Insulina co znaczy ichtiozaury krzyżówka inicjatory polimeryzacji co to jest immunologia słownik.
intercepcja iluwialny co to jest

Definicje fizyka na I

 • Co to jest intercepcja Definicja intercepcja częściowe zatrzymywanie opadu atmosferycznego na powierzchni liści, raczej drzew co znaczy.
 • Co to jest iluwialny Definicja iluwialny, poziom wmywania warstwa gleby cechująca się strącaniem związków mineralnych, które zostały wyługowane (rozpuszczone w wodzie) z poziomu wymywania krzyżówka.
 • Co to jest inercja Definicja bezwładność umiejętność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu, gdy działające na nie siły zewnętrzne równoważą się. Miarą bezwładności ciała w co to jest.
 • Co to jest izolator elektryczny Definicja elektryczny, dielektryk ciało (substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się słownik.
 • Co to jest implantacja Definicja implantacja 1) wszczepienie fragmentu tkanki albo narządu (protezy) do organizmu;2) zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy ssaka czym jest.
 • Co to jest ikra Definicja składające się z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Przewarzająca część gatunków ryb składa jaja na dnie zbiornika wodnego, inne gatunki ryb przyczepiają je do co oznacza.
 • Co to jest impregnacja Definicja nasycenie drewna albo tkanin środkami uodporniającymi na działanie wody, grzybów i tym podobne albo nadanie im właściwości użytkowych (sztywności, połysku tłumaczenie.
 • Co to jest indywiduum Definicja indywiduum, osobnik pojedynczy okaz określonej zbiorowości zdolny do samodzielnego życia przykłady.
 • Co to jest indukcja Definicja empiryczna sposób badań, polegająca na formułowaniu praw ogólnych opierając się na danych eksperymentalnych i doświadczalnie stwierdzonych faktów;2) wywołanie definicja.
 • Co to jest instynkt Definicja uwarunkowana genetycznie dziedziczna umiejętność zwierząt i ludzi wykonywania pewnych czynności charakterystycznych dla utrzymania życia osobnika i przetrwania encyklopedia.
 • Co to jest IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) Definicja Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) organizacja specjalistyczna UNESCO jak działa.
 • Co to jest imigracja Definicja imigracja napływ nowych osobników tego samego gatunku z innych stref w celu osiedlenia się w ustabilizowanej populacji czy jest.
 • Co to jest ichnologia Definicja ichnologia edukacja zajmująca się badaniem skamieniałych śladów organizmów kopalnych pojęcie.
 • Co to jest inhibitory Definicja związki chemiczne o działaniu hamującym mechanizm starzenia materiałów;2) substancje powodujące zwolnienie albo zatrzymanie reakcji chemicznych (tak zwany wyjaśnienie.
 • Co to jest intensyfikacja rolnictwa Definicja rolnictwa podnoszenie produkcji rolnej przez zwiększanie nakładów i środków materialnych na jednostkę powierzchni lub przez przyrost nakładów pracy. Prowadzi opis.
 • Co to jest izomery Definicja izomery związki chemiczne, gdzie występuje zdarzenie izomerii informacje.
 • Co to jest impregnat Definicja impregnat, impregnator substancja impregnująca, na przykład żywice, woski znaczenie.
 • Co to jest interseks Definicja interseks osobnik posiadający cechy obu płci co znaczy.
 • Co to jest in toto Definicja in toto w całości, na przykład amputacja całego organu krzyżówka.
 • Co to jest iluwium Definicja profilu glebowym, gdzie odkłada się materiał wymywany poprzez wodę z wyższych warstw gleby (związki chemiczne i najdrobniejsze frakcje próchnicze co to jest.
 • Co to jest imago Definicja imago dorosłe stadium rozwoju owada, następujące po przebyciu przeobrażeń larwalnych, gdzie zdolny jest on do rozrodu słownik.
 • Co to jest inaktywacja Definicja inaktywacja zanik albo zahamowanie umiejętności jakiegoś czynnika (na przykład katalizatora, antybiotyków) do reakcji chemicznej czym jest.
 • Co to jest interakcje antagonistyczne Definicja antagonistyczne rodzaj zależności międzygatunkowych, gdzie populacja danego gatunku działa na niekorzyść innej populacji o podobnych wymaganiach środowiskowych co oznacza.
 • Co to jest izofona Definicja izofona krzywa jednakowego poziomu głośności tłumaczenie.
 • Co to jest izotony Definicja izotony nuklidy o takiej samej liczbie neutronów, ale o różnych liczbach protonów (o różnych liczbach masowych), reprezentują również różne pierwiastki przykłady.
 • Co to jest infiltracja Definicja przenikanie (przesiąkanie) cieczy albo gazu poprzez pory określonego ciała do jego wnętrza, na przykład przesiąkanie wody w głąb skorupy ziemskiej definicja.
 • Co to jest inbred Definicja w genotypie osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych w rezultacie połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym lotus. Zdarzenie to może encyklopedia.
 • Co to jest immunizator Definicja substancja chemiczna przyswajana poprzez rośliny, powodująca powiększoną odporność roślin na określone impulsy chorobotwórcze, na przykład nie wszystkie środki jak działa.
 • Co to jest intoksykacja Definicja intoksykacja zatruwanie organizmu albo środowiska czy jest.
 • Co to jest infekcja Definicja infekcja wniknięcie drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu w rezultacie uszkodzenia naturalnych barier chroniących pojęcie.
 • Co to jest izotropia Definicja nie wszystkich materiałów charakteryzująca się niezależnością ich własności fizycznych (na przykład stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego wyjaśnienie.
 • Co to jest igelit Definicja igelit uplastyczniony chlorek winylu; odporny na działanie czynników chemicznych. Ma wykorzystanie w produkcji wężów, folii, wyrobów galanteryjnych opis.
 • Co to jest inhalacja Definicja inhalacja, wziewanie zabieg leczniczy opierający na wdychaniu pary, gazów albo rozpylonych płynów, użytkowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych informacje.
 • Co to jest ichtiofauna Definicja ichtiofauna ogół gatunków ryb zasiedlających zbiorniki wodne w ustalonym czasie geologicznym znaczenie.
 • Co to jest infauna Definicja infauna zespół organizmów zakopujących się, budujących tuneliki albo norki w dnie zbiornika wodnego, na przykład kraby, mięczaki co znaczy.
 • Co to jest industrioklimaks Definicja końcowe stadium łańcucha przemian sukcesji ekologicznej biocenoz zainicjowane mocnym oddziaływaniem przemysłu na ekosystemy. Prowadzi to do zniszczenia krzyżówka.
 • Co to jest izotypia Definicja izotypia, izostrukturalność występowanie różnych substancji o różnym składzie chemicznym struktury krystalicznej co to jest.
 • Co to jest inwazja Definicja inwazja mechanizm wnikania pasożytów do organizmu żywiciela słownik.
 • Co to jest irygacja Definicja irygacja sztuczne nawadnianie pól kierujące do poprawy plonów czym jest.
 • Co to jest inhalator Definicja inhalator przyrząd do rozpylania substancji stosowanych do inhalacji co oznacza.
 • Co to jest in vitro Definicja in vitro ustalenie procesu odbywającego się w uwarunkowaniach sztucznych, poza organizmem. Na przykład komórki pobrane z organizmu są hodowane poza nim tłumaczenie.
 • Co to jest immunizacja Definicja immunizacja, uodpornienie wywołanie stanu organizmu niewrażliwego na szkodliwe antygeny, na przykład toksyny bakterii przykłady.
 • Co to jest izomeria Definicja występowanie dwóch albo więcej związków chemicznych o jednakowym składzie chemicznym i tym samym ciężarze cząsteczkowym, a o zróżnicowanych właściwościach definicja.
 • Co to jest inhibicja Definicja inhibicja zwolnienie albo zatrzymanie procesu albo reakcji biochemicznej encyklopedia.
 • Co to jest idioadaptacja Definicja przystosowanie organizmów do bytowania w ustalonym środowisku w rezultacie niewielkich zmian ewolucyjnych (aromorfozy), jest to specjalizacją cech, a nie jak działa.
 • Co to jest iniekcja Definicja iniekcja wprowadzanie do ciał lekarstw, hormonów albo witamin przy zastosowaniu strzykawek czy jest.
 • Co to jest immunosupresja Definicja immunosupresja obniżenie odporności biologicznej organizmu; zahamowanie procesu wytwarzania w organizmie przeciwciał i komórek odpornościowych pojęcie.
 • Co to jest ichtiologia Definicja ichtiologia dział zoologii obejmujący całokształt wiedzy o rybach wyjaśnienie.
 • Co to jest infrastruktura techniczna Definicja techniczna zespół urządzeń technicznych zainstalowanych w miastach, osiedlach albo w zakładach pracy w celu ich prawidłowego funkcjonowania. Obejmuje to opis.
 • Co to jest immunoglobuliny Definicja przeciwciała białka z gatunku globulin, produkowane w organizmie człowieka i zwierząt pod wpływem antygenów, o budowie chemicznej dopasowanej do każdego informacje.
 • Co to jest in situ Definicja in situ w miejscu, w pierwotnym położeniu, na przykład miejsce syntezy związku znaczenie.
 • Co to jest izogamety Definicja izogamety gamety zróżnicowane płciowo, ale nie różniące się morfologicznie, na przykład tworzą je grzyby co znaczy.
 • Co to jest inkubator Definicja wylęgarka 1) urządzenie do sztucznego wylęgu piskląt z jaj;2) aparat wykorzystywany do przetrzymywania wcześniaków, który zapewnia odpowiedni skład powietrza krzyżówka.
 • Co to jest inkubacja Definicja sztuczny wyląg piskląt z jaj znajdujących się w wylęgarkach (inkubatorach);2) moment pomiędzy inwazją drobnoustrojów do organizmu a wystąpieniem objawów co to jest.
 • Co to jest izolator Definicja izolator materiał o niskim przewodnictwie cieplnym (azbest, drewno) albo elektrycznym (porcelana, ebonit słownik.
 • Co to jest izobara Definicja izobara krzywa przedstawiająca jednakową wartość ciśnienia atmosferycznego na mapie barometrycznej czym jest.
 • Co to jest integracja ekologiczna Definicja integracja ekologiczna zespolenie organizmów określonej biocenozy, które charakteryzują się współzależnością i wzajemnym przystosowaniem do siebie co oznacza.
 • Co to jest izohalina Definicja izohalina linia na mapie ilustrująca te same poziomy zasolenia wody (tak zwany izolinia) w jeziorze, morzu albo oceanie tłumaczenie.
 • Co to jest Definicja skała osadowa o wielkości ziarenek mniejszych niż 0.02 mm, złożona z różnych minerałów iłowych. Przeważnie zabarwiona związkami żelaza na kolor przykłady.
 • Co to jest impregnator Definicja impregnator, impregnat substancja impregnująca, na przykład żywice, woski definicja.
 • Co to jest izomorficzny Definicja odmiennie równopostaciowy; na przykład ciała izomorficzne są ciałami charakteryzującymi się jednakową postacią kryształów, ale różnym składem chemicznym encyklopedia.
 • Co to jest IEEP, International Environmental Education Programme (Międzynarodowy Program Edukacji Środowiskowej) Definicja Environmental Education Programme (Międzynarodowy Program Nauki Środowiskowej) międzynarodowy program szkolnej i pozaszkolnej nauki środowiskowej opracowany w jak działa.
 • Co to jest inwolucja Definicja inwolucja wsteczne zmiany w budowie i funkcji tkanki albo narządu, na przykład zanik ogona kijanek czy jest.
 • Co to jest interakcje nieantagonistyczne Definicja nieantagonistyczne rodzaj zależności międzygatunkowych opierających na tym, iż żadna ze stron (populacji) nie ponosi szkody w konsekwencji wzajemnych pojęcie.
 • Co to jest indeks coli Definicja indeks coli mikrobiologiczny parametr zanieczyszczenia feralnego wody, wyrażony liczbą bakterii Escherichia coli (pałeczki okrężnicy) w jednym litrze wody wyjaśnienie.
 • Co to jest IPCS, International Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego) Definicja Programme Chemical Security (Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego) wspólne przedsięwzięcie Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych opis.
 • Co to jest immobilizacja Definicja unieruchamianie komórek (na przykład plemników) albo drobnych organizmów (pierwotniaków) wywołane zmianą fizycznych właściwości środowiska albo wniknięciem informacje.
 • Co to jest izoenzymy Definicja izoenzymy różne postacie tego samego enzymu różniące się nie wszystkimi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i immunologicznymi znaczenie.
 • Co to jest izochrony Definicja izochrony linie łączące punkty powierzchni Ziemi, do których dany wstrząs sejsmiczny dotarł w tym samym czasie co znaczy.
 • Co to jest imisja zanieczyszczeń Definicja zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych w jednostce objętości powietrza atmosferycznego, przynoszonych poprzez wiatr, regularnie z sporych krzyżówka.
 • Co to jest izostrukturalność Definicja izostrukturalność, izotypia występowanie różnych substancji o różnym składzie chemicznym struktury krystalicznej co to jest.
 • Co to jest interferencja Definicja zdarzenie nakładania się fal o tej samej częstotliwości drgań, w rezultacie którego fala wypadkowa w danym punkcie jest sumą geometryczną drgań składowych słownik.
 • Co to jest infradźwięki Definicja niesłyszalne dla człowieka fale akustyczne (dźwięki) o częstotliwości mniejszej od 16 herców (Hz). W naturalnych uwarunkowaniach powstają w trakcie eksplozji czym jest.
 • Co to jest izobata Definicja izobata krzywa jednakowej głębokości, wykreślana na mapach zbiorników wodnych co oznacza.
 • Co to jest interferon Definicja interferon substancja białkowa produkowana poprzez organizm, która hamuje namnażanie się wirusów w komórkach tłumaczenie.
 • Co to jest imprinting, wdrukowanie, wpojenie Definicja wdrukowanie, wpojenie utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt specyficznych bodźców we inicjalnym etapie ich rozwoju osobniczego, które w dalszym ciągu przykłady.
 • Co to jest interfaza Definicja interfaza stadium pomiędzy kolejnymi podziałami komórki o najintensywniejszej przemianie metabolicznej, gdzie komórka przygotowuje się do podziału jądra definicja.
 • Co to jest insektycydy Definicja owadobójcze poświęcone do zwalczania szkodników roślin. Użytkowany dawniej środek owadobójczy DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), zwany w Polsce azotoxem encyklopedia.
 • Co to jest indykator Definicja indykator czynnik wywołujący całkowity albo częściowy zanik czynnych własności substancji jak działa.
 • Co to jest inkwilinizm Definicja inkwilinizm skrajna forma pasożytnictwa, gdzie gatunek pasożyta jest kompletnie uzależniony od gospodarza czy jest.
 • Co to jest intuicja Definicja intuicja, przeczucie irracjonalne poznawanie prawdy w rezultacie wewnętrznego przekonania pojęcie.
 • Co to jest insekty Definicja insekty owady pasożytnicze, na przykład wszy, pchły wyjaśnienie.
 • Co to jest indygo Definicja indygo niebieski barwnik kadziowy, otrzymywany w starożytności z liści indygowca farbiarskiego opis.
 • Co to jest inwazja ekologiczna Definicja wtargnięcie populacji organizmów na obce terytorium. Gdy znajdzie na nowym terenie sprzyjające warunki bytowania, to rozwija się masowo, na przykład informacje.
 • Co to jest iperyt Definicja iperyt związek organiczny o woni musztardowej; oleista ciecz parząca i silnie trująca. Pary iperytu niszczą błony śluzowe dróg oddechowych znaczenie.
 • Co to jest inseminacja Definicja inseminacja sztuczne zapłodnienie samic zwierząt w celach hodowlanych albo doświadczalnych co znaczy.
 • Co to jest izolacyjność akustyczna Definicja akustyczna izolacyjność przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych albo/i od dźwięków uderzeniowych, wyrażona różnicą poziomu dźwięku przed i za przegrodą krzyżówka.
 • Co to jest infraczerwone Definicja promieniowanie podczerwone promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 0.76-500 m. Jest pochłaniane poprzez parę co to jest.
 • Co to jest izotopy Definicja tego samego pierwiastka różniące się masą atomową A. Jądra atomowe danego pierwiastka X przy niezmienionej liczbie protonów Z posiadające różne liczby słownik.
 • Co to jest izolacja Definicja ograniczenie albo uniemożliwienie kontaktowania się i krzyżowania danej populacji z innymi populacjami tego samego gatunku. Odznacza się następujące izolacje czym jest.
 • Co to jest igliwie Definicja igliwie liście drzew iglastych o twardej ostro zakończonej blaszce w kształcie igły co oznacza.
 • Co to jest interakcja Definicja interakcja wzajemne wpływ zjawisk albo mechanizmów tłumaczenie.
 • Co to jest inokulacja Definicja inokulacja zakażenie środowiska drobnoustrojem, na przykład pasożywki bakteryjnej przykłady.
 • Co to jest interakcje międzygatunkowe Definicja międzygatunkowe sposób oddziaływania na siebie gatunków razem zamieszkujących dane środowisko, jest to tworzących biocenozę. Pomiędzy organizmami razem definicja.
 • Co to jest indykatory stresu środowiskowego Definicja środowiskowego zjawiska wykrywające zagrożenia biologiczne niebezpiecznych związków zanieczyszczających środowisko i wywołujących odpowiedź stresową, na encyklopedia.
 • Co to jest in vivo Definicja in vivo ustalenie procesu odbywającego się w naturalnych uwarunkowaniach; badanie czynności organizmu i zachodzących w nim przemian jak działa.
 • Co to jest izotopy promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze atomy tego samego pierwiastka o różnych masach atomowych, których jądra ulegają samorzutnym przemianom z wydzieleniem cząsteczek i i czy jest.
 • Co to jest izoterma Definicja izoterma linia na wykresie ilustrująca punkty o jednakowej temp pojęcie.
 • Co to jest introdukcja Definicja wprowadzanie nowych organizmów (roślin albo zwierząt) z odrębnych geograficznie terenów w celu urozmaicenia albo poprawy biocenozy. Odpowiednikiem jest wyjaśnienie.
 • Co to jest inżynieria genetyczna Definicja genetyczna sztuczne zabiegi na DNA kierujące do zmian właściwości dziedzicznych organizmów. Bazuje to na wprowadzeniu ustalonych genów z jednego organizmu do opis.
 • Co to jest impaternaty Definicja impaternaty organizmy wywodzące się tylko z komórki jajowej matki; postęp komórki bez zapłodnienia informacje.
 • Co to jest immunologia Definicja immunologia edukacja zajmująca się mechanizmami odpornościowymi, które działają w żywym organizmie znaczenie.
 • Co to jest inicjatory polimeryzacji Definicja inicjatory polimeryzacji substancje chemiczne, które zapoczątkowują mechanizm polimeryzacji tworzyw sztucznych co znaczy.
 • Co to jest ichtiozaury Definicja ichtiozaury, rybojaszczury morskie gady kopalne z okresu mezozoicznego, których wygląd przypomina rekina; rybożerne, jajożyworodne krzyżówka.
 • Co to jest insulina Definicja produkowany w trzustce, którego funkcja bazuje na regulacji szybkości zużycia glukozy poprzez tkanki; bierze udział w przemianie węglowodorów w tłuszcze i co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Insulina co znaczy ichtiozaury krzyżówka inicjatory polimeryzacji co to jest immunologia słownik impaternaty czym jest inżynieria genetyczna co oznacza. co to znaczy.

Słownik Intercepcja co znaczy iluwialny krzyżówka inercja co to jest izolator co to jest.