Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel, Zymaza, Zygota, Zol, Zmarszczki.
zootechnika zmianowanie co to jest

Definicje fizyka na Z

 • Co to jest źródlisko Definicja źródlisko zespół źródeł zgrupowanych blisko siebie co to jest.
 • Co to jest zrąb Definicja zrąb wycięta powierzchnia lasu definicja.
 • Co to jest ziarno Definicja stałe w formie kulistej albo bryłkowatej widoczne gołym okiem (na przykład ziarno piasku, minerału);2) nasienie rośliny (na przykład żyta, fasoli, gorczycy co znaczy.
 • Co to jest zagajnik Definicja zagajnik kolokwialna nazwa młodego lasu (młodnika) o niewielkiej powierzchni słownik.
 • Co to jest zalążek Definicja zalążek twór, gdzie powstaje gameta kobieca, przekształcająca się po uprzednim zapłodnieniu w nasienie rośliny znaczenie.
 • Co to jest zaciskacz Definicja zaciskacz urządzenie wykorzystywane do zatrzymywania przepływu płynu w rezultacie zaciśnięcia rurki (węża czym jest.
 • Co to jest zamrażanie Definicja zamrażanie sposób konserwowania produktów żywnościowych przez zahamowanie mechanizmów biologicznych, który bazuje na gwałtownym oziębieniu ich do temp. - 30°C co to jest.
 • Co to jest znormalizowany Definicja znormalizowany objęty umową definicja.
 • Co to jest zabiegi agrotechniczne Definicja zabiegi agrotechniczne czynności powiązane z uprawą gleby, na przykład spulchnianie, orka, niszczenie chwastów, równanie powierzchni gleby itp co znaczy.
 • Co to jest zadrzewianie śródpolne Definicja śródpolne obiekt krajobrazu rolniczego tworzony poprzez człowieka w celu ograniczenia erozji gleby. Powstaje w rezultacie kolonizacji terenów poprzez drzewa i słownik.
 • Co to jest zanieczyszczanie wtórne Definicja wtórne zanieczyszczenia powstające w atmosferze w konsekwencji chemicznych albo fizycznych przemian zanieczyszczeń pierwotnych albo innych substancji znaczenie.
 • Co to jest zanieczyszczenie Definicja dowolna substancja wprowadzona poprzez człowieka bezpośrednio albo pośrednio do otaczającego powietrza, która może najprawdopodobniej mieć szkodliwy wpływ na czym jest.
 • Co to jest zanieczyszczenie promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze wprowadzenie do środowiska substancji promieniotwórczych. Źródłami zanieczyszczenia są wybuchy jądrowe, produkcja paliw jądrowych, odpady co to jest.
 • Co to jest zapałki Definicja długie pręciki drewniane, których jeden koniec skończony jest główką ze specjalnej masy łatwo palnej, w skład której wchodzi siarczek antymonu Sb2S5 albo definicja.
 • Co to jest zapylanie Definicja opierający na przenoszeniu pyłku z pręcika na znamię słupka (u okrytozalążkowych) albo zalążek (u nagozalążkowych). Występuje samopylność i obcopylność (pyłek co znaczy.
 • Co to jest zaraza Definicja zaraza dolegliwość nie wszystkich roślin spowodowana grzybami, powodująca porażenie liści, na przykład zaraza ziemniaczana słownik.
 • Co to jest zasada Definicja chemiczny, którego cząsteczki składają się z atomu pierwiastka metalicznego i z gatunku wodorotlenowej; zasada reaguje z kwasem, tworząc sól i wodę;2) teza znaczenie.
 • Co to jest zbiór Definicja zorganizowany i tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów. Może czym jest.
 • Co to jest zasada Gausego Definicja zasada konkurencyjnego wypierania, wg której dwa pokrewne gatunki (populacje) o podobnych wymaganiach nie mogą zamieszkiwać tej samej niszy ekologicznej. W co to jest.
 • Co to jest zasady termodynamiki Definicja termodynamiki cztery fundamentalne prawa termodynamiki:1) I zasada - wzrost energii wewnętrznej w jakimkolwiek procesie układu zamkniętego jest równa sumie definicja.
 • Co to jest zasady zachowania Definicja prawa mówiące, iż całkowita wartość pewnej wielkości fizycznej w układzie, na przykład masy, energii albo ładunku elektrycznego, pozostaje stała, pomimo co znaczy.
 • Co to jest zasiedlanie Definicja kolonizacja opanowanie poprzez organizmy żywe terenu, gdzie przedtem nie występowały. Zasiedlane mogą być tereny dziewicze albo częściowo zajęte poprzez inne słownik.
 • Co to jest zasięg Definicja którym żyje określony gatunek roślin albo zwierząt. W sensie wyróżniającym w relacji do innych gatunków zasięg gatunku ma tę samą rangę, jak właściwości znaczenie.
 • Co to jest zasięg promieniowania Definicja promieniowania wyznacznik charakteryzujący dany rodzaj promieniowania jonizującego, określany w jednostkach długości. Zależy od rodzaju ośrodka, prędkości i czym jest.
 • Co to jest zbiornik retencyjny Definicja zbiornik retencyjny sztuczny zbiornik wodny utworzony na cieku poprzez zbudowanie na nim zapory. Służy do regulowania odpływu wody ze zlewni co to jest.
 • Co to jest zbiorowisko roślinne Definicja roślinne skupisko roślin o ustalonym wyglądzie i składzie gatunkowym. Tworzą je rośliny mające podobne wymogi glebowe, klimatyczne i inne impulsy abiotyczne definicja.
 • Co to jest zdolność absorpcyjna Definicja absorpcyjna rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego. Definiuje się ją jako relacja strumienia co znaczy.
 • Co to jest zdolność akomodacyjna oka Definicja akomodacyjna oka własność soczewki oka pozwalająca na powstawanie na siatkówce oka obrazów elementów, znajdujących się w różnej odległości od niego. Akomodacja słownik.
 • Co to jest zdrowa żywność Definicja zdrowa żywność żywność wytworzona bez udziału środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, regulatorów wzrostu roślin i biologicznie czynnych dodatków paszowych znaczenie.
 • Co to jest zespół roślinny Definicja zbiorowiska roślinnego o charakterystycznym składzie gatunkowym. Faktorem kształtującym zespół roślinny jest konkurencja pomiędzy gatunkami i populacjami czym jest.
 • Co to jest ziołowe mieszanki Definicja ziółka rozdrobnione rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne co to jest.
 • Co to jest zjadliwość zarazka Definicja wirulencja całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest dawka definicja.
 • Co to jest zlewnia Definicja zlewnia region, z którego wszystkie wody (powierzchniowe i podziemne) spływają do jednego zbiornika wodnego, na przykład rzeki albo jeziora co znaczy.
 • Co to jest złudzenie Definicja złudzenie zniekształcenie albo błędne spostrzeżenie spowodowane utrudnionymi uwarunkowaniami spostrzeżenia albo specyficznymi właściwościami elementów słownik.
 • Co to jest zmienność Definicja wariancja naturalne zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na znaczenie.
 • Co to jest zmysł Definicja organizmu do rejestrowania i analizowania bodźców, docierających ze środowiska zewnętrznego i z wewnątrz organizmu, przy udziale wyspecjalizowanych narządów czym jest.
 • Co to jest znakowane związki Definicja związki chemiczne zawierające w swojej strukturze jeden albo więcej izotopów danego pierwiastka, które pozwalają śledzić ich drogę w ogólnym metabolizmie co to jest.
 • Co to jest zoocenoza Definicja wielogatunkowy zespół zwierząt zamieszkujących dany region (przestrzeń) i wzajemnie oddziaływających na siebie. Jest składnikiem biocenozy, którą tworzą definicja.
 • Co to jest zoonozy Definicja dolegliwości zwierząt przenoszone na ludzi, na przykład wąglik u bydła, nosacizna u koni, wścieklizna u ssaków, papuzica u ptaków, toksokaroza u psów co znaczy.
 • Co to jest zorza polarna Definicja świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej występujące w strefach podbiegunowych. Pojawia się w formie kolorowych łuków, promieni, pasm, serpentyn, zazwyczaj słownik.
 • Co to jest zrównoważony rozwój Definicja postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i znaczenie.
 • Co to jest zwapnienie Definicja mechanizm odkładania się soli wapnia w tkankach organizmu. W stanach chorobowych wapń odkłada się w tkankach miękkich, na przykład w płucach w miejscach po czym jest.
 • Co to jest związki pozapokarmowe Definicja pozapokarmowe, związki paratroficzne wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu co to jest.
 • Co to jest zwierzęta egzotermiczne Definicja egzotermiczne, zwierzęta zmiennocieplne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich definicja.
 • Co to jest zwierzęta społeczne Definicja gatunki zwierząt żyjących w zorganizowanych ekipach, które cechują się podporządkowaniem swojej działalności biznesom ekipy, na przykład mrówki, pszczoły co znaczy.
 • Co to jest zwierzęta stałocieplne Definicja stałocieplne, zwierzęta endotermiczne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe słownik.
 • Co to jest zwierzęta synantropijne Definicja synantropijne zwierzęta nieoswojone i niehodowane poprzez człowieka, lecz powiązane z jego siedliskiem i działalnością. Należą do nich: owady (wszy, pchły znaczenie.
 • Co to jest zwierzęta zmiennocieplne Definicja zmiennocieplne, zwierzęta egzotermiczne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich czym jest.
 • Co to jest żelazo Definicja pierwiastek chemiczny VIII ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 26 i masie atomowej 55.85. Jest metalem ciężkim niezbyt twardym i ciągliwym o gęstości co to jest.
 • Co to jest żer regeneracyjny Definicja żer nie wszystkich chrząszczy następujący po zniesieniu jaj (samice) albo po kopulacji (samce), na przykład larwy cetyńca drążą chodniki pod korą i uszkadzają definicja.
 • Co to jest żeremie Definicja bobra zbudowane z drzew, gałęzi, trawy, mchu oblepionych mułem. To jest budowla nawodna mieszczące komorę mieszkalną z wejściem schowanym pod wodą. Osiąga ona co znaczy.
 • Co to jest żywice Definicja bezpostaciowe substancje organiczne o różnym składzie chemicznym, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych albo kompletnie nierozpuszczalne i nietopliwe słownik.
 • Co to jest żywiciel Definicja żywy (roślinny albo zwierzęcy) stanowiący przedmiot pozyskania pokarmu dla innych gatunków (pasożytów). Żyją one na powierzchni żywiciela (na przykład pchły znaczenie.
 • Co to jest żywiciel ostateczny Definicja organizm, gdzie bytują i rozmnażają się płciowo dojrzałe postacie pasożyta. Odpowiednikiem żywiciela ostatecznego jest tasiemiec uzbrojony. Człowiek zaraża czym jest.
 • Co to jest żywiciel pośredni Definicja organizm, gdzie przebywają i namnażają się bezpłciowo larwy tego pasożyta, na przykład larwa tasiemca uzbrojonego w organizmie świni. Larwa onkosfera wydostaje co to jest.
 • Co to jest żyzność Definicja glebie albo w wodzie dostępnych dla roślin związków pokarmowych (biogenów), raczej azotanów, jonów amonowych, fosforanów, siarczanów jonów potasy, wapnia definicja.
 • Co to jest zapach Definicja zapach cecha ciał albo substancji rozpoznawalna węchem, na przykład zapach kwiatów, amoniaku co znaczy.
 • Co to jest zapalić Definicja zapalić doprowadzić materiały albo substancje do takiej temp., by nastąpiło ich palenie się słownik.
 • Co to jest zapłodnienie Definicja mechanizm łączenia się komórki jajowej (gamety żeńskiej) z plemnikiem (gameta męska) kierujący do stworzenia zygoty, z której rozwija się nowy osobnik znaczenie.
 • Co to jest zarodek Definicja organizm zwierzęcy będący w fazie rozwoju pomiędzy zygotą a wykluciem z jaja albo urodzeniem;2) młody organizm roślinny we wczesnej fazie rozwoju, który czym jest.
 • Co to jest zioła Definicja rośliny rośliny, których nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl co to jest.
 • Co to jest zachwaszczenie Definicja zachwaszczenie intensywne wystąpienie na glebie uciążliwych chwastów, które utrudniają uprawę gleby i wegetację roślin uprawnych definicja.
 • Co to jest Zn Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65.37. Metal o barwie niebieskobiałej, kruchy, łatwo co znaczy.
 • Co to jest zmęczenie Definicja zmniejszonej aktywności organizmu (narządów, tkanek), spowodowany nadmiernym jego przeciążeniem fizycznym (zaburzenie krążenia, niedostatek tlenu w tkankach) i słownik.
 • Co to jest żwir Definicja żwir skała osadowa składająca się z ziaren o średnicy 2-20 mm znaczenie.
 • Co to jest źródło Definicja źródło wypływ wody podziemnej na powierzchnię gruntu czym jest.
 • Co to jest Z Definicja Z, liczba atomowa liczba protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym co to jest.
 • Co to jest zniekształcenie Definicja zniekształcenie zmiana postaci, kształtu; deformacja definicja.
 • Co to jest zatężenie Definicja zatężenie mechanizm kierujący do wzrostu stężenia roztworu przez odparowanie z niego cieczy co znaczy.
 • Co to jest zoofagi Definicja drapieżne i pasożytnicze, których źródłem pokarmu są wyłącznie inne żywe organizmy zwierzęce. Są konsumentami drugiego albo dalszych rzędów w łańcuchu słownik.
 • Co to jest zalążnia Definicja zalążnia dolna, rozszerzona część słupka kwiatowego zawierająca w swym wnętrzu zalążki znaczenie.
 • Co to jest zanieczyszczenie pierwotne Definicja pierwotne zanieczyszczenie bezpośrednio emitowane ze źródła, na przykład emisja gazów spalinowych (CO2, SO2) i pyłów do atmosfery w trakcie spalania węgla czym jest.
 • Co to jest zgrupowanie Definicja zgrupowanie zespół różnych gatunków zwierząt zamieszkujących dany biotop wzajemnie oddziaływających na siebie, na przykład ptaki lasu iglastego co to jest.
 • Co to jest Zielone Płuca Polski Definicja Polski region północno-wschodniej części Polski (woj. warmińsko-mazurskie), objęty kompleksową ochroną środowiska naturalnego. Na tym terenie planuje się definicja.
 • Co to jest zbiorowisko Definicja zbiorowisko ugrupowanie różnych gatunków zwierząt albo roślin występujących w danym ekosystemie, na przykład w jeziorze, lesie co znaczy.
 • Co to jest zgorzel Definicja zgorzel mechanizm gnilny tkanki albo narządu spowodowany brakiem dopływu krwi wskutek uszkodzenia mechanicznego tkanki (naczyń) albo poprzez bakterie gnilne słownik.
 • Co to jest zimowanie Definicja spowolnienie mechanizmów życiowych w przyrodzie powiązane z obniżeniem temp. w momencie zimowym, gdzie rośliny zapadają w stan spoczynku, a zwierzęta w stan znaczenie.
 • Co to jest zabudowa biologiczna Definicja zabudowa biologiczna zespół odpowiedniej roślinności dla ochrony brzegów rzek, mórz i tym podobne przed ich podmywaniem czym jest.
 • Co to jest zachmurzenie Definicja zasłonięcie nieba poprzez chmury. Rozmiar zachmurzenia jest ustalana zazwyczaj w skali 0-8, na przykład 7 znaczy, iż niebo jest pokryte w 7/8 chmurami co to jest.
 • Co to jest zasoby przyrody, zasoby środowiska Definicja zasoby środowiska dodać: Do zasobów naturalnych zalicza się także przedmioty środowiska wpływające na postęp duchowy i estetyczny człowieka, na przykład urocze definicja.
 • Co to jest znakowanie zwierząt Definicja sposób identyfikacji ustalonych osobników, użytkowana w celu badania wieku zwierząt, ich wędrówek i tym podobne Stosuje się zwyczajne i radioaktywne obrączki co znaczy.
 • Co to jest zamrażarka Definicja zamrażarka urządzenie wykorzystywane do zamrażania produktów żywnościowych i przechowywania ich poprzez długi moment w niskich temperaturach słownik.
 • Co to jest zatyczka Definicja zatyczka stożkowe ciało wykorzystywane do zamykania otworu w rurce, kolbie albo butelce znaczenie.
 • Co to jest zraszanie Definicja zraszanie skrapianie cieczą czym jest.
 • Co to jest zespół konkurencyjny Definicja konkurencyjny populacje zwierząt występujących na tym samym terenie, które konkurują pomiędzy sobą o zasoby środowiska. Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu co to jest.
 • Co to jest zalesianie Definicja zalesianie zagospodarowanie terenów pozarolnych uprawą leśną definicja.
 • Co to jest zarodnia Definicja zarodnia, sporangium organ rozrodczy wytwarzający zarodniki (komórki rozrodcze), które biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym co znaczy.
 • Co to jest zadarnienie Definicja zadarnienie warstwa gleby pokryta roślinami torfiastymi słownik.
 • Co to jest źdźbło Definicja źdźbło łodyga traw w formie rurki podzielonej międzywęźlami znaczenie.
 • Co to jest zagroda Definicja budynków mieszkalnych i gospodarczych (na przykład stajnia, stodoła, garaż i tym podobne), stanowiący podstawę działalności indywidualnego gospodarstwa rolnego czym jest.
 • Co to jest zalew Definicja zalew zatoka odgrodzona mierzeją od pełnego morza co to jest.
 • Co to jest zlewka Definicja zlewka cylindryczne naczynie szklane użytkowane do przechowywania i ogrzewania cieczy w laboratoriach chemicznych definicja.
 • Co to jest zwietrzelina Definicja zwietrzelina wytwór rozkładu skał pod wpływem działania czynników atmosferycznych (wody, temp co znaczy.
 • Co to jest zaćmienie Definicja zasłonięcie części albo całej tarczy widocznego (obserwowanego) ciała niebieskiego poprzez inne ciało niebieskie, na przykład zaćmienie Słońca, Księżyca słownik.
 • Co to jest zadrzewianie Definicja pojedyncze krzewy i drzewa, które występują poza lasem i terenami zieleni miejskiej. Występują pomiędzy innymi przy drogach, ciekach wodnych, wokół oczek znaczenie.
 • Co to jest zagęszczanie gatunków Definicja gatunków liczba osobników danego gatunku przypadająca na ustalona jednostkę przestrzeni, na przykład powierzchni (300 dębów/ha) albo objętości (1 mln czym jest.
 • Co to jest zagęszczenie ekologiczne Definicja ekologiczne parametr wyrażający liczbę osobników przypadających na jednostkę powierzchni środowiska nadającego się do rozwoju danej populacji. To jest parametr co to jest.
 • Co to jest zależności wewnątrzgatunkowe Definicja wewnątrzgatunkowe wzajemne wpływ osobników tego samego gatunku. Mogą mieć charakter przeciwdziałania albo współdziałania. Np. zacienienie jednego osobnika definicja.
 • Co to jest załamanie Definicja załamanie, refrakcja zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej po przejściu z jednego ośrodka do drugiego co znaczy.
 • Co to jest zanieczyszczenie powietrza Definicja powietrza wprowadzanie do atmosfery sporych ilości dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu w trakcie spalania paliw kopalnych (ropy naftowej słownik.
 • Co to jest zapadlisko Definicja zapadlisko spory, zagłębiony region, otoczony uskokami, powstały w rezultacie oberwania się stropu komory jaskini, kopalni itp znaczenie.
 • Co to jest zapasowe substancje Definicja związki organiczne kumulowane w tkankach roślinnych i zwierzęcych, które są używane jako źródło energii w trakcie niedoboru substancji pokarmowych w czym jest.
 • Co to jest zaplemnienie Definicja mechanizm wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy (poprzez samca w trakcie kopulacji albo inseminatora) albo zbliżanie się plemników do komórek jajowych co to jest.
 • Co to jest zapylenie atmosfery Definicja wprowadzenie do atmosfery pyłów pochodzących z mechanizmów technologicznych (toksyczne związki arsenu, kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i rtęci) i geologicznych definicja.
 • Co to jest zasada zachowania obiegu materii i energii Definicja obiegu materii i energii równowaga w przepływie materii i energii między organizmami. Brak jednego z ogniw w spowoduje zahamowanie krążenia i załamania co znaczy.
 • Co to jest zasobnik Definicja zasobnik, kontener szczególne opakowanie do przechowywania i transportu preparatów promieniotwórczych słownik.
 • Co to jest zasoby nieodnawialne Definicja zasoby nieodnawialne zasoby istniejące na Ziemi w ograniczonych ilościach, które mogą być użyte poprzez człowieka jeden raz, na przykład paliwa kopalne znaczenie.
 • Co to jest zasoby odnawialne Definicja zasoby, złoża, źródła niewyczerpujące się w trakcie eksploatacji, na przykład energia Słońca, wiatru, pływów morskich, rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane itp czym jest.
 • Co to jest zatrucie środowiskowe Definicja środowiskowe dolegliwość spowodowana poprzez substancje szkodliwe (chemiczne, toksyny bakteryjne, mikroorganizmy żywe), które wniknęły do organizmu przy co to jest.
 • Co to jest zawór Definicja zawór urządzenie wykorzystywane do kontrolowanego przepływu cieczy albo gazu poprzez rurę definicja.
 • Co to jest ziółka Definicja mieszanki rozdrobnione rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne co znaczy.
 • Co to jest zjawisko krzepnięcia Definicja krzepnięcia przemiana fazowa ciał krystalicznych polegająca na gwałtownej zmianie struktury wewnętrznej ciała, połączona z tworzeniem się sieci krystalicznej słownik.
 • Co to jest złudzenie optyczne Definicja spostrzeżenie wzrokowe przypisujące oglądanemu przedmiotowi własności, których w rzeczywistości nie posiada. Wynika to z niedoskonałości oka, metody znaczenie.
 • Co to jest zmiennożywność Definicja miksotrofia umiejętność organizmu, polegająca na zmianie metody odżywiania z samożywnego na odżywianie cudzożywne albo odwrotnie, uwarunkowana stanem czym jest.
 • Co to jest zoochoria Definicja rozsiewanie zarodników, przetrwalników, nasion, owoców, bulw (diaspor) poprzez zwierzęta i ludzi, na przykład przenoszone w przewodzie pokarmowym nasiona co to jest.
 • Co to jest zoomasa Definicja zwierząt, jest to masa materii zawartej w żywych organizmach zwierzęcych. Biomasę dzieli się ją na: fitomasę (biomasę roślin); zoomasę; biomasę mikroorganizmów definicja.
 • Co to jest zooplankton Definicja organizmy zwierzęce unoszące się w wodzie, na przykład pierwotniaki, drobne skorupiaki, jaja ryb, larwy różnych zwierząt wodnych i tym podobne Są organizmami co znaczy.
 • Co to jest zwierzęta endotermiczne Definicja endotermiczne, zwierzęta stałocieplne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe słownik.
 • Co to jest żel Definicja substancja powstała z ciekłego (gazowego) roztworu koloidalnego (zolu) w rezultacie zgęstnienia płynu. Cząstki koloidalne żelu łączą się, tworząc długie nitki znaczenie.
 • Co to jest żelatyna Definicja powstająca w trakcie długotrwałego gotowania kolagenu (zwierzęcego białka prostego występującego w skórze, chrząstce, w tkance łącznej). W temp. ponad 45°C czym jest.
 • Co to jest źródło termalne, cieplica Definicja cieplica źródło, z którego wypływa woda o temp. wyższej od średniej rocznej temp. powietrza na danym obszarze albo wyższej niż 20°C. Wody termalne występują na co to jest.
 • Co to jest żołądek Definicja najszerszy odcinek przewodu pokarmowego wykorzystywany jako przejściowy zbiornik pokarmu i miejsce jego częściowego trawienia. Żołądek człowieka leży w lewym definicja.
 • Co to jest żyworodność Definicja rozrodu nie wszystkich zwierząt, który bazuje na rozwoju komórek jajowych w organizmie matki, skąd zarodek czerpie substancje odżywcze. Typowy dla ssaków co znaczy.
 • Co to jest zniekształcenie sygnału Definicja zniekształcenie sygnału skażenie sygnału użytecznego niepożądanym sygnałem zewnętrznym słownik.
 • Co to jest zarodniki Definicja zarodniki, duży komórki rozrodcze, produkowane w zarodni, wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych, na przykład grzyby, mchy, paprocie znaczenie.
 • Co to jest złoże Definicja złoże naturalne skupienie minerałów w ziemi, na przykład węgla, ropy, rudy czym jest.
 • Co to jest zanieczyszczenie wody Definicja zanieczyszczenie wody wprowadzenie do rzek, jezior i oceanów odpadów i cieków pochodzenia przemysłowego, rolniczego albo komunalnego co to jest.
 • Co to jest zooplastyka Definicja zooplastyka edukacja zajmująca się przeszczepianiem tkanek zwierzęcych na organizm człowieka definicja.
 • Co to jest zasolenie wód Definicja znaczna koncentracja soli chlorków i siarczanów rozpuszczonych w wodzie, pochodzących ze ścieków przemysłowych, ścieków komunalnych, z nawożenia sztucznego co znaczy.
 • Co to jest związki aromatyczne Definicja związki aromatyczne benzen i jego pochodne słownik.
 • Co to jest związki nienasycone Definicja związki nienasycone związki chemiczne z występującymi parami atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym albo potrójnym znaczenie.
 • Co to jest żaroodporność Definicja żaroodporność cecha materiału cechująca się jego odpornością na działanie wysokiej temp czym jest.
 • Co to jest żelazostopy Definicja użytkowane przy produkcji stali i w odlewniach żeliwa. Żelazostopy wytwarzane są sposobem elektrotermiczną w piecach elektrycznych łukowo-oporowych z co to jest.
 • Co to jest żer uzupełniający Definicja żer uzupełniający żer młodych chrząszczy trwający do osiągnięcia dojrzałości płciowej, na przykład cetyniec (imago definicja.
 • Co to jest żyły Definicja żyły naczynia kierujące do serca zużytą krew z całego organizmu. Są one wyposażone w zastawki, zapobiegające cofaniu się krwi co znaczy.
 • Co to jest żywice epoksydowe Definicja żywice syntetyczne chemoutwardzalne, które otrzymuje się poprzez polikondensację dwufenoli z epichlorohydryną albo innymi związkami epoksydowymi. Użytkowane są słownik.
 • Co to jest źródło limnokreniczne Definicja źródło limnokreniczne nieckowate, piaszczyste albo kuliste zagłębienie terenu, do którego woda wypływa od dołu i przelewa się znaczenie.
 • Co to jest źródło reokreniczne Definicja źródło reokreniczne bezpośredni ciek o szybkim prądzie wypływający z warstw geologicznych, którego dno jest kamieniste albo piaszczyste czym jest.
 • Co to jest zawiązek Definicja zawiązek komórka albo ekipa komórek, z której powstaje nowy organ rośliny, na przykład liść, kwiat, pęd co to jest.
 • Co to jest zawiesina Definicja zawiesina układ niejednorodny, gdzie bardzo drobne cząstki substancji stałej zawieszone są w cieczy albo w gazie definicja.
 • Co to jest zjawisko Definicja zdarzenie fakt, zjawisko; ukazanie się czegoś co znaczy.
 • Co to jest zjawisko Tyndalla Definicja zdarzenie Tyndalla rozproszenie światła w trakcie przechodzenia poprzez ośrodek zawierający zawiesinę cząstek innego materiału słownik.
 • Co to jest zlewisko Definicja zlewisko teren, z którego wody spływają do morza albo oceanu znaczenie.
 • Co to jest zootomia Definicja zootomia edukacja zajmująca się sposobami selekcji zwierząt czym jest.
 • Co to jest zielona szkoła Definicja zielona szkoła zajęcia szkolne odbywające się w plenerze. Jej celem jest wychowanie człowieka wrażliwego na problemy przyrody i szanującego jej prawa co to jest.
 • Co to jest związek Definicja związek relacja rzeczy, zjawisk łączących się ze sobą, wpływających, oddziaływających na siebie; łączność, powiązanie, zależność definicja.
 • Co to jest zależności międzygatunkowe Definicja międzygatunkowe różnorodne powiązanie zachodzące między dwoma albo kilkoma gatunkami, wpływające korzystnie lub negatywnie na życie i postęp tych gatunków co znaczy.
 • Co to jest zanieczyszczenie lądów Definicja zanieczyszczenie lądów składowanie w środowisku lądowym odpadów przemysłowych, komunalnych i pokopalnianych i kumulacja w glebie środków ochrony roślin słownik.
 • Co to jest zoosfera Definicja biosfery, gdzie żyją zwierzęta. Rozciąga się w głąb ziemi i do kilku kilometrów w atmosferze ziemskiej. Zoosfera i fitosfera, a również strefa życia człowieka znaczenie.
 • Co to jest związki paratroficzne Definicja paratroficzne, związki pozapokarmowe wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu czym jest.
 • Co to jest zagniwanie Definicja zagniwanie niekontrolowany mechanizm rozkładu substancji organicznej w uwarunkowaniach beztlenowych co to jest.
 • Co to jest zatoka Definicja zatoka część morza albo jeziora z trzech stron otoczona lądem definicja.
 • Co to jest zwilżanie Definicja zwilżanie przyleganie cieczy do ciała stałego co znaczy.
 • Co to jest zagon Definicja zagon wąski, długi pas gleby ograniczony bruzdami słownik.
 • Co to jest zakwaszenie środowiska Definicja środowiska przyrost kwasowości wód i gleby spowodowany zanieczyszczeniem atmosfery dwutlenkiem siarki SO2, tlenkami azotu NxOy i tlenkami węgla. Łączą się one znaczenie.
 • Co to jest zakwit Definicja przyrost populacji glonów (zielenic, okrzemek, sinic i bakterii) w zbiornikach wodnych, wywołany nadmiarem składników pokarmowych, w szczególności azotu i czym jest.
 • Co to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Definicja krajobrazowy region wyznaczony opierając się na ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) w celu ochrony co to jest.
 • Co to jest złom Definicja złom odpad metalowy albo element zużyty, który można przetworzyć definicja.
 • Co to jest związki alifatyczne Definicja związki alifatyczne związki organiczne, gdzie atomy węgla, łącząc się kolejno z sobą, tworzą łańcuch otwarty, na przykład - CH3 - CH2 - CH2 - CH3 co znaczy.
 • Co to jest zagęszczenie populacji Definicja populacji liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni albo objętości zajmowanej poprzez ustaloną populację organizmów żywych. Zagęszczenie słownik.
 • Co to jest zymogeny glebowe Definicja mikroflora okresowo wprowadzana do gleby, której postęp uzależniony jest od dopływu z zewnątrz świeżej materii organicznej i produktów rozkładu próchnicy znaczenie.
 • Co to jest zakres tolerancji Definicja zakres tolerancji przedział wartości danego czynnika środowiskowego (na przykład temp., wilgotność) pozwalający na rozród i życie organizmu żywego czym jest.
 • Co to jest zwierzę Definicja jednokomórkowy albo wielokomórkowy cudzożywny, o ograniczonym wzroście, odznaczający się zdolnością ruchu. Ich masa ciała zawiera się od milionowych części co to jest.
 • Co to jest zasoby przyrody Definicja składniki materii i energii używane dla potrzeb człowieka. Odznacza się zasoby odnawialne (wiatr, woda) i zasoby nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa definicja.
 • Co to jest zasoby wodne Definicja wód powierzchniowych i podziemnych, które występują na ustalonym obszarze Ziemi. Przy ocenie zasobu wodnego jeziora (małej zlewni) przyjmuje się czynną co znaczy.
 • Co to jest ziołolecznictwo Definicja ziołolecznictwo, fitoterapia leczenie chorób wyciągami z ziół, świeżymi ziołami słownik.
 • Co to jest zmiennocieplność Definicja poikilotermia cecha fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w znaczenie.
 • Co to jest zagęszczenie osadu Definicja zagęszczenie osadu mechanizm zmniejszania zawartości wody w osadzie do ok. 20 czym jest.
 • Co to jest zoogeografia Definicja edukacja z pogranicza biologii i geografii, zajmująca się rozmieszczeniem przestrzennym zwierząt, ich związkami genetycznymi w rozsiedleniu poszczególnych grup co to jest.
 • Co to jest zamrażać Definicja zamrażać przeprowadzać ciecz w ciało stałe przez obniżenie jej temp definicja.
 • Co to jest żniwa Definicja żniwa zestaw zbóż co znaczy.
 • Co to jest zrozumiałość Definicja zrozumiałość kryterium jasności poprawnego zrozumienia przekazywanych przedmiotów lingwistycznych mowy (wyrazów, zdań słownik.
 • Co to jest zboczenie Definicja zboczenie, deklinacja kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi znaczenie.
 • Co to jest żer Definicja żer pożywienie zdobywane poprzez zwierzęta czym jest.
 • Co to jest zbiornik Definicja zbiornik pojemnik do gromadzenia ciał stałych, cieczy albo gazu co to jest.
 • Co to jest zboże Definicja zboże ogólna nazwa roślin, które uprawiamy na ziarno i słomę definicja.
 • Co to jest zwierzęta amonioteliczne Definicja zwierzęta amonioteliczne zwierzęta, u których wytworem przemiany azotowej jest amoniak co znaczy.
 • Co to jest życie Definicja organizmu, gdzie zachodzą ciągłe biochemiczne mechanizmy przemiany materii i energii, połączone z jej zamianą z otoczeniem. Cechami życia są: rozmnażanie słownik.
 • Co to jest zrzut ścieków Definicja zrzut ścieków odprowadzenie ścieków do odbiornika, którym przeważnie jest rzeka znaczenie.
 • Co to jest związek chemiczny Definicja jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów. Powstaje w trakcie reakcji chemicznej czym jest.
 • Co to jest zasady Definicja zasady, prawa prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy co to jest.
 • Co to jest zmarszczki eoliczne Definicja zmarszczki eoliczne, rippelmarki drobne fałdki na powierzchni lotnych piasków wydmowych. Powstają pod wpływem wiatru definicja.
 • Co to jest zol Definicja zol rozproszone w cieczy stałe cząstki koloidalne. Zole przechodzą poprzez bibułę filtracyjną, lecz nie przechodzą poprzez błony półprzepuszczalne co znaczy.
 • Co to jest zygota Definicja zygota komórka początkująca nowy organizm, powstała z połączenia się gamety żeńskiej (komórki jajowej) z męską (plemnikiem słownik.
 • Co to jest zymaza Definicja zymaza zespół enzymów drożdży katalizujących fermentację alkoholową. Pod ich wpływem cukry łatwe ulegają przemianie na alkohol i dwutlenek węgla znaczenie.
 • Co to jest żużel Definicja żużel wytwór uboczny mechanizmów hutniczych, stanowiący składniki mineralne (na przykład popioły), pływający po powierzchni roztopionego metalu jako szumowina czym jest.
 • Co to jest żwirownia Definicja żwirownia odkrywkowa kopalnia żwiru co to jest.
 • Co to jest zielne rośliny Definicja zioła rośliny, których nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl definicja.
 • Co to jest zmianowanie Definicja zmianowanie naprzemienna uprawa różnych roślin, w celu powstania najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju co znaczy.
 • Co to jest zootechnika Definicja zootechnika edukacja zajmująca się racjonalną hodowlą zwierząt domowych słownik.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel, Zymaza, Zygota, Zol, Zmarszczki Eoliczne, Zasady, Związek Chemiczny, Zrzut Ścieków, Życie co to znaczy.

Słownik Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel co to jest.