Gonady męskie co znaczy Gazociąg Północny krzyżówka geoakustyka co to jest gatunki introdukowane.
gatunek ubikwtyczny grupa co to jest

Definicje fizyka na G

 • Co to jest gatunek ubikwistyczny Definicja ubikwistyczny gatunek o dużej umiejętności przystosowawczej do różnych warunków środowiska. Można go spotkać w różnych biotopach, na przykład trawy (kostrzewa co znaczy.
 • Co to jest grupa metylowa Definicja ekipa metylowa ekipa funkcyjna - CH3 krzyżówka.
 • Co to jest glin Definicja pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło co to jest.
 • Co to jest gospodarka ekstensywna Definicja ekstensywna mechanizm ekonomiczny charakteryzujący się w miarę niską wydajnością produkcji, niskimi nakładami pracy i środków. Zysk otrzymywany jest w słownik.
 • Co to jest geotyp Definicja gatunku posiadająca cechy genetyczne odmienne niż inne formy tego samego gatunku, zamieszkujące na innym obszarze topograficznym, na przykład rasy czym jest.
 • Co to jest grupa karboksylowa Definicja część cząsteczki kwasu o wzorze - COOH, na przykład kwas octowy (CH3COOH). Z metalami tworzy sole, na przykład octan sodu, a w reakcji z alkoholami ekipa co oznacza.
 • Co to jest gaz ziemny Definicja mieszanina lekkich węglowodorów składająca się z metanu (90%), etanu i pary wyższych węglowodorów. Wydobywa się go z ziemi w formie gazu; stosuje się go do tłumaczenie.
 • Co to jest gospodarka Definicja gospodarka organizacja i sposób produkcji; ogół zakładów w danym państwie albo dana tematyka przemysłu przykłady.
 • Co to jest guano Definicja ekskrementów i szczątków ptaków morskich, raczej pelikanów i głuptaków, zebrane na zachodnich wybrzeżach Ameryki Płd. i w Antarktyce. Kilkudziesięciometrowe definicja.
 • Co to jest geo Definicja geo- pierwszy człon wyrazów złożonych, mający związek znaczeniowy z ziemią, skorupą ziemską i kulą ziemską, na przykład geofizyka, geografia encyklopedia.
 • Co to jest gradacja Definicja przyrost liczebności populacji gatunku (na przykład wystąpienie szkodników roślin uprawnych albo innych), spowodowany korzystnymi uwarunkowaniami ich rozwoju jak działa.
 • Co to jest gonady Definicja gonady męskie i/albo kobiece gruczoły płciowe człowieka i zwierząt, gdzie produkowane są komórki rozrodcze (plemniki i jaja czy jest.
 • Co to jest gazy szlachetne Definicja helowce ekipa pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon pojęcie.
 • Co to jest gatunki reliktowe Definicja gatunki roślinne albo zwierzęce będące pozostałością minionych epok geologicznych, na przykład miłorząb, brzoza karłowata, skrzypłocz, Latimeria wyjaśnienie.
 • Co to jest garbowanie Definicja garbowanie mechanizm wyprawiania skór, opierający na poddawaniu skór zwierzęcych działaniu garbników w celu nadania im miękkości i trwałości opis.
 • Co to jest genotyp Definicja genotyp zespół wszystkich genów organizmu, wynikający ze składu genów informacje.
 • Co to jest główny konserwator przyrody Definicja konserwator przyrody organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce w imieniu Ministra Środowiska, a więc realizację zadań znaczenie.
 • Co to jest grafit Definicja krystaliczna węgla. Miękka substancja, idealnie łupliwa, odporna chemicznie, tłusta w dotyku, barwy czarnej albo stalowoszarej, o gęstości = 2.1-2.25 g·cm-3 i co znaczy.
 • Co to jest guanina Definicja guanina, G zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O krzyżówka.
 • Co to jest granit Definicja skała głębinowa, w skład której wchodzą skalenie, kwarc i biotyt (mika czarna) i inne minerały. Jest najpospolitszą skałą skorupy ziemskiej, użytkowaną jako co to jest.
 • Co to jest geofizyka Definicja zajmująca się wszelkimi procesami i zjawiskami fizycznymi, które zachodzą we wszystkich geosferach Ziemi, jest to we wnętrzu Ziemi, litosferze, hydrosferze i słownik.
 • Co to jest GRID, Global Resource Information Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) Definicja Resource Information Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) geograficzne mechanizmy informacji i teledetekcję. Przetwarza i udostępnia czym jest.
 • Co to jest gaz Definicja gaz stan skupienia materii, gdzie atomy (molekuły) poruszają się swobodnie i nie są wzajemnie związane siłami przyciągania; nie ma własnego kształtu i objętości co oznacza.
 • Co to jest grupa amidowa Definicja ekipa amidowa ekipa funkcyjna - CONH2 występująca w amidach, którym nadaje własności amfoteryczne tłumaczenie.
 • Co to jest gazy spalinowe Definicja gazy spalinowe mieszaniny substancji gazowych powstające w procesie spalania (utleniania) paliw, na przykład w silnikach spalinowych, w kotłowniach przykłady.
 • Co to jest gatunki inwazyjne Definicja gatunki obce rozprzestrzeniający się w sposób naturalny albo za pośrednictwem człowieka, które stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych danego ekosystemu. W definicja.
 • Co to jest geosfery Definicja koncentryczne warstwy budowy Ziemi o zróżnicowanym składzie chemicznym i stanie skupienia, na przykład litosfera (skorupa ziemska), hydrosfera (powłoka wód encyklopedia.
 • Co to jest gady Definicja lądowych kręgowców zmiennocieplnych, oddychających powietrzem atmosferycznym dzięki płuc. Pokryte są skórą ze zrogowaciałego naskórka nieprzepuszczalnego dla jak działa.
 • Co to jest grupa amonowa Definicja ekipa amonowa ekipa funkcyjna - NH4 występująca w solach amonowych, na przykład w chlorku amonu NH4Cl czy jest.
 • Co to jest geomorfologia Definicja geografii zajmujący się opisem form terenu, ich stworzenia i przekształcania; edukacja o rzeźbie powierzchni Ziemi i procesach wpływających na jej kształt pojęcie.
 • Co to jest gazolina Definicja gazolina mieszanina węglowodorów, pozyskiwana z destylacji ropy naftowej. Stosuje się jako paliwo silnikowe i jako rozpuszczalnik wyjaśnienie.
 • Co to jest gutacja Definicja gutacja, wykraplanie intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza opis.
 • Co to jest gnojowica Definicja gnojowica mieszanina kału, moczu i resztek pasz i wody stosowanych w hodowli zwierząt; płynny nawóz organiczny informacje.
 • Co to jest grupa funkcyjna Definicja atom albo ekipa atomów wpływająca na specyficzne właściwości chemiczne związku organicznego. Przykładami grup funkcyjnych są: ekipa karboksylowa, aminowa znaczenie.
 • Co to jest grupa aminowa Definicja funkcyjna - NH2 występująca w pierwszorzędowych aminach alifatycznych i aromatycznych, a również w amidach (jako fragment ekipy amidowej) i w aminokwasach co znaczy.
 • Co to jest garbarnia Definicja garbarnia zakład, gdzie surowe skóry są poddawane wyprawianiu krzyżówka.
 • Co to jest glutyna Definicja glutyna kluczowy składnik klejów zwierzęcych i żelatyny, który otrzymuje się w rezultacie działania wrzącej wody na kolagen co to jest.
 • Co to jest grad Definicja grad opad atmosferyczny bryłek lodu o średnicy ponad 5 mm, regularnie połączony z ulewnym deszczem słownik.
 • Co to jest geologia Definicja geologia edukacja o budowie i dziejach skorupy ziemskiej i o zjawiskach i procesach w niej zachodzących czym jest.
 • Co to jest gatunek kosmopolityczny Definicja kosmopolityczny gatunek mieszkający na większej części kuli ziemskiej, na przykład nie wszystkie słodkowodne orzęski, wołek zbożowy, szczur wędrowny, trzcina co oznacza.
 • Co to jest grunty orne Definicja grunty orne użytki rolne, stale uprawiane mechanicznie, poświęcone do upraw roślin polowych tłumaczenie.
 • Co to jest gips Definicja siarczan wapnia o wzorze chemicznym CaSO4·2H2O. Zawiera: 32.5% CaO, 46.6% SO3, 20.9% H2O. Powszechnie użytkowany w budownictwie, na przykład do produkcji płyt przykłady.
 • Co to jest gatunki amfitermiczne Definicja amfitermiczne gatunki cechujące się zmienną tolerancją termiczną w zależności od rozmieszczenia geograficznego populacji. Występują czasem spore różnice definicja.
 • Co to jest gromada Definicja liczba ludzi albo zwierząt zgromadzonych w jednym miejscu;2) jednostka w systematyce organizmów niższa od typu, która obejmuje blisko spokrewnione rzędy encyklopedia.
 • Co to jest GEF, Global Environment Facility (Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) Definicja Environment Facility (Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) system finansowy zarządzany poprzez ONZ, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego jak działa.
 • Co to jest gradient Definicja zmiany określonej wielkości (na przykład temp., ciśnienia, potencjału elektrycznego) przypadającej na jednostkę odległości. Na przykład natężenie pola czy jest.
 • Co to jest gatunki alochtoniczne (alochtoniczne), gatunki obce Definicja alochtoniczne (alochtoniczne), gatunki obce napływowe organizmy roślinne i zwierzęce pochodzące z innego ekosystemu albo obszaru geograficznego. Odpowiednikiem pojęcie.
 • Co to jest gęstość zaludnienia Definicja gęstość zaludnienia relacja liczby mieszkańców do pola powierzchni zamieszkanego terytorium. Wyraża się liczbą mieszkańców na 1 km2 wyjaśnienie.
 • Co to jest gleba Definicja aktywna zewnętrzna powłoka litosfery, składająca się z cząsteczek minerałów, stanowiących wytwór wietrzenia skał, i rozpadających się substancji organicznych opis.
 • Co to jest geodimetr Definicja wykorzystywany do pomiaru sporych odległości, którego działanie oparte jest na zasadzie pomiaru czasu przejścia wiązki światła poprzez mierzony odcinek tam i z informacje.
 • Co to jest gejzer Definicja gorącej wody wydobywającej się okresowo z głębi ziemi w formie fontanny na wysokość od kilku do około 65 m. Występują na terenach wulkanicznych, na przykład w znaczenie.
 • Co to jest gatunki borealne Definicja gatunki borealne gatunki roślin, których naturalnym siedliskiem są północne rejony Europy, Azji i Ameryki Płn co znaczy.
 • Co to jest glinokrzemiany Definicja glinokrzemiany sole o podobnej jak krzemiany strukturze, z tą różnicą, iż część atomów krzemu zastąpiono w połączeniach atomowych atomami glinu krzyżówka.
 • Co to jest guz Definicja guz, narośl zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe co to jest.
 • Co to jest grunt Definicja grunt wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę słownik.
 • Co to jest grupa sulfonowa Definicja ekipa atomów, tak zwany ekipa funkcyjna - SO2OH, występująca w organicznych kwasach sulfonowych, które tworzą sole w rezultacie reakcji z alkaliami. Sole te czym jest.
 • Co to jest gangrena Definicja gangrena gnicie tkanek w żywym organizmie, spowodowane bakteriami gnilnymi co oznacza.
 • Co to jest geodezja Definicja zajmująca się określeniem kształtu Ziemi, wyznaczaniem rozmiarów globu ziemskiego albo jego części, wykonywaniem map i planów geodezyjnych i pomiarami gruntów tłumaczenie.
 • Co to jest gaz świetlny Definicja gaz świetlny, gaz miejski gaz palny otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych przykłady.
 • Co to jest gołoledź Definicja gwałtownego zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki albo mgły przy zetknięciu się z bardzo wyziębionym podłożem (poniżej 0°C). W jego definicja.
 • Co to jest gastrolity Definicja gastrolity małe kamienie połknięte poprzez ptaki w celu ułatwienia rozdrobnienia pokarmu encyklopedia.
 • Co to jest glina Definicja glina skała osadowa złożona z minerałów iłowych z domieszką mułu, piasku i żwiru. Stanowi fundamentalny surowiec przemysłu ceramicznego jak działa.
 • Co to jest gleba jałowa Definicja gleba jałowa gleba uboga w przyswajalne składniki pokarmowe czy jest.
 • Co to jest grupa fenylowa Definicja ekipa fenylowa ekipa funkcyjna C6H5 pojęcie.
 • Co to jest gleba brunatna leśna Definicja leśna gleba o odczynie obojętnym albo słabo kwaśnym, gdzie istnieje małe nagromadzenie związków organicznych i frakcji ilastej i która cechuje się słabym wyjaśnienie.
 • Co to jest geofon Definicja geofon przyrząd wykorzystywany do rejestracji fal sejsmicznych; stosowany w badaniach geologicznych opis.
 • Co to jest gluten Definicja gluten substancja złożona raczej z białek, która występuje w ziarnach pszenicy, jęczmienia informacje.
 • Co to jest geofile Definicja geofile organizmy żyjące poprzez część swojego życia w glebie, na przykład gady, ptaki (jaskółka brzegówka), ssaki (susły) i owady, których larwy żyją w ziemi znaczenie.
 • Co to jest GIOŚ, główny inspektorat ochrony środowiska Definicja inspektorat ochrony środowiska centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za kontrolę: przestrzegania regulaminów o ochronie środowiska co znaczy.
 • Co to jest glebożercy Definicja zwierzęta zjadające glebę, na przykład dżdżownice, wazonkowce. Odżywiają się zawartymi w glebie szczątkami organicznymi. Użyźniają glebę i poprawiają jej krzyżówka.
 • Co to jest gradient geotermiczny Definicja gradient geotermiczny rozmiar zmiany temp. skorupy ziemskiej w przeliczeniu na jednostkę promienia Ziemi. Temp. skorupy rośnie ze wzrostem głębokości co to jest.
 • Co to jest gwiazda Definicja gwiazda ciało niebieskie, które samo świeci w rezultacie zachodzących w nim reakcji termojądrowych. Tworzą go rozżarzone gazy i plazma słownik.
 • Co to jest gen Definicja materialna jednostka dziedziczenia, odpowiedzialna za przekazanie odpowiednich cech dziedzicznych organizmu poprzez kodowanie sekwencji aminokwasów w czym jest.
 • Co to jest geokseny Definicja geokseny organizmy sporadycznie przebywające w glebie, na przykład w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, do przetrwania albo złożenia jaj co oznacza.
 • Co to jest gąbki Definicja zwierzęta wodne o prostej budowie, którą stanowi figura galaretowatej substancji, mezoglei, podpartej szkieletem z igieł wapiennych albo krzemionkowych lub z tłumaczenie.
 • Co to jest geliwacja Definicja skały na drobne ziarna pod wpływem zamarzającej w niej wody, która przechodząc w stałą postać (lód) powiększa własną objętość, powodując w ten sposób przykłady.
 • Co to jest gleba gliniasta Definicja gleba gliniasta gleba niewiele zasobna w przyswajalne składniki pokarmowe. W jej skład wchodzi także 20% iłu i niewielki proc. pyłu i piasku definicja.
 • Co to jest gliceryna Definicja związek organiczny (HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim encyklopedia.
 • Co to jest glikoza Definicja związek organiczny występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie jak działa.
 • Co to jest G Definicja G, guanina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O czy jest.
 • Co to jest glukoza Definicja związek organiczny występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie pojęcie.
 • Co to jest grzbiet Definicja grzbiet wierzchołek góry, wzniesienia albo górna część łańcucha górskiego wyjaśnienie.
 • Co to jest gaz doskonały Definicja spełniający równanie stanu gazu doskonałego (tak zwany równanie Clapeyrona): pV = nRT, gdzie R = 8.314 J·mol-1·K-1. Cechuje go brak oddziaływania między opis.
 • Co to jest gamety Definicja gamety komórki męskie i kobiece, gdzie liczba chromosomów jest o połowę mniejsza w relacji do pozostałych komórek ciała informacje.
 • Co to jest grupa etylowa Definicja ekipa etylowa ekipa funkcyjna CH3 - CH2 znaczenie.
 • Co to jest gatunek Definicja organizmów o podobnych cechach i wspólnym pochodzeniu, zdolnych do krzyżowania się pomiędzy sobą i wydawania płodnego potomstwa o tych samych cechach co znaczy.
 • Co to jest gleboznawstwo Definicja edukacja o glebie, jej powstawaniu, przekształcaniu, budowie, jej właściwościach i rozmieszczeniu na kuli ziemskiej. Jej obiektem jest badanie przebiegu krzyżówka.
 • Co to jest genetyka ekologiczna Definicja ekologiczna edukacja o dziedziczności i zmienności organizmów, zajmująca się współoddziaływaniem dziedziczenia w ekosystemach i następczą częstotliwością co to jest.
 • Co to jest glicerol Definicja związek organiczny (HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim słownik.
 • Co to jest gałąź Definicja gałąź wieloletni pęd boczny drzewa czym jest.
 • Co to jest grzyby Definicja cudzożywne nie mające ciałek zieleni, żyjące saprofitycznie albo pasożytniczo. Plechy ich składają się z poszczególnych nici, zwanych strzępkami, splecionych co oznacza.
 • Co to jest gatunki endemiczne Definicja gatunki endemiczne gatunki roślinne i zwierzęce występujące na ustalonym terenie, używane do oceny zmian środowiska i historii gatunku tłumaczenie.
 • Co to jest grunty orne chronione Definicja chronione grunty, które odpowiednio z ustawą o ochronie gruntów ornych i leśnych (Dz.U. z 1982 r. Nr 11 poz. 79) podlegają ochronie. Zalicza się do nich przykłady.
 • Co to jest glikogen Definicja wielocukrowiec (polisacharyd) zwierzęcy (C6H10O5)n gromadzony poprzez organizm raczej w wątrobie i mięśniach. Powstaje z cukrów prostych w enzymatycznych definicja.
 • Co to jest grupa hydroksylowa Definicja ekipa hydroksylowa ekipa funkcyjna - OH występująca w fenolach i alkoholach encyklopedia.
 • Co to jest gytia Definicja gytia, sapropel ciemny muł znajdujący się na dnie zbiorników wodnych (na przykład jezior), zawierający gnijące szczątki organiczne jak działa.
 • Co to jest glej Definicja glej mechanizm odtlenienia substancji glebowej występujący w głębszych warstwach podmokłych gleb za pośrednictwem bakterii anaerobowych czy jest.
 • Co to jest galwanometr Definicja galwanometr elektryczny przyrząd pomiarowy poświęcony do pomiaru małych wartości natężenia prądu, napięcia i ładunku elektrycznego pojęcie.
 • Co to jest gawra Definicja gawra zaciszne legowisko niedźwiedzia wyłożone mchem i chrustem, na przykład jaskinia wyjaśnienie.
 • Co to jest generacja Definicja generacja, pokolenie ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie opis.
 • Co to jest góra Definicja góra wyniosłość skorupy ziemskiej o wysokości względnej przekraczającej 300 m, która powstała w rezultacie działalności górotwórczej i wulkanicznej informacje.
 • Co to jest grąd Definicja grąd las liściasty albo mieszany występujący na żyznych glebach, cechujący się urozmaiconym runem leśnym i dominującym gatunkiem drzewa - grabem znaczenie.
 • Co to jest grupa wieku Definicja osobników w ustalonych granicach wieku, cechujący się tymi samymi właściwościami fizjologicznymi i ekologicznymi. Np. u roślin odznacza się sześć grup wieku co znaczy.
 • Co to jest grupa nitrowa Definicja ekipa nitrowa ekipa funkcyjna - NO2 krzyżówka.
 • Co to jest gleba lekka Definicja piaszczysta o małej zawartości części spławialnych, przewiewna, niewiele zasobna w składniki pokarmowe, wrażliwa na suszę. Zawiera ponad 70% frakcji piasku. W co to jest.
 • Co to jest gaz rzeczywisty Definicja gaz faktyczny gaz, gdzie występuje wpływ międzycząsteczkowe, spełniający równanie Van der Waalsa słownik.
 • Co to jest gatunki autochtoniczne Definicja gatunki autochtoniczne gatunki rodzime stanowiące skład faunistyczny i florystyczny danego ekosystemu, siedliska albo biocenozy czym jest.
 • Co to jest gleba szara leśna Definicja gleba szara leśna gleba o odczynie słabo kwaśnym albo obojętnym, o znacznej zawartości próchnicy, występująca raczej w lasach dębowych strefy umiarkowanej co oznacza.
 • Co to jest geofity Definicja geofity rośliny przetrzymujące niesprzyjające warunki klimatyczne (na przykład suszę, zimę) pod ziemią, na przykład tulipany, perz, ziemniaki tłumaczenie.
 • Co to jest geotropizm Definicja organizmów roślinnych na siłę ciężkości, która przejawia się utrzymywaniem roślin w odpowiednim kierunku w relacji do kierunku tej siły, na przykład korzenie przykłady.
 • Co to jest gleba bagienna Definicja gleba bagienna gleba odznaczająca się sporą zawartością słabo rozłożonych substancji organicznych, powstała na wysokich i niskich torfowiskach definicja.
 • Co to jest granulka Definicja granulka mała kuleczka rozdrobnionego materiału encyklopedia.
 • Co to jest grzybice Definicja dolegliwości człowieka i zwierząt, które powodują pasożytnicze grzyby. Najczęstszymi są grzybice naskórkowe, atakujące naskórek, paznokcie i włosy. Grzybicą jak działa.
 • Co to jest gaz błotny Definicja gaz błotny metan powstający przy rozkładzie związków organicznych w bagnie czy jest.
 • Co to jest grunty leśne chronione Definicja chronione grunty podlegające ochronie opierając się na ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych; należą do nich grunty znajdujące się pod uprawą leśną, parki pojęcie.
 • Co to jest gronkowce Definicja gronkowce kuliste bakterie, spośród których nieliczne gatunki chorobotwórcze powodują schorzenia ropne albo zatrucia pokarmowe wyjaśnienie.
 • Co to jest geografia Definicja zajmująca się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym i wzajemnymi związkami pomiędzy środowiskiem opis.
 • Co to jest garbnik Definicja chemiczne naturalne albo syntetyczne mające cecha łączenia się w odpowiednich uwarunkowaniach z białkiem zwierzęcym (kolagenem) zawartym w skórze i informacje.
 • Co to jest gleba ciężka Definicja o dużej zawartości części spławialnych, w szczególności iłu koloidalnego. Cechuje ją nadmierna przylepność w stanie wilgotnym i spora zwięzłość w stanie suchym znaczenie.
 • Co to jest gruczoły Definicja gruczoły narządy człowieka albo zwierząt, które wydzielają substancje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, na przykład hormony co znaczy.
 • Co to jest geochemia Definicja badająca obieg pierwiastków chemicznych w przyrodzie i ich rolę w różnych procesach geologicznych, na przykład określa skład chemiczny skorupy ziemskiej krzyżówka.
 • Co to jest grzmot Definicja grzmot huk towarzyszący wyładowaniu elektrycznemu w atmosferze, powstający wskutek gwałtownie rozgrzanego powietrza, które staje się źródłem fali akustycznej co to jest.
 • Co to jest gatunek wskaźnikowy Definicja gatunek o wyjątkowej wrażliwości na wszelakie zmiany środowiska, na przykład kozłek lekarski (parametr dużej wilgotności podłoża), sieja (ryba występująca w słownik.
 • Co to jest genetyka populacyjna, genetyka ilościowa Definicja populacyjna, genetyka ilościowa edukacja zajmująca się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w populacjach pod wpływem czym jest.
 • Co to jest granulat Definicja granulat substancja w formie ziarnistej co oznacza.
 • Co to jest gnicie Definicja beztlenowego rozkładu martwych resztek organicznych pod wpływem działania mikroorganizmów (raczej bakterii beztlenowych). W trakcie gnicia powstają produkty tłumaczenie.
 • Co to jest grań Definicja grań ostry, skalisty grzbiet górski, którego wyraźną krawędź tworzą stykające się strome stoki przykłady.
 • Co to jest guma Definicja wulkanizacji kauczuku naturalnego albo syntetycznego z dodatkiem siarki (3%), zmiękczaczy, wypełniaczy (sadza), pigmentów i innych dodatków. Materiał definicja.
 • Co to jest GEMS, Global Environment Monitoring System (Światowy System Monitoringu Środowiska]) Definicja Environment Monitoring Mechanizm (Światowy Mechanizm Monitoringu Środowiska]) globalny mechanizm monitoringu środowiska działający od 1975 r. jako wspólne encyklopedia.
 • Co to jest glony Definicja rośliny samożywne żyjące raczej w wodzie (mniej licznie na lądzie i w glebie). Stanowią grupę liczącą około 33 000 gatunków. Właściwością charakterystyczną dla jak działa.
 • Co to jest grota Definicja grota podziemna komora z wylotem na zewnątrz, która powstała w rezultacie erozji albo poprzez rozsunięcie się skał czy jest.
 • Co to jest gatunki zagrożone Definicja gatunki roślinne albo zwierzęce występujące na ograniczonym obszarze, których małe i spadkowe liczebności są rezultatem oddziaływania niekorzystnych czynników pojęcie.
 • Co to jest genetyka Definicja genetyka edukacja (dział biologii) o badaniu dziedziczności i zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych wyjaśnienie.
 • Co to jest GMO, Genetically Modified Organism (Genetycznie Modyfikowany Organizm) Definicja Modified Organism (Genetycznie Modyfikowany Organizm) organizmy, gdzie geny zostały celowo zmienione poprzez człowieka. Zawierają w swoim genomie (a więc opis.
 • Co to jest gospodarka intensywna Definicja intensywna mechanizm ekonomiczny charakteryzujący się sporymi nakładami pracy albo kapitału, który umożliwia wprowadzenie nowych technologii, mechanizację prac informacje.
 • Co to jest geosystem Definicja geosystem ekologiczny układ obejmujący wszystkie ekosystemy świata znaczenie.
 • Co to jest geoenergetyka Definicja geoenergetyka dział energetyki wykorzystujący energię cieplną Ziemi dla potrzeb ciepłownictwa i elektroenergetyki, na przykład gorące źródła wody co znaczy.
 • Co to jest gaz miejski Definicja gaz miejski, gaz świetlny gaz palny otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych krzyżówka.
 • Co to jest geobonity Definicja organizmów żyjących w glebie, na przykład bakterie, sinice, glony (okrzemki, zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, owady (chrząszcze, termity co to jest.
 • Co to jest grawitacja Definicja grawitacja skutek działania siły grawitacyjnej, opierający na wzajemnym przyciąganiu się ciał materialnych słownik.
 • Co to jest galasy, wyrośla Definicja rozrosty tkanek roślin (narośla) wywołane poprzez zwierzęta (na przykładnxp.: nicienie, roztocza) i pasożytnicze rośliny. Powstają wskutek nakłucia rośliny i czym jest.
 • Co to jest głośność Definicja głośność rozmiar charakteryzująca subiektywne odczuwanie natężenia dźwięku poprzez człowieka. Jednostką głośności jest son co oznacza.
 • Co to jest gatunki introdukowane Definicja introdukowane obce gatunki sztucznie wprowadzone na niemacierzysty region w celu ich upowszechnienia, na przykład wprowadzenie królika na kontynent Australii tłumaczenie.
 • Co to jest geoakustyka Definicja geoakustyka tematyka akustyki wykorzystująca fale akustyczne do badań w geologii i górnictwie przykłady.
 • Co to jest Gazociąg Północny Definicja Rurociąg Północny, Nord Stream Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek definicja.
 • Co to jest gonady męskie Definicja gonady męskie, jądra męskie gruczoły rozrodcze wytwarzające plemniki encyklopedia.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Gonady męskie co znaczy Gazociąg Północny krzyżówka geoakustyka co to jest gatunki introdukowane słownik głośność czym jest galasy, wyrośla co oznacza. co to znaczy.

Słownik Gatunek ubikwistyczny co znaczy grupa metylowa krzyżówka glin co to co to jest.