Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko, Płat Roślinności, Prognoza Pogody.
przełom prąd morski co to jest

Definicje fizyka na P

 • Co to jest pysk Definicja pysk przednia część głowy zwierząt z otworem gębowym.
 • Co to jest przyrząd Definicja przyrząd urządzenie wykorzystywane do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Co to jest powiew Definicja powiew wiatr, który wieje z prędkością 0.3-1.5 m/s (1 stopień Beauforta.
 • Co to jest Pu Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów.
 • Co to jest przemiana egzotermiczna Definicja przemiana egzotermiczna przemiana, gdzie minimalizuje się energia wewnętrzna ciała w połączeniu z wydzieleniem poprzez nie ciepła.
 • Co to jest ptasie mleczko Definicja płynna substancja wydzielana poprzez komórki błony śluzowej wola i przełyku nie wszystkich ptaków, która składem przypomina mleko ssaków. Służy ono do.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna Definicja Sanitarna organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo.
 • Co to jest promieniowanie rentgenowskie Definicja rentgenowskie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale 10-11-10-9 m. Powstaje w trakcie bombardowania atomów cząstkami o wysokiej energii.
 • Co to jest promieniotwórczość naturalna Definicja promieniotwórczość naturalna promieniotwórczość nuklidów występujących w przyrodzie, na przykład uran.
 • Co to jest pasożytnictwo Definicja bytowania organizmu żywego, zwanego pasożytem, polegająca na stałym albo czasowym użyciu innego organizmu, zwanego żywicielem, jako źródło pokarmu. Wyróżniamy.
 • Co to jest pipeta Definicja pipeta rurka szklana zwężona u dołu, rozszerzona w środku (z naniesioną skalą), wykorzystywana do pobierania dokładnej objętości cieczy.
 • Co to jest pantofagi Definicja pantofagi zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym i zwierzęcym żywym albo martwym. Należą do nich: szczury, świnie, wrony, kaczki i owady (prusaki, skorki.
 • Co to jest P Definicja pierwiastek chemiczny z V ekipy głównej układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973. Został odnaleziony w 1669 roku poprzez.
 • Co to jest paciorkowce Definicja bakterie o średnicy ok. 0.6 mikrometra układające się w łańcuszki albo parami. Są chorobotwórcze dla człowieka, u którego powodują między innymi zapalenie.
 • Co to jest padlinożerca Definicja organizmy cudzożywne żywiące się padliną. Odżywiają się resztkami pokarmu, które pozostawiły inne zwierzęta albo zjadają osobniki padłe. Zaliczają się do nich.
 • Co to jest pająki Definicja pająki pajęczaki, które mają na odwłoku kądziołki przędne, wydzielające pajęczynę, a w ich szczękoczułkach znajdują się gruczoły jadowe.
 • Co to jest pajęczaki Definicja zwierząt bezkręgowych zaliczana do stawonogów. Należą do nich: skorpiony, zaleszczotki, pająki, roztocza. Gromada liczy około 30 tys. gatunków. Ciało złożona.
 • Co to jest państwo zwierzęce Definicja region powierzchni Ziemi zamieszkały poprzez ogromny zespół fauny, scharakteryzowany opierając się na występujących tam grup ptaków i ssaków. Faunę lądów.
 • Co to jest państwo roślinne Definicja region kuli ziemskiej charakteryzujący się tymi samymi elementami florystycznymi. Wg L. Diesla Ziemia podzielona jest na sześć krajów roślinnych: holarktyczne.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, PIS Definicja Sanitarna, PIS organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach.
 • Co to jest papierek lakmusowy Definicja papierek lakmusowy papierek wskaźnikowy wykorzystywany do oceny odczynu roztworu, na przykład kwaśnego, obojętnego albo zasadowego.
 • Co to jest papierek wskaźnikowy Definicja papierek wskaźnikowy pasek bibuły nasycony substancjami wskaźnikowymi, który wymienia zabarwienie w zależności od odczynu roztworu.
 • Co to jest paprocie Definicja paprotników o sporych, wyrastających z podziemnych kłączy, wielokrotnie pierzasto podzielnych liściach, z kupkami zarodni na spodniej stronie. Obejmuje 10 tys.
 • Co to jest parabioza Definicja symbiozy, gdzie dwa gatunki odnoszą wzajemne korzyści. Żyją w pełnej zgodzie, wymieniają pożywienie, razem budują gniazdo i razem go bronią. Jedynie potomstwa.
 • Co to jest parafina Definicja stałych węglowodorów nasyconych. Krucha substancja, o barwie od żółtej do białej i temp. topnienia od 40°C do 58°C. Stosuje się ją do produkcji świec, smarów.
 • Co to jest parageneza Definicja parageneza wspólne występowanie minerałów. Ich współistnienie warunkują mechanizmy fizykochemiczne zachodzące w trakcie ich tworzenia.
 • Co to jest park narodowy Definicja region chroniony w danym kraju, charakteryzujący się nadzwyczajnymi walorami przyrodniczymi (bogactwo flory, fauny i zabytków przyrody nieożywionej) i.
 • Co to jest parowanie Definicja przechodzenia cieczy w parę w temp. niższej od temp. wrzenia substancji, zachodzący na jej powierzchni. Przemianie tej towarzyszy strata energii cieplnej i.
 • Co to jest parownica Definicja wykorzystywane do zagęszczenia układów ciekłych poprzez odparowanie rozpuszczalnika albo do usuwania innych substancji lotnych w podwyższonej temp.
 • Co to jest partenogeneza, dzieworództwo Definicja dzieworództwo rozmnażanie jednopłciowe opierające na rozwoju organizmu z niezapłodnionego jaja. Odznacza się partenogenezę: pełną (wyłącznie potomstwo kobiece.
 • Co to jest pasożyt Definicja roślinny albo zwierzęcy żyjący i rozwijający się na innym organizmie. Pasożytami są wszystkie wirusy, nie wszystkie bakterie, grzyby, rośliny kwiatowe.
 • Co to jest pasożytnicze zwierzęta Definicja pasożytnicze zwierzęta zwierzęta współżyjące z innymi organizmami żywymi, wykorzystujące je jako źródło pokarmu albo do rozrodu, na przykład wszy, tasiemce.
 • Co to jest pasożytnicze rośliny Definicja rośliny rośliny pobierające pokarm od innych organizmów żywych poprzez wchodzenie w kontakt z jego systemem przewodzącym wodę i sole mineralne, na przykład.
 • Co to jest pasożyty wewnętrzne Definicja endopasożyty organizmy żywe żyjące i rozwijające się wewnątrz ciała innego organizmu. Występują w naczyniach krwionośnych, w świetle i ściankach jelit, w.
 • Co to jest pasożyty zewnętrzne Definicja ektopaspżyty pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą do.
 • Co to jest polaroid Definicja polaroid cienka płytka przepuszczająca światło spolaryzowane liniowo tylko w jednym kierunku, a pochłaniająca światło o polaryzacji prostopadłej do niego.
 • Co to jest patogeny Definicja wywołujące chorobę ludzi, zwierząt i roślin w rezultacie zaburzenia metabolizmu. Odznacza się następujące rodzaje patogenów: biologiczne (wirusy, grzyby.
 • Co to jest PCW Definicja winylu polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości.
 • Co to jest pektyny Definicja pektyny mieszaniny wielkocząsteczkowych cukrów, które występują w roślinach. W obecności odpowiedniej ilości cukru tworzą żele (używane w krzepnięciu galaret.
 • Co to jest pelagial Definicja toń wodna w morzach, oceanach i ogromnych jeziorach granicząca ze strefą brzegową i strefą głębinową. Rozciąga się do granicy przenikania światła. Jej.
 • Co to jest pełzanie materiału Definicja pełzanie materiału zdarzenie powolnego odkształcania się materiału poddanego długotrwałemu stałemu obciążeniu (naprężeniu.
 • Co to jest perpetum mobile drugiego rodzaju Definicja perpetum mobile drugiego rodzaju maszyna, która pobiera ciepło z otoczenia i w całości zamienia je w pracę.
 • Co to jest peryskop Definicja optyczny użytkowany w obserwacji obiektów leżących poza bezpośrednim polem widzenia obserwatora, zawierający układ luster, soczewek i pryzmatów. Wykorzystuje.
 • Co to jest piramida biomasy Definicja graficzna ilustracja ilości materii wbudowanej w ciała osobników na każdym poziomie pokarmowym (troficznym) określonej biocenozy. Ustala masę producentów.
 • Co to jest pestycydy Definicja nazwa substancji chemicznych (syntetycznych i naturalnych) użytkowana do ochrony roślin, zwierząt i człowieka przed szkodnikami i grzybami. Podział.
 • Co to jest Pi Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x.
 • Co to jest piasek Definicja frakcja mineralna złożona raczej z drobnych ziaren kwarcu z domieszką skaleni i innych minerałów. Rozmiar ziarenek gleby wynosi od 0.02 do 2.0 mm. W najwyższym.
 • Co to jest pierwiastki biogenne Definicja biogenne pierwiastki wchodzące skład głownych związków chemicznych tworzących żywe organizmy. Stanowią materiał budulcowy, wchodząc w skład enzymów i koenzymów.
 • Co to jest piksel Definicja obiekt obrazu, tak zwany pkt. na monitorze ekranowym sterowany poprzez komputer (na przykład barwa i jaskrawość). Liczba pikseli na jednostkę długości ustala.
 • Co to jest pinetyzacja Definicja wprowadzanie gatunków drzew iglastych na siedliska lasu liściastego bądź eliminowanie drzew liściastych z drzewostanów mieszanych kierujące do stworzenia.
 • Co to jest pióro Definicja produkt naskórka ptaków składający się z dudki (części dolnej) i stosiny (części górnej), na której po obu jej stronach osadzona jest chorągiewka. Chorągiewkę.
 • Co to jest pirometr Definicja do pomiaru temp. ponad 600°C sposobem bezstykową. Występują pirometry termoelektryczne i optyczne. Wykorzystuje się w nich zależność natężenia prądu (albo.
 • Co to jest PKE, Polski Klub Ekologiczny Definicja Ekologiczny pozarządowa organizacja ekologiczna, powołaną w Krakowie w 1980 roku. Klub zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem.
 • Co to jest Pl Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia.
 • Co to jest plastydy Definicja składniki (organelle) znajdujące się w cytoplazmie komórek roślinnych i pełniące tam sporo funkcji metabolicznych. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi.
 • Co to jest platyna Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia.
 • Co to jest plecha Definicja plecha jednokomórkowe albo wielokomórkowe ciało roślin niższych, gdzie budowie nie można wyróżnić korzeni, łodygi i liści, na przykład glony.
 • Co to jest pleocen Definicja układ ekologiczny tworzony poprzez całą populację wszystkich gatunków w danym siedlisku, pozostających ze sobą w różnych stosunkach ekologicznych.
 • Co to jest pleochroizm Definicja optyczne właściwości nie wszystkich minerałów anizotropowych, które polegają na zmianie absorpcji światła w funkcji jego długości fali i kierunku przechodzenia.
 • Co to jest pleuston Definicja zbiorowisko organizmów unoszących się na powierzchni wody albo w cienkiej warstwie podpowierzchniowej, na przykład rzęsa, larwy owadów; liście i kwiaty.
 • Co to jest pływy Definicja zjawiska, zachodzące na powierzchni Ziemi pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Słońca i Księżyca, które polegają na przypływie i odpływie wód w morzach i.
 • Co to jest pluton Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów.
 • Co to jest pluwiograf Definicja pluwiograf automatyczny przyrząd wykorzystywany do pomiaru i rejestracji natężenia i czasu trwania deszczowych opadów atmosferycznych.
 • Co to jest płeć Definicja płeć zespół cech organizmu żywego determinujących jego udział w procesie rozmnażania. Rozróżnia się płeć: męską, żeńską, obojnaczą i obojętną.
 • Co to jest płomień Definicja płomień świecenie gazów, połączone z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej, pojawiające się w trakcie spalania ciał stałych, cieczy albo gazów.
 • Co to jest płuca Definicja narządy oddechowe kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym. U ssaków mają budowę workowatą o skomplikowanej budowie wewnętrznej. Do każdego płuca, od.
 • Co to jest płyn fizjologiczny Definicja roztwór fizjologiczny płyn wykorzystywany do okresowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po krwotokach i biegunkach.
 • Co to jest płytki krwi Definicja trombocyty przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u.
 • Co to jest płytki ceramiczne Definicja płytki produkowane z glin kamionkowych, zmieszanych z topnikami i substancjami barwiącymi, które wypala się w temp. około 1280°C. Cechują się sporą odpornością.
 • Co to jest płyty gipsowo-kartonowe Definicja kartonowe przedmioty budowlane powstałe wskutek połączenia rdzenia gipsowego z nałożoną obustronnie okładziną kartonową. Szczególny, wielowarstwowy karton.
 • Co to jest PMM Definicja metylu tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu.
 • Co to jest pochłaniacz Definicja absorbent ciecz albo ciało stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się do.
 • Co to jest pochłaniacze przestrzenne Definicja przestrzenne ustroje dźwiękochłonne o dużej wartości współczynnika pochłaniania, wykorzystywane do obniżania poziomu natężenia hałasu w pomieszczeniach.
 • Co to jest pochodne Definicja pochodne związki organiczne powstające zazwyczaj z innych prostych związków organicznych o takim samym schemacie cząsteczki.
 • Co to jest pochodnia słoneczna Definicja jaśniejsze plamy na powierzchni Słońca, występujące w sąsiedztwie plam słonecznych, pojawiające się na krótko przed ich ukazaniem się i zanikające zaraz po.
 • Co to jest poczta elektroniczna Definicja poczta elektroniczna, e-mail oprogramowanie komputerów działających w sieci, które umożliwia przesyłanie tekstów do określonego użytkownika sieci.
 • Co to jest poczwarka Definicja poczwarka stadium rozwojowe owadów występujące pomiędzy postacią larwy i postacią dorosłą (imago). Zazwyczaj jest nieruchoma i nie pobiera pokarmu.
 • Co to jest podgatunek Definicja jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca zespół populacji lokalnych gatunku, tak zwany rasy geograficzne. Populacje morfologicznie odmienne.
 • Co to jest podszyt Definicja warstwa w drzewostanie złożona z drzew i krzewów (na przykład kruszyna, czeremcha) nie przekraczających wysokości 4 m struktura lasu. W skład jego wchodzi.
 • Co to jest poikilotermia Definicja zmiennocieplność cecha fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w.
 • Co to jest pojemność cieplna Definicja umiejętność do gromadzenia ciepła poprzez ciało w trakcie ogrzewania. Pojemność cieplną Cv definiuje się jako relacja ilości ciepła Q pobranego poprzez ciało.
 • Co to jest pojemność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do akumulowania ładunków elektrycznych. Pojemność przewodnika elektrycznego C definiuje się jako.
 • Co to jest pokarmowy Definicja troficzny zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w.
 • Co to jest polaryzacja fal Definicja zdarzenie porządkowania kierunków drgań fali poprzecznej. W fali elektromagnetycznej uporządkowaniu podlegają wektory natężenia elektrycznego i magnetycznego.
 • Co to jest polder Definicja zmeliorowane tereny podmokłe (osuchy nadmorskie i nadrzeczne), odgrodzone wałami chroniącymi przed ich zalaniem poprzez wody rzeki, jeziora albo morza.
 • Co to jest polietylen Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i.
 • Co to jest polimery Definicja wielkocząsteczkowe pozyskiwane w trakcie polimeryzacji monomerów. Polimery mogą się składać z merów jednakowych (tak zwany homopolimery) albo różnych (tak.
 • Co to jest polimetakrylan metylu Definicja metylu, PMM tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu.
 • Co to jest psychrofilne bakterie Definicja bakterie bakterie żyjące w niskich temperaturach, tzn. ich doskonała temp. wzrostu wynosi poniżej 20°C, a min. - ponad 0°C. Żyją raczej w głębokich jeziorach i.
 • Co to jest polimorfizm Definicja wielopostaciowość 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami.
 • Co to jest polistyren Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca.
 • Co to jest politrifizacja Definicja mechanizm intensywnego użyźniania zbiornika wodnego albo jego części, który jest wywołany dopływem dużej ilości substancji organicznych. Gromadzą się one w.
 • Co to jest południe Definicja południe 1) okres kulminacji górnej Słońca;2) strona świata. Pkt. horyzontu, którego azymut wynosi 00.
 • Co to jest południk ziemski Definicja ogromne koło zlokalizowane na powierzchni kuli ziemskiej, przechodzące poprzez oba bieguny geograficzne. Powstaje w rezultacie przecięcia powierzchni Ziemi.
 • Co to jest prognoza Definicja prognoza przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk i zdarzeń opartych na uzasadnionych przesłankach naukowych (zjawiska, prawa.
 • Co to jest popromienna choroba Definicja dolegliwość schorzenie spowodowane działaniem promieniowania jonizującego (promienie, i) na organizm żywy, które skutkuje uszkodzenie struktury molekularnej.
 • Co to jest populacja fizjocenotyczna Definicja fizjocenotyczna zespół osobników jednego gatunku występujący na obszarze wielu sąsiadujących ze sobą ekosystemów, na przykład populacja zająca szaraka.
 • Co to jest porosty Definicja symbiotyczne, których plecha składa się z glonów (raczej z sinic albo zielenic) i strzępek grzybów (raczej z klasy workowców). Gromada porostów obejmuje około.
 • Co to jest portal Definicja portal układ elektroniczny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy komputerem a urządzeniem zewnętrznym, na przykład drukarką.
 • Co to jest potencjał biotyczny Definicja umiejętność gatunków do powiększenia populacji w optymalnych uwarunkowaniach środowiskowych, wyrażana liczbowo jako różnica rozrodczości i śmiertelności.
 • Co to jest powierzchnia ziemi Definicja powierzchnia ziemi naturalne ukształtowanie terenu, gleby i znajdującej się pod nią ziemi do głębokości oddziaływania człowieka.
 • Co to jest poziom troficzny Definicja pokarmowy zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w.
 • Co to jest para wodna Definicja para wodna woda w stanie gazowym.
 • Co to jest poziom organizacji materii żywej Definicja materii żywej forma zorganizowanej materii żywej, którą cechują specyficzne właściwości biologiczne, związane różnymi zależnościami z innymi formami żywej.
 • Co to jest poziom wymywania Definicja eluwialny warstwa gleby, gdzie woda zakwaszona organicznymi kwasami ługuje sporo związków mineralnych, na przykład łatwo rozpuszczalne sole, węglan wapnia itp.
 • Co to jest prawa ruchu Newtona Definicja prawa opisujące powody powstawania ruchu: I p. - zwane pierwszą zasadą dynamiki albo zasadą bezwładności - głosi, że ciało niepoddane działaniu żadnej siły.
 • Co to jest prawo grawitacji Definicja prawo powszechnego ciążenia prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu.
 • Co to jest prawo minimum Liebiga Definicja Liebiga prawo głoszące, iż faktorem ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom w największym stopniu zbliża się do wartości minimum i w.
 • Co to jest prawo Pascala Definicja głoszące, że ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie znajdującym się w zamkniętym naczyniu jednorodnie we wszystkich kierunkach. W statycznym płynie.
 • Co to jest prażenie Definicja ciała stałego w wysokiej temp. niższej od jego temp. topnienia w celu spowodowania przemiany fizycznej albo chemicznej. Zazwyczaj produktami prażenia są gazy.
 • Co to jest prężność pary nasyconej Definicja prężność pary nasyconej ciśnienie wywierane poprzez parę nasyconą danej cieczy nad jej powierzchnią. Prężność pary nasyconej rośnie z temperaturą.
 • Co to jest probówka Definicja cylindryczna rurka szklana o średnicy ok. 1 cm z zatopionym końcem, stosowana w laboratoriach do przeprowadzania reakcji chemicznych. Użytkowana raczej w.
 • Co to jest proch Definicja wybuchowy miotający, składający się z mieszaniny 75% saletry potasowej KNO3, 15% sproszkowanego węgla drzewnego i 10% zmielonej siarki. Mieszanina musi być.
 • Co to jest producenci Definicja organizmy żywe wytwarzające z prostych związków nieorganicznych substancje organiczne w procesie fotosyntezy i chemosyntezy. Należą do nich rośliny, glony i.
 • Co to jest produkcja pierwotna brutto Definicja brutto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez.
 • Co to jest produkcja wtórna Definicja materia organiczna wraz ze zmagazynowaną w niej energią gromadzona na różnych poziomach troficznych ekosystemu poprzez konsumentów i reducentów. Na następnych.
 • Co to jest produkt uboczny Definicja wytwór uboczny substancja powstająca w procesie wytwarzania głównego produktu, na przykład w trakcie destylacji.
 • Co to jest produkt spożywczy Definicja surowce rolno-spożywcze przetworzone wg ustalonego procesu technologicznego w celu otrzymania wyrobu, spełniającego określone wymogi, na przykład odżywcze.
 • Co to jest pułapka Definicja wykorzystywane do odławiania albo gromadzenia w ustalonym miejscu organizmów, w celu prognozowania, monitorowania albo ograniczania ich liczebności. W ochronie.
 • Co to jest produktywność biologiczna Definicja biologiczna parametr szybkości magazynowania energii poprzez biocenozę. Jego miarą jest wzrost suchej masy substancji organicznych w jednostce czasu (g·m.
 • Co to jest profil glebowy Definicja przekrój pionowy gleby (do głębokości około 1.5 m) odsłaniający morfologię danej gleby i przylegającej do niej skały macierzystej. Odznacza się w nim warstwy.
 • Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne Definicja elektromagnetyczne promieniowanie charakteryzujące się okresowymi zmianami pola elektrycznego i magnetycznego, prostopadłymi do siebie i do kierunku.
 • Co to jest promieniowanie gamma Definicja gamma promieniowanie elektromagnetyczne emitowane poprzez jądra atomowe wzbudzone w trakcie przechodzenia do niższego stanu energetycznego, na przykład przy.
 • Co to jest promieniowanie kosmiczne Definicja kosmiczne wysokoenergetyczne promieniowanie docierające z przestrzeni kosmicznej i z wyższych warstw atmosfery ziemskiej do powierzchni Ziemi. W jego skład.
 • Co to jest promieniowanie nadfioletowe Definicja nadfioletowe, nadfiolet, UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest Słońce.
 • Co to jest proszek Definicja proszek ciało stałe rozdrobnione na cząstki, których rozmiary są niedostrzegalne gołym okiem, poniżej 0.5 mm.
 • Co to jest ptaki Definicja kręgowców stałocieplnych (o temp. ciała 40-45°C) o ciele pokrytym piórami, które izolują je termicznie od warunków środowiska i umożliwiają latanie przy.
 • Co to jest proteina Definicja łatwe polimer utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:1.
 • Co to jest Protokół Montrealski Definicja Montrealski dokument w kwestii substancji zubażających warstwę ozonową z 16 września1987 roku. Celem Protokołu jest zredukowanie zużycia i produkcji substancji.
 • Co to jest Protokół z Kioto Definicja międzynarodowa umowa o redukcji zanieczyszczeń atmosfery, podpisana poprzez przedstawicieli 125 państw w Japonii w 1997 roku. Zobowiązuje państwa do obniżenia.
 • Co to jest przenosiciel Definicja przenosiciel zdrowy organizm przenoszący na sobie albo w sobie drobnoustroje chorobotwórcze albo pasożyty na inne osobniki.
 • Co to jest próżnia Definicja wypełniony gazem o ciśnieniu niższym od atmosferycznego. W próżni absolutnej region przestrzeni jest pozbawiony cząstek materialnych. Próżnię uzyskuje się.
 • Co to jest przemiana energii Definicja mechanizm przechodzenia jednej postaci energii w inną. W organizmach żywych odznacza się trzy rodzaje przemiany energii. Pierwszy typ przemiany występuje w.
 • Co to jest przemiana fizyczna Definicja zmiana zachodząca w ciele, która bazuje na zmianie jego cech fizycznych, jest to stanu skupienia, lepkości i tym podobne, nie mniej jednak cząsteczki nie.
 • Co to jest przemiany jądrowe sztuczne Definicja przemiany jądrowe sztuczne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, które są wyprodukowane w kontrolowanych reakcjach jądrowych.
 • Co to jest przenikalność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna charakteryzująca zachowanie się ciała w polu elektrycznym, którą definiuje się jako relacja wektora indukcji elektrycznej D do.
 • Co to jest przepływ energii Definicja absorpcja i przekształcanie energii słonecznej poprzez rośliny i jednokierunkowe przekazywanie poprzez organizmy związane ze sobą łańcuchem troficznym. Pobraną.
 • Co to jest przetrwalniki Definicja organy rozmnażania wegetatywnego produkowane poprzez organizmy żywe w niesprzyjających dla ich rozwoju uwarunkowaniach środowiska, które w sprzyjających.
 • Co to jest przyczepność Definicja umiejętność przylegania cząsteczek ciała stałego albo cieczy do powierzchni innego ciała, spowodowana siłami międzycząsteczkowymi, oddziaływającymi na.
 • Co to jest przyducha Definicja wysycenia tlenu w zbiorniku wodnym, zazwyczaj w jego przydennej warstwie. Źródłem rozpuszczonego w wodzie tlenu jest tlen atmosferyczny (dostający się do wody.
 • Co to jest przystosowanie Definicja dziedziczne zmiany struktury albo funkcji organizmu w celu zachowania gatunku w danym środowisku, na przykład zredukowanie liści roślin pustynnych.
 • Co to jest pustynia porostowa Definicja region, na którym nie występują porosty listkowate i krzaczkowate, będące dobrymi bioindykatorami czystości powietrza. W skali porostowej odznacza.
 • Co to jest pyłek Definicja komórki rozrodcze roślin nasiennych. Ziarniste mikrospory tworzone w woreczkach pyłkowych, których średnica ziarna pyłku pokrzywy zwyczajnej wynosi około 10.5.
 • Co to jest pampasy Definicja .
 • Co to jest ploter Definicja ploter urządzenie zewnętrzne (na przykład komputera) wykorzystywane do wprowadzenia informacji graficznej i jej rejestracji w formie linii ciągłych na papierze.
 • Co to jest panchroniczne organizmy Definicja organizmy organizmy żywe (rośliny i zwierzęta), które zachowały pierwotne cechy anatomiczne i fizjologiczne poprzez sporo okresów geologicznych, na przykład.
 • Co to jest paliwo jądrowe Definicja substancja, gdzie zachodzi samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia, użytkowana jako źródło energii w reaktorach jądrowych. Materiałami.
 • Co to jest promień fali Definicja promień fali kierunek rozchodzenia się zaburzenia o charakterze falowym.
 • Co to jest przemiana Definicja przemiana przekształcanie się jednej formy w inną.
 • Co to jest pampa Definicja pampa trawiasta formacja roślina rosnąca na żyznych glebach Ameryki Płd. (stepach.
 • Co to jest pręcik Definicja pręcik męski organ kwiatu wytwarzający pyłek, występujący u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z pylnika i nitki pręcikowej.
 • Co to jest polana Definicja polana nie zadrzewiony region, porośnięty trawą i otoczony lasem.
 • Co to jest piroelektryk Definicja piroelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piroelektryczne.
 • Co to jest produkt końcowy Definicja wytwór końcowy finalny wytwór szeregu reakcji chemicznych następujących po sobie.
 • Co to jest piwo Definicja .
 • Co to jest paleobotanika Definicja paleobotanika edukacja zajmująca się badaniem roślin (budową i ich życiem) kopalnych opierając się na ich szczątków i odcisków.
 • Co to jest próba Definicja próba badanie mające na celu sprawdzenie czegoś, na przykład badanie wpływu promieniowania jonizującego na organizm żywy, badanie twardości, składu chemicznego.
 • Co to jest przesącz Definicja przesącz, filtrat ciecz pozostała po odsączeniu osadu.
 • Co to jest parcie Definicja parcie siła wywierana poprzez płyn na ścianki naczynia.
 • Co to jest potas Definicja pierwiastek chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 19, masie atomowej 39.1 i gęstości = 0.86 g·cm-3. Topi się w temp. Tt =63.7°C, a.
 • Co to jest poplon Definicja poplon drugi plon roślin w tym samym roku.
 • Co to jest program Definicja dyrektyw w języku programowania albo rozkazów maszynowych, które określają następne czynności komputera w trakcie wykonywania postawionego mu zadania.
 • Co to jest pień Definicja pień zdrewniała, długoletnia łodyga drzew posiadająca umiejętność przyrostu grubości.
 • Co to jest porcelana Definicja ceramiczny stanowiący mieszaninę kaolinu, kwarcu i adekwatnie rozdrobnionego skalenia, który po zarobieniu, uformowaniu i wysuszeniu wypala się w temp. 920.
 • Co to jest promieniowanie niejonizujące Definicja niejonizujące fale elektromagnetyczne niewywołujące jonizacji cząstek w trakcie oddziaływania z ośrodkiem materialnym. Mogą wywoływać we wszystkich ciałach.
 • Co to jest pokost Definicja pokost oleje roślinne schnące na powietrzu, wykorzystywane do impregnacji i gruntowania drewna i produkcji kitów i farb.
 • Co to jest polichlorek winylu Definicja PCW polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości.
 • Co to jest pniak Definicja pniak dolna część pnia drzewa pozostająca po ścięciu w ziemi.
 • Co to jest postulat Definicja postulat twierdzenie przyjęte za prawdziwe bez dowodu.
 • Co to jest preria Definicja preria spory region równin stepowych w Ameryce Północnej pokryty raczej trawami.
 • Co to jest prototrofy Definicja prototrofy drobnoustroje samodzielnie wytwarzające substancje potrzebne do wzrostu i rozwoju, na przykład aminokwasy.
 • Co to jest piec martenowski Definicja piec martenowski typ pieca płomiennego ogrzewanego gazem, który służy do wytapiania stali.
 • Co to jest polutanty Definicja polutanty substancje szkodliwe zawarte w odpadach przemysłowych, które zanieczyszczają i niszczą środowisko przyrodnicze.
 • Co to jest porowatość Definicja porowatość cecha substancji stałych polegająca na istnieniu wewnątrz nich przestrzeni otwartych albo zamkniętych, tak zwany porów.
 • Co to jest paramagnetyki Definicja o przenikalności magnetycznej nieco większej od przenikalności magnetycznej próżni. Należą do nich na przykład sód, aluminium, tlen i rodniki w materiałach.
 • Co to jest poziom wmywania Definicja poziom wmywania, iluwialny warstwa gleby cechująca się strącaniem związków mineralnych, które zostały wyługowane (rozpuszczone w wodzie) z poziomu wymywania.
 • Co to jest pisak Definicja pisak urządzenie wykorzystywane do odwzorowywania na papierze zależności funkcyjnych dwóch wielkości fizycznych.
 • Co to jest polip Definicja postać dorosła zwierząt jamochłonów (typu parzydełkowców: stułbiopławów, krążkopławów i koralowców). Ciało polipa złożona jest z warstwy zewnętrznej, tak zwany.
 • Co to jest płodozmian Definicja płodozmian mechanizm gospodarki rolnej opierający na uprawie roślin w ustalonym następstwie na danym obszarze, powtarzany co kilka lat.
 • Co to jest parcela Definicja parcela działka, część terenu.
 • Co to jest punkt rosy Definicja pkt. rosy temp., gdzie skrapla się para wodna zawarta w powietrzu.
 • Co to jest pylenie Definicja pylenie uwalnianie się pyłku z pylników kwiatowych.
 • Co to jest palnik Definicja palnik przyrząd zbudowany z rurki zakończonej dyszą, który służy do spalania mieszaniny gazu i powietrza i wytwarzania płomienia o wysokiej temp.
 • Co to jest przeobrażenie Definicja przeobrażenie przemiana postaci larwalnej w dojrzałą postać organizmu żywego zwierzęcia; metamorfoza.
 • Co to jest pogórze Definicja wyżynny, płaskowyż o silnie zróżnicowanej powierzchni, mocno pocięty dolinami, który powstał w bazie górskiego łańcucha, w rezultacie działania długookresowych.
 • Co to jest pulsacja Definicja kołowa rozmiar fizyczna określająca liczbę okresów ruchu harmonicznego w okresie 2 sekund; zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością f wyraża wzór: = 2 f.
 • Co to jest piramida wieku Definicja piramida wieku graficzna ilustracja struktury wiekowej populacji.
 • Co to jest plastyfikator Definicja plastyfikator substancja dodawana do polimeru w celu powiększenia jego plastyczności, elastyczności, ciągliwości i miękkości.
 • Co to jest przypływ morza Definicja przypływ morza podniesienie się wód morskich wywołane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca.
 • Co to jest pylnik Definicja pręcika, gdzie produkowany jest pyłek u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z dwóch woreczków pyłkowych połączonych tak zwany łącznikiem. Dojrzały pylnik.
 • Co to jest przyrost naturalny Definicja wzrost naturalny nadwyżka liczby ludności równa różnicy pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ustalonym przedziale czasu.
 • Co to jest przemiany jądrowe naturalne Definicja naturalne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, występujących w przyrodzie (wchodzących w skład rodzin promieniotwórczych, na przykład.
 • Co to jest przylądek Definicja przylądek niewielki występ linii brzegowej (lądu) wysunięty w stronę morza albo jeziora.
 • Co to jest psammofile Definicja psammofile organizmy zasiedlające podłoże piaszczyste, na przykład nicienie, widłonogi, wrotki, orzęski, wirki, a z roślin - okrzemki.
 • Co to jest PW Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C.
 • Co to jest przymrozek Definicja przymrozek krótkotrwały mróz; nocne obniżenie temp. powietrza poniżej 0°C.
 • Co to jest psammon Definicja organizmów żyjących w piaskach nasączonych wodą. Mogą to być piaski zalane wodą, zraszane falami, zwilżane wodą przesiąkającą z przyległego zbiornika.
 • Co to jest prędkość dźwięku Definicja szybkość dźwięku szybkość rozchodzenia się zaburzeń sprężystych o małej amplitudzie w ośrodku sprężystym.
 • Co to jest propanon Definicja związek chemiczny o wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm.
 • Co to jest przepuszczalność Definicja przepuszczalność umiejętność ośrodka absorbującego albo rozpraszającego do przepuszczania światła, gazów albo cieczy.
 • Co to jest przetwornik Definicja czujnik urządzenie przetwarzające przebieg danej wielkości fizycznej na przebieg innej wielkości fizycznej, na przykład przetworzenie zmian ciśnienia.
 • Co to jest polaryskop Definicja polaryskop przyrząd do wykrywania częściowej polaryzacji światła. Zbudowany jest z analizatora i płytki Savarta.
 • Co to jest przeciekanie Definicja przeciekanie wypływanie płynów poprzez nieszczelności w naczyniach (aparaturze.
 • Co to jest przenikalność Definicja przenikalność umiejętność przechodzenia czegoś poprzez ciała materialne.
 • Co to jest przepływ ciepła Definicja mechanizm przekazywania energii w formie ciepła pomiędzy ciałami wskutek różnicy temperatur. Związany jest z ruchem makroskopowym materii (konwekcja.
 • Co to jest przepona Definicja przepona, błona półprzepuszczalna cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu.
 • Co to jest przewiewność Definicja przewiewność cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia poprzez nie przepływ powietrza.
 • Co to jest protuberancje Definicja zjawiska zachodzące w atmosferze Słońca i opierające na wyrzucaniu powyżej chromosferę sporych, jasnych obłoków materii, których czas życia dochodzi do kilku.
 • Co to jest przeczucie Definicja przeczucie, intuicja irracjonalne poznawanie prawdy w rezultacie wewnętrznego przekonania.
 • Co to jest popęd płciowy Definicja popęd płciowy, libido naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych.
 • Co to jest pałeczki Definicja pałeczki bakterie w kształcie cylindrycznym, z których nie wszystkie są chorobotwórcze, na przykład durowe, czerwonkowe, krztuśca, dżumy.
 • Co to jest praca Definicja rozmiar fizyczna W charakteryzująca mechanizm przekazywania energii. Definiuje się ją jako iloczyn wartości siły F działającej na ciało poprzez drogę s i.
 • Co to jest paskal Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia.
 • Co to jest paleoekologia Definicja paleoekologia edukacja badająca warunki życia organizmów kopalnych i związany z nimi klimat.
 • Co to jest peryfiton Definicja drobnych organizmów żywych zasiedlających stałe podłoże (na przykład muszle, elementy i rośliny podwodne) w środowisku wodnym, na przykład bakterie, okrzemki.
 • Co to jest pluwiometr Definicja deszczomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym.
 • Co to jest Pangea Definicja prakontynent, który istniał na Ziemi w karbonie (ok. 345-280 mln lat temu). Ok. 225 mln lat temu (pod koniec ery paleozoicznej) rozpadł się na część północną.
 • Co to jest prawo Archimedesa Definicja prawo orzekające, iż na nieruchome ciało zanurzone w jednorodnym płynie działa siła wyporu W skierowana pionowo w górę, równa ciężarowi Gc wypartego płynu (W.
 • Co to jest pierwiastki śladowe Definicja pierwiastki śladowe ultraelementy.
 • Co to jest prądnica Definicja prądnica urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem wykonanej pracy mechanicznej, gdzie wykorzystane jest zdarzenie indukcji elektromagnetycznej.
 • Co to jest Pa Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia.
 • Co to jest preparatyka Definicja preparatyka sposób otrzymywania (wyodrębniania, oczyszczania) pierwiastków albo związków chemicznych w uwarunkowaniach laboratoryjnych.
 • Co to jest papier Definicja masa włóknista pochodzenia roślinnego, mineralnego albo zwierzęcego wspólnie z odpowiednimi dodatkami, ukształtowana w formie arkuszy albo wstęgi. Materiałem.
 • Co to jest paprotniki Definicja roślin zarodnikowych obejmująca pięć klas, jest to paprocie, skrzypy, widłaki, porybliny i psylofity (prapaprocie). Wszystkie paprotniki liczą około 12 000.
 • Co to jest parazytoidy Definicja które w stadium larwalnym pasożytują w innych owadach, a w stadium owada doskonałego pędzą inny tryb życia. To są organizmy pośrednie pomiędzy drapieżcami a.
 • Co to jest pelagiczne organizmy Definicja pelagiczne organizmy organizmy żyjące w pelagialu, na przykład plankton albo nie wszystkie ryby.
 • Co to jest piargi Definicja rumowiska skalnego, jest to nagromadzenie u podnóża stoku materiału skalnego odpadły od ścian skalnych zbocza górskiego, w rezultacie mechanizmów erozji i.
 • Co to jest progesteron Definicja progesteron kobiecy hormon płciowy wydzielany poprzez jajniki. Bierze udział w spulchnianiu ścian macicy i przyjęciu zapłodnionego jaja.
 • Co to jest promień świetlny Definicja promień świetlny bardzo wąska wiązka światła, której oś wyznacza kierunek rozchodzenia się energii promienistej.
 • Co to jest protoplazma Definicja substancja komórek roślinnych i zwierzęcych. Złożona jest z jądra komórkowego i cytoplazmy. W protoplazmie odbywają się wszystkie fundamentalne mechanizmy.
 • Co to jest pasterstwo Definicja pasterstwo chów stadnych zwierząt domowych (bydło, owce, jaki, wielbłądy) z wykorzystaniem sezonowych pastwisk, jest to hal górskich, stepów.
 • Co to jest pasteryzacja Definicja niszczenia drobnoustrojów w produktach spożywczych, opierający na podgrzaniu ich w temp. 60-100°C poprzez moment od kilku sekund do kilkudziesięciu min.. W.
 • Co to jest patyna Definicja niebieskozielona warstewka zasadowego węglanu miedzi (albo zasadowego siarczanu miedzi) na powierzchni wyrobów z miedzi i jej stopów. Można ją uzyskać.
 • Co to jest percepcja Definicja spostrzeżenie zmysłowy mechanizm poznawczy człowieka opierający na zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie dzięki organom wyposażonym w receptory, na.
 • Co to jest PET, politereftalan etylenu Definicja etylenu termoplastyczny polimer, o wzorze --OC(O)-C6H4-C(O)OCH2CH2-n-, nierozpuszczalny w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Użytkowany raczej do.
 • Co to jest pęcznienie Definicja nie wszystkich materiałów, która bazuje na zwiększeniu ich objętości pod wpływem nasiąkania jakąś cieczą (woda, rozpuszczalnik). Zdarzenie to zachodzi u.
 • Co to jest płyn Definicja płyn ośrodek gazowy albo ciekły, charakteryzujący się brakiem sprężystości postaciowej.
 • Co to jest pęd Definicja część roślin składająca się z łodygi, liści, pąków i kwiatów. Nie wszystkie pędy biorą udział w rozmnażaniu wegetatywnym;2) rozmiar wektorowa p.
 • Co to jest plastomery Definicja tworzywa sztuczne) charakteryzujące się małym odkształceniem w temp. pokojowej przy zachowaniu własności sprężystych; zeszklenie zachodzi ponad temp.
 • Co to jest poziom glebowy Definicja warstwa gleby wydzielona z racji na zachodzące w niej mechanizmy: gromadzenie próchnicy, wymywanie części rozpuszczalnych, strącanie związków z roztworu.
 • Co to jest prawa Definicja prawa, zasady prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy.
 • Co to jest prawo Joule'a Definicja głoszące, iż energia wewnętrzna danej masy jest tylko funkcją temp. i nie zależy od objętości i ciśnienia. Słuszne jest jedynie dla gazów idealnych, w gazach.
 • Co to jest prąd czynnościowy Definicja bioprąd prąd elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych czynności i.
 • Co to jest preparat Definicja preparat substancja chemiczna albo mieszanina wytworzona laboratoryjnie do określonego użytku, na przykład preparaty dezynfekcyjne, preparaty wapniowe.
 • Co to jest procedura Definicja procedura 1) odpowiednik podprogramu w nie wszystkich językach programowania;2) unormowany sposób załatwiania spraw, na przykład administracyjnych.
 • Co to jest produkcja pierwotna netto Definicja netto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez.
 • Co to jest profundal Definicja jeziora pozbawiona światła, położona poniżej dolnej granicy występowania roślin. Żyjące w niej organizmy (konsumenci) zależą pokarmowo od organizmów litoralu i.
 • Co to jest pierwiastki radiogenne Definicja radiogenne radionuklidy, pochodzące z opadów radioaktywnych, powodujące skażenie warstwy uprawnej gleby, na przykład cez-134, Cs-137 i stront-90. Z badań.
 • Co to jest płyta Definicja której grubość (wysokość) h jest wiele mniejsza od jej pozostałych wymiarów liniowych, a więc długości a i szerokości b;2) część skorupy ziemskiej zbudowanej z.
 • Co to jest pigmenty Definicja rozdrobnione stałe substancje nieorganiczne albo organiczne, pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie, w rozpuszczalnikach.
 • Co to jest piorun Definicja wyładowanie elektryczne występujące w atmosferze ziemskiej, które zachodzi pomiędzy naładowaną chmurą i punktem na powierzchni Ziemi, pomiędzy dwoma.
 • Co to jest piramida ekologiczna Definicja ekologiczna graficzna ilustracja struktury troficznej biocenozy, której podstawę tworzą producenci, a szczyt - konsumenci. Odznacza się trzy rodzaje piramid.
 • Co to jest plankton Definicja organizmów roślinnych (fitoplankton) i zwierzęcych (zooplankton) żyjących w wodzie słodkiej i morskiej, gdzie swobodnie się unoszą. Do planktonu roślinnego.
 • Co to jest prawo Shelforda Definicja prawo głoszące, że występowanie i postęp organizmu w środowisku zależy od całego kompleksu czynników, których nadmiar, jak i niedobór jednego z nich, może.
 • Co to jest plastyczność Definicja własność substancji cechująca się łatwością ulegania odkształceniu, które nie powraca do swojego pierwotnego kształtu po zaprzestaniu działania siły, na.
 • Co to jest plemnik Definicja komórka rozrodcza o haploidalnej liczbie chromosomów. Plemniki człowieka mają długość od 50 do 60 m. Zbudowany jest z główki, szyjki, wstawki i witki, która.
 • Co to jest pływy atmosferyczne Definicja periodyczne wahania ciśnienia atmosferycznego, spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności Księżyca na atmosferę Ziemską.
 • Co to jest płazy Definicja zmiennocieplnych kręgowców oddychających płucami i skórą, gdzie występują gruczoły śluzowe i niekiedy jadowe, na przykład żaby, traszki. Przewarzająca część.
 • Co to jest płodność Definicja umiejętność do rozrodu. Istota ludzka powstaje w rezultacie złączenia się męskiego plemnika z żeńską komórką jajową. W jajnikach niemowlęcia płci żeńskiej.
 • Co to jest poziom tła hałasu Definicja poziom tła hałasu poziom ciśnienia akustycznego zmierzony (w pomieszczeniu albo w środowisku), gdy badane źródło hałasu nie pracuje.
 • Co to jest poznanie Definicja poznanie mechanizm zdobywania wiedzy o rzeczywistości, jest to o rzeczach, o zjawiskach.
 • Co to jest północ Definicja północ 1) okres kulminacji dolnej Słońca;2) strona świata ustalona punktem horyzontu, którego azymut wynosi 180°.
 • Co to jest pradolina Definicja pradolina dawna dolina rzeki albo dolina powstała w momencie zlodowacenia w trakcie erozyjnej działalności wód lodowcowych.
 • Co to jest pnącza Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami.
 • Co to jest polaryzator Definicja polaryzator przyrząd optyczny wykorzystywany do polaryzacji światła, na przykład nikol, polaroid.
 • Co to jest porofory Definicja spieniające substancje rozkładające się w podwyższonej temp. (85-230°C), gdzie w trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (na przykład azot), powodujący.
 • Co to jest produkt główny Definicja wytwór kluczowy celowa substancja uzyskana w reakcji chemicznej.
 • Co to jest pojemność ekologiczna środowiska Definicja ekologiczna środowiska max. liczba osobników danego gatunku przypadająca na jednostkę objętości (albo powierzchni), które mogą żyć w danym środowisku.
 • Co to jest poliamid Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x.
 • Co to jest pomnik przyrody Definicja prawnie chroniony twór przyrody żywej albo nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej i historyczno-pamiątkowej, na przykład stare.
 • Co to jest populacja Definicja osobników danego gatunku żyjąca na ustalonym obszarze i odznaczająca się swoistą strukturą, jest to rozrodczością, śmiertelnością, stosunkami liczbowymi płci.
 • Co to jest porcelit Definicja półporcelana rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to.
 • Co to jest prawo Avogadra Definicja prawo głoszące, iż takie same objętości różnych gazów przy jednakowym ciśnieniu i temp. zawierają taką samą liczbę cząsteczek. Ono jest prawdziwe dla gazów.
 • Co to jest paleoklimat Definicja paleoklimat klimat panujący w ubiegłych epokach geologicznych.
 • Co to jest Pasteur Louis Definicja francuski chemik i biolog żyjący w latach 1822-1895, który stworzył naukowe podstawy mikrobiologii i immunologii. Artysta metod zapobiegania chorobom poprzez.
 • Co to jest pot Definicja wydzielina gruczołów potowych. Wydzielanie potu powiązane jest z procesem termoregulacyjnym organizmu. Człowiek wydziela w temp. 28°C ok. 2.5 l potu na dobę.
 • Co to jest poziom substancji w powietrzu Definicja powietrzu stężenie substancji w powietrzu odnosząc się do ustalonego czasu albo opad takiej substancji odnosząc się do ustalonego czasu i powierzchni.
 • Co to jest pozwolenie wodnoprawne Definicja wodnoprawne decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych, na przykład pozwolenia wymaga pobór wód.
 • Co to jest półprzewodniki Definicja substancje o przewodności elektrycznej pośredniej pomiędzy przewodnością metali i dielektryków. Ich rezystywność w uwarunkowaniach normalnych leży w przedziale.
 • Co to jest prawo Ohma Definicja wg którego natężenie prądu I płynącego poprzez przewodnik elektryczny (w stałej temp. przewodnika) jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na.
 • Co to jest prawo powszechnego ciążenia Definicja ciążenia, prawo grawitacji prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu ich.
 • Co to jest prędkość Definicja wektorowa opisująca ruch ciała. Szybkość liniowa v charakteryzuje ruch rozwojowy ciała i jest zdefiniowana jako pierwsza pochodna drogi s względem czasu t (v.
 • Co to jest proces Definicja następujących po sobie zjawisk albo zdarzeń powiązanych ze sobą związkami przyczynowymi;2) kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii.
 • Co to jest proekologiczny model ochrony lasu Definicja schemat ochrony lasu utrzymanie produkcyjności lasów, dobrego stanu ich zdrowotności i żywotności, ochrony biologicznej różnorodności, ochrony gleb, wód i.
 • Co to jest przemiana chemiczna Definicja przemiana chemiczna zmiana zachodząca w substancji w konsekwencji reakcji chemicznej, polegająca na przekształceniu cząsteczek z jednej postaci w nową.
 • Co to jest piezoelektryk Definicja piezoelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne.
 • Co to jest promieniotwórczość Definicja samorzutna przemiana jądra nuklidu w inny nuklid, w rezultacie której następuje emisja promieniowania jądrowego, jest to cząstek (jąder helu), cząstek.
 • Co to jest promieniowanie cieplne Definicja cieplne promieniowanie elektromagnetyczne ciała wysłane poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki, spowodowane ich ruchem cieplnym. W normalnej temp. obejmuje.
 • Co to jest pustynnienie Definicja mechanizm zachodzący na powierzchni Ziemi, przejawiający się zachwianiem stosunków wodnych i warunków klimatycznych, który spowodowany jest poprzez człowieka.
 • Co to jest promiskuityzm Definicja strategia rozrodcza polegająca na niełączeniu się w pary i braku reguł współżycia seksualnego, gdzie kopulacje odbywają się pomiędzy wszystkimi osobnikami płci.
 • Co to jest propan Definicja nasycony (o trzech atomach węgla w cząsteczce C3H8) o wzorze półstrukturalnym CH3 - CH2 - CH3, otrzymywany z gazu ziemnego i produktów krakowania ropy naftowej.
 • Co to jest protokooperacja Definicja luźna forma współżycia różnych gatunków, przynosząca obustronne korzyści, na przykład współżycie nosorożca z ptakiem bąkojadem. Bąkojad żywi się dokuczliwymi.
 • Co to jest próchnica Definicja częściowo rozłożone w glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę.
 • Co to jest próg bólu Definicja próg bólu najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u słuchacza wrażenie bólu.
 • Co to jest przemiana materii Definicja metabolizm całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w żywym organizmie. To są mechanizmy biosyntezy (na przykład białek) i rozpadu.
 • Co to jest przemiana fazowa Definicja przemiana fazowa mechanizm, gdzie w sposób skokowy zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie, krzepnięcie, parowanie itp.
 • Co to jest przemiana izobaryczna Definicja izobaryczna izoprzemiana, w trakcie której ciśnienie charakteryzujące stan ciała pozostaje stałe. Dla gazu doskonałego objętość danej masy gazu V jest wprost.
 • Co to jest przemiana izotermiczna Definicja izotermiczna przemiana termodynamiczna, gdzie temp. przyjmuje stałą wartość w trakcie trwania przemiany. Równanie opisujące stan gazu doskonałego ma postać.
 • Co to jest przemysł paliwowy Definicja gałąź gospodarki zajmująca się masowym wytwarzaniem i dystrybucją produktów paliwowych pochodzących z przerobu ropy naftowej, przy wykorzystaniu różnych.
 • Co to jest przenikalność magnetyczna Definicja magnetyczna rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do zmiany swojej indukcji magnetycznej pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.
 • Co to jest przeszczep Definicja transplant tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy.
 • Co to jest przewodnictwo Definicja zdarzenie przewodzenia ciepła poprzez substancje od obszaru o wyższej temp. do obszaru o niższej temp.. W gazach i płynach energia jest przenoszona w trakcie.
 • Co to jest przewodzenie wody Definicja przepływ wody w roślinie od części pobierającej (na przykład korzeni) do miejsc jej zużycia (na przykład liści), gdzie zużycie jest największe w procesie.
 • Co to jest pustak Definicja betonu, z palonej gliny, silikatu i tym podobne z otworami w formie komór albo kanałów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi i.
 • Co to jest przywry Definicja zwierząt pasożytniczych z typu płazińców o długości do kilku centymetrów, które przytwierdzają się do żywiciela dzięki ssawek, na przykład przywra żylna żyje w.
 • Co to jest polisacharydy Definicja wielocukry polimery o dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu.
 • Co to jest półkrzew Definicja półkrzew roślina drzewiasta, której dolne pędy są zdrewniałe, a pozostała część zielona odpada łącznie z liśćmi w trakcie niesprzyjających warunków.
 • Co to jest psammofity Definicja wydm piaszczystych, na przykład piaskownica zwykła, wydmuchrzyca piaskowa. To są rośliny pionierskie w procesie zalesiania wydm i utrwalania lotnych piasków.
 • Co to jest ptaki wędrowne Definicja ptaki odbywające regularne wędrówki sezonowe na określone tereny, na przykład bociany i jaskółki gnieżdżące się w Polsce odlatują na zimę do Afryki. Nasze gile.
 • Co to jest pustynna roślinność Definicja rośliny żyjące w niekorzystnych uwarunkowaniach klimatycznych (jest to niska wilgotność względna powietrza, spore wahania temp., małe opady deszczu i mocne.
 • Co to jest pustynne zwierzęta Definicja zwierzęta przystosowane do trudnych warunków życia (surowy klimat, uboga roślinność, mała liczba gatunków zwierząt). Pośród nich licznie występują stawonogi.
 • Co to jest PZŁ, Polski Związek Łowiecki Definicja Łowiecki ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Liczy powyżej 100 tys. członków zrzeszonych w 2503 kołach łowieckich.PZŁ.
 • Co to jest pancerz Definicja pancerz twardy i gruby naskórek występujący u nie wszystkich zwierząt, tworzący ich szkielet zewnętrzny, na przykład pancerz żółwi.
 • Co to jest plozo Definicja plozo głębszy odcinek rzeki cechujący się wolniejszym płynięciem wody.
 • Co to jest płatek Definicja płatek mały, płaski okruch.
 • Co to jest płynożercy Definicja zwierzęta żywiące się płynami z ciał innych organizmów, na przykład komary, kleszcze, pijawki. Płyn z wnętrza ciała ofiary wysysają aparatami gębowymi.
 • Co to jest pole Definicja pole 1) region ziemi, na którym prowadzi się uprawę roślin;2) region w przestrzeni, gdzie każdemu punktowi przyporządkowano daną rozmiar fizyczną.
 • Co to jest polipeptydy Definicja peptydów zawierających w cząsteczce od 10 do 100 reszt aminokwasowych. Polipeptydy przekraczające 100 reszt aminokwasowych zalicza się do białek.
 • Co to jest pomiar Definicja pomiar czynność doświadczalna, której celem jest wyznaczenie wartości określonej wielkości, na przykład fizycznej.
 • Co to jest popiół Definicja popiół pozostałość po całkowitym spaleniu materiału (substancji organicznej). Stanowią go składniki mineralne.
 • Co to jest poród Definicja mechanizm wydawania na świat potomstwa, a więc dojrzałego płodu. Stymulowany jest poprzez sporo różnych hormonów. U człowieka dzieje się po 37 tygodniach.
 • Co to jest poświata Definicja poświata świecenie substancji trwające po ustaniu czynników wzbudzających, na przykład świecenie fluorescencyjne.
 • Co to jest potok Definicja potok mały ciek wodny płynący w terenie górskim albo wyżynnym, cechujący się rwącym prądem wody.
 • Co to jest powietrze lądowe Definicja powietrze lądowe powietrze o małej zawartości wilgoci, w lecie cieplejsze, a w zimie chłodniejsze od powietrza morskiego w tej samej strefie klimatycznej.
 • Co to jest pojezierze Definicja pojezierze teren polodowcowy o urozmaiconej rzeźbie, na którym występują liczne jeziora i formy rzeźby utworzone poprzez lądolód, na przykład moreny.
 • Co to jest pojkilotermia, zmiennocieplność Definicja zmiennocieplność umiejętność organizmów zwierzęcych do zmiany ciepłoty ciała w zależności od zmieniającej się temp. otoczenia. Organizmy te cechują się.
 • Co to jest pokrój roślinny Definicja pokrój roślinny całokształt zewnętrznych cech morfologicznych rośliny, charakterystyczny dla jej wyglądu.
 • Co to jest pole grawitacyjne Definicja pole grawitacyjne pole, którego źródłem jest siła grawitacyjna i wszystkim punktom przestrzeni przypisać można wektor siły skierowany radialnie do źródła.
 • Co to jest pole magnetyczne Definicja pole magnetyczne pole, którego źródłem są ciała magnetyczne (magnesy), przewodniki z płynącym prądem i poruszające się ciała naelektryzowane.
 • Co to jest poletko Definicja poletko 1) zagon, mały kawałek pola;2) powierzchnia gruntu, na której uprawiane są rośliny w celach doświadczalnych.
 • Co to jest polifagi Definicja polifagi zwierzęta odżywiające się wieloma gatunkami roślin i zwierząt, na przykład owady (chrabąszcz majowy, drutowce.
 • Co to jest polikormon Definicja polikormon wieloletni organizm roślinny, który powstał generatywnie z jednej zygoty.
 • Co to jest polimeryzacja Definicja polimeryzacja reakcja chemiczna, w rezultacie której powstaje polimer, mający odmienne własności chemiczne i fizyczne niż związki składowe, a więc monomery.
 • Co to jest płyty pilśniowe Definicja płyty pilśniowe płyty wyrabiane z rozwłóknionej masy drzewnej, spajanej klejem syntetycznym pod ciśnieniem z dodatkiem środków chemicznych.
 • Co to jest pływanie Definicja pływanie utrzymywanie się ciała na powierzchni albo wewnątrz cieczy w polu grawitacyjnym.
 • Co to jest pobudliwość Definicja wrażliwość umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany.
 • Co to jest podrost Definicja pokolenie drzew, przekraczające wysokość 50 cm, narastające pośród starego drzewostanu, które w przyszłości będzie stanowić górną warstwę drzewostanu z racji.
 • Co to jest pogłos Definicja przedłużania czasu trwania dźwięku wskutek odbicia fal akustycznych w pomieszczeniu, obserwowane po wyłączeniu źródła dźwięku. Do ilościowego opisu pogłosu.
 • Co to jest pogoda Definicja atmosferycznych występujących w troposferze w ustalonym czasie nad określonym obszarem, takich jak ciśnienie, temp., wilgotność, opady, nasłonecznienie, mgły.
 • Co to jest pokolenie Definicja pokolenie, generacja ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie.
 • Co to jest plemię Definicja wywodząca się od wspólnego przodka, zamieszkująca wspólne terytorium, władająca tym samym językiem i połączona tradycyjną wspólnotą organizacyjną.
 • Co to jest płaszcz Ziemi Definicja płaszcz Ziemi warstwa kuli ziemskiej zawarta pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi, o grubości ok. 2900 km.
 • Co to jest pło Definicja pło dywan (kożuch) z żywych i torfiejących roślin pływający na powierzchni wody zarastających zbiorników wodnych (na przykład jezior.
 • Co to jest płód Definicja ludzki albo zwierzęcy) o ujawnionych morfologicznych cechach gatunkowych, na przykład u człowieka zarodek od trzeciego miesiąca ciąży uznaje się za płód, bo.
 • Co to jest płyty warstwowe Definicja lekkie przedmioty budowlane wykonane z dwóch zewnętrznych okładzin z blachy falistej, przedzielonych rdzeniem z lekkiego materiału o dobrej izolacyjności.
 • Co to jest podciśnienie Definicja podciśnienie ciśnienie o wartości mniejszej od wartości ciśnienia odniesienia, na przykład ciśnienia atmosferycznego.
 • Co to jest polarymetr Definicja do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła poprzez substancje optycznie aktywne. Zbudowany jest z polaryzatora i analizatora, między którymi.
 • Co to jest przezroczystość Definicja przezroczystość właściwość materiałów (substancji) charakteryzująca przepuszczalność poprzez nie światła.
 • Co to jest plenność Definicja plenność umiejętność wydawania licznego potomstwa albo liczby nasion; intensywne rozmnażanie się roślin i zwierząt.
 • Co to jest plewy Definicja plewy drobne liście, ości kłosów, łuszczki pozyskiwane jako odpadki przy młóceniu i czyszczeniu dojrzałych roślin, na przykład zbóż.
 • Co to jest plik Definicja zorganizowany i tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów. Może.
 • Co to jest plon Definicja plon 1) wytwór roślin uprawnych, na przykład owoce, ziarno;2) relacja zbioru do pola powierzchni upraw, wyrażany zazwyczaj w q/ha.
 • Co to jest płonność Definicja płonność brak umiejętności tworzenia nasion poprzez kwiaty, na przykład w pełnych kwiatach ozdobnych (hortensje, goździki.
 • Co to jest plemnia Definicja plemnia męski organ rozrodczy glonów, grzybów, mszaków, paprotników wytwarzający plemniki.
 • Co to jest płaskowyż Definicja płaskowyż, meseta teren wyżynny o płaskiej albo słabo rozczłonkowanej dolinami powierzchni, odgraniczony stopniem od sąsiednich, niższych terenów.
 • Co to jest płytka płasko-równoległa Definicja płytka płasko-równoległa płytka z przezroczystego materiału optycznie jednorodnego o dwu ściankach wzajemnie równoległych.
 • Co to jest przyroda Definicja przyroda materia nieożywiona (woda, powietrze, skały), materia ożywiona (rośliny, zwierzęta) i ciała kosmiczne.
 • Co to jest piroliza Definicja piroliza mechanizm degradacji cząsteczki pod wpływem wysokiej temp.
 • Co to jest produkt Definicja wytwór substancja pozyskiwana z substratu albo substratów w rezultacie reakcji chemicznej albo mechanizmów fizycznych.
 • Co to jest próg słyszalności Definicja próg słyszalności najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u danego słuchacza wrażenie słuchowe.
 • Co to jest pandemia Definicja pandemia masowa epidemia obejmująca swym zasięgiem populację całego państwie, kontynentu albo cały świat.
 • Co to jest przemiana izochoryczna Definicja izochoryczna przemiana termodynamiczna zachodząca przy zachowaniu stałości objętości ciała. Z równania stanu gazu doskonałego wynika, iż ciśnienie określonej.
 • Co to jest piec Definicja piec urządzenie wykorzystywane do otrzymywania wysokiej temp. w celach grzejnych albo procesach technologicznych.
 • Co to jest piknometr Definicja piknometr naczynie wykorzystywane do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych.
 • Co to jest piramida energii Definicja graficzny sposób przedstawienia ilości energii zawartej w związkach organicznych, która przechodzi z najniższego do najwyższego poziomu pokarmowego w.
 • Co to jest piramida liczebności Definicja piramida liczebności graficzna ilustracja liczby osobników należących do poszczególnych poziomów pokarmowych określonej biocenozy.
 • Co to jest pospółka Definicja pospółka mieszanina piasku i żwiru.
 • Co to jest potamoplankton Definicja potamoplankton plankton rzeczny składający się raczej z wrotków i drobnych glonów.
 • Co to jest potomstwo Definicja potomstwo nowe organizmy (osobniki) powstające w procesie rozmnażania.
 • Co to jest pasożyty przypadkowe Definicja przypadkowe organizmy, które na ogół prowadzą wolny tryb życia chociaż, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu rozpoczynają pasożytniczy tryb.
 • Co to jest pewnik Definicja pewnik twierdzenie przyjmowane bez dowodu w danej teorii naukowej.
 • Co to jest piec koksowniczy Definicja piec koksowniczy piec do wytwarzania koksu z węgla kamiennego.
 • Co to jest pierwiastek chemiczny Definicja chemiczny substancja złożona z atomów o tej samej liczbie atomowej. W jądrach atomów znajdują się jednakowe ilości protonów i neutronów. W opisie makroskopowym.
 • Co to jest piętra roślinności Definicja zbiorowiska roślinności zmieniające się wraz ze wzrostem wysokości terenu powyżej poziom morza; wiąże się to z obniżeniem temp., wzrostem ilości opadów.
 • Co to jest paradoks Definicja paradoks z pozoru prawidłowe rozumowanie, które prowadzi do sprzecznych wniosków.
 • Co to jest paradygmat Definicja paradygmat wzorzec, schemat ujęcia zagadnienia. Odpowiednikiem jest mechanika Newtona.
 • Co to jest parametry krytyczne Definicja wskaźniki krytyczne wartości parametrów w stanie krytycznym układu, na przykład w stanie krytycznym gęstość pary nasyconej staje się równa gęstości cieczy.
 • Co to jest parasukcesja Definicja parasukcesja powstawanie szeregów rozwojowych biocenoz, które nie kończą się uformowaniem stabilnego ekosystemu.
 • Co to jest pasożyty bezwzględne Definicja pasożyty bezwzględne organizmy w pełni uzależnione od żywicieli, pozostające w ciągłym kontakcie z gospodarzem.
 • Co to jest pasożyty względne Definicja pasożyty względne organizmy preferujące pasożytniczy tryb życia, chociaż nie jest on konieczny do ich egzystencji.
 • Co to jest pastwisko Definicja pastwisko teren pokryty zwartą roślinnością, poświęcony do wypasu zwierząt gospodarskich.
 • Co to jest patologia Definicja patologia edukacja zajmująca się chorobami ludzi, zwierząt i roślin. Jej zakres obejmuje powody, symptomy i efekty chorób.
 • Co to jest petrofile Definicja petrofile organizmy skałolubne, przystosowane do życia na podłożu skalistym i kamienistym.
 • Co to jest pajęczyna Definicja nici stworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych pająków krzepnącej na powietrzu, która służy jako pułapka do chwytania owadów, budowania zbiorników do osłony.
 • Co to jest palenie papierosów Definicja mechanizm wdychania dymu z palącego się papierosa, szkodliwy dla zdrowia z racji na zawartość w dymie około 50 substancji rakotwórczych. Zwyczaj.
 • Co to jest paleontologia Definicja paleontologia edukacja badająca kopalne organizmy roślinne i zwierzęce zachowane w skorupie ziemskiej; bada historię życia na Ziemi.
 • Co to jest paramagnetyzm Definicja paramagnetyzm zdarzenie magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem pola magnetycznego.
 • Co to jest panzootia, panzoocja Definicja panzootia, panzoocja epidemia, dolegliwość zakaźna zwierząt występująca na sporym obszarze (państwo, kontynent), na przykład pryszczycy.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Definicja Ochrony Środowiska organ kontrolny Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych, którego oddziały wojewódzkie prowadzą działalność.
 • Co to jest perheliometr Definicja perheliometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru energii promienistej docierającej ze Słońca na Ziemię.
 • Co to jest prąd zmienny Definicja prąd zmienny prąd charakteryzujący się okresowymi zmianami kierunku i natężenia.
 • Co to jest promieniowanie Definicja promieniowanie 1) emisja poprzez ciała energii w formie strumieni cząstek (elektronów, neutronów) albo fal;2) przenoszenie energii poprzez rozchodzącą się falę.
 • Co to jest podłoże Definicja podłoże sterylna pożywka stosowana do hodowli drobnoustrojów.
 • Co to jest pirofory Definicja pirofory substancje silnie rozdrobnione zapalające się samorzutnie pod wpływem powietrza, na przykład kobalt.
 • Co to jest prąd stały Definicja prąd stały prąd elektryczny o stałym kierunku i natężeniu.
 • Co to jest podział Definicja bezpłciowego (wegetatywnego) rozmnażania polegająca na podziale osobnika na części, z których odtwarzane są dorosłe postaci, na przykład jednokomórkowce.
 • Co to jest proces glebotwórczy Definicja glebotwórczy mechanizm tworzenia się gleby z luźnej skały, odbywający się wskutek działalności organizmów żywych (bakterie, glony, dżdżownice) i pod działaniem.
 • Co to jest pył Definicja pył cząstki zanieczyszczenia powietrza, o średnicy od 0.001 do 1000 mikrometrów, powstające w trakcie mechanizmów przemysłowych, pożarów, wybuchów wulkanów itp.
 • Co to jest peptyd Definicja peptyd polimer zbudowany z cząsteczek kilku aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi, który powstaje w rezultacie kopolimeryzacji polikondensacyjnej.
 • Co to jest plamka żółta Definicja plamka żółta miejsce na siatkówce oka, położone naprzeciwko soczewki ocznej, czułe na światło dzienne.
 • Co to jest pasywacja Definicja chemiczny albo elektrochemiczny, którego celem jest uodpornienie powierzchni metalu na działanie czynników chemicznych i korozji poprzez wytworzenie cienkiej.
 • Co to jest przynęta Definicja fizyczny albo chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo kwiatów.
 • Co to jest przyswajanie Definicja asymilowanie mechanizm pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na.
 • Co to jest parametr Definicja wyznacznik rozmiar charakterystyczna dla procesu albo urządzenia.
 • Co to jest proces geologiczny Definicja mechanizm geologiczny zespół zjawisk wywołujących zmiany w litosferze.
 • Co to jest politrofizm Definicja politrofizm stan przeżyźnienia zbiornika wodnego, który został wywołany nadmiarem biogenów i substancji organicznych.
 • Co to jest próbka Definicja próbka niewielka liczba substancji (materiału), którą używa się w ustalonych badaniach, na przykład próbka wody, powietrza, metalu.
 • Co to jest próżniomierz Definicja przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia o wartościach mniejszych niż atmosferyczne. Odznacza się próżniomierze: jonizacyjne, barometryczne i kompensacyjne.
 • Co to jest pożywka Definicja pożywka mieszanina substancji pokarmowych użytkowana w hodowli wybranych organizmów, na przykład drobnoustrojów.
 • Co to jest produkty mleczne Definicja produkty mleczne towary pozyskiwane w procesie technologicznym przetworzenia mleka, na przykład masło, ser, jogurt itp.
 • Co to jest poli Definicja poli- przedrostek w złożeniach: sporo; wielo; rozmaity; złożony.
 • Co to jest pojemność środowiska Definicja pojemność środowiska max. rozmiar populacji danego gatunku jaka może występować w siedlisku.
 • Co to jest przemiana pokoleń Definicja zdarzenie regularnego cyklu życiowego organizmu, gdzie pokolenie rozmnażające się płciowo występuje przemiennie z pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo, na.
 • Co to jest parazytologia Definicja parazytologia edukacja o pasożytach i pasożytnictwie w przyrodzie.
 • Co to jest pasmo częstotliwości Definicja pasmo częstotliwości zestaw składowych częstotliwości zawartych w ustalonym przedziale częstotliwości.
 • Co to jest para nasycona Definicja .
 • Co to jest Pb Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość.
 • Co to jest powietrze morskie Definicja powietrze morskie powietrze o dużej wilgotności. Jego temp. w zimie jest wyższa od lądowego, a w lecie niższa w tej samej strefie klimatycznej.
 • Co to jest poziom glejowy Definicja poziom glebowy tworzący się w glebach zabagnionych, a więc w środowisku beztlenowym, za pośrednictwem bakterii anaerobowych. Tego typu warstwy gleby odznaczają.
 • Co to jest poziom mocy akustycznej Definicja akustycznej, Lw dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia.
 • Co to jest prąd elektryczny Definicja prąd elektryczny uporządkowany ruch elektronów albo jonów.
 • Co to jest puszka Faradaya Definicja osłona elektrostatyczna w formie zamkniętego naczynia metalowego albo gęstej siatki metalowej, wewnątrz której natężenie pola elektrycznego jest równe zeru.
 • Co to jest piroliza śmieci Definicja mechanizm termicznego rozkładu odpadów syntetycznych bez dostępu powietrza, zachodzący w temp. 400-700°C, w rezultacie którego otrzymuje się palny gaz i.
 • Co to jest plenie Definicja saprofityczne grzyby drobnoustrojowe należące do różnych grup systematycznych, których właściwością wspólną jest tworzenie na pokarmach roślinnych i nawozie.
 • Co to jest prion Definicja od wirusa, zdolny do wywoływania zakażenia i wpływania na reprodukcję komórek. Priony zbudowane są z białek odpornych na działanie temp.. Wywołują pewne.
 • Co to jest prowitamina Definicja chemiczny przekształcający się (w organizmie) w witaminę pod wpływem enzymów albo energii promienistej, na przykład karoteny są prowitaminami retinolu.
 • Co to jest PE Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i.
 • Co to jest poliwęglan Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C.
 • Co to jest plechowce Definicja plechowce ekipa roślin niższych o plechowej budowie ciała. Należą do nich: bakterie, glony, grzyby i porosty.
 • Co to jest paradoks hydrostatyczny Definicja hydrostatyczny niezależność ciśnienia wywieranego poprzez ciecz, znajdującą się w naczyniu o różnych kształtach, na dno naczynia, jeśli wysokość słupków cieczy.
 • Co to jest parowanie roślin Definicja wydzielanie pary wodnej do atmosfery poprzez liście i inne części roślin. Dzięki parowaniu obniża się temp. roślin, nagrzanych w rezultacie pochłaniania.
 • Co to jest prawa Mendla Definicja dziedziczenia: I p.M., tak zwany prawo czystości gamet, mówi, iż geny wniesione poprzez rodziców znajdują się w komórkach potomka w stanie niezmienionym i.
 • Co to jest pleśń Definicja pleśń nazwa sporoficznych grzybów należących do różnych grup systematycznych.
 • Co to jest półporcelana Definicja porcelit rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to 1300.
 • Co to jest profag Definicja profag materiał genetyczny bakteriofaga, przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, który wspólnie z nim się replikuje i przenosi do komórek potomnych.
 • Co to jest pagórek Definicja pagórek wzniesienie terenu o względnej wysokości od kilku do kilkunastu metrów.
 • Co to jest pokarm Definicja pokarm substancje organiczne i nieorganiczne pobierane z otoczenia poprzez organizmy roślinne i zwierzęce w celu ich rozwoju i utrzymania funkcji życiowych.
 • Co to jest polibionty Definicja polibionty gatunki stenotopowe preferujące górne zakresy zmienności czynnika środowiskowego.
 • Co to jest progowa dawka Definicja progowa dawka liczba substancji (albo promieniowania), której przekroczenie staje się szkodliwe dla organizmu.
 • Co to jest półwysep Definicja półwysep część lądu wysunięta w stronę morza albo jeziora.
 • Co to jest prawo Webera-Fechnera Definicja Fechnera prawo stwierdzające, że wrażenie słuchowe (wzrokowe) spowodowane u człowieka jest wprost proporcjonalne do logarytmu natężenia dźwięku (światła.
 • Co to jest prąd zimny Definicja prąd zimny prąd morski niosący chłodniejszą wodę w relacji do otaczającej wody akwenu.
 • Co to jest połysk Definicja występujące w świetle rozproszonym (albo odbitym), gdzie istnieje wyraźna zależność światłości od kierunku patrzenia, na przykład metale wykazują połysk.
 • Co to jest pasat Definicja pasat stały wiatr wiejący w strefie międzyzwrotnikowej, jest to pomiędzy 30° szerokości geograficznej północnej i 30° szerokości południowej ku równikowi.
 • Co to jest plazma krwi Definicja płynna substancja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7.
 • Co to jest puszcza Definicja puszcza dziewiczy las o dużej powierzchni, niezmieniony działalnością człowieka.
 • Co to jest perpetum mobile Definicja perpetum mobile fikcyjna maszyna, której działanie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii.
 • Co to jest polarymetria Definicja oznaczania stężeń roztworów substancji optycznie aktywnych w nieaktywnych optycznie rozpuszczalnikach. Bazuje ona na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny.
 • Co to jest przemiana endotermiczna Definicja przemiana endotermiczna przemiana charakteryzująca się wzrostem energii wewnętrznej ciała i związanym z tym pochłanianiem poprzez ciało ciepła.
 • Co to jest pestka Definicja pestka twarda łupina, wewnątrz której znajduje się nasienie. Znajduje się wewnątrz nie wszystkich owoców, na przykład czereśni, dyni.
 • Co to jest pasieka Definicja pasieka część gospodarstwa pszczelarskiego składającego się z uli, matek pszczelich, rojów pszczelich i mleczka pszczelego.
 • Co to jest przemiana adiabatyczna Definicja adiabatyczna przemiana termodynamiczna, w trakcie której nie ma zamiany ciepła z otoczeniem. Przemiany takie zachodzą w układach doskonale izolowanych cieplnie.
 • Co to jest promieniowanie podczerwone Definicja podczerwone, infraczerwone promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 0.76-500 m. Jest pochłaniane poprzez parę.
 • Co to jest poziom dźwięku Definicja skorygowany wg charakterystyki A (albo B, C, D) poziom ciśnienia akustycznego LpA wyrażony w decybelach dB. Wyznacza się go ze wzoru: LpA = 10log(pA2/p02) [dB.
 • Co to jest pamięć Definicja istot żywych, która bazuje na umiejętności układu nerwowego do przechowywania, utrwalania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć i informacji. W zależności od.
 • Co to jest pentoza Definicja pentoza cukier prosty zawierający w swojej cząsteczce pięć atomów węgla, na przykład ryboza o wzorze C5H10O5.
 • Co to jest perpetum mobile pierwszego rodzaju Definicja perpetum mobile pierwszego rodzaju maszyna, która bez dostarczenia energii z zewnątrz stale wykonuje pracę.
 • Co to jest postawa proekologiczna Definicja postawa proekologiczna relacja człowieka przejawiający się poszanowaniem praw przyrody.
 • Co to jest piorun kulisty Definicja biała albo czerwona świecąca kula zjonizowanego gazu o średnicy około 50 cm. Pojawia się sporadycznie przy powierzchni ziemi i porusza się bez pośpiechu.
 • Co to jest park krajobrazowy Definicja region chroniony wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie.
 • Co to jest PS Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca.
 • Co to jest psiara Definicja na której rośnie długoletnia gęstokępkowa trawa (tak zwany bliźniczka psia trawka), występująca na jałowych i zakwaszonych glebach. Występuje pospolicie w.
 • Co to jest paliwo Definicja paliwo materiał albo substancja, która w trakcie spalania (albo innej przemiany) wydziela spore ilości ciepła, użytkowana jako źródło energii cieplnej.
 • Co to jest przyczyna Definicja powód zespół czynników wywołujących określony skutek; na przykład tlen jest powodem rdzewienia żelaza.
 • Co to jest pasza Definicja pasza substancja roślinna, zwierzęca albo mineralna stosowa do karmienia zwierząt gospodarskich.
 • Co to jest pedobiologia Definicja pedobiologia dział biologii badający wzajemne stosunki pomiędzy organizmami, ich przystosowaniem i wpływem gleby, gdzie mieszkają, na ich życie.
 • Co to jest pedofauna Definicja pedofauna zwierzęta żyjące w glebie, na przykład pierwotniaki, krety. Przerabiają szczątki organiczne i poprawiają strukturę gleby.
 • Co to jest pedosfera Definicja pedosfera warstwa skorupy ziemskiej, gdzie zachodzą mechanizmy glebotwórcze.
 • Co to jest peloidy Definicja peloidy rozdrobnione utwory geologiczne zmieszane z wodą, mające właściwości lecznicze (na przykład borowiny). Stosuje się je w formie kąpieli i okładów.
 • Co to jest pentan Definicja pentan węglowodór nasycony zbudowany z pięciu atomów węgla (C5H12.
 • Co to jest plantacja Definicja gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie długoletnich roślin przemysłowych (na przykład bawełna, kauczuk, kawa, trzcina cukrowa) albo roślin.
 • Co to jest przyspieszenie Definicja przyspieszenie rozmiar wektorowa a charakteryzująca ruch ciała. Opisuje ona zmiany prędkości ciała v w ustalonym przedziale czasu dt (a = dv/dt.
 • Co to jest puder Definicja puder środek kosmetyczny składający się raczej z krochmalu, talku, węglanu magnezu z domieszką kwasu borowego, salicylowego itp.
 • Co to jest para Definicja para substancja w fazie gazowej o temp. niższej od jej temp. krytycznej.
 • Co to jest parzydełkowce Definicja podrząd jamochłonów, który obejmuje zwierzęta wielokomórkowe trzech gromad, jest to stułbiopławów, krążkopławów i koralowców. Ich właściwością.
 • Co to jest przepływać Definicja przepływać przesuwać się, rozchodzić się. Ustala ruch płynu (prądu) w rurach (przewodnikach.
 • Co to jest polarność Definicja biegunowość rozmiar charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych.
 • Co to jest prestat Definicja prestat, barostat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu.
 • Co to jest pehametr Definicja pehametr przyrząd wykorzystywany do pomiaru pH roztworów, jest to wykładnika stężenia jonów wodorowych.
 • Co to jest preparat promieniotwórczy Definicja preparat promieniotwórczy źródło promieniotwórcze zawierające substancje promieniotwórcze.
 • Co to jest poziom morza Definicja poziom morza średnia wysokość powierzchni morza (oceanu), w relacji do której wykonuje się pomiary wysokości na lądzie.
 • Co to jest prąd ciepły Definicja prąd ciepły prąd morski niosący wodę cieplejszą od otaczającej wody akwenu.
 • Co to jest port Definicja port region wodny wspólnie z przylegającym lądem wykorzystywany do obsługi statków, jest to przeładunku towarów; tymczasowe zabezpieczenie postoju statków.
 • Co to jest powietrze Definicja powietrze powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy.
 • Co to jest plamy słoneczne Definicja ciemniejsze miejsca na powierzchni fotosfery Słońca spowodowane zjawiskami elektromagnetycznymi w jego wnętrzu, które tłumią prądy konwekcyjne, przenoszące.
 • Co to jest plamka ślepa Definicja plamka ślepa miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło.
 • Co to jest przeciwciała Definicja immunoglobuliny białka z gatunku globulin, produkowane w organizmie człowieka i zwierząt pod wpływem antygenów, o budowie chemicznej dopasowanej do każdego.
 • Co to jest parów Definicja parów wydłużona sucha dolina o płaskim dnie, delikatnych i zadarnionych zboczach. Powstaje wskutek przeobrażenia wąwozu.
 • Co to jest pęcherzyk Definicja pęcherzyk mała liczba gazu albo par tworząca się wewnątrz cieczy.
 • Co to jest pierwotniaki Definicja pierwotniaki jednokomórkowe organizmy roślinne albo zwierzęce.
 • Co to jest pinocytoza Definicja pinocytoza wchłanianie substancji pokarmowych poprzez komórkę.
 • Co to jest plazma Definicja gaz o dużej koncentracji cząstek naładowanych, gdzie liczba elektronów i jonów dodatnich jest jednakowa. Powstaje w temp. 50 000 K. Plazma występuje na Słońcu.
 • Co to jest plaża Definicja plaża płaskie, piaszczyste albo żwirowe wybrzeże morskie okresowo zalewane poprzez fale.
 • Co to jest para Definicja para- przedrostek w złożeniach: przy; w okolicy; poza; niby; prawie.
 • Co to jest przesiąkliwość Definicja przesiąkliwość cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia przenikanie poprzez nie cieczy.
 • Co to jest przewodnik Definicja przewodnik ciało, substancja posiadająca własność przewodzenia ciepła albo prądu elektrycznego.
 • Co to jest powódź Definicja powódź zalanie terenów nadbrzeżnych w rezultacie wezbrania rzek, z których wystąpiła woda.
 • Co to jest przyssawka Definicja zwierząt pasożytniczych, w formie silnie umięśnionych wypustek ciała, który służy do przyczepiania się do organizmu żywiciela. Występuje między innymi u.
 • Co to jest pionierskie rośliny Definicja pionierskie rośliny gatunki roślin uczestniczące w początkowej fazie sukcesji. Wytrzymują skrajne warunki i posiadają sporą umiejętność rozprzestrzenia się.
 • Co to jest poziom próchniczy Definicja poziom próchniczy wierzchnia warstwa gleby cechująca się obecnością rozłożonych szczątków organicznych, zwanych próchnicą.
 • Co to jest paleogeografia Definicja edukacja badająca warunki geograficzne na powierzchni Ziemi w minionych epokach geologicznych opierając się na rodzajów osadów i zawartych w nich szczątków.
 • Co to jest prąd rzeki Definicja prąd rzeki rozwojowy ruch wody skierowany odpowiednio z kierunkiem jej biegu.
 • Co to jest próbnik Definicja próbnik przyrząd do pobierania próbek.
 • Co to jest piana Definicja piana drobne pęcherzyki gazu w cieczy.
 • Co to jest prognoza pogody Definicja prognoza pogody przewidywanie pogody opierając się na ogólnych praw meteorologicznych i jej obecnego stanu.
 • Co to jest płat roślinności Definicja płat roślinności fragment terenu roślinnego jednorodny fitosocjologicznie.
 • Co to jest pogorzelisko Definicja pogorzelisko, pożarzysko teren po pożarze lasu.
 • Co to jest POLFA Definicja POLFA nazwa i symbol stosowane poprzez grupę krajowych zakładów farmaceutycznych wytwarzających leki.
 • Co to jest pożarzysko Definicja pożarzysko, pogorzelisko teren po pożarze lasu.
 • Co to jest prąd morski Definicja prąd morski rozwojowy ruch wody morskiej, krążącej w ustalonym kierunku.
 • Co to jest przełom Definicja przełom dolina rzeki przecinająca poprzecznie wyniosłość terenu albo grzbietu górskiego.
 • Co to jest pąk Definicja pąk zawiązek pędu kwiatu albo liścia, którego wierzchołek wzrostu osłaniają zawiązki liściowe.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko, Płat Roślinności, Prognoza Pogody, Piana, Próbnik, Prąd Rzeki, Paleogeografia, Poziom Próchniczy co to znaczy.

Słownik Pąk, Przełom, Prąd Morski, Pożarzysko, Polfa, Pogorzelisko co to jest.