Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy, Herbicydy, Heptan, Hematofagi, Helofity.
higiena heterotrofy co to jest

Definicje fizyka na H

 • Co to jest hylobiologia Definicja hylobiologia dział biologii badający zespoły leśne
 • Co to jest hydrobionty Definicja hydrobionty organizmy (zwierzęce albo roślinne) żyjące w środowisku wodnym
 • Co to jest hiperpasożyt Definicja i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane
 • Co to jest hipertermia Definicja zwierząt stałocieplnych spowodowane nadmiarem ciepła wytworzonego w organizmie (na przykład w trakcie dolegliwości, zaburzenia
 • Co to jest hipotermy Definicja hipotermy źródła o temp. wody niższej od 18°C, ale wyższej od średniej temp. rocznej wód powierzchniowych określonego terenu
 • Co to jest hipoteza układów klimaksowych Definicja głosząca, iż naturalna biocenoza jest przystosowana do całego mechanizmu czynników abiotycznych (klimatu, gleby, pożarów, wiatru) i
 • Co to jest histo Definicja histo- pierwszy człon wyrazów złożonych wyrażający związek z tkanką
 • Co to jest histogram Definicja histogram graficzna ilustracja w formie szeregu prostokątów, których wysokość charakteryzuje rozkład danej wielkości
 • Co to jest histydyna Definicja histydyna aminokwas występujący w wielu białkach, na przykład hemoglobinie. Użytkowany w leczeniu dolegliwości wrzodowej
 • Co to jest homeostaza Definicja utrzymywania w jego wnętrzu stałych warunków, polegająca na odpowiedniej koordynacji i regulacji mechanizmów życiowych; dążenie wszystkich
 • Co to jest homogenizacja Definicja którego otrzymuje się jednolitą, trwałą mieszaninę dwóch albo wielu składników niemieszających się ze sobą w normalnych uwarunkowaniach
 • Co to jest homojotermia Definicja ciała poprzez organizmy zwierzęce w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na przykład u ptaków i ssaków; stałocieplność
 • Co to jest hormeza Definicja małych dawek czynnika szkodliwego (na przykład substancji albo promieniowania) na organizm, który staje się szkodliwy (na przykład trujący
 • Co to jest hormeza radiacyjna Definicja korzystnego wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, które przy wyższych dawkach skutkuje efekty dla niego
 • Co to jest huragan Definicja huragan, orkan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta
 • Co to jest hybrydyzacja Definicja hybrydyzacja, krzyżowanie kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian
 • Co to jest hydrofity Definicja życia w wodnym środowisku. Ich właściwością charakterystyczną jest słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy, pozbawiony włośników. Mają
 • Co to jest hydrogeologia Definicja się badaniem wód podziemnych, ich składem chemicznym, rozmieszczeniem i ich przemianami w historii Ziemi. Zajmuje się również możliwościami
 • Co to jest heterofilia Definicja heterofilia występowanie różnego kształtu liści na tej samej roślinie, na przykład strzałka wodna
 • Co to jest hydrozoologia Definicja hydrozoologia dział edukacji (zoologii i hydrobiologii) zajmujący się badaniem zwierząt wodnych
 • Co to jest hydroterapia Definicja hydroterapia, wodolecznictwo zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych
 • Co to jest halobionty Definicja halobionty rośliny i zwierzęta żyjące wyłącznie w wodach albo na glebach silnie zasolonych (ponad 50
 • Co to jest hałas szynowy Definicja hałas szynowy hałas powodowany poprzez komunikację kolejową i tramwajową
 • Co to jest hydra Definicja hydra, stułbia jamochłon słodkowodny żyjący w wodach stojących
 • Co to jest hydrant Definicja hydrant urządzenie w sieci wodociągowej zaopatrzone w zawór i obiekt połączeniowy z wężem, wykorzystywane do czerpania wody
 • Co to jest hilobionty Definicja hilobionty organizmy żywe żyjące wyłącznie w środowisku leśnym
 • Co to jest helioenergetyka Definicja helioenergetyka dział energetyki przetwarzający energię słoneczną na inne postacie energii, na przykład energię cieplną albo elektryczną
 • Co to jest heliofity Definicja heliofity rośliny rozwijające się przy pełnym oświetleniu słonecznym, tak zwany rośliny światłolubne (brzoza
 • Co to jest hydrofilia Definicja hydrofilia zapylenie przy udziale wody
 • Co to jest helobionty Definicja helobionty organizmy żyjące na pograniczu siedlisk wodnych i lądowych
 • Co to jest hemicelulozy Definicja w okolicy celulozy i ligniny w zdrewniałych tkankach roślinnych, na przykład w drewnie, słomie. Są materiałem zapasowym ścian komórkowych
 • Co to jest heliograf Definicja heliograf przyrząd użytkowany do pomiaru czasu nasłonecznienia danego miejsca
 • Co to jest heterosfera Definicja heterosfera część atmosfery Ziemi rozciągająca się od 90 do 100 km nad powierzchnią kuli ziemskiej
 • Co to jest hałas przemysłowy Definicja hałas przemysłowy hałas emitowany do środowiska z zakładów przemysłowych
 • Co to jest higroskop Definicja higroskop przyrząd do wskazywania zmian wilgotności powietrza (bez podziałki
 • Co to jest huby Definicja huby kolokwialna nazwa grzybów pasożytniczych z rodz. żagwiowatych, pasożytujących w tkankach pni drzew żywych albo na drewnie martwym
 • Co to jest humolit Definicja humolit, borowina nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich
 • Co to jest humus Definicja glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę
 • Co to jest higroskopijność Definicja higroskopijność właściwość ciał charakteryzująca się łatwym pochłanianiem wody i pary wodnej
 • Co to jest homozygota Definicja homozygota komórka albo osobnik powstały z połączenia się gamet o tym samym składzie genetycznym (allele
 • Co to jest histochemia Definicja mechanizmów biochemicznych w tkankach; lokalizacja pierwiastków albo związków chemicznych, na przykład enzymów
 • Co to jest hodowla Definicja albo roślin; także zabiegi zmierzające do doskonalenia cech dziedzicznych uprawianych roślin albo hodowlanych zwierząt
 • Co to jest homosfera Definicja ziemskiej rozciągająca się od powierzchni Ziemi do wysokości 90-95 km, gdzie skład fundamentalnych gazów i ciężar cząsteczkowy jest stały
 • Co to jest huminy Definicja huminy związki organiczne powstałe w procesie humifikacji i występujące w próchnicy, torfie, węglu kamiennym i brunatnym
 • Co to jest hydrat Definicja hydrat związek chemiczny zawierający w swych kryształach cząsteczki wody, na przykład gips CaSO4 · 2H2O
 • Co to jest hydratacja Definicja hydratacja podłączenie wody albo wodoru i tlenu poprzez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą
 • Co to jest hydrofobia Definicja hydrofobia wstręt do wody, występujący na przykład u zwierząt sucholubnych
 • Co to jest hipotermia Definicja człowieka albo zwierzęcia stałocieplnego (susły, nietoperze) w rezultacie nadmiernej straty ciepła. Jej powodami mogą być: znaczące
 • Co to jest hipoteza Gai Definicja wszystkie żyjące na Ziemi organizmy prowadzą działania sprzężone dla zachowania optymalnych warunków życia na naszej planecie. Wszystkie te
 • Co to jest homologia Definicja organizmach narządów albo organów, mających podobną budowę, postęp embrionalny i geneza ewolucyjne, a których funkcje i wygląd zewnętrzny
 • Co to jest hormon Definicja produkowana poprzez organizm ludzki albo zwierzęcy (jest to poprzez wyspecjalizowane komórki albo ich gruczoły), która koordynuje i
 • Co to jest hydrobiologia Definicja organizmy żyjące w wodzie i wzajemne zależności występujące pomiędzy zespołami organizmów a uwarunkowaniami ich środowiska
 • Co to jest hydrochoria Definicja roślin wodnych i nadwodnych przy udziale wody. Nasiona albo zarodniki tych roślin, rozsiewane poprzez płynącą wodę, są wyposażone w różne
 • Co to jest hydrofile Definicja hydrofile rośliny albo zwierzęta przystosowane do życia w wilgoci (w wodzie albo w podmokłej glebie
 • Co to jest hydrosfera Definicja wody powierzchniowe, wody podziemne, lodowce i parę wodną w atmosferze i w skorupie ziemskiej. Zasoby hydrosfery ocenia się na około 1.4
 • Co to jest hormonizacja Definicja hormonizacja wykorzystywanie preparatów syntetycznych w celu pobudzenia albo zahamowania wzrostu i rozwoju roślin
 • Co to jest hilofile Definicja hilofile rośliny, dla których środowiskiem sprzyjającym do rozwoju jest las
 • Co to jest helowce Definicja pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon
 • Co to jest homojotermiczne Definicja zwierzęta, których organizmy mają umiejętność utrzymywania stałej temp. wewnętrznej ciała w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na
 • Co to jest hałas środowiskowy Definicja środowisku zewnętrznym, powstały w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące składowe hałasu środowiskowego: hałas
 • Co to jest helokreny Definicja gdy woda przesącza się od dołu poprzez warstwę ziemi i tworzy podmokłe, zarośnięte bagnisko. Ten typ źródeł zasiedlają drobne bezkręgowce
 • Co to jest hibernacja Definicja życiowych organizmu pod wpływem środków farmakologicznych albo obniżenia temp. organizmu; nie wszystkie zwierzęta stałocieplne zapadają w
 • Co to jest hydrotropizm Definicja hydrotropizm reakcja organizmów roślin w kierunku wzrostu nasycenia podłoża wodą, na przykład zarządzanie się korzeni do miejsc wilgotnych
 • Co to jest hydroponika Definicja pożywkach płynnych, gdzie zanurzone są korzenie. Mechaniczne oparcie stanowi dla rośliny żwir, piasek albo włókna syntetyczne
 • Co to jest higro Definicja higro- pierwszy człon wyrazu wyrażający związek z wilgocią, na przykład higroskop
 • Co to jest higronastia Definicja higronastia reakcja roślin spowodowana zmianą wilgotności, na przykład zamykanie się aparatów szparkowych w liściach w trakcie suszy
 • Co to jest higrostat Definicja higrostat urządzenie użytkowane w automatycznej regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu zamkniętym
 • Co to jest hydroliza Definicja hydroliza rozkład substancji chemicznych pod wpływem wody
 • Co to jest humifikacja Definicja się substancji organicznych (szczątków roślinnych albo zwierzęcych) w próchnicę (humus) pod wpływem drobnoustrojów glebowych i czynników
 • Co to jest histopatologia Definicja zajmujący się mikroskopowym badaniem zmian chorobowych w komórkach i tkankach. Badanie użytkowane w diagnostyce medycznej
 • Co to jest hydrometria Definicja się zmianami poziomu wód powierzchniowych, pomiarami ich głębokości (rzek, jezior) i ruchem i przepływem wody
 • Co to jest homotermia Definicja wody w jeziorze (w określonej warstwie albo w całej toni) występujące w trakcie cyrkulacji wiosennej i jesiennej
 • Co to jest hydrofon Definicja wykorzystywane do odbioru fal akustycznych rozchodzących się w wodzie. Wykorzystuje się je w łączności podwodnej i hydrolokacji
 • Co to jest hydrologia Definicja hydrologia edukacja badająca zjawiska i mechanizmy przebiegające w hydrosferze z wyłączeniem mórz i oceanów
 • Co to jest homojohydry Definicja homojohydry organizmy wodne utrzymujące stałe stężenie swych płynów ustrojowych przy zmiennym stężeniu roztworu środowiska bytowego
 • Co to jest higrograf Definicja higrograf przyrząd wykorzystywany do automatycznej rejestracji zmiany wilgotności gazów
 • Co to jest homo Definicja homo- przedrostek w złożeniach: taki sam; jednakowy, na przykład homologiczny (o takiej samej strukturze
 • Co to jest histogeneza Definicja histogeneza mechanizm tworzenia i różnicowania się tkanek w rozwoju zarodkowym człowieka i zwierząt
 • Co to jest higrometr Definicja higrometr przyrząd stosowany do pomiaru wilgotności gazów
 • Co to jest higrofile Definicja miejsca wilgotne są sprzyjającym do rozwoju środowiskiem, na przykład wije, ślimak winniczek, żaby, dżdżownice
 • Co to jest higrofity Definicja miejscach wilgotnych. Mają słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy i nie są odporne na suszę. Należą do nich: paprotniki, rzeżucha łąkowa
 • Co to jest H Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp
 • Co to jest habitus Definicja habitus zespół cech charakterystycznych dla danego gatunku składających się na wygląd zewnętrzny i zachowanie osobnika
 • Co to jest hadal Definicja głębin oceanicznych, rowów i zapadlisk, rozciągająca się w głąb od 6000 m. Występuje w niej wysokie ciśnienie i ciemność
 • Co to jest hala Definicja hala łąka górska położona ponad granicy lasu
 • Co to jest halo Definicja załamaniem (odbiciem) promieni Słońca albo Księżyca w kryształkach lodu, znajdujących się w górnych warstwach atmosfery. Widoczne
 • Co to jest hemikryptofity Definicja odnowieniowych znajdujących się na powierzchni gleby albo tuż pod jej powierzchnią, które chronione są przed niekorzystnymi uwarunkowaniami
 • Co to jest hemimetabolia Definicja hemimetabolia przemiana larwy owada w postać dojrzałą, bez wystąpienia stadium poczwarki, na przykład u świerszczy, ważek
 • Co to jest halofity Definicja glebach zasolonych chlorkami, węglanami i siarczanami sodu, magnezu i wapnia, na przykład chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w środowisku
 • Co to jest halogenek Definicja halogenek dwuskładnikowy związek chemiczny pierwiastków z fluorowcami (halogenkami). Może być chlorkiem, bromkiem, jodkiem albo fluorkiem
 • Co to jest hałas Definicja dokuczliwe albo szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły i części organizmu człowieka. Mierzy się go
 • Co to jest hałas drogowy Definicja hałas drogowy hałas emitowany poprzez środki komunikacji drogowej albo ulicznej
 • Co to jest hałas lotniczy Definicja hałas lotniczy hałas pochodzący od ruchu lotniczego
 • Co to jest hałda Definicja hałda wysypisko odpadów przemysłowych albo komunalnych
 • Co to jest haptotropizm Definicja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a
 • Co to jest heksan Definicja atomów węgla (C6H14). Bezbarwna, lotna, palna ciecz. Miesza się z alkoholem, acetonem. Składnik paliw i rozpuszczalników
 • Co to jest heksozy Definicja rozpowszechnione w przyrodzie monosacharydy o sześciu atomach węgla. Atomy w cząsteczce heksozy mogą być różnie uporządkowane
 • Co to jest heliofile Definicja miejscach nasłonecznionych (na przykład przewarzająca część gadów i owadów) i rośliny światłolubne (dziewanna wielkokwiatowa
 • Co to jest heliofizyka Definicja heliofizyka dział astrofizyki zajmujący się obserwacją i teoretycznymi badaniami Słońca
 • Co to jest helioskop Definicja helioskop przyrząd poświęcony do obserwacji Słońca
 • Co to jest helioterapia Definicja helioterapia sposób leczenia, gdzie wykorzystuje się naświetlenie promieniami słonecznymi w dziedzinie podczerwonym i nadfioletowym
 • Co to jest heliotropizm Definicja heliotropizm zdarzenie reakcji roślin na promieniowanie słoneczne; rośliny obracają się w kierunku Słońca, na przykład kwiaty słonecznika
 • Co to jest helofity Definicja terenach podmokłych. Należą do nich: pałka wodna, trzcina pospolita, tatarak zwykły, sit rozpierzchły. Przyczyniają się do zarastania
 • Co to jest hematofagi Definicja się krwią innych zwierząt, na przykład samice komarów, pijawki, nie wszystkie gatunki nietoperzy i nie wszystkie gatunki pierwotniaków
 • Co to jest heptan Definicja C7H16). Bezbarwna, lotna i łatwopalna ciecz. Otrzmuje się go z ropy naftowej w procesie destylacji. Stosuje się raczej do otrzymywania
 • Co to jest herbicydy Definicja użytkowane do niszczenia chwastów. Działaja na rośliny kontaktowo albo wnikają do ich wnętrza. Przewarzająca część z nich działa wybiórczo
 • Co to jest heterotermy Definicja obniżania temp. ciała, na przykład niedźwiedź, suseł, jeż, świstak, nietoperz. Gdy w środowisku występuje korzystna dla nich temp., są to
 • Co to jest heterotrofizm Definicja opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i zwierzęta
 • Co to jest heterotrofy Definicja substancjami organicznymi. Należą do nich: zwierzęta, grzyby, pasożytnicze i saprofityczne bakterie, pasożytnicze rośliny. Nie są zdolne do
 • Co to jest Hg Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 80, masie atomowej 200.59 i gęstości = 13.55 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -38.87°C
 • Co to jest higiena Definicja wpływem środowiska naturalnego (albo sztucznego) na zdrowie ludzkie, którego celem jest eliminacja czynników niekorzystnych, przy

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy, Herbicydy, Heptan, Hematofagi, Helofity, Heliotropizm, Helioterapia, Helioskop, Heliofizyka, Heliofile co to znaczy.

Słownik Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy co to jest.