Solwaty, Substrat, Standard Jakości Środowiska, Sub, Stechiometria, Spalanie Osadu, Skażenie.
solwaty substrat standard co to jest

Definicje fizyka na S

 • Co to jest sufozja Definicja sufozja wymywanie nie wszystkich składników skały poprzez przepływającą wodę
 • Co to jest senilny okres Definicja senilny moment moment starczy
 • Co to jest szczepienie roślin Definicja przeprowadzany na roślinach, raczej drzewach i krzewach, opierający na przeszczepieniu pędu (zrazu) danej rośliny na podkładkę, a więc
 • Co to jest stan Definicja stan forma, postać albo warunki, w jakich znajduje się ciało fizyczne
 • Co to jest suspensja Definicja suspensja zawiesina drobnych cząsteczek stałych w cieczy
 • Co to jest symbioza Definicja organizmów należących do odmiennych gatunków (symbiontów), z którego odnoszą wzajemne korzyści. Odznacza się: a) komensalizm - jedne
 • Co to jest synantropijne organizmy Definicja organizmy zwierzęce i roślinne występujące w siedliskach ludzkich albo w ich pobliżu, gdzie mają sprzyjające warunki do życia, takie jak
 • Co to jest synekologia Definicja się badaniem struktury i dynamiki ilościowej populacji i biocenoz, a również zależnością pomiędzy zbiorowiskami organizmów i ich
 • Co to jest system korzeniowy Definicja przestrzeni glebowej danej rośliny. Odznacza się mechanizmy korzeniowe: palowe (tworzy go jeden korzeń kluczowy i odchodzące od niego
 • Co to jest szczepionki Definicja które wprowadza się do organizmu w celu pobudzenia go do produkcji przeciwciał skierowanych przeciw danemu drobnoustrojowi i zapewnienia w
 • Co to jest szereg sukcesyjny Definicja biocenozy, które powstały w procesie tworzenia stabilnego zespołu organizmów. Sukcesja ekologiczna prowadzi do zmian składu gatunkowego
 • Co to jest szkło Definicja bezpostaciowa masa utworzona z krzemianów i odpowiednich dodatków (przeważnie sodu, wapnia i tym podobne), powstała w rezultacie
 • Co to jest szkwał Definicja gwałtownym wzrostem prędkości wiatru o przynajmniej 8 m·s-1 (przy początkowej prędkości wiatru większej od 10 m·s-1) i nagłą zmianą jego
 • Co to jest szuwar oczeretowy Definicja wysokich roślin błotnych porastających brzegi wód i tereny bagienne. Przykładową rośliną tego zbiorowiska jest oczeret jeziorny
 • Co to jest szybkość wzrostu populacji Definicja przyrostu liczby osobników w jednostce czasu. Tempo wzrostu ilościowego populacji może mieć charakter „esowaty” albo „jotowaty”. Na tych
 • Co to jest szyszka Definicja nagozalążkowych zbudowany z osi i gęsto na niej rozmieszczonych zdrewniałych łusek nasiennych z nasionami, na przykład szyszka sosny
 • Co to jest szkło laboratoryjne Definicja szkło laboratoryjne naczynia i łatwe przyrządy szklane, stosowane w laboratoriach chemicznych (kolby, zlewki, probówki i tym podobne
 • Co to jest stałocieplne zwierzęta Definicja zwierzęta, których organizmy mają umiejętność utrzymywania stałej temp. wewnętrznej ciała w zmiennych uwarunkowaniach otoczenia, na
 • Co to jest stan mikroskopowy Definicja układu opisany wnikliwie poprzez podanie kompletnej informacji o wszystkich atomach układu, jest to ich położeniu, energii itp
 • Co to jest spoiwo Definicja spoiwo materiał zlepiający ziarna skały osadowej, na przykład węglan wapnia, minerały ilaste
 • Co to jest słupek Definicja słupek kobiecy organ rozmnażania płciowego u roślin okrytozalążkowych składający się z zalążni, szyjki i znamienia
 • Co to jest ścieki surowe Definicja ścieki surowe ścieki nieoczyszczone
 • Co to jest spostrzeżenie Definicja mechanizm poznawczy człowieka opierający na zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie dzięki organom wyposażonym w receptory, na przykład
 • Co to jest S Definicja liczbie atomowej 16, masie atomowej 32.064 i gęstości = 2 g·cm-3. Należy do VI ekipy głównej układu okresowego pierwiastków. Niemetaliczne
 • Co to jest spójność Definicja cząsteczek danej substancji, które jest rezultatem istnienia sił przyciągania pomiędzy cząsteczkami albo atomami tworzącymi ciało (na
 • Co to jest sacharoza Definicja organiczny produkowany poprzez rośliny o wzorze ogólnym C12H22O11. Pospolity dwucukier złożony z glukozy i fruktozy, stosowany do słodzenia
 • Co to jest sacharyna Definicja syntetycznie z toluenu; biała substancja krystaliczna, 550 razy słodsza od cukru trzcinowego. Namiastka cukru bez wartości odżywczych
 • Co to jest sadza Definicja drobnych kryształków grafitu o wielkości 20-60 Å, nierozpuszczalny w wodzie, o gęstości = 1.89 g·m-3 i temp. zapłonu 370-470°C. Powstaje w
 • Co to jest salem Definicja ziemskiej znajdująca się pod warstwami skał osadowych. Zbudowana jest ze skał krystalicznych o gęstości około 2.7 g·cm-3, których skład
 • Co to jest salmiak Definicja amonowego (NH4Cl). Bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie, pod wpływem temp. rozkładają się na amoniak i chlorowodór
 • Co to jest samopylność Definicja przenoszenia pyłku z pylników danego kwiatu na inny, zachodzący w obrębie jednego kwiatu albo pomiędzy kwiatami tej samej rośliny lub
 • Co to jest samozapłodnienie Definicja komórki jajowej poprzez plemniki pochodzące z tego samego organizmu, występujący u zwierząt obojnaczych i nie wszystkich pasożytów, na
 • Co to jest saprofagi Definicja szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, znajdującymi się w glebie, ściółce, wodzie i mule dennym zbiorników wodnych, na przykład dżdżownice
 • Co to jest saprotrofizm Definicja substancji organicznych w zbiorniku wodnym wywołane działalnością gospodarczą człowieka, na przykład w rezultacie zrzutu ścieków
 • Co to jest SAR Definicja energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej poprzez masę w ustalonym czasie. Rozmiar ta stanowi podstawę ustalenia max
 • Co to jest Sb Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 51 i masie atomowej 121.7. Występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej
 • Co to jest scyntylator Definicja się scyntylacje pod wpływem promieniowania jądrowego, na przykład siarczek cynku, jodek sodu. Używa się ich w licznikach scyntylacyjnych
 • Co to jest Se Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 34, masie atomowej 78.96 i gęstości = 4.81 g·cm-3, o temp. topnienia Tt = 217°C (szary
 • Co to jest sekrecje Definicja przykład śluz;2) utwory mineralne osadzające się w szczelinach skalnych w rezultacie przepływu poprzez nie roztworów mineralnych, na
 • Co to jest sen Definicja się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zredukowaniem aktywności motorycznej i aktywności kory mózgowej, zwolnieniem czynności serca
 • Co to jest sen zimowy Definicja wszystkich zwierząt opierający na obniżeniu przemiany materii, trwający całą zimę (nawet do siedmiu miesięcy). Jest on związany z
 • Co to jest stan środowiska Definicja środowiska o ustalonych cechach ilościowych i jakościowych. Środowisko pod wpływem różnych czynników może ulegać zmianie. Monitorowanie
 • Co to jest Si Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 14 i masie atomowej 28.09. Ciało stałe, przypominające ciemnoszary metal, o
 • Co to jest sial Definicja ziemskiej znajdująca się pod warstwami skał osadowych. Zbudowana jest ze skał krystalicznych o gęstości około 2.7 g·cm-3, których skład
 • Co to jest siarka Definicja liczbie atomowej 16, masie atomowej 32.064 i gęstości = 2 g·cm-3. Należy do VI ekipy głównej układu okresowego pierwiastków. Niemetaliczne
 • Co to jest silikony Definicja zawierające w kluczowym łańcuchu na przemian atomy krzemu i tlenu, na przykład silikon (dwumetylopolisiloksan) HO - Si(CH3CH3) - O -[-Si
 • Co to jest siła wiatru Definicja jednostkę powierzchni, zorientowanej prostopadle do kierunku wiatru. Ustala się ją umownie w 12-stopniowej skali Beauforta. 0 stopni (0.2
 • Co to jest strefa sublitoralna Definicja nerytycznej, obejmujący toń wodną, położoną dalej od brzegu, jest to od strefy litoralnej. Występuje w nim przewarzająca część znanych
 • Co to jest skala porostowa Definicja oceny stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu opierając się na występowania różnych gatunków porostów. Używane są jedynie gatunki
 • Co to jest skalenie Definicja glinokrzemianów potasu, wapnia, sodu i baru. Minerały w najwyższym stopniu rozpowszechnione w skorupie ziemskiej, występujące prawie we
 • Co to jest skała metamorficzna Definicja innych skał (magmowych albo osadowych) pod wpływem ustalonych czynników, na przykład wysokiego ciśnienia albo temp., przez ich przemianę
 • Co to jest skałotwórcze organizmy Definicja rośliny i zwierzęta) o wapiennych ścianach komórkowych, których szczątki tworzą skały osadowe. Należą do nich koralowce, liliowce, glony
 • Co to jest skamieliny Definicja zwierząt i roślin dawnych epok geologicznych zachowane w skałach (wnętrza muszli i czaszki) i ślady ich działalności (na przykład odciski
 • Co to jest skażenie promieniotwórcze Definicja zanieczyszczenie środowiska substancjami promieniotwórczymi pochodzącymi z wycieków elektrowni atomowych albo ze składowisk odpadów
 • Co to jest skażenie środowiska Definicja zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Występuje w konsekwencji niewłaściwego działania człowieka albo w rezultacie
 • Co to jest sklejka Definicja rezultacie sklejenia w prasach nieparzystej ilości fornirów, których włókna w sąsiadujących warstwach ułożone są pod kątem prostym
 • Co to jest skorupa ziemska Definicja skorupa ziemska zewnętrzna warstwa Ziemi o grubości w obszarach kontynentów od 30 do 40 km, a w obszarach oceanów - od 12 do 20 km
 • Co to jest skorupiaki Definicja parach czułków i szczęk, odnóżach dwugałęziastych, o zróżnicowanej budowie i funkcji. U większości form występuje zrośnięcie segmentów
 • Co to jest słonorośla Definicja glebach zasolonych chlorkami, węglanami i siarczanami sodu, magnezu i wapnia, na przykład chlorkiem sodu. Stężenie tych soli w środowisku
 • Co to jest Słońce Definicja na niebie gwiazda widoczna gołym okiem; odległość od Ziemi - 149.6 mln km, średnica - 1.4 mln km, masa stanowi 333 tys. mas ziemskich
 • Co to jest smog Definicja stanowiące mieszaninę dymu i spalin z mgłą, które występuje w ogromnych miastach i osiedlach przemysłowych. Na przykład smog kwaśny (typu
 • Co to jest Sn Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 50, masie atomowej 118.69 i gęstości = 7.28 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 231.88°C
 • Co to jest soda Definicja Na2CO3). W przyrodzie występuje w stanie naturalnym (w jeziorach sodowych) i w popiołach roślin morskich. Stosuje się ją do wyrobu szkła
 • Co to jest sok Definicja użytkowany dla celów spożywczych albo leczniczych. Organizmy roślinne zawierają wodne roztwory i emulsje różnych związków chemicznych
 • Co to jest solwatacja Definicja opierający na łączeniu się cząsteczek rozpuszczalnika z jonami albo cząsteczkami substancji rozpuszczonej. Gdy chlorek sodu rozpuszcza się
 • Co to jest sorpcja Definicja porowate gazów, par cieczy i ciał rozpuszczonych w cieczach. To jest ogólna nazwa mechanizmów adsorpcji (pochłaniania powierzchniowego) i
 • Co to jest sozologia Definicja zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska i trwałością jego użytkowania. Bada powody i następstwa niekorzystnych zmian w strukturze i
 • Co to jest sozotechnika Definicja problemami ochrony przyrody i jej zasobów, raczej racjonalnym doborem metod kształtowania i ochrony środowiska w celu zapobiegania
 • Co to jest sól Definicja metalu i reszty kwasowej. Powstaje w rezultacie oddziaływania na siebie kwasów i zasad. Wzór ogólny ma postać MnRm, gdzie: M - metal, R
 • Co to jest specjacja sympatryczna Definicja powstawania nowych gatunków w konsekwencji selekcji w obrębie populacji. Jest rezultatem przystosowania się części osobników określonej
 • Co to jest Specyfic Absorpcion Rate Definicja energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej poprzez masę w ustalonym czasie. Rozmiar ta stanowi podstawę ustalenia max
 • Co to jest spiekanie Definicja ogrzewaniu sproszkowanych albo drobnoziarnistych substancji do temp. bliskiej topnieniu. Poszczególne ziarna ulegają sklejeniu w rezultacie
 • Co to jest spoczynek roślin Definicja opierający na całkowitym zahamowaniu wzrostu i ograniczeniu innych mechanizmów życiowych roślin. Spowodowany jest wieloma czynnikami
 • Co to jest społeczeństwo otwarte Definicja wprowadzone poprzez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie socjalnej i wymienia się
 • Co to jest sporofit Definicja sporofit bezpłciowe stadium w przemianie pokoleń większości roślin (glony, mszaki
 • Co to jest sprężystość Definicja stałego, która bazuje na powrocie do stanu przed odkształceniem po usunięciu sił powodujących odkształcenie
 • Co to jest Sr Definicja metaliczny, należący do II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 38, masie atomowej 87.62 i gęstości = 2.6 g·cm-3. Topi się w temp. Tt
 • Co to jest ssaki Definicja strunowców, która charakteryzuje się tym, iż ciało ich pokryte jest włosami i ma stałą ciepłotę; są żyworodne, a młode karmione są mlekiem
 • Co to jest stal Definicja z dodatkiem domieszek (krzemu, manganu i innych) i zanieczyszczeń szkodliwych (na przykład siarki, fosforu, tlenu i innych). W celu
 • Co to jest stalognaty Definicja stalognaty nacieki wapienne powstałe z połączenia się stalaktytów ze stalagmitami
 • Co to jest starzenie Definicja zachodzących w organizmie po etapie jego wzrostu, których symptomami są: spadek wydajności nadnerczy, ubytek czynnych komórek i
 • Co to jest step Definicja występuje bujna roślinność trawiasta i zielna, charakterystyczna dla suchego, kontynentalnego klimatu strefy umiarkowanej w Ameryce Płn. i
 • Co to jest stepowienie Definicja pastwisk i zarośli na obszary z roślinnością sucholubną, a więc w zbiorowiska trawiaste podobne do stepów. Jego powodami są: obniżenie wód
 • Co to jest sterydy Definicja cztery połączone ze sobą pierścienie, nie mniej jednak trzy z nich mają po sześć atomów, z kolei czwarty - pięć atomów węgla. Łańcuchy
 • Co to jest stężenie zanieczyszczeń Definicja ustalonych zanieczyszczeń w ściekach, którą wyraża się w jednostkach masy albo energii przypadającej na jednostkę objętości. W powietrzu
 • Co to jest stos atomowy Definicja urządzenie użytkowane do przeprowadzania kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych, w trakcie której wydziela się
 • Co to jest stratus Definicja stratus, chmura warstwowa jednolita warstwa chmur nisko położona nad powierzchnią Ziemi, zasłaniająca Słońce
 • Co to jest stratyfikacja cieplna jeziora Definicja zmiana temp. wody w jeziorze związana z sezonowymi zmianami klimatycznymi. W klimacie umiarkowanym występują cztery sezony i to one
 • Co to jest strefa eufotyczna Definicja wody oceanicznej sięgająca na głębokość ok. 200 metrów, gdzie panują warunki sprzyjające do życia różnych organizmów
 • Co to jest sacharydy Definicja występujące raczej w roślinach. Bezbarwna, krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie substancja stała o smaku słodkim. Wytwarzają go także
 • Co to jest samosiew Definicja roślin określonego obszaru bez ingerencji człowieka. Zachodzi pod wpływem wiatru albo swobodnego opadania z drzew
 • Co to jest strefa aeracji Definicja skalna (gleby) położona nad zwierciadłem wód gruntowych, gdzie występuje zarówno woda, jak i powietrze. Zachodzi w niej mechanizm
 • Co to jest strefa afotyczna Definicja rozciągająca się od głębokości 200 metrów w głąb, mająca w górnej części nieco rozproszonego światła niebieskiego i fioletowego, gdzie
 • Co to jest strefa mezosaprobowa Definicja intensywnym rozkładzie związków organicznych i pełnym pokryciu zapotrzebowania tlenu. Woda przeźroczysta, regularnie o barwie intensywnej
 • Co to jest strefa nerytyczna Definicja przybrzeżnych, obejmujący toń wodną powyżej szelfami, do głębokości 200 metrów. To są najżyźniejsze wody morza, gdzie występuje spora
 • Co to jest strefa polisaprobowa Definicja najwyższym stopniu zanieczyszczonej wodzie, gdzie występuje spore stężenie rozmaitych związków organicznych. Woda jest mętna, brudnoszara i
 • Co to jest strefy ochronne Definicja ochroną obszary (na przykład wody, lasy), w obrębie których obowiązują ustalone regulaminy. Określa się ją wokół ujęć wody, szczególnie
 • Co to jest sedymentacja Definicja odkładania zanieczyszczeń w cieczy (na przykład w ściekach) w celu uzyskania zagęszczonej mieszaniny albo oczyszczenia cieczy zawierającej
 • Co to jest sekrecja Definicja narządach (gruczołach) substancji (soki trawienne, hormony, śluz, ślina) używanych poprzez organizm w różnych procesach życiowych
 • Co to jest strefy zagrożenia lasów Definicja szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczeń przemysłowych powietrza, ustalone poprzez jednostki organizacyjne leśnictwa opierając się na zmian
 • Co to jest stres Definicja szkodliwym bodźcom (stresom) natury fizycznej i psychicznej (upał, uraz mechaniczny, infekcja, lęk), w rezultacie której uruchamiane są
 • Co to jest światło Definicja promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 380-780 nm. Obejmuje także część zakresu promieniowania podczerwonego i nadfioletowego
 • Co to jest stres ekologiczny Definicja spowodowany zadziałaniem stresora o nasileniu progowym. Impulsy stresujące, tak zwany stresory, mogą być natury fizycznej, chemicznej
 • Co to jest stront Definicja metaliczny, należący do II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 38, masie atomowej 87.62 i gęstości = 2.6 g·cm-3. Topi się w temp. Tt
 • Co to jest siła ciężkości Definicja siła ciężkości wypadkowa siła przyciągania grawitacyjnego i siły odśrodkowej ruchu obrotowego Ziemi
 • Co to jest siła oporu Definicja występująca w trakcie wprawiania ciał w ruch, skierowana przeciwnie do kierunku ruchu w środowisku płynnym albo w kontakcie z ciałem stałym
 • Co to jest skała magmowa Definicja skała magmowa skała powstająca w rezultacie zastygnięcia magmy albo lawy
 • Co to jest struktura ekosystemu Definicja uporządkowania przedmiotów ekosystemu, ich wzajemnych zależności. Do opisu struktury ekosystemu używa się zwykle struktury pionowej
 • Co to jest struktura przestrzenna Definicja rozlokowania osobników populacji w środowisku w danym przedziale czasowym. Występują trzy rodzaje lokalizacji przestrzennej osobników
 • Co to jest struktura socjalna populacji Definicja uporządkowania wzajemnych zależności miedzy osobnikami populacji. W populacji istnieje hierarchia zależności i każdy osobnik ma określone
 • Co to jest strychnina Definicja C21H22O2N2. To są białe, gorzkie kryształki, trudno rozpuszczalne w zimnej wodzie. Jest mocną trucizną (ponad 30 mg). Występuje w
 • Co to jest skóra Definicja której celem jest ochrona przed infekcją i urazami mechanicznymi, udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu i gospodarce wodnej. U
 • Co to jest substancja Definicja substancja chemicznie jednorodny rodzaj materii o ustalonym niezmiennym składzie chemicznym i fizycznym; na przykład żelazo, cukier, sól itp
 • Co to jest substancje biogenne Definicja fosforu powodujące przyrost żyzności i zwiększonej produktywności biologicznej, co z powodu prowadzi do starzenia się rzek i jezior, tzn
 • Co to jest substancje niebezpieczne Definicja mieszaniny substancji, jeden albo więcej preparatów, które z racji na własne właściwości chemiczne, biologiczne albo promieniotwórcze mogą
 • Co to jest substancje organiczne Definicja z wodorem, niekiedy za pośrednictwem tlenu, siarki;2) produkty roślinne i zwierzęce występujące w formie: a) resztek zwierzęcych i
 • Co to jest suchorośla Definicja przystosowane do życia w suchym środowisku, na przykład na pustyni, na stepach, na suchych skalistych zboczach. Wykazują specyficzne cechy
 • Co to jest sukcesja ekologiczna Definicja bazuje na uporządkowanej w okresie i przestrzeni zmianie w biocenozie (jest to zmianie składu gatunkowego i ilościowego). Rozpoczyna się od
 • Co to jest słupy świetlne Definicja tworzące się w atmosferze w rezultacie odbicia i załamania światła w kryształkach lodu, które bez pośpiechu obracają się i wolno opadają
 • Co to jest smugi świetlne Definicja rezultacie odbicia światła od pofałdowanej powierzchni wody. Widoczne dobrze na wodzie w trakcie zachodu Słońca albo pełni Księżyca
 • Co to jest sukcesja pierwotna Definicja kolonizacji poprzez organizmy pionierskie obszarów niezasiedlonych, kierujący do stworzenia złożonej biocenozy i biotopu. Przykład sukcesji
 • Co to jest sukulenty Definicja występujące na obszarach suchych, raczej na półpustyniach strefy gorącej, charakteryzujące się grubymi, mięsistymi łodygami albo liśćmi
 • Co to jest superinfekcja, nadkażenie Definicja wielokrotne zarażenie organizmu tym samym zarazkiem w wypadku, gdy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć odporności swoistej na ten
 • Co to jest supresja Definicja odwracanie skutków jego działania, na przykład w procesach genetycznych bazuje na znoszenia efektów genotypowych jednych genów poprzez inne
 • Co to jest sygnał Definicja sygnał przebieg dowolnej wielkości fizycznej (elektrycznej, magnetycznej, optycznej albo akustycznej) używany jako nośnik informacji
 • Co to jest ściółka Definicja pokrywająca powierzchnię gleby, w skład której wchodzą nadziemne nierozłożone części roślin i ekskrementy zwierząt. Ściółka przeciwdziała
 • Co to jest ślina Definicja wydzielina gruczołów ślinowych do j. ustnej. Złożona jest z wody (98%), niewielkiej ilości soli mineralnych, ciał odpornościowych
 • Co to jest śmierć ekologiczna Definicja zgon ekologiczna zgon wywołana niekorzystnym wpływem środowiska (infekcja, zagęszczenie
 • Co to jest śmiertelność populacji Definicja osobników w populacji spowodowany śmiercią w rezultacie chorób, konkurencji, drapieżnictwa, starzenia się i czynników abiotycznych, na
 • Co to jest środki bakteriostatyczne Definicja chemiczne hamujące postęp i rozmnażanie się bakterii (nie zabijające ich, w przeciwieństwie do środków bakteriobójczych). Należą do nich
 • Co to jest środowisko Definicja przyrodniczych, w tym również przekształconych w rezultacie działalności człowieka, a zwłaszcza powierzchnię ziemi, kopaliny, wody
 • Co to jest środowisko glebotwórcze Definicja środowisko glebotwórcze całokształt czynników mających wpływ na stworzenie i postęp gleby
 • Co to jest środowisko naturalne Definicja przyrodniczych (łącznie z organizmami żywymi) znajdujących się w stanie naturalnym albo przekształconych antropogenicznie (→ antropopresja
 • Co to jest Św. Franciszka ekologiczny dekalog Definicja sformułowany współcześnie zbiór norm regulujących postawę człowieka wobec świata przyrody. Dekalog został oparty na pismach św. Franciszka
 • Co to jest świadomość ekologiczna Definicja człowieka cechująca się odpowiedzialnością za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w
 • Co to jest światło białe Definicja elektromagnetyczne o wszystkich możliwych częstotliwościach w widzialnej części widma w odpowiednich proporcjach, na przykład światło
 • Co to jest specjacja Definicja gatunków w konsekwencji zastąpienia jednego gatunku innym albo rozdzielenia istniejącego gatunku na sporo nowych. Odznacza się sporo typów
 • Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia, WHO Definicja z organizacji w ramach ONZ działająca na rzecz powiększenia współpracy pomiędzy krajami w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii
 • Co to jest spory Definicja produkowane w zarodni, wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych, na przykład grzyby, mchy, paprocie
 • Co to jest struktura gleby Definicja opierając się na zlepiania ziaren mineralnych w agregaty o różnej wielkości i różnym kształcie. Odznacza się trzy zasadnicze rodzaje
 • Co to jest stygobionty Definicja podziemnych albo pozbawionych światła warstwach wody. Cechują je silnie rozwinięte narządy dotyku, zanik wzroku i barwników skórnych
 • Co to jest solucja Definicja solucja rozpuszczanie
 • Co to jest sedyment Definicja sedyment wytwór sedymentacji
 • Co to jest szlam Definicja szlam miękki, wilgotny materiał gromadzący się na dnie naczynia
 • Co to jest sprzężenie Definicja sprzężenie wzajemne wpływ pomiędzy dwoma układami, na przykład mechanicznymi, elektrycznymi
 • Co to jest stabilizatory Definicja dodawane do materiału w celu powstrzymania samorzutnych i niepożądanych w nim zmian chemicznych, jest to zwiększające trwałość produktów
 • Co to jest sonda Definicja sonda przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości wody
 • Co to jest siarkowodór Definicja z wodorem (H2S). Bezbarwny gaz palny, o przykrym zapachu zgniłych jaj, bardzo trujący. Występuje w przyrodzie jako wytwór gnicia ciał
 • Co to jest siedlisko Definicja czynników abiotycznych (klimatycznych, glebowych), gdzie występuje dany organizm albo biocenoza, na przykład siedliskiem życia hydrofitów
 • Co to jest siatkówka Definicja gdzie znajdują się komórki wrażliwe na bodźce świetlne. Złożona jest z trzech warstw neuronów: komórek światłoczułych (pręciki i czopki
 • Co to jest szata roślinna Definicja szata roślinna ogół roślin, które rosną na ziemi albo na jej części, na przykład kontynencie
 • Co to jest struktura płciowa populacji Definicja osobników męskich i kobiecych w populacji w danym przedziale czasowym. W uwarunkowaniach naturalnych występuje zróżnicowany rozkład ilości
 • Co to jest społeczne zwierzęta Definicja albo różnych gatunków żyjące w zespołach, które podlegają wzajemnym współzależnościom. Występujące podporządkowanie powiązane jest z
 • Co to jest sinice Definicja regularnie kształtu nitkowego, o zabarwieniu sino- albo oliwkowozielonym. Komórki ich nie zawierają ani zróżnicowanego jądra, ani
 • Co to jest światło monochromatyczne Definicja światło monochromatyczne światło o jednej tylko częstotliwości fali
 • Co to jest składowisko Definicja składowisko miejsce gromadzenia odpadów
 • Co to jest saltacjonizm Definicja ewolucji organizmów żywych głoszący, iż ewolucja dzieje się w rezultacie gwałtownych zmian, na przykład wywołanych działaniem środowiska
 • Co to jest sawanna Definicja międzyzwrotnikowej charakteryzujący się krótką porą deszczową i długą porą pozbawioną opadów przy wysokiej temp. panującej pośrodku całego
 • Co to jest siarczyny Definicja siarczyny sole kwasu siarkowego zawierające siarkę czterowartościową
 • Co to jest speleoflora Definicja speleoflora flora występująca blisko wejść do jaskiń, gdzie dociera jeszcze światło, na przykład mchy, porosty
 • Co to jest stężenie Definicja stężenie zawartość substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu
 • Co to jest spójności Definicja spójności, siła kohezyjna siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała
 • Co to jest skład Definicja skład ilościowy relacja pomiędzy pierwiastkami w związku chemicznym
 • Co to jest samosiejka Definicja samosiejka młoda roślina samosiewna
 • Co to jest stan pogody Definicja stan pogody określony typ pogody w danej chwili
 • Co to jest stabilizacja tlenowa osadu Definicja stabilizacja tlenowa osadu mechanizm biochemicznego utleniania substancji organicznych w osadzie poprzez mikroorganizmy tlenowe
 • Co to jest surowica Definicja spore stężenie przeciwciał, które - wprowadzone do organizmu - przyczyniają się do szybkiej likwidacji infekcji. Surowicę otrzymuje się z
 • Co to jest stado Definicja żyjące wspólnie na wspólnym obszarze, na przykład stado bizonów, słoni, antylop, wieloryby, delfiny, foki i tym podobne Cechami stada są
 • Co to jest spalanie Definicja spalanie mechanizm utleniania, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła i świecenie
 • Co to jest segment Definicja segment wyraźnie wyodrębniona, powtarzająca się część jakiegoś ciała albo urządzenia, na przykład u dżdżownicy
 • Co to jest skłonność Definicja się ujawnia, na przykład roztwór wodny wodorotlenku sodu wykazuje skłonność do pochłaniania węgla z powietrza
 • Co to jest sonometr Definicja sonometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru głośności dźwięku
 • Co to jest środowisko hydropatyczne Definicja wodne powstałe na gładkich i stromych powierzchniach skał, które są zraszane źródlaną wodą płynącą z góry. Na skałach pokrytych cienką
 • Co to jest symbionty Definicja zwierzęce należące do różnych gatunków, które współżyjąc ze sobą odnoszą wzajemne korzyści, na przykład bakterie brodawkowe i rośliny
 • Co to jest system melioracyjny Definicja mechanizm melioracyjny zespół urządzeń wykorzystywany do regulacji stosunków wodnych w glebie
 • Co to jest siedlisko eutroficzne Definicja siedlisko eutroficzne biotop bogaty w składniki odżywcze
 • Co to jest szczypce Definicja szczypce ręczne narzędzie, zakończone dwiema zaciskającymi się szczękami, wykorzystywane do chwytania elementów
 • Co to jest szuwary Definicja bagiennej, występujące na terenach podmokłych i brzegach wód. Tworzą je byliny jednoliścienne, na przykład trzcina, tatarak, skrzyp
 • Co to jest synergizm Definicja dwóch albo więcej czynników ujemnych (na przykład fizycznych albo chemicznych) wpływających na organizm, które przewyższa sumaryczny skutek
 • Co to jest szczepionka Definicja farmaceutyczny zawierający unieszkodliwione drobnoustroje chorobotwórcze, poświęcony do uodpornienia organizmu na ich szkodliwe działanie;2
 • Co to jest szelf Definicja zalana poprzez ocean. Za granicę szelfu przyjmuje się izobatę 200 m. Powierzchnia szelfu ma delikatny spadek (< 1°) w kierunku jego
 • Co to jest sapropel Definicja sapropel, gytia ciemny muł znajdujący się na dnie zbiorników wodnych (na przykład jezior), zawierający gnijące szczątki organiczne
 • Co to jest ściana komórkowa Definicja zewnętrzna otoczka komórki roślinnej, gdzie odznacza się dwie warstwy: pierwszą cieńszą złożoną z młodych komórek i ścianę wtórną
 • Co to jest substancje refrakcyjne Definicja substancje refrakcyjne substancje, które charakteryzują się niskim stopniem biodegradacji
 • Co to jest syndrom Definicja objawów chorobowych, w rezultacie którego rozpoznaje się chorobę, na przykład wytrzeszcz oczu i wole wywołane nadczynnością tarczycy
 • Co to jest stratosfera Definicja położona powyżej troposferą, sięgająca przeciętnie do wysokości 40-50 km n.p.m. Jest pozbawiona chmur i cechuje ją powolny przyrost temp
 • Co to jest synapsa Definicja synapsa miejsce kontaktu dwóch sąsiadujących neuronów albo neuronu i komórki efektora
 • Co to jest stan skupienia Definicja występuje materia w ustalonych uwarunkowaniach fizycznych. Substancja w różnych stanach ma odmienne własności fizyczne i nie ulega zmianom
 • Co to jest symbol Definicja znak symbol umowny, który zastępuje, reprezentuje, znaczy odpowiednie elementy, definicje albo czynności
 • Co to jest synuzjum Definicja synuzjum jednolita warstwa w zbiorowisku roślinnym
 • Co to jest salmonellozy Definicja wywołanych poprzez liczne gatunki bakterii z gatunku Salmonella, na przykład zalicza się do nich dur brzuszny, zatrucie pokarmowe
 • Co to jest szczyt Definicja szczyt najwyżej wzniesiona część wzgórza albo góry
 • Co to jest skrzek Definicja składane do wody albo przytwierdzane do roślin bądź kamieni, otoczone poprzez galaretowate osłonki zawierające substancje odżywcze
 • Co to jest symulator Definicja symulator urządzenie pozwalające wytwarzać w sposób sztuczny warunki mogące wystąpić w rzeczywistości
 • Co to jest szczepienie ochronne Definicja opierający na wprowadzeniu do krwi organizmu żywego zabitych albo żywych bakterii chorobotwórczych o osłabionej zjadliwości, w celu
 • Co to jest szkliwo Definicja szkliwo substancja pokrywająca zęby kręgowców, zbudowana raczej ze związków wapnia i nieznacznej ilości związków organicznych
 • Co to jest szumowina Definicja szumowina substancje stałe unoszące się na powierzchni cieczy. Stanowią je zanieczyszczenia albo odpady
 • Co to jest skórka Definicja rośliny, zazwyczaj składająca się z pojedynczej warstwy przylegających do siebie komórek. Leżą w niej aparaty szparkowe
 • Co to jest stalagmity Definicja stalagmity słupkowate nacieki mineralne powstające na dnie jaskini w rezultacie spadających kropel, z których wytrącany jest węglan wapnia
 • Co to jest stalaktyty Definicja zwisające od stropu jaskini, które powstają w rezultacie wytrącania się węglanu wapnia ze spływającej po nich wody
 • Co to jest stała Definicja wartości, stanowiąca podstawę do ilościowego opisu zjawiska fizycznego. Stałe fizyczne występują jako współczynniki we wzorach wyrażających
 • Co to jest skraplarka Definicja skraplarka urządzenie wykorzystywane do skraplania gazów
 • Co to jest stanowisko Definicja powierzchni albo przestrzeni, gdzie występuje osobnik, rodzina albo kolonia osobników danego gatunku. Stanowiska mogą być siedliskowo
 • Co to jest selekcja Definicja genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku
 • Co to jest stenobionty Definicja przystosowane do ściśle ustalonych warunków środowiska (czynników abiotycznych, na przykład temp., ciśnienia, zasolenia i tym podobne). Np
 • Co to jest stenotopy Definicja życia w wąskim zakresie zmienności czynników środowiska, na przykład w lesie, w gorącym źródle, w środowisku o ściśle ustalonym zasoleniu
 • Co to jest ścieki oczyszczone Definicja procesowi oczyszczania w oczyszczalniach. Stopień redukcji ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach wyraża się w procentach jako
 • Co to jest stopień Definicja określonej własności albo stanu (na przykład stopień jonizacji wyrażony w procentach);2) jakościowa charakterystyka pewnej własności albo
 • Co to jest stratocenoza Definicja zwierząt przyporządkowanych określonej warstwie przestrzennej danego ekosystemu, na przykład wszystkie organizmy żyjące w bentosie albo w
 • Co to jest stratyfikacja nasion Definicja pobudzania nasion do kiełkowania, opierający na poddawaniu ich działaniu niskich temperatur, przy ustalonej wilgotności, poprzez moment od
 • Co to jest strefa saturacji Definicja kompletnie wypełniona wolną wodą, od góry ograniczona zwierciadłem wody gruntowej, a od dołu - warstwą utworów nieprzepuszczalnych
 • Co to jest strefa zasięgu hałasu Definicja wartość długotrwałego średniego poziomu dźwięku z korekcją zawiera się pomiędzy dwoma ustalonymi poziomami, na przykład pomiędzy 50 i 55 dB
 • Co to jest strefy saprobowe Definicja stopniu zanieczyszczenia organicznego zbiornika wodnego. W poszczególnych strefach występuje zróżnicowany skład biocenoz, właściwy do
 • Co to jest soki trawienne Definicja odcinków przewodu pokarmowego, które uczestniczą w procesie trawienia pokarmu. Zawierają one odpowiednie dla ustalonych składników pokarmu
 • Co to jest strefy zbiorników wodnych Definicja wyróżniane w obrębie oceanów, mórz i jezior, które cechują się specyficznymi uwarunkowaniami środowiskowymi i typową dla nich fauną i
 • Co to jest stresor Definicja i fizyczny wywołujący stres, na przykład spadek ciśnienia krwi, wychłodzenie organizmu, przegrzanie organizmu, nadmierny hałas i tym
 • Co to jest sadzonka Definicja albo część pędu, korzenia lub liścia), oddzielona od rośliny macierzystej, zdolna do odtworzenia nowego osobnika, na przykład sadzonkowanie
 • Co to jest saltonizm Definicja ewolucji organizmów żywych głoszący, iż ewolucja dzieje się w rezultacie gwałtownych zmian, na przykład wywołanych działaniem środowiska
 • Co to jest samooczyszczanie się wód Definicja mechanizm rozkładu i unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych w wodach, pochodzących ze ścieków miejskich i fabrycznych, który bazuje
 • Co to jest serce Definicja skład układu krwionośnego kręgowców, wymuszający obieg krwi w organizmie. Serce człowieka złożona jest z dwóch przedsionków (odzielonych od
 • Co to jest siarkowodór, sulfon Definicja wzorze (H2S), występujący w formie bezbarwnego duszącego gazu, charakteryzującego się ostrym, duszącym zapachem. Znajduje wykorzystanie w
 • Co to jest silikaty Definicja pozyskiwane ze zmieszania piasku, wapna i wody, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzą zestaloną monolityczną bryłę
 • Co to jest siła ssąca liści Definicja pionowe przemieszczanie się wody w roślinie, spowodowana transpiracją, jest to parowaniem wody z powierzchni blaszek liściowych
 • Co to jest skała Definicja składzie mineralnym, strukturze i teksturze) ukształtowany w trakcie procesu geologicznego, tworzący wyodrębnioną warstwę skorupy ziemskiej
 • Co to jest skała zwięzła Definicja rozdrobnionych i zespolonych ze sobą pod wpływem przyciągania międzydrobinowego. Należą do nich skały z sporą zawartością minerałów
 • Co to jest skamieniałości Definicja zwierząt i roślin dawnych epok geologicznych zachowane w skałach (wnętrza muszli i czaszki) i ślady ich działalności (na przykład odciski
 • Co to jest skrobia Definicja zbudowana z jednostek -glukozy o wzorze sumarycznym (C6H10O5)n, gdzie n > 300. Monomery połączone są wiązaniami -glikozydowymi. Jest to
 • Co to jest skrzep Definicja składników krwi, pozwalająca na tamowanie krwi w ranie. Powstaje w rezultacie przemiany w fibrynę rozpuszczalnego fibrygenu, tworzącego
 • Co to jest sortowanie śmieci Definicja sortowanie śmieci mechanizm odzyskiwania ze śmieci surowców wtórnych, takich jak papier, szkło, tworzywo sztuczne, metale itp
 • Co to jest srebro Definicja układu okresowego o liczbie atomowej 47, masie atomowej 107.87 i gęstości = 10.5 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 963.93°C, a wrze w temp. Tw
 • Co to jest sód Definicja pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 11 i masie atomowej 22.989. Jest miękkim, srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o
 • Co to jest specjacja allopatryczna Definicja powstawania nowych gatunków z populacji oddzielonych, które są izolowane barierami geograficznymi, na przykład morzami, pasmami górskimi
 • Co to jest sorbat Definicja sorbat substancja pochłaniana w trakcie sorpcji
 • Co to jest speleofauna Definicja speleofauna fauna jaskiń i wód podziemnych
 • Co to jest styropian Definicja syntetyczny powstały w rezultacie polimeryzacji styrenu. Lekkie piankowe tworzywo odporne na działanie wilgoci. Służy do wyrobu płyt
 • Co to jest struktura lasu Definicja występującej w niej fauny, gdzie występują wzajemne zależności. W lesie można wyróżnić trzy warstwy: podziemną (korzenie drzew i krzewów
 • Co to jest struktura wiekowa populacji Definicja zróżnicowanie populacji pod względem wiekowym osobników albo pod względem osobników znajdujących się w różnych stadiach rozwoju osobniczego
 • Co to jest stymulator Definicja stymulator impuls (fizyczny albo chemiczny) wzmagający mechanizmy życiowe organizmu
 • Co to jest sucha masa Definicja wody, którą uzyskuje się poprzez suszenie w temp. ok. 100°C do chwili określenia się stałego ciężaru. Zawartość wody w organizmie albo jego
 • Co to jest sukcesja wtórna Definicja poprzez organizmy żywe obszarów uprzednio zasiedlonych, gdzie biocenoza uległa zniszczeniu. Sukcesja wtórna zachodzi, na przykład w
 • Co to jest surowce mineralne Definicja naturalnego, z których po uprzednim przetwórstwie uzyskuje się określone produkty, na przykład węgiel, ropa
 • Co to jest sym Definicja sym- przedrostek w złożeniach: z; wspólnie
 • Co to jest śluz Definicja ciągliwej konsystencji, o działaniu ochronnym (zabezpiecza przed wyschnięciem i uszkodzeniem skóry) i zmniejszającym tarcie (na przykład w
 • Co to jest śmierć Definicja wszelkich funkcji życiowych organizmu i przemiany materii w jego komórkach. Odznacza się zgon fizjologiczną (spowodowaną wygasaniem
 • Co to jest śmietnisko Definicja śmietnisko składowisko odpadów i nieczystości
 • Co to jest środki piorące Definicja powierzchniowo aktywne, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, na przykład mydło, proszki do prania, płyny do mycia naczyń itp
 • Co to jest ślad Definicja ślad mała liczba substancji w mieszaninie, na przykład śladowe pierwiastki (mikroelementy) w żywności
 • Co to jest ściśliwość gleby Definicja ściśliwość gleby umiejętność gleby do zmniejszania objętości pod wpływem nacisku
 • Co to jest skrzydła Definicja skrzydła narządy lotu ptaków i owadów
 • Co to jest stułbia Definicja stułbia, hydra jamochłon słodkowodny żyjący w wodach stojących
 • Co to jest ścieki przemysłowe Definicja ścieki przemysłowe wody zużyte w procesach przemysłowych albo zanieczyszczone wody odprowadzane z terenu zakładu przemysłowego
 • Co to jest substancje budulcowe Definicja substancje budulcowe związki chemiczne tworzące ciała organizmów żywych, na przykład białka i tłuszcze
 • Co to jest ślad klimatyczny Definicja ślad klimatyczny liczba wyemitowanego dwutlenku węgla i liczba drzew potrzebna do jego neutralizacji
 • Co to jest środki lecznicze Definicja chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w
 • Co to jest strefa korzeniowa Definicja strefa korzeniowa warstwa gleby o skumulowanej głównej warstwie korzeni
 • Co to jest sublimacja Definicja sublimacja przemiana fazowa, w rezultacie której następuje przejście substancji stałej w gazową, na przykład zestalony dwutlenek węgla
 • Co to jest suszarnia Definicja suszarnia aparat do usuwania wilgoci z materiałów stałych pod wpływem podwyższonej temp
 • Co to jest sylifikacja Definicja sylifikacja wypełnienie krzemionką porów w skałach albo zastępowanie nią węglanu wapnia w szczątkach zwierząt i roślin
 • Co to jest światło rozproszone Definicja światło rozproszone światło, gdzie promienie biegną w różnych kierunkach
 • Co to jest stabilność wody Definicja stabilność wody cecha wody charakteryzująca się niezmiennym jej składem w ustalonym czasie
 • Co to jest struktura ekologiczna populacji Definicja populacji w ustalonym czasie. Skład populacji ustala się liczbą, zagęszczeniem osobników, strukturą wieku, szybkością rozprzestrzeniania
 • Co to jest stacja meteorologiczna Definicja stacja meteorologiczna meteorologiczna jednostka organizacyjna kierująca obserwacje (pomiary) pogody i klimatu
 • Co to jest stan amorficzny Definicja gdzie ciało charakteryzuje się nieuporządkowanym rozmieszczeniem makrocząsteczek w przestrzeni, na przykład stan szklisty, stan
 • Co to jest stężenie molowe Definicja stężenie molowe, molarne relacja liczby moli substancji rozpuszczonej n do objętości roztworu Vr: cm = n/Vr [mol/m3]. Jest zależne od temp
 • Co to jest superfosfat Definicja otrzymywany w rezultacie reakcji chemicznej fosforytów albo apatytów z kwasem siarkowym; reakcja ta może przebiegać wg wzoru Ca3(PO4)2
 • Co to jest ścięgna Definicja ścięgna silne wiązki włókien kolagenowych łączące mięśnie z kością albo chrząstką i przenoszące skurcze mięśni w trakcie ruchu
 • Co to jest śluza Definicja śluza urządzenie wykorzystywane do ograniczenia (zamykania) przepływu wody w kanale albo rzece
 • Co to jest skruber Definicja oczyszczania gazów, cieczy i ciał stałych. Oddzielanie zanieczyszczeń dzieje się w rozpylonej cieczy, do której wprowadza się na przykład
 • Co to jest stop Definicja więcej pierwiastków, z których przynajmniej jeden jest metalem. Wykazuje on lepsze i bardziej użyteczne własności w relacji do składników
 • Co to jest stratygrafia Definicja stratygrafia dział geologii badający wiek skorupy ziemskiej i warunki powstawania skał
 • Co to jest strefa oligosaprobowa Definicja zanieczyszczona, której woda jest przezroczysta, pozbawiona zapachu i dobrze natleniona. Strefę zasiedlają bakterie chemosyntetyzujące
 • Co to jest strefa peryglacyjna Definicja strefa peryglacyjna region położony w sąsiedztwie oddziaływającego na niego lodowca
 • Co to jest strefa skażenia Definicja strefa skażenia region, na którym wystąpiły przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla środowiska
 • Co to jest stymulacja Definicja procesu biologicznego (organizmu) dzięki bodźca chemicznego albo fizycznego, na przykład elektryczna stymulacja serca
 • Co to jest subekumena Definicja okresowo (na przykład koczownicy na terenach półpustynnych) lub odwiedzane poprzez człowieka przez wzgląd na prowadzoną tam działalnością
 • Co to jest substancje pożywkowe Definicja niezbędne w rozwoju organizmów uczestniczących w procesie biologicznego oczyszczania ścieków albo przeróbki osadu
 • Co to jest substancje zapasowe Definicja które organizm wykorzystuje do magazynowania energii. Należą do nich węglowodany (na przykład skrobia w bulwach roślin i glikogen u
 • Co to jest sukcesja Definicja sukcesja długoletnie, kierunkowe przemiany ekosystemów, w rezultacie których powstaje na danym terenie inny ekosystem
 • Co to jest samozapalenie Definicja samozapalenie zainicjowanie spalania bez ingerencji czynników zewnętrznych, na przykład samozapalenie się fosforu w tlenie
 • Co to jest sanitaryzacja Definicja na mechanicznym usuwaniu drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki zabiegów higieniczno-sanitarnych, saprobowości
 • Co to jest schemat Definicja model rysunek przedstawiający w uproszczony sposób układ, przebieg zjawiska albo mechanizm
 • Co to jest sejsmologia Definicja sejsmologia edukacja, dział geofizyki, zajmująca się trzęsieniami Ziemi i zjawiskami rozchodzenia fal sprężystych w jej wnętrzu
 • Co to jest sonar Definicja sonar urządzenie do wykrywania i określania położenia obiektów znajdujących się pod wodą przy zastosowaniu fal dźwiękowych
 • Co to jest społeczeństwo Definicja pozostająca w ustalonych relacjach międzyludzkich, które wynikają z uczestnictwa w procesach gospodarczych i kulturalnych, na przykład
 • Co to jest sporangium Definicja sporangium, zarodnia organ rozrodczy wytwarzający zarodniki (komórki rozrodcze), które biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym
 • Co to jest sporofil Definicja sporofil liść paprotników, na którym występują zarodnie z zarodnikami
 • Co to jest starodrzew Definicja wieku rębności. Drzewostan wykazujący osłabione funkcje życiowe (wzrostu, owocowania) wskutek późnego wieku, bliskiemu granicy życia
 • Co to jest stawy osadowe Definicja gromadzenia odpadów półpłynnych i płynnych, na przykład szlamy poflotacyjne, które po oczyszczeniu odprowadza się systemem drenów do rowów
 • Co to jest steno- Definicja steno- przedrostek nazwy oznaczającej organizmy wymagające stałości jakiegoś czynnika środowiskowego
 • Co to jest stenofagi Definicja stenofagi zwierzęta o ściśle wybiórczym sposobie odżywiania (jednolitym pokarmem), na przykład mrówkojad, panda ogromna
 • Co to jest stratocumulus Definicja warstwowa warstwa chmur ciemnych, położonych nisko nad powierzchnią Ziemi, jest to do wysokości 2500 m. Rzadko daje opady
 • Co to jest software Definicja software programy komputerowe przechowywane na zewnętrznych nośnikach informacji, na przykład płytach CD, twardych dyskach itp
 • Co to jest skała osadowa Definicja nagromadzonych materiałów nieorganicznych (na przykład osadów wodnych) albo organicznych (szkieletów zwierząt
 • Co to jest skrzela Definicja skrzela narządy oddechowe ryb i kręgoustych, które umożliwiają pobieranie tlenu rozpuszczonego w wodzie
 • Co to jest słodkowodne siedlisko Definicja słodkowodne siedlisko siedlisko wodne o niskim stężeniu soli, na przykład rzeki, jeziora
 • Co to jest szadź Definicja konsekwencji zamarzania przechłodzonych kropelek mgły przy zetknięciu z obiektami. Osadza się w formie białego, śnieżnego nalotu na
 • Co to jest szambo Definicja szambo podziemny zbiornik (na przykład betonowy, plastikowy) poświęcony do gromadzenia ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych
 • Co to jest soliflukcja Definicja zwietrzeliny nasyconej wodą w dół stoku o niewielkim nachyleniu, spowodowane siłą ciężkości, pęcznieniem i kurczeniem się zwietrzeliny
 • Co to jest skala Beauforta Definicja skala Beauforta względna skala siły wiatru określona opierając się na stanu morza siła wiatru
 • Co to jest skamieniałość Definicja skamieniałość, fosylia szczątki organizmów z minionych epok geologicznych i ślady ich działalności, które przetrwały w skałach
 • Co to jest sklerofity Definicja przetrwania długotrwałej suszy w rezultacie ograniczenia transpiracji, na przykład żarnowiec, trawy wydmowe. Mają sztywne, skórzaste liście
 • Co to jest składnik Definicja składnik 1) jedna z substancji tworzących mieszaninę;2) obiekt struktury związku chemicznego
 • Co to jest skraplać Definicja skraplać, kondensować zamieniać substancję lotną w ciecz w rezultacie wykorzystania odpowiedniego ochłodzenia albo podwyższonego ciśnienia
 • Co to jest siła kohezyjna Definicja siła kohezyjna, spójności siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała
 • Co to jest saprofity Definicja gotowy pokarm pochodzący z rozkładu martwych szczątków roślin i zwierząt. Należą do nich bakterie (gronkowiec biały), grzyby, rośliny
 • Co to jest szum Definicja szum sygnał o charakterze ciągłym (elektryczny, akustyczny, optyczny) zakłócający sygnał użyteczny
 • Co to jest ser Definicja otrzymywany z mleka poprzez wydzielenie z niego białka i tłuszczu w formie skrzepu kwasowego albo podpuszczkowego. Sery kwasowe otrzymuje
 • Co to jest seston Definicja unoszących się w wodzie, powodujących pomniejszenie przezroczystości wody. Tworzą go organizmy żywe i cząstki mineralne. Seston dzieli się
 • Co to jest stacja uzdatniania wody Definicja gdzie przeprowadza się mechanizm uzdatniania wody. W typowej stacji uzdatniania wód powierzchniowych występują następujące urządzenia: sita
 • Co to jest stałe sprężystości Definicja stałe sprężystości współczynniki charakteryzujące własności sprężyste materiałów
 • Co to jest sedymentatory Definicja pokarmem (martwymi albo żywymi drobnymi organizmami) zawieszonym w wodzie, który pobierają w trakcie zagęszczenia poprzez wirowanie, na
 • Co to jest segregacja Definicja ustalonych mierników, na przykład sortowanie (frakcjonowanie) sedymentu wg średnicy i gęstości osadzonych cząstek
 • Co to jest sejsmograf Definicja rejestracji przebiegu fal sejsmicznych, powstających w trakcie wstrząsów i drgań skorupy ziemskiej. Zapis drgań, na przykład na papierze
 • Co to jest szpachelka Definicja szpachelka narzędzie w kształcie łopatki, wykorzystywane do nakładania niewielkiej ilości materiału i wygładzania nierównych powierzchni
 • Co to jest saprobionty Definicja się wyłącznie rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, stanowiącymi ich środowisko bytowania. Należą do nich bakterie i
 • Co to jest scyntylacja Definicja 10-4-10-9 s) spowodowany poprzez wpływ promieniowania jądrowego z atomami w nie wszystkich materiałach, zwanych scyntylatorami
 • Co to jest sima Definicja występująca pod sialem. Zbudowana ze skał zasadowych, składających się z minerałów bogatych w krzem i magnez, na przykład bazalt, garbo
 • Co to jest ścieki opadowe Definicja ścieki opadowe woda pochodząca z opadów atmosferycznych, która spływa do kanalizacji z powierzchni ziemi albo obiektów
 • Co to jest szereg homologiczny Definicja szereg homologiczny takie uporządkowanie węglowodorów, gdzie różnią się one pomiędzy sobą o grupę - CH2
 • Co to jest spektr ekologiczny Definicja wymogi życiowe gatunku, jest to uwzględnia się w nim na przykład naświetlenie, zasolenie, temperaturę, natlenienie itp
 • Co to jest strumień energii Definicja strumień energii liczba energii przepływającej poprzez daną powierzchnię w jednostce czasu
 • Co to jest stężenie molalne Definicja substancji rozpuszczonej n do masy rozpuszczalnika ma: ca = n/ma [mol/kg]. Jest wielkością niezależną od temp
 • Co to jest szron Definicja się z bardzo małych połączonych ze sobą kulek lodowych, powstających w temp. poniżej zera stopni Celsjusza rosa
 • Co to jest szata godowa Definicja szata godowa szczególne ubarwienie zwierząt pojawiające się w okresie odbywania godów
 • Co to jest ścieki Definicja ścieki woda zawierająca zanieczyszczenia pochodzące z mechanizmów przemysłowych, z gospodarstw domowych albo opadów atmosferycznych
 • Co to jest sadź Definicja konsekwencji zamarzania przechłodzonych kropelek mgły przy zetknięciu z obiektami. Osadza się w formie białego, śnieżnego nalotu na
 • Co to jest siła sprężystości Definicja siła sprężystości siła równoważąca, która powstaje w odkształconym ciele sprężystym
 • Co to jest skratki Definicja skratki zanieczyszczenia odkładające się na kratce
 • Co to jest szypułka Definicja szypułka nieulistniona łodyga, na której osadzony jest kwiat albo owoc
 • Co to jest sacharymetr Definicja sacharymetr, cukromierz przyrząd do oznaczania zawartości cukru w roztworach wodnych
 • Co to jest struktura Definicja przedmiotów stanowiących całość i wzajemne stosunki pomiędzy elementami, na przykład struktura atomu znaczy rozmieszczenie elektronów
 • Co to jest ścieki bytowo-gospodarcze Definicja ścieki bytowo-gospodarcze ścieki z gospodarstw domowych i z urządzeń sanitarnych
 • Co to jest struktura troficzna Definicja występujących w łańcuchu pokarmowym. Dla każdego ekosystemu strukturę troficzną można przedstawić graficznie w formie piramidy ekologicznej
 • Co to jest sublitoral Definicja sublitoral strefa wód położona pomiędzy litoralem a profundalem
 • Co to jest stenotopizm Definicja stenotopizm umiejętność nie wszystkich organizmów do życia w ściśle ustalonych uwarunkowaniach
 • Co to jest syngeneza Definicja syngeneza tworzenie się gleby w rezultacie równoczesnego albo naprzemiennego działania różnych mechanizmów
 • Co to jest systematyka Definicja systematyka dział biologii zajmujący się klasyfikacją zwierząt i roślin i wyszukiwaniem związków pokrewieństwa pomiędzy nimi
 • Co to jest siedlisko oligotroficzne Definicja siedlisko oligotroficzne biotop ubogi w składniki odżywcze
 • Co to jest sterylizacja Definicja niszczeniu drobnoustrojów i ich przetrwalników sposobami fizycznymi (wysoka temp., promieniowanie nadfioletowe) i chemicznymi (alkohol);2
 • Co to jest struktura liniowa Definicja struktura liniowa ułożenie atomów w cząsteczce na linii prostej, na przykład dwutlenek węgla (O - C - O
 • Co to jest symulacja Definicja symulacja sztuczne odtwarzanie właściwości danego obiektu albo zjawiska, które trudno zaobserwować albo zbadać
 • Co to jest syn- Definicja syn- przedrostek w złożeniach: współ-; z; razem
 • Co to jest szalej jadowity Definicja baldaszkowatych, kłącza bulwiaste, łodyga wysokości do 1.2 m, liście 2- albo 3- krotnie pierzaste, kwiaty białe. Występuje na podmokłych
 • Co to jest strefa klimatyczna Definicja ziemskiej charakterystyczne dla określonego klimatu. Odznacza się strefy: równikową, podrównikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną
 • Co to jest synteza Definicja całość. Np. synteza jądrowa jest reakcją jądrową, gdzie jądra atomowe o małej liczbie atomowej łączą się, tworząc cięższe jądro i wyzwoloną
 • Co to jest strefa litoralna Definicja strefa litoralna region wody strefy nerytycznej, której granicę wyznaczają przypływy i odpływy morza. Obfituje w faunę denną
 • Co to jest selen Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 34, masie atomowej 78.96 i gęstości = 4.81 g·cm-3, o temp. topnienia Tt = 217°C (szary
 • Co to jest sieć troficzna Definicja ilustrujący wszystkie zależności pokarmowe między wszystkimi gatunkami w ekosystemie, który złożony jest z łańcuchów troficznych
 • Co to jest symbol chemiczny pierwiastka Definicja międzynarodowy skrót nazwy łacińskiej pierwiastka chemicznego, złożony z pierwszej albo z pierwszej i jednej z dalszych liter nazwy
 • Co to jest stułbiopławy Definicja licząca około 2700 gatunków morskich i słodkowodnych zwierząt. Pokoleniem dominującym jest polip, który może osiągać długość około 2 m
 • Co to jest szkodniki Definicja niszcząco na organizmy powiązane z działalnością człowieka. Są nimi rośliny (grzyby, bakterie, wyższe rośliny pasożytnicze, chwasty) i
 • Co to jest sen letni Definicja mechanizmów życiowych zwierząt występujący w lecie, spowodowany uwarunkowaniami życia, na przykład ślimaki słodkowodne i pijawki są w tym
 • Co to jest strącanie Definicja przebiegająca w roztworze z odpowiednim faktorem strącającym, w rezultacie której powstaje nierozpuszczalny wytwór w formie osadu
 • Co to jest siarczany Definicja siarczany sole kwasu siarkowego zawierające siarkę sześciowartościową
 • Co to jest skiofity Definicja się tylko w zacienieniu, na przykład niecierpek, marzanka wonna. Występują w gęstych lasach i zaroślach
 • Co to jest słód Definicja jęczmienia i żyta. Stanowi fundamentalny surowiec w piwowarstwie i w produkcji odżywczych ekstraktów słodowych bogatych w enzymy
 • Co to jest spowalniacz Definicja spowalniacz, opóźniacz substancja użytkowana w celu pomniejszenia szybkości reakcji
 • Co to jest światło spolaryzowane Definicja światło spolaryzowane światło, gdzie drgania wektora elektrycznego i magnetycznego odbywają się w ustalonych płaszczyznach
 • Co to jest saletrzak Definicja z mieszaniny saletry amonowej i mielonego węglanu wapnia. Zawiera około 28% azotu i około 40% węglanu wapnia (CaCO3
 • Co to jest spalarnia Definicja odpadów. W procesie spalania śmieci następuje emisja do atmosfery dużej ilości substancji szkodliwych dla zdrowia, na przykład dwutlenek
 • Co to jest stawonogi Definicja bezkręgowców), obejmujący powyżej mln gatunków o olbrzymiej różnorodności form. Należą do nich: skorupiaki, staroraki, pajęczaki, wije i
 • Co to jest struktura skały Definicja struktura skały opis skały uwzględniający kształty i rozmiary składników mineralnych, wchodzących w jej skład
 • Co to jest szczep Definicja rodowodzie, która w procesie ewolucji uległa przekształceniu na różne gatunki;2) młoda roślina (drzewko, krzew) powstała w rezultacie
 • Co to jest stała słoneczna Definicja promienistej docierającej ze Słońca do Ziemi w jednostce czasu i przypadającej na jednostkę powierzchni; wynosi ona 1.37 · 103 W/m2
 • Co to jest sorbent Definicja sorbent ciało porowate, gdzie zachodzi sorpcja. Odpowiednikiem substancji pochłaniającej w procesie sorpcji jest węgiel aktywowany
 • Co to jest sączek Definicja sączek krążek specjalnej bibuły albo innych ciał porowatych stosowany do sączenia
 • Co to jest surówka Definicja żelaza w ogromnym piecu. Wylewa się ją z pieca hutniczego w bloki (gąski), które w dalszym ciągu przetwarza się w lane żelazo albo stal
 • Co to jest struktura biocenozy Definicja struktura biocenozy skład gatunkowy organizmów żywych tworzących biocenozę z uwzględnieniem ich populacji i rozmieszczeniem w środowisku
 • Co to jest saletra Definicja potasowców i wapniowców, na przykład azotan potasowy KNO3. Użytkowana jako nawóz, składnik materiałów wybuchowych i środek konserwujący w
 • Co to jest staw Definicja powierzchniowych, utworzony w celach hodowlanych, sportowych albo przeciwpożarowych;2) naturalny ekosystem wodny nieprzekraczający
 • Co to jest siła Definicja efektem jest zmiana warunków ruchu (na przykład siła Newtona F = ma, gdzie: m - masa ciała, a - przyspieszenie ciała), spoczynku albo
 • Co to jest styren Definicja arenów z alkenowym łańcuchem bocznym o półstrukturalnym wzorze chemicznym C6H5 - CH = CH2. Bezbarwna ciecz o zapachu benzenu
 • Co to jest spadź Definicja pojawiająca się w lecie na liściach drzew, stanowiąca wydalinę raczej mszyc i czerwców i sok komórkowy pochodzący z nakłutych poprzez te
 • Co to jest ślepota zmierzchowa Definicja zaburzenie adaptacji oka do widzenia w ciemności, spowodowane upośledzeniem czynności pręcików w siatkówce oka. Regularnie połączona z
 • Co to jest stan makroskopowy Definicja stan makroskopowy, makrostan stan, który charakteryzują wskaźniki makroskopowe, takie jak: gęstość, ciśnienie, temp
 • Co to jest stromatolity Definicja stromatolity kopalne utwory wapienne o charakterze rafowym. Stanowią wytwory glonów sprzed około 2 mld lat
 • Co to jest środki spieniające Definicja rozkładające się w podwyższonej temp. (85-230°C), gdzie w trakcie procesu rozkładu wydziela się gaz (na przykład azot), powodujący
 • Co to jest salmonelle Definicja salmonelle pałeczkowate bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi, z których nie wszystkie gatunki są chorobotwórcze
 • Co to jest siew Definicja siew umieszczenie nasion w adekwatnie przygotowanej górnej warstwie gleby na określonej głębokości
 • Co to jest skała lita Definicja skała lita skała utworzona z silnie ze sobą spojonych ziaren
 • Co to jest skała luźna Definicja skała luźna skała o ziarnach niezespolonych ze sobą, na przykład piasek, żwir
 • Co to jest solanka Definicja solanka zwyczajowa nazwa wodnego roztworu chlorku sodu. Woda o mineralizacji przekraczającej 15 g·dm-3
 • Co to jest spaliny Definicja spaliny gorący gaz odpadowy. Powstaje raczej w procesie spalania ropy, gazu, węgla itp
 • Co to jest spichrzowe narządy Definicja magazynujących substancje zapasowe, które są źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt, na przykład korzenie palowe (marchew), bulwy (ziemniaki
 • Co to jest śnieg Definicja płatków stworzonych ze zlepienia się igiełek kryształków lodu. W temp. ponad 5°C kryształki łączą się w większe płatki. Występuje również
 • Co to jest stan krystaliczny Definicja charakteryzujący się uporządkowanym rozmieszczeniem atomów w przestrzeni, jonów, cząsteczek, na przykład w soli kuchennej
 • Co to jest sanitariusze przyrody Definicja sanitariusze przyrody organizmy żywe odżywiające się martwymi organizmami, na przykład rośliny (bakterie, grzyby) i zwierzęta (sępy
 • Co to jest smar Definicja związków chemicznych, używany do pomniejszenia tarcia pomiędzy współpracującymi powierzchniami maszyn i urządzeń. Stosuje się go także do
 • Co to jest szybkość reakcji Definicja prędkość reakcji prędkość pomniejszenia się stężenia substratów reakcji
 • Co to jest sadzenie Definicja sadzenie czynność umieszczania roślin albo ich części (bulwy, kłącza) w adekwatnie przygotowanej ziemi w celu powstania warunków rozwoju
 • Co to jest sączenie Definicja sączenie oddzielanie nierozpuszczalnych substancji stałych od cieczy
 • Co to jest sieć pokarmowa Definicja ilustrujący wszystkie zależności pokarmowe między wszystkimi gatunkami w ekosystemie, który złożony jest z łańcuchów troficznych
 • Co to jest soma Definicja soma zespół komórek tworzących organizm wielokomórkowy
 • Co to jest spirytus skażony Definicja nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako
 • Co to jest stok Definicja stok pochyła powierzchnia terenu rozciągająca się od podnóża wzniesienia do jego wierzchołka
 • Co to jest struktura molekularna Definicja struktura molekularna wewnętrzna budowa i kształt cząsteczki
 • Co to jest sublimat Definicja sublimat substancja stała uzyskana w rezultacie resublimacji
 • Co to jest śmiertelność Definicja śmiertelność procentowy parametr ubytku osobników z danej populacji spowodowany ich śmiercią
 • Co to jest ścieki komunalne Definicja ścieki komunalne ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej
 • Co to jest statyw Definicja statyw metalowy (drewniany) pręt na ciężkiej podstawie wykorzystywany do montowania części aparatury
 • Co to jest schemat rozpadu Definicja model rozpadu graficzna ilustracja rozpadu nuklidu promieniotwórczego
 • Co to jest skiofilie Definicja skiofilie organizmy ciemnolubne
 • Co to jest stadium Definicja stadium moment, faza rozwoju organizmu
 • Co to jest siewka Definicja siewka młoda roślina wyrosła z nasienia
 • Co to jest skażenie Definicja skażenie zanieczyszczenie wody, żywności środkami trującymi albo ciałami promieniotwórczymi
 • Co to jest spalanie osadu Definicja spalanie osadu mechanizm utleniania w wysokiej temp. związków organicznych zawartych w osadzie
 • Co to jest stechiometria Definicja stechiometria edukacja zajmująca się składem ilościowym związków chemicznych
 • Co to jest sub Definicja sub- przedrostek w złożeniach: pod-; podporządkowany; zależny; graniczący z
 • Co to jest standard jakości środowiska Definicja które muszą być spełnione w ustalonym czasie w środowisku jako całości albo w jego poszczególnych elementach przyrodniczych
 • Co to jest substrat Definicja substrat substancja wyjściowa uczestnicząca w reakcji chemicznej
 • Co to jest solwaty Definicja solwaty cząstki złożone z cząsteczek ciała rozpuszczonego z przyłączonymi do nich cząsteczkami rozpuszczalnika

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Solwaty, Substrat, Standard Jakości Środowiska, Sub, Stechiometria, Spalanie Osadu, Skażenie, Siewka, Stadium, Skiofilie, Schemat Rozpadu, Statyw, Ścieki co to znaczy.

Słownik Solwaty, Substrat, Standard Jakości Środowiska, Sub co to jest.