Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko, Płat Roślinności, Prognoza Pogody.
przełom prąd morski co to jest

Definicje fizyka na P

 • Co to jest pysk Definicja pysk przednia część głowy zwierząt z otworem gębowym co to jest.
 • Co to jest przyrząd Definicja przyrząd urządzenie wykorzystywane do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych definicja.
 • Co to jest powiew Definicja powiew wiatr, który wieje z prędkością 0.3-1.5 m/s (1 stopień Beauforta co znaczy.
 • Co to jest Pu Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów słownik.
 • Co to jest przemiana egzotermiczna Definicja przemiana egzotermiczna przemiana, gdzie minimalizuje się energia wewnętrzna ciała w połączeniu z wydzieleniem poprzez nie ciepła znaczenie.
 • Co to jest ptasie mleczko Definicja płynna substancja wydzielana poprzez komórki błony śluzowej wola i przełyku nie wszystkich ptaków, która składem przypomina mleko ssaków. Służy ono do czym jest.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna Definicja Sanitarna organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo co to jest.
 • Co to jest promieniowanie rentgenowskie Definicja rentgenowskie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale 10-11-10-9 m. Powstaje w trakcie bombardowania atomów cząstkami o wysokiej energii definicja.
 • Co to jest promieniotwórczość naturalna Definicja promieniotwórczość naturalna promieniotwórczość nuklidów występujących w przyrodzie, na przykład uran co znaczy.
 • Co to jest pasożytnictwo Definicja bytowania organizmu żywego, zwanego pasożytem, polegająca na stałym albo czasowym użyciu innego organizmu, zwanego żywicielem, jako źródło pokarmu. Wyróżniamy słownik.
 • Co to jest pipeta Definicja pipeta rurka szklana zwężona u dołu, rozszerzona w środku (z naniesioną skalą), wykorzystywana do pobierania dokładnej objętości cieczy znaczenie.
 • Co to jest pantofagi Definicja pantofagi zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym i zwierzęcym żywym albo martwym. Należą do nich: szczury, świnie, wrony, kaczki i owady (prusaki, skorki czym jest.
 • Co to jest P Definicja pierwiastek chemiczny z V ekipy głównej układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973. Został odnaleziony w 1669 roku poprzez co to jest.
 • Co to jest paciorkowce Definicja bakterie o średnicy ok. 0.6 mikrometra układające się w łańcuszki albo parami. Są chorobotwórcze dla człowieka, u którego powodują między innymi zapalenie definicja.
 • Co to jest padlinożerca Definicja organizmy cudzożywne żywiące się padliną. Odżywiają się resztkami pokarmu, które pozostawiły inne zwierzęta albo zjadają osobniki padłe. Zaliczają się do nich co znaczy.
 • Co to jest pająki Definicja pająki pajęczaki, które mają na odwłoku kądziołki przędne, wydzielające pajęczynę, a w ich szczękoczułkach znajdują się gruczoły jadowe słownik.
 • Co to jest pajęczaki Definicja zwierząt bezkręgowych zaliczana do stawonogów. Należą do nich: skorpiony, zaleszczotki, pająki, roztocza. Gromada liczy około 30 tys. gatunków. Ciało złożona znaczenie.
 • Co to jest państwo zwierzęce Definicja region powierzchni Ziemi zamieszkały poprzez ogromny zespół fauny, scharakteryzowany opierając się na występujących tam grup ptaków i ssaków. Faunę lądów czym jest.
 • Co to jest państwo roślinne Definicja region kuli ziemskiej charakteryzujący się tymi samymi elementami florystycznymi. Wg L. Diesla Ziemia podzielona jest na sześć krajów roślinnych: holarktyczne co to jest.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, PIS Definicja Sanitarna, PIS organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach definicja.
 • Co to jest papierek lakmusowy Definicja papierek lakmusowy papierek wskaźnikowy wykorzystywany do oceny odczynu roztworu, na przykład kwaśnego, obojętnego albo zasadowego co znaczy.
 • Co to jest papierek wskaźnikowy Definicja papierek wskaźnikowy pasek bibuły nasycony substancjami wskaźnikowymi, który wymienia zabarwienie w zależności od odczynu roztworu słownik.
 • Co to jest paprocie Definicja paprotników o sporych, wyrastających z podziemnych kłączy, wielokrotnie pierzasto podzielnych liściach, z kupkami zarodni na spodniej stronie. Obejmuje 10 tys znaczenie.
 • Co to jest parabioza Definicja symbiozy, gdzie dwa gatunki odnoszą wzajemne korzyści. Żyją w pełnej zgodzie, wymieniają pożywienie, razem budują gniazdo i razem go bronią. Jedynie potomstwa czym jest.
 • Co to jest parafina Definicja stałych węglowodorów nasyconych. Krucha substancja, o barwie od żółtej do białej i temp. topnienia od 40°C do 58°C. Stosuje się ją do produkcji świec, smarów co to jest.
 • Co to jest parageneza Definicja parageneza wspólne występowanie minerałów. Ich współistnienie warunkują mechanizmy fizykochemiczne zachodzące w trakcie ich tworzenia definicja.
 • Co to jest park narodowy Definicja region chroniony w danym kraju, charakteryzujący się nadzwyczajnymi walorami przyrodniczymi (bogactwo flory, fauny i zabytków przyrody nieożywionej) i co znaczy.
 • Co to jest parowanie Definicja przechodzenia cieczy w parę w temp. niższej od temp. wrzenia substancji, zachodzący na jej powierzchni. Przemianie tej towarzyszy strata energii cieplnej i słownik.
 • Co to jest parownica Definicja wykorzystywane do zagęszczenia układów ciekłych poprzez odparowanie rozpuszczalnika albo do usuwania innych substancji lotnych w podwyższonej temp znaczenie.
 • Co to jest partenogeneza, dzieworództwo Definicja dzieworództwo rozmnażanie jednopłciowe opierające na rozwoju organizmu z niezapłodnionego jaja. Odznacza się partenogenezę: pełną (wyłącznie potomstwo kobiece czym jest.
 • Co to jest pasożyt Definicja roślinny albo zwierzęcy żyjący i rozwijający się na innym organizmie. Pasożytami są wszystkie wirusy, nie wszystkie bakterie, grzyby, rośliny kwiatowe co to jest.
 • Co to jest pasożytnicze zwierzęta Definicja pasożytnicze zwierzęta zwierzęta współżyjące z innymi organizmami żywymi, wykorzystujące je jako źródło pokarmu albo do rozrodu, na przykład wszy, tasiemce definicja.
 • Co to jest pasożytnicze rośliny Definicja rośliny rośliny pobierające pokarm od innych organizmów żywych poprzez wchodzenie w kontakt z jego systemem przewodzącym wodę i sole mineralne, na przykład co znaczy.
 • Co to jest pasożyty wewnętrzne Definicja endopasożyty organizmy żywe żyjące i rozwijające się wewnątrz ciała innego organizmu. Występują w naczyniach krwionośnych, w świetle i ściankach jelit, w słownik.
 • Co to jest pasożyty zewnętrzne Definicja ektopaspżyty pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą do znaczenie.
 • Co to jest polaroid Definicja polaroid cienka płytka przepuszczająca światło spolaryzowane liniowo tylko w jednym kierunku, a pochłaniająca światło o polaryzacji prostopadłej do niego czym jest.
 • Co to jest patogeny Definicja wywołujące chorobę ludzi, zwierząt i roślin w rezultacie zaburzenia metabolizmu. Odznacza się następujące rodzaje patogenów: biologiczne (wirusy, grzyby co to jest.
 • Co to jest PCW Definicja winylu polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości definicja.
 • Co to jest pektyny Definicja pektyny mieszaniny wielkocząsteczkowych cukrów, które występują w roślinach. W obecności odpowiedniej ilości cukru tworzą żele (używane w krzepnięciu galaret co znaczy.
 • Co to jest pelagial Definicja toń wodna w morzach, oceanach i ogromnych jeziorach granicząca ze strefą brzegową i strefą głębinową. Rozciąga się do granicy przenikania światła. Jej słownik.
 • Co to jest pełzanie materiału Definicja pełzanie materiału zdarzenie powolnego odkształcania się materiału poddanego długotrwałemu stałemu obciążeniu (naprężeniu znaczenie.
 • Co to jest perpetum mobile drugiego rodzaju Definicja perpetum mobile drugiego rodzaju maszyna, która pobiera ciepło z otoczenia i w całości zamienia je w pracę czym jest.
 • Co to jest peryskop Definicja optyczny użytkowany w obserwacji obiektów leżących poza bezpośrednim polem widzenia obserwatora, zawierający układ luster, soczewek i pryzmatów. Wykorzystuje co to jest.
 • Co to jest piramida biomasy Definicja graficzna ilustracja ilości materii wbudowanej w ciała osobników na każdym poziomie pokarmowym (troficznym) określonej biocenozy. Ustala masę producentów definicja.
 • Co to jest pestycydy Definicja nazwa substancji chemicznych (syntetycznych i naturalnych) użytkowana do ochrony roślin, zwierząt i człowieka przed szkodnikami i grzybami. Podział co znaczy.
 • Co to jest Pi Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x słownik.
 • Co to jest piasek Definicja frakcja mineralna złożona raczej z drobnych ziaren kwarcu z domieszką skaleni i innych minerałów. Rozmiar ziarenek gleby wynosi od 0.02 do 2.0 mm. W najwyższym znaczenie.
 • Co to jest pierwiastki biogenne Definicja biogenne pierwiastki wchodzące skład głownych związków chemicznych tworzących żywe organizmy. Stanowią materiał budulcowy, wchodząc w skład enzymów i koenzymów czym jest.
 • Co to jest piksel Definicja obiekt obrazu, tak zwany pkt. na monitorze ekranowym sterowany poprzez komputer (na przykład barwa i jaskrawość). Liczba pikseli na jednostkę długości ustala co to jest.
 • Co to jest pinetyzacja Definicja wprowadzanie gatunków drzew iglastych na siedliska lasu liściastego bądź eliminowanie drzew liściastych z drzewostanów mieszanych kierujące do stworzenia definicja.
 • Co to jest pióro Definicja produkt naskórka ptaków składający się z dudki (części dolnej) i stosiny (części górnej), na której po obu jej stronach osadzona jest chorągiewka. Chorągiewkę co znaczy.
 • Co to jest pirometr Definicja do pomiaru temp. ponad 600°C sposobem bezstykową. Występują pirometry termoelektryczne i optyczne. Wykorzystuje się w nich zależność natężenia prądu (albo słownik.
 • Co to jest PKE, Polski Klub Ekologiczny Definicja Ekologiczny pozarządowa organizacja ekologiczna, powołaną w Krakowie w 1980 roku. Klub zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem znaczenie.
 • Co to jest Pl Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia czym jest.
 • Co to jest plastydy Definicja składniki (organelle) znajdujące się w cytoplazmie komórek roślinnych i pełniące tam sporo funkcji metabolicznych. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi co to jest.
 • Co to jest platyna Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia definicja.
 • Co to jest plecha Definicja plecha jednokomórkowe albo wielokomórkowe ciało roślin niższych, gdzie budowie nie można wyróżnić korzeni, łodygi i liści, na przykład glony co znaczy.
 • Co to jest pleocen Definicja układ ekologiczny tworzony poprzez całą populację wszystkich gatunków w danym siedlisku, pozostających ze sobą w różnych stosunkach ekologicznych słownik.
 • Co to jest pleochroizm Definicja optyczne właściwości nie wszystkich minerałów anizotropowych, które polegają na zmianie absorpcji światła w funkcji jego długości fali i kierunku przechodzenia znaczenie.
 • Co to jest pleuston Definicja zbiorowisko organizmów unoszących się na powierzchni wody albo w cienkiej warstwie podpowierzchniowej, na przykład rzęsa, larwy owadów; liście i kwiaty czym jest.
 • Co to jest pływy Definicja zjawiska, zachodzące na powierzchni Ziemi pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Słońca i Księżyca, które polegają na przypływie i odpływie wód w morzach i co to jest.
 • Co to jest pluton Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów definicja.
 • Co to jest pluwiograf Definicja pluwiograf automatyczny przyrząd wykorzystywany do pomiaru i rejestracji natężenia i czasu trwania deszczowych opadów atmosferycznych co znaczy.
 • Co to jest płeć Definicja płeć zespół cech organizmu żywego determinujących jego udział w procesie rozmnażania. Rozróżnia się płeć: męską, żeńską, obojnaczą i obojętną słownik.
 • Co to jest płomień Definicja płomień świecenie gazów, połączone z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej, pojawiające się w trakcie spalania ciał stałych, cieczy albo gazów znaczenie.
 • Co to jest płuca Definicja narządy oddechowe kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym. U ssaków mają budowę workowatą o skomplikowanej budowie wewnętrznej. Do każdego płuca, od czym jest.
 • Co to jest płyn fizjologiczny Definicja roztwór fizjologiczny płyn wykorzystywany do okresowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po krwotokach i biegunkach co to jest.
 • Co to jest płytki krwi Definicja trombocyty przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u definicja.
 • Co to jest płytki ceramiczne Definicja płytki produkowane z glin kamionkowych, zmieszanych z topnikami i substancjami barwiącymi, które wypala się w temp. około 1280°C. Cechują się sporą odpornością co znaczy.
 • Co to jest płyty gipsowo-kartonowe Definicja kartonowe przedmioty budowlane powstałe wskutek połączenia rdzenia gipsowego z nałożoną obustronnie okładziną kartonową. Szczególny, wielowarstwowy karton słownik.
 • Co to jest PMM Definicja metylu tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu znaczenie.
 • Co to jest pochłaniacz Definicja absorbent ciecz albo ciało stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się do czym jest.
 • Co to jest pochłaniacze przestrzenne Definicja przestrzenne ustroje dźwiękochłonne o dużej wartości współczynnika pochłaniania, wykorzystywane do obniżania poziomu natężenia hałasu w pomieszczeniach co to jest.
 • Co to jest pochodne Definicja pochodne związki organiczne powstające zazwyczaj z innych prostych związków organicznych o takim samym schemacie cząsteczki definicja.
 • Co to jest pochodnia słoneczna Definicja jaśniejsze plamy na powierzchni Słońca, występujące w sąsiedztwie plam słonecznych, pojawiające się na krótko przed ich ukazaniem się i zanikające zaraz po co znaczy.
 • Co to jest poczta elektroniczna Definicja poczta elektroniczna, e-mail oprogramowanie komputerów działających w sieci, które umożliwia przesyłanie tekstów do określonego użytkownika sieci słownik.
 • Co to jest poczwarka Definicja poczwarka stadium rozwojowe owadów występujące pomiędzy postacią larwy i postacią dorosłą (imago). Zazwyczaj jest nieruchoma i nie pobiera pokarmu znaczenie.
 • Co to jest podgatunek Definicja jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca zespół populacji lokalnych gatunku, tak zwany rasy geograficzne. Populacje morfologicznie odmienne czym jest.
 • Co to jest podszyt Definicja warstwa w drzewostanie złożona z drzew i krzewów (na przykład kruszyna, czeremcha) nie przekraczających wysokości 4 m struktura lasu. W skład jego wchodzi co to jest.
 • Co to jest poikilotermia Definicja zmiennocieplność cecha fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w definicja.
 • Co to jest pojemność cieplna Definicja umiejętność do gromadzenia ciepła poprzez ciało w trakcie ogrzewania. Pojemność cieplną Cv definiuje się jako relacja ilości ciepła Q pobranego poprzez ciało co znaczy.
 • Co to jest pojemność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do akumulowania ładunków elektrycznych. Pojemność przewodnika elektrycznego C definiuje się jako słownik.
 • Co to jest pokarmowy Definicja troficzny zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w znaczenie.
 • Co to jest polaryzacja fal Definicja zdarzenie porządkowania kierunków drgań fali poprzecznej. W fali elektromagnetycznej uporządkowaniu podlegają wektory natężenia elektrycznego i magnetycznego czym jest.
 • Co to jest polder Definicja zmeliorowane tereny podmokłe (osuchy nadmorskie i nadrzeczne), odgrodzone wałami chroniącymi przed ich zalaniem poprzez wody rzeki, jeziora albo morza co to jest.
 • Co to jest polietylen Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i definicja.
 • Co to jest polimery Definicja wielkocząsteczkowe pozyskiwane w trakcie polimeryzacji monomerów. Polimery mogą się składać z merów jednakowych (tak zwany homopolimery) albo różnych (tak co znaczy.
 • Co to jest polimetakrylan metylu Definicja metylu, PMM tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu słownik.
 • Co to jest psychrofilne bakterie Definicja bakterie bakterie żyjące w niskich temperaturach, tzn. ich doskonała temp. wzrostu wynosi poniżej 20°C, a min. - ponad 0°C. Żyją raczej w głębokich jeziorach i znaczenie.
 • Co to jest polimorfizm Definicja wielopostaciowość 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami czym jest.
 • Co to jest polistyren Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca co to jest.
 • Co to jest politrifizacja Definicja mechanizm intensywnego użyźniania zbiornika wodnego albo jego części, który jest wywołany dopływem dużej ilości substancji organicznych. Gromadzą się one w definicja.
 • Co to jest południe Definicja południe 1) okres kulminacji górnej Słońca;2) strona świata. Pkt. horyzontu, którego azymut wynosi 00 co znaczy.
 • Co to jest południk ziemski Definicja ogromne koło zlokalizowane na powierzchni kuli ziemskiej, przechodzące poprzez oba bieguny geograficzne. Powstaje w rezultacie przecięcia powierzchni Ziemi słownik.
 • Co to jest prognoza Definicja prognoza przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk i zdarzeń opartych na uzasadnionych przesłankach naukowych (zjawiska, prawa znaczenie.
 • Co to jest popromienna choroba Definicja dolegliwość schorzenie spowodowane działaniem promieniowania jonizującego (promienie, i) na organizm żywy, które skutkuje uszkodzenie struktury molekularnej czym jest.
 • Co to jest populacja fizjocenotyczna Definicja fizjocenotyczna zespół osobników jednego gatunku występujący na obszarze wielu sąsiadujących ze sobą ekosystemów, na przykład populacja zająca szaraka co to jest.
 • Co to jest porosty Definicja symbiotyczne, których plecha składa się z glonów (raczej z sinic albo zielenic) i strzępek grzybów (raczej z klasy workowców). Gromada porostów obejmuje około definicja.
 • Co to jest portal Definicja portal układ elektroniczny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy komputerem a urządzeniem zewnętrznym, na przykład drukarką co znaczy.
 • Co to jest potencjał biotyczny Definicja umiejętność gatunków do powiększenia populacji w optymalnych uwarunkowaniach środowiskowych, wyrażana liczbowo jako różnica rozrodczości i śmiertelności słownik.
 • Co to jest powierzchnia ziemi Definicja powierzchnia ziemi naturalne ukształtowanie terenu, gleby i znajdującej się pod nią ziemi do głębokości oddziaływania człowieka znaczenie.
 • Co to jest poziom troficzny Definicja pokarmowy zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w czym jest.
 • Co to jest para wodna Definicja para wodna woda w stanie gazowym co to jest.
 • Co to jest poziom organizacji materii żywej Definicja materii żywej forma zorganizowanej materii żywej, którą cechują specyficzne właściwości biologiczne, związane różnymi zależnościami z innymi formami żywej definicja.
 • Co to jest poziom wymywania Definicja eluwialny warstwa gleby, gdzie woda zakwaszona organicznymi kwasami ługuje sporo związków mineralnych, na przykład łatwo rozpuszczalne sole, węglan wapnia itp co znaczy.
 • Co to jest prawa ruchu Newtona Definicja prawa opisujące powody powstawania ruchu: I p. - zwane pierwszą zasadą dynamiki albo zasadą bezwładności - głosi, że ciało niepoddane działaniu żadnej siły słownik.
 • Co to jest prawo grawitacji Definicja prawo powszechnego ciążenia prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu znaczenie.
 • Co to jest prawo minimum Liebiga Definicja Liebiga prawo głoszące, iż faktorem ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom w największym stopniu zbliża się do wartości minimum i w czym jest.
 • Co to jest prawo Pascala Definicja głoszące, że ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie znajdującym się w zamkniętym naczyniu jednorodnie we wszystkich kierunkach. W statycznym płynie co to jest.
 • Co to jest prażenie Definicja ciała stałego w wysokiej temp. niższej od jego temp. topnienia w celu spowodowania przemiany fizycznej albo chemicznej. Zazwyczaj produktami prażenia są gazy definicja.
 • Co to jest prężność pary nasyconej Definicja prężność pary nasyconej ciśnienie wywierane poprzez parę nasyconą danej cieczy nad jej powierzchnią. Prężność pary nasyconej rośnie z temperaturą co znaczy.
 • Co to jest probówka Definicja cylindryczna rurka szklana o średnicy ok. 1 cm z zatopionym końcem, stosowana w laboratoriach do przeprowadzania reakcji chemicznych. Użytkowana raczej w słownik.
 • Co to jest proch Definicja wybuchowy miotający, składający się z mieszaniny 75% saletry potasowej KNO3, 15% sproszkowanego węgla drzewnego i 10% zmielonej siarki. Mieszanina musi być znaczenie.
 • Co to jest producenci Definicja organizmy żywe wytwarzające z prostych związków nieorganicznych substancje organiczne w procesie fotosyntezy i chemosyntezy. Należą do nich rośliny, glony i czym jest.
 • Co to jest produkcja pierwotna brutto Definicja brutto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez co to jest.
 • Co to jest produkcja wtórna Definicja materia organiczna wraz ze zmagazynowaną w niej energią gromadzona na różnych poziomach troficznych ekosystemu poprzez konsumentów i reducentów. Na następnych definicja.
 • Co to jest produkt uboczny Definicja wytwór uboczny substancja powstająca w procesie wytwarzania głównego produktu, na przykład w trakcie destylacji co znaczy.
 • Co to jest produkt spożywczy Definicja surowce rolno-spożywcze przetworzone wg ustalonego procesu technologicznego w celu otrzymania wyrobu, spełniającego określone wymogi, na przykład odżywcze słownik.
 • Co to jest pułapka Definicja wykorzystywane do odławiania albo gromadzenia w ustalonym miejscu organizmów, w celu prognozowania, monitorowania albo ograniczania ich liczebności. W ochronie znaczenie.
 • Co to jest produktywność biologiczna Definicja biologiczna parametr szybkości magazynowania energii poprzez biocenozę. Jego miarą jest wzrost suchej masy substancji organicznych w jednostce czasu (g·m czym jest.
 • Co to jest profil glebowy Definicja przekrój pionowy gleby (do głębokości około 1.5 m) odsłaniający morfologię danej gleby i przylegającej do niej skały macierzystej. Odznacza się w nim warstwy co to jest.
 • Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne Definicja elektromagnetyczne promieniowanie charakteryzujące się okresowymi zmianami pola elektrycznego i magnetycznego, prostopadłymi do siebie i do kierunku definicja.
 • Co to jest promieniowanie gamma Definicja gamma promieniowanie elektromagnetyczne emitowane poprzez jądra atomowe wzbudzone w trakcie przechodzenia do niższego stanu energetycznego, na przykład przy co znaczy.
 • Co to jest promieniowanie kosmiczne Definicja kosmiczne wysokoenergetyczne promieniowanie docierające z przestrzeni kosmicznej i z wyższych warstw atmosfery ziemskiej do powierzchni Ziemi. W jego skład słownik.
 • Co to jest promieniowanie nadfioletowe Definicja nadfioletowe, nadfiolet, UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest Słońce znaczenie.
 • Co to jest proszek Definicja proszek ciało stałe rozdrobnione na cząstki, których rozmiary są niedostrzegalne gołym okiem, poniżej 0.5 mm czym jest.
 • Co to jest ptaki Definicja kręgowców stałocieplnych (o temp. ciała 40-45°C) o ciele pokrytym piórami, które izolują je termicznie od warunków środowiska i umożliwiają latanie przy co to jest.
 • Co to jest proteina Definicja łatwe polimer utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:1 definicja.
 • Co to jest Protokół Montrealski Definicja Montrealski dokument w kwestii substancji zubażających warstwę ozonową z 16 września1987 roku. Celem Protokołu jest zredukowanie zużycia i produkcji substancji co znaczy.
 • Co to jest Protokół z Kioto Definicja międzynarodowa umowa o redukcji zanieczyszczeń atmosfery, podpisana poprzez przedstawicieli 125 państw w Japonii w 1997 roku. Zobowiązuje państwa do obniżenia słownik.
 • Co to jest przenosiciel Definicja przenosiciel zdrowy organizm przenoszący na sobie albo w sobie drobnoustroje chorobotwórcze albo pasożyty na inne osobniki znaczenie.
 • Co to jest próżnia Definicja wypełniony gazem o ciśnieniu niższym od atmosferycznego. W próżni absolutnej region przestrzeni jest pozbawiony cząstek materialnych. Próżnię uzyskuje się czym jest.
 • Co to jest przemiana energii Definicja mechanizm przechodzenia jednej postaci energii w inną. W organizmach żywych odznacza się trzy rodzaje przemiany energii. Pierwszy typ przemiany występuje w co to jest.
 • Co to jest przemiana fizyczna Definicja zmiana zachodząca w ciele, która bazuje na zmianie jego cech fizycznych, jest to stanu skupienia, lepkości i tym podobne, nie mniej jednak cząsteczki nie definicja.
 • Co to jest przemiany jądrowe sztuczne Definicja przemiany jądrowe sztuczne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, które są wyprodukowane w kontrolowanych reakcjach jądrowych co znaczy.
 • Co to jest przenikalność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna charakteryzująca zachowanie się ciała w polu elektrycznym, którą definiuje się jako relacja wektora indukcji elektrycznej D do słownik.
 • Co to jest przepływ energii Definicja absorpcja i przekształcanie energii słonecznej poprzez rośliny i jednokierunkowe przekazywanie poprzez organizmy związane ze sobą łańcuchem troficznym. Pobraną znaczenie.
 • Co to jest przetrwalniki Definicja organy rozmnażania wegetatywnego produkowane poprzez organizmy żywe w niesprzyjających dla ich rozwoju uwarunkowaniach środowiska, które w sprzyjających czym jest.
 • Co to jest przyczepność Definicja umiejętność przylegania cząsteczek ciała stałego albo cieczy do powierzchni innego ciała, spowodowana siłami międzycząsteczkowymi, oddziaływającymi na co to jest.
 • Co to jest przyducha Definicja wysycenia tlenu w zbiorniku wodnym, zazwyczaj w jego przydennej warstwie. Źródłem rozpuszczonego w wodzie tlenu jest tlen atmosferyczny (dostający się do wody definicja.
 • Co to jest przystosowanie Definicja dziedziczne zmiany struktury albo funkcji organizmu w celu zachowania gatunku w danym środowisku, na przykład zredukowanie liści roślin pustynnych co znaczy.
 • Co to jest pustynia porostowa Definicja region, na którym nie występują porosty listkowate i krzaczkowate, będące dobrymi bioindykatorami czystości powietrza. W skali porostowej odznacza słownik.
 • Co to jest pyłek Definicja komórki rozrodcze roślin nasiennych. Ziarniste mikrospory tworzone w woreczkach pyłkowych, których średnica ziarna pyłku pokrzywy zwyczajnej wynosi około 10.5 znaczenie.
 • Co to jest pampasy Definicja czym jest.
 • Co to jest ploter Definicja ploter urządzenie zewnętrzne (na przykład komputera) wykorzystywane do wprowadzenia informacji graficznej i jej rejestracji w formie linii ciągłych na papierze co to jest.
 • Co to jest panchroniczne organizmy Definicja organizmy organizmy żywe (rośliny i zwierzęta), które zachowały pierwotne cechy anatomiczne i fizjologiczne poprzez sporo okresów geologicznych, na przykład definicja.
 • Co to jest paliwo jądrowe Definicja substancja, gdzie zachodzi samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia, użytkowana jako źródło energii w reaktorach jądrowych. Materiałami co znaczy.
 • Co to jest promień fali Definicja promień fali kierunek rozchodzenia się zaburzenia o charakterze falowym słownik.
 • Co to jest przemiana Definicja przemiana przekształcanie się jednej formy w inną znaczenie.
 • Co to jest pampa Definicja pampa trawiasta formacja roślina rosnąca na żyznych glebach Ameryki Płd. (stepach czym jest.
 • Co to jest pręcik Definicja pręcik męski organ kwiatu wytwarzający pyłek, występujący u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z pylnika i nitki pręcikowej co to jest.
 • Co to jest polana Definicja polana nie zadrzewiony region, porośnięty trawą i otoczony lasem definicja.
 • Co to jest piroelektryk Definicja piroelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piroelektryczne co znaczy.
 • Co to jest produkt końcowy Definicja wytwór końcowy finalny wytwór szeregu reakcji chemicznych następujących po sobie słownik.
 • Co to jest piwo Definicja znaczenie.
 • Co to jest paleobotanika Definicja paleobotanika edukacja zajmująca się badaniem roślin (budową i ich życiem) kopalnych opierając się na ich szczątków i odcisków czym jest.
 • Co to jest próba Definicja próba badanie mające na celu sprawdzenie czegoś, na przykład badanie wpływu promieniowania jonizującego na organizm żywy, badanie twardości, składu chemicznego co to jest.
 • Co to jest przesącz Definicja przesącz, filtrat ciecz pozostała po odsączeniu osadu definicja.
 • Co to jest parcie Definicja parcie siła wywierana poprzez płyn na ścianki naczynia co znaczy.
 • Co to jest potas Definicja pierwiastek chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 19, masie atomowej 39.1 i gęstości = 0.86 g·cm-3. Topi się w temp. Tt =63.7°C, a słownik.
 • Co to jest poplon Definicja poplon drugi plon roślin w tym samym roku znaczenie.
 • Co to jest program Definicja dyrektyw w języku programowania albo rozkazów maszynowych, które określają następne czynności komputera w trakcie wykonywania postawionego mu zadania czym jest.
 • Co to jest pień Definicja pień zdrewniała, długoletnia łodyga drzew posiadająca umiejętność przyrostu grubości co to jest.
 • Co to jest porcelana Definicja ceramiczny stanowiący mieszaninę kaolinu, kwarcu i adekwatnie rozdrobnionego skalenia, który po zarobieniu, uformowaniu i wysuszeniu wypala się w temp. 920 definicja.
 • Co to jest promieniowanie niejonizujące Definicja niejonizujące fale elektromagnetyczne niewywołujące jonizacji cząstek w trakcie oddziaływania z ośrodkiem materialnym. Mogą wywoływać we wszystkich ciałach co znaczy.
 • Co to jest pokost Definicja pokost oleje roślinne schnące na powietrzu, wykorzystywane do impregnacji i gruntowania drewna i produkcji kitów i farb słownik.
 • Co to jest polichlorek winylu Definicja PCW polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości znaczenie.
 • Co to jest pniak Definicja pniak dolna część pnia drzewa pozostająca po ścięciu w ziemi czym jest.
 • Co to jest postulat Definicja postulat twierdzenie przyjęte za prawdziwe bez dowodu co to jest.
 • Co to jest preria Definicja preria spory region równin stepowych w Ameryce Północnej pokryty raczej trawami definicja.
 • Co to jest prototrofy Definicja prototrofy drobnoustroje samodzielnie wytwarzające substancje potrzebne do wzrostu i rozwoju, na przykład aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest piec martenowski Definicja piec martenowski typ pieca płomiennego ogrzewanego gazem, który służy do wytapiania stali słownik.
 • Co to jest polutanty Definicja polutanty substancje szkodliwe zawarte w odpadach przemysłowych, które zanieczyszczają i niszczą środowisko przyrodnicze znaczenie.
 • Co to jest porowatość Definicja porowatość cecha substancji stałych polegająca na istnieniu wewnątrz nich przestrzeni otwartych albo zamkniętych, tak zwany porów czym jest.
 • Co to jest paramagnetyki Definicja o przenikalności magnetycznej nieco większej od przenikalności magnetycznej próżni. Należą do nich na przykład sód, aluminium, tlen i rodniki w materiałach co to jest.
 • Co to jest poziom wmywania Definicja poziom wmywania, iluwialny warstwa gleby cechująca się strącaniem związków mineralnych, które zostały wyługowane (rozpuszczone w wodzie) z poziomu wymywania definicja.
 • Co to jest pisak Definicja pisak urządzenie wykorzystywane do odwzorowywania na papierze zależności funkcyjnych dwóch wielkości fizycznych co znaczy.
 • Co to jest polip Definicja postać dorosła zwierząt jamochłonów (typu parzydełkowców: stułbiopławów, krążkopławów i koralowców). Ciało polipa złożona jest z warstwy zewnętrznej, tak zwany słownik.
 • Co to jest płodozmian Definicja płodozmian mechanizm gospodarki rolnej opierający na uprawie roślin w ustalonym następstwie na danym obszarze, powtarzany co kilka lat znaczenie.
 • Co to jest parcela Definicja parcela działka, część terenu czym jest.
 • Co to jest punkt rosy Definicja pkt. rosy temp., gdzie skrapla się para wodna zawarta w powietrzu co to jest.
 • Co to jest pylenie Definicja pylenie uwalnianie się pyłku z pylników kwiatowych definicja.
 • Co to jest palnik Definicja palnik przyrząd zbudowany z rurki zakończonej dyszą, który służy do spalania mieszaniny gazu i powietrza i wytwarzania płomienia o wysokiej temp co znaczy.
 • Co to jest przeobrażenie Definicja przeobrażenie przemiana postaci larwalnej w dojrzałą postać organizmu żywego zwierzęcia; metamorfoza słownik.
 • Co to jest pogórze Definicja wyżynny, płaskowyż o silnie zróżnicowanej powierzchni, mocno pocięty dolinami, który powstał w bazie górskiego łańcucha, w rezultacie działania długookresowych znaczenie.
 • Co to jest pulsacja Definicja kołowa rozmiar fizyczna określająca liczbę okresów ruchu harmonicznego w okresie 2 sekund; zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością f wyraża wzór: = 2 f czym jest.
 • Co to jest piramida wieku Definicja piramida wieku graficzna ilustracja struktury wiekowej populacji co to jest.
 • Co to jest plastyfikator Definicja plastyfikator substancja dodawana do polimeru w celu powiększenia jego plastyczności, elastyczności, ciągliwości i miękkości definicja.
 • Co to jest przypływ morza Definicja przypływ morza podniesienie się wód morskich wywołane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca co znaczy.
 • Co to jest pylnik Definicja pręcika, gdzie produkowany jest pyłek u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z dwóch woreczków pyłkowych połączonych tak zwany łącznikiem. Dojrzały pylnik słownik.
 • Co to jest przyrost naturalny Definicja wzrost naturalny nadwyżka liczby ludności równa różnicy pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ustalonym przedziale czasu znaczenie.
 • Co to jest przemiany jądrowe naturalne Definicja naturalne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, występujących w przyrodzie (wchodzących w skład rodzin promieniotwórczych, na przykład czym jest.
 • Co to jest przylądek Definicja przylądek niewielki występ linii brzegowej (lądu) wysunięty w stronę morza albo jeziora co to jest.
 • Co to jest psammofile Definicja psammofile organizmy zasiedlające podłoże piaszczyste, na przykład nicienie, widłonogi, wrotki, orzęski, wirki, a z roślin - okrzemki definicja.
 • Co to jest PW Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C co znaczy.
 • Co to jest przymrozek Definicja przymrozek krótkotrwały mróz; nocne obniżenie temp. powietrza poniżej 0°C słownik.
 • Co to jest psammon Definicja organizmów żyjących w piaskach nasączonych wodą. Mogą to być piaski zalane wodą, zraszane falami, zwilżane wodą przesiąkającą z przyległego zbiornika znaczenie.
 • Co to jest prędkość dźwięku Definicja szybkość dźwięku szybkość rozchodzenia się zaburzeń sprężystych o małej amplitudzie w ośrodku sprężystym czym jest.
 • Co to jest propanon Definicja związek chemiczny o wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm co to jest.
 • Co to jest przepuszczalność Definicja przepuszczalność umiejętność ośrodka absorbującego albo rozpraszającego do przepuszczania światła, gazów albo cieczy definicja.
 • Co to jest przetwornik Definicja czujnik urządzenie przetwarzające przebieg danej wielkości fizycznej na przebieg innej wielkości fizycznej, na przykład przetworzenie zmian ciśnienia co znaczy.
 • Co to jest polaryskop Definicja polaryskop przyrząd do wykrywania częściowej polaryzacji światła. Zbudowany jest z analizatora i płytki Savarta słownik.
 • Co to jest przeciekanie Definicja przeciekanie wypływanie płynów poprzez nieszczelności w naczyniach (aparaturze znaczenie.
 • Co to jest przenikalność Definicja przenikalność umiejętność przechodzenia czegoś poprzez ciała materialne czym jest.
 • Co to jest przepływ ciepła Definicja mechanizm przekazywania energii w formie ciepła pomiędzy ciałami wskutek różnicy temperatur. Związany jest z ruchem makroskopowym materii (konwekcja co to jest.
 • Co to jest przepona Definicja przepona, błona półprzepuszczalna cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu definicja.
 • Co to jest przewiewność Definicja przewiewność cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia poprzez nie przepływ powietrza co znaczy.
 • Co to jest protuberancje Definicja zjawiska zachodzące w atmosferze Słońca i opierające na wyrzucaniu powyżej chromosferę sporych, jasnych obłoków materii, których czas życia dochodzi do kilku słownik.
 • Co to jest przeczucie Definicja przeczucie, intuicja irracjonalne poznawanie prawdy w rezultacie wewnętrznego przekonania znaczenie.
 • Co to jest popęd płciowy Definicja popęd płciowy, libido naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych czym jest.
 • Co to jest pałeczki Definicja pałeczki bakterie w kształcie cylindrycznym, z których nie wszystkie są chorobotwórcze, na przykład durowe, czerwonkowe, krztuśca, dżumy co to jest.
 • Co to jest praca Definicja rozmiar fizyczna W charakteryzująca mechanizm przekazywania energii. Definiuje się ją jako iloczyn wartości siły F działającej na ciało poprzez drogę s i definicja.
 • Co to jest paskal Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia co znaczy.
 • Co to jest paleoekologia Definicja paleoekologia edukacja badająca warunki życia organizmów kopalnych i związany z nimi klimat słownik.
 • Co to jest peryfiton Definicja drobnych organizmów żywych zasiedlających stałe podłoże (na przykład muszle, elementy i rośliny podwodne) w środowisku wodnym, na przykład bakterie, okrzemki znaczenie.
 • Co to jest pluwiometr Definicja deszczomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym czym jest.
 • Co to jest Pangea Definicja prakontynent, który istniał na Ziemi w karbonie (ok. 345-280 mln lat temu). Ok. 225 mln lat temu (pod koniec ery paleozoicznej) rozpadł się na część północną co to jest.
 • Co to jest prawo Archimedesa Definicja prawo orzekające, iż na nieruchome ciało zanurzone w jednorodnym płynie działa siła wyporu W skierowana pionowo w górę, równa ciężarowi Gc wypartego płynu (W definicja.
 • Co to jest pierwiastki śladowe Definicja pierwiastki śladowe ultraelementy co znaczy.
 • Co to jest prądnica Definicja prądnica urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem wykonanej pracy mechanicznej, gdzie wykorzystane jest zdarzenie indukcji elektromagnetycznej słownik.
 • Co to jest Pa Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia znaczenie.
 • Co to jest preparatyka Definicja preparatyka sposób otrzymywania (wyodrębniania, oczyszczania) pierwiastków albo związków chemicznych w uwarunkowaniach laboratoryjnych czym jest.
 • Co to jest papier Definicja masa włóknista pochodzenia roślinnego, mineralnego albo zwierzęcego wspólnie z odpowiednimi dodatkami, ukształtowana w formie arkuszy albo wstęgi. Materiałem co to jest.
 • Co to jest paprotniki Definicja roślin zarodnikowych obejmująca pięć klas, jest to paprocie, skrzypy, widłaki, porybliny i psylofity (prapaprocie). Wszystkie paprotniki liczą około 12 000 definicja.
 • Co to jest parazytoidy Definicja które w stadium larwalnym pasożytują w innych owadach, a w stadium owada doskonałego pędzą inny tryb życia. To są organizmy pośrednie pomiędzy drapieżcami a co znaczy.
 • Co to jest pelagiczne organizmy Definicja pelagiczne organizmy organizmy żyjące w pelagialu, na przykład plankton albo nie wszystkie ryby słownik.
 • Co to jest piargi Definicja rumowiska skalnego, jest to nagromadzenie u podnóża stoku materiału skalnego odpadły od ścian skalnych zbocza górskiego, w rezultacie mechanizmów erozji i znaczenie.
 • Co to jest progesteron Definicja progesteron kobiecy hormon płciowy wydzielany poprzez jajniki. Bierze udział w spulchnianiu ścian macicy i przyjęciu zapłodnionego jaja czym jest.
 • Co to jest promień świetlny Definicja promień świetlny bardzo wąska wiązka światła, której oś wyznacza kierunek rozchodzenia się energii promienistej co to jest.
 • Co to jest protoplazma Definicja substancja komórek roślinnych i zwierzęcych. Złożona jest z jądra komórkowego i cytoplazmy. W protoplazmie odbywają się wszystkie fundamentalne mechanizmy definicja.
 • Co to jest pasterstwo Definicja pasterstwo chów stadnych zwierząt domowych (bydło, owce, jaki, wielbłądy) z wykorzystaniem sezonowych pastwisk, jest to hal górskich, stepów co znaczy.
 • Co to jest pasteryzacja Definicja niszczenia drobnoustrojów w produktach spożywczych, opierający na podgrzaniu ich w temp. 60-100°C poprzez moment od kilku sekund do kilkudziesięciu min.. W słownik.
 • Co to jest patyna Definicja niebieskozielona warstewka zasadowego węglanu miedzi (albo zasadowego siarczanu miedzi) na powierzchni wyrobów z miedzi i jej stopów. Można ją uzyskać znaczenie.
 • Co to jest percepcja Definicja spostrzeżenie zmysłowy mechanizm poznawczy człowieka opierający na zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie dzięki organom wyposażonym w receptory, na czym jest.
 • Co to jest PET, politereftalan etylenu Definicja etylenu termoplastyczny polimer, o wzorze --OC(O)-C6H4-C(O)OCH2CH2-n-, nierozpuszczalny w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Użytkowany raczej do co to jest.
 • Co to jest pęcznienie Definicja nie wszystkich materiałów, która bazuje na zwiększeniu ich objętości pod wpływem nasiąkania jakąś cieczą (woda, rozpuszczalnik). Zdarzenie to zachodzi u definicja.
 • Co to jest płyn Definicja płyn ośrodek gazowy albo ciekły, charakteryzujący się brakiem sprężystości postaciowej co znaczy.
 • Co to jest pęd Definicja część roślin składająca się z łodygi, liści, pąków i kwiatów. Nie wszystkie pędy biorą udział w rozmnażaniu wegetatywnym;2) rozmiar wektorowa p słownik.
 • Co to jest plastomery Definicja tworzywa sztuczne) charakteryzujące się małym odkształceniem w temp. pokojowej przy zachowaniu własności sprężystych; zeszklenie zachodzi ponad temp znaczenie.
 • Co to jest poziom glebowy Definicja warstwa gleby wydzielona z racji na zachodzące w niej mechanizmy: gromadzenie próchnicy, wymywanie części rozpuszczalnych, strącanie związków z roztworu czym jest.
 • Co to jest prawa Definicja prawa, zasady prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy co to jest.
 • Co to jest prawo Joule'a Definicja głoszące, iż energia wewnętrzna danej masy jest tylko funkcją temp. i nie zależy od objętości i ciśnienia. Słuszne jest jedynie dla gazów idealnych, w gazach definicja.
 • Co to jest prąd czynnościowy Definicja bioprąd prąd elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych czynności i co znaczy.
 • Co to jest preparat Definicja preparat substancja chemiczna albo mieszanina wytworzona laboratoryjnie do określonego użytku, na przykład preparaty dezynfekcyjne, preparaty wapniowe słownik.
 • Co to jest procedura Definicja procedura 1) odpowiednik podprogramu w nie wszystkich językach programowania;2) unormowany sposób załatwiania spraw, na przykład administracyjnych znaczenie.
 • Co to jest produkcja pierwotna netto Definicja netto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez czym jest.
 • Co to jest profundal Definicja jeziora pozbawiona światła, położona poniżej dolnej granicy występowania roślin. Żyjące w niej organizmy (konsumenci) zależą pokarmowo od organizmów litoralu i co to jest.
 • Co to jest pierwiastki radiogenne Definicja radiogenne radionuklidy, pochodzące z opadów radioaktywnych, powodujące skażenie warstwy uprawnej gleby, na przykład cez-134, Cs-137 i stront-90. Z badań definicja.
 • Co to jest płyta Definicja której grubość (wysokość) h jest wiele mniejsza od jej pozostałych wymiarów liniowych, a więc długości a i szerokości b;2) część skorupy ziemskiej zbudowanej z co znaczy.
 • Co to jest pigmenty Definicja rozdrobnione stałe substancje nieorganiczne albo organiczne, pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie, w rozpuszczalnikach słownik.
 • Co to jest piorun Definicja wyładowanie elektryczne występujące w atmosferze ziemskiej, które zachodzi pomiędzy naładowaną chmurą i punktem na powierzchni Ziemi, pomiędzy dwoma znaczenie.
 • Co to jest piramida ekologiczna Definicja ekologiczna graficzna ilustracja struktury troficznej biocenozy, której podstawę tworzą producenci, a szczyt - konsumenci. Odznacza się trzy rodzaje piramid czym jest.
 • Co to jest plankton Definicja organizmów roślinnych (fitoplankton) i zwierzęcych (zooplankton) żyjących w wodzie słodkiej i morskiej, gdzie swobodnie się unoszą. Do planktonu roślinnego co to jest.
 • Co to jest prawo Shelforda Definicja prawo głoszące, że występowanie i postęp organizmu w środowisku zależy od całego kompleksu czynników, których nadmiar, jak i niedobór jednego z nich, może definicja.
 • Co to jest plastyczność Definicja własność substancji cechująca się łatwością ulegania odkształceniu, które nie powraca do swojego pierwotnego kształtu po zaprzestaniu działania siły, na co znaczy.
 • Co to jest plemnik Definicja komórka rozrodcza o haploidalnej liczbie chromosomów. Plemniki człowieka mają długość od 50 do 60 m. Zbudowany jest z główki, szyjki, wstawki i witki, która słownik.
 • Co to jest pływy atmosferyczne Definicja periodyczne wahania ciśnienia atmosferycznego, spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności Księżyca na atmosferę Ziemską znaczenie.
 • Co to jest płazy Definicja zmiennocieplnych kręgowców oddychających płucami i skórą, gdzie występują gruczoły śluzowe i niekiedy jadowe, na przykład żaby, traszki. Przewarzająca część czym jest.
 • Co to jest płodność Definicja umiejętność do rozrodu. Istota ludzka powstaje w rezultacie złączenia się męskiego plemnika z żeńską komórką jajową. W jajnikach niemowlęcia płci żeńskiej co to jest.
 • Co to jest poziom tła hałasu Definicja poziom tła hałasu poziom ciśnienia akustycznego zmierzony (w pomieszczeniu albo w środowisku), gdy badane źródło hałasu nie pracuje definicja.
 • Co to jest poznanie Definicja poznanie mechanizm zdobywania wiedzy o rzeczywistości, jest to o rzeczach, o zjawiskach co znaczy.
 • Co to jest północ Definicja północ 1) okres kulminacji dolnej Słońca;2) strona świata ustalona punktem horyzontu, którego azymut wynosi 180° słownik.
 • Co to jest pradolina Definicja pradolina dawna dolina rzeki albo dolina powstała w momencie zlodowacenia w trakcie erozyjnej działalności wód lodowcowych znaczenie.
 • Co to jest pnącza Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami czym jest.
 • Co to jest polaryzator Definicja polaryzator przyrząd optyczny wykorzystywany do polaryzacji światła, na przykład nikol, polaroid co to jest.
 • Co to jest porofory Definicja spieniające substancje rozkładające się w podwyższonej temp. (85-230°C), gdzie w trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (na przykład azot), powodujący definicja.
 • Co to jest produkt główny Definicja wytwór kluczowy celowa substancja uzyskana w reakcji chemicznej co znaczy.
 • Co to jest pojemność ekologiczna środowiska Definicja ekologiczna środowiska max. liczba osobników danego gatunku przypadająca na jednostkę objętości (albo powierzchni), które mogą żyć w danym środowisku słownik.
 • Co to jest poliamid Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x znaczenie.
 • Co to jest pomnik przyrody Definicja prawnie chroniony twór przyrody żywej albo nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej i historyczno-pamiątkowej, na przykład stare czym jest.
 • Co to jest populacja Definicja osobników danego gatunku żyjąca na ustalonym obszarze i odznaczająca się swoistą strukturą, jest to rozrodczością, śmiertelnością, stosunkami liczbowymi płci co to jest.
 • Co to jest porcelit Definicja półporcelana rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to definicja.
 • Co to jest prawo Avogadra Definicja prawo głoszące, iż takie same objętości różnych gazów przy jednakowym ciśnieniu i temp. zawierają taką samą liczbę cząsteczek. Ono jest prawdziwe dla gazów co znaczy.
 • Co to jest paleoklimat Definicja paleoklimat klimat panujący w ubiegłych epokach geologicznych słownik.
 • Co to jest Pasteur Louis Definicja francuski chemik i biolog żyjący w latach 1822-1895, który stworzył naukowe podstawy mikrobiologii i immunologii. Artysta metod zapobiegania chorobom poprzez znaczenie.
 • Co to jest pot Definicja wydzielina gruczołów potowych. Wydzielanie potu powiązane jest z procesem termoregulacyjnym organizmu. Człowiek wydziela w temp. 28°C ok. 2.5 l potu na dobę czym jest.
 • Co to jest poziom substancji w powietrzu Definicja powietrzu stężenie substancji w powietrzu odnosząc się do ustalonego czasu albo opad takiej substancji odnosząc się do ustalonego czasu i powierzchni co to jest.
 • Co to jest pozwolenie wodnoprawne Definicja wodnoprawne decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych, na przykład pozwolenia wymaga pobór wód definicja.
 • Co to jest półprzewodniki Definicja substancje o przewodności elektrycznej pośredniej pomiędzy przewodnością metali i dielektryków. Ich rezystywność w uwarunkowaniach normalnych leży w przedziale co znaczy.
 • Co to jest prawo Ohma Definicja wg którego natężenie prądu I płynącego poprzez przewodnik elektryczny (w stałej temp. przewodnika) jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na słownik.
 • Co to jest prawo powszechnego ciążenia Definicja ciążenia, prawo grawitacji prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu ich znaczenie.
 • Co to jest prędkość Definicja wektorowa opisująca ruch ciała. Szybkość liniowa v charakteryzuje ruch rozwojowy ciała i jest zdefiniowana jako pierwsza pochodna drogi s względem czasu t (v czym jest.
 • Co to jest proces Definicja następujących po sobie zjawisk albo zdarzeń powiązanych ze sobą związkami przyczynowymi;2) kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii co to jest.
 • Co to jest proekologiczny model ochrony lasu Definicja schemat ochrony lasu utrzymanie produkcyjności lasów, dobrego stanu ich zdrowotności i żywotności, ochrony biologicznej różnorodności, ochrony gleb, wód i definicja.
 • Co to jest przemiana chemiczna Definicja przemiana chemiczna zmiana zachodząca w substancji w konsekwencji reakcji chemicznej, polegająca na przekształceniu cząsteczek z jednej postaci w nową co znaczy.
 • Co to jest piezoelektryk Definicja piezoelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne słownik.
 • Co to jest promieniotwórczość Definicja samorzutna przemiana jądra nuklidu w inny nuklid, w rezultacie której następuje emisja promieniowania jądrowego, jest to cząstek (jąder helu), cząstek znaczenie.
 • Co to jest promieniowanie cieplne Definicja cieplne promieniowanie elektromagnetyczne ciała wysłane poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki, spowodowane ich ruchem cieplnym. W normalnej temp. obejmuje czym jest.
 • Co to jest pustynnienie Definicja mechanizm zachodzący na powierzchni Ziemi, przejawiający się zachwianiem stosunków wodnych i warunków klimatycznych, który spowodowany jest poprzez człowieka co to jest.
 • Co to jest promiskuityzm Definicja strategia rozrodcza polegająca na niełączeniu się w pary i braku reguł współżycia seksualnego, gdzie kopulacje odbywają się pomiędzy wszystkimi osobnikami płci definicja.
 • Co to jest propan Definicja nasycony (o trzech atomach węgla w cząsteczce C3H8) o wzorze półstrukturalnym CH3 - CH2 - CH3, otrzymywany z gazu ziemnego i produktów krakowania ropy naftowej co znaczy.
 • Co to jest protokooperacja Definicja luźna forma współżycia różnych gatunków, przynosząca obustronne korzyści, na przykład współżycie nosorożca z ptakiem bąkojadem. Bąkojad żywi się dokuczliwymi słownik.
 • Co to jest próchnica Definicja częściowo rozłożone w glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę znaczenie.
 • Co to jest próg bólu Definicja próg bólu najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u słuchacza wrażenie bólu czym jest.
 • Co to jest przemiana materii Definicja metabolizm całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w żywym organizmie. To są mechanizmy biosyntezy (na przykład białek) i rozpadu co to jest.
 • Co to jest przemiana fazowa Definicja przemiana fazowa mechanizm, gdzie w sposób skokowy zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie, krzepnięcie, parowanie itp definicja.
 • Co to jest przemiana izobaryczna Definicja izobaryczna izoprzemiana, w trakcie której ciśnienie charakteryzujące stan ciała pozostaje stałe. Dla gazu doskonałego objętość danej masy gazu V jest wprost co znaczy.
 • Co to jest przemiana izotermiczna Definicja izotermiczna przemiana termodynamiczna, gdzie temp. przyjmuje stałą wartość w trakcie trwania przemiany. Równanie opisujące stan gazu doskonałego ma postać słownik.
 • Co to jest przemysł paliwowy Definicja gałąź gospodarki zajmująca się masowym wytwarzaniem i dystrybucją produktów paliwowych pochodzących z przerobu ropy naftowej, przy wykorzystaniu różnych znaczenie.
 • Co to jest przenikalność magnetyczna Definicja magnetyczna rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do zmiany swojej indukcji magnetycznej pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego czym jest.
 • Co to jest przeszczep Definicja transplant tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy co to jest.
 • Co to jest przewodnictwo Definicja zdarzenie przewodzenia ciepła poprzez substancje od obszaru o wyższej temp. do obszaru o niższej temp.. W gazach i płynach energia jest przenoszona w trakcie definicja.
 • Co to jest przewodzenie wody Definicja przepływ wody w roślinie od części pobierającej (na przykład korzeni) do miejsc jej zużycia (na przykład liści), gdzie zużycie jest największe w procesie co znaczy.
 • Co to jest pustak Definicja betonu, z palonej gliny, silikatu i tym podobne z otworami w formie komór albo kanałów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi i słownik.
 • Co to jest przywry Definicja zwierząt pasożytniczych z typu płazińców o długości do kilku centymetrów, które przytwierdzają się do żywiciela dzięki ssawek, na przykład przywra żylna żyje w znaczenie.
 • Co to jest polisacharydy Definicja wielocukry polimery o dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu czym jest.
 • Co to jest półkrzew Definicja półkrzew roślina drzewiasta, której dolne pędy są zdrewniałe, a pozostała część zielona odpada łącznie z liśćmi w trakcie niesprzyjających warunków co to jest.
 • Co to jest psammofity Definicja wydm piaszczystych, na przykład piaskownica zwykła, wydmuchrzyca piaskowa. To są rośliny pionierskie w procesie zalesiania wydm i utrwalania lotnych piasków definicja.
 • Co to jest ptaki wędrowne Definicja ptaki odbywające regularne wędrówki sezonowe na określone tereny, na przykład bociany i jaskółki gnieżdżące się w Polsce odlatują na zimę do Afryki. Nasze gile co znaczy.
 • Co to jest pustynna roślinność Definicja rośliny żyjące w niekorzystnych uwarunkowaniach klimatycznych (jest to niska wilgotność względna powietrza, spore wahania temp., małe opady deszczu i mocne słownik.
 • Co to jest pustynne zwierzęta Definicja zwierzęta przystosowane do trudnych warunków życia (surowy klimat, uboga roślinność, mała liczba gatunków zwierząt). Pośród nich licznie występują stawonogi znaczenie.
 • Co to jest PZŁ, Polski Związek Łowiecki Definicja Łowiecki ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Liczy powyżej 100 tys. członków zrzeszonych w 2503 kołach łowieckich.PZŁ czym jest.
 • Co to jest pancerz Definicja pancerz twardy i gruby naskórek występujący u nie wszystkich zwierząt, tworzący ich szkielet zewnętrzny, na przykład pancerz żółwi co to jest.
 • Co to jest plozo Definicja plozo głębszy odcinek rzeki cechujący się wolniejszym płynięciem wody definicja.
 • Co to jest płatek Definicja płatek mały, płaski okruch co znaczy.
 • Co to jest płynożercy Definicja zwierzęta żywiące się płynami z ciał innych organizmów, na przykład komary, kleszcze, pijawki. Płyn z wnętrza ciała ofiary wysysają aparatami gębowymi słownik.
 • Co to jest pole Definicja pole 1) region ziemi, na którym prowadzi się uprawę roślin;2) region w przestrzeni, gdzie każdemu punktowi przyporządkowano daną rozmiar fizyczną znaczenie.
 • Co to jest polipeptydy Definicja peptydów zawierających w cząsteczce od 10 do 100 reszt aminokwasowych. Polipeptydy przekraczające 100 reszt aminokwasowych zalicza się do białek czym jest.
 • Co to jest pomiar Definicja pomiar czynność doświadczalna, której celem jest wyznaczenie wartości określonej wielkości, na przykład fizycznej co to jest.
 • Co to jest popiół Definicja popiół pozostałość po całkowitym spaleniu materiału (substancji organicznej). Stanowią go składniki mineralne definicja.
 • Co to jest poród Definicja mechanizm wydawania na świat potomstwa, a więc dojrzałego płodu. Stymulowany jest poprzez sporo różnych hormonów. U człowieka dzieje się po 37 tygodniach co znaczy.
 • Co to jest poświata Definicja poświata świecenie substancji trwające po ustaniu czynników wzbudzających, na przykład świecenie fluorescencyjne słownik.
 • Co to jest potok Definicja potok mały ciek wodny płynący w terenie górskim albo wyżynnym, cechujący się rwącym prądem wody znaczenie.
 • Co to jest powietrze lądowe Definicja powietrze lądowe powietrze o małej zawartości wilgoci, w lecie cieplejsze, a w zimie chłodniejsze od powietrza morskiego w tej samej strefie klimatycznej czym jest.
 • Co to jest pojezierze Definicja pojezierze teren polodowcowy o urozmaiconej rzeźbie, na którym występują liczne jeziora i formy rzeźby utworzone poprzez lądolód, na przykład moreny co to jest.
 • Co to jest pojkilotermia, zmiennocieplność Definicja zmiennocieplność umiejętność organizmów zwierzęcych do zmiany ciepłoty ciała w zależności od zmieniającej się temp. otoczenia. Organizmy te cechują się definicja.
 • Co to jest pokrój roślinny Definicja pokrój roślinny całokształt zewnętrznych cech morfologicznych rośliny, charakterystyczny dla jej wyglądu co znaczy.
 • Co to jest pole grawitacyjne Definicja pole grawitacyjne pole, którego źródłem jest siła grawitacyjna i wszystkim punktom przestrzeni przypisać można wektor siły skierowany radialnie do źródła słownik.
 • Co to jest pole magnetyczne Definicja pole magnetyczne pole, którego źródłem są ciała magnetyczne (magnesy), przewodniki z płynącym prądem i poruszające się ciała naelektryzowane znaczenie.
 • Co to jest poletko Definicja poletko 1) zagon, mały kawałek pola;2) powierzchnia gruntu, na której uprawiane są rośliny w celach doświadczalnych czym jest.
 • Co to jest polifagi Definicja polifagi zwierzęta odżywiające się wieloma gatunkami roślin i zwierząt, na przykład owady (chrabąszcz majowy, drutowce co to jest.
 • Co to jest polikormon Definicja polikormon wieloletni organizm roślinny, który powstał generatywnie z jednej zygoty definicja.
 • Co to jest polimeryzacja Definicja polimeryzacja reakcja chemiczna, w rezultacie której powstaje polimer, mający odmienne własności chemiczne i fizyczne niż związki składowe, a więc monomery co znaczy.
 • Co to jest płyty pilśniowe Definicja płyty pilśniowe płyty wyrabiane z rozwłóknionej masy drzewnej, spajanej klejem syntetycznym pod ciśnieniem z dodatkiem środków chemicznych słownik.
 • Co to jest pływanie Definicja pływanie utrzymywanie się ciała na powierzchni albo wewnątrz cieczy w polu grawitacyjnym znaczenie.
 • Co to jest pobudliwość Definicja wrażliwość umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany czym jest.
 • Co to jest podrost Definicja pokolenie drzew, przekraczające wysokość 50 cm, narastające pośród starego drzewostanu, które w przyszłości będzie stanowić górną warstwę drzewostanu z racji co to jest.
 • Co to jest pogłos Definicja przedłużania czasu trwania dźwięku wskutek odbicia fal akustycznych w pomieszczeniu, obserwowane po wyłączeniu źródła dźwięku. Do ilościowego opisu pogłosu definicja.
 • Co to jest pogoda Definicja atmosferycznych występujących w troposferze w ustalonym czasie nad określonym obszarem, takich jak ciśnienie, temp., wilgotność, opady, nasłonecznienie, mgły co znaczy.
 • Co to jest pokolenie Definicja pokolenie, generacja ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie słownik.
 • Co to jest plemię Definicja wywodząca się od wspólnego przodka, zamieszkująca wspólne terytorium, władająca tym samym językiem i połączona tradycyjną wspólnotą organizacyjną znaczenie.
 • Co to jest płaszcz Ziemi Definicja płaszcz Ziemi warstwa kuli ziemskiej zawarta pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi, o grubości ok. 2900 km czym jest.
 • Co to jest pło Definicja pło dywan (kożuch) z żywych i torfiejących roślin pływający na powierzchni wody zarastających zbiorników wodnych (na przykład jezior co to jest.
 • Co to jest płód Definicja ludzki albo zwierzęcy) o ujawnionych morfologicznych cechach gatunkowych, na przykład u człowieka zarodek od trzeciego miesiąca ciąży uznaje się za płód, bo definicja.
 • Co to jest płyty warstwowe Definicja lekkie przedmioty budowlane wykonane z dwóch zewnętrznych okładzin z blachy falistej, przedzielonych rdzeniem z lekkiego materiału o dobrej izolacyjności co znaczy.
 • Co to jest podciśnienie Definicja podciśnienie ciśnienie o wartości mniejszej od wartości ciśnienia odniesienia, na przykład ciśnienia atmosferycznego słownik.
 • Co to jest polarymetr Definicja do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła poprzez substancje optycznie aktywne. Zbudowany jest z polaryzatora i analizatora, między którymi znaczenie.
 • Co to jest przezroczystość Definicja przezroczystość właściwość materiałów (substancji) charakteryzująca przepuszczalność poprzez nie światła czym jest.
 • Co to jest plenność Definicja plenność umiejętność wydawania licznego potomstwa albo liczby nasion; intensywne rozmnażanie się roślin i zwierząt co to jest.
 • Co to jest plewy Definicja plewy drobne liście, ości kłosów, łuszczki pozyskiwane jako odpadki przy młóceniu i czyszczeniu dojrzałych roślin, na przykład zbóż definicja.
 • Co to jest plik Definicja zorganizowany i tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów. Może co znaczy.
 • Co to jest plon Definicja plon 1) wytwór roślin uprawnych, na przykład owoce, ziarno;2) relacja zbioru do pola powierzchni upraw, wyrażany zazwyczaj w q/ha słownik.
 • Co to jest płonność Definicja płonność brak umiejętności tworzenia nasion poprzez kwiaty, na przykład w pełnych kwiatach ozdobnych (hortensje, goździki znaczenie.
 • Co to jest plemnia Definicja plemnia męski organ rozrodczy glonów, grzybów, mszaków, paprotników wytwarzający plemniki czym jest.
 • Co to jest płaskowyż Definicja płaskowyż, meseta teren wyżynny o płaskiej albo słabo rozczłonkowanej dolinami powierzchni, odgraniczony stopniem od sąsiednich, niższych terenów co to jest.
 • Co to jest płytka płasko-równoległa Definicja płytka płasko-równoległa płytka z przezroczystego materiału optycznie jednorodnego o dwu ściankach wzajemnie równoległych definicja.
 • Co to jest przyroda Definicja przyroda materia nieożywiona (woda, powietrze, skały), materia ożywiona (rośliny, zwierzęta) i ciała kosmiczne co znaczy.
 • Co to jest piroliza Definicja piroliza mechanizm degradacji cząsteczki pod wpływem wysokiej temp słownik.
 • Co to jest produkt Definicja wytwór substancja pozyskiwana z substratu albo substratów w rezultacie reakcji chemicznej albo mechanizmów fizycznych znaczenie.
 • Co to jest próg słyszalności Definicja próg słyszalności najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u danego słuchacza wrażenie słuchowe czym jest.
 • Co to jest pandemia Definicja pandemia masowa epidemia obejmująca swym zasięgiem populację całego państwie, kontynentu albo cały świat co to jest.
 • Co to jest przemiana izochoryczna Definicja izochoryczna przemiana termodynamiczna zachodząca przy zachowaniu stałości objętości ciała. Z równania stanu gazu doskonałego wynika, iż ciśnienie określonej definicja.
 • Co to jest piec Definicja piec urządzenie wykorzystywane do otrzymywania wysokiej temp. w celach grzejnych albo procesach technologicznych co znaczy.
 • Co to jest piknometr Definicja piknometr naczynie wykorzystywane do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych słownik.
 • Co to jest piramida energii Definicja graficzny sposób przedstawienia ilości energii zawartej w związkach organicznych, która przechodzi z najniższego do najwyższego poziomu pokarmowego w znaczenie.
 • Co to jest piramida liczebności Definicja piramida liczebności graficzna ilustracja liczby osobników należących do poszczególnych poziomów pokarmowych określonej biocenozy czym jest.
 • Co to jest pospółka Definicja pospółka mieszanina piasku i żwiru co to jest.
 • Co to jest potamoplankton Definicja potamoplankton plankton rzeczny składający się raczej z wrotków i drobnych glonów definicja.
 • Co to jest potomstwo Definicja potomstwo nowe organizmy (osobniki) powstające w procesie rozmnażania co znaczy.
 • Co to jest pasożyty przypadkowe Definicja przypadkowe organizmy, które na ogół prowadzą wolny tryb życia chociaż, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu rozpoczynają pasożytniczy tryb słownik.
 • Co to jest pewnik Definicja pewnik twierdzenie przyjmowane bez dowodu w danej teorii naukowej znaczenie.
 • Co to jest piec koksowniczy Definicja piec koksowniczy piec do wytwarzania koksu z węgla kamiennego czym jest.
 • Co to jest pierwiastek chemiczny Definicja chemiczny substancja złożona z atomów o tej samej liczbie atomowej. W jądrach atomów znajdują się jednakowe ilości protonów i neutronów. W opisie makroskopowym co to jest.
 • Co to jest piętra roślinności Definicja zbiorowiska roślinności zmieniające się wraz ze wzrostem wysokości terenu powyżej poziom morza; wiąże się to z obniżeniem temp., wzrostem ilości opadów definicja.
 • Co to jest paradoks Definicja paradoks z pozoru prawidłowe rozumowanie, które prowadzi do sprzecznych wniosków co znaczy.
 • Co to jest paradygmat Definicja paradygmat wzorzec, schemat ujęcia zagadnienia. Odpowiednikiem jest mechanika Newtona słownik.
 • Co to jest parametry krytyczne Definicja wskaźniki krytyczne wartości parametrów w stanie krytycznym układu, na przykład w stanie krytycznym gęstość pary nasyconej staje się równa gęstości cieczy znaczenie.
 • Co to jest parasukcesja Definicja parasukcesja powstawanie szeregów rozwojowych biocenoz, które nie kończą się uformowaniem stabilnego ekosystemu czym jest.
 • Co to jest pasożyty bezwzględne Definicja pasożyty bezwzględne organizmy w pełni uzależnione od żywicieli, pozostające w ciągłym kontakcie z gospodarzem co to jest.
 • Co to jest pasożyty względne Definicja pasożyty względne organizmy preferujące pasożytniczy tryb życia, chociaż nie jest on konieczny do ich egzystencji definicja.
 • Co to jest pastwisko Definicja pastwisko teren pokryty zwartą roślinnością, poświęcony do wypasu zwierząt gospodarskich co znaczy.
 • Co to jest patologia Definicja patologia edukacja zajmująca się chorobami ludzi, zwierząt i roślin. Jej zakres obejmuje powody, symptomy i efekty chorób słownik.
 • Co to jest petrofile Definicja petrofile organizmy skałolubne, przystosowane do życia na podłożu skalistym i kamienistym znaczenie.
 • Co to jest pajęczyna Definicja nici stworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych pająków krzepnącej na powietrzu, która służy jako pułapka do chwytania owadów, budowania zbiorników do osłony czym jest.
 • Co to jest palenie papierosów Definicja mechanizm wdychania dymu z palącego się papierosa, szkodliwy dla zdrowia z racji na zawartość w dymie około 50 substancji rakotwórczych. Zwyczaj co to jest.
 • Co to jest paleontologia Definicja paleontologia edukacja badająca kopalne organizmy roślinne i zwierzęce zachowane w skorupie ziemskiej; bada historię życia na Ziemi definicja.
 • Co to jest paramagnetyzm Definicja paramagnetyzm zdarzenie magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem pola magnetycznego co znaczy.
 • Co to jest panzootia, panzoocja Definicja panzootia, panzoocja epidemia, dolegliwość zakaźna zwierząt występująca na sporym obszarze (państwo, kontynent), na przykład pryszczycy słownik.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Definicja Ochrony Środowiska organ kontrolny Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych, którego oddziały wojewódzkie prowadzą działalność znaczenie.
 • Co to jest perheliometr Definicja perheliometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru energii promienistej docierającej ze Słońca na Ziemię czym jest.
 • Co to jest prąd zmienny Definicja prąd zmienny prąd charakteryzujący się okresowymi zmianami kierunku i natężenia co to jest.
 • Co to jest promieniowanie Definicja promieniowanie 1) emisja poprzez ciała energii w formie strumieni cząstek (elektronów, neutronów) albo fal;2) przenoszenie energii poprzez rozchodzącą się falę definicja.
 • Co to jest podłoże Definicja podłoże sterylna pożywka stosowana do hodowli drobnoustrojów co znaczy.
 • Co to jest pirofory Definicja pirofory substancje silnie rozdrobnione zapalające się samorzutnie pod wpływem powietrza, na przykład kobalt słownik.
 • Co to jest prąd stały Definicja prąd stały prąd elektryczny o stałym kierunku i natężeniu znaczenie.
 • Co to jest podział Definicja bezpłciowego (wegetatywnego) rozmnażania polegająca na podziale osobnika na części, z których odtwarzane są dorosłe postaci, na przykład jednokomórkowce czym jest.
 • Co to jest proces glebotwórczy Definicja glebotwórczy mechanizm tworzenia się gleby z luźnej skały, odbywający się wskutek działalności organizmów żywych (bakterie, glony, dżdżownice) i pod działaniem co to jest.
 • Co to jest pył Definicja pył cząstki zanieczyszczenia powietrza, o średnicy od 0.001 do 1000 mikrometrów, powstające w trakcie mechanizmów przemysłowych, pożarów, wybuchów wulkanów itp definicja.
 • Co to jest peptyd Definicja peptyd polimer zbudowany z cząsteczek kilku aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi, który powstaje w rezultacie kopolimeryzacji polikondensacyjnej co znaczy.
 • Co to jest plamka żółta Definicja plamka żółta miejsce na siatkówce oka, położone naprzeciwko soczewki ocznej, czułe na światło dzienne słownik.
 • Co to jest pasywacja Definicja chemiczny albo elektrochemiczny, którego celem jest uodpornienie powierzchni metalu na działanie czynników chemicznych i korozji poprzez wytworzenie cienkiej znaczenie.
 • Co to jest przynęta Definicja fizyczny albo chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo kwiatów czym jest.
 • Co to jest przyswajanie Definicja asymilowanie mechanizm pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na co to jest.
 • Co to jest parametr Definicja wyznacznik rozmiar charakterystyczna dla procesu albo urządzenia definicja.
 • Co to jest proces geologiczny Definicja mechanizm geologiczny zespół zjawisk wywołujących zmiany w litosferze co znaczy.
 • Co to jest politrofizm Definicja politrofizm stan przeżyźnienia zbiornika wodnego, który został wywołany nadmiarem biogenów i substancji organicznych słownik.
 • Co to jest próbka Definicja próbka niewielka liczba substancji (materiału), którą używa się w ustalonych badaniach, na przykład próbka wody, powietrza, metalu znaczenie.
 • Co to jest próżniomierz Definicja przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia o wartościach mniejszych niż atmosferyczne. Odznacza się próżniomierze: jonizacyjne, barometryczne i kompensacyjne czym jest.
 • Co to jest pożywka Definicja pożywka mieszanina substancji pokarmowych użytkowana w hodowli wybranych organizmów, na przykład drobnoustrojów co to jest.
 • Co to jest produkty mleczne Definicja produkty mleczne towary pozyskiwane w procesie technologicznym przetworzenia mleka, na przykład masło, ser, jogurt itp definicja.
 • Co to jest poli Definicja poli- przedrostek w złożeniach: sporo; wielo; rozmaity; złożony co znaczy.
 • Co to jest pojemność środowiska Definicja pojemność środowiska max. rozmiar populacji danego gatunku jaka może występować w siedlisku słownik.
 • Co to jest przemiana pokoleń Definicja zdarzenie regularnego cyklu życiowego organizmu, gdzie pokolenie rozmnażające się płciowo występuje przemiennie z pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo, na znaczenie.
 • Co to jest parazytologia Definicja parazytologia edukacja o pasożytach i pasożytnictwie w przyrodzie czym jest.
 • Co to jest pasmo częstotliwości Definicja pasmo częstotliwości zestaw składowych częstotliwości zawartych w ustalonym przedziale częstotliwości co to jest.
 • Co to jest para nasycona Definicja definicja.
 • Co to jest Pb Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość co znaczy.
 • Co to jest powietrze morskie Definicja powietrze morskie powietrze o dużej wilgotności. Jego temp. w zimie jest wyższa od lądowego, a w lecie niższa w tej samej strefie klimatycznej słownik.
 • Co to jest poziom glejowy Definicja poziom glebowy tworzący się w glebach zabagnionych, a więc w środowisku beztlenowym, za pośrednictwem bakterii anaerobowych. Tego typu warstwy gleby odznaczają znaczenie.
 • Co to jest poziom mocy akustycznej Definicja akustycznej, Lw dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia czym jest.
 • Co to jest prąd elektryczny Definicja prąd elektryczny uporządkowany ruch elektronów albo jonów co to jest.
 • Co to jest puszka Faradaya Definicja osłona elektrostatyczna w formie zamkniętego naczynia metalowego albo gęstej siatki metalowej, wewnątrz której natężenie pola elektrycznego jest równe zeru definicja.
 • Co to jest piroliza śmieci Definicja mechanizm termicznego rozkładu odpadów syntetycznych bez dostępu powietrza, zachodzący w temp. 400-700°C, w rezultacie którego otrzymuje się palny gaz i co znaczy.
 • Co to jest plenie Definicja saprofityczne grzyby drobnoustrojowe należące do różnych grup systematycznych, których właściwością wspólną jest tworzenie na pokarmach roślinnych i nawozie słownik.
 • Co to jest prion Definicja od wirusa, zdolny do wywoływania zakażenia i wpływania na reprodukcję komórek. Priony zbudowane są z białek odpornych na działanie temp.. Wywołują pewne znaczenie.
 • Co to jest prowitamina Definicja chemiczny przekształcający się (w organizmie) w witaminę pod wpływem enzymów albo energii promienistej, na przykład karoteny są prowitaminami retinolu czym jest.
 • Co to jest PE Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i co to jest.
 • Co to jest poliwęglan Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C definicja.
 • Co to jest plechowce Definicja plechowce ekipa roślin niższych o plechowej budowie ciała. Należą do nich: bakterie, glony, grzyby i porosty co znaczy.
 • Co to jest paradoks hydrostatyczny Definicja hydrostatyczny niezależność ciśnienia wywieranego poprzez ciecz, znajdującą się w naczyniu o różnych kształtach, na dno naczynia, jeśli wysokość słupków cieczy słownik.
 • Co to jest parowanie roślin Definicja wydzielanie pary wodnej do atmosfery poprzez liście i inne części roślin. Dzięki parowaniu obniża się temp. roślin, nagrzanych w rezultacie pochłaniania znaczenie.
 • Co to jest prawa Mendla Definicja dziedziczenia: I p.M., tak zwany prawo czystości gamet, mówi, iż geny wniesione poprzez rodziców znajdują się w komórkach potomka w stanie niezmienionym i czym jest.
 • Co to jest pleśń Definicja pleśń nazwa sporoficznych grzybów należących do różnych grup systematycznych co to jest.
 • Co to jest półporcelana Definicja porcelit rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to 1300 definicja.
 • Co to jest profag Definicja profag materiał genetyczny bakteriofaga, przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, który wspólnie z nim się replikuje i przenosi do komórek potomnych co znaczy.
 • Co to jest pagórek Definicja pagórek wzniesienie terenu o względnej wysokości od kilku do kilkunastu metrów słownik.
 • Co to jest pokarm Definicja pokarm substancje organiczne i nieorganiczne pobierane z otoczenia poprzez organizmy roślinne i zwierzęce w celu ich rozwoju i utrzymania funkcji życiowych znaczenie.
 • Co to jest polibionty Definicja polibionty gatunki stenotopowe preferujące górne zakresy zmienności czynnika środowiskowego czym jest.
 • Co to jest progowa dawka Definicja progowa dawka liczba substancji (albo promieniowania), której przekroczenie staje się szkodliwe dla organizmu co to jest.
 • Co to jest półwysep Definicja półwysep część lądu wysunięta w stronę morza albo jeziora definicja.
 • Co to jest prawo Webera-Fechnera Definicja Fechnera prawo stwierdzające, że wrażenie słuchowe (wzrokowe) spowodowane u człowieka jest wprost proporcjonalne do logarytmu natężenia dźwięku (światła co znaczy.
 • Co to jest prąd zimny Definicja prąd zimny prąd morski niosący chłodniejszą wodę w relacji do otaczającej wody akwenu słownik.
 • Co to jest połysk Definicja występujące w świetle rozproszonym (albo odbitym), gdzie istnieje wyraźna zależność światłości od kierunku patrzenia, na przykład metale wykazują połysk znaczenie.
 • Co to jest pasat Definicja pasat stały wiatr wiejący w strefie międzyzwrotnikowej, jest to pomiędzy 30° szerokości geograficznej północnej i 30° szerokości południowej ku równikowi czym jest.
 • Co to jest plazma krwi Definicja płynna substancja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7 co to jest.
 • Co to jest puszcza Definicja puszcza dziewiczy las o dużej powierzchni, niezmieniony działalnością człowieka definicja.
 • Co to jest perpetum mobile Definicja perpetum mobile fikcyjna maszyna, której działanie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii co znaczy.
 • Co to jest polarymetria Definicja oznaczania stężeń roztworów substancji optycznie aktywnych w nieaktywnych optycznie rozpuszczalnikach. Bazuje ona na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny słownik.
 • Co to jest przemiana endotermiczna Definicja przemiana endotermiczna przemiana charakteryzująca się wzrostem energii wewnętrznej ciała i związanym z tym pochłanianiem poprzez ciało ciepła znaczenie.
 • Co to jest pestka Definicja pestka twarda łupina, wewnątrz której znajduje się nasienie. Znajduje się wewnątrz nie wszystkich owoców, na przykład czereśni, dyni czym jest.
 • Co to jest pasieka Definicja pasieka część gospodarstwa pszczelarskiego składającego się z uli, matek pszczelich, rojów pszczelich i mleczka pszczelego co to jest.
 • Co to jest przemiana adiabatyczna Definicja adiabatyczna przemiana termodynamiczna, w trakcie której nie ma zamiany ciepła z otoczeniem. Przemiany takie zachodzą w układach doskonale izolowanych cieplnie definicja.
 • Co to jest promieniowanie podczerwone Definicja podczerwone, infraczerwone promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 0.76-500 m. Jest pochłaniane poprzez parę co znaczy.
 • Co to jest poziom dźwięku Definicja skorygowany wg charakterystyki A (albo B, C, D) poziom ciśnienia akustycznego LpA wyrażony w decybelach dB. Wyznacza się go ze wzoru: LpA = 10log(pA2/p02) [dB słownik.
 • Co to jest pamięć Definicja istot żywych, która bazuje na umiejętności układu nerwowego do przechowywania, utrwalania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć i informacji. W zależności od znaczenie.
 • Co to jest pentoza Definicja pentoza cukier prosty zawierający w swojej cząsteczce pięć atomów węgla, na przykład ryboza o wzorze C5H10O5 czym jest.
 • Co to jest perpetum mobile pierwszego rodzaju Definicja perpetum mobile pierwszego rodzaju maszyna, która bez dostarczenia energii z zewnątrz stale wykonuje pracę co to jest.
 • Co to jest postawa proekologiczna Definicja postawa proekologiczna relacja człowieka przejawiający się poszanowaniem praw przyrody definicja.
 • Co to jest piorun kulisty Definicja biała albo czerwona świecąca kula zjonizowanego gazu o średnicy około 50 cm. Pojawia się sporadycznie przy powierzchni ziemi i porusza się bez pośpiechu co znaczy.
 • Co to jest park krajobrazowy Definicja region chroniony wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie słownik.
 • Co to jest PS Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca znaczenie.
 • Co to jest psiara Definicja na której rośnie długoletnia gęstokępkowa trawa (tak zwany bliźniczka psia trawka), występująca na jałowych i zakwaszonych glebach. Występuje pospolicie w czym jest.
 • Co to jest paliwo Definicja paliwo materiał albo substancja, która w trakcie spalania (albo innej przemiany) wydziela spore ilości ciepła, użytkowana jako źródło energii cieplnej co to jest.
 • Co to jest przyczyna Definicja powód zespół czynników wywołujących określony skutek; na przykład tlen jest powodem rdzewienia żelaza definicja.
 • Co to jest pasza Definicja pasza substancja roślinna, zwierzęca albo mineralna stosowa do karmienia zwierząt gospodarskich co znaczy.
 • Co to jest pedobiologia Definicja pedobiologia dział biologii badający wzajemne stosunki pomiędzy organizmami, ich przystosowaniem i wpływem gleby, gdzie mieszkają, na ich życie słownik.
 • Co to jest pedofauna Definicja pedofauna zwierzęta żyjące w glebie, na przykład pierwotniaki, krety. Przerabiają szczątki organiczne i poprawiają strukturę gleby znaczenie.
 • Co to jest pedosfera Definicja pedosfera warstwa skorupy ziemskiej, gdzie zachodzą mechanizmy glebotwórcze czym jest.
 • Co to jest peloidy Definicja peloidy rozdrobnione utwory geologiczne zmieszane z wodą, mające właściwości lecznicze (na przykład borowiny). Stosuje się je w formie kąpieli i okładów co to jest.
 • Co to jest pentan Definicja pentan węglowodór nasycony zbudowany z pięciu atomów węgla (C5H12 definicja.
 • Co to jest plantacja Definicja gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie długoletnich roślin przemysłowych (na przykład bawełna, kauczuk, kawa, trzcina cukrowa) albo roślin co znaczy.
 • Co to jest przyspieszenie Definicja przyspieszenie rozmiar wektorowa a charakteryzująca ruch ciała. Opisuje ona zmiany prędkości ciała v w ustalonym przedziale czasu dt (a = dv/dt słownik.
 • Co to jest puder Definicja puder środek kosmetyczny składający się raczej z krochmalu, talku, węglanu magnezu z domieszką kwasu borowego, salicylowego itp znaczenie.
 • Co to jest para Definicja para substancja w fazie gazowej o temp. niższej od jej temp. krytycznej czym jest.
 • Co to jest parzydełkowce Definicja podrząd jamochłonów, który obejmuje zwierzęta wielokomórkowe trzech gromad, jest to stułbiopławów, krążkopławów i koralowców. Ich właściwością co to jest.
 • Co to jest przepływać Definicja przepływać przesuwać się, rozchodzić się. Ustala ruch płynu (prądu) w rurach (przewodnikach definicja.
 • Co to jest polarność Definicja biegunowość rozmiar charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych co znaczy.
 • Co to jest prestat Definicja prestat, barostat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu słownik.
 • Co to jest pehametr Definicja pehametr przyrząd wykorzystywany do pomiaru pH roztworów, jest to wykładnika stężenia jonów wodorowych znaczenie.
 • Co to jest preparat promieniotwórczy Definicja preparat promieniotwórczy źródło promieniotwórcze zawierające substancje promieniotwórcze czym jest.
 • Co to jest poziom morza Definicja poziom morza średnia wysokość powierzchni morza (oceanu), w relacji do której wykonuje się pomiary wysokości na lądzie co to jest.
 • Co to jest prąd ciepły Definicja prąd ciepły prąd morski niosący wodę cieplejszą od otaczającej wody akwenu definicja.
 • Co to jest port Definicja port region wodny wspólnie z przylegającym lądem wykorzystywany do obsługi statków, jest to przeładunku towarów; tymczasowe zabezpieczenie postoju statków co znaczy.
 • Co to jest powietrze Definicja powietrze powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy słownik.
 • Co to jest plamy słoneczne Definicja ciemniejsze miejsca na powierzchni fotosfery Słońca spowodowane zjawiskami elektromagnetycznymi w jego wnętrzu, które tłumią prądy konwekcyjne, przenoszące znaczenie.
 • Co to jest plamka ślepa Definicja plamka ślepa miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło czym jest.
 • Co to jest przeciwciała Definicja immunoglobuliny białka z gatunku globulin, produkowane w organizmie człowieka i zwierząt pod wpływem antygenów, o budowie chemicznej dopasowanej do każdego co to jest.
 • Co to jest parów Definicja parów wydłużona sucha dolina o płaskim dnie, delikatnych i zadarnionych zboczach. Powstaje wskutek przeobrażenia wąwozu definicja.
 • Co to jest pęcherzyk Definicja pęcherzyk mała liczba gazu albo par tworząca się wewnątrz cieczy co znaczy.
 • Co to jest pierwotniaki Definicja pierwotniaki jednokomórkowe organizmy roślinne albo zwierzęce słownik.
 • Co to jest pinocytoza Definicja pinocytoza wchłanianie substancji pokarmowych poprzez komórkę znaczenie.
 • Co to jest plazma Definicja gaz o dużej koncentracji cząstek naładowanych, gdzie liczba elektronów i jonów dodatnich jest jednakowa. Powstaje w temp. 50 000 K. Plazma występuje na Słońcu czym jest.
 • Co to jest plaża Definicja plaża płaskie, piaszczyste albo żwirowe wybrzeże morskie okresowo zalewane poprzez fale co to jest.
 • Co to jest para Definicja para- przedrostek w złożeniach: przy; w okolicy; poza; niby; prawie definicja.
 • Co to jest przesiąkliwość Definicja przesiąkliwość cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia przenikanie poprzez nie cieczy co znaczy.
 • Co to jest przewodnik Definicja przewodnik ciało, substancja posiadająca własność przewodzenia ciepła albo prądu elektrycznego słownik.
 • Co to jest powódź Definicja powódź zalanie terenów nadbrzeżnych w rezultacie wezbrania rzek, z których wystąpiła woda znaczenie.
 • Co to jest przyssawka Definicja zwierząt pasożytniczych, w formie silnie umięśnionych wypustek ciała, który służy do przyczepiania się do organizmu żywiciela. Występuje między innymi u czym jest.
 • Co to jest pionierskie rośliny Definicja pionierskie rośliny gatunki roślin uczestniczące w początkowej fazie sukcesji. Wytrzymują skrajne warunki i posiadają sporą umiejętność rozprzestrzenia się co to jest.
 • Co to jest poziom próchniczy Definicja poziom próchniczy wierzchnia warstwa gleby cechująca się obecnością rozłożonych szczątków organicznych, zwanych próchnicą definicja.
 • Co to jest paleogeografia Definicja edukacja badająca warunki geograficzne na powierzchni Ziemi w minionych epokach geologicznych opierając się na rodzajów osadów i zawartych w nich szczątków co znaczy.
 • Co to jest prąd rzeki Definicja prąd rzeki rozwojowy ruch wody skierowany odpowiednio z kierunkiem jej biegu słownik.
 • Co to jest próbnik Definicja próbnik przyrząd do pobierania próbek znaczenie.
 • Co to jest piana Definicja piana drobne pęcherzyki gazu w cieczy czym jest.
 • Co to jest prognoza pogody Definicja prognoza pogody przewidywanie pogody opierając się na ogólnych praw meteorologicznych i jej obecnego stanu co to jest.
 • Co to jest płat roślinności Definicja płat roślinności fragment terenu roślinnego jednorodny fitosocjologicznie definicja.
 • Co to jest pogorzelisko Definicja pogorzelisko, pożarzysko teren po pożarze lasu co znaczy.
 • Co to jest POLFA Definicja POLFA nazwa i symbol stosowane poprzez grupę krajowych zakładów farmaceutycznych wytwarzających leki słownik.
 • Co to jest pożarzysko Definicja pożarzysko, pogorzelisko teren po pożarze lasu znaczenie.
 • Co to jest prąd morski Definicja prąd morski rozwojowy ruch wody morskiej, krążącej w ustalonym kierunku czym jest.
 • Co to jest przełom Definicja przełom dolina rzeki przecinająca poprzecznie wyniosłość terenu albo grzbietu górskiego co to jest.
 • Co to jest pąk Definicja pąk zawiązek pędu kwiatu albo liścia, którego wierzchołek wzrostu osłaniają zawiązki liściowe definicja.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko, Płat Roślinności, Prognoza Pogody, Piana, Próbnik, Prąd Rzeki, Paleogeografia, Poziom Próchniczy co to znaczy.

Słownik Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko co to jest.