Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna, Owocostan, Organogeneza, Organizmy Euryfotyczne.
ocet osad limniczny odcieki co to jest

Definicje fizyka na O

 • Co to jest osad ściekowy Definicja osad ściekowy osad wydzielony ze ścieków w procesie sedymentacji
 • Co to jest okres Definicja moment przedział czasu, po którym następuje repetycja zjawiska
 • Co to jest okres geologiczny Definicja moment geologiczny przedział czasu w dziejach geologicznych Ziemi. Kilka okresów stanowi erę geologiczną
 • Co to jest organizmy chemosyntezujące Definicja autotroficzne, wykorzystujące do wytwarzania materii organicznej energię nie wszystkich związków nieorganicznych
 • Co to jest odwilż Definicja odwilż okresowe ocieplenie w zimie powodujące topnienie śniegu
 • Co to jest osad zagęszczony Definicja osad zagęszczony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie zagęszczenia
 • Co to jest organizmy autochtoniczne Definicja organizmy autochtoniczne organizmy pochodzące i obecnie żyjące w danym ekosystemie, na przykład występujące w Polsce poziomka i lipa
 • Co to jest obornik Definicja i płynne odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką. Używa się go jako nawóz naturalny do nawożenia gleby
 • Co to jest oddziaływanie magnetyczne Definicja ciałami, gdzie momenty magnetyczne są różne od zera. Wpływ to dzieje się przy udziale pola magnetycznego wytworzonego poprzez momenty
 • Co to jest odnowa wody Definicja odnowa wody technologiczne odzyskanie wody ze ścieków i jej powtórne zastosowanie dla celów przemysłowych, gospodarczych albo konsumpcyjnych
 • Co to jest odporność Definicja jest on przeciwstawić się szkodliwym czynnikom środowiska zewnętrznego, na przykład inwazji chorób, pasożytów albo ich jadów, braku wody i
 • Co to jest osad Definicja wytrącająca się z roztworu (na przykład wody) w rezultacie przebiegającej w nim reakcji albo procesu, na przykład sedymentacji
 • Co to jest O Definicja okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3
 • Co to jest obieg azotu Definicja azotu pomiędzy ekosystemami. Żyjące w glebie bakterie przyswajają azot atmosferyczny i syntetyzują związki organiczne, raczej aminokwasy
 • Co to jest obieg fosforu Definicja polegająca na przepływie poprzez biosferę fosforu. Fosfor w formie wodnych roztworów fosforanowych (w formie jonów fosforanowych, PO43
 • Co to jest obieg materii w przyrodzie Definicja fizyczna i chemiczna związków organicznych i nieorganicznych występująca pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Zalicza się do nich
 • Co to jest obieg siarki Definicja siarki ulegającej przemianie chemicznej w różnych procesach biochemicznych. Siarka wchodzi w skład komórek (tworzy tak zwany ekipy
 • Co to jest obieg węgla Definicja pierwiastka chemicznego i jego związków pomiędzy światem organicznym i nieorganicznym. Węgiel jest pierwiastkiem biogenetycznym, który
 • Co to jest obieg wody Definicja pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny, zwierzęta albo zbiorniki wraca w formie opadów
 • Co to jest obiektyw Definicja odwrócony i faktyczny obraz przedmiotu; stanowi go soczewka albo zespół soczewek lub układ soczewkowo-zwierciadlany
 • Co to jest objętość właściwa Definicja masy substancji wyrażona jako relacja objętości jakiegoś ciała do jego masy: v = {V\over M}, gdzie V - objętość ciała, M - masa ciała
 • Co to jest obszar ekologicznego zagrożenia Definicja na którym nastąpiła degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, takich jak powietrza, wody, gleby albo szaty roślinnej.zazwyczaj
 • Co to jest oceanobiologia Definicja oceanobiologia edukacja zajmująca się życiem mórz i oceanów i badaniem zjawisk i mechanizmów w nich zachodzących
 • Co to jest ochrona ex situ Definicja przedmiotów różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach sztucznych kontrolowanych poprzez człowieka. Przykładami są banki nasion różnych
 • Co to jest ochrona przyrody Definicja celu zachowanie, zgodne zastosowanie i odnawianie zasobów i składników przyrody, na przykład tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych
 • Co to jest ochrona wód Definicja zapobieganie, ograniczanie i usunięcie następstw zanieczyszczenia i zaśmiecania wód, jak także zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów
 • Co to jest ochrona gruntów rolnych i leśnych Definicja ograniczenie w użyciu gruntów rolnych i leśnych w innym celu niż produkcja rolna albo leśna. Wg ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
 • Co to jest organizmy eurybatyczne Definicja przystosowane do sporych różnic ciśnień, które żyją zarówno w płytkich, jak i głębokich warstwach zbiorników wodnych. Odpowiednikiem są
 • Co to jest ochrona powierzchni ziemi Definicja jak najlepszej jakości powierzchni ziemi, zwłaszcza poprzez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych i produkcyjnych
 • Co to jest ochrona przed hałasem Definicja najlepszego stanu akustycznego środowiska zwłaszcza poprzez zmniejszanie poziomu hałasu przynajmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
 • Co to jest ochrona przed odpadami Definicja minimalizacji powstawania odpadów i ich usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska z
 • Co to jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi Definicja elektromagnetycznymi zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych do dopuszczalnych
 • Co to jest organizmy stenofotyczne Definicja dużej wrażliwości na intensywność oświetlenia, wymagające jednorodnych warunków świetlnych, na przykład mroku
 • Co to jest organotropizm Definicja ustalonym narządem, który wspomaga dany narząd, hamuje jego degenerację, a nawet może wspomagać jego regenerację
 • Co to jest ochrona środowiska Definicja przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, na przykład ciekami przemysłowymi, środkami ochrony
 • Co to jest oczko Definicja gałęzi, tworzących drogę zamkniętą dla przepływu prądu;2) niewielkie i płytkie (do kilku metrów) zagłębienie terenu wypełnione wodą (albo
 • Co to jest odchody Definicja pokarmu w przewodzie pokarmowym, które jako zbyteczne są wydalane na zewnątrz organizmu. Złożona jest z celulozy, włókien elastycznych
 • Co to jest oddychanie Definicja żywy tlenu z powietrza albo wody i wydalanie do środowiska dwutlenku węgla. To jest złożony mechanizm zachodzący w mitochondriach żywych
 • Co to jest oddychanie beztlenowe Definicja rozkładu substancji organicznych bez udziału tlenu poprzez drobnoustroje i pasożyty przewodu pokarmowego, w trakcie którego wydziela się
 • Co to jest oddychanie tlenowe Definicja raczej cukrów, białek i tłuszczów) pod wpływem enzymów, w trakcie którego powstają produkty finalne: dwutlenek węgla i woda i uwalniana
 • Co to jest odkład Definicja wykorzystywany do rozmnażania wegetatywnego, który przykrywa się ziemią w celu ukorzenienia, a w dalszym ciągu odcina od rośliny
 • Co to jest odkształcenie sprężyste Definicja odkształcenie sprężyste odkształcenie znikające po usunięciu wywołujących je sił zewnętrznych, na przykład sprężyna
 • Co to jest organowce Definicja trzech zasadniczych części, jest to korzenia, łodygi i liści. Organy te pełnią określone funkcje. Prymitywnymi organowcami są mszaki, a
 • Co to jest odnawialne surowce Definicja naturalnie stałą dostępnością i dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile
 • Co to jest odpady Definicja substancje stałe powiązane z działalnością gospodarczą albo bytowaniem człowieka, które są uciążliwe dla środowiska. Problemy powiązane z
 • Co to jest odpady promieniotwórcze Definicja odpady materiałów stałych, ciekłych i gazowych, zawierające promieniotwórcze nuklidy, jest to jądra o ustalonym składzie protonów i
 • Co to jest odrętwienie Definicja temp. ciała występujący poprzez krótki moment u nie wszystkich zwierząt. Występuje zazwyczaj w trakcie odpoczynku dziennego (u wielu
 • Co to jest odżywianie Definicja substancji potrzebnych do wzrostu, rozwoju tkanek i utrzymania funkcji życiowych. Odznacza się organizmy samożywne (fotosyntetyzujące
 • Co to jest ognisko optyczne Definicja soczewki albo zwierciadła, gdzie (po przejściu poprzez soczewkę albo odbiciu od zwierciadła) skupiają się promienie świetlne albo ich
 • Co to jest ogniwo Leclanchego Definicja jedną elektrodę stanowi cylinder z blachy cynkowej, a drugą pałeczka węglowa, umieszczona wewnątrz cylindra z trocinami nasączonymi
 • Co to jest ogniwo wodorowe Definicja następuje bezpośrednia przemiana energii chemicznej w energię elektryczną w trakcie reakcji łączenia wodoru z tlenem. To jest specyficzny
 • Co to jest okna atmosferyczne Definicja elekromagnetycznych przepuszczanych poprzez atmosferę ziemską. Odznacza się zakresy: 3000-20 000 A (okno optyczne), 8· 10-6-1.3·10-10 m
 • Co to jest okres utajenia Definicja moment utajenia przedział czasu, gdzie występujący w organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych
 • Co to jest okresowy układ pierwiastków Definicja wszystkich pierwiastków chemicznych w tablicy odpowiednio z ich periodyczną powtarzalnością właściwości chemicznych i fizycznych
 • Co to jest okrzemki Definicja barwy brunatnożółtawej, zawierające chlorofil a i trochę chlorofilu c, karoten, ksantofil i żółtobrunatne karotenoidy. Ich ścianki
 • Co to jest olej Definicja olej substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego albo mineralnego, palna, lepka i nierozpuszczalna w wodzie, odczyn bez zaangażowania
 • Co to jest olej napędowy Definicja naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów, raczej parafin C14H30 do C20H48. Używa się go do napędu silników wysokoprężnych Diesla
 • Co to jest olej pędny Definicja naftowej, ciecz w kolorze słomkowożółtym o zakresie temp. wrzenia 180-370°C, użytkowana do napędu silników wysokoprężnych Diesla
 • Co to jest oligofagi Definicja kilkoma gatunkami roślin albo zwierząt, na przykład stonka ziemniaczana żyjąca tylko na roślinach psiankowych
 • Co to jest organy ochrony środowiska Definicja administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, należycie do ich właściwości określonej w ustawie z
 • Co to jest ornitogamia Definicja ornitogamia, ornitofilia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry
 • Co to jest ołów Definicja gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość = 11
 • Co to jest omomierz Definicja omomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru oporu elektrycznego
 • Co to jest opary Definicja rozproszone w powietrzu (dym);2) pary wydzielane poprzez kwasy, które tworzą w powietrzu obłoki w rezultacie oddziaływania par kwasu z parą
 • Co to jest opornica Definicja elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z
 • Co to jest opornik suwakowy Definicja elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z
 • Co to jest opór ośrodka Definicja opór ośrodka hamowanie ruchu ciała poruszającego się w ośrodku. Powodem oporu ośrodka jest jego lepkość, która skutkuje utraty energii ciała
 • Co to jest oprzęd Definicja albo zarodki wielu zwierząt (na przykład owadów, pijawek) przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Służy on do odżywiania zarodków dzięki
 • Co to jest optyka fizjologiczna Definicja optyka fizjologiczna, optyka oka dział optyki zajmujący się procesem widzenia
 • Co to jest organelle Definicja pełniące ustaloną funkcję biochemiczną. Organellami komórki są: mitochondria, plastydy, wodniczki i inne
 • Co to jest organizacje światowe ochrony środowiska Definicja utworzone poprzez ONZ wyspecjalizowane organizacje, których zadaniem jest rozwiązywanie różnych problemów środowiskowych i zdrowia
 • Co to jest organizmalizm Definicja przyjmująca jako zasadę całościowe traktowanie żywego organizmu, który stanowi wysoce zintegrowany układ żywy, a jego właściwości nie da
 • Co to jest orzęski Definicja pierwotniaki o skomplikowanej budowie powierzchni ciała. Organellami ruchu są orzęski. Cechują się obecnością dwu różnych typów jąder
 • Co to jest osad paraliczny Definicja osad paraliczny osad nagromadzony w lagunach i zalewach, jeziorach i bagnach nadmorskich
 • Co to jest osadniki ziemne Definicja wykorzystywane w zakładach przeróbczych węgla i rud do składowania uwodnionych odpadów drobnoziarnistych. Po sedymentacji osad i wodę usuwa
 • Co to jest oskórek Definicja naskórka osłaniający ciało wielu bezkręgowców przed mechanicznym uszkodzeniem, inwazją bakterii albo innych mikroorganizmów. Występuje na
 • Co to jest osmoza Definicja cząsteczek rozpuszczalnika poprzez półprzepuszczalną przegrodę od roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Poprzez
 • Co to jest osteoblasty Definicja okrągłe i owalne komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej w momencie budowy młodych kości i jej regeneracji po
 • Co to jest osteocyty Definicja i wydłużone komórki tkanki kostnej (wielkości 20-50 m) leżące w jamkach kostnych, powstające z osteoblastów w momencie tworzenia się kości
 • Co to jest ostoja Definicja ostoja miejsce o uwarunkowaniach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt albo grzybów zagrożonych wyginięciem albo rzadkich gatunków
 • Co to jest Osuwisko Definicja ziemi, w tym mas skalnych, które może być wywołane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, na przykład intensywnymi deszczami, budowa
 • Co to jest owady Definicja stawonogów, których ciało zbudowane jest z głowy, tułowia i odwłoku. Całe ciało pokrywa chitynowy oskórek, zazwyczaj zesklerotyzowany. Na
 • Co to jest ozon Definicja trójatomowej cząsteczce (O3). Jest niebieskim, niepalnym gazem, o zapachu powietrza po burzy (powstaje w temp. łuku elektrycznego w trakcie
 • Co to jest ozonowanie Definicja ozonowanie wprowadzanie ozonu do powietrza, wody albo ścieków w celach dezynfekcyjnych i technologicznych
 • Co to jest odczynnik Definicja odczynnik związek chemiczny stosowany do przeprowadzenia odpowiedniej reakcji chemicznej, na przykład kwas
 • Co to jest oczyszczanie ścieków Definicja na usunięciu ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych odpowiednio z określonymi wymogami
 • Co to jest odbicie fal Definicja zmianie kierunku fali docierającej do granicy rozdziału dwóch ośrodków i ponowne rozprzestrzenianie się jej w ośrodku, z którego dotarła
 • Co to jest odpylanie Definicja odpylanie czynność polegająca na usunięciu pyłów zawieszonych w gazach spalinowych, przemysłowych i w powietrzu
 • Co to jest obraz pozorny Definicja powstaje na przecięciu się promieni geometrycznych, poprowadzonych w kierunku przeciwnym do ich biegu, przechodzących poprzez układ
 • Co to jest optyka falowa Definicja optyka falowa dział optyki opisujący dyfrakcję, interferencję i polaryzację na gruncie falowej natury światła
 • Co to jest orientacja Definicja orientacja kierunek położenia obiektu względem otoczenia
 • Co to jest orzech Definicja orzech suchy owoc o zdrewniałej owocni
 • Co to jest ogniwo Definicja ogniwo źródło stałego prądu elektrycznego, który powstaje w rezultacie zachodzących reakcji chemicznych albo zjawisk optycznych
 • Co to jest okres połowicznego rozpadu Definicja którym w rezultacie rozpadu liczba jąder promieniotwórczych N zmniejszy się do połowy ich wartości początkowej N =1/2 N0. Rozpad N0 jąder
 • Co to jest organizmy stenoksybiotyczne Definicja organizmy stenoksybiotyczne organizmy przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle ustalonym przedziale zawartości tlenu w wodzie
 • Co to jest owadobójcze środki Definicja owadobójcze środki substancje chemiczne użytkowane do zwalczania szkodliwych owadów. Działają zabójczo albo ograniczają rozród
 • Co to jest ombrofile Definicja ombrofile rośliny przystosowane do długookresowych i mocnych opadów atmosferycznych
 • Co to jest optyka oka Definicja optyka oka, optyka fizjologiczna dział optyki zajmujący się procesem widzenia
 • Co to jest odruch bezwarunkowy Definicja odruch bezwarunkowy wrodzona reakcja na impuls
 • Co to jest optimum ekologiczne Definicja optimum ekologiczne zakres wartości danego czynnika, przy którym organizm najefektywniej spełnia funkcje życiowe
 • Co to jest obciążenie genetyczne Definicja umiejętności przystosowawczych populacji spowodowany wystąpieniem negatywnych genów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mogą je
 • Co to jest obciążenie elektryczne Definicja obciążenie elektryczne całkowita moc pobierana ze źródła energii elektrycznej poprzez zespół dołączonych odbiorników energii
 • Co to jest obieg tlenu Definicja się tlenu w cyklu zamkniętym pomiędzy organizmami a ich środowiskiem życia. Tlen uwalniany w procesie fotosyntezy roślin dostaje się do
 • Co to jest obraz rzeczywisty Definicja powstaje na ekranie albo siatkówce oka w rezultacie przecięcia się promieni przechodzących poprzez układ optyczny (oko
 • Co to jest ornitofauna Definicja ornitofauna ogół gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska, gdzie one żyją
 • Co to jest obszary chronionego krajobrazu Definicja różnych typach ekosystemów. Atrakcyjne krajobrazowo i poświęcone raczej do zagospodarowania turystycznego. Zakres ochrony zakazuje
 • Co to jest ocean Definicja oblewają stałe lądy powierzchni kuli ziemskiej. Odznacza się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki i Ocean Indyjski. Zajmują one około 71
 • Co to jest okruch Definicja okruch, odłamek kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły
 • Co to jest ochrona powietrza Definicja najlepszej jakości powietrza, zwłaszcza poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo
 • Co to jest oczy Definicja światło. Zazwyczaj występują parami i są wypełnione płynem i mają kształt sferyczny. Światło załamuje się na rogówce, przechodzi poprzez
 • Co to jest okres godowy Definicja kopulację zwierząt, gdzie zwierzęta przyjmują szaty godowe, odbywają toki, wabią partnerów głosem (śpiew ptaków, koncerty żab, ćwierkanie
 • Co to jest omega Definicja w układzie jednostek SI. Przewodnik elektryczny ma opór 1, jeżeli napięcie przyłożone pomiędzy jego końcami wywołuje przepływ prądu o
 • Co to jest organizmy kwarantannowe Definicja znajdujące się na liście kwarantannowej, wobec których stosuje się regulaminy prawne opierające na niedopuszczeniu do ich wprowadzania i
 • Co to jest organizmy wapieniolubne Definicja organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku alkalicznym (o pH >8) zawierającym węglany wapnia. Należą do nich rośliny (kalcyfity, na
 • Co to jest osad surowy Definicja osad surowy osad wydzielony ze ścieków i niepoddany dalszej obróbce
 • Co to jest oologia Definicja badaniem jaj ptaków, ich cechach gatunkowych, powodach zmienności tych cech w obrębie jednego gatunku i pomiędzy gatunkami. Badania te
 • Co to jest opad pyłu Definicja jednostkę powierzchni pośrodku ustalonej jednostki czasu. Wykorzystuje się ją do oceny stopnia zapylenia powietrza, na przykład
 • Co to jest opalescencja Definicja opalescencja rozproszenie światła spowodowane niejednorodnością ośrodka fizycznego, na przykład rozpraszanie światła w ośrodkach mętnych
 • Co to jest optyka Definicja zjawiskami emisji, propagacji i absorpcji światła poprzez materię. Obejmuje badania promieniowania elektromagnetycznego o długości fal w
 • Co to jest organizm żywy Definicja roślinna albo zwierzęca) wykazująca wszelakie cechy życia, jest to umiejętność przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Substancje
 • Co to jest osady czynne Definicja mikroorganizmów, raczej bakterii i pierwotniaków, zbierające się na powierzchni szczątków organicznych zawartych w ściekach w formie
 • Co to jest osmotyczne ciśnienie Definicja występujące na granicy dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych półprzepuszczalną przegrodą. Na przykład w komórkach przegrodę
 • Co to jest osocze Definicja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7
 • Co to jest ośrodek sprężysty Definicja ośrodek sprężysty ośrodek, gdzie usuwanie czynnika zaburzającego skutkuje powrót do stanu przed zaburzeniem
 • Co to jest owocnia Definicja ze ścian zalążni słupka kwiatowego, składająca się z trzech warstw: wewnętrznej, tak zwany endokarpu, środkowej, tak zwany mezokarpu i
 • Co to jest ozonosfera Definicja o dużej zawartości ozonu (tlenu trójatomowego). Rozciąga się na wysokości 20-50 km. Absorbuje promieniowanie o długości fal: 2200-3000 Å
 • Co to jest odkażanie gleby Definicja jest zniszczenie patogenów glebowych (pasożytniczych bakterii, wirusów albo grzybów wywołujących dolegliwości) i szkodników glebowych
 • Co to jest olej opałowy Definicja pochodzących z destylacji ropy naftowej. W zależności od własności fizycznych (zakres temp. wrzenia, gęstość) może być użytkowany jako
 • Co to jest ośrodek izotropowy Definicja ośrodek izotropowy ośrodek o jednakowych własnościach fizycznych we wszystkich kierunkach
 • Co to jest optyczny układ Definicja optycznych (soczewek, pryzmatów, zwierciadeł) wykorzystywany do tworzenia obrazu przedmiotu albo analizy wiązki światła emitowanego poprzez
 • Co to jest oskrzele Definicja kręgowców lądowych wchodzące do płuc w formie coraz drobniejszych i liczniejszych przewodów doprowadzających powietrze
 • Co to jest odwadnianie osadu Definicja odwadnianie osadu pomniejszenie do 50% zawartości wody w osadzie
 • Co to jest ornitofilia Definicja ornitofilia, ornitogamia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry
 • Co to jest oswojenie Definicja oswojenie bezlękowy kontakt zwierzęcia z człowiekiem wywołany ich stałym obcowaniem
 • Co to jest ornitologia Definicja ornitologia edukacja o budowie i życiu ptaków
 • Co to jest oczyszczalnia ścieków Definicja oczyszczalnia ścieków urządzenie wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
 • Co to jest ogniskowa Definicja ogniskowa odległość ogniska optycznego od zwierciadła albo soczewki
 • Co to jest opad atmosferyczny Definicja powierzchnię Ziemi wody (ciekłej albo zestalonej) w formie kropli wody, igiełek lodu, płatków śniegu albo gradowin
 • Co to jest ornitochoria Definicja ornitochoria rozsiewanie nasion roślin poprzez ptaki żywiące się nimi
 • Co to jest osobnik Definicja osobnik, indywiduum pojedynczy okaz określonej zbiorowości zdolny do samodzielnego życia
 • Co to jest owadopylność Definicja kwiatów poprzez owady. Największą rolę w zapylaniu odgrywają pszczoły, osy, trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze. Barwne kwiaty wytwarzają
 • Co to jest owadożerne rośliny Definicja zielone przystosowane do chwytania drobnych organizmów zwierzęcych i ich trawienia dzięki odpowiednich enzymów. Żyją w siedliskach ubogich
 • Co to jest organizmy stenobatyczne Definicja przystosowane do życia w wąskim przedziale głębokości wody, na przykład tylko w płytkich wodach albo w głębinach morskich
 • Co to jest osady denne Definicja cząstki mineralne (seston) opadające na dno zbiornika wodnego (sedymentacja), które tworzą etapowo coraz grubszą warstwę osadów. Prowadzi
 • Co to jest oscylator Definicja oscylator urządzenie do generowania drgań mechanicznych albo elektrycznych
 • Co to jest otulina Definicja otulina pas lasu (albo innych roślin) izolujący różne obiekty leśne, na przykład rezerwaty, plantacje nasienne itp
 • Co to jest oznaczać Definicja oznaczać wykonać testy chemiczne, opierając się na których ustala się skład badanej próbki, na przykład zawartość metalu w rudzie
 • Co to jest ozonizator Definicja ozonizator urządzenie, gdzie w trakcie wyładowań elektrycznych bez iskrzenia w gazowym tlenie wytwarza się ozon
 • Co to jest ośrodek Definicja ośrodek środowisko, gdzie coś się skupia
 • Co to jest odkształcenie plastyczne Definicja odkształcenie plastyczne odkształcenie, które nie znika po usunięciu sił zewnętrznych, na przykład plastelina
 • Co to jest ogon Definicja ogon tylna część ciała kręgowców zbudowana z kręgów
 • Co to jest opiłki Definicja opiłki drobne cząstki powstające w trakcie obróbki metalu
 • Co to jest organizmy stenojonowe Definicja organizmy stenojonowe organizmy żywe przystosowane do życia w wąskich granicach stężenia jonów wodorowych
 • Co to jest osmometr Definicja osmometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia osmotycznego
 • Co to jest osuszać Definicja osuszać usuwać wodę z powierzchni ciała
 • Co to jest orbita Definicja orbita tor, po którym porusza się ciało niebieskie w polu sił grawitacji albo elektron wokół jądra pod wpływem sił kulombowskich
 • Co to jest organiczny Definicja organiczny ustalenie wszystkich związków węgla, niezależnie od wymienionych w haśle nieorganiczny
 • Co to jest osad pelagiczny Definicja osad pelagiczny osad nagromadzony w głębokich morzach, na przykład muły szare, zielone, wapienne itp
 • Co to jest osad stabilizowany Definicja osad stabilizowany przetworzony osad, który jest nieuciążliwy dla środowiska
 • Co to jest osad wysuszony Definicja osad wysuszony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie suszenia termicznego
 • Co to jest oczerety Definicja wysokich roślin błotnych porastających brzegi wód i tereny bagienne. Przykładową rośliną tego zbiorowiska jest oczeret jeziorny
 • Co to jest okres fermentacji Definicja moment fermentacji przedział czasu konieczny do rozkładu substancji organicznych zawartych w osadzie
 • Co to jest okres inkubacji Definicja moment inkubacji przedział czasu od wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych w organizmie
 • Co to jest opal Definicja zawartości wody (SiO2· nH2O). Minerał bezbarwny, biały albo zabarwiony. Odmiany o niebrzydkich barwach są stosowane jako kamienie
 • Co to jest opornik fotoelektryczny Definicja przyrząd półprzewodnikowy, którego oporność wymienia się pod wpływem zmian natężenia padającego na niego światła
 • Co to jest opór Definicja występująca w trakcie wprawiania ciał w ruch, skierowana przeciwnie do kierunku ruchu w środowisku płynnym albo w kontakcie z ciałem stałym
 • Co to jest opór czynny elektryczny Definicja charakteryzująca własności elektryczne przewodnika, której miarą jest relacja różnicy potencjałów U pomiędzy końcami przewodnika do
 • Co to jest opór środowiska Definicja impulsy środowiska nie umożliwiające rozmnożenie się populacji do maksymalnej liczebności, na przykład ulewy, gwałtowne spadki temperatur
 • Co to jest organizacje ekologiczne Definicja organizacje ekologiczne organizacje socjalne, których statutowym celem jest ochrona środowiska
 • Co to jest organizmy fotosyntetyzujące Definicja autotroficzne, wykorzystujące mechanizm fotosyntezy do produkcji materii organicznej ze związków nieorganicznych
 • Co to jest organizmy cudzożywne Definicja organizmy cudzożywne heterotrofy, organizmy heterotroficzne
 • Co to jest organizmy euryhydryczne Definicja organizmy euryhydryczne organizmy o małej wrażliwości na zmiany wilgotności
 • Co to jest organizmy heterotroficzne Definicja organizmy heterotroficzne organizmy cudzożywne, których substancje odżywcze stanowią inne organizmy roślinne albo zwierzęce żywe albo martwe
 • Co to jest osad litoralny Definicja osad litoralny osad nagromadzony w płytkich wodach przybrzeżnych
 • Co to jest osad nerytyczny Definicja osad nerytyczny osad nagromadzony na dnie płytkich mórz
 • Co to jest obciążenie mechaniczne Definicja obciążenie mechaniczne wpływ sił zewnętrznych na dane ciało, na przykład wpływ siły tarcia na ruch ciała
 • Co to jest oddziaływanie Definicja wpływ wzajemny wpływ stanu obiektów fizycznych (atomów, elektronów) na stan innych obiektów fizycznych wyrażony opisem ilościowym
 • Co to jest oddziaływanie elektromagnetyczne Definicja wpływ elektromagnetyczne wpływ występujące pomiędzy ładunkami elektrycznymi i momentami magnetycznymi
 • Co to jest oddziaływanie grawitacyjne Definicja wpływ grawitacyjne wpływ opisane prawem powszechnego ciążenia Newtona. Skutkuje wzajemne przyciąganie wszystkich ciał w przyrodzie
 • Co to jest odkształcenie Definicja zmiana geometrycznego kształtu lub wymiaru ciała albo jego części. Odznacza się odkształcenie sprężyste (chwilowe) i plastyczne (trwałe
 • Co to jest odłamek Definicja odłamek, okruch kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły
 • Co to jest odłóg Definicja odłóg grunt orny nieuprawiany i nieobsiewany poprzez następne kilka lat
 • Co to jest odpływ Definicja odpływ okresowo powtarzające się obniżenie poziomu wody w morzach i oceanach spowodowane polem grawitacyjnym Księżyca
 • Co to jest odruch Definicja odruch reakcja organizmu na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego
 • Co to jest ogniwo fotoelektryczne Definicja elektrycznego, gdzie energia świetlna zamieniona jest na energię elektryczną w rezultacie zjawiska fotoelektrycznego
 • Co to jest ogród botaniczny Definicja ogród botaniczny teren, gdzie hoduje się dla celów naukowo-dydaktycznych rośliny różnych obszarów geograficznych
 • Co to jest ogród zoologiczny Definicja do hodowli i wystawy zwierząt z różnych rejonów geograficznych. Służy do badań naukowych i edukacyjnych ludzi
 • Co to jest okolica Definicja okolica region rozciągający się wokół określonego miejsca, na przykład okolica Gdańska, okolica Wieżycy
 • Co to jest okres wegetacyjny Definicja występują sprzyjające do rozwoju roślinności warunki (ciepło, wilgoć). W Polsce trwa on od zakwitania leszczyny do żółknięcia i opadania
 • Co to jest oksydowanie metali Definicja oksydowanie metali utlenianie powierzchni metali; utworzona cienka warstewka tlenku metalu chroni go przed korozją
 • Co to jest olej mineralny Definicja olej mineralny olej otrzymywany z ropy naftowej; stanowi go mieszanina węglowodorów
 • Co to jest olej smarny Definicja olej smarny lepka substancja ciekła użytkowana jako smar, zmniejszająca tarcie między współpracującymi elementami mechanicznymi
 • Co to jest oles Definicja oles formacja roślinna obniżonych dolin rzecznych (łęg), których kluczowym drzewem jest olsza czarna
 • Co to jest opór właściwy Definicja opór właściwy opór aktywny stawiany przepływowi prądu poprzez przewodnik o długości 1 m i przekroju 1 m2
 • Co to jest ochrona in situ Definicja ochrona in situ zakładnie parków narodowych i rezerwatów w celu zachowania różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach naturalnych
 • Co to jest oczyszczanie Definicja oczyszczanie mechanizm, gdzie następuje usuwanie domieszek z substancji, na przykład oczyszczanie żelaza znajdującego się w rudzie
 • Co to jest odbarwienie Definicja odbarwienie mechanizm, gdzie następuje przekształcenie związku albo roztworu barwnego w bezbarwny
 • Co to jest odbiornik Definicja odbioru różnych sygnałów i przetwarzania ich na inne typy energii, na przykład mikrofon zamienia sygnał akustyczny na elektryczny
 • Co to jest odczynniki Definicja związki chemiczne stosowane w reakcjach (przemianach) chemicznych, na przykład sód, kwas siarkowy. Czołowym producentem chemikaliów w
 • Co to jest oddzielacz Definicja oddzielacz naczynie przepuszczające jeden rodzaj płynu, a zatrzymujące inny rodzaj
 • Co to jest ozimina Definicja ozimina zboże pochodzące z jesiennego siewu, na przykład żyto
 • Co to jest objętość molowa Definicja poprzez 1 mol danej substancji, na przykład objętość 1 mola gazu doskonałego w temp. 0°C (pod ciśnieniem 1 atmosfery) wynosi 22.4 dm3
 • Co to jest obumieranie Definicja obumieranie, nekrobioza powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi
 • Co to jest osiadłe organizmy Definicja przytwierdzone do danego podłoża poprzez całe własne życie, na przykład rośliny i nie wszystkie zwierzęta (gąbki
 • Co to jest odczyn gleby Definicja wodorowych w glebie, określany parametrem pH. Jeśli w roztworze glebowym przeważają jony tlenku wodoru OH (pH > 7.2), to odczyn gleby jest
 • Co to jest odmiana Definicja organizmów żywych, niższa od podgatunku. Odmiany danego gatunku różnią się drobnymi cechami, na przykład barwą kwiatów
 • Co to jest oaza Definicja oaza region z roślinnością na pustyni albo półpustyni istniejący w sąsiedztwie wód słodkich (źródeł albo kanałów
 • Co to jest okap drzewostanu, sklepienie drzewostanu Definicja drzewostanu warstwa koron najwyższego piętra drzewostanu, oddzielająca wnętrze lasu wspólnie z jego odrębnym mikroklimatem od zewnętrznych
 • Co to jest okluzja Definicja ciała stałe, na przykład wodoru poprzez pallad;2) zdarzenie łączenia się frontów atmosferycznych, opierające na tym, że front zimny dogania
 • Co to jest organizmy allochtoniczne Definicja organizmy żywe żyjące obecnie w danym ekosystemie, na przykład roślina iglica pospolita występująca w Polsce, a pochodząca z obszaru
 • Co to jest opóźniacz Definicja opóźniacz, spowalniacz substancja użytkowana w celu pomniejszenia szybkości reakcji
 • Co to jest opad promieniotwórczy Definicja promieniotwórcze pochodzące z atmosfery skażonej eksplozją atomową bądź awarią jądrową elektrowni i tym podobne Odznacza się opad: lokalny
 • Co to jest odwadnianie Definicja cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O (200\noru C
 • Co to jest oktawa Definicja częstotliwości użytkowana w akustyce i muzyce. Przedział (interwał) częstotliwości jest oktawą, jeżeli relacja częstotliwości krańcowych
 • Co to jest onkologia Definicja onkologia edukacja o nowotworach i metodach ich leczenia
 • Co to jest osteoklasty Definicja wielojądrzaste komórki (wielkości 30-100 m) posiadające umiejętność rozpuszczania kości i resorpcji tkanki kostnej
 • Co to jest odruch warunkowy Definicja odruch warunkowy reakcja na impuls, która powstaje pod wpływem własnego doświadczenia
 • Co to jest orkan Definicja orkan, huragan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta
 • Co to jest obraz optyczny Definicja znajdujący się w innym miejscu przestrzeni niż położenie tego przedmiotu, powstaje w rezultacie przejścia poprzez obiektyw promieni
 • Co to jest odpady komunalne Definicja działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku miejskim. Do fundamentalnych składników odpadów należą: substancje organiczne
 • Co to jest owoc Definicja zawierający w swoim wnętrzu nasiona, zbudowany jest z owocni, jest to przekształconej ściany zalążni słupka, i nasion, jest to
 • Co to jest organizmy stenohydryczne Definicja organizmy stenohydryczne organizmy żywe przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle określonej wilgotności
 • Co to jest ochrona gatunkowa Definicja celem jest zabezpieczenie dziko żyjących roślin i zwierząt, występujących rzadko lub zagrożonych wyniszczeniem poprzez działalność
 • Co to jest osteologia Definicja osteologia dział anatomii człowieka i zwierząt zajmujący się ich kośćcem
 • Co to jest ostrów Definicja ostrów wyspa na rzece albo jeziorze
 • Co to jest oświetlenie naturalne Definicja oświetlenie naturalne oświetlenie pochodzące od Słońca
 • Co to jest obwałowanie Definicja obwałowanie wał ziemny usypany wokół (wzdłuż) chronionego obiektu w celu zabezpieczenia go przed powodzią itp
 • Co to jest odblask Definicja odblask światło odbite od powierzchni gładkiej; refleks
 • Co to jest organizmy autotroficzne Definicja zdolne do wytwarzania własnej materii organicznej z substancji nieorganicznych. Podzielone są na fotosyntetyzujące (rośliny zielone) i
 • Co to jest organizmy euryjonowe Definicja małej wrażliwości na zmiany odczynu wody, które są zdolne do życia w szerokim przedziale stężenia jonów wodoru (pH
 • Co to jest organizmy euryoksybiotyczne Definicja organizmy euryoksybiotyczne organizmy żywe o małej wrażliwości na liczba wolnego tlenu zawartego w środowisku wodnym
 • Co to jest organizmy niwalne Definicja śniegu, na przykład skoczogonki, wrotki, nicienie, muchówki i nie wszystkie glony, które wywołują w trakcie zakwitów zabarwienie śniegu na
 • Co to jest osady ściekowe Definicja osady ściekowe osady pozyskiwane w procesie oczyszczania ścieków
 • Co to jest owicydy Definicja owicydy substancje chemiczne, zaliczane do pestycydów, użytkowane do niszczenia jaj szkodników roślin i pasożytów zwierzęcych
 • Co to jest organizmy euryfotyczne Definicja niewiele wrażliwe na intensywność oświetlenia, które są zdolne do życia w środowisku nasłonecznionym, lecz także mrocznym i ciemnym
 • Co to jest organogeneza Definicja organów, który zaczyna się w momencie rozwoju zarodkowego i może rozciągać się na moment rozwoju pozazarodkowego
 • Co to jest owocostan Definicja owocostan zestaw owoców, które powstały z jednego kwiatostanu, na przykład tworzą go maliny, banany
 • Co to jest ochrona biologiczna Definicja ochrona biologiczna sposób zwalczania szkodników roślin poprzez ich naturalnych drapieżników
 • Co to jest odcieki Definicja odcieki odpady w stanie płynnym pochodzące z rozpuszczenia odpadów na składowisku
 • Co to jest osad limniczny Definicja osad limniczny osad powstały na dnie jeziora
 • Co to jest ocet Definicja ocet roztwór kwasu octowego (CH3COOH) o stężeniu 3-3.5% (o. stołowy) albo 6% (o. spirytusowy

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna, Owocostan, Organogeneza, Organizmy Euryfotyczne, Owicydy, Osady Ściekowe, Organizmy Niwalne, Organizmy co to znaczy.

Słownik Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna co to jest.