Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania, Lesistość, Larwicydy, Lw, Lanolina, Ług.
lądolód lasostep ługowanie co to jest

Definicje fizyka na L

 • Co to jest lot godowy Definicja lot godowy lot, w okresie którego samice (pszczół, mrówek) są zapłodnione poprzez samce co to jest.
 • Co to jest łupliwość Definicja umiejętność minerałów albo materiałów roślinnych do rozdzielania się, pod wpływem działania sił zewnętrznych, wzdłuż pewnych płaszczyzn o osłabionej spójności definicja.
 • Co to jest lasy krajobrazowe Definicja lasy krajobrazowe lasy, których celem jest zachowanie krajobrazu środowiska przyrodniczego co znaczy.
 • Co to jest lasy wiatrochronne Definicja lasy wiatrochronne lasy zmniejszające kilkakrotnie siłę wiatru i pełniące funkcję osłonową osiedli ludzkich i upraw rolnych słownik.
 • Co to jest lasy wodochronne Definicja lasy chroniące źródliska, brzegi rzek i jezior przed rozmywaniem i osypywaniem się, a wody przed zanieczyszczeniem. Wzmagają retencję, zwiększaj opady i znaczenie.
 • Co to jest lawa Definicja magma wydobywająca się z głębi Ziemi na jej powierzchnię w trakcie wybuchów wulkanicznych. Temp. magmy wynosi od 700°C do 1400°C. Krzepnąc tworzy magmowe czym jest.
 • Co to jest lawina Definicja liczba śniegu, lodu albo zwietrzeliny staczającej się (spadającej) ze stoku góry pod wpływem własnego ciężaru;2) strumień zjonizowanych cząstek zapoczątkowany co to jest.
 • Co to jest ląd Definicja ląd stały region powierzchni Ziemi niepokryty wodami mórz i oceanów. Spore lądy noszą nazwę kontynentów, na przykład Europa, Azja, Afryka definicja.
 • Co to jest lakier Definicja substancji błonotwórczej złożonej z żywic naturalnych (sztucznych), rozpuszczalników, rozcieńczalników organicznych i zmiękczaczy. Warstwa lakieru przylega co znaczy.
 • Co to jest lampa kwarcowa Definicja lampa rtęciowa emitująca bakteriobójcze promieniowanie nadfioletowe, używana do dezynfekcji żywności, środków medycznych, sal operacyjnych i tym podobne słownik.
 • Co to jest lapis Definicja lapis azotan srebra (o wzorze chemicznym AgNO3) w formie pałeczek albo tabliczek; ciemnieje na świetle; użytkowany w lecznictwie, ma właściwości bakteriobójcze znaczenie.
 • Co to jest las Definicja roślinna naturalna albo wyhodowana poprzez człowieka, której kluczowym składnikiem są drzewa. Występują w nim także krzewy, krzewinki, runo i mchy i swoista czym jest.
 • Co to jest lasotundra Definicja roślinna charakteryzująca się niskim wzrostem (do wysokości 60 cm), występująca na półkuli północnej; czynnikami niesprzyjającymi są niska temp., krótki co to jest.
 • Co to jest lasy monsunowe Definicja narastające raczej na terenach suchych w klimacie podrównikowym, z trwającą 7-9 miesięcy letnią porą deszczową i krótką porą suchą.Wszystkie drzewa pokrywają definicja.
 • Co to jest Lasy równikowe, tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone Definicja tropikalne lasy deszczowe, lasy wiecznie zielone lasy narastające w strefie równikowej na terenach: zachodniej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej co znaczy.
 • Co to jest leśnictwo Definicja gospodarki obejmujący zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie i odnawianie lasów (w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych) i słownik.
 • Co to jest letalna Definicja śmiertelna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka znaczenie.
 • Co to jest liany Definicja rośliny o wiotkich i giętkich łodygach pnące się ku światłu po innych roślinach, wykorzystujące je jako podpory przez czepianie (wąsami pędowymi, hakami czym jest.
 • Co to jest licznik Geigera-Müllera Definicja Müllera przyrząd poświęcony do rejestracji promieniowania jądrowego. Zbudowany jest z metalowego cylindra, wypełnionego gazem szlachetnym z dodatkiem par co to jest.
 • Co to jest Liga Ochrony Przyrody Definicja Przyrody najstarsza polska organizacja powstała w 1928 r. Jej zadaniem jest zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu ojczystego i zachowanie stanu definicja.
 • Co to jest Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości Definicja Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości lista najcenniejszych obiektów o specjalnych walorach przyrodniczych i kulturowych, objętych specjalną co znaczy.
 • Co to jest litoral Definicja strefa wód (jezior, mórz), której granicę w jeziorach wyznacza głębokość, na jaką dociera światło, a w morzach wytycza ją zasięg przypływu i odpływu. Cechuje słownik.
 • Co to jest ławica Definicja dna akwenu wodnego (morza, rzeki) wzniesiony w relacji do otaczającej głębi, powstały z nagromadzenia piasków i żwiru. Warstwa wody nad mielizną nie przekracza znaczenie.
 • Co to jest łąka Definicja sztuczny ekosystem gęsto pokryty roślinami zielnymi (trawami i ziołami) i żyjącymi w nich zwierzętami, raczej owadami, pająkami. Łąka w części nadziemnej ma czym jest.
 • Co to jest łodyga Definicja część rośliny (pędu), na której osadzone są pędy boczne, liście i kwiaty. Pełni funkcję rozprowadzania substancji pokarmowych i wody pomiędzy korzeniami a co to jest.
 • Co to jest łuk elektryczny Definicja zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w powietrzu albo gazie wskutek jonizacji zderzeniowej cząsteczek gazu, wywołanej termoelektronami przyspieszanymi definicja.
 • Co to jest łupek Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe co znaczy.
 • Co to jest łupki Definicja warstwowe skały ulegające podziałowi na cienkie płytki. Na przykład łupki krystaliczne z lśniącymi blaszkami mikowymi.Czym jest łupek?Łupki to skały osadowe słownik.
 • Co to jest laser Definicja wytwarzające spójną wiązkę światła monochromatycznego. Jego działanie oparte jest na użyciu zjawiska wzmocnienia promieniowania poprzez emisję wymuszoną układu znaczenie.
 • Co to jest latorośl Definicja latorośl 1) młoda roślina;2) młody pęd roślinny czym jest.
 • Co to jest łania Definicja łania dorosła samica jelenia albo daniela co to jest.
 • Co to jest łozowisko Definicja łozowisko zarośla wierzbowe definicja.
 • Co to jest laminaty Definicja warstwowe pozyskiwane w rezultacie połączenia kilku warstw nośnika: forniru, papieru, tkanin z włókien (bawełnianych, syntetycznych, szklanych) nasyconych albo co znaczy.
 • Co to jest labilny Definicja labilny chwiejny, niestały słownik.
 • Co to jest lutowie Definicja lutowie, lut spoiwo do lutowania znaczenie.
 • Co to jest leżanina Definicja leżanina zmurszałe drzewa albo jego części leżące w lesie czym jest.
 • Co to jest lód Definicja lód woda w stałym stanie skupienia co to jest.
 • Co to jest lityfikacja Definicja mechanizm tworzenia się skały, opierający na zlepianiu się luźnych ziaren osadu poprzez cementację, sprasowanie osadów pod sporym ciśnieniem i tym podobne definicja.
 • Co to jest lecytyna Definicja organiczny z gatunku fosfolipidów. Występuje w komórkach, raczej w błonach komórkowych i tkance nerwowej. Zawiera ją także żółtko jaj. Rozpuszcza się w co znaczy.
 • Co to jest Liga Walki z Hałasem Definicja Hałasem stowarzyszenie mające na celu poprawę warunków życia ludzi w środowisku narażonym na ponadnormatywny hałas i drgania. Prowadzi działania informacyjne i słownik.
 • Co to jest lignina Definicja organiczny wypełniający przestrzeń pomiędzy włóknami celulozy, wzmacniający ścianę komórkową (skutkuje jej zdrewnienie). Drewno zawiera od 16 do 30% ligniny;2 znaczenie.
 • Co to jest linienie Definicja zrzucanie zewnętrznych warstw naskórka albo jego wytworów regulowane hormonalnie (u ssaków zrzucanie włosów, u skorupiaków zrzucanie chitynowych pancerzy czym jest.
 • Co to jest lud Definicja lud ogólna nazwa ekipy ludzkiej, którą charakteryzuje wspólnota kulturowa i etniczna; naród co to jest.
 • Co to jest łańcuch pokarmowy Definicja szereg organizmów w ekosystemie związanych zależnością pokarmową, występującą pomiędzy poszczególnymi gatunkami producentów, konsumentów i reducentów; każde definicja.
 • Co to jest lodowiec Definicja lodu stale opadająca w dół pod ciężarem nagromadzonych górnych jego warstw, powstała z przekrystalizowanego śniegu. Oddziaływuje na rzeźbę powierzchni Ziemi co znaczy.
 • Co to jest liczba oktanowa Definicja liczba oktanowa parametr określający umiejętność spalania się paliwa przy sporych ciśnieniach bez powstawania stuku w silniku słownik.
 • Co to jest łyko Definicja łyko tkanka przewodząca substancje organiczne w roślinie. W jej skład wchodzą: rurki sitowe, komórki towarzyszące, miękisz i włókna sklerenchymatyczne znaczenie.
 • Co to jest litos Definicja litos rozpuszczone w wodzie związki mineralne i organiczne. Decydują one o stopniu zasolenia wód czym jest.
 • Co to jest lizol Definicja lizol 50% roztwór krezolu (metylofenol) w mydle potasowym. Jest użytkowany do dezynfekcji elementów co to jest.
 • Co to jest las mieszany Definicja narastający na glebach słabo kwaśnych w strefie umiarkowanej. Występuje w nim drzewostan liściasty (dęby, buki) w połączeniu z iglastym (sosny, świerki definicja.
 • Co to jest lateks Definicja kauczukowe sok mleczny z drzew kauczukodajnych, zawierający kauczuk naturalny (52-60% wody, 34-37% kauczuku, 2-2.7% białka, 1.6-3.4% żywic i 1.5-4.2% cukrów co znaczy.
 • Co to jest lepik Definicja maziste tworzywo, pozyskiwane jako wytwór odpadowy przy rafinacji ropy naftowej albo odgazowania węgla. Szkodliwy dla zdrowia, nie powinien być stosowany w słownik.
 • Co to jest laktoza Definicja mleczny związek organiczny (dwucukier) o wzorze sumarycznym C12H22O11, składający się z galaktozy i glikozy. Rozpada się na glukozę i galaktozę w rezultacie znaczenie.
 • Co to jest less Definicja składająca się raczej z drobnych ziaren kwarcu o średnicy 0.01-0.05 mm i z węglanu wapnia; żółty, zwarty, porowaty. Powstała z nagromadzenia pyłów unoszonych w czym jest.
 • Co to jest lestobioza Definicja pasożytnictwa pomiędzy owadami, gdzie osobniki jednego gatunku wykradają kolonii owadów socjalnych pożywienie, larwy, poczwarki albo wykorzystują ich materiał co to jest.
 • Co to jest limfa Definicja mleczny albo bezbarwny płyn ustrojowy płynący w układzie limfatycznym, składający się z osocza (płynnej substancji międzykomórkowej krwi) i krwinek (raczej definicja.
 • Co to jest litosfera Definicja zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i co znaczy.
 • Co to jest luminescencja Definicja zdarzenie wytwarzania światła w nie wszystkich materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, na przykład bombardowania cząstkami elementarnymi albo słownik.
 • Co to jest łańcuch detrytusowy Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią martwe szczątki roślin i zwierząt. Kolejnym ogniwem w tym łańcuchu są zwierzęta żywiące się martwą materią znaczenie.
 • Co to jest łupina nasienna Definicja łupina nasienna twarda i gruba okrywa chroniąca nasienie przed uszkodzeniem mechanicznym, wysychaniem i inwazją grzybów i bakterii czym jest.
 • Co to jest łęty Definicja łęty nadziemne części ziemniaka (łodygi, liście co to jest.
 • Co to jest laki Definicja laki łatwo topliwa masa złożona z kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego pigmentu. Stosuje się do lakowania butelek i pieczętowania przesyłek pocztowych definicja.
 • Co to jest lakmus Definicja otrzymywany z porostów, stanowiący mieszaninę barwników, który używa się jako parametr pH do wykrywania kwasów (barwa czerwona) albo zasad (barwa niebieska co znaczy.
 • Co to jest laktacja Definicja laktacja mechanizm wytwarzania mleka w gruczołach mlecznych samic ssaków, regulowany hormonalnie słownik.
 • Co to jest las łęgowy Definicja narastający na madach nadrzecznych, którego drzewostan znosi okresowe zatopienie korzeni, na przykład wierzby, topole, jesiony, dęby. Cechuje go bujność runa i znaczenie.
 • Co to jest lasy glebochronne Definicja lasy glebochronne lasy spełniające funkcję przeciwerozyjną (jary), przeciwlawinową (zbocza gór) wiatrochronną (wydmy nadmorskie czym jest.
 • Co to jest licznik scyntylacyjny Definicja scyntylacyjny przyrząd wykorzystywany do wykrywania, rejestracji i pomiaru energii promieniowania jądrowego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze co to jest.
 • Co to jest liść Definicja pędu roślin naczyniowych (przeważnie zielony), zazwyczaj złożony z blaszki i ogonka. Służy do produkcji węglowodanów w procesie fotosyntezy. Pozostałe funkcje definicja.
 • Co to jest łąka naturalna Definicja teren pokryty zbiorowiskiem trawiastym, który wykształca się i występuje w miejscach, gdzie nie występują inne zbiorowiska. Przykładami takich łąk są: hale co znaczy.
 • Co to jest las iglasty Definicja narastający na bielicowym podłożu glebowym w strefie umiarkowanej, którego kluczowymi składnikami drzewostanu są: świerk, sosna, modrzew, daglezja, a z słownik.
 • Co to jest lido Definicja lido piaszczysty wał przybrzeżny stale wynurzony nad powierzchnią wody, oddzielający lagunę od morza znaczenie.
 • Co to jest lejność Definicja lejność umiejętność ciekłego metalu albo stopu do wypełniania formy odlewniczej czym jest.
 • Co to jest lepiszcze Definicja lepiszcze ciało o własnościach zlepiających co to jest.
 • Co to jest łowisko Definicja łowisko region wodny obfity w organizmy zwierzęce (na przykład ryby), na którym dokonuje się ich połowu definicja.
 • Co to jest lidar Definicja wykorzystywane do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery przy zastosowaniu impulsowego lasera wspólnie z systemem detekcyjnym. Użytkowany w meteorologii do co znaczy.
 • Co to jest laguna Definicja laguna zatoka powstała poprzez odcięcie części morza poprzez mierzeję, lido, rafę koralową albo atol słownik.
 • Co to jest libido Definicja libido, popęd płciowy naturalna skłonność do kontaktu płciowego z osobnikiem płci przeciwnej spowodowana działaniem hormonów gonadotropowych znaczenie.
 • Co to jest limfocyty Definicja krwinek białych odgrywających istotną rolę w systemie obronnym organizmu (niszczą bakterie i produkują przeciwciała); występują we krwi i limfie czym jest.
 • Co to jest lód suchy Definicja dwutlenek węgla CO2 (o temp. -78.5°C przy normalnym ciśnieniu), który po podgrzaniu przechodzi w stan pary i obniża temperaturę otoczenia. Użytkowany w co to jest.
 • Co to jest leki Definicja lecznicze związki chemiczne albo ich mieszaniny (substancje) pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego, mineralnego) albo syntetyczne użytkowane w definicja.
 • Co to jest liczba masowa Definicja liczba masowa liczba nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze atomu co znaczy.
 • Co to jest larwa Definicja cyklu rozwojowym wielu zwierząt, wykluwająca się z jaj, różniąca się od postaci dojrzałej budową, zachowaniem, trybem życia i regularnie żyjąca w innym słownik.
 • Co to jest lampa rentgenowska Definicja lampa próżniowa wykorzystywana do generacji promieniowania rentgenowskiego. Zbudowana jest z komory próżniowej z dwiema elektrodami, pomiędzy którymi utrzymuje znaczenie.
 • Co to jest łęg Definicja łęg 1) podmokła łąka w dolinie rzeki z występującymi na niej krzewami;2) las liściasty o bujnym podszyciu i runie, narastający na żyznych i wilgotnych glebach czym jest.
 • Co to jest liza Definicja liza rozpad, zniszczenie, rozpuszczenie się co to jest.
 • Co to jest łąka podwodna Definicja zbiorowisko niskiej i zwartej roślinności kompletnie zanurzonej pod wodą w litoralu jezior albo na dnie stawów, na przykład łąka ramienicowe. Rozwijają się definicja.
 • Co to jest laktaza Definicja laktaza enzym wydzielany poprzez jelito cienkie (składnik soku jelitowego), katalizujący hydrolizę laktozy do glukozy i galaktozy co znaczy.
 • Co to jest lutowanie Definicja lutowanie trwałe łączenie metali przy zastosowaniu metalicznego spoiwa, topniejącego w niskiej temp słownik.
 • Co to jest liczebność Definicja liczebność liczba osobników tworząca populację znaczenie.
 • Co to jest lot Definicja lot sposób przemieszczania się w powietrzu ptaków i owadów, gdzie używana jest siła nośna skrzydeł czym jest.
 • Co to jest ładunek zanieczyszczeń Definicja ładunek zanieczyszczeń liczba zanieczyszczeń wprowadzanych do zbiornika (oczyszczalni) w ustalonym czasie co to jest.
 • Co to jest lampa Definicja gdzie, w rezultacie spalania paliwa (stałego, ciekłego albo gazowego) albo przemiany energii elektrycznej w energię różnego rodzaju promieniowania, produkowane definicja.
 • Co to jest lasy ochronne Definicja obszary leśne chronione na skutek pełnienia funkcji ogólnospołecznych; jedne chronią zasoby przyrody (glebę, wodę, klimat), a inne chronią środowisko człowieka co znaczy.
 • Co to jest luminofor Definicja luminofor substancja (na przykład siarczek baru), gdzie występuje luminescencja. Stosuje się w świetlówkach, lampach oscyloskopowych itp słownik.
 • Co to jest łuska Definicja zewnętrzna okrywa nasion;2) kostna albo rogowa płytka pokrywająca powierzchnię ciał nie wszystkich zwierząt (na przykład ryb), pełniąca funkcję ochronną znaczenie.
 • Co to jest liczba atomowa Definicja liczba atomowa, Z liczba protonów w jądrze atomu danego pierwiastka; wskazuje także liczbę elektronów w atomie i następny numer pierwiastka w układzie okresowym czym jest.
 • Co to jest lamarkizm Definicja teoria ewolucji o dziedziczeniu cech kupionych. Francuski biolog Jan Lamarck (1744-1829) utrzymywał, iż organizm nabywa nowych dziedzicznych cech, które co to jest.
 • Co to jest ług Definicja ług 1) roztwór wodorotlenków, na przykład sodowego NaOH;2) roztwór otrzymywany w trakcie ługowania definicja.
 • Co to jest lanolina Definicja wosk (tłuszcz) znajdujący się w wełnie owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi sterolowych, na przykład cholesterolu co znaczy.
 • Co to jest Lw Definicja akustycznej dziesięciokrotny logarytm, przy podstawie 10, relacji mocy akustycznej W wypromieniowanej poprzez badane źródło do mocy akustycznej odniesienia W0 słownik.
 • Co to jest larwicydy Definicja larwicydy środki chemiczne o działaniu zabójczym na larwy owadów znaczenie.
 • Co to jest lesistość Definicja lesistość relacja powierzchni leśnej do całkowitej powierzchni geograficznej danego terenu, na przykład państwie, wyrażony w procentach czym jest.
 • Co to jest łańcuch spasania Definicja łańcuch pokarmowy, gdzie pierwsze ogniwo stanowią żywe rośliny albo ich części. Kolejnymi ogniwami są zwierzęta roślinożerne, zwierzęta mięsożerne, a końcowym co to jest.
 • Co to jest ługowanie Definicja rozpuszczania soli albo innych substancji pod wpływem działania na nie wody albo innych substancji. Ługowanie stosuje się przy wydobyciu złóż soli, wymywając definicja.
 • Co to jest lut Definicja lut, lutowie spoiwo do lutowania co znaczy.
 • Co to jest łeb Definicja łeb głowa dużego zwierzęcia, na przykład krowy słownik.
 • Co to jest lasostep Definicja lasostep formacja roślinna składająca się z enklaw lasu liściastego przedzielonych stepem znaczenie.
 • Co to jest lądolód Definicja lądolód pokrywa lodu obejmująca ogromne obszary określonego kontynentu albo wyspy. Występuje na Antarktydzie i w Grenlandii czym jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania, Lesistość, Larwicydy, Lw, Lanolina, Ług, Lamarkizm, Liczba Atomowa, Łuska, Luminofor, Lasy Ochronne co to znaczy.

Słownik Lądolód, Lasostep, Łeb, Lut, Ługowanie, Łańcuch Spasania co to jest.