenku wyjaśnienie.
 • Co to jest częstość kołowa Definicja pulsacja rozmiar fizyczna określająca liczbę okresów ruchu harmonicznego w okresie 2 sekund; zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością f wyraża wzór: = 2 f opis.
 • Co to jest czujniki biotyczne Definicja organizmy żywe oddziaływające na inne organizmy w sposób bezpośredni albo pośredni, na przykład pasożyt - żywiciel. Ich działalność życiowa wpływa na mechanizm informacje.
 • Co to jest cynowanie Definicja cynowanie powlekanie cyną elementów metalowych co to jest.
 • Co to jest ciepło reakcji Definicja liczba energii cieplnej (wyrażonej w dżulach) wydzielanej albo pochłoniętej poprzez substancje biorące udział w przebiegu określonej reakcji chemicznej definicja.
 • Co to jest czystość wód podziemnych i gruntowych Definicja podziemnych i gruntowych jakość wód, którą ustala się stężeniem zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Odznacza się klasy wód: bardzo dobrej co znaczy.
 • Co to jest ciężar właściwy Definicja ciężar właściwy relacja ciężaru ciała jednorodnego {\bf G} do jego objętości V ({\bf } ={\bf G}/V słownik.
 • Co to jest czas astronomiczny Definicja czas astronomiczny czas oparty na zdarzeniach astronomicznych, na przykład na ruchu rocznym Słońca, tak zwany rok gwiazdowy s znaczenie.
 • Co to jest chemizacja gleby Definicja zespół działań opierający na wprowadzaniu do gleby nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w ramach ochrony przed owadami, grzybami i chwastami. Użytkowane czym jest.
 • Co to jest ciecz nadosadowa Definicja ciecz nadosadowa ciecz nad warstwą od stałego osadu co oznacza.
 • Co to jest czerwona księga gatunków zagrożonych Definicja gatunków zagrożonych rejestr zagrożonych wyginięciem organizmów na Ziemi. Pierwszą listę zagrożonych gatunków opublikowała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody krzyżówka.
 • Co to jest ciśnienie osmotyczne Definicja osmotyczne różnica ciśnień utrzymująca równowagę termodynamiczną pomiędzy dwiema etapami o różnym stężeniu składnika przenikającego poprzez przegrodę najlepszy.
 • Co to jest cyt- Definicja cyt- przedrostek w złożeniach: komórka przykłady.
 • Co to jest chromosom Definicja występująca w jądrze komórkowym, będąca nośnikiem czynników dziedzicznych (genów). Zbudowany jest z DNA, białek histonowych i białek niehistonowych. Komórki encyklopedia.
 • Co to jest ciepło topnienia Definicja ciepło topnienia liczba energii cieplnej, która skutkuje przejście ze stanu stałego w stan ciekły ciała o masie 1 grama ogrzanego do temp. topnienia jak działa.
 • Co to jest chłonka Definicja mleczny albo bezbarwny płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej czy jest.
 • Co to jest Ca Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 20 i masie atomowej 40.08. Metal lekki, srebrzystobiały, miękki. Jego gęstość pojęcie.
 • Co to jest cykl Definicja powtarzających się identycznych czynności, mechanizmów albo zjawisk, na przykład cykl Calvina w procesie fotosyntezy, cykl Krebsa w procesie oddychania wyjaśnienie.
 • Co to jest cząstka naładowana Definicja cząstka naładowana jon albo cząstka elementarna obdarzona ładunkiem elektrycznym opis.
 • Co to jest czynnik chemiczny Definicja substancje albo preparaty chemiczne oddziaływujące na środowisko i człowieka. Z uwagi na własne właściwości fizykochemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na informacje.
 • Co to jest Cl Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 17, masie atomowej 35,5 i gęstości = 3.214 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -100 co to jest.
 • Co to jest ciepło Definicja przekazywania energii między kontaktującymi się układami termodynamicznymi spowodowany różnicą temperatur. Ciało znajdujące się w równowadze z otoczeniem definicja.
 • Co to jest czas Definicja rozmiar fizyczna wyrażająca relację pomiędzy zdarzeniami. Pomiar odstępu czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami sprowadza się do porównania z czasem trwania zjawiska co znaczy.
 • Co to jest ciecz Definicja zachowujący ustaloną objętość, ale nie zachowujący określonego kształtu; charakteryzuje się małym współczynnikiem ściśliwości. W polu sił ciężkości ciecz słownik.
 • Co to jest ciepło spalania Definicja ciepło spalania liczba energii cieplnej (wyrażonej w dżulach), która wydziela się w trakcie całkowitego spalania jednego mola substancji w tlenie znaczenie.
 • Co to jest ciek wodny Definicja wody płynący stale albo okresowo pod wpływem siły ciężkości w otwartym korycie naturalnym (na przykład strumień) albo sztucznym (na przykład kanał) po czym jest.
 • Co to jest cyrkulacja wód Definicja krążenie wód w zbiornikach wodnych (na przykład jeziorach, morzach, oceanach) spowodowane zmianą gęstości i wpływem czynników atmosferycznych, na przykład temp co oznacza.
 • Co to jest chwast Definicja roślina wpływająca niekorzystnie na uprawę roślin użytkowych. Hamuje ich przyrost w rezultacie pobierania z gleby składników mineralnych, wilgoci i światła krzyżówka.
 • Co to jest cyjanowodór Definicja pruski kwas cyjanowodorowy (HCN) jest związkiem wodoru, węgla i azotu. To jest bezbarwna ciecz, lotna, o woni gorzkich migdałów. Wrze w temp. 26.5°C. Powstaje najlepszy.
 • Co to jest chemiczne oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków oczyszczanie ścieków zachodzące w rezultacie mechanizmów chemicznych; oparte na wykorzystaniu mechanizmów redukcyjnych, oksydacyjnych i na przykłady.
 • Co to jest chmura warstwowa Definicja chmura warstwowa, stratus jednolita warstwa chmur nisko położona nad powierzchnią Ziemi, zasłaniająca Słońce encyklopedia.
 • Co to jest ciała hydrofobowe Definicja ciała hydrofobowe ciała stałe, których powierzchni nie można zwilżyć wodą; na przykład szkło, metal jak działa.
 • Co to jest chamefit Definicja chamefit roślina o odnawiających się pączkach na pędach do wysokości 25 cm nad powierzchnią gleby, na przykład wrzos czy jest.
 • Co to jest cukier buraczany Definicja sacharoza związek organiczny produkowany poprzez rośliny o wzorze ogólnym C12H22O11. Pospolity dwucukier złożony z glukozy i fruktozy, stosowany do słodzenia pojęcie.
 • Co to jest cząstka beta Definicja cząstka beta, beta elektron niekorzystny (negaton) albo nieujemny (pozyton) emitowany poprzez nie wszystkie jądra (nuklidy) promieniotwórcze wyjaśnienie.
 • Co to jest ciśnieniomierz Definicja ciśnieniomierz przyrząd stosowany do pomiaru ciśnienia płynów opis.
 • Co to jest czad Definicja gaz powstający w trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną informacje.
 • Co to jest chrom Definicja pierwiastek chemiczny należący do podgrupy VI ekipy układu okresowego (tlenowców) o liczbie atomowej 24, masie atomowej 51.996 i ciężarze właściwym 7.19 g·cm-3 co to jest.
 • Co to jest cyna Definicja pierwiastek chemiczny z IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 50, masie atomowej 118.69 i gęstości = 7.28 g·cm-3. Topi się w temp. Tt definicja.
 • Co to jest cytozol Definicja cytozol składnik płynny cytoplazmy, gdzie zawieszone są organelle co znaczy.
 • Co to jest ciepło parowania Definicja ciepło parowania liczba ciepła pobierana poprzez jednostkę masy substancji w trakcie przejścia ze stanu cieczy do stanu pary w stałej temp. wrzenia słownik.
 • Co to jest cieśnina Definicja cieśnina zwężenie powierzchni wodnej łączącej dwa akweny (na przykład morza, jeziora albo morza i jeziora znaczenie.
 • Co to jest Co Definicja pierwiastek chemiczny VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 27 i masie atomowej 58.93. Metal barwy stalowoszarej, kowalny i ciągliwy czym jest.
 • Co to jest chmura Definicja zgrupowania kropelek wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny w atmosferze, które powstały w rezultacie kondensacji albo resublimacji pary wodnej. Utrzymuje co oznacza.
 • Co to jest czynnik orograficzny Definicja czynnik orograficzny definicja w ekologii roślin obejmujące zakres wysokości, rzeźby terenu i ekspozycji krzyżówka.
 • Co to jest czujnik Definicja przetwornik urządzenie przetwarzające przebieg danej wielkości fizycznej na przebieg innej wielkości fizycznej, na przykład przetworzenie zmian ciśnienia najlepszy.
 • Co to jest cecha Definicja właściwość obiekt albo własność charakterystyczna dla pewnej ekipy materiałów albo substancji przykłady.
 • Co to jest częstotliwość Definicja rozmiar fizyczna wyrażająca liczbę pełnych cykli drgań okresowych w okresie jednej sekundy. Jednostką częstotliwości f jest herc (Hz), równy liczbowo encyklopedia.
 • Co to jest chłodnica Definicja ciepła stosowany do chłodzenia cieczy, gazów i skraplania par; odpowiednikiem chłodnicy jest długa szklana rurka, poprzez którą przepływa zimna woda jak działa.
 • Co to jest ciężar Definicja skierowana do środka planety, która jest wypadkową siły grawitacji i siły odśrodkowej bezwładności. Ciężar na powierzchni Ziemi {\bf G} jest iloczynem masy czy jest.
 • Co to jest cytoplazma Definicja komórki stanowiący środowisko, gdzie zawarte są organelle komórkowe, płyny plazmatyczne i inne struktury. Ma postać koloidalną, jest galaretowata, elastyczna pojęcie.
 • Co to jest cząstki elementarne Definicja fundamentalne składniki materii we wszechświecie. Rozróżnia się dwie kluczowe klasy cząstek elementarnych: leptony (to są elektron, mion, neutrina, taon wyjaśnienie.
 • Co to jest cedzenie Definicja cedzenie oddzielanie warstwy stałej ze ścieków, które dzieje się w trakcie przepływu cieczy poprzez przegrodę albo ośrodek porowaty opis.
 • Co to jest cytologia Definicja cytologia edukacja o komórce informacje.
 • Co to jest choroby cywilizacyjne Definicja cywilizacyjne dolegliwości spowodowane zmianami środowiska przyrodniczego i społecznego. Do czynników wpływających na te dolegliwości zalicza się: hałas co to jest.
 • Co to jest ciepło Joule'a-Lenza Definicja Lenza ciepło Q wydzielające się w przewodniku, gdzie płynie prąd elektryczny o natężeniu I pośrodku czasu t: Q = U · I · t, gdzie U jest napieciem przyłożonym definicja.
 • Co to jest Cr Definicja pierwiastek chemiczny należący do podgrupy VI ekipy układu okresowego (tlenowców) o liczbie atomowej 24, masie atomowej 51.996 i ciężarze właściwym 7.19 g·cm-3 co znaczy.
 • Co to jest chów zwierząt Definicja chów zwierząt racjonalna pielęgnacja zwierząt, której celem jest pozyskanie mleka, mięsa, jaj, skór itp słownik.
 • Co to jest cyjanowodór, kwas pruski Definicja pruski związek chemiczny o wzorze (HCN) występująca w formie lotnej cieczy, o charakterystycznym zapachu migdałów. Jest stosowany w produkcji barwników, w znaczenie.
 • Co to jest cement Definicja spoiwa, które po zarobieniu wodą w rezultacie procesu wiązania twardnieje, a po stwardnieniu nie ulega działaniu wody. Użytkowany w budownictwie do zapraw i czym jest.
 • Co to jest chromatografia gazowa Definicja gazowa analityczna metoda chromatograficzna, pozwalająca na procentowe określenie składu mieszanin związków chemicznych, gdzie fazą nośną jest gaz (na przykład co oznacza.
 • Co to jest czynniki biologiczne Definicja impulsy biotyczne żywe przedmioty środowiska (rośliny, drobnoustroje, zwierzęta), które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną krzyżówka.
 • Co to jest chemizacja środowiska leśnego Definicja środowiska leśnego wprowadzanie do środowiska leśnego środków ochrony roślin (przed owadami, grzybami i chwastami) i nawozów mineralnych w celu intensyfikacji najlepszy.
 • Co to jest czas pogłosu Definicja czas pogłosu czas, po jakim gęstość energii fali dźwiękowej w pomieszczeniu spada o 60 decybeli (dB), tzn. zmaleje 106 razy przykłady.
 • Co to jest chmura kłębiasto-deszczowa Definicja deszczowa ciemna, gęsta, o bardzo dużej rozciągłości pionowej chmura, mogąca obejmować całą troposferę. Kształt jej przypomina góry albo wieże. Występują w encyklopedia.
 • Co to jest choroba popromienna Definicja popromienna dolegliwość wywołana uszkodzeniem molekularnej struktury kwasów nukleinowych organizmów żywych w rezultacie ekspozycji promieniowania jonizującego jak działa.
 • Co to jest cukier mleczny Definicja laktoza związek organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w rezultacie czy jest.
 • Co to jest celobioza Definicja celobioza dwucukier o wzorze sumarycznym C12H22O11. Powstaje w rezultacie enzymatycznego rozkładu błonnika pojęcie.
 • Co to jest crossing over Definicja mechanizm pęknięcia, a w dalszym ciągu połączenia homologicznych (niesiostrzanych) chromatyd w momencie wczesnej profazy mejotycznej, powodującej wymianę wyjaśnienie.
 • Co to jest ciało jednorodne Definicja ciało jednorodne ciało, gdzie każdy obiekt objętości ma jednakowe właściwości fizykochemiczne (mechaniczne, elektryczne, optyczne opis.
 • Co to jest czynniki patogenne Definicja impulsy patogenne impulsy powodujące wyraźne zmiany w organizmach żywych, które są spowodowane działaniem nowych substancji informacje.
 • Co to jest cytokininy Definicja cytokininy hormony roślinne przyspieszające podziały komórkowe i wpływające na różne aspekty wzrostu i rozwoju roślin co to jest.
 • Co to jest Cu Definicja pierwiastek chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 29 i masie atomowej 63.54. Temp. topnienia Tt = 1083°C, temp. wrzenia Tw = 2567°C, a definicja.
 • Co to jest ciało niebieskie Definicja ciało znajdujące się w przestrzeni kosmicznej. Odznacza się naturalne ciała niebieskie (gwiazdy, mgławice, planety, komety, meteory, pyły kosmiczne) i sztuczne co znaczy.
 • Co to jest czynnik colaficzny Definicja czynnik colaficzny definicja z zakresu ekologii roślin dotyczące wymogów glebowych rośliny albo zbiorowiska roślinnego słownik.
 • Co to jest cukrownia Definicja cukrownia zakład wytwarzający cukier z buraków cukrowych albo trzciny cukrowej znaczenie.
 • Co to jest cykuta Definicja jadowity bylina z rodz. baldaszkowatych, kłącza bulwiaste, łodyga wysokości do 1.2 m, liście 2- albo 3- krotnie pierzaste, kwiaty białe. Występuje na czym jest.
 • Co to jest chlorowanie wody Definicja sposób dezynfekcji wody, która bazuje na wprowadzaniu chloru do oczyszczonej wody. Użytkowane dawki chloru wolnego wynoszą 0,3-0,5 mg Cl2·dm-3. Używa się co oznacza.
 • Co to jest chityna Definicja cukrowiec) o wzorze sumarycznym (C8H13O5N)n. Jest substancją podporową wchodzącą w skład pancerzy stawonogów i znajduje się w ścianach komórkowych grzybów krzyżówka.
 • Co to jest cudzożywność Definicja cudzożywność, heterotrofizm odżywianie opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i zwierzęta najlepszy.
 • Co to jest cecha recesywna Definicja właściwość recesywna właściwość nie ujawniająca się w obecności allelu dominującego przykłady.
 • Co to jest choroba Definicja zaburzenie czynności organizmu, spowodowane wieloma czynnikami chorobotwórczymi, przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi encyklopedia.
 • Co to jest chmura kłębiasta Definicja chmura o dużej rozciągłości pionowej, gdzie można wyróżnić ciemną podstawę, występującą na wysokościach ponad 500 m, i lśniąco-białą kopułę pokrytą kłębami jak działa.
 • Co to jest chelaty Definicja chemiczne, gdzie cząsteczki związków organicznych (ligandy) są połączone z jonem centralnym co najmniej w dwóch miejscach, na przykład substancje humusowe z czy jest.
 • Co to jest cząsteczka Definicja cząsteczka, molekuła najmniejsza trwała cząstka substancji prostej albo złożonej, zachowująca jej własności chemiczne i fizyczne pojęcie.
 • Co to jest cegła ceramiczna Definicja cegła produkowana z rozdrobnionej, nawilżonej gliny wymieszanej z piaskiem. Wyrobioną plastyczną masę formuje się w kostki, które po wysuszeniu wypala się w wyjaśnienie.
 • Co to jest cząstka Definicja cząstka cząstka elementarna albo układ cząstek elementarnych związanych siłami jądrowymi, na przykład protony, neutrony albo jądro atomu opis.
 • Co to jest czynniki środowiska Definicja impulsy środowiska uwarunkowania żywej i nieorganicznej przyrody, wpływające na organizm, populację i biocenozę informacje.
 • Co to jest czwartorzęd Definicja czwartorzęd moment w dziejach Ziemi, który trwa od około 2 mln lat do teraz co to jest.
 • Co to jest czarnoziem Definicja czarnoziem najżyźniejsza gleba zawierająca wiele próchnicy, powstała na stepach darniowych w strefie umiarkowanej definicja.
 • Co to jest czynnik Definicja czynnik substancja występująca w procesie technologicznym co znaczy.
 • Co to jest ciężkość Definicja ciężkość własność ciał materialnych charakteryzująca się tym, iż są one przyciągane poprzez Ziemię słownik.
 • Co to jest cyjanki Definicja cyjanowodorowego, których roztwory wodne rozpuszczają złoto i srebro. Są mocnymi truciznami, na przykład cyjanek potasu (KCN). Użytkowane do złocenia i znaczenie.
 • Co to jest ciało stałe Definicja charakteryzujące się stałością kształtu w ustalonych uwarunkowaniach fizycznych (temp., ciśnienie). Atomy wykonują w nim małe drgania wokół ustalonego czym jest.
 • Co to jest cyrkulacja powietrza Definicja cyrkulacja powietrza obieg powietrza w zamkniętym układzie, na przykład krążenie wiatrów co oznacza.
 • Co to jest cykle biogeochemiczne Definicja biogeochemiczne mechanizm obiegu pierwiastków, wchodzących w skład organizmów żywych, między środowiskiem nieożywionym a organizmami żywymi. Sole mineralne krzyżówka.
 • Co to jest czynniki biotyczne Definicja impulsy biologiczne żywe przedmioty środowiska (rośliny, drobnoustroje, zwierzęta), które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną najlepszy.
 • Co to jest chemiczny przemysł Definicja dział gospodarki obejmujący między innymi przetwórstwo chemiczne (na przykład produkcję chemikaliów), produkcję: tworzyw sztucznych, kwasu siarkowego, nawozów przykłady.
 • Co to jest C Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na działanie wysokich encyklopedia.
 • Co to jest cynkowanie Definicja cynkowanie powlekanie cynkiem elementów metalowych; powłoka cynkowa zabezpiecza metal przed korozją jak działa.
 • Co to jest czynniki abiotyczne Definicja nieożywione przedmioty środowiska, które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizm żywy, jest to jego postęp, przemianę materii, aktywność życiową i czy jest.
 • Co to jest chemia gleby Definicja chemia gleby dział gleboznawstwa zajmujący się badaniem, opisem składu chemicznego i właściwościami chemicznymi gleb pojęcie.
 • Co to jest cząstka alfa Definicja cząstka alfa, alfa jądro atomu helu zbudowane z dwóch protonów i dwóch neutronów. Emitowana w rezultacie rozpadu promieniotwórczego wyjaśnienie.
 • Co to jest chemizacja rolnictwa Definicja rolnictwa sposób intensyfikacji produkcji rolnej, raczej roślinnej, poprzez powiększenie zużycia chemikaliów rolniczych (tak zwany agrochemikaliów). Użytkowane opis.
 • Co to jest choroby roślin, fitopatologia Definicja fitopatologia silnie zaburzone mechanizmy fizjologiczne poprzez impulsy zewnętrzne kierujące do nieodwracalnych zmian strukturalnych (morfologicznych informacje.
 • Co to jest chemikalia Definicja odczynniki pierwiastki albo związki chemiczne stosowane w reakcjach (przemianach) chemicznych, na przykład sód, kwas siarkowy. Czołowym producentem chemikaliów co to jest.
 • Co to jest częstość Definicja częstość liczba ustalonych zdarzeń występujących w jednostce czasu definicja.
 • Co to jest cukry proste Definicja najprostszej budowie, nie ulegają hydrolizie, o ogólnym wzorze CnH2nOn dla n = 3-8 atomów węgla. W najwyższym stopniu rozpowszechnionymi jednocukrami co znaczy.
 • Co to jest czoło fali Definicja najwyższym stopniu odległa od źródła powierzchnia falowa, która stanowi zestaw punktów ośrodka (do którego w danej chwili dociera zaburzenie) o tej samej fazie słownik.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CZYM JEST Czoło Fali, Cukry Proste, Częstość, Chemikalia, Choroby Roślin, Fitopatologia, Chemizacja Rolnictwa, Cząstka Alfa, Chemia Gleby, Czynniki Abiotyczne co to znaczy.

Słownik Przykłady Czoło Fali, Cukry Proste, Częstość, Chemikalia, Choroby co to jest.