Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd, Reguła, Reagować, Ruda, Rzeźba Terenu.
reakcja rozkładu reaktor rura co to jest

Definicje fizyka na R

 • Co to jest rok świetlny Definicja użytkowana w astronomii. To jest odległość, jaką światło przebiega w próżni pośrodku jednego roku. Rok świetlny wynosi 9.465· 1015 m
 • Co to jest ruch falowy Definicja ruch falowy rozchodzenie się zaburzeń w ośrodku materialnym, opierające na przenoszeniu energii bez przenoszenia materii
 • Co to jest recyklizacja Definicja recyklizacja zastosowanie odpadów jako surowce wtórne
 • Co to jest rozwój Definicja postęp całokształt transformacji morfologicznych i fizjologicznych danego osobnika w okresie jego egzystencji
 • Co to jest ruchy Browna Definicja ruchy obiektów mikroskopowych cząstek ciała stałego (o średnicy około 1 mikrometra) zanurzonych w ośrodku płynnym, na przykład cząstek dymu
 • Co to jest r Definicja populacji, którego wartość można wyznaczyć ze wzoru: r = DN/N Dt, gdzie N - średnia liczba organizmów w danym okresie, D N - wzrost liczby
 • Co to jest Ra Definicja chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 88 i masie atomowej 226.05. Jest srebrzystobiałym metalem o gęstości = 5 g·cm-3
 • Co to jest rabunkowa gospodarka Definicja pozyskiwanie bogactw naturalnych, w trakcie którego w środowisku są wyrządzane spore szkody. Kluczowym celem działania jest maksymalizacja
 • Co to jest radon Definicja promieniotwórczy, należący do ekipy XVIII układu okresowego o liczbie atomowej 86, masie atomowej 222.02 i gęstości = 9.73 g·cm-3. Topi
 • Co to jest rafinacja Definicja uszlachetnianie substancji naturalnych, na przykład rafinacja ropy naftowej bazuje na oddzieleniu benzyny, nafty, parafiny i innych
 • Co to jest rafy koralowe Definicja małej głębokości albo nieco wzniesiona nad poziomem morza, składająca się z nagromadzonych wapiennych szkieletów organizmów morskich
 • Co to jest rasa Definicja wyróżniający się swoistymi cechami przekazywanymi dziedzicznie. Wyodrębnia się w procesie ewolucji w rezultacie selekcji naturalnej
 • Co to jest rasa geograficzna Definicja rasa geograficzna rasa żyjąca na odrębnym obszarze geograficznym
 • Co to jest reakcja łańcuchowa Definicja atomowego, w następstwie którego produkty rozpadu podtrzymują rozpoczęty mechanizm przemiany jąder. Np. jedno jądro izotopu uranu-235
 • Co to jest reakcja rozszczepienia Definicja kilka fragmentów pod wpływem absorpcji poprzez jądra kwantu gamma albo cząstki elementarnej albo podział samorzutny
 • Co to jest reaktor jądrowy Definicja urządzenie użytkowane do przeprowadzania kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych, w trakcie której wydziela się
 • Co to jest redukcja Definicja związku chemicznego (odtlenienie);2) podłączenie wodoru do pierwiastka (związku) chemicznego;2) podłączenie elektronów poprzez atom (jon
 • Co to jest reduktor Definicja redukcji, jest to oddająca elektrony substancji redukowanej i przy tym sama ulegająca utlenieniu, na przykład wodór redukuje tlenek miedzi
 • Co to jest regeneracja Definicja odtworzeniu w organizmie żywym zużytych, utraconych albo uszkodzonych części ciała, narządów, komórek, na przywróceniu własności materiału
 • Co to jest regeneracja osadu czynnego Definicja regeneracja osadu czynnego mechanizm opierający na przywracaniu osadowi czynnemu jego pierwotnych własności użytkowych
 • Co to jest reguła Allena Definicja wystających części ciała (uszy, ogon, kończyny) krótszych u zwierząt stałocieplnych żyjących w klimacie polarnym niż u zwierząt blisko z
 • Co to jest reguła Bergmanna Definicja występowania większych rozmiarów ciał (długości i wysokości) u zwierząt, występujących na terenach o chłodnym klimacie, niż u
 • Co to jest rekolonizacja Definicja rozprzestrzenianie się reintrodukowanego przedtem gatunku. To jest możliwe tylko w razie gdy osobniki należące do danego gatunku mogą
 • Co to jest rektyfikacja Definicja mieszanin ciekłych na sporo frakcji o różnych składach w rezultacie wielokrotnego odparowania i skraplania składników. Składniki bardziej
 • Co to jest rekuperanty Definicja odżywiające się kałem. To są raczej chrząszcze i muchówki, których larwy spożywają kał zwierząt roślinożernych. Wydalany poprzez nie kał
 • Co to jest relaksacja naprężeń Definicja relaksacja naprężeń powolny zanik naprężeń materiałowych, wywołanych stałym długotrwałym odkształceniem
 • Co to jest remontanty Definicja powtarzające pośrodku sezonu kwitnienie (na przykład nie wszystkie goździki albo róże) albo owocowanie (na przykład truskawki
 • Co to jest reofilie Definicja chłodnych rzekach, raczej w potokach górskich, na przykład pstrąg albo przytwierdzone do kamieni łożyska wypławki
 • Co to jest repelenty Definicja działaniu odstraszającym, użytkowane w ochronie upraw przed szkodnikami (owadami albo gryzoniami). Wydziela je sporo roślin, na przykład
 • Co to jest resublimacja Definicja substancji ze stanu skupienia gazowego w stały, na przykład przejście pary wodnej w lód. Towarzyszy jej wydzielenie ciepła. Mechanizm
 • Co to jest retinol Definicja powstający z prowitaminy A (połowy cząsteczki -karotenu) w nabłonku jelita cienkiego. Jasnożółta, oleista ciecz mieszająca się z tłuszczami
 • Co to jest rośliny kompasowe Definicja umiejętność ustawiania blaszki liściowej brzegiem w kierunku maksymalnego oświetlenia, jest to północ-południe, na przykład sałata
 • Co to jest rezerwat przyrody Definicja w celu zachowania jego wartości przyrodniczej, krajobrazowej, naukowej i dydaktycznej. Ochronie może podlegać całokształt lokalnej
 • Co to jest Rn Definicja promieniotwórczy, należący do ekipy XVIII układu okresowego o liczbie atomowej 86, masie atomowej 222.02 i gęstości = 9.73 g·cm-3. Topi
 • Co to jest rolnictwo alternatywne Definicja rolnictwo, dopuszczające różne formy gospodarowania z ograniczeniem albo pominięciem środków chemicznych, mające na celu produkcję żywności
 • Co to jest rolnictwo konwencjonalne Definicja wyspecjalizowane, wysokowydajne rolnictwo wykorzystujące nowoczesne środki produkcji pochodzenia biologicznego, chemicznego, mechanicznego
 • Co to jest rosa miodowa Definicja pojawiająca się w lecie na liściach drzew, stanowiąca wydalinę raczej mszyc i czerwców i sok komórkowy pochodzący z nakłutych poprzez te
 • Co to jest roślinność strefowa, roślinność zonalna Definicja formacje roślinne charakterystyczne dla danej strefy klimatycznej, w najwyższym stopniu rozpowszechnione tożsame ze zbiorowiskiem
 • Co to jest rośliny Definicja związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla, wody z solami mineralnymi) w procesie fotosyntezy albo
 • Co to jest rośliny dwuletnie Definicja odbywające cały cykl życiowy, jest to od kiełkowania nasion do wydania własnych nasion i zgonu roślin, pośrodku dwóch sezonów wegetacyjnych
 • Co to jest rośliny ruderalne Definicja występujące samorzutnie, narastające na podłożach bogatych w substancje azotowe, raczej w sąsiedztwie siedlisk ludzkich, na wysypiskach
 • Co to jest rozdzielczość Definicja przyrządu optycznego do utworzenia oddzielnych obrazów elementów, które leżą w okolicy siebie, lub rozdzielenie niewiele różniących się
 • Co to jest rozłogi Definicja się po powierzchni ziemi, które są zdolne do wytworzenia korzeni przybyszowych i pędów w górę, na przykład tworzą je truskawki. Posiadają
 • Co to jest rozmnażanie bezpłciowe Definicja powstawania organizmu żywego opierający na wytworzeniu poprzez pojedynczy organizm rodzicielski nowych osobników w rezultacie pączkowania
 • Co to jest rozpad beta Definicja słabego, w trakcie którego nietrwałe jądro atomowe przekształca się w jądro o tej samej liczbie masowej, lecz innej liczbie atomowej. Np
 • Co to jest rozpuszczalnik Definicja rozpuszczanie innych ciał, tworząca z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne. Odznacza się rozpuszczalniki: polarne (związki, na przykład woda
 • Co to jest rozsiewanie Definicja rozprzestrzeniania się diaspor (zarodników, nasion, owoców, bulw) pod wpływem różnych czynników, jest to wiatru, wody, zwierząt i człowieka
 • Co to jest roztwór Definicja substancji. Rozróżnia się roztwory prawdziwe i koloidalne. Roztwory prawdziwe zawierają cząsteczki, których rozmiar odpowiada pojedynczym
 • Co to jest równowaga biologiczna Definicja ekosystemu charakteryzujący się tym, iż zachodzą bardzo wolne zmiany ilościowe i jakościowe w składzie gatunkowym. Znaczy to, iż na
 • Co to jest runo leśne Definicja roślinności lasu składająca się z roślin zielnych (trawy, zioła, krzewinki, niskie krzewy, młode pokolenie drzew), mchów, porostów i
 • Co to jest ryby Definicja skrzelami, których kończyny i ogon mają postać płetw, wykorzystywanych im jako narząd ruchu (płetwa ogonowa) i stabilizacji ciała (płetwa
 • Co to jest rytmy biologiczne Definicja biologicznych i funkcji fizjologicznych zachodzących u roślin i zwierząt, spowodowane czynnikami pory roku albo doby. W zależności od
 • Co to jest rytmy miesięczne Definicja mniej więcej miesięcznym) aktywności metabolicznej organizmu, powiązane z ruchem postępowym Księżyca wokół Słońca. Wpływają na cykle
 • Co to jest ryzofagi Definicja których pokarmem są podziemne organy roślin uprawnych, krzewów i młodych drzew, na przykład pędraki różnych gatunków chrabąszczy, gąsienice
 • Co to jest rzeka Definicja określonym korycie i mający ujście do morza, jeziora albo innej rzeki. Umownie za rzekę przyjmuje się ciek, którego dorzecze przekracza 100
 • Co to jest rośliny pionierskie Definicja uczestniczące w kolonizacji określonego środowiska, na przykład skał, terenów zdewastowanych. Zapoczątkowują na nim mechanizm sukcesji
 • Co to jest rozpraszanie światła Definicja materią powodujące zmianę kierunku rozchodzenia się światła. W trakcie rozpraszania sprężystego fotony promieniowania ulegają odbiciu od
 • Co to jest rozrodczość Definicja populacji, która zależy od ilości pokarmu, warunków klimatycznych, konkurencji, chorób i pasożytów. Rozrodczość wyraża się parametrem
 • Co to jest rybołówstwo Definicja się poławianiem i przetwórstwem ryb i innych organizmów wodnych, na przykład homarów, krewetek, dla potrzeb konsumpcyjnych
 • Co to jest reokreny Definicja wypływa i w dalszym ciągu odpływa wzdłuż nachylenia terenu. Strumień wody porywa ze sobą drobne zawiesiny i pozbawia dna mułu, które
 • Co to jest reakcja egzotermiczna Definicja reakcja egzotermiczna reakcja chemiczna, w trakcie której wydziela się do otoczenia ciepło
 • Co to jest ruch Definicja ruch zmiana położenia obiektu materialnego względem określonego
 • Co to jest radionuklidy Definicja radionuklidy, nuklidy promieniotwórcze jądra atomów promieniotwórczych
 • Co to jest rasogeneza Definicja opierający na tworzeniu się dziedzicznych różnic morfologicznych i fizjologicznych pomiędzy populacjami tego samego gatunku, pod wpływem
 • Co to jest rezerwat przyrody nieożywionej Definicja rezerwatu przyrody, którego region obejmuje odkrywki geologiczne, miejsca występowania zjawisk krasowych, przykłady erozji albo ślady
 • Co to jest reakcja Definicja reakcja czynność albo zdarzenie spowodowane wystąpieniem innej czynności albo zjawiska
 • Co to jest rekultywacja Definicja postaci albo racjonalne zagospodarowanie terenów zniszczonych (zdegradowanych) poprzez działalność człowieka. Zabieg przywracania
 • Co to jest retencja Definicja ograniczenie prędkości krążenia wody w przyrodzie, na przykład gromadzenie wody w jeziorze, w rzece, w sztucznym zbiorniku
 • Co to jest rodnik Definicja nieistniejąca samodzielnie) mająca niesparowane elektrony, - OH, - NH2, - CH3. Rodnik pozostaje niezmieniony w rezultacie jednej reakcji
 • Co to jest rezonans Definicja drgań (elektrycznych albo mechanicznych) w trakcie wymuszenia układu drgającego z częstotliwością zbliżającą się do częstotliwości drgań
 • Co to jest robaki Definicja robaki nazwa zwierząt bezkręgowych o wydłużonym kształcie ciała, obejmująca robaki płaskie i obłe i pierścienice
 • Co to jest rośliny synantropijne Definicja występujące w otoczeniu siedlisk ludzkich i na terenach objętych działalnością człowieka, na przykład mak polny, chaber bławatek, kąkol
 • Co to jest receptory Definicja komórki organizmu ludzkiego i zwierzęcego przystosowane do odbioru bodźców pochodzących z zewnątrz albo z wnętrza organizmu, na przykład
 • Co to jest reducenci Definicja rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z których
 • Co to jest reotaksja Definicja wody, przejawiająca się jego ruchem (albo ustawieniem) w kierunku przeciwnym do ruchu wody, występuje na przykład u pstrągów
 • Co to jest rep Definicja rep dawka dowolnego promieniowania jądrowego, której odpowiada absorpcja energii 98 ergów w 1 g tkanki miękkiej
 • Co to jest recyrkulacja ścieków Definicja recyrkulacja ścieków przesyłanie części ścieków, kompletnie albo częściowo oczyszczonych, do wcześniejszych urządzeń oczyszczających
 • Co to jest regeneracja gleby Definicja regeneracja gleby przywrócenie glebie żyzności, którą straciła wskutek degradacji
 • Co to jest reakcja endotermiczna Definicja reakcja endotermiczna reakcja chemiczna, której towarzyszy pochłanianie ciepła (energii) z otoczenia
 • Co to jest rów Definicja rów tektoniczne, podłużne, o stromych zboczach obniżenie skorupy ziemskiej
 • Co to jest roztwory koloidalne Definicja zawierające cząsteczki mniejsze od 0.1, a niebędące roztworami prawdziwymi. Sporo substancji nieorganicznych pozyskiwanych w reakcjach
 • Co to jest radiacja Definicja radiacja wysyłanie poprzez ciała fal elektromagnetycznych (promieniowanie gamma) albo strumieni cząstek (alfa, beta
 • Co to jest radiologia Definicja radiologia edukacja zajmująca się promieniowaniem jonizującym i jego wykorzystaniem w biologii, rolnictwie, medycynie i technice
 • Co to jest roztwór fizjologiczny Definicja fizjologiczny płyn wykorzystywany do okresowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po krwotokach i
 • Co to jest reakcja jądrowa Definicja jąder atomowych, spowodowany oddziaływaniem jądra z cząstkami elementarnymi albo z innymi jądrami, którego rezultatem jest stworzenie
 • Co to jest rodzina poligamiczna Definicja rodzina poligamiczna rodzina, gdzie występuje jeden osobnik rozrodowy jednej z płci i kilka osobników płci przeciwnej
 • Co to jest rośliny drzewiaste Definicja rośliny drzewiaste rośliny o zdrewniałych częściach pędu. Zalicza się do nich drzewa, krzewy, półkrzewy, krzewinki, liany
 • Co to jest rodowód Definicja człowieka albo zwierzęcia, które umożliwia określenie pokrewieństwa pomiędzy osobnikami. W hodowli wykorzystuje się go do selekcji zwierząt
 • Co to jest rodzina monogamiczna Definicja rodzina monogamiczna ekipa zwierząt, w skład której wchodzi para osobników rozrodowych i ich potomstwo
 • Co to jest rolnictwo Definicja się produkcją żywności dla człowieka, która bazuje na uprawie gleby, pielęgnacji roślin i hodowli zwierząt
 • Co to jest reguła Glogera Definicja występowania jaśniejszego ubarwienia zwierząt żyjących w klimacie chłodnym i suchym niż u osobników tych samych gatunków występujących na
 • Co to jest rybosomy Definicja rybosomy drobne organelle komórkowe (15-20 nm) odgrywające kluczową rolę w procesie syntezy białek, zbudowane z kwasu RNA i białek
 • Co to jest refraktometr Definicja refraktometr przyrząd optyczny wykorzystywany do pomiaru współczynnika załamania światła różnych ośrodków
 • Co to jest regulacja rzeki Definicja klasyfikacja rzeki wyprofilowanie koryta rzeki dzięki budowli regulacyjnych, na przykład obwałowań, tam, opasek brzegowych
 • Co to jest restytucja Definicja gatunku zagrożonego wymarciem, które bazuje na powstaniu (w rezultacie okresowej) hodowli, populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania i
 • Co to jest radioliza Definicja chemiczna substancji w rezultacie oddziaływania promieniowania (rentgenowskiego, gamma i tym podobne). Reakcjami tego typu zajmuje się
 • Co to jest rośliny pastewne Definicja rośliny pastewne rośliny poświęcone na paszę dla zwierząt, na przykład brukiew, buraki pastewne, marchew pastewna, jęczmień pastewny itp
 • Co to jest rodnia Definicja wytwarzający komórki jajowe u mszaków, paprotników i nagozalążkowych. Jest wielokomórkowa o kształcie butelkowym
 • Co to jest Rad Definicja chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 88 i masie atomowej 226.05. Jest srebrzystobiałym metalem o gęstości = 5 g·cm-3
 • Co to jest radiotelefon Definicja nadawczo-odbiorcze, składające się z małej radiostacji ultrakrótkofalowej, pozwalające na poruszającym się obiektom, na przykład samochodom
 • Co to jest rdze Definicja z klasy podstawczaków, występujący na wielu gatunkach roślin; powodują dolegliwości roślin, które objawiają się w formie barwnyc plam na
 • Co to jest reakcja ekologiczna Definicja środowisko, opierające na zaspokajaniu potrzeb życiowych (na przykład pobieranie pokarmu, budowa gniazd), przekształcaniu środowiska przez
 • Co to jest reakcja fizjologiczna Definicja żywego organizmu (narządu) spowodowane wpływem bodźca fizjologicznego, na przykład na widok jedzenia jest wydzielana ślina i soki trawienne
 • Co to jest reakcja chemiczna Definicja oddziaływania na siebie substancji, w rezultacie którego powstają nowe substancje. W trakcie reakcji chemicznej może być wydzielana albo
 • Co to jest reakcja termojądrowa Definicja syntezy jądrowej, polegająca na procesie łączenia się dwóch lekkich jąder atomowych w jedno większe jądro z jednoczesnym wydzieleniem
 • Co to jest ryzosfera Definicja gdzie żyją w sporym zagęszczeniu gatunki organizmów charakterystyczne dla danej rośliny. To są między innymi bakterie, grzyby
 • Co to jest reintrodukcja Definicja stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, które z różnych przyczyn wyginęły albo występują w śladowej liczebności
 • Co to jest rekombinacja Definicja elektrycznych w trakcie oddziaływania ze sobą dodatnich i ujemnych nośników ładunków, na przykład łączenie się jonów gazowych (w
 • Co to jest relikty Definicja pozostałość minionych epok geologicznych, na przykład miłorząb, skrzypy;2) pozostałości pierwotnych minerałów albo skał, które przetrwały
 • Co to jest retardanty Definicja chemiczne regulujące przyrost roślin użytkowane w rolnictwie (skracanie pędów - zapobieganie wyleganiu zbóż), sadownictwie (skracanie pędów
 • Co to jest rodzina Definicja obejmująca najbliżej ze sobą spokrewnione typy roślin i zwierząt; jednostka niższa od rzędu;2) zestaw zwierząt, składających się z
 • Co to jest rok hydrologiczny Definicja atmosferycznych, parowania i odpływu. W Polsce trwa od 1. listopada do 31. października następnego roku kalendarzowego
 • Co to jest rolnictwo ekologiczne Definicja wykorzystujące naturalne systemy przyrodnicze w pielęgnacji roślin i podnoszeniu ich wydajności z równoczesnym podnoszeniem żyzności gleb i
 • Co to jest rosa Definicja podłożu powstały w rezultacie kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, tzn. gdy temp. spada, to w punkcie rosy (jest to temp., gdzie
 • Co to jest rośliny owadożerne Definicja samożywnych przystosowana do chwytania i trawienia drobnych zwierząt, zazwyczaj owadów. Do chwytania i trawienia zwierząt służą im liście
 • Co to jest rośliny wieloletnie Definicja poprzez sporo lat, które są przystosowane do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska, na przykład zimy. Należą do nich: drzewa
 • Co to jest rozciągliwość Definicja rozciągliwość umiejętność nie wszystkich ciał do wydłużania się albo rozszerzania w rezultacie działania sił zewnętrznych
 • Co to jest rozszerzalność cieplna Definicja rozszerzalność cieplna, dylatacja powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania
 • Co to jest roztocze Definicja raczej długości poniżej 1 mm, nieliczne tylko 3-4 cm) obejmujący około 30 tys. gatunków. Cechują się zatartą segmentacją ciała, bo ich
 • Co to jest równoważny poziom dźwięku A Definicja wg krzywej korekcyjnej A poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, który w ustalonym przedziale czasu T ma taki sam
 • Co to jest rytmy okołodobowe Definicja aktywności metabolicznej organizmu zachodzące pośrodku doby, których przejawem jest na przykład szybsze tempo wzrostu
 • Co to jest rytmy pływów mórz Definicja poziomu mórz, spowodowane zmianami położenia Ziemi względem Słońca i Księżyca. Mają spore znaczenie dla fauny i flory strefy przybrzeżnej
 • Co to jest ryzoplana Definicja ryzoplana zewnętrzna powierzchnia korzeni roślin wspólnie z powierzchnią przylegających cząsteczek gleby
 • Co to jest rurka włoskowata Definicja rurka włoskowata, kapilara rurka o małej średnicy wewnętrznej przekroju poprzecznego, wewnątrz której występuje zdarzenie włoskowatości
 • Co to jest rybojaszczury Definicja rybojaszczury, ichtiozaury morskie gady kopalne z okresu mezozoicznego, których wygląd przypomina rekina; rybożerne, jajożyworodne
 • Co to jest rizosfera Definicja rizosfera warstwa gleby przerośnięta korzeniami roślin
 • Co to jest reaktywność Definicja reaktywność umiejętność pierwiastka albo związku chemicznego do ulegania reakcji chemicznej
 • Co to jest retorta Definicja retorta naczynie szklane z długą szyjką, użytkowane w laboratoriach do destylacji cieczy żrących
 • Co to jest relif Definicja relif, rzeźba terenu nierówności powierzchni terenu
 • Co to jest rozcieńczanie Definicja rozcieńczanie zmniejszanie stężenia roztworu poprzez dodawanie rozpuszczalnika
 • Co to jest rhizobentos Definicja naczyniowe (makrofity) występujące w litoralu raczej zbiorników jeziornych, gdzie zachodzi fotosynteza. W rzekach zależy od intensywności
 • Co to jest regresja morska Definicja regresja morska cofanie morza z zalanych lądów, na przykład w rezultacie okresowych ruchów pionowych skorupy ziemskiej
 • Co to jest równina Definicja o nachyleniu mniejszym niż 2°, na przykład Nizina Zachodniosyberyjska. Występuje na różnych wysokościach n.p.m
 • Co to jest równowaga genetyczna Definicja następnych pokoleniach liczba organizmów wykazujących określone cechy pozostaje w stałych proporcjach. Prawidłowość tę wyraża prawo
 • Co to jest reakcja syntezy Definicja reakcja syntezy reakcja chemiczna, w trakcie której łatwe substancje łączą się w związki, na przykład H2 + Cl2 2HCl
 • Co to jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego Definicja rewitalizacja terenu poprzemysłowego mechanizm oczyszczenia i ponownego zagospodarowania terenu poprzemysłowego
 • Co to jest rippelmarki Definicja rippelmarki, zmarszczki eoliczne drobne fałdki na powierzchni lotnych piasków wydmowych. Powstają pod wpływem wiatru
 • Co to jest rozbłyski Definicja rozbłyski nagłe rozjaśnienia w chromosferze i koronie słonecznej towarzyszące plamom słonecznym
 • Co to jest rozcieńczalnik Definicja rozpuszczalników albo rozpuszczalników i rozcieńczaczy, używana do rozcieńczania wyrobów lakierowanych i nadania im wymaganej lepkości
 • Co to jest równowaga Definicja równowaga stan układu, gdzie działające na niego siły wzajemnie się znoszą i układ jest w spoczynku
 • Co to jest ruja Definicja płciowego u samic większości ssaków, w okresie którego zachodzi owulacja. Może występować co kilkanaście dni (gryzonie) albo raz na rok
 • Co to jest rytmy roczne Definicja rytmy roczne okresowe zmiany aktywności metabolicznej zachodzące pośrodku roku, na przykład kwitnienie, owocowanie
 • Co to jest rozdzielacz Definicja wykorzystywany do rozdzielenia niemieszających się cieczy. Otwarcie zaworu skutkuje oddzielenie cieczy o większej gęstości
 • Co to jest rzeki efemeryczne Definicja woda płynie w okresie opadów atmosferycznych. Występują w subtropikalnych i tropikalnych terenach kuli ziemskiej
 • Co to jest rośliny jare Definicja jeden sezon wegetacyjny, jest to rozpoczynają postęp od zakiełkowania na wiosnę, a kończą życie jesienią, na przykład owies
 • Co to jest resztki organiczne Definicja resztki organiczne szczątki martwych roślin i zwierząt. Stanowią w glebie obiekt próchnicy
 • Co to jest rozpylanie Definicja cieczy w formie małych kropelek. Mechanizm taki występuje w organizmie człowieka w trakcie trawienia, dzięki zawartości kwasu żółciowego w
 • Co to jest rekon Definicja rekon najmniejszy fragment genu podlegający zamianie w procesie crossing-over
 • Co to jest rdzewienie Definicja rdzewienie tworzenie się na powierzchni żelaza warstwy rdzy
 • Co to jest rozwój rodowy Definicja postęp rodowy, filogeneza ewolucyjny postęp organizmu albo ekipy taksonomicznej organizmów
 • Co to jest reagenty Definicja reagenty substancje uczestniczące w reakcji chemicznej, jest to substraty, produkty reakcji i produkty pośrednie
 • Co to jest remediacja Definicja zanieczyszczeń stworzonych w rezultacie działania przemysłu albo w razie awarii, na przykład awarii cysterny, wyciek benzyny, awaria
 • Co to jest rok Definicja obiegu Ziemi wokół Słońca. Rok kalendarzowy trwa 365.25 średniej doby słonecznej. Wartość ta wynika z trzech następnych lat po 365 dób i
 • Co to jest rozlewisko Definicja w miejscach nisko położonych, na przykład przy rzece, jeziorze, zazwyczaj w trakcie powodzi wiosennych albo długookresowych opadów
 • Co to jest refrakcja Definicja refrakcja, załamanie zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej po przejściu z jednego ośrodka do drugiego
 • Co to jest rekultywacja wód Definicja pierwotnych cech hydrobiologicznych, gospodarczych i rekreacyjnych. Stosuje się następujące zabiegi: powiększenie dopływu wód czystych
 • Co to jest rodzina poliandryczna Definicja rodzina poliandryczna rodzina złożona z jednej samicy i kilku samców wspólnie z potomstwem
 • Co to jest rdza Definicja żelaza tworząca się na powierzchni żelaza i stali pod wpływem czynników korodujących, na przykład wilgotne powietrze. Powstawaniu rdzy
 • Co to jest ryzoidy Definicja ryzoidy, chwytniki bezbarwne, nitkowate wyrostki występujące u mchów, wątrobowców i na przedroślach paproci; pełnią funkcję korzeni
 • Co to jest relief Definicja relief rzeźba terenu
 • Co to jest ropa naftowa Definicja węglowodorów ciekłych, stałych i gazowych. Złożona jest z alkanów, cykloalkanów i arenów. Zawiera także związki organiczne siarki, azotu
 • Co to jest raduryzacja Definicja inaktywowania mikroflory saprofitycznej w żywności przy zastosowaniu małej dawki promieniowania jonizującego (do 1 kGy). Stosuje się ją w
 • Co to jest recykling Definicja powtórnym przetwarzaniu substancji albo materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji albo materiału
 • Co to jest roślinożercy Definicja roślinożercy zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym
 • Co to jest rentgen Definicja To jest taka dawka promieniowania X albo, która w 1 cm3 suchego powietrza w uwarunkowaniach normalnych wytwarza poprzez jonizację ładunek
 • Co to jest rafineria ropy naftowej Definicja przemysłowy przetwarzający ropę naftową na różne produkty, raczej paliwa (benzynę, olej napędowy, olej opałowy), oleje smarowe, parafinę
 • Co to jest rtęć Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 80, masie atomowej 200.59 i gęstości = 13.55 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = -38.87°C
 • Co to jest rozmnażanie płciowe Definicja nowych organizmów opierający na łączeniu się haploidalnych jąder albo gamet, prowadzących do stworzenia zygoty. Zwierzęta produkują komórki
 • Co to jest rośliny zielne Definicja niezdrewniałych pędach nadziemnych, przeważnie soczystych i zielonych. Podzielone są na roczne, dwuletnie i długoletnie
 • Co to jest różnicowanie Definicja stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład występuje
 • Co to jest rozproszenie energii Definicja energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną
 • Co to jest rozpadlina Definicja rozpadlina szeroka szczelina w skale, powstała w rezultacie pęknięcia albo erozji skały
 • Co to jest rewitalizacja Definicja zniszczonych obszarów albo zdegradowanych ekosystemów. To jest mechanizm przekształcania układów ubogich w przyrodniczo bogate
 • Co to jest rolnictwo biodynamiczne Definicja gdzie sposób gospodarowania bazuje na wykorzystywaniu energii kosmosu, stosowaniu szczególnych kompostów i preparatów biodynamicznych i
 • Co to jest rolnictwo ekstensywne Definicja produkcji rolniczej w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane rezultaty produkcyjne są z reguły
 • Co to jest rozpad alfa Definicja rozpad alfa rozpad promieniotwórczy, w trakcie którego wyemitowane jest jądro helu-4
 • Co to jest rozmnażanie Definicja organizmy żywe potomstwa w celu zachowania gatunku. Odznacza się rozmnażanie płciowe i bezpłciowe, na przykład podział, pączkowanie u
 • Co to jest rośliny fitosanitarne Definicja rośliny fitosanitarne rośliny odporny na te dolegliwości i nieuczestniczące w ich przenoszeniu, na przykład owies
 • Co to jest rozszczepienie światła Definicja rozszczepienie światła zdarzenie widmowego rozkładu światła na barwne składowe, powstające po przejściu poprzez pryzmat światła białego
 • Co to jest relaksacja Definicja równowagi termodynamicznej w układzie. Jest procesem nieodwracalnym, towarzyszy jej dyssypacja energii, na przykład wiotczenie napiętych
 • Co to jest rośliny ozime Definicja rozpoczynające wegetację jesienią, w trakcie zimy przeżywają pod śniegiem, a inicjalnym latem wydają nasiona, po czym obumierają, na
 • Co to jest radiobiolgia Definicja radiobiolgia edukacja badająca wpływ promieniowania jonizującego i nadfioletowego na organizmy żywe i mechanizmy życiowe w nich zachodzące
 • Co to jest regresja Definicja ekosystemu w rezultacie działania zewnętrznych czynników naturalnych albo antropogenicznych, na przykład mechanizm zaniku lasu w
 • Co to jest reguły ekologiczne Definicja występujące pomiędzy klimatem a morfologicznymi i fizjologicznymi cechami organizmów zwierzęcych, na przykład reguła Allena, reguła
 • Co to jest Rurociąg Północny Definicja Gazociąg Północny Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek
 • Co to jest rana Definicja żywego, na przykład człowieka, zwierzęcia albo rośliny, poprzez impulsy mechaniczne, termiczne i chemiczne. Rany dzieli się na tłuczone
 • Co to jest reakcja wymiany Definicja reakcja zamiany reakcja chemiczna, w trakcie której jedne atomy (jony) zostają wymienione na inne
 • Co to jest rykowisko Definicja Polsce zaczyna się w drugiej połowie września. Samce jeleni wydają głośne odgłosy przed zachodem słońca, a kończą o świcie
 • Co to jest rozdrabnianie Definicja rozdrabnianie pomniejszenie rozmiarów (rozdzielenie na mniejsze części) materiałów stałych, na przykład poprzez uderzenie, mielenie
 • Co to jest radiacja adaptatywna Definicja radiacja adaptatywna mechanizm różnicowania się ekipy systematycznej na sporo mniejszych jednostek zajmujących rozmaite nisze ekologiczne
 • Co to jest rewa Definicja rewa podwodny wał pisku wyłaniający się u wybrzeży morza w trakcie wiatru wiejącego od lądu
 • Co to jest rzeźba terenu Definicja rzeźba terenu, relif nierówności powierzchni terenu
 • Co to jest ruda Definicja ruda minerał albo skała, z którego wytapia się metal
 • Co to jest reagować Definicja reagować uczestniczyć w reakcji chemicznej, na przykład sód reaguje z wodą
 • Co to jest reguła Definicja reguła zasada, przepis
 • Co to jest rząd Definicja rząd kategoria klasyfikacji organizmów żywych, niższa od gromady, obejmująca spokrewnione ze sobą rodziny
 • Co to jest radiostacja Definicja radioelektrycznych wykorzystywany do nadawania i odbierania sygnałów radiowych. Wyróżniamy radiostacje: długo-, średnio-, krótko- i
 • Co to jest rodzaj Definicja rodzaj kategoria klasyfikacji organizmów obejmująca blisko spokrewnione gatunki, na przykład zając szarak i zając bielik
 • Co to jest rura Definicja rura długi przewód (szklany, gumowy), poprzez który przepływa płyn
 • Co to jest reaktor Definicja reaktor naczynie (urządzenie), gdzie przeprowadza się reakcję (na przykład chemiczną albo jądrową) dla celów technicznych
 • Co to jest reakcja rozkładu Definicja reakcja rozkładu reakcja chemiczna, gdzie z substancji złożonej powstają związki prostsze albo pierwiastki

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd, Reguła, Reagować, Ruda, Rzeźba Terenu, Rewa, Radiacja Adaptatywna, Rozdrabnianie, Rykowisko co to znaczy.

Słownik Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd co to jest.