Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza, Bakterie Denitryfikacyjne, Biokorozja.
borowina brzeg biologia co to jest

Definicje fizyka na B

 • Co to jest błona półprzepuszczalna Definicja błona półprzepuszczalna, przepona cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu
 • Co to jest bakterie nitryfikacyjne Definicja glebowe (z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter) utleniające amoniak NH3 do kwasu azotowego albo azotanów w procesie nitryfikacji. Najwięcej
 • Co to jest bakteriocydy Definicja bakteriocydy substancje niszczące albo hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe
 • Co to jest B Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości
 • Co to jest bagienna roślinność Definicja występująca na mokradłach, posiadająca umiejętność zatrzymywania i przetwarzania występujących tam substancji w swoich organizmach. Bagna
 • Co to jest bagno Definicja rezultacie utrudnionego odpływu wód powierzchniowych, na którym występuje roślinność przystosowana do takiego środowiska. W bagnie
 • Co to jest bakterie Definicja drobnoustroje, zazwyczaj jednokomórkowe, o średnicy 2-8 m, zawierające substancję jądrową o strukturze kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA
 • Co to jest bakterie chorobotwórcze Definicja pasożytujące na roślinach, zwierzętach i ludziach, wywołujące różne schorzenia w rezultacie niszczenia ich tkanek albo wydzielania
 • Co to jest bakteriofagi Definicja bakteriach, zbudowane z nukleoproteidów. Ich średnica dochodzi czasem do 1/50-1/10 m. Bakteriofag ma główkę, zawierającą kwas
 • Co to jest barometr Definicja ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną
 • Co to jest barwa Definicja poprzez światło padające na oko ludzkie. To jest cecha ciała, która zależy od pochłaniania, odbijania albo rozpraszania fali świetlnej o
 • Co to jest barwa dźwięku Definicja muzycznego, która wynika z obecności w nim wielu harmonicznych, jest to składowych drgań o częstości równej wielokrotności częstości
 • Co to jest basen Definicja wypełnione wodą, na przykład basen morski, oceaniczny albo portowy. Przykładowo zagłębienie basenu oceanicznego sięga do głębokości około
 • Co to jest batial Definicja przyległa do mezopelagialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. Odpowiada tak zwany \xscaleto{56mm}\hbox{% skokowi
 • Co to jest bawełna Definicja rośliny o długości 2-5 cm. Zawiera prawie czystą celulozę (91%). Substancja wielocząsteczkowa, w najwyższym stopniu trwała z węglowodanów
 • Co to jest bazalt Definicja czarnej albo brunatnej (po zwietrzeniu), o strukturze drobnokrystalicznej i teksturze zbitej albo porowatej. Zbudowana raczej z minerałów
 • Co to jest beazo-a-piren Definicja chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie
 • Co to jest benzen Definicja cząsteczkowym C6H6. Najprostszy, fundamentalny węglowodór aromatyczny. To jest bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznym zapachu i
 • Co to jest benzyna Definicja węglowodorów, o temp. wrzenia 35-220°C, pozyskiwana z ropy naftowej w procesie destylacji, z gazów rafineryjnych, z gazu ziemnego i
 • Co to jest beta Definicja beta, cząstka beta elektron niekorzystny (negaton) albo nieujemny (pozyton) emitowany poprzez nie wszystkie jądra (nuklidy) promieniotwórcze
 • Co to jest beton Definicja zmieszanie kruszywa, tak zwany wypełniacza, ze spoiwem, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzy monolityczną bryłę
 • Co to jest beton komórkowy Definicja jednolitej strukturze gąbczastej (pory o średnicy 0.5-1.5 mm) i ciężarze nie przekraczającym 900 kG·m-3. Otrzymuje się go poprzez
 • Co to jest bezpostaciowy Definicja gdzie ciało charakteryzuje się nieuporządkowanym rozmieszczeniem makrocząsteczek w przestrzeni, na przykład stan szklisty, stan
 • Co to jest białko Definicja organiczny zbudowany z aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Łańcuchy polipeptydowe, tworzące białko w rezultacie przestrzennego
 • Co to jest białko proste Definicja utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność
 • Co to jest biegun magnetyczny Ziemi Definicja powierzchni Ziemi, gdzie nachylenie linii magnetycznych do powierzchni Ziemi wynosi 90°. Stanowią pozorne źródła pola magnetycznego
 • Co to jest biegun zimna Definicja biegun zimna region na Ziemi o najniższej temp. rocznej powietrza, odniesionej do poziomu morza
 • Co to jest bieguny chłodu Definicja Ziemi o najniższej temp. powietrza. Na półkuli północnej biegun chłodu znajdują się we wschodniej Syberii, w pobliżu miejscowości Ojmiakon
 • Co to jest bielica Definicja składająca się najczęściej z pyłu albo piasku kwarcowego, z której woda wymyła związki żelaza i manganu i górną warstwę próchnicy ze
 • Co to jest bilans cieplny organizmu Definicja ilości energii cieplnej pobieranej i traconej poprzez organizm w danym czasie, wyrażone w dżulach (J) albo kaloriach (cal). Następuje
 • Co to jest bilans wody Definicja wody w zlewni w ustalonym czasie, na przykład pośrodku jednego roku;2) różnica pomiędzy ilością wody pobranej i wydalonej poprzez organizm
 • Co to jest bioblok Definicja bioblok kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
 • Co to jest biocenologia Definicja biocenologia dział ekologii zajmujący się funkcjonowaniem biocenoz
 • Co to jest biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, BZT Definicja umowny parametr określający liczba tlenu zużytego w trakcie tlenowej przemiany związków organicznych (za pośrednictwem mikroorganizmów) w
 • Co to jest biocybernetyka Definicja badaniem swoistych dla żywych organizmów zasad i systemów celowej samoregulacji i wzajemnego oddziaływania organizmów i otaczającego
 • Co to jest biotyna Definicja biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje
 • Co to jest biofagi Definicja innymi organizmami żywymi i innymi produktami produkowanymi poprzez zwierzęta (spadź, nektar, mleko). Z racji na rodzaj pokarmu i powiązane
 • Co to jest biogaz, gaz wysypiskowy Definicja zawierający ok. 60 % metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych. Prócz
 • Co to jest biogeneza Definicja żywej z nieożywionej. Samorzutne tworzenie prostych cząstek materii żywej ze związków organicznych. Przypuszcza się, iż około 5-3,5 mld
 • Co to jest bioindykacja Definicja wskaźnikowych własności organizmów albo ich układów do badania warunków życia (jakości środowiska). Do tego celu używane są reakcje
 • Co to jest bioindykatory Definicja zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są nimi gatunki o małym
 • Co to jest bioklimatologia Definicja oceną klimatu na ustalonym obszarze geograficznym pod względem jego wpływu na organizm ludzki, na przykład odczuwalność warunków
 • Co to jest bituminy Definicja znajdujące się w skałach albo tworzące złoża, które powstały w skorupie ziemskiej z materii organicznej (roślinnej i zwierzęcej
 • Co to jest bioklimatologia urbanistyczna Definicja zajmująca się optymalizacją warunków klimatycznych w taki sposób, by wzmocnić wpływ bodźców pozytywnych i równocześnie złagodzić wpływ
 • Co to jest biokumulacja pestycydów Definicja gromadzenia się pestycydów w organizmach żywych. Zazwyczaj jest ona większa w organizmach wodnych. Kumulacja pestycydów ulega
 • Co to jest biologiczne oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków zachodzące w rezultacie mechanizmów biologicznych; bazuje na rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych
 • Co to jest biomasa Definicja wchodzącej w skład organizmu zwierzęcego albo roślinnego. Biomasa wyrażana jest w jednostkach tak zwany świeżej masy (naturalna masa
 • Co to jest biometeorologia Definicja zajmujący się procesami i zjawiskami atmosfery Ziemi, oddziaływującymi na żywe organizmy, raczej na organizm człowieka, na przykład wpływ
 • Co to jest biopreparat Definicja farmaceutyczny zawierający unieszkodliwione drobnoustroje chorobotwórcze, poświęcony do uodpornienia organizmu na ich szkodliwe działanie;2
 • Co to jest biosfera Definicja biosfera przestrzeń zamieszkana poprzez organizmy żywe
 • Co to jest biosfera Ziemi Definicja zamieszkana poprzez świat organiczny. Obejmuje dolną część atmosfery (troposferę do 10 km nad powierzchnię Ziemi), cienką warstwę litosfery
 • Co to jest biotop Definicja nieożywiona część ekosystemu) cechujące się swoistymi gatunkami organizmów żywych, które przystosowały się do specyficznych warunków
 • Co to jest bomba kalorymetryczna Definicja pomiarowy użytkowany do wyznaczania ciepła spalania materiałów palnych stałych i ciekłych. Złożona jest z mocnego pojemnika, do którego
 • Co to jest bonitacja gleb Definicja względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby. Do oceny wartości gleby w
 • Co to jest bonitacja gleby Definicja jej regulacja pod względem przydatności dla rolnictwa albo leśnictwa. Używa się klasyfikacji gleby od I do VI klasy, nie mniej jednak
 • Co to jest bor Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości
 • Co to jest bór Definicja w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie przeważa drzewostan iglasty (sosna, świerk, modrzew). Uzupełniają go drzewa liściaste, raczej osiki
 • Co to jest buforowość gleby Definicja przeciwstawiania się zmianom stężenia jonów wodorowych (pH) pod wpływem kwasów, zasad albo soli (kwaśnych lub zasadowych). Mała buforowość
 • Co to jest Br Definicja ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach jest
 • Co to jest broń biologiczna, Broń B Definicja masowego rażenia, gdzie ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze, na przykład wirusy, bakterie, riketsje, jady i tym podobne
 • Co to jest broń chemiczna Definicja masowego rażenia, gdzie fundamentalnym faktorem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Po raz pierwszy broń chemiczną
 • Co to jest broń jądrowa Definicja gdzie kluczowym źródłem energii jest reakcja rozszczepienia jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, na przykład izotopów uranu i
 • Co to jest brunatnice Definicja wielokomórkowych, przytwierdzonych do podłoża dzięki przylgi, chwytników, o barwie brunatnej albo w odcieniach koloru brunatnego od
 • Co to jest budowa chemiczna Definicja wszystkich atomów tworzących cząsteczkę. Budowę można przedstawić dzięki wzorów strukturalnych albo modeli przestrzennych
 • Co to jest bursztyn Definicja drzew iglastych z trzeciorzędu. Zawiera około 79% węgla, 10% tlenu, 11% wodoru i niewielkie ilości siarki. Gęstość około 1g·cm-3. Występuje
 • Co to jest burzliwość Definicja opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i
 • Co to jest busola Definicja magnetycznej osadzonej na osi i obudowy z podziałką. Służy do ustalenia kierunków linii w relacji do południka magnetycznego
 • Co to jest butan Definicja węgla w cząsteczce (CH3-CH3-CH3 -CH3). Bezbarwny, bezwonny palny gaz o temp. topnienia Tp = -138°C i temp. wrzenia Tw = 0.5°C. Występuje w
 • Co to jest butelka lejdejska Definicja kształcie cylindrycznego naczynia, pokrytego obustronnie folią metalową. Służy do gromadzenia dużego ładunku elektrycznego. Jej pojemność
 • Co to jest butwienie Definicja związków organicznych, który zachodzi za pośrednictwem bakterii i ograniczonym dostępie tlenu. Sprzyja tworzeniu próchnicy. Zachodzi przy
 • Co to jest brąz Definicja brąz stop cyny i miedzi
 • Co to jest barysfera Definicja barysfera jądro Ziemi
 • Co to jest bakterie azotowe Definicja posiadające umiejętność przyswajania atmosferycznego azotu, na przykład Azotobacter (tlenowce) i Clostridium (beztlenowce). Po zgonu
 • Co to jest bajkał Definicja jezioro tektoniczne, położone w regionie Rosji w Syberii Wschodniej. Leży na wysokości 456 m n.p.m., a dno jeziora znajduje się na
 • Co to jest borki Definicja metalami, które charakteryzują się bardzo sporą twardością, wysoką temperaturą topnienia i sporą biernością chemiczną
 • Co to jest biegunowość Definicja charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych
 • Co to jest bezwładność Definicja materialnego do zachowania swego stanu ruchu, gdy działające na nie siły zewnętrzne równoważą się. Miarą bezwładności ciała w ruchu
 • Co to jest bioelektronika Definicja bioelektronika dział elektroniki, który zajmuje się zastosowaniem aparatury elektronicznej do badań w biologii
 • Co to jest biota Definicja biota organizmy żywe występujące w dowolnym środowisku rozpatrywane z wyjątkiem powiązań ekologicznych
 • Co to jest bojowe środki trujące, BŚT Definicja chemiczne gazowe, ciekłe albo stałe, które z racji na własne toksyczne działanie mogą być użyte do rażenia ludzi i zwierząt i niszczenia
 • Co to jest bulwa Definicja podziemny, który służy do gromadzenia materiałów zapasowych i rozmnażania bezpłciowego, na przykład bulwa ziemniaka
 • Co to jest bakterie brodawkowate Definicja symbiotycznych wiążących wolny azot z powietrza. Współżyją z roślinami motylkowymi, gdzie gromadzą się w brodawkach. Na przykład bakterie z
 • Co to jest boksyt Definicja wodorotlenki glinu i żelaza. Kluczowy surowiec (ruda) produkcji glinu. Złożona jest raczej z bemitu i diasporu
 • Co to jest biologia Definicja organizmami żywymi, powstawaniem, postępem i przejawami życia na Ziemi i dziedzicznością i zmiennością organizmów, ich układem
 • Co to jest brom Definicja ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach jest
 • Co to jest baktericydy Definicja hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe i pestycydy użytkowane w przemyśle spożywczym. Pośród
 • Co to jest bufory Definicja roztworze, posiadające umiejętność niwelowania zmian w stężeniu jonów wodorowych (pH), które zachodziłyby na ogół po dodaniu kwasów albo
 • Co to jest badanie Definicja doświadczenie, próby i zarejestrowane fakty, na przykład badanie własności soli kuchennej znaczy wszechstronne ustalenie jej własności
 • Co to jest batybionty Definicja batybionty zwierzęta żyjące na sporych głębokościach w strefie otchłannej mórz albo oceanów, przystosowane do wysokich ciśnień wody
 • Co to jest biochora Definicja biochora zespół jednorodnych biotopów, na przykład pustynia, jezioro
 • Co to jest bio- Definicja bio- pierwszy człon (albo rdzeń) wyrazów złożonych, wyrażający związek z życiem albo procesami życiowymi
 • Co to jest blask Definicja blask jaskrawe, silne światło
 • Co to jest błona komórkowa Definicja błona komórkowa półprzepuszczalna błona oddzielająca cytoplazmę komórki od środowiska. Zbudowana jest z białek i lipidów
 • Co to jest biodegradacja Definicja szkodliwych substancji organicznych na prostsze związki przeprowadzony poprzez organizmy żywe, na przykład rozkład fenoli
 • Co to jest bakteriologia Definicja bakteriologia edukacja zajmująca się budową, życiem, właściwościami bakterii i ich rolą w przyrodzie
 • Co to jest biometria Definicja statystycznymi prawidłowości zmian w obrębie populacji, wykonująca pomiary wielkości, ciężaru i kształtu istot żywych
 • Co to jest bionika Definicja badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych, w celu zastosowania wyników tych badań do budowy urządzeń technicznych
 • Co to jest buchtowisko Definicja buchtowisko gleba zryta poprzez dziki poszukujące żeru
 • Co to jest batypelagial Definicja do strefy batialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. W tej warstwie wód oceanicznych panuje stała temp. (2-4°C), najlepsza
 • Co to jest biosynteza Definicja biosynteza synteza związków organicznych zachodząca w komórkach żywego organizmu
 • Co to jest błyskawica Definicja towarzyszące wyładowaniom elektrycznym w atmosferze ziemskiej, opierające na rozgrzaniu powietrza (pobudzeniu go do świecenia) wzdłuż toru
 • Co to jest butla Definicja butla naczynie stalowe do przechowywania gazów sprężonych pod wysokim ciśnieniem
 • Co to jest bateria Definicja bateria połączenie kilku ogniw
 • Co to jest bryza Definicja bryza okresowo zmienny wiatr (w cyklach dobowych), spowodowany różną prędkością nagrzewania się lądu i morza (jeziora
 • Co to jest błonka Definicja błonka cienka warstwa substancji, na przykład cieczy albo ciała stałego, na innej substancji
 • Co to jest broń masowego rażenia, BMR Definicja broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Ich użycie niesie katastrofalne efekty dla ludzi i środowiska naturalnego
 • Co to jest burza Definicja atmosferycznej, przejawiające się obfitymi opadami, mocnym wiatrem i regularnie połączone z wyładowaniami atmosferycznymi
 • Co to jest busz Definicja busz gęsta formacja roślinna, występująca w południowej Afryce i Australii, składająca się raczej z kolczastych i sucholubnych krzewów
 • Co to jest BZT Definicja zapotrzebowanie tlenu. To jest parametr jakości wód powierzchniowych i ścieków. Ustala on, jaka liczba tlenu (mg) jest potrzebna do
 • Co to jest biocydy Definicja zabójczym na ustaloną grupę organizmów, na przykład herbicydy, fungicydy, insektycydy i inne. Stosuje się je w celu eliminacji danej ekipy
 • Co to jest bakterioliza Definicja bakterioliza rozpad bakterii pod wpływem działania enzymów, bakteriofagów, a również swoistych przeciwciał (bakteriolizyn
 • Co to jest benzopiren Definicja chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie
 • Co to jest biegun geograficzny Ziemi Definicja biegun geograficzny Ziemi miejsce przecięcia powierzchni Ziemi z jej osią obrotu
 • Co to jest biegun magnetyczny Definicja biegun magnetyczny miejsce magnesu, elektromagnesu albo cewki, z którego wychodzą albo do którego wchodzą linie sił pola magnetycznego
 • Co to jest bieguny ziemskie Definicja powierzchni Ziemi, których położenie ustala przecięcie ziemskiej osi obrotu z powierzchnią Ziemi. Bieguny zmieniają własne położenie w
 • Co to jest bielmo Definicja bielmo, endosperma triploidalna tkanka odżywcza zawarta w nasionach niemal wszystkich roślin okrytonasiennych
 • Co to jest biochemia Definicja badaniem składu chemicznego i właściwościami substancji w żywych organizmach i zachodzącymi w nich procesami życiowymi
 • Co to jest biogeniczny Definicja biogeniczny pochodzenia biologicznego, powstały w rezultacie aktywności biologicznej
 • Co to jest biogenne substancje Definicja uczestniczące w procesach życiowych organizmów wodnych. Należą do nich związki azotu, fosforu, wapnia, żelaza i nie wszystkich
 • Co to jest bioluminescencja Definicja organizmy żywe. Zdarzenie to obserwuje się u świetlików, bakterii, grzybów i wielu ryb głębinowych. Światło powstaje w trakcie utlenienia
 • Co to jest bakterioryza Definicja roślinami, na przykład bakterii brodawkowatych z korzeniami roślin motylkowych. Bakterie wiążą azot atmosferyczny i dostarczają go roślinom
 • Co to jest barostat Definicja barostat, prestat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu
 • Co to jest baza pokarmowa Definicja środowisku, do którego mają dostęp organizmy żywe. Np. bazą pokarmową dla zająca są rośliny runa leśnego, nasiona, owoce, grzyby, kora
 • Co to jest bezpostaciowe Definicja użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na
 • Co to jest bilans cieplny Ziemi Definicja energii cieplnej dostarczanej z zewnątrz (raczej ze Słońca) i ilości energii oddawanej poprzez Ziemię w przestrzeń kosmiczną. Ziemia
 • Co to jest brylantyna Definicja otrzymywany poprzez zmieszanie tej samej ilości wagowej gliceryny i soku cytrynowego, w dalszym ciągu rozcieńczony w czterokrotnej ilości
 • Co to jest baryt Definicja Minerał o dużej gęstości (4.5 g·cm-3) i zazwyczaj białej barwie. Powstaje wskutek mechanizmów hydrotermalnych. Ma spore wykorzystanie w
 • Co to jest biolity Definicja szczątków organizmów roślinnych albo zwierzęcych i produktów ich mechanizmów biologicznych, na przykład ziemia okrzemkowa, węgiel kamienny
 • Co to jest bomba kobaltowa Definicja promieniotwórczy izotop kobaltu - 60Cd, który służy do napromieniowywania promieniami gamma materiałów albo organizmów. Użytkowany w
 • Co to jest broń neutronowa Definicja okresie syntezy jąder izotopów lekkich pierwiastków (wodoru, litu) intensywne promieniowanie wysokoenergetycznych neutronów. Śmiercionośne
 • Co to jest brud Definicja składająca się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych, substancji pylistych zlepionych białkiem albo tłuszczem (pot
 • Co to jest biogeny Definicja i funkcjonowania organizmów żywych (makro-, mikro- i ultraelementy). Krążą one w biosferze pomiędzy organizmami a środowiskiem;2
 • Co to jest biokatalizatory Definicja biokatalizatory substancje regulujące przebieg reakcji biologicznych w żywych organizmach. Należą do nich enzymy, hormony i witaminy
 • Co to jest bioklimat Definicja bioklimat klimat danego terenu, ukształtowany pod wpływem zespołów życiowych egzystujących w nim organizmów żywych
 • Co to jest biom Definicja znaczącą część powierzchni Ziemi i odznaczająca się jednorodnością cech. To jest spory region o podobnym klimacie, na którym występuje
 • Co to jest biotyp Definicja biotyp zespół istot żywych charakteryzujący się tymi samymi właściwościami dziedzicznymi
 • Co to jest błona biologiczna Definicja powstająca na powierzchni filtra do oczyszczania substancji zanieczyszczonej poprzez rozwijające się w niej bakterie, glony i pierwotniaki
 • Co to jest biofiltracja Definicja biofiltracja oczyszczanie biologiczne ścieków
 • Co to jest benzenol Definicja chemiczny o wzorze C6H5OH. Biała, krystaliczna i parząca substancja o temp. topnienia Tt = 42°C i temp. wrzenia Tw = 182°C. Silna trucizna
 • Co to jest bioprąd Definicja elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych
 • Co to jest biofizyka Definicja badaniem fizycznych i fizykochemicznych mechanizmów życiowych, zachodzących w organizmach żywych, i wpływem zewnętrznych czynników
 • Co to jest bylina Definicja bylina długoletnia roślina zielna o zimujących organach podziemnych (na przykład bulwy, kłącza, cebule) i pąkach przyziemnych
 • Co to jest biomy lądowe Definicja biomy lądowe obszary o podobnym klimacie, do których należą tundra, tajga, step, sawanna i las liściasty
 • Co to jest bental Definicja bental jedna z dwu ogólnych stref wód morskich, obejmująca dno i wody przydenne jako środowisko życia
 • Co to jest boraks Definicja Występuje jako minerał w nie wszystkich złożach solnych - uwodniony czteroboran sodu Na2B4O7·10H2O. Użytkowana jest do czyszczenia
 • Co to jest barwnik Definicja barwnik substancja stosowana do trwałego barwienia tkanin, tworzyw sztucznych, papieru albo artykułów żywnościowych
 • Co to jest blok kontynentalny Definicja ziemskiej obejmująca kontynenty wspólnie z podłożem mórz, wznoszących się powyżej poziom den basenów oceanicznych
 • Co to jest bakterie chemoautotroficzne Definicja które w procesie wytwarzania związków organicznych wykorzystują energię chemiczną wyzwoloną w trakcie utlenienia prostych związków
 • Co to jest borealne las Definicja występujące wokół bieguna w północnej części Ameryki Północnej (Kanada), Europy i Azji. Klimat o bardzo szerokim zakresie temperatur od
 • Co to jest biomechanika Definicja zasady mechaniki do opisu ruchu w organizmach żywych. Zajmuje się właściwościami substancji biologicznych (krwi, kości), analizą prężności
 • Co to jest biopolimery Definicja wielkocząsteczkowych związków organicznych występujących w organizmach roślinnych i zwierzęcych, na przykład białka, tłuszcze, węglowodany
 • Co to jest bariera Definicja ustalonych możliwościach dyspersji nie może zwalczyć. Odznacza się cztery typy barier: bariery czysto fizyczne (na przykład góry, morze
 • Co to jest bentos Definicja zwierzęcych i roślinnych) przebywających stale na dnie zbiorników wodnych, do którego są przyczepione albo pełzają po nim. Dzielimy go na
 • Co to jest bifurkacja Definicja górskiego, prądu morskiego, struktury geologicznej na dwa albo kilka przedmiotów, na przykład: bifurkacja rzeki to rozdzielenie się rzeki
 • Co to jest bilans cieplny atmosfery Definicja ilości energii cieplnej dostarczanej do atmosfery ziemskiej i pochłanianej i rozpraszanej poprzez nią. Atmosfera zatrzymuje 51% energii
 • Co to jest biocenoza Definicja gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi i konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i
 • Co to jest biogeografia Definicja badaniem i rozmieszczeniem roślin, grzybów i zwierząt na Ziemi, a również opisująca powody ich stworzenia
 • Co to jest biologiczne zwalczanie Definicja roślin wykorzystująca żywe organizmy do zwalczania szkodników, zazwyczaj będących ich naturalnymi wrogami. Bazuje ona na ochronie i
 • Co to jest bioróżnorodność Definicja struktur żywej materii na wszystkich poziomach organizacji przyrody, obejmująca różnorodność: ekosystemów, gatunkową i wewnątrzgatunkową
 • Co to jest biotechnologia Definicja się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych) wykorzystująca mechanizmy biologiczne do produkcji materiałów użytkowanych w
 • Co to jest biokorozja Definicja biokorozja korozja biologiczna wywołana poprzez mikroorganizmy
 • Co to jest bakterie denitryfikacyjne Definicja rodzaju Pseudomonas i Micrococcus) redukujące azotany do amoniaku i azotu cząsteczkowego w procesie denitryfikacji. Należą do
 • Co to jest bakterioza Definicja roślinnego albo zwierzęcego spowodowana poprzez bakterie, na przykład narośla, więdnięcie, zgnilizna, plamistość
 • Co to jest biogaz Definicja 60% metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych
 • Co to jest biologia molekularna Definicja zajmująca się ustaleniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w komórkach żywych organizmów
 • Co to jest brzeg Definicja brzeg granica zetknięcia się lądu z powierzchnią wody, na przykład jeziora, morza, rzeki
 • Co to jest borowina Definicja borowina, humolit nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza, Bakterie Denitryfikacyjne, Biokorozja, Biotechnologia, Bioróżnorodność, Biologiczne Zwalczanie co to znaczy.

Słownik Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza co to jest.