Labilny co znaczy łupina nasienna krzyżówka lanolina co to jest laser słownik lestobioza czym jest.
licznik scyntylacyjny litoral co to jest

Definicje fizyka na L

 • Co to jest licznik scyntylacyjny Definicja scyntylacyjny przyrząd wykorzystywany do wykrywania, rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze co znaczy.
 • Co to jest litoral Definicja strefa wód (jezior, mórz), której granicę w jeziorach wyznacza głębokość, na jaką dociera światło, a w morzach wytycza ją zasięg przypływu i odpływu. Cechuje krzyżówka.
 • Co to jest liczba atomowa Definicja liczba atomowa, Z liczba protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym co to jest.
 • Co to jest licznik Geigera-Müllera Definicja Müllera przyrząd poświęcony do rejestracji promieniowania jądrowego. Zbudowany jest z metalowego cylindra, wypełnionego gazem szlachetnym z dodatkiem par słownik.
 • Co to jest lasy wiatrochronne Definicja lasy wiatrochronne lasy zmniejszające kilkakrotnie siłę wiatru i pełniące funkcję osłonową osiedli ludzkich i upraw rolnych czym jest.
 • Co to jest łańcuch spasania Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią żywe rośliny albo ich części. Kolejnymi ogniwami są zwierzęta roślinożerne, zwierzęta mięsożerne, a końcowym co oznacza.
 • Co to jest ługowanie Definicja rozpuszczania soli albo innych substancji pod wpływem działania na nie wody albo innych substancji. Ługowanie stosuje się przy wydobyciu złóż soli, wymywając tłumaczenie.
 • Co to jest Lasy równikowe, tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone Definicja tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone lasy narastające w strefie równikowej na terenach: zachodniej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej przykłady.
 • Co to jest lampa kwarcowa Definicja lampa rtęciowa emitująca bakteriobójcze promieniowanie nadfioletowe, używana do dezynfekcji żywności, środków medycznych, sal operacyjnych i tym podobne definicja.
 • Co to jest łąka naturalna Definicja teren pokryty zbiorowiskiem trawiastym, który wykształca się i występuje w miejscach, gdzie nie występują inne zbiorowiska. Przykładami takich łąk są: hale encyklopedia.
 • Co to jest łodyga Definicja część rośliny (pędu), na której osadzone są pędy boczne, liście i kwiaty. Pełni funkcję rozprowadzania substancji pokarmowych i wody pomiędzy korzeniami a jak działa.
 • Co to jest laktacja Definicja laktacja mechanizm wytwarzania mleka w gruczołach mlecznych samic ssaków, regulowany hormonalnie czy jest.
 • Co to jest laki Definicja laki łatwo topliwa masa złożona z kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego pigmentu. Stosuje się do lakowania butelek i pieczętowania przesyłek pocztowych pojęcie.
 • Co to jest laminaty Definicja warstwowe pozyskiwane w rezultacie połączenia kilku warstw nośnika: forniru, papieru, tkanin z włókien (bawełnianych, syntetycznych, szklanych) nasyconych albo wyjaśnienie.
 • Co to jest liza Definicja liza rozpad, zniszczenie, rozpuszczenie się opis.
 • Co to jest lidar Definicja wykorzystywane do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery przy zastosowaniu impulsowego lasera wspólnie z systemem detekcyjnym. Użytkowany w meteorologii do informacje.
 • Co to jest linienie Definicja zrzucanie zewnętrznych warstw naskórka albo jego wytworów regulowane hormonalnie (u ssaków zrzucanie włosów, u skorupiaków zrzucanie chitynowych pancerzy znaczenie.
 • Co to jest las mieszany Definicja narastający na glebach słabo kwaśnych w strefie umiarkowanej. Występuje w nim drzewostan liściasty (dęby, buki) w połączeniu z iglastym (sosny, świerki co znaczy.
 • Co to jest lateks Definicja kauczukowe sok mleczny z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów krzyżówka.
 • Co to jest łęty Definicja łęty nadziemne części ziemniaka (łodygi, liście co to jest.
 • Co to jest lakmus Definicja otrzymywany z porostów, stanowiący mieszaninę barwników, który używa się jako parametr pH do wykrywania kwasów (barwa czerwona) albo zasad (barwa niebieska słownik.
 • Co to jest las iglasty Definicja narastający na bielicowym podłożu glebowym w strefie umiarkowanej, którego kluczowymi składnikami drzewostanu są: świerk, sosna, modrzew, daglezja, a z czym jest.
 • Co to jest luminofor Definicja luminofor substancja (na przykład siarczek baru), gdzie występuje luminescencja. Stosuje się w świetlówkach, lampach oscyloskopowych itp co oznacza.
 • Co to jest lutowanie Definicja lutowanie trwałe łączenie metali przy zastosowaniu metalicznego spoiwa, topniejącego w niskiej temp tłumaczenie.
 • Co to jest libido Definicja libido, popęd płciowy naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych przykłady.
 • Co to jest lasy ochronne Definicja obszary leśne chronione na skutek pełnienia funkcji ogólnospołecznych; jedne chronią zasoby przyrody (glebę, wodę, klimat), a inne chronią środowisko człowieka definicja.
 • Co to jest lignina Definicja organiczny wypełniający przestrzeń pomiędzy włóknami celulozy, wzmacniający ścianę komórkową (skutkuje jej zdrewnienie). Drewno zawiera od 16 do 30% ligniny;2 encyklopedia.
 • Co to jest luminescencja Definicja zdarzenie wytwarzania światła w nie wszystkich materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, na przykład bombardowania cząstkami elementarnymi albo jak działa.
 • Co to jest lasostep Definicja lasostep formacja roślinna składająca się z enklaw lasu liściastego przedzielonych stepem czy jest.
 • Co to jest lamarkizm Definicja teoria ewolucji o dziedziczeniu cech kupionych. Francuski biolog Jan Lamarck (1744-1829) utrzymywał, iż organizm nabywa nowych dziedzicznych cech, które pojęcie.
 • Co to jest lampa rentgenowska Definicja lampa próżniowa wykorzystywana do generacji promieniowania rentgenowskiego. Zbudowana jest z komory próżniowej z dwiema elektrodami, pomiędzy którymi utrzymuje wyjaśnienie.
 • Co to jest lawa Definicja magma wydobywająca się z głębi Ziemi na jej powierzchnię w trakcie wybuchów wulkanicznych. Temp. magmy wynosi od 700°C do 1400°C. Krzepnąc tworzy magmowe opis.
 • Co to jest ładunek zanieczyszczeń Definicja ładunek zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń wprowadzanych do zbiornika (oczyszczalni) w ustalonym czasie informacje.
 • Co to jest Liga Walki z Hałasem Definicja Hałasem stowarzyszenie mające na celu poprawę warunków życia ludzi w środowisku narażonym na ponadnormatywny hałas i drgania. Prowadzi działania informacyjne i znaczenie.
 • Co to jest liczebność Definicja liczebność liczba osobników tworząca populację co znaczy.
 • Co to jest lasy glebochronne Definicja lasy glebochronne lasy spełniające funkcję przeciwerozyjną (jary), przeciwlawinową (zbocza gór) wiatrochronną (wydmy nadmorskie krzyżówka.
 • Co to jest las Definicja roślinna naturalna albo wyhodowana poprzez człowieka, której kluczowym składnikiem są drzewa. Występują w nim także krzewy, krzewinki, runo i mchy i swoista co to jest.
 • Co to jest lasy krajobrazowe Definicja lasy krajobrazowe lasy, których celem jest zachowanie krajobrazu środowiska przyrodniczego słownik.
 • Co to jest laguna Definicja laguna zatoka powstała poprzez odcięcie części morza poprzez mierzeję, lido, rafę koralową albo atol czym jest.
 • Co to jest lizol Definicja lizol 50% roztwór krezolu (metylofenol) w mydle potasowym. Jest użytkowany do dezynfekcji elementów co oznacza.
 • Co to jest łąka podwodna Definicja zbiorowisko niskiej i zwartej roślinności kompletnie zanurzonej pod wodą w litoralu jezior albo na dnie stawów, na przykład łąka ramienicowe. Rozwijają się tłumaczenie.
 • Co to jest lód Definicja lód woda w stałym stanie skupienia przykłady.
 • Co to jest limfa Definicja mleczny albo bezbarwny płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej definicja.
 • Co to jest łyko Definicja łyko tkanka przewodząca substancje organiczne w roślinie. W jej skład wchodzą: rurki sitowe, komórki towarzyszące, miękisz i włókna sklerenchymatyczne encyklopedia.
 • Co to jest limfocyty Definicja krwinek białych odgrywających istotną rolę w systemie obronnym organizmu (niszczą bakterie i produkują przeciwciała); występują we krwi i limfie jak działa.
 • Co to jest lasotundra Definicja roślinna charakteryzująca się niskim wzrostem (do wysokości 60 cm), występująca na półkuli północnej; czynnikami niesprzyjającymi są niska temp., krótki czy jest.
 • Co to jest leżanina Definicja leżanina zmurszałe drzewa albo jego części leżące w lesie pojęcie.
 • Co to jest lakier Definicja substancji błonotwórczej złożonej z żywic naturalnych (sztucznych), rozpuszczalników, rozcieńczalników organicznych i zmiękczaczy. Warstwa lakieru przylega wyjaśnienie.
 • Co to jest lesistość Definicja lesistość relacja powierzchni leśnej do całkowitej powierzchni geograficznej danego terenu, na przykład państwie, wyrażony w procentach opis.
 • Co to jest łeb Definicja łeb głowa dużego zwierzęcia, na przykład krowy informacje.
 • Co to jest litos Definicja litos rozpuszczone w wodzie związki mineralne i organiczne. Decydują one o stopniu zasolenia wód znaczenie.
 • Co to jest łupek Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe co znaczy.
 • Co to jest łowisko Definicja łowisko region wodny obfity w organizmy zwierzęce (na przykład ryby), na którym dokonuje się ich połowu krzyżówka.
 • Co to jest leśnictwo Definicja gospodarki obejmujący zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów (w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych) i co to jest.
 • Co to jest łupki Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe słownik.
 • Co to jest lawina Definicja liczba śniegu, lodu albo zwietrzeliny staczającej się (spadającej) ze stoku góry pod wpływem własnego ciężaru;2) strumień zjonizowanych cząstek zapoczątkowany czym jest.
 • Co to jest lapis Definicja lapis azotan srebra (o wzorze chemicznym AgNO3) w formie pałeczek albo tabliczek; ciemnieje na świetle; użytkowany w lecznictwie, ma właściwości bakteriobójcze co oznacza.
 • Co to jest lutowie Definicja lutowie, lut spoiwo do lutowania tłumaczenie.
 • Co to jest łąka Definicja sztuczny ekosystem gęsto pokryty roślinami zielnymi (trawami i ziołami) i żyjącymi w nich zwierzętami, raczej owadami, pająkami. Łąka w części nadziemnej ma przykłady.
 • Co to jest lepiszcze Definicja lepiszcze ciało o własnościach zlepiających definicja.
 • Co to jest ławica Definicja dna akwenu wodnego (morza, rzeki) wzniesiony w relacji do otaczającej głębi, powstały z nagromadzenia piasków i żwiru. Warstwa wody nad mielizną nie przekracza encyklopedia.
 • Co to jest liczba oktanowa Definicja liczba oktanowa parametr określający umiejętność spalania się paliwa przy sporych ciśnieniach bez powstawania stuku w silniku jak działa.
 • Co to jest liany Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami czy jest.
 • Co to jest leki Definicja lecznicze związki chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w pojęcie.
 • Co to jest łańcuch detrytusowy Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią martwe szczątki roślin i zwierząt. Kolejnym ogniwem w tym łańcuchu są zwierzęta żywiące się martwą materią wyjaśnienie.
 • Co to jest Lw Definicja akustycznej dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia W0 opis.
 • Co to jest larwa Definicja cyklu rozwojowym wielu zwierząt, wykluwająca się z jaj, różniąca się od postaci dojrzałej budową, zachowaniem, trybem życia i regularnie żyjąca w innym informacje.
 • Co to jest lampa Definicja gdzie, w rezultacie spalania paliwa (stałego, ciekłego albo gazowego) albo przemiany energii elektrycznej w energię różnego rodzaju promieniowania, produkowane znaczenie.
 • Co to jest lód suchy Definicja dwutlenek węgla CO2 (o temp. -78.5°C przy normalnym ciśnieniu), który po podgrzaniu przechodzi w stan pary i obniża temperaturę otoczenia. Użytkowany w co znaczy.
 • Co to jest litosfera Definicja zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i krzyżówka.
 • Co to jest lepik Definicja maziste tworzywo, pozyskiwane jako wytwór odpadowy przy rafinacji ropy naftowej albo odgazowania węgla. Szkodliwy dla zdrowia, nie powinien być stosowany w co to jest.
 • Co to jest lot Definicja lot sposób przemieszczania się w powietrzu ptaków i owadów, gdzie używana jest siła nośna skrzydeł słownik.
 • Co to jest liczba masowa Definicja liczba masowa liczba nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze atomu czym jest.
 • Co to jest laktaza Definicja laktaza enzym wydzielany poprzez jelito cienkie (składnik soku jelitowego), katalizujący hydrolizę laktozy do glukozy i galaktozy co oznacza.
 • Co to jest łęg Definicja łęg 1) podmokła łąka w dolinie rzeki z występującymi na niej krzewami;2) las liściasty o bujnym podszyciu i runie, narastający na żyznych i wilgotnych glebach tłumaczenie.
 • Co to jest łania Definicja łania dorosła samica jelenia albo daniela przykłady.
 • Co to jest łańcuch pokarmowy Definicja szereg organizmów w ekosystemie związanych zależnością pokarmową, występującą pomiędzy poszczególnymi gatunkami producentów, konsumentów i reducentów; każde definicja.
 • Co to jest lodowiec Definicja lodu stale opadająca w dół pod ciężarem nagromadzonych górnych jego warstw, powstała z przekrystalizowanego śniegu. Oddziaływuje na rzeźbę powierzchni Ziemi encyklopedia.
 • Co to jest liść Definicja pędu roślin naczyniowych (przeważnie zielony), zazwyczaj złożony z blaszki i ogonka. Służy do produkcji węglowodanów w procesie fotosyntezy. Pozostałe funkcje jak działa.
 • Co to jest ląd Definicja ląd stały region powierzchni Ziemi niepokryty wodami mórz i oceanów. Spore lądy noszą nazwę kontynentów, na przykład Europa, Azja, Afryka czy jest.
 • Co to jest lądolód Definicja lądolód pokrywa lodu obejmująca ogromne obszary określonego kontynentu albo wyspy. Występuje na Antarktydzie i w Grenlandii pojęcie.
 • Co to jest less Definicja składająca się raczej z drobnych ziaren kwarcu o średnicy 0.01-0.05 mm i z węglanu wapnia; żółty, zwarty, porowaty. Powstała z nagromadzenia pyłów unoszonych w wyjaśnienie.
 • Co to jest lecytyna Definicja organiczny z gatunku fosfolipidów. Występuje w komórkach, raczej w błonach komórkowych i tkance nerwowej. Zawiera ją także żółtko jaj. Rozpuszcza się w opis.
 • Co to jest lejność Definicja lejność umiejętność ciekłego metalu albo stopu do wypełniania formy odlewniczej informacje.
 • Co to jest lido Definicja lido piaszczysty wał przybrzeżny stale wynurzony nad powierzchnią wody, oddzielający lagunę od morza znaczenie.
 • Co to jest larwicydy Definicja larwicydy środki chemiczne o działaniu zabójczym na larwy owadów co znaczy.
 • Co to jest letalna Definicja śmiertelna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka krzyżówka.
 • Co to jest ług Definicja ług 1) roztwór wodorotlenków, na przykład sodowego NaOH;2) roztwór otrzymywany w trakcie ługowania co to jest.
 • Co to jest latorośl Definicja latorośl 1) młoda roślina;2) młody pęd roślinny słownik.
 • Co to jest lut Definicja lut, lutowie spoiwo do lutowania czym jest.
 • Co to jest lityfikacja Definicja mechanizm tworzenia się skały, opierający na zlepianiu się luźnych ziaren osadu poprzez cementację, sprasowanie osadów pod sporym ciśnieniem i tym podobne co oznacza.
 • Co to jest łupliwość Definicja umiejętność minerałów albo materiałów roślinnych do rozdzielania się, pod wpływem działania sił zewnętrznych, wzdłuż pewnych płaszczyzn o osłabionej spójności tłumaczenie.
 • Co to jest łozowisko Definicja łozowisko zarośla wierzbowe przykłady.
 • Co to jest Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości Definicja Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości lista najcenniejszych obiektów o specjalnych walorach przyrodniczych i kulturowych, objętych specjalną definicja.
 • Co to jest lud Definicja lud ogólna nazwa ekipy ludzkiej, którą charakteryzuje wspólnota kulturowa i etniczna; naród encyklopedia.
 • Co to jest las łęgowy Definicja narastający na madach nadrzecznych, którego drzewostan znosi okresowe zatopienie korzeni, na przykład wierzby, topole, jesiony, dęby. Cechuje go bujność runa i jak działa.
 • Co to jest lasy wodochronne Definicja lasy chroniące źródliska, brzegi rzek i jezior przed rozmywaniem i osypywaniem się, a wody przed zanieczyszczeniem. Wzmagają retencję, zwiększaj opady i czy jest.
 • Co to jest łuska Definicja zewnętrzna okrywa nasion;2) kostna albo rogowa płytka pokrywająca powierzchnię ciał nie wszystkich zwierząt (na przykład ryb), pełniąca funkcję ochronną pojęcie.
 • Co to jest lasy monsunowe Definicja narastające raczej na terenach suchych w klimacie podrównikowym, z trwającą 7-9 miesięcy letnią porą deszczową i krótką porą suchą.Wszystkie drzewa pokrywają wyjaśnienie.
 • Co to jest lot godowy Definicja lot godowy lot, w okresie którego samice (pszczół, mrówek) są zapłodnione poprzez samce opis.
 • Co to jest Liga Ochrony Przyrody Definicja Przyrody najstarsza polska organizacja powstała w 1928 r. Jej zadaniem jest zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu ojczystego i zachowanie stanu informacje.
 • Co to jest laktoza Definicja mleczny związek organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w rezultacie znaczenie.
 • Co to jest łuk elektryczny Definicja zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w powietrzu albo gazie wskutek jonizacji zderzeniowej cząsteczek gazu, wywołanej termoelektronami przyspieszanymi co znaczy.
 • Co to jest lestobioza Definicja pasożytnictwa pomiędzy owadami, gdzie osobniki jednego gatunku wykradają kolonii owadów socjalnych pożywienie, larwy, poczwarki albo wykorzystują ich materiał krzyżówka.
 • Co to jest laser Definicja wytwarzające spójną wiązkę światła monochromatycznego. Jego działanie oparte jest na użyciu zjawiska wzmocnienia promieniowania poprzez emisję wymuszoną układu co to jest.
 • Co to jest lanolina Definicja wosk (tłuszcz) znajdujący się w wełnie owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi sterolowych, na przykład cholesterolu słownik.
 • Co to jest łupina nasienna Definicja łupina nasienna twarda i gruba okrywa chroniąca nasienie przed uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i inwazją grzybów i bakterii czym jest.
 • Co to jest labilny Definicja labilny chwiejny, niestały co oznacza.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Labilny co znaczy łupina nasienna krzyżówka lanolina co to jest laser słownik lestobioza czym jest łuk elektryczny co oznacza laktoza tłumaczenie Liga Ochrony. co to znaczy.

Słownik Licznik scyntylacyjny co znaczy litoral krzyżówka liczba atomowa co co to jest.