Stan makroskopowy co znaczy ściana komórkowa krzyżówka stres ekologiczny co to jest Słońce słownik.
smog franczka ekologiczny co to jest

Definicje fizyka na S

 • Co to jest smog Definicja zanieczyszczone powietrze stanowiące mieszaninę dymu i spalin z mgłą, które występuje w ogromnych miastach i osiedlach przemysłowych. Na przykład smog kwaśny co znaczy.
 • Co to jest Św. Franciszka ekologiczny dekalog Definicja ekologiczny dekalog sformułowany współcześnie zbiór norm regulujących postawę człowieka wobec świata przyrody. Dekalog został oparty na pismach św. Franciszka krzyżówka.
 • Co to jest sublimat Definicja sublimat substancja stała uzyskana w rezultacie resublimacji co to jest.
 • Co to jest Si Definicja pierwiastek chemiczny VI ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 14 i masie atomowej 28.09. Ciało stałe, przypominające ciemnoszary metal, o słownik.
 • Co to jest strefa nerytyczna Definicja region wód przybrzeżnych, obejmujący toń wodną powyżej szelfami, do głębokości 200 metrów. To są najżyźniejsze wody morza, gdzie występuje spora konkurencja czym jest.
 • Co to jest szambo Definicja szambo podziemny zbiornik (na przykład betonowy, plastikowy) poświęcony do gromadzenia ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych co oznacza.
 • Co to jest sym Definicja sym- przedrostek w złożeniach: z; wspólnie tłumaczenie.
 • Co to jest stymulator Definicja stymulator impuls (fizyczny albo chemiczny) wzmagający mechanizmy życiowe organizmu przykłady.
 • Co to jest surówka Definicja otrzymane z wytopu rudy żelaza w ogromnym piecu. Wylewa się ją z pieca hutniczego w bloki (gąski), które w dalszym ciągu przetwarza się w lane żelazo albo stal definicja.
 • Co to jest spójność Definicja przyciąganie się cząsteczek danej substancji, które jest rezultatem istnienia sił przyciągania pomiędzy cząsteczkami albo atomami tworzącymi ciało (na przykład encyklopedia.
 • Co to jest szczepionka Definicja biopreparat 1) środek farmaceutyczny zawierający unieszkodliwione drobnoustroje chorobotwórcze, poświęcony do uodpornienia organizmu na ich szkodliwe działanie jak działa.
 • Co to jest stopień Definicja ilościowa charakterystyka określonej własności albo stanu (na przykład stopień jonizacji wyrażony w procentach);2) jakościowa charakterystyka pewnej własności czy jest.
 • Co to jest samozapalenie Definicja samozapalenie zainicjowanie spalania bez ingerencji czynników zewnętrznych, na przykład samozapalenie się fosforu w tlenie pojęcie.
 • Co to jest ssaki Definicja najwyżej zorganizowanych strunowców, która charakteryzuje się tym, iż ciało ich pokryte jest włosami i ma stałą ciepłotę; są żyworodne, a młode karmione są wyjaśnienie.
 • Co to jest sawanna Definicja region w strefie międzyzwrotnikowej charakteryzujący się krótką porą deszczową i długą porą pozbawioną opadów przy wysokiej temp. panującej pośrodku całego opis.
 • Co to jest spichrzowe narządy Definicja organy roślin magazynujących substancje zapasowe, które są źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt, na przykład korzenie palowe (marchew), bulwy (ziemniaki informacje.
 • Co to jest spalanie osadu Definicja spalanie osadu mechanizm utleniania w wysokiej temp. związków organicznych zawartych w osadzie znaczenie.
 • Co to jest soki trawienne Definicja wydzieliny różnych odcinków przewodu pokarmowego, które uczestniczą w procesie trawienia pokarmu. Zawierają one odpowiednie dla ustalonych składników pokarmu co znaczy.
 • Co to jest stres Definicja organizmu przeciw szkodliwym bodźcom (stresom) natury fizycznej i psychicznej (upał, uraz mechaniczny, infekcja, lęk), w rezultacie której uruchamiane są krzyżówka.
 • Co to jest struktura płciowa populacji Definicja populacji skład osobników męskich i kobiecych w populacji w danym przedziale czasowym. W uwarunkowaniach naturalnych występuje zróżnicowany rozkład ilości obu co to jest.
 • Co to jest S Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16, masie atomowej 32.064 i gęstości = 2 g·cm-3. Należy do VI ekipy głównej układu okresowego pierwiastków słownik.
 • Co to jest steno- Definicja steno- przedrostek nazwy oznaczającej organizmy wymagające stałości jakiegoś czynnika środowiskowego czym jest.
 • Co to jest sączek Definicja sączek krążek specjalnej bibuły albo innych ciał porowatych stosowany do sączenia co oznacza.
 • Co to jest strefa sublitoralna Definicja region wody strefy nerytycznej, obejmujący toń wodną, położoną dalej od brzegu, jest to od strefy litoralnej. Występuje w nim przewarzająca część znanych tłumaczenie.
 • Co to jest superinfekcja, nadkażenie Definicja nadkażenie powtórne albo wielokrotne zarażenie organizmu tym samym zarazkiem w wypadku, gdy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć odporności swoistej na ten przykłady.
 • Co to jest stabilizatory Definicja substancje chemiczne dodawane do materiału w celu powstrzymania samorzutnych i niepożądanych w nim zmian chemicznych, jest to zwiększające trwałość produktów definicja.
 • Co to jest strefa mezosaprobowa Definicja mezosaprobowa strefa o intensywnym rozkładzie związków organicznych i pełnym pokryciu zapotrzebowania tlenu. Woda przeźroczysta, regularnie o barwie encyklopedia.
 • Co to jest stal Definicja węglem (do około 2%) z dodatkiem domieszek (krzemu, manganu i innych) i zanieczyszczeń szkodliwych (na przykład siarki, fosforu, tlenu i innych). W celu jak działa.
 • Co to jest szczepienie ochronne Definicja ochronne, wakcynacja zabieg opierający na wprowadzeniu do krwi organizmu żywego zabitych albo żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości, w celu czy jest.
 • Co to jest stacja uzdatniania wody Definicja wody przedmiot, gdzie przeprowadza się mechanizm uzdatniania wody. W typowej stacji uzdatniania wód powierzchniowych występują następujące urządzenia: sita pojęcie.
 • Co to jest soma Definicja soma zespół komórek tworzących organizm wielokomórkowy wyjaśnienie.
 • Co to jest szkliwo Definicja szkliwo substancja pokrywająca zęby kręgowców, zbudowana raczej ze związków wapnia i nieznacznej ilości związków organicznych opis.
 • Co to jest symulacja Definicja symulacja sztuczne odtwarzanie właściwości danego obiektu albo zjawiska, które trudno zaobserwować albo zbadać informacje.
 • Co to jest stratus Definicja stratus, chmura warstwowa jednolita warstwa chmur nisko położona nad powierzchnią Ziemi, zasłaniająca Słońce znaczenie.
 • Co to jest sporangium Definicja sporangium, zarodnia organ rozrodczy wytwarzający zarodniki (komórki rozrodcze), które biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym co znaczy.
 • Co to jest słupy świetlne Definicja zdarzenie optyczne tworzące się w atmosferze w rezultacie odbicia i załamania światła w kryształkach lodu, które bez pośpiechu obracają się i wolno opadają krzyżówka.
 • Co to jest stromatolity Definicja stromatolity kopalne utwory wapienne o charakterze rafowym. Stanowią wytwory glonów sprzed około 2 mld lat co to jest.
 • Co to jest stężenie zanieczyszczeń Definicja zanieczyszczeń zawartość ustalonych zanieczyszczeń w ściekach, którą wyraża się w jednostkach masy albo energii przypadającej na jednostkę objętości. W słownik.
 • Co to jest sadzonka Definicja organu roślinnego (pęd albo część pędu, korzenia lub liścia), oddzielona od rośliny macierzystej, zdolna do odtworzenia nowego osobnika, na przykład czym jest.
 • Co to jest saltonizm Definicja saltacjonizm pogląd w teorii ewolucji organizmów żywych głoszący, iż ewolucja dzieje się w rezultacie gwałtownych zmian, na przykład wywołanych działaniem co oznacza.
 • Co to jest stan amorficzny Definicja bezpostaciowy stan, gdzie ciało charakteryzuje się nieuporządkowanym rozmieszczeniem makrocząsteczek w przestrzeni, na przykład stan szklisty, stan tłumaczenie.
 • Co to jest spoczynek roślin Definicja stan fizjologiczny opierający na całkowitym zahamowaniu wzrostu i ograniczeniu innych mechanizmów życiowych roślin. Spowodowany jest wieloma czynnikami przykłady.
 • Co to jest sacharymetr Definicja sacharymetr, cukromierz przyrząd do oznaczania zawartości cukru w roztworach wodnych definicja.
 • Co to jest skiofity Definicja skiofity rośliny żyjące i rozwijające się tylko w zacienieniu, na przykład niecierpek, marzanka wonna. Występują w gęstych lasach i zaroślach encyklopedia.
 • Co to jest skażenie Definicja skażenie zanieczyszczenie wody, żywności środkami trującymi albo ciałami promieniotwórczymi jak działa.
 • Co to jest światło rozproszone Definicja światło rozproszone światło, gdzie promienie biegną w różnych kierunkach czy jest.
 • Co to jest specjacja allopatryczna Definicja allopatryczna mechanizm powstawania nowych gatunków z populacji oddzielonych, które są izolowane barierami geograficznymi, na przykład morzami, pasmami pojęcie.
 • Co to jest sublitoral Definicja sublitoral strefa wód położona pomiędzy litoralem a profundalem wyjaśnienie.
 • Co to jest struktura lasu Definicja warstwowy układ flory i występującej w niej fauny, gdzie występują wzajemne zależności. W lesie można wyróżnić trzy warstwy: podziemną (korzenie drzew i opis.
 • Co to jest Specyfic Absorpcion Rate Definicja Rate, SAR liczba energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej poprzez masę w ustalonym czasie. Rozmiar ta stanowi podstawę ustalenia max informacje.
 • Co to jest struktura socjalna populacji Definicja populacji sposób uporządkowania wzajemnych zależności miedzy osobnikami populacji. W populacji istnieje hierarchia zależności i każdy osobnik ma określone znaczenie.
 • Co to jest szkło laboratoryjne Definicja szkło laboratoryjne naczynia i łatwe przyrządy szklane, stosowane w laboratoriach chemicznych (kolby, zlewki, probówki i tym podobne co znaczy.
 • Co to jest specjacja sympatryczna Definicja sympatryczna mechanizm powstawania nowych gatunków w konsekwencji selekcji w obrębie populacji. Jest rezultatem przystosowania się części osobników określonej krzyżówka.
 • Co to jest synteza Definicja wielu przedmiotów w całość. Np. synteza jądrowa jest reakcją jądrową, gdzie jądra atomowe o małej liczbie atomowej łączą się, tworząc cięższe jądro i wyzwoloną co to jest.
 • Co to jest starodrzew Definicja drzewostan o przekroczonym wieku rębności. Drzewostan wykazujący osłabione funkcje życiowe (wzrostu, owocowania) wskutek późnego wieku, bliskiemu granicy życia słownik.
 • Co to jest sorpcja Definicja pochłanianie poprzez ciała porowate gazów, par cieczy i ciał rozpuszczonych w cieczach. To jest ogólna nazwa mechanizmów adsorpcji (pochłaniania czym jest.
 • Co to jest skamieniałość Definicja skamieniałość, fosylia szczątki organizmów z minionych epok geologicznych i ślady ich działalności, które przetrwały w skałach co oznacza.
 • Co to jest śluza Definicja śluza urządzenie wykorzystywane do ograniczenia (zamykania) przepływu wody w kanale albo rzece tłumaczenie.
 • Co to jest szalej jadowity Definicja cykuta bylina z rodz. baldaszkowatych, kłącza bulwiaste, łodyga wysokości do 1.2 m, liście 2- albo 3- krotnie pierzaste, kwiaty białe. Występuje na podmokłych przykłady.
 • Co to jest słonorośla Definicja halofity rośliny żyjące na glebach zasolonych chlorkami, węglanami i siarczanami sodu, magnezu i wapnia, na przykład chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w definicja.
 • Co to jest stan krystaliczny Definicja stan krystaliczny stan materii charakteryzujący się uporządkowanym rozmieszczeniem atomów w przestrzeni, jonów, cząsteczek, na przykład w soli kuchennej encyklopedia.
 • Co to jest sól Definicja chemiczny składający się z metalu i reszty kwasowej. Powstaje w rezultacie oddziaływania na siebie kwasów i zasad. Wzór ogólny ma postać MnRm, gdzie: M - metal jak działa.
 • Co to jest szkwał Definicja burza cechująca się gwałtownym wzrostem prędkości wiatru o przynajmniej 8 m·s-1 (przy początkowej prędkości wiatru większej od 10 m·s-1) i nagłą zmianą jego czy jest.
 • Co to jest spalanie Definicja spalanie mechanizm utleniania, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła i świecenie pojęcie.
 • Co to jest ślad klimatyczny Definicja ślad klimatyczny liczba wyemitowanego dwutlenku węgla i liczba drzew potrzebna do jego neutralizacji wyjaśnienie.
 • Co to jest syngeneza Definicja syngeneza tworzenie się gleby w rezultacie równoczesnego albo naprzemiennego działania różnych mechanizmów opis.
 • Co to jest strefy ochronne Definicja objęte szczególną ochroną obszary (na przykład wody, lasy), w obrębie których obowiązują ustalone regulaminy. Określa się ją wokół ujęć wody, szczególnie informacje.
 • Co to jest środowisko Definicja przedmiotów przyrodniczych, w tym również przekształconych w rezultacie działalności człowieka, a zwłaszcza powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze znaczenie.
 • Co to jest szczepienie roślin Definicja zabieg przeprowadzany na roślinach, raczej drzewach i krzewach, opierający na przeszczepieniu pędu (zrazu) danej rośliny na podkładkę, a więc ukorzenioną część co znaczy.
 • Co to jest stenotopizm Definicja stenotopizm umiejętność nie wszystkich organizmów do życia w ściśle ustalonych uwarunkowaniach krzyżówka.
 • Co to jest środowisko hydropatyczne Definicja hydropatyczne środowisko wodne powstałe na gładkich i stromych powierzchniach skał, które są zraszane źródlaną wodą płynącą z góry. Na skałach pokrytych cienką co to jest.
 • Co to jest stratocumulus Definicja stratocumulus, chmura kłębiasto-warstwowa warstwa chmur ciemnych, położonych nisko nad powierzchnią Ziemi, jest to do wysokości 2500 m. Rzadko daje opady słownik.
 • Co to jest sub Definicja sub- przedrostek w złożeniach: pod-; podporządkowany; zależny; graniczący z czym jest.
 • Co to jest skiofilie Definicja skiofilie organizmy ciemnolubne co oznacza.
 • Co to jest składnik Definicja składnik 1) jedna z substancji tworzących mieszaninę;2) obiekt struktury związku chemicznego tłumaczenie.
 • Co to jest struktura ekosystemu Definicja ekosystemu sposób uporządkowania przedmiotów ekosystemu, ich wzajemnych zależności. Do opisu struktury ekosystemu używa się zwykle struktury pionowej przykłady.
 • Co to jest systematyka Definicja systematyka dział biologii zajmujący się klasyfikacją zwierząt i roślin i wyszukiwaniem związków pokrewieństwa pomiędzy nimi definicja.
 • Co to jest skóra Definicja powłoka ciała zwierząt, której celem jest ochrona przed infekcją i urazami mechanicznymi, udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu i gospodarce wodnej. U encyklopedia.
 • Co to jest staw Definicja zbiornik wód powierzchniowych, utworzony w celach hodowlanych, sportowych albo przeciwpożarowych;2) naturalny ekosystem wodny nieprzekraczający głębokości jak działa.
 • Co to jest środowisko naturalne Definicja naturalne Ogół przedmiotów przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ czy jest.
 • Co to jest struktura troficzna Definicja zespół zależności występujących w łańcuchu pokarmowym. Dla każdego ekosystemu strukturę troficzną można przedstawić graficznie w formie piramidy ekologicznej pojęcie.
 • Co to jest śnieg Definicja atmosferyczny w formie płatków stworzonych ze zlepienia się igiełek kryształków lodu. W temp. ponad 5°C kryształki łączą się w większe płatki. Występuje wyjaśnienie.
 • Co to jest skrzydła Definicja skrzydła narządy lotu ptaków i owadów opis.
 • Co to jest skorupiaki Definicja stawonogów o dwu parach czułków i szczęk, odnóżach dwugałęziastych, o zróżnicowanej budowie i funkcji. U większości form występuje zrośnięcie segmentów informacje.
 • Co to jest samosiew Definicja samosiew mechanizm obsiewania nasionami roślin określonego obszaru bez ingerencji człowieka. Zachodzi pod wpływem wiatru albo swobodnego opadania z drzew znaczenie.
 • Co to jest Se Definicja pierwiastek chemiczny VI ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 34, masie atomowej 78.96 i gęstości = 4.81 g·cm-3, o temp. topnienia Tt = 217°C co znaczy.
 • Co to jest sporofil Definicja sporofil liść paprotników, na którym występują zarodnie z zarodnikami krzyżówka.
 • Co to jest śmierć Definicja zatrzymanie wszelkich funkcji życiowych organizmu i przemiany materii w jego komórkach. Odznacza się zgon fizjologiczną (spowodowaną wygasaniem czynności co to jest.
 • Co to jest skamieliny Definicja skamieniałości szczątki zwierząt i roślin dawnych epok geologicznych zachowane w skałach (wnętrza muszli i czaszki) i ślady ich działalności (na przykład słownik.
 • Co to jest szlam Definicja szlam miękki, wilgotny materiał gromadzący się na dnie naczynia czym jest.
 • Co to jest synekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem struktury i dynamiki ilościowej populacji i biocenoz, a również zależnością pomiędzy zbiorowiskami organizmów i ich siedliskiem co oznacza.
 • Co to jest świadomość ekologiczna Definicja ekologiczna postawa człowieka cechująca się odpowiedzialnością za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w tłumaczenie.
 • Co to jest ścieki opadowe Definicja ścieki opadowe woda pochodząca z opadów atmosferycznych, która spływa do kanalizacji z powierzchni ziemi albo obiektów przykłady.
 • Co to jest stepowienie Definicja mechanizm przemiany łąk, pastwisk i zarośli na obszary z roślinnością sucholubną, a więc w zbiorowiska trawiaste podobne do stepów. Jego powodami są: obniżenie definicja.
 • Co to jest sklejka Definicja drewnopochodna płyta powstała w rezultacie sklejenia w prasach nieparzystej ilości fornirów, których włókna w sąsiadujących warstwach ułożone są pod kątem encyklopedia.
 • Co to jest solwatacja Definicja mechanizm oddziaływania opierający na łączeniu się cząsteczek rozpuszczalnika z jonami albo cząsteczkami substancji rozpuszczonej. Gdy chlorek sodu rozpuszcza jak działa.
 • Co to jest stymulacja Definicja stymulacja pobudzające działanie procesu biologicznego (organizmu) dzięki bodźca chemicznego albo fizycznego, na przykład elektryczna stymulacja serca czy jest.
 • Co to jest szata roślinna Definicja szata roślinna ogół roślin, które rosną na ziemi albo na jej części, na przykład kontynencie pojęcie.
 • Co to jest sieć pokarmowa Definicja sieć troficzna model ilustrujący wszystkie zależności pokarmowe między wszystkimi gatunkami w ekosystemie, który złożony jest z łańcuchów troficznych wyjaśnienie.
 • Co to jest szkło Definicja przezroczysta, bezpostaciowa masa utworzona z krzemianów i odpowiednich dodatków (przeważnie sodu, wapnia i tym podobne), powstała w rezultacie przechłodzenia opis.
 • Co to jest styren Definicja węglowodór z gatunku arenów z alkenowym łańcuchem bocznym o półstrukturalnym wzorze chemicznym C6H5 - CH = CH2. Bezbarwna ciecz o zapachu benzenu informacje.
 • Co to jest szkodniki Definicja żywe wpływające niszcząco na organizmy powiązane z działalnością człowieka. Są nimi rośliny (grzyby, bakterie, wyższe rośliny pasożytnicze, chwasty) i znaczenie.
 • Co to jest szata godowa Definicja szata godowa szczególne ubarwienie zwierząt pojawiające się w okresie odbywania godów co znaczy.
 • Co to jest stop Definicja mieszanina dwóch albo więcej pierwiastków, z których przynajmniej jeden jest metalem. Wykazuje on lepsze i bardziej użyteczne własności w relacji do składników krzyżówka.
 • Co to jest szuwary Definicja roślinności bagiennej, występujące na terenach podmokłych i brzegach wód. Tworzą je byliny jednoliścienne, na przykład trzcina, tatarak, skrzyp bagienny co to jest.
 • Co to jest schemat rozpadu Definicja model rozpadu graficzna ilustracja rozpadu nuklidu promieniotwórczego słownik.
 • Co to jest skraplać Definicja skraplać, kondensować zamieniać substancję lotną w ciecz w rezultacie wykorzystania odpowiedniego ochłodzenia albo podwyższonego ciśnienia czym jest.
 • Co to jest strefa zasięgu hałasu Definicja hałasu region, gdzie wartość długotrwałego średniego poziomu dźwięku z korekcją zawiera się pomiędzy dwoma ustalonymi poziomami, na przykład pomiędzy 50 i 55 co oznacza.
 • Co to jest sacharyna Definicja otrzymywany syntetycznie z toluenu; biała substancja krystaliczna, 550 razy słodsza od cukru trzcinowego. Namiastka cukru bez wartości odżywczych tłumaczenie.
 • Co to jest sanitariusze przyrody Definicja sanitariusze przyrody organizmy żywe odżywiające się martwymi organizmami, na przykład rośliny (bakterie, grzyby) i zwierzęta (sępy przykłady.
 • Co to jest sadź Definicja powstający w konsekwencji zamarzania przechłodzonych kropelek mgły przy zetknięciu z obiektami. Osadza się w formie białego, śnieżnego nalotu na powierzchniach definicja.
 • Co to jest sok Definicja z owoców i warzyw użytkowany dla celów spożywczych albo leczniczych. Organizmy roślinne zawierają wodne roztwory i emulsje różnych związków chemicznych encyklopedia.
 • Co to jest Sn Definicja pierwiastek chemiczny z IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 50, masie atomowej 118.69 i gęstości = 7.28 g·cm-3. Topi się w temp. Tt jak działa.
 • Co to jest ścieki przemysłowe Definicja ścieki przemysłowe wody zużyte w procesach przemysłowych albo zanieczyszczone wody odprowadzane z terenu zakładu przemysłowego czy jest.
 • Co to jest sozotechnika Definicja edukacja zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, raczej racjonalnym doborem metod kształtowania i ochrony środowiska w celu zapobiegania pojęcie.
 • Co to jest stechiometria Definicja stechiometria edukacja zajmująca się składem ilościowym związków chemicznych wyjaśnienie.
 • Co to jest stratyfikacja cieplna jeziora Definicja cieplna jeziora pionowa zmiana temp. wody w jeziorze związana z sezonowymi zmianami klimatycznymi. W klimacie umiarkowanym występują cztery sezony i to one opis.
 • Co to jest stabilizacja tlenowa osadu Definicja stabilizacja tlenowa osadu mechanizm biochemicznego utleniania substancji organicznych w osadzie poprzez mikroorganizmy tlenowe informacje.
 • Co to jest szczypce Definicja szczypce ręczne narzędzie, zakończone dwiema zaciskającymi się szczękami, wykorzystywane do chwytania elementów znaczenie.
 • Co to jest senilny okres Definicja senilny moment moment starczy co znaczy.
 • Co to jest ścieki surowe Definicja ścieki surowe ścieki nieoczyszczone krzyżówka.
 • Co to jest statyw Definicja statyw metalowy (drewniany) pręt na ciężkiej podstawie wykorzystywany do montowania części aparatury co to jest.
 • Co to jest stratygrafia Definicja stratygrafia dział geologii badający wiek skorupy ziemskiej i warunki powstawania skał słownik.
 • Co to jest społeczne zwierzęta Definicja zwierzęta jednego albo różnych gatunków żyjące w zespołach, które podlegają wzajemnym współzależnościom. Występujące podporządkowanie powiązane jest z czym jest.
 • Co to jest sufozja Definicja sufozja wymywanie nie wszystkich składników skały poprzez przepływającą wodę co oznacza.
 • Co to jest sonar Definicja sonar urządzenie do wykrywania i określania położenia obiektów znajdujących się pod wodą przy zastosowaniu fal dźwiękowych tłumaczenie.
 • Co to jest spirytus skażony Definicja denaturat ogólna nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako przykłady.
 • Co to jest soda Definicja nazwa węglanu sodu (Na2CO3). W przyrodzie występuje w stanie naturalnym (w jeziorach sodowych) i w popiołach roślin morskich. Stosuje się ją do wyrobu szkła definicja.
 • Co to jest stratosfera Definicja atmosfery ziemskiej położona powyżej troposferą, sięgająca przeciętnie do wysokości 40-50 km n.p.m. Jest pozbawiona chmur i cechuje ją powolny przyrost temp encyklopedia.
 • Co to jest superfosfat Definicja mineralny nawóz fosforowy otrzymywany w rezultacie reakcji chemicznej fosforytów albo apatytów z kwasem siarkowym; reakcja ta może przebiegać wg wzoru Ca3(PO4 jak działa.
 • Co to jest szron Definicja szron osad na przedmiotach składający się z bardzo małych połączonych ze sobą kulek lodowych, powstających w temp. poniżej zera stopni Celsjusza rosa czy jest.
 • Co to jest śmiertelność Definicja śmiertelność procentowy parametr ubytku osobników z danej populacji spowodowany ich śmiercią pojęcie.
 • Co to jest strefa eufotyczna Definicja strefa eufotyczna prześwietlona warstwa wody oceanicznej sięgająca na głębokość ok. 200 metrów, gdzie panują warunki sprzyjające do życia różnych organizmów wyjaśnienie.
 • Co to jest sprężystość Definicja sprężystość cecha odkształconego ciała stałego, która bazuje na powrocie do stanu przed odkształceniem po usunięciu sił powodujących odkształcenie opis.
 • Co to jest sonometr Definicja sonometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru głośności dźwięku informacje.
 • Co to jest strefa afotyczna Definicja warstwa morza rozciągająca się od głębokości 200 metrów w głąb, mająca w górnej części nieco rozproszonego światła niebieskiego i fioletowego, gdzie znaczenie.
 • Co to jest stront Definicja żółtawy pierwiastek metaliczny, należący do II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 38, masie atomowej 87.62 i gęstości = 2.6 g·cm-3. Topi się w temp. Tt co znaczy.
 • Co to jest suspensja Definicja suspensja zawiesina drobnych cząsteczek stałych w cieczy krzyżówka.
 • Co to jest sacharydy Definicja związki organiczne występujące raczej w roślinach. Bezbarwna, krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie substancja stała o smaku słodkim. Wytwarzają go także co to jest.
 • Co to jest ściółka Definicja opadu leśnego pokrywająca powierzchnię gleby, w skład której wchodzą nadziemne nierozłożone części roślin i ekskrementy zwierząt. Ściółka przeciwdziała słownik.
 • Co to jest stan pogody Definicja stan pogody określony typ pogody w danej chwili czym jest.
 • Co to jest salmonelle Definicja salmonelle pałeczkowate bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi, z których nie wszystkie gatunki są chorobotwórcze co oznacza.
 • Co to jest synergizm Definicja potęgujące współdziałanie dwóch albo więcej czynników ujemnych (na przykład fizycznych albo chemicznych) wpływających na organizm, które przewyższa sumaryczny tłumaczenie.
 • Co to jest siarczyny Definicja siarczyny sole kwasu siarkowego zawierające siarkę czterowartościową przykłady.
 • Co to jest sonda Definicja sonda przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości wody definicja.
 • Co to jest siła kohezyjna Definicja siła kohezyjna, spójności siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała encyklopedia.
 • Co to jest struktura biocenozy Definicja struktura biocenozy skład gatunkowy organizmów żywych tworzących biocenozę z uwzględnieniem ich populacji i rozmieszczeniem w środowisku jak działa.
 • Co to jest ścieki komunalne Definicja ścieki komunalne ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej czy jest.
 • Co to jest suchorośla Definicja kserofity rośliny przystosowane do życia w suchym środowisku, na przykład na pustyni, na stepach, na suchych skalistych zboczach. Wykazują specyficzne cechy pojęcie.
 • Co to jest strącanie Definicja strącanie reakcja chemiczna przebiegająca w roztworze z odpowiednim faktorem strącającym, w rezultacie której powstaje nierozpuszczalny wytwór w formie osadu wyjaśnienie.
 • Co to jest saletrzak Definicja saletrzak nawóz azotowy składający się z mieszaniny saletry amonowej i mielonego węglanu wapnia. Zawiera około 28% azotu i około 40% węglanu wapnia (CaCO3 opis.
 • Co to jest symulator Definicja symulator urządzenie pozwalające wytwarzać w sposób sztuczny warunki mogące wystąpić w rzeczywistości informacje.
 • Co to jest stenotopy Definicja przystosowane do życia w wąskim zakresie zmienności czynników środowiska, na przykład w lesie, w gorącym źródle, w środowisku o ściśle ustalonym zasoleniu znaczenie.
 • Co to jest skażenie promieniotwórcze Definicja promieniotwórcze zanieczyszczenie środowiska substancjami promieniotwórczymi pochodzącymi z wycieków elektrowni atomowych albo ze składowisk odpadów co znaczy.
 • Co to jest substancje refrakcyjne Definicja substancje refrakcyjne substancje, które charakteryzują się niskim stopniem biodegradacji krzyżówka.
 • Co to jest stresor Definicja biologiczny, chemiczny i fizyczny wywołujący stres, na przykład spadek ciśnienia krwi, wychłodzenie organizmu, przegrzanie organizmu, nadmierny hałas i tym co to jest.
 • Co to jest sprzężenie Definicja sprzężenie wzajemne wpływ pomiędzy dwoma układami, na przykład mechanicznymi, elektrycznymi słownik.
 • Co to jest struktura skały Definicja struktura skały opis skały uwzględniający kształty i rozmiary składników mineralnych, wchodzących w jej skład czym jest.
 • Co to jest sporofit Definicja sporofit bezpłciowe stadium w przemianie pokoleń większości roślin (glony, mszaki co oznacza.
 • Co to jest saletra Definicja techniczna azotanów potasowców i wapniowców, na przykład azotan potasowy KNO3. Użytkowana jako nawóz, składnik materiałów wybuchowych i środek konserwujący w tłumaczenie.
 • Co to jest spalarnia Definicja urządzenie do spalania odpadów. W procesie spalania śmieci następuje emisja do atmosfery dużej ilości substancji szkodliwych dla zdrowia, na przykład dwutlenek przykłady.
 • Co to jest sedymentacja Definicja mechanizm opadania i odkładania zanieczyszczeń w cieczy (na przykład w ściekach) w celu uzyskania zagęszczonej mieszaniny albo oczyszczenia cieczy zawierającej definicja.
 • Co to jest ścieki oczyszczone Definicja ścieki poddane procesowi oczyszczania w oczyszczalniach. Stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach wyraża się w procentach jako relacja encyklopedia.
 • Co to jest struktura liniowa Definicja struktura liniowa ułożenie atomów w cząsteczce na linii prostej, na przykład dwutlenek węgla (O - C - O jak działa.
 • Co to jest software Definicja software programy komputerowe przechowywane na zewnętrznych nośnikach informacji, na przykład płytach CD, twardych dyskach itp czy jest.
 • Co to jest szelf Definicja część kontynentu zalana poprzez ocean. Za granicę szelfu przyjmuje się izobatę 200 m. Powierzchnia szelfu ma delikatny spadek (< 1°) w kierunku jego krawędzi pojęcie.
 • Co to jest salmonellozy Definicja nazwa chorób wywołanych poprzez liczne gatunki bakterii z gatunku Salmonella, na przykład zalicza się do nich dur brzuszny, zatrucie pokarmowe wyjaśnienie.
 • Co to jest system korzeniowy Definicja korzeniowy układ korzeni w przestrzeni glebowej danej rośliny. Odznacza się mechanizmy korzeniowe: palowe (tworzy go jeden korzeń kluczowy i odchodzące od opis.
 • Co to jest substancje niebezpieczne Definicja niebezpieczne substancje, mieszaniny substancji, jeden albo więcej preparatów, które z racji na własne właściwości chemiczne, biologiczne albo promieniotwórcze informacje.
 • Co to jest siarkowodór, sulfon Definicja związek chemiczny o wzorze (H2S), występujący w formie bezbarwnego duszącego gazu, charakteryzującego się ostrym, duszącym zapachem. Znajduje wykorzystanie w znaczenie.
 • Co to jest skała luźna Definicja skała luźna skała o ziarnach niezespolonych ze sobą, na przykład piasek, żwir co znaczy.
 • Co to jest serce Definicja mięśniowy wchodzący w skład układu krwionośnego kręgowców, wymuszający obieg krwi w organizmie. Serce człowieka złożona jest z dwóch przedsionków (odzielonych krzyżówka.
 • Co to jest skała lita Definicja skała lita skała utworzona z silnie ze sobą spojonych ziaren co to jest.
 • Co to jest stężenie molowe Definicja stężenie molowe, molarne relacja liczby moli substancji rozpuszczonej n do objętości roztworu Vr: cm = n/Vr [mol/m3]. Jest zależne od temp słownik.
 • Co to jest środki piorące Definicja środki piorące substancje powierzchniowo aktywne, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, na przykład mydło, proszki do prania, płyny do mycia naczyń itp czym jest.
 • Co to jest sinice Definicja glony jednokomórkowe, regularnie kształtu nitkowego, o zabarwieniu sino- albo oliwkowozielonym. Komórki ich nie zawierają ani zróżnicowanego jądra, ani co oznacza.
 • Co to jest stygobionty Definicja organizmy żyjące w podziemnych albo pozbawionych światła warstwach wody. Cechują je silnie rozwinięte narządy dotyku, zanik wzroku i barwników skórnych tłumaczenie.
 • Co to jest skruber Definicja aparat użytkowany do oczyszczania gazów, cieczy i ciał stałych. Oddzielanie zanieczyszczeń dzieje się w rozpylonej cieczy, do której wprowadza się na przykład przykłady.
 • Co to jest strefa polisaprobowa Definicja polisaprobowa strefa o w najwyższym stopniu zanieczyszczonej wodzie, gdzie występuje spore stężenie rozmaitych związków organicznych. Woda jest mętna definicja.
 • Co to jest sukcesja Definicja sukcesja długoletnie, kierunkowe przemiany ekosystemów, w rezultacie których powstaje na danym terenie inny ekosystem encyklopedia.
 • Co to jest substancje organiczne Definicja organiczne 1) związki węgla z wodorem, niekiedy za pośrednictwem tlenu, siarki;2) produkty roślinne i zwierzęce występujące w formie: a) resztek zwierzęcych i jak działa.
 • Co to jest Sr Definicja żółtawy pierwiastek metaliczny, należący do II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 38, masie atomowej 87.62 i gęstości = 2.6 g·cm-3. Topi się w temp. Tt czy jest.
 • Co to jest szczep Definicja organizmów o wspólnym rodowodzie, która w procesie ewolucji uległa przekształceniu na różne gatunki;2) młoda roślina (drzewko, krzew) powstała w rezultacie pojęcie.
 • Co to jest sieć troficzna Definicja sieć pokarmowa model ilustrujący wszystkie zależności pokarmowe między wszystkimi gatunkami w ekosystemie, który złożony jest z łańcuchów troficznych wyjaśnienie.
 • Co to jest światło spolaryzowane Definicja światło spolaryzowane światło, gdzie drgania wektora elektrycznego i magnetycznego odbywają się w ustalonych płaszczyznach opis.
 • Co to jest substancje budulcowe Definicja substancje budulcowe związki chemiczne tworzące ciała organizmów żywych, na przykład białka i tłuszcze informacje.
 • Co to jest samopylność Definicja mechanizm zapylania, a więc przenoszenia pyłku z pylników danego kwiatu na inny, zachodzący w obrębie jednego kwiatu albo pomiędzy kwiatami tej samej rośliny znaczenie.
 • Co to jest sejsmograf Definicja urządzenie do automatycznej rejestracji przebiegu fal sejsmicznych, powstających w trakcie wstrząsów i drgań skorupy ziemskiej. Zapis drgań, na przykład na co znaczy.
 • Co to jest siła ciężkości Definicja siła ciężkości wypadkowa siła przyciągania grawitacyjnego i siły odśrodkowej ruchu obrotowego Ziemi krzyżówka.
 • Co to jest spiekanie Definicja opierający na ogrzewaniu sproszkowanych albo drobnoziarnistych substancji do temp. bliskiej topnieniu. Poszczególne ziarna ulegają sklejeniu w rezultacie co to jest.
 • Co to jest strefa aeracji Definicja powierzchniowa warstwa skalna (gleby) położona nad zwierciadłem wód gruntowych, gdzie występuje zarówno woda, jak i powietrze. Zachodzi w niej mechanizm słownik.
 • Co to jest siła Definicja fizyczna, której efektem jest zmiana warunków ruchu (na przykład siła Newtona F = ma, gdzie: m - masa ciała, a - przyspieszenie ciała), spoczynku albo czym jest.
 • Co to jest sód Definicja chemiczny z pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o gęstości co oznacza.
 • Co to jest skała osadowa Definicja skała osadowa skała powstająca z nagromadzonych materiałów nieorganicznych (na przykład osadów wodnych) albo organicznych (szkieletów zwierząt tłumaczenie.
 • Co to jest ścieki Definicja ścieki woda zawierająca zanieczyszczenia pochodzące z mechanizmów przemysłowych, z gospodarstw domowych albo opadów atmosferycznych przykłady.
 • Co to jest stała Definicja fizyczna o stałej wartości, stanowiąca podstawę do ilościowego opisu zjawiska fizycznego. Stałe fizyczne występują jako współczynniki we wzorach wyrażających definicja.
 • Co to jest sorbat Definicja sorbat substancja pochłaniana w trakcie sorpcji encyklopedia.
 • Co to jest skrzep Definicja masa powstała ze składników krwi, pozwalająca na tamowanie krwi w ranie. Powstaje w rezultacie przemiany w fibrynę rozpuszczalnego fibrygenu, tworzącego jak działa.
 • Co to jest siarczany Definicja siarczany sole kwasu siarkowego zawierające siarkę sześciowartościową czy jest.
 • Co to jest siarka Definicja pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16, masie atomowej 32.064 i gęstości = 2 g·cm-3. Należy do VI ekipy głównej układu okresowego pierwiastków pojęcie.
 • Co to jest światło białe Definicja światło zawierające fale elektromagnetyczne o wszystkich możliwych częstotliwościach w widzialnej części widma w odpowiednich proporcjach, na przykład światło wyjaśnienie.
 • Co to jest szybkość wzrostu populacji Definicja populacji parametr przyrostu liczby osobników w jednostce czasu. Tempo wzrostu ilościowego populacji może mieć charakter „esowaty” albo „jotowaty”. Na tych opis.
 • Co to jest substancje zapasowe Definicja związki chemiczne, które organizm wykorzystuje do magazynowania energii. Należą do nich węglowodany (na przykład skrobia w bulwach roślin i glikogen u informacje.
 • Co to jest szumowina Definicja szumowina substancje stałe unoszące się na powierzchni cieczy. Stanowią je zanieczyszczenia albo odpady znaczenie.
 • Co to jest sen letni Definicja obniżonej intensywności mechanizmów życiowych zwierząt występujący w lecie, spowodowany uwarunkowaniami życia, na przykład ślimaki słodkowodne i pijawki są w co znaczy.
 • Co to jest siedlisko oligotroficzne Definicja siedlisko oligotroficzne biotop ubogi w składniki odżywcze krzyżówka.
 • Co to jest stos atomowy Definicja reaktor jądrowy urządzenie użytkowane do przeprowadzania kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych, w trakcie której wydziela się co to jest.
 • Co to jest saprofity Definicja cudzożywne czerpiące gotowy pokarm pochodzący z rozkładu martwych szczątków roślin i zwierząt. Należą do nich bakterie (gronkowiec biały), grzyby, rośliny słownik.
 • Co to jest selekcja Definicja selekcja, dobór mechanizm eliminacji genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku czym jest.
 • Co to jest step Definicja równinny, na którym występuje bujna roślinność trawiasta i zielna, charakterystyczna dla suchego, kontynentalnego klimatu strefy umiarkowanej w Ameryce Płn. i co oznacza.
 • Co to jest strefy zagrożenia lasów Definicja lasów obszary o szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczeń przemysłowych powietrza, ustalone poprzez jednostki organizacyjne leśnictwa opierając się na zmian tłumaczenie.
 • Co to jest szpachelka Definicja szpachelka narzędzie w kształcie łopatki, wykorzystywane do nakładania niewielkiej ilości materiału i wygładzania nierównych powierzchni przykłady.
 • Co to jest stężenie Definicja stężenie zawartość substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu definicja.
 • Co to jest sacharoza Definicja buraczany związek organiczny produkowany poprzez rośliny o wzorze ogólnym C12H22O11. Pospolity dwucukier złożony z glukozy i fruktozy, stosowany do słodzenia encyklopedia.
 • Co to jest środki bakteriostatyczne Definicja bakteriostatyczne środki chemiczne hamujące postęp i rozmnażanie się bakterii (nie zabijające ich, w przeciwieństwie do środków bakteriobójczych). Należą do jak działa.
 • Co to jest siła ssąca liści Definicja siła ssąca liści siła powodująca pionowe przemieszczanie się wody w roślinie, spowodowana transpiracją, jest to parowaniem wody z powierzchni blaszek liściowych czy jest.
 • Co to jest supresja Definicja procesu albo odwracanie skutków jego działania, na przykład w procesach genetycznych bazuje na znoszenia efektów genotypowych jednych genów poprzez inne tak pojęcie.
 • Co to jest sukcesja pierwotna Definicja mechanizm kolonizacji poprzez organizmy pionierskie obszarów niezasiedlonych, kierujący do stworzenia złożonej biocenozy i biotopu. Przykład sukcesji można wyjaśnienie.
 • Co to jest stadium Definicja stadium moment, faza rozwoju organizmu opis.
 • Co to jest ślad Definicja ślad mała liczba substancji w mieszaninie, na przykład śladowe pierwiastki (mikroelementy) w żywności informacje.
 • Co to jest SAR Definicja Absorpcion Rate liczba energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej poprzez masę w ustalonym czasie. Rozmiar ta stanowi podstawę ustalenia max znaczenie.
 • Co to jest skała magmowa Definicja skała magmowa skała powstająca w rezultacie zastygnięcia magmy albo lawy co znaczy.
 • Co to jest strefy zbiorników wodnych Definicja wodnych umowne strefy wyróżniane w obrębie oceanów, mórz i jezior, które cechują się specyficznymi uwarunkowaniami środowiskowymi i typową dla nich fauną i krzyżówka.
 • Co to jest szypułka Definicja szypułka nieulistniona łodyga, na której osadzony jest kwiat albo owoc co to jest.
 • Co to jest speleofauna Definicja speleofauna fauna jaskiń i wód podziemnych słownik.
 • Co to jest Sb Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 51 i masie atomowej 121.7. Występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej czym jest.
 • Co to jest strefa klimatyczna Definicja obszary powłoki ziemskiej charakterystyczne dla określonego klimatu. Odznacza się strefy: równikową, podrównikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną co oznacza.
 • Co to jest stan Definicja stan forma, postać albo warunki, w jakich znajduje się ciało fizyczne tłumaczenie.
 • Co to jest sukcesja wtórna Definicja mechanizm kolonizacji poprzez organizmy żywe obszarów uprzednio zasiedlonych, gdzie biocenoza uległa zniszczeniu. Sukcesja wtórna zachodzi, na przykład w przykłady.
 • Co to jest stado Definicja zwierząt jednego gatunku żyjące wspólnie na wspólnym obszarze, na przykład stado bizonów, słoni, antylop, wieloryby, delfiny, foki i tym podobne Cechami stada definicja.
 • Co to jest syndrom Definicja charakterystyczny zespół objawów chorobowych, w rezultacie którego rozpoznaje się chorobę, na przykład wytrzeszcz oczu i wole wywołane nadczynnością tarczycy encyklopedia.
 • Co to jest strefa saturacji Definicja warstwa skalna kompletnie wypełniona wolną wodą, od góry ograniczona zwierciadłem wody gruntowej, a od dołu - warstwą utworów nieprzepuszczalnych jak działa.
 • Co to jest skała Definicja minerałów (o ustalonym składzie mineralnym, strukturze i teksturze) ukształtowany w trakcie procesu geologicznego, tworzący wyodrębnioną warstwę skorupy czy jest.
 • Co to jest słodkowodne siedlisko Definicja słodkowodne siedlisko siedlisko wodne o niskim stężeniu soli, na przykład rzeki, jeziora pojęcie.
 • Co to jest skala Beauforta Definicja skala Beauforta względna skala siły wiatru określona opierając się na stanu morza siła wiatru wyjaśnienie.
 • Co to jest sortowanie śmieci Definicja sortowanie śmieci mechanizm odzyskiwania ze śmieci surowców wtórnych, takich jak papier, szkło, tworzywo sztuczne, metale itp opis.
 • Co to jest struktura przestrzenna Definicja przestrzenna sposób rozlokowania osobników populacji w środowisku w danym przedziale czasowym. Występują trzy rodzaje lokalizacji przestrzennej osobników informacje.
 • Co to jest silikony Definicja krzemoorganiczne zawierające w kluczowym łańcuchu na przemian atomy krzemu i tlenu, na przykład silikon (dwumetylopolisiloksan) HO - Si(CH3CH3) - O -[-Si znaczenie.
 • Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia, WHO Definicja Organizacja Zdrowia, WHO jedna z organizacji w ramach ONZ działająca na rzecz powiększenia współpracy pomiędzy krajami w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania co znaczy.
 • Co to jest syn- Definicja syn- przedrostek w złożeniach: współ-; z; razem krzyżówka.
 • Co to jest symbol Definicja znak symbol umowny, który zastępuje, reprezentuje, znaczy odpowiednie elementy, definicje albo czynności co to jest.
 • Co to jest stabilność wody Definicja stabilność wody cecha wody charakteryzująca się niezmiennym jej składem w ustalonym czasie słownik.
 • Co to jest salem Definicja zewnętrzna część skorupy ziemskiej znajdująca się pod warstwami skał osadowych. Zbudowana jest ze skał krystalicznych o gęstości około 2.7 g·cm-3, których czym jest.
 • Co to jest sukulenty Definicja kserofity) występujące na obszarach suchych, raczej na półpustyniach strefy gorącej, charakteryzujące się grubymi, mięsistymi łodygami albo liśćmi, gdzie jest co oznacza.
 • Co to jest schemat Definicja model rysunek przedstawiający w uproszczony sposób układ, przebieg zjawiska albo mechanizm tłumaczenie.
 • Co to jest środki spieniające Definicja porofory substancje rozkładające się w podwyższonej temp. (85-230°C), gdzie w trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (na przykład azot), powodujący przykłady.
 • Co to jest stenofagi Definicja stenofagi zwierzęta o ściśle wybiórczym sposobie odżywiania (jednolitym pokarmem), na przykład mrówkojad, panda ogromna definicja.
 • Co to jest szczyt Definicja szczyt najwyżej wzniesiona część wzgórza albo góry encyklopedia.
 • Co to jest sadza Definicja węgiel utworzony z drobnych kryształków grafitu o wielkości 20-60 Å, nierozpuszczalny w wodzie, o gęstości = 1.89 g·m-3 i temp. zapłonu 370-470°C. Powstaje w jak działa.
 • Co to jest skala porostowa Definicja skala wykorzystywana do oceny stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu opierając się na występowania różnych gatunków porostów. Używane są jedynie gatunki czy jest.
 • Co to jest strefa peryglacyjna Definicja strefa peryglacyjna region położony w sąsiedztwie oddziaływającego na niego lodowca pojęcie.
 • Co to jest synuzjum Definicja synuzjum jednolita warstwa w zbiorowisku roślinnym wyjaśnienie.
 • Co to jest skrobia Definicja zapasowa roślin zbudowana z jednostek -glukozy o wzorze sumarycznym (C6H10O5)n, gdzie n > 300. Monomery połączone są wiązaniami -glikozydowymi. Jest to biały opis.
 • Co to jest spoiwo Definicja spoiwo materiał zlepiający ziarna skały osadowej, na przykład węglan wapnia, minerały ilaste informacje.
 • Co to jest symbionty Definicja roślinne albo zwierzęce należące do różnych gatunków, które współżyjąc ze sobą odnoszą wzajemne korzyści, na przykład bakterie brodawkowe i rośliny motylkowe znaczenie.
 • Co to jest samozapłodnienie Definicja mechanizm zapłodnienia komórki jajowej poprzez plemniki pochodzące z tego samego organizmu, występujący u zwierząt obojnaczych i nie wszystkich pasożytów, na co znaczy.
 • Co to jest sadzenie Definicja sadzenie czynność umieszczania roślin albo ich części (bulwy, kłącza) w adekwatnie przygotowanej ziemi w celu powstania warunków rozwoju krzyżówka.
 • Co to jest siedlisko Definicja ustalonym zespole czynników abiotycznych (klimatycznych, glebowych), gdzie występuje dany organizm albo biocenoza, na przykład siedliskiem życia hydrofitów co to jest.
 • Co to jest siew Definicja siew umieszczenie nasion w adekwatnie przygotowanej górnej warstwie gleby na określonej głębokości słownik.
 • Co to jest skorupa ziemska Definicja skorupa ziemska zewnętrzna warstwa Ziemi o grubości w obszarach kontynentów od 30 do 40 km, a w obszarach oceanów - od 12 do 20 km czym jest.
 • Co to jest składowisko Definicja składowisko miejsce gromadzenia odpadów co oznacza.
 • Co to jest spektr ekologiczny Definicja spektr ekologiczny wykres ilustrujący wymogi życiowe gatunku, jest to uwzględnia się w nim na przykład naświetlenie, zasolenie, temperaturę, natlenienie itp tłumaczenie.
 • Co to jest sterylizacja Definicja działanie opierające na niszczeniu drobnoustrojów i ich przetrwalników sposobami fizycznymi (wysoka temp., promieniowanie nadfioletowe) i chemicznymi (alkohol przykłady.
 • Co to jest strefa skażenia Definicja strefa skażenia region, na którym wystąpiły przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla środowiska definicja.
 • Co to jest społeczeństwo otwarte Definicja otwarte definicja wprowadzone poprzez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie socjalnej i wymienia się encyklopedia.
 • Co to jest sanitaryzacja Definicja sanitaryzacja postępowanie opierające na mechanicznym usuwaniu drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki zabiegów higieniczno-sanitarnych, saprobowości jak działa.
 • Co to jest środowisko glebotwórcze Definicja środowisko glebotwórcze całokształt czynników mających wpływ na stworzenie i postęp gleby czy jest.
 • Co to jest suszarnia Definicja suszarnia aparat do usuwania wilgoci z materiałów stałych pod wpływem podwyższonej temp pojęcie.
 • Co to jest skórka Definicja skórka zewnętrzna tkanka okrywająca rośliny, zazwyczaj składająca się z pojedynczej warstwy przylegających do siebie komórek. Leżą w niej aparaty szparkowe wyjaśnienie.
 • Co to jest siarkowodór Definicja najprostszy związek siarki z wodorem (H2S). Bezbarwny gaz palny, o przykrym zapachu zgniłych jaj, bardzo trujący. Występuje w przyrodzie jako wytwór gnicia opis.
 • Co to jest szybkość reakcji Definicja prędkość reakcji prędkość pomniejszenia się stężenia substratów reakcji informacje.
 • Co to jest stan mikroskopowy Definicja stan mikroskopowy, mikrostan stan układu opisany wnikliwie poprzez podanie kompletnej informacji o wszystkich atomach układu, jest to ich położeniu, energii itp znaczenie.
 • Co to jest sorbent Definicja sorbent ciało porowate, gdzie zachodzi sorpcja. Odpowiednikiem substancji pochłaniającej w procesie sorpcji jest węgiel aktywowany co znaczy.
 • Co to jest strefa litoralna Definicja strefa litoralna region wody strefy nerytycznej, której granicę wyznaczają przypływy i odpływy morza. Obfituje w faunę denną krzyżówka.
 • Co to jest specjacja Definicja powstawania nowych gatunków w konsekwencji zastąpienia jednego gatunku innym albo rozdzielenia istniejącego gatunku na sporo nowych. Odznacza się sporo typów co to jest.
 • Co to jest saprotrofizm Definicja wysokie stężenie substancji organicznych w zbiorniku wodnym wywołane działalnością gospodarczą człowieka, na przykład w rezultacie zrzutu ścieków komunalnych i słownik.
 • Co to jest symbioza Definicja współżycie organizmów należących do odmiennych gatunków (symbiontów), z którego odnoszą wzajemne korzyści. Odznacza się: a) komensalizm - jedne osobniki czym jest.
 • Co to jest ślepota zmierzchowa Definicja kurza ślepota zaburzenie adaptacji oka do widzenia w ciemności, spowodowane upośledzeniem czynności pręcików w siatkówce oka. Regularnie połączona z co oznacza.
 • Co to jest skrzela Definicja skrzela narządy oddechowe ryb i kręgoustych, które umożliwiają pobieranie tlenu rozpuszczonego w wodzie tłumaczenie.
 • Co to jest solwaty Definicja solwaty cząstki złożone z cząsteczek ciała rozpuszczonego z przyłączonymi do nich cząsteczkami rozpuszczalnika przykłady.
 • Co to jest szczepionki Definicja antygeny mikrooranizmów, które wprowadza się do organizmu w celu pobudzenia go do produkcji przeciwciał skierowanych przeciw danemu drobnoustrojowi i definicja.
 • Co to jest światło Definicja poprzez oko ludzkie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 380-780 nm. Obejmuje także część zakresu promieniowania podczerwonego i nadfioletowego encyklopedia.
 • Co to jest skała zwięzła Definicja o ziarnach silnie rozdrobnionych i zespolonych ze sobą pod wpływem przyciągania międzydrobinowego. Należą do nich skały z sporą zawartością minerałów ilastych jak działa.
 • Co to jest śmierć ekologiczna Definicja zgon ekologiczna zgon wywołana niekorzystnym wpływem środowiska (infekcja, zagęszczenie czy jest.
 • Co to jest sublimacja Definicja sublimacja przemiana fazowa, w rezultacie której następuje przejście substancji stałej w gazową, na przykład zestalony dwutlenek węgla pojęcie.
 • Co to jest samooczyszczanie się wód Definicja się wód naturalny mechanizm rozkładu i unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych w wodach, pochodzących ze ścieków miejskich i fabrycznych, który bazuje na wyjaśnienie.
 • Co to jest strefa oligosaprobowa Definicja oligosaprobowa strefa najmniej zanieczyszczona, której woda jest przezroczysta, pozbawiona zapachu i dobrze natleniona. Strefę zasiedlają bakterie opis.
 • Co to jest substancja Definicja substancja chemicznie jednorodny rodzaj materii o ustalonym niezmiennym składzie chemicznym i fizycznym; na przykład żelazo, cukier, sól itp informacje.
 • Co to jest śluz Definicja bezbarwna i płynna, o ciągliwej konsystencji, o działaniu ochronnym (zabezpiecza przed wyschnięciem i uszkodzeniem skóry) i zmniejszającym tarcie (na przykład znaczenie.
 • Co to jest stawy osadowe Definicja obiekty wykorzystywane do gromadzenia odpadów półpłynnych i płynnych, na przykład szlamy poflotacyjne, które po oczyszczeniu odprowadza się systemem drenów do co znaczy.
 • Co to jest silikaty Definicja ekologiczne tworzywa sztuczne pozyskiwane ze zmieszania piasku, wapna i wody, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzą zestaloną monolityczną bryłę krzyżówka.
 • Co to jest sejsmologia Definicja sejsmologia edukacja, dział geofizyki, zajmująca się trzęsieniami Ziemi i zjawiskami rozchodzenia fal sprężystych w jej wnętrzu co to jest.
 • Co to jest sekrecje Definicja wydzieliny organizmów, na przykład śluz;2) utwory mineralne osadzające się w szczelinach skalnych w rezultacie przepływu poprzez nie roztworów mineralnych, na słownik.
 • Co to jest stałocieplne zwierzęta Definicja zwierzęta, homojotermiczne zwierzęta, których organizmy mają umiejętność utrzymywania stałej temp. wewnętrznej ciała w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na czym jest.
 • Co to jest skamieniałości Definicja skamieliny szczątki zwierząt i roślin dawnych epok geologicznych zachowane w skałach (wnętrza muszli i czaszki) i ślady ich działalności (na przykład odciski co oznacza.
 • Co to jest szyszka Definicja kwiatostan roślin nagozalążkowych zbudowany z osi i gęsto na niej rozmieszczonych zdrewniałych łusek nasiennych z nasionami, na przykład szyszka sosny tłumaczenie.
 • Co to jest solanka Definicja solanka zwyczajowa nazwa wodnego roztworu chlorku sodu. Woda o mineralizacji przekraczającej 15 g·dm-3 przykłady.
 • Co to jest symbol chemiczny pierwiastka Definicja pierwiastka umowny, międzynarodowy skrót nazwy łacińskiej pierwiastka chemicznego, złożony z pierwszej albo z pierwszej i jednej z dalszych liter nazwy definicja.
 • Co to jest stacja meteorologiczna Definicja stacja meteorologiczna meteorologiczna jednostka organizacyjna kierująca obserwacje (pomiary) pogody i klimatu encyklopedia.
 • Co to jest sen zimowy Definicja fizjologiczny nie wszystkich zwierząt opierający na obniżeniu przemiany materii, trwający całą zimę (nawet do siedmiu miesięcy). Jest on związany z jak działa.
 • Co to jest światło monochromatyczne Definicja światło monochromatyczne światło o jednej tylko częstotliwości fali czy jest.
 • Co to jest subekumena Definicja zamieszkiwane tylko okresowo (na przykład koczownicy na terenach półpustynnych) lub odwiedzane poprzez człowieka przez wzgląd na prowadzoną tam działalnością pojęcie.
 • Co to jest seston Definicja stałych cząstek unoszących się w wodzie, powodujących pomniejszenie przezroczystości wody. Tworzą go organizmy żywe i cząstki mineralne. Seston dzieli się na wyjaśnienie.
 • Co to jest spowalniacz Definicja spowalniacz, opóźniacz substancja użytkowana w celu pomniejszenia szybkości reakcji opis.
 • Co to jest skała metamorficzna Definicja skała powstała z innych skał (magmowych albo osadowych) pod wpływem ustalonych czynników, na przykład wysokiego ciśnienia albo temp., przez ich przemianę informacje.
 • Co to jest saltacjonizm Definicja saltonizm pogląd w teorii ewolucji organizmów żywych głoszący, iż ewolucja dzieje się w rezultacie gwałtownych zmian, na przykład wywołanych działaniem znaczenie.
 • Co to jest salmiak Definicja salmiak nazwa zwyczajowa chlorku amonowego (NH4Cl). Bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie, pod wpływem temp. rozkładają się na amoniak i chlorowodór co znaczy.
 • Co to jest strumień energii Definicja strumień energii liczba energii przepływającej poprzez daną powierzchnię w jednostce czasu krzyżówka.
 • Co to jest struktura Definicja uporządkowanie połączonych przedmiotów stanowiących całość i wzajemne stosunki pomiędzy elementami, na przykład struktura atomu znaczy rozmieszczenie co to jest.
 • Co to jest stalognaty Definicja stalognaty nacieki wapienne powstałe z połączenia się stalaktytów ze stalagmitami słownik.
 • Co to jest sygnał Definicja sygnał przebieg dowolnej wielkości fizycznej (elektrycznej, magnetycznej, optycznej albo akustycznej) używany jako nośnik informacji czym jest.
 • Co to jest skalenie Definicja minerałów skałotwórczych, glinokrzemianów potasu, wapnia, sodu i baru. Minerały w najwyższym stopniu rozpowszechnione w skorupie ziemskiej, występujące prawie co oznacza.
 • Co to jest siedlisko eutroficzne Definicja siedlisko eutroficzne biotop bogaty w składniki odżywcze tłumaczenie.
 • Co to jest skażenie środowiska Definicja szkodliwe zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Występuje w konsekwencji niewłaściwego działania człowieka albo w rezultacie przykłady.
 • Co to jest siła oporu Definicja siła bierna występująca w trakcie wprawiania ciał w ruch, skierowana przeciwnie do kierunku ruchu w środowisku płynnym albo w kontakcie z ciałem stałym definicja.
 • Co to jest stanowisko Definicja o określonej powierzchni albo przestrzeni, gdzie występuje osobnik, rodzina albo kolonia osobników danego gatunku. Stanowiska mogą być siedliskowo homogeniczne encyklopedia.
 • Co to jest spostrzeżenie Definicja percepcja zmysłowy mechanizm poznawczy człowieka opierający na zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie dzięki organom wyposażonym w receptory, na przykład jak działa.
 • Co to jest ścięgna Definicja ścięgna silne wiązki włókien kolagenowych łączące mięśnie z kością albo chrząstką i przenoszące skurcze mięśni w trakcie ruchu czy jest.
 • Co to jest stok Definicja stok pochyła powierzchnia terenu rozciągająca się od podnóża wzniesienia do jego wierzchołka pojęcie.
 • Co to jest system melioracyjny Definicja mechanizm melioracyjny zespół urządzeń wykorzystywany do regulacji stosunków wodnych w glebie wyjaśnienie.
 • Co to jest sączenie Definicja sączenie oddzielanie nierozpuszczalnych substancji stałych od cieczy opis.
 • Co to jest skraplarka Definicja skraplarka urządzenie wykorzystywane do skraplania gazów informacje.
 • Co to jest struktura molekularna Definicja struktura molekularna wewnętrzna budowa i kształt cząsteczki znaczenie.
 • Co to jest srebro Definicja pierwiastek pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 47, masie atomowej 107.87 i gęstości = 10.5 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 963.93°C, a wrze w co znaczy.
 • Co to jest sima Definicja płaszcza Ziemi występująca pod sialem. Zbudowana ze skał zasadowych, składających się z minerałów bogatych w krzem i magnez, na przykład bazalt, garbo krzyżówka.
 • Co to jest stężenie molalne Definicja stężenie molalne relacja liczby moli substancji rozpuszczonej n do masy rozpuszczalnika ma: ca = n/ma [mol/kg]. Jest wielkością niezależną od temp co to jest.
 • Co to jest spaliny Definicja spaliny gorący gaz odpadowy. Powstaje raczej w procesie spalania ropy, gazu, węgla itp słownik.
 • Co to jest strychnina Definicja o wzorze chemicznym C21H22O2N2. To są białe, gorzkie kryształki, trudno rozpuszczalne w zimnej wodzie. Jest mocną trucizną (ponad 30 mg). Występuje w czym jest.
 • Co to jest spory Definicja duży, zarodniki komórki rozrodcze, produkowane w zarodni, wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych, na przykład grzyby, mchy, paprocie co oznacza.
 • Co to jest struktura ekologiczna populacji Definicja ekologiczna populacji skład populacji w ustalonym czasie. Skład populacji ustala się liczbą, zagęszczeniem osobników, strukturą wieku, szybkością tłumaczenie.
 • Co to jest scyntylator Definicja substancja, gdzie obserwuje się scyntylacje pod wpływem promieniowania jądrowego, na przykład siarczek cynku, jodek sodu. Używa się ich w licznikach przykłady.
 • Co to jest segment Definicja segment wyraźnie wyodrębniona, powtarzająca się część jakiegoś ciała albo urządzenia, na przykład u dżdżownicy definicja.
 • Co to jest saprobionty Definicja organizmy żywe odżywiające się wyłącznie rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, stanowiącymi ich środowisko bytowania. Należą do nich bakterie encyklopedia.
 • Co to jest słupek Definicja słupek kobiecy organ rozmnażania płciowego u roślin okrytozalążkowych składający się z zalążni, szyjki i znamienia jak działa.
 • Co to jest skratki Definicja skratki zanieczyszczenia odkładające się na kratce czy jest.
 • Co to jest szum Definicja szum sygnał o charakterze ciągłym (elektryczny, akustyczny, optyczny) zakłócający sygnał użyteczny pojęcie.
 • Co to jest sterydy Definicja organiczne zawierające cztery połączone ze sobą pierścienie, nie mniej jednak trzy z nich mają po sześć atomów, z kolei czwarty - pięć atomów węgla. Łańcuchy wyjaśnienie.
 • Co to jest stułbiopławy Definicja gromada parzydełkowców licząca około 2700 gatunków morskich i słodkowodnych zwierząt. Pokoleniem dominującym jest polip, który może osiągać długość około 2 m opis.
 • Co to jest stan środowiska Definicja aktualna przypadek środowiska o ustalonych cechach ilościowych i jakościowych. Środowisko pod wpływem różnych czynników może ulegać zmianie. Monitorowanie informacje.
 • Co to jest stułbia Definicja stułbia, hydra jamochłon słodkowodny żyjący w wodach stojących znaczenie.
 • Co to jest spójności Definicja spójności, siła kohezyjna siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała co znaczy.
 • Co to jest siła wiatru Definicja wiatru działająca na jednostkę powierzchni, zorientowanej prostopadle do kierunku wiatru. Ustala się ją umownie w 12-stopniowej skali Beauforta. 0 stopni (0.2 krzyżówka.
 • Co to jest ścieki bytowo-gospodarcze Definicja ścieki bytowo-gospodarcze ścieki z gospodarstw domowych i z urządzeń sanitarnych co to jest.
 • Co to jest sucha masa Definicja substancji pozbawionej wody, którą uzyskuje się poprzez suszenie w temp. ok. 100°C do chwili określenia się stałego ciężaru. Zawartość wody w organizmie albo słownik.
 • Co to jest surowce mineralne Definicja surowce mineralne materiały pochodzenia naturalnego, z których po uprzednim przetwórstwie uzyskuje się określone produkty, na przykład węgiel, ropa czym jest.
 • Co to jest stratyfikacja nasion Definicja nasion mechanizm pobudzania nasion do kiełkowania, opierający na poddawaniu ich działaniu niskich temperatur, przy ustalonej wilgotności, poprzez moment od co oznacza.
 • Co to jest sapropel Definicja sapropel, gytia ciemny muł znajdujący się na dnie zbiorników wodnych (na przykład jezior), zawierający gnijące szczątki organiczne tłumaczenie.
 • Co to jest skrzek Definicja bezogonowych składane do wody albo przytwierdzane do roślin bądź kamieni, otoczone poprzez galaretowate osłonki zawierające substancje odżywcze przykłady.
 • Co to jest stratocenoza Definicja gatunków roślin i zwierząt przyporządkowanych określonej warstwie przestrzennej danego ekosystemu, na przykład wszystkie organizmy żyjące w bentosie albo w definicja.
 • Co to jest śmiertelność populacji Definicja populacji spadek liczby osobników w populacji spowodowany śmiercią w rezultacie chorób, konkurencji, drapieżnictwa, starzenia się i czynników abiotycznych, na encyklopedia.
 • Co to jest skład Definicja skład ilościowy relacja pomiędzy pierwiastkami w związku chemicznym jak działa.
 • Co to jest substancje biogenne Definicja związki azotu i fosforu powodujące przyrost żyzności i zwiększonej produktywności biologicznej, co z powodu prowadzi do starzenia się rzek i jezior, tzn. ich czy jest.
 • Co to jest smugi świetlne Definicja zdarzenie powstające w rezultacie odbicia światła od pofałdowanej powierzchni wody. Widoczne dobrze na wodzie w trakcie zachodu Słońca albo pełni Księżyca pojęcie.
 • Co to jest szereg sukcesyjny Definicja następujące po sobie biocenozy, które powstały w procesie tworzenia stabilnego zespołu organizmów. Sukcesja ekologiczna prowadzi do zmian składu gatunkowego wyjaśnienie.
 • Co to jest stałe sprężystości Definicja stałe sprężystości współczynniki charakteryzujące własności sprężyste materiałów opis.
 • Co to jest saprofagi Definicja odżywiające się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, znajdującymi się w glebie, ściółce, wodzie i mule dennym zbiorników wodnych, na przykład dżdżownice informacje.
 • Co to jest siatkówka Definicja wewnętrzna błona gałki ocznej, gdzie znajdują się komórki wrażliwe na bodźce świetlne. Złożona jest z trzech warstw neuronów: komórek światłoczułych (pręciki i znaczenie.
 • Co to jest speleoflora Definicja speleoflora flora występująca blisko wejść do jaskiń, gdzie dociera jeszcze światło, na przykład mchy, porosty co znaczy.
 • Co to jest segregacja Definicja segregacja podział na ekipy, typy wg ustalonych mierników, na przykład sortowanie (frakcjonowanie) sedymentu wg średnicy i gęstości osadzonych cząstek krzyżówka.
 • Co to jest sozologia Definicja ekologii stosowanej zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska i trwałością jego użytkowania. Bada powody i następstwa niekorzystnych zmian w strukturze i co to jest.
 • Co to jest sukcesja ekologiczna Definicja ekologiczna mechanizm, który bazuje na uporządkowanej w okresie i przestrzeni zmianie w biocenozie (jest to zmianie składu gatunkowego i ilościowego słownik.
 • Co to jest skłonność Definicja skłonność, tendencja cecha, która łatwo się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza czym jest.
 • Co to jest ślina Definicja alkaliczna, płynna wydzielina gruczołów ślinowych do j. ustnej. Złożona jest z wody (98%), niewielkiej ilości soli mineralnych, ciał odpornościowych co oznacza.
 • Co to jest substancje pożywkowe Definicja substancje pożywkowe substancje niezbędne w rozwoju organizmów uczestniczących w procesie biologicznego oczyszczania ścieków albo przeróbki osadu tłumaczenie.
 • Co to jest środki lecznicze Definicja leki związki chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w przykłady.
 • Co to jest smar Definicja składający się z różnych związków chemicznych, używany do pomniejszenia tarcia pomiędzy współpracującymi powierzchniami maszyn i urządzeń. Stosuje się go także definicja.
 • Co to jest sedyment Definicja sedyment wytwór sedymentacji encyklopedia.
 • Co to jest sekrecja Definicja wydzielanie wytwarzanie w narządach (gruczołach) substancji (soki trawienne, hormony, śluz, ślina) używanych poprzez organizm w różnych procesach życiowych jak działa.
 • Co to jest stan skupienia Definicja fizyczny, gdzie występuje materia w ustalonych uwarunkowaniach fizycznych. Substancja w różnych stanach ma odmienne własności fizyczne i nie ulega zmianom czy jest.
 • Co to jest szadź Definicja powstający w konsekwencji zamarzania przechłodzonych kropelek mgły przy zetknięciu z obiektami. Osadza się w formie białego, śnieżnego nalotu na powierzchniach pojęcie.
 • Co to jest scyntylacja Definicja krótkotrwały błysk świetlny (10-4-10-9 s) spowodowany poprzez wpływ promieniowania jądrowego z atomami w nie wszystkich materiałach, zwanych scyntylatorami wyjaśnienie.
 • Co to jest synapsa Definicja synapsa miejsce kontaktu dwóch sąsiadujących neuronów albo neuronu i komórki efektora opis.
 • Co to jest społeczeństwo Definicja zbiorowość ludzka pozostająca w ustalonych relacjach międzyludzkich, które wynikają z uczestnictwa w procesach gospodarczych i kulturalnych, na przykład informacje.
 • Co to jest sylifikacja Definicja sylifikacja wypełnienie krzemionką porów w skałach albo zastępowanie nią węglanu wapnia w szczątkach zwierząt i roślin znaczenie.
 • Co to jest synantropijne organizmy Definicja organizmy, antropofity organizmy zwierzęce i roślinne występujące w siedliskach ludzkich albo w ich pobliżu, gdzie mają sprzyjające warunki do życia, takie jak co znaczy.
 • Co to jest samosiejka Definicja samosiejka młoda roślina samosiewna krzyżówka.
 • Co to jest szereg homologiczny Definicja szereg homologiczny takie uporządkowanie węglowodorów, gdzie różnią się one pomiędzy sobą o grupę - CH2 co to jest.
 • Co to jest siewka Definicja siewka młoda roślina wyrosła z nasienia słownik.
 • Co to jest spadź Definicja gęsta, słodka ciecz pojawiająca się w lecie na liściach drzew, stanowiąca wydalinę raczej mszyc i czerwców i sok komórkowy pochodzący z nakłutych poprzez te czym jest.
 • Co to jest słód Definicja ziarna zbóż, raczej jęczmienia i żyta. Stanowi fundamentalny surowiec w piwowarstwie i w produkcji odżywczych ekstraktów słodowych bogatych w enzymy co oznacza.
 • Co to jest strefa korzeniowa Definicja strefa korzeniowa warstwa gleby o skumulowanej głównej warstwie korzeni tłumaczenie.
 • Co to jest sen Definicja fizjologiczny charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zredukowaniem aktywności motorycznej i aktywności kory mózgowej, zwolnieniem czynności przykłady.
 • Co to jest ściśliwość gleby Definicja ściśliwość gleby umiejętność gleby do zmniejszania objętości pod wpływem nacisku definicja.
 • Co to jest struktura wiekowa populacji Definicja populacji zróżnicowanie populacji pod względem wiekowym osobników albo pod względem osobników znajdujących się w różnych stadiach rozwoju osobniczego encyklopedia.
 • Co to jest sedymentatory Definicja zwierzęta żywiące się pokarmem (martwymi albo żywymi drobnymi organizmami) zawieszonym w wodzie, który pobierają w trakcie zagęszczenia poprzez wirowanie, na jak działa.
 • Co to jest ser Definicja wytwór mleczny otrzymywany z mleka poprzez wydzielenie z niego białka i tłuszczu w formie skrzepu kwasowego albo podpuszczkowego. Sery kwasowe otrzymuje się z czy jest.
 • Co to jest stalaktyty Definicja stalaktyty nacieki (w kształcie sopli) zwisające od stropu jaskini, które powstają w rezultacie wytrącania się węglanu wapnia ze spływającej po nich wody pojęcie.
 • Co to jest starzenie Definicja mechanizmów zachodzących w organizmie po etapie jego wzrostu, których symptomami są: spadek wydajności nadnerczy, ubytek czynnych komórek i powiększenie się wyjaśnienie.
 • Co to jest struktura gleby Definicja stan gleby określany opierając się na zlepiania ziaren mineralnych w agregaty o różnej wielkości i różnym kształcie. Odznacza się trzy zasadnicze rodzaje opis.
 • Co to jest sklerofity Definicja przystosowane do przetrwania długotrwałej suszy w rezultacie ograniczenia transpiracji, na przykład żarnowiec, trawy wydmowe. Mają sztywne, skórzaste liście i informacje.
 • Co to jest sial Definicja zewnętrzna część skorupy ziemskiej znajdująca się pod warstwami skał osadowych. Zbudowana jest ze skał krystalicznych o gęstości około 2.7 g·cm-3, których znaczenie.
 • Co to jest surowica Definicja leczniczy zawierający spore stężenie przeciwciał, które - wprowadzone do organizmu - przyczyniają się do szybkiej likwidacji infekcji. Surowicę otrzymuje się z co znaczy.
 • Co to jest standard jakości środowiska Definicja standard jakości środowiska wymogi, które muszą być spełnione w ustalonym czasie w środowisku jako całości albo w jego poszczególnych elementach przyrodniczych krzyżówka.
 • Co to jest styropian Definicja termoplastyczny polimer syntetyczny powstały w rezultacie polimeryzacji styrenu. Lekkie piankowe tworzywo odporne na działanie wilgoci. Służy do wyrobu płyt co to jest.
 • Co to jest stalagmity Definicja stalagmity słupkowate nacieki mineralne powstające na dnie jaskini w rezultacie spadających kropel, z których wytrącany jest węglan wapnia słownik.
 • Co to jest selen Definicja pierwiastek chemiczny VI ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 34, masie atomowej 78.96 i gęstości = 4.81 g·cm-3, o temp. topnienia Tt = 217°C czym jest.
 • Co to jest skałotwórcze organizmy Definicja organizmy organizmy żywe (rośliny i zwierzęta) o wapiennych ścianach komórkowych, których szczątki tworzą skały osadowe. Należą do nich koralowce, liliowce co oznacza.
 • Co to jest solucja Definicja solucja rozpuszczanie tłumaczenie.
 • Co to jest substrat Definicja substrat substancja wyjściowa uczestnicząca w reakcji chemicznej przykłady.
 • Co to jest stenobionty Definicja organizmy żywe przystosowane do ściśle ustalonych warunków środowiska (czynników abiotycznych, na przykład temp., ciśnienia, zasolenia i tym podobne). Np definicja.
 • Co to jest stawonogi Definicja najliczniejszy typ zwierząt (bezkręgowców), obejmujący powyżej mln gatunków o olbrzymiej różnorodności form. Należą do nich: skorupiaki, staroraki, pajęczaki encyklopedia.
 • Co to jest szuwar oczeretowy Definicja oczerety zbiorowisko wysokich roślin błotnych porastających brzegi wód i tereny bagienne. Przykładową rośliną tego zbiorowiska jest oczeret jeziorny jak działa.
 • Co to jest stała słoneczna Definicja liczba energii promienistej docierającej ze Słońca do Ziemi w jednostce czasu i przypadającej na jednostkę powierzchni; wynosi ona 1.37 · 103 W/m2 czy jest.
 • Co to jest śmietnisko Definicja śmietnisko składowisko odpadów i nieczystości pojęcie.
 • Co to jest siła sprężystości Definicja siła sprężystości siła równoważąca, która powstaje w odkształconym ciele sprężystym wyjaśnienie.
 • Co to jest soliflukcja Definicja przesuwanie się zwietrzeliny nasyconej wodą w dół stoku o niewielkim nachyleniu, spowodowane siłą ciężkości, pęcznieniem i kurczeniem się zwietrzeliny opis.
 • Co to jest strefy saprobowe Definicja strefy o różnym stopniu zanieczyszczenia organicznego zbiornika wodnego. W poszczególnych strefach występuje zróżnicowany skład biocenoz, właściwy do informacje.
 • Co to jest Słońce Definicja Ziemi i najjaśniejsza na niebie gwiazda widoczna gołym okiem; odległość od Ziemi - 149.6 mln km, średnica - 1.4 mln km, masa stanowi 333 tys. mas ziemskich znaczenie.
 • Co to jest stres ekologiczny Definicja stan organizmu spowodowany zadziałaniem stresora o nasileniu progowym. Impulsy stresujące, tak zwany stresory, mogą być natury fizycznej, chemicznej co znaczy.
 • Co to jest ściana komórkowa Definicja wielocukrowa zewnętrzna otoczka komórki roślinnej, gdzie odznacza się dwie warstwy: pierwszą cieńszą złożoną z młodych komórek i ścianę wtórną, zawierającą o krzyżówka.
 • Co to jest stan makroskopowy Definicja stan makroskopowy, makrostan stan, który charakteryzują wskaźniki makroskopowe, takie jak: gęstość, ciśnienie, temp co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Stan makroskopowy co znaczy ściana komórkowa krzyżówka stres ekologiczny co to jest Słońce słownik strefy saprobowe czym jest soliflukcja co oznacza siła. co to znaczy.

Słownik Smog co znaczy Św. Franciszka ekologiczny dekalog krzyżówka sublimat co to jest.