Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy, Herbicydy, Heptan, Hematofagi, Helofity.
higiena heterotrofy co to jest

Definicje fizyka na H

 • Co to jest hylobiologia Definicja hylobiologia dział biologii badający zespoły leśne co to jest.
 • Co to jest hydrobionty Definicja hydrobionty organizmy (zwierzęce albo roślinne) żyjące w środowisku wodnym definicja.
 • Co to jest hiperpasożyt Definicja nadpasożyt pasożyt żyjący i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane co znaczy.
 • Co to jest hipertermia Definicja przegrzanie organizmu zwierząt stałocieplnych spowodowane nadmiarem ciepła wytworzonego w organizmie (na przykład w trakcie dolegliwości, zaburzenia słownik.
 • Co to jest hipotermy Definicja hipotermy źródła o temp. wody niższej od 18°C, ale wyższej od średniej temp. rocznej wód powierzchniowych określonego terenu znaczenie.
 • Co to jest hipoteza układów klimaksowych Definicja klimaksowych koncepcja głosząca, iż naturalna biocenoza jest przystosowana do całego mechanizmu czynników abiotycznych (klimatu, gleby, pożarów, wiatru) i czym jest.
 • Co to jest histo Definicja histo- pierwszy człon wyrazów złożonych wyrażający związek z tkanką co to jest.
 • Co to jest histogram Definicja histogram graficzna ilustracja w formie szeregu prostokątów, których wysokość charakteryzuje rozkład danej wielkości definicja.
 • Co to jest histydyna Definicja histydyna aminokwas występujący w wielu białkach, na przykład hemoglobinie. Użytkowany w leczeniu dolegliwości wrzodowej co znaczy.
 • Co to jest homeostaza Definicja umiejętność organizmu do utrzymywania w jego wnętrzu stałych warunków, polegająca na odpowiedniej koordynacji i regulacji mechanizmów życiowych; dążenie słownik.
 • Co to jest homogenizacja Definicja mechanizm, w trakcie którego otrzymuje się jednolitą, trwałą mieszaninę dwóch albo wielu składników niemieszających się ze sobą w normalnych uwarunkowaniach znaczenie.
 • Co to jest homojotermia Definicja homojotermia utrzymywanie stałej temp. ciała poprzez organizmy zwierzęce w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na przykład u ptaków i ssaków; stałocieplność czym jest.
 • Co to jest hormeza Definicja korzystnego wpływu małych dawek czynnika szkodliwego (na przykład substancji albo promieniowania) na organizm, który staje się szkodliwy (na przykład trujący co to jest.
 • Co to jest hormeza radiacyjna Definicja zdarzenie korzystnego wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, które przy wyższych dawkach skutkuje efekty dla niego szkodliwe definicja.
 • Co to jest huragan Definicja huragan, orkan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta co znaczy.
 • Co to jest hybrydyzacja Definicja hybrydyzacja, krzyżowanie kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian słownik.
 • Co to jest hydrofity Definicja przystosowane do życia w wodnym środowisku. Ich właściwością charakterystyczną jest słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy, pozbawiony włośników. Mają znaczenie.
 • Co to jest hydrogeologia Definicja geologii zajmujący się badaniem wód podziemnych, ich składem chemicznym, rozmieszczeniem i ich przemianami w historii Ziemi. Zajmuje się również możliwościami czym jest.
 • Co to jest heterofilia Definicja heterofilia występowanie różnego kształtu liści na tej samej roślinie, na przykład strzałka wodna co to jest.
 • Co to jest hydrozoologia Definicja hydrozoologia dział edukacji (zoologii i hydrobiologii) zajmujący się badaniem zwierząt wodnych definicja.
 • Co to jest hydroterapia Definicja hydroterapia, wodolecznictwo zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych co znaczy.
 • Co to jest halobionty Definicja halobionty rośliny i zwierzęta żyjące wyłącznie w wodach albo na glebach silnie zasolonych (ponad 50 słownik.
 • Co to jest hałas szynowy Definicja hałas szynowy hałas powodowany poprzez komunikację kolejową i tramwajową znaczenie.
 • Co to jest hydra Definicja hydra, stułbia jamochłon słodkowodny żyjący w wodach stojących czym jest.
 • Co to jest hydrant Definicja hydrant urządzenie w sieci wodociągowej zaopatrzone w zawór i obiekt połączeniowy z wężem, wykorzystywane do czerpania wody co to jest.
 • Co to jest hilobionty Definicja hilobionty organizmy żywe żyjące wyłącznie w środowisku leśnym definicja.
 • Co to jest helioenergetyka Definicja helioenergetyka dział energetyki przetwarzający energię słoneczną na inne postacie energii, na przykład energię cieplną albo elektryczną co znaczy.
 • Co to jest heliofity Definicja heliofity rośliny rozwijające się przy pełnym oświetleniu słonecznym, tak zwany rośliny światłolubne (brzoza słownik.
 • Co to jest hydrofilia Definicja hydrofilia zapylenie przy udziale wody znaczenie.
 • Co to jest helobionty Definicja helobionty organizmy żyjące na pograniczu siedlisk wodnych i lądowych czym jest.
 • Co to jest hemicelulozy Definicja cukrów występujących w okolicy celulozy i ligniny w zdrewniałych tkankach roślinnych, na przykład w drewnie, słomie. Są materiałem zapasowym ścian komórkowych co to jest.
 • Co to jest heliograf Definicja heliograf przyrząd użytkowany do pomiaru czasu nasłonecznienia danego miejsca definicja.
 • Co to jest heterosfera Definicja heterosfera część atmosfery Ziemi rozciągająca się od 90 do 100 km nad powierzchnią kuli ziemskiej co znaczy.
 • Co to jest hałas przemysłowy Definicja hałas przemysłowy hałas emitowany do środowiska z zakładów przemysłowych słownik.
 • Co to jest higroskop Definicja higroskop przyrząd do wskazywania zmian wilgotności powietrza (bez podziałki znaczenie.
 • Co to jest huby Definicja huby kolokwialna nazwa grzybów pasożytniczych z rodz. żagwiowatych, pasożytujących w tkankach pni drzew żywych albo na drewnie martwym czym jest.
 • Co to jest humolit Definicja humolit, borowina nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich co to jest.
 • Co to jest humus Definicja częściowo rozłożone w glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę definicja.
 • Co to jest higroskopijność Definicja higroskopijność właściwość ciał charakteryzująca się łatwym pochłanianiem wody i pary wodnej co znaczy.
 • Co to jest homozygota Definicja homozygota komórka albo osobnik powstały z połączenia się gamet o tym samym składzie genetycznym (allele słownik.
 • Co to jest histochemia Definicja histochemia edukacja o badaniu mechanizmów biochemicznych w tkankach; lokalizacja pierwiastków albo związków chemicznych, na przykład enzymów znaczenie.
 • Co to jest hodowla Definicja hodowla opieka nad postępem zwierząt albo roślin; także zabiegi zmierzające do doskonalenia cech dziedzicznych uprawianych roślin albo hodowlanych zwierząt czym jest.
 • Co to jest homosfera Definicja warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się od powierzchni Ziemi do wysokości 90-95 km, gdzie skład fundamentalnych gazów i ciężar cząsteczkowy jest stały co to jest.
 • Co to jest huminy Definicja huminy związki organiczne powstałe w procesie humifikacji i występujące w próchnicy, torfie, węglu kamiennym i brunatnym definicja.
 • Co to jest hydrat Definicja hydrat związek chemiczny zawierający w swych kryształach cząsteczki wody, na przykład gips CaSO4 · 2H2O co znaczy.
 • Co to jest hydratacja Definicja hydratacja podłączenie wody albo wodoru i tlenu poprzez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą słownik.
 • Co to jest hydrofobia Definicja hydrofobia wstręt do wody, występujący na przykład u zwierząt sucholubnych znaczenie.
 • Co to jest hipotermia Definicja obniżenie się temp. ciała człowieka albo zwierzęcia stałocieplnego (susły, nietoperze) w rezultacie nadmiernej straty ciepła. Jej powodami mogą być: znaczące czym jest.
 • Co to jest hipoteza Gai Definicja hipoteza głosząca, iż wszystkie żyjące na Ziemi organizmy prowadzą działania sprzężone dla zachowania optymalnych warunków życia na naszej planecie. Wszystkie co to jest.
 • Co to jest homologia Definicja występowanie w różnych organizmach narządów albo organów, mających podobną budowę, postęp embrionalny i geneza ewolucyjne, a których funkcje i wygląd definicja.
 • Co to jest hormon Definicja biologicznie czynna produkowana poprzez organizm ludzki albo zwierzęcy (jest to poprzez wyspecjalizowane komórki albo ich gruczoły), która koordynuje i co znaczy.
 • Co to jest hydrobiologia Definicja hydrobiologia dział biologii badający organizmy żyjące w wodzie i wzajemne zależności występujące pomiędzy zespołami organizmów a uwarunkowaniami ich środowiska słownik.
 • Co to jest hydrochoria Definicja rozprzestrzenianie się roślin wodnych i nadwodnych przy udziale wody. Nasiona albo zarodniki tych roślin, rozsiewane poprzez płynącą wodę, są wyposażone w znaczenie.
 • Co to jest hydrofile Definicja hydrofile rośliny albo zwierzęta przystosowane do życia w wilgoci (w wodzie albo w podmokłej glebie czym jest.
 • Co to jest hydrosfera Definicja Ziemi obejmująca wody powierzchniowe, wody podziemne, lodowce i parę wodną w atmosferze i w skorupie ziemskiej. Zasoby hydrosfery ocenia się na około 1.4 mld co to jest.
 • Co to jest hormonizacja Definicja hormonizacja wykorzystywanie preparatów syntetycznych w celu pobudzenia albo zahamowania wzrostu i rozwoju roślin definicja.
 • Co to jest hilofile Definicja hilofile rośliny, dla których środowiskiem sprzyjającym do rozwoju jest las co znaczy.
 • Co to jest helowce Definicja szlachetne ekipa pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon słownik.
 • Co to jest homojotermiczne Definicja stałocieplne zwierzęta zwierzęta, których organizmy mają umiejętność utrzymywania stałej temp. wewnętrznej ciała w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na znaczenie.
 • Co to jest hałas środowiskowy Definicja hałas występujący w środowisku zewnętrznym, powstały w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące składowe hałasu środowiskowego: hałas czym jest.
 • Co to jest helokreny Definicja bagienne powstające, gdy woda przesącza się od dołu poprzez warstwę ziemi i tworzy podmokłe, zarośnięte bagnisko. Ten typ źródeł zasiedlają drobne bezkręgowce co to jest.
 • Co to jest hibernacja Definicja zwolnienie mechanizmów życiowych organizmu pod wpływem środków farmakologicznych albo obniżenia temp. organizmu; nie wszystkie zwierzęta stałocieplne zapadają definicja.
 • Co to jest hydrotropizm Definicja hydrotropizm reakcja organizmów roślin w kierunku wzrostu nasycenia podłoża wodą, na przykład zarządzanie się korzeni do miejsc wilgotnych co znaczy.
 • Co to jest hydroponika Definicja bezglebowa uprawa roślin na pożywkach płynnych, gdzie zanurzone są korzenie. Mechaniczne oparcie stanowi dla rośliny żwir, piasek albo włókna syntetyczne słownik.
 • Co to jest higro Definicja higro- pierwszy człon wyrazu wyrażający związek z wilgocią, na przykład higroskop znaczenie.
 • Co to jest higronastia Definicja higronastia reakcja roślin spowodowana zmianą wilgotności, na przykład zamykanie się aparatów szparkowych w liściach w trakcie suszy czym jest.
 • Co to jest higrostat Definicja higrostat urządzenie użytkowane w automatycznej regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu zamkniętym co to jest.
 • Co to jest hydroliza Definicja hydroliza rozkład substancji chemicznych pod wpływem wody definicja.
 • Co to jest humifikacja Definicja mechanizm przekształcania się substancji organicznych (szczątków roślinnych albo zwierzęcych) w próchnicę (humus) pod wpływem drobnoustrojów glebowych i co znaczy.
 • Co to jest histopatologia Definicja histopatologia dział patologii zajmujący się mikroskopowym badaniem zmian chorobowych w komórkach i tkankach. Badanie użytkowane w diagnostyce medycznej słownik.
 • Co to jest hydrometria Definicja hydrometria dział hydrologii zajmujący się zmianami poziomu wód powierzchniowych, pomiarami ich głębokości (rzek, jezior) i ruchem i przepływem wody znaczenie.
 • Co to jest homotermia Definicja homotermia zdarzenie wyrównywania temp. wody w jeziorze (w określonej warstwie albo w całej toni) występujące w trakcie cyrkulacji wiosennej i jesiennej czym jest.
 • Co to jest hydrofon Definicja hydroakustyczne wykorzystywane do odbioru fal akustycznych rozchodzących się w wodzie. Wykorzystuje się je w łączności podwodnej i hydrolokacji co to jest.
 • Co to jest hydrologia Definicja hydrologia edukacja badająca zjawiska i mechanizmy przebiegające w hydrosferze z wyłączeniem mórz i oceanów definicja.
 • Co to jest homojohydry Definicja homojohydry organizmy wodne utrzymujące stałe stężenie swych płynów ustrojowych przy zmiennym stężeniu roztworu środowiska bytowego co znaczy.
 • Co to jest higrograf Definicja higrograf przyrząd wykorzystywany do automatycznej rejestracji zmiany wilgotności gazów słownik.
 • Co to jest homo Definicja homo- przedrostek w złożeniach: taki sam; jednakowy, na przykład homologiczny (o takiej samej strukturze znaczenie.
 • Co to jest histogeneza Definicja histogeneza mechanizm tworzenia i różnicowania się tkanek w rozwoju zarodkowym człowieka i zwierząt czym jest.
 • Co to jest higrometr Definicja higrometr przyrząd stosowany do pomiaru wilgotności gazów co to jest.
 • Co to jest higrofile Definicja higrofile organizmy żywe, dla których miejsca wilgotne są sprzyjającym do rozwoju środowiskiem, na przykład wije, ślimak winniczek, żaby, dżdżownice definicja.
 • Co to jest higrofity Definicja narastające w miejscach wilgotnych. Mają słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy i nie są odporne na suszę. Należą do nich: paprotniki, rzeżucha łąkowa, begonie co znaczy.
 • Co to jest H Definicja i najprostszy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp. Tw słownik.
 • Co to jest habitus Definicja habitus zespół cech charakterystycznych dla danego gatunku składających się na wygląd zewnętrzny i zachowanie osobnika znaczenie.
 • Co to jest hadal Definicja hadal przydenna strefa największych głębin oceanicznych, rowów i zapadlisk, rozciągająca się w głąb od 6000 m. Występuje w niej wysokie ciśnienie i ciemność czym jest.
 • Co to jest hala Definicja hala łąka górska położona ponad granicy lasu co to jest.
 • Co to jest halo Definicja optyczne wywołane załamaniem (odbiciem) promieni Słońca albo Księżyca w kryształkach lodu, znajdujących się w górnych warstwach atmosfery. Widoczne przeważnie definicja.
 • Co to jest hemikryptofity Definicja rośliny o pączkach odnowieniowych znajdujących się na powierzchni gleby albo tuż pod jej powierzchnią, które chronione są przed niekorzystnymi uwarunkowaniami co znaczy.
 • Co to jest hemimetabolia Definicja hemimetabolia przemiana larwy owada w postać dojrzałą, bez wystąpienia stadium poczwarki, na przykład u świerszczy, ważek słownik.
 • Co to jest halofity Definicja słonorośla rośliny żyjące na glebach zasolonych chlorkami, węglanami i siarczanami sodu, magnezu i wapnia, na przykład chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w znaczenie.
 • Co to jest halogenek Definicja halogenek dwuskładnikowy związek chemiczny pierwiastków z fluorowcami (halogenkami). Może być chlorkiem, bromkiem, jodkiem albo fluorkiem czym jest.
 • Co to jest hałas Definicja niepożądane, niemiłe, dokuczliwe albo szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły i części organizmu człowieka. Mierzy się co to jest.
 • Co to jest hałas drogowy Definicja hałas drogowy hałas emitowany poprzez środki komunikacji drogowej albo ulicznej definicja.
 • Co to jest hałas lotniczy Definicja hałas lotniczy hałas pochodzący od ruchu lotniczego co znaczy.
 • Co to jest hałda Definicja hałda wysypisko odpadów przemysłowych albo komunalnych słownik.
 • Co to jest haptotropizm Definicja tigmotropizm reakcja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a znaczenie.
 • Co to jest heksan Definicja heksan węglowodór zbudowany z sześciu atomów węgla (C6H14). Bezbarwna, lotna, palna ciecz. Miesza się z alkoholem, acetonem. Składnik paliw i rozpuszczalników czym jest.
 • Co to jest heksozy Definicja najwyższym stopniu rozpowszechnione w przyrodzie monosacharydy o sześciu atomach węgla. Atomy w cząsteczce heksozy mogą być różnie uporządkowane co to jest.
 • Co to jest heliofile Definicja zwierzęta żyjące w miejscach nasłonecznionych (na przykład przewarzająca część gadów i owadów) i rośliny światłolubne (dziewanna wielkokwiatowa definicja.
 • Co to jest heliofizyka Definicja heliofizyka dział astrofizyki zajmujący się obserwacją i teoretycznymi badaniami Słońca co znaczy.
 • Co to jest helioskop Definicja helioskop przyrząd poświęcony do obserwacji Słońca słownik.
 • Co to jest helioterapia Definicja helioterapia sposób leczenia, gdzie wykorzystuje się naświetlenie promieniami słonecznymi w dziedzinie podczerwonym i nadfioletowym znaczenie.
 • Co to jest heliotropizm Definicja heliotropizm zdarzenie reakcji roślin na promieniowanie słoneczne; rośliny obracają się w kierunku Słońca, na przykład kwiaty słonecznika czym jest.
 • Co to jest helofity Definicja żyjące na bagnach i terenach podmokłych. Należą do nich: pałka wodna, trzcina pospolita, tatarak zwykły, sit rozpierzchły. Przyczyniają się do zarastania co to jest.
 • Co to jest hematofagi Definicja zwierzęta, które odżywiają się krwią innych zwierząt, na przykład samice komarów, pijawki, nie wszystkie gatunki nietoperzy i nie wszystkie gatunki definicja.
 • Co to jest heptan Definicja gatunku alkanów (C7H16). Bezbarwna, lotna i łatwopalna ciecz. Otrzmuje się go z ropy naftowej w procesie destylacji. Stosuje się raczej do otrzymywania co znaczy.
 • Co to jest herbicydy Definicja substancje chemiczne użytkowane do niszczenia chwastów. Działaja na rośliny kontaktowo albo wnikają do ich wnętrza. Przewarzająca część z nich działa wybiórczo słownik.
 • Co to jest heterotermy Definicja zdolne do okresowego obniżania temp. ciała, na przykład niedźwiedź, suseł, jeż, świstak, nietoperz. Gdy w środowisku występuje korzystna dla nich temp., są to znaczenie.
 • Co to jest heterotrofizm Definicja heterotrofizm, cudzożywność odżywianie opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i zwierzęta czym jest.
 • Co to jest heterotrofy Definicja organizmy odżywiające się substancjami organicznymi. Należą do nich: zwierzęta, grzyby, pasożytnicze i saprofityczne bakterie, pasożytnicze rośliny. Nie są co to jest.
 • Co to jest Hg Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 80, masie atomowej 200.59 i gęstości = 13.55 g·cm-3. Topi się w temp. Tt definicja.
 • Co to jest higiena Definicja medycyny zajmujący się wpływem środowiska naturalnego (albo sztucznego) na zdrowie ludzkie, którego celem jest eliminacja czynników niekorzystnych, przy co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy, Herbicydy, Heptan, Hematofagi, Helofity, Heliotropizm, Helioterapia, Helioskop, Heliofizyka, Heliofile co to znaczy.

Słownik Higiena, Hg, Heterotrofy, Heterotrofizm, Heterotermy co to jest.