Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce, Naświetlenie, Noc Astronomiczna, Normalny.
narządy homologiczne niecka co to jest

Definicje fizyka na N

 • Co to jest nawóz naturalny Definicja stanowiąca odchody zwierzęce i rozłożone szczątki roślinne (obornik, kompost, torf, gnojowica i tym podobne
 • Co to jest N Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku
 • Co to jest naczelne Definicja obejmujący małpiaki i małpy (pod względem zoologicznym należy do niego także człowiek - Homo sapiens), charakteryzujący się silnie
 • Co to jest naczynia Definicja drewnie wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne;2) rurkowate przewody wykorzystywane do przepływu krwi (tętnice, żyły) albo limfy w
 • Co to jest nadfiolet Definicja UV promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest Słońce. Do
 • Co to jest nadmierna eksploatacja Definicja gospodarowania naturalnymi zasobami kierujący do nieodwracalnych zmian w ekosystemie, zniszczenia siedlisk gatunków
 • Co to jest naród Definicja odrębnością etniczno-kulturową i językową względem innych narodów, wytworzona poprzez sporo pokoleń na wspólnych losach historycznych
 • Co to jest nikielina Definicja nikielina stop miedzi z niklem o zawartości 67% miedzi, 30% niklu i 3% manganu. Stosuje się go do wyrobu drutów oporowych i termoelementów
 • Co to jest nadpasożyt Definicja i rozwijający się kosztem żywiciela będącego także pasożytem, na przykład występujące u ssaków pasożytnicze robaki zainfekowane
 • Co to jest nagonasienne Definicja roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy owoców
 • Co to jest namorzyny Definicja lasy tropikalne. To są zarośla i lasy występujące w strefie pływów mórz tropikalnych i subtropikalnych. Namorzyny występują na
 • Co to jest napięcie powierzchniowe Definicja działająca na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy i zwrócona do wnętrza cieczy. Napięcie powierzchniowe powiązane jest z
 • Co to jest narośl Definicja narośl, guz zgrubienie albo uwypuklenie występujące na powierzchni ciała lub narządu organizmu żywego, mające regularnie podłoże chorobowe
 • Co to jest nasienne Definicja charakteryzująca się występowaniem nasion tworzących się z zapłodnionych zalążków. Cechuje je także występowanie kwiatów, które są
 • Co to jest nitroceluloza Definicja azotowego i celulozy; biała włóknista masa, nierozpuszczalna w wodzie. Stosowana pomiędzy innymi do wyrobu prochów bezdymnych, celuloidu i
 • Co to jest napięcie wysokie Definicja przekraczająca umowny próg dziesiątek kilowoltów (kV). Do przesyłania energii elektrycznej na spore odległości stosuje się linie
 • Co to jest narażenie, ekspozycja Definicja żywego organizmu z faktorem chemicznym, fizycznym albo biologicznym, wyrażony stężeniem albo natężeniem i czasem trwania. Niekiedy obecność
 • Co to jest narkotyk Definicja zmniejszający wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego) pochodzenia roślinnego albo syntetycznego. W zależności od dawki skutkuje euforię
 • Co to jest nawałnica Definicja gwałtownym wzrostem prędkości wiatru o przynajmniej 8 m·s-1 (przy początkowej prędkości wiatru większej od 10 m·s-1) i nagłą zmianą jego
 • Co to jest nawożenie startowe Definicja nawożenie startowe nawożenie gleby bezpośrednio przed siewem albo założeniem plantacji
 • Co to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW Definicja Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW organizacja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa przez finansowanie inwestycji w ochronie
 • Co to jest narząd Definicja żywego (ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego) zbudowana z jednego albo kilku rodzajów tkanek, pełniąca określone funkcje, na przykład narządy
 • Co to jest nasienie Definicja gruczołów rozrodczych człowieka i zwierząt składająca się z plemników i części płynnej (90% wody, a pozostałą część stanowią substancje
 • Co to jest nasiono Definicja nasiennych zawierający zarodek, bielmo, liścienie i łupinę nasienną. Zawiera materiał zapasowy zgromadzony w bielmie: białka, tłuszcze i
 • Co to jest naskórek Definicja pokrywająca ciało zwierząt; jednowarstwowa (bezkręgowce), dwuwarstwowa (larwy płazów), wielowarstwowa (kręgowce). Na przykład naskórek
 • Co to jest nasłonecznienie Definicja promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Jego intensywność zależy od astronomicznej wysokości Słońca, przezroczystości atmosfery i
 • Co to jest nastie Definicja bezkierunkowe. Kierunek ugięcia albo skręcenia rośliny jest uwarunkowany zmiennym turgorem w komórkach (naprężeniem ścian komórki
 • Co to jest natężenie pola elektrycznego Definicja wektorowa opisująca pole elektryczne E, którą ustala się jako relacja siły F działającej na dodatnio naładowany ładunek próbny do wartości
 • Co to jest natura Definicja jest to rzeczy i zjawiska tworzące świat i wszechświat, na przykład ziemia, woda, powietrze i żyjące organizmy żywe;2) zespół cech
 • Co to jest NDSCh, Najwyższe Dopuszczalne Stężenia Chwilowe Definicja Chwilowe wartość średnia stężenia, które nie powinno wywołać ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeśli występuje w środowisku pracy
 • Co to jest nefron Definicja strukturalny i funkcjonalny nerki. W nerce człowieka znajduje się około 1 miliona nefronów. W skład nefronu wchodzą ciałko nerkowe
 • Co to jest nerka Definicja kluczową rolę w wydalaniu i regulacji pH płynów ustrojowych organizmu. Powierzchnia nerek pokryta jest osłonką, zwaną torebką włóknistą
 • Co to jest neutralizacja Definicja odpadów do odczynu obojętnego (pH w granicach 6.5-8.5). Przy niskim albo wysokim pH giną mikroorganizmy i ustają mechanizmy rozkładu
 • Co to jest Ni Definicja żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem ciężkim o
 • Co to jest nikiel Definicja żelazowców w VIII ekipie dodatkowej układu okresowego o liczbie atomowej 28 i masie atomowej 58.7. Jest srebrzystobiałym metalem ciężkim o
 • Co to jest nikol Definicja Nicole'a, zbudowany z dwóch adekwatnie obrobionych pryzmatów z kryształu szpatu islandzkiego i sklejonych ze sobą balsamem kanadyjskim
 • Co to jest nimfa Definicja owadów o przeobrażeniu niezupełnym, na przykład ważki, szarańczaki, wszy, pluskwiaki. Wyglądem przypomina postać dorosłego owada, lecz
 • Co to jest nimfeidy Definicja kwiatach pływających na powierzchni wody, na przykład grążele, rzęsa wodna, żabiściek. Spore liście tych roślin są miejscem składania jaj i
 • Co to jest nisza ekologiczna Definicja na przykład miejsce, światło, pokarm, niezbędnych do rozwoju określonego gatunku (zwierząt albo roślin). Odznacza się nisze pokarmowe i
 • Co to jest nitrobakterie Definicja tlenowe z rodzaju Nitrobacter biorące udział w drugim etapie nitryfikacji. Występują powszechnie w glebie i w oborniku łącznie z
 • Co to jest nitrozoaminy Definicja powstające w rezultacie działania kwasu azotowego na aminy. Należą do nich: nitrozodimetyloamina (powstająca z glicyny i waliny, oznaczenie
 • Co to jest nitryfikacja Definicja amoniaku i soli amonowych na azotyny poprzez ich utlenianie pod wpływem nitrozobakterii i przemiany azotynu w azotan poprzez nitrobakterie
 • Co to jest nitryfikatory Definicja bakterii tlenowych żyjących w glebie, które wiążą dwutlenek węgla z atmosfery kosztem uwolnienia energii w trakcie utleniania amoniaku do
 • Co to jest nośnik Definicja przechowywania i przenoszenia informacji (na przykład taśma magnetofonowa, dyskietka, płyta CD i inne);2) substancja dodawana do roztworu w
 • Co to jest nukleinowe kwasy Definicja wielkocząsteczkowe (biopolimery) złożone z powtarzających się przedmiotów, tak zwany nukleotydów. Występują w żywej komórce, gdzie
 • Co to jest nutacja Definicja szybkością wzrostu tkanek z różnych stron określonego organu, którego źródłem są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu. To są przeważnie
 • Co to jest nadtlenek wodoru Definicja wzorze H2O2. Bezbarwna, syropowata ciecz, podgrzana rozkłada się, wydzielając tlen. 3% roztwór wodny nadtlenku wodoru nosi nazwę wody
 • Co to jest nieodnawialne źródła energii Definicja nieodnawialne źródła energii źródła energii ulegające wyczerpaniu poprzez działalność człowieka, na przykład energia geotermiczna
 • Co to jest nagozalążkowe Definicja roślin nasiennych charakteryzująca się nieosłoniętym i łatwo dostępnym dla pyłku zalążkiem (leżącym na owocolistkach). Nie tworzy owoców
 • Co to jest Nord Stream Definicja Gazociąg Północny Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek
 • Co to jest natężenie dźwięku Definicja natężenie dźwięku wartość średnia gęstości strumienia energii akustycznej fali harmonicznej
 • Co to jest nuklidy promieniotwórcze Definicja nuklidy promieniotwórcze, radionuklidy jądra atomów promieniotwórczych
 • Co to jest nawóz Definicja roślinom uprawnym, zawierająca konieczne dla ich rozwoju składniki mineralne, jest to azot, potas, fosfor, wapń, mikroelementy i inne
 • Co to jest nieważkość Definicja wzajemnego nacisku pomiędzy elementami układu poddanego działaniu siły zewnętrznej (grawitacyjnej), na przykład człowiek znajdujący się
 • Co to jest nadprzewodnictwo Definicja pierwiastków metalicznych polegająca na spadku do zera ich oporu elektrycznego w temp. kilku kelwinów. Używane w elektromagnesach
 • Co to jest Na Definicja pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o
 • Co to jest nabłonek Definicja jednej albo więcej warstw ściśle przylegających komórek, które pokrywają powierzchnię ciała zwierzęcia albo człowieka i wyścielają jamy
 • Co to jest namuł Definicja namuł osad naniesiony poprzez wody rzeczne w trakcie powodzi i wody spływające po skałach gór
 • Co to jest narządy analogiczne Definicja gatunków mające podobny kształt i pełniące tę samą funkcję, z kolei odpowiadające innym strukturom i nie mające wspólnego pochodzenia
 • Co to jest nafta Definicja parafinowych albo naftenowych. Frakcja ropy naftowej o temp. wrzenia 150-340°C. Użytkowana jest jako rozpuszczalnik i paliwo ciekłe do
 • Co to jest nalot Definicja drzewostanu obejmująca drzewka (samosiejki) pochodzące z samosiewu. To są młodziutkie do 0,5 metra wysokości drzewka wyrosłe z nasion drzew
 • Co to jest napełniacz Definicja do tworzyw sztucznych w celu poprawy ich własności mechanicznych albo cieplnych. Stanowią go rozdrobnione materiały organiczne (mączka
 • Co to jest napój Definicja przykład sporządzony z soku owocowego. Produkcja soków pitnych i napojów owocowych dzieje się na nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych
 • Co to jest nasiąkliwość Definicja innego materiału) cechująca się wchłanianiem i zatrzymywaniem poprzez strukturę wewnętrzną znacznej ilości wody, na przykład ił. Zależna od
 • Co to jest natężenie prądu elektrycznego Definicja skalarna charakteryzująca prąd elektryczny I, która zdefiniowana jest jako relacja ilości elementarnego ładunku elektrycznego dq
 • Co to jest NDS, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Definicja średnie ważone stężenie, którego wpływ na pracownika pośrodku 8- godzinnego dobowego i 40 - tygodniowego czasu pracy poprzez moment jego
 • Co to jest NDSP, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Definicja Pułapowe wartość stężenia, która z racji na zagrożenia zdrowia albo życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym
 • Co to jest negatyw Definicja przedmioty mają odwrotną jasność niż odpowiednie przedmioty obiektu sfotografowanego; w fotografii barwnej na negatywie barwy przedmiotów
 • Co to jest nicienie Definicja niepodzielnym na człony ciele, które zwęża się wzdłuż jego długości, w kierunku obu końców ciała. Pasożytują zarówno na roślinach, jak i na
 • Co to jest nieorganiczny Definicja chemicznych, które nie zawierają pierwiastka węgla albo są prostymi związkami węgla, podobnymi pod względem budowy i własności do związków
 • Co to jest niezmienniczość Definicja postaci wyrażeń reprezentujących daną rozmiar fizyczną względem ustalonych przekształceń, na przykład transformacji układu współrzędnych
 • Co to jest nikotyna Definicja liściach i korzeniach roślin tytoniowych (C10H14N2). Bezbarwna ciecz o zapachu tytoniu, rozpuszczalna w wodzie. Stosuje się ją jako środek
 • Co to jest nitrogliceryna Definicja gliceryny - triazotan gliceryny; powstaje w reakcji gliceryny z mieszaniną stężonego kwasu azotowego i siarkowego w temp. 0°C. To jest
 • Co to jest normy rozwojowe Definicja przykład wysokość, ciężar, pojemność płuc, ciśnienie krwi) uznawane w określonej populacji za poprawne dla osobnika płci męskiej albo
 • Co to jest nowotwór Definicja zdrowej tkanki organizmu w rezultacie utrwalonych cech patologicznych. Chorobę powodują tak zwany kancerogeny, na przykład impulsy
 • Co to jest nukleotyd Definicja kwasu nukleinowego (monomer). Gdy zawiera rybozę, nosi nazwę rybonukleotyd. W skład nukleotydów wchodzą: zasady purynowe albo pirymidynowe
 • Co to jest nektar Definicja wydzielana poprzez gruczoły kwiatowe, tak zwany miodniki, zawierająca glukozę, fruktozę i sacharozę (na przykład u jabłoni 35-55%) i
 • Co to jest nekrofagi Definicja nekrofagi zwierzęta żywiące się padliną, na przykład sępy, hieny, grabarze, larwy muchówek
 • Co to jest neuron Definicja jednostka strukturalna i czynnościowa układu nerwowego wykazująca umiejętność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych. Złożona jest z
 • Co to jest nizina Definicja nizina teren znajdujący się na wysokości od 0 do 300 m nad poziomem morza
 • Co to jest nadrzewne Definicja nadrzewne zwierzęta spędzające przewarzająca część swojego życia w koronach drzew
 • Co to jest negaton Definicja negaton, negatron elektron niekorzystny
 • Co to jest nomenklatura Definicja nomenklatura sposób nazewnictwa substancji, ciał, zjawisk itp
 • Co to jest narybek Definicja od chwili rozpoczęcia czynnego żerowania, po wchłonięciu zawartości pęcherzyka żółtkowego, a więc przejściu okresu larwalnego, do
 • Co to jest nekton Definicja pływających w otwartej strefie wód pelagialu, w jeziorach (raczej ryby, owady wodne), morzach (ryby, foki, delfiny, głowonogi, skorupiaki
 • Co to jest nodulacja Definicja symbiotyczne drobnoustroje brodawek na korzeniach roślin motylkowych i innych (na przykład poprzez bakterie wiążące azot z atmosfery
 • Co to jest narkotyna Definicja narkotyna alkaloid występujący w opium (C22H23O7N). Użytkowana jako lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy. Nie ma właściwości narkotycznych
 • Co to jest narodowość Definicja narodowość przynależność do ekipy ludzi o wspólnej świadomości etniczno-kulturowej, językowej
 • Co to jest natężenie światła Definicja charakteryzująca moc promieniowania, jest to energię promieniowania przechodzącą poprzez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu
 • Co to jest neutron Definicja porównywalnej do masy protonu, charakteryzująca się: brakiem ładunku elektrycznego, krótkim czasem życia (1000 s) i wartością spinu 1/2
 • Co to jest nieużytki Definicja nieużytki grunt leżący odłogiem, który nie pasuje do uprawy rolniczej albo leśnej
 • Co to jest nimby Definicja tworzeniu się bezbarwnej świetlnej aureoli otaczającej cień (na przykład głowy) na kroplach rosy. Powodem jest światło rozproszone w
 • Co to jest nitrofity Definicja nitrofity rośliny żyjące w środowisku bogatym w łatwo przyswajalny azot, na przykład pokrzywa, łopian i malina
 • Co to jest niuton Definicja niuton jednostka siły w układzie SI. Jest równa iloczynowi masy (kg) ciała i nadanego jej przyspieszenia (1 m/s2
 • Co to jest NSB,Najwyższe Stężenie Biologiczne Definicja stężenie substancji toksycznych albo ich metabolitów we krwi albo moczu. Obecnie w Polsce rekomenduje się wartości DSB dla 20 substancji
 • Co to jest nurt Definicja nurt strumień wody w przekroju poprzecznym rzeki, płynący z większą prędkością niż pozostała masa wody
 • Co to jest nadir Definicja hemisfery niebieskiej poprzez prostą przechodzącą poprzez środek sfery niebieskiej i pokrywającą się z kierunkiem siły ciężkości; leży
 • Co to jest nadmanganiany Definicja HMnO4). Nadmanganian potasowy (KMnO4) ma wykorzystanie jako środek dezynfekujący, lek przeciw jadowitym ukąszeniom i zatruciom
 • Co to jest napalm Definicja która jest mieszaniną soli sodowych, glinowych, wyższych kwasów tłuszczowych i kwasów naftenowych. Jest stosowany w miotaczach płomieni i
 • Co to jest natężenie pola magnetycznego Definicja wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne. Jego wartość ustala się z pomiaru siły mechanicznej, z jaką pole działa na przewodnik z prądem
 • Co to jest nawożenie gleby Definicja odpowiednich substancji mineralnych albo organicznych w celu wzbogacenia jej w składniki pokarmowe dla roślin. Ma ważny wpływ na postęp
 • Co to jest nawożenie pogłówne Definicja nawożenie pogłówne zasilanie nawozami roślin w trakcie ich wegetacji
 • Co to jest nekrobioza Definicja nekrobioza, obumieranie powolne zamieranie komórek w tkankach, gdzie występuje ich okresowa regeneracja, na przykład w naskórku i krwi
 • Co to jest nekroza Definicja organizmu (zwierzęcego albo roślinnego) spowodowane jego starzeniem się, chorobami albo niekorzystnymi uwarunkowaniami klimatycznymi
 • Co to jest niemetale Definicja niemetale pierwiastki chemiczne niemające cech metali, na przykład siarka, węgiel
 • Co to jest nieużytki przemysłowe Definicja nieużytki przemysłowe grunty po eksploatacji przemysłowej, na przykład wyrobiska, które stają się użytkami po ich rekultywacji
 • Co to jest naczynie Dewara Definicja którego utrzymywana jest stała temp.. Zbudowane jest z dwóch szklanych pojemników posrebrzonych od wewnątrz, z których jeden znajduje się
 • Co to jest napięcie znamionowe Definicja napięcia równa ok. 1.4 wartości maksymalnej napięcia; podawane dla maszyn i urządzeń, ustala ich optymalne warunki pracy
 • Co to jest narzędzia Definicja narzędzia elementy wykonane poprzez człowieka w celu wspomagania ludzkich organów ciała w trakcie pracy
 • Co to jest naczynie Definicja naczynie zbiornik wykorzystywany do przechowywania cieczy i gazu, na przykład w naczyniu elektrolitycznym zachodzi elektroliza
 • Co to jest nosiciel Definicja zwierzę) bez objawów chorobowych (dzięki wytworzeniu się równowagi biologicznej pomiędzy organizmem nosiciela a pasożytniczym), w którego
 • Co to jest natężenie oświetlenia Definicja natężenie oświetlenia relacja strumienia świetlnego do wartości oświetlonego nieskończenie małego elementu powierzchni
 • Co to jest naczynia połączone Definicja naczyń z możliwością swobodnego przepływu płynu pomiędzy nimi. Ciśnienia są takie same we wszystkich naczyniach na tym samym poziomie
 • Co to jest nawadnianie Definicja nawadnianie dostarczanie glebie wody w celu powstania odpowiednich warunków do rozwoju roślin
 • Co to jest neuston Definicja żyjących na powierzchni zbiorników wodnych, na których utrzymują się dzięki napięciu powierzchniowemu. Należą do nich: bakterie, glony
 • Co to jest nieodwracalne procesy Definicja dla których przemiany przebiegają tylko w jednym kierunku, na przykład mechanizm dyfuzji, przepływ lepki
 • Co to jest nikielin Definicja nikielin minerał, arsenek niklu NiAs
 • Co to jest nowizna Definicja nowizna po raz pierwszy (albo po wieloletniej przerwie) zagospodarowany rolniczo teren
 • Co to jest nyktinastie Definicja roślinnych spowodowane rytmicznymi zmianami oświetlenia dobowego (jest to dnia i nocy). Impuls świetlnypowoduje podnoszenie się i opadanie
 • Co to jest neutrofity Definicja neutrofity rośliny występujące na glebach o odczynie obojętnym (jest to przy pH=6,8-7,2) w żyznych lasach liściastych
 • Co to jest naprężenie mechaniczne Definicja międzycząsteczkowych w danym punkcie ciała, wywołanych działaniem na nie obciążenia (rozciągania). Definiuje się je jako iloraz działającej
 • Co to jest negatron Definicja negatron, negaton elektron niekorzystny
 • Co to jest nitrofile Definicja nitrofile rośliny preferujące siedliska szczególnie bogate w przyswajalne związki azotu, na przykład marchewka, babka lancetowata, pokrzywa
 • Co to jest neofityzacja Definicja fitocenozy leśnej polegająca na wzroście udziału gatunków obcego pochodzenia (tak zwany neofitów) w zbiorowiskach leśnych wskutek ich
 • Co to jest neotenia Definicja rozmnażania się poprzez zwierzęta znajdujące się w stadium larwalnym. Jest ona następstwem przyspieszonego rozwoju narządów rozrodczych w
 • Co to jest nasycenie Definicja nasycenie stan roztworu, gdzie zawarta jest taka liczba substancji rozpuszczonej, iż nie zachodzi jej dalsze rozpuszczanie
 • Co to jest nomogram Definicja wieloma zmiennymi przedstawionymi na oddzielnych skalach, pozwalający na odczyt szukanej zmiennej sposobem graficzną
 • Co to jest noworodek Definicja urodzenia do czasu adaptowania się do życia poza ustrojem matki, na przykład u człowieka moment ten trwa od 4 do 6 tygodni
 • Co to jest nitrofoby Definicja nitrofoby rośliny żyjące w środowisku ubogim w azot
 • Co to jest normalny Definicja normalny zgodny ze wzorem, przepisem, przeciętny, przeważnie spotykany; na przykład temp. normalna, ciśnienie normalne (atmosferyczne
 • Co to jest noc astronomiczna Definicja noc astronomiczna pora doby, w trakcie której Słońce znajduje się przynajmniej 18° pod horyzontem. Poprzedza ją tzw. zmrok astronomiczny
 • Co to jest naświetlenie Definicja oświetlenia poprzez czas oddziaływania promieniowania na ciało, na przykład materiał światłoczuły. Jednostką jest luksosekunda
 • Co to jest nieodnawialne surowce Definicja nieodnawialne surowce surowce naturalne zużywane w różnych dziedzinach gospodarki, na przykład paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa
 • Co to jest niecka Definicja się podłużnym, o delikatnym profilu, obniżeniem, powstająca w rezultacie spłukiwania materiału skalnego
 • Co to jest narządy homologiczne Definicja gatunków mające podobną budowę i wspólne geneza zarodkowe, pomimo iż spełniają różne funkcje, na przykład skrzydło nietoperza i przednia

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce, Naświetlenie, Noc Astronomiczna, Normalny, Nitrofoby, Noworodek, Nomogram, Nasycenie, Neotenia co to znaczy.

Słownik Narządy Homologiczne, Niecka, Nieodnawialne Surowce co to jest.