Zooplankton co znaczy zapłodnienie krzyżówka zaraza co to jest zapylanie słownik zachwaszczenie.
zanieczyszczenie zasoby co to jest

Definicje fizyka na Z

 • Co to jest zanieczyszczenie Definicja dowolna substancja wprowadzona poprzez człowieka bezpośrednio albo pośrednio do otaczającego powietrza, która może najprawdopodobniej mieć szkodliwy wpływ na co znaczy.
 • Co to jest zasoby nieodnawialne Definicja zasoby nieodnawialne zasoby istniejące na Ziemi w ograniczonych ilościach, które mogą być użyte poprzez człowieka jeden raz, na przykład paliwa kopalne krzyżówka.
 • Co to jest związki nienasycone Definicja związki nienasycone związki chemiczne z występującymi parami atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym albo potrójnym co to jest.
 • Co to jest zapałki Definicja długie pręciki drewniane, których jeden koniec skończony jest główką ze specjalnej masy łatwo palnej, w skład której wchodzi siarczek antymonu Sb2S5 albo słownik.
 • Co to jest żelazo Definicja pierwiastek chemiczny VIII ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 26 i masie atomowej 55.85. Jest metalem ciężkim niezbyt twardym i ciągliwym o gęstości czym jest.
 • Co to jest zamrażarka Definicja zamrażarka urządzenie wykorzystywane do zamrażania produktów żywnościowych i przechowywania ich poprzez długi moment w niskich temperaturach co oznacza.
 • Co to jest zagajnik Definicja zagajnik kolokwialna nazwa młodego lasu (młodnika) o niewielkiej powierzchni tłumaczenie.
 • Co to jest zanieczyszczenie wody Definicja zanieczyszczenie wody wprowadzenie do rzek, jezior i oceanów odpadów i cieków pochodzenia przemysłowego, rolniczego albo komunalnego przykłady.
 • Co to jest złudzenie Definicja złudzenie zniekształcenie albo błędne spostrzeżenie spowodowane utrudnionymi uwarunkowaniami spostrzeżenia albo specyficznymi właściwościami elementów definicja.
 • Co to jest źródlisko Definicja źródlisko zespół źródeł zgrupowanych blisko siebie encyklopedia.
 • Co to jest zasada zachowania obiegu materii i energii Definicja obiegu materii i energii równowaga w przepływie materii i energii między organizmami. Brak jednego z ogniw w spowoduje zahamowanie krążenia i załamania jak działa.
 • Co to jest zakwaszenie środowiska Definicja środowiska przyrost kwasowości wód i gleby spowodowany zanieczyszczeniem atmosfery dwutlenkiem siarki SO2, tlenkami azotu NxOy i tlenkami węgla. Łączą się one czy jest.
 • Co to jest zadarnienie Definicja zadarnienie warstwa gleby pokryta roślinami torfiastymi pojęcie.
 • Co to jest załamanie Definicja załamanie, refrakcja zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej po przejściu z jednego ośrodka do drugiego wyjaśnienie.
 • Co to jest zwietrzelina Definicja zwietrzelina wytwór rozkładu skał pod wpływem działania czynników atmosferycznych (wody, temp opis.
 • Co to jest źdźbło Definicja źdźbło łodyga traw w formie rurki podzielonej międzywęźlami informacje.
 • Co to jest zanieczyszczanie wtórne Definicja wtórne zanieczyszczenia powstające w atmosferze w konsekwencji chemicznych albo fizycznych przemian zanieczyszczeń pierwotnych albo innych substancji znaczenie.
 • Co to jest żwir Definicja żwir skała osadowa składająca się z ziaren o średnicy 2-20 mm co znaczy.
 • Co to jest ziarno Definicja stałe w formie kulistej albo bryłkowatej widoczne gołym okiem (na przykład ziarno piasku, minerału);2) nasienie rośliny (na przykład żyta, fasoli, gorczycy krzyżówka.
 • Co to jest ziołowe mieszanki Definicja ziółka rozdrobnione rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne co to jest.
 • Co to jest zgorzel Definicja zgorzel mechanizm gnilny tkanki albo narządu spowodowany brakiem dopływu krwi wskutek uszkodzenia mechanicznego tkanki (naczyń) albo poprzez bakterie gnilne słownik.
 • Co to jest zorza polarna Definicja świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej występujące w strefach podbiegunowych. Pojawia się w formie kolorowych łuków, promieni, pasm, serpentyn, zazwyczaj czym jest.
 • Co to jest żer uzupełniający Definicja żer uzupełniający żer młodych chrząszczy trwający do osiągnięcia dojrzałości płciowej, na przykład cetyniec (imago co oznacza.
 • Co to jest zasady zachowania Definicja prawa mówiące, iż całkowita wartość pewnej wielkości fizycznej w układzie, na przykład masy, energii albo ładunku elektrycznego, pozostaje stała, pomimo tłumaczenie.
 • Co to jest zlewisko Definicja zlewisko teren, z którego wody spływają do morza albo oceanu przykłady.
 • Co to jest zootomia Definicja zootomia edukacja zajmująca się sposobami selekcji zwierząt definicja.
 • Co to jest zwierzęta egzotermiczne Definicja egzotermiczne, zwierzęta zmiennocieplne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich encyklopedia.
 • Co to jest zoomasa Definicja zwierząt, jest to masa materii zawartej w żywych organizmach zwierzęcych. Biomasę dzieli się ją na: fitomasę (biomasę roślin); zoomasę; biomasę mikroorganizmów jak działa.
 • Co to jest zwierzę Definicja jednokomórkowy albo wielokomórkowy cudzożywny, o ograniczonym wzroście, odznaczający się zdolnością ruchu. Ich masa ciała zawiera się od milionowych części czy jest.
 • Co to jest zanieczyszczenie promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze wprowadzenie do środowiska substancji promieniotwórczych. Źródłami zanieczyszczenia są wybuchy jądrowe, produkcja paliw jądrowych, odpady pojęcie.
 • Co to jest Zielone Płuca Polski Definicja Polski region północno-wschodniej części Polski (woj. warmińsko-mazurskie), objęty kompleksową ochroną środowiska naturalnego. Na tym terenie planuje się wyjaśnienie.
 • Co to jest związki aromatyczne Definicja związki aromatyczne benzen i jego pochodne opis.
 • Co to jest zoosfera Definicja biosfery, gdzie żyją zwierzęta. Rozciąga się w głąb ziemi i do kilku kilometrów w atmosferze ziemskiej. Zoosfera i fitosfera, a również strefa życia człowieka informacje.
 • Co to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Definicja krajobrazowy region wyznaczony opierając się na ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) w celu ochrony znaczenie.
 • Co to jest zależności międzygatunkowe Definicja międzygatunkowe różnorodne powiązanie zachodzące między dwoma albo kilkoma gatunkami, wpływające korzystnie lub negatywnie na życie i postęp tych gatunków co znaczy.
 • Co to jest zatoka Definicja zatoka część morza albo jeziora z trzech stron otoczona lądem krzyżówka.
 • Co to jest zymaza Definicja zymaza zespół enzymów drożdży katalizujących fermentację alkoholową. Pod ich wpływem cukry łatwe ulegają przemianie na alkohol i dwutlenek węgla co to jest.
 • Co to jest zasady Definicja zasady, prawa prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy słownik.
 • Co to jest zadrzewianie Definicja pojedyncze krzewy i drzewa, które występują poza lasem i terenami zieleni miejskiej. Występują pomiędzy innymi przy drogach, ciekach wodnych, wokół oczek czym jest.
 • Co to jest żaroodporność Definicja żaroodporność cecha materiału cechująca się jego odpornością na działanie wysokiej temp co oznacza.
 • Co to jest zrzut ścieków Definicja zrzut ścieków odprowadzenie ścieków do odbiornika, którym przeważnie jest rzeka tłumaczenie.
 • Co to jest zbiór Definicja zorganizowany i tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów. Może przykłady.
 • Co to jest zasięg Definicja którym żyje określony gatunek roślin albo zwierząt. W sensie wyróżniającym w relacji do innych gatunków zasięg gatunku ma tę samą rangę, jak właściwości definicja.
 • Co to jest żel Definicja substancja powstała z ciekłego (gazowego) roztworu koloidalnego (zolu) w rezultacie zgęstnienia płynu. Cząstki koloidalne żelu łączą się, tworząc długie nitki encyklopedia.
 • Co to jest źródło Definicja źródło wypływ wody podziemnej na powierzchnię gruntu jak działa.
 • Co to jest złudzenie optyczne Definicja spostrzeżenie wzrokowe przypisujące oglądanemu przedmiotowi własności, których w rzeczywistości nie posiada. Wynika to z niedoskonałości oka, metody czy jest.
 • Co to jest zasoby wodne Definicja wód powierzchniowych i podziemnych, które występują na ustalonym obszarze Ziemi. Przy ocenie zasobu wodnego jeziora (małej zlewni) przyjmuje się czynną pojęcie.
 • Co to jest zaplemnienie Definicja mechanizm wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy (poprzez samca w trakcie kopulacji albo inseminatora) albo zbliżanie się plemników do komórek jajowych wyjaśnienie.
 • Co to jest zagęszczenie populacji Definicja populacji liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni albo objętości zajmowanej poprzez ustaloną populację organizmów żywych. Zagęszczenie opis.
 • Co to jest żywiciel pośredni Definicja organizm, gdzie przebywają i namnażają się bezpłciowo larwy tego pasożyta, na przykład larwa tasiemca uzbrojonego w organizmie świni. Larwa onkosfera wydostaje informacje.
 • Co to jest związki alifatyczne Definicja związki alifatyczne związki organiczne, gdzie atomy węgla, łącząc się kolejno z sobą, tworzą łańcuch otwarty, na przykład - CH3 - CH2 - CH2 - CH3 znaczenie.
 • Co to jest zamrażać Definicja zamrażać przeprowadzać ciecz w ciało stałe przez obniżenie jej temp co znaczy.
 • Co to jest żywiciel Definicja żywy (roślinny albo zwierzęcy) stanowiący przedmiot pozyskania pokarmu dla innych gatunków (pasożytów). Żyją one na powierzchni żywiciela (na przykład pchły krzyżówka.
 • Co to jest zachmurzenie Definicja zasłonięcie nieba poprzez chmury. Rozmiar zachmurzenia jest ustalana zazwyczaj w skali 0-8, na przykład 7 znaczy, iż niebo jest pokryte w 7/8 chmurami co to jest.
 • Co to jest żywice epoksydowe Definicja żywice syntetyczne chemoutwardzalne, które otrzymuje się poprzez polikondensację dwufenoli z epichlorohydryną albo innymi związkami epoksydowymi. Użytkowane są słownik.
 • Co to jest żużel Definicja żużel wytwór uboczny mechanizmów hutniczych, stanowiący składniki mineralne (na przykład popioły), pływający po powierzchni roztopionego metalu jako szumowina czym jest.
 • Co to jest zootechnika Definicja zootechnika edukacja zajmująca się racjonalną hodowlą zwierząt domowych co oznacza.
 • Co to jest żer regeneracyjny Definicja żer nie wszystkich chrząszczy następujący po zniesieniu jaj (samice) albo po kopulacji (samce), na przykład larwy cetyńca drążą chodniki pod korą i uszkadzają tłumaczenie.
 • Co to jest zatyczka Definicja zatyczka stożkowe ciało wykorzystywane do zamykania otworu w rurce, kolbie albo butelce przykłady.
 • Co to jest złoże Definicja złoże naturalne skupienie minerałów w ziemi, na przykład węgla, ropy, rudy definicja.
 • Co to jest zasoby przyrody, zasoby środowiska Definicja zasoby środowiska dodać: Do zasobów naturalnych zalicza się także przedmioty środowiska wpływające na postęp duchowy i estetyczny człowieka, na przykład urocze encyklopedia.
 • Co to jest zmiennożywność Definicja miksotrofia umiejętność organizmu, polegająca na zmianie metody odżywiania z samożywnego na odżywianie cudzożywne albo odwrotnie, uwarunkowana stanem jak działa.
 • Co to jest zamrażanie Definicja zamrażanie sposób konserwowania produktów żywnościowych przez zahamowanie mechanizmów biologicznych, który bazuje na gwałtownym oziębieniu ich do temp. - 30°C czy jest.
 • Co to jest zabiegi agrotechniczne Definicja zabiegi agrotechniczne czynności powiązane z uprawą gleby, na przykład spulchnianie, orka, niszczenie chwastów, równanie powierzchni gleby itp pojęcie.
 • Co to jest zbiornik retencyjny Definicja zbiornik retencyjny sztuczny zbiornik wodny utworzony na cieku poprzez zbudowanie na nim zapory. Służy do regulowania odpływu wody ze zlewni wyjaśnienie.
 • Co to jest zoonozy Definicja dolegliwości zwierząt przenoszone na ludzi, na przykład wąglik u bydła, nosacizna u koni, wścieklizna u ssaków, papuzica u ptaków, toksokaroza u psów opis.
 • Co to jest zanieczyszczenie lądów Definicja zanieczyszczenie lądów składowanie w środowisku lądowym odpadów przemysłowych, komunalnych i pokopalnianych i kumulacja w glebie środków ochrony roślin informacje.
 • Co to jest żyły Definicja żyły naczynia kierujące do serca zużytą krew z całego organizmu. Są one wyposażone w zastawki, zapobiegające cofaniu się krwi znaczenie.
 • Co to jest zasiedlanie Definicja kolonizacja opanowanie poprzez organizmy żywe terenu, gdzie przedtem nie występowały. Zasiedlane mogą być tereny dziewicze albo częściowo zajęte poprzez inne co znaczy.
 • Co to jest zrąb Definicja zrąb wycięta powierzchnia lasu krzyżówka.
 • Co to jest ziółka Definicja mieszanki rozdrobnione rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne co to jest.
 • Co to jest zalew Definicja zalew zatoka odgrodzona mierzeją od pełnego morza słownik.
 • Co to jest życie Definicja organizmu, gdzie zachodzą ciągłe biochemiczne mechanizmy przemiany materii i energii, połączone z jej zamianą z otoczeniem. Cechami życia są: rozmnażanie czym jest.
 • Co to jest zjawisko Definicja zdarzenie fakt, zjawisko; ukazanie się czegoś co oznacza.
 • Co to jest znakowanie zwierząt Definicja sposób identyfikacji ustalonych osobników, użytkowana w celu badania wieku zwierząt, ich wędrówek i tym podobne Stosuje się zwyczajne i radioaktywne obrączki tłumaczenie.
 • Co to jest zasada Gausego Definicja zasada konkurencyjnego wypierania, wg której dwa pokrewne gatunki (populacje) o podobnych wymaganiach nie mogą zamieszkiwać tej samej niszy ekologicznej. W przykłady.
 • Co to jest żywice Definicja bezpostaciowe substancje organiczne o różnym składzie chemicznym, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych albo kompletnie nierozpuszczalne i nietopliwe definicja.
 • Co to jest zaćmienie Definicja zasłonięcie części albo całej tarczy widocznego (obserwowanego) ciała niebieskiego poprzez inne ciało niebieskie, na przykład zaćmienie Słońca, Księżyca encyklopedia.
 • Co to jest zooplastyka Definicja zooplastyka edukacja zajmująca się przeszczepianiem tkanek zwierzęcych na organizm człowieka jak działa.
 • Co to jest żeremie Definicja bobra zbudowane z drzew, gałęzi, trawy, mchu oblepionych mułem. To jest budowla nawodna mieszczące komorę mieszkalną z wejściem schowanym pod wodą. Osiąga ona czy jest.
 • Co to jest zabudowa biologiczna Definicja zabudowa biologiczna zespół odpowiedniej roślinności dla ochrony brzegów rzek, mórz i tym podobne przed ich podmywaniem pojęcie.
 • Co to jest zapalić Definicja zapalić doprowadzić materiały albo substancje do takiej temp., by nastąpiło ich palenie się wyjaśnienie.
 • Co to jest zdolność absorpcyjna Definicja absorpcyjna rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego. Definiuje się ją jako relacja strumienia opis.
 • Co to jest zawiesina Definicja zawiesina układ niejednorodny, gdzie bardzo drobne cząstki substancji stałej zawieszone są w cieczy albo w gazie informacje.
 • Co to jest zasięg promieniowania Definicja promieniowania wyznacznik charakteryzujący dany rodzaj promieniowania jonizującego, określany w jednostkach długości. Zależy od rodzaju ośrodka, prędkości i znaczenie.
 • Co to jest zoogeografia Definicja edukacja z pogranicza biologii i geografii, zajmująca się rozmieszczeniem przestrzennym zwierząt, ich związkami genetycznymi w rozsiedleniu poszczególnych grup co znaczy.
 • Co to jest zarodniki Definicja zarodniki, duży komórki rozrodcze, produkowane w zarodni, wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych, na przykład grzyby, mchy, paprocie krzyżówka.
 • Co to jest zespół konkurencyjny Definicja konkurencyjny populacje zwierząt występujących na tym samym terenie, które konkurują pomiędzy sobą o zasoby środowiska. Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu co to jest.
 • Co to jest żelazostopy Definicja użytkowane przy produkcji stali i w odlewniach żeliwa. Żelazostopy wytwarzane są sposobem elektrotermiczną w piecach elektrycznych łukowo-oporowych z słownik.
 • Co to jest zbiorowisko roślinne Definicja roślinne skupisko roślin o ustalonym wyglądzie i składzie gatunkowym. Tworzą je rośliny mające podobne wymogi glebowe, klimatyczne i inne impulsy abiotyczne czym jest.
 • Co to jest zrozumiałość Definicja zrozumiałość kryterium jasności poprawnego zrozumienia przekazywanych przedmiotów lingwistycznych mowy (wyrazów, zdań co oznacza.
 • Co to jest ziołolecznictwo Definicja ziołolecznictwo, fitoterapia leczenie chorób wyciągami z ziół, świeżymi ziołami tłumaczenie.
 • Co to jest zwierzęta synantropijne Definicja synantropijne zwierzęta nieoswojone i niehodowane poprzez człowieka, lecz powiązane z jego siedliskiem i działalnością. Należą do nich: owady (wszy, pchły przykłady.
 • Co to jest zasady termodynamiki Definicja termodynamiki cztery fundamentalne prawa termodynamiki:1) I zasada - wzrost energii wewnętrznej w jakimkolwiek procesie układu zamkniętego jest równa sumie definicja.
 • Co to jest zakres tolerancji Definicja zakres tolerancji przedział wartości danego czynnika środowiskowego (na przykład temp., wilgotność) pozwalający na rozród i życie organizmu żywego encyklopedia.
 • Co to jest zanieczyszczenie powietrza Definicja powietrza wprowadzanie do atmosfery sporych ilości dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu w trakcie spalania paliw kopalnych (ropy naftowej jak działa.
 • Co to jest żniwa Definicja żniwa zestaw zbóż czy jest.
 • Co to jest żywiciel ostateczny Definicja organizm, gdzie bytują i rozmnażają się płciowo dojrzałe postacie pasożyta. Odpowiednikiem żywiciela ostatecznego jest tasiemiec uzbrojony. Człowiek zaraża pojęcie.
 • Co to jest zwapnienie Definicja mechanizm odkładania się soli wapnia w tkankach organizmu. W stanach chorobowych wapń odkłada się w tkankach miękkich, na przykład w płucach w miejscach po wyjaśnienie.
 • Co to jest zoochoria Definicja rozsiewanie zarodników, przetrwalników, nasion, owoców, bulw (diaspor) poprzez zwierzęta i ludzi, na przykład przenoszone w przewodzie pokarmowym nasiona opis.
 • Co to jest zniekształcenie sygnału Definicja zniekształcenie sygnału skażenie sygnału użytecznego niepożądanym sygnałem zewnętrznym informacje.
 • Co to jest zmysł Definicja organizmu do rejestrowania i analizowania bodźców, docierających ze środowiska zewnętrznego i z wewnątrz organizmu, przy udziale wyspecjalizowanych narządów znaczenie.
 • Co to jest zaciskacz Definicja zaciskacz urządzenie wykorzystywane do zatrzymywania przepływu płynu w rezultacie zaciśnięcia rurki (węża co znaczy.
 • Co to jest znormalizowany Definicja znormalizowany objęty umową krzyżówka.
 • Co to jest zagniwanie Definicja zagniwanie niekontrolowany mechanizm rozkładu substancji organicznej w uwarunkowaniach beztlenowych co to jest.
 • Co to jest zgrupowanie Definicja zgrupowanie zespół różnych gatunków zwierząt zamieszkujących dany biotop wzajemnie oddziaływających na siebie, na przykład ptaki lasu iglastego słownik.
 • Co to jest zrównoważony rozwój Definicja postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i czym jest.
 • Co to jest zmianowanie Definicja zmianowanie naprzemienna uprawa różnych roślin, w celu powstania najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju co oznacza.
 • Co to jest zapach Definicja zapach cecha ciał albo substancji rozpoznawalna węchem, na przykład zapach kwiatów, amoniaku tłumaczenie.
 • Co to jest zasoby przyrody Definicja składniki materii i energii używane dla potrzeb człowieka. Odznacza się zasoby odnawialne (wiatr, woda) i zasoby nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa przykłady.
 • Co to jest zymogeny glebowe Definicja mikroflora okresowo wprowadzana do gleby, której postęp uzależniony jest od dopływu z zewnątrz świeżej materii organicznej i produktów rozkładu próchnicy definicja.
 • Co to jest zioła Definicja rośliny rośliny, których nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl encyklopedia.
 • Co to jest zasoby odnawialne Definicja zasoby, złoża, źródła niewyczerpujące się w trakcie eksploatacji, na przykład energia Słońca, wiatru, pływów morskich, rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane itp jak działa.
 • Co to jest zasobnik Definicja zasobnik, kontener szczególne opakowanie do przechowywania i transportu preparatów promieniotwórczych czy jest.
 • Co to jest żwirownia Definicja żwirownia odkrywkowa kopalnia żwiru pojęcie.
 • Co to jest zawór Definicja zawór urządzenie wykorzystywane do kontrolowanego przepływu cieczy albo gazu poprzez rurę wyjaśnienie.
 • Co to jest żyworodność Definicja rozrodu nie wszystkich zwierząt, który bazuje na rozwoju komórek jajowych w organizmie matki, skąd zarodek czerpie substancje odżywcze. Typowy dla ssaków opis.
 • Co to jest zbiornik Definicja zbiornik pojemnik do gromadzenia ciał stałych, cieczy albo gazu informacje.
 • Co to jest Z Definicja Z, liczba atomowa liczba protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym znaczenie.
 • Co to jest zwierzęta endotermiczne Definicja endotermiczne, zwierzęta stałocieplne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe co znaczy.
 • Co to jest źródło termalne, cieplica Definicja cieplica źródło, z którego wypływa woda o temp. wyższej od średniej rocznej temp. powietrza na danym obszarze albo wyższej niż 20°C. Wody termalne występują na krzyżówka.
 • Co to jest złom Definicja złom odpad metalowy albo element zużyty, który można przetworzyć co to jest.
 • Co to jest zbiorowisko Definicja zbiorowisko ugrupowanie różnych gatunków zwierząt albo roślin występujących w danym ekosystemie, na przykład w jeziorze, lesie słownik.
 • Co to jest zygota Definicja zygota komórka początkująca nowy organizm, powstała z połączenia się gamety żeńskiej (komórki jajowej) z męską (plemnikiem czym jest.
 • Co to jest zniekształcenie Definicja zniekształcenie zmiana postaci, kształtu; deformacja co oznacza.
 • Co to jest związek Definicja związek relacja rzeczy, zjawisk łączących się ze sobą, wpływających, oddziaływających na siebie; łączność, powiązanie, zależność tłumaczenie.
 • Co to jest zraszanie Definicja zraszanie skrapianie cieczą przykłady.
 • Co to jest zespół roślinny Definicja zbiorowiska roślinnego o charakterystycznym składzie gatunkowym. Faktorem kształtującym zespół roślinny jest konkurencja pomiędzy gatunkami i populacjami definicja.
 • Co to jest zol Definicja zol rozproszone w cieczy stałe cząstki koloidalne. Zole przechodzą poprzez bibułę filtracyjną, lecz nie przechodzą poprzez błony półprzepuszczalne encyklopedia.
 • Co to jest zarodek Definicja organizm zwierzęcy będący w fazie rozwoju pomiędzy zygotą a wykluciem z jaja albo urodzeniem;2) młody organizm roślinny we wczesnej fazie rozwoju, który jak działa.
 • Co to jest zmęczenie Definicja zmniejszonej aktywności organizmu (narządów, tkanek), spowodowany nadmiernym jego przeciążeniem fizycznym (zaburzenie krążenia, niedostatek tlenu w tkankach) i czy jest.
 • Co to jest źródło reokreniczne Definicja źródło reokreniczne bezpośredni ciek o szybkim prądzie wypływający z warstw geologicznych, którego dno jest kamieniste albo piaszczyste pojęcie.
 • Co to jest zboże Definicja zboże ogólna nazwa roślin, które uprawiamy na ziarno i słomę wyjaśnienie.
 • Co to jest zawiązek Definicja zawiązek komórka albo ekipa komórek, z której powstaje nowy organ rośliny, na przykład liść, kwiat, pęd opis.
 • Co to jest zalążnia Definicja zalążnia dolna, rozszerzona część słupka kwiatowego zawierająca w swym wnętrzu zalążki informacje.
 • Co to jest zależności wewnątrzgatunkowe Definicja wewnątrzgatunkowe wzajemne wpływ osobników tego samego gatunku. Mogą mieć charakter przeciwdziałania albo współdziałania. Np. zacienienie jednego osobnika znaczenie.
 • Co to jest zdrowa żywność Definicja zdrowa żywność żywność wytworzona bez udziału środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, regulatorów wzrostu roślin i biologicznie czynnych dodatków paszowych co znaczy.
 • Co to jest zwilżanie Definicja zwilżanie przyleganie cieczy do ciała stałego krzyżówka.
 • Co to jest żer Definicja żer pożywienie zdobywane poprzez zwierzęta co to jest.
 • Co to jest zlewnia Definicja zlewnia region, z którego wszystkie wody (powierzchniowe i podziemne) spływają do jednego zbiornika wodnego, na przykład rzeki albo jeziora słownik.
 • Co to jest zielne rośliny Definicja zioła rośliny, których nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl czym jest.
 • Co to jest związki pozapokarmowe Definicja pozapokarmowe, związki paratroficzne wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu co oznacza.
 • Co to jest źródło limnokreniczne Definicja źródło limnokreniczne nieckowate, piaszczyste albo kuliste zagłębienie terenu, do którego woda wypływa od dołu i przelewa się tłumaczenie.
 • Co to jest zjawisko krzepnięcia Definicja krzepnięcia przemiana fazowa ciał krystalicznych polegająca na gwałtownej zmianie struktury wewnętrznej ciała, połączona z tworzeniem się sieci krystalicznej przykłady.
 • Co to jest zimowanie Definicja spowolnienie mechanizmów życiowych w przyrodzie powiązane z obniżeniem temp. w momencie zimowym, gdzie rośliny zapadają w stan spoczynku, a zwierzęta w stan definicja.
 • Co to jest zwierzęta zmiennocieplne Definicja zmiennocieplne, zwierzęta egzotermiczne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich encyklopedia.
 • Co to jest zmienność Definicja wariancja naturalne zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na jak działa.
 • Co to jest zadrzewianie śródpolne Definicja śródpolne obiekt krajobrazu rolniczego tworzony poprzez człowieka w celu ograniczenia erozji gleby. Powstaje w rezultacie kolonizacji terenów poprzez drzewa i czy jest.
 • Co to jest zapylenie atmosfery Definicja wprowadzenie do atmosfery pyłów pochodzących z mechanizmów technologicznych (toksyczne związki arsenu, kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i rtęci) i geologicznych pojęcie.
 • Co to jest zatężenie Definicja zatężenie mechanizm kierujący do wzrostu stężenia roztworu przez odparowanie z niego cieczy wyjaśnienie.
 • Co to jest zanieczyszczenie pierwotne Definicja pierwotne zanieczyszczenie bezpośrednio emitowane ze źródła, na przykład emisja gazów spalinowych (CO2, SO2) i pyłów do atmosfery w trakcie spalania węgla opis.
 • Co to jest zmiennocieplność Definicja poikilotermia cecha fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w informacje.
 • Co to jest zboczenie Definicja zboczenie, deklinacja kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi znaczenie.
 • Co to jest związki paratroficzne Definicja paratroficzne, związki pozapokarmowe wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu co znaczy.
 • Co to jest zielona szkoła Definicja zielona szkoła zajęcia szkolne odbywające się w plenerze. Jej celem jest wychowanie człowieka wrażliwego na problemy przyrody i szanującego jej prawa krzyżówka.
 • Co to jest zwierzęta społeczne Definicja gatunki zwierząt żyjących w zorganizowanych ekipach, które cechują się podporządkowaniem swojej działalności biznesom ekipy, na przykład mrówki, pszczoły co to jest.
 • Co to jest zasada Definicja chemiczny, którego cząsteczki składają się z atomu pierwiastka metalicznego i z gatunku wodorotlenowej; zasada reaguje z kwasem, tworząc sól i wodę;2) teza słownik.
 • Co to jest zapadlisko Definicja zapadlisko spory, zagłębiony region, otoczony uskokami, powstały w rezultacie oberwania się stropu komory jaskini, kopalni itp czym jest.
 • Co to jest zwierzęta stałocieplne Definicja stałocieplne, zwierzęta endotermiczne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe co oznacza.
 • Co to jest zdolność akomodacyjna oka Definicja akomodacyjna oka własność soczewki oka pozwalająca na powstawanie na siatkówce oka obrazów elementów, znajdujących się w różnej odległości od niego. Akomodacja tłumaczenie.
 • Co to jest zoofagi Definicja drapieżne i pasożytnicze, których źródłem pokarmu są wyłącznie inne żywe organizmy zwierzęce. Są konsumentami drugiego albo dalszych rzędów w łańcuchu przykłady.
 • Co to jest zlewka Definicja zlewka cylindryczne naczynie szklane użytkowane do przechowywania i ogrzewania cieczy w laboratoriach chemicznych definicja.
 • Co to jest znakowane związki Definicja związki chemiczne zawierające w swojej strukturze jeden albo więcej izotopów danego pierwiastka, które pozwalają śledzić ich drogę w ogólnym metabolizmie encyklopedia.
 • Co to jest żyzność Definicja glebie albo w wodzie dostępnych dla roślin związków pokarmowych (biogenów), raczej azotanów, jonów amonowych, fosforanów, siarczanów jonów potasy, wapnia jak działa.
 • Co to jest związek chemiczny Definicja jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów. Powstaje w trakcie reakcji chemicznej czy jest.
 • Co to jest zapasowe substancje Definicja związki organiczne kumulowane w tkankach roślinnych i zwierzęcych, które są używane jako źródło energii w trakcie niedoboru substancji pokarmowych w pojęcie.
 • Co to jest zatrucie środowiskowe Definicja środowiskowe dolegliwość spowodowana poprzez substancje szkodliwe (chemiczne, toksyny bakteryjne, mikroorganizmy żywe), które wniknęły do organizmu przy wyjaśnienie.
 • Co to jest zagęszczenie osadu Definicja zagęszczenie osadu mechanizm zmniejszania zawartości wody w osadzie do ok. 20 opis.
 • Co to jest zalążek Definicja zalążek twór, gdzie powstaje gameta kobieca, przekształcająca się po uprzednim zapłodnieniu w nasienie rośliny informacje.
 • Co to jest Zn Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65.37. Metal o barwie niebieskobiałej, kruchy, łatwo znaczenie.
 • Co to jest zwierzęta amonioteliczne Definicja zwierzęta amonioteliczne zwierzęta, u których wytworem przemiany azotowej jest amoniak co znaczy.
 • Co to jest zakwit Definicja przyrost populacji glonów (zielenic, okrzemek, sinic i bakterii) w zbiornikach wodnych, wywołany nadmiarem składników pokarmowych, w szczególności azotu i krzyżówka.
 • Co to jest zagroda Definicja budynków mieszkalnych i gospodarczych (na przykład stajnia, stodoła, garaż i tym podobne), stanowiący podstawę działalności indywidualnego gospodarstwa rolnego co to jest.
 • Co to jest zjadliwość zarazka Definicja wirulencja całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest dawka słownik.
 • Co to jest zarodnia Definicja zarodnia, sporangium organ rozrodczy wytwarzający zarodniki (komórki rozrodcze), które biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym czym jest.
 • Co to jest żelatyna Definicja powstająca w trakcie długotrwałego gotowania kolagenu (zwierzęcego białka prostego występującego w skórze, chrząstce, w tkance łącznej). W temp. ponad 45°C co oznacza.
 • Co to jest zalesianie Definicja zalesianie zagospodarowanie terenów pozarolnych uprawą leśną tłumaczenie.
 • Co to jest zasolenie wód Definicja znaczna koncentracja soli chlorków i siarczanów rozpuszczonych w wodzie, pochodzących ze ścieków przemysłowych, ścieków komunalnych, z nawożenia sztucznego przykłady.
 • Co to jest zagon Definicja zagon wąski, długi pas gleby ograniczony bruzdami definicja.
 • Co to jest zagęszczenie ekologiczne Definicja ekologiczne parametr wyrażający liczbę osobników przypadających na jednostkę powierzchni środowiska nadającego się do rozwoju danej populacji. To jest parametr encyklopedia.
 • Co to jest żołądek Definicja najszerszy odcinek przewodu pokarmowego wykorzystywany jako przejściowy zbiornik pokarmu i miejsce jego częściowego trawienia. Żołądek człowieka leży w lewym jak działa.
 • Co to jest zagęszczanie gatunków Definicja gatunków liczba osobników danego gatunku przypadająca na ustalona jednostkę przestrzeni, na przykład powierzchni (300 dębów/ha) albo objętości (1 mln czy jest.
 • Co to jest zoocenoza Definicja wielogatunkowy zespół zwierząt zamieszkujących dany region (przestrzeń) i wzajemnie oddziaływających na siebie. Jest składnikiem biocenozy, którą tworzą pojęcie.
 • Co to jest zjawisko Tyndalla Definicja zdarzenie Tyndalla rozproszenie światła w trakcie przechodzenia poprzez ośrodek zawierający zawiesinę cząstek innego materiału wyjaśnienie.
 • Co to jest zmarszczki eoliczne Definicja zmarszczki eoliczne, rippelmarki drobne fałdki na powierzchni lotnych piasków wydmowych. Powstają pod wpływem wiatru opis.
 • Co to jest zachwaszczenie Definicja zachwaszczenie intensywne wystąpienie na glebie uciążliwych chwastów, które utrudniają uprawę gleby i wegetację roślin uprawnych informacje.
 • Co to jest zapylanie Definicja opierający na przenoszeniu pyłku z pręcika na znamię słupka (u okrytozalążkowych) albo zalążek (u nagozalążkowych). Występuje samopylność i obcopylność (pyłek znaczenie.
 • Co to jest zaraza Definicja zaraza dolegliwość nie wszystkich roślin spowodowana grzybami, powodująca porażenie liści, na przykład zaraza ziemniaczana co znaczy.
 • Co to jest zapłodnienie Definicja mechanizm łączenia się komórki jajowej (gamety żeńskiej) z plemnikiem (gameta męska) kierujący do stworzenia zygoty, z której rozwija się nowy osobnik krzyżówka.
 • Co to jest zooplankton Definicja organizmy zwierzęce unoszące się w wodzie, na przykład pierwotniaki, drobne skorupiaki, jaja ryb, larwy różnych zwierząt wodnych i tym podobne Są organizmami co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Zooplankton co znaczy zapłodnienie krzyżówka zaraza co to jest zapylanie słownik zachwaszczenie czym jest zmarszczki eoliczne co oznacza zjawisko Tyndalla. co to znaczy.

Słownik Zanieczyszczenie co znaczy zasoby nieodnawialne krzyżówka związki co to jest.