CO OZNACZA Lamarkizm, Lepiszcze, Łańcuch Detrytusowy, Larwicydy, Liga Walki Z Hałasem, Lepik.
lamarkizm lepzcze łańcuch co to jest

Definicje fizyka na L

 • Co to jest lestobioza Definicja pasożytnictwa pomiędzy owadami, gdzie osobniki jednego gatunku wykradają kolonii owadów socjalnych pożywienie, larwy, poczwarki albo wykorzystują ich materiał co to jest.
 • Co to jest liczebność Definicja liczebność liczba osobników tworząca populację definicja.
 • Co to jest liczba masowa Definicja liczba masowa liczba nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze atomu co znaczy.
 • Co to jest libido Definicja libido, popęd płciowy naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych słownik.
 • Co to jest lido Definicja lido piaszczysty wał przybrzeżny stale wynurzony nad powierzchnią wody, oddzielający lagunę od morza znaczenie.
 • Co to jest lot Definicja lot sposób przemieszczania się w powietrzu ptaków i owadów, gdzie używana jest siła nośna skrzydeł czym jest.
 • Co to jest las łęgowy Definicja narastający na madach nadrzecznych, którego drzewostan znosi okresowe zatopienie korzeni, na przykład wierzby, topole, jesiony, dęby. Cechuje go bujność runa i co oznacza.
 • Co to jest laser Definicja wytwarzające spójną wiązkę światła monochromatycznego. Jego działanie oparte jest na użyciu zjawiska wzmocnienia promieniowania poprzez emisję wymuszoną układu krzyżówka.
 • Co to jest Lw Definicja akustycznej dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia W0 najlepszy.
 • Co to jest łupliwość Definicja umiejętność minerałów albo materiałów roślinnych do rozdzielania się, pod wpływem działania sił zewnętrznych, wzdłuż pewnych płaszczyzn o osłabionej spójności przykłady.
 • Co to jest liany Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami encyklopedia.
 • Co to jest Lasy równikowe, tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone Definicja tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone lasy narastające w strefie równikowej na terenach: zachodniej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej jak działa.
 • Co to jest limfa Definicja mleczny albo bezbarwny płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej czy jest.
 • Co to jest laktaza Definicja laktaza enzym wydzielany poprzez jelito cienkie (składnik soku jelitowego), katalizujący hydrolizę laktozy do glukozy i galaktozy pojęcie.
 • Co to jest litoral Definicja strefa wód (jezior, mórz), której granicę w jeziorach wyznacza głębokość, na jaką dociera światło, a w morzach wytycza ją zasięg przypływu i odpływu. Cechuje wyjaśnienie.
 • Co to jest lasy wiatrochronne Definicja lasy wiatrochronne lasy zmniejszające kilkakrotnie siłę wiatru i pełniące funkcję osłonową osiedli ludzkich i upraw rolnych opis.
 • Co to jest łuk elektryczny Definicja zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w powietrzu albo gazie wskutek jonizacji zderzeniowej cząsteczek gazu, wywołanej termoelektronami przyspieszanymi informacje.
 • Co to jest leki Definicja lecznicze związki chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w co to jest.
 • Co to jest łęty Definicja łęty nadziemne części ziemniaka (łodygi, liście definicja.
 • Co to jest leśnictwo Definicja gospodarki obejmujący zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów (w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych) i co znaczy.
 • Co to jest ławica Definicja dna akwenu wodnego (morza, rzeki) wzniesiony w relacji do otaczającej głębi, powstały z nagromadzenia piasków i żwiru. Warstwa wody nad mielizną nie przekracza słownik.
 • Co to jest luminescencja Definicja zdarzenie wytwarzania światła w nie wszystkich materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, na przykład bombardowania cząstkami elementarnymi albo znaczenie.
 • Co to jest laki Definicja laki łatwo topliwa masa złożona z kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego pigmentu. Stosuje się do lakowania butelek i pieczętowania przesyłek pocztowych czym jest.
 • Co to jest laktacja Definicja laktacja mechanizm wytwarzania mleka w gruczołach mlecznych samic ssaków, regulowany hormonalnie co oznacza.
 • Co to jest łyko Definicja łyko tkanka przewodząca substancje organiczne w roślinie. W jej skład wchodzą: rurki sitowe, komórki towarzyszące, miękisz i włókna sklerenchymatyczne krzyżówka.
 • Co to jest łowisko Definicja łowisko region wodny obfity w organizmy zwierzęce (na przykład ryby), na którym dokonuje się ich połowu najlepszy.
 • Co to jest ładunek zanieczyszczeń Definicja ładunek zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń wprowadzanych do zbiornika (oczyszczalni) w ustalonym czasie przykłady.
 • Co to jest łupek Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe encyklopedia.
 • Co to jest less Definicja składająca się raczej z drobnych ziaren kwarcu o średnicy 0.01-0.05 mm i z węglanu wapnia; żółty, zwarty, porowaty. Powstała z nagromadzenia pyłów unoszonych w jak działa.
 • Co to jest lasy krajobrazowe Definicja lasy krajobrazowe lasy, których celem jest zachowanie krajobrazu środowiska przyrodniczego czy jest.
 • Co to jest letalna Definicja śmiertelna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka pojęcie.
 • Co to jest lasy ochronne Definicja obszary leśne chronione na skutek pełnienia funkcji ogólnospołecznych; jedne chronią zasoby przyrody (glebę, wodę, klimat), a inne chronią środowisko człowieka wyjaśnienie.
 • Co to jest liczba atomowa Definicja liczba atomowa, Z liczba protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym opis.
 • Co to jest lutowie Definicja lutowie, lut spoiwo do lutowania informacje.
 • Co to jest ług Definicja ług 1) roztwór wodorotlenków, na przykład sodowego NaOH;2) roztwór otrzymywany w trakcie ługowania co to jest.
 • Co to jest lut Definicja lut, lutowie spoiwo do lutowania definicja.
 • Co to jest lityfikacja Definicja mechanizm tworzenia się skały, opierający na zlepianiu się luźnych ziaren osadu poprzez cementację, sprasowanie osadów pod sporym ciśnieniem i tym podobne co znaczy.
 • Co to jest lizol Definicja lizol 50% roztwór krezolu (metylofenol) w mydle potasowym. Jest użytkowany do dezynfekcji elementów słownik.
 • Co to jest lesistość Definicja lesistość relacja powierzchni leśnej do całkowitej powierzchni geograficznej danego terenu, na przykład państwie, wyrażony w procentach znaczenie.
 • Co to jest lampa rentgenowska Definicja lampa próżniowa wykorzystywana do generacji promieniowania rentgenowskiego. Zbudowana jest z komory próżniowej z dwiema elektrodami, pomiędzy którymi utrzymuje czym jest.
 • Co to jest łąka Definicja sztuczny ekosystem gęsto pokryty roślinami zielnymi (trawami i ziołami) i żyjącymi w nich zwierzętami, raczej owadami, pająkami. Łąka w części nadziemnej ma co oznacza.
 • Co to jest lodowiec Definicja lodu stale opadająca w dół pod ciężarem nagromadzonych górnych jego warstw, powstała z przekrystalizowanego śniegu. Oddziaływuje na rzeźbę powierzchni Ziemi krzyżówka.
 • Co to jest Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości Definicja Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości lista najcenniejszych obiektów o specjalnych walorach przyrodniczych i kulturowych, objętych specjalną najlepszy.
 • Co to jest liza Definicja liza rozpad, zniszczenie, rozpuszczenie się przykłady.
 • Co to jest lot godowy Definicja lot godowy lot, w okresie którego samice (pszczół, mrówek) są zapłodnione poprzez samce encyklopedia.
 • Co to jest lasotundra Definicja roślinna charakteryzująca się niskim wzrostem (do wysokości 60 cm), występująca na półkuli północnej; czynnikami niesprzyjającymi są niska temp., krótki jak działa.
 • Co to jest las Definicja roślinna naturalna albo wyhodowana poprzez człowieka, której kluczowym składnikiem są drzewa. Występują w nim także krzewy, krzewinki, runo i mchy i swoista czy jest.
 • Co to jest lapis Definicja lapis azotan srebra (o wzorze chemicznym AgNO3) w formie pałeczek albo tabliczek; ciemnieje na świetle; użytkowany w lecznictwie, ma właściwości bakteriobójcze pojęcie.
 • Co to jest las iglasty Definicja narastający na bielicowym podłożu glebowym w strefie umiarkowanej, którego kluczowymi składnikami drzewostanu są: świerk, sosna, modrzew, daglezja, a z wyjaśnienie.
 • Co to jest lejność Definicja lejność umiejętność ciekłego metalu albo stopu do wypełniania formy odlewniczej opis.
 • Co to jest łęg Definicja łęg 1) podmokła łąka w dolinie rzeki z występującymi na niej krzewami;2) las liściasty o bujnym podszyciu i runie, narastający na żyznych i wilgotnych glebach informacje.
 • Co to jest las mieszany Definicja narastający na glebach słabo kwaśnych w strefie umiarkowanej. Występuje w nim drzewostan liściasty (dęby, buki) w połączeniu z iglastym (sosny, świerki co to jest.
 • Co to jest leżanina Definicja leżanina zmurszałe drzewa albo jego części leżące w lesie definicja.
 • Co to jest lakmus Definicja otrzymywany z porostów, stanowiący mieszaninę barwników, który używa się jako parametr pH do wykrywania kwasów (barwa czerwona) albo zasad (barwa niebieska co znaczy.
 • Co to jest lasy wodochronne Definicja lasy chroniące źródliska, brzegi rzek i jezior przed rozmywaniem i osypywaniem się, a wody przed zanieczyszczeniem. Wzmagają retencję, zwiększaj opady i słownik.
 • Co to jest ługowanie Definicja rozpuszczania soli albo innych substancji pod wpływem działania na nie wody albo innych substancji. Ługowanie stosuje się przy wydobyciu złóż soli, wymywając znaczenie.
 • Co to jest linienie Definicja zrzucanie zewnętrznych warstw naskórka albo jego wytworów regulowane hormonalnie (u ssaków zrzucanie włosów, u skorupiaków zrzucanie chitynowych pancerzy czym jest.
 • Co to jest lawina Definicja liczba śniegu, lodu albo zwietrzeliny staczającej się (spadającej) ze stoku góry pod wpływem własnego ciężaru;2) strumień zjonizowanych cząstek zapoczątkowany co oznacza.
 • Co to jest lignina Definicja organiczny wypełniający przestrzeń pomiędzy włóknami celulozy, wzmacniający ścianę komórkową (skutkuje jej zdrewnienie). Drewno zawiera od 16 do 30% ligniny;2 krzyżówka.
 • Co to jest lasy monsunowe Definicja narastające raczej na terenach suchych w klimacie podrównikowym, z trwającą 7-9 miesięcy letnią porą deszczową i krótką porą suchą.Wszystkie drzewa pokrywają najlepszy.
 • Co to jest łąka podwodna Definicja zbiorowisko niskiej i zwartej roślinności kompletnie zanurzonej pod wodą w litoralu jezior albo na dnie stawów, na przykład łąka ramienicowe. Rozwijają się przykłady.
 • Co to jest litos Definicja litos rozpuszczone w wodzie związki mineralne i organiczne. Decydują one o stopniu zasolenia wód encyklopedia.
 • Co to jest laguna Definicja laguna zatoka powstała poprzez odcięcie części morza poprzez mierzeję, lido, rafę koralową albo atol jak działa.
 • Co to jest łańcuch spasania Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią żywe rośliny albo ich części. Kolejnymi ogniwami są zwierzęta roślinożerne, zwierzęta mięsożerne, a końcowym czy jest.
 • Co to jest luminofor Definicja luminofor substancja (na przykład siarczek baru), gdzie występuje luminescencja. Stosuje się w świetlówkach, lampach oscyloskopowych itp pojęcie.
 • Co to jest łodyga Definicja część rośliny (pędu), na której osadzone są pędy boczne, liście i kwiaty. Pełni funkcję rozprowadzania substancji pokarmowych i wody pomiędzy korzeniami a wyjaśnienie.
 • Co to jest lód Definicja lód woda w stałym stanie skupienia opis.
 • Co to jest lasostep Definicja lasostep formacja roślinna składająca się z enklaw lasu liściastego przedzielonych stepem informacje.
 • Co to jest lud Definicja lud ogólna nazwa ekipy ludzkiej, którą charakteryzuje wspólnota kulturowa i etniczna; naród co to jest.
 • Co to jest lanolina Definicja wosk (tłuszcz) znajdujący się w wełnie owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi sterolowych, na przykład cholesterolu definicja.
 • Co to jest latorośl Definicja latorośl 1) młoda roślina;2) młody pęd roślinny co znaczy.
 • Co to jest lampa Definicja gdzie, w rezultacie spalania paliwa (stałego, ciekłego albo gazowego) albo przemiany energii elektrycznej w energię różnego rodzaju promieniowania, produkowane słownik.
 • Co to jest licznik Geigera-Müllera Definicja Müllera przyrząd poświęcony do rejestracji promieniowania jądrowego. Zbudowany jest z metalowego cylindra, wypełnionego gazem szlachetnym z dodatkiem par znaczenie.
 • Co to jest Liga Ochrony Przyrody Definicja Przyrody najstarsza polska organizacja powstała w 1928 r. Jej zadaniem jest zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu ojczystego i zachowanie stanu czym jest.
 • Co to jest liść Definicja pędu roślin naczyniowych (przeważnie zielony), zazwyczaj złożony z blaszki i ogonka. Służy do produkcji węglowodanów w procesie fotosyntezy. Pozostałe funkcje co oznacza.
 • Co to jest lakier Definicja substancji błonotwórczej złożonej z żywic naturalnych (sztucznych), rozpuszczalników, rozcieńczalników organicznych i zmiękczaczy. Warstwa lakieru przylega krzyżówka.
 • Co to jest łańcuch pokarmowy Definicja szereg organizmów w ekosystemie związanych zależnością pokarmową, występującą pomiędzy poszczególnymi gatunkami producentów, konsumentów i reducentów; każde najlepszy.
 • Co to jest łupina nasienna Definicja łupina nasienna twarda i gruba okrywa chroniąca nasienie przed uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i inwazją grzybów i bakterii przykłady.
 • Co to jest liczba oktanowa Definicja liczba oktanowa parametr określający umiejętność spalania się paliwa przy sporych ciśnieniach bez powstawania stuku w silniku encyklopedia.
 • Co to jest łąka naturalna Definicja teren pokryty zbiorowiskiem trawiastym, który wykształca się i występuje w miejscach, gdzie nie występują inne zbiorowiska. Przykładami takich łąk są: hale jak działa.
 • Co to jest ląd Definicja ląd stały region powierzchni Ziemi niepokryty wodami mórz i oceanów. Spore lądy noszą nazwę kontynentów, na przykład Europa, Azja, Afryka czy jest.
 • Co to jest labilny Definicja labilny chwiejny, niestały pojęcie.
 • Co to jest lampa kwarcowa Definicja lampa rtęciowa emitująca bakteriobójcze promieniowanie nadfioletowe, używana do dezynfekcji żywności, środków medycznych, sal operacyjnych i tym podobne wyjaśnienie.
 • Co to jest lód suchy Definicja dwutlenek węgla CO2 (o temp. -78.5°C przy normalnym ciśnieniu), który po podgrzaniu przechodzi w stan pary i obniża temperaturę otoczenia. Użytkowany w opis.
 • Co to jest lawa Definicja magma wydobywająca się z głębi Ziemi na jej powierzchnię w trakcie wybuchów wulkanicznych. Temp. magmy wynosi od 700°C do 1400°C. Krzepnąc tworzy magmowe informacje.
 • Co to jest larwa Definicja cyklu rozwojowym wielu zwierząt, wykluwająca się z jaj, różniąca się od postaci dojrzałej budową, zachowaniem, trybem życia i regularnie żyjąca w innym co to jest.
 • Co to jest łania Definicja łania dorosła samica jelenia albo daniela definicja.
 • Co to jest łozowisko Definicja łozowisko zarośla wierzbowe co znaczy.
 • Co to jest lidar Definicja wykorzystywane do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery przy zastosowaniu impulsowego lasera wspólnie z systemem detekcyjnym. Użytkowany w meteorologii do słownik.
 • Co to jest litosfera Definicja zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i znaczenie.
 • Co to jest łeb Definicja łeb głowa dużego zwierzęcia, na przykład krowy czym jest.
 • Co to jest lateks Definicja kauczukowe sok mleczny z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów co oznacza.
 • Co to jest lutowanie Definicja lutowanie trwałe łączenie metali przy zastosowaniu metalicznego spoiwa, topniejącego w niskiej temp krzyżówka.
 • Co to jest lecytyna Definicja organiczny z gatunku fosfolipidów. Występuje w komórkach, raczej w błonach komórkowych i tkance nerwowej. Zawiera ją także żółtko jaj. Rozpuszcza się w najlepszy.
 • Co to jest łupki Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe przykłady.
 • Co to jest laktoza Definicja mleczny związek organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w rezultacie encyklopedia.
 • Co to jest lasy glebochronne Definicja lasy glebochronne lasy spełniające funkcję przeciwerozyjną (jary), przeciwlawinową (zbocza gór) wiatrochronną (wydmy nadmorskie jak działa.
 • Co to jest laminaty Definicja warstwowe pozyskiwane w rezultacie połączenia kilku warstw nośnika: forniru, papieru, tkanin z włókien (bawełnianych, syntetycznych, szklanych) nasyconych albo czy jest.
 • Co to jest licznik scyntylacyjny Definicja scyntylacyjny przyrząd wykorzystywany do wykrywania, rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze pojęcie.
 • Co to jest łuska Definicja zewnętrzna okrywa nasion;2) kostna albo rogowa płytka pokrywająca powierzchnię ciał nie wszystkich zwierząt (na przykład ryb), pełniąca funkcję ochronną wyjaśnienie.
 • Co to jest limfocyty Definicja krwinek białych odgrywających istotną rolę w systemie obronnym organizmu (niszczą bakterie i produkują przeciwciała); występują we krwi i limfie opis.
 • Co to jest lądolód Definicja lądolód pokrywa lodu obejmująca ogromne obszary określonego kontynentu albo wyspy. Występuje na Antarktydzie i w Grenlandii informacje.
 • Co to jest lepik Definicja maziste tworzywo, pozyskiwane jako wytwór odpadowy przy rafinacji ropy naftowej albo odgazowania węgla. Szkodliwy dla zdrowia, nie powinien być stosowany w co to jest.
 • Co to jest Liga Walki z Hałasem Definicja Hałasem stowarzyszenie mające na celu poprawę warunków życia ludzi w środowisku narażonym na ponadnormatywny hałas i drgania. Prowadzi działania informacyjne i definicja.
 • Co to jest larwicydy Definicja larwicydy środki chemiczne o działaniu zabójczym na larwy owadów co znaczy.
 • Co to jest łańcuch detrytusowy Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią martwe szczątki roślin i zwierząt. Kolejnym ogniwem w tym łańcuchu są zwierzęta żywiące się martwą materią słownik.
 • Co to jest lepiszcze Definicja lepiszcze ciało o własnościach zlepiających znaczenie.
 • Co to jest lamarkizm Definicja teoria ewolucji o dziedziczeniu cech kupionych. Francuski biolog Jan Lamarck (1744-1829) utrzymywał, iż organizm nabywa nowych dziedzicznych cech, które czym jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja CO OZNACZA Lamarkizm, Lepiszcze, Łańcuch Detrytusowy, Larwicydy, Liga Walki Z Hałasem, Lepik, Lądolód, Limfocyty, Łuska, Licznik Scyntylacyjny, Laminaty, Lasy co to znaczy.

Słownik Czym jest Lamarkizm, Lepiszcze, Łańcuch Detrytusowy, Larwicydy, Liga co to jest.