Wydalina co znaczy wirki krzyżówka wzór chemiczny co to jest włókna szklane słownik wrotki czym.
wydatek własności ekstensywne co to jest

Definicje fizyka na W

 • Co to jest wydatek Definicja koszt liczba płynu (cieczy albo gazu) przepływającego poprzez przekrój poprzeczny przepływu w jednostce czasu co znaczy.
 • Co to jest własności ekstensywne Definicja własności ekstensywne wskaźniki fizyczne układu, których wartości liczbowe zależą od wielkości rozważanego układu, na przykład masa, energia wewnętrzna układu krzyżówka.
 • Co to jest woda destylowana Definicja woda destylowana woda pozyskiwana w procesie destylacji. Nie zawiera rozpuszczonych soli mineralnych i gazów co to jest.
 • Co to jest Wigierski Park Narodowy Definicja Narodowy Wigierski Park Narodowy, utworzony 1 stycznia 1989 roku, położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu słownik.
 • Co to jest wydma Definicja wydma piaszczyste wzniesienie usypane poprzez wiatr czym jest.
 • Co to jest wakuola Definicja przestrzeń w komórce wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z co oznacza.
 • Co to jest wnikanie Definicja wnikanie przechodzenie energii albo substancji w głąb materiału tłumaczenie.
 • Co to jest wernalizacja Definicja jaryzacja mechanizm biochemiczny opierający na pobudzaniu kwitnienia roślin pod wpływem niskich temperatur. Jaryzacja występuje w uwarunkowaniach naturalnych u przykłady.
 • Co to jest woda miękka Definicja woda miękka woda, która nie zawiera soli wapnia i magnezu definicja.
 • Co to jest wabienie Definicja wabienie przywoływanie innych osobników tego samego gatunku (na przykład sygnałami akustycznymi albo węchowymi), które powiązane jest z okresem rozrodczym encyklopedia.
 • Co to jest wzór barometryczny Definicja wzór, który wyraża zależność wartości ciśnienia atmosferycznego (albo gęstości) od wysokości nad powierzchnią Ziemi: p(z) = po · e-mgz/kT, gdzie p(z jak działa.
 • Co to jest widmo optyczne Definicja wizualny obraz rozkładu światła złożonego (białego) na składowe monochromatyczne. Obejmuje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal z przedziału od 3 czy jest.
 • Co to jest wariancja Definicja zmienność naturalne zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na pojęcie.
 • Co to jest wytapiać Definicja wytapiać wyodrębniać metal z rudy poprzez jej ogrzewanie z odpowiednim reduktorem wyjaśnienie.
 • Co to jest własności optyczne Definicja własności optyczne własności materiału charakteryzujące jego zachowanie w strumieniu promieni świetlnych, na przykład współczynnik załamania światła opis.
 • Co to jest wylęgarka Definicja inkubator 1) urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt z jaj;2) aparat wykorzystywany do przetrzymywania wcześniaków, który zapewnia odpowiedni skład powietrza informacje.
 • Co to jest widzenie Definicja umiejętność odbierania bodźców świetlnych poprzez organizm przy udziale narządu wzroku, w skład którego wchodzi oko, nerw wzrokowy i aparat pomocniczy. Gałka znaczenie.
 • Co to jest wzór Hawortha Definicja wzór Hawortha specjalny sytuacja wzoru perspektywicznego, który stosuje się dla cyklicznych odmian cukru co znaczy.
 • Co to jest wypłonienie Definicja etiolizacja zmiana postaci rośliny spowodowana brakiem światła, objawiająca się słabym postępem liści, tkanek mechanicznych w łodydze, wydłużeniem międzywęźli krzyżówka.
 • Co to jest woda gazowana Definicja woda gazowana woda nasycona dwutlenkiem węgla i powszechnie użytkowana jako musujący napój orzeźwiający co to jest.
 • Co to jest woda Definicja trwały związek wodoru z tlenem o wzorze chemicznym H2O. W najwyższym stopniu rozpowszechniony w przyrodzie związek i jeden z fundamentalnych składników słownik.
 • Co to jest wielkość Definicja rozmiar fizyczna cecha ciał albo zjawisk, którą można mierzyć, na przykład długość, twardość, natężenie pola elektrycznego itp czym jest.
 • Co to jest wiatr Definicja wiatr ruch powierza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi. Powstaje wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego w warstwach atmosfery co oznacza.
 • Co to jest woda królewska Definicja mieszanina 3 objętości stężonego kwasu solnego i 1 objętości stężonego kwasu azotowego. Powstaje w rezultacie reakcji: NOCl + 3HCl Cl2 + NOCl + 2H2O, gdzie tłumaczenie.
 • Co to jest wapno palone Definicja techniczna tlenku wapniowego (CaO). Biały proszek, przyłącza wodę, tworząc wodorotlenek wapniowy, wydzielając przy tym sporą liczba ciepła. Wapno palone przykłady.
 • Co to jest witamina B Definicja wit. B nazwa ekipy witamin B1, B2, B6, B12, PP, H, kwasu foliowego definicja.
 • Co to jest WWF, World Wildlife Fund Definicja Fund organizacja międzynarodowa, której celem jest ochrona krajobrazu, wody, powietrza, gleb, flory i fauny na całym świecie. Gromadzi fundusze konieczne do encyklopedia.
 • Co to jest wadi Definicja wadi sucha dolina pustynna (o długości do kilkuset kilometrów) o stromych zboczach powstała w rezultacie wód płynących okresowo po pustynnych ulewach jak działa.
 • Co to jest wegetatywne narządy roślin Definicja roślin części roślin o określonej strukturze morfologicznej i anatomicznej, pełniące funkcję związaną z odżywianiem i postępem rośliny. Fundamentalnymi czy jest.
 • Co to jest wywoływacz Definicja wywoływacz odczynnik, który na błonie fotograficznej redukuje naświetlone ziarna bromku srebrowego do srebra pojęcie.
 • Co to jest wybuch Definicja wybuch, eksplozja gwałtowny rozkład materiału wybuchowego (łatwo palnego albo chemicznie nietrwałego wyjaśnienie.
 • Co to jest wymrażanie Definicja wymrażanie mechanizm oddzielenia od ścieków zanieczyszczeń, opierający na zamrożeniu wody (etap stała - lód) i wydzieleniu zanieczyszczeń w formie ciekłej opis.
 • Co to jest wapno gaszone Definicja techniczna wodorotlenku wapniowego (Ca(OH)2). Wytwór, którego kluczowym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2, otrzymywany poprzez działanie na wapno informacje.
 • Co to jest woda powierzchniowa Definicja woda powierzchniowa woda występująca na powierzchni skorupy ziemskiej, na przykład oceany, morza, jeziora, rzeki itp znaczenie.
 • Co to jest wartościowość Definicja walencyjność umiejętność atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi co znaczy.
 • Co to jest wiatropylność Definicja wiatropylność przenoszenie pyłku przy udziale wiatru na znamiona słupków (rośliny okrytozalążkowe) albo bezpośrednio na zalążki (rośliny nagonasienne krzyżówka.
 • Co to jest wyleganie roślin Definicja płożenie (pochylenie) się łanu roślin uprawnych pod wpływem czynników atmosferycznych (wiatru, deszczu), przenawożenia (na przykład azotem) albo chorób roślin co to jest.
 • Co to jest wegetarianizm Definicja wegetarianizm odżywianie się pokarmami roślinnymi i nabiałem słownik.
 • Co to jest wyrób Definicja towar wytwór stanowiący końcowy rezultat procesu technologicznego, na przykład chleb otrzymany z przygotowanego ciasta, poddanego termicznej obróbce czym jest.
 • Co to jest witamina F Definicja nienasyconych kwasów tłuszczowych biorących udział w syntezie prostaglandyn. Ciecz niemieszająca się z wodą, ale jedynie z tłuszczami. Jej niedobór w co oznacza.
 • Co to jest wikarionty Definicja spokrewnione gatunki tego samego rodzaju występujące w podobnych biocenozach na różnych obszarach geograficznych, niesąsiadujących ze sobą, na przykład renifer tłumaczenie.
 • Co to jest wegetatywny Definicja wegetatywny organ albo mechanizm związany z procesami fizjologicznymi organizmu z wyłączeniem funkcji płciowych przykłady.
 • Co to jest wzór przestrzenny Definicja wzór przestrzenny wzór przedstawiający przestrzenne rozmieszczenie atomów albo grup atomowych w cząsteczce definicja.
 • Co to jest wieńce Definicja optyczne obserwowane w atmosferze, gdy Słońce, Księżyc albo inne źródła światła przesłonięte są cienką, półprzezroczystą warstwą chmur albo mgłą. Uwidocznione encyklopedia.
 • Co to jest WWA Definicja wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne pochodzące raczej z niecałkowitego spalania materiałów organicznych (drewna, papierosów), spalin samochodowych jak działa.
 • Co to jest własności intensywne Definicja własności intensywne wskaźniki fizyczne układu, których wartości liczbowe nie zależą od rozmiaru układu czy jest.
 • Co to jest współczynnik Definicja współczynnik rozmiar liczbowa charakteryzująca relację pomiędzy ustalonymi wielkościami fizycznymi pojęcie.
 • Co to jest wielkość intensywna Definicja rozmiar w układzie makroskopowym, której przyporządkowana jest ustalona wartość w każdym punkcie wewnątrz układu i nieulegająca zmianie wraz ze wzrostem układu wyjaśnienie.
 • Co to jest wibrometr Definicja wibrometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru przesunięcia, prędkości i przyspieszenia ciała drgającego opis.
 • Co to jest wyciek Definicja rozproszony, powierzchniowy albo linowy wypływ wód podziemnych na powierzchnię, powodujący nawilgocenie gruntu. Woda koncentruje się na powierzchni terenu i informacje.
 • Co to jest warunek Definicja warunek zastrzeżenie, od którego zależy spełnienie czegoś znaczenie.
 • Co to jest woda krystaliczna Definicja woda krystaliczna molekuły wody wbudowane w sieć krystaliczną związku chemicznego (minerału), na przykład gipsu CaSO4 · 2H2O co znaczy.
 • Co to jest woda twarda Definicja zawierająca sole wapnia i magnezu. Wapń i magnez łączą się z kwasami tłuszczowymi (na przykład zawartymi w mydle), tworząc nierozpuszczalne sole krzyżówka.
 • Co to jest warunki środowiska Definicja warunki środowiska zespól zmiennych czynników środowiskowych, na które reagują organizmy, na przykład ciśnienie, temp., kwasowość, zasolenie co to jest.
 • Co to jest wegetacyjny okres Definicja część roku, gdzie zachodzi intensywny postęp roślin. W Polsce trwa on od wiosny (zakwitania leszczyny) do jesiennego opadnięcia liści brzozy, około 200 dni słownik.
 • Co to jest wiórki Definicja wiórki cienkie, wąskie i długie płatki materiału stałego czym jest.
 • Co to jest wizualny Definicja wizualny dostrzegalny wzrokiem co oznacza.
 • Co to jest woda podziemna Definicja znajdująca się pod powierzchnią ziemi, wypełniająca szczeliny i wolne przestrzenie. Odznacza się następujące typy: zaskórną (woda gruntowa położona płytko tłumaczenie.
 • Co to jest wysypiska dzikie Definicja wysypiska dzikie nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, gdzie gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, na przykład lasy, wąwozy przykłady.
 • Co to jest wchłanianie Definicja mechanizm przechodzenia rozpuszczonych składników organicznych, stworzonych w rezultacie trawienia pokarmu, poprzez kosmki jelitowe w jelicie cienkim i definicja.
 • Co to jest wiatrował, wywrot Definicja wiatrował, wywrot drzewo wywrócone z korzeniami poprzez mocny wiatr, gdzie zazwyczaj pień drzewa pozostaje nieuszkodzony encyklopedia.
 • Co to jest witamina D Definicja związków chemicznych o podobnym składzie chemicznym, zwanych witaminami D1, D2, D3, D4, D5 (kalcyferole). Mieszają się z tłuszczem i alkoholem. Biorą udział w jak działa.
 • Co to jest woda głębinowa Definicja położona głęboko pod powierzchnią terenu odizolowana warstwami nieprzepuszczalnymi. Charakteryzuje się wysoką mineralizacją i wysokim ciśnieniem złożowym. Nie czy jest.
 • Co to jest włókna węglowe Definicja włókna, gdzie węgiel ma ukierunkowaną strukturę krystaliczną, pozyskiwane w trakcie wygrzewania włókien tekstylnych. Wykorzystuje się je w tworzywach pojęcie.
 • Co to jest wazelina Definicja stałych i ciekłych węglowodorów, pozyskiwana z ropy naftowej albo poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną i petrolatum. Ma barwę żółtą albo białą wyjaśnienie.
 • Co to jest wirulencja Definicja zjadliwość zarazka całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest opis.
 • Co to jest własność fizyczna Definicja własność fizyczna własność substancji niezależna od wpływu na nią innych substancji, na przykład zapach, kształt, barwa, gęstość informacje.
 • Co to jest witamina PP Definicja gatunku B (kwas nikotynowy i jego amid) biorąca udział w procesach oksydacyjanoredukcyjnych. Bezbarwne kryształki rozpuszczające się w wodzie. Jej niedobór znaczenie.
 • Co to jest wiatrował Definicja wiatrował drzewo wywrócone, wyrwane z korzeniami poprzez wiatr co znaczy.
 • Co to jest warstwa wodonośna Definicja warstwa wodonośna warstwa skalna przepuszczająca wodę. Położona jest pomiędzy warstwą nieprzepuszczalną od dołu a górnym lustrem wody krzyżówka.
 • Co to jest wodociąg Definicja urządzeń do ciągłego zaopatrywania w wodę odbiorców. Złożona jest z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, przewodów wodociągowych i punktów co to jest.
 • Co to jest wilgotność właściwa Definicja wilgotność właściwa zawartość cieczy w materiale wyrażona w jednostkach masy na jednostkę masy wilgotnego materiału słownik.
 • Co to jest wzrost Definicja właściwość organizmu żywego określająca jego wysokość;2) zdarzenie nieodwracalnego przyrostu rozmiarów organizmu w rezultacie wytwarzania nowych komórek i czym jest.
 • Co to jest włośniki Definicja cienkościenne i rurkowate wyrostki skórki korzenia przystosowane do pobierania wody i soli mineralnych z gleby na zasadzie osmozy, bo są wypełnione roztworem co oznacza.
 • Co to jest wydalanie Definicja ekskrecja usunięcie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, tzn. takich, które nie ulegają dalszej przemianie i przyswajaniu (dwutlenek węgla tłumaczenie.
 • Co to jest wegetatywne rozmnażanie Definicja rozmnażanie rozmnażanie bezpłciowe opierające na oddzieleniu części organizmu macierzystego, z którego powstaje nowy, identyczny osobnik, na przykład przykłady.
 • Co to jest woski Definicja zawierające grupę związków chemicznych (raczej estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi monohydroksylowych, wolne kwasy tłuszczowe, alkany) pochodzenia definicja.
 • Co to jest wykot Definicja wykot poród u owiec, kotów, kóz encyklopedia.
 • Co to jest wiatr słoneczny Definicja strumień naładowanych cząstek elementarnych (raczej protonów i elektronów) emitowanych poprzez Słońce w przestrzeń kosmiczną. W pobliżu Ziemi osiągają średnią jak działa.
 • Co to jest wytrzymałość mechaniczna Definicja wytrzymałość mechaniczna graniczna wartość naprężenia, przy którym materiał ulega zniszczeniu czy jest.
 • Co to jest wzór uproszczony Definicja wzór przedstawiający budowę cząsteczki związku organicznego, gdzie nie zaznacza się większości wiązań pomiędzy atomami węgla i wodoru, na przykład CH3 - C pojęcie.
 • Co to jest wzór umowny Definicja wzór umowny wzór przedstawiający cząsteczkę albo jej fragmenty przy zastosowaniu umownych znaków, na przykład - Me (metyl), - Et (etyl wyjaśnienie.
 • Co to jest wielkość fizyczna Definicja zmienna wykorzystywana do opisu stanu układu fizycznego albo mechanizmów fizycznych w nim zachodzących, której wartości można zmierzyć albo wyznaczyć z pomiaru opis.
 • Co to jest widmo dźwięku Definicja widmo akustyczne zestaw składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud informacje.
 • Co to jest warstwa ozonowa Definicja warstwa atmosfery ziemskiej o największej koncentracji ozonu atmosferycznego, położona na wysokości 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Cząstki ozonu pochłaniają znaczenie.
 • Co to jest wzór płaski Definicja wzór płaski wzór przedstawiający cząsteczkę bez podania informacji o budowie stereochemicznej co znaczy.
 • Co to jest watt Definicja plaża ukazująca się w trakcie pływu, jest to okresowego ruchu wody morskiej, wywołanego przyciąganiem wody poprzez Księżyc. Górną granicę wyznacza linia krzyżówka.
 • Co to jest włosy Definicja elastyczny, zrogowaciały produkt skóry ssaków, występujący w trzech postaciach: wełnistej (powłoka termoizolacyjna), ościstej (osłona mechaniczna ciała) i co to jest.
 • Co to jest wartość Definicja określająca, ile jednostek zawiera dana rozmiar fizyczna. Przedstawia ona iloczyn wartości liczbowej i jednostki miary, na przykład 5 m, 3 N, 10 kg itd słownik.
 • Co to jest wytrawianie Definicja chemiczna stali, przy zastosowaniu na przykład stężonego kwasu siarkowego, polegająca na usuwaniu rdzy albo innych zanieczyszczeń z jej powierzchni, na czym jest.
 • Co to jest wzór sumaryczny Definicja wzór przedstawiający liczbę atomów każdego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego, na przykład H2SO4, C6H6. Nie podaje on kolejności i metody powiązań co oznacza.
 • Co to jest wylewiska Definicja wylewiska obiekty inżynierskie pozwalające na odprowadzanie odpadów płynnych do gruntu tłumaczenie.
 • Co to jest woda mineralna Definicja naturalna woda źródlana, pochodząca ze złoża podziemnego izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżniająca się pierwotną czystością, stałym przykłady.
 • Co to jest wartość chwilowa Definicja wartość chwilowa wartość dla określonej chwili zmiennej wielkości, na przykład szybkość chwilowa v = dx/dt definicja.
 • Co to jest własność Definicja własność właściwość wyróżniająca określony materiał i substancję, identyfikowana naszymi zmysłami encyklopedia.
 • Co to jest wiatrołom Definicja wiatrołom drzewo złamane poprzez wiatr jak działa.
 • Co to jest wyspy ekologiczne Definicja obszary będące pojedynczymi ekosystemami albo ekipami ekosystemów o zbliżonym charakterze, położone w odmiennym siedlisku i niesprzyjającym ekosystemie czy jest.
 • Co to jest wapienie Definicja osadowe zawierające ponad 75% węglanu wapniowego (CaCO3), raczej kalcytu. W formie domieszek mogą zawierać kwarc, dolomit, minerały ilaste i inne. Przyjmują pojęcie.
 • Co to jest wskaźnik saprobowości Definicja saprobowości poziom zanieczyszczenia wód martwą materią organiczną albo produktami jej gnilnego rozkładu. Jeśli występuje przyrost saprobowosci, to skutkuje wyjaśnienie.
 • Co to jest warunki tlenowe Definicja warunki tlenowe odpowiednia zawartość tlenu w środowisku opis.
 • Co to jest właściwość Definicja cecha coś charakterystycznego dla danej rzeczy informacje.
 • Co to jest współczynnik surowy umieralności Definicja współczynnik surowy umieralności liczba zgonów w relacji do liczby mieszkańców znaczenie.
 • Co to jest wiązanie chemiczne Definicja wiązanie chemiczne sposób połączenia atomów, które oddziałują na siebie wieloma siłami co znaczy.
 • Co to jest wrzenie Definicja cieczy w parę, w trakcie której powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w fazie ciekłej. Pęcherzyki powstają z zarodków na powierzchniach grzejnych krzyżówka.
 • Co to jest współczynnik transpiracji Definicja transpiracji liczba wyparowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy rośliny. Jest zróżnicowany dla różnych roślin, na przykład dla prosa wynosi co to jest.
 • Co to jest wyspa Definicja wyspa ląd otoczony wodą. Powstaje w rezultacie zanurzenia lądu albo nierównomiernego wypiętrzenia dna morskiego słownik.
 • Co to jest wolfram Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o czym jest.
 • Co to jest wodorotlenki Definicja związki chemiczne wyrażone ogólnym wzorem M(OH)n; gdzie: M - atom metalu, OH - ekipa wodorotlenkowa i n - liczba grup. Wodorotlenki można dostać z tlenków co oznacza.
 • Co to jest wertep Definicja wertep trudny do przebycia teren tłumaczenie.
 • Co to jest węgiel brunatny Definicja rodzaj węgla kopalnego o zawartości 65-75% pierwiastka węgla, którego mechanizm uwęglenia materii roślinnej jest na kroku pośrednim pomiędzy torfem a węglem przykłady.
 • Co to jest witamina B1 Definicja związek organiczny biorący udział w metabolizmie węglowodanów i syntezie acetylocholiny (hormonu odpowiedzialnego za pracę mięśni). Jej niedobór osłabia definicja.
 • Co to jest wiwarium Definicja pomieszczenie zaopatrzone w urządzenia imitujące warunki środowiska, które poświęcone jest do hodowli drobnych zwierząt (na przykład owadów, płazów, gadów) w encyklopedia.
 • Co to jest wrzosowisko Definicja zbiorowisko roślinne z dominacją zimozielonej krzewinki, jest to wrzosu pospolitego, i rzadko rozproszonymi okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym jak działa.
 • Co to jest wulkanizacja Definicja wulkanizacja mechanizm przetworzenia kauczuku w gumę albo ebonit, opierający na tworzeniu się wiązań poprzecznych między łańcuchami makrocząsteczek kauczuku czy jest.
 • Co to jest warunek pływania ciał Definicja ciał warunek wynikający z prawa Archimedesa. Jeśli wypór jest większy od ciężaru ciała zanurzonego, to ciało pływa, a jeżeli jest mniejszy - ciało tonie. W pojęcie.
 • Co to jest wakcynacja Definicja szczepienie ochronne zabieg opierający na wprowadzeniu do krwi organizmu żywego zabitych albo żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości, w celu wyjaśnienie.
 • Co to jest węglany Definicja węglowego z metalami: wapniem, magnezem, żelazem, miedzią i tym podobne Najprostszymi węglanami (minerałami) są dolomit (CaMg(CO3)2), magnetyt (MgCO3), kalcyt opis.
 • Co to jest wodór Definicja i najprostszy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, masie atomowej ok. 1 i gęstości = 0.0899 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -259.14°C, a wrze w temp. Tw informacje.
 • Co to jest węglowodory Definicja organiczne zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru. Podzielone są na: alifatyczne (związki łańcuchowe węgla i wodoru o wiązaniu pojedynczym albo podwójnym, na znaczenie.
 • Co to jest wodorki Definicja wodorki związki chemiczne wodoru z pierwiastkami, na przykład wodorek wapnia CaH2, HF, HCl co znaczy.
 • Co to jest wyładowanie atmosferyczne Definicja atmosferyczne wyładowanie elektryczne w atmosferze pomiędzy chmurami, pomiędzy chmurą i powierzchnią Ziemi i wewnątrz chmur. Objawia się w formie grzmotów krzyżówka.
 • Co to jest woda w organizmie Definicja fundamentalny składnik protoplazmy wszystkich organizmów żywych, której udział procentowy zależy od rodzaju tkanki. I tak na przykład najmniej zawiera jej co to jest.
 • Co to jest wąwóz Definicja wklęsła forma terenu o wąskim dnie i stromych zboczach, która powstała w rezultacie erozji cieków w utworach średnio spoistych, na przykład glinach, iłach i słownik.
 • Co to jest wielopostaciowość Definicja polimorfizm 1) występowanie pewnych substancji w kilku odmianach krystalicznych, które różnią się strukturą, postacią krystaliczną, własnościami chemicznymi i czym jest.
 • Co to jest wartość szczytowa Definicja wartość szczytowa największa wartość pewnej wielkości zmiennej co oznacza.
 • Co to jest wirusy Definicja organizmy niemające budowy komórkowej, które samodzielnie nie wykazują przemiany materii. Poza komórką żywiciela nie rozmnażają się i występują w formie tłumaczenie.
 • Co to jest witamina H Definicja z gatunku B biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje rogowacenie przykłady.
 • Co to jest witamina E Definicja ekipa związków organicznych o podobnej budowie. Jest żółtą, oleistą cieczą mieszającą się z tłuszczami i łatwo ulegającą utlenieniu. Wchodzi w reakcję z definicja.
 • Co to jest wysoczyzna Definicja wysoczyzna rozległe, małe wzniesienie ograniczone płytkimi dolinami, na przykład Wysoczyzna Ciechanowska encyklopedia.
 • Co to jest wody obieg Definicja wody w powłoce i atmosferze ziemskiej i w organizmach żywych, na przykład woda wyparowana poprzez rośliny i zwierzęta do atmosfery ulega skropleniu (w formie jak działa.
 • Co to jest wodolecznictwo Definicja wodolecznictwo, hydroterapia zastosowanie fizycznych i chemicznych właściwości wody do celów leczniczych czy jest.
 • Co to jest wyciąg Definicja wyciąg, ekstrakt roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji pojęcie.
 • Co to jest węglany kwaśne Definicja węglany kwaśne, dwuwęglany sole i estry kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3 wyjaśnienie.
 • Co to jest widmo promieniowania słonecznego Definicja promieniowania słonecznego strumień promieniowania słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery ziemskiej, który wynosi ok. 1366 W/m2 powierzchni opis.
 • Co to jest wskaźnik Definicja albo mieszanina substancji, która wymienia barwę pod wpływem określonego odczynu roztworu. Typowym parametrem jest lakmus, który w obecności zasad przybiera informacje.
 • Co to jest wzór ogólny Definicja wzór ogólny wzór chemiczny użytkowany do zapisu dowolnego związku z szeregu homologicznego, na przykład CnH2n jest ogólnym wzorem alkenów znaczenie.
 • Co to jest wzór Definicja wzór symbole (litery, cyfry, znaki) wyrażające prawa fizyczne, chemiczne; formuła co znaczy.
 • Co to jest włośnie Definicja włośnie, trychiny pasożytnicze nicienie ssaków wywołujące chorobę, zwaną włośnicą krzyżówka.
 • Co to jest wzór strukturalny Definicja wzór przedstawiający ugrupowania chemiczne w cząsteczce z zaznaczeniem wiązań. Ustala rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce i ich kolejność i sposób powiązania co to jest.
 • Co to jest woda naturalna Definicja woda naturalna woda zawierająca rozpuszczone (albo w formie zawiesin) domieszki organiczne i nieorganiczne słownik.
 • Co to jest wirusologia Definicja wirusologia dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, jest to ich budową, składem, właściwościami chorobotwórczymi, namnażaniem i ich zwalczaniem czym jest.
 • Co to jest węgiel Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 6 i masie atomowej 12.011. Ciało stałe odporne na działanie wysokich co oznacza.
 • Co to jest wilgotność powietrza Definicja powietrza zawartość pary wodnej w powietrzu. Jej liczba zależy od temp. powietrza. Wraz ze wzrostem temp. powietrza rośnie liczba zawartej w nim pary wodnej tłumaczenie.
 • Co to jest wydajność Definicja wydajność relacja pomiędzy ilością uzyskaną a ilością wydatkowaną w danym procesie przykłady.
 • Co to jest wziewanie Definicja wziewanie, inhalacja zabieg leczniczy opierający na wdychaniu pary, gazów albo rozpylonych płynów, użytkowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych definicja.
 • Co to jest witaminy Definicja organiczne konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmów ludzkich i zwierzęcych. Rozróżnia się witaminy rozpuszczalne w wodzie (B i C) i w tłuszczach (A encyklopedia.
 • Co to jest witamina A Definicja związek organiczny powstający z prowitaminy A (połowy cząsteczki -karotenu) w nabłonku jelita cienkiego. Jasnożółta, oleista ciecz mieszająca się z tłuszczami jak działa.
 • Co to jest węglowodory nienasycone Definicja nienasycone węglowodory, które mają w cząsteczce jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla. Ogólny wzór przyjmuje postać CnH2n. Węglowodory nienasycone czy jest.
 • Co to jest witamina C Definicja askorbinowy związek organiczny o właściwościach redukujących. Bezbarwne kryształy o kwaśnym smaku, rozpuszczające się w wodzie. Pomaga utrzymać w dobrym stanie pojęcie.
 • Co to jest wał Definicja podłużna forma terenu, w miarę wąska, powstała w rezultacie akumulacji ziemi albo kamieni poprzez siły przyrody (na przykład rzeki) lub poprzez człowieka wyjaśnienie.
 • Co to jest węzeł Definicja węzeł zgrubiała część łodygi, gdzie osadzone są liście albo odgałęzienia boczne opis.
 • Co to jest wykrocisko Definicja wykrocisko płytka wyrwa w glebie (okrągła albo półksiężycowata) wspólnie z niewielkim jej wzgórkiem, powstała w rezultacie wyrwania z gruntu korzeni drzew informacje.
 • Co to jest wykraplanie Definicja wykraplanie, gutacja intensywne wydzielanie wody poprzez liście rośliny, zachodzące w uwarunkowaniach wysokiej wilgotności powietrza znaczenie.
 • Co to jest włośnica Definicja trychinoza dolegliwość spowodowana pasożytniczymi nicieniami występującymi w organizmie człowieka i ssaków mięso- i wszystkożernych. Zakażenie następuje co znaczy.
 • Co to jest walencyjność Definicja wartościowość umiejętność atomu albo rodnika do tworzenia wiązań chemicznych. Wartościowością tytułujemy również liczbę wskazującą, z iloma jednowartościowymi krzyżówka.
 • Co to jest woda do picia Definicja woda do picia woda o odpowiednich właściwościach, przeznaczoną do picia i na cele gospodarcze co to jest.
 • Co to jest warstwica Definicja warstwica linia jednakowej wysokości terenu słownik.
 • Co to jest współczynnik surowy urodzeń Definicja współczynnik surowy urodzeń iloraz liczba narodzin do liczebności całej populacji. Nie uwzględnia on wpływu zmian struktury wieku populacji czym jest.
 • Co to jest współczynnik pochłaniania Definicja współczynnik pochłaniania relacja strumienia świetlnego, pochłoniętego poprzez dane ciało, do strumienia świetlnego padającego na nie co oznacza.
 • Co to jest wełna Definicja włókno białkowe (keratyna) pozyskiwane z sierści owiec, wielbłądów, kóz i innych zwierząt. Przetworzone służy do produkcji tkanin o dobrych własnościach tłumaczenie.
 • Co to jest węgiel kamienny Definicja rodzaj węgla kopalnego o zawartości od 72 do 92% C, będący na kroku uwęglenia materii roślinnej pomiędzy węglem brunatnym a antracytem (jest to twarda odmiana przykłady.
 • Co to jest wydzielanie Definicja sekrecja wytwarzanie w narządach (gruczołach) substancji (soki trawienne, hormony, śluz, ślina) używanych poprzez organizm w różnych procesach życiowych definicja.
 • Co to jest węglowodany Definicja związków chemicznych (organicznych) szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie o ogólnym wzorze chemicznym Cx(H2O)y. Powstają w zielonych roślinach w procesie encyklopedia.
 • Co to jest woda skniona Definicja woda skniona woda o poprawionych właściwościach, spełniająca określone wymogi normowe, uzyskana w rezultacie określonego procesu technologicznego jak działa.
 • Co to jest współczynnik płodności Definicja współczynnik płodności relacja liczby urodzeń żywych w danym okresie do liczby kobiet badanej zbiorowości, będących w wieku rozrodczym czy jest.
 • Co to jest wymakanie Definicja wymakanie wymieranie roślin w konsekwencji odcięcia dopływu tlenu poprzez zalegającą poprzez dłuższy czas wodę pojęcie.
 • Co to jest wielkość ekstensywna Definicja rozmiar w układzie makroskopowym proporcjonalna do rozmiaru układu, na przykład objętość, masa. Układ makroskopowy można opisać przy zastosowaniu jednej wyjaśnienie.
 • Co to jest widmo Definicja sinusoidalnych składowych danej wielkości fizycznej (natężenia dźwięku, prądu), określanych dzięki amplitud albo faz tych składowych;2) zakres energii opis.
 • Co to jest wrażliwość Definicja pobudliwość umiejętność organizmu przejawiająca się reagowaniem na bodźce docierające z otaczającego środowiska, na przykład ruch zwierzęcia spowodowany informacje.
 • Co to jest wypieranie Definicja wypieranie reakcja chemiczna, gdzie zastępuje się jeden pierwiastek w związku chemicznym innymi, na przykład reakcja Fe + CuO4 Cu + FeSO4 znaczenie.
 • Co to jest wysięk Definicja niewielki, stały albo okresowy wypływ wód gruntowych na powierzchnię terenu. Zazwyczaj woda ta jest pozbawiona odpływu wskutek nieprzepuszczalnych warstw co znaczy.
 • Co to jest wydolność środowiska Definicja środowiska zasobność pokarmowa występująca na danym obszarze, odnawialność zasobów i pojemność przestrzenna danego obszaru. Przekroczenia wydolności środowiska krzyżówka.
 • Co to jest wanienka Definicja wanienka, kuweta płaskie naczynie stosowane do wywoływania, utrwalania i płukania materiałów fotograficznych co to jest.
 • Co to jest wielkość emisji Definicja rodzaj i liczba wprowadzanych w ustalonym czasie substancji albo energii i stężenia albo poziomy substancji albo energii, zwłaszcza w gazach odlotowych słownik.
 • Co to jest wiwisekcja Definicja wiwisekcja zabieg operacyjny realizowany na żywym zwierzęciu w celach badawczych czym jest.
 • Co to jest wije Definicja stwonogów obejmująca formy lądowe o wydłużonym ciele, które złożone są z głowy i segmentowego korpusu. Dużej liczbie segmentów odpowiadają liczne co oznacza.
 • Co to jest wskaźnik dominacji Definicja parametr wykorzystywany do porównywania gatunków w ramach biocenozy. Ustala gatunek albo grupę gatunków, które w obrębie każdego poziomu troficznego wpływają tłumaczenie.
 • Co to jest wełna mineralna Definicja materiał izolacyjny w formie włókien produkowanych poprzez rozpylenie stężonym powietrzem roztopionych skał. Surowcami do produkcji wełny mineralnej są bazalt przykłady.
 • Co to jest wyroby ceramiczne Definicja towary wykonane z adekwatnie przygotowanej masy, składającej się raczej z gliny, która po wypaleniu w wysokiej temp. przekształca się w twardy i wytrzymały definicja.
 • Co to jest wapń Definicja pierwiastek chemiczny IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 20 i masie atomowej 40.08. Metal lekki, srebrzystobiały, miękki. Jego gęstość encyklopedia.
 • Co to jest wątroba Definicja wielofunkcyjny gruczoł kręgowców spełniający istotną rolę w układzie pokarmowym. Wątroba ludzka ma masę około 1.5 kg u mężczyzn i około 1.3 kg u kobiet jak działa.
 • Co to jest wapnowanie Definicja nawożenie gleby związkami wapnia (węglanami, wodorotlenkami) w celu jej odkwaszenia. Poprawia to jej własności fizykochemiczne i chemiczne i wzmacnia czy jest.
 • Co to jest wodniczka Definicja przestrzeń w komórce wypełniona sokiem komórkowym i otoczona błoną cytoplazmową (białkowo-lipidową). Występuje raczej w komórkach roślin i zwierząt niższych. Z pojęcie.
 • Co to jest wędlina Definicja przetwór z rozdrobnionego mięsa poubojowego (na przykład kiełbasa) albo mięsa w jednym kawałku (szynka, baleron) adekwatnie przyprawiony i zazwyczaj wędzony wyjaśnienie.
 • Co to jest witamina K Definicja ekipa związków biorących udział w syntezie protrombiny. Jej niedobór skutkuje obniżenie krzepliwości krwi. Występuje w liściach roślin zielonych (kapusta opis.
 • Co to jest wibroizolacja Definicja wibroizolacja izolacja człowieka albo urządzenia od drgań podłoża lub izolacja podłoża od drgań maszyny informacje.
 • Co to jest woda przemysłowa Definicja woda przemysłowa woda użytkowana w okresie mechanizmów przemysłowych znaczenie.
 • Co to jest wegetacja Definicja intensywny postęp rośliny w obrębie roku;2) redukcja do minimum mechanizmów fizjologicznych egzystencji organizmu, na przykład zimowe życie zwierzyny leśnej co znaczy.
 • Co to jest wysypiska Definicja wysypiska obiekty poświęcone do składowania stałych odpadów krzyżówka.
 • Co to jest wietrzenie Definicja wietrzenie przeobrażenie się minerałów (skał) pod wpływem powietrza, wody i energii słonecznej co to jest.
 • Co to jest wzór perspektywiczny Definicja perspektywiczny wzór przedstawiający trójwymiarowy schemat cząsteczki w formie prostego rysunku perspektywicznego, na którym uwidocznione są wszystkie wiązania słownik.
 • Co to jest wielocukry Definicja polisacharydy polimery o dużej masie cząsteczkowej, zawierające sporą liczbę cukrów prostych. Ogólny wzór chemiczny ma postać (C6H10O5)n. W najwyższym stopniu czym jest.
 • Co to jest wykres Definicja graficzne przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu, brak co oznacza.
 • Co to jest wylesianie, deforestacja Definicja deforestacja mechanizm zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, raczej w konsekwencji antropopresji. Np. nadmierne tłumaczenie.
 • Co to jest warstwa Definicja warstwa substancja tworząca jednolitą płaszczyznę o określonej grubości przykłady.
 • Co to jest warstwa orna Definicja warstwa orna zewnętrzna warstwa w profilu glebowym, jest to górna część gleby poddana uprawie mechanicznej definicja.
 • Co to jest woda produkcyjna Definicja woda produkcyjna woda przemysłowa użytkowana w procesach technologicznych encyklopedia.
 • Co to jest wilgotność Definicja wilgotność stan nasycenia czegoś wodą, parą wodną albo inną cieczą jak działa.
 • Co to jest wytrzymałość Definicja wytrzymałość odporność ciała na zniszczenie, na przykład rozciąganie, ściskanie czy jest.
 • Co to jest widmo akustyczne Definicja widmo dźwięku zestaw składowych dźwięku (tonów) o określonej częstotliwości i amplitudzie, przedstawiony zazwyczaj w formie (wykresu) rozkładu amplitud drgań pojęcie.
 • Co to jest węglowodory nasycone Definicja węglowodory nasycone związki chemiczne, których skład wyraża się wzorem CnH2n+2. Węglowodory nasycone mają w nazwie końcówkę -an (propan, butan wyjaśnienie.
 • Co to jest W Definicja pierwiastek chemiczny ekipy dodatkowej chromowców w VI ekipie układu okresowego o liczbie atomowej 74 i masie atomowej 183.8. Srebrzystobiały metal ciężki o opis.
 • Co to jest wrotki Definicja wodne obleńce długości 0.1-2 mm. Przewarzająca część gatunków występuje raczej w wodach słodkich, nie wszystkie spotykane są w wodach słonych i w wilgotnych informacje.
 • Co to jest włókna szklane Definicja cienkie włókna o średnicy około 0.005- 0.01 mm wyciągane ze stopionego szkła. Można z nich, po uprzędzeniu nici, utkać włókna, które w dalszym ciągu impregnuje znaczenie.
 • Co to jest wzór chemiczny Definicja wzór chemiczny zapis symboliczny składu jakościowego i ilościowego cząsteczki związku chemicznego co znaczy.
 • Co to jest wirki Definicja płazińce słodkowodne albo morskie (wyjątkowo lądowe - w glebie i wilgotnym mchu). Ich ciało jest wydłużone i spłaszczone grzbietobrzusznie. Są wszystkożerne krzyżówka.
 • Co to jest wydalina Definicja wydalina końcowy wytwór przemiany materii usuwany z organizmu. Stanowią go dwutlenek węgla, mocznik, kwas moczowy, sole mineralne, woda co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Wydalina co znaczy wirki krzyżówka wzór chemiczny co to jest włókna szklane słownik wrotki czym jest W co oznacza węglowodory nasycone tłumaczenie widmo. co to znaczy.

Słownik Wydatek co znaczy własności ekstensywne krzyżówka woda destylowana co co to jest.