KRZYŻÓWKA Elektrofor, Endosymbioza, Entomofauna, Ektopaspżyty, Enzymy, Epioikia, Ekosfera, Ekologia.
encyklopedia elektrofor co to jest

Definicje fizyka na E

 • Co to jest eksykator Definicja wykorzystywane do osuszania i przechowywania substancji higroskopijnych bez dostępu wilgoci; zbudowany jest z grubego szkła z doszlifowaną pokrywą co to jest.
 • Co to jest element florystyczny Definicja obiekt florystyczny ekipa gatunków roślin, którą cechuje wspólne geneza albo ten sam moment wystąpienia we florze określonego obszaru definicja.
 • Co to jest eurytop Definicja eurytop organizm przystosowany do znoszenia sporych wahań środowiskowych czynników, na przykład zasolenia co znaczy.
 • Co to jest elektrokoagulacja Definicja sposób polegająca na ścięciu białka żywych tkanek przez termiczne jego uszkodzenie, przy zastosowaniu prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości słownik.
 • Co to jest erupcja Definicja gwałtowne wydobywanie się z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię masy wulkanicznej;2) gwałtowny i niekontrolowany wypływ ropy naftowej, gazu albo innej kopaliny z znaczenie.
 • Co to jest eutermy Definicja eutermy ciepłe źródła wody o temp. 30-50°C, gdzie żyją nie wszystkie bakterie, okrzemki, zielenice, sinice czym jest.
 • Co to jest estywacja, spoczynek letni Definicja spoczynek letni stan okresowego obniżenia intensywności mechanizmów życiowych u nie wszystkich zwierząt, spowodowany wpływem niekorzystnych czynników co oznacza.
 • Co to jest etiolacja Definicja etiolacja wypłonienie krzyżówka.
 • Co to jest emulsja Definicja emulsja zawiesina drobnych kropelek jednej cieczy w innej, na przykład mleko jest emulsją, gdyż tłuszcz rozpuszczony jest w rozcieńczonym roztworze cukru najlepszy.
 • Co to jest energia kinetyczna Definicja energia kinetyczna energia związana z ruchem ciała względem układu odniesienia. Jej wartość zależy od prędkości v i masy ciała m (Ek =mv2/2 przykłady.
 • Co to jest etiolizacja Definicja wypłonienie zmiana postaci rośliny spowodowana brakiem światła, objawiająca się słabym postępem liści, tkanek mechanicznych w łodydze, wydłużeniem międzywęźli encyklopedia.
 • Co to jest ekstynkcja Definicja gatunku. Biologiczne wymieranie gatunków jest zjawiskiem naturalnym. Jednak ten mechanizm został ogromnie przyspieszony poprzez działalność człowieka jak działa.
 • Co to jest ekofizjologia Definicja edukacja zajmująca się fizjologicznymi przystosowaniami osobników, populacji i biocenoz do środowiska. Jej element badań obejmuje zależności pomiędzy czy jest.
 • Co to jest ekstrapolacja Definicja ekstrapolacja przybliżone ustalenie wartości funkcji poza przedziałem, gdzie jej wartości są znane pojęcie.
 • Co to jest endoenzymy Definicja endoenzymy enzymy produkowane poprzez drobnoustroje i zatrzymywane w ich komórkach wyjaśnienie.
 • Co to jest egzot Definicja egzot roślina uprawiana poza jej naturalnym siedliskiem opis.
 • Co to jest etylina Definicja etylina benzyna z dodatkiem środka przeciwstukowego, czteroetylku ołowiu informacje.
 • Co to jest energia elektryczna Definicja energia zdolnych do wykonania pracy ładunków elektrycznych zawartych w ciele. Energię elektryczną można przemienić w energię mechaniczną (silniki elektryczne co to jest.
 • Co to jest energia potencjalna Definicja energia zmagazynowana w ciele (układzie fizycznym), na przykład grawitacyjna energia potencjalna ciała o masie m w polu grawitacyjnym zależy od położenia tego definicja.
 • Co to jest ekologia miasta Definicja tematyka ekologii zajmująca się problematyką funkcjonowania ekosystemu antropogenicznego, wzajemnego oddziaływania środowiska społecznego, przyrodniczego i co znaczy.
 • Co to jest ekumena Definicja ekumena region stale zamieszkany poprzez człowieka słownik.
 • Co to jest echolokacja Definicja ustalenie położenia obiektów przy zastosowaniu odbitych od nich fal akustycznych (zazwyczaj ultradźwięków) albo elektromagnetycznych. Umiejętność echolokacji znaczenie.
 • Co to jest echo akustyczne Definicja zdarzenie powtórzenia fali akustycznej (dźwięku) odbitej od przeszkody, która dociera do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego, wywołanego falą czym jest.
 • Co to jest ekologia społeczna, ekologia człowieka Definicja ekologia człowieka dział ekologii zajmujący analizą przestrzennego zorganizowania społeczności ludzkich i wzajemnego wpływu zachodzącego pomiędzy przestrzenną co oznacza.
 • Co to jest endogeniczny Definicja endogeniczny powstający wewnątrz komórek, pochodzący z wewnątrz krzyżówka.
 • Co to jest egzoenzymy Definicja egzoenzymy enzymy wydzielane poprzez drobnoustroje do środowiska najlepszy.
 • Co to jest ekologia kliniczna, medycyna środowiskowa Definicja medycyna środowiskowa interdyscyplinarna edukacja zajmująca się badaniem skutków zdrowotnych narażenia na szkodliwe impulsy środowiskowe. W jej zakres wchodzi przykłady.
 • Co to jest edukacja ekologiczna, edukacja środowiskowa Definicja nauka środowiskowa koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Obejmuje różne formy działań encyklopedia.
 • Co to jest estrus Definicja stadium wzmożonego popędu płciowego u samic większości ssaków, w okresie którego zachodzi owulacja. Może występować co kilkanaście dni (gryzonie) albo raz na jak działa.
 • Co to jest ewaporacja Definicja ewaporacja nieregulowane parowanie, ulatnianie się cieczy z powierzchni gleby albo zbiornika wodnego czy jest.
 • Co to jest enzymy trawienne Definicja enzymy rozkładające pokarm na substancje przyswajalne poprzez organizm, na przykład cukry łatwe, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i tym podobne Przykładowo, białka pojęcie.
 • Co to jest elektrownia wodna Definicja elektrownia, gdzie prądnice wytwarzające prąd elektryczny są napędzane turbinami wodnymi. Elektrownie wodne dzieli się na elektrownie regulacyjne (tak zwany wyjaśnienie.
 • Co to jest eten Definicja związek organiczny, węglowodór nienasycony, CH2=CH2. Bezbarwny gaz o działaniu narkotycznym, pali się świecącym, gorącym płomieniem, tworzy z powietrzem opis.
 • Co to jest ekologia roślin Definicja fitoekologia dział ekologii zajmujący się badaniem wpływu różnych czynników (na przykład klimatycznych, glebowych, zwierząt) na rośliny (zespoły roślinne informacje.
 • Co to jest ekosystem Definicja ekologiczna (na przykład jezioro), gdzie zachodzi zamiana pomiędzy biocenozą (częścią żywą) a biotopem (częścią nieożywioną). Odmiennie to jest fragment co to jest.
 • Co to jest eutrofizacja Definicja mechanizm wzrostu żyzności zbiorników wodnych, w rezultacie którego następuje masowy postęp fitoplanktonu, roślinności wynurzonej i zanurzonej. Prowadzi to do definicja.
 • Co to jest elektrownia wiatrowa Definicja elektrownia wiatrowa elektrownia, gdzie generatory wytwarzające prąd elektryczny są napędzane energią wiatru co znaczy.
 • Co to jest emisja zanieczyszczeń Definicja zanieczyszczeń wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń, będących rezultatem zorganizowanej działalności gospodarczej człowieka (na przykład spaliny wydalane słownik.
 • Co to jest eksudacja Definicja mechanizm parowania i wysychania gleby; (biol.) wydzielanie się soku z przekroju korzenia po odcięciu łodygi w konsekwencji ciśnienia korzeniowego. Występuje znaczenie.
 • Co to jest endotoksyny Definicja tak zwany kompleksy glikolipopolipeptydowe (lipopolisacharydowe), występujące przeważnie u bakterii Gram-ujemnych w jednej z trzech warstw ściany komórkowej czym jest.
 • Co to jest ekster Definicja ekster-, ekstra- przedrostek w złożeniach: poza; na zewnątrz, na przykład eksteroreceptory (narządy zmysłów odbierające wrażenia z zewnątrz co oznacza.
 • Co to jest epilitoral Definicja epilitoral pas powyżej zasięgiem zalewania wody pływów morskich krzyżówka.
 • Co to jest elektrownia jądrowa Definicja rodzaj elektrowni cieplnej, gdzie energię cieplną uzyskuje się w rezultacie reakcji jądrowych. Odzyskane od czynnika chłodzącego reaktor jądrowy ciepło najlepszy.
 • Co to jest endemity Definicja albo zwierzęta występujące na ustalonym i im właściwym obszarze. Należą do gatunków ginących i chronionych prawem. W Polsce roślinami endemicznymi są: modrzew przykłady.
 • Co to jest efekt cieplarniany Definicja zdarzenie ocieplenia atmosfery (klimatu) spowodowane wzrostem zanieczyszczeń związkami chemicznymi, raczej dwutlenkiem węgla. System ocieplenia bazuje na tym encyklopedia.
 • Co to jest egzosfera Definicja zewnętrzna warstwa atmosfery ziemskiej o bardzo małej gęstości, która znajduje się ponad 800 km nad powierzchnią Ziemi (teoretycznie sięga do wysokości 1000 km jak działa.
 • Co to jest ekstrahent Definicja ekstrahent rozpuszczalnik o działaniu wy- biórczym (selektywny) stosowany w procesie ekstrakcji do wyodrębniania określonego składnika czy jest.
 • Co to jest epipelagial Definicja toni oceanicznej, stanowiąca przedłużenie strefy nerytycznej, która sięga od powierzchni do 200 m głębokości; dobrze naświetlona, sezonowe wahania temp.. Żyją pojęcie.
 • Co to jest ekstrakt Definicja ekstrakt, wyciąg roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji wyjaśnienie.
 • Co to jest endozoochoria Definicja rodzaj zoochorii (zwierzęcosiewności) opierający na rozsiewaniu nasion przenoszonych wewnątrz swojego organizmu poprzez zwierzęta albo ludzi, które jako opis.
 • Co to jest energia alternatywana Definicja alternatywana energia pozyskiwana z innych źródeł niż spalanie węgla, ropy naftowej, gazu, rozszczepienia (syntezy) jąder atomowych, na przykład energia wody informacje.
 • Co to jest eudiometr Definicja eudiometr aparat do zbierania gazów wydzielających się z cieczy i ewentualnego pomiaru ich objętości co to jest.
 • Co to jest edyfikatory Definicja edyfikatory rośliny wpływające na relacje ekologiczne w ekosystemie (modyfikują właściwości gleby, kształtują skład gatunkowy i strukturę fitocenozy definicja.
 • Co to jest ewaporymetr Definicja ewaporymetr przyrząd do pomiaru parowania z powierzchni gleby albo wody co znaczy.
 • Co to jest endoikia Definicja forma współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków. Np. bakterie i pierwotniaki żyjące w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Przeżuwacze posiadają słownik.
 • Co to jest eksplozja demograficzna , bomba demograficzna Definicja demograficzna, bomba demograficzna szybkie tempo przyrostu liczby ludności na danym obszarze, o wskaźniku przyrostu naturalnego przekraczającego 30‰. Znaczy to znaczenie.
 • Co to jest edafotop Definicja edafotop nieożywione środowisko, gdzie żyją mikroorganizmy, drobne zwierzęta glebowe i korzenie roślin wyższych czym jest.
 • Co to jest enklawa Definicja enklawa 1) terytorium państwa otoczone lądowym terytorium obcego państwa, na przykład San Marino;2) teren otoczony obszarem o innym charakterze co oznacza.
 • Co to jest ewaporator Definicja ewaporator przyrząd do destylowania wody krzyżówka.
 • Co to jest entropia Definicja teorii informacji znaczy miarę stopnia nieuporządkowania (chaotyczności);2) w termodynamice entropia S jest funkcją stanu, charakteryzującą kierunek przebiegu najlepszy.
 • Co to jest eksplozymetr Definicja przyrząd wykorzystywany do pomiaru stężeń gazów i par cieczy w powietrzu. Wykorzystuje się go ostrzegania osób pracujących w uwarunkowaniach zagrażających przykłady.
 • Co to jest eksplozja Definicja eksplozja, wybuch gwałtowny rozkład materiału wybuchowego (łatwo palnego albo chemicznie nietrwałego encyklopedia.
 • Co to jest ewapotranspiracja Definicja ewapotranspiracja ubytek wody z powierzchni Ziemi drogą bezpośredniego parowania z wód i gleby i oddychania roślin (transpiracji jak działa.
 • Co to jest energia mechaniczna Definicja energia związana z ruchem i położeniem układu mechanicznego (ciała) w relacji do układu odniesienia. Równa jest sumie energii kinetycznej i potencjalnej czy jest.
 • Co to jest eurytermizm Definicja eurytermizm cecha organizmu cechująca się wytrzymałością na spore zmiany temp. otoczenia pojęcie.
 • Co to jest ekologia populacyjna, populacjologia Definicja populacyjna, populacjologia dział ekologii zajmujący się badaniem struktury, liczebności i funkcjonowaniem populacji, na przykład badanie zależności wzajemnego wyjaśnienie.
 • Co to jest elektroliza Definicja mechanizm elektrochemiczny, który bazuje na rozkładzie elektrolitu z wydzieleniem na elektrodach metalu albo gazu pod wpływem stałego prądu elektrycznego opis.
 • Co to jest etery Definicja organiczne pozyskiwane z dwóch cząsteczek alkoholu poprzez odciągnięcie wody. To są ciecze łatwo palne i o charakterystycznym zapachu. Eter etylowy stosuje się informacje.
 • Co to jest ekstra Definicja ekstra-, ekster- przedrostek w złożeniach: poza; na zewnątrz, na przykład eksteroreceptory (narządy zmysłów odbierające wrażenia z zewnątrz co to jest.
 • Co to jest eluwialny Definicja wymywania warstwa gleby, gdzie woda zakwaszona organicznymi kwasami ługuje sporo związków mineralnych, na przykład łatwo rozpuszczalne sole, węglan wapnia itp definicja.
 • Co to jest entomogamia Definicja owadopylność zapylanie kwiatów poprzez owady. Największą rolę w zapylaniu odgrywają pszczoły, osy, trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze. Barwne kwiaty co znaczy.
 • Co to jest eurybiotyzm Definicja eurybiotyzm przystosowawcza cecha organizmu do zmieniających się warunków życia słownik.
 • Co to jest era Definicja charakteryzująca dzieje Ziemi. W geologii historię Ziemi dzieli się na ery (epoki geologiczne): archaiczną, proterozoiczną, paleozoiczną, mezozoiczną i znaczenie.
 • Co to jest echosonda Definicja urządzenie wykorzystywane do pomiaru głębokości wód albo ustalenia położenia zatopionych wraków, ławic ryb, gdzie wykorzystuje się zdarzenie echa (odbicia fal czym jest.
 • Co to jest enzootia Definicja występowanie na danym obszarze dolegliwości zakaźnej zwierząt, utrzymującej się na podwyższonym poziomie poprzez sporo następnych lat, na przykład gruźlica co oznacza.
 • Co to jest egzobiologia, kosmobiologia Definicja kosmobiologia dyscyplina wiedzy zajmująca się badaniem możliwości istnienia i rozpowszechnienia życia we wszechświecie. Jej fundamentem jest teza, że życie krzyżówka.
 • Co to jest erozja gleby Definicja niszczenie warstwy uprawnej w rezultacie jej zmywania, wywiewania albo wadliwej uprawy. Erozję gleb przyspiesza działalność gospodarcza człowieka, na przykład najlepszy.
 • Co to jest ergonomia Definicja ergonomia edukacja zajmująca się przystosowaniem maszyn, narzędzi i środowiska pracy człowieka w celu pomniejszenia zmęczenia i poprawy wydajności pracy przykłady.
 • Co to jest eks Definicja eks- przedrostek w złożeniach: od-; wy-; z, na przykład eksplanatat (wycinek z większego narządu albo tkanki encyklopedia.
 • Co to jest esencja Definicja esencja roztwór naturalnych albo syntetycznych substancji zapachowych, smakowych stosowanych na przykład w środkach farmaceutycznych jak działa.
 • Co to jest energia słoneczna Definicja energia powstająca wewnątrz Słońca w rezultacie przemian termojądrowych, raczej syntezy atomów wodoru. Szacuje się, iż pośrodku 1 s Słońce emituje w przestrzeń czy jest.
 • Co to jest energia świetlna Definicja energia promieniowania elekromagnetycznego o długości fali 400-700 nm, na które reaguje oko ludzkie. Bierze udział w fotosyntezie, jest to w kluczowym procesie pojęcie.
 • Co to jest emisja promieniowania Definicja emisja promieniowania wysyłanie promieniowania elektromagnetycznego (światła, promieniowania jądrowego) poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki wyjaśnienie.
 • Co to jest ebonit Definicja sztuczne pozyskiwane poprzez wulkanizację mieszanek gumowych, jest to kauczuku, z sporą ilością siarki, 25-32%. Zawiera pył ebonitowy, wypełniacze i barwniki opis.
 • Co to jest elastomery Definicja naturalne i sztuczne) charakteryzujące się bardzo sporą odkształcalnością przy zachowaniu sprężystości. Wydłużenie względne \varepsilon = l/l dochodzi do informacje.
 • Co to jest ekstensywna gospodarka Definicja ekstensywna gospodarka gospodarka charakteryzująca się małymi nakładami środków i pracy; zacofany sposób gospodarowania co to jest.
 • Co to jest ekologia Definicja biologiczna badająca wzajemne relacje pomiędzy organizmami albo zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną definicja.
 • Co to jest ewolucjonizm Definicja ewolucjonizm kierunek biologii zajmujący się historią przemian materii ożywionej co znaczy.
 • Co to jest energia wewnętrzna Definicja energia stanu układu równa sumarycznej energii ruchów cieplnych (energii kinetycznej) i energii oddziaływań pomiędzy cząsteczkami (energii potencjalnej słownik.
 • Co to jest ewolucja Definicja przeobrażania się organizmów w zmiennych uwarunkowaniach środowiska, który bazuje na powstawaniu nowych, dziedzicznych cech przystosowawczych, różnicowaniu się znaczenie.
 • Co to jest elektrolit Definicja substancja, która po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku ulega dysocjacji elektrolitycznej. Przewodzi prąd elektryczny przy udziale swobodnych jonów czym jest.
 • Co to jest emigracja Definicja przemieszczanie się osobników poza granice obszaru zasiedlenia populacji. Powodem opuszczenia stałego miejsca osiedlenia, emigracji, może być zbyt spore co oznacza.
 • Co to jest ektosymbioza Definicja współżycia pomiędzy dwoma gatunkami, żyjącymi z wyjątkiem siebie, przynoszący im pewne korzyści z tego współżycia, na przykład przenoszenie pyłku, nasion i krzyżówka.
 • Co to jest energia geotermiczna Definicja geotermiczna energia cieplna czerpana z anomalii gradientu temp. skorupy ziemskiej. Temp. skorupy ziemskiej rośnie wspólnie z głębokością. Efektem tego najlepszy.
 • Co to jest epigeion Definicja epigeion zbiorowisko naziemnych owadów żyjących w danym środowisku przykłady.
 • Co to jest egzobiologia Definicja egzobiologia dział biologii zajmujący się badaniem istnienia życia poza Ziemią (na innych planetach encyklopedia.
 • Co to jest ekotyp Definicja odmian populacji tego samego gatunku zwierząt albo roślin, która powstała w rezultacie przystosowania się do życia w innych uwarunkowaniach środowiskowych jak działa.
 • Co to jest entomochoria Definicja entomochoria rodzaj zoochorii, tak zwany owadosiewność. Nasiona roślin są przenoszone i rozsiewane poprzez owady czy jest.
 • Co to jest ekstraktor Definicja ekstraktor aparat chemiczny poświęcony do przeprowadzania procesu ekstrakcji pojęcie.
 • Co to jest emitory Definicja emitory pionowe wyrzutnie pyłów i gazów pochodzących z różnych mechanizmów przemysłowych i z mechanizmów spalania wyjaśnienie.
 • Co to jest ekologia krajobrazu Definicja dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnej zależności pomiędzy ekosystemami, które tworzą krajobraz. Daje podstawy racjonalnej gospodarki zasobami opis.
 • Co to jest eluwium Definicja eluwium pozostałość zwietrzeliny, położonej w miejscu wietrzenia skały, z której zostały wypłukane i rozpuszczone zgodne składniki informacje.
 • Co to jest eurybionty Definicja organizmy cechujące się sporą tolerancją na impulsy abityczne w środowisku. Zazwyczaj to są gatunki kosmopolityczne zasiedlające większą część kuli ziemskiej co to jest.
 • Co to jest elektrownia cieplna Definicja elektrownia wykorzystująca ciepło uzyskane ze spalania paliw do napędzania turbin parowych sprzężonych z prądnicami, które generują prąd elektryczny definicja.
 • Co to jest erozja Definicja erozja mechanizm geologiczny opierający na żłobieniu albo niszczeniu powierzchni terenu, na przykład poprzez wodę, wiatr, lodowce itp co znaczy.
 • Co to jest ekotoksykologia Definicja interdyscyplinarna gałąź edukacji zajmująca się wpływem substancji toksycznych na środowisko naturalne. Użytkowane są różne sposoby sprawdzające w celu słownik.
 • Co to jest elektroda odchylająca Definicja elektroda odchylająca elektroda lampy elektronowej powodująca odchylenie wiązki elektronowej znaczenie.
 • Co to jest epigeosfera Definicja epigeosfera zewnętrzna powłoka Ziemi obejmująca: litosferę, pedosferę, atmosferę i biosferę czym jest.
 • Co to jest ekskrecja Definicja wydalanie usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, tzn. takich, które nie ulegają dalszej przemianie i przyswajaniu (dwutlenek węgla co oznacza.
 • Co to jest ekokonwersja długów Definicja wymiana (odpis)części zadłużenia na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od 1990 roku Polska w ramach ekokonwersji uzyskała odpis swojego krzyżówka.
 • Co to jest eko Definicja eko- przedrostek w złożeniach: gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko; otoczenie, na przykład ekosystem najlepszy.
 • Co to jest efemerydy Definicja krótkim cyklu rozwojowym, który przebiega w trakcie sprzyjających warunków, na przykład na pustyni po opadach. W momencie suszy tracą nadziemne części (łodygi przykłady.
 • Co to jest ekstrakcja Definicja ekstrakcja wyodrębnienie określonego składnika z mieszaniny na drodze rozpuszczania go w odpowiednim rozpuszczalniku encyklopedia.
 • Co to jest ekoznaki Definicja umieszczane na produktach w celu wyróżnienia ich z tej samej kategorii wyrobów aktualnych na rynku. Przez znakowanie produktów wywiera się wpływ na rynek i jak działa.
 • Co to jest ekologia behawioralna Definicja behawioralna edukacja z pogranicza ekologii i etologii zajmująca się badaniem zachowań zwierząt w zależności od zachodzących zmian w środowisku abiotycznym i czy jest.
 • Co to jest entomofagi Definicja zwierzęta i rośliny odżywiające się żywymi owadami albo ich larwami, na przykład sikory, nietoperze, mrówkojady, biedronki, muchówka, pluskwiaki, a z roślin – pojęcie.
 • Co to jest endopasożyty Definicja pasożyty wewnętrzne organizmy żywe żyjące i rozwijające się wewnątrz ciała innego organizmu. Występują w naczyniach krwionośnych, w świetle i ściankach jelit wyjaśnienie.
 • Co to jest elektryczność atmosferyczna Definicja atmosferyczna zjawiska elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej, takie jak: wyładowania atmosferyczne, jonizacja i przewodnictwo elektryczne powietrza opis.
 • Co to jest epilimion Definicja epilimion stratyfikacja cieplna jeziora informacje.
 • Co to jest egzotoksyny Definicja toksyczne substancje białkowe wydalane do środowiska poprzez nie wszystkie gatunki bakterii (raczej poprzez bakterie Gram-dodatnie), na przykład laseczki tężca co to jest.
 • Co to jest epicentrum Definicja epicentrum pkt. na powierzchni Ziemi, który leży nad ogniskiem trzęsienia ziemi albo nad albo pod miejscem eksplozji jądrowej definicja.
 • Co to jest egzotermiczny Definicja egzotermiczny wyzwalający ciepło, na przykład reakcja egzotermiczna co znaczy.
 • Co to jest ekskrementy Definicja ekskrementy wydaliny, odchody słownik.
 • Co to jest epifauna Definicja zwierząt wodnych, które prowadzą osiadły tryb życia na dnie zbiorników wodnych. Przytwierdzone są one do podłoża specjalnie ukształtowanymi wypustkami albo znaczenie.
 • Co to jest etologia Definicja biologii badająca zachowanie się i obyczaje zwierząt, na przykład obrona przed wrogiem, opieka nad potomstwem, budowa gniazd, wędrówki, komunikowanie się czym jest.
 • Co to jest efemery Definicja efemery krótko żyjące organizmy żywe, zdolne do rozwoju w niesprzyjających uwarunkowaniach klimatycznych co oznacza.
 • Co to jest eutrofizm Definicja wysokiej żyzności zbiornika wodnego, który wywołany jest sporą zawartością biogenów i nierozłożonych substancji organicznych gromadzonych w osadach dennych krzyżówka.
 • Co to jest endosperma Definicja endosperma, bielmo triploidalna tkanka odżywcza zawarta w nasionach niemal wszystkich roślin okrytonasiennych najlepszy.
 • Co to jest efekt nawozowy Definicja skutek nawozowy korzystny wpływ związków chemicznych (nawozów naturalnych i sztucznych) na wegetację roślin przykłady.
 • Co to jest edafotyp Definicja edafotyp gatunek roślin powstały w rezultacie ustalonych warunków glebowych encyklopedia.
 • Co to jest energia chemiczna Definicja energia zmagazynowana w substancji, której efektem jest wzajemne wpływ atomów (jonów) w cząsteczce, tak zwany energia wiązania, na przykład w węglowodanach jak działa.
 • Co to jest ekoetykietowanie, ecolabelling Definicja ecolabelling mechanizm oznaczania szczególnym znakiem (ekoetykietą) produktów, które charakteryzują się, w relacji do innych produktów z tej samej ekipy czy jest.
 • Co to jest etylen Definicja związek organiczny, węglowodór nienasycony, CH2=CH2. Bezbarwny gaz o działaniu narkotycznym, pali się świecącym, gorącym płomieniem, tworzy z powietrzem pojęcie.
 • Co to jest en Definicja en- przedrostek w złożeniach: w; wewnątrz; w środku, na przykład endemiczny (miejscowy, właściwy danemu miejscu wyjaśnienie.
 • Co to jest entomologia Definicja entomologia edukacja o owadach opis.
 • Co to jest elektryzowanie Definicja elektryzowanie wytwarzanie w ciele nadmiaru tych samych ładunków elektrycznych informacje.
 • Co to jest epifity Definicja rośliny, które nie zakorzeniają się w glebie, ale rosną na drzewach, krzewach i krzewinkach. Nie czerpią substancji pokarmowych z gospodarzy, a jedynie co to jest.
 • Co to jest ekran Definicja płaszczyzna, na którą pada obraz świetlny;2) przesłona z odpowiedniego materiału, która zabezpiecza człowieka albo urządzenie przed promieniowaniem, wysoką definicja.
 • Co to jest emulgator Definicja emulgator substancja, która wpływa na obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy. Ułatwia tworzenie się emulsji co znaczy.
 • Co to jest elektrownia Definicja energetyczny, gdzie produkowana jest energia elektryczna. Stanowi go zespół urządzeń generujących prąd elektryczny wspólnie z pomieszczeniami. W zależności od słownik.
 • Co to jest edafon Definicja drobnych organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych) żyjących w warstwie powierzchniowej gleby, których obecność wpływa na strukturę i żyzność gleby. W skład znaczenie.
 • Co to jest ekologia człowieka Definicja dział ekologii zajmujący się problemami wzajemnego oddziaływania na siebie środowiska i populacji ludzkich (gatunku Homo sapiens). Obiektem badań są: działania czym jest.
 • Co to jest epidemia Definicja jednoczesne zachorowanie dużej liczby ludzi z danego terenu na ustaloną chorobę. Epidemia o sporym zasięgu zwie się pandemią. Przykładami epidemii są co oznacza.
 • Co to jest energia cieplna Definicja jedna z form energii, która zmagazynowana jest w atomach albo cząsteczkach ciała poruszających się bezładnym ruchem. Jej liczba zależy od temp. bezwzględnej krzyżówka.
 • Co to jest ekoterroryzm Definicja niezgodne z prawem, radykalne sposoby wywierania presji poprzez obrońców przyrody (ekologów) na rządy i przemysłowców w celu uzyskania konkretnych celów najlepszy.
 • Co to jest ekranowanie Definicja zabezpieczenie ciała, na przykład przyrządu, przed oddziaływaniem pól magnetycznych, elektrycznych albo elektromagnetycznych przy zastosowaniu odpowiednich przykłady.
 • Co to jest euryfag Definicja euryfag organizm żywiący się różnym pokarmem encyklopedia.
 • Co to jest ekorozwój Definicja społeczno-gospodarczy oparty na kryteriach ekologicznych. Postęp gospodarczy oparty na eksploatacji zasobów odnawialnych (energia słoneczna, wiatr, rośliny jak działa.
 • Co to jest elektrownia słoneczna Definicja słoneczna elektrownia, gdzie w zespole fotoelementów półprzewodnikowych następuje bezpośrednia przemiana energii promieniowania słonecznego w energię czy jest.
 • Co to jest egzotyczny Definicja egzotyczny właściwy dla państw o odmiennych od naszych uwarunkowaniach przyrodniczych, na przykład dla innego klimatu, cywilizacji pojęcie.
 • Co to jest ECE, UN Economic Commission for Europe Definicja ECE, UN Economic Commission for Europe Europejska Komisja Gospodarki do spraw Europy wyjaśnienie.
 • Co to jest energia jądrowa Definicja energia zmagazynowana w jądrze atomu, która zostaje uwolniona w procesie przemiany jądrowej. Jest równa ilości energii niezbędnej do rozerwania jądra na części opis.
 • Co to jest euryterm Definicja euryterm organizm przystosowany do życia w zmiennych uwarunkowaniach cieplnych, na przykład tygrys, puma itp informacje.
 • Co to jest edometr Definicja edometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ściśliwości (odprężenia gruntu co to jest.
 • Co to jest emisja Definicja zamiany energii pomiędzy generatorem a ośrodkiem, gdzie energia się rozprzestrzenia, na przykład emisja fali dźwiękowej z głośnika, emisja światła poprzez definicja.
 • Co to jest estry Definicja estry związki organiczne pozyskiwane poprzez działanie kwasów organicznych albo nieorganicznych na alkohole. Na przykład do estrów należą tłuszcze co znaczy.
 • Co to jest euryfotyzm Definicja euryfotyzm cecha organizmu polegająca na przystosowaniu się do zmiennych warunków oświetlenia słownik.
 • Co to jest efuzja Definicja efuzja mechanizm przechodzenia gazów poprzez przegrodę porowatą z przestrzeni o wyższym ciśnieniu do przestrzeni o niższym ciśnieniu znaczenie.
 • Co to jest energia promienista Definicja energia promienista energia przenoszona poprzez zmienne pole elektromagnetyczne, na przykład energia świetlna, energia fal radiowych czym jest.
 • Co to jest eksploatacja Definicja eksploatacja wydobycie złóż mineralnych co oznacza.
 • Co to jest elektrolizer Definicja elektrolizer urządzenie do prowadzenia elektrolizy krzyżówka.
 • Co to jest entomologia leśna Definicja dział entomologii zajmujący się poznaniem owadów żyjących w lesie. Kluczowe badania zorientowane są na biologii gatunków, gdyż odgrywa istotną rolę w najlepszy.
 • Co to jest energia Definicja rozmiar fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego, wszelkiego rodzaju mechanizmy i oddziaływania w przyrodzie. Jest miarą umiejętności układów do przykłady.
 • Co to jest elodeidy Definicja zanurzone w wodzie rośliny położone najgłębiej w jeziorze. Należą do nich: wywłócznik, rdestnica, rogatek, moczarka, jaskier i inne. Głębiej od nich leżą łąki encyklopedia.
 • Co to jest ekoton Definicja przejściowa pomiędzy dwoma albo kilkoma wieloma sąsiadującymi ekosystemami, gdzie współistnieją organizmy sąsiadujących biocenoz, na przykład skraj lasu jest jak działa.
 • Co to jest estuarium Definicja przybrzeżne zbiorniki wodne swobodnie połączone z morzem, na przykład lejkowate ujście rzek, płytkie zatoki, błota w zasięgu przypływów i tym podobne Warunki czy jest.
 • Co to jest embrion Definicja organizm w momencie rozwoju zarodkowego. Zarodek ssaków rozwija się w łożysku, poprzez które jest odżywiany substancjami pokarmowymi pobieranymi z krwiobiegu pojęcie.
 • Co to jest ekologia zwierząt Definicja dział zajmujący się badaniem wpływu różnych czynników (na przykład klimatycznych, glebowych, zwierząt) na zwierzęta, badaniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy wyjaśnienie.
 • Co to jest ekosfera Definicja wokół jakiegoś ciała niebieskiego, gdzie występują sprzyjające do istnienia życia warunki fizyczne;2) całokształt zależności między biosferą (organizmami na opis.
 • Co to jest epioikia Definicja mutualizmu, jest to korzystnego współżycia dwóch gatunków, polegająca na osiedleniu się jednego na ciele drugiego. Przykładami tego rodzaju współżycia są informacje.
 • Co to jest enzymy Definicja naturalne (białka łatwe i złożone o właściwościach biologicznych katalizatorów) regulujące przebieg mechanizmów życiowych w organizmach żywych. Enzym złożona co to jest.
 • Co to jest ektopaspżyty Definicja pasożyty zewnętrzne pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą definicja.
 • Co to jest entomofauna Definicja owadów występujących na danym obszarze, w środowisku albo w momencie geologicznym, na przykład entomofauna Tatr, lasu sosnowego albo trzeciorzędu co znaczy.
 • Co to jest endosymbioza Definicja współżycia pomiędzy dwoma gatunkami, opierający na życiu jednego organizmu wewnątrz organizmu drugiego. Przynosi on każdemu z nich pewne korzyści. Np. wiciowce słownik.
 • Co to jest elektrofor Definicja przyrząd wykorzystywany do wytwarzania ładunków elektrycznych poprzez pocieranie płytki ebonitowej o płytkę metalową, zaopatrzoną w uchwyt izolacyjny znaczenie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja KRZYŻÓWKA Elektrofor, Endosymbioza, Entomofauna, Ektopaspżyty, Enzymy, Epioikia, Ekosfera, Ekologia Zwierząt, Embrion, Estuarium, Ekoton, Elodeidy, Energia, Entomologia co to znaczy.

Słownik Encyklopedia Elektrofor, Endosymbioza, Entomofauna, Ektopaspżyty, Enzymy co to jest.