NAJLEPSZY Paramagnetyzm, Pułapka, Przypływ Morza, Podgatunek, Pole Grawitacyjne, Piramida Wieku.
paramagnetyzm pułapka co to jest

Definicje fizyka na P

 • Co to jest plamka ślepa Definicja plamka ślepa miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło co to jest.
 • Co to jest przemiana adiabatyczna Definicja adiabatyczna przemiana termodynamiczna, w trakcie której nie ma zamiany ciepła z otoczeniem. Przemiany takie zachodzą w układach doskonale izolowanych cieplnie definicja.
 • Co to jest przewodnik Definicja przewodnik ciało, substancja posiadająca własność przewodzenia ciepła albo prądu elektrycznego co znaczy.
 • Co to jest parametry krytyczne Definicja wskaźniki krytyczne wartości parametrów w stanie krytycznym układu, na przykład w stanie krytycznym gęstość pary nasyconej staje się równa gęstości cieczy słownik.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna Definicja Sanitarna organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo znaczenie.
 • Co to jest prawo Ohma Definicja wg którego natężenie prądu I płynącego poprzez przewodnik elektryczny (w stałej temp. przewodnika) jest wprost proporcjonalne do napięcia U przyłożonego na czym jest.
 • Co to jest poikilotermia Definicja zmiennocieplność cecha fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w co oznacza.
 • Co to jest porofory Definicja spieniające substancje rozkładające się w podwyższonej temp. (85-230°C), gdzie w trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (na przykład azot), powodujący krzyżówka.
 • Co to jest preparatyka Definicja preparatyka sposób otrzymywania (wyodrębniania, oczyszczania) pierwiastków albo związków chemicznych w uwarunkowaniach laboratoryjnych najlepszy.
 • Co to jest parowanie roślin Definicja wydzielanie pary wodnej do atmosfery poprzez liście i inne części roślin. Dzięki parowaniu obniża się temp. roślin, nagrzanych w rezultacie pochłaniania przykłady.
 • Co to jest państwo roślinne Definicja region kuli ziemskiej charakteryzujący się tymi samymi elementami florystycznymi. Wg L. Diesla Ziemia podzielona jest na sześć krajów roślinnych: holarktyczne encyklopedia.
 • Co to jest przywry Definicja zwierząt pasożytniczych z typu płazińców o długości do kilku centymetrów, które przytwierdzają się do żywiciela dzięki ssawek, na przykład przywra żylna żyje w jak działa.
 • Co to jest popiół Definicja popiół pozostałość po całkowitym spaleniu materiału (substancji organicznej). Stanowią go składniki mineralne czy jest.
 • Co to jest paskal Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia pojęcie.
 • Co to jest psammofity Definicja wydm piaszczystych, na przykład piaskownica zwykła, wydmuchrzyca piaskowa. To są rośliny pionierskie w procesie zalesiania wydm i utrwalania lotnych piasków wyjaśnienie.
 • Co to jest parcie Definicja parcie siła wywierana poprzez płyn na ścianki naczynia opis.
 • Co to jest Pl Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia informacje.
 • Co to jest parasukcesja Definicja parasukcesja powstawanie szeregów rozwojowych biocenoz, które nie kończą się uformowaniem stabilnego ekosystemu co to jest.
 • Co to jest peryskop Definicja optyczny użytkowany w obserwacji obiektów leżących poza bezpośrednim polem widzenia obserwatora, zawierający układ luster, soczewek i pryzmatów. Wykorzystuje definicja.
 • Co to jest paradygmat Definicja paradygmat wzorzec, schemat ujęcia zagadnienia. Odpowiednikiem jest mechanika Newtona co znaczy.
 • Co to jest pustynia porostowa Definicja region, na którym nie występują porosty listkowate i krzaczkowate, będące dobrymi bioindykatorami czystości powietrza. W skali porostowej odznacza słownik.
 • Co to jest pasmo częstotliwości Definicja pasmo częstotliwości zestaw składowych częstotliwości zawartych w ustalonym przedziale częstotliwości znaczenie.
 • Co to jest ploter Definicja ploter urządzenie zewnętrzne (na przykład komputera) wykorzystywane do wprowadzenia informacji graficznej i jej rejestracji w formie linii ciągłych na papierze czym jest.
 • Co to jest polichlorek winylu Definicja PCW polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości co oznacza.
 • Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne Definicja elektromagnetyczne promieniowanie charakteryzujące się okresowymi zmianami pola elektrycznego i magnetycznego, prostopadłymi do siebie i do kierunku krzyżówka.
 • Co to jest powódź Definicja powódź zalanie terenów nadbrzeżnych w rezultacie wezbrania rzek, z których wystąpiła woda najlepszy.
 • Co to jest przetwornik Definicja czujnik urządzenie przetwarzające przebieg danej wielkości fizycznej na przebieg innej wielkości fizycznej, na przykład przetworzenie zmian ciśnienia przykłady.
 • Co to jest płyty gipsowo-kartonowe Definicja kartonowe przedmioty budowlane powstałe wskutek połączenia rdzenia gipsowego z nałożoną obustronnie okładziną kartonową. Szczególny, wielowarstwowy karton encyklopedia.
 • Co to jest ptasie mleczko Definicja płynna substancja wydzielana poprzez komórki błony śluzowej wola i przełyku nie wszystkich ptaków, która składem przypomina mleko ssaków. Służy ono do jak działa.
 • Co to jest pektyny Definicja pektyny mieszaniny wielkocząsteczkowych cukrów, które występują w roślinach. W obecności odpowiedniej ilości cukru tworzą żele (używane w krzepnięciu galaret czy jest.
 • Co to jest pionierskie rośliny Definicja pionierskie rośliny gatunki roślin uczestniczące w początkowej fazie sukcesji. Wytrzymują skrajne warunki i posiadają sporą umiejętność rozprzestrzenia się pojęcie.
 • Co to jest progesteron Definicja progesteron kobiecy hormon płciowy wydzielany poprzez jajniki. Bierze udział w spulchnianiu ścian macicy i przyjęciu zapłodnionego jaja wyjaśnienie.
 • Co to jest pradolina Definicja pradolina dawna dolina rzeki albo dolina powstała w momencie zlodowacenia w trakcie erozyjnej działalności wód lodowcowych opis.
 • Co to jest przyczepność Definicja umiejętność przylegania cząsteczek ciała stałego albo cieczy do powierzchni innego ciała, spowodowana siłami międzycząsteczkowymi, oddziaływającymi na informacje.
 • Co to jest promieniowanie Definicja promieniowanie 1) emisja poprzez ciała energii w formie strumieni cząstek (elektronów, neutronów) albo fal;2) przenoszenie energii poprzez rozchodzącą się falę co to jest.
 • Co to jest prognoza pogody Definicja prognoza pogody przewidywanie pogody opierając się na ogólnych praw meteorologicznych i jej obecnego stanu definicja.
 • Co to jest propan Definicja nasycony (o trzech atomach węgla w cząsteczce C3H8) o wzorze półstrukturalnym CH3 - CH2 - CH3, otrzymywany z gazu ziemnego i produktów krakowania ropy naftowej co znaczy.
 • Co to jest przetrwalniki Definicja organy rozmnażania wegetatywnego produkowane poprzez organizmy żywe w niesprzyjających dla ich rozwoju uwarunkowaniach środowiska, które w sprzyjających słownik.
 • Co to jest piętra roślinności Definicja zbiorowiska roślinności zmieniające się wraz ze wzrostem wysokości terenu powyżej poziom morza; wiąże się to z obniżeniem temp., wzrostem ilości opadów znaczenie.
 • Co to jest pagórek Definicja pagórek wzniesienie terenu o względnej wysokości od kilku do kilkunastu metrów czym jest.
 • Co to jest prąd elektryczny Definicja prąd elektryczny uporządkowany ruch elektronów albo jonów co oznacza.
 • Co to jest poziom wymywania Definicja eluwialny warstwa gleby, gdzie woda zakwaszona organicznymi kwasami ługuje sporo związków mineralnych, na przykład łatwo rozpuszczalne sole, węglan wapnia itp krzyżówka.
 • Co to jest piramida liczebności Definicja piramida liczebności graficzna ilustracja liczby osobników należących do poszczególnych poziomów pokarmowych określonej biocenozy najlepszy.
 • Co to jest piroelektryk Definicja piroelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piroelektryczne przykłady.
 • Co to jest pasożyty zewnętrzne Definicja ektopaspżyty pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą do encyklopedia.
 • Co to jest pampasy Definicja jak działa.
 • Co to jest płyty warstwowe Definicja lekkie przedmioty budowlane wykonane z dwóch zewnętrznych okładzin z blachy falistej, przedzielonych rdzeniem z lekkiego materiału o dobrej izolacyjności czy jest.
 • Co to jest półwysep Definicja półwysep część lądu wysunięta w stronę morza albo jeziora pojęcie.
 • Co to jest piec martenowski Definicja piec martenowski typ pieca płomiennego ogrzewanego gazem, który służy do wytapiania stali wyjaśnienie.
 • Co to jest postulat Definicja postulat twierdzenie przyjęte za prawdziwe bez dowodu opis.
 • Co to jest przeciwciała Definicja immunoglobuliny białka z gatunku globulin, produkowane w organizmie człowieka i zwierząt pod wpływem antygenów, o budowie chemicznej dopasowanej do każdego informacje.
 • Co to jest piezoelektryk Definicja piezoelektryk kryształ, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne co to jest.
 • Co to jest poziom organizacji materii żywej Definicja materii żywej forma zorganizowanej materii żywej, którą cechują specyficzne właściwości biologiczne, związane różnymi zależnościami z innymi formami żywej definicja.
 • Co to jest plemnik Definicja komórka rozrodcza o haploidalnej liczbie chromosomów. Plemniki człowieka mają długość od 50 do 60 m. Zbudowany jest z główki, szyjki, wstawki i witki, która co znaczy.
 • Co to jest pobudliwość Definicja wrażliwość umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany słownik.
 • Co to jest produkt główny Definicja wytwór kluczowy celowa substancja uzyskana w reakcji chemicznej znaczenie.
 • Co to jest para Definicja para substancja w fazie gazowej o temp. niższej od jej temp. krytycznej czym jest.
 • Co to jest przemiana energii Definicja mechanizm przechodzenia jednej postaci energii w inną. W organizmach żywych odznacza się trzy rodzaje przemiany energii. Pierwszy typ przemiany występuje w co oznacza.
 • Co to jest papierek wskaźnikowy Definicja papierek wskaźnikowy pasek bibuły nasycony substancjami wskaźnikowymi, który wymienia zabarwienie w zależności od odczynu roztworu krzyżówka.
 • Co to jest parazytoidy Definicja które w stadium larwalnym pasożytują w innych owadach, a w stadium owada doskonałego pędzą inny tryb życia. To są organizmy pośrednie pomiędzy drapieżcami a najlepszy.
 • Co to jest przemiana izochoryczna Definicja izochoryczna przemiana termodynamiczna zachodząca przy zachowaniu stałości objętości ciała. Z równania stanu gazu doskonałego wynika, iż ciśnienie określonej przykłady.
 • Co to jest pinetyzacja Definicja wprowadzanie gatunków drzew iglastych na siedliska lasu liściastego bądź eliminowanie drzew liściastych z drzewostanów mieszanych kierujące do stworzenia encyklopedia.
 • Co to jest prądnica Definicja prądnica urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem wykonanej pracy mechanicznej, gdzie wykorzystane jest zdarzenie indukcji elektromagnetycznej jak działa.
 • Co to jest perpetum mobile pierwszego rodzaju Definicja perpetum mobile pierwszego rodzaju maszyna, która bez dostarczenia energii z zewnątrz stale wykonuje pracę czy jest.
 • Co to jest północ Definicja północ 1) okres kulminacji dolnej Słońca;2) strona świata ustalona punktem horyzontu, którego azymut wynosi 180° pojęcie.
 • Co to jest prędkość dźwięku Definicja szybkość dźwięku szybkość rozchodzenia się zaburzeń sprężystych o małej amplitudzie w ośrodku sprężystym wyjaśnienie.
 • Co to jest pogoda Definicja atmosferycznych występujących w troposferze w ustalonym czasie nad określonym obszarem, takich jak ciśnienie, temp., wilgotność, opady, nasłonecznienie, mgły opis.
 • Co to jest plenność Definicja plenność umiejętność wydawania licznego potomstwa albo liczby nasion; intensywne rozmnażanie się roślin i zwierząt informacje.
 • Co to jest piargi Definicja rumowiska skalnego, jest to nagromadzenie u podnóża stoku materiału skalnego odpadły od ścian skalnych zbocza górskiego, w rezultacie mechanizmów erozji i co to jest.
 • Co to jest plon Definicja plon 1) wytwór roślin uprawnych, na przykład owoce, ziarno;2) relacja zbioru do pola powierzchni upraw, wyrażany zazwyczaj w q/ha definicja.
 • Co to jest preria Definicja preria spory region równin stepowych w Ameryce Północnej pokryty raczej trawami co znaczy.
 • Co to jest popęd płciowy Definicja popęd płciowy, libido naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych słownik.
 • Co to jest prestat Definicja prestat, barostat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu znaczenie.
 • Co to jest Pa Definicja jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2. Stosuje się również do wyrażania naprężenia czym jest.
 • Co to jest prąd rzeki Definicja prąd rzeki rozwojowy ruch wody skierowany odpowiednio z kierunkiem jej biegu co oznacza.
 • Co to jest pot Definicja wydzielina gruczołów potowych. Wydzielanie potu powiązane jest z procesem termoregulacyjnym organizmu. Człowiek wydziela w temp. 28°C ok. 2.5 l potu na dobę krzyżówka.
 • Co to jest płynożercy Definicja zwierzęta żywiące się płynami z ciał innych organizmów, na przykład komary, kleszcze, pijawki. Płyn z wnętrza ciała ofiary wysysają aparatami gębowymi najlepszy.
 • Co to jest przenikalność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna charakteryzująca zachowanie się ciała w polu elektrycznym, którą definiuje się jako relacja wektora indukcji elektrycznej D do przykłady.
 • Co to jest przenosiciel Definicja przenosiciel zdrowy organizm przenoszący na sobie albo w sobie drobnoustroje chorobotwórcze albo pasożyty na inne osobniki encyklopedia.
 • Co to jest próbka Definicja próbka niewielka liczba substancji (materiału), którą używa się w ustalonych badaniach, na przykład próbka wody, powietrza, metalu jak działa.
 • Co to jest przemiana egzotermiczna Definicja przemiana egzotermiczna przemiana, gdzie minimalizuje się energia wewnętrzna ciała w połączeniu z wydzieleniem poprzez nie ciepła czy jest.
 • Co to jest pływanie Definicja pływanie utrzymywanie się ciała na powierzchni albo wewnątrz cieczy w polu grawitacyjnym pojęcie.
 • Co to jest pleśń Definicja pleśń nazwa sporoficznych grzybów należących do różnych grup systematycznych wyjaśnienie.
 • Co to jest prawa ruchu Newtona Definicja prawa opisujące powody powstawania ruchu: I p. - zwane pierwszą zasadą dynamiki albo zasadą bezwładności - głosi, że ciało niepoddane działaniu żadnej siły opis.
 • Co to jest prawo Archimedesa Definicja prawo orzekające, iż na nieruchome ciało zanurzone w jednorodnym płynie działa siła wyporu W skierowana pionowo w górę, równa ciężarowi Gc wypartego płynu (W informacje.
 • Co to jest przyducha Definicja wysycenia tlenu w zbiorniku wodnym, zazwyczaj w jego przydennej warstwie. Źródłem rozpuszczonego w wodzie tlenu jest tlen atmosferyczny (dostający się do wody co to jest.
 • Co to jest pylnik Definicja pręcika, gdzie produkowany jest pyłek u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z dwóch woreczków pyłkowych połączonych tak zwany łącznikiem. Dojrzały pylnik definicja.
 • Co to jest paleogeografia Definicja edukacja badająca warunki geograficzne na powierzchni Ziemi w minionych epokach geologicznych opierając się na rodzajów osadów i zawartych w nich szczątków co znaczy.
 • Co to jest pręcik Definicja pręcik męski organ kwiatu wytwarzający pyłek, występujący u roślin okrytonasiennych. Złożona jest z pylnika i nitki pręcikowej słownik.
 • Co to jest panchroniczne organizmy Definicja organizmy organizmy żywe (rośliny i zwierzęta), które zachowały pierwotne cechy anatomiczne i fizjologiczne poprzez sporo okresów geologicznych, na przykład znaczenie.
 • Co to jest praca Definicja rozmiar fizyczna W charakteryzująca mechanizm przekazywania energii. Definiuje się ją jako iloczyn wartości siły F działającej na ciało poprzez drogę s i czym jest.
 • Co to jest polarność Definicja biegunowość rozmiar charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych co oznacza.
 • Co to jest platyna Definicja pierwiastek chemiczny z VIII ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 78 i masie atomowej 195.09. Temp. topnienia Tt = 1772.5°C, temp. wrzenia krzyżówka.
 • Co to jest pasywacja Definicja chemiczny albo elektrochemiczny, którego celem jest uodpornienie powierzchni metalu na działanie czynników chemicznych i korozji poprzez wytworzenie cienkiej najlepszy.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Definicja Ochrony Środowiska organ kontrolny Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych, którego oddziały wojewódzkie prowadzą działalność przykłady.
 • Co to jest profil glebowy Definicja przekrój pionowy gleby (do głębokości około 1.5 m) odsłaniający morfologię danej gleby i przylegającej do niej skały macierzystej. Odznacza się w nim warstwy encyklopedia.
 • Co to jest pomiar Definicja pomiar czynność doświadczalna, której celem jest wyznaczenie wartości określonej wielkości, na przykład fizycznej jak działa.
 • Co to jest przeczucie Definicja przeczucie, intuicja irracjonalne poznawanie prawdy w rezultacie wewnętrznego przekonania czy jest.
 • Co to jest przemiana chemiczna Definicja przemiana chemiczna zmiana zachodząca w substancji w konsekwencji reakcji chemicznej, polegająca na przekształceniu cząsteczek z jednej postaci w nową pojęcie.
 • Co to jest poziom glebowy Definicja warstwa gleby wydzielona z racji na zachodzące w niej mechanizmy: gromadzenie próchnicy, wymywanie części rozpuszczalnych, strącanie związków z roztworu wyjaśnienie.
 • Co to jest pehametr Definicja pehametr przyrząd wykorzystywany do pomiaru pH roztworów, jest to wykładnika stężenia jonów wodorowych opis.
 • Co to jest płód Definicja ludzki albo zwierzęcy) o ujawnionych morfologicznych cechach gatunkowych, na przykład u człowieka zarodek od trzeciego miesiąca ciąży uznaje się za płód, bo informacje.
 • Co to jest poziom dźwięku Definicja skorygowany wg charakterystyki A (albo B, C, D) poziom ciśnienia akustycznego LpA wyrażony w decybelach dB. Wyznacza się go ze wzoru: LpA = 10log(pA2/p02) [dB co to jest.
 • Co to jest pole magnetyczne Definicja pole magnetyczne pole, którego źródłem są ciała magnetyczne (magnesy), przewodniki z płynącym prądem i poruszające się ciała naelektryzowane definicja.
 • Co to jest produkt uboczny Definicja wytwór uboczny substancja powstająca w procesie wytwarzania głównego produktu, na przykład w trakcie destylacji co znaczy.
 • Co to jest pojezierze Definicja pojezierze teren polodowcowy o urozmaiconej rzeźbie, na którym występują liczne jeziora i formy rzeźby utworzone poprzez lądolód, na przykład moreny słownik.
 • Co to jest pęcznienie Definicja nie wszystkich materiałów, która bazuje na zwiększeniu ich objętości pod wpływem nasiąkania jakąś cieczą (woda, rozpuszczalnik). Zdarzenie to zachodzi u znaczenie.
 • Co to jest park krajobrazowy Definicja region chroniony wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie czym jest.
 • Co to jest PMM Definicja metylu tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu co oznacza.
 • Co to jest plastydy Definicja składniki (organelle) znajdujące się w cytoplazmie komórek roślinnych i pełniące tam sporo funkcji metabolicznych. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi krzyżówka.
 • Co to jest Pb Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość najlepszy.
 • Co to jest proch Definicja wybuchowy miotający, składający się z mieszaniny 75% saletry potasowej KNO3, 15% sproszkowanego węgla drzewnego i 10% zmielonej siarki. Mieszanina musi być przykłady.
 • Co to jest poziom mocy akustycznej Definicja akustycznej, Lw dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia encyklopedia.
 • Co to jest papier Definicja masa włóknista pochodzenia roślinnego, mineralnego albo zwierzęcego wspólnie z odpowiednimi dodatkami, ukształtowana w formie arkuszy albo wstęgi. Materiałem jak działa.
 • Co to jest peloidy Definicja peloidy rozdrobnione utwory geologiczne zmieszane z wodą, mające właściwości lecznicze (na przykład borowiny). Stosuje się je w formie kąpieli i okładów czy jest.
 • Co to jest pisak Definicja pisak urządzenie wykorzystywane do odwzorowywania na papierze zależności funkcyjnych dwóch wielkości fizycznych pojęcie.
 • Co to jest pojemność ekologiczna środowiska Definicja ekologiczna środowiska max. liczba osobników danego gatunku przypadająca na jednostkę objętości (albo powierzchni), które mogą żyć w danym środowisku wyjaśnienie.
 • Co to jest papierek lakmusowy Definicja papierek lakmusowy papierek wskaźnikowy wykorzystywany do oceny odczynu roztworu, na przykład kwaśnego, obojętnego albo zasadowego opis.
 • Co to jest płaskowyż Definicja płaskowyż, meseta teren wyżynny o płaskiej albo słabo rozczłonkowanej dolinami powierzchni, odgraniczony stopniem od sąsiednich, niższych terenów informacje.
 • Co to jest państwo zwierzęce Definicja region powierzchni Ziemi zamieszkały poprzez ogromny zespół fauny, scharakteryzowany opierając się na występujących tam grup ptaków i ssaków. Faunę lądów co to jest.
 • Co to jest plaża Definicja plaża płaskie, piaszczyste albo żwirowe wybrzeże morskie okresowo zalewane poprzez fale definicja.
 • Co to jest przewiewność Definicja przewiewność cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia poprzez nie przepływ powietrza co znaczy.
 • Co to jest piramida energii Definicja graficzny sposób przedstawienia ilości energii zawartej w związkach organicznych, która przechodzi z najniższego do najwyższego poziomu pokarmowego w słownik.
 • Co to jest proces glebotwórczy Definicja glebotwórczy mechanizm tworzenia się gleby z luźnej skały, odbywający się wskutek działalności organizmów żywych (bakterie, glony, dżdżownice) i pod działaniem znaczenie.
 • Co to jest przemiana endotermiczna Definicja przemiana endotermiczna przemiana charakteryzująca się wzrostem energii wewnętrznej ciała i związanym z tym pochłanianiem poprzez ciało ciepła czym jest.
 • Co to jest płytka płasko-równoległa Definicja płytka płasko-równoległa płytka z przezroczystego materiału optycznie jednorodnego o dwu ściankach wzajemnie równoległych co oznacza.
 • Co to jest polaryzator Definicja polaryzator przyrząd optyczny wykorzystywany do polaryzacji światła, na przykład nikol, polaroid krzyżówka.
 • Co to jest pustynne zwierzęta Definicja zwierzęta przystosowane do trudnych warunków życia (surowy klimat, uboga roślinność, mała liczba gatunków zwierząt). Pośród nich licznie występują stawonogi najlepszy.
 • Co to jest para Definicja para- przedrostek w złożeniach: przy; w okolicy; poza; niby; prawie przykłady.
 • Co to jest prawo Shelforda Definicja prawo głoszące, że występowanie i postęp organizmu w środowisku zależy od całego kompleksu czynników, których nadmiar, jak i niedobór jednego z nich, może encyklopedia.
 • Co to jest poliamid Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x jak działa.
 • Co to jest prażenie Definicja ciała stałego w wysokiej temp. niższej od jego temp. topnienia w celu spowodowania przemiany fizycznej albo chemicznej. Zazwyczaj produktami prażenia są gazy czy jest.
 • Co to jest przepływ ciepła Definicja mechanizm przekazywania energii w formie ciepła pomiędzy ciałami wskutek różnicy temperatur. Związany jest z ruchem makroskopowym materii (konwekcja pojęcie.
 • Co to jest powietrze Definicja powietrze powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy wyjaśnienie.
 • Co to jest pulsacja Definicja kołowa rozmiar fizyczna określająca liczbę okresów ruchu harmonicznego w okresie 2 sekund; zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością f wyraża wzór: = 2 f opis.
 • Co to jest pojemność cieplna Definicja umiejętność do gromadzenia ciepła poprzez ciało w trakcie ogrzewania. Pojemność cieplną Cv definiuje się jako relacja ilości ciepła Q pobranego poprzez ciało informacje.
 • Co to jest pogórze Definicja wyżynny, płaskowyż o silnie zróżnicowanej powierzchni, mocno pocięty dolinami, który powstał w bazie górskiego łańcucha, w rezultacie działania długookresowych co to jest.
 • Co to jest piroliza śmieci Definicja mechanizm termicznego rozkładu odpadów syntetycznych bez dostępu powietrza, zachodzący w temp. 400-700°C, w rezultacie którego otrzymuje się palny gaz i definicja.
 • Co to jest płodność Definicja umiejętność do rozrodu. Istota ludzka powstaje w rezultacie złączenia się męskiego plemnika z żeńską komórką jajową. W jajnikach niemowlęcia płci żeńskiej co znaczy.
 • Co to jest płeć Definicja płeć zespół cech organizmu żywego determinujących jego udział w procesie rozmnażania. Rozróżnia się płeć: męską, żeńską, obojnaczą i obojętną słownik.
 • Co to jest PET, politereftalan etylenu Definicja etylenu termoplastyczny polimer, o wzorze --OC(O)-C6H4-C(O)OCH2CH2-n-, nierozpuszczalny w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. Użytkowany raczej do znaczenie.
 • Co to jest pedobiologia Definicja pedobiologia dział biologii badający wzajemne stosunki pomiędzy organizmami, ich przystosowaniem i wpływem gleby, gdzie mieszkają, na ich życie czym jest.
 • Co to jest promieniotwórczość naturalna Definicja promieniotwórczość naturalna promieniotwórczość nuklidów występujących w przyrodzie, na przykład uran co oznacza.
 • Co to jest psychrofilne bakterie Definicja bakterie bakterie żyjące w niskich temperaturach, tzn. ich doskonała temp. wzrostu wynosi poniżej 20°C, a min. - ponad 0°C. Żyją raczej w głębokich jeziorach i krzyżówka.
 • Co to jest PCW Definicja winylu polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CHCl -)n, otrzymywany poprzez polimeryzację chlorku winylu. Jego temp. zeszklenia wynosi 85°C, a temp. kruchości najlepszy.
 • Co to jest pestycydy Definicja nazwa substancji chemicznych (syntetycznych i naturalnych) użytkowana do ochrony roślin, zwierząt i człowieka przed szkodnikami i grzybami. Podział przykłady.
 • Co to jest piec Definicja piec urządzenie wykorzystywane do otrzymywania wysokiej temp. w celach grzejnych albo procesach technologicznych encyklopedia.
 • Co to jest poświata Definicja poświata świecenie substancji trwające po ustaniu czynników wzbudzających, na przykład świecenie fluorescencyjne jak działa.
 • Co to jest pęcherzyk Definicja pęcherzyk mała liczba gazu albo par tworząca się wewnątrz cieczy czy jest.
 • Co to jest PS Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca pojęcie.
 • Co to jest psammon Definicja organizmów żyjących w piaskach nasączonych wodą. Mogą to być piaski zalane wodą, zraszane falami, zwilżane wodą przesiąkającą z przyległego zbiornika wyjaśnienie.
 • Co to jest pojemność elektryczna Definicja elektryczna rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do akumulowania ładunków elektrycznych. Pojemność przewodnika elektrycznego C definiuje się jako opis.
 • Co to jest pyłek Definicja komórki rozrodcze roślin nasiennych. Ziarniste mikrospory tworzone w woreczkach pyłkowych, których średnica ziarna pyłku pokrzywy zwyczajnej wynosi około 10.5 informacje.
 • Co to jest ptaki wędrowne Definicja ptaki odbywające regularne wędrówki sezonowe na określone tereny, na przykład bociany i jaskółki gnieżdżące się w Polsce odlatują na zimę do Afryki. Nasze gile co to jest.
 • Co to jest panzootia, panzoocja Definicja panzootia, panzoocja epidemia, dolegliwość zakaźna zwierząt występująca na sporym obszarze (państwo, kontynent), na przykład pryszczycy definicja.
 • Co to jest próg bólu Definicja próg bólu najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u słuchacza wrażenie bólu co znaczy.
 • Co to jest preparat Definicja preparat substancja chemiczna albo mieszanina wytworzona laboratoryjnie do określonego użytku, na przykład preparaty dezynfekcyjne, preparaty wapniowe słownik.
 • Co to jest potencjał biotyczny Definicja umiejętność gatunków do powiększenia populacji w optymalnych uwarunkowaniach środowiskowych, wyrażana liczbowo jako różnica rozrodczości i śmiertelności znaczenie.
 • Co to jest paprocie Definicja paprotników o sporych, wyrastających z podziemnych kłączy, wielokrotnie pierzasto podzielnych liściach, z kupkami zarodni na spodniej stronie. Obejmuje 10 tys czym jest.
 • Co to jest popromienna choroba Definicja dolegliwość schorzenie spowodowane działaniem promieniowania jonizującego (promienie, i) na organizm żywy, które skutkuje uszkodzenie struktury molekularnej co oznacza.
 • Co to jest przesiąkliwość Definicja przesiąkliwość cecha ciał (na przykład gleby), która umożliwia przenikanie poprzez nie cieczy krzyżówka.
 • Co to jest przesącz Definicja przesącz, filtrat ciecz pozostała po odsączeniu osadu najlepszy.
 • Co to jest pozwolenie wodnoprawne Definicja wodnoprawne decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych, na przykład pozwolenia wymaga pobór wód przykłady.
 • Co to jest port Definicja port region wodny wspólnie z przylegającym lądem wykorzystywany do obsługi statków, jest to przeładunku towarów; tymczasowe zabezpieczenie postoju statków encyklopedia.
 • Co to jest pierwiastki biogenne Definicja biogenne pierwiastki wchodzące skład głownych związków chemicznych tworzących żywe organizmy. Stanowią materiał budulcowy, wchodząc w skład enzymów i koenzymów jak działa.
 • Co to jest plamy słoneczne Definicja ciemniejsze miejsca na powierzchni fotosfery Słońca spowodowane zjawiskami elektromagnetycznymi w jego wnętrzu, które tłumią prądy konwekcyjne, przenoszące czy jest.
 • Co to jest promieniowanie rentgenowskie Definicja rentgenowskie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale 10-11-10-9 m. Powstaje w trakcie bombardowania atomów cząstkami o wysokiej energii pojęcie.
 • Co to jest POLFA Definicja POLFA nazwa i symbol stosowane poprzez grupę krajowych zakładów farmaceutycznych wytwarzających leki wyjaśnienie.
 • Co to jest proteina Definicja łatwe polimer utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:1 opis.
 • Co to jest polikormon Definicja polikormon wieloletni organizm roślinny, który powstał generatywnie z jednej zygoty informacje.
 • Co to jest pajęczaki Definicja zwierząt bezkręgowych zaliczana do stawonogów. Należą do nich: skorpiony, zaleszczotki, pająki, roztocza. Gromada liczy około 30 tys. gatunków. Ciało złożona co to jest.
 • Co to jest pokarm Definicja pokarm substancje organiczne i nieorganiczne pobierane z otoczenia poprzez organizmy roślinne i zwierzęce w celu ich rozwoju i utrzymania funkcji życiowych definicja.
 • Co to jest produktywność biologiczna Definicja biologiczna parametr szybkości magazynowania energii poprzez biocenozę. Jego miarą jest wzrost suchej masy substancji organicznych w jednostce czasu (g·m co znaczy.
 • Co to jest pochłaniacze przestrzenne Definicja przestrzenne ustroje dźwiękochłonne o dużej wartości współczynnika pochłaniania, wykorzystywane do obniżania poziomu natężenia hałasu w pomieszczeniach słownik.
 • Co to jest poli Definicja poli- przedrostek w złożeniach: sporo; wielo; rozmaity; złożony znaczenie.
 • Co to jest plenie Definicja saprofityczne grzyby drobnoustrojowe należące do różnych grup systematycznych, których właściwością wspólną jest tworzenie na pokarmach roślinnych i nawozie czym jest.
 • Co to jest poplon Definicja poplon drugi plon roślin w tym samym roku co oznacza.
 • Co to jest płyn fizjologiczny Definicja roztwór fizjologiczny płyn wykorzystywany do okresowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po krwotokach i biegunkach krzyżówka.
 • Co to jest prion Definicja od wirusa, zdolny do wywoływania zakażenia i wpływania na reprodukcję komórek. Priony zbudowane są z białek odpornych na działanie temp.. Wywołują pewne najlepszy.
 • Co to jest płaszcz Ziemi Definicja płaszcz Ziemi warstwa kuli ziemskiej zawarta pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi, o grubości ok. 2900 km przykłady.
 • Co to jest polaroid Definicja polaroid cienka płytka przepuszczająca światło spolaryzowane liniowo tylko w jednym kierunku, a pochłaniająca światło o polaryzacji prostopadłej do niego encyklopedia.
 • Co to jest promieniowanie nadfioletowe Definicja nadfioletowe, nadfiolet, UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest Słońce jak działa.
 • Co to jest próżnia Definicja wypełniony gazem o ciśnieniu niższym od atmosferycznego. W próżni absolutnej region przestrzeni jest pozbawiony cząstek materialnych. Próżnię uzyskuje się czy jest.
 • Co to jest PW Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C pojęcie.
 • Co to jest patologia Definicja patologia edukacja zajmująca się chorobami ludzi, zwierząt i roślin. Jej zakres obejmuje powody, symptomy i efekty chorób wyjaśnienie.
 • Co to jest pożywka Definicja pożywka mieszanina substancji pokarmowych użytkowana w hodowli wybranych organizmów, na przykład drobnoustrojów opis.
 • Co to jest przepuszczalność Definicja przepuszczalność umiejętność ośrodka absorbującego albo rozpraszającego do przepuszczania światła, gazów albo cieczy informacje.
 • Co to jest politrofizm Definicja politrofizm stan przeżyźnienia zbiornika wodnego, który został wywołany nadmiarem biogenów i substancji organicznych co to jest.
 • Co to jest para wodna Definicja para wodna woda w stanie gazowym definicja.
 • Co to jest próbnik Definicja próbnik przyrząd do pobierania próbek co znaczy.
 • Co to jest perheliometr Definicja perheliometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru energii promienistej docierającej ze Słońca na Ziemię słownik.
 • Co to jest produkt Definicja wytwór substancja pozyskiwana z substratu albo substratów w rezultacie reakcji chemicznej albo mechanizmów fizycznych znaczenie.
 • Co to jest podrost Definicja pokolenie drzew, przekraczające wysokość 50 cm, narastające pośród starego drzewostanu, które w przyszłości będzie stanowić górną warstwę drzewostanu z racji czym jest.
 • Co to jest przenikalność Definicja przenikalność umiejętność przechodzenia czegoś poprzez ciała materialne co oznacza.
 • Co to jest profag Definicja profag materiał genetyczny bakteriofaga, przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, który wspólnie z nim się replikuje i przenosi do komórek potomnych krzyżówka.
 • Co to jest pochodne Definicja pochodne związki organiczne powstające zazwyczaj z innych prostych związków organicznych o takim samym schemacie cząsteczki najlepszy.
 • Co to jest pylenie Definicja pylenie uwalnianie się pyłku z pylników kwiatowych przykłady.
 • Co to jest pniak Definicja pniak dolna część pnia drzewa pozostająca po ścięciu w ziemi encyklopedia.
 • Co to jest Pasteur Louis Definicja francuski chemik i biolog żyjący w latach 1822-1895, który stworzył naukowe podstawy mikrobiologii i immunologii. Artysta metod zapobiegania chorobom poprzez jak działa.
 • Co to jest peryfiton Definicja drobnych organizmów żywych zasiedlających stałe podłoże (na przykład muszle, elementy i rośliny podwodne) w środowisku wodnym, na przykład bakterie, okrzemki czy jest.
 • Co to jest prototrofy Definicja prototrofy drobnoustroje samodzielnie wytwarzające substancje potrzebne do wzrostu i rozwoju, na przykład aminokwasy pojęcie.
 • Co to jest percepcja Definicja spostrzeżenie zmysłowy mechanizm poznawczy człowieka opierający na zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie dzięki organom wyposażonym w receptory, na wyjaśnienie.
 • Co to jest plastyfikator Definicja plastyfikator substancja dodawana do polimeru w celu powiększenia jego plastyczności, elastyczności, ciągliwości i miękkości opis.
 • Co to jest prowitamina Definicja chemiczny przekształcający się (w organizmie) w witaminę pod wpływem enzymów albo energii promienistej, na przykład karoteny są prowitaminami retinolu informacje.
 • Co to jest parów Definicja parów wydłużona sucha dolina o płaskim dnie, delikatnych i zadarnionych zboczach. Powstaje wskutek przeobrażenia wąwozu co to jest.
 • Co to jest pąk Definicja pąk zawiązek pędu kwiatu albo liścia, którego wierzchołek wzrostu osłaniają zawiązki liściowe definicja.
 • Co to jest przemiana fizyczna Definicja zmiana zachodząca w ciele, która bazuje na zmianie jego cech fizycznych, jest to stanu skupienia, lepkości i tym podobne, nie mniej jednak cząsteczki nie co znaczy.
 • Co to jest partenogeneza, dzieworództwo Definicja dzieworództwo rozmnażanie jednopłciowe opierające na rozwoju organizmu z niezapłodnionego jaja. Odznacza się partenogenezę: pełną (wyłącznie potomstwo kobiece słownik.
 • Co to jest pleochroizm Definicja optyczne właściwości nie wszystkich minerałów anizotropowych, które polegają na zmianie absorpcji światła w funkcji jego długości fali i kierunku przechodzenia znaczenie.
 • Co to jest pelagial Definicja toń wodna w morzach, oceanach i ogromnych jeziorach granicząca ze strefą brzegową i strefą głębinową. Rozciąga się do granicy przenikania światła. Jej czym jest.
 • Co to jest paradoks hydrostatyczny Definicja hydrostatyczny niezależność ciśnienia wywieranego poprzez ciecz, znajdującą się w naczyniu o różnych kształtach, na dno naczynia, jeśli wysokość słupków cieczy co oznacza.
 • Co to jest protuberancje Definicja zjawiska zachodzące w atmosferze Słońca i opierające na wyrzucaniu powyżej chromosferę sporych, jasnych obłoków materii, których czas życia dochodzi do kilku krzyżówka.
 • Co to jest promieniowanie kosmiczne Definicja kosmiczne wysokoenergetyczne promieniowanie docierające z przestrzeni kosmicznej i z wyższych warstw atmosfery ziemskiej do powierzchni Ziemi. W jego skład najlepszy.
 • Co to jest pogorzelisko Definicja pogorzelisko, pożarzysko teren po pożarze lasu przykłady.
 • Co to jest pasożytnicze rośliny Definicja rośliny rośliny pobierające pokarm od innych organizmów żywych poprzez wchodzenie w kontakt z jego systemem przewodzącym wodę i sole mineralne, na przykład encyklopedia.
 • Co to jest pandemia Definicja pandemia masowa epidemia obejmująca swym zasięgiem populację całego państwie, kontynentu albo cały świat jak działa.
 • Co to jest przymrozek Definicja przymrozek krótkotrwały mróz; nocne obniżenie temp. powietrza poniżej 0°C czy jest.
 • Co to jest pustynna roślinność Definicja rośliny żyjące w niekorzystnych uwarunkowaniach klimatycznych (jest to niska wilgotność względna powietrza, spore wahania temp., małe opady deszczu i mocne pojęcie.
 • Co to jest prognoza Definicja prognoza przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk i zdarzeń opartych na uzasadnionych przesłankach naukowych (zjawiska, prawa wyjaśnienie.
 • Co to jest proekologiczny model ochrony lasu Definicja schemat ochrony lasu utrzymanie produkcyjności lasów, dobrego stanu ich zdrowotności i żywotności, ochrony biologicznej różnorodności, ochrony gleb, wód i opis.
 • Co to jest prawo Pascala Definicja głoszące, że ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie znajdującym się w zamkniętym naczyniu jednorodnie we wszystkich kierunkach. W statycznym płynie informacje.
 • Co to jest powiew Definicja powiew wiatr, który wieje z prędkością 0.3-1.5 m/s (1 stopień Beauforta co to jest.
 • Co to jest polimorfizm Definicja wielopostaciowość 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami definicja.
 • Co to jest przenikalność magnetyczna Definicja magnetyczna rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do zmiany swojej indukcji magnetycznej pod działaniem zewnętrznego pola magnetycznego co znaczy.
 • Co to jest poziom glejowy Definicja poziom glebowy tworzący się w glebach zabagnionych, a więc w środowisku beztlenowym, za pośrednictwem bakterii anaerobowych. Tego typu warstwy gleby odznaczają słownik.
 • Co to jest paprotniki Definicja roślin zarodnikowych obejmująca pięć klas, jest to paprocie, skrzypy, widłaki, porybliny i psylofity (prapaprocie). Wszystkie paprotniki liczą około 12 000 znaczenie.
 • Co to jest piorun Definicja wyładowanie elektryczne występujące w atmosferze ziemskiej, które zachodzi pomiędzy naładowaną chmurą i punktem na powierzchni Ziemi, pomiędzy dwoma czym jest.
 • Co to jest populacja Definicja osobników danego gatunku żyjąca na ustalonym obszarze i odznaczająca się swoistą strukturą, jest to rozrodczością, śmiertelnością, stosunkami liczbowymi płci co oznacza.
 • Co to jest poziom troficzny Definicja pokarmowy zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w krzyżówka.
 • Co to jest pło Definicja pło dywan (kożuch) z żywych i torfiejących roślin pływający na powierzchni wody zarastających zbiorników wodnych (na przykład jezior najlepszy.
 • Co to jest profundal Definicja jeziora pozbawiona światła, położona poniżej dolnej granicy występowania roślin. Żyjące w niej organizmy (konsumenci) zależą pokarmowo od organizmów litoralu i przykłady.
 • Co to jest PE Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i encyklopedia.
 • Co to jest przewodnictwo Definicja zdarzenie przewodzenia ciepła poprzez substancje od obszaru o wyższej temp. do obszaru o niższej temp.. W gazach i płynach energia jest przenoszona w trakcie jak działa.
 • Co to jest przepływ energii Definicja absorpcja i przekształcanie energii słonecznej poprzez rośliny i jednokierunkowe przekazywanie poprzez organizmy związane ze sobą łańcuchem troficznym. Pobraną czy jest.
 • Co to jest polifagi Definicja polifagi zwierzęta odżywiające się wieloma gatunkami roślin i zwierząt, na przykład owady (chrabąszcz majowy, drutowce pojęcie.
 • Co to jest parazytologia Definicja parazytologia edukacja o pasożytach i pasożytnictwie w przyrodzie wyjaśnienie.
 • Co to jest plecha Definicja plecha jednokomórkowe albo wielokomórkowe ciało roślin niższych, gdzie budowie nie można wyróżnić korzeni, łodygi i liści, na przykład glony opis.
 • Co to jest polimery Definicja wielkocząsteczkowe pozyskiwane w trakcie polimeryzacji monomerów. Polimery mogą się składać z merów jednakowych (tak zwany homopolimery) albo różnych (tak informacje.
 • Co to jest plewy Definicja plewy drobne liście, ości kłosów, łuszczki pozyskiwane jako odpadki przy młóceniu i czyszczeniu dojrzałych roślin, na przykład zbóż co to jest.
 • Co to jest puszka Faradaya Definicja osłona elektrostatyczna w formie zamkniętego naczynia metalowego albo gęstej siatki metalowej, wewnątrz której natężenie pola elektrycznego jest równe zeru definicja.
 • Co to jest poliwęglan Definicja polikondensat dwufenylopropanu i fosgenu, o wzorze chemicznym [- (C6H6) - C(CH3CH3) - (C6H6) - O - CO -- O -]n. Cechuje go wysoka temp. zeszklenia (145°C co znaczy.
 • Co to jest przyssawka Definicja zwierząt pasożytniczych, w formie silnie umięśnionych wypustek ciała, który służy do przyczepiania się do organizmu żywiciela. Występuje między innymi u słownik.
 • Co to jest płyty pilśniowe Definicja płyty pilśniowe płyty wyrabiane z rozwłóknionej masy drzewnej, spajanej klejem syntetycznym pod ciśnieniem z dodatkiem środków chemicznych znaczenie.
 • Co to jest palenie papierosów Definicja mechanizm wdychania dymu z palącego się papierosa, szkodliwy dla zdrowia z racji na zawartość w dymie około 50 substancji rakotwórczych. Zwyczaj czym jest.
 • Co to jest Protokół Montrealski Definicja Montrealski dokument w kwestii substancji zubażających warstwę ozonową z 16 września1987 roku. Celem Protokołu jest zredukowanie zużycia i produkcji substancji co oznacza.
 • Co to jest próg słyszalności Definicja próg słyszalności najniższy poziom ciśnienia akustycznego tonu o określonej częstotliwości, który wywołuje u danego słuchacza wrażenie słuchowe krzyżówka.
 • Co to jest prąd czynnościowy Definicja bioprąd prąd elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych czynności i najlepszy.
 • Co to jest potas Definicja pierwiastek chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 19, masie atomowej 39.1 i gęstości = 0.86 g·cm-3. Topi się w temp. Tt =63.7°C, a przykłady.
 • Co to jest prawo grawitacji Definicja prawo powszechnego ciążenia prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu encyklopedia.
 • Co to jest pęd Definicja część roślin składająca się z łodygi, liści, pąków i kwiatów. Nie wszystkie pędy biorą udział w rozmnażaniu wegetatywnym;2) rozmiar wektorowa p jak działa.
 • Co to jest płuca Definicja narządy oddechowe kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym. U ssaków mają budowę workowatą o skomplikowanej budowie wewnętrznej. Do każdego płuca, od czy jest.
 • Co to jest pochłaniacz Definicja absorbent ciecz albo ciało stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się do pojęcie.
 • Co to jest płomień Definicja płomień świecenie gazów, połączone z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej, pojawiające się w trakcie spalania ciał stałych, cieczy albo gazów wyjaśnienie.
 • Co to jest podszyt Definicja warstwa w drzewostanie złożona z drzew i krzewów (na przykład kruszyna, czeremcha) nie przekraczających wysokości 4 m struktura lasu. W skład jego wchodzi opis.
 • Co to jest PKE, Polski Klub Ekologiczny Definicja Ekologiczny pozarządowa organizacja ekologiczna, powołaną w Krakowie w 1980 roku. Klub zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem informacje.
 • Co to jest przemiana izotermiczna Definicja izotermiczna przemiana termodynamiczna, gdzie temp. przyjmuje stałą wartość w trakcie trwania przemiany. Równanie opisujące stan gazu doskonałego ma postać co to jest.
 • Co to jest pustak Definicja betonu, z palonej gliny, silikatu i tym podobne z otworami w formie komór albo kanałów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi i definicja.
 • Co to jest przełom Definicja przełom dolina rzeki przecinająca poprzecznie wyniosłość terenu albo grzbietu górskiego co znaczy.
 • Co to jest proces geologiczny Definicja mechanizm geologiczny zespół zjawisk wywołujących zmiany w litosferze słownik.
 • Co to jest producenci Definicja organizmy żywe wytwarzające z prostych związków nieorganicznych substancje organiczne w procesie fotosyntezy i chemosyntezy. Należą do nich rośliny, glony i znaczenie.
 • Co to jest pogłos Definicja przedłużania czasu trwania dźwięku wskutek odbicia fal akustycznych w pomieszczeniu, obserwowane po wyłączeniu źródła dźwięku. Do ilościowego opisu pogłosu czym jest.
 • Co to jest plazma krwi Definicja płynna substancja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7 co oznacza.
 • Co to jest pospółka Definicja pospółka mieszanina piasku i żwiru krzyżówka.
 • Co to jest pochodnia słoneczna Definicja jaśniejsze plamy na powierzchni Słońca, występujące w sąsiedztwie plam słonecznych, pojawiające się na krótko przed ich ukazaniem się i zanikające zaraz po najlepszy.
 • Co to jest pierwiastki radiogenne Definicja radiogenne radionuklidy, pochodzące z opadów radioaktywnych, powodujące skażenie warstwy uprawnej gleby, na przykład cez-134, Cs-137 i stront-90. Z badań przykłady.
 • Co to jest plantacja Definicja gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie długoletnich roślin przemysłowych (na przykład bawełna, kauczuk, kawa, trzcina cukrowa) albo roślin encyklopedia.
 • Co to jest pojemność środowiska Definicja pojemność środowiska max. rozmiar populacji danego gatunku jaka może występować w siedlisku jak działa.
 • Co to jest parametr Definicja wyznacznik rozmiar charakterystyczna dla procesu albo urządzenia czy jest.
 • Co to jest pentoza Definicja pentoza cukier prosty zawierający w swojej cząsteczce pięć atomów węgla, na przykład ryboza o wzorze C5H10O5 pojęcie.
 • Co to jest porcelana Definicja ceramiczny stanowiący mieszaninę kaolinu, kwarcu i adekwatnie rozdrobnionego skalenia, który po zarobieniu, uformowaniu i wysuszeniu wypala się w temp. 920 wyjaśnienie.
 • Co to jest pajęczyna Definicja nici stworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych pająków krzepnącej na powietrzu, która służy jako pułapka do chwytania owadów, budowania zbiorników do osłony opis.
 • Co to jest Protokół z Kioto Definicja międzynarodowa umowa o redukcji zanieczyszczeń atmosfery, podpisana poprzez przedstawicieli 125 państw w Japonii w 1997 roku. Zobowiązuje państwa do obniżenia informacje.
 • Co to jest polder Definicja zmeliorowane tereny podmokłe (osuchy nadmorskie i nadrzeczne), odgrodzone wałami chroniącymi przed ich zalaniem poprzez wody rzeki, jeziora albo morza co to jest.
 • Co to jest politrifizacja Definicja mechanizm intensywnego użyźniania zbiornika wodnego albo jego części, który jest wywołany dopływem dużej ilości substancji organicznych. Gromadzą się one w definicja.
 • Co to jest paleoekologia Definicja paleoekologia edukacja badająca warunki życia organizmów kopalnych i związany z nimi klimat co znaczy.
 • Co to jest pirofory Definicja pirofory substancje silnie rozdrobnione zapalające się samorzutnie pod wpływem powietrza, na przykład kobalt słownik.
 • Co to jest paliwo Definicja paliwo materiał albo substancja, która w trakcie spalania (albo innej przemiany) wydziela spore ilości ciepła, użytkowana jako źródło energii cieplnej znaczenie.
 • Co to jest pióro Definicja produkt naskórka ptaków składający się z dudki (części dolnej) i stosiny (części górnej), na której po obu jej stronach osadzona jest chorągiewka. Chorągiewkę czym jest.
 • Co to jest porowatość Definicja porowatość cecha substancji stałych polegająca na istnieniu wewnątrz nich przestrzeni otwartych albo zamkniętych, tak zwany porów co oznacza.
 • Co to jest poziom próchniczy Definicja poziom próchniczy wierzchnia warstwa gleby cechująca się obecnością rozłożonych szczątków organicznych, zwanych próchnicą krzyżówka.
 • Co to jest palnik Definicja palnik przyrząd zbudowany z rurki zakończonej dyszą, który służy do spalania mieszaniny gazu i powietrza i wytwarzania płomienia o wysokiej temp najlepszy.
 • Co to jest przemiana fazowa Definicja przemiana fazowa mechanizm, gdzie w sposób skokowy zmieniają się różne właściwości ciała, na przykład topnienie, krzepnięcie, parowanie itp przykłady.
 • Co to jest produkty mleczne Definicja produkty mleczne towary pozyskiwane w procesie technologicznym przetworzenia mleka, na przykład masło, ser, jogurt itp encyklopedia.
 • Co to jest parownica Definicja wykorzystywane do zagęszczenia układów ciekłych poprzez odparowanie rozpuszczalnika albo do usuwania innych substancji lotnych w podwyższonej temp jak działa.
 • Co to jest padlinożerca Definicja organizmy cudzożywne żywiące się padliną. Odżywiają się resztkami pokarmu, które pozostawiły inne zwierzęta albo zjadają osobniki padłe. Zaliczają się do nich czy jest.
 • Co to jest pływy Definicja zjawiska, zachodzące na powierzchni Ziemi pod wpływem przyciągania grawitacyjnego Słońca i Księżyca, które polegają na przypływie i odpływie wód w morzach i pojęcie.
 • Co to jest plazma Definicja gaz o dużej koncentracji cząstek naładowanych, gdzie liczba elektronów i jonów dodatnich jest jednakowa. Powstaje w temp. 50 000 K. Plazma występuje na Słońcu wyjaśnienie.
 • Co to jest próchnica Definicja częściowo rozłożone w glebie substancje organiczne. Jest źródłem soli mineralnych, poprawia strukturę gleby, utrzymuje wodę, ograniczając w ten sposób utratę opis.
 • Co to jest pantofagi Definicja pantofagi zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym i zwierzęcym żywym albo martwym. Należą do nich: szczury, świnie, wrony, kaczki i owady (prusaki, skorki informacje.
 • Co to jest pasożyt Definicja roślinny albo zwierzęcy żyjący i rozwijający się na innym organizmie. Pasożytami są wszystkie wirusy, nie wszystkie bakterie, grzyby, rośliny kwiatowe co to jest.
 • Co to jest produkt spożywczy Definicja surowce rolno-spożywcze przetworzone wg ustalonego procesu technologicznego w celu otrzymania wyrobu, spełniającego określone wymogi, na przykład odżywcze definicja.
 • Co to jest pasożyty wewnętrzne Definicja endopasożyty organizmy żywe żyjące i rozwijające się wewnątrz ciała innego organizmu. Występują w naczyniach krwionośnych, w świetle i ściankach jelit, w co znaczy.
 • Co to jest pył Definicja pył cząstki zanieczyszczenia powietrza, o średnicy od 0.001 do 1000 mikrometrów, powstające w trakcie mechanizmów przemysłowych, pożarów, wybuchów wulkanów itp słownik.
 • Co to jest piwo Definicja znaczenie.
 • Co to jest półprzewodniki Definicja substancje o przewodności elektrycznej pośredniej pomiędzy przewodnością metali i dielektryków. Ich rezystywność w uwarunkowaniach normalnych leży w przedziale czym jest.
 • Co to jest przeobrażenie Definicja przeobrażenie przemiana postaci larwalnej w dojrzałą postać organizmu żywego zwierzęcia; metamorfoza co oznacza.
 • Co to jest plastomery Definicja tworzywa sztuczne) charakteryzujące się małym odkształceniem w temp. pokojowej przy zachowaniu własności sprężystych; zeszklenie zachodzi ponad temp krzyżówka.
 • Co to jest próżniomierz Definicja przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia o wartościach mniejszych niż atmosferyczne. Odznacza się próżniomierze: jonizacyjne, barometryczne i kompensacyjne najlepszy.
 • Co to jest promiskuityzm Definicja strategia rozrodcza polegająca na niełączeniu się w pary i braku reguł współżycia seksualnego, gdzie kopulacje odbywają się pomiędzy wszystkimi osobnikami płci przykłady.
 • Co to jest pałeczki Definicja pałeczki bakterie w kształcie cylindrycznym, z których nie wszystkie są chorobotwórcze, na przykład durowe, czerwonkowe, krztuśca, dżumy encyklopedia.
 • Co to jest peptyd Definicja peptyd polimer zbudowany z cząsteczek kilku aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi, który powstaje w rezultacie kopolimeryzacji polikondensacyjnej jak działa.
 • Co to jest ptaki Definicja kręgowców stałocieplnych (o temp. ciała 40-45°C) o ciele pokrytym piórami, które izolują je termicznie od warunków środowiska i umożliwiają latanie przy czy jest.
 • Co to jest poziom tła hałasu Definicja poziom tła hałasu poziom ciśnienia akustycznego zmierzony (w pomieszczeniu albo w środowisku), gdy badane źródło hałasu nie pracuje pojęcie.
 • Co to jest piana Definicja piana drobne pęcherzyki gazu w cieczy wyjaśnienie.
 • Co to jest pigmenty Definicja rozdrobnione stałe substancje nieorganiczne albo organiczne, pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie, w rozpuszczalnikach opis.
 • Co to jest pełzanie materiału Definicja pełzanie materiału zdarzenie powolnego odkształcania się materiału poddanego długotrwałemu stałemu obciążeniu (naprężeniu informacje.
 • Co to jest płytki krwi Definicja trombocyty przedmioty składowe krwi kręgowców o wymiarach od 2 do 5 mikrometrów powstające w szpiku kostnym, spełniające istotną rolę w hamowaniu krwawienia (u co to jest.
 • Co to jest polistyren Definicja tworzywo sztuczne, o wzorze chemicznym [- CHC6H5 - CH2 -]n, uzyskane z polimeryzacji styrenu; dobry dielektryk. Charakteryzuje się odpornością na przewarzająca definicja.
 • Co to jest PZŁ, Polski Związek Łowiecki Definicja Łowiecki ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Liczy powyżej 100 tys. członków zrzeszonych w 2503 kołach łowieckich.PZŁ co znaczy.
 • Co to jest piec koksowniczy Definicja piec koksowniczy piec do wytwarzania koksu z węgla kamiennego słownik.
 • Co to jest pamięć Definicja istot żywych, która bazuje na umiejętności układu nerwowego do przechowywania, utrwalania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć i informacji. W zależności od znaczenie.
 • Co to jest parzydełkowce Definicja podrząd jamochłonów, który obejmuje zwierzęta wielokomórkowe trzech gromad, jest to stułbiopławów, krążkopławów i koralowców. Ich właściwością czym jest.
 • Co to jest pomnik przyrody Definicja prawnie chroniony twór przyrody żywej albo nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej i historyczno-pamiątkowej, na przykład stare co oznacza.
 • Co to jest progowa dawka Definicja progowa dawka liczba substancji (albo promieniowania), której przekroczenie staje się szkodliwe dla organizmu krzyżówka.
 • Co to jest psiara Definicja na której rośnie długoletnia gęstokępkowa trawa (tak zwany bliźniczka psia trawka), występująca na jałowych i zakwaszonych glebach. Występuje pospolicie w najlepszy.
 • Co to jest poznanie Definicja poznanie mechanizm zdobywania wiedzy o rzeczywistości, jest to o rzeczach, o zjawiskach przykłady.
 • Co to jest przemiany jądrowe sztuczne Definicja przemiany jądrowe sztuczne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, które są wyprodukowane w kontrolowanych reakcjach jądrowych encyklopedia.
 • Co to jest pożarzysko Definicja pożarzysko, pogorzelisko teren po pożarze lasu jak działa.
 • Co to jest płytki ceramiczne Definicja płytki produkowane z glin kamionkowych, zmieszanych z topnikami i substancjami barwiącymi, które wypala się w temp. około 1280°C. Cechują się sporą odpornością czy jest.
 • Co to jest pluwiometr Definicja deszczomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym pojęcie.
 • Co to jest polip Definicja postać dorosła zwierząt jamochłonów (typu parzydełkowców: stułbiopławów, krążkopławów i koralowców). Ciało polipa złożona jest z warstwy zewnętrznej, tak zwany wyjaśnienie.
 • Co to jest porcelit Definicja półporcelana rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to opis.
 • Co to jest populacja fizjocenotyczna Definicja fizjocenotyczna zespół osobników jednego gatunku występujący na obszarze wielu sąsiadujących ze sobą ekosystemów, na przykład populacja zająca szaraka informacje.
 • Co to jest polisacharydy Definicja wielocukry polimery o dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu co to jest.
 • Co to jest puszcza Definicja puszcza dziewiczy las o dużej powierzchni, niezmieniony działalnością człowieka definicja.
 • Co to jest protokooperacja Definicja luźna forma współżycia różnych gatunków, przynosząca obustronne korzyści, na przykład współżycie nosorożca z ptakiem bąkojadem. Bąkojad żywi się dokuczliwymi co znaczy.
 • Co to jest płyn Definicja płyn ośrodek gazowy albo ciekły, charakteryzujący się brakiem sprężystości postaciowej słownik.
 • Co to jest pierwiastek chemiczny Definicja chemiczny substancja złożona z atomów o tej samej liczbie atomowej. W jądrach atomów znajdują się jednakowe ilości protonów i neutronów. W opisie makroskopowym znaczenie.
 • Co to jest poziom wmywania Definicja poziom wmywania, iluwialny warstwa gleby cechująca się strącaniem związków mineralnych, które zostały wyługowane (rozpuszczone w wodzie) z poziomu wymywania czym jest.
 • Co to jest płodozmian Definicja płodozmian mechanizm gospodarki rolnej opierający na uprawie roślin w ustalonym następstwie na danym obszarze, powtarzany co kilka lat co oznacza.
 • Co to jest pedosfera Definicja pedosfera warstwa skorupy ziemskiej, gdzie zachodzą mechanizmy glebotwórcze krzyżówka.
 • Co to jest polaryskop Definicja polaryskop przyrząd do wykrywania częściowej polaryzacji światła. Zbudowany jest z analizatora i płytki Savarta najlepszy.
 • Co to jest przeciekanie Definicja przeciekanie wypływanie płynów poprzez nieszczelności w naczyniach (aparaturze przykłady.
 • Co to jest pysk Definicja pysk przednia część głowy zwierząt z otworem gębowym encyklopedia.
 • Co to jest plozo Definicja plozo głębszy odcinek rzeki cechujący się wolniejszym płynięciem wody jak działa.
 • Co to jest procedura Definicja procedura 1) odpowiednik podprogramu w nie wszystkich językach programowania;2) unormowany sposób załatwiania spraw, na przykład administracyjnych czy jest.
 • Co to jest pleuston Definicja zbiorowisko organizmów unoszących się na powierzchni wody albo w cienkiej warstwie podpowierzchniowej, na przykład rzęsa, larwy owadów; liście i kwiaty pojęcie.
 • Co to jest przyswajanie Definicja asymilowanie mechanizm pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na wyjaśnienie.
 • Co to jest plankton Definicja organizmów roślinnych (fitoplankton) i zwierzęcych (zooplankton) żyjących w wodzie słodkiej i morskiej, gdzie swobodnie się unoszą. Do planktonu roślinnego opis.
 • Co to jest przemiana izobaryczna Definicja izobaryczna izoprzemiana, w trakcie której ciśnienie charakteryzujące stan ciała pozostaje stałe. Dla gazu doskonałego objętość danej masy gazu V jest wprost informacje.
 • Co to jest przynęta Definicja fizyczny albo chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo kwiatów co to jest.
 • Co to jest propanon Definicja związek chemiczny o wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm definicja.
 • Co to jest pasożytnictwo Definicja bytowania organizmu żywego, zwanego pasożytem, polegająca na stałym albo czasowym użyciu innego organizmu, zwanego żywicielem, jako źródło pokarmu. Wyróżniamy co znaczy.
 • Co to jest promień fali Definicja promień fali kierunek rozchodzenia się zaburzenia o charakterze falowym słownik.
 • Co to jest promieniowanie gamma Definicja gamma promieniowanie elektromagnetyczne emitowane poprzez jądra atomowe wzbudzone w trakcie przechodzenia do niższego stanu energetycznego, na przykład przy znaczenie.
 • Co to jest polarymetria Definicja oznaczania stężeń roztworów substancji optycznie aktywnych w nieaktywnych optycznie rozpuszczalnikach. Bazuje ona na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny czym jest.
 • Co to jest paliwo jądrowe Definicja substancja, gdzie zachodzi samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia, użytkowana jako źródło energii w reaktorach jądrowych. Materiałami co oznacza.
 • Co to jest pokrój roślinny Definicja pokrój roślinny całokształt zewnętrznych cech morfologicznych rośliny, charakterystyczny dla jej wyglądu krzyżówka.
 • Co to jest portal Definicja portal układ elektroniczny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy komputerem a urządzeniem zewnętrznym, na przykład drukarką najlepszy.
 • Co to jest probówka Definicja cylindryczna rurka szklana o średnicy ok. 1 cm z zatopionym końcem, stosowana w laboratoriach do przeprowadzania reakcji chemicznych. Użytkowana raczej w przykłady.
 • Co to jest południk ziemski Definicja ogromne koło zlokalizowane na powierzchni kuli ziemskiej, przechodzące poprzez oba bieguny geograficzne. Powstaje w rezultacie przecięcia powierzchni Ziemi encyklopedia.
 • Co to jest przemysł paliwowy Definicja gałąź gospodarki zajmująca się masowym wytwarzaniem i dystrybucją produktów paliwowych pochodzących z przerobu ropy naftowej, przy wykorzystaniu różnych jak działa.
 • Co to jest piasek Definicja frakcja mineralna złożona raczej z drobnych ziaren kwarcu z domieszką skaleni i innych minerałów. Rozmiar ziarenek gleby wynosi od 0.02 do 2.0 mm. W najwyższym czy jest.
 • Co to jest park narodowy Definicja region chroniony w danym kraju, charakteryzujący się nadzwyczajnymi walorami przyrodniczymi (bogactwo flory, fauny i zabytków przyrody nieożywionej) i pojęcie.
 • Co to jest potamoplankton Definicja potamoplankton plankton rzeczny składający się raczej z wrotków i drobnych glonów wyjaśnienie.
 • Co to jest poród Definicja mechanizm wydawania na świat potomstwa, a więc dojrzałego płodu. Stymulowany jest poprzez sporo różnych hormonów. U człowieka dzieje się po 37 tygodniach opis.
 • Co to jest pierwiastki śladowe Definicja pierwiastki śladowe ultraelementy informacje.
 • Co to jest płatek Definicja płatek mały, płaski okruch co to jest.
 • Co to jest polimetakrylan metylu Definicja metylu, PMM tworzywo organiczne, o wzorze chemicznym [- CH2- C(CH2CO2CH3) -], pozyskiwane poprzez polimeryzację blokową albo emulsyjną metakrylanu metylu definicja.
 • Co to jest przyrost naturalny Definicja wzrost naturalny nadwyżka liczby ludności równa różnicy pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ustalonym przedziale czasu co znaczy.
 • Co to jest petrofile Definicja petrofile organizmy skałolubne, przystosowane do życia na podłożu skalistym i kamienistym słownik.
 • Co to jest produkcja wtórna Definicja materia organiczna wraz ze zmagazynowaną w niej energią gromadzona na różnych poziomach troficznych ekosystemu poprzez konsumentów i reducentów. Na następnych znaczenie.
 • Co to jest patyna Definicja niebieskozielona warstewka zasadowego węglanu miedzi (albo zasadowego siarczanu miedzi) na powierzchni wyrobów z miedzi i jej stopów. Można ją uzyskać czym jest.
 • Co to jest prąd stały Definicja prąd stały prąd elektryczny o stałym kierunku i natężeniu co oznacza.
 • Co to jest produkt końcowy Definicja wytwór końcowy finalny wytwór szeregu reakcji chemicznych następujących po sobie krzyżówka.
 • Co to jest perpetum mobile Definicja perpetum mobile fikcyjna maszyna, której działanie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii najlepszy.
 • Co to jest połysk Definicja występujące w świetle rozproszonym (albo odbitym), gdzie istnieje wyraźna zależność światłości od kierunku patrzenia, na przykład metale wykazują połysk przykłady.
 • Co to jest prąd zimny Definicja prąd zimny prąd morski niosący chłodniejszą wodę w relacji do otaczającej wody akwenu encyklopedia.
 • Co to jest produkcja pierwotna netto Definicja netto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez jak działa.
 • Co to jest podciśnienie Definicja podciśnienie ciśnienie o wartości mniejszej od wartości ciśnienia odniesienia, na przykład ciśnienia atmosferycznego czy jest.
 • Co to jest program Definicja dyrektyw w języku programowania albo rozkazów maszynowych, które określają następne czynności komputera w trakcie wykonywania postawionego mu zadania pojęcie.
 • Co to jest polaryzacja fal Definicja zdarzenie porządkowania kierunków drgań fali poprzecznej. W fali elektromagnetycznej uporządkowaniu podlegają wektory natężenia elektrycznego i magnetycznego wyjaśnienie.
 • Co to jest przemiana pokoleń Definicja zdarzenie regularnego cyklu życiowego organizmu, gdzie pokolenie rozmnażające się płciowo występuje przemiennie z pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo, na opis.
 • Co to jest podłoże Definicja podłoże sterylna pożywka stosowana do hodowli drobnoustrojów informacje.
 • Co to jest pierwotniaki Definicja pierwotniaki jednokomórkowe organizmy roślinne albo zwierzęce co to jest.
 • Co to jest przyroda Definicja przyroda materia nieożywiona (woda, powietrze, skały), materia ożywiona (rośliny, zwierzęta) i ciała kosmiczne definicja.
 • Co to jest pień Definicja pień zdrewniała, długoletnia łodyga drzew posiadająca umiejętność przyrostu grubości co znaczy.
 • Co to jest postawa proekologiczna Definicja postawa proekologiczna relacja człowieka przejawiający się poszanowaniem praw przyrody słownik.
 • Co to jest prąd morski Definicja prąd morski rozwojowy ruch wody morskiej, krążącej w ustalonym kierunku znaczenie.
 • Co to jest pasterstwo Definicja pasterstwo chów stadnych zwierząt domowych (bydło, owce, jaki, wielbłądy) z wykorzystaniem sezonowych pastwisk, jest to hal górskich, stepów czym jest.
 • Co to jest P Definicja pierwiastek chemiczny z V ekipy głównej układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973. Został odnaleziony w 1669 roku poprzez co oznacza.
 • Co to jest para nasycona Definicja krzyżówka.
 • Co to jest punkt rosy Definicja pkt. rosy temp., gdzie skrapla się para wodna zawarta w powietrzu najlepszy.
 • Co to jest pasożytnicze zwierzęta Definicja pasożytnicze zwierzęta zwierzęta współżyjące z innymi organizmami żywymi, wykorzystujące je jako źródło pokarmu albo do rozrodu, na przykład wszy, tasiemce przykłady.
 • Co to jest przystosowanie Definicja dziedziczne zmiany struktury albo funkcji organizmu w celu zachowania gatunku w danym środowisku, na przykład zredukowanie liści roślin pustynnych encyklopedia.
 • Co to jest pająki Definicja pająki pajęczaki, które mają na odwłoku kądziołki przędne, wydzielające pajęczynę, a w ich szczękoczułkach znajdują się gruczoły jadowe jak działa.
 • Co to jest prawo powszechnego ciążenia Definicja ciążenia, prawo grawitacji prawo głoszące, iż dwa ciała o masach m1 i m2 (skupionych w punkcie) przyciągają się wzajemnie siłą F proporcjonalną do iloczynu ich czy jest.
 • Co to jest potok Definicja potok mały ciek wodny płynący w terenie górskim albo wyżynnym, cechujący się rwącym prądem wody pojęcie.
 • Co to jest prężność pary nasyconej Definicja prężność pary nasyconej ciśnienie wywierane poprzez parę nasyconą danej cieczy nad jej powierzchnią. Prężność pary nasyconej rośnie z temperaturą wyjaśnienie.
 • Co to jest przemiana Definicja przemiana przekształcanie się jednej formy w inną opis.
 • Co to jest przepona Definicja przepona, błona półprzepuszczalna cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu informacje.
 • Co to jest poziom substancji w powietrzu Definicja powietrzu stężenie substancji w powietrzu odnosząc się do ustalonego czasu albo opad takiej substancji odnosząc się do ustalonego czasu i powierzchni co to jest.
 • Co to jest pirometr Definicja do pomiaru temp. ponad 600°C sposobem bezstykową. Występują pirometry termoelektryczne i optyczne. Wykorzystuje się w nich zależność natężenia prądu (albo definicja.
 • Co to jest poziom morza Definicja poziom morza średnia wysokość powierzchni morza (oceanu), w relacji do której wykonuje się pomiary wysokości na lądzie co znaczy.
 • Co to jest pedofauna Definicja pedofauna zwierzęta żyjące w glebie, na przykład pierwotniaki, krety. Przerabiają szczątki organiczne i poprawiają strukturę gleby słownik.
 • Co to jest prąd ciepły Definicja prąd ciepły prąd morski niosący wodę cieplejszą od otaczającej wody akwenu znaczenie.
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, PIS Definicja Sanitarna, PIS organ sanitarny do nadzoru nad uwarunkowaniami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach czym jest.
 • Co to jest powierzchnia ziemi Definicja powierzchnia ziemi naturalne ukształtowanie terenu, gleby i znajdującej się pod nią ziemi do głębokości oddziaływania człowieka co oznacza.
 • Co to jest piramida biomasy Definicja graficzna ilustracja ilości materii wbudowanej w ciała osobników na każdym poziomie pokarmowym (troficznym) określonej biocenozy. Ustala masę producentów krzyżówka.
 • Co to jest poczwarka Definicja poczwarka stadium rozwojowe owadów występujące pomiędzy postacią larwy i postacią dorosłą (imago). Zazwyczaj jest nieruchoma i nie pobiera pokarmu najlepszy.
 • Co to jest pasożyty przypadkowe Definicja przypadkowe organizmy, które na ogół prowadzą wolny tryb życia chociaż, gdy przypadkowo przedostaną się do wnętrza organizmu rozpoczynają pasożytniczy tryb przykłady.
 • Co to jest przeszczep Definicja transplant tkanka albo narząd (na przykład serce albo nerka) pobrana od dawcy w celu zastąpienia nimi uszkodzonych albo brakujących tkanek albo narządów biorcy encyklopedia.
 • Co to jest promieniowanie niejonizujące Definicja niejonizujące fale elektromagnetyczne niewywołujące jonizacji cząstek w trakcie oddziaływania z ośrodkiem materialnym. Mogą wywoływać we wszystkich ciałach jak działa.
 • Co to jest prawa Mendla Definicja dziedziczenia: I p.M., tak zwany prawo czystości gamet, mówi, iż geny wniesione poprzez rodziców znajdują się w komórkach potomka w stanie niezmienionym i czy jest.
 • Co to jest pnącza Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami pojęcie.
 • Co to jest pustynnienie Definicja mechanizm zachodzący na powierzchni Ziemi, przejawiający się zachwianiem stosunków wodnych i warunków klimatycznych, który spowodowany jest poprzez człowieka wyjaśnienie.
 • Co to jest paciorkowce Definicja bakterie o średnicy ok. 0.6 mikrometra układające się w łańcuszki albo parami. Są chorobotwórcze dla człowieka, u którego powodują między innymi zapalenie opis.
 • Co to jest próba Definicja próba badanie mające na celu sprawdzenie czegoś, na przykład badanie wpływu promieniowania jonizującego na organizm żywy, badanie twardości, składu chemicznego informacje.
 • Co to jest pokost Definicja pokost oleje roślinne schnące na powietrzu, wykorzystywane do impregnacji i gruntowania drewna i produkcji kitów i farb co to jest.
 • Co to jest prawo Joule'a Definicja głoszące, iż energia wewnętrzna danej masy jest tylko funkcją temp. i nie zależy od objętości i ciśnienia. Słuszne jest jedynie dla gazów idealnych, w gazach definicja.
 • Co to jest paleontologia Definicja paleontologia edukacja badająca kopalne organizmy roślinne i zwierzęce zachowane w skorupie ziemskiej; bada historię życia na Ziemi co znaczy.
 • Co to jest pipeta Definicja pipeta rurka szklana zwężona u dołu, rozszerzona w środku (z naniesioną skalą), wykorzystywana do pobierania dokładnej objętości cieczy słownik.
 • Co to jest prąd zmienny Definicja prąd zmienny prąd charakteryzujący się okresowymi zmianami kierunku i natężenia znaczenie.
 • Co to jest pole Definicja pole 1) region ziemi, na którym prowadzi się uprawę roślin;2) region w przestrzeni, gdzie każdemu punktowi przyporządkowano daną rozmiar fizyczną czym jest.
 • Co to jest pasieka Definicja pasieka część gospodarstwa pszczelarskiego składającego się z uli, matek pszczelich, rojów pszczelich i mleczka pszczelego co oznacza.
 • Co to jest parowanie Definicja przechodzenia cieczy w parę w temp. niższej od temp. wrzenia substancji, zachodzący na jej powierzchni. Przemianie tej towarzyszy strata energii cieplnej i krzyżówka.
 • Co to jest pancerz Definicja pancerz twardy i gruby naskórek występujący u nie wszystkich zwierząt, tworzący ich szkielet zewnętrzny, na przykład pancerz żółwi najlepszy.
 • Co to jest plastyczność Definicja własność substancji cechująca się łatwością ulegania odkształceniu, które nie powraca do swojego pierwotnego kształtu po zaprzestaniu działania siły, na przykłady.
 • Co to jest półporcelana Definicja porcelit rodzaj wyrobów ceramicznych o porowatości 0.8% pokrytych szkliwem, pozyskiwanych podobnie jak porcelana, ale wypalanych w temp. niższej, jest to 1300 encyklopedia.
 • Co to jest polipeptydy Definicja peptydów zawierających w cząsteczce od 10 do 100 reszt aminokwasowych. Polipeptydy przekraczające 100 reszt aminokwasowych zalicza się do białek jak działa.
 • Co to jest pastwisko Definicja pastwisko teren pokryty zwartą roślinnością, poświęcony do wypasu zwierząt gospodarskich czy jest.
 • Co to jest pływy atmosferyczne Definicja periodyczne wahania ciśnienia atmosferycznego, spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności Księżyca na atmosferę Ziemską pojęcie.
 • Co to jest przylądek Definicja przylądek niewielki występ linii brzegowej (lądu) wysunięty w stronę morza albo jeziora wyjaśnienie.
 • Co to jest pluwiograf Definicja pluwiograf automatyczny przyrząd wykorzystywany do pomiaru i rejestracji natężenia i czasu trwania deszczowych opadów atmosferycznych opis.
 • Co to jest proces Definicja następujących po sobie zjawisk albo zdarzeń powiązanych ze sobą związkami przyczynowymi;2) kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii informacje.
 • Co to jest prawo Avogadra Definicja prawo głoszące, iż takie same objętości różnych gazów przy jednakowym ciśnieniu i temp. zawierają taką samą liczbę cząsteczek. Ono jest prawdziwe dla gazów co to jest.
 • Co to jest parcela Definicja parcela działka, część terenu definicja.
 • Co to jest polarymetr Definicja do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła poprzez substancje optycznie aktywne. Zbudowany jest z polaryzatora i analizatora, między którymi co znaczy.
 • Co to jest pasza Definicja pasza substancja roślinna, zwierzęca albo mineralna stosowa do karmienia zwierząt gospodarskich słownik.
 • Co to jest południe Definicja południe 1) okres kulminacji górnej Słońca;2) strona świata. Pkt. horyzontu, którego azymut wynosi 00 znaczenie.
 • Co to jest plechowce Definicja plechowce ekipa roślin niższych o plechowej budowie ciała. Należą do nich: bakterie, glony, grzyby i porosty czym jest.
 • Co to jest psammofile Definicja psammofile organizmy zasiedlające podłoże piaszczyste, na przykład nicienie, widłonogi, wrotki, orzęski, wirki, a z roślin - okrzemki co oznacza.
 • Co to jest patogeny Definicja wywołujące chorobę ludzi, zwierząt i roślin w rezultacie zaburzenia metabolizmu. Odznacza się następujące rodzaje patogenów: biologiczne (wirusy, grzyby krzyżówka.
 • Co to jest płat roślinności Definicja płat roślinności fragment terenu roślinnego jednorodny fitosocjologicznie najlepszy.
 • Co to jest promień świetlny Definicja promień świetlny bardzo wąska wiązka światła, której oś wyznacza kierunek rozchodzenia się energii promienistej przykłady.
 • Co to jest pasożyty bezwzględne Definicja pasożyty bezwzględne organizmy w pełni uzależnione od żywicieli, pozostające w ciągłym kontakcie z gospodarzem encyklopedia.
 • Co to jest perpetum mobile drugiego rodzaju Definicja perpetum mobile drugiego rodzaju maszyna, która pobiera ciepło z otoczenia i w całości zamienia je w pracę jak działa.
 • Co to jest pinocytoza Definicja pinocytoza wchłanianie substancji pokarmowych poprzez komórkę czy jest.
 • Co to jest protoplazma Definicja substancja komórek roślinnych i zwierzęcych. Złożona jest z jądra komórkowego i cytoplazmy. W protoplazmie odbywają się wszystkie fundamentalne mechanizmy pojęcie.
 • Co to jest powietrze morskie Definicja powietrze morskie powietrze o dużej wilgotności. Jego temp. w zimie jest wyższa od lądowego, a w lecie niższa w tej samej strefie klimatycznej wyjaśnienie.
 • Co to jest podział Definicja bezpłciowego (wegetatywnego) rozmnażania polegająca na podziale osobnika na części, z których odtwarzane są dorosłe postaci, na przykład jednokomórkowce opis.
 • Co to jest porosty Definicja symbiotyczne, których plecha składa się z glonów (raczej z sinic albo zielenic) i strzępek grzybów (raczej z klasy workowców). Gromada porostów obejmuje około informacje.
 • Co to jest plemnia Definicja plemnia męski organ rozrodczy glonów, grzybów, mszaków, paprotników wytwarzający plemniki co to jest.
 • Co to jest piksel Definicja obiekt obrazu, tak zwany pkt. na monitorze ekranowym sterowany poprzez komputer (na przykład barwa i jaskrawość). Liczba pikseli na jednostkę długości ustala definicja.
 • Co to jest pewnik Definicja pewnik twierdzenie przyjmowane bez dowodu w danej teorii naukowej co znaczy.
 • Co to jest pasteryzacja Definicja niszczenia drobnoustrojów w produktach spożywczych, opierający na podgrzaniu ich w temp. 60-100°C poprzez moment od kilku sekund do kilkudziesięciu min.. W słownik.
 • Co to jest płazy Definicja zmiennocieplnych kręgowców oddychających płucami i skórą, gdzie występują gruczoły śluzowe i niekiedy jadowe, na przykład żaby, traszki. Przewarzająca część znaczenie.
 • Co to jest promieniotwórczość Definicja samorzutna przemiana jądra nuklidu w inny nuklid, w rezultacie której następuje emisja promieniowania jądrowego, jest to cząstek (jąder helu), cząstek czym jest.
 • Co to jest piramida ekologiczna Definicja ekologiczna graficzna ilustracja struktury troficznej biocenozy, której podstawę tworzą producenci, a szczyt - konsumenci. Odznacza się trzy rodzaje piramid co oznacza.
 • Co to jest pasożyty względne Definicja pasożyty względne organizmy preferujące pasożytniczy tryb życia, chociaż nie jest on konieczny do ich egzystencji krzyżówka.
 • Co to jest prawo minimum Liebiga Definicja Liebiga prawo głoszące, iż faktorem ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom w największym stopniu zbliża się do wartości minimum i w najlepszy.
 • Co to jest Pi Definicja polimer, który jest wytworem kondensacji bezwodnika kwasu piromelitowego i dwuaminu aromatycznego o wzorze chemicznym [- (CH2)n - CO - NH - (CH2)m- NH - CO -]x przykłady.
 • Co to jest promieniowanie cieplne Definicja cieplne promieniowanie elektromagnetyczne ciała wysłane poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki, spowodowane ich ruchem cieplnym. W normalnej temp. obejmuje encyklopedia.
 • Co to jest pokarmowy Definicja troficzny zespół osobników różnych gatunków, który spełnia podobną funkcję w procesie przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie. Miejsce organizmu w jak działa.
 • Co to jest przezroczystość Definicja przezroczystość właściwość materiałów (substancji) charakteryzująca przepuszczalność poprzez nie światła czy jest.
 • Co to jest pluton Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów pojęcie.
 • Co to jest płonność Definicja płonność brak umiejętności tworzenia nasion poprzez kwiaty, na przykład w pełnych kwiatach ozdobnych (hortensje, goździki wyjaśnienie.
 • Co to jest powietrze lądowe Definicja powietrze lądowe powietrze o małej zawartości wilgoci, w lecie cieplejsze, a w zimie chłodniejsze od powietrza morskiego w tej samej strefie klimatycznej opis.
 • Co to jest polibionty Definicja polibionty gatunki stenotopowe preferujące górne zakresy zmienności czynnika środowiskowego informacje.
 • Co to jest pampa Definicja pampa trawiasta formacja roślina rosnąca na żyznych glebach Ameryki Płd. (stepach co to jest.
 • Co to jest paramagnetyki Definicja o przenikalności magnetycznej nieco większej od przenikalności magnetycznej próżni. Należą do nich na przykład sód, aluminium, tlen i rodniki w materiałach definicja.
 • Co to jest półkrzew Definicja półkrzew roślina drzewiasta, której dolne pędy są zdrewniałe, a pozostała część zielona odpada łącznie z liśćmi w trakcie niesprzyjających warunków co znaczy.
 • Co to jest pojkilotermia, zmiennocieplność Definicja zmiennocieplność umiejętność organizmów zwierzęcych do zmiany ciepłoty ciała w zależności od zmieniającej się temp. otoczenia. Organizmy te cechują się słownik.
 • Co to jest potomstwo Definicja potomstwo nowe organizmy (osobniki) powstające w procesie rozmnażania znaczenie.
 • Co to jest prawa Definicja prawa, zasady prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy czym jest.
 • Co to jest pokolenie Definicja pokolenie, generacja ekipa ludzi (zwierząt, roślin) o porównywalnym wieku, egzystujących w tym samym czasie co oznacza.
 • Co to jest polutanty Definicja polutanty substancje szkodliwe zawarte w odpadach przemysłowych, które zanieczyszczają i niszczą środowisko przyrodnicze krzyżówka.
 • Co to jest paleobotanika Definicja paleobotanika edukacja zajmująca się badaniem roślin (budową i ich życiem) kopalnych opierając się na ich szczątków i odcisków najlepszy.
 • Co to jest przewodzenie wody Definicja przepływ wody w roślinie od części pobierającej (na przykład korzeni) do miejsc jej zużycia (na przykład liści), gdzie zużycie jest największe w procesie przykłady.
 • Co to jest parabioza Definicja symbiozy, gdzie dwa gatunki odnoszą wzajemne korzyści. Żyją w pełnej zgodzie, wymieniają pożywienie, razem budują gniazdo i razem go bronią. Jedynie potomstwa encyklopedia.
 • Co to jest przemiana materii Definicja metabolizm całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w żywym organizmie. To są mechanizmy biosyntezy (na przykład białek) i rozpadu jak działa.
 • Co to jest preparat promieniotwórczy Definicja preparat promieniotwórczy źródło promieniotwórcze zawierające substancje promieniotwórcze czy jest.
 • Co to jest proszek Definicja proszek ciało stałe rozdrobnione na cząstki, których rozmiary są niedostrzegalne gołym okiem, poniżej 0.5 mm pojęcie.
 • Co to jest prędkość Definicja wektorowa opisująca ruch ciała. Szybkość liniowa v charakteryzuje ruch rozwojowy ciała i jest zdefiniowana jako pierwsza pochodna drogi s względem czasu t (v wyjaśnienie.
 • Co to jest parafina Definicja stałych węglowodorów nasyconych. Krucha substancja, o barwie od żółtej do białej i temp. topnienia od 40°C do 58°C. Stosuje się ją do produkcji świec, smarów opis.
 • Co to jest przyrząd Definicja przyrząd urządzenie wykorzystywane do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych informacje.
 • Co to jest polana Definicja polana nie zadrzewiony region, porośnięty trawą i otoczony lasem co to jest.
 • Co to jest plik Definicja zorganizowany i tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów. Może definicja.
 • Co to jest piknometr Definicja piknometr naczynie wykorzystywane do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych co znaczy.
 • Co to jest pleocen Definicja układ ekologiczny tworzony poprzez całą populację wszystkich gatunków w danym siedlisku, pozostających ze sobą w różnych stosunkach ekologicznych słownik.
 • Co to jest polietylen Definicja polimer, o wzorze chemicznym (- CH2 - CH2 -)n, otrzymywany w rezultacie polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i znaczenie.
 • Co to jest pelagiczne organizmy Definicja pelagiczne organizmy organizmy żyjące w pelagialu, na przykład plankton albo nie wszystkie ryby czym jest.
 • Co to jest plemię Definicja wywodząca się od wspólnego przodka, zamieszkująca wspólne terytorium, władająca tym samym językiem i połączona tradycyjną wspólnotą organizacyjną co oznacza.
 • Co to jest przepływać Definicja przepływać przesuwać się, rozchodzić się. Ustala ruch płynu (prądu) w rurach (przewodnikach krzyżówka.
 • Co to jest pasat Definicja pasat stały wiatr wiejący w strefie międzyzwrotnikowej, jest to pomiędzy 30° szerokości geograficznej północnej i 30° szerokości południowej ku równikowi najlepszy.
 • Co to jest poletko Definicja poletko 1) zagon, mały kawałek pola;2) powierzchnia gruntu, na której uprawiane są rośliny w celach doświadczalnych przykłady.
 • Co to jest poczta elektroniczna Definicja poczta elektroniczna, e-mail oprogramowanie komputerów działających w sieci, które umożliwia przesyłanie tekstów do określonego użytkownika sieci encyklopedia.
 • Co to jest piorun kulisty Definicja biała albo czerwona świecąca kula zjonizowanego gazu o średnicy około 50 cm. Pojawia się sporadycznie przy powierzchni ziemi i porusza się bez pośpiechu jak działa.
 • Co to jest pentan Definicja pentan węglowodór nasycony zbudowany z pięciu atomów węgla (C5H12 czy jest.
 • Co to jest plamka żółta Definicja plamka żółta miejsce na siatkówce oka, położone naprzeciwko soczewki ocznej, czułe na światło dzienne pojęcie.
 • Co to jest piroliza Definicja piroliza mechanizm degradacji cząsteczki pod wpływem wysokiej temp wyjaśnienie.
 • Co to jest przyczyna Definicja powód zespół czynników wywołujących określony skutek; na przykład tlen jest powodem rdzewienia żelaza opis.
 • Co to jest paradoks Definicja paradoks z pozoru prawidłowe rozumowanie, które prowadzi do sprzecznych wniosków informacje.
 • Co to jest Pu Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 94, masach atomowych od 242 do 246 i gęstości = 19.84 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 641°C. Brak trwałych izotopów co to jest.
 • Co to jest przyspieszenie Definicja przyspieszenie rozmiar wektorowa a charakteryzująca ruch ciała. Opisuje ona zmiany prędkości ciała v w ustalonym przedziale czasu dt (a = dv/dt definicja.
 • Co to jest promieniowanie podczerwone Definicja podczerwone, infraczerwone promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 0.76-500 m. Jest pochłaniane poprzez parę co znaczy.
 • Co to jest prawo Webera-Fechnera Definicja Fechnera prawo stwierdzające, że wrażenie słuchowe (wzrokowe) spowodowane u człowieka jest wprost proporcjonalne do logarytmu natężenia dźwięku (światła słownik.
 • Co to jest puder Definicja puder środek kosmetyczny składający się raczej z krochmalu, talku, węglanu magnezu z domieszką kwasu borowego, salicylowego itp znaczenie.
 • Co to jest pestka Definicja pestka twarda łupina, wewnątrz której znajduje się nasienie. Znajduje się wewnątrz nie wszystkich owoców, na przykład czereśni, dyni czym jest.
 • Co to jest polimeryzacja Definicja polimeryzacja reakcja chemiczna, w rezultacie której powstaje polimer, mający odmienne własności chemiczne i fizyczne niż związki składowe, a więc monomery co oznacza.
 • Co to jest produkcja pierwotna brutto Definicja brutto całkowita liczba materii organicznej (wraz ze zmagazynowaną w niej energią) zawartej w biomasie wyprodukowanej w procesach chemo- i fotosyntezy poprzez krzyżówka.
 • Co to jest Pangea Definicja prakontynent, który istniał na Ziemi w karbonie (ok. 345-280 mln lat temu). Ok. 225 mln lat temu (pod koniec ery paleozoicznej) rozpadł się na część północną najlepszy.
 • Co to jest paleoklimat Definicja paleoklimat klimat panujący w ubiegłych epokach geologicznych przykłady.
 • Co to jest płyta Definicja której grubość (wysokość) h jest wiele mniejsza od jej pozostałych wymiarów liniowych, a więc długości a i szerokości b;2) część skorupy ziemskiej zbudowanej z encyklopedia.
 • Co to jest przemiany jądrowe naturalne Definicja naturalne mechanizmy zachodzące spontanicznie w jądrach pierwiastków, występujących w przyrodzie (wchodzących w skład rodzin promieniotwórczych, na przykład jak działa.
 • Co to jest parageneza Definicja parageneza wspólne występowanie minerałów. Ich współistnienie warunkują mechanizmy fizykochemiczne zachodzące w trakcie ich tworzenia czy jest.
 • Co to jest piramida wieku Definicja piramida wieku graficzna ilustracja struktury wiekowej populacji pojęcie.
 • Co to jest pole grawitacyjne Definicja pole grawitacyjne pole, którego źródłem jest siła grawitacyjna i wszystkim punktom przestrzeni przypisać można wektor siły skierowany radialnie do źródła wyjaśnienie.
 • Co to jest podgatunek Definicja jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów obejmująca zespół populacji lokalnych gatunku, tak zwany rasy geograficzne. Populacje morfologicznie odmienne opis.
 • Co to jest przypływ morza Definicja przypływ morza podniesienie się wód morskich wywołane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca informacje.
 • Co to jest pułapka Definicja wykorzystywane do odławiania albo gromadzenia w ustalonym miejscu organizmów, w celu prognozowania, monitorowania albo ograniczania ich liczebności. W ochronie co to jest.
 • Co to jest paramagnetyzm Definicja paramagnetyzm zdarzenie magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem pola magnetycznego definicja.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja NAJLEPSZY Paramagnetyzm, Pułapka, Przypływ Morza, Podgatunek, Pole Grawitacyjne, Piramida Wieku, Parageneza, Przemiany Jądrowe Naturalne, Płyta, Paleoklimat, Pangea co to znaczy.

Słownik Definicja Paramagnetyzm, Pułapka, Przypływ Morza, Podgatunek, Pole co to jest.