Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza, Bakterie Denitryfikacyjne, Biokorozja.
borowina brzeg biologia co to jest

Definicje fizyka na B

 • Co to jest błona półprzepuszczalna Definicja błona półprzepuszczalna, przepona cienki materiał półprzepuszczalny, który oddziela zawiesinę od cząsteczek płynu co to jest.
 • Co to jest bakterie nitryfikacyjne Definicja nitryfikacyjne bakterie glebowe (z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter) utleniające amoniak NH3 do kwasu azotowego albo azotanów w procesie nitryfikacji definicja.
 • Co to jest bakteriocydy Definicja bakteriocydy substancje niszczące albo hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe co znaczy.
 • Co to jest B Definicja chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości słownik.
 • Co to jest bagienna roślinność Definicja roślinność występująca na mokradłach, posiadająca umiejętność zatrzymywania i przetwarzania występujących tam substancji w swoich organizmach. Bagna to cenne znaczenie.
 • Co to jest bagno Definicja zalany wodą w rezultacie utrudnionego odpływu wód powierzchniowych, na którym występuje roślinność przystosowana do takiego środowiska. W bagnie przebiega czym jest.
 • Co to jest bakterie Definicja mikroskopijne, bezjądrowe drobnoustroje, zazwyczaj jednokomórkowe, o średnicy 2-8 m, zawierające substancję jądrową o strukturze kwasu dezoksyrybonukleinowego co to jest.
 • Co to jest bakterie chorobotwórcze Definicja chorobotwórcze organizmy pasożytujące na roślinach, zwierzętach i ludziach, wywołujące różne schorzenia w rezultacie niszczenia ich tkanek albo wydzielania definicja.
 • Co to jest bakteriofagi Definicja pasożytujące na bakteriach, zbudowane z nukleoproteidów. Ich średnica dochodzi czasem do 1/50-1/10 m. Bakteriofag ma główkę, zawierającą kwas co znaczy.
 • Co to jest barometr Definicja przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną słownik.
 • Co to jest barwa Definicja wrażenie spowodowane poprzez światło padające na oko ludzkie. To jest cecha ciała, która zależy od pochłaniania, odbijania albo rozpraszania fali świetlnej o znaczenie.
 • Co to jest barwa dźwięku Definicja właściwość dźwięku muzycznego, która wynika z obecności w nim wielu harmonicznych, jest to składowych drgań o częstości równej wielokrotności częstości czym jest.
 • Co to jest basen Definicja skorupie ziemskiej wypełnione wodą, na przykład basen morski, oceaniczny albo portowy. Przykładowo zagłębienie basenu oceanicznego sięga do głębokości około co to jest.
 • Co to jest batial Definicja przydenna wód oceanu przyległa do mezopelagialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. Odpowiada tak zwany \xscaleto{56mm}\hbox{% skokowi definicja.
 • Co to jest bawełna Definicja torebek nasiennych rośliny o długości 2-5 cm. Zawiera prawie czystą celulozę (91%). Substancja wielocząsteczkowa, w najwyższym stopniu trwała z węglowodanów co znaczy.
 • Co to jest bazalt Definicja skała wulkaniczna, barwy czarnej albo brunatnej (po zwietrzeniu), o strukturze drobnokrystalicznej i teksturze zbitej albo porowatej. Zbudowana raczej z słownik.
 • Co to jest beazo-a-piren Definicja benzopiren związek chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie znaczenie.
 • Co to jest benzen Definicja organiczny o wzorze cząsteczkowym C6H6. Najprostszy, fundamentalny węglowodór aromatyczny. To jest bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznym zapachu i czym jest.
 • Co to jest benzyna Definicja ciekłych węglowodorów, o temp. wrzenia 35-220°C, pozyskiwana z ropy naftowej w procesie destylacji, z gazów rafineryjnych, z gazu ziemnego i syntetycznie na co to jest.
 • Co to jest beta Definicja beta, cząstka beta elektron niekorzystny (negaton) albo nieujemny (pozyton) emitowany poprzez nie wszystkie jądra (nuklidy) promieniotwórcze definicja.
 • Co to jest beton Definicja pozyskiwane poprzez zmieszanie kruszywa, tak zwany wypełniacza, ze spoiwem, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzy monolityczną bryłę co znaczy.
 • Co to jest beton komórkowy Definicja lekki beton o jednolitej strukturze gąbczastej (pory o średnicy 0.5-1.5 mm) i ciężarze nie przekraczającym 900 kG·m-3. Otrzymuje się go poprzez spulchnianie słownik.
 • Co to jest bezpostaciowy Definicja amorficzny stan, gdzie ciało charakteryzuje się nieuporządkowanym rozmieszczeniem makrocząsteczek w przestrzeni, na przykład stan szklisty, stan znaczenie.
 • Co to jest białko Definicja wielocząsteczkowy związek organiczny zbudowany z aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Łańcuchy polipeptydowe, tworzące białko w rezultacie czym jest.
 • Co to jest białko proste Definicja proteina polimer utworzony z ok. 50 aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Proteiny podzielone są z racji na kształt cząsteczek i rozpuszczalność na:1 co to jest.
 • Co to jest biegun magnetyczny Ziemi Definicja Ziemi miejsca na powierzchni Ziemi, gdzie nachylenie linii magnetycznych do powierzchni Ziemi wynosi 90°. Stanowią pozorne źródła pola magnetycznego. Bieguny definicja.
 • Co to jest biegun zimna Definicja biegun zimna region na Ziemi o najniższej temp. rocznej powietrza, odniesionej do poziomu morza co znaczy.
 • Co to jest bieguny chłodu Definicja obszary na powierzchni Ziemi o najniższej temp. powietrza. Na półkuli północnej biegun chłodu znajdują się we wschodniej Syberii, w pobliżu miejscowości słownik.
 • Co to jest bielica Definicja jasnoszara gleba składająca się najczęściej z pyłu albo piasku kwarcowego, z której woda wymyła związki żelaza i manganu i górną warstwę próchnicy ze ściółki znaczenie.
 • Co to jest bilans cieplny organizmu Definicja organizmu kolekcja ilości energii cieplnej pobieranej i traconej poprzez organizm w danym czasie, wyrażone w dżulach (J) albo kaloriach (cal). Następuje ciągła czym jest.
 • Co to jest bilans wody Definicja kolekcja dopływu i strat wody w zlewni w ustalonym czasie, na przykład pośrodku jednego roku;2) różnica pomiędzy ilością wody pobranej i wydalonej poprzez co to jest.
 • Co to jest bioblok Definicja bioblok kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków definicja.
 • Co to jest biocenologia Definicja biocenologia dział ekologii zajmujący się funkcjonowaniem biocenoz co znaczy.
 • Co to jest biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, BZT Definicja zapotrzebowanie tlenu, BZT umowny parametr określający liczba tlenu zużytego w trakcie tlenowej przemiany związków organicznych (za pośrednictwem słownik.
 • Co to jest biocybernetyka Definicja edukacja zajmująca się badaniem swoistych dla żywych organizmów zasad i systemów celowej samoregulacji i wzajemnego oddziaływania organizmów i otaczającego znaczenie.
 • Co to jest biotyna Definicja z gatunku B biorąca udział w procesach karboksylacji. Rozpuszczalna w wodzie i odporna na działanie podwyższonej temp.. Jej niedobór skutkuje rogowacenie czym jest.
 • Co to jest biofagi Definicja odżywiające się innymi organizmami żywymi i innymi produktami produkowanymi poprzez zwierzęta (spadź, nektar, mleko). Z racji na rodzaj pokarmu i powiązane z co to jest.
 • Co to jest biogaz, gaz wysypiskowy Definicja wysypiskowy łatwopalny gaz zawierający ok. 60 % metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych definicja.
 • Co to jest biogeneza Definicja powstawania materii żywej z nieożywionej. Samorzutne tworzenie prostych cząstek materii żywej ze związków organicznych. Przypuszcza się, iż około 5-3,5 mld co znaczy.
 • Co to jest bioindykacja Definicja zastosowania wskaźnikowych własności organizmów albo ich układów do badania warunków życia (jakości środowiska). Do tego celu używane są reakcje fizjologiczne słownik.
 • Co to jest bioindykatory Definicja organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są nimi gatunki o małym znaczenie.
 • Co to jest bioklimatologia Definicja edukacja zajmująca się oceną klimatu na ustalonym obszarze geograficznym pod względem jego wpływu na organizm ludzki, na przykład odczuwalność warunków czym jest.
 • Co to jest bituminy Definicja węglowodorów znajdujące się w skałach albo tworzące złoża, które powstały w skorupie ziemskiej z materii organicznej (roślinnej i zwierzęcej). Podzielone są co to jest.
 • Co to jest bioklimatologia urbanistyczna Definicja urbanistyczna edukacja zajmująca się optymalizacją warunków klimatycznych w taki sposób, by wzmocnić wpływ bodźców pozytywnych i równocześnie złagodzić wpływ definicja.
 • Co to jest biokumulacja pestycydów Definicja pestycydów umiejętności do gromadzenia się pestycydów w organizmach żywych. Zazwyczaj jest ona większa w organizmach wodnych. Kumulacja pestycydów ulega co znaczy.
 • Co to jest biologiczne oczyszczanie ścieków Definicja oczyszczanie ścieków oczyszczanie ścieków zachodzące w rezultacie mechanizmów biologicznych; bazuje na rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych słownik.
 • Co to jest biomasa Definicja materii organicznej wchodzącej w skład organizmu zwierzęcego albo roślinnego. Biomasa wyrażana jest w jednostkach tak zwany świeżej masy (naturalna masa znaczenie.
 • Co to jest biometeorologia Definicja dział edukacji zajmujący się procesami i zjawiskami atmosfery Ziemi, oddziaływującymi na żywe organizmy, raczej na organizm człowieka, na przykład wpływ czym jest.
 • Co to jest biopreparat Definicja szczepionka 1) środek farmaceutyczny zawierający unieszkodliwione drobnoustroje chorobotwórcze, poświęcony do uodpornienia organizmu na ich szkodliwe działanie co to jest.
 • Co to jest biosfera Definicja biosfera przestrzeń zamieszkana poprzez organizmy żywe definicja.
 • Co to jest biosfera Ziemi Definicja warstwa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez świat organiczny. Obejmuje dolną część atmosfery (troposferę do 10 km nad powierzchnię Ziemi), cienką warstwę co znaczy.
 • Co to jest biotop Definicja środowisko (nieożywiona część ekosystemu) cechujące się swoistymi gatunkami organizmów żywych, które przystosowały się do specyficznych warunków ekologicznych słownik.
 • Co to jest bomba kalorymetryczna Definicja kalorymetryczna przyrząd pomiarowy użytkowany do wyznaczania ciepła spalania materiałów palnych stałych i ciekłych. Złożona jest z mocnego pojemnika, do znaczenie.
 • Co to jest bonitacja gleb Definicja ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby. Do oceny wartości gleby w czym jest.
 • Co to jest bonitacja gleby Definicja ocena jakości gleby i jej regulacja pod względem przydatności dla rolnictwa albo leśnictwa. Używa się klasyfikacji gleby od I do VI klasy, nie mniej jednak co to jest.
 • Co to jest bor Definicja chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5, masie atomowej 10,82 i gęstości 2,34 g·cm-3. Niezbyt czynny chemicznie, a w większości definicja.
 • Co to jest bór Definicja stary las występujący w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie przeważa drzewostan iglasty (sosna, świerk, modrzew). Uzupełniają go drzewa liściaste, raczej co znaczy.
 • Co to jest buforowość gleby Definicja umiejętność gleby do przeciwstawiania się zmianom stężenia jonów wodorowych (pH) pod wpływem kwasów, zasad albo soli (kwaśnych lub zasadowych). Mała buforowość słownik.
 • Co to jest Br Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach znaczenie.
 • Co to jest broń biologiczna, Broń B Definicja Broń B rodzaj broni masowego rażenia, gdzie ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze, na przykład wirusy, bakterie, riketsje, jady i tym podobne czym jest.
 • Co to jest broń chemiczna Definicja jeden z rodzajów broni masowego rażenia, gdzie fundamentalnym faktorem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Po raz pierwszy broń co to jest.
 • Co to jest broń jądrowa Definicja masowego rażenia, gdzie kluczowym źródłem energii jest reakcja rozszczepienia jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, na przykład izotopów uranu i plutonu definicja.
 • Co to jest brunatnice Definicja plechach wielokomórkowych, przytwierdzonych do podłoża dzięki przylgi, chwytników, o barwie brunatnej albo w odcieniach koloru brunatnego od oliwkowożółtego do co znaczy.
 • Co to jest budowa chemiczna Definicja budowa chemiczna liczba i konfiguracja wszystkich atomów tworzących cząsteczkę. Budowę można przedstawić dzięki wzorów strukturalnych albo modeli przestrzennych słownik.
 • Co to jest bursztyn Definicja skamieniała, kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu. Zawiera około 79% węgla, 10% tlenu, 11% wodoru i niewielkie ilości siarki. Gęstość około 1g·cm-3 znaczenie.
 • Co to jest burzliwość Definicja turbulencja zdarzenie opierające na występowaniu w obrębie przepływu płynu chaotycznego, nieuporządkowanego ruchu jego cząstek, których wartości prędkości i czym jest.
 • Co to jest busola Definicja składający się z igły magnetycznej osadzonej na osi i obudowy z podziałką. Służy do ustalenia kierunków linii w relacji do południka magnetycznego co to jest.
 • Co to jest butan Definicja czterech atomach węgla w cząsteczce (CH3-CH3-CH3 -CH3). Bezbarwny, bezwonny palny gaz o temp. topnienia Tp = -138°C i temp. wrzenia Tw = 0.5°C. Występuje w definicja.
 • Co to jest butelka lejdejska Definicja kondensator w kształcie cylindrycznego naczynia, pokrytego obustronnie folią metalową. Służy do gromadzenia dużego ładunku elektrycznego. Jej pojemność wynosi co znaczy.
 • Co to jest butwienie Definicja powolnego rozkładu związków organicznych, który zachodzi za pośrednictwem bakterii i ograniczonym dostępie tlenu. Sprzyja tworzeniu próchnicy. Zachodzi przy słownik.
 • Co to jest brąz Definicja brąz stop cyny i miedzi znaczenie.
 • Co to jest barysfera Definicja barysfera jądro Ziemi czym jest.
 • Co to jest bakterie azotowe Definicja wolno żyjące bakterie posiadające umiejętność przyswajania atmosferycznego azotu, na przykład Azotobacter (tlenowce) i Clostridium (beztlenowce). Po zgonu co to jest.
 • Co to jest bajkał Definicja najgłębsze na Ziemi jezioro tektoniczne, położone w regionie Rosji w Syberii Wschodniej. Leży na wysokości 456 m n.p.m., a dno jeziora znajduje się na definicja.
 • Co to jest borki Definicja borki związki nieorganiczne boru z metalami, które charakteryzują się bardzo sporą twardością, wysoką temperaturą topnienia i sporą biernością chemiczną co znaczy.
 • Co to jest biegunowość Definicja polarność rozmiar charakteryzująca przesunięcie, względem środka rozpatrywanej ekipy atomów, ładunków ujemnych i dodatnich w cząsteczkach różnoatomowych słownik.
 • Co to jest bezwładność Definicja inercja umiejętność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu, gdy działające na nie siły zewnętrzne równoważą się. Miarą bezwładności ciała w ruchu znaczenie.
 • Co to jest bioelektronika Definicja bioelektronika dział elektroniki, który zajmuje się zastosowaniem aparatury elektronicznej do badań w biologii czym jest.
 • Co to jest biota Definicja biota organizmy żywe występujące w dowolnym środowisku rozpatrywane z wyjątkiem powiązań ekologicznych co to jest.
 • Co to jest bojowe środki trujące, BŚT Definicja trujące, BŚT substancje chemiczne gazowe, ciekłe albo stałe, które z racji na własne toksyczne działanie mogą być użyte do rażenia ludzi i zwierząt i definicja.
 • Co to jest bulwa Definicja bulwa krótki, silnie zgrubiały pęd podziemny, który służy do gromadzenia materiałów zapasowych i rozmnażania bezpłciowego, na przykład bulwa ziemniaka co znaczy.
 • Co to jest bakterie brodawkowate Definicja brodawkowate rodzaj bakterii symbiotycznych wiążących wolny azot z powietrza. Współżyją z roślinami motylkowymi, gdzie gromadzą się w brodawkach. Na przykład słownik.
 • Co to jest boksyt Definicja boksyt skała osadowa zawierająca wodorotlenki glinu i żelaza. Kluczowy surowiec (ruda) produkcji glinu. Złożona jest raczej z bemitu i diasporu znaczenie.
 • Co to jest biologia Definicja zajmująca się organizmami żywymi, powstawaniem, postępem i przejawami życia na Ziemi i dziedzicznością i zmiennością organizmów, ich układem taksonomicznym i czym jest.
 • Co to jest brom Definicja pierwiastek chemiczny VII ekipy głównej układu okresowego o własnościach kwasowych o liczbie atomowej 35 i masie atomowej 79,904. W normalnych uwarunkowaniach co to jest.
 • Co to jest baktericydy Definicja substancje niszczące albo hamujące postęp bakterii. To są raczej antybiotyki, sulfamidy, preparaty rtęciowe i pestycydy użytkowane w przemyśle spożywczym definicja.
 • Co to jest bufory Definicja występujące w roztworze, posiadające umiejętność niwelowania zmian w stężeniu jonów wodorowych (pH), które zachodziłyby na ogół po dodaniu kwasów albo zasad co znaczy.
 • Co to jest badanie Definicja w oparciu o doświadczenie, próby i zarejestrowane fakty, na przykład badanie własności soli kuchennej znaczy wszechstronne ustalenie jej własności słownik.
 • Co to jest batybionty Definicja batybionty zwierzęta żyjące na sporych głębokościach w strefie otchłannej mórz albo oceanów, przystosowane do wysokich ciśnień wody znaczenie.
 • Co to jest biochora Definicja biochora zespół jednorodnych biotopów, na przykład pustynia, jezioro czym jest.
 • Co to jest bio- Definicja bio- pierwszy człon (albo rdzeń) wyrazów złożonych, wyrażający związek z życiem albo procesami życiowymi co to jest.
 • Co to jest blask Definicja blask jaskrawe, silne światło definicja.
 • Co to jest błona komórkowa Definicja błona komórkowa półprzepuszczalna błona oddzielająca cytoplazmę komórki od środowiska. Zbudowana jest z białek i lipidów co znaczy.
 • Co to jest biodegradacja Definicja biodegradacja biochemiczny rozkład szkodliwych substancji organicznych na prostsze związki przeprowadzony poprzez organizmy żywe, na przykład rozkład fenoli słownik.
 • Co to jest bakteriologia Definicja bakteriologia edukacja zajmująca się budową, życiem, właściwościami bakterii i ich rolą w przyrodzie znaczenie.
 • Co to jest biometria Definicja biometria edukacja badająca sposobami statystycznymi prawidłowości zmian w obrębie populacji, wykonująca pomiary wielkości, ciężaru i kształtu istot żywych czym jest.
 • Co to jest bionika Definicja wiedzy zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych, w celu zastosowania wyników tych badań do budowy urządzeń technicznych co to jest.
 • Co to jest buchtowisko Definicja buchtowisko gleba zryta poprzez dziki poszukujące żeru definicja.
 • Co to jest batypelagial Definicja pelagiczna toń przyległa do strefy batialu, rozciągająca się od głębokości 1000 do 4000 m. W tej warstwie wód oceanicznych panuje stała temp. (2-4°C co znaczy.
 • Co to jest biosynteza Definicja biosynteza synteza związków organicznych zachodząca w komórkach żywego organizmu słownik.
 • Co to jest błyskawica Definicja zdarzenie świetlne towarzyszące wyładowaniom elektrycznym w atmosferze ziemskiej, opierające na rozgrzaniu powietrza (pobudzeniu go do świecenia) wzdłuż toru znaczenie.
 • Co to jest butla Definicja butla naczynie stalowe do przechowywania gazów sprężonych pod wysokim ciśnieniem czym jest.
 • Co to jest bateria Definicja bateria połączenie kilku ogniw co to jest.
 • Co to jest bryza Definicja bryza okresowo zmienny wiatr (w cyklach dobowych), spowodowany różną prędkością nagrzewania się lądu i morza (jeziora definicja.
 • Co to jest błonka Definicja błonka cienka warstwa substancji, na przykład cieczy albo ciała stałego, na innej substancji co znaczy.
 • Co to jest broń masowego rażenia, BMR Definicja broń masowego rażenia, BMR ogólna nazwa broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Ich użycie niesie katastrofalne efekty dla ludzi i środowiska naturalnego słownik.
 • Co to jest burza Definicja burza zdarzenie zaburzenia równowagi atmosferycznej, przejawiające się obfitymi opadami, mocnym wiatrem i regularnie połączone z wyładowaniami atmosferycznymi znaczenie.
 • Co to jest busz Definicja busz gęsta formacja roślinna, występująca w południowej Afryce i Australii, składająca się raczej z kolczastych i sucholubnych krzewów czym jest.
 • Co to jest BZT Definicja biochemiczne zapotrzebowanie tlenu. To jest parametr jakości wód powierzchniowych i ścieków. Ustala on, jaka liczba tlenu (mg) jest potrzebna do biochemicznego co to jest.
 • Co to jest biocydy Definicja chemiczne o działaniu zabójczym na ustaloną grupę organizmów, na przykład herbicydy, fungicydy, insektycydy i inne. Stosuje się je w celu eliminacji danej definicja.
 • Co to jest bakterioliza Definicja bakterioliza rozpad bakterii pod wpływem działania enzymów, bakteriofagów, a również swoistych przeciwciał (bakteriolizyn co znaczy.
 • Co to jest benzopiren Definicja piren związek chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie tytoniowym słownik.
 • Co to jest biegun geograficzny Ziemi Definicja biegun geograficzny Ziemi miejsce przecięcia powierzchni Ziemi z jej osią obrotu znaczenie.
 • Co to jest biegun magnetyczny Definicja biegun magnetyczny miejsce magnesu, elektromagnesu albo cewki, z którego wychodzą albo do którego wchodzą linie sił pola magnetycznego czym jest.
 • Co to jest bieguny ziemskie Definicja dwa punkty na powierzchni Ziemi, których położenie ustala przecięcie ziemskiej osi obrotu z powierzchnią Ziemi. Bieguny zmieniają własne położenie w rezultacie co to jest.
 • Co to jest bielmo Definicja bielmo, endosperma triploidalna tkanka odżywcza zawarta w nasionach niemal wszystkich roślin okrytonasiennych definicja.
 • Co to jest biochemia Definicja biochemia edukacja zajmująca się badaniem składu chemicznego i właściwościami substancji w żywych organizmach i zachodzącymi w nich procesami życiowymi co znaczy.
 • Co to jest biogeniczny Definicja biogeniczny pochodzenia biologicznego, powstały w rezultacie aktywności biologicznej słownik.
 • Co to jest biogenne substancje Definicja substancje aktywnie uczestniczące w procesach życiowych organizmów wodnych. Należą do nich związki azotu, fosforu, wapnia, żelaza i nie wszystkich znaczenie.
 • Co to jest bioluminescencja Definicja emisja światła poprzez organizmy żywe. Zdarzenie to obserwuje się u świetlików, bakterii, grzybów i wielu ryb głębinowych. Światło powstaje w trakcie czym jest.
 • Co to jest bakterioryza Definicja współżycie bakterii z roślinami, na przykład bakterii brodawkowatych z korzeniami roślin motylkowych. Bakterie wiążą azot atmosferyczny i dostarczają go co to jest.
 • Co to jest barostat Definicja barostat, prestat przyrząd użytkowany do pomiaru i utrzymywania stałej wartości ciśnienia gazu definicja.
 • Co to jest baza pokarmowa Definicja pokarm występujący w środowisku, do którego mają dostęp organizmy żywe. Np. bazą pokarmową dla zająca są rośliny runa leśnego, nasiona, owoce, grzyby, kora co znaczy.
 • Co to jest bezpostaciowe Definicja amorficzne termin użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na słownik.
 • Co to jest bilans cieplny Ziemi Definicja Ziemi kolekcja ilości energii cieplnej dostarczanej z zewnątrz (raczej ze Słońca) i ilości energii oddawanej poprzez Ziemię w przestrzeń kosmiczną. Ziemia znaczenie.
 • Co to jest brylantyna Definicja kosmetyczny otrzymywany poprzez zmieszanie tej samej ilości wagowej gliceryny i soku cytrynowego, w dalszym ciągu rozcieńczony w czterokrotnej ilości wody czym jest.
 • Co to jest baryt Definicja siarczan baru BaSO4. Minerał o dużej gęstości (4.5 g·cm-3) i zazwyczaj białej barwie. Powstaje wskutek mechanizmów hydrotermalnych. Ma spore wykorzystanie w co to jest.
 • Co to jest biolity Definicja osadowe powstałe ze szczątków organizmów roślinnych albo zwierzęcych i produktów ich mechanizmów biologicznych, na przykład ziemia okrzemkowa, węgiel kamienny definicja.
 • Co to jest bomba kobaltowa Definicja aparat zawierający promieniotwórczy izotop kobaltu - 60Cd, który służy do napromieniowywania promieniami gamma materiałów albo organizmów. Użytkowany w co znaczy.
 • Co to jest broń neutronowa Definicja broń, gdzie powstaje w okresie syntezy jąder izotopów lekkich pierwiastków (wodoru, litu) intensywne promieniowanie wysokoenergetycznych neutronów słownik.
 • Co to jest brud Definicja brud substancja albo mieszanina składająca się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych, substancji pylistych zlepionych białkiem albo tłuszczem (pot znaczenie.
 • Co to jest biogeny Definicja konieczne do budowy i funkcjonowania organizmów żywych (makro-, mikro- i ultraelementy). Krążą one w biosferze pomiędzy organizmami a środowiskiem;2 czym jest.
 • Co to jest biokatalizatory Definicja biokatalizatory substancje regulujące przebieg reakcji biologicznych w żywych organizmach. Należą do nich enzymy, hormony i witaminy co to jest.
 • Co to jest bioklimat Definicja bioklimat klimat danego terenu, ukształtowany pod wpływem zespołów życiowych egzystujących w nim organizmów żywych definicja.
 • Co to jest biom Definicja biologiczna zajmująca znaczącą część powierzchni Ziemi i odznaczająca się jednorodnością cech. To jest spory region o podobnym klimacie, na którym występuje co znaczy.
 • Co to jest biotyp Definicja biotyp zespół istot żywych charakteryzujący się tymi samymi właściwościami dziedzicznymi słownik.
 • Co to jest błona biologiczna Definicja kleista warstwa powstająca na powierzchni filtra do oczyszczania substancji zanieczyszczonej poprzez rozwijające się w niej bakterie, glony i pierwotniaki; w znaczenie.
 • Co to jest biofiltracja Definicja biofiltracja oczyszczanie biologiczne ścieków czym jest.
 • Co to jest benzenol Definicja aromatyczny związek chemiczny o wzorze C6H5OH. Biała, krystaliczna i parząca substancja o temp. topnienia Tt = 42°C i temp. wrzenia Tw = 182°C. Silna trucizna co to jest.
 • Co to jest bioprąd Definicja czynnościowy prąd elektryczny generowany poprzez tkanki żywego organizmu, wykorzystywany do przenoszenia w organizmie informacji o wykonaniu pewnych czynności definicja.
 • Co to jest biofizyka Definicja edukacji zajmujący się badaniem fizycznych i fizykochemicznych mechanizmów życiowych, zachodzących w organizmach żywych, i wpływem zewnętrznych czynników co znaczy.
 • Co to jest bylina Definicja bylina długoletnia roślina zielna o zimujących organach podziemnych (na przykład bulwy, kłącza, cebule) i pąkach przyziemnych słownik.
 • Co to jest biomy lądowe Definicja biomy lądowe obszary o podobnym klimacie, do których należą tundra, tajga, step, sawanna i las liściasty znaczenie.
 • Co to jest bental Definicja bental jedna z dwu ogólnych stref wód morskich, obejmująca dno i wody przydenne jako środowisko życia czym jest.
 • Co to jest boraks Definicja kwasu dwuborowego. Występuje jako minerał w nie wszystkich złożach solnych - uwodniony czteroboran sodu Na2B4O7·10H2O. Użytkowana jest do czyszczenia co to jest.
 • Co to jest barwnik Definicja barwnik substancja stosowana do trwałego barwienia tkanin, tworzyw sztucznych, papieru albo artykułów żywnościowych definicja.
 • Co to jest blok kontynentalny Definicja blok kontynentalny część skorupy ziemskiej obejmująca kontynenty wspólnie z podłożem mórz, wznoszących się powyżej poziom den basenów oceanicznych co znaczy.
 • Co to jest bakterie chemoautotroficzne Definicja chemoautotroficzne bakterie, które w procesie wytwarzania związków organicznych wykorzystują energię chemiczną wyzwoloną w trakcie utlenienia prostych związków słownik.
 • Co to jest borealne las Definicja klimatu umiarkowanego, występujące wokół bieguna w północnej części Ameryki Północnej (Kanada), Europy i Azji. Klimat o bardzo szerokim zakresie temperatur od znaczenie.
 • Co to jest biomechanika Definicja edukacja wykorzystująca zasady mechaniki do opisu ruchu w organizmach żywych. Zajmuje się właściwościami substancji biologicznych (krwi, kości), analizą czym jest.
 • Co to jest biopolimery Definicja nazwa wielkocząsteczkowych związków organicznych występujących w organizmach roślinnych i zwierzęcych, na przykład białka, tłuszcze, węglowodany, kwasy co to jest.
 • Co to jest bariera Definicja której gatunek o ustalonych możliwościach dyspersji nie może zwalczyć. Odznacza się cztery typy barier: bariery czysto fizyczne (na przykład góry, morze definicja.
 • Co to jest bentos Definicja organizmów żywych (zwierzęcych i roślinnych) przebywających stale na dnie zbiorników wodnych, do którego są przyczepione albo pełzają po nim. Dzielimy go na co znaczy.
 • Co to jest bifurkacja Definicja rozwidlenie się rzeki, pasma górskiego, prądu morskiego, struktury geologicznej na dwa albo kilka przedmiotów, na przykład: bifurkacja rzeki to rozdzielenie słownik.
 • Co to jest bilans cieplny atmosfery Definicja atmosfery kolekcja ilości energii cieplnej dostarczanej do atmosfery ziemskiej i pochłanianej i rozpraszanej poprzez nią. Atmosfera zatrzymuje 51% energii znaczenie.
 • Co to jest biocenoza Definicja populacji różnych gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi i konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i czym jest.
 • Co to jest biogeografia Definicja biogeografia edukacja zajmująca się badaniem i rozmieszczeniem roślin, grzybów i zwierząt na Ziemi, a również opisująca powody ich stworzenia co to jest.
 • Co to jest biologiczne zwalczanie Definicja pokonywanie sposób ochrony roślin wykorzystująca żywe organizmy do zwalczania szkodników, zazwyczaj będących ich naturalnymi wrogami. Bazuje ona na ochronie i definicja.
 • Co to jest bioróżnorodność Definicja rozmaitość form i struktur żywej materii na wszystkich poziomach organizacji przyrody, obejmująca różnorodność: ekosystemów, gatunkową i wewnątrzgatunkową co znaczy.
 • Co to jest biotechnologia Definicja technologia (posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych) wykorzystująca mechanizmy biologiczne do produkcji materiałów słownik.
 • Co to jest biokorozja Definicja biokorozja korozja biologiczna wywołana poprzez mikroorganizmy znaczenie.
 • Co to jest bakterie denitryfikacyjne Definicja denitryfikacyjne bakterie (z rodzaju Pseudomonas i Micrococcus) redukujące azotany do amoniaku i azotu cząsteczkowego w procesie denitryfikacji. Należą do czym jest.
 • Co to jest bakterioza Definicja bakterioza dolegliwość organizmu roślinnego albo zwierzęcego spowodowana poprzez bakterie, na przykład narośla, więdnięcie, zgnilizna, plamistość co to jest.
 • Co to jest biogaz Definicja biogaz łatwo palny gaz zawierający ok. 60% metanu, który powstaje w trakcie fermentacji beztlenowej świeżego obornika albo innych substancji organicznych definicja.
 • Co to jest biologia molekularna Definicja molekularna tematyka badań zajmująca się ustaleniem związku pomiędzy budową substancji wielkocząsteczkowych a ich funkcjami w komórkach żywych organizmów co znaczy.
 • Co to jest brzeg Definicja brzeg granica zetknięcia się lądu z powierzchnią wody, na przykład jeziora, morza, rzeki słownik.
 • Co to jest borowina Definicja borowina, humolit nieodwodniony torf leczniczy stosowany do kąpieli i okładów. Użytkowany w lecznictwie gośćca i chorób żeńskich znaczenie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza, Bakterie Denitryfikacyjne, Biokorozja, Biotechnologia, Bioróżnorodność, Biologiczne Zwalczanie co to znaczy.

Słownik Borowina, Brzeg, Biologia Molekularna, Biogaz, Bakterioza co to jest.