ZNACZENIE Hilofile, Hałas Szynowy, Huragan, Heterotrofy, Hydratacja, Hematofagi, Higrostat.
przykłady hilofile hałas co to jest

Definicje fizyka na H

 • Co to jest hylobiologia Definicja hylobiologia dział biologii badający zespoły leśne co to jest.
 • Co to jest halofity Definicja słonorośla rośliny żyjące na glebach zasolonych chlorkami, węglanami i siarczanami sodu, magnezu i wapnia, na przykład chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w definicja.
 • Co to jest hipotermia Definicja obniżenie się temp. ciała człowieka albo zwierzęcia stałocieplnego (susły, nietoperze) w rezultacie nadmiernej straty ciepła. Jej powodami mogą być: znaczące co znaczy.
 • Co to jest higrograf Definicja higrograf przyrząd wykorzystywany do automatycznej rejestracji zmiany wilgotności gazów słownik.
 • Co to jest hałas Definicja niepożądane, niemiłe, dokuczliwe albo szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły i części organizmu człowieka. Mierzy się znaczenie.
 • Co to jest hipertermia Definicja przegrzanie organizmu zwierząt stałocieplnych spowodowane nadmiarem ciepła wytworzonego w organizmie (na przykład w trakcie dolegliwości, zaburzenia czym jest.
 • Co to jest helioenergetyka Definicja helioenergetyka dział energetyki przetwarzający energię słoneczną na inne postacie energii, na przykład energię cieplną albo elektryczną co oznacza.
 • Co to jest homologia Definicja występowanie w różnych organizmach narządów albo organów, mających podobną budowę, postęp embrionalny i geneza ewolucyjne, a których funkcje i wygląd krzyżówka.
 • Co to jest haptotropizm Definicja tigmotropizm reakcja ruchowa organizmów żywych albo ich organów spowodowana impulsem dotyku, na przykład przy dotyku czułki koralowców są wciągane do ciała, a najlepszy.
 • Co to jest hydrologia Definicja hydrologia edukacja badająca zjawiska i mechanizmy przebiegające w hydrosferze z wyłączeniem mórz i oceanów przykłady.
 • Co to jest higrofity Definicja narastające w miejscach wilgotnych. Mają słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy i nie są odporne na suszę. Należą do nich: paprotniki, rzeżucha łąkowa, begonie encyklopedia.
 • Co to jest helioterapia Definicja helioterapia sposób leczenia, gdzie wykorzystuje się naświetlenie promieniami słonecznymi w dziedzinie podczerwonym i nadfioletowym jak działa.
 • Co to jest histogram Definicja histogram graficzna ilustracja w formie szeregu prostokątów, których wysokość charakteryzuje rozkład danej wielkości czy jest.
 • Co to jest hydrozoologia Definicja hydrozoologia dział edukacji (zoologii i hydrobiologii) zajmujący się badaniem zwierząt wodnych pojęcie.
 • Co to jest hydrofobia Definicja hydrofobia wstręt do wody, występujący na przykład u zwierząt sucholubnych wyjaśnienie.
 • Co to jest histo Definicja histo- pierwszy człon wyrazów złożonych wyrażający związek z tkanką opis.
 • Co to jest hałas lotniczy Definicja hałas lotniczy hałas pochodzący od ruchu lotniczego informacje.
 • Co to jest hadal Definicja hadal przydenna strefa największych głębin oceanicznych, rowów i zapadlisk, rozciągająca się w głąb od 6000 m. Występuje w niej wysokie ciśnienie i ciemność co to jest.
 • Co to jest helioskop Definicja helioskop przyrząd poświęcony do obserwacji Słońca definicja.
 • Co to jest heksan Definicja heksan węglowodór zbudowany z sześciu atomów węgla (C6H14). Bezbarwna, lotna, palna ciecz. Miesza się z alkoholem, acetonem. Składnik paliw i rozpuszczalników co znaczy.
 • Co to jest histopatologia Definicja histopatologia dział patologii zajmujący się mikroskopowym badaniem zmian chorobowych w komórkach i tkankach. Badanie użytkowane w diagnostyce medycznej słownik.
 • Co to jest heterotrofizm Definicja heterotrofizm, cudzożywność odżywianie opierające na przyjmowaniu pokarmu z zewnątrz. Tym metodą odżywia się przewarzająca część bakterii, grzyby i zwierzęta znaczenie.
 • Co to jest higroskop Definicja higroskop przyrząd do wskazywania zmian wilgotności powietrza (bez podziałki czym jest.
 • Co to jest homeostaza Definicja umiejętność organizmu do utrzymywania w jego wnętrzu stałych warunków, polegająca na odpowiedniej koordynacji i regulacji mechanizmów życiowych; dążenie co oznacza.
 • Co to jest huminy Definicja huminy związki organiczne powstałe w procesie humifikacji i występujące w próchnicy, torfie, węglu kamiennym i brunatnym krzyżówka.
 • Co to jest heliofity Definicja heliofity rośliny rozwijające się przy pełnym oświetleniu słonecznym, tak zwany rośliny światłolubne (brzoza najlepszy.
 • Co to jest hibernacja Definicja zwolnienie mechanizmów życiowych organizmu pod wpływem środków farmakologicznych albo obniżenia temp. organizmu; nie wszystkie zwierzęta stałocieplne zapadają przykłady.
 • Co to jest higiena Definicja medycyny zajmujący się wpływem środowiska naturalnego (albo sztucznego) na zdrowie ludzkie, którego celem jest eliminacja czynników niekorzystnych, przy encyklopedia.
 • Co to jest homojotermiczne Definicja stałocieplne zwierzęta zwierzęta, których organizmy mają umiejętność utrzymywania stałej temp. wewnętrznej ciała w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na jak działa.
 • Co to jest hormeza Definicja korzystnego wpływu małych dawek czynnika szkodliwego (na przykład substancji albo promieniowania) na organizm, który staje się szkodliwy (na przykład trujący czy jest.
 • Co to jest helobionty Definicja helobionty organizmy żyjące na pograniczu siedlisk wodnych i lądowych pojęcie.
 • Co to jest hydroponika Definicja bezglebowa uprawa roślin na pożywkach płynnych, gdzie zanurzone są korzenie. Mechaniczne oparcie stanowi dla rośliny żwir, piasek albo włókna syntetyczne wyjaśnienie.
 • Co to jest heterosfera Definicja heterosfera część atmosfery Ziemi rozciągająca się od 90 do 100 km nad powierzchnią kuli ziemskiej opis.
 • Co to jest heksozy Definicja najwyższym stopniu rozpowszechnione w przyrodzie monosacharydy o sześciu atomach węgla. Atomy w cząsteczce heksozy mogą być różnie uporządkowane informacje.
 • Co to jest homosfera Definicja warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się od powierzchni Ziemi do wysokości 90-95 km, gdzie skład fundamentalnych gazów i ciężar cząsteczkowy jest stały co to jest.
 • Co to jest heliofile Definicja zwierzęta żyjące w miejscach nasłonecznionych (na przykład przewarzająca część gadów i owadów) i rośliny światłolubne (dziewanna wielkokwiatowa definicja.
 • Co to jest hydrobiologia Definicja hydrobiologia dział biologii badający organizmy żyjące w wodzie i wzajemne zależności występujące pomiędzy zespołami organizmów a uwarunkowaniami ich środowiska co znaczy.
 • Co to jest hydrotropizm Definicja hydrotropizm reakcja organizmów roślin w kierunku wzrostu nasycenia podłoża wodą, na przykład zarządzanie się korzeni do miejsc wilgotnych słownik.
 • Co to jest humifikacja Definicja mechanizm przekształcania się substancji organicznych (szczątków roślinnych albo zwierzęcych) w próchnicę (humus) pod wpływem drobnoustrojów glebowych i znaczenie.
 • Co to jest hydrofile Definicja hydrofile rośliny albo zwierzęta przystosowane do życia w wilgoci (w wodzie albo w podmokłej glebie czym jest.
 • Co to jest higrometr Definicja higrometr przyrząd stosowany do pomiaru wilgotności gazów co oznacza.
 • Co to jest huby Definicja huby kolokwialna nazwa grzybów pasożytniczych z rodz. żagwiowatych, pasożytujących w tkankach pni drzew żywych albo na drewnie martwym krzyżówka.
 • Co to jest hiperpasożyt Definicja nadpasożyt pasożyt żyjący i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane najlepszy.
 • Co to jest histydyna Definicja histydyna aminokwas występujący w wielu białkach, na przykład hemoglobinie. Użytkowany w leczeniu dolegliwości wrzodowej przykłady.
 • Co to jest homojohydry Definicja homojohydry organizmy wodne utrzymujące stałe stężenie swych płynów ustrojowych przy zmiennym stężeniu roztworu środowiska bytowego encyklopedia.
 • Co to jest homojotermia Definicja homojotermia utrzymywanie stałej temp. ciała poprzez organizmy zwierzęce w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na przykład u ptaków i ssaków; stałocieplność jak działa.
 • Co to jest hydrofon Definicja hydroakustyczne wykorzystywane do odbioru fal akustycznych rozchodzących się w wodzie. Wykorzystuje się je w łączności podwodnej i hydrolokacji czy jest.
 • Co to jest hydrofilia Definicja hydrofilia zapylenie przy udziale wody pojęcie.
 • Co to jest homo Definicja homo- przedrostek w złożeniach: taki sam; jednakowy, na przykład homologiczny (o takiej samej strukturze wyjaśnienie.
 • Co to jest heliotropizm Definicja heliotropizm zdarzenie reakcji roślin na promieniowanie słoneczne; rośliny obracają się w kierunku Słońca, na przykład kwiaty słonecznika opis.
 • Co to jest hydroliza Definicja hydroliza rozkład substancji chemicznych pod wpływem wody informacje.
 • Co to jest hydra Definicja hydra, stułbia jamochłon słodkowodny żyjący w wodach stojących co to jest.
 • Co to jest humus Definicja częściowo rozłożone w glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę definicja.
 • Co to jest helowce Definicja szlachetne ekipa pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon co znaczy.
 • Co to jest histogeneza Definicja histogeneza mechanizm tworzenia i różnicowania się tkanek w rozwoju zarodkowym człowieka i zwierząt słownik.
 • Co to jest hydroterapia Definicja hydroterapia, wodolecznictwo zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych znaczenie.
 • Co to jest heterotermy Definicja zdolne do okresowego obniżania temp. ciała, na przykład niedźwiedź, suseł, jeż, świstak, nietoperz. Gdy w środowisku występuje korzystna dla nich temp., są to czym jest.
 • Co to jest hydrochoria Definicja rozprzestrzenianie się roślin wodnych i nadwodnych przy udziale wody. Nasiona albo zarodniki tych roślin, rozsiewane poprzez płynącą wodę, są wyposażone w co oznacza.
 • Co to jest helofity Definicja żyjące na bagnach i terenach podmokłych. Należą do nich: pałka wodna, trzcina pospolita, tatarak zwykły, sit rozpierzchły. Przyczyniają się do zarastania krzyżówka.
 • Co to jest hałas środowiskowy Definicja hałas występujący w środowisku zewnętrznym, powstały w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące składowe hałasu środowiskowego: hałas najlepszy.
 • Co to jest hodowla Definicja hodowla opieka nad postępem zwierząt albo roślin; także zabiegi zmierzające do doskonalenia cech dziedzicznych uprawianych roślin albo hodowlanych zwierząt przykłady.
 • Co to jest halogenek Definicja halogenek dwuskładnikowy związek chemiczny pierwiastków z fluorowcami (halogenkami). Może być chlorkiem, bromkiem, jodkiem albo fluorkiem encyklopedia.
 • Co to jest helokreny Definicja bagienne powstające, gdy woda przesącza się od dołu poprzez warstwę ziemi i tworzy podmokłe, zarośnięte bagnisko. Ten typ źródeł zasiedlają drobne bezkręgowce jak działa.
 • Co to jest hemimetabolia Definicja hemimetabolia przemiana larwy owada w postać dojrzałą, bez wystąpienia stadium poczwarki, na przykład u świerszczy, ważek czy jest.
 • Co to jest hemicelulozy Definicja cukrów występujących w okolicy celulozy i ligniny w zdrewniałych tkankach roślinnych, na przykład w drewnie, słomie. Są materiałem zapasowym ścian komórkowych pojęcie.
 • Co to jest higroskopijność Definicja higroskopijność właściwość ciał charakteryzująca się łatwym pochłanianiem wody i pary wodnej wyjaśnienie.
 • Co to jest heptan Definicja gatunku alkanów (C7H16). Bezbarwna, lotna i łatwopalna ciecz. Otrzmuje się go z ropy naftowej w procesie destylacji. Stosuje się raczej do otrzymywania opis.
 • Co to jest hydrant Definicja hydrant urządzenie w sieci wodociągowej zaopatrzone w zawór i obiekt połączeniowy z wężem, wykorzystywane do czerpania wody informacje.
 • Co to jest heliograf Definicja heliograf przyrząd użytkowany do pomiaru czasu nasłonecznienia danego miejsca co to jest.
 • Co to jest hydrat Definicja hydrat związek chemiczny zawierający w swych kryształach cząsteczki wody, na przykład gips CaSO4 · 2H2O definicja.
 • Co to jest habitus Definicja habitus zespół cech charakterystycznych dla danego gatunku składających się na wygląd zewnętrzny i zachowanie osobnika co znaczy.
 • Co to jest hałas drogowy Definicja hałas drogowy hałas emitowany poprzez środki komunikacji drogowej albo ulicznej słownik.
 • Co to jest H Definicja i najprostszy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp. Tw znaczenie.
 • Co to jest hydrobionty Definicja hydrobionty organizmy (zwierzęce albo roślinne) żyjące w środowisku wodnym czym jest.
 • Co to jest hipoteza układów klimaksowych Definicja klimaksowych koncepcja głosząca, iż naturalna biocenoza jest przystosowana do całego mechanizmu czynników abiotycznych (klimatu, gleby, pożarów, wiatru) i co oznacza.
 • Co to jest hałda Definicja hałda wysypisko odpadów przemysłowych albo komunalnych krzyżówka.
 • Co to jest hala Definicja hala łąka górska położona ponad granicy lasu najlepszy.
 • Co to jest hybrydyzacja Definicja hybrydyzacja, krzyżowanie kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian przykłady.
 • Co to jest hydrometria Definicja hydrometria dział hydrologii zajmujący się zmianami poziomu wód powierzchniowych, pomiarami ich głębokości (rzek, jezior) i ruchem i przepływem wody encyklopedia.
 • Co to jest hydrogeologia Definicja geologii zajmujący się badaniem wód podziemnych, ich składem chemicznym, rozmieszczeniem i ich przemianami w historii Ziemi. Zajmuje się również możliwościami jak działa.
 • Co to jest higrofile Definicja higrofile organizmy żywe, dla których miejsca wilgotne są sprzyjającym do rozwoju środowiskiem, na przykład wije, ślimak winniczek, żaby, dżdżownice czy jest.
 • Co to jest Hg Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 80, masie atomowej 200.59 i gęstości = 13.55 g·cm-3. Topi się w temp. Tt pojęcie.
 • Co to jest hormeza radiacyjna Definicja zdarzenie korzystnego wpływu małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, które przy wyższych dawkach skutkuje efekty dla niego szkodliwe wyjaśnienie.
 • Co to jest hormonizacja Definicja hormonizacja wykorzystywanie preparatów syntetycznych w celu pobudzenia albo zahamowania wzrostu i rozwoju roślin opis.
 • Co to jest hydrofity Definicja przystosowane do życia w wodnym środowisku. Ich właściwością charakterystyczną jest słabo rozwinięty mechanizm korzeniowy, pozbawiony włośników. Mają informacje.
 • Co to jest homogenizacja Definicja mechanizm, w trakcie którego otrzymuje się jednolitą, trwałą mieszaninę dwóch albo wielu składników niemieszających się ze sobą w normalnych uwarunkowaniach co to jest.
 • Co to jest histochemia Definicja histochemia edukacja o badaniu mechanizmów biochemicznych w tkankach; lokalizacja pierwiastków albo związków chemicznych, na przykład enzymów definicja.
 • Co to jest hormon Definicja biologicznie czynna produkowana poprzez organizm ludzki albo zwierzęcy (jest to poprzez wyspecjalizowane komórki albo ich gruczoły), która koordynuje i co znaczy.
 • Co to jest heliofizyka Definicja heliofizyka dział astrofizyki zajmujący się obserwacją i teoretycznymi badaniami Słońca słownik.
 • Co to jest hydrosfera Definicja Ziemi obejmująca wody powierzchniowe, wody podziemne, lodowce i parę wodną w atmosferze i w skorupie ziemskiej. Zasoby hydrosfery ocenia się na około 1.4 mld znaczenie.
 • Co to jest hałas przemysłowy Definicja hałas przemysłowy hałas emitowany do środowiska z zakładów przemysłowych czym jest.
 • Co to jest halobionty Definicja halobionty rośliny i zwierzęta żyjące wyłącznie w wodach albo na glebach silnie zasolonych (ponad 50 co oznacza.
 • Co to jest homozygota Definicja homozygota komórka albo osobnik powstały z połączenia się gamet o tym samym składzie genetycznym (allele krzyżówka.
 • Co to jest higro Definicja higro- pierwszy człon wyrazu wyrażający związek z wilgocią, na przykład higroskop najlepszy.
 • Co to jest hemikryptofity Definicja rośliny o pączkach odnowieniowych znajdujących się na powierzchni gleby albo tuż pod jej powierzchnią, które chronione są przed niekorzystnymi uwarunkowaniami przykłady.
 • Co to jest herbicydy Definicja substancje chemiczne użytkowane do niszczenia chwastów. Działaja na rośliny kontaktowo albo wnikają do ich wnętrza. Przewarzająca część z nich działa wybiórczo encyklopedia.
 • Co to jest hilobionty Definicja hilobionty organizmy żywe żyjące wyłącznie w środowisku leśnym jak działa.
 • Co to jest hipoteza Gai Definicja hipoteza głosząca, iż wszystkie żyjące na Ziemi organizmy prowadzą działania sprzężone dla zachowania optymalnych warunków życia na naszej planecie. Wszystkie czy jest.
 • Co to jest halo Definicja optyczne wywołane załamaniem (odbiciem) promieni Słońca albo Księżyca w kryształkach lodu, znajdujących się w górnych warstwach atmosfery. Widoczne przeważnie pojęcie.
 • Co to jest homotermia Definicja homotermia zdarzenie wyrównywania temp. wody w jeziorze (w określonej warstwie albo w całej toni) występujące w trakcie cyrkulacji wiosennej i jesiennej wyjaśnienie.
 • Co to jest humolit Definicja humolit, borowina nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich opis.
 • Co to jest hipotermy Definicja hipotermy źródła o temp. wody niższej od 18°C, ale wyższej od średniej temp. rocznej wód powierzchniowych określonego terenu informacje.
 • Co to jest higronastia Definicja higronastia reakcja roślin spowodowana zmianą wilgotności, na przykład zamykanie się aparatów szparkowych w liściach w trakcie suszy co to jest.
 • Co to jest heterofilia Definicja heterofilia występowanie różnego kształtu liści na tej samej roślinie, na przykład strzałka wodna definicja.
 • Co to jest higrostat Definicja higrostat urządzenie użytkowane w automatycznej regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu zamkniętym co znaczy.
 • Co to jest hematofagi Definicja zwierzęta, które odżywiają się krwią innych zwierząt, na przykład samice komarów, pijawki, nie wszystkie gatunki nietoperzy i nie wszystkie gatunki słownik.
 • Co to jest hydratacja Definicja hydratacja podłączenie wody albo wodoru i tlenu poprzez cząsteczki chemiczne ulegające reakcji z wodą znaczenie.
 • Co to jest heterotrofy Definicja organizmy odżywiające się substancjami organicznymi. Należą do nich: zwierzęta, grzyby, pasożytnicze i saprofityczne bakterie, pasożytnicze rośliny. Nie są czym jest.
 • Co to jest huragan Definicja huragan, orkan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta co oznacza.
 • Co to jest hałas szynowy Definicja hałas szynowy hałas powodowany poprzez komunikację kolejową i tramwajową krzyżówka.
 • Co to jest hilofile Definicja hilofile rośliny, dla których środowiskiem sprzyjającym do rozwoju jest las najlepszy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja ZNACZENIE Hilofile, Hałas Szynowy, Huragan, Heterotrofy, Hydratacja, Hematofagi, Higrostat, Heterofilia, Higronastia, Hipotermy, Humolit, Homotermia, Halo, Hipoteza Gai co to znaczy.

Słownik Przykłady Hilofile, Hałas Szynowy, Huragan, Heterotrofy, Hydratacja co to jest.