Ewaporymetr, Endoenzymy, Elektrolit, Elektrofor, Ekran, Ekstrapolacja, Epigeosfera, Eutermy.
ewaporymetr endoenzymy co to jest

Definicje fizyka na E

 • Co to jest ekologia miasta Definicja tematyka ekologii zajmująca się problematyką funkcjonowania ekosystemu antropogenicznego, wzajemnego oddziaływania środowiska społecznego, przyrodniczego i co to jest.
 • Co to jest egzotermiczny Definicja egzotermiczny wyzwalający ciepło, na przykład reakcja egzotermiczna definicja.
 • Co to jest ekologia człowieka Definicja dział ekologii zajmujący się problemami wzajemnego oddziaływania na siebie środowiska i populacji ludzkich (gatunku Homo sapiens). Obiektem badań są: działania co znaczy.
 • Co to jest ekologia społeczna, ekologia człowieka Definicja ekologia człowieka dział ekologii zajmujący analizą przestrzennego zorganizowania społeczności ludzkich i wzajemnego wpływu zachodzącego pomiędzy przestrzenną słownik.
 • Co to jest echolokacja Definicja ustalenie położenia obiektów przy zastosowaniu odbitych od nich fal akustycznych (zazwyczaj ultradźwięków) albo elektromagnetycznych. Umiejętność echolokacji znaczenie.
 • Co to jest edafon Definicja drobnych organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych) żyjących w warstwie powierzchniowej gleby, których obecność wpływa na strukturę i żyzność gleby. W skład czym jest.
 • Co to jest edometr Definicja edometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ściśliwości (odprężenia gruntu co to jest.
 • Co to jest edukacja ekologiczna, edukacja środowiskowa Definicja nauka środowiskowa koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Obejmuje różne formy działań definicja.
 • Co to jest ekologia zwierząt Definicja dział zajmujący się badaniem wpływu różnych czynników (na przykład klimatycznych, glebowych, zwierząt) na zwierzęta, badaniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy co znaczy.
 • Co to jest efekt cieplarniany Definicja zdarzenie ocieplenia atmosfery (klimatu) spowodowane wzrostem zanieczyszczeń związkami chemicznymi, raczej dwutlenkiem węgla. System ocieplenia bazuje na tym słownik.
 • Co to jest efemerydy Definicja krótkim cyklu rozwojowym, który przebiega w trakcie sprzyjających warunków, na przykład na pustyni po opadach. W momencie suszy tracą nadziemne części (łodygi znaczenie.
 • Co to jest egzobiologia, kosmobiologia Definicja kosmobiologia dyscyplina wiedzy zajmująca się badaniem możliwości istnienia i rozpowszechnienia życia we wszechświecie. Jej fundamentem jest teza, że życie czym jest.
 • Co to jest egzosfera Definicja zewnętrzna warstwa atmosfery ziemskiej o bardzo małej gęstości, która znajduje się ponad 800 km nad powierzchnią Ziemi (teoretycznie sięga do wysokości 1000 km co to jest.
 • Co to jest egzotyczny Definicja egzotyczny właściwy dla państw o odmiennych od naszych uwarunkowaniach przyrodniczych, na przykład dla innego klimatu, cywilizacji definicja.
 • Co to jest ekofizjologia Definicja edukacja zajmująca się fizjologicznymi przystosowaniami osobników, populacji i biocenoz do środowiska. Jej element badań obejmuje zależności pomiędzy co znaczy.
 • Co to jest ekokonwersja długów Definicja wymiana (odpis)części zadłużenia na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od 1990 roku Polska w ramach ekokonwersji uzyskała odpis swojego słownik.
 • Co to jest ekologia Definicja biologiczna badająca wzajemne relacje pomiędzy organizmami albo zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną znaczenie.
 • Co to jest ekologia krajobrazu Definicja dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnej zależności pomiędzy ekosystemami, które tworzą krajobraz. Daje podstawy racjonalnej gospodarki zasobami czym jest.
 • Co to jest ekologia behawioralna Definicja behawioralna edukacja z pogranicza ekologii i etologii zajmująca się badaniem zachowań zwierząt w zależności od zachodzących zmian w środowisku abiotycznym i co to jest.
 • Co to jest ekorozwój Definicja społeczno-gospodarczy oparty na kryteriach ekologicznych. Postęp gospodarczy oparty na eksploatacji zasobów odnawialnych (energia słoneczna, wiatr, rośliny definicja.
 • Co to jest ekoterroryzm Definicja niezgodne z prawem, radykalne sposoby wywierania presji poprzez obrońców przyrody (ekologów) na rządy i przemysłowców w celu uzyskania konkretnych celów co znaczy.
 • Co to jest ekoznaki Definicja umieszczane na produktach w celu wyróżnienia ich z tej samej kategorii wyrobów aktualnych na rynku. Przez znakowanie produktów wywiera się wpływ na rynek i słownik.
 • Co to jest ekstra Definicja ekstra-, ekster- przedrostek w złożeniach: poza; na zewnątrz, na przykład eksteroreceptory (narządy zmysłów odbierające wrażenia z zewnątrz znaczenie.
 • Co to jest ekstrakcja Definicja ekstrakcja wyodrębnienie określonego składnika z mieszaniny na drodze rozpuszczania go w odpowiednim rozpuszczalniku czym jest.
 • Co to jest ekstynkcja Definicja gatunku. Biologiczne wymieranie gatunków jest zjawiskiem naturalnym. Jednak ten mechanizm został ogromnie przyspieszony poprzez działalność człowieka co to jest.
 • Co to jest ektopaspżyty Definicja pasożyty zewnętrzne pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą definicja.
 • Co to jest elektrokoagulacja Definicja sposób polegająca na ścięciu białka żywych tkanek przez termiczne jego uszkodzenie, przy zastosowaniu prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości co znaczy.
 • Co to jest elektrownia Definicja energetyczny, gdzie produkowana jest energia elektryczna. Stanowi go zespół urządzeń generujących prąd elektryczny wspólnie z pomieszczeniami. W zależności od słownik.
 • Co to jest elektrownia jądrowa Definicja rodzaj elektrowni cieplnej, gdzie energię cieplną uzyskuje się w rezultacie reakcji jądrowych. Odzyskane od czynnika chłodzącego reaktor jądrowy ciepło znaczenie.
 • Co to jest elektrownia wodna Definicja elektrownia, gdzie prądnice wytwarzające prąd elektryczny są napędzane turbinami wodnymi. Elektrownie wodne dzieli się na elektrownie regulacyjne (tak zwany czym jest.
 • Co to jest elodeidy Definicja zanurzone w wodzie rośliny położone najgłębiej w jeziorze. Należą do nich: wywłócznik, rdestnica, rogatek, moczarka, jaskier i inne. Głębiej od nich leżą łąki co to jest.
 • Co to jest eluwialny Definicja wymywania warstwa gleby, gdzie woda zakwaszona organicznymi kwasami ługuje sporo związków mineralnych, na przykład łatwo rozpuszczalne sole, węglan wapnia itp definicja.
 • Co to jest eluwium Definicja eluwium pozostałość zwietrzeliny, położonej w miejscu wietrzenia skały, z której zostały wypłukane i rozpuszczone zgodne składniki co znaczy.
 • Co to jest embrion Definicja organizm w momencie rozwoju zarodkowego. Zarodek ssaków rozwija się w łożysku, poprzez które jest odżywiany substancjami pokarmowymi pobieranymi z krwiobiegu słownik.
 • Co to jest emigracja Definicja przemieszczanie się osobników poza granice obszaru zasiedlenia populacji. Powodem opuszczenia stałego miejsca osiedlenia, emigracji, może być zbyt spore znaczenie.
 • Co to jest emisja zanieczyszczeń Definicja zanieczyszczeń wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń, będących rezultatem zorganizowanej działalności gospodarczej człowieka (na przykład spaliny wydalane czym jest.
 • Co to jest emulgator Definicja emulgator substancja, która wpływa na obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy. Ułatwia tworzenie się emulsji co to jest.
 • Co to jest endemity Definicja albo zwierzęta występujące na ustalonym i im właściwym obszarze. Należą do gatunków ginących i chronionych prawem. W Polsce roślinami endemicznymi są: modrzew definicja.
 • Co to jest endoikia Definicja forma współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków. Np. bakterie i pierwotniaki żyjące w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Przeżuwacze posiadają co znaczy.
 • Co to jest endosymbioza Definicja współżycia pomiędzy dwoma gatunkami, opierający na życiu jednego organizmu wewnątrz organizmu drugiego. Przynosi on każdemu z nich pewne korzyści. Np. wiciowce słownik.
 • Co to jest endotoksyny Definicja tak zwany kompleksy glikolipopolipeptydowe (lipopolisacharydowe), występujące przeważnie u bakterii Gram-ujemnych w jednej z trzech warstw ściany komórkowej znaczenie.
 • Co to jest endozoochoria Definicja rodzaj zoochorii (zwierzęcosiewności) opierający na rozsiewaniu nasion przenoszonych wewnątrz swojego organizmu poprzez zwierzęta albo ludzi, które jako czym jest.
 • Co to jest energia Definicja rozmiar fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego, wszelkiego rodzaju mechanizmy i oddziaływania w przyrodzie. Jest miarą umiejętności układów do co to jest.
 • Co to jest energia alternatywana Definicja alternatywana energia pozyskiwana z innych źródeł niż spalanie węgla, ropy naftowej, gazu, rozszczepienia (syntezy) jąder atomowych, na przykład energia wody definicja.
 • Co to jest energia chemiczna Definicja energia zmagazynowana w substancji, której efektem jest wzajemne wpływ atomów (jonów) w cząsteczce, tak zwany energia wiązania, na przykład w węglowodanach co znaczy.
 • Co to jest energia cieplna Definicja jedna z form energii, która zmagazynowana jest w atomach albo cząsteczkach ciała poruszających się bezładnym ruchem. Jej liczba zależy od temp. bezwzględnej słownik.
 • Co to jest energia słoneczna Definicja energia powstająca wewnątrz Słońca w rezultacie przemian termojądrowych, raczej syntezy atomów wodoru. Szacuje się, iż pośrodku 1 s Słońce emituje w przestrzeń znaczenie.
 • Co to jest energia wewnętrzna Definicja energia stanu układu równa sumarycznej energii ruchów cieplnych (energii kinetycznej) i energii oddziaływań pomiędzy cząsteczkami (energii potencjalnej czym jest.
 • Co to jest enklawa Definicja enklawa 1) terytorium państwa otoczone lądowym terytorium obcego państwa, na przykład San Marino;2) teren otoczony obszarem o innym charakterze co to jest.
 • Co to jest entomogamia Definicja owadopylność zapylanie kwiatów poprzez owady. Największą rolę w zapylaniu odgrywają pszczoły, osy, trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze. Barwne kwiaty definicja.
 • Co to jest entropia Definicja teorii informacji znaczy miarę stopnia nieuporządkowania (chaotyczności);2) w termodynamice entropia S jest funkcją stanu, charakteryzującą kierunek przebiegu co znaczy.
 • Co to jest enzymy Definicja naturalne (białka łatwe i złożone o właściwościach biologicznych katalizatorów) regulujące przebieg mechanizmów życiowych w organizmach żywych. Enzym złożona słownik.
 • Co to jest epicentrum Definicja epicentrum pkt. na powierzchni Ziemi, który leży nad ogniskiem trzęsienia ziemi albo nad albo pod miejscem eksplozji jądrowej znaczenie.
 • Co to jest epidemia Definicja jednoczesne zachorowanie dużej liczby ludzi z danego terenu na ustaloną chorobę. Epidemia o sporym zasięgu zwie się pandemią. Przykładami epidemii są czym jest.
 • Co to jest epifauna Definicja zwierząt wodnych, które prowadzą osiadły tryb życia na dnie zbiorników wodnych. Przytwierdzone są one do podłoża specjalnie ukształtowanymi wypustkami albo co to jest.
 • Co to jest epifity Definicja rośliny, które nie zakorzeniają się w glebie, ale rosną na drzewach, krzewach i krzewinkach. Nie czerpią substancji pokarmowych z gospodarzy, a jedynie definicja.
 • Co to jest epioikia Definicja mutualizmu, jest to korzystnego współżycia dwóch gatunków, polegająca na osiedleniu się jednego na ciele drugiego. Przykładami tego rodzaju współżycia są co znaczy.
 • Co to jest epipelagial Definicja toni oceanicznej, stanowiąca przedłużenie strefy nerytycznej, która sięga od powierzchni do 200 m głębokości; dobrze naświetlona, sezonowe wahania temp.. Żyją słownik.
 • Co to jest erozja gleby Definicja niszczenie warstwy uprawnej w rezultacie jej zmywania, wywiewania albo wadliwej uprawy. Erozję gleb przyspiesza działalność gospodarcza człowieka, na przykład znaczenie.
 • Co to jest estry Definicja estry związki organiczne pozyskiwane poprzez działanie kwasów organicznych albo nieorganicznych na alkohole. Na przykład do estrów należą tłuszcze czym jest.
 • Co to jest estywacja, spoczynek letni Definicja spoczynek letni stan okresowego obniżenia intensywności mechanizmów życiowych u nie wszystkich zwierząt, spowodowany wpływem niekorzystnych czynników co to jest.
 • Co to jest etiolizacja Definicja wypłonienie zmiana postaci rośliny spowodowana brakiem światła, objawiająca się słabym postępem liści, tkanek mechanicznych w łodydze, wydłużeniem międzywęźli definicja.
 • Co to jest etologia Definicja biologii badająca zachowanie się i obyczaje zwierząt, na przykład obrona przed wrogiem, opieka nad potomstwem, budowa gniazd, wędrówki, komunikowanie się co znaczy.
 • Co to jest euryterm Definicja euryterm organizm przystosowany do życia w zmiennych uwarunkowaniach cieplnych, na przykład tygrys, puma itp słownik.
 • Co to jest eutrofizacja Definicja mechanizm wzrostu żyzności zbiorników wodnych, w rezultacie którego następuje masowy postęp fitoplanktonu, roślinności wynurzonej i zanurzonej. Prowadzi to do znaczenie.
 • Co to jest ewapotranspiracja Definicja ewapotranspiracja ubytek wody z powierzchni Ziemi drogą bezpośredniego parowania z wód i gleby i oddychania roślin (transpiracji czym jest.
 • Co to jest entomofauna Definicja owadów występujących na danym obszarze, w środowisku albo w momencie geologicznym, na przykład entomofauna Tatr, lasu sosnowego albo trzeciorzędu co to jest.
 • Co to jest energia promienista Definicja energia promienista energia przenoszona poprzez zmienne pole elektromagnetyczne, na przykład energia świetlna, energia fal radiowych definicja.
 • Co to jest entomochoria Definicja entomochoria rodzaj zoochorii, tak zwany owadosiewność. Nasiona roślin są przenoszone i rozsiewane poprzez owady co znaczy.
 • Co to jest energia elektryczna Definicja energia zdolnych do wykonania pracy ładunków elektrycznych zawartych w ciele. Energię elektryczną można przemienić w energię mechaniczną (silniki elektryczne słownik.
 • Co to jest epigeion Definicja epigeion zbiorowisko naziemnych owadów żyjących w danym środowisku znaczenie.
 • Co to jest egzot Definicja egzot roślina uprawiana poza jej naturalnym siedliskiem czym jest.
 • Co to jest eksplozymetr Definicja przyrząd wykorzystywany do pomiaru stężeń gazów i par cieczy w powietrzu. Wykorzystuje się go ostrzegania osób pracujących w uwarunkowaniach zagrażających co to jest.
 • Co to jest eurybiotyzm Definicja eurybiotyzm przystosowawcza cecha organizmu do zmieniających się warunków życia definicja.
 • Co to jest efemery Definicja efemery krótko żyjące organizmy żywe, zdolne do rozwoju w niesprzyjających uwarunkowaniach klimatycznych co znaczy.
 • Co to jest epilimion Definicja epilimion stratyfikacja cieplna jeziora słownik.
 • Co to jest en Definicja en- przedrostek w złożeniach: w; wewnątrz; w środku, na przykład endemiczny (miejscowy, właściwy danemu miejscu znaczenie.
 • Co to jest etylina Definicja etylina benzyna z dodatkiem środka przeciwstukowego, czteroetylku ołowiu czym jest.
 • Co to jest eten Definicja związek organiczny, węglowodór nienasycony, CH2=CH2. Bezbarwny gaz o działaniu narkotycznym, pali się świecącym, gorącym płomieniem, tworzy z powietrzem co to jest.
 • Co to jest ekranowanie Definicja zabezpieczenie ciała, na przykład przyrządu, przed oddziaływaniem pól magnetycznych, elektrycznych albo elektromagnetycznych przy zastosowaniu odpowiednich definicja.
 • Co to jest elektrolizer Definicja elektrolizer urządzenie do prowadzenia elektrolizy co znaczy.
 • Co to jest emulsja Definicja emulsja zawiesina drobnych kropelek jednej cieczy w innej, na przykład mleko jest emulsją, gdyż tłuszcz rozpuszczony jest w rozcieńczonym roztworze cukru słownik.
 • Co to jest etylen Definicja związek organiczny, węglowodór nienasycony, CH2=CH2. Bezbarwny gaz o działaniu narkotycznym, pali się świecącym, gorącym płomieniem, tworzy z powietrzem znaczenie.
 • Co to jest echo akustyczne Definicja zdarzenie powtórzenia fali akustycznej (dźwięku) odbitej od przeszkody, która dociera do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego, wywołanego falą czym jest.
 • Co to jest ekoetykietowanie, ecolabelling Definicja ecolabelling mechanizm oznaczania szczególnym znakiem (ekoetykietą) produktów, które charakteryzują się, w relacji do innych produktów z tej samej ekipy co to jest.
 • Co to jest ekosystem Definicja ekologiczna (na przykład jezioro), gdzie zachodzi zamiana pomiędzy biocenozą (częścią żywą) a biotopem (częścią nieożywioną). Odmiennie to jest fragment definicja.
 • Co to jest ekotyp Definicja odmian populacji tego samego gatunku zwierząt albo roślin, która powstała w rezultacie przystosowania się do życia w innych uwarunkowaniach środowiskowych co znaczy.
 • Co to jest ekstrahent Definicja ekstrahent rozpuszczalnik o działaniu wy- biórczym (selektywny) stosowany w procesie ekstrakcji do wyodrębniania określonego składnika słownik.
 • Co to jest elektryczność atmosferyczna Definicja atmosferyczna zjawiska elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej, takie jak: wyładowania atmosferyczne, jonizacja i przewodnictwo elektryczne powietrza znaczenie.
 • Co to jest element florystyczny Definicja obiekt florystyczny ekipa gatunków roślin, którą cechuje wspólne geneza albo ten sam moment wystąpienia we florze określonego obszaru czym jest.
 • Co to jest endopasożyty Definicja pasożyty wewnętrzne organizmy żywe żyjące i rozwijające się wewnątrz ciała innego organizmu. Występują w naczyniach krwionośnych, w świetle i ściankach jelit co to jest.
 • Co to jest energia potencjalna Definicja energia zmagazynowana w ciele (układzie fizycznym), na przykład grawitacyjna energia potencjalna ciała o masie m w polu grawitacyjnym zależy od położenia tego definicja.
 • Co to jest erupcja Definicja gwałtowne wydobywanie się z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię masy wulkanicznej;2) gwałtowny i niekontrolowany wypływ ropy naftowej, gazu albo innej kopaliny z co znaczy.
 • Co to jest eurybionty Definicja organizmy cechujące się sporą tolerancją na impulsy abityczne w środowisku. Zazwyczaj to są gatunki kosmopolityczne zasiedlające większą część kuli ziemskiej słownik.
 • Co to jest ewolucja Definicja przeobrażania się organizmów w zmiennych uwarunkowaniach środowiska, który bazuje na powstawaniu nowych, dziedzicznych cech przystosowawczych, różnicowaniu się znaczenie.
 • Co to jest emisja Definicja zamiany energii pomiędzy generatorem a ośrodkiem, gdzie energia się rozprzestrzenia, na przykład emisja fali dźwiękowej z głośnika, emisja światła poprzez czym jest.
 • Co to jest epilitoral Definicja epilitoral pas powyżej zasięgiem zalewania wody pływów morskich co to jest.
 • Co to jest ebonit Definicja sztuczne pozyskiwane poprzez wulkanizację mieszanek gumowych, jest to kauczuku, z sporą ilością siarki, 25-32%. Zawiera pył ebonitowy, wypełniacze i barwniki definicja.
 • Co to jest elektrownia wiatrowa Definicja elektrownia wiatrowa elektrownia, gdzie generatory wytwarzające prąd elektryczny są napędzane energią wiatru co znaczy.
 • Co to jest entomologia leśna Definicja dział entomologii zajmujący się poznaniem owadów żyjących w lesie. Kluczowe badania zorientowane są na biologii gatunków, gdyż odgrywa istotną rolę w słownik.
 • Co to jest eksplozja Definicja eksplozja, wybuch gwałtowny rozkład materiału wybuchowego (łatwo palnego albo chemicznie nietrwałego znaczenie.
 • Co to jest ekumena Definicja ekumena region stale zamieszkany poprzez człowieka czym jest.
 • Co to jest estrus Definicja stadium wzmożonego popędu płciowego u samic większości ssaków, w okresie którego zachodzi owulacja. Może występować co kilkanaście dni (gryzonie) albo raz na co to jest.
 • Co to jest estuarium Definicja przybrzeżne zbiorniki wodne swobodnie połączone z morzem, na przykład lejkowate ujście rzek, płytkie zatoki, błota w zasięgu przypływów i tym podobne Warunki definicja.
 • Co to jest entomofagi Definicja zwierzęta i rośliny odżywiające się żywymi owadami albo ich larwami, na przykład sikory, nietoperze, mrówkojady, biedronki, muchówka, pluskwiaki, a z roślin – co znaczy.
 • Co to jest ekosfera Definicja wokół jakiegoś ciała niebieskiego, gdzie występują sprzyjające do istnienia życia warunki fizyczne;2) całokształt zależności między biosferą (organizmami na słownik.
 • Co to jest energia jądrowa Definicja energia zmagazynowana w jądrze atomu, która zostaje uwolniona w procesie przemiany jądrowej. Jest równa ilości energii niezbędnej do rozerwania jądra na części znaczenie.
 • Co to jest enzootia Definicja występowanie na danym obszarze dolegliwości zakaźnej zwierząt, utrzymującej się na podwyższonym poziomie poprzez sporo następnych lat, na przykład gruźlica czym jest.
 • Co to jest erozja Definicja erozja mechanizm geologiczny opierający na żłobieniu albo niszczeniu powierzchni terenu, na przykład poprzez wodę, wiatr, lodowce itp co to jest.
 • Co to jest emisja promieniowania Definicja emisja promieniowania wysyłanie promieniowania elektromagnetycznego (światła, promieniowania jądrowego) poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki definicja.
 • Co to jest energia kinetyczna Definicja energia kinetyczna energia związana z ruchem ciała względem układu odniesienia. Jej wartość zależy od prędkości v i masy ciała m (Ek =mv2/2 co znaczy.
 • Co to jest energia mechaniczna Definicja energia związana z ruchem i położeniem układu mechanicznego (ciała) w relacji do układu odniesienia. Równa jest sumie energii kinetycznej i potencjalnej słownik.
 • Co to jest ekotoksykologia Definicja interdyscyplinarna gałąź edukacji zajmująca się wpływem substancji toksycznych na środowisko naturalne. Użytkowane są różne sposoby sprawdzające w celu znaczenie.
 • Co to jest ekskrecja Definicja wydalanie usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, tzn. takich, które nie ulegają dalszej przemianie i przyswajaniu (dwutlenek węgla czym jest.
 • Co to jest ekstraktor Definicja ekstraktor aparat chemiczny poświęcony do przeprowadzania procesu ekstrakcji co to jest.
 • Co to jest eksykator Definicja wykorzystywane do osuszania i przechowywania substancji higroskopijnych bez dostępu wilgoci; zbudowany jest z grubego szkła z doszlifowaną pokrywą definicja.
 • Co to jest ekstensywna gospodarka Definicja ekstensywna gospodarka gospodarka charakteryzująca się małymi nakładami środków i pracy; zacofany sposób gospodarowania co znaczy.
 • Co to jest euryfotyzm Definicja euryfotyzm cecha organizmu polegająca na przystosowaniu się do zmiennych warunków oświetlenia słownik.
 • Co to jest ekstrakt Definicja ekstrakt, wyciąg roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji znaczenie.
 • Co to jest efekt nawozowy Definicja skutek nawozowy korzystny wpływ związków chemicznych (nawozów naturalnych i sztucznych) na wegetację roślin czym jest.
 • Co to jest egzobiologia Definicja egzobiologia dział biologii zajmujący się badaniem istnienia życia poza Ziemią (na innych planetach co to jest.
 • Co to jest ECE, UN Economic Commission for Europe Definicja ECE, UN Economic Commission for Europe Europejska Komisja Gospodarki do spraw Europy definicja.
 • Co to jest echosonda Definicja urządzenie wykorzystywane do pomiaru głębokości wód albo ustalenia położenia zatopionych wraków, ławic ryb, gdzie wykorzystuje się zdarzenie echa (odbicia fal co znaczy.
 • Co to jest edafotop Definicja edafotop nieożywione środowisko, gdzie żyją mikroorganizmy, drobne zwierzęta glebowe i korzenie roślin wyższych słownik.
 • Co to jest energia geotermiczna Definicja geotermiczna energia cieplna czerpana z anomalii gradientu temp. skorupy ziemskiej. Temp. skorupy ziemskiej rośnie wspólnie z głębokością. Efektem tego znaczenie.
 • Co to jest etiolacja Definicja etiolacja wypłonienie czym jest.
 • Co to jest eksploatacja Definicja eksploatacja wydobycie złóż mineralnych co to jest.
 • Co to jest eks Definicja eks- przedrostek w złożeniach: od-; wy-; z, na przykład eksplanatat (wycinek z większego narządu albo tkanki definicja.
 • Co to jest ekoton Definicja przejściowa pomiędzy dwoma albo kilkoma wieloma sąsiadującymi ekosystemami, gdzie współistnieją organizmy sąsiadujących biocenoz, na przykład skraj lasu jest co znaczy.
 • Co to jest ewaporacja Definicja ewaporacja nieregulowane parowanie, ulatnianie się cieczy z powierzchni gleby albo zbiornika wodnego słownik.
 • Co to jest elektryzowanie Definicja elektryzowanie wytwarzanie w ciele nadmiaru tych samych ładunków elektrycznych znaczenie.
 • Co to jest ekskrementy Definicja ekskrementy wydaliny, odchody czym jest.
 • Co to jest edafotyp Definicja edafotyp gatunek roślin powstały w rezultacie ustalonych warunków glebowych co to jest.
 • Co to jest entomologia Definicja entomologia edukacja o owadach definicja.
 • Co to jest etery Definicja organiczne pozyskiwane z dwóch cząsteczek alkoholu poprzez odciągnięcie wody. To są ciecze łatwo palne i o charakterystycznym zapachu. Eter etylowy stosuje się co znaczy.
 • Co to jest elektroda odchylająca Definicja elektroda odchylająca elektroda lampy elektronowej powodująca odchylenie wiązki elektronowej słownik.
 • Co to jest euryfag Definicja euryfag organizm żywiący się różnym pokarmem znaczenie.
 • Co to jest ekologia kliniczna, medycyna środowiskowa Definicja medycyna środowiskowa interdyscyplinarna edukacja zajmująca się badaniem skutków zdrowotnych narażenia na szkodliwe impulsy środowiskowe. W jej zakres wchodzi czym jest.
 • Co to jest eksplozja demograficzna , bomba demograficzna Definicja demograficzna, bomba demograficzna szybkie tempo przyrostu liczby ludności na danym obszarze, o wskaźniku przyrostu naturalnego przekraczającego 30‰. Znaczy to co to jest.
 • Co to jest era Definicja charakteryzująca dzieje Ziemi. W geologii historię Ziemi dzieli się na ery (epoki geologiczne): archaiczną, proterozoiczną, paleozoiczną, mezozoiczną i definicja.
 • Co to jest elektrownia słoneczna Definicja słoneczna elektrownia, gdzie w zespole fotoelementów półprzewodnikowych następuje bezpośrednia przemiana energii promieniowania słonecznego w energię co znaczy.
 • Co to jest ergonomia Definicja ergonomia edukacja zajmująca się przystosowaniem maszyn, narzędzi i środowiska pracy człowieka w celu pomniejszenia zmęczenia i poprawy wydajności pracy słownik.
 • Co to jest enzymy trawienne Definicja enzymy rozkładające pokarm na substancje przyswajalne poprzez organizm, na przykład cukry łatwe, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i tym podobne Przykładowo, białka znaczenie.
 • Co to jest ekster Definicja ekster-, ekstra- przedrostek w złożeniach: poza; na zewnątrz, na przykład eksteroreceptory (narządy zmysłów odbierające wrażenia z zewnątrz czym jest.
 • Co to jest elektroliza Definicja mechanizm elektrochemiczny, który bazuje na rozkładzie elektrolitu z wydzieleniem na elektrodach metalu albo gazu pod wpływem stałego prądu elektrycznego co to jest.
 • Co to jest elastomery Definicja naturalne i sztuczne) charakteryzujące się bardzo sporą odkształcalnością przy zachowaniu sprężystości. Wydłużenie względne \varepsilon = l/l dochodzi do definicja.
 • Co to jest energia świetlna Definicja energia promieniowania elekromagnetycznego o długości fali 400-700 nm, na które reaguje oko ludzkie. Bierze udział w fotosyntezie, jest to w kluczowym procesie co znaczy.
 • Co to jest edyfikatory Definicja edyfikatory rośliny wpływające na relacje ekologiczne w ekosystemie (modyfikują właściwości gleby, kształtują skład gatunkowy i strukturę fitocenozy słownik.
 • Co to jest emitory Definicja emitory pionowe wyrzutnie pyłów i gazów pochodzących z różnych mechanizmów przemysłowych i z mechanizmów spalania znaczenie.
 • Co to jest endogeniczny Definicja endogeniczny powstający wewnątrz komórek, pochodzący z wewnątrz czym jest.
 • Co to jest endosperma Definicja endosperma, bielmo triploidalna tkanka odżywcza zawarta w nasionach niemal wszystkich roślin okrytonasiennych co to jest.
 • Co to jest esencja Definicja esencja roztwór naturalnych albo syntetycznych substancji zapachowych, smakowych stosowanych na przykład w środkach farmaceutycznych definicja.
 • Co to jest eurytermizm Definicja eurytermizm cecha organizmu cechująca się wytrzymałością na spore zmiany temp. otoczenia co znaczy.
 • Co to jest eurytop Definicja eurytop organizm przystosowany do znoszenia sporych wahań środowiskowych czynników, na przykład zasolenia słownik.
 • Co to jest eutrofizm Definicja wysokiej żyzności zbiornika wodnego, który wywołany jest sporą zawartością biogenów i nierozłożonych substancji organicznych gromadzonych w osadach dennych znaczenie.
 • Co to jest ewaporator Definicja ewaporator przyrząd do destylowania wody czym jest.
 • Co to jest ekologia roślin Definicja fitoekologia dział ekologii zajmujący się badaniem wpływu różnych czynników (na przykład klimatycznych, glebowych, zwierząt) na rośliny (zespoły roślinne co to jest.
 • Co to jest eksudacja Definicja mechanizm parowania i wysychania gleby; (biol.) wydzielanie się soku z przekroju korzenia po odcięciu łodygi w konsekwencji ciśnienia korzeniowego. Występuje definicja.
 • Co to jest ektosymbioza Definicja współżycia pomiędzy dwoma gatunkami, żyjącymi z wyjątkiem siebie, przynoszący im pewne korzyści z tego współżycia, na przykład przenoszenie pyłku, nasion i co znaczy.
 • Co to jest elektrownia cieplna Definicja elektrownia wykorzystująca ciepło uzyskane ze spalania paliw do napędzania turbin parowych sprzężonych z prądnicami, które generują prąd elektryczny słownik.
 • Co to jest ewolucjonizm Definicja ewolucjonizm kierunek biologii zajmujący się historią przemian materii ożywionej znaczenie.
 • Co to jest egzotoksyny Definicja toksyczne substancje białkowe wydalane do środowiska poprzez nie wszystkie gatunki bakterii (raczej poprzez bakterie Gram-dodatnie), na przykład laseczki tężca czym jest.
 • Co to jest ekologia populacyjna, populacjologia Definicja populacyjna, populacjologia dział ekologii zajmujący się badaniem struktury, liczebności i funkcjonowaniem populacji, na przykład badanie zależności wzajemnego co to jest.
 • Co to jest eudiometr Definicja eudiometr aparat do zbierania gazów wydzielających się z cieczy i ewentualnego pomiaru ich objętości definicja.
 • Co to jest eko Definicja eko- przedrostek w złożeniach: gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko; otoczenie, na przykład ekosystem co znaczy.
 • Co to jest efuzja Definicja efuzja mechanizm przechodzenia gazów poprzez przegrodę porowatą z przestrzeni o wyższym ciśnieniu do przestrzeni o niższym ciśnieniu słownik.
 • Co to jest egzoenzymy Definicja egzoenzymy enzymy wydzielane poprzez drobnoustroje do środowiska znaczenie.
 • Co to jest eutermy Definicja eutermy ciepłe źródła wody o temp. 30-50°C, gdzie żyją nie wszystkie bakterie, okrzemki, zielenice, sinice czym jest.
 • Co to jest epigeosfera Definicja epigeosfera zewnętrzna powłoka Ziemi obejmująca: litosferę, pedosferę, atmosferę i biosferę co to jest.
 • Co to jest ekstrapolacja Definicja ekstrapolacja przybliżone ustalenie wartości funkcji poza przedziałem, gdzie jej wartości są znane definicja.
 • Co to jest ekran Definicja płaszczyzna, na którą pada obraz świetlny;2) przesłona z odpowiedniego materiału, która zabezpiecza człowieka albo urządzenie przed promieniowaniem, wysoką co znaczy.
 • Co to jest elektrofor Definicja przyrząd wykorzystywany do wytwarzania ładunków elektrycznych poprzez pocieranie płytki ebonitowej o płytkę metalową, zaopatrzoną w uchwyt izolacyjny słownik.
 • Co to jest elektrolit Definicja substancja, która po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku ulega dysocjacji elektrolitycznej. Przewodzi prąd elektryczny przy udziale swobodnych jonów znaczenie.
 • Co to jest endoenzymy Definicja endoenzymy enzymy produkowane poprzez drobnoustroje i zatrzymywane w ich komórkach czym jest.
 • Co to jest ewaporymetr Definicja ewaporymetr przyrząd do pomiaru parowania z powierzchni gleby albo wody co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Ewaporymetr, Endoenzymy, Elektrolit, Elektrofor, Ekran, Ekstrapolacja, Epigeosfera, Eutermy, Egzoenzymy, Efuzja, Eko, Eudiometr, Ekologia Populacyjna co to znaczy.

Słownik Ewaporymetr, Endoenzymy, Elektrolit, Elektrofor, Ekran co to jest.