CZYM JEST Gliceryna, Grunty Orne, Gatunki Introdukowane, Gatunki Reliktowe, Gaz Ziemny, Generacja.
przykłady gliceryna grunty co to jest

Definicje fizyka na G

 • Co to jest gatunki zagrożone Definicja gatunki roślinne albo zwierzęce występujące na ograniczonym obszarze, których małe i spadkowe liczebności są rezultatem oddziaływania niekorzystnych czynników co to jest.
 • Co to jest grad Definicja grad opad atmosferyczny bryłek lodu o średnicy ponad 5 mm, regularnie połączony z ulewnym deszczem definicja.
 • Co to jest gwiazda Definicja gwiazda ciało niebieskie, które samo świeci w rezultacie zachodzących w nim reakcji termojądrowych. Tworzą go rozżarzone gazy i plazma co znaczy.
 • Co to jest gatunki alochtoniczne (alochtoniczne), gatunki obce Definicja alochtoniczne (alochtoniczne), gatunki obce napływowe organizmy roślinne i zwierzęce pochodzące z innego ekosystemu albo obszaru geograficznego. Odpowiednikiem słownik.
 • Co to jest gospodarka ekstensywna Definicja ekstensywna mechanizm ekonomiczny charakteryzujący się w miarę niską wydajnością produkcji, niskimi nakładami pracy i środków. Zysk otrzymywany jest w znaczenie.
 • Co to jest gnojowica Definicja gnojowica mieszanina kału, moczu i resztek pasz i wody stosowanych w hodowli zwierząt; płynny nawóz organiczny czym jest.
 • Co to jest garbnik Definicja chemiczne naturalne albo syntetyczne mające cecha łączenia się w odpowiednich uwarunkowaniach z białkiem zwierzęcym (kolagenem) zawartym w skórze i co oznacza.
 • Co to jest geotropizm Definicja organizmów roślinnych na siłę ciężkości, która przejawia się utrzymywaniem roślin w odpowiednim kierunku w relacji do kierunku tej siły, na przykład korzenie krzyżówka.
 • Co to jest grafit Definicja krystaliczna węgla. Miękka substancja, idealnie łupliwa, odporna chemicznie, tłusta w dotyku, barwy czarnej albo stalowoszarej, o gęstości = 2.1-2.25 g·cm-3 i najlepszy.
 • Co to jest gronkowce Definicja gronkowce kuliste bakterie, spośród których nieliczne gatunki chorobotwórcze powodują schorzenia ropne albo zatrucia pokarmowe przykłady.
 • Co to jest gnicie Definicja beztlenowego rozkładu martwych resztek organicznych pod wpływem działania mikroorganizmów (raczej bakterii beztlenowych). W trakcie gnicia powstają produkty encyklopedia.
 • Co to jest gazolina Definicja gazolina mieszanina węglowodorów, pozyskiwana z destylacji ropy naftowej. Stosuje się jako paliwo silnikowe i jako rozpuszczalnik jak działa.
 • Co to jest glicerol Definicja związek organiczny (HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim czy jest.
 • Co to jest gejzer Definicja gorącej wody wydobywającej się okresowo z głębi ziemi w formie fontanny na wysokość od kilku do około 65 m. Występują na terenach wulkanicznych, na przykład w pojęcie.
 • Co to jest genotyp Definicja genotyp zespół wszystkich genów organizmu, wynikający ze składu genów wyjaśnienie.
 • Co to jest grzbiet Definicja grzbiet wierzchołek góry, wzniesienia albo górna część łańcucha górskiego opis.
 • Co to jest gleba bagienna Definicja gleba bagienna gleba odznaczająca się sporą zawartością słabo rozłożonych substancji organicznych, powstała na wysokich i niskich torfowiskach informacje.
 • Co to jest gleba gliniasta Definicja gleba gliniasta gleba niewiele zasobna w przyswajalne składniki pokarmowe. W jej skład wchodzi także 20% iłu i niewielki proc. pyłu i piasku co to jest.
 • Co to jest geobonity Definicja organizmów żyjących w glebie, na przykład bakterie, sinice, glony (okrzemki, zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, owady (chrząszcze, termity definicja.
 • Co to jest geofizyka Definicja zajmująca się wszelkimi procesami i zjawiskami fizycznymi, które zachodzą we wszystkich geosferach Ziemi, jest to we wnętrzu Ziemi, litosferze, hydrosferze i co znaczy.
 • Co to jest geosystem Definicja geosystem ekologiczny układ obejmujący wszystkie ekosystemy świata słownik.
 • Co to jest glutyna Definicja glutyna kluczowy składnik klejów zwierzęcych i żelatyny, który otrzymuje się w rezultacie działania wrzącej wody na kolagen znaczenie.
 • Co to jest grzyby Definicja cudzożywne nie mające ciałek zieleni, żyjące saprofitycznie albo pasożytniczo. Plechy ich składają się z poszczególnych nici, zwanych strzępkami, splecionych czym jest.
 • Co to jest gradient Definicja zmiany określonej wielkości (na przykład temp., ciśnienia, potencjału elektrycznego) przypadającej na jednostkę odległości. Na przykład natężenie pola co oznacza.
 • Co to jest gruczoły Definicja gruczoły narządy człowieka albo zwierząt, które wydzielają substancje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, na przykład hormony krzyżówka.
 • Co to jest gatunki endemiczne Definicja gatunki endemiczne gatunki roślinne i zwierzęce występujące na ustalonym terenie, używane do oceny zmian środowiska i historii gatunku najlepszy.
 • Co to jest gady Definicja lądowych kręgowców zmiennocieplnych, oddychających powietrzem atmosferycznym dzięki płuc. Pokryte są skórą ze zrogowaciałego naskórka nieprzepuszczalnego dla przykłady.
 • Co to jest grupa hydroksylowa Definicja ekipa hydroksylowa ekipa funkcyjna - OH występująca w fenolach i alkoholach encyklopedia.
 • Co to jest GRID, Global Resource Information Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) Definicja Resource Information Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) geograficzne mechanizmy informacji i teledetekcję. Przetwarza i udostępnia jak działa.
 • Co to jest geo Definicja geo- pierwszy człon wyrazów złożonych, mający związek znaczeniowy z ziemią, skorupą ziemską i kulą ziemską, na przykład geofizyka, geografia czy jest.
 • Co to jest geoenergetyka Definicja geoenergetyka dział energetyki wykorzystujący energię cieplną Ziemi dla potrzeb ciepłownictwa i elektroenergetyki, na przykład gorące źródła wody pojęcie.
 • Co to jest GEMS, Global Environment Monitoring System (Światowy System Monitoringu Środowiska]) Definicja Environment Monitoring Mechanizm (Światowy Mechanizm Monitoringu Środowiska]) globalny mechanizm monitoringu środowiska działający od 1975 r. jako wspólne wyjaśnienie.
 • Co to jest grunty orne chronione Definicja chronione grunty, które odpowiednio z ustawą o ochronie gruntów ornych i leśnych (Dz.U. z 1982 r. Nr 11 poz. 79) podlegają ochronie. Zalicza się do nich opis.
 • Co to jest gytia Definicja gytia, sapropel ciemny muł znajdujący się na dnie zbiorników wodnych (na przykład jezior), zawierający gnijące szczątki organiczne informacje.
 • Co to jest grawitacja Definicja grawitacja skutek działania siły grawitacyjnej, opierający na wzajemnym przyciąganiu się ciał materialnych co to jest.
 • Co to jest gen Definicja materialna jednostka dziedziczenia, odpowiedzialna za przekazanie odpowiednich cech dziedzicznych organizmu poprzez kodowanie sekwencji aminokwasów w definicja.
 • Co to jest geografia Definicja zajmująca się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym i wzajemnymi związkami pomiędzy środowiskiem co znaczy.
 • Co to jest gąbki Definicja zwierzęta wodne o prostej budowie, którą stanowi figura galaretowatej substancji, mezoglei, podpartej szkieletem z igieł wapiennych albo krzemionkowych lub z słownik.
 • Co to jest geodimetr Definicja wykorzystywany do pomiaru sporych odległości, którego działanie oparte jest na zasadzie pomiaru czasu przejścia wiązki światła poprzez mierzony odcinek tam i z znaczenie.
 • Co to jest glina Definicja glina skała osadowa złożona z minerałów iłowych z domieszką mułu, piasku i żwiru. Stanowi fundamentalny surowiec przemysłu ceramicznego czym jest.
 • Co to jest główny konserwator przyrody Definicja konserwator przyrody organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce w imieniu Ministra Środowiska, a więc realizację zadań co oznacza.
 • Co to jest gleba szara leśna Definicja gleba szara leśna gleba o odczynie słabo kwaśnym albo obojętnym, o znacznej zawartości próchnicy, występująca raczej w lasach dębowych strefy umiarkowanej krzyżówka.
 • Co to jest gromada Definicja liczba ludzi albo zwierząt zgromadzonych w jednym miejscu;2) jednostka w systematyce organizmów niższa od typu, która obejmuje blisko spokrewnione rzędy najlepszy.
 • Co to jest glikogen Definicja wielocukrowiec (polisacharyd) zwierzęcy (C6H10O5)n gromadzony poprzez organizm raczej w wątrobie i mięśniach. Powstaje z cukrów prostych w enzymatycznych przykłady.
 • Co to jest genetyka populacyjna, genetyka ilościowa Definicja populacyjna, genetyka ilościowa edukacja zajmująca się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w populacjach pod wpływem encyklopedia.
 • Co to jest guano Definicja ekskrementów i szczątków ptaków morskich, raczej pelikanów i głuptaków, zebrane na zachodnich wybrzeżach Ameryki Płd. i w Antarktyce. Kilkudziesięciometrowe jak działa.
 • Co to jest glinokrzemiany Definicja glinokrzemiany sole o podobnej jak krzemiany strukturze, z tą różnicą, iż część atomów krzemu zastąpiono w połączeniach atomowych atomami glinu czy jest.
 • Co to jest genetyka ekologiczna Definicja ekologiczna edukacja o dziedziczności i zmienności organizmów, zajmująca się współoddziaływaniem dziedziczenia w ekosystemach i następczą częstotliwością pojęcie.
 • Co to jest gamety Definicja gamety komórki męskie i kobiece, gdzie liczba chromosomów jest o połowę mniejsza w relacji do pozostałych komórek ciała wyjaśnienie.
 • Co to jest gospodarka intensywna Definicja intensywna mechanizm ekonomiczny charakteryzujący się sporymi nakładami pracy albo kapitału, który umożliwia wprowadzenie nowych technologii, mechanizację prac opis.
 • Co to jest galasy, wyrośla Definicja rozrosty tkanek roślin (narośla) wywołane poprzez zwierzęta (na przykładnxp.: nicienie, roztocza) i pasożytnicze rośliny. Powstają wskutek nakłucia rośliny i informacje.
 • Co to jest geokseny Definicja geokseny organizmy sporadycznie przebywające w glebie, na przykład w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, do przetrwania albo złożenia jaj co to jest.
 • Co to jest geochemia Definicja badająca obieg pierwiastków chemicznych w przyrodzie i ich rolę w różnych procesach geologicznych, na przykład określa skład chemiczny skorupy ziemskiej definicja.
 • Co to jest geoakustyka Definicja geoakustyka tematyka akustyki wykorzystująca fale akustyczne do badań w geologii i górnictwie co znaczy.
 • Co to jest gaz doskonały Definicja spełniający równanie stanu gazu doskonałego (tak zwany równanie Clapeyrona): pV = nRT, gdzie R = 8.314 J·mol-1·K-1. Cechuje go brak oddziaływania między słownik.
 • Co to jest glikoza Definicja związek organiczny występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie znaczenie.
 • Co to jest guma Definicja wulkanizacji kauczuku naturalnego albo syntetycznego z dodatkiem siarki (3%), zmiękczaczy, wypełniaczy (sadza), pigmentów i innych dodatków. Materiał czym jest.
 • Co to jest gołoledź Definicja gwałtownego zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki albo mgły przy zetknięciu się z bardzo wyziębionym podłożem (poniżej 0°C). W jego co oznacza.
 • Co to jest gastrolity Definicja gastrolity małe kamienie połknięte poprzez ptaki w celu ułatwienia rozdrobnienia pokarmu krzyżówka.
 • Co to jest geologia Definicja geologia edukacja o budowie i dziejach skorupy ziemskiej i o zjawiskach i procesach w niej zachodzących najlepszy.
 • Co to jest gatunek Definicja organizmów o podobnych cechach i wspólnym pochodzeniu, zdolnych do krzyżowania się pomiędzy sobą i wydawania płodnego potomstwa o tych samych cechach przykłady.
 • Co to jest gazy spalinowe Definicja gazy spalinowe mieszaniny substancji gazowych powstające w procesie spalania (utleniania) paliw, na przykład w silnikach spalinowych, w kotłowniach encyklopedia.
 • Co to jest gonady Definicja gonady męskie i/albo kobiece gruczoły płciowe człowieka i zwierząt, gdzie produkowane są komórki rozrodcze (plemniki i jaja jak działa.
 • Co to jest gradacja Definicja przyrost liczebności populacji gatunku (na przykład wystąpienie szkodników roślin uprawnych albo innych), spowodowany korzystnymi uwarunkowaniami ich rozwoju czy jest.
 • Co to jest guanina Definicja guanina, G zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O pojęcie.
 • Co to jest grupa metylowa Definicja ekipa metylowa ekipa funkcyjna - CH3 wyjaśnienie.
 • Co to jest grunt Definicja grunt wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę opis.
 • Co to jest gradient geotermiczny Definicja gradient geotermiczny rozmiar zmiany temp. skorupy ziemskiej w przeliczeniu na jednostkę promienia Ziemi. Temp. skorupy rośnie ze wzrostem głębokości informacje.
 • Co to jest gips Definicja siarczan wapnia o wzorze chemicznym CaSO4·2H2O. Zawiera: 32.5% CaO, 46.6% SO3, 20.9% H2O. Powszechnie użytkowany w budownictwie, na przykład do produkcji płyt co to jest.
 • Co to jest geofon Definicja geofon przyrząd wykorzystywany do rejestracji fal sejsmicznych; stosowany w badaniach geologicznych definicja.
 • Co to jest gleboznawstwo Definicja edukacja o glebie, jej powstawaniu, przekształcaniu, budowie, jej właściwościach i rozmieszczeniu na kuli ziemskiej. Jej obiektem jest badanie przebiegu co znaczy.
 • Co to jest gęstość zaludnienia Definicja gęstość zaludnienia relacja liczby mieszkańców do pola powierzchni zamieszkanego terytorium. Wyraża się liczbą mieszkańców na 1 km2 słownik.
 • Co to jest gleba jałowa Definicja gleba jałowa gleba uboga w przyswajalne składniki pokarmowe znaczenie.
 • Co to jest granulat Definicja granulat substancja w formie ziarnistej czym jest.
 • Co to jest gałąź Definicja gałąź wieloletni pęd boczny drzewa co oznacza.
 • Co to jest grupa aminowa Definicja funkcyjna - NH2 występująca w pierwszorzędowych aminach alifatycznych i aromatycznych, a również w amidach (jako fragment ekipy amidowej) i w aminokwasach krzyżówka.
 • Co to jest glin Definicja pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło najlepszy.
 • Co to jest gatunki inwazyjne Definicja gatunki obce rozprzestrzeniający się w sposób naturalny albo za pośrednictwem człowieka, które stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych danego ekosystemu. W przykłady.
 • Co to jest geodezja Definicja zajmująca się określeniem kształtu Ziemi, wyznaczaniem rozmiarów globu ziemskiego albo jego części, wykonywaniem map i planów geodezyjnych i pomiarami gruntów encyklopedia.
 • Co to jest G Definicja G, guanina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O jak działa.
 • Co to jest gangrena Definicja gangrena gnicie tkanek w żywym organizmie, spowodowane bakteriami gnilnymi czy jest.
 • Co to jest granulka Definicja granulka mała kuleczka rozdrobnionego materiału pojęcie.
 • Co to jest geofity Definicja geofity rośliny przetrzymujące niesprzyjające warunki klimatyczne (na przykład suszę, zimę) pod ziemią, na przykład tulipany, perz, ziemniaki wyjaśnienie.
 • Co to jest gaz rzeczywisty Definicja gaz faktyczny gaz, gdzie występuje wpływ międzycząsteczkowe, spełniający równanie Van der Waalsa opis.
 • Co to jest gaz miejski Definicja gaz miejski, gaz świetlny gaz palny otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych informacje.
 • Co to jest gatunek ubikwistyczny Definicja ubikwistyczny gatunek o dużej umiejętności przystosowawczej do różnych warunków środowiska. Można go spotkać w różnych biotopach, na przykład trawy (kostrzewa co to jest.
 • Co to jest geosfery Definicja koncentryczne warstwy budowy Ziemi o zróżnicowanym składzie chemicznym i stanie skupienia, na przykład litosfera (skorupa ziemska), hydrosfera (powłoka wód definicja.
 • Co to jest grupa etylowa Definicja ekipa etylowa ekipa funkcyjna CH3 - CH2 co znaczy.
 • Co to jest grupa amidowa Definicja ekipa amidowa ekipa funkcyjna - CONH2 występująca w amidach, którym nadaje własności amfoteryczne słownik.
 • Co to jest grzybice Definicja dolegliwości człowieka i zwierząt, które powodują pasożytnicze grzyby. Najczęstszymi są grzybice naskórkowe, atakujące naskórek, paznokcie i włosy. Grzybicą znaczenie.
 • Co to jest glukoza Definicja związek organiczny występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie czym jest.
 • Co to jest geliwacja Definicja skały na drobne ziarna pod wpływem zamarzającej w niej wody, która przechodząc w stałą postać (lód) powiększa własną objętość, powodując w ten sposób co oznacza.
 • Co to jest gutacja Definicja gutacja, wykraplanie intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza krzyżówka.
 • Co to jest grupa fenylowa Definicja ekipa fenylowa ekipa funkcyjna C6H5 najlepszy.
 • Co to jest geomorfologia Definicja geografii zajmujący się opisem form terenu, ich stworzenia i przekształcania; edukacja o rzeźbie powierzchni Ziemi i procesach wpływających na jej kształt przykłady.
 • Co to jest grupa karboksylowa Definicja część cząsteczki kwasu o wzorze - COOH, na przykład kwas octowy (CH3COOH). Z metalami tworzy sole, na przykład octan sodu, a w reakcji z alkoholami ekipa encyklopedia.
 • Co to jest gatunek wskaźnikowy Definicja gatunek o wyjątkowej wrażliwości na wszelakie zmiany środowiska, na przykład kozłek lekarski (parametr dużej wilgotności podłoża), sieja (ryba występująca w jak działa.
 • Co to jest glej Definicja glej mechanizm odtlenienia substancji glebowej występujący w głębszych warstwach podmokłych gleb za pośrednictwem bakterii anaerobowych czy jest.
 • Co to jest gonady męskie Definicja gonady męskie, jądra męskie gruczoły rozrodcze wytwarzające plemniki pojęcie.
 • Co to jest góra Definicja góra wyniosłość skorupy ziemskiej o wysokości względnej przekraczającej 300 m, która powstała w rezultacie działalności górotwórczej i wulkanicznej wyjaśnienie.
 • Co to jest granit Definicja skała głębinowa, w skład której wchodzą skalenie, kwarc i biotyt (mika czarna) i inne minerały. Jest najpospolitszą skałą skorupy ziemskiej, użytkowaną jako opis.
 • Co to jest gluten Definicja gluten substancja złożona raczej z białek, która występuje w ziarnach pszenicy, jęczmienia informacje.
 • Co to jest gaz świetlny Definicja gaz świetlny, gaz miejski gaz palny otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych co to jest.
 • Co to jest gatunek kosmopolityczny Definicja kosmopolityczny gatunek mieszkający na większej części kuli ziemskiej, na przykład nie wszystkie słodkowodne orzęski, wołek zbożowy, szczur wędrowny, trzcina definicja.
 • Co to jest grąd Definicja grąd las liściasty albo mieszany występujący na żyznych glebach, cechujący się urozmaiconym runem leśnym i dominującym gatunkiem drzewa - grabem co znaczy.
 • Co to jest grunty leśne chronione Definicja chronione grunty podlegające ochronie opierając się na ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych; należą do nich grunty znajdujące się pod uprawą leśną, parki słownik.
 • Co to jest grzmot Definicja grzmot huk towarzyszący wyładowaniu elektrycznemu w atmosferze, powstający wskutek gwałtownie rozgrzanego powietrza, które staje się źródłem fali akustycznej znaczenie.
 • Co to jest GMO, Genetically Modified Organism (Genetycznie Modyfikowany Organizm) Definicja Modified Organism (Genetycznie Modyfikowany Organizm) organizmy, gdzie geny zostały celowo zmienione poprzez człowieka. Zawierają w swoim genomie (a więc czym jest.
 • Co to jest głośność Definicja głośność rozmiar charakteryzująca subiektywne odczuwanie natężenia dźwięku poprzez człowieka. Jednostką głośności jest son co oznacza.
 • Co to jest GIOŚ, główny inspektorat ochrony środowiska Definicja inspektorat ochrony środowiska centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za kontrolę: przestrzegania regulaminów o ochronie środowiska krzyżówka.
 • Co to jest garbowanie Definicja garbowanie mechanizm wyprawiania skór, opierający na poddawaniu skór zwierzęcych działaniu garbników w celu nadania im miękkości i trwałości najlepszy.
 • Co to jest grań Definicja grań ostry, skalisty grzbiet górski, którego wyraźną krawędź tworzą stykające się strome stoki przykłady.
 • Co to jest gleba brunatna leśna Definicja leśna gleba o odczynie obojętnym albo słabo kwaśnym, gdzie istnieje małe nagromadzenie związków organicznych i frakcji ilastej i która cechuje się słabym encyklopedia.
 • Co to jest grupa nitrowa Definicja ekipa nitrowa ekipa funkcyjna - NO2 jak działa.
 • Co to jest glony Definicja rośliny samożywne żyjące raczej w wodzie (mniej licznie na lądzie i w glebie). Stanowią grupę liczącą około 33 000 gatunków. Właściwością charakterystyczną dla czy jest.
 • Co to jest guz Definicja guz, narośl zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe pojęcie.
 • Co to jest grupa amonowa Definicja ekipa amonowa ekipa funkcyjna - NH4 występująca w solach amonowych, na przykład w chlorku amonu NH4Cl wyjaśnienie.
 • Co to jest gospodarka Definicja gospodarka organizacja i sposób produkcji; ogół zakładów w danym państwie albo dana tematyka przemysłu opis.
 • Co to jest geotyp Definicja gatunku posiadająca cechy genetyczne odmienne niż inne formy tego samego gatunku, zamieszkujące na innym obszarze topograficznym, na przykład rasy informacje.
 • Co to jest gleba Definicja aktywna zewnętrzna powłoka litosfery, składająca się z cząsteczek minerałów, stanowiących wytwór wietrzenia skał, i rozpadających się substancji organicznych co to jest.
 • Co to jest gatunki autochtoniczne Definicja gatunki autochtoniczne gatunki rodzime stanowiące skład faunistyczny i florystyczny danego ekosystemu, siedliska albo biocenozy definicja.
 • Co to jest glebożercy Definicja zwierzęta zjadające glebę, na przykład dżdżownice, wazonkowce. Odżywiają się zawartymi w glebie szczątkami organicznymi. Użyźniają glebę i poprawiają jej co znaczy.
 • Co to jest genetyka Definicja genetyka edukacja (dział biologii) o badaniu dziedziczności i zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych słownik.
 • Co to jest grupa sulfonowa Definicja ekipa atomów, tak zwany ekipa funkcyjna - SO2OH, występująca w organicznych kwasach sulfonowych, które tworzą sole w rezultacie reakcji z alkaliami. Sole te znaczenie.
 • Co to jest geofile Definicja geofile organizmy żyjące poprzez część swojego życia w glebie, na przykład gady, ptaki (jaskółka brzegówka), ssaki (susły) i owady, których larwy żyją w ziemi czym jest.
 • Co to jest garbarnia Definicja garbarnia zakład, gdzie surowe skóry są poddawane wyprawianiu co oznacza.
 • Co to jest gleba lekka Definicja piaszczysta o małej zawartości części spławialnych, przewiewna, niewiele zasobna w składniki pokarmowe, wrażliwa na suszę. Zawiera ponad 70% frakcji piasku. W krzyżówka.
 • Co to jest galwanometr Definicja galwanometr elektryczny przyrząd pomiarowy poświęcony do pomiaru małych wartości natężenia prądu, napięcia i ładunku elektrycznego najlepszy.
 • Co to jest grota Definicja grota podziemna komora z wylotem na zewnątrz, która powstała w rezultacie erozji albo poprzez rozsunięcie się skał przykłady.
 • Co to jest Gazociąg Północny Definicja Rurociąg Północny, Nord Stream Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek encyklopedia.
 • Co to jest grupa wieku Definicja osobników w ustalonych granicach wieku, cechujący się tymi samymi właściwościami fizjologicznymi i ekologicznymi. Np. u roślin odznacza się sześć grup wieku jak działa.
 • Co to jest gatunki amfitermiczne Definicja amfitermiczne gatunki cechujące się zmienną tolerancją termiczną w zależności od rozmieszczenia geograficznego populacji. Występują czasem spore różnice czy jest.
 • Co to jest GEF, Global Environment Facility (Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) Definicja Environment Facility (Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) system finansowy zarządzany poprzez ONZ, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego pojęcie.
 • Co to jest gaz Definicja gaz stan skupienia materii, gdzie atomy (molekuły) poruszają się swobodnie i nie są wzajemnie związane siłami przyciągania; nie ma własnego kształtu i objętości wyjaśnienie.
 • Co to jest gaz błotny Definicja gaz błotny metan powstający przy rozkładzie związków organicznych w bagnie opis.
 • Co to jest gazy szlachetne Definicja helowce ekipa pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon informacje.
 • Co to jest gleba ciężka Definicja o dużej zawartości części spławialnych, w szczególności iłu koloidalnego. Cechuje ją nadmierna przylepność w stanie wilgotnym i spora zwięzłość w stanie suchym co to jest.
 • Co to jest gawra Definicja gawra zaciszne legowisko niedźwiedzia wyłożone mchem i chrustem, na przykład jaskinia definicja.
 • Co to jest grupa funkcyjna Definicja atom albo ekipa atomów wpływająca na specyficzne właściwości chemiczne związku organicznego. Przykładami grup funkcyjnych są: ekipa karboksylowa, aminowa co znaczy.
 • Co to jest gatunki borealne Definicja gatunki borealne gatunki roślin, których naturalnym siedliskiem są północne rejony Europy, Azji i Ameryki Płn słownik.
 • Co to jest generacja Definicja generacja, pokolenie ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie znaczenie.
 • Co to jest gaz ziemny Definicja mieszanina lekkich węglowodorów składająca się z metanu (90%), etanu i pary wyższych węglowodorów. Wydobywa się go z ziemi w formie gazu; stosuje się go do czym jest.
 • Co to jest gatunki reliktowe Definicja gatunki roślinne albo zwierzęce będące pozostałością minionych epok geologicznych, na przykład miłorząb, brzoza karłowata, skrzypłocz, Latimeria co oznacza.
 • Co to jest gatunki introdukowane Definicja introdukowane obce gatunki sztucznie wprowadzone na niemacierzysty region w celu ich upowszechnienia, na przykład wprowadzenie królika na kontynent Australii krzyżówka.
 • Co to jest grunty orne Definicja grunty orne użytki rolne, stale uprawiane mechanicznie, poświęcone do upraw roślin polowych najlepszy.
 • Co to jest gliceryna Definicja związek organiczny (HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim przykłady.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CZYM JEST Gliceryna, Grunty Orne, Gatunki Introdukowane, Gatunki Reliktowe, Gaz Ziemny, Generacja, Gatunki Borealne, Grupa Funkcyjna, Gawra, Gleba Ciężka, Gazy co to znaczy.

Słownik Przykłady Gliceryna, Grunty Orne, Gatunki Introdukowane, Gatunki co to jest.