Gwiazda, Gutacja, Guma, Guano, Guanina, Grzyby, Grzybice, Grupa Sulfonowa, Grupa Metylowa, Grupa.
gwiazda gutacja guma guano co to jest

Definicje fizyka na G

 • Co to jest Gazociąg Północny Definicja Nord Stream Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek
 • Co to jest geofity Definicja niesprzyjające warunki klimatyczne (na przykład suszę, zimę) pod ziemią, na przykład tulipany, perz, ziemniaki
 • Co to jest gnicie Definicja martwych resztek organicznych pod wpływem działania mikroorganizmów (raczej bakterii beztlenowych). W trakcie gnicia powstają produkty
 • Co to jest grad Definicja grad opad atmosferyczny bryłek lodu o średnicy ponad 5 mm, regularnie połączony z ulewnym deszczem
 • Co to jest geofon Definicja geofon przyrząd wykorzystywany do rejestracji fal sejsmicznych; stosowany w badaniach geologicznych
 • Co to jest guz Definicja guz, narośl zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe
 • Co to jest gangrena Definicja gangrena gnicie tkanek w żywym organizmie, spowodowane bakteriami gnilnymi
 • Co to jest geosystem Definicja geosystem ekologiczny układ obejmujący wszystkie ekosystemy świata
 • Co to jest galasy, wyrośla Definicja narośla) wywołane poprzez zwierzęta (na przykładnxp.: nicienie, roztocza) i pasożytnicze rośliny. Powstają wskutek nakłucia rośliny i
 • Co to jest garbnik Definicja albo syntetyczne mające cecha łączenia się w odpowiednich uwarunkowaniach z białkiem zwierzęcym (kolagenem) zawartym w skórze i
 • Co to jest gastrolity Definicja gastrolity małe kamienie połknięte poprzez ptaki w celu ułatwienia rozdrobnienia pokarmu
 • Co to jest gatunek Definicja cechach i wspólnym pochodzeniu, zdolnych do krzyżowania się pomiędzy sobą i wydawania płodnego potomstwa o tych samych cechach
 • Co to jest gatunek ubikwistyczny Definicja umiejętności przystosowawczej do różnych warunków środowiska. Można go spotkać w różnych biotopach, na przykład trawy (kostrzewa czerwona
 • Co to jest gatunki amfitermiczne Definicja się zmienną tolerancją termiczną w zależności od rozmieszczenia geograficznego populacji. Występują czasem spore różnice tolerancji
 • Co to jest gatunki inwazyjne Definicja rozprzestrzeniający się w sposób naturalny albo za pośrednictwem człowieka, które stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych danego
 • Co to jest gatunki reliktowe Definicja zwierzęce będące pozostałością minionych epok geologicznych, na przykład miłorząb, brzoza karłowata, skrzypłocz, Latimeria
 • Co to jest gaz Definicja molekuły) poruszają się swobodnie i nie są wzajemnie związane siłami przyciągania; nie ma własnego kształtu i objętości
 • Co to jest grota Definicja grota podziemna komora z wylotem na zewnątrz, która powstała w rezultacie erozji albo poprzez rozsunięcie się skał
 • Co to jest gruczoły Definicja zwierząt, które wydzielają substancje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, na przykład hormony
 • Co to jest galwanometr Definicja galwanometr elektryczny przyrząd pomiarowy poświęcony do pomiaru małych wartości natężenia prądu, napięcia i ładunku elektrycznego
 • Co to jest gamety Definicja gamety komórki męskie i kobiece, gdzie liczba chromosomów jest o połowę mniejsza w relacji do pozostałych komórek ciała
 • Co to jest geoakustyka Definicja geoakustyka tematyka akustyki wykorzystująca fale akustyczne do badań w geologii i górnictwie
 • Co to jest gytia Definicja gytia, sapropel ciemny muł znajdujący się na dnie zbiorników wodnych (na przykład jezior), zawierający gnijące szczątki organiczne
 • Co to jest grupa fenylowa Definicja ekipa fenylowa ekipa funkcyjna C6H5
 • Co to jest garbowanie Definicja garbowanie mechanizm wyprawiania skór, opierający na poddawaniu skór zwierzęcych działaniu garbników w celu nadania im miękkości i trwałości
 • Co to jest glikoza Definicja występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie
 • Co to jest gradient Definicja wielkości (na przykład temp., ciśnienia, potencjału elektrycznego) przypadającej na jednostkę odległości. Na przykład natężenie pola
 • Co to jest genetyka Definicja genetyka edukacja (dział biologii) o badaniu dziedziczności i zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych
 • Co to jest gleba Definicja powłoka litosfery, składająca się z cząsteczek minerałów, stanowiących wytwór wietrzenia skał, i rozpadających się substancji organicznych
 • Co to jest gałąź Definicja gałąź wieloletni pęd boczny drzewa
 • Co to jest grzbiet Definicja grzbiet wierzchołek góry, wzniesienia albo górna część łańcucha górskiego
 • Co to jest granit Definicja której wchodzą skalenie, kwarc i biotyt (mika czarna) i inne minerały. Jest najpospolitszą skałą skorupy ziemskiej, użytkowaną jako
 • Co to jest grawitacja Definicja grawitacja skutek działania siły grawitacyjnej, opierający na wzajemnym przyciąganiu się ciał materialnych
 • Co to jest glina Definicja glina skała osadowa złożona z minerałów iłowych z domieszką mułu, piasku i żwiru. Stanowi fundamentalny surowiec przemysłu ceramicznego
 • Co to jest glinokrzemiany Definicja krzemiany strukturze, z tą różnicą, iż część atomów krzemu zastąpiono w połączeniach atomowych atomami glinu
 • Co to jest glutyna Definicja glutyna kluczowy składnik klejów zwierzęcych i żelatyny, który otrzymuje się w rezultacie działania wrzącej wody na kolagen
 • Co to jest góra Definicja wysokości względnej przekraczającej 300 m, która powstała w rezultacie działalności górotwórczej i wulkanicznej
 • Co to jest grań Definicja grań ostry, skalisty grzbiet górski, którego wyraźną krawędź tworzą stykające się strome stoki
 • Co to jest gady Definicja zmiennocieplnych, oddychających powietrzem atmosferycznym dzięki płuc. Pokryte są skórą ze zrogowaciałego naskórka nieprzepuszczalnego dla
 • Co to jest gatunek kosmopolityczny Definicja mieszkający na większej części kuli ziemskiej, na przykład nie wszystkie słodkowodne orzęski, wołek zbożowy, szczur wędrowny, trzcina
 • Co to jest gatunki alochtoniczne (alochtoniczne), gatunki obce Definicja gatunki obce napływowe organizmy roślinne i zwierzęce pochodzące z innego ekosystemu albo obszaru geograficznego. Odpowiednikiem fauny
 • Co to jest gatunki introdukowane Definicja sztucznie wprowadzone na niemacierzysty region w celu ich upowszechnienia, na przykład wprowadzenie królika na kontynent Australii
 • Co to jest G Definicja G, guanina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O
 • Co to jest gatunki autochtoniczne Definicja gatunki autochtoniczne gatunki rodzime stanowiące skład faunistyczny i florystyczny danego ekosystemu, siedliska albo biocenozy
 • Co to jest grupa amidowa Definicja ekipa amidowa ekipa funkcyjna - CONH2 występująca w amidach, którym nadaje własności amfoteryczne
 • Co to jest gonady męskie Definicja gonady męskie, jądra męskie gruczoły rozrodcze wytwarzające plemniki
 • Co to jest glej Definicja glej mechanizm odtlenienia substancji glebowej występujący w głębszych warstwach podmokłych gleb za pośrednictwem bakterii anaerobowych
 • Co to jest gawra Definicja gawra zaciszne legowisko niedźwiedzia wyłożone mchem i chrustem, na przykład jaskinia
 • Co to jest gatunki zagrożone Definicja zwierzęce występujące na ograniczonym obszarze, których małe i spadkowe liczebności są rezultatem oddziaływania niekorzystnych czynników
 • Co to jest grzmot Definicja elektrycznemu w atmosferze, powstający wskutek gwałtownie rozgrzanego powietrza, które staje się źródłem fali akustycznej
 • Co to jest granulat Definicja granulat substancja w formie ziarnistej
 • Co to jest gatunki borealne Definicja gatunki borealne gatunki roślin, których naturalnym siedliskiem są północne rejony Europy, Azji i Ameryki Płn
 • Co to jest gleba bagienna Definicja sporą zawartością słabo rozłożonych substancji organicznych, powstała na wysokich i niskich torfowiskach
 • Co to jest gaz świetlny Definicja otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych
 • Co to jest geodezja Definicja określeniem kształtu Ziemi, wyznaczaniem rozmiarów globu ziemskiego albo jego części, wykonywaniem map i planów geodezyjnych i pomiarami
 • Co to jest geofile Definicja swojego życia w glebie, na przykład gady, ptaki (jaskółka brzegówka), ssaki (susły) i owady, których larwy żyją w ziemi
 • Co to jest gatunek wskaźnikowy Definicja wyjątkowej wrażliwości na wszelakie zmiany środowiska, na przykład kozłek lekarski (parametr dużej wilgotności podłoża), sieja (ryba
 • Co to jest gatunki endemiczne Definicja gatunki endemiczne gatunki roślinne i zwierzęce występujące na ustalonym terenie, używane do oceny zmian środowiska i historii gatunku
 • Co to jest grupa nitrowa Definicja ekipa nitrowa ekipa funkcyjna - NO2
 • Co to jest garbarnia Definicja garbarnia zakład, gdzie surowe skóry są poddawane wyprawianiu
 • Co to jest geografia Definicja badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym i wzajemnymi związkami pomiędzy środowiskiem
 • Co to jest główny konserwator przyrody Definicja sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce w imieniu Ministra Środowiska, a więc realizację zadań wynikających
 • Co to jest grupa funkcyjna Definicja wpływająca na specyficzne właściwości chemiczne związku organicznego. Przykładami grup funkcyjnych są: ekipa karboksylowa, aminowa
 • Co to jest grupa wieku Definicja ustalonych granicach wieku, cechujący się tymi samymi właściwościami fizjologicznymi i ekologicznymi. Np. u roślin odznacza się sześć grup
 • Co to jest grupa amonowa Definicja ekipa amonowa ekipa funkcyjna - NH4 występująca w solach amonowych, na przykład w chlorku amonu NH4Cl
 • Co to jest grupa etylowa Definicja ekipa etylowa ekipa funkcyjna CH3 - CH2
 • Co to jest glin Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło
 • Co to jest gluten Definicja gluten substancja złożona raczej z białek, która występuje w ziarnach pszenicy, jęczmienia
 • Co to jest grupa hydroksylowa Definicja ekipa hydroksylowa ekipa funkcyjna - OH występująca w fenolach i alkoholach
 • Co to jest gaz błotny Definicja gaz błotny metan powstający przy rozkładzie związków organicznych w bagnie
 • Co to jest gaz doskonały Definicja stanu gazu doskonałego (tak zwany równanie Clapeyrona): pV = nRT, gdzie R = 8.314 J·mol-1·K-1. Cechuje go brak oddziaływania między
 • Co to jest gaz miejski Definicja otrzymywany z gazu ziemnego albo gazu węglowego, stosowany jako paliwo do celów komunalnych i przemysłowych
 • Co to jest gaz rzeczywisty Definicja gaz faktyczny gaz, gdzie występuje wpływ międzycząsteczkowe, spełniający równanie Van der Waalsa
 • Co to jest gaz ziemny Definicja węglowodorów składająca się z metanu (90%), etanu i pary wyższych węglowodorów. Wydobywa się go z ziemi w formie gazu; stosuje się go do
 • Co to jest gazolina Definicja gazolina mieszanina węglowodorów, pozyskiwana z destylacji ropy naftowej. Stosuje się jako paliwo silnikowe i jako rozpuszczalnik
 • Co to jest gazy spalinowe Definicja gazowych powstające w procesie spalania (utleniania) paliw, na przykład w silnikach spalinowych, w kotłowniach
 • Co to jest gazy szlachetne Definicja pierwiastków chemicznych zerowej ekipy układu okresowego, do której należą: hel, neon, argon, krypton, ksenon i promieniotwórczy radon
 • Co to jest gąbki Definicja budowie, którą stanowi figura galaretowatej substancji, mezoglei, podpartej szkieletem z igieł wapiennych albo krzemionkowych lub z
 • Co to jest gleba brunatna leśna Definicja obojętnym albo słabo kwaśnym, gdzie istnieje małe nagromadzenie związków organicznych i frakcji ilastej i która cechuje się słabym wymyciem
 • Co to jest GEF, Global Environment Facility (Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) Definicja Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska) system finansowy zarządzany poprzez ONZ, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego
 • Co to jest gejzer Definicja wydobywającej się okresowo z głębi ziemi w formie fontanny na wysokość od kilku do około 65 m. Występują na terenach wulkanicznych, na
 • Co to jest geliwacja Definicja pod wpływem zamarzającej w niej wody, która przechodząc w stałą postać (lód) powiększa własną objętość, powodując w ten sposób
 • Co to jest GEMS, Global Environment Monitoring System (Światowy System Monitoringu Środowiska]) Definicja Mechanizm (Światowy Mechanizm Monitoringu Środowiska]) globalny mechanizm monitoringu środowiska działający od 1975 r. jako wspólne
 • Co to jest geosfery Definicja Ziemi o zróżnicowanym składzie chemicznym i stanie skupienia, na przykład litosfera (skorupa ziemska), hydrosfera (powłoka wód ziemskich
 • Co to jest gen Definicja dziedziczenia, odpowiedzialna za przekazanie odpowiednich cech dziedzicznych organizmu poprzez kodowanie sekwencji aminokwasów w
 • Co to jest generacja Definicja generacja, pokolenie ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie
 • Co to jest genetyka ekologiczna Definicja dziedziczności i zmienności organizmów, zajmująca się współoddziaływaniem dziedziczenia w ekosystemach i następczą częstotliwością alleli
 • Co to jest genetyka populacyjna, genetyka ilościowa Definicja ilościowa edukacja zajmująca się badaniem systemów powstawania i utrzymywania się zmienności genetycznej w populacjach pod wpływem różnych
 • Co to jest genotyp Definicja genotyp zespół wszystkich genów organizmu, wynikający ze składu genów
 • Co to jest geo Definicja geo- pierwszy człon wyrazów złożonych, mający związek znaczeniowy z ziemią, skorupą ziemską i kulą ziemską, na przykład geofizyka, geografia
 • Co to jest gleba ciężka Definicja części spławialnych, w szczególności iłu koloidalnego. Cechuje ją nadmierna przylepność w stanie wilgotnym i spora zwięzłość w stanie
 • Co to jest gleba gliniasta Definicja gleba gliniasta gleba niewiele zasobna w przyswajalne składniki pokarmowe. W jej skład wchodzi także 20% iłu i niewielki proc. pyłu i piasku
 • Co to jest geobonity Definicja glebie, na przykład bakterie, sinice, glony (okrzemki, zielenice), grzyby, pierwotniaki, nicienie, owady (chrząszcze, termity), dżdżownice
 • Co to jest geochemia Definicja pierwiastków chemicznych w przyrodzie i ich rolę w różnych procesach geologicznych, na przykład określa skład chemiczny skorupy ziemskiej
 • Co to jest geodimetr Definicja pomiaru sporych odległości, którego działanie oparte jest na zasadzie pomiaru czasu przejścia wiązki światła poprzez mierzony odcinek tam i
 • Co to jest geoenergetyka Definicja wykorzystujący energię cieplną Ziemi dla potrzeb ciepłownictwa i elektroenergetyki, na przykład gorące źródła wody
 • Co to jest geofizyka Definicja wszelkimi procesami i zjawiskami fizycznymi, które zachodzą we wszystkich geosferach Ziemi, jest to we wnętrzu Ziemi, litosferze
 • Co to jest geokseny Definicja przebywające w glebie, na przykład w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, do przetrwania albo złożenia jaj
 • Co to jest geologia Definicja geologia edukacja o budowie i dziejach skorupy ziemskiej i o zjawiskach i procesach w niej zachodzących
 • Co to jest geomorfologia Definicja się opisem form terenu, ich stworzenia i przekształcania; edukacja o rzeźbie powierzchni Ziemi i procesach wpływających na jej kształt
 • Co to jest geotropizm Definicja roślinnych na siłę ciężkości, która przejawia się utrzymywaniem roślin w odpowiednim kierunku w relacji do kierunku tej siły, na przykład
 • Co to jest geotyp Definicja cechy genetyczne odmienne niż inne formy tego samego gatunku, zamieszkujące na innym obszarze topograficznym, na przykład rasy
 • Co to jest gęstość zaludnienia Definicja gęstość zaludnienia relacja liczby mieszkańców do pola powierzchni zamieszkanego terytorium. Wyraża się liczbą mieszkańców na 1 km2
 • Co to jest GIOŚ, główny inspektorat ochrony środowiska Definicja środowiska centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za kontrolę: przestrzegania regulaminów o ochronie środowiska
 • Co to jest gips Definicja chemicznym CaSO4·2H2O. Zawiera: 32.5% CaO, 46.6% SO3, 20.9% H2O. Powszechnie użytkowany w budownictwie, na przykład do produkcji płyt
 • Co to jest gleba jałowa Definicja gleba jałowa gleba uboga w przyswajalne składniki pokarmowe
 • Co to jest gleba lekka Definicja zawartości części spławialnych, przewiewna, niewiele zasobna w składniki pokarmowe, wrażliwa na suszę. Zawiera ponad 70% frakcji piasku. W
 • Co to jest gleba szara leśna Definicja słabo kwaśnym albo obojętnym, o znacznej zawartości próchnicy, występująca raczej w lasach dębowych strefy umiarkowanej
 • Co to jest gleboznawstwo Definicja powstawaniu, przekształcaniu, budowie, jej właściwościach i rozmieszczeniu na kuli ziemskiej. Jej obiektem jest badanie przebiegu
 • Co to jest glebożercy Definicja na przykład dżdżownice, wazonkowce. Odżywiają się zawartymi w glebie szczątkami organicznymi. Użyźniają glebę i poprawiają jej strukturę
 • Co to jest glicerol Definicja HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim
 • Co to jest gliceryna Definicja HOCH2 - CH(OH) - CH2OH) o temp. topnienia Tt = 18°C, temp. wrzenia Tw =290°C i gęstości = 1.26 g·cm-3. Bezbarwna, gęsta ciecz o słodkim
 • Co to jest grunty orne chronione Definicja odpowiednio z ustawą o ochronie gruntów ornych i leśnych (Dz.U. z 1982 r. Nr 11 poz. 79) podlegają ochronie. Zalicza się do nich pomiędzy
 • Co to jest glikogen Definicja zwierzęcy (C6H10O5)n gromadzony poprzez organizm raczej w wątrobie i mięśniach. Powstaje z cukrów prostych w enzymatycznych procesach
 • Co to jest glony Definicja żyjące raczej w wodzie (mniej licznie na lądzie i w glebie). Stanowią grupę liczącą około 33 000 gatunków. Właściwością charakterystyczną
 • Co to jest glukoza Definicja występujący w roślinach i w miodzie (cukier gronowy). Z glukozy zbudowane są skrobia, celuloza i glikogen, mające spore znaczenie
 • Co to jest głośność Definicja głośność rozmiar charakteryzująca subiektywne odczuwanie natężenia dźwięku poprzez człowieka. Jednostką głośności jest son
 • Co to jest GMO, Genetically Modified Organism (Genetycznie Modyfikowany Organizm) Definicja Genetycznie Modyfikowany Organizm) organizmy, gdzie geny zostały celowo zmienione poprzez człowieka. Zawierają w swoim genomie (a więc
 • Co to jest gnojowica Definicja gnojowica mieszanina kału, moczu i resztek pasz i wody stosowanych w hodowli zwierząt; płynny nawóz organiczny
 • Co to jest gołoledź Definicja zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki albo mgły przy zetknięciu się z bardzo wyziębionym podłożem (poniżej 0°C). W
 • Co to jest gonady Definicja gonady męskie i/albo kobiece gruczoły płciowe człowieka i zwierząt, gdzie produkowane są komórki rozrodcze (plemniki i jaja
 • Co to jest gospodarka Definicja gospodarka organizacja i sposób produkcji; ogół zakładów w danym państwie albo dana tematyka przemysłu
 • Co to jest gospodarka ekstensywna Definicja ekonomiczny charakteryzujący się w miarę niską wydajnością produkcji, niskimi nakładami pracy i środków. Zysk otrzymywany jest w pierwszej
 • Co to jest gospodarka intensywna Definicja ekonomiczny charakteryzujący się sporymi nakładami pracy albo kapitału, który umożliwia wprowadzenie nowych technologii, mechanizację prac
 • Co to jest gradacja Definicja populacji gatunku (na przykład wystąpienie szkodników roślin uprawnych albo innych), spowodowany korzystnymi uwarunkowaniami ich rozwoju
 • Co to jest gradient geotermiczny Definicja temp. skorupy ziemskiej w przeliczeniu na jednostkę promienia Ziemi. Temp. skorupy rośnie ze wzrostem głębokości
 • Co to jest grafit Definicja Miękka substancja, idealnie łupliwa, odporna chemicznie, tłusta w dotyku, barwy czarnej albo stalowoszarej, o gęstości = 2.1-2.25 g·cm-3 i
 • Co to jest granulka Definicja granulka mała kuleczka rozdrobnionego materiału
 • Co to jest grąd Definicja występujący na żyznych glebach, cechujący się urozmaiconym runem leśnym i dominującym gatunkiem drzewa - grabem
 • Co to jest GRID, Global Resource Information Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) Definicja Database (Światowa Baza Danych o Zasobach Naturalnych) geograficzne mechanizmy informacji i teledetekcję. Przetwarza i udostępnia
 • Co to jest gromada Definicja zwierząt zgromadzonych w jednym miejscu;2) jednostka w systematyce organizmów niższa od typu, która obejmuje blisko spokrewnione rzędy
 • Co to jest gronkowce Definicja gronkowce kuliste bakterie, spośród których nieliczne gatunki chorobotwórcze powodują schorzenia ropne albo zatrucia pokarmowe
 • Co to jest grunt Definicja grunt wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę
 • Co to jest grunty leśne chronione Definicja podlegające ochronie opierając się na ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych; należą do nich grunty znajdujące się pod uprawą leśną
 • Co to jest grunty orne Definicja grunty orne użytki rolne, stale uprawiane mechanicznie, poświęcone do upraw roślin polowych
 • Co to jest grupa aminowa Definicja występująca w pierwszorzędowych aminach alifatycznych i aromatycznych, a również w amidach (jako fragment ekipy amidowej) i w aminokwasach
 • Co to jest grupa karboksylowa Definicja kwasu o wzorze - COOH, na przykład kwas octowy (CH3COOH). Z metalami tworzy sole, na przykład octan sodu, a w reakcji z alkoholami ekipa
 • Co to jest grupa metylowa Definicja ekipa metylowa ekipa funkcyjna - CH3
 • Co to jest grupa sulfonowa Definicja ekipa funkcyjna - SO2OH, występująca w organicznych kwasach sulfonowych, które tworzą sole w rezultacie reakcji z alkaliami. Sole te
 • Co to jest grzybice Definicja zwierząt, które powodują pasożytnicze grzyby. Najczęstszymi są grzybice naskórkowe, atakujące naskórek, paznokcie i włosy. Grzybicą można
 • Co to jest grzyby Definicja ciałek zieleni, żyjące saprofitycznie albo pasożytniczo. Plechy ich składają się z poszczególnych nici, zwanych strzępkami, splecionych ze
 • Co to jest guanina Definicja guanina, G zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5O
 • Co to jest guano Definicja ptaków morskich, raczej pelikanów i głuptaków, zebrane na zachodnich wybrzeżach Ameryki Płd. i w Antarktyce. Kilkudziesięciometrowe pokłady
 • Co to jest guma Definicja naturalnego albo syntetycznego z dodatkiem siarki (3%), zmiękczaczy, wypełniaczy (sadza), pigmentów i innych dodatków. Materiał wytrzymały
 • Co to jest gutacja Definicja gutacja, wykraplanie intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza
 • Co to jest gwiazda Definicja gwiazda ciało niebieskie, które samo świeci w rezultacie zachodzących w nim reakcji termojądrowych. Tworzą go rozżarzone gazy i plazma

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Gwiazda, Gutacja, Guma, Guano, Guanina, Grzyby, Grzybice, Grupa Sulfonowa, Grupa Metylowa, Grupa Karboksylowa, Grupa Aminowa, Grunty Orne, Grunty Leśne co to znaczy.

Słownik Gwiazda, Gutacja, Guma, Guano, Guanina, Grzyby, Grzybice co to jest.