CO OZNACZA Br, Bagienna Roślinność, Biodegradacja, Bakteriologia, Bazalt, Borealne Las.
najlepszy bagienna roślinność co to jest

Definicje fizyka na B

 • Co to jest bio- Definicja bio- pierwszy człon (albo rdzeń) wyrazów złożonych, wyrażający związek z życiem albo procesami życiowymi co to jest.
 • Co to jest biegun magnetyczny Definicja biegun magnetyczny miejsce magnesu, elektromagnesu albo cewki, z którego wychodzą albo do którego wchodzą linie sił pola magnetycznego definicja.
 • Co to jest batial Definicja przydenna wód oceanu przyległa do mezopelagialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. Odpowiada tak zwany \xscaleto{56mm}\hbox{% skokowi co znaczy.
 • Co to jest biokatalizatory Definicja biokatalizatory substancje regulujące przebieg reakcji biologicznych w żywych organizmach. Należą do nich enzymy, hormony i witaminy słownik.
 • Co to jest baktericydy Definicja substancje niszczące albo hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe i pestycydy użytkowane w przemyśle spożywczym znaczenie.
 • Co to jest biomasa Definicja materii organicznej wchodzącej w skład organizmu zwierzęcego albo roślinnego. Biomasa wyrażana jest w jednostkach tak zwany świeżej masy (naturalna masa czym jest.
 • Co to jest bakterie chorobotwórcze Definicja chorobotwórcze organizmy pasożytujące na roślinach, zwierzętach i ludziach, wywołujące różne schorzenia w rezultacie niszczenia ich tkanek albo wydzielania co oznacza.
 • Co to jest biotechnologia Definicja technologia (posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych) wykorzystująca mechanizmy biologiczne do produkcji materiałów krzyżówka.
 • Co to jest boraks Definicja kwasu dwuborowego. Występuje jako minerał w nie wszystkich złożach solnych - uwodniony czteroboran sodu Na2B4O7·10H2O. Użytkowana jest do czyszczenia najlepszy.
 • Co to jest biegun magnetyczny Ziemi Definicja Ziemi miejsca na powierzchni Ziemi, gdzie nachylenie linii magnetycznych do powierzchni Ziemi wynosi 90°. Stanowią pozorne źródła pola magnetycznego. Bieguny przykłady.
 • Co to jest bakterioliza Definicja bakterioliza rozpad bakterii pod wpływem działania enzymów, bakteriofagów, a również swoistych przeciwciał (bakteriolizyn encyklopedia.
 • Co to jest bakterie denitryfikacyjne Definicja denitryfikacyjne bakterie (z rodzaju Pseudomonas i Micrococcus) redukujące azotany do amoniaku i azotu cząsteczkowego w procesie denitryfikacji. Należą do jak działa.
 • Co to jest biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, BZT Definicja zapotrzebowanie tlenu, BZT umowny parametr określający liczba tlenu zużytego w trakcie tlenowej przemiany związków organicznych (za pośrednictwem czy jest.
 • Co to jest budowa chemiczna Definicja budowa chemiczna liczba i konfiguracja wszystkich atomów tworzących cząsteczkę. Budowę można przedstawić dzięki wzorów strukturalnych albo modeli przestrzennych pojęcie.
 • Co to jest bielmo Definicja bielmo, endosperma triploidalna tkanka odżywcza zawarta w nasionach niemal wszystkich roślin okrytonasiennych wyjaśnienie.
 • Co to jest barwa dźwięku Definicja właściwość dźwięku muzycznego, która wynika z obecności w nim wielu harmonicznych, jest to składowych drgań o częstości równej wielokrotności częstości opis.
 • Co to jest bieguny ziemskie Definicja dwa punkty na powierzchni Ziemi, których położenie ustala przecięcie ziemskiej osi obrotu z powierzchnią Ziemi. Bieguny zmieniają własne położenie w rezultacie informacje.
 • Co to jest bioindykacja Definicja zastosowania wskaźnikowych własności organizmów albo ich układów do badania warunków życia (jakości środowiska). Do tego celu używane są reakcje fizjologiczne co to jest.
 • Co to jest bomba kalorymetryczna Definicja kalorymetryczna przyrząd pomiarowy użytkowany do wyznaczania ciepła spalania materiałów palnych stałych i ciekłych. Złożona jest z mocnego pojemnika, do definicja.
 • Co to jest bomba kobaltowa Definicja aparat zawierający promieniotwórczy izotop kobaltu - 60Cd, który służy do napromieniowywania promieniami gamma materiałów albo organizmów. Użytkowany w co znaczy.
 • Co to jest biochemia Definicja biochemia edukacja zajmująca się badaniem składu chemicznego i właściwościami substancji w żywych organizmach i zachodzącymi w nich procesami życiowymi słownik.
 • Co to jest bioindykatory Definicja organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są nimi gatunki o małym znaczenie.
 • Co to jest biopreparat Definicja szczepionka 1) środek farmaceutyczny zawierający unieszkodliwione drobnoustroje chorobotwórcze, poświęcony do uodpornienia organizmu na ich szkodliwe działanie czym jest.
 • Co to jest burzliwość Definicja turbulencja zdarzenie opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i co oznacza.
 • Co to jest bilans cieplny organizmu Definicja organizmu kolekcja ilości energii cieplnej pobieranej i traconej poprzez organizm w danym czasie, wyrażone w dżulach (J) albo kaloriach (cal). Następuje ciągła krzyżówka.
 • Co to jest benzen Definicja organiczny o wzorze cząsteczkowym C6H6. Najprostszy, fundamentalny węglowodór aromatyczny. To jest bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznym zapachu i najlepszy.
 • Co to jest bioluminescencja Definicja emisja światła poprzez organizmy żywe. Zdarzenie to obserwuje się u świetlików, bakterii, grzybów i wielu ryb głębinowych. Światło powstaje w trakcie przykłady.
 • Co to jest błona biologiczna Definicja kleista warstwa powstająca na powierzchni filtra do oczyszczania substancji zanieczyszczonej poprzez rozwijające się w niej bakterie, glony i pierwotniaki; w encyklopedia.
 • Co to jest brunatnice Definicja plechach wielokomórkowych, przytwierdzonych do podłoża dzięki przylgi, chwytników, o barwie brunatnej albo w odcieniach koloru brunatnego od oliwkowożółtego do jak działa.
 • Co to jest butla Definicja butla naczynie stalowe do przechowywania gazów sprężonych pod wysokim ciśnieniem czy jest.
 • Co to jest bifurkacja Definicja rozwidlenie się rzeki, pasma górskiego, prądu morskiego, struktury geologicznej na dwa albo kilka przedmiotów, na przykład: bifurkacja rzeki to rozdzielenie pojęcie.
 • Co to jest biomy lądowe Definicja biomy lądowe obszary o podobnym klimacie, do których należą tundra, tajga, step, sawanna i las liściasty wyjaśnienie.
 • Co to jest biomechanika Definicja edukacja wykorzystująca zasady mechaniki do opisu ruchu w organizmach żywych. Zajmuje się właściwościami substancji biologicznych (krwi, kości), analizą opis.
 • Co to jest biokorozja Definicja biokorozja korozja biologiczna wywołana poprzez mikroorganizmy informacje.
 • Co to jest biopolimery Definicja nazwa wielkocząsteczkowych związków organicznych występujących w organizmach roślinnych i zwierzęcych, na przykład białka, tłuszcze, węglowodany, kwasy co to jest.
 • Co to jest bufory Definicja występujące w roztworze, posiadające umiejętność niwelowania zmian w stężeniu jonów wodorowych (pH), które zachodziłyby na ogół po dodaniu kwasów albo zasad definicja.
 • Co to jest bakteriocydy Definicja bakteriocydy substancje niszczące albo hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe co znaczy.
 • Co to jest biota Definicja biota organizmy żywe występujące w dowolnym środowisku rozpatrywane z wyjątkiem powiązań ekologicznych słownik.
 • Co to jest bakterioryza Definicja współżycie bakterii z roślinami, na przykład bakterii brodawkowatych z korzeniami roślin motylkowych. Bakterie wiążą azot atmosferyczny i dostarczają go znaczenie.
 • Co to jest biogaz Definicja biogaz łatwo palny gaz zawierający ok. 60% metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych czym jest.
 • Co to jest białko Definicja wielocząsteczkowy związek organiczny zbudowany z aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Łańcuchy polipeptydowe, tworzące białko w rezultacie co oznacza.
 • Co to jest broń neutronowa Definicja broń, gdzie powstaje w okresie syntezy jąder izotopów lekkich pierwiastków (wodoru, litu) intensywne promieniowanie wysokoenergetycznych neutronów krzyżówka.
 • Co to jest bakterie nitryfikacyjne Definicja nitryfikacyjne bakterie glebowe (z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter) utleniające amoniak NH3 do kwasu azotowego albo azotanów w procesie nitryfikacji najlepszy.
 • Co to jest barostat Definicja barostat, prestat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu przykłady.
 • Co to jest bioróżnorodność Definicja rozmaitość form i struktur żywej materii na wszystkich poziomach organizacji przyrody, obejmująca różnorodność: ekosystemów, gatunkową i wewnątrzgatunkową encyklopedia.
 • Co to jest biogeneza Definicja powstawania materii żywej z nieożywionej. Samorzutne tworzenie prostych cząstek materii żywej ze związków organicznych. Przypuszcza się, iż około 5-3,5 mld jak działa.
 • Co to jest baryt Definicja siarczan baru BaSO4. Minerał o dużej gęstości (4.5 g·cm-3) i zazwyczaj białej barwie. Powstaje wskutek mechanizmów hydrotermalnych. Ma spore wykorzystanie w czy jest.
 • Co to jest bonitacja gleby Definicja ocena jakości gleby i jej regulacja pod względem przydatności dla rolnictwa albo leśnictwa. Używa się klasyfikacji gleby od I do VI klasy, nie mniej jednak pojęcie.
 • Co to jest boksyt Definicja boksyt skała osadowa zawierająca wodorotlenki glinu i żelaza. Kluczowy surowiec (ruda) produkcji glinu. Złożona jest raczej z bemitu i diasporu wyjaśnienie.
 • Co to jest bioelektronika Definicja bioelektronika dział elektroniki, który zajmuje się zastosowaniem aparatury elektronicznej do badań w biologii opis.
 • Co to jest biofiltracja Definicja biofiltracja oczyszczanie biologiczne ścieków informacje.
 • Co to jest bursztyn Definicja skamieniała, kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu. Zawiera około 79% węgla, 10% tlenu, 11% wodoru i niewielkie ilości siarki. Gęstość około 1g·cm-3 co to jest.
 • Co to jest błona półprzepuszczalna Definicja błona półprzepuszczalna, przepona cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu definicja.
 • Co to jest bilans wody Definicja kolekcja dopływu i strat wody w zlewni w ustalonym czasie, na przykład pośrodku jednego roku;2) różnica pomiędzy ilością wody pobranej i wydalonej poprzez co znaczy.
 • Co to jest barysfera Definicja barysfera jądro Ziemi słownik.
 • Co to jest borki Definicja borki związki nieorganiczne boru z metalami, które charakteryzują się bardzo sporą twardością, wysoką temperaturą topnienia i sporą biernością chemiczną znaczenie.
 • Co to jest bariera Definicja której gatunek o ustalonych możliwościach dyspersji nie może zwalczyć. Odznacza się cztery typy barier: bariery czysto fizyczne (na przykład góry, morze czym jest.
 • Co to jest biotop Definicja środowisko (nieożywiona część ekosystemu) cechujące się swoistymi gatunkami organizmów żywych, które przystosowały się do specyficznych warunków ekologicznych co oznacza.
 • Co to jest biotyp Definicja biotyp zespół istot żywych charakteryzujący się tymi samymi właściwościami dziedzicznymi krzyżówka.
 • Co to jest borowina Definicja borowina, humolit nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich najlepszy.
 • Co to jest bajkał Definicja najgłębsze na Ziemi jezioro tektoniczne, położone w regionie Rosji w Syberii Wschodniej. Leży na wysokości 456 m n.p.m., a dno jeziora znajduje się na przykłady.
 • Co to jest bionika Definicja wiedzy zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych, w celu zastosowania wyników tych badań do budowy urządzeń technicznych encyklopedia.
 • Co to jest bakterie chemoautotroficzne Definicja chemoautotroficzne bakterie, które w procesie wytwarzania związków organicznych wykorzystują energię chemiczną wyzwoloną w trakcie utlenienia prostych związków jak działa.
 • Co to jest bioklimat Definicja bioklimat klimat danego terenu, ukształtowany pod wpływem zespołów życiowych egzystujących w nim organizmów żywych czy jest.
 • Co to jest broń chemiczna Definicja jeden z rodzajów broni masowego rażenia, gdzie fundamentalnym faktorem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Po raz pierwszy broń pojęcie.
 • Co to jest busz Definicja busz gęsta formacja roślinna, występująca w południowej Afryce i Australii, składająca się raczej z kolczastych i sucholubnych krzewów wyjaśnienie.
 • Co to jest bór Definicja stary las występujący w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie przeważa drzewostan iglasty (sosna, świerk, modrzew). Uzupełniają go drzewa liściaste, raczej opis.
 • Co to jest B Definicja chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości informacje.
 • Co to jest bakterioza Definicja bakterioza dolegliwość organizmu roślinnego albo zwierzęcego spowodowana poprzez bakterie, na przykład narośla, więdnięcie, zgnilizna, plamistość co to jest.
 • Co to jest beta Definicja beta, cząstka beta elektron niekorzystny (negaton) albo nieujemny (pozyton) emitowany poprzez nie wszystkie jądra (nuklidy) promieniotwórcze definicja.
 • Co to jest broń masowego rażenia, BMR Definicja broń masowego rażenia, BMR ogólna nazwa broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Ich użycie niesie katastrofalne efekty dla ludzi i środowiska naturalnego co znaczy.
 • Co to jest brąz Definicja brąz stop cyny i miedzi słownik.
 • Co to jest busola Definicja składający się z igły magnetycznej osadzonej na osi i obudowy z podziałką. Służy do ustalenia kierunków linii w relacji do południka magnetycznego znaczenie.
 • Co to jest bylina Definicja bylina długoletnia roślina zielna o zimujących organach podziemnych (na przykład bulwy, kłącza, cebule) i pąkach przyziemnych czym jest.
 • Co to jest burza Definicja burza zdarzenie zaburzenia równowagi atmosferycznej, przejawiające się obfitymi opadami, mocnym wiatrem i regularnie połączone z wyładowaniami atmosferycznymi co oznacza.
 • Co to jest biogenne substancje Definicja substancje aktywnie uczestniczące w procesach życiowych organizmów wodnych. Należą do nich związki azotu, fosforu, wapnia, żelaza i nie wszystkich krzyżówka.
 • Co to jest bentos Definicja organizmów żywych (zwierzęcych i roślinnych) przebywających stale na dnie zbiorników wodnych, do którego są przyczepione albo pełzają po nim. Dzielimy go na najlepszy.
 • Co to jest bioklimatologia urbanistyczna Definicja urbanistyczna edukacja zajmująca się optymalizacją warunków klimatycznych w taki sposób, by wzmocnić wpływ bodźców pozytywnych i równocześnie złagodzić wpływ przykłady.
 • Co to jest bilans cieplny atmosfery Definicja atmosfery kolekcja ilości energii cieplnej dostarczanej do atmosfery ziemskiej i pochłanianej i rozpraszanej poprzez nią. Atmosfera zatrzymuje 51% energii encyklopedia.
 • Co to jest biologiczne zwalczanie Definicja pokonywanie sposób ochrony roślin wykorzystująca żywe organizmy do zwalczania szkodników, zazwyczaj będących ich naturalnymi wrogami. Bazuje ona na ochronie i jak działa.
 • Co to jest błyskawica Definicja zdarzenie świetlne towarzyszące wyładowaniom elektrycznym w atmosferze ziemskiej, opierające na rozgrzaniu powietrza (pobudzeniu go do świecenia) wzdłuż toru czy jest.
 • Co to jest blask Definicja blask jaskrawe, silne światło pojęcie.
 • Co to jest brom Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach wyjaśnienie.
 • Co to jest biogeny Definicja konieczne do budowy i funkcjonowania organizmów żywych (makro-, mikro- i ultraelementy). Krążą one w biosferze pomiędzy organizmami a środowiskiem;2 opis.
 • Co to jest bulwa Definicja bulwa krótki, silnie zgrubiały pęd podziemny, który służy do gromadzenia materiałów zapasowych i rozmnażania bezpłciowego, na przykład bulwa ziemniaka informacje.
 • Co to jest biolity Definicja osadowe powstałe ze szczątków organizmów roślinnych albo zwierzęcych i produktów ich mechanizmów biologicznych, na przykład ziemia okrzemkowa, węgiel kamienny co to jest.
 • Co to jest bezpostaciowy Definicja amorficzny stan, gdzie ciało charakteryzuje się nieuporządkowanym rozmieszczeniem makrocząsteczek w przestrzeni, na przykład stan szklisty, stan definicja.
 • Co to jest biometria Definicja biometria edukacja badająca sposobami statystycznymi prawidłowości zmian w obrębie populacji, wykonująca pomiary wielkości, ciężaru i kształtu istot żywych co znaczy.
 • Co to jest bielica Definicja jasnoszara gleba składająca się najczęściej z pyłu albo piasku kwarcowego, z której woda wymyła związki żelaza i manganu i górną warstwę próchnicy ze ściółki słownik.
 • Co to jest butan Definicja czterech atomach węgla w cząsteczce (CH3-CH3-CH3 -CH3). Bezbarwny, bezwonny palny gaz o temp. topnienia Tp = -138°C i temp. wrzenia Tw = 0.5°C. Występuje w znaczenie.
 • Co to jest biofizyka Definicja edukacji zajmujący się badaniem fizycznych i fizykochemicznych mechanizmów życiowych, zachodzących w organizmach żywych, i wpływem zewnętrznych czynników czym jest.
 • Co to jest buchtowisko Definicja buchtowisko gleba zryta poprzez dziki poszukujące żeru co oznacza.
 • Co to jest badanie Definicja w oparciu o doświadczenie, próby i zarejestrowane fakty, na przykład badanie własności soli kuchennej znaczy wszechstronne ustalenie jej własności krzyżówka.
 • Co to jest bateria Definicja bateria połączenie kilku ogniw najlepszy.
 • Co to jest bilans cieplny Ziemi Definicja Ziemi kolekcja ilości energii cieplnej dostarczanej z zewnątrz (raczej ze Słońca) i ilości energii oddawanej poprzez Ziemię w przestrzeń kosmiczną. Ziemia przykłady.
 • Co to jest bezwładność Definicja inercja umiejętność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu, gdy działające na nie siły zewnętrzne równoważą się. Miarą bezwładności ciała w ruchu encyklopedia.
 • Co to jest biofagi Definicja odżywiające się innymi organizmami żywymi i innymi produktami produkowanymi poprzez zwierzęta (spadź, nektar, mleko). Z racji na rodzaj pokarmu i powiązane z jak działa.
 • Co to jest brzeg Definicja brzeg granica zetknięcia się lądu z powierzchnią wody, na przykład jeziora, morza, rzeki czy jest.
 • Co to jest bakterie azotowe Definicja wolno żyjące bakterie posiadające umiejętność przyswajania atmosferycznego azotu, na przykład Azotobacter (tlenowce) i Clostridium (beztlenowce). Po zgonu pojęcie.
 • Co to jest biotyna Definicja z gatunku B biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje rogowacenie wyjaśnienie.
 • Co to jest bakteriofagi Definicja pasożytujące na bakteriach, zbudowane z nukleoproteidów. Ich średnica dochodzi czasem do 1/50-1/10 m. Bakteriofag ma główkę, zawierającą kwas opis.
 • Co to jest broń biologiczna, Broń B Definicja Broń B rodzaj broni masowego rażenia, gdzie ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze, na przykład wirusy, bakterie, riketsje, jady i tym podobne informacje.
 • Co to jest broń jądrowa Definicja masowego rażenia, gdzie kluczowym źródłem energii jest reakcja rozszczepienia jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, na przykład izotopów uranu i plutonu co to jest.
 • Co to jest benzyna Definicja ciekłych węglowodorów, o temp. wrzenia 35-220°C, pozyskiwana z ropy naftowej w procesie destylacji, z gazów rafineryjnych, z gazu ziemnego i syntetycznie na definicja.
 • Co to jest bezpostaciowe Definicja amorficzne termin użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na co znaczy.
 • Co to jest biocybernetyka Definicja edukacja zajmująca się badaniem swoistych dla żywych organizmów zasad i systemów celowej samoregulacji i wzajemnego oddziaływania organizmów i otaczającego słownik.
 • Co to jest beazo-a-piren Definicja benzopiren związek chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie znaczenie.
 • Co to jest biochora Definicja biochora zespół jednorodnych biotopów, na przykład pustynia, jezioro czym jest.
 • Co to jest biogeografia Definicja biogeografia edukacja zajmująca się badaniem i rozmieszczeniem roślin, grzybów i zwierząt na Ziemi, a również opisująca powody ich stworzenia co oznacza.
 • Co to jest biosynteza Definicja biosynteza synteza związków organicznych zachodząca w komórkach żywego organizmu krzyżówka.
 • Co to jest biologia molekularna Definicja molekularna tematyka badań zajmująca się ustaleniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w komórkach żywych organizmów najlepszy.
 • Co to jest brud Definicja brud substancja albo mieszanina składająca się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych, substancji pylistych zlepionych białkiem albo tłuszczem (pot przykłady.
 • Co to jest bental Definicja bental jedna z dwu ogólnych stref wód morskich, obejmująca dno i wody przydenne jako środowisko życia encyklopedia.
 • Co to jest bioklimatologia Definicja edukacja zajmująca się oceną klimatu na ustalonym obszarze geograficznym pod względem jego wpływu na organizm ludzki, na przykład odczuwalność warunków jak działa.
 • Co to jest bakterie Definicja mikroskopijne, bezjądrowe drobnoustroje, zazwyczaj jednokomórkowe, o średnicy 2-8 m, zawierające substancję jądrową o strukturze kwasu dezoksyrybonukleinowego czy jest.
 • Co to jest bituminy Definicja węglowodorów znajdujące się w skałach albo tworzące złoża, które powstały w skorupie ziemskiej z materii organicznej (roślinnej i zwierzęcej). Podzielone są pojęcie.
 • Co to jest bryza Definicja bryza okresowo zmienny wiatr (w cyklach dobowych), spowodowany różną prędkością nagrzewania się lądu i morza (jeziora wyjaśnienie.
 • Co to jest bor Definicja chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości opis.
 • Co to jest biocenologia Definicja biocenologia dział ekologii zajmujący się funkcjonowaniem biocenoz informacje.
 • Co to jest benzopiren Definicja piren związek chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie tytoniowym co to jest.
 • Co to jest bagno Definicja zalany wodą w rezultacie utrudnionego odpływu wód powierzchniowych, na którym występuje roślinność przystosowana do takiego środowiska. W bagnie przebiega definicja.
 • Co to jest białko proste Definicja proteina polimer utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:1 co znaczy.
 • Co to jest barwnik Definicja barwnik substancja stosowana do trwałego barwienia tkanin, tworzyw sztucznych, papieru albo artykułów żywnościowych słownik.
 • Co to jest biocenoza Definicja populacji różnych gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi i konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i znaczenie.
 • Co to jest biosfera Ziemi Definicja warstwa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez świat organiczny. Obejmuje dolną część atmosfery (troposferę do 10 km nad powierzchnię Ziemi), cienką warstwę czym jest.
 • Co to jest błona komórkowa Definicja błona komórkowa półprzepuszczalna błona oddzielająca cytoplazmę komórki od środowiska. Zbudowana jest z białek i lipidów co oznacza.
 • Co to jest buforowość gleby Definicja umiejętność gleby do przeciwstawiania się zmianom stężenia jonów wodorowych (pH) pod wpływem kwasów, zasad albo soli (kwaśnych lub zasadowych). Mała buforowość krzyżówka.
 • Co to jest biegunowość Definicja polarność rozmiar charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych najlepszy.
 • Co to jest bioprąd Definicja czynnościowy prąd elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych czynności przykłady.
 • Co to jest batypelagial Definicja pelagiczna toń przyległa do strefy batialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. W tej warstwie wód oceanicznych panuje stała temp. (2-4°C encyklopedia.
 • Co to jest beton komórkowy Definicja lekki beton o jednolitej strukturze gąbczastej (pory o średnicy 0.5-1.5 mm) i ciężarze nie przekraczającym 900 kG·m-3. Otrzymuje się go poprzez spulchnianie jak działa.
 • Co to jest bonitacja gleb Definicja ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby. Do oceny wartości gleby w czy jest.
 • Co to jest bakterie brodawkowate Definicja brodawkowate rodzaj bakterii symbiotycznych wiążących wolny azot z powietrza. Współżyją z roślinami motylkowymi, gdzie gromadzą się w brodawkach. Na przykład pojęcie.
 • Co to jest biogeniczny Definicja biogeniczny pochodzenia biologicznego, powstały w rezultacie aktywności biologicznej wyjaśnienie.
 • Co to jest benzenol Definicja aromatyczny związek chemiczny o wzorze C6H5OH. Biała, krystaliczna i parząca substancja o temp. topnienia Tt = 42°C i temp. wrzenia Tw = 182°C. Silna trucizna opis.
 • Co to jest butwienie Definicja powolnego rozkładu związków organicznych, który zachodzi za pośrednictwem bakterii i ograniczonym dostępie tlenu. Sprzyja tworzeniu próchnicy. Zachodzi przy informacje.
 • Co to jest bojowe środki trujące, BŚT Definicja trujące, BŚT substancje chemiczne gazowe, ciekłe albo stałe, które z racji na własne toksyczne działanie mogą być użyte do rażenia ludzi i zwierząt i co to jest.
 • Co to jest bawełna Definicja torebek nasiennych rośliny o długości 2-5 cm. Zawiera prawie czystą celulozę (91%). Substancja wielocząsteczkowa, w najwyższym stopniu trwała z węglowodanów definicja.
 • Co to jest bieguny chłodu Definicja obszary na powierzchni Ziemi o najniższej temp. powietrza. Na półkuli północnej biegun chłodu znajdują się we wschodniej Syberii, w pobliżu miejscowości co znaczy.
 • Co to jest barwa Definicja wrażenie spowodowane poprzez światło padające na oko ludzkie. To jest cecha ciała, która zależy od pochłaniania, odbijania albo rozpraszania fali świetlnej o słownik.
 • Co to jest biologia Definicja zajmująca się organizmami żywymi, powstawaniem, postępem i przejawami życia na Ziemi i dziedzicznością i zmiennością organizmów, ich układem taksonomicznym i znaczenie.
 • Co to jest biegun zimna Definicja biegun zimna region na Ziemi o najniższej temp. rocznej powietrza, odniesionej do poziomu morza czym jest.
 • Co to jest błonka Definicja błonka cienka warstwa substancji, na przykład cieczy albo ciała stałego, na innej substancji co oznacza.
 • Co to jest biom Definicja biologiczna zajmująca znaczącą część powierzchni Ziemi i odznaczająca się jednorodnością cech. To jest spory region o podobnym klimacie, na którym występuje krzyżówka.
 • Co to jest biegun geograficzny Ziemi Definicja biegun geograficzny Ziemi miejsce przecięcia powierzchni Ziemi z jej osią obrotu najlepszy.
 • Co to jest blok kontynentalny Definicja blok kontynentalny część skorupy ziemskiej obejmująca kontynenty wspólnie z podłożem mórz, wznoszących się powyżej poziom den basenów oceanicznych przykłady.
 • Co to jest batybionty Definicja batybionty zwierzęta żyjące na sporych głębokościach w strefie otchłannej mórz albo oceanów, przystosowane do wysokich ciśnień wody encyklopedia.
 • Co to jest bioblok Definicja bioblok kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków jak działa.
 • Co to jest beton Definicja pozyskiwane poprzez zmieszanie kruszywa, tak zwany wypełniacza, ze spoiwem, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzy monolityczną bryłę czy jest.
 • Co to jest basen Definicja skorupie ziemskiej wypełnione wodą, na przykład basen morski, oceaniczny albo portowy. Przykładowo zagłębienie basenu oceanicznego sięga do głębokości około pojęcie.
 • Co to jest biometeorologia Definicja dział edukacji zajmujący się procesami i zjawiskami atmosfery Ziemi, oddziaływującymi na żywe organizmy, raczej na organizm człowieka, na przykład wpływ wyjaśnienie.
 • Co to jest biosfera Definicja biosfera przestrzeń zamieszkana poprzez organizmy żywe opis.
 • Co to jest baza pokarmowa Definicja pokarm występujący w środowisku, do którego mają dostęp organizmy żywe. Np. bazą pokarmową dla zająca są rośliny runa leśnego, nasiona, owoce, grzyby, kora informacje.
 • Co to jest biologiczne oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków oczyszczanie ścieków zachodzące w rezultacie mechanizmów biologicznych; bazuje na rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych co to jest.
 • Co to jest butelka lejdejska Definicja kondensator w kształcie cylindrycznego naczynia, pokrytego obustronnie folią metalową. Służy do gromadzenia dużego ładunku elektrycznego. Jej pojemność wynosi definicja.
 • Co to jest BZT Definicja biochemiczne zapotrzebowanie tlenu. To jest parametr jakości wód powierzchniowych i ścieków. Ustala on, jaka liczba tlenu (mg) jest potrzebna do biochemicznego co znaczy.
 • Co to jest biocydy Definicja chemiczne o działaniu zabójczym na ustaloną grupę organizmów, na przykład herbicydy, fungicydy, insektycydy i inne. Stosuje się je w celu eliminacji danej słownik.
 • Co to jest barometr Definicja przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną znaczenie.
 • Co to jest brylantyna Definicja kosmetyczny otrzymywany poprzez zmieszanie tej samej ilości wagowej gliceryny i soku cytrynowego, w dalszym ciągu rozcieńczony w czterokrotnej ilości wody czym jest.
 • Co to jest biogaz, gaz wysypiskowy Definicja wysypiskowy łatwopalny gaz zawierający ok. 60 % metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych co oznacza.
 • Co to jest biokumulacja pestycydów Definicja pestycydów umiejętności do gromadzenia się pestycydów w organizmach żywych. Zazwyczaj jest ona większa w organizmach wodnych. Kumulacja pestycydów ulega krzyżówka.
 • Co to jest borealne las Definicja klimatu umiarkowanego, występujące wokół bieguna w północnej części Ameryki Północnej (Kanada), Europy i Azji. Klimat o bardzo szerokim zakresie temperatur od najlepszy.
 • Co to jest bazalt Definicja skała wulkaniczna, barwy czarnej albo brunatnej (po zwietrzeniu), o strukturze drobnokrystalicznej i teksturze zbitej albo porowatej. Zbudowana raczej z przykłady.
 • Co to jest bakteriologia Definicja bakteriologia edukacja zajmująca się budową, życiem, właściwościami bakterii i ich rolą w przyrodzie encyklopedia.
 • Co to jest biodegradacja Definicja biodegradacja biochemiczny rozkład szkodliwych substancji organicznych na prostsze związki przeprowadzony poprzez organizmy żywe, na przykład rozkład fenoli jak działa.
 • Co to jest bagienna roślinność Definicja roślinność występująca na mokradłach, posiadająca umiejętność zatrzymywania i przetwarzania występujących tam substancji w swoich organizmach. Bagna to cenne czy jest.
 • Co to jest Br Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach pojęcie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CO OZNACZA Br, Bagienna Roślinność, Biodegradacja, Bakteriologia, Bazalt, Borealne Las, Biokumulacja Pestycydów, Biogaz, Gaz Wysypiskowy, Brylantyna, Barometr, Biocydy co to znaczy.

Słownik Najlepszy Br, Bagienna Roślinność, Biodegradacja, Bakteriologia co to jest.