ZNACZENIE Miraż, Metalizacja, Mikroklimat, Melasa, Mezofity, Mchy, Melanizm Przemysłowy, Mitoza.
miraż metalizacja co to jest

Definicje fizyka na M

 • Co to jest mułek Definicja osadowe składające się z drobnych (0.01-0.1 mm) ziarn kwarcu, z domieszką skaleni i minerałów iłowych. Tworzy się w jeziorach, rzekach i morzach co to jest.
 • Co to jest metabolity Definicja substancje organiczne i nieorganiczne powstające w żywym organizmie w trakcie przemiany materii, na przykład woda, dwutlenek węgla, aminokwasy, witaminy. W definicja.
 • Co to jest makrofity Definicja makrofity, makroflora dostrzegalne gołym okiem rośliny wodne, występujące raczej w strefie litoralnej, na przykład pałka wodna, tatarak, rdestnica itp co znaczy.
 • Co to jest masa cząsteczkowa Definicja masa cząsteczkowa niemianowana liczba równa stosunkowi masy cząsteczki danego pierwiastka chemicznego albo związku do 1/12 masy atomu węgla 12C słownik.
 • Co to jest meta- Definicja meta- przedrostek w złożeniach: późniejszy; kolejny; po-, na przykład metafaza (stadium mitozy występujące po profazie znaczenie.
 • Co to jest mutualizm Definicja współżycia pomiędzy organizmami. To jest stałe i niezbędne dla przetrwania współżycie organizmów należących do różnych gatunków. Mutualizm sprzyja postępowi i czym jest.
 • Co to jest mocz Definicja produkowany w nerkach, zawierający 95% wody i rozpuszczone w niej końcowe produkty przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy, kreatynina), który wydalany jest co oznacza.
 • Co to jest mikrofauna Definicja mikroskopijne organizmy zwierzęce o wielkości od 0,002 do 0,2 mm. Zalicza się do nich pierwotniaki (na przykład wiciowce, korzenionóżki i orzęski) i organizmy krzyżówka.
 • Co to jest mursz Definicja drewna pod wpływem działania szkodliwych grzybów i rzadziej bakterii. Do typowych szkodliwych grzybów należą: właściwy grzyb domowy, huby i twardziak łuskowaty najlepszy.
 • Co to jest monogonia Definicja monogonia bezpłciowe rozmnażanie organizmów bez udziału komórki jajowej, na przykład poprzez podział, poprzez pączkowanie przykłady.
 • Co to jest metamorfizm Definicja struktury, składu mineralnego i chemicznego skał zachodzące w głębi skorupy ziemskiej pod wpływem wyższych od panujących na powierzchni Ziemi temperatur i encyklopedia.
 • Co to jest MaB, Man and Biosphere, Człowiek i Biosfera Definicja Biosphere, Człowiek i Biosfera międzynarodowy program badawczy w dziedzinie ochrony środowiska, jest to badań struktury i funkcjonowania biosfery i zmian w jak działa.
 • Co to jest mierzwa Definicja mierzwa, obornik przefermentowane stałe i płynne odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką. Używa się go jako nawóz naturalny do nawożenia gleby czy jest.
 • Co to jest mikroewolucja Definicja mechanizm różnicowania populacji kierujący do stworzenia nowych drobnych jednostek systematycznych, jest to ras, odmian i gatunków. Jest on spowodowany zmianą pojęcie.
 • Co to jest mrozowe procesy Definicja mechanizmy geologiczne przebiegające w rezultacie częstego zamarzania wody w gruncie i szczelinach skalnych, które prowadzą do stworzenia swoistych form wyjaśnienie.
 • Co to jest miksotrofia Definicja zmiennożywność umiejętność organizmu, polegająca na zmianie metody odżywiania z samożywnego na odżywianie cudzożywne albo odwrotnie, uwarunkowana stanem opis.
 • Co to jest miot Definicja miot potomstwo ssaków z jednej ciąży samicy informacje.
 • Co to jest metal szlachetny Definicja metal szlachetny metal odporny na działanie czynników chemicznych, na przykład złoto, platyna, iryd, srebro, osm, ruten, rod i pallad co to jest.
 • Co to jest materiały niebezpieczne, MN Definicja niebezpieczne, MN substancje albo artykuły, które mogą stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia albo środowiska. Fundamentalnym aktem definicja.
 • Co to jest myrmekofile Definicja gatunki zwierząt stale albo przejściowo żyjące w gniazdach mrówek albo kopcach termitów, korzystające z mikroklimatu i pokarmu mrówek i ochrony przed co znaczy.
 • Co to jest monochromator Definicja monochromator przyrząd optyczny wykorzystywany do wytwarzania promieniowania monochromatycznego słownik.
 • Co to jest mrozoodporność Definicja mrozoodporność umiejętność organizmu żywego (materiału) do zachowania funkcji życiowych (własności użytkowych) w temp. poniżej 0°C znaczenie.
 • Co to jest muszla Definicja konchiolinowo-wapienny szkielet zewnętrzny mięczaków produkowany poprzez tak zwany nabłonek płaszcza. Ma budowę trójwarstwową. Cienka warstwa zewnętrzna czym jest.
 • Co to jest micela Definicja micela cząsteczka koloidalna co oznacza.
 • Co to jest mieszadło Definicja mieszadło aparat do mieszania roztworów, ciał sypkich i substancji plastycznych krzyżówka.
 • Co to jest mocznik Definicja organiczny o wzorze sumarycznym H2NCONH2. Bezbarwna, bezwonna substancja krystaliczna, powstająca w organizmie jako końcowy wytwór metabolizmu białek, zawarta najlepszy.
 • Co to jest makrobentos Definicja organizmy żyjące na dnie zbiorników wodnych (tak zwany organizmy bentosowe) rozmiar ponad 2 mm, jest to wodne skąposzczety, skorupiaki, owady wodne, wodne przykłady.
 • Co to jest magnetyki Definicja substancje cechujące się możliwością magnesowania, jest to wytwarzania albo zmiany pola magnetycznego. Podzielone są na diamagnetyki, paramagnetyki i encyklopedia.
 • Co to jest metabolizm Definicja przemiana materii całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w żywym organizmie. To są mechanizmy biosyntezy (na przykład białek) i rozpadu jak działa.
 • Co to jest metale lekkie Definicja metale lekkie ekipa metali o gęstości mniejszej niż 4.5 g·cm-3, na przykład glin, magnez, beryl czy jest.
 • Co to jest miareczkowanie Definicja czynność polegająca na dodawaniu odmierzonej ilości roztworu o znanym stężeniu do roztworu badanego tak długo, aż zakończy się reakcję chemiczną pomiędzy pojęcie.
 • Co to jest międzyrzecze Definicja międzyrzecze, mezopotamia region leżący między bliźniaczymi rzekami wyjaśnienie.
 • Co to jest młaki Definicja wypływy wód podziemnych zarośnięte roślinnością wodo- i wilgociolubną. Młaki pojawiają się zazwyczaj w miejscach, gdzie następuje zatamowanie swobodnego opis.
 • Co to jest menisk Definicja zakrzywienia swobodnej powierzchni cieczy występujące na granicy rozdziału cieczy i ciała stałego, powstające w rezultacie przyciągania się cząsteczek cieczy i informacje.
 • Co to jest makrostan Definicja makrostan, stan makroskopowy stan, który charakteryzują wskaźniki makroskopowe, takie jak: gęstość, ciśnienie, temp co to jest.
 • Co to jest metabioza Definicja metabioza powstawanie korzystnych warunków dla rozwoju pewnych organizmów w rezultacie działalności innych definicja.
 • Co to jest mózg Definicja która tworzy zespół najwyższych ośrodków nerwowych i jest materialnym podłożem zjawisk psychicznych. Złożona jest z dwóch półkul połączonych spoidłem, zwanym co znaczy.
 • Co to jest mezopotamia Definicja mezopotamia, międzyrzecze region leżący między bliźniaczymi rzekami słownik.
 • Co to jest mapa hałasu,mapa akustyczna Definicja akustyczna graficzna ilustracja rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Sporządza się ją w rezultacie obliczeń poziomu dźwięku pochodzącego z różnych znaczenie.
 • Co to jest molarne Definicja molarne, stężenie molowe relacja liczby moli substancji rozpuszczonej n do objętości roztworu Vr: cm = n/Vr [mol/m3]. Jest zależne od temp czym jest.
 • Co to jest morfologia Definicja morfologia edukacja badająca zewnętrzne ukształtowanie organów zwierząt i roślin i ich budowę zewnętrzną i wewnętrzną we wszystkich fazach cyklu życiowego co oznacza.
 • Co to jest monokryształy Definicja pojedyncze kryształy (krystality) o jednolitej sieci krystalicznej. Powstają przy zachowaniu odpowiednich warunków fizycznych, a więc w określonej temp. i pod krzyżówka.
 • Co to jest mimikra Definicja mimikra upodobnianie się gatunków zwierząt bezbronnych do gatunków mających określone umiejętności obronne, na przykład gnojka podobna jest z wyglądu do osy najlepszy.
 • Co to jest mgła Definicja kropelki cieczy unoszące się w gazie, na przykład zawiesina kropelek pary wodnej utrzymującej się w powietrzu i tworząca obłok nad samą powierzchnią gruntu przykłady.
 • Co to jest mezo Definicja mezo- przedrostek w złożeniach: środkowy; pośredni, na przykład mezoderma (środkowa warstwa zarodkowa encyklopedia.
 • Co to jest mimetyzm Definicja upodobnianie się nie wszystkich gatunków zwierząt do podłoża barwą (homochromia) albo kształtem (homomorfia). Na przykład skrzydła nie wszystkich motyli mają jak działa.
 • Co to jest miedź Definicja pierwiastek chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 29 i masie atomowej 63.54. Temp. topnienia Tt = 1083°C, temp. wrzenia Tw = 2567°C, a czy jest.
 • Co to jest metale Definicja pierwiastków cechujących się sporą plastycznością, dobrym przewodnictwem ciepła i elektryczności. Przewodnictwo elektryczne rośnie przy obniżeniu temp pojęcie.
 • Co to jest mikrosiedlisko Definicja mikrosiedlisko niewielka powierzchnia stanowiąca bezpośrednie otoczenie organizmu wyjaśnienie.
 • Co to jest monomer Definicja małocząsteczkowy, z którego powstają polimery w procesie polimeryzacji. Odpowiednikiem monomeru jest etylen (CH2)2 w polimerze zwanym polietylenem (PE opis.
 • Co to jest materiały rozszczepialne Definicja rozszczepialne substancje zawierające nuklidy, które ulegają rozszczepieniu w trakcie bombardowania ich neutronami. W zapoczątkowanej reakcji łańcuchowej informacje.
 • Co to jest muł Definicja muł mieszaniec międzygatunkowy pochodzący ze skrzyżowania klaczy konia z ogierem osła. W 95% niepłodny, żyje ok. 40-50 lat. Wydajny w pracy, wytrzymały co to jest.
 • Co to jest magnetyt Definicja silnie magnetyczny (tlenek żelaza o wzorze Fe3O4). Żelazistoczarny o połysku metalicznym. W stanie chemicznie czystym zawiera ok. 73% żelaza (Fe). Jest definicja.
 • Co to jest mikrobiologia Definicja mikrobiologia dział biologii zajmujący się badaniem drobnoustrojów co znaczy.
 • Co to jest minerały Definicja pierwiastki występujące w przyrodzie w stanie wolnym i związki chemiczne, które powstały w skorupie ziemskiej wskutek mechanizmów geologicznych. Mają określony słownik.
 • Co to jest monsun Definicja sezonowy wiejący w ciepłej porze roku znad morza w kierunku lądu, a w zimie - z lądu nad morze. Występuje raczej na Oceanie Indyjskim i przyległych lądach znaczenie.
 • Co to jest megaewolucja Definicja ewolucja na poziomie wyższym niż makroewolucja, gdzie w rezultacie dalszego różnicowania powstały najwyższe jednostki systematyczne świata organizmów żywych czym jest.
 • Co to jest miazga Definicja cienkościennych komórek twórczych łodygi (pnia) i korzeni drzew leżąca między drewnem i łykiem powodująca, w rezultacie ciągłych podziałów komórek, wzrost co oznacza.
 • Co to jest mikoryza Definicja symbiotyczny związek korzeni rośliny z grzybami, opierający na zamianie substancji odżywczych, na przykład wokół korzeni dębu grzyby wytwarzają substancje krzyżówka.
 • Co to jest mróz Definicja mróz ujemna temp. powietrza, jest to poniżej zera stopni Celsjusza najlepszy.
 • Co to jest moment pędu Definicja wektorowa rozmiar fizyczna J opisująca ruch obrotowy ciała, którą definiuje się jako iloczyn wektorowy pędu ciała p i odległości r od punktu odniesienia (J = r przykłady.
 • Co to jest makroewolucja Definicja ewolucja kierująca do sporych zmian w budowie organizmów ipowstawania nowych jednostek systematycznych, to jestnowych rodzajów, rodzin, rzędów i tak encyklopedia.
 • Co to jest metoda wskaźników izotopowych Definicja izotopowych sposób polegająca na wprowadzaniu do organizmu (układu) parametru izotopowego, którego zachowanie w czasie zachodzących mechanizmów rejestrują jak działa.
 • Co to jest mada Definicja mada typ gleby powstały z osadów rzecznych w trakcie wylewu rzeki, zawierający substancje ilaste i organiczne czy jest.
 • Co to jest maksimum ekologiczne Definicja maksimum ekologiczne najwyższa, dopuszczalna wartość czynnika, którą toleruje dany organizm, na przykład temperaturę, zasolenie, wilgotność itp pojęcie.
 • Co to jest melitofagi Definicja organizmy odżywiające się substancjami o dużej zawartości cukrów, na przykład pyłkiem kwiatów, nektarem kwiatów i spadzią.Substancje te są wysokiej jakości wyjaśnienie.
 • Co to jest materiał Definicja materiał tworzywo, surowiec, substancja; to, z czego są produkowane elementy, na przykład drewno, guma, mosiądz opis.
 • Co to jest mono- Definicja mono- przedrostek w złożeniach: jedno-; jedyno-, na przykład monofiletyzm (geneza z tego samego plemienia informacje.
 • Co to jest materia allochtoniczna Definicja allochtoniczna substancje nieorganiczne i organiczne produkowane poza granicami danego ekosystemu. Przykładami takich ekosystemów są jaskinie i głębiny morskie co to jest.
 • Co to jest magnez Definicja pierwiastek chemiczny II ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 12 i masie atomowej 24.3. Srebrzystobiały metal o temp. topnienia Tt = 651°C i temp definicja.
 • Co to jest makromolekuła Definicja makrocząsteczka cząsteczka złożona z bardzo wielu atomów (od dziesiątek do setek tys.) połączonych wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi), na przykład co znaczy.
 • Co to jest minerały ciężkie Definicja minerały ciężkie minerały o gęstości ponad 3 g·cm-3. Podzielone są na przezroczyste (topaz, korund, apatyt) i nieprzezroczyste (piryt, magnetyt słownik.
 • Co to jest miernik Definicja wykorzystywany do pomiaru określonej wielkości fizycznej, na przykład miernik częstotliwości mierzy częstotliwość drgań mechanicznych albo elektromagnetycznych znaczenie.
 • Co to jest mikroflora Definicja gatunków drobnoustrojów (niewidocznych gołym okiem, dostrzegalnych dopiero pod mikroskopem) występujących w ustalonym siedlisku (środowisku), na przykład w czym jest.
 • Co to jest mikologia Definicja mikologia edukacja o grzybach co oznacza.
 • Co to jest mutant Definicja mutant osobnik, u którego wystąpiła mutacja krzyżówka.
 • Co to jest makrokosmos Definicja makrokosmos wszechświat w ujęciu makroskopowym najlepszy.
 • Co to jest mikrofagi Definicja zwierzęce cechujące się słabą aktywnością, osiadłym trybem życia i odżywiające się drobnymi cząstkami pokarmowymi, które przed wprowadzeniem do przewodu przykłady.
 • Co to jest mikotoksyny Definicja substancje produkowane poprzez pewne gatunki pleśni. Aktualnie rozpoznano około 400 rodzajów o szerokim spektrum działania. Skażenie żywności mikotoksynami encyklopedia.
 • Co to jest matryca Definicja naczynie wykorzystywane do nadawania kształtu określonemu materiałowi, który w formie ciekłej wlewa się do matrycy, a w dalszym ciągu się go schładza jak działa.
 • Co to jest malakologia, malakozoologia Definicja malakologia, malakozoologia dział zoologii zajmujący się badaniem różnorodnością, budową, fizjologią i ekologią mięczaków czy jest.
 • Co to jest marsze Definicja zawierające przeważającą część substancji ilastych i próchniczych. Powstały poprzez osuszenie i odsolenie nadmorskich terenów albo dna morskiego na polderach pojęcie.
 • Co to jest mięsień Definicja ruchu występujący u człowieka i zwierząt, zbudowany z komórek mających umiejętność kurczenia się i rozkurczania, tak zwany tkanki mięśniowej. Mięśnie do koścca wyjaśnienie.
 • Co to jest Miombo Definicja zrzucające liście tylko w bardzo suchych uwarunkowaniach i cechujące siękoronami w kształcie grzyba i rozprzestrzenianiem nasion (do 25m) przez gwałtowne opis.
 • Co to jest metan, gaz błotny Definicja najprostszy węglowodór nasycony o wzorze chemicznym CH4. Atom węgla w cząsteczce metanu związany jest z 4 atomami wodoru dzięki 4 wiązań C – H. W temp informacje.
 • Co to jest mieszaniec Definicja roślinny albo zwierzęcy powstały w rezultacie skrzyżowania, na drodze płciowej, osobników różnych pod względem genetycznym (różnych odmian, ras, gatunków co to jest.
 • Co to jest makroklimat Definicja charakterystyczny dla sporych powierzchni kuli ziemskiej, ukształtowany poprzez takie impulsy jak szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza definicja.
 • Co to jest magma Definicja wysokiej temp. znajdujący się w głębi skorupy ziemskiej, składający się raczej z krzemianów i glinokrzemianów i składników lotnych; zakrzepnięte lawy noszą co znaczy.
 • Co to jest matecznik Definicja naturalne ekosystemy wolne od ingerencji człowieka, gdzie istnieją wszystkie przedmioty łańcucha pokarmowego, na przykład ostoja dzikiej zwierzyny na Alasce słownik.
 • Co to jest mineralizacja Definicja dekompozycja mechanizm rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z znaczenie.
 • Co to jest margiel Definicja margiel skała osadowa zawierająca węglan wapnia, magnez i powyżej 30% substancji ilastej; używa się go do produkcji cementu, nawozów sztucznych i w budownictwie czym jest.
 • Co to jest minimum ekologiczne Definicja minimum ekologiczne najmniejsza wartość czynnika jaką znosi dany organizm, na przykład zasolenie, nasłonecznienie co oznacza.
 • Co to jest melioracja Definicja melioracja zabieg przeprowadzany w celu poprawienia właściwości fizycznych gleby, na przykład osuszanie błot albo sztuczne nawadnianie krzyżówka.
 • Co to jest Mg Definicja pierwiastek chemiczny II ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 12 i masie atomowej 24.3. Srebrzystobiały metal o temp. topnienia Tt = 651°C i temp najlepszy.
 • Co to jest magnes Definicja wytwarzające wokół siebie pole magnetyczne. Odznacza się magnesy trwałe (zwane twardymi) albo miękkie. Poprzez definicja magnes twardy rozumie się materiał przykłady.
 • Co to jest margaryna Definicja spożywczy wytworzony na bazie tłuszczów roślinnych (utwardzonych olejów roślinnych z dodatkiem tłuszczów zwierzęcych) z odpowiednimi dodatkami (witamin encyklopedia.
 • Co to jest mikroelementy Definicja pierwiastki chemiczne pobierane poprzez organizmy roślinne i zwierzęce w bardzo małych ilościach (od kilku do kilkunastu mg na 1 kg suchej masy) w porównaniu z jak działa.
 • Co to jest makroelementy Definicja pierwiastki chemiczne konieczne do życia i rozwoju organizmu roślinnego i zwierzęcego, występujące w w miarę sporych ilościach w ich komórkach, na przykład czy jest.
 • Co to jest makro- Definicja makro- przedrostek w złożeniach: spory; ogromny, na przykład makroskopowy (widoczny nieuzbrojonym okiem pojęcie.
 • Co to jest modyfikatory Definicja modyfikatory impulsy wpływające na organizm poprzez zmianę części składowych środowiska wyjaśnienie.
 • Co to jest mutacja Definicja bezkierunkowe zmiany w strukturze materiału genetycznego (chromosomów, genów) zachodzące przypadkowo w żywym organizmie. Mechanizm mutowania zachodzi z opis.
 • Co to jest morfina Definicja organiczny (alkaloid opium) o wzorze chemicznym C17H19O3N. Biały proszek, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie. Stosuje się jako środek nasenny i informacje.
 • Co to jest magnezja biała Definicja zasadowy węglan magnezowy; śnieżnobiały, lekki proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie. Użytkowany w lecznictwie (odtrutka przeciwko kwasom), w kosmetyce (pudry co to jest.
 • Co to jest mykocenoza Definicja mykocenoza zgrupowanie grzybów definicja.
 • Co to jest monocen Definicja monocen prosty układ w ekologii roślin składający się z osobnika i jego siedliska co znaczy.
 • Co to jest makroregion Definicja makroregion obszar gospodarczy obejmujący swym zasięgiem kilka jednostek administracyjnych państwie słownik.
 • Co to jest multiwitamina Definicja zespół witamin w formie drażetek użytkowany przy ich niedoborze w organizmie. Są konieczne dla rozwoju i czynności życiowych organizmu. Użytkowane znaczenie.
 • Co to jest monokultura Definicja mechanizm rolniczy albo leśny opierający uprawianie roślin tego samego gatunku poprzez sporo następnych lat na tym samym polu. Prowadzi to do wyjałowienia czym jest.
 • Co to jest myrmekochoria, mrówkosiewność Definicja mrówkosiewność rozsiewanie owoców albo nasion roślin poprzez mrówki. Nasiona nie wszystkich gatunków roślin mają niewielkie wyrostki, tak zwany elajosomy co oznacza.
 • Co to jest mangrowe Definicja wiecznie zielone lasy tropikalne. To są zarośla i lasy występujące w strefie pływów mórz tropikalnych i subtropikalnych. Namorzyny występują na przybrzeżnych krzyżówka.
 • Co to jest materia autochtoniczna Definicja autochtoniczna substancje nieorganiczne i organiczne wytwarzane wewnątrz określonego ekosystemu. Związki nieorganiczne produkowane są w procesie mineralizacji najlepszy.
 • Co to jest morze Definicja ekosystem stanowiący część oceanu oddzieloną progiem morskim, łańcuchem wysp albo rozczłonkowanym lądem. Cechuje się on sporą głębokością (do 10 000 m), sporym przykłady.
 • Co to jest moździerz Definicja moździerz grubościenne naczynie z tłuczkiem, gdzie uciera się stałe substancje encyklopedia.
 • Co to jest mżawka Definicja mżawka opad atmosferyczny składający się z drobnych i gęsto padających kropelek wody o średnicy poniżej 0.5 mm, który spada z niskiej chmury warstwowej jak działa.
 • Co to jest mutagen Definicja mutagen czynnik wywołujący powstawanie mutacji, na przykład związki chemiczne, promieniowanie jonizujące, temp czy jest.
 • Co to jest makrostruktura Definicja makrostruktura wewnętrzna budowa materii o sporych wymiarach, którą można obserwować nieuzbrojonym w przyrządy optyczne okiem pojęcie.
 • Co to jest mrożonki Definicja spożywcze zamrożone i przechowywane w temp. ujemnej (około -20°C) w celu przedłużenia okresu spożycia. W niskiej temp. następuje zahamowanie rozwoju szkodliwej wyjaśnienie.
 • Co to jest metoda Definicja sposób ogół reguł wykorzystanych w badaniach zjawisk, procesach technologicznych, prowadzących do określonego celu opis.
 • Co to jest mikotoksyny, mykotoksyny Definicja mykotoksyny substancje trujące produkowane poprzez wyższe grzyby pleśniowe (gromada Ascomycetes), grzyby czarne (Dematiaceous hyphomycetes) i grzyby informacje.
 • Co to jest makrony Definicja makrony cząstki substancji o średnicy ponad 0.1 mm co to jest.
 • Co to jest mezopelagial Definicja toni wodnej oceanu od 200m do 1000 m głębokości cechującej się brakiem światła, gdzie występuje wiele materii organicznej spadającej z epipelagialu. W warstwie definicja.
 • Co to jest mikronawozy Definicja mikronawozy nawozy sztuczne zawierające raczej pierwiastki śladowe, które są konieczne do życia roślin co znaczy.
 • Co to jest makrocząsteczka Definicja makromolekuła cząsteczka złożona z bardzo wielu atomów (od dziesiątek do setek tys.) połączonych wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi), na przykład słownik.
 • Co to jest mózgowie Definicja centralnego układu nerwowego koordynująca czynności życiowe całego organizmu. Stanowi największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, wypełniające jamę znaczenie.
 • Co to jest mezotrofity Definicja mezotrofity rośliny żyjące w uwarunkowaniach umiarkowanego zaopatrzenia w składniki pokarmowe czym jest.
 • Co to jest mezosfera Definicja płaszcz Ziemi, z wyłączeniem warstw najpłytszych (jest to płaszcza litosferycznego i astenosfery), położony na głębokości od 350 do 2900 km. Zbudowana jest z co oznacza.
 • Co to jest magnesowanie Definicja mechanizm opierający na nadawaniu własności magnetycznych ciałom ferromagnetycznym, w rezultacie którego ciała te stają się magnesami, na przykład poprzez krzyżówka.
 • Co to jest mikrofale Definicja elektromagnetyczne o długości od 1 m do 0.1 mm, którym odpowiada zakres częstotliwości od 300 MHz do 3000 GHz. Znalazły wykorzystanie między innymi w najlepszy.
 • Co to jest marmur Definicja krystaliczna składająca się raczej z ziaren kalcytu (węglanu wapnia). Powstała w rezultacie przeobrażeń skał wapiennych. Cenny kamień dekoracyjny i budowlany o przykłady.
 • Co to jest miąższość Definicja miąższość grubość utworów geologicznych tworzących warstwy albo inne ciała w kształcie płyt, mierzone prostopadle do powierzchni tych ciał encyklopedia.
 • Co to jest moment siły Definicja okres siły wektorowa rozmiar fizyczna N równa iloczynowi wektorowemu siły F i promienia r punktu jej położenia (N = r × F jak działa.
 • Co to jest mezofauna Definicja zwierzęce żyjące w glebie, na przykład dżdżownice, wije, wazonkowce, pajęczaki, owady i ich larwy. Uczestniczą w procesach glebotwórczych i tworzeniu czy jest.
 • Co to jest mieszanina Definicja substancja stanowiąca zespół różnych związków chemicznych, pierwiastków albo materiałów zmieszanych ze sobą w dowolnych proporcjach, których własności nie pojęcie.
 • Co to jest metalurgia Definicja metalurgia dział edukacji i techniki zajmujący się technologią otrzymywania metali i stopów, jak i dalszej ich obróbki wyjaśnienie.
 • Co to jest meseta Definicja meseta, płaskowyż teren wyżynny o płaskiej albo słabo rozczłonkowanej dolinami powierzchni, odgraniczony stopniem od sąsiednich, niższych terenów opis.
 • Co to jest monochromatyczne światło Definicja monochromatyczne światło wiązka (promień) światła o ściśle określonej długości fali informacje.
 • Co to jest minia Definicja minia tlenek ołowiu o wzorze chemicznym Pb3O4. Czerwony pigment wchodzący w skład farb antykorozyjnych i kitów co to jest.
 • Co to jest marazminy Definicja marazminy substancje organiczne wydzielane poprzez drobnoustroje (amoniak, aldehyd) działające niekorzystnie na rośliny wyższe definicja.
 • Co to jest mogilnik Definicja deponowania niebezpiecznych substancji, to jestnierozkładalnych odpadów trujących albo promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony roślin, środków co znaczy.
 • Co to jest mleczko kauczukowe Definicja lateks sok mleczny z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów słownik.
 • Co to jest metapopulacja Definicja populacja złożona z kilku albo więcej populacji lokalnych zamieszkujących izolowane wyspy środowiskowe, powiązanych ze sobą w konsekwencji przemieszczania się znaczenie.
 • Co to jest molekuła Definicja molekuła, cząsteczka najmniejsza trwała cząstka substancji prostej albo złożonej, zachowująca jej własności chemiczne i fizyczne czym jest.
 • Co to jest masa atomowa Definicja niemianowana liczba określająca, ile razy masa danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu węgla 12C (m\norrr\h-1.7 x/(1/12)mC = masa co oznacza.
 • Co to jest mezoklimat Definicja klimat charakterystyczny dla małego terenu, na przykład doliny, kotliny, zbocza. Kształtowany poprzez typy podłoża (woda, ląd, skały), pokrycie, rośliny, śnieg krzyżówka.
 • Co to jest mydło Definicja mydło sól metalu i kwasu tłuszczowego. Otrzymuje się go na przykład poprzez ogrzewanie stopionego tłuszczu (łoju) z roztworem wodorotlenku sodowego najlepszy.
 • Co to jest mofety Definicja wyziewy (o temp. poniżej 100oC) występujące po ustaniu działalności wulkanicznej, zawierające raczej dwutlenek węgla i parę wodną, na przykład Psia Grota koło przykłady.
 • Co to jest makroflora Definicja makroflora, makrofity dostrzegalne gołym okiem rośliny wodne, występujące raczej w strefie litoralnej, na przykład pałka wodna, tatarak, rdestnica itp encyklopedia.
 • Co to jest monitor Definicja do wykrywania i pomiaru skażeń promieniotwórczych;2) urządzenie wykorzystywane do odtwarzania obrazów na ekranie (luminescencyjnym, ciekłokrystalicznym) i jak działa.
 • Co to jest monitoring Definicja badanie i ocena stanu środowiska przyrodniczego w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Może być prowadzony w skali globalnej (światowej), ogólnokrajowej czy jest.
 • Co to jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Definicja Dzień Ochrony Środowiska dzień 5 czerwca ustalony z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN), obchodzony od czasu pojęcie.
 • Co to jest mega Definicja mega- przedrostek w złożeniach: spory; ogromny wyjaśnienie.
 • Co to jest monofagi Definicja które żywią się pokarmem jednego rodzaju, na przykład gąsienice jedwabnika morwowego żywią się liśćmi morwy, panda ogromna odżywia się wyłącznie pędami opis.
 • Co to jest materia żywa Definicja materia żywa obiekty, które wykazują cechy życia, tzn. zachodzą w nich mechanizmy biologiczne informacje.
 • Co to jest morena Definicja skalny (żwir, piasek, glina, głazy narzutowe) przemieszczony poprzez lodowiec na określony region, na którym pozostał po jego stopieniu. To również nazwa form co to jest.
 • Co to jest meteorologia Definicja geofizyki zajmujący się badaniem składu atmosfery, procesami zamiany energii cieplnej między atmosferą a powierzchnią Ziemi, przemianami fazowymi wody w definicja.
 • Co to jest mezobiota Definicja roślinne i zwierzęce i grzyby żyjące w glebie albo w siedliskach glebopodobnych, na przykład butwiejących pniach, kompostach, pośród resztek organicznych co znaczy.
 • Co to jest masa Definicja masa miara ilości materii (ciała). Jedna z cech ciał fizycznych określających bezwładność ciała i jego wpływ z polem grawitacyjnym (m = F/g słownik.
 • Co to jest monotypizacja lasu Definicja ujednolicenie gatunkowe i wiekowe drzewostanu, uproszczenie struktury warstwowej i nieznaczne zubożenie gatunkowe będące skutkiem gospodarki leśnej opartej na znaczenie.
 • Co to jest megatermy Definicja megatermy organizmy żywe nieprzystosowane do niskich temperatur otoczenia czym jest.
 • Co to jest Mn Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej manganowców w VII ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54.938. Jego gęstość wynosi 7.44 g·cm co oznacza.
 • Co to jest monofiletyzm Definicja danej ekipy systematycznej od wspólnego przodka, a więc z jednej linii ewolucyjnej. Np. wg Darwina wszystkie gołębie pochodzą od gołębia skalnego krzyżówka.
 • Co to jest mosiądz Definicja mosiądz stop miedzi z cynkiem najlepszy.
 • Co to jest miąższ Definicja miąższ tkanki występujące w nie wszystkich częściach roślin albo narządach zwierząt, na przykład miąższ owocu, miąższ wątroby przykłady.
 • Co to jest migracja Definicja przemieszczanie się roślin z jednego terenu na inny pod wpływem warunków klimatycznych albo glebowych;2) okresowa albo stała zmiana lokalizacji pobytu zwierząt encyklopedia.
 • Co to jest makroskopowy Definicja makroskopowy możliwy do obserwacji gołym okiem bez użycia przyrządów optycznych jak działa.
 • Co to jest mięczaki Definicja zwierząt bezkręgowych o ciele dwubocznie symetrycznym, zazwyczaj złożonym z głowy, worka trzewiowego i mięsistej nogi (stanowiącej narząd ruchu). Obejmuje czy jest.
 • Co to jest magnetyzm Definicja zjawiska i właściwości materii powiązane z oddziaływaniem ciał przez pole magnetyczne, na przykład wpływ między magnesami, między prądami elektrycznymi i pojęcie.
 • Co to jest miękisz Definicja tkanki roślinnej złożonej z żywych komórek, zawierających spore wakuole (przestrzeń komórki wypełniona sokiem komórkowym i ograniczona błoną) i otoczonych wyjaśnienie.
 • Co to jest musować Definicja musować gwałtownie wydzielać gaz poprzez powierzchnię cieczy w formie pęcherzyków; burzyć się opis.
 • Co to jest móżdżek Definicja móżdżek część mózgowia znajdująca się nad rdzeniem przedłużonym, która jest odpowiedzialna za kontrolę równowagi ciała i napięcia mięśni informacje.
 • Co to jest manometr Definicja manometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy co to jest.
 • Co to jest mikrostan Definicja mikrostan, stan mikroskopowy stan układu opisany wnikliwie poprzez podanie kompletnej informacji o wszystkich atomach układu, jest to ich położeniu, energii itp definicja.
 • Co to jest makrofagi Definicja makrofagów tworzą spore komórki układu odpornościowego, żerne (rodzaj białych komórek krwi - fagocyty), występujące w węzłach chłonnych i w tkance łącznej co znaczy.
 • Co to jest mangan Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej manganowców w VII ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54.938. Jego gęstość wynosi 7.44 g·cm słownik.
 • Co to jest mierzeja Definicja piaszczysty, długi wał odcinający częściowo albo kompletnie zatokę od pełnego morza. Tworzy go fala morska niosąca piasek, który jest wyrzucany na brzeg znaczenie.
 • Co to jest mułożercy Definicja zjadające muł, gdzie zawarte są szczątki organiczne stanowiące ich pokarm. Należą do nich na przykład nicienie w wodach słodkich i skorupiaki głębinowe czym jest.
 • Co to jest mitoza Definicja mitoza podział komórki, w trakcie którego jądro komórkowe dzieli się na dwa jądra potomne o jednakowym zespole chromosomów co oznacza.
 • Co to jest melanizm przemysłowy Definicja przemysłowy przyrost częstości form ciemno ubarwionych w siedliskach zanieczyszczonych poprzez przemysł w rezultacie działania selekcji naturalnej krzyżówka.
 • Co to jest mchy Definicja klasa mszaków obejmująca rośliny samożywne (około 14 000 gatunków) przymocowane do podłoża chwytnikami. Rozmnażają się dzięki zarodników (spor), płciowo dzięki najlepszy.
 • Co to jest mezofity Definicja lądowe żyjące w środowisku o umiarkowanej wilgotności gleby i powietrza, na przykład różne gatunki drzew liściastych, rośliny łąk, rośliny uprawne. Liście przykłady.
 • Co to jest melasa Definicja uboczny otrzymywany w trakcie produkcji cukru; gęsty, ciemnobrunatny syrop, zawierający ok. 50% cukru, 20-25% wody, ok. 20% niecukrów i 8% popiołu. Stanowi encyklopedia.
 • Co to jest mikroklimat Definicja mikroklimat klimat występujący na niewielkim terenie (miasta, lasu), który jest różna od klimatu regionu uwarunkowaniami i czynnikami klimatycznymi jak działa.
 • Co to jest metalizacja Definicja metalizacja powlekanie powierzchni elementów cienką warstwą metalu czy jest.
 • Co to jest miraż Definicja optyczne obserwowane w atmosferze ziemskiej, na przykład na pustyni, opierające na powstawaniu obrazów (wskutek refrakcji, jest to załamania promieni pojęcie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja ZNACZENIE Miraż, Metalizacja, Mikroklimat, Melasa, Mezofity, Mchy, Melanizm Przemysłowy, Mitoza, Mułożercy, Mierzeja, Mangan, Makrofagi, Mikrostan, Manometr, Móżdżek co to znaczy.

Słownik Definicja Miraż, Metalizacja, Mikroklimat, Melasa, Mezofity, Mchy co to jest.