Iniekcja, Irygacja, Izostrukturalność, Indywiduum, Izohalina, Izomery, Izogamety, Infiltracja.
iniekcja irygacja co to jest

Definicje fizyka na I

 • Co to jest infauna Definicja infauna zespół organizmów zakopujących się, budujących tuneliki albo norki w dnie zbiornika wodnego, na przykład kraby, mięczaki co to jest.
 • Co to jest ichnologia Definicja ichnologia edukacja zajmująca się badaniem skamieniałych śladów organizmów kopalnych definicja.
 • Co to jest inseminacja Definicja inseminacja sztuczne zapłodnienie samic zwierząt w celach hodowlanych albo doświadczalnych co znaczy.
 • Co to jest inhibicja Definicja inhibicja zwolnienie albo zatrzymanie procesu albo reakcji biochemicznej słownik.
 • Co to jest indygo Definicja indygo niebieski barwnik kadziowy, otrzymywany w starożytności z liści indygowca farbiarskiego znaczenie.
 • Co to jest infrastruktura techniczna Definicja techniczna zespół urządzeń technicznych zainstalowanych w miastach, osiedlach albo w zakładach pracy w celu ich prawidłowego funkcjonowania. Obejmuje to czym jest.
 • Co to jest inaktywacja Definicja inaktywacja zanik albo zahamowanie umiejętności jakiegoś czynnika (na przykład katalizatora, antybiotyków) do reakcji chemicznej co to jest.
 • Co to jest IEEP, International Environmental Education Programme (Międzynarodowy Program Edukacji Środowiskowej) Definicja Environmental Education Programme (Międzynarodowy Program Nauki Środowiskowej) międzynarodowy program szkolnej i pozaszkolnej nauki środowiskowej opracowany w definicja.
 • Co to jest iluwium Definicja profilu glebowym, gdzie odkłada się materiał wymywany poprzez wodę z wyższych warstw gleby (związki chemiczne i najdrobniejsze frakcje próchnicze co znaczy.
 • Co to jest immobilizacja Definicja unieruchamianie komórek (na przykład plemników) albo drobnych organizmów (pierwotniaków) wywołane zmianą fizycznych właściwości środowiska albo wniknięciem słownik.
 • Co to jest immunoglobuliny Definicja przeciwciała białka z gatunku globulin, produkowane w organizmie człowieka i zwierząt pod wpływem antygenów, o budowie chemicznej dopasowanej do każdego znaczenie.
 • Co to jest immunologia Definicja immunologia edukacja zajmująca się mechanizmami odpornościowymi, które działają w żywym organizmie czym jest.
 • Co to jest impregnator Definicja impregnator, impregnat substancja impregnująca, na przykład żywice, woski co to jest.
 • Co to jest imprinting, wdrukowanie, wpojenie Definicja wdrukowanie, wpojenie utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt specyficznych bodźców we inicjalnym etapie ich rozwoju osobniczego, które w dalszym ciągu definicja.
 • Co to jest in vivo Definicja in vivo ustalenie procesu odbywającego się w naturalnych uwarunkowaniach; badanie czynności organizmu i zachodzących w nim przemian co znaczy.
 • Co to jest inbred Definicja w genotypie osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych w rezultacie połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym lotus. Zdarzenie to może słownik.
 • Co to jest infraczerwone Definicja promieniowanie podczerwone promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 0.76-500 m. Jest pochłaniane poprzez parę znaczenie.
 • Co to jest inhibitory Definicja związki chemiczne o działaniu hamującym mechanizm starzenia materiałów;2) substancje powodujące zwolnienie albo zatrzymanie reakcji chemicznych (tak zwany czym jest.
 • Co to jest integracja ekologiczna Definicja integracja ekologiczna zespolenie organizmów określonej biocenozy, które charakteryzują się współzależnością i wzajemnym przystosowaniem do siebie co to jest.
 • Co to jest intensyfikacja rolnictwa Definicja rolnictwa podnoszenie produkcji rolnej przez zwiększanie nakładów i środków materialnych na jednostkę powierzchni lub przez przyrost nakładów pracy. Prowadzi definicja.
 • Co to jest interakcje międzygatunkowe Definicja międzygatunkowe sposób oddziaływania na siebie gatunków razem zamieszkujących dane środowisko, jest to tworzących biocenozę. Pomiędzy organizmami razem co znaczy.
 • Co to jest interakcje nieantagonistyczne Definicja nieantagonistyczne rodzaj zależności międzygatunkowych opierających na tym, iż żadna ze stron (populacji) nie ponosi szkody w konsekwencji wzajemnych słownik.
 • Co to jest introdukcja Definicja wprowadzanie nowych organizmów (roślin albo zwierząt) z odrębnych geograficznie terenów w celu urozmaicenia albo poprawy biocenozy. Odpowiednikiem jest znaczenie.
 • Co to jest inwazja ekologiczna Definicja wtargnięcie populacji organizmów na obce terytorium. Gdy znajdzie na nowym terenie sprzyjające warunki bytowania, to rozwija się masowo, na przykład czym jest.
 • Co to jest inżynieria genetyczna Definicja genetyczna sztuczne zabiegi na DNA kierujące do zmian właściwości dziedzicznych organizmów. Bazuje to na wprowadzeniu ustalonych genów z jednego organizmu do co to jest.
 • Co to jest IPCS, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego) Definicja Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego) wspólne przedsięwzięcie Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych definicja.
 • Co to jest iperyt Definicja iperyt związek organiczny o woni musztardowej; oleista ciecz parząca i silnie trująca. Pary iperytu niszczą błony śluzowe dróg oddechowych co znaczy.
 • Co to jest IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) Definicja Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) organizacja specjalistyczna UNESCO słownik.
 • Co to jest izochrony Definicja izochrony linie łączące punkty powierzchni Ziemi, do których dany wstrząs sejsmiczny dotarł w tym samym czasie znaczenie.
 • Co to jest izolacja Definicja ograniczenie albo uniemożliwienie kontaktowania się i krzyżowania danej populacji z innymi populacjami tego samego gatunku. Odznacza się następujące izolacje czym jest.
 • Co to jest izolacyjność akustyczna Definicja akustyczna izolacyjność przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych albo/i od dźwięków uderzeniowych, wyrażona różnicą poziomu dźwięku przed i za przegrodą co to jest.
 • Co to jest izomeria Definicja występowanie dwóch albo więcej związków chemicznych o jednakowym składzie chemicznym i tym samym ciężarze cząsteczkowym, a o zróżnicowanych właściwościach definicja.
 • Co to jest izotopy Definicja tego samego pierwiastka różniące się masą atomową A. Jądra atomowe danego pierwiastka X przy niezmienionej liczbie protonów Z posiadające różne liczby co znaczy.
 • Co to jest izotopy promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze atomy tego samego pierwiastka o różnych masach atomowych, których jądra ulegają samorzutnym przemianom z wydzieleniem cząsteczek i i słownik.
 • Co to jest in vitro Definicja in vitro ustalenie procesu odbywającego się w uwarunkowaniach sztucznych, poza organizmem. Na przykład komórki pobrane z organizmu są hodowane poza nim znaczenie.
 • Co to jest imago Definicja imago dorosłe stadium rozwoju owada, następujące po przebyciu przeobrażeń larwalnych, gdzie zdolny jest on do rozrodu czym jest.
 • Co to jest infekcja Definicja infekcja wniknięcie drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu w rezultacie uszkodzenia naturalnych barier chroniących co to jest.
 • Co to jest ikra Definicja składające się z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Przewarzająca część gatunków ryb składa jaja na dnie zbiornika wodnego, inne gatunki ryb przyczepiają je do definicja.
 • Co to jest izobata Definicja izobata krzywa jednakowej głębokości, wykreślana na mapach zbiorników wodnych co znaczy.
 • Co to jest idioadaptacja Definicja przystosowanie organizmów do bytowania w ustalonym środowisku w rezultacie niewielkich zmian ewolucyjnych (aromorfozy), jest to specjalizacją cech, a nie słownik.
 • Co to jest ichtiozaury Definicja ichtiozaury, rybojaszczury morskie gady kopalne z okresu mezozoicznego, których wygląd przypomina rekina; rybożerne, jajożyworodne znaczenie.
 • Co to jest Definicja skała osadowa o wielkości ziarenek mniejszych niż 0.02 mm, złożona z różnych minerałów iłowych. Przeważnie zabarwiona związkami żelaza na kolor czym jest.
 • Co to jest izofona Definicja izofona krzywa jednakowego poziomu głośności co to jest.
 • Co to jest inercja Definicja bezwładność umiejętność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu, gdy działające na nie siły zewnętrzne równoważą się. Miarą bezwładności ciała w definicja.
 • Co to jest interferencja Definicja zdarzenie nakładania się fal o tej samej częstotliwości drgań, w rezultacie którego fala wypadkowa w danym punkcie jest sumą geometryczną drgań składowych co znaczy.
 • Co to jest inwazja Definicja inwazja mechanizm wnikania pasożytów do organizmu żywiciela słownik.
 • Co to jest izolator Definicja izolator materiał o niskim przewodnictwie cieplnym (azbest, drewno) albo elektrycznym (porcelana, ebonit znaczenie.
 • Co to jest izoterma Definicja izoterma linia na wykresie ilustrująca punkty o jednakowej temp czym jest.
 • Co to jest impaternaty Definicja impaternaty organizmy wywodzące się tylko z komórki jajowej matki; postęp komórki bez zapłodnienia co to jest.
 • Co to jest interfaza Definicja interfaza stadium pomiędzy kolejnymi podziałami komórki o najintensywniejszej przemianie metabolicznej, gdzie komórka przygotowuje się do podziału jądra definicja.
 • Co to jest intoksykacja Definicja intoksykacja zatruwanie organizmu albo środowiska co znaczy.
 • Co to jest inwolucja Definicja inwolucja wsteczne zmiany w budowie i funkcji tkanki albo narządu, na przykład zanik ogona kijanek słownik.
 • Co to jest impregnat Definicja impregnat, impregnator substancja impregnująca, na przykład żywice, woski znaczenie.
 • Co to jest izobara Definicja izobara krzywa przedstawiająca jednakową wartość ciśnienia atmosferycznego na mapie barometrycznej czym jest.
 • Co to jest izotony Definicja izotony nuklidy o takiej samej liczbie neutronów, ale o różnych liczbach protonów (o różnych liczbach masowych), reprezentują również różne pierwiastki co to jest.
 • Co to jest indykatory stresu środowiskowego Definicja środowiskowego zjawiska wykrywające zagrożenia biologiczne niebezpiecznych związków zanieczyszczających środowisko i wywołujących odpowiedź stresową, na definicja.
 • Co to jest inicjatory polimeryzacji Definicja inicjatory polimeryzacji substancje chemiczne, które zapoczątkowują mechanizm polimeryzacji tworzyw sztucznych co znaczy.
 • Co to jest ichtiofauna Definicja ichtiofauna ogół gatunków ryb zasiedlających zbiorniki wodne w ustalonym czasie geologicznym słownik.
 • Co to jest immunizacja Definicja immunizacja, uodpornienie wywołanie stanu organizmu niewrażliwego na szkodliwe antygeny, na przykład toksyny bakterii znaczenie.
 • Co to jest immunizator Definicja substancja chemiczna przyswajana poprzez rośliny, powodująca powiększoną odporność roślin na określone impulsy chorobotwórcze, na przykład nie wszystkie środki czym jest.
 • Co to jest indykator Definicja indykator czynnik wywołujący całkowity albo częściowy zanik czynnych własności substancji co to jest.
 • Co to jest inhalator Definicja inhalator przyrząd do rozpylania substancji stosowanych do inhalacji definicja.
 • Co to jest inkwilinizm Definicja inkwilinizm skrajna forma pasożytnictwa, gdzie gatunek pasożyta jest kompletnie uzależniony od gospodarza co znaczy.
 • Co to jest imigracja Definicja imigracja napływ nowych osobników tego samego gatunku z innych stref w celu osiedlenia się w ustabilizowanej populacji słownik.
 • Co to jest iluwialny Definicja iluwialny, poziom wmywania warstwa gleby cechująca się strącaniem związków mineralnych, które zostały wyługowane (rozpuszczone w wodzie) z poziomu wymywania znaczenie.
 • Co to jest imisja zanieczyszczeń Definicja zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych w jednostce objętości powietrza atmosferycznego, przynoszonych poprzez wiatr, regularnie z sporych czym jest.
 • Co to jest immunosupresja Definicja immunosupresja obniżenie odporności biologicznej organizmu; zahamowanie procesu wytwarzania w organizmie przeciwciał i komórek odpornościowych co to jest.
 • Co to jest infradźwięki Definicja niesłyszalne dla człowieka fale akustyczne (dźwięki) o częstotliwości mniejszej od 16 herców (Hz). W naturalnych uwarunkowaniach powstają w trakcie eksplozji definicja.
 • Co to jest inkubacja Definicja sztuczny wyląg piskląt z jaj znajdujących się w wylęgarkach (inkubatorach);2) moment pomiędzy inwazją drobnoustrojów do organizmu a wystąpieniem objawów co znaczy.
 • Co to jest insektycydy Definicja owadobójcze poświęcone do zwalczania szkodników roślin. Użytkowany dawniej środek owadobójczy DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), zwany w Polsce azotoxem słownik.
 • Co to jest izolator elektryczny Definicja elektryczny, dielektryk ciało (substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się znaczenie.
 • Co to jest izomorficzny Definicja odmiennie równopostaciowy; na przykład ciała izomorficzne są ciałami charakteryzującymi się jednakową postacią kryształów, ale różnym składem chemicznym czym jest.
 • Co to jest in toto Definicja in toto w całości, na przykład amputacja całego organu co to jest.
 • Co to jest implantacja Definicja implantacja 1) wszczepienie fragmentu tkanki albo narządu (protezy) do organizmu;2) zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy ssaka definicja.
 • Co to jest industrioklimaks Definicja końcowe stadium łańcucha przemian sukcesji ekologicznej biocenoz zainicjowane mocnym oddziaływaniem przemysłu na ekosystemy. Prowadzi to do zniszczenia co znaczy.
 • Co to jest igelit Definicja igelit uplastyczniony chlorek winylu; odporny na działanie czynników chemicznych. Ma wykorzystanie w produkcji wężów, folii, wyrobów galanteryjnych słownik.
 • Co to jest indeks coli Definicja indeks coli mikrobiologiczny parametr zanieczyszczenia feralnego wody, wyrażony liczbą bakterii Escherichia coli (pałeczki okrężnicy) w jednym litrze wody znaczenie.
 • Co to jest interseks Definicja interseks osobnik posiadający cechy obu płci czym jest.
 • Co to jest izotypia Definicja izotypia, izostrukturalność występowanie różnych substancji o różnym składzie chemicznym struktury krystalicznej co to jest.
 • Co to jest izotropia Definicja nie wszystkich materiałów charakteryzująca się niezależnością ich własności fizycznych (na przykład stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego definicja.
 • Co to jest insekty Definicja insekty owady pasożytnicze, na przykład wszy, pchły co znaczy.
 • Co to jest inhalacja Definicja inhalacja, wziewanie zabieg leczniczy opierający na wdychaniu pary, gazów albo rozpylonych płynów, użytkowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych słownik.
 • Co to jest inokulacja Definicja inokulacja zakażenie środowiska drobnoustrojem, na przykład pasożywki bakteryjnej znaczenie.
 • Co to jest igliwie Definicja igliwie liście drzew iglastych o twardej ostro zakończonej blaszce w kształcie igły czym jest.
 • Co to jest impregnacja Definicja nasycenie drewna albo tkanin środkami uodporniającymi na działanie wody, grzybów i tym podobne albo nadanie im właściwości użytkowych (sztywności, połysku co to jest.
 • Co to jest intercepcja Definicja intercepcja częściowe zatrzymywanie opadu atmosferycznego na powierzchni liści, raczej drzew definicja.
 • Co to jest interakcja Definicja interakcja wzajemne wpływ zjawisk albo mechanizmów co znaczy.
 • Co to jest indukcja Definicja empiryczna sposób badań, polegająca na formułowaniu praw ogólnych opierając się na danych eksperymentalnych i doświadczalnie stwierdzonych faktów;2) wywołanie słownik.
 • Co to jest in situ Definicja in situ w miejscu, w pierwotnym położeniu, na przykład miejsce syntezy związku znaczenie.
 • Co to jest inkubator Definicja wylęgarka 1) urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt z jaj;2) aparat wykorzystywany do przetrzymywania wcześniaków, który zapewnia odpowiedni skład powietrza czym jest.
 • Co to jest instynkt Definicja uwarunkowana genetycznie dziedziczna umiejętność zwierząt i ludzi wykonywania pewnych czynności charakterystycznych dla utrzymania życia osobnika i przetrwania co to jest.
 • Co to jest insulina Definicja produkowany w trzustce, którego funkcja bazuje na regulacji szybkości zużycia glukozy poprzez tkanki; bierze udział w przemianie węglowodorów w tłuszcze i definicja.
 • Co to jest interferon Definicja interferon substancja białkowa produkowana poprzez organizm, która hamuje namnażanie się wirusów w komórkach co znaczy.
 • Co to jest izoenzymy Definicja izoenzymy różne postacie tego samego enzymu różniące się nie wszystkimi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i immunologicznymi słownik.
 • Co to jest ichtiologia Definicja ichtiologia dział zoologii obejmujący całokształt wiedzy o rybach znaczenie.
 • Co to jest intuicja Definicja intuicja, przeczucie irracjonalne poznawanie prawdy w rezultacie wewnętrznego przekonania czym jest.
 • Co to jest interakcje antagonistyczne Definicja antagonistyczne rodzaj zależności międzygatunkowych, gdzie populacja danego gatunku działa na niekorzyść innej populacji o podobnych wymaganiach środowiskowych co to jest.
 • Co to jest infiltracja Definicja przenikanie (przesiąkanie) cieczy albo gazu poprzez pory określonego ciała do jego wnętrza, na przykład przesiąkanie wody w głąb skorupy ziemskiej definicja.
 • Co to jest izogamety Definicja izogamety gamety zróżnicowane płciowo, ale nie różniące się morfologicznie, na przykład tworzą je grzyby co znaczy.
 • Co to jest izomery Definicja izomery związki chemiczne, gdzie występuje zdarzenie izomerii słownik.
 • Co to jest izohalina Definicja izohalina linia na mapie ilustrująca te same poziomy zasolenia wody (tak zwany izolinia) w jeziorze, morzu albo oceanie znaczenie.
 • Co to jest indywiduum Definicja indywiduum, osobnik pojedynczy okaz określonej zbiorowości zdolny do samodzielnego życia czym jest.
 • Co to jest izostrukturalność Definicja izostrukturalność, izotypia występowanie różnych substancji o różnym składzie chemicznym struktury krystalicznej co to jest.
 • Co to jest irygacja Definicja irygacja sztuczne nawadnianie pól kierujące do poprawy plonów definicja.
 • Co to jest iniekcja Definicja iniekcja wprowadzanie do ciał lekarstw, hormonów albo witamin przy zastosowaniu strzykawek co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Iniekcja, Irygacja, Izostrukturalność, Indywiduum, Izohalina, Izomery, Izogamety, Infiltracja, Interakcje Antagonistyczne, Intuicja, Ichtiologia, Izoenzymy co to znaczy.

Słownik Iniekcja, Irygacja, Izostrukturalność, Indywiduum co to jest.