Cynkowanie, Cu, Ca, Celuloza, Cecha Recesywna, Ciecz Nadosadowa, Czwartorzęd, Cyrkulacja Wód.
cynkowanie celuloza cecha co to jest

Definicje fizyka na C

 • Co to jest cecha Definicja właściwość obiekt albo własność charakterystyczna dla pewnej ekipy materiałów albo substancji
 • Co to jest cytozol Definicja cytozol składnik płynny cytoplazmy, gdzie zawieszone są organelle
 • Co to jest czynniki patogenne Definicja impulsy patogenne impulsy powodujące wyraźne zmiany w organizmach żywych, które są spowodowane działaniem nowych substancji
 • Co to jest częstotliwość Definicja wyrażająca liczbę pełnych cykli drgań okresowych w okresie jednej sekundy. Jednostką częstotliwości f jest herc (Hz), równy liczbowo
 • Co to jest C Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na działanie wysokich temperatur i
 • Co to jest cegła Definicja surowców mineralnych, na przykład z gliny i piasku albo z wapna, piasku i wody) i uformowany w kształcie prostopadłościanów
 • Co to jest cenoza Definicja cenoza zespół biologiczny wielu gatunków roślin i zwierząt tworzących ustaloną całość (grupę
 • Co to jest chelaty Definicja cząsteczki związków organicznych (ligandy) są połączone z jonem centralnym co najmniej w dwóch miejscach, na przykład substancje humusowe z
 • Co to jest chemia gleby Definicja chemia gleby dział gleboznawstwa zajmujący się badaniem, opisem składu chemicznego i właściwościami chemicznymi gleb
 • Co to jest chemiczne przekształcanie gleby Definicja odczynu, zasolenia albo zatrucia gleby w rezultacie antropopresji, jest to zamierzonych albo nieoczekiwanych skutków działalności człowieka
 • Co to jest chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT) Definicja parametr jakości wód (w mg O2/dm3). Wskazuje zawartość nie wszystkich związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych), które ulegają
 • Co to jest chemizacja gleby Definicja opierający na wprowadzaniu do gleby nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w ramach ochrony przed owadami, grzybami i chwastami
 • Co to jest chemizacja środowiska leśnego Definicja wprowadzanie do środowiska leśnego środków ochrony roślin (przed owadami, grzybami i chwastami) i nawozów mineralnych w celu intensyfikacji
 • Co to jest chemosynteza Definicja organicznych, gdzie wykorzystuje się energię reakcji utlenienia substancji nieorganicznych, np. mechanizm przyswajania dwutlenku węgla
 • Co to jest chlor Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 17, masie atomowej 35,5 i gęstości = 3.214 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -100.98°C
 • Co to jest chlorofil Definicja występujący w roślinach zielnych (zielony barwnik) pozwalający na przemianę energii światła (na przykład słonecznego) w energię chemiczną
 • Co to jest chmura kłębiasto-warstwowa Definicja stratocumulus warstwa chmur ciemnych, położonych nisko nad powierzchnią Ziemi, jest to do wysokości 2500 m. Rzadko daje opady
 • Co to jest chmura pierzasta Definicja z łagodnych igiełek lodu o małej koncentracji. Znajduje się na sporych wysokościach, jest to od 6000 do 12000 m. Ma włóknisty wygląd i
 • Co to jest cholesterol Definicja chemiczny (C27H45OH) nierozpuszczalny w wodzie. Jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance
 • Co to jest choroba Definicja organizmu, spowodowane wieloma czynnikami chorobotwórczymi, przejawiające się zmianami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi
 • Co to jest choroba popromienna Definicja wywołana uszkodzeniem molekularnej struktury kwasów nukleinowych organizmów żywych w rezultacie ekspozycji promieniowania jonizującego
 • Co to jest choroby cywilizacyjne Definicja spowodowane zmianami środowiska przyrodniczego i społecznego. Do czynników wpływających na te dolegliwości zalicza się: hałas, zapylenie
 • Co to jest chorologia Definicja badający strukturę flor i faun, ich rozmieszczenie, zasięgi, kierunki migracji i prawidłowości lokalizacji na kuli ziemskiej
 • Co to jest chów zwierząt Definicja chów zwierząt racjonalna pielęgnacja zwierząt, której celem jest pozyskanie mleka, mięsa, jaj, skór itp
 • Co to jest ciśnienie osmotyczne Definicja utrzymująca równowagę termodynamiczną pomiędzy dwiema etapami o różnym stężeniu składnika przenikającego poprzez przegrodę
 • Co to jest chromatografia gazowa Definicja metoda chromatograficzna, pozwalająca na procentowe określenie składu mieszanin związków chemicznych, gdzie fazą nośną jest gaz (na
 • Co to jest chromosom Definicja jądrze komórkowym, będąca nośnikiem czynników dziedzicznych (genów). Zbudowany jest z DNA, białek histonowych i białek niehistonowych
 • Co to jest chrząstka Definicja chrząstka rodzaj tkanki łącznej nieunaczynionej. Wchodzi w skład szkieletu małżowiny usznej i częściowo nosa
 • Co to jest ciała hydrofobowe Definicja ciała hydrofobowe ciała stałe, których powierzchni nie można zwilżyć wodą; na przykład szkło, metal
 • Co to jest ciało stałe Definicja stałością kształtu w ustalonych uwarunkowaniach fizycznych (temp., ciśnienie). Atomy wykonują w nim małe drgania wokół ustalonego położenia
 • Co to jest ciecz Definicja objętość, ale nie zachowujący określonego kształtu; charakteryzuje się małym współczynnikiem ściśliwości. W polu sił ciężkości ciecz
 • Co to jest ciek wodny Definicja albo okresowo pod wpływem siły ciężkości w otwartym korycie naturalnym (na przykład strumień) albo sztucznym (na przykład kanał) po
 • Co to jest ciepło Definicja między kontaktującymi się układami termodynamicznymi spowodowany różnicą temperatur. Ciało znajdujące się w równowadze z otoczeniem posiada
 • Co to jest ciepło odpadowe Definicja procesach przetwarzania energii w urządzeniach energetycznych i oddawane do otoczenia. Np. ciepło z mechanizmów chłodzeni, ciepło spalin
 • Co to jest ciepło topnienia Definicja cieplnej, która skutkuje przejście ze stanu stałego w stan ciekły ciała o masie 1 grama ogrzanego do temp. topnienia
 • Co to jest ciężar właściwy Definicja ciężar właściwy relacja ciężaru ciała jednorodnego {\bf G} do jego objętości V ({\bf } ={\bf G}/V
 • Co to jest ciężkość Definicja ciężkość własność ciał materialnych charakteryzująca się tym, iż są one przyciągane poprzez Ziemię
 • Co to jest cisza Definicja cisza 1) stan troposfery cechujący się brakiem wiatru,2) stan ośrodka (powietrza, wody), gdzie nie występują dźwięki
 • Co to jest Cl Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 17, masie atomowej 35,5 i gęstości = 3.214 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -100.98°C
 • Co to jest Co Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 27 i masie atomowej 58.93. Metal barwy stalowoszarej, kowalny i ciągliwy. Jego temp
 • Co to jest crossing over Definicja dalszym ciągu połączenia homologicznych (niesiostrzanych) chromatyd w momencie wczesnej profazy mejotycznej, powodującej wymianę materiału
 • Co to jest cukier buraczany Definicja organiczny produkowany poprzez rośliny o wzorze ogólnym C12H22O11. Pospolity dwucukier złożony z glukozy i fruktozy, stosowany do słodzenia
 • Co to jest cukier mleczny Definicja organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w
 • Co to jest cukry Definicja występujące raczej w roślinach. Bezbarwna, krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie substancja stała o smaku słodkim. Wytwarzają go także
 • Co to jest cyjanowodór, kwas pruski Definicja chemiczny o wzorze (HCN) występująca w formie lotnej cieczy, o charakterystycznym zapachu migdałów. Jest stosowany w produkcji barwników, w
 • Co to jest cykl Definicja identycznych czynności, mechanizmów albo zjawisk, na przykład cykl Calvina w procesie fotosyntezy, cykl Krebsa w procesie oddychania
 • Co to jest cykle środowiska Definicja występujące pomiędzy elementami ekosystemu i wpływające na przemiany biogeochemiczne. Do cykli środowiska należą: krążenie wód w przyrodzie
 • Co to jest cyklomorfoza Definicja kształtu, wielkości, ubarwienia) osobników danego gatunku występująca w następnych populacjach w rezultacie sezonowych zmian środowiska, na
 • Co to jest cyklon Definicja pyłów albo kropelek cieczy od gazu;2) błyskawicznie poruszający się wir powietrza, gdzie ciśnienie maleje od zewnątrz do jego wnętrza. W
 • Co to jest cykuta Definicja baldaszkowatych, kłącza bulwiaste, łodyga wysokości do 1.2 m, liście 2- albo 3- krotnie pierzaste, kwiaty białe. Występuje na podmokłych
 • Co to jest cyna Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 50, masie atomowej 118.69 i gęstości = 7.28 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 231.88°C
 • Co to jest cynk Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65.37. Metal o barwie niebieskobiałej, kruchy, łatwo
 • Co to jest cytokininy Definicja cytokininy hormony roślinne przyspieszające podziały komórkowe i wpływające na różne aspekty wzrostu i rozwoju roślin
 • Co to jest cytoplazma Definicja środowisko, gdzie zawarte są organelle komórkowe, płyny plazmatyczne i inne struktury. Ma postać koloidalną, jest galaretowata, elastyczna
 • Co to jest cząstka alfa Definicja cząstka alfa, alfa jądro atomu helu zbudowane z dwóch protonów i dwóch neutronów. Emitowana w rezultacie rozpadu promieniotwórczego
 • Co to jest częstość Definicja częstość liczba ustalonych zdarzeń występujących w jednostce czasu
 • Co to jest czoło fali Definicja od źródła powierzchnia falowa, która stanowi zestaw punktów ośrodka (do którego w danej chwili dociera zaburzenie) o tej samej fazie drgań
 • Co to jest czucie Definicja czucie wrażenie psychiczne powstałe w rezultacie działania bodźców dotykowych, termicznych i zapachowych
 • Co to jest czujnik Definicja przetwarzające przebieg danej wielkości fizycznej na przebieg innej wielkości fizycznej, na przykład przetworzenie zmian ciśnienia
 • Co to jest czynnik chemiczny Definicja preparaty chemiczne oddziaływujące na środowisko i człowieka. Z uwagi na własne właściwości fizykochemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na
 • Co to jest czynnik grzejny Definicja czynnik grzejny ciało, które przenosi energię cieplną ze źródła ciepła do grzejnika
 • Co to jest czynnik minimum Definicja sposobność rozwoju i wzrostu organizmu. Wg prawo minimum Liebiga, sposobność rozwoju i wzrostu organizmu ustala ten składnik, którego jest
 • Co to jest czynnik zanieczyszczający środowisko Definicja substancja albo rodzaj energii wpływający negatywnie na jakość środowiska człowieka, na przykład kwaśne deszcze, osady, pyły, gazy: SOx
 • Co to jest czynniki abiotyczne Definicja przedmioty środowiska, które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizm żywy, jest to jego postęp, przemianę materii, aktywność
 • Co to jest czynniki biologiczne Definicja żywe przedmioty środowiska (rośliny, drobnoustroje, zwierzęta), które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną
 • Co to jest czynniki ekologiczne Definicja zachodzące w środowisku mechanizmy, wpływające na bytowanie i postęp organizmu. Określają tempo i efektywność mechanizmów biologicznych. Do
 • Co to jest czynniki środowiska, czynniki ekologiczne Definicja uwarunkowania żywej i nieorganicznej przyrody, wpływające na organizm, populację i biocenozę. To są impulsy: zewnętrzne, raczej fizyczne i
 • Co to jest cecha dominująca Definicja właściwość dominująca przewaga dominującego allelu nad drugim
 • Co to jest cyrkulacja powietrza Definicja cyrkulacja powietrza obieg powietrza w zamkniętym układzie, na przykład krążenie wiatrów
 • Co to jest cyt- Definicja cyt- przedrostek w złożeniach: komórka
 • Co to jest chrom Definicja należący do podgrupy VI ekipy układu okresowego (tlenowców) o liczbie atomowej 24, masie atomowej 51.996 i ciężarze właściwym 7.19 g·cm-3
 • Co to jest cień Definicja cień region za przeszkodą bez dostępu światła
 • Co to jest cieplarka Definicja grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych
 • Co to jest czarnoziem Definicja czarnoziem najżyźniejsza gleba zawierająca wiele próchnicy, powstała na stepach darniowych w strefie umiarkowanej
 • Co to jest chimera Definicja genetycznie różnych komórek. Powstaje w rezultacie działania czynników mutagennych (na przykład promieniowania nadfioletowego) albo poprzez
 • Co to jest chityna Definicja sumarycznym (C8H13O5N)n. Jest substancją podporową wchodzącą w skład pancerzy stawonogów i znajduje się w ścianach komórkowych grzybów
 • Co to jest cement Definicja zarobieniu wodą w rezultacie procesu wiązania twardnieje, a po stwardnieniu nie ulega działaniu wody. Użytkowany w budownictwie do zapraw i
 • Co to jest cynowanie Definicja cynowanie powlekanie cyną elementów metalowych
 • Co to jest czynniki edaficzne Definicja w glebie, wpływających na życie organizmów, cechujących się odpowiednimi właściwościami fizycznymi (strukturą, temperaturą, wilgotnością
 • Co to jest cytologia Definicja cytologia edukacja o komórce
 • Co to jest chemizacja rolnictwa Definicja intensyfikacji produkcji rolnej, raczej roślinnej, poprzez powiększenie zużycia chemikaliów rolniczych (tak zwany agrochemikaliów
 • Co to jest chlorowanie ścieków Definicja chlorowanie ścieków wprowadzanie do ścieków wolnego chloru albo związków chloru, wytwarzających kwas podchlorowy i jony podchlorynowe
 • Co to jest chmura Definicja wody, kryształków lodu albo ich mieszaniny w atmosferze, które powstały w rezultacie kondensacji albo resublimacji pary wodnej. Utrzymuje
 • Co to jest choroby roślin, fitopatologia Definicja silnie zaburzone mechanizmy fizjologiczne poprzez impulsy zewnętrzne kierujące do nieodwracalnych zmian strukturalnych (morfologicznych
 • Co to jest chwast Definicja niekorzystnie na uprawę roślin użytkowych. Hamuje ich przyrost w rezultacie pobierania z gleby składników mineralnych, wilgoci i światła
 • Co to jest ciepło reakcji Definicja wyrażonej w dżulach) wydzielanej albo pochłoniętej poprzez substancje biorące udział w przebiegu określonej reakcji chemicznej
 • Co to jest ciężar Definicja planety, która jest wypadkową siły grawitacji i siły odśrodkowej bezwładności. Ciężar na powierzchni Ziemi {\bf G} jest iloczynem masy
 • Co to jest ciśnienie atmosferyczne Definicja występujące w atmosferze ziemskiej; wartość ciśnienia normalnego wynosi 760 mm wysokości słupka rtęci w temp. 273°K i dla g = 9.8 m·s-2
 • Co to jest cykle biogeochemiczne Definicja pierwiastków, wchodzących w skład organizmów żywych, między środowiskiem nieożywionym a organizmami żywymi. Sole mineralne pobierane są ze
 • Co to jest cząstka beta Definicja cząstka beta, beta elektron niekorzystny (negaton) albo nieujemny (pozyton) emitowany poprzez nie wszystkie jądra (nuklidy) promieniotwórcze
 • Co to jest czujniki biotyczne Definicja oddziaływające na inne organizmy w sposób bezpośredni albo pośredni, na przykład pasożyt - żywiciel. Ich działalność życiowa wpływa na
 • Co to jest czynniki biotyczne Definicja żywe przedmioty środowiska (rośliny, drobnoustroje, zwierzęta), które wpływają pośrednio albo bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną
 • Co to jest cząstka naładowana Definicja cząstka naładowana jon albo cząstka elementarna obdarzona ładunkiem elektrycznym
 • Co to jest czas Definicja wyrażająca relację pomiędzy zdarzeniami. Pomiar odstępu czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami sprowadza się do porównania z czasem trwania
 • Co to jest cząstka Definicja cząstka cząstka elementarna albo układ cząstek elementarnych związanych siłami jądrowymi, na przykład protony, neutrony albo jądro atomu
 • Co to jest cudzożywność Definicja opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i zwierzęta
 • Co to jest ciepło Joule'a-Lenza Definicja wydzielające się w przewodniku, gdzie płynie prąd elektryczny o natężeniu I pośrodku czasu t: Q = U · I · t, gdzie U jest napieciem
 • Co to jest ciepło właściwe Definicja albo wydzielana poprzez jednostkę masy m danej substancji przy jej jednostkowej zmianie temp. T (c = Q/m T
 • Co to jest cegła ceramiczna Definicja rozdrobnionej, nawilżonej gliny wymieszanej z piaskiem. Wyrobioną plastyczną masę formuje się w kostki, które po wysuszeniu wypala się w
 • Co to jest chemiczne oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków zachodzące w rezultacie mechanizmów chemicznych; oparte na wykorzystaniu mechanizmów redukcyjnych, oksydacyjnych i na
 • Co to jest czerwona księga gatunków zagrożonych Definicja rejestr zagrożonych wyginięciem organizmów na Ziemi. Pierwszą listę zagrożonych gatunków opublikowała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
 • Co to jest celobioza Definicja celobioza dwucukier o wzorze sumarycznym C12H22O11. Powstaje w rezultacie enzymatycznego rozkładu błonnika
 • Co to jest cyjanki Definicja których roztwory wodne rozpuszczają złoto i srebro. Są mocnymi truciznami, na przykład cyjanek potasu (KCN). Użytkowane do złocenia i
 • Co to jest chloroza Definicja chloroza dolegliwość roślin spowodowana zahamowaniem tworzenia się chlorofilu. Objawia się żółknięciem liści i ogólnym niedorozwojem roślin
 • Co to jest ciało jednorodne Definicja ciało jednorodne ciało, gdzie każdy obiekt objętości ma jednakowe właściwości fizykochemiczne (mechaniczne, elektryczne, optyczne
 • Co to jest cząsteczka Definicja cząsteczka, molekuła najmniejsza trwała cząstka substancji prostej albo złożonej, zachowująca jej własności chemiczne i fizyczne
 • Co to jest czynnik Definicja czynnik substancja występująca w procesie technologicznym
 • Co to jest Cr Definicja należący do podgrupy VI ekipy układu okresowego (tlenowców) o liczbie atomowej 24, masie atomowej 51.996 i ciężarze właściwym 7.19 g·cm-3
 • Co to jest czynnik orograficzny Definicja czynnik orograficzny definicja w ekologii roślin obejmujące zakres wysokości, rzeźby terenu i ekspozycji
 • Co to jest ciało niebieskie Definicja przestrzeni kosmicznej. Odznacza się naturalne ciała niebieskie (gwiazdy, mgławice, planety, komety, meteory, pyły kosmiczne) i sztuczne
 • Co to jest cukromierz Definicja cukromierz, sacharymetr przyrząd do oznaczania zawartości cukru w roztworach wodnych
 • Co to jest cyjanowodór Definicja cyjanowodorowy (HCN) jest związkiem wodoru, węgla i azotu. To jest bezbarwna ciecz, lotna, o woni gorzkich migdałów. Wrze w temp. 26.5°C
 • Co to jest cysta Definicja nie wszystkich roślin i zwierząt w niesprzyjających uwarunkowaniach do ich rozwoju, na przykład cysty włośnia spiralnego w mięśniach
 • Co to jest czas pogłosu Definicja czas pogłosu czas, po jakim gęstość energii fali dźwiękowej w pomieszczeniu spada o 60 decybeli (dB), tzn. zmaleje 106 razy
 • Co to jest człowiek Definicja najwyższym rozwoju, Homo sapiens: istota wyróżniająca się pośród innych najwyższym postępem psychiki, świadomości i życia społecznego
 • Co to jest chlor wolny Definicja chlor wolny chlor występujący w wodzie albo ciekach w formie chloru cząsteczkowego (Cl2), kwasu podchlorawego (HOCl) i podchlorynów (OCl
 • Co to jest chwytniki Definicja chwytniki, ryzoidy bezbarwne, nitkowate wyrostki występujące u mchów, wątrobowców i na przedroślach paproci; pełnią funkcję korzeni
 • Co to jest ciała hydrofilowe Definicja ciała hydrofilowe ciała stałe, których powierzchnię można zwilżyć wodą, na przykład glina
 • Co to jest ciałka krwi Definicja ciałka krwi, krwinki komórki krwi ssaków. Odznacza się krwinki czerwone (erytrocyty) i krwinki białe (leukocyty
 • Co to jest ciąża Definicja ciąża moment rozwoju zarodka i płodu z zapłodnionego jaja, przebiegający w macicy do czasu porodu
 • Co to jest ciepło parowania Definicja pobierana poprzez jednostkę masy substancji w trakcie przejścia ze stanu cieczy do stanu pary w stałej temp. wrzenia
 • Co to jest ciepło spalania Definicja wyrażonej w dżulach), która wydziela się w trakcie całkowitego spalania jednego mola substancji w tlenie
 • Co to jest ciernie Definicja ciernie sztywne, ostre organy obronne roślin, które powstały z przekształcenia liści
 • Co to jest cieśnina Definicja cieśnina zwężenie powierzchni wodnej łączącej dwa akweny (na przykład morza, jeziora albo morza i jeziora
 • Co to jest cukry proste Definicja budowie, nie ulegają hydrolizie, o ogólnym wzorze CnH2nOn dla n = 3-8 atomów węgla. W najwyższym stopniu rozpowszechnionymi jednocukrami
 • Co to jest częstość kołowa Definicja fizyczna określająca liczbę okresów ruchu harmonicznego w okresie 2 sekund; zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością f wyraża wzór
 • Co to jest czynnik colaficzny Definicja czynnik colaficzny definicja z zakresu ekologii roślin dotyczące wymogów glebowych rośliny albo zbiorowiska roślinnego
 • Co to jest cheluwiacja Definicja cheluwiacja migracja jonów metali w glebie, zazwyczaj w formie rozpuszczalnych kompleksów organicznych, tak zwany chelatów
 • Co to jest cedzenie Definicja cedzenie oddzielanie warstwy stałej ze ścieków, które dzieje się w trakcie przepływu cieczy poprzez przegrodę albo ośrodek porowaty
 • Co to jest chamefit Definicja chamefit roślina o odnawiających się pączkach na pędach do wysokości 25 cm nad powierzchnią gleby, na przykład wrzos
 • Co to jest chemia rolna Definicja chemia rolna, agrochemia edukacja zajmująca się badaniem żyzności gleby, planowaniem roślin uprawnych i zagadnieniami nawozów i nawożenia
 • Co to jest chemiczny przemysł Definicja obejmujący między innymi przetwórstwo chemiczne (na przykład produkcję chemikaliów), produkcję: tworzyw sztucznych, kwasu siarkowego
 • Co to jest chemoautotrofy Definicja energię w trakcie utleniania związków nieorganicznych, którą wykorzystują do wytwarzania pokarmowych związków organicznych, na przykład
 • Co to jest chmura kłębiasta Definicja rozciągłości pionowej, gdzie można wyróżnić ciemną podstawę, występującą na wysokościach ponad 500 m, i lśniąco-białą kopułę pokrytą
 • Co to jest chmura kłębiasto-deszczowa Definicja gęsta, o bardzo dużej rozciągłości pionowej chmura, mogąca obejmować całą troposferę. Kształt jej przypomina góry albo wieże. Występują w
 • Co to jest czad Definicja trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną
 • Co to jest chemikalia Definicja związki chemiczne stosowane w reakcjach (przemianach) chemicznych, na przykład sód, kwas siarkowy. Czołowym producentem chemikaliów w
 • Co to jest chloroplasty Definicja chloroplasty ciałka zieleni uczestniczące w procesie fotosyntezy
 • Co to jest cząstki elementarne Definicja składniki materii we wszechświecie. Rozróżnia się dwie kluczowe klasy cząstek elementarnych: leptony (to są elektron, mion, neutrina, taon
 • Co to jest czystość wód podziemnych i gruntowych Definicja jakość wód, którą ustala się stężeniem zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Odznacza się klasy wód: bardzo dobrej
 • Co to jest ciśnienie Definicja charakteryzująca siły działające na jednostkę powierzchni płynu (cieczy albo gazu). Ciśnienie p wyraża relacja wartości siły F do
 • Co to jest czas astronomiczny Definicja czas astronomiczny czas oparty na zdarzeniach astronomicznych, na przykład na ruchu rocznym Słońca, tak zwany rok gwiazdowy s
 • Co to jest chłodnica Definicja chłodzenia cieczy, gazów i skraplania par; odpowiednikiem chłodnicy jest długa szklana rurka, poprzez którą przepływa zimna woda
 • Co to jest chłonka Definicja płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej
 • Co to jest chlorowanie wody Definicja wody, która bazuje na wprowadzaniu chloru do oczyszczonej wody. Użytkowane dawki chloru wolnego wynoszą 0,3-0,5 mg Cl2·dm-3. Używa się
 • Co to jest chmura warstwowa Definicja chmura warstwowa, stratus jednolita warstwa chmur nisko położona nad powierzchnią Ziemi, zasłaniająca Słońce
 • Co to jest czynniki środowiska Definicja impulsy środowiska uwarunkowania żywej i nieorganicznej przyrody, wpływające na organizm, populację i biocenozę
 • Co to jest ciśnieniomierz Definicja ciśnieniomierz przyrząd stosowany do pomiaru ciśnienia płynów
 • Co to jest cukrownia Definicja cukrownia zakład wytwarzający cukier z buraków cukrowych albo trzciny cukrowej
 • Co to jest cyrkulacja wód Definicja zbiornikach wodnych (na przykład jeziorach, morzach, oceanach) spowodowane zmianą gęstości i wpływem czynników atmosferycznych, na przykład
 • Co to jest czwartorzęd Definicja czwartorzęd moment w dziejach Ziemi, który trwa od około 2 mln lat do teraz
 • Co to jest ciecz nadosadowa Definicja ciecz nadosadowa ciecz nad warstwą od stałego osadu
 • Co to jest cecha recesywna Definicja właściwość recesywna właściwość nie ujawniająca się w obecności allelu dominującego
 • Co to jest celuloza Definicja się, w przybliżeniu, z 3000 cząsteczek glukozy. Biała, włóknista masa nierozpuszczalna w wodzie. W rezultacie hydrolizy rozpada się na
 • Co to jest Ca Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 20 i masie atomowej 40.08. Metal lekki, srebrzystobiały, miękki. Jego gęstość wynosi = 1
 • Co to jest Cu Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 29 i masie atomowej 63.54. Temp. topnienia Tt = 1083°C, temp. wrzenia Tw = 2567°C, a gęstość = 8
 • Co to jest cynkowanie Definicja cynkowanie powlekanie cynkiem elementów metalowych; powłoka cynkowa zabezpiecza metal przed korozją

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Cynkowanie, Cu, Ca, Celuloza, Cecha Recesywna, Ciecz Nadosadowa, Czwartorzęd, Cyrkulacja Wód, Cukrownia, Ciśnieniomierz, Czynniki Środowiska, Chmura Warstwowa co to znaczy.

Słownik Cynkowanie, Cu, Ca, Celuloza, Cecha Recesywna, Ciecz co to jest.