Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna, Owocostan, Organogeneza, Organizmy Euryfotyczne.
ocet osad limniczny odcieki co to jest

Definicje fizyka na O

 • Co to jest osad ściekowy Definicja osad ściekowy osad wydzielony ze ścieków w procesie sedymentacji co to jest.
 • Co to jest okres Definicja moment przedział czasu, po którym następuje repetycja zjawiska definicja.
 • Co to jest okres geologiczny Definicja moment geologiczny przedział czasu w dziejach geologicznych Ziemi. Kilka okresów stanowi erę geologiczną co znaczy.
 • Co to jest organizmy chemosyntezujące Definicja organizmy chemosyntezujące organizmy autotroficzne, wykorzystujące do wytwarzania materii organicznej energię nie wszystkich związków nieorganicznych słownik.
 • Co to jest odwilż Definicja odwilż okresowe ocieplenie w zimie powodujące topnienie śniegu znaczenie.
 • Co to jest osad zagęszczony Definicja osad zagęszczony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie zagęszczenia czym jest.
 • Co to jest organizmy autochtoniczne Definicja organizmy autochtoniczne organizmy pochodzące i obecnie żyjące w danym ekosystemie, na przykład występujące w Polsce poziomka i lipa co to jest.
 • Co to jest obornik Definicja obornik, mierzwa przefermentowane stałe i płynne odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką. Używa się go jako nawóz naturalny do nawożenia gleby definicja.
 • Co to jest oddziaływanie magnetyczne Definicja wpływ pomiędzy ciałami, gdzie momenty magnetyczne są różne od zera. Wpływ to dzieje się przy udziale pola magnetycznego wytworzonego poprzez momenty co znaczy.
 • Co to jest odnowa wody Definicja odnowa wody technologiczne odzyskanie wody ze ścieków i jej powtórne zastosowanie dla celów przemysłowych, gospodarczych albo konsumpcyjnych słownik.
 • Co to jest odporność Definicja organizmu, gdzie zdolny jest on przeciwstawić się szkodliwym czynnikom środowiska zewnętrznego, na przykład inwazji chorób, pasożytów albo ich jadów, braku znaczenie.
 • Co to jest osad Definicja nierozpuszczalna stała substancja wytrącająca się z roztworu (na przykład wody) w rezultacie przebiegającej w nim reakcji albo procesu, na przykład czym jest.
 • Co to jest O Definicja IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 8 i masie atomowej 16. Bezbarwny gaz, bez smaku i zapachu. Jego gęstość wynosi 1.429 g·dm-3, temp co to jest.
 • Co to jest obieg azotu Definicja krążenie różnych związków azotu pomiędzy ekosystemami. Żyjące w glebie bakterie przyswajają azot atmosferyczny i syntetyzują związki organiczne, raczej definicja.
 • Co to jest obieg fosforu Definicja przemiana fizykochemiczna polegająca na przepływie poprzez biosferę fosforu. Fosfor w formie wodnych roztworów fosforanowych (w formie jonów fosforanowych co znaczy.
 • Co to jest obieg materii w przyrodzie Definicja przyrodzie przemiana fizyczna i chemiczna związków organicznych i nieorganicznych występująca pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Zalicza się do nich słownik.
 • Co to jest obieg siarki Definicja krążenie w przyrodzie siarki ulegającej przemianie chemicznej w różnych procesach biochemicznych. Siarka wchodzi w skład komórek (tworzy tak zwany ekipy znaczenie.
 • Co to jest obieg węgla Definicja krążenie węgla jako pierwiastka chemicznego i jego związków pomiędzy światem organicznym i nieorganicznym. Węgiel jest pierwiastkiem biogenetycznym, który czym jest.
 • Co to jest obieg wody Definicja wody w przyrodzie pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny, zwierzęta albo zbiorniki wraca w formie opadów co to jest.
 • Co to jest obiektyw Definicja obiektyw układ optyczny tworzący odwrócony i faktyczny obraz przedmiotu; stanowi go soczewka albo zespół soczewek lub układ soczewkowo-zwierciadlany definicja.
 • Co to jest objętość właściwa Definicja objętość jednostki masy substancji wyrażona jako relacja objętości jakiegoś ciała do jego masy: v = {V\over M}, gdzie V - objętość ciała, M - masa ciała co znaczy.
 • Co to jest obszar ekologicznego zagrożenia Definicja ekologicznego zagrożenia region, na którym nastąpiła degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, takich jak powietrza, wody, gleby albo szaty roślinnej słownik.
 • Co to jest oceanobiologia Definicja oceanobiologia edukacja zajmująca się życiem mórz i oceanów i badaniem zjawisk i mechanizmów w nich zachodzących znaczenie.
 • Co to jest ochrona ex situ Definicja zachowanie pewnych przedmiotów różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach sztucznych kontrolowanych poprzez człowieka. Przykładami są banki nasion różnych czym jest.
 • Co to jest ochrona przyrody Definicja działalność mająca na celu zachowanie, zgodne zastosowanie i odnawianie zasobów i składników przyrody, na przykład tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych co to jest.
 • Co to jest ochrona wód Definicja działanie mające na celu zapobieganie, ograniczanie i usunięcie następstw zanieczyszczenia i zaśmiecania wód, jak także zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów definicja.
 • Co to jest ochrona gruntów rolnych i leśnych Definicja rolnych i leśnych ograniczenie w użyciu gruntów rolnych i leśnych w innym celu niż produkcja rolna albo leśna. Wg ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie co znaczy.
 • Co to jest organizmy eurybatyczne Definicja eurybatyczne organizmy przystosowane do sporych różnic ciśnień, które żyją zarówno w płytkich, jak i głębokich warstwach zbiorników wodnych. Odpowiednikiem są słownik.
 • Co to jest ochrona powierzchni ziemi Definicja ziemi zapewnienie jak najlepszej jakości powierzchni ziemi, zwłaszcza poprzez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych i produkcyjnych znaczenie.
 • Co to jest ochrona przed hałasem Definicja hałasem zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska zwłaszcza poprzez zmniejszanie poziomu hałasu przynajmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on czym jest.
 • Co to jest ochrona przed odpadami Definicja odpadami określenie zasad minimalizacji powstawania odpadów i ich usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska co to jest.
 • Co to jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi Definicja polami elektromagnetycznymi zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych do dopuszczalnych, gdy nie są definicja.
 • Co to jest organizmy stenofotyczne Definicja organizmy stenofotyczne organizmy o dużej wrażliwości na intensywność oświetlenia, wymagające jednorodnych warunków świetlnych, na przykład mroku co znaczy.
 • Co to jest organotropizm Definicja organotropizm lek ściśle związany z ustalonym narządem, który wspomaga dany narząd, hamuje jego degenerację, a nawet może wspomagać jego regenerację słownik.
 • Co to jest ochrona środowiska Definicja dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, na przykład ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin i znaczenie.
 • Co to jest oczko Definicja połączonych ze sobą gałęzi, tworzących drogę zamkniętą dla przepływu prądu;2) niewielkie i płytkie (do kilku metrów) zagłębienie terenu wypełnione wodą (albo czym jest.
 • Co to jest odchody Definicja resztki niestrawionego pokarmu w przewodzie pokarmowym, które jako zbyteczne są wydalane na zewnątrz organizmu. Złożona jest z celulozy, włókien elastycznych co to jest.
 • Co to jest oddychanie Definicja pobieranie poprzez organizm żywy tlenu z powietrza albo wody i wydalanie do środowiska dwutlenku węgla. To jest złożony mechanizm zachodzący w mitochondriach definicja.
 • Co to jest oddychanie beztlenowe Definicja beztlenowe mechanizm rozkładu substancji organicznych bez udziału tlenu poprzez drobnoustroje i pasożyty przewodu pokarmowego, w trakcie którego wydziela się co znaczy.
 • Co to jest oddychanie tlenowe Definicja mechanizm utleniania (raczej cukrów, białek i tłuszczów) pod wpływem enzymów, w trakcie którego powstają produkty finalne: dwutlenek węgla i woda i uwalniana słownik.
 • Co to jest odkład Definicja krzewów i drzew wykorzystywany do rozmnażania wegetatywnego, który przykrywa się ziemią w celu ukorzenienia, a w dalszym ciągu odcina od rośliny macierzystej znaczenie.
 • Co to jest odkształcenie sprężyste Definicja odkształcenie sprężyste odkształcenie znikające po usunięciu wywołujących je sił zewnętrznych, na przykład sprężyna czym jest.
 • Co to jest organowce Definicja które zbudowane są z trzech zasadniczych części, jest to korzenia, łodygi i liści. Organy te pełnią określone funkcje. Prymitywnymi organowcami są mszaki, a co to jest.
 • Co to jest odnawialne surowce Definicja zasoby cechujące się naturalnie stałą dostępnością i dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile definicja.
 • Co to jest odpady Definicja elementy i substancje stałe powiązane z działalnością gospodarczą albo bytowaniem człowieka, które są uciążliwe dla środowiska. Problemy powiązane z ochroną co znaczy.
 • Co to jest odpady promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze wszelakie odpady materiałów stałych, ciekłych i gazowych, zawierające promieniotwórcze nuklidy, jest to jądra o ustalonym składzie protonów i słownik.
 • Co to jest odrętwienie Definicja przemiany materii i temp. ciała występujący poprzez krótki moment u nie wszystkich zwierząt. Występuje zazwyczaj w trakcie odpoczynku dziennego (u wielu znaczenie.
 • Co to jest odżywianie Definicja pobieranie poprzez organizm substancji potrzebnych do wzrostu, rozwoju tkanek i utrzymania funkcji życiowych. Odznacza się organizmy samożywne czym jest.
 • Co to jest ognisko optyczne Definicja pkt. na osi optycznej soczewki albo zwierciadła, gdzie (po przejściu poprzez soczewkę albo odbiciu od zwierciadła) skupiają się promienie świetlne albo ich co to jest.
 • Co to jest ogniwo Leclanchego Definicja ogniwo suche, gdzie jedną elektrodę stanowi cylinder z blachy cynkowej, a drugą pałeczka węglowa, umieszczona wewnątrz cylindra z trocinami nasączonymi definicja.
 • Co to jest ogniwo wodorowe Definicja urządzenie, gdzie następuje bezpośrednia przemiana energii chemicznej w energię elektryczną w trakcie reakcji łączenia wodoru z tlenem. To jest specyficzny typ co znaczy.
 • Co to jest okna atmosferyczne Definicja zakresy długości fal elekromagnetycznych przepuszczanych poprzez atmosferę ziemską. Odznacza się zakresy: 3000-20 000 A (okno optyczne), 8· 10-6-1.3·10-10 m słownik.
 • Co to jest okres utajenia Definicja moment utajenia przedział czasu, gdzie występujący w organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych znaczenie.
 • Co to jest okresowy układ pierwiastków Definicja pierwiastków kolekcja wszystkich pierwiastków chemicznych w tablicy odpowiednio z ich periodyczną powtarzalnością właściwości chemicznych i fizycznych czym jest.
 • Co to jest okrzemki Definicja jednokomórkowe glony, barwy brunatnożółtawej, zawierające chlorofil a i trochę chlorofilu c, karoten, ksantofil i żółtobrunatne karotenoidy. Ich ścianki co to jest.
 • Co to jest olej Definicja olej substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego albo mineralnego, palna, lepka i nierozpuszczalna w wodzie, odczyn bez zaangażowania definicja.
 • Co to jest olej napędowy Definicja wytwór destylacji ropy naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów, raczej parafin C14H30 do C20H48. Używa się go do napędu silników wysokoprężnych Diesla co znaczy.
 • Co to jest olej pędny Definicja destylacji ropy naftowej, ciecz w kolorze słomkowożółtym o zakresie temp. wrzenia 180-370°C, użytkowana do napędu silników wysokoprężnych Diesla słownik.
 • Co to jest oligofagi Definicja oligofagi zwierzęta odżywiające się kilkoma gatunkami roślin albo zwierząt, na przykład stonka ziemniaczana żyjąca tylko na roślinach psiankowych znaczenie.
 • Co to jest organy ochrony środowiska Definicja środowiska organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, należycie do ich właściwości określonej w ustawie z czym jest.
 • Co to jest ornitogamia Definicja ornitogamia, ornitofilia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry co to jest.
 • Co to jest ołów Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku węglowców o liczbie atomowej 82 i masie atomowej 207.19. Temp. topnienia Tt = 327.43°C, temp. wrzenia Tw = 1740°C, a gęstość definicja.
 • Co to jest omomierz Definicja omomierz przyrząd wykorzystywany do pomiaru oporu elektrycznego co znaczy.
 • Co to jest opary Definicja ciała stałego rozproszone w powietrzu (dym);2) pary wydzielane poprzez kwasy, które tworzą w powietrzu obłoki w rezultacie oddziaływania par kwasu z parą słownik.
 • Co to jest opornica Definicja suwakowy obiekt elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z znaczenie.
 • Co to jest opornik suwakowy Definicja opornica obiekt elektryczny o regulowanej wartości oporu elektrycznego. Zbudowana jest z rury porcelanowej umocowanej na dwu przeciwległych podstawach, z czym jest.
 • Co to jest opór ośrodka Definicja opór ośrodka hamowanie ruchu ciała poruszającego się w ośrodku. Powodem oporu ośrodka jest jego lepkość, która skutkuje utraty energii ciała co to jest.
 • Co to jest oprzęd Definicja osłona chroniąca jaja albo zarodki wielu zwierząt (na przykład owadów, pijawek) przed uszkodzeniem i wyschnięciem. Służy on do odżywiania zarodków dzięki definicja.
 • Co to jest optyka fizjologiczna Definicja optyka fizjologiczna, optyka oka dział optyki zajmujący się procesem widzenia co znaczy.
 • Co to jest organelle Definicja organelle struktury wewnątrzkomórkowe pełniące ustaloną funkcję biochemiczną. Organellami komórki są: mitochondria, plastydy, wodniczki i inne słownik.
 • Co to jest organizacje światowe ochrony środowiska Definicja światowe ochrony środowiska utworzone poprzez ONZ wyspecjalizowane organizacje, których zadaniem jest rozwiązywanie różnych problemów środowiskowych i zdrowia znaczenie.
 • Co to jest organizmalizm Definicja koncepcja biologiczna przyjmująca jako zasadę całościowe traktowanie żywego organizmu, który stanowi wysoce zintegrowany układ żywy, a jego właściwości nie da czym jest.
 • Co to jest orzęski Definicja uorganizowane pierwotniaki o skomplikowanej budowie powierzchni ciała. Organellami ruchu są orzęski. Cechują się obecnością dwu różnych typów jąder: dużego co to jest.
 • Co to jest osad paraliczny Definicja osad paraliczny osad nagromadzony w lagunach i zalewach, jeziorach i bagnach nadmorskich definicja.
 • Co to jest osadniki ziemne Definicja spore stawy osadowe wykorzystywane w zakładach przeróbczych węgla i rud do składowania uwodnionych odpadów drobnoziarnistych. Po sedymentacji osad i wodę usuwa co znaczy.
 • Co to jest oskórek Definicja wydzielina) komórek naskórka osłaniający ciało wielu bezkręgowców przed mechanicznym uszkodzeniem, inwazją bakterii albo innych mikroorganizmów. Występuje na słownik.
 • Co to jest osmoza Definicja przenikanie cząsteczek rozpuszczalnika poprzez półprzepuszczalną przegrodę od roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Poprzez błonę znaczenie.
 • Co to jest osteoblasty Definicja komórki kościotwórcze małe, okrągłe i owalne komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki kostnej w momencie budowy młodych kości i jej regeneracji czym jest.
 • Co to jest osteocyty Definicja kostne małe, płaskie i wydłużone komórki tkanki kostnej (wielkości 20-50 m) leżące w jamkach kostnych, powstające z osteoblastów w momencie tworzenia się kości co to jest.
 • Co to jest ostoja Definicja ostoja miejsce o uwarunkowaniach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt albo grzybów zagrożonych wyginięciem albo rzadkich gatunków definicja.
 • Co to jest Osuwisko Definicja przemieszczenie się ziemi, w tym mas skalnych, które może być wywołane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, na przykład intensywnymi deszczami, budowa co znaczy.
 • Co to jest owady Definicja najliczniejsza gromada z typu stawonogów, których ciało zbudowane jest z głowy, tułowia i odwłoku. Całe ciało pokrywa chitynowy oskórek, zazwyczaj słownik.
 • Co to jest ozon Definicja alotropowa tlenu o trójatomowej cząsteczce (O3). Jest niebieskim, niepalnym gazem, o zapachu powietrza po burzy (powstaje w temp. łuku elektrycznego w trakcie znaczenie.
 • Co to jest ozonowanie Definicja ozonowanie wprowadzanie ozonu do powietrza, wody albo ścieków w celach dezynfekcyjnych i technologicznych czym jest.
 • Co to jest odczynnik Definicja odczynnik związek chemiczny stosowany do przeprowadzenia odpowiedniej reakcji chemicznej, na przykład kwas co to jest.
 • Co to jest oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków zabieg opierający na usunięciu ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych odpowiednio z określonymi wymogami definicja.
 • Co to jest odbicie fal Definicja zdarzenie opierające na zmianie kierunku fali docierającej do granicy rozdziału dwóch ośrodków i ponowne rozprzestrzenianie się jej w ośrodku, z którego co znaczy.
 • Co to jest odpylanie Definicja odpylanie czynność polegająca na usunięciu pyłów zawieszonych w gazach spalinowych, przemysłowych i w powietrzu słownik.
 • Co to jest obraz pozorny Definicja optyczny, który powstaje na przecięciu się promieni geometrycznych, poprowadzonych w kierunku przeciwnym do ich biegu, przechodzących poprzez układ optyczny znaczenie.
 • Co to jest optyka falowa Definicja optyka falowa dział optyki opisujący dyfrakcję, interferencję i polaryzację na gruncie falowej natury światła czym jest.
 • Co to jest orientacja Definicja orientacja kierunek położenia obiektu względem otoczenia co to jest.
 • Co to jest orzech Definicja orzech suchy owoc o zdrewniałej owocni definicja.
 • Co to jest ogniwo Definicja ogniwo źródło stałego prądu elektrycznego, który powstaje w rezultacie zachodzących reakcji chemicznych albo zjawisk optycznych co znaczy.
 • Co to jest okres połowicznego rozpadu Definicja rozpadu czas, po którym w rezultacie rozpadu liczba jąder promieniotwórczych N zmniejszy się do połowy ich wartości początkowej N =1/2 N0. Rozpad N0 jąder, z słownik.
 • Co to jest organizmy stenoksybiotyczne Definicja organizmy stenoksybiotyczne organizmy przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle ustalonym przedziale zawartości tlenu w wodzie znaczenie.
 • Co to jest owadobójcze środki Definicja owadobójcze środki substancje chemiczne użytkowane do zwalczania szkodliwych owadów. Działają zabójczo albo ograniczają rozród czym jest.
 • Co to jest ombrofile Definicja ombrofile rośliny przystosowane do długookresowych i mocnych opadów atmosferycznych co to jest.
 • Co to jest optyka oka Definicja optyka oka, optyka fizjologiczna dział optyki zajmujący się procesem widzenia definicja.
 • Co to jest odruch bezwarunkowy Definicja odruch bezwarunkowy wrodzona reakcja na impuls co znaczy.
 • Co to jest optimum ekologiczne Definicja optimum ekologiczne zakres wartości danego czynnika, przy którym organizm najefektywniej spełnia funkcje życiowe słownik.
 • Co to jest obciążenie genetyczne Definicja genetyczne spadek umiejętności przystosowawczych populacji spowodowany wystąpieniem negatywnych genów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mogą je znaczenie.
 • Co to jest obciążenie elektryczne Definicja obciążenie elektryczne całkowita moc pobierana ze źródła energii elektrycznej poprzez zespół dołączonych odbiorników energii czym jest.
 • Co to jest obieg tlenu Definicja wielokrotne przemieszczanie się tlenu w cyklu zamkniętym pomiędzy organizmami a ich środowiskiem życia. Tlen uwalniany w procesie fotosyntezy roślin dostaje co to jest.
 • Co to jest obraz rzeczywisty Definicja obraz faktyczny obraz optyczny, który powstaje na ekranie albo siatkówce oka w rezultacie przecięcia się promieni przechodzących poprzez układ optyczny (oko definicja.
 • Co to jest ornitofauna Definicja ornitofauna ogół gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska, gdzie one żyją co znaczy.
 • Co to jest obszary chronionego krajobrazu Definicja krajobrazu tereny o różnych typach ekosystemów. Atrakcyjne krajobrazowo i poświęcone raczej do zagospodarowania turystycznego. Zakres ochrony zakazuje słownik.
 • Co to jest ocean Definicja słonych wód, które oblewają stałe lądy powierzchni kuli ziemskiej. Odznacza się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki i Ocean Indyjski. Zajmują one około 71 znaczenie.
 • Co to jest okruch Definicja okruch, odłamek kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły czym jest.
 • Co to jest ochrona powietrza Definicja zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza, zwłaszcza poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo co to jest.
 • Co to jest oczy Definicja wzroku wrażliwe na światło. Zazwyczaj występują parami i są wypełnione płynem i mają kształt sferyczny. Światło załamuje się na rogówce, przechodzi poprzez definicja.
 • Co to jest okres godowy Definicja moment poprzedzający kopulację zwierząt, gdzie zwierzęta przyjmują szaty godowe, odbywają toki, wabią partnerów głosem (śpiew ptaków, koncerty żab, ćwierkanie co znaczy.
 • Co to jest omega Definicja oporu elektrycznego w układzie jednostek SI. Przewodnik elektryczny ma opór 1, jeżeli napięcie przyłożone pomiędzy jego końcami wywołuje przepływ prądu o słownik.
 • Co to jest organizmy kwarantannowe Definicja kwarantannowe gatunki znajdujące się na liście kwarantannowej, wobec których stosuje się regulaminy prawne opierające na niedopuszczeniu do ich wprowadzania i znaczenie.
 • Co to jest organizmy wapieniolubne Definicja wapieniolubne, kalcyfile organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku alkalicznym (o pH >8) zawierającym węglany wapnia. Należą do nich rośliny (kalcyfity czym jest.
 • Co to jest osad surowy Definicja osad surowy osad wydzielony ze ścieków i niepoddany dalszej obróbce co to jest.
 • Co to jest oologia Definicja ornitologii zajmujący się badaniem jaj ptaków, ich cechach gatunkowych, powodach zmienności tych cech w obrębie jednego gatunku i pomiędzy gatunkami. Badania definicja.
 • Co to jest opad pyłu Definicja opadającego na daną jednostkę powierzchni pośrodku ustalonej jednostki czasu. Wykorzystuje się ją do oceny stopnia zapylenia powietrza, na przykład co znaczy.
 • Co to jest opalescencja Definicja opalescencja rozproszenie światła spowodowane niejednorodnością ośrodka fizycznego, na przykład rozpraszanie światła w ośrodkach mętnych słownik.
 • Co to jest optyka Definicja zajmujący się zjawiskami emisji, propagacji i absorpcji światła poprzez materię. Obejmuje badania promieniowania elektromagnetycznego o długości fal w znaczenie.
 • Co to jest organizm żywy Definicja żywa istota (roślinna albo zwierzęca) wykazująca wszelakie cechy życia, jest to umiejętność przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Substancje organiczne czym jest.
 • Co to jest osady czynne Definicja zbiorowiska mikroorganizmów, raczej bakterii i pierwotniaków, zbierające się na powierzchni szczątków organicznych zawartych w ściekach w formie kłaczków w co to jest.
 • Co to jest osmotyczne ciśnienie Definicja ciśnienie ciśnienie występujące na granicy dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych półprzepuszczalną przegrodą. Na przykład w komórkach przegrodę definicja.
 • Co to jest osocze Definicja płynna substancja międzykomórkowa krwi, pozbawiona krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, składająca się z wody (89-91%), licznych związków białkowych (7 co znaczy.
 • Co to jest ośrodek sprężysty Definicja ośrodek sprężysty ośrodek, gdzie usuwanie czynnika zaburzającego skutkuje powrót do stanu przed zaburzeniem słownik.
 • Co to jest owocnia Definicja część owocu powstała ze ścian zalążni słupka kwiatowego, składająca się z trzech warstw: wewnętrznej, tak zwany endokarpu, środkowej, tak zwany mezokarpu i znaczenie.
 • Co to jest ozonosfera Definicja atmosfery ziemskiej o dużej zawartości ozonu (tlenu trójatomowego). Rozciąga się na wysokości 20-50 km. Absorbuje promieniowanie o długości fal: 2200-3000 Å czym jest.
 • Co to jest odkażanie gleby Definicja zabieg, którego celem jest zniszczenie patogenów glebowych (pasożytniczych bakterii, wirusów albo grzybów wywołujących dolegliwości) i szkodników glebowych co to jest.
 • Co to jest olej opałowy Definicja produktów pochodzących z destylacji ropy naftowej. W zależności od własności fizycznych (zakres temp. wrzenia, gęstość) może być użytkowany jako paliwo na definicja.
 • Co to jest ośrodek izotropowy Definicja ośrodek izotropowy ośrodek o jednakowych własnościach fizycznych we wszystkich kierunkach co znaczy.
 • Co to jest optyczny układ Definicja zbiór przedmiotów optycznych (soczewek, pryzmatów, zwierciadeł) wykorzystywany do tworzenia obrazu przedmiotu albo analizy wiązki światła emitowanego poprzez słownik.
 • Co to jest oskrzele Definicja oskrzele odgałęzienie tchawicy kręgowców lądowych wchodzące do płuc w formie coraz drobniejszych i liczniejszych przewodów doprowadzających powietrze znaczenie.
 • Co to jest odwadnianie osadu Definicja odwadnianie osadu pomniejszenie do 50% zawartości wody w osadzie czym jest.
 • Co to jest ornitofilia Definicja ornitofilia, ornitogamia zapylanie kwiatów poprzez ptaki, na przykład kolibry co to jest.
 • Co to jest oswojenie Definicja oswojenie bezlękowy kontakt zwierzęcia z człowiekiem wywołany ich stałym obcowaniem definicja.
 • Co to jest ornitologia Definicja ornitologia edukacja o budowie i życiu ptaków co znaczy.
 • Co to jest oczyszczalnia ścieków Definicja oczyszczalnia ścieków urządzenie wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków słownik.
 • Co to jest ogniskowa Definicja ogniskowa odległość ogniska optycznego od zwierciadła albo soczewki znaczenie.
 • Co to jest opad atmosferyczny Definicja opad atmosferyczny spadanie z chmur na powierzchnię Ziemi wody (ciekłej albo zestalonej) w formie kropli wody, igiełek lodu, płatków śniegu albo gradowin czym jest.
 • Co to jest ornitochoria Definicja ornitochoria rozsiewanie nasion roślin poprzez ptaki żywiące się nimi co to jest.
 • Co to jest osobnik Definicja osobnik, indywiduum pojedynczy okaz określonej zbiorowości zdolny do samodzielnego życia definicja.
 • Co to jest owadopylność Definicja entomogamia zapylanie kwiatów poprzez owady. Największą rolę w zapylaniu odgrywają pszczoły, osy, trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze. Barwne kwiaty wytwarzają co znaczy.
 • Co to jest owadożerne rośliny Definicja samożywne rośliny zielone przystosowane do chwytania drobnych organizmów zwierzęcych i ich trawienia dzięki odpowiednich enzymów. Żyją w siedliskach ubogich w słownik.
 • Co to jest organizmy stenobatyczne Definicja organizmy stenobatyczne organizmy przystosowane do życia w wąskim przedziale głębokości wody, na przykład tylko w płytkich wodach albo w głębinach morskich znaczenie.
 • Co to jest osady denne Definicja szczątki organizmów i cząstki mineralne (seston) opadające na dno zbiornika wodnego (sedymentacja), które tworzą etapowo coraz grubszą warstwę osadów. Prowadzi czym jest.
 • Co to jest oscylator Definicja oscylator urządzenie do generowania drgań mechanicznych albo elektrycznych co to jest.
 • Co to jest otulina Definicja otulina pas lasu (albo innych roślin) izolujący różne obiekty leśne, na przykład rezerwaty, plantacje nasienne itp definicja.
 • Co to jest oznaczać Definicja oznaczać wykonać testy chemiczne, opierając się na których ustala się skład badanej próbki, na przykład zawartość metalu w rudzie co znaczy.
 • Co to jest ozonizator Definicja ozonizator urządzenie, gdzie w trakcie wyładowań elektrycznych bez iskrzenia w gazowym tlenie wytwarza się ozon słownik.
 • Co to jest ośrodek Definicja ośrodek środowisko, gdzie coś się skupia znaczenie.
 • Co to jest odkształcenie plastyczne Definicja odkształcenie plastyczne odkształcenie, które nie znika po usunięciu sił zewnętrznych, na przykład plastelina czym jest.
 • Co to jest ogon Definicja ogon tylna część ciała kręgowców zbudowana z kręgów co to jest.
 • Co to jest opiłki Definicja opiłki drobne cząstki powstające w trakcie obróbki metalu definicja.
 • Co to jest organizmy stenojonowe Definicja organizmy stenojonowe organizmy żywe przystosowane do życia w wąskich granicach stężenia jonów wodorowych co znaczy.
 • Co to jest osmometr Definicja osmometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ciśnienia osmotycznego słownik.
 • Co to jest osuszać Definicja osuszać usuwać wodę z powierzchni ciała znaczenie.
 • Co to jest orbita Definicja orbita tor, po którym porusza się ciało niebieskie w polu sił grawitacji albo elektron wokół jądra pod wpływem sił kulombowskich czym jest.
 • Co to jest organiczny Definicja organiczny ustalenie wszystkich związków węgla, niezależnie od wymienionych w haśle nieorganiczny co to jest.
 • Co to jest osad pelagiczny Definicja osad pelagiczny osad nagromadzony w głębokich morzach, na przykład muły szare, zielone, wapienne itp definicja.
 • Co to jest osad stabilizowany Definicja osad stabilizowany przetworzony osad, który jest nieuciążliwy dla środowiska co znaczy.
 • Co to jest osad wysuszony Definicja osad wysuszony osad o zmniejszonej zawartości wody, uzyskany w rezultacie suszenia termicznego słownik.
 • Co to jest oczerety Definicja oczeretowy zbiorowisko wysokich roślin błotnych porastających brzegi wód i tereny bagienne. Przykładową rośliną tego zbiorowiska jest oczeret jeziorny znaczenie.
 • Co to jest okres fermentacji Definicja moment fermentacji przedział czasu konieczny do rozkładu substancji organicznych zawartych w osadzie czym jest.
 • Co to jest okres inkubacji Definicja moment inkubacji przedział czasu od wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych w organizmie co to jest.
 • Co to jest opal Definicja krzemionka o zmiennej zawartości wody (SiO2· nH2O). Minerał bezbarwny, biały albo zabarwiony. Odmiany o niebrzydkich barwach są stosowane jako kamienie definicja.
 • Co to jest opornik fotoelektryczny Definicja opornik fotoelektryczny, fotoopornik przyrząd półprzewodnikowy, którego oporność wymienia się pod wpływem zmian natężenia padającego na niego światła co znaczy.
 • Co to jest opór Definicja siła bierna występująca w trakcie wprawiania ciał w ruch, skierowana przeciwnie do kierunku ruchu w środowisku płynnym albo w kontakcie z ciałem stałym słownik.
 • Co to jest opór czynny elektryczny Definicja elektryczny rozmiar R charakteryzująca własności elektryczne przewodnika, której miarą jest relacja różnicy potencjałów U pomiędzy końcami przewodnika do znaczenie.
 • Co to jest opór środowiska Definicja abiotyczne i biotyczne impulsy środowiska nie umożliwiające rozmnożenie się populacji do maksymalnej liczebności, na przykład ulewy, gwałtowne spadki czym jest.
 • Co to jest organizacje ekologiczne Definicja organizacje ekologiczne organizacje socjalne, których statutowym celem jest ochrona środowiska co to jest.
 • Co to jest organizmy fotosyntetyzujące Definicja organizmy fotosyntetyzujące organizmy autotroficzne, wykorzystujące mechanizm fotosyntezy do produkcji materii organicznej ze związków nieorganicznych definicja.
 • Co to jest organizmy cudzożywne Definicja organizmy cudzożywne heterotrofy, organizmy heterotroficzne co znaczy.
 • Co to jest organizmy euryhydryczne Definicja organizmy euryhydryczne organizmy o małej wrażliwości na zmiany wilgotności słownik.
 • Co to jest organizmy heterotroficzne Definicja organizmy heterotroficzne organizmy cudzożywne, których substancje odżywcze stanowią inne organizmy roślinne albo zwierzęce żywe albo martwe znaczenie.
 • Co to jest osad litoralny Definicja osad litoralny osad nagromadzony w płytkich wodach przybrzeżnych czym jest.
 • Co to jest osad nerytyczny Definicja osad nerytyczny osad nagromadzony na dnie płytkich mórz co to jest.
 • Co to jest obciążenie mechaniczne Definicja obciążenie mechaniczne wpływ sił zewnętrznych na dane ciało, na przykład wpływ siły tarcia na ruch ciała definicja.
 • Co to jest oddziaływanie Definicja wpływ wzajemny wpływ stanu obiektów fizycznych (atomów, elektronów) na stan innych obiektów fizycznych wyrażony opisem ilościowym co znaczy.
 • Co to jest oddziaływanie elektromagnetyczne Definicja wpływ elektromagnetyczne wpływ występujące pomiędzy ładunkami elektrycznymi i momentami magnetycznymi słownik.
 • Co to jest oddziaływanie grawitacyjne Definicja wpływ grawitacyjne wpływ opisane prawem powszechnego ciążenia Newtona. Skutkuje wzajemne przyciąganie wszystkich ciał w przyrodzie znaczenie.
 • Co to jest odkształcenie Definicja chwilowa albo trwała zmiana geometrycznego kształtu lub wymiaru ciała albo jego części. Odznacza się odkształcenie sprężyste (chwilowe) i plastyczne (trwałe czym jest.
 • Co to jest odłamek Definicja odłamek, okruch kawałek stałego materiału (substancji), którego rozmiary zawarte są pomiędzy rozmiarami granulki a bryły co to jest.
 • Co to jest odłóg Definicja odłóg grunt orny nieuprawiany i nieobsiewany poprzez następne kilka lat definicja.
 • Co to jest odpływ Definicja odpływ okresowo powtarzające się obniżenie poziomu wody w morzach i oceanach spowodowane polem grawitacyjnym Księżyca co znaczy.
 • Co to jest odruch Definicja odruch reakcja organizmu na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego słownik.
 • Co to jest ogniwo fotoelektryczne Definicja ogniwo fotoelektryczne źródło prądu elektrycznego, gdzie energia świetlna zamieniona jest na energię elektryczną w rezultacie zjawiska fotoelektrycznego znaczenie.
 • Co to jest ogród botaniczny Definicja ogród botaniczny teren, gdzie hoduje się dla celów naukowo-dydaktycznych rośliny różnych obszarów geograficznych czym jest.
 • Co to jest ogród zoologiczny Definicja ogród zoologiczny teren przystosowany do hodowli i wystawy zwierząt z różnych rejonów geograficznych. Służy do badań naukowych i edukacyjnych ludzi co to jest.
 • Co to jest okolica Definicja okolica region rozciągający się wokół określonego miejsca, na przykład okolica Gdańska, okolica Wieżycy definicja.
 • Co to jest okres wegetacyjny Definicja część roku, gdzie występują sprzyjające do rozwoju roślinności warunki (ciepło, wilgoć). W Polsce trwa on od zakwitania leszczyny do żółknięcia i opadania co znaczy.
 • Co to jest oksydowanie metali Definicja oksydowanie metali utlenianie powierzchni metali; utworzona cienka warstewka tlenku metalu chroni go przed korozją słownik.
 • Co to jest olej mineralny Definicja olej mineralny olej otrzymywany z ropy naftowej; stanowi go mieszanina węglowodorów znaczenie.
 • Co to jest olej smarny Definicja olej smarny lepka substancja ciekła użytkowana jako smar, zmniejszająca tarcie między współpracującymi elementami mechanicznymi czym jest.
 • Co to jest oles Definicja oles formacja roślinna obniżonych dolin rzecznych (łęg), których kluczowym drzewem jest olsza czarna co to jest.
 • Co to jest opór właściwy Definicja opór właściwy opór aktywny stawiany przepływowi prądu poprzez przewodnik o długości 1 m i przekroju 1 m2 definicja.
 • Co to jest ochrona in situ Definicja ochrona in situ zakładnie parków narodowych i rezerwatów w celu zachowania różnorodności biologicznej w uwarunkowaniach naturalnych co znaczy.
 • Co to jest oczyszczanie Definicja oczyszczanie mechanizm, gdzie następuje usuwanie domieszek z substancji, na przykład oczyszczanie żelaza znajdującego się w rudzie słownik.
 • Co to jest odbarwienie Definicja odbarwienie mechanizm, gdzie następuje przekształcenie związku albo roztworu barwnego w bezbarwny znaczenie.
 • Co to jest odbiornik Definicja urządzenie wykorzystywane do odbioru różnych sygnałów i przetwarzania ich na inne typy energii, na przykład mikrofon zamienia sygnał akustyczny na elektryczny czym jest.
 • Co to jest odczynniki Definicja chemikalia pierwiastki albo związki chemiczne stosowane w reakcjach (przemianach) chemicznych, na przykład sód, kwas siarkowy. Czołowym producentem chemikaliów co to jest.
 • Co to jest oddzielacz Definicja oddzielacz naczynie przepuszczające jeden rodzaj płynu, a zatrzymujące inny rodzaj definicja.
 • Co to jest ozimina Definicja ozimina zboże pochodzące z jesiennego siewu, na przykład żyto co znaczy.
 • Co to jest objętość molowa Definicja objętość zajmowana poprzez 1 mol danej substancji, na przykład objętość 1 mola gazu doskonałego w temp. 0°C (pod ciśnieniem 1 atmosfery) wynosi 22.4 dm3 słownik.
 • Co to jest obumieranie Definicja obumieranie, nekrobioza powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi znaczenie.
 • Co to jest osiadłe organizmy Definicja osiadłe organizmy organizmy żywe przytwierdzone do danego podłoża poprzez całe własne życie, na przykład rośliny i nie wszystkie zwierzęta (gąbki czym jest.
 • Co to jest odczyn gleby Definicja stężenia jonów wodorowych w glebie, określany parametrem pH. Jeśli w roztworze glebowym przeważają jony tlenku wodoru OH (pH > 7.2), to odczyn gleby jest co to jest.
 • Co to jest odmiana Definicja odmiana jednostka systematyki organizmów żywych, niższa od podgatunku. Odmiany danego gatunku różnią się drobnymi cechami, na przykład barwą kwiatów definicja.
 • Co to jest oaza Definicja oaza region z roślinnością na pustyni albo półpustyni istniejący w sąsiedztwie wód słodkich (źródeł albo kanałów co znaczy.
 • Co to jest okap drzewostanu, sklepienie drzewostanu Definicja sklepienie drzewostanu warstwa koron najwyższego piętra drzewostanu, oddzielająca wnętrze lasu wspólnie z jego odrębnym mikroklimatem od zewnętrznych mas słownik.
 • Co to jest okluzja Definicja pochłanianie gazów poprzez ciała stałe, na przykład wodoru poprzez pallad;2) zdarzenie łączenia się frontów atmosferycznych, opierające na tym, że front zimny znaczenie.
 • Co to jest organizmy allochtoniczne Definicja allochtoniczne napływowe organizmy żywe żyjące obecnie w danym ekosystemie, na przykład roślina iglica pospolita występująca w Polsce, a pochodząca z obszaru czym jest.
 • Co to jest opóźniacz Definicja opóźniacz, spowalniacz substancja użytkowana w celu pomniejszenia szybkości reakcji co to jest.
 • Co to jest opad promieniotwórczy Definicja promieniotwórczy cząstki promieniotwórcze pochodzące z atmosfery skażonej eksplozją atomową bądź awarią jądrową elektrowni i tym podobne Odznacza się opad definicja.
 • Co to jest odwadnianie Definicja dehydratacja odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O co znaczy.
 • Co to jest oktawa Definicja przedziału częstotliwości użytkowana w akustyce i muzyce. Przedział (interwał) częstotliwości jest oktawą, jeżeli relacja częstotliwości krańcowych interwału słownik.
 • Co to jest onkologia Definicja onkologia edukacja o nowotworach i metodach ich leczenia znaczenie.
 • Co to jest osteoklasty Definicja osteoklasty, komórki kościogubne spore, wielojądrzaste komórki (wielkości 30-100 m) posiadające umiejętność rozpuszczania kości i resorpcji tkanki kostnej czym jest.
 • Co to jest odruch warunkowy Definicja odruch warunkowy reakcja na impuls, która powstaje pod wpływem własnego doświadczenia co to jest.
 • Co to jest orkan Definicja orkan, huragan porywisty wiatr wiejący z prędkością powyżej 32 m/s, jest to o sile 12 stopni w skali Beauforta definicja.
 • Co to jest obraz optyczny Definicja widok przedmiotu znajdujący się w innym miejscu przestrzeni niż położenie tego przedmiotu, powstaje w rezultacie przejścia poprzez obiektyw promieni świetlnych co znaczy.
 • Co to jest odpady komunalne Definicja odpady powiązane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku miejskim. Do fundamentalnych składników odpadów należą: substancje organiczne słownik.
 • Co to jest owoc Definicja okrytozalążkowych zawierający w swoim wnętrzu nasiona, zbudowany jest z owocni, jest to przekształconej ściany zalążni słupka, i nasion, jest to znaczenie.
 • Co to jest organizmy stenohydryczne Definicja organizmy stenohydryczne organizmy żywe przystosowane do życia w uwarunkowaniach o ściśle określonej wilgotności czym jest.
 • Co to jest ochrona gatunkowa Definicja działalność, której celem jest zabezpieczenie dziko żyjących roślin i zwierząt, występujących rzadko lub zagrożonych wyniszczeniem poprzez działalność co to jest.
 • Co to jest osteologia Definicja osteologia dział anatomii człowieka i zwierząt zajmujący się ich kośćcem definicja.
 • Co to jest ostrów Definicja ostrów wyspa na rzece albo jeziorze co znaczy.
 • Co to jest oświetlenie naturalne Definicja oświetlenie naturalne oświetlenie pochodzące od Słońca słownik.
 • Co to jest obwałowanie Definicja obwałowanie wał ziemny usypany wokół (wzdłuż) chronionego obiektu w celu zabezpieczenia go przed powodzią itp znaczenie.
 • Co to jest odblask Definicja odblask światło odbite od powierzchni gładkiej; refleks czym jest.
 • Co to jest organizmy autotroficzne Definicja autotroficzne organizmy zdolne do wytwarzania własnej materii organicznej z substancji nieorganicznych. Podzielone są na fotosyntetyzujące (rośliny zielone) i co to jest.
 • Co to jest organizmy euryjonowe Definicja organizmy euryjonowe organizmy żywe o małej wrażliwości na zmiany odczynu wody, które są zdolne do życia w szerokim przedziale stężenia jonów wodoru (pH definicja.
 • Co to jest organizmy euryoksybiotyczne Definicja organizmy euryoksybiotyczne organizmy żywe o małej wrażliwości na liczba wolnego tlenu zawartego w środowisku wodnym co znaczy.
 • Co to jest organizmy niwalne Definicja organizmy żyjące na śniegu, na przykład skoczogonki, wrotki, nicienie, muchówki i nie wszystkie glony, które wywołują w trakcie zakwitów zabarwienie śniegu na słownik.
 • Co to jest osady ściekowe Definicja osady ściekowe osady pozyskiwane w procesie oczyszczania ścieków znaczenie.
 • Co to jest owicydy Definicja owicydy substancje chemiczne, zaliczane do pestycydów, użytkowane do niszczenia jaj szkodników roślin i pasożytów zwierzęcych czym jest.
 • Co to jest organizmy euryfotyczne Definicja euryfotyczne organizmy żywe niewiele wrażliwe na intensywność oświetlenia, które są zdolne do życia w środowisku nasłonecznionym, lecz także mrocznym i ciemnym co to jest.
 • Co to jest organogeneza Definicja organogeneza mechanizm formowania się organów, który zaczyna się w momencie rozwoju zarodkowego i może rozciągać się na moment rozwoju pozazarodkowego definicja.
 • Co to jest owocostan Definicja owocostan zestaw owoców, które powstały z jednego kwiatostanu, na przykład tworzą go maliny, banany co znaczy.
 • Co to jest ochrona biologiczna Definicja ochrona biologiczna sposób zwalczania szkodników roślin poprzez ich naturalnych drapieżników słownik.
 • Co to jest odcieki Definicja odcieki odpady w stanie płynnym pochodzące z rozpuszczenia odpadów na składowisku znaczenie.
 • Co to jest osad limniczny Definicja osad limniczny osad powstały na dnie jeziora czym jest.
 • Co to jest ocet Definicja ocet roztwór kwasu octowego (CH3COOH) o stężeniu 3-3.5% (o. stołowy) albo 6% (o. spirytusowy co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna, Owocostan, Organogeneza, Organizmy Euryfotyczne, Owicydy, Osady Ściekowe, Organizmy Niwalne, Organizmy co to znaczy.

Słownik Ocet, Osad Limniczny, Odcieki, Ochrona Biologiczna co to jest.