Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza, Tektonika.
tygiel teriologia trychiny co to jest

Definicje fizyka na T

 • Co to jest terpeny Definicja węglowodorów nienasyconych o wzorze ogólnym (C5H8)n i ich pochodnych tlenowych: alkoholi, aldehydów i ketonów. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie co to jest.
 • Co to jest trzęsawisko Definicja teren, zarośnięty szuwarami (mchem, turzycami i innymi roślinami bagiennymi) na podłożu tworzącego się torfu, pod którym znajduje się woda albo półpłynny definicja.
 • Co to jest tarcie zewnętrzne Definicja zdarzenie występowania oporu w trakcie względnego przemieszczania się dwóch stykających się ciał albo wewnętrznych warstw ciała. Powodem tarcia jest chropowata co znaczy.
 • Co to jest termy Definicja termy sztuczne ujęcia wód termalnych. Temp. tych wód są znacząco wyższa od średniej temp. rocznej danego obszaru słownik.
 • Co to jest taksje Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od znaczenie.
 • Co to jest takson Definicja stosowana do ogólnego ustalenia dowolnej jednostki taksonomicznej klasyfikacji organizmów żywych, na przykład taksonem jest gatunek, rodzaj, królestwo czym jest.
 • Co to jest taniec godowy Definicja zespół zachowań samców w momencie godowym, opierający na prezentowaniu upierzenia godowego, wydawaniu głosów godowych, odbywaniu lotów godowych. Jego celem co to jest.
 • Co to jest tasiemce Definicja płazińców (około 1500 gatunków) kierująca pasożytniczy tryb życia, raczej w przewodach pokarmowych kręgowców i w przewodach wątroby i w jamach ciała. Ciało definicja.
 • Co to jest technosfera Definicja technosfera sfera ingerencji człowieka w przyrodę, polegająca na rozprzestrzenieniu się w środowisku naturalnym środków technicznych co znaczy.
 • Co to jest telekomunikacja Definicja tematyka wiedzy zajmująca się przekazywaniem informacje na odległość przy udziale fal elekromagnetycznych. Największym w Polsce przedsiębiorstwem obsługującym słownik.
 • Co to jest telereceptory Definicja telereceptory narządy zmysłów zdolne do odbioru zewnętrznych bodźców znacząco od nich oddalonych znaczenie.
 • Co to jest temperatura bezwzględna Definicja Kelvina skala temp. wyrażona w skali, której wartość zerowa odpowiada temp. zera bezwzględnego. Temp. bezwzględna T jest proporcjonalna do średniej energii czym jest.
 • Co to jest temperatura skraplania Definicja temp. skraplania temp., gdzie substancja przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły co to jest.
 • Co to jest temperatura topnienia Definicja temp. przemiany fazowej stałej substancji krystalicznej w stan ciekły przy ciśnieniu normalnym. Temp. topnienia jest identyczna z temperaturą krzepnięcia definicja.
 • Co to jest termity Definicja około 2 tys. gatunków) żyjących w zorganizowanym społeczeństwie (do 2 mln osobników), budujących gniazda podziemne i naziemne o wysokości dochodzącej do 6 m co znaczy.
 • Co to jest termofile Definicja żyjące w środowisku o wysokiej temp., ponad 20°C, na przykład w gorących źródłach. Występują w płytkich wodach strefy tropikalnej i wewnątrz jelit zwierząt słownik.
 • Co to jest termoplasty Definicja tworzywa sztuczne, które w trakcie ogrzewania miękną, a po ostygnięciu twardnieją. W zależności od budowy są tworzywami bezpostaciowymi albo krystalicznymi znaczenie.
 • Co to jest termoregulacja Definicja umiejętność organizmu żywego polegająca na utrzymywaniu stałej temp. ciała w uwarunkowaniach zmiennej temp. otoczenia. W najwyższym stopniu rozwinięta u ssaków czym jest.
 • Co to jest terytorializm Definicja zachowanie się zwierząt na własnym terytorium, które cechuje się jego obroną przed obcymi osobnikami. Jest mocno wykształcony u ptaków drapieżnych. Występuje co to jest.
 • Co to jest terytorium Definicja osobniczy teren zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia definicja.
 • Co to jest tęcza Definicja optyczne powstawania w atmosferze ziemskiej koncentrycznych łuków barwnych wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia promieni Słońca (Księżyca co znaczy.
 • Co to jest tiamina Definicja związek organiczny biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia słownik.
 • Co to jest tkanina Definicja wyrobu włókienniczego uzyskiwanego w procesie tkania na krośnie, bazuje ono na przeplataniu dwóch układów przędzy: nitek osnowy biegnących wzdłuż i nitek wątku znaczenie.
 • Co to jest trombocyty Definicja krwi przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u czym jest.
 • Co to jest tkanka mięśniowa Definicja tkanka mięśniowa tkanka zwierzęca posiadająca umiejętność wykonywania pracy mechanicznej dzięki kurczliwym komórkom mięśniowym, tak zwany miocytom co to jest.
 • Co to jest Tlen Definicja IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3, temp definicja.
 • Co to jest tlenek węgla Definicja gaz powstający w trakcie spalania węgla i przy niedoborze tlenu (CO). Bezbarwny, bez zapachu, silna trucizna. Tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną co znaczy.
 • Co to jest tlenek wodoru Definicja trwały związek wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników słownik.
 • Co to jest tlenki azotu Definicja związki chemiczne tlenu i azotu. Tlenek azotu NO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Dwutlenek azotu NO2 o ostrej duszącej woni ma zabójczy wpływ na rośliny znaczenie.
 • Co to jest tłuszcze Definicja organiczne, które są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Pośród lipidów głównymi biologicznie ekipami są: tłuszcze obojętne (zbudowane czym jest.
 • Co to jest toksykologia Definicja edukacja o truciznach zajmująca się badaniami jakościowymi i ilościowymi skutków szkodliwego działania związków chemicznych na człowieka i wszystkie formy co to jest.
 • Co to jest toksyny Definicja o działaniu szkodliwym albo zabójczym na organizm żywy. Toksyczne białka wydzielane poprzez bakterie (jady bakteryjne) nazywają się egzotoksynami. Cechuje je definicja.
 • Co to jest tolerancja Definicja umiejętność organizmu do znoszenia niekorzystnych warunków środowiska (na przykład temp., ciśnienia, toksycznych związków chemicznych i tym podobne) bez co znaczy.
 • Co to jest torf Definicja organiczny składający się z obumarłej roślinności bagiennej, który tworzy się w procesie biochemicznym, w uwarunkowaniach dużej wilgotności i przy słabym słownik.
 • Co to jest trawienie Definicja rozkładu substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym na prostsze związki, które są przyswajalne poprzez organizm i używane w metabolizmie jako źródło znaczenie.
 • Co to jest ton Definicja ton, dźwięk prosty dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne czym jest.
 • Co to jest trawy Definicja zielne z klasy jednoliściennych o łodygach, zwanych źdźbłami, obłych, walcowatych, wewnątrz pustych, kolankowatych, liściach trawiastych, kwiatach co to jest.
 • Co to jest troglobionty Definicja organizmy żyjące stale w jaskiniach i w wodach podziemnych. Cech je szereg przystosowań, między innymi całkowita albo częściowa zredukowanie narządu wzroku definicja.
 • Co to jest tropizm Definicja ruchowa roślin albo ich części i osiadłych zwierząt w kierunku działania bodźca zewnętrznego. Tropizm nieujemny występuje, gdy na przykład roślina ugina się co znaczy.
 • Co to jest troposfera Definicja najniższa warstwa atmosfery Ziemi, gdzie zachodzi przewarzająca część zjawisk związanych z pogodą. Rozciąga się do 7 km nad biegunem i do 28 km na równiku słownik.
 • Co to jest trychinoza Definicja włośnica dolegliwość spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje poprzez znaczenie.
 • Co to jest twardość Definicja umiejętność materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym obciążonego wgłębnika (w kształcie kulki, stożka i tym podobne). Miarą twardości jest czym jest.
 • Co to jest twardość wody Definicja chemiczna wody wywołana rozpuszczonymi w niej solami wapniowymi i magnezowymi. Miarą twardości wody jest miligramorównoważnik (miliwal) jonu Ca2+ i Mg2- w co to jest.
 • Co to jest typ Definicja typ jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca blisko spokrewnione gromady, niższa od królestwa definicja.
 • Co to jest trucizna Definicja która po wchłonięciu poprzez organizm, wywołuje zakłócenie jego funkcji życiowych albo zgon. Mogą one wywoływać ostre albo przewlekłe stany zatrucia co znaczy.
 • Co to jest terrarium Definicja terrarium pomieszczenie o odpowiednim mikroklimacie i podłożu, przystosowane do hodowli zwierząt lądowych i ziemnowodnych, na przykład gadów, płazów słownik.
 • Co to jest tundra Definicja region roślinny w płn. strefie podbiegunowej pokryty raczej mchami, porostami i nielicznymi krzewami i karłowymi drzewami, o bardzo krótkim okresie wegetacji znaczenie.
 • Co to jest termonastie Definicja a więc ruchy organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, spowodowane zmianą temp. otoczenia, na przykład otwieranie się i zamykanie kwiatów czym jest.
 • Co to jest teoria panspermii Definicja teoria S. Arrheniusa głosząca, że życie na Ziemi pochodzi od cząsteczek żywej materii, która przywędrowała z przestrzeni kosmicznej w rezultacie oddziaływania co to jest.
 • Co to jest tereny ruderalne Definicja obszary gruntownie zmienione poprzez człowieka. Zazwyczaj to są tereny zurbanizowane, między innymi hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe i tym definicja.
 • Co to jest typologia Definicja typologia edukacja zajmująca się szeregowaniem osobników danej kategorii systematycznej i badaniami porównawczymi typów co znaczy.
 • Co to jest termografia Definicja termografia detekcja i rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego poprzez badane ciało słownik.
 • Co to jest tymina Definicja tymina, T zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA znaczenie.
 • Co to jest torfowisko Definicja torfowisko region charakteryzujący się sporą wilgotnością, pokładami torfu i występującą na nim roślinnością bagienną, z której powstaje torf czym jest.
 • Co to jest tąpania Definicja wstrząsy spowodowane ruchami tektonicznymi albo pękaniem skał górotworu w rezultacie zachwiania równowagi sił w trakcie robót górniczych. Towarzyszą im huki i co to jest.
 • Co to jest tarcie wewnętrzne Definicja stawianie oporu pomiędzy poruszającymi się względem siebie warstwami cieczy albo gazu i powiązane z tym rozproszenie energii, jest to przekształcenie w ciepło definicja.
 • Co to jest tomograf Definicja tomograf aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć warstwowych co znaczy.
 • Co to jest termoperiodyzm Definicja zdarzenie reakcji aktywności biologicznej organizmu na cykliczne zmiany temp. (dobowe, roczne) środowiska, w którym żyją. Zmiany temp. wpływają nie tylko dla słownik.
 • Co to jest taksonomia Definicja zajmująca się klasyfikacją organizmów żywych, jest to opisywaniem roślin i zwierząt, tworzeniem nazewnictwa i przyporządkowaniem organizmów do odpowiednich znaczenie.
 • Co to jest teledetekcja Definicja teledetekcja wykrywanie obiektów z sporych odległości, na przykład z samolotów, satelitów czym jest.
 • Co to jest tropofit Definicja długoletnia roślina zmieniająca własną postać wraz ze zmianą sezonową środowiska. Odpowiednikiem są drzewa liściaste w strefie umiarkowanej, które na moment co to jest.
 • Co to jest tajga Definicja strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej region Syberii i północnej części Europy i Kanady. Stanowią je raczej drzewa iglaste, brzozy definicja.
 • Co to jest temperatura krzepnięcia Definicja temp. krzepnięcia temp. przejścia fazowego substancji ciekłej w stałą co znaczy.
 • Co to jest teratologia Definicja teratologia edukacja, której obiektem badań są wady rozwojowe organizmów kierujące do zniekształcenia ich budowy ciała słownik.
 • Co to jest transplant Definicja przeszczep tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy znaczenie.
 • Co to jest tekstolit Definicja tekstolit tworzywo sztuczne złożone z warstw napełniacza (tkanina, papier) i tworzywa sztucznego (żywice syntetyczne czym jest.
 • Co to jest tkanka tłuszczowa Definicja rodzaj tkanki łącznej zawierającej komórki tłuszczowe, które są utrzymywane wspólnie poprzez łagodną tkankę łączną. Pełni ona funkcję warstwy izolacyjnej co to jest.
 • Co to jest topnienie Definicja topnienie mechanizm przemiany krystalicznej substancji stałej w ciekłą, w trakcie którego następuje pochłanianie energii definicja.
 • Co to jest trąba powietrzna Definicja gwałtowny wir powietrza w formie leja (o średnicy od kilku do kilkuset metrów) skierowanego ku górze, który sięga od chmury burzowej do powierzchni gruntu albo co znaczy.
 • Co to jest trójnóg Definicja trójnóg żelazna podstawka w kształcie kółka (o średnicy 10-15 cm) z przytwierdzonymi trzema nogami (o wysokości 20-25 cm). Służy do ogrzewania naczyń słownik.
 • Co to jest twierdzenie Definicja twierdzenie uznanie czegoś za rzecz pewną, dowiedzioną. To jest zdanie składające się z założenia i tezy, udowodnione w oparciu o prawidłowe rozumowanie znaczenie.
 • Co to jest termitiera Definicja termitiera mrowisko naziemne albo podziemne termitów czym jest.
 • Co to jest tendencja Definicja tendencja, skłonność cecha, która łatwo się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza co to jest.
 • Co to jest tokoferol Definicja ekipa związków organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z definicja.
 • Co to jest Transgraniczne zanieczyszczenie Definicja Transgraniczne zanieczyszczenie zanieczyszczenie przemieszczające się powyżej granicami krajów co znaczy.
 • Co to jest taktyzmy Definicja reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od słownik.
 • Co to jest teflon Definicja policzerofluoroetylen (PFE) o wzorze chemicznym [- CF2 - CF2 -]n. Wytwarza się go z chloroformu i kwasu fluorowodorowego. Jest odporny na temperaturę do 260°C znaczenie.
 • Co to jest temperatura wrzenia Definicja gdzie prężność pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zazwyczaj dla normalnego ciśnienia atmosferycznego czym jest.
 • Co to jest teoria naukowa Definicja teoria naukowa uporządkowany i powiązany ze sobą zestaw informacji, praw i twierdzeń, które tłumaczą występujące zjawiska przyrodnicze (socjalne co to jest.
 • Co to jest termotropizm Definicja termotropizm ruch organizmów roślinnych pod wpływem zmian temp.. Organy roślin zajmują najkorzystniejsze położenie dla ich rozwoju definicja.
 • Co to jest terofity Definicja terofity jednoroczne rośliny zielne przeżywające w formie nasion okresy negatywne (zima, susza), na przykład zboża, jednoroczne chwasty co znaczy.
 • Co to jest tkanka Definicja komórek o podobnej budowie i pochodzeniu, które pełnia tę samą funkcję w organizmie żywym, na przykład tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa albo tkanki roślinne słownik.
 • Co to jest tkanka kostna Definicja rodzaj tkanki łącznej, z której zbudowane są przedmioty szkieletowe większości kręgowców. Pełni funkcję podpór i osłon mechanicznych w organizmie. Jest odporna znaczenie.
 • Co to jest toki Definicja zwierząt w momencie godowym, wyrażane ruchem, sygnałem dźwiękowym albo wydzielaniem substancji zapachowych, na przykład śpiew ptaków, pozorne tańce. Odbywają czym jest.
 • Co to jest tarasowanie Definicja tworzenie form schodkowych na stromych stokach w celu zapobiegania erozji gleby albo ułatwienia uprawy. Regularnie użytkowane w Azji Wschodniej i Płd.-Wsch co to jest.
 • Co to jest tlenki Definicja tlenki związki chemiczne tlenu z pierwiastkami metalicznymi i niemetalami definicja.
 • Co to jest tło promieniowania Definicja tło promieniowania promieniowanie pochodzące od innych źródeł niż promieniowanie badane co znaczy.
 • Co to jest toksyczność Definicja umiejętność substancji chemicznej do wywołania uszkodzeń w organizmie. Do ilościowej oceny toksyczności potrzebne są dane na temat dawki, drogi podania słownik.
 • Co to jest toksyna Definicja toksyna, jad substancja chemiczna wytwarzana poprzez nie wszystkie organizmy żywe, na przykład bakterie, grzyby, węże, która działa szkodliwie na inne organizmy znaczenie.
 • Co to jest torbiel Definicja wypełniona płynem albo galaretowatą substancją, którą ograniczają ścianki wysłane nabłonkiem. Tworzy się w narządach wewnętrznych i w tkankach. Na przykład czym jest.
 • Co to jest transpiracja Definicja parowanie wody z nadziemnych części roślin (raczej poprzez powierzchnie liści), powiązane z zachodzącymi w nich procesami życiowymi. Skutkuje obniżenie temp co to jest.
 • Co to jest traumatropizm Definicja traumatropizm ruch rośliny wywołany uszkodzeniem, na przykład zranieniem, któremu towarzyszy wydzielanie hormonów roślinnych w szczególności auksyn i cytokinin definicja.
 • Co to jest tło zanieczyszczeń powietrza Definicja powietrza ogólna zawartość zanieczyszczeń występująca w dolnej warstwie powietrza na ustalonym obszarze, wyrażona w jednostce miligram na metr sześcienny co znaczy.
 • Co to jest trofia wód Definicja intensywność mechanizmów syntezy substancji organicznej poprzez organizmy fotoautotroficzne, jest to sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności słownik.
 • Co to jest termopreferendum Definicja najlepszy zakres temperatur ustalonych stadiów rozwojowych danego gatunku. Przykładowo wzrastające i obniżające się temp. wywołują pogarszanie się warunków znaczenie.
 • Co to jest termostat Definicja cieplarka rodzaj szafki grzewczej, gdzie wnętrzu utrzymywana jest stała temp.. Służy do hodowli bakteryjnych, do wylęgu, na przykład owadów w celach badawczych czym jest.
 • Co to jest teza Definicja teza twierdzenie zawierające treść określonej dziedziny wiedzy; założenie, które należy udowodnić albo sformułowany pogląd naukowy lub program działania co to jest.
 • Co to jest turbulencja Definicja burzliwość zdarzenie opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i definicja.
 • Co to jest T Definicja T, tymina zasada azotowa (pochodna pirymidyna o wzorze sumarycznym C5H6O2N2) występująca w DNA co znaczy.
 • Co to jest talk Definicja twardość 1 w skali Mohsa), śliski i biały minerał (krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2). Występuje w skałach metamorficznych, tworzy skupienia łuseczkowate słownik.
 • Co to jest tarło Definicja tarło składanie jaj (ikry) poprzez samice ryb w momencie godowym i ich zapładnianie (polewanie) mleczem samców znaczenie.
 • Co to jest tarzawisko Definicja tarzawisko suche miejsce wybrane poprzez zwierzęta (na przykład dziki, jelenie, daniele) do tarzania się czym jest.
 • Co to jest temperatura Definicja termodynamiczna charakteryzująca stan równowagi układu makroskopowego. W układach nie będących w równowadze termodynamicznej energia przechodzi od ciał o co to jest.
 • Co to jest termometr Definicja do pomiaru temp. w dziedzinie do 600°C. Przyrządy pomiarowe wyższych temperatur nazywają się pirometrami. Termometry działają na zasadzie zastosowania zmiany definicja.
 • Co to jest termosfera Definicja atmosfery Ziemi występująca na wysokości od 80 do 500 km. Charakteryzuje się wzrostem temp. (około 1000°C) wskutek pochłaniania promieniowania ultrafioletowego co znaczy.
 • Co to jest tętnienie Definicja tętnienie cykliczne zmiany wielkości fizycznej, której wartość średnia różni się od zera słownik.
 • Co to jest tigmotaksja Definicja tigmotaksja reakcja żywego organizmu na bodźce dotykowe, na przykład u zwierząt żyjących w norach znaczenie.
 • Co to jest tarasy Definicja tarasy formy terenu występujące w dolinach rzecznych, przyjmujące postać płaskich stopni. Występują także tarasy morskie, jeziorne i inne czym jest.
 • Co to jest technologia Definicja technologia sposób wytwarzania różnego rodzaju produktów co to jest.
 • Co to jest telematyczny Definicja telematyczny okresowo zalewany wodą definicja.
 • Co to jest teoria Definicja teoria konstrukcja myślowa objaśniająca, tłumacząca jakieś zjawiska albo fakty co znaczy.
 • Co to jest tomogram Definicja tomogram warstwowe zdjęcie rentgenowskie słownik.
 • Co to jest truteń Definicja pszczoły miodnej. Rozwija się z jajeczka niezapłodnionego. Jego zadaniem jest udział w zapłodnieniu młodej królowej w momencie tak zwany lotów godowych. Truteń znaczenie.
 • Co to jest tłuczek Definicja tłuczek walcowate narzędzie z rączką (zakończone końcem szklanym albo kamiennym), stosowane do ucierania substancji w moździerzu czym jest.
 • Co to jest termogeneza Definicja termogeneza mechanizm produkcji ciepła poprzez organizmy zwierzęce co to jest.
 • Co to jest tigmotropizm Definicja haptotropizm reakcja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a definicja.
 • Co to jest toksyna botulinowa Definicja najmocniejsza toksyna biologiczna produkowana poprzez beztlenową pałeczkę Clostridium botulinum. Stosuje się ją między innymi w dermatologii jako środek co znaczy.
 • Co to jest tłuszcze jadalne Definicja naturalne albo przetworzone mieszaniny trójglicerydów różnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Odznacza się tłuszcze jadalne słownik.
 • Co to jest tworzywa sztuczne Definicja materiały, których fundamentalnym składnikiem są syntetyczne albo naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i znaczenie.
 • Co to jest torfowce Definicja mszaków (około 350 gatunków), których rośliny są zróżnicowane na łodyżkę i liście, przymocowane do podłoża dzięki ryzoidów. Płatowaty wachlarzowy splątek czym jest.
 • Co to jest taksyna Definicja taksyna trujący alkaloid występujący w igłach cisów co to jest.
 • Co to jest technologia alternatywna Definicja technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom definicja.
 • Co to jest tektonika Definicja tektonika dział geologii zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i historią jej rozwoju co znaczy.
 • Co to jest toksykoza Definicja toksykoza dolegliwość spowodowana zatruciem organizmu szkodliwymi substancjami słownik.
 • Co to jest torfienie Definicja torfienie mechanizm tworzenia się torfu z roślin obumarłych znaczenie.
 • Co to jest torfowanie Definicja torfowanie nawożenie gleby torfem czym jest.
 • Co to jest temperatura krytyczna Definicja temp. krytyczna temp., gdzie zanika różnica pomiędzy cieczą i parą co to jest.
 • Co to jest trychiny Definicja trychiny, włośnie pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą definicja.
 • Co to jest teriologia Definicja teriologia edukacja (dział zoologii) o ssakach co znaczy.
 • Co to jest tygiel Definicja tygiel małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia reakcji chemicznej w wysokiej temp słownik.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna, Torfowanie, Torfienie, Toksykoza, Tektonika, Technologia Alternatywna, Taksyna, Torfowce, Tworzywa co to znaczy.

Słownik Tygiel, Teriologia, Trychiny, Temperatura Krytyczna co to jest.