Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce, Naświetlenie, Noc Astronomiczna, Normalny.
narządy homologiczne niecka co to jest

Definicje fizyka na N

 • Co to jest nawóz naturalny Definicja nawóz naturalny substancja organiczna stanowiąca odchody zwierzęce i rozłożone szczątki roślinne (obornik, kompost, torf, gnojowica i tym podobne co to jest.
 • Co to jest N Definicja chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku definicja.
 • Co to jest naczelne Definicja gromady ssaków, obejmujący małpiaki i małpy (pod względem zoologicznym należy do niego także człowiek - Homo sapiens), charakteryzujący się silnie rozwiniętym co znaczy.
 • Co to jest naczynia Definicja przedmioty przewodzące w drewnie wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne;2) rurkowate przewody wykorzystywane do przepływu krwi (tętnice, żyły) albo limfy w słownik.
 • Co to jest nadfiolet Definicja promieniowanie nadfioletowe, UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest znaczenie.
 • Co to jest nadmierna eksploatacja Definicja nadmierna eksploatacja sposób gospodarowania naturalnymi zasobami kierujący do nieodwracalnych zmian w ekosystemie, zniszczenia siedlisk gatunków czym jest.
 • Co to jest naród Definicja ludzi cechująca się odrębnością etniczno-kulturową i językową względem innych narodów, wytworzona poprzez sporo pokoleń na wspólnych losach historycznych co to jest.
 • Co to jest nikielina Definicja nikielina stop miedzi z niklem o zawartości 67% miedzi, 30% niklu i 3% manganu. Stosuje się go do wyrobu drutów oporowych i termoelementów definicja.
 • Co to jest nadpasożyt Definicja hiperpasożyt pasożyt żyjący i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane co znaczy.
 • Co to jest nagonasienne Definicja nagozalążkowe podgromada roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy słownik.
 • Co to jest namorzyny Definicja wiecznie zielone lasy tropikalne. To są zarośla i lasy występujące w strefie pływów mórz tropikalnych i subtropikalnych. Namorzyny występują na przybrzeżnych znaczenie.
 • Co to jest napięcie powierzchniowe Definicja powierzchniowe siła wypadkowa działająca na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy i zwrócona do wnętrza cieczy. Napięcie powierzchniowe powiązane czym jest.
 • Co to jest narośl Definicja narośl, guz zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe co to jest.
 • Co to jest nasienne Definicja roślin charakteryzująca się występowaniem nasion tworzących się z zapłodnionych zalążków. Cechuje je także występowanie kwiatów, które są przekształconymi definicja.
 • Co to jest nitroceluloza Definicja mieszanina estrów kwasu azotowego i celulozy; biała włóknista masa, nierozpuszczalna w wodzie. Stosowana pomiędzy innymi do wyrobu prochów bezdymnych co znaczy.
 • Co to jest napięcie wysokie Definicja wartość napięcia przekraczająca umowny próg dziesiątek kilowoltów (kV). Do przesyłania energii elektrycznej na spore odległości stosuje się linie energetyczne słownik.
 • Co to jest narażenie, ekspozycja Definicja ekspozycja fizyczny kontakt żywego organizmu z faktorem chemicznym, fizycznym albo biologicznym, wyrażony stężeniem albo natężeniem i czasem trwania. Niekiedy znaczenie.
 • Co to jest narkotyk Definicja odurzający (zmniejszający wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego) pochodzenia roślinnego albo syntetycznego. W zależności od dawki skutkuje euforię czym jest.
 • Co to jest nawałnica Definicja burza cechująca się gwałtownym wzrostem prędkości wiatru o przynajmniej 8 m·s-1 (przy początkowej prędkości wiatru większej od 10 m·s-1) i nagłą zmianą jego co to jest.
 • Co to jest nawożenie startowe Definicja nawożenie startowe nawożenie gleby bezpośrednio przed siewem albo założeniem plantacji definicja.
 • Co to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW Definicja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW organizacja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa przez finansowanie inwestycji w ochronie co znaczy.
 • Co to jest narząd Definicja część organizmu żywego (ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego) zbudowana z jednego albo kilku rodzajów tkanek, pełniąca określone funkcje, na przykład narządy słownik.
 • Co to jest nasienie Definicja wydzielina męskich gruczołów rozrodczych człowieka i zwierząt składająca się z plemników i części płynnej (90% wody, a pozostałą część stanowią substancje znaczenie.
 • Co to jest nasiono Definicja rozmnażania się roślin nasiennych zawierający zarodek, bielmo, liścienie i łupinę nasienną. Zawiera materiał zapasowy zgromadzony w bielmie: białka, tłuszcze i czym jest.
 • Co to jest naskórek Definicja warstwa skóry pokrywająca ciało zwierząt; jednowarstwowa (bezkręgowce), dwuwarstwowa (larwy płazów), wielowarstwowa (kręgowce). Na przykład naskórek kręgowców co to jest.
 • Co to jest nasłonecznienie Definicja działanie promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Jego intensywność zależy od astronomicznej wysokości Słońca, przezroczystości atmosfery i tym definicja.
 • Co to jest nastie Definicja ruchy roślin na bodźce bezkierunkowe. Kierunek ugięcia albo skręcenia rośliny jest uwarunkowany zmiennym turgorem w komórkach (naprężeniem ścian komórki co znaczy.
 • Co to jest natężenie pola elektrycznego Definicja elektrycznego rozmiar wektorowa opisująca pole elektryczne E, którą ustala się jako relacja siły F działającej na dodatnio naładowany ładunek próbny do słownik.
 • Co to jest natura Definicja obiektywna rzeczywistość, jest to rzeczy i zjawiska tworzące świat i wszechświat, na przykład ziemia, woda, powietrze i żyjące organizmy żywe;2) zespół cech znaczenie.
 • Co to jest NDSCh, Najwyższe Dopuszczalne Stężenia Chwilowe Definicja Dopuszczalne Stężenia Chwilowe wartość średnia stężenia, które nie powinno wywołać ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeśli występuje w środowisku czym jest.
 • Co to jest nefron Definicja fundamentalny obiekt strukturalny i funkcjonalny nerki. W nerce człowieka znajduje się około 1 miliona nefronów. W skład nefronu wchodzą ciałko nerkowe co to jest.
 • Co to jest nerka Definicja spełniający u kręgowców kluczową rolę w wydalaniu i regulacji pH płynów ustrojowych organizmu. Powierzchnia nerek pokryta jest osłonką, zwaną torebką włóknistą definicja.
 • Co to jest neutralizacja Definicja mechanizm zobojętnienia odpadów do odczynu obojętnego (pH w granicach 6.5-8.5). Przy niskim albo wysokim pH giną mikroorganizmy i ustają mechanizmy rozkładu co znaczy.
 • Co to jest Ni Definicja pierwiastek chemiczny triady żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem słownik.
 • Co to jest nikiel Definicja pierwiastek chemiczny triady żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem znaczenie.
 • Co to jest nikol Definicja zwany pryzmatem Nicole'a, zbudowany z dwóch adekwatnie obrobionych pryzmatów z kryształu szpatu islandzkiego i sklejonych ze sobą balsamem kanadyjskim. Służy czym jest.
 • Co to jest nimfa Definicja stadium larwalne u wielu owadów o przeobrażeniu niezupełnym, na przykład ważki, szarańczaki, wszy, pluskwiaki. Wyglądem przypomina postać dorosłego owada, lecz co to jest.
 • Co to jest nimfeidy Definicja wodne o liściach i kwiatach pływających na powierzchni wody, na przykład grążele, rzęsa wodna, żabiściek. Spore liście tych roślin są miejscem składania jaj i definicja.
 • Co to jest nisza ekologiczna Definicja całokształt czynników, na przykład miejsce, światło, pokarm, niezbędnych do rozwoju określonego gatunku (zwierząt albo roślin). Odznacza się nisze pokarmowe i co znaczy.
 • Co to jest nitrobakterie Definicja samożywne bakterie tlenowe z rodzaju Nitrobacter biorące udział w drugim etapie nitryfikacji. Występują powszechnie w glebie i w oborniku łącznie z słownik.
 • Co to jest nitrozoaminy Definicja związki chemiczne powstające w rezultacie działania kwasu azotowego na aminy. Należą do nich: nitrozodimetyloamina (powstająca z glicyny i waliny, oznaczenie znaczenie.
 • Co to jest nitryfikacja Definicja mechanizm przemiany amoniaku i soli amonowych na azotyny poprzez ich utlenianie pod wpływem nitrozobakterii i przemiany azotynu w azotan poprzez nitrobakterie czym jest.
 • Co to jest nitryfikatory Definicja ogólna nazwa samożywnych bakterii tlenowych żyjących w glebie, które wiążą dwutlenek węgla z atmosfery kosztem uwolnienia energii w trakcie utleniania amoniaku co to jest.
 • Co to jest nośnik Definicja wykorzystywany do przechowywania i przenoszenia informacji (na przykład taśma magnetofonowa, dyskietka, płyta CD i inne);2) substancja dodawana do roztworu w definicja.
 • Co to jest nukleinowe kwasy Definicja związki wielkocząsteczkowe (biopolimery) złożone z powtarzających się przedmiotów, tak zwany nukleotydów. Występują w żywej komórce, gdzie odgrywają co znaczy.
 • Co to jest nutacja Definicja spowodowany zróżnicowaną szybkością wzrostu tkanek z różnych stron określonego organu, którego źródłem są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu. To są słownik.
 • Co to jest nadtlenek wodoru Definicja związek chemiczny o wzorze H2O2. Bezbarwna, syropowata ciecz, podgrzana rozkłada się, wydzielając tlen. 3% roztwór wodny nadtlenku wodoru nosi nazwę wody znaczenie.
 • Co to jest nieodnawialne źródła energii Definicja nieodnawialne źródła energii źródła energii ulegające wyczerpaniu poprzez działalność człowieka, na przykład energia geotermiczna czym jest.
 • Co to jest nagozalążkowe Definicja nagonasienne podgromada roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy co to jest.
 • Co to jest Nord Stream Definicja Rurociąg Północny, Gazociąg Północny Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek definicja.
 • Co to jest natężenie dźwięku Definicja natężenie dźwięku wartość średnia gęstości strumienia energii akustycznej fali harmonicznej co znaczy.
 • Co to jest nuklidy promieniotwórcze Definicja nuklidy promieniotwórcze, radionuklidy jądra atomów promieniotwórczych słownik.
 • Co to jest nawóz Definicja pokarmowa dostarczana roślinom uprawnym, zawierająca konieczne dla ich rozwoju składniki mineralne, jest to azot, potas, fosfor, wapń, mikroelementy i inne znaczenie.
 • Co to jest nieważkość Definicja gdzie brak jest wzajemnego nacisku pomiędzy elementami układu poddanego działaniu siły zewnętrznej (grawitacyjnej), na przykład człowiek znajdujący się czym jest.
 • Co to jest nadprzewodnictwo Definicja własność szeregu pierwiastków metalicznych polegająca na spadku do zera ich oporu elektrycznego w temp. kilku kelwinów. Używane w elektromagnesach co to jest.
 • Co to jest Na Definicja chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o gęstości definicja.
 • Co to jest nabłonek Definicja beznaczyniowa tkanka złożona z jednej albo więcej warstw ściśle przylegających komórek, które pokrywają powierzchnię ciała zwierzęcia albo człowieka i co znaczy.
 • Co to jest namuł Definicja namuł osad naniesiony poprzez wody rzeczne w trakcie powodzi i wody spływające po skałach gór słownik.
 • Co to jest narządy analogiczne Definicja narządy różnych gatunków mające podobny kształt i pełniące tę samą funkcję, z kolei odpowiadające innym strukturom i nie mające wspólnego pochodzenia znaczenie.
 • Co to jest nafta Definicja węglowodorów parafinowych albo naftenowych. Frakcja ropy naftowej o temp. wrzenia 150-340°C. Użytkowana jest jako rozpuszczalnik i paliwo ciekłe do celów czym jest.
 • Co to jest nalot Definicja pierwszych faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewka (samosiejki) pochodzące z samosiewu. To są młodziutkie do 0,5 metra wysokości drzewka wyrosłe z nasion co to jest.
 • Co to jest napełniacz Definicja modyfikujący dodawany do tworzyw sztucznych w celu poprawy ich własności mechanicznych albo cieplnych. Stanowią go rozdrobnione materiały organiczne (mączka definicja.
 • Co to jest napój Definicja poświęcony do picia, na przykład sporządzony z soku owocowego. Produkcja soków pitnych i napojów owocowych dzieje się na nowoczesnych, w pełni co znaczy.
 • Co to jest nasiąkliwość Definicja umiejętność gruntu (albo innego materiału) cechująca się wchłanianiem i zatrzymywaniem poprzez strukturę wewnętrzną znacznej ilości wody, na przykład ił słownik.
 • Co to jest natężenie prądu elektrycznego Definicja elektrycznego rozmiar skalarna charakteryzująca prąd elektryczny I, która zdefiniowana jest jako relacja ilości elementarnego ładunku elektrycznego dq znaczenie.
 • Co to jest NDS, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Definicja Dopuszczalne Stężenie średnie ważone stężenie, którego wpływ na pracownika pośrodku 8- godzinnego dobowego i 40 - tygodniowego czasu pracy poprzez moment jego czym jest.
 • Co to jest NDSP, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Definicja Dopuszczalne Stężenie Pułapowe wartość stężenia, która z racji na zagrożenia zdrowia albo życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w co to jest.
 • Co to jest negatyw Definicja fotograficzny, którego przedmioty mają odwrotną jasność niż odpowiednie przedmioty obiektu sfotografowanego; w fotografii barwnej na negatywie barwy definicja.
 • Co to jest nicienie Definicja przedstawiciele obleńców, o niepodzielnym na człony ciele, które zwęża się wzdłuż jego długości, w kierunku obu końców ciała. Pasożytują zarówno na roślinach co znaczy.
 • Co to jest nieorganiczny Definicja ustalenie związków chemicznych, które nie zawierają pierwiastka węgla albo są prostymi związkami węgla, podobnymi pod względem budowy i własności do związków słownik.
 • Co to jest niezmienniczość Definicja zachowanie pierwotnej postaci wyrażeń reprezentujących daną rozmiar fizyczną względem ustalonych przekształceń, na przykład transformacji układu współrzędnych znaczenie.
 • Co to jest nikotyna Definicja występujący w liściach i korzeniach roślin tytoniowych (C10H14N2). Bezbarwna ciecz o zapachu tytoniu, rozpuszczalna w wodzie. Stosuje się ją jako środek czym jest.
 • Co to jest nitrogliceryna Definicja ester kwasu azotowego i gliceryny - triazotan gliceryny; powstaje w reakcji gliceryny z mieszaniną stężonego kwasu azotowego i siarkowego w temp. 0°C. To jest co to jest.
 • Co to jest normy rozwojowe Definicja wartości cech (na przykład wysokość, ciężar, pojemność płuc, ciśnienie krwi) uznawane w określonej populacji za poprawne dla osobnika płci męskiej albo definicja.
 • Co to jest nowotwór Definicja która powstała ze zdrowej tkanki organizmu w rezultacie utrwalonych cech patologicznych. Chorobę powodują tak zwany kancerogeny, na przykład impulsy chemiczne co znaczy.
 • Co to jest nukleotyd Definicja podstawowa jednostka budowy kwasu nukleinowego (monomer). Gdy zawiera rybozę, nosi nazwę rybonukleotyd. W skład nukleotydów wchodzą: zasady purynowe albo słownik.
 • Co to jest nektar Definicja substancja płynna, wydzielana poprzez gruczoły kwiatowe, tak zwany miodniki, zawierająca glukozę, fruktozę i sacharozę (na przykład u jabłoni 35-55%) i znaczenie.
 • Co to jest nekrofagi Definicja nekrofagi zwierzęta żywiące się padliną, na przykład sępy, hieny, grabarze, larwy muchówek czym jest.
 • Co to jest neuron Definicja nerwowa podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa układu nerwowego wykazująca umiejętność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych. Złożona jest z co to jest.
 • Co to jest nizina Definicja nizina teren znajdujący się na wysokości od 0 do 300 m nad poziomem morza definicja.
 • Co to jest nadrzewne Definicja nadrzewne zwierzęta spędzające przewarzająca część swojego życia w koronach drzew co znaczy.
 • Co to jest negaton Definicja negaton, negatron elektron niekorzystny słownik.
 • Co to jest nomenklatura Definicja nomenklatura sposób nazewnictwa substancji, ciał, zjawisk itp znaczenie.
 • Co to jest narybek Definicja młode ryby jajorodne od chwili rozpoczęcia czynnego żerowania, po wchłonięciu zawartości pęcherzyka żółtkowego, a więc przejściu okresu larwalnego, do czym jest.
 • Co to jest nekton Definicja zwierząt czynnie pływających w otwartej strefie wód pelagialu, w jeziorach (raczej ryby, owady wodne), morzach (ryby, foki, delfiny, głowonogi, skorupiaki co to jest.
 • Co to jest nodulacja Definicja poprzez symbiotyczne drobnoustroje brodawek na korzeniach roślin motylkowych i innych (na przykład poprzez bakterie wiążące azot z atmosfery definicja.
 • Co to jest narkotyna Definicja narkotyna alkaloid występujący w opium (C22H23O7N). Użytkowana jako lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy. Nie ma właściwości narkotycznych co znaczy.
 • Co to jest narodowość Definicja narodowość przynależność do ekipy ludzi o wspólnej świadomości etniczno-kulturowej, językowej słownik.
 • Co to jest natężenie światła Definicja natężenie światła rozmiar charakteryzująca moc promieniowania, jest to energię promieniowania przechodzącą poprzez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu znaczenie.
 • Co to jest neutron Definicja elementarna o masie porównywalnej do masy protonu, charakteryzująca się: brakiem ładunku elektrycznego, krótkim czasem życia (1000 s) i wartością spinu 1/2 czym jest.
 • Co to jest nieużytki Definicja nieużytki grunt leżący odłogiem, który nie pasuje do uprawy rolniczej albo leśnej co to jest.
 • Co to jest nimby Definicja optyczne opierające na tworzeniu się bezbarwnej świetlnej aureoli otaczającej cień (na przykład głowy) na kroplach rosy. Powodem jest światło rozproszone w definicja.
 • Co to jest nitrofity Definicja nitrofity rośliny żyjące w środowisku bogatym w łatwo przyswajalny azot, na przykład pokrzywa, łopian i malina co znaczy.
 • Co to jest niuton Definicja niuton jednostka siły w układzie SI. Jest równa iloczynowi masy (kg) ciała i nadanego jej przyspieszenia (1 m/s2 słownik.
 • Co to jest NSB,Najwyższe Stężenie Biologiczne Definicja Stężenie Biologiczne stężenie substancji toksycznych albo ich metabolitów we krwi albo moczu. Obecnie w Polsce rekomenduje się wartości DSB dla 20 substancji znaczenie.
 • Co to jest nurt Definicja nurt strumień wody w przekroju poprzecznym rzeki, płynący z większą prędkością niż pozostała masa wody czym jest.
 • Co to jest nadir Definicja przebicia niewidocznej hemisfery niebieskiej poprzez prostą przechodzącą poprzez środek sfery niebieskiej i pokrywającą się z kierunkiem siły ciężkości; leży co to jest.
 • Co to jest nadmanganiany Definicja kwasu nadmanganowego (HMnO4). Nadmanganian potasowy (KMnO4) ma wykorzystanie jako środek dezynfekujący, lek przeciw jadowitym ukąszeniom i zatruciom definicja.
 • Co to jest napalm Definicja substancja palna, która jest mieszaniną soli sodowych, glinowych, wyższych kwasów tłuszczowych i kwasów naftenowych. Jest stosowany w miotaczach płomieni i co znaczy.
 • Co to jest natężenie pola magnetycznego Definicja magnetycznego rozmiar wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne. Jego wartość ustala się z pomiaru siły mechanicznej, z jaką pole działa na przewodnik z słownik.
 • Co to jest nawożenie gleby Definicja wprowadzanie do gleby odpowiednich substancji mineralnych albo organicznych w celu wzbogacenia jej w składniki pokarmowe dla roślin. Ma ważny wpływ na postęp znaczenie.
 • Co to jest nawożenie pogłówne Definicja nawożenie pogłówne zasilanie nawozami roślin w trakcie ich wegetacji czym jest.
 • Co to jest nekrobioza Definicja nekrobioza, obumieranie powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi co to jest.
 • Co to jest nekroza Definicja tkanek żywego organizmu (zwierzęcego albo roślinnego) spowodowane jego starzeniem się, chorobami albo niekorzystnymi uwarunkowaniami klimatycznymi definicja.
 • Co to jest niemetale Definicja niemetale pierwiastki chemiczne niemające cech metali, na przykład siarka, węgiel co znaczy.
 • Co to jest nieużytki przemysłowe Definicja nieużytki przemysłowe grunty po eksploatacji przemysłowej, na przykład wyrobiska, które stają się użytkami po ich rekultywacji słownik.
 • Co to jest naczynie Dewara Definicja naczynie, wewnątrz którego utrzymywana jest stała temp.. Zbudowane jest z dwóch szklanych pojemników posrebrzonych od wewnątrz, z których jeden znajduje się znaczenie.
 • Co to jest napięcie znamionowe Definicja napięcie znamionowe wartość efektywna napięcia równa ok. 1.4 wartości maksymalnej napięcia; podawane dla maszyn i urządzeń, ustala ich optymalne warunki pracy czym jest.
 • Co to jest narzędzia Definicja narzędzia elementy wykonane poprzez człowieka w celu wspomagania ludzkich organów ciała w trakcie pracy co to jest.
 • Co to jest naczynie Definicja naczynie zbiornik wykorzystywany do przechowywania cieczy i gazu, na przykład w naczyniu elektrolitycznym zachodzi elektroliza definicja.
 • Co to jest nosiciel Definicja żywy (człowiek albo zwierzę) bez objawów chorobowych (dzięki wytworzeniu się równowagi biologicznej pomiędzy organizmem nosiciela a pasożytniczym), w którego co znaczy.
 • Co to jest natężenie oświetlenia Definicja natężenie oświetlenia relacja strumienia świetlnego do wartości oświetlonego nieskończenie małego elementu powierzchni słownik.
 • Co to jest naczynia połączone Definicja połączony zespół naczyń z możliwością swobodnego przepływu płynu pomiędzy nimi. Ciśnienia są takie same we wszystkich naczyniach na tym samym poziomie znaczenie.
 • Co to jest nawadnianie Definicja nawadnianie dostarczanie glebie wody w celu powstania odpowiednich warunków do rozwoju roślin czym jest.
 • Co to jest neuston Definicja drobnych organizmów żyjących na powierzchni zbiorników wodnych, na których utrzymują się dzięki napięciu powierzchniowemu. Należą do nich: bakterie, glony co to jest.
 • Co to jest nieodwracalne procesy Definicja nieodwracalne mechanizmy mechanizmy, dla których przemiany przebiegają tylko w jednym kierunku, na przykład mechanizm dyfuzji, przepływ lepki definicja.
 • Co to jest nikielin Definicja nikielin minerał, arsenek niklu NiAs co znaczy.
 • Co to jest nowizna Definicja nowizna po raz pierwszy (albo po wieloletniej przerwie) zagospodarowany rolniczo teren słownik.
 • Co to jest nyktinastie Definicja senne organów roślinnych spowodowane rytmicznymi zmianami oświetlenia dobowego (jest to dnia i nocy). Impuls świetlnypowoduje podnoszenie się i opadanie liści znaczenie.
 • Co to jest neutrofity Definicja neutrofity rośliny występujące na glebach o odczynie obojętnym (jest to przy pH=6,8-7,2) w żyznych lasach liściastych czym jest.
 • Co to jest naprężenie mechaniczne Definicja mechaniczne miara stanu sił międzycząsteczkowych w danym punkcie ciała, wywołanych działaniem na nie obciążenia (rozciągania). Definiuje się je jako iloraz co to jest.
 • Co to jest negatron Definicja negatron, negaton elektron niekorzystny definicja.
 • Co to jest nitrofile Definicja nitrofile rośliny preferujące siedliska szczególnie bogate w przyswajalne związki azotu, na przykład marchewka, babka lancetowata, pokrzywa co znaczy.
 • Co to jest neofityzacja Definicja degeneracji fitocenozy leśnej polegająca na wzroście udziału gatunków obcego pochodzenia (tak zwany neofitów) w zbiorowiskach leśnych wskutek ich samoistnego słownik.
 • Co to jest neotenia Definicja umiejętność płciowego rozmnażania się poprzez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym. Jest ona następstwem przyspieszonego rozwoju narządów rozrodczych w znaczenie.
 • Co to jest nasycenie Definicja nasycenie stan roztworu, gdzie zawarta jest taka liczba substancji rozpuszczonej, iż nie zachodzi jej dalsze rozpuszczanie czym jest.
 • Co to jest nomogram Definicja nomogram wykres zależności pomiędzy wieloma zmiennymi przedstawionymi na oddzielnych skalach, pozwalający na odczyt szukanej zmiennej sposobem graficzną co to jest.
 • Co to jest noworodek Definicja momencie od chwili urodzenia do czasu adaptowania się do życia poza ustrojem matki, na przykład u człowieka moment ten trwa od 4 do 6 tygodni definicja.
 • Co to jest nitrofoby Definicja nitrofoby rośliny żyjące w środowisku ubogim w azot co znaczy.
 • Co to jest normalny Definicja normalny zgodny ze wzorem, przepisem, przeciętny, przeważnie spotykany; na przykład temp. normalna, ciśnienie normalne (atmosferyczne słownik.
 • Co to jest noc astronomiczna Definicja noc astronomiczna pora doby, w trakcie której Słońce znajduje się przynajmniej 18° pod horyzontem. Poprzedza ją tzw. zmrok astronomiczny znaczenie.
 • Co to jest naświetlenie Definicja naświetlenie iloczyn natężenia oświetlenia poprzez czas oddziaływania promieniowania na ciało, na przykład materiał światłoczuły. Jednostką jest luksosekunda czym jest.
 • Co to jest nieodnawialne surowce Definicja nieodnawialne surowce surowce naturalne zużywane w różnych dziedzinach gospodarki, na przykład paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa co to jest.
 • Co to jest niecka Definicja niecka wklęsła forma terenu cechująca się podłużnym, o delikatnym profilu, obniżeniem, powstająca w rezultacie spłukiwania materiału skalnego definicja.
 • Co to jest narządy homologiczne Definicja homologiczne narządy różnych gatunków mające podobną budowę i wspólne geneza zarodkowe, pomimo iż spełniają różne funkcje, na przykład skrzydło nietoperza i co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce, Naświetlenie, Noc Astronomiczna, Normalny, Nitrofoby, Noworodek, Nomogram, Nasycenie, Neotenia co to znaczy.

Słownik Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce co to jest.