Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel, Zymaza, Zygota, Zol, Zmarszczki.
zootechnika zmianowanie co to jest

Definicje fizyka na Z

 • Co to jest źródlisko Definicja źródlisko zespół źródeł zgrupowanych blisko siebie
 • Co to jest zrąb Definicja zrąb wycięta powierzchnia lasu
 • Co to jest ziarno Definicja albo bryłkowatej widoczne gołym okiem (na przykład ziarno piasku, minerału);2) nasienie rośliny (na przykład żyta, fasoli, gorczycy
 • Co to jest zagajnik Definicja zagajnik kolokwialna nazwa młodego lasu (młodnika) o niewielkiej powierzchni
 • Co to jest zalążek Definicja zalążek twór, gdzie powstaje gameta kobieca, przekształcająca się po uprzednim zapłodnieniu w nasienie rośliny
 • Co to jest zaciskacz Definicja zaciskacz urządzenie wykorzystywane do zatrzymywania przepływu płynu w rezultacie zaciśnięcia rurki (węża
 • Co to jest zamrażanie Definicja produktów żywnościowych przez zahamowanie mechanizmów biologicznych, który bazuje na gwałtownym oziębieniu ich do temp. - 30°C
 • Co to jest znormalizowany Definicja znormalizowany objęty umową
 • Co to jest zabiegi agrotechniczne Definicja powiązane z uprawą gleby, na przykład spulchnianie, orka, niszczenie chwastów, równanie powierzchni gleby itp
 • Co to jest zadrzewianie śródpolne Definicja krajobrazu rolniczego tworzony poprzez człowieka w celu ograniczenia erozji gleby. Powstaje w rezultacie kolonizacji terenów poprzez drzewa
 • Co to jest zanieczyszczanie wtórne Definicja zanieczyszczenia powstające w atmosferze w konsekwencji chemicznych albo fizycznych przemian zanieczyszczeń pierwotnych albo innych
 • Co to jest zanieczyszczenie Definicja wprowadzona poprzez człowieka bezpośrednio albo pośrednio do otaczającego powietrza, która może najprawdopodobniej mieć szkodliwy wpływ na
 • Co to jest zanieczyszczenie promieniotwórcze Definicja wprowadzenie do środowiska substancji promieniotwórczych. Źródłami zanieczyszczenia są wybuchy jądrowe, produkcja paliw jądrowych, odpady
 • Co to jest zapałki Definicja drewniane, których jeden koniec skończony jest główką ze specjalnej masy łatwo palnej, w skład której wchodzi siarczek antymonu Sb2S5 albo
 • Co to jest zapylanie Definicja przenoszeniu pyłku z pręcika na znamię słupka (u okrytozalążkowych) albo zalążek (u nagozalążkowych). Występuje samopylność i obcopylność
 • Co to jest zaraza Definicja zaraza dolegliwość nie wszystkich roślin spowodowana grzybami, powodująca porażenie liści, na przykład zaraza ziemniaczana
 • Co to jest zasada Definicja cząsteczki składają się z atomu pierwiastka metalicznego i z gatunku wodorotlenowej; zasada reaguje z kwasem, tworząc sól i wodę;2) teza
 • Co to jest zbiór Definicja tematycznie powiązany zbiór informacji zapisanej w pamięci zewnętrznej (na przykład dyskietkowej) komputera. Plik złożona jest z rekordów
 • Co to jest zasada Gausego Definicja wypierania, wg której dwa pokrewne gatunki (populacje) o podobnych wymaganiach nie mogą zamieszkiwać tej samej niszy ekologicznej. W
 • Co to jest zasady termodynamiki Definicja fundamentalne prawa termodynamiki:1) I zasada - wzrost energii wewnętrznej w jakimkolwiek procesie układu zamkniętego jest równa sumie
 • Co to jest zasady zachowania Definicja całkowita wartość pewnej wielkości fizycznej w układzie, na przykład masy, energii albo ładunku elektrycznego, pozostaje stała, pomimo
 • Co to jest zasiedlanie Definicja poprzez organizmy żywe terenu, gdzie przedtem nie występowały. Zasiedlane mogą być tereny dziewicze albo częściowo zajęte poprzez inne
 • Co to jest zasięg Definicja gatunek roślin albo zwierząt. W sensie wyróżniającym w relacji do innych gatunków zasięg gatunku ma tę samą rangę, jak właściwości
 • Co to jest zasięg promieniowania Definicja charakteryzujący dany rodzaj promieniowania jonizującego, określany w jednostkach długości. Zależy od rodzaju ośrodka, prędkości i energii
 • Co to jest zbiornik retencyjny Definicja zbiornik retencyjny sztuczny zbiornik wodny utworzony na cieku poprzez zbudowanie na nim zapory. Służy do regulowania odpływu wody ze zlewni
 • Co to jest zbiorowisko roślinne Definicja ustalonym wyglądzie i składzie gatunkowym. Tworzą je rośliny mające podobne wymogi glebowe, klimatyczne i inne impulsy abiotyczne
 • Co to jest zdolność absorpcyjna Definicja fizyczna charakteryzująca umiejętność ośrodka do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego. Definiuje się ją jako relacja strumienia
 • Co to jest zdolność akomodacyjna oka Definicja soczewki oka pozwalająca na powstawanie na siatkówce oka obrazów elementów, znajdujących się w różnej odległości od niego. Akomodacja
 • Co to jest zdrowa żywność Definicja udziału środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, regulatorów wzrostu roślin i biologicznie czynnych dodatków paszowych
 • Co to jest zespół roślinny Definicja roślinnego o charakterystycznym składzie gatunkowym. Faktorem kształtującym zespół roślinny jest konkurencja pomiędzy gatunkami i
 • Co to jest ziołowe mieszanki Definicja rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne
 • Co to jest zjadliwość zarazka Definicja całokształt cech drobnoustroju działającego szkodliwie na organizm, łącznie z wywołaniem stanu chorobowego; miarą zjadliwości zarazka jest
 • Co to jest zlewnia Definicja zlewnia region, z którego wszystkie wody (powierzchniowe i podziemne) spływają do jednego zbiornika wodnego, na przykład rzeki albo jeziora
 • Co to jest złudzenie Definicja spostrzeżenie spowodowane utrudnionymi uwarunkowaniami spostrzeżenia albo specyficznymi właściwościami elementów
 • Co to jest zmienność Definicja zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na
 • Co to jest zmysł Definicja rejestrowania i analizowania bodźców, docierających ze środowiska zewnętrznego i z wewnątrz organizmu, przy udziale wyspecjalizowanych
 • Co to jest znakowane związki Definicja zawierające w swojej strukturze jeden albo więcej izotopów danego pierwiastka, które pozwalają śledzić ich drogę w ogólnym metabolizmie
 • Co to jest zoocenoza Definicja zwierząt zamieszkujących dany region (przestrzeń) i wzajemnie oddziaływających na siebie. Jest składnikiem biocenozy, którą tworzą
 • Co to jest zoonozy Definicja przenoszone na ludzi, na przykład wąglik u bydła, nosacizna u koni, wścieklizna u ssaków, papuzica u ptaków, toksokaroza u psów
 • Co to jest zorza polarna Definicja atmosfery ziemskiej występujące w strefach podbiegunowych. Pojawia się w formie kolorowych łuków, promieni, pasm, serpentyn, zazwyczaj
 • Co to jest zrównoważony rozwój Definicja gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej
 • Co to jest zwapnienie Definicja soli wapnia w tkankach organizmu. W stanach chorobowych wapń odkłada się w tkankach miękkich, na przykład w płucach w miejscach po
 • Co to jest związki pozapokarmowe Definicja paratroficzne wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu
 • Co to jest zwierzęta egzotermiczne Definicja zmiennocieplne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich bezkręgowce
 • Co to jest zwierzęta społeczne Definicja żyjących w zorganizowanych ekipach, które cechują się podporządkowaniem swojej działalności biznesom ekipy, na przykład mrówki, pszczoły
 • Co to jest zwierzęta stałocieplne Definicja endotermiczne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe i
 • Co to jest zwierzęta synantropijne Definicja nieoswojone i niehodowane poprzez człowieka, lecz powiązane z jego siedliskiem i działalnością. Należą do nich: owady (wszy, pchły, mole
 • Co to jest zwierzęta zmiennocieplne Definicja egzotermiczne zwierzęta o zmiennej wewnętrznej temp. ciała, która wymienia się wraz ze zmianą temp. otoczenia. Należą do nich bezkręgowce
 • Co to jest żelazo Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 26 i masie atomowej 55.85. Jest metalem ciężkim niezbyt twardym i ciągliwym o gęstości = 7.86
 • Co to jest żer regeneracyjny Definicja chrząszczy następujący po zniesieniu jaj (samice) albo po kopulacji (samce), na przykład larwy cetyńca drążą chodniki pod korą i uszkadzają
 • Co to jest żeremie Definicja drzew, gałęzi, trawy, mchu oblepionych mułem. To jest budowla nawodna mieszczące komorę mieszkalną z wejściem schowanym pod wodą. Osiąga
 • Co to jest żywice Definicja organiczne o różnym składzie chemicznym, rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych albo kompletnie nierozpuszczalne i nietopliwe
 • Co to jest żywiciel Definicja zwierzęcy) stanowiący przedmiot pozyskania pokarmu dla innych gatunków (pasożytów). Żyją one na powierzchni żywiciela (na przykład pchły
 • Co to jest żywiciel ostateczny Definicja bytują i rozmnażają się płciowo dojrzałe postacie pasożyta. Odpowiednikiem żywiciela ostatecznego jest tasiemiec uzbrojony. Człowiek zaraża
 • Co to jest żywiciel pośredni Definicja przebywają i namnażają się bezpłciowo larwy tego pasożyta, na przykład larwa tasiemca uzbrojonego w organizmie świni. Larwa onkosfera
 • Co to jest żyzność Definicja wodzie dostępnych dla roślin związków pokarmowych (biogenów), raczej azotanów, jonów amonowych, fosforanów, siarczanów jonów potasy, wapnia
 • Co to jest zapach Definicja zapach cecha ciał albo substancji rozpoznawalna węchem, na przykład zapach kwiatów, amoniaku
 • Co to jest zapalić Definicja zapalić doprowadzić materiały albo substancje do takiej temp., by nastąpiło ich palenie się
 • Co to jest zapłodnienie Definicja komórki jajowej (gamety żeńskiej) z plemnikiem (gameta męska) kierujący do stworzenia zygoty, z której rozwija się nowy osobnik
 • Co to jest zarodek Definicja będący w fazie rozwoju pomiędzy zygotą a wykluciem z jaja albo urodzeniem;2) młody organizm roślinny we wczesnej fazie rozwoju, który
 • Co to jest zioła Definicja nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl
 • Co to jest zachwaszczenie Definicja zachwaszczenie intensywne wystąpienie na glebie uciążliwych chwastów, które utrudniają uprawę gleby i wegetację roślin uprawnych
 • Co to jest Zn Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65.37. Metal o barwie niebieskobiałej, kruchy, łatwo
 • Co to jest zmęczenie Definicja organizmu (narządów, tkanek), spowodowany nadmiernym jego przeciążeniem fizycznym (zaburzenie krążenia, niedostatek tlenu w tkankach) i
 • Co to jest żwir Definicja żwir skała osadowa składająca się z ziaren o średnicy 2-20 mm
 • Co to jest źródło Definicja źródło wypływ wody podziemnej na powierzchnię gruntu
 • Co to jest Z Definicja jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym
 • Co to jest zniekształcenie Definicja zniekształcenie zmiana postaci, kształtu; deformacja
 • Co to jest zatężenie Definicja zatężenie mechanizm kierujący do wzrostu stężenia roztworu przez odparowanie z niego cieczy
 • Co to jest zoofagi Definicja pasożytnicze, których źródłem pokarmu są wyłącznie inne żywe organizmy zwierzęce. Są konsumentami drugiego albo dalszych rzędów w łańcuchu
 • Co to jest zalążnia Definicja zalążnia dolna, rozszerzona część słupka kwiatowego zawierająca w swym wnętrzu zalążki
 • Co to jest zanieczyszczenie pierwotne Definicja zanieczyszczenie bezpośrednio emitowane ze źródła, na przykład emisja gazów spalinowych (CO2, SO2) i pyłów do atmosfery w trakcie spalania
 • Co to jest zgrupowanie Definicja zwierząt zamieszkujących dany biotop wzajemnie oddziaływających na siebie, na przykład ptaki lasu iglastego
 • Co to jest Zielone Płuca Polski Definicja wschodniej części Polski (woj. warmińsko-mazurskie), objęty kompleksową ochroną środowiska naturalnego. Na tym terenie planuje się postęp
 • Co to jest zbiorowisko Definicja zbiorowisko ugrupowanie różnych gatunków zwierząt albo roślin występujących w danym ekosystemie, na przykład w jeziorze, lesie
 • Co to jest zgorzel Definicja narządu spowodowany brakiem dopływu krwi wskutek uszkodzenia mechanicznego tkanki (naczyń) albo poprzez bakterie gnilne
 • Co to jest zimowanie Definicja życiowych w przyrodzie powiązane z obniżeniem temp. w momencie zimowym, gdzie rośliny zapadają w stan spoczynku, a zwierzęta w stan snu
 • Co to jest zabudowa biologiczna Definicja zabudowa biologiczna zespół odpowiedniej roślinności dla ochrony brzegów rzek, mórz i tym podobne przed ich podmywaniem
 • Co to jest zachmurzenie Definicja chmury. Rozmiar zachmurzenia jest ustalana zazwyczaj w skali 0-8, na przykład 7 znaczy, iż niebo jest pokryte w 7/8 chmurami
 • Co to jest zasoby przyrody, zasoby środowiska Definicja dodać: Do zasobów naturalnych zalicza się także przedmioty środowiska wpływające na postęp duchowy i estetyczny człowieka, na przykład
 • Co to jest znakowanie zwierząt Definicja identyfikacji ustalonych osobników, użytkowana w celu badania wieku zwierząt, ich wędrówek i tym podobne Stosuje się zwyczajne i
 • Co to jest zamrażarka Definicja zamrażarka urządzenie wykorzystywane do zamrażania produktów żywnościowych i przechowywania ich poprzez długi moment w niskich temperaturach
 • Co to jest zatyczka Definicja zatyczka stożkowe ciało wykorzystywane do zamykania otworu w rurce, kolbie albo butelce
 • Co to jest zraszanie Definicja zraszanie skrapianie cieczą
 • Co to jest zespół konkurencyjny Definicja występujących na tym samym terenie, które konkurują pomiędzy sobą o zasoby środowiska. Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi
 • Co to jest zalesianie Definicja zalesianie zagospodarowanie terenów pozarolnych uprawą leśną
 • Co to jest zarodnia Definicja zarodnia, sporangium organ rozrodczy wytwarzający zarodniki (komórki rozrodcze), które biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym
 • Co to jest zadarnienie Definicja zadarnienie warstwa gleby pokryta roślinami torfiastymi
 • Co to jest źdźbło Definicja źdźbło łodyga traw w formie rurki podzielonej międzywęźlami
 • Co to jest zagroda Definicja gospodarczych (na przykład stajnia, stodoła, garaż i tym podobne), stanowiący podstawę działalności indywidualnego gospodarstwa rolnego
 • Co to jest zalew Definicja zalew zatoka odgrodzona mierzeją od pełnego morza
 • Co to jest zlewka Definicja zlewka cylindryczne naczynie szklane użytkowane do przechowywania i ogrzewania cieczy w laboratoriach chemicznych
 • Co to jest zwietrzelina Definicja zwietrzelina wytwór rozkładu skał pod wpływem działania czynników atmosferycznych (wody, temp
 • Co to jest zaćmienie Definicja tarczy widocznego (obserwowanego) ciała niebieskiego poprzez inne ciało niebieskie, na przykład zaćmienie Słońca, Księżyca
 • Co to jest zadrzewianie Definicja które występują poza lasem i terenami zieleni miejskiej. Występują pomiędzy innymi przy drogach, ciekach wodnych, wokół oczek wodnych i
 • Co to jest zagęszczanie gatunków Definicja danego gatunku przypadająca na ustalona jednostkę przestrzeni, na przykład powierzchni (300 dębów/ha) albo objętości (1 mln okrzemek/m3
 • Co to jest zagęszczenie ekologiczne Definicja wyrażający liczbę osobników przypadających na jednostkę powierzchni środowiska nadającego się do rozwoju danej populacji. To jest parametr
 • Co to jest zależności wewnątrzgatunkowe Definicja wpływ osobników tego samego gatunku. Mogą mieć charakter przeciwdziałania albo współdziałania. Np. zacienienie jednego osobnika rośliny
 • Co to jest załamanie Definicja załamanie, refrakcja zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej po przejściu z jednego ośrodka do drugiego
 • Co to jest zanieczyszczenie powietrza Definicja do atmosfery sporych ilości dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu w trakcie spalania paliw kopalnych (ropy naftowej
 • Co to jest zapadlisko Definicja zapadlisko spory, zagłębiony region, otoczony uskokami, powstały w rezultacie oberwania się stropu komory jaskini, kopalni itp
 • Co to jest zapasowe substancje Definicja kumulowane w tkankach roślinnych i zwierzęcych, które są używane jako źródło energii w trakcie niedoboru substancji pokarmowych w
 • Co to jest zaplemnienie Definicja plemników do dróg rodnych samicy (poprzez samca w trakcie kopulacji albo inseminatora) albo zbliżanie się plemników do komórek jajowych w
 • Co to jest zapylenie atmosfery Definicja atmosfery pyłów pochodzących z mechanizmów technologicznych (toksyczne związki arsenu, kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i rtęci) i
 • Co to jest zasada zachowania obiegu materii i energii Definicja energii równowaga w przepływie materii i energii między organizmami. Brak jednego z ogniw w spowoduje zahamowanie krążenia i załamania
 • Co to jest zasobnik Definicja zasobnik, kontener szczególne opakowanie do przechowywania i transportu preparatów promieniotwórczych
 • Co to jest zasoby nieodnawialne Definicja na Ziemi w ograniczonych ilościach, które mogą być użyte poprzez człowieka jeden raz, na przykład paliwa kopalne
 • Co to jest zasoby odnawialne Definicja niewyczerpujące się w trakcie eksploatacji, na przykład energia Słońca, wiatru, pływów morskich, rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane itp
 • Co to jest zatrucie środowiskowe Definicja spowodowana poprzez substancje szkodliwe (chemiczne, toksyny bakteryjne, mikroorganizmy żywe), które wniknęły do organizmu przy udziale
 • Co to jest zawór Definicja zawór urządzenie wykorzystywane do kontrolowanego przepływu cieczy albo gazu poprzez rurę
 • Co to jest ziółka Definicja rośliny zielne z dodatkiem substancji nieorganicznych, z których sporządza się wyciągi wodne (do picia, płukania, okładów i tym podobne
 • Co to jest zjawisko krzepnięcia Definicja ciał krystalicznych polegająca na gwałtownej zmianie struktury wewnętrznej ciała, połączona z tworzeniem się sieci krystalicznej
 • Co to jest złudzenie optyczne Definicja wzrokowe przypisujące oglądanemu przedmiotowi własności, których w rzeczywistości nie posiada. Wynika to z niedoskonałości oka, metody
 • Co to jest zmiennożywność Definicja organizmu, polegająca na zmianie metody odżywiania z samożywnego na odżywianie cudzożywne albo odwrotnie, uwarunkowana stanem środowiska
 • Co to jest zoochoria Definicja przetrwalników, nasion, owoców, bulw (diaspor) poprzez zwierzęta i ludzi, na przykład przenoszone w przewodzie pokarmowym nasiona odporne
 • Co to jest zoomasa Definicja materii zawartej w żywych organizmach zwierzęcych. Biomasę dzieli się ją na: fitomasę (biomasę roślin); zoomasę; biomasę mikroorganizmów
 • Co to jest zooplankton Definicja unoszące się w wodzie, na przykład pierwotniaki, drobne skorupiaki, jaja ryb, larwy różnych zwierząt wodnych i tym podobne Są organizmami
 • Co to jest zwierzęta endotermiczne Definicja stałocieplne zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe i
 • Co to jest żel Definicja ciekłego (gazowego) roztworu koloidalnego (zolu) w rezultacie zgęstnienia płynu. Cząstki koloidalne żelu łączą się, tworząc długie nitki i
 • Co to jest żelatyna Definicja trakcie długotrwałego gotowania kolagenu (zwierzęcego białka prostego występującego w skórze, chrząstce, w tkance łącznej). W temp. ponad
 • Co to jest źródło termalne, cieplica Definicja którego wypływa woda o temp. wyższej od średniej rocznej temp. powietrza na danym obszarze albo wyższej niż 20°C. Wody termalne występują
 • Co to jest żołądek Definicja przewodu pokarmowego wykorzystywany jako przejściowy zbiornik pokarmu i miejsce jego częściowego trawienia. Żołądek człowieka leży w lewym
 • Co to jest żyworodność Definicja wszystkich zwierząt, który bazuje na rozwoju komórek jajowych w organizmie matki, skąd zarodek czerpie substancje odżywcze. Typowy dla
 • Co to jest zniekształcenie sygnału Definicja zniekształcenie sygnału skażenie sygnału użytecznego niepożądanym sygnałem zewnętrznym
 • Co to jest zarodniki Definicja produkowane w zarodni, wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych, na przykład grzyby, mchy, paprocie
 • Co to jest złoże Definicja złoże naturalne skupienie minerałów w ziemi, na przykład węgla, ropy, rudy
 • Co to jest zanieczyszczenie wody Definicja zanieczyszczenie wody wprowadzenie do rzek, jezior i oceanów odpadów i cieków pochodzenia przemysłowego, rolniczego albo komunalnego
 • Co to jest zooplastyka Definicja zooplastyka edukacja zajmująca się przeszczepianiem tkanek zwierzęcych na organizm człowieka
 • Co to jest zasolenie wód Definicja chlorków i siarczanów rozpuszczonych w wodzie, pochodzących ze ścieków przemysłowych, ścieków komunalnych, z nawożenia sztucznego gleby i
 • Co to jest związki aromatyczne Definicja związki aromatyczne benzen i jego pochodne
 • Co to jest związki nienasycone Definicja związki nienasycone związki chemiczne z występującymi parami atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym albo potrójnym
 • Co to jest żaroodporność Definicja żaroodporność cecha materiału cechująca się jego odpornością na działanie wysokiej temp
 • Co to jest żelazostopy Definicja produkcji stali i w odlewniach żeliwa. Żelazostopy wytwarzane są sposobem elektrotermiczną w piecach elektrycznych łukowo-oporowych z
 • Co to jest żer uzupełniający Definicja żer uzupełniający żer młodych chrząszczy trwający do osiągnięcia dojrzałości płciowej, na przykład cetyniec (imago
 • Co to jest żyły Definicja żyły naczynia kierujące do serca zużytą krew z całego organizmu. Są one wyposażone w zastawki, zapobiegające cofaniu się krwi
 • Co to jest żywice epoksydowe Definicja chemoutwardzalne, które otrzymuje się poprzez polikondensację dwufenoli z epichlorohydryną albo innymi związkami epoksydowymi. Użytkowane
 • Co to jest źródło limnokreniczne Definicja źródło limnokreniczne nieckowate, piaszczyste albo kuliste zagłębienie terenu, do którego woda wypływa od dołu i przelewa się
 • Co to jest źródło reokreniczne Definicja źródło reokreniczne bezpośredni ciek o szybkim prądzie wypływający z warstw geologicznych, którego dno jest kamieniste albo piaszczyste
 • Co to jest zawiązek Definicja zawiązek komórka albo ekipa komórek, z której powstaje nowy organ rośliny, na przykład liść, kwiat, pęd
 • Co to jest zawiesina Definicja zawiesina układ niejednorodny, gdzie bardzo drobne cząstki substancji stałej zawieszone są w cieczy albo w gazie
 • Co to jest zjawisko Definicja zdarzenie fakt, zjawisko; ukazanie się czegoś
 • Co to jest zjawisko Tyndalla Definicja zdarzenie Tyndalla rozproszenie światła w trakcie przechodzenia poprzez ośrodek zawierający zawiesinę cząstek innego materiału
 • Co to jest zlewisko Definicja zlewisko teren, z którego wody spływają do morza albo oceanu
 • Co to jest zootomia Definicja zootomia edukacja zajmująca się sposobami selekcji zwierząt
 • Co to jest zielona szkoła Definicja odbywające się w plenerze. Jej celem jest wychowanie człowieka wrażliwego na problemy przyrody i szanującego jej prawa
 • Co to jest związek Definicja związek relacja rzeczy, zjawisk łączących się ze sobą, wpływających, oddziaływających na siebie; łączność, powiązanie, zależność
 • Co to jest zależności międzygatunkowe Definicja powiązanie zachodzące między dwoma albo kilkoma gatunkami, wpływające korzystnie lub negatywnie na życie i postęp tych gatunków. Larwy
 • Co to jest zanieczyszczenie lądów Definicja środowisku lądowym odpadów przemysłowych, komunalnych i pokopalnianych i kumulacja w glebie środków ochrony roślin
 • Co to jest zoosfera Definicja zwierzęta. Rozciąga się w głąb ziemi i do kilku kilometrów w atmosferze ziemskiej. Zoosfera i fitosfera, a również strefa życia człowieka
 • Co to jest związki paratroficzne Definicja pozapokarmowe wzajemne wpływ pomiędzy osobnikami populacji (albo osobnikami populacji różnych gatunków), które bazuje na przekazywaniu
 • Co to jest zagniwanie Definicja zagniwanie niekontrolowany mechanizm rozkładu substancji organicznej w uwarunkowaniach beztlenowych
 • Co to jest zatoka Definicja zatoka część morza albo jeziora z trzech stron otoczona lądem
 • Co to jest zwilżanie Definicja zwilżanie przyleganie cieczy do ciała stałego
 • Co to jest zagon Definicja zagon wąski, długi pas gleby ograniczony bruzdami
 • Co to jest zakwaszenie środowiska Definicja kwasowości wód i gleby spowodowany zanieczyszczeniem atmosfery dwutlenkiem siarki SO2, tlenkami azotu NxOy i tlenkami węgla. Łączą się one
 • Co to jest zakwit Definicja zielenic, okrzemek, sinic i bakterii) w zbiornikach wodnych, wywołany nadmiarem składników pokarmowych, w szczególności azotu i fosforu
 • Co to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Definicja wyznaczony opierając się na ustawy o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) w celu ochrony
 • Co to jest złom Definicja złom odpad metalowy albo element zużyty, który można przetworzyć
 • Co to jest związki alifatyczne Definicja gdzie atomy węgla, łącząc się kolejno z sobą, tworzą łańcuch otwarty, na przykład - CH3 - CH2 - CH2 - CH3
 • Co to jest zagęszczenie populacji Definicja przypadających na jednostkę powierzchni albo objętości zajmowanej poprzez ustaloną populację organizmów żywych. Zagęszczenie populacji
 • Co to jest zymogeny glebowe Definicja wprowadzana do gleby, której postęp uzależniony jest od dopływu z zewnątrz świeżej materii organicznej i produktów rozkładu próchnicy
 • Co to jest zakres tolerancji Definicja danego czynnika środowiskowego (na przykład temp., wilgotność) pozwalający na rozród i życie organizmu żywego
 • Co to jest zwierzę Definicja wielokomórkowy cudzożywny, o ograniczonym wzroście, odznaczający się zdolnością ruchu. Ich masa ciała zawiera się od milionowych części
 • Co to jest zasoby przyrody Definicja energii używane dla potrzeb człowieka. Odznacza się zasoby odnawialne (wiatr, woda) i zasoby nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa
 • Co to jest zasoby wodne Definicja powierzchniowych i podziemnych, które występują na ustalonym obszarze Ziemi. Przy ocenie zasobu wodnego jeziora (małej zlewni) przyjmuje
 • Co to jest ziołolecznictwo Definicja ziołolecznictwo, fitoterapia leczenie chorób wyciągami z ziół, świeżymi ziołami
 • Co to jest zmiennocieplność Definicja fizjologiczna organizmu (bezkręgowców i nie wszystkich kręgowców: ryby, płazy, gady), charakteryzująca się zmianą jego temp. ciała w
 • Co to jest zagęszczenie osadu Definicja zagęszczenie osadu mechanizm zmniejszania zawartości wody w osadzie do ok. 20
 • Co to jest zoogeografia Definicja biologii i geografii, zajmująca się rozmieszczeniem przestrzennym zwierząt, ich związkami genetycznymi w rozsiedleniu poszczególnych grup
 • Co to jest zamrażać Definicja zamrażać przeprowadzać ciecz w ciało stałe przez obniżenie jej temp
 • Co to jest żniwa Definicja żniwa zestaw zbóż
 • Co to jest zrozumiałość Definicja zrozumiałość kryterium jasności poprawnego zrozumienia przekazywanych przedmiotów lingwistycznych mowy (wyrazów, zdań
 • Co to jest zboczenie Definicja zboczenie, deklinacja kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi
 • Co to jest żer Definicja żer pożywienie zdobywane poprzez zwierzęta
 • Co to jest zbiornik Definicja zbiornik pojemnik do gromadzenia ciał stałych, cieczy albo gazu
 • Co to jest zboże Definicja zboże ogólna nazwa roślin, które uprawiamy na ziarno i słomę
 • Co to jest zwierzęta amonioteliczne Definicja zwierzęta amonioteliczne zwierzęta, u których wytworem przemiany azotowej jest amoniak
 • Co to jest życie Definicja ciągłe biochemiczne mechanizmy przemiany materii i energii, połączone z jej zamianą z otoczeniem. Cechami życia są: rozmnażanie, przyrost
 • Co to jest zrzut ścieków Definicja zrzut ścieków odprowadzenie ścieków do odbiornika, którym przeważnie jest rzeka
 • Co to jest związek chemiczny Definicja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu albo więcej rodzajów atomów. Powstaje w trakcie reakcji chemicznej
 • Co to jest zasady Definicja zasady, prawa prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy
 • Co to jest zmarszczki eoliczne Definicja zmarszczki eoliczne, rippelmarki drobne fałdki na powierzchni lotnych piasków wydmowych. Powstają pod wpływem wiatru
 • Co to jest zol Definicja koloidalne. Zole przechodzą poprzez bibułę filtracyjną, lecz nie przechodzą poprzez błony półprzepuszczalne
 • Co to jest zygota Definicja zygota komórka początkująca nowy organizm, powstała z połączenia się gamety żeńskiej (komórki jajowej) z męską (plemnikiem
 • Co to jest zymaza Definicja katalizujących fermentację alkoholową. Pod ich wpływem cukry łatwe ulegają przemianie na alkohol i dwutlenek węgla
 • Co to jest żużel Definicja hutniczych, stanowiący składniki mineralne (na przykład popioły), pływający po powierzchni roztopionego metalu jako szumowina
 • Co to jest żwirownia Definicja żwirownia odkrywkowa kopalnia żwiru
 • Co to jest zielne rośliny Definicja nadziemne pędy są soczyste, miękkie, słabo zdrewniałe, przeważnie zielone. Ich łodygi obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Cykl
 • Co to jest zmianowanie Definicja zmianowanie naprzemienna uprawa różnych roślin, w celu powstania najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju
 • Co to jest zootechnika Definicja zootechnika edukacja zajmująca się racjonalną hodowlą zwierząt domowych

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel, Zymaza, Zygota, Zol, Zmarszczki Eoliczne, Zasady, Związek Chemiczny, Zrzut Ścieków, Życie co to znaczy.

Słownik Zootechnika, Zmianowanie, Zielne Rośliny, Żwirownia, Żużel co to jest.