Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd, Reguła, Reagować, Ruda, Rzeźba Terenu.
reakcja rozkładu reaktor rura co to jest

Definicje fizyka na R

 • Co to jest rok świetlny Definicja jednostka długości użytkowana w astronomii. To jest odległość, jaką światło przebiega w próżni pośrodku jednego roku. Rok świetlny wynosi 9.465· 1015 m co to jest.
 • Co to jest ruch falowy Definicja ruch falowy rozchodzenie się zaburzeń w ośrodku materialnym, opierające na przenoszeniu energii bez przenoszenia materii definicja.
 • Co to jest recyklizacja Definicja recyklizacja zastosowanie odpadów jako surowce wtórne co znaczy.
 • Co to jest rozwój Definicja postęp całokształt transformacji morfologicznych i fizjologicznych danego osobnika w okresie jego egzystencji słownik.
 • Co to jest ruchy Browna Definicja nieustanne i chaotyczne ruchy obiektów mikroskopowych cząstek ciała stałego (o średnicy około 1 mikrometra) zanurzonych w ośrodku płynnym, na przykład cząstek znaczenie.
 • Co to jest r Definicja parametru wzrostu populacji, którego wartość można wyznaczyć ze wzoru: r = DN/N Dt, gdzie N - średnia liczba organizmów w danym okresie, D N - wzrost liczby czym jest.
 • Co to jest Ra Definicja promieniotwórczy pierwiastek chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 88 i masie atomowej 226.05. Jest srebrzystobiałym metalem o gęstości = 5 co to jest.
 • Co to jest rabunkowa gospodarka Definicja gospodarka nieracjonalne pozyskiwanie bogactw naturalnych, w trakcie którego w środowisku są wyrządzane spore szkody. Kluczowym celem działania jest definicja.
 • Co to jest radon Definicja gazowy pierwiastek promieniotwórczy, należący do ekipy XVIII układu okresowego o liczbie atomowej 86, masie atomowej 222.02 i gęstości = 9.73 g·cm-3. Topi co znaczy.
 • Co to jest rafinacja Definicja oczyszczanie i uszlachetnianie substancji naturalnych, na przykład rafinacja ropy naftowej bazuje na oddzieleniu benzyny, nafty, parafiny i innych związków słownik.
 • Co to jest rafy koralowe Definicja podwodna leżąca na małej głębokości albo nieco wzniesiona nad poziomem morza, składająca się z nagromadzonych wapiennych szkieletów organizmów morskich znaczenie.
 • Co to jest rasa Definicja populacji w obrębie gatunku wyróżniający się swoistymi cechami przekazywanymi dziedzicznie. Wyodrębnia się w procesie ewolucji w rezultacie selekcji naturalnej czym jest.
 • Co to jest rasa geograficzna Definicja rasa geograficzna rasa żyjąca na odrębnym obszarze geograficznym co to jest.
 • Co to jest reakcja łańcuchowa Definicja rozpad jądra atomowego, w następstwie którego produkty rozpadu podtrzymują rozpoczęty mechanizm przemiany jąder. Np. jedno jądro izotopu uranu-235, ulegając definicja.
 • Co to jest reakcja rozszczepienia Definicja reakcja rozszczepienia podział jądra na kilka fragmentów pod wpływem absorpcji poprzez jądra kwantu gamma albo cząstki elementarnej albo podział samorzutny co znaczy.
 • Co to jest reaktor jądrowy Definicja stos atomowy urządzenie użytkowane do przeprowadzania kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych, w trakcie której wydziela się energia słownik.
 • Co to jest redukcja Definicja usuwanie tlenu ze związku chemicznego (odtlenienie);2) podłączenie wodoru do pierwiastka (związku) chemicznego;2) podłączenie elektronów poprzez atom (jon albo znaczenie.
 • Co to jest reduktor Definicja chemiczna zdolna do redukcji, jest to oddająca elektrony substancji redukowanej i przy tym sama ulegająca utlenieniu, na przykład wodór redukuje tlenek miedzi czym jest.
 • Co to jest regeneracja Definicja mechanizm opierający na odtworzeniu w organizmie żywym zużytych, utraconych albo uszkodzonych części ciała, narządów, komórek, na przywróceniu własności co to jest.
 • Co to jest regeneracja osadu czynnego Definicja regeneracja osadu czynnego mechanizm opierający na przywracaniu osadowi czynnemu jego pierwotnych własności użytkowych definicja.
 • Co to jest reguła Allena Definicja prawidłowość występowania wystających części ciała (uszy, ogon, kończyny) krótszych u zwierząt stałocieplnych żyjących w klimacie polarnym niż u zwierząt co znaczy.
 • Co to jest reguła Bergmanna Definicja prawidłowość występowania większych rozmiarów ciał (długości i wysokości) u zwierząt, występujących na terenach o chłodnym klimacie, niż u przedstawicieli tych słownik.
 • Co to jest rekolonizacja Definicja samodzielne rozprzestrzenianie się reintrodukowanego przedtem gatunku. To jest możliwe tylko w razie gdy osobniki należące do danego gatunku mogą przemieszczać znaczenie.
 • Co to jest rektyfikacja Definicja rozdzielania mieszanin ciekłych na sporo frakcji o różnych składach w rezultacie wielokrotnego odparowania i skraplania składników. Składniki bardziej lotne czym jest.
 • Co to jest rekuperanty Definicja koprofagii zwierzęta odżywiające się kałem. To są raczej chrząszcze i muchówki, których larwy spożywają kał zwierząt roślinożernych. Wydalany poprzez nie kał co to jest.
 • Co to jest relaksacja naprężeń Definicja relaksacja naprężeń powolny zanik naprężeń materiałowych, wywołanych stałym długotrwałym odkształceniem definicja.
 • Co to jest remontanty Definicja roślin ogrodowych powtarzające pośrodku sezonu kwitnienie (na przykład nie wszystkie goździki albo róże) albo owocowanie (na przykład truskawki co znaczy.
 • Co to jest reofilie Definicja reofilie zwierzęta żyjące w bystrych, chłodnych rzekach, raczej w potokach górskich, na przykład pstrąg albo przytwierdzone do kamieni łożyska wypławki słownik.
 • Co to jest repelenty Definicja substancje chemiczne o działaniu odstraszającym, użytkowane w ochronie upraw przed szkodnikami (owadami albo gryzoniami). Wydziela je sporo roślin, na przykład znaczenie.
 • Co to jest resublimacja Definicja bezpośrednie przejście substancji ze stanu skupienia gazowego w stały, na przykład przejście pary wodnej w lód. Towarzyszy jej wydzielenie ciepła. Mechanizm czym jest.
 • Co to jest retinol Definicja związek organiczny powstający z prowitaminy A (połowy cząsteczki -karotenu) w nabłonku jelita cienkiego. Jasnożółta, oleista ciecz mieszająca się z tłuszczami co to jest.
 • Co to jest rośliny kompasowe Definicja rośliny posiadające umiejętność ustawiania blaszki liściowej brzegiem w kierunku maksymalnego oświetlenia, jest to północ-południe, na przykład sałata definicja.
 • Co to jest rezerwat przyrody Definicja region objęty ochroną w celu zachowania jego wartości przyrodniczej, krajobrazowej, naukowej i dydaktycznej. Ochronie może podlegać całokształt lokalnej co znaczy.
 • Co to jest Rn Definicja gazowy pierwiastek promieniotwórczy, należący do ekipy XVIII układu okresowego o liczbie atomowej 86, masie atomowej 222.02 i gęstości = 9.73 g·cm-3. Topi słownik.
 • Co to jest rolnictwo alternatywne Definicja alternatywne nietradycyjnemu rolnictwo, dopuszczające różne formy gospodarowania z ograniczeniem albo pominięciem środków chemicznych, mające na celu produkcję znaczenie.
 • Co to jest rolnictwo konwencjonalne Definicja konwencjonalne wyspecjalizowane, wysokowydajne rolnictwo wykorzystujące nowoczesne środki produkcji pochodzenia biologicznego, chemicznego, mechanicznego i czym jest.
 • Co to jest rosa miodowa Definicja gęsta, słodka ciecz pojawiająca się w lecie na liściach drzew, stanowiąca wydalinę raczej mszyc i czerwców i sok komórkowy pochodzący z nakłutych poprzez te co to jest.
 • Co to jest roślinność strefowa, roślinność zonalna Definicja roślinność zonalna formacje roślinne charakterystyczne dla danej strefy klimatycznej, w najwyższym stopniu rozpowszechnione tożsame ze zbiorowiskiem definicja.
 • Co to jest rośliny Definicja żywe wytwarzające związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla, wody z solami mineralnymi) w procesie fotosyntezy albo chemosyntezy co znaczy.
 • Co to jest rośliny dwuletnie Definicja rośliny zielne odbywające cały cykl życiowy, jest to od kiełkowania nasion do wydania własnych nasion i zgonu roślin, pośrodku dwóch sezonów wegetacyjnych słownik.
 • Co to jest rośliny ruderalne Definicja zbiorowiska roślinne, występujące samorzutnie, narastające na podłożach bogatych w substancje azotowe, raczej w sąsiedztwie siedlisk ludzkich, na wysypiskach znaczenie.
 • Co to jest rozdzielczość Definicja umiejętności przyrządu optycznego do utworzenia oddzielnych obrazów elementów, które leżą w okolicy siebie, lub rozdzielenie niewiele różniących się długości czym jest.
 • Co to jest rozłogi Definicja cienkie pędy płożące się po powierzchni ziemi, które są zdolne do wytworzenia korzeni przybyszowych i pędów w górę, na przykład tworzą je truskawki. Posiadają co to jest.
 • Co to jest rozmnażanie bezpłciowe Definicja bezpłciowe sposób powstawania organizmu żywego opierający na wytworzeniu poprzez pojedynczy organizm rodzicielski nowych osobników w rezultacie pączkowania definicja.
 • Co to jest rozpad beta Definicja oddziaływania słabego, w trakcie którego nietrwałe jądro atomowe przekształca się w jądro o tej samej liczbie masowej, lecz innej liczbie atomowej. Np. rozpad co znaczy.
 • Co to jest rozpuszczalnik Definicja ciecz powodująca rozpuszczanie innych ciał, tworząca z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne. Odznacza się rozpuszczalniki: polarne (związki, na przykład woda słownik.
 • Co to jest rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się diaspor (zarodników, nasion, owoców, bulw) pod wpływem różnych czynników, jest to wiatru, wody, zwierząt i człowieka znaczenie.
 • Co to jest roztwór Definicja dwóch albo więcej substancji. Rozróżnia się roztwory prawdziwe i koloidalne. Roztwory prawdziwe zawierają cząsteczki, których rozmiar odpowiada pojedynczym czym jest.
 • Co to jest równowaga biologiczna Definicja biologiczna stacjonarny stan ekosystemu charakteryzujący się tym, iż zachodzą bardzo wolne zmiany ilościowe i jakościowe w składzie gatunkowym. Znaczy to, iż co to jest.
 • Co to jest runo leśne Definicja najniższa warstwa roślinności lasu składająca się z roślin zielnych (trawy, zioła, krzewinki, niskie krzewy, młode pokolenie drzew), mchów, porostów i grzybów definicja.
 • Co to jest ryby Definicja wodne oddychające skrzelami, których kończyny i ogon mają postać płetw, wykorzystywanych im jako narząd ruchu (płetwa ogonowa) i stabilizacji ciała (płetwa co znaczy.
 • Co to jest rytmy biologiczne Definicja oscylacje mechanizmów biologicznych i funkcji fizjologicznych zachodzących u roślin i zwierząt, spowodowane czynnikami pory roku albo doby. W zależności od słownik.
 • Co to jest rytmy miesięczne Definicja oscylacje (o okresie mniej więcej miesięcznym) aktywności metabolicznej organizmu, powiązane z ruchem postępowym Księżyca wokół Słońca. Wpływają na cykle znaczenie.
 • Co to jest ryzofagi Definicja roślinożerne, dla których pokarmem są podziemne organy roślin uprawnych, krzewów i młodych drzew, na przykład pędraki różnych gatunków chrabąszczy, gąsienice czym jest.
 • Co to jest rzeka Definicja płynący wciąż w określonym korycie i mający ujście do morza, jeziora albo innej rzeki. Umownie za rzekę przyjmuje się ciek, którego dorzecze przekracza 100 km2 co to jest.
 • Co to jest rośliny pionierskie Definicja gatunki roślin uczestniczące w kolonizacji określonego środowiska, na przykład skał, terenów zdewastowanych. Zapoczątkowują na nim mechanizm sukcesji definicja.
 • Co to jest rozpraszanie światła Definicja światła wpływ światła z materią powodujące zmianę kierunku rozchodzenia się światła. W trakcie rozpraszania sprężystego fotony promieniowania ulegają odbiciu co znaczy.
 • Co to jest rozrodczość Definicja umiejętność przyrostu populacji, która zależy od ilości pokarmu, warunków klimatycznych, konkurencji, chorób i pasożytów. Rozrodczość wyraża się parametrem słownik.
 • Co to jest rybołówstwo Definicja gospodarki zajmujący się poławianiem i przetwórstwem ryb i innych organizmów wodnych, na przykład homarów, krewetek, dla potrzeb konsumpcyjnych znaczenie.
 • Co to jest reokreny Definicja gdzie woda strumieniem wypływa i w dalszym ciągu odpływa wzdłuż nachylenia terenu. Strumień wody porywa ze sobą drobne zawiesiny i pozbawia dna mułu, które czym jest.
 • Co to jest reakcja egzotermiczna Definicja reakcja egzotermiczna reakcja chemiczna, w trakcie której wydziela się do otoczenia ciepło co to jest.
 • Co to jest ruch Definicja ruch zmiana położenia obiektu materialnego względem określonego definicja.
 • Co to jest radionuklidy Definicja radionuklidy, nuklidy promieniotwórcze jądra atomów promieniotwórczych co znaczy.
 • Co to jest rasogeneza Definicja mechanizm powstawania ras, opierający na tworzeniu się dziedzicznych różnic morfologicznych i fizjologicznych pomiędzy populacjami tego samego gatunku, pod słownik.
 • Co to jest rezerwat przyrody nieożywionej Definicja nieożywionej rodzaj rezerwatu przyrody, którego region obejmuje odkrywki geologiczne, miejsca występowania zjawisk krasowych, przykłady erozji albo ślady znaczenie.
 • Co to jest reakcja Definicja reakcja czynność albo zdarzenie spowodowane wystąpieniem innej czynności albo zjawiska czym jest.
 • Co to jest rekultywacja Definicja przywracanie pierwotnej postaci albo racjonalne zagospodarowanie terenów zniszczonych (zdegradowanych) poprzez działalność człowieka. Zabieg przywracania co to jest.
 • Co to jest retencja Definicja zatrzymywanie albo ograniczenie prędkości krążenia wody w przyrodzie, na przykład gromadzenie wody w jeziorze, w rzece, w sztucznym zbiorniku definicja.
 • Co to jest rodnik Definicja część cząsteczki nieistniejąca samodzielnie) mająca niesparowane elektrony, - OH, - NH2, - CH3. Rodnik pozostaje niezmieniony w rezultacie jednej reakcji co znaczy.
 • Co to jest rezonans Definicja narastania amplitudy drgań (elektrycznych albo mechanicznych) w trakcie wymuszenia układu drgającego z częstotliwością zbliżającą się do częstotliwości drgań słownik.
 • Co to jest robaki Definicja robaki nazwa zwierząt bezkręgowych o wydłużonym kształcie ciała, obejmująca robaki płaskie i obłe i pierścienice znaczenie.
 • Co to jest rośliny synantropijne Definicja synantropijne rośliny występujące w otoczeniu siedlisk ludzkich i na terenach objętych działalnością człowieka, na przykład mak polny, chaber bławatek, kąkol czym jest.
 • Co to jest receptory Definicja wyspecjalizowane narządy albo komórki organizmu ludzkiego i zwierzęcego przystosowane do odbioru bodźców pochodzących z zewnątrz albo z wnętrza organizmu, na co to jest.
 • Co to jest reducenci Definicja destruenci organizmy żywe rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z definicja.
 • Co to jest reotaksja Definicja reotaksja reakcja organizmu na prąd wody, przejawiająca się jego ruchem (albo ustawieniem) w kierunku przeciwnym do ruchu wody, występuje na przykład u pstrągów co znaczy.
 • Co to jest rep Definicja rep dawka dowolnego promieniowania jądrowego, której odpowiada absorpcja energii 98 ergów w 1 g tkanki miękkiej słownik.
 • Co to jest recyrkulacja ścieków Definicja recyrkulacja ścieków przesyłanie części ścieków, kompletnie albo częściowo oczyszczonych, do wcześniejszych urządzeń oczyszczających znaczenie.
 • Co to jest regeneracja gleby Definicja regeneracja gleby przywrócenie glebie żyzności, którą straciła wskutek degradacji czym jest.
 • Co to jest reakcja endotermiczna Definicja reakcja endotermiczna reakcja chemiczna, której towarzyszy pochłanianie ciepła (energii) z otoczenia co to jest.
 • Co to jest rów Definicja rów tektoniczne, podłużne, o stromych zboczach obniżenie skorupy ziemskiej definicja.
 • Co to jest roztwory koloidalne Definicja wszystkie roztwory zawierające cząsteczki mniejsze od 0.1, a niebędące roztworami prawdziwymi. Sporo substancji nieorganicznych pozyskiwanych w reakcjach co znaczy.
 • Co to jest radiacja Definicja radiacja wysyłanie poprzez ciała fal elektromagnetycznych (promieniowanie gamma) albo strumieni cząstek (alfa, beta słownik.
 • Co to jest radiologia Definicja radiologia edukacja zajmująca się promieniowaniem jonizującym i jego wykorzystaniem w biologii, rolnictwie, medycynie i technice znaczenie.
 • Co to jest roztwór fizjologiczny Definicja fizjologiczny, płyn fizjologiczny płyn wykorzystywany do okresowego przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po krwotokach i czym jest.
 • Co to jest reakcja jądrowa Definicja mechanizm przemiany jąder atomowych, spowodowany oddziaływaniem jądra z cząstkami elementarnymi albo z innymi jądrami, którego rezultatem jest stworzenie co to jest.
 • Co to jest rodzina poligamiczna Definicja rodzina poligamiczna rodzina, gdzie występuje jeden osobnik rozrodowy jednej z płci i kilka osobników płci przeciwnej definicja.
 • Co to jest rośliny drzewiaste Definicja rośliny drzewiaste rośliny o zdrewniałych częściach pędu. Zalicza się do nich drzewa, krzewy, półkrzewy, krzewinki, liany co znaczy.
 • Co to jest rodowód Definicja przodków danego człowieka albo zwierzęcia, które umożliwia określenie pokrewieństwa pomiędzy osobnikami. W hodowli wykorzystuje się go do selekcji zwierząt słownik.
 • Co to jest rodzina monogamiczna Definicja rodzina monogamiczna ekipa zwierząt, w skład której wchodzi para osobników rozrodowych i ich potomstwo znaczenie.
 • Co to jest rolnictwo Definicja rolnictwo tematyka gospodarki zajmująca się produkcją żywności dla człowieka, która bazuje na uprawie gleby, pielęgnacji roślin i hodowli zwierząt czym jest.
 • Co to jest reguła Glogera Definicja prawidłowość występowania jaśniejszego ubarwienia zwierząt żyjących w klimacie chłodnym i suchym niż u osobników tych samych gatunków występujących na terenach co to jest.
 • Co to jest rybosomy Definicja rybosomy drobne organelle komórkowe (15-20 nm) odgrywające kluczową rolę w procesie syntezy białek, zbudowane z kwasu RNA i białek definicja.
 • Co to jest refraktometr Definicja refraktometr przyrząd optyczny wykorzystywany do pomiaru współczynnika załamania światła różnych ośrodków co znaczy.
 • Co to jest regulacja rzeki Definicja klasyfikacja rzeki wyprofilowanie koryta rzeki dzięki budowli regulacyjnych, na przykład obwałowań, tam, opasek brzegowych słownik.
 • Co to jest restytucja Definicja przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem, które bazuje na powstaniu (w rezultacie okresowej) hodowli, populacji zdolnej do samodzielnego znaczenie.
 • Co to jest radioliza Definicja albo przemiana chemiczna substancji w rezultacie oddziaływania promieniowania (rentgenowskiego, gamma i tym podobne). Reakcjami tego typu zajmuje się chemia czym jest.
 • Co to jest rośliny pastewne Definicja rośliny pastewne rośliny poświęcone na paszę dla zwierząt, na przykład brukiew, buraki pastewne, marchew pastewna, jęczmień pastewny itp co to jest.
 • Co to jest rodnia Definicja rodnia kobiecy organ rozrodczy wytwarzający komórki jajowe u mszaków, paprotników i nagozalążkowych. Jest wielokomórkowa o kształcie butelkowym definicja.
 • Co to jest Rad Definicja promieniotwórczy pierwiastek chemiczny II ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 88 i masie atomowej 226.05. Jest srebrzystobiałym metalem o gęstości = 5 co znaczy.
 • Co to jest radiotelefon Definicja urządzenia elektronowe nadawczo-odbiorcze, składające się z małej radiostacji ultrakrótkofalowej, pozwalające na poruszającym się obiektom, na przykład słownik.
 • Co to jest rdze Definicja pasożytniczych, rząd z klasy podstawczaków, występujący na wielu gatunkach roślin; powodują dolegliwości roślin, które objawiają się w formie barwnyc plam na znaczenie.
 • Co to jest reakcja ekologiczna Definicja wpływ organizmu na środowisko, opierające na zaspokajaniu potrzeb życiowych (na przykład pobieranie pokarmu, budowa gniazd), przekształcaniu środowiska przez czym jest.
 • Co to jest reakcja fizjologiczna Definicja fizjologiczna zachowanie się żywego organizmu (narządu) spowodowane wpływem bodźca fizjologicznego, na przykład na widok jedzenia jest wydzielana ślina i soki co to jest.
 • Co to jest reakcja chemiczna Definicja mechanizm oddziaływania na siebie substancji, w rezultacie którego powstają nowe substancje. W trakcie reakcji chemicznej może być wydzielana albo pochłaniana definicja.
 • Co to jest reakcja termojądrowa Definicja termojądrowa tak zwany reakcja syntezy jądrowej, polegająca na procesie łączenia się dwóch lekkich jąder atomowych w jedno większe jądro z jednoczesnym co znaczy.
 • Co to jest ryzosfera Definicja przykorzeniowa warstwa gleby, gdzie żyją w sporym zagęszczeniu gatunki organizmów charakterystyczne dla danej rośliny. To są między innymi bakterie, grzyby słownik.
 • Co to jest reintrodukcja Definicja powtórne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, które z różnych przyczyn wyginęły albo występują w śladowej liczebności znaczenie.
 • Co to jest rekombinacja Definicja neutralizacja ładunków elektrycznych w trakcie oddziaływania ze sobą dodatnich i ujemnych nośników ładunków, na przykład łączenie się jonów gazowych (w czym jest.
 • Co to jest relikty Definicja albo fauna stanowiąca pozostałość minionych epok geologicznych, na przykład miłorząb, skrzypy;2) pozostałości pierwotnych minerałów albo skał, które przetrwały co to jest.
 • Co to jest retardanty Definicja syntetyczne substancje chemiczne regulujące przyrost roślin użytkowane w rolnictwie (skracanie pędów - zapobieganie wyleganiu zbóż), sadownictwie (skracanie definicja.
 • Co to jest rodzina Definicja kategoria systematyczna obejmująca najbliżej ze sobą spokrewnione typy roślin i zwierząt; jednostka niższa od rzędu;2) zestaw zwierząt, składających się z co znaczy.
 • Co to jest rok hydrologiczny Definicja rok hydrologiczny roczny cykl opadów atmosferycznych, parowania i odpływu. W Polsce trwa od 1. listopada do 31. października następnego roku kalendarzowego słownik.
 • Co to jest rolnictwo ekologiczne Definicja ekologiczne rolnictwo wykorzystujące naturalne systemy przyrodnicze w pielęgnacji roślin i podnoszeniu ich wydajności z równoczesnym podnoszeniem żyzności gleb znaczenie.
 • Co to jest rosa Definicja wody na ochłodzonym podłożu powstały w rezultacie kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, tzn. gdy temp. spada, to w punkcie rosy (jest to temp., gdzie czym jest.
 • Co to jest rośliny owadożerne Definicja ekipa roślin samożywnych przystosowana do chwytania i trawienia drobnych zwierząt, zazwyczaj owadów. Do chwytania i trawienia zwierząt służą im liście co to jest.
 • Co to jest rośliny wieloletnie Definicja rośliny żyjące poprzez sporo lat, które są przystosowane do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska, na przykład zimy. Należą do nich: drzewa, krzewy definicja.
 • Co to jest rozciągliwość Definicja rozciągliwość umiejętność nie wszystkich ciał do wydłużania się albo rozszerzania w rezultacie działania sił zewnętrznych co znaczy.
 • Co to jest rozszerzalność cieplna Definicja rozszerzalność cieplna, dylatacja powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania słownik.
 • Co to jest roztocze Definicja niewielkich pajęczaków (raczej długości poniżej 1 mm, nieliczne tylko 3-4 cm) obejmujący około 30 tys. gatunków. Cechują się zatartą segmentacją ciała, bo ich znaczenie.
 • Co to jest równoważny poziom dźwięku A Definicja dźwięku A skorygowany wg krzywej korekcyjnej A poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, który w ustalonym przedziale czasu T ma taki sam czym jest.
 • Co to jest rytmy okołodobowe Definicja rytmy okołodobowe okresowe zmiany aktywności metabolicznej organizmu zachodzące pośrodku doby, których przejawem jest na przykład szybsze tempo wzrostu co to jest.
 • Co to jest rytmy pływów mórz Definicja cykliczne wahania poziomu mórz, spowodowane zmianami położenia Ziemi względem Słońca i Księżyca. Mają spore znaczenie dla fauny i flory strefy przybrzeżnej definicja.
 • Co to jest ryzoplana Definicja ryzoplana zewnętrzna powierzchnia korzeni roślin wspólnie z powierzchnią przylegających cząsteczek gleby co znaczy.
 • Co to jest rurka włoskowata Definicja rurka włoskowata, kapilara rurka o małej średnicy wewnętrznej przekroju poprzecznego, wewnątrz której występuje zdarzenie włoskowatości słownik.
 • Co to jest rybojaszczury Definicja rybojaszczury, ichtiozaury morskie gady kopalne z okresu mezozoicznego, których wygląd przypomina rekina; rybożerne, jajożyworodne znaczenie.
 • Co to jest rizosfera Definicja rizosfera warstwa gleby przerośnięta korzeniami roślin czym jest.
 • Co to jest reaktywność Definicja reaktywność umiejętność pierwiastka albo związku chemicznego do ulegania reakcji chemicznej co to jest.
 • Co to jest retorta Definicja retorta naczynie szklane z długą szyjką, użytkowane w laboratoriach do destylacji cieczy żrących definicja.
 • Co to jest relif Definicja relif, rzeźba terenu nierówności powierzchni terenu co znaczy.
 • Co to jest rozcieńczanie Definicja rozcieńczanie zmniejszanie stężenia roztworu poprzez dodawanie rozpuszczalnika słownik.
 • Co to jest rhizobentos Definicja zakorzenione rośliny naczyniowe (makrofity) występujące w litoralu raczej zbiorników jeziornych, gdzie zachodzi fotosynteza. W rzekach zależy od intensywności znaczenie.
 • Co to jest regresja morska Definicja regresja morska cofanie morza z zalanych lądów, na przykład w rezultacie okresowych ruchów pionowych skorupy ziemskiej czym jest.
 • Co to jest równina Definicja równina teren płaski albo lekko falisty, o nachyleniu mniejszym niż 2°, na przykład Nizina Zachodniosyberyjska. Występuje na różnych wysokościach n.p.m co to jest.
 • Co to jest równowaga genetyczna Definicja genetyczna stan, gdzie w następnych pokoleniach liczba organizmów wykazujących określone cechy pozostaje w stałych proporcjach. Prawidłowość tę wyraża prawo definicja.
 • Co to jest reakcja syntezy Definicja reakcja syntezy reakcja chemiczna, w trakcie której łatwe substancje łączą się w związki, na przykład H2 + Cl2 2HCl co znaczy.
 • Co to jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego Definicja rewitalizacja terenu poprzemysłowego mechanizm oczyszczenia i ponownego zagospodarowania terenu poprzemysłowego słownik.
 • Co to jest rippelmarki Definicja rippelmarki, zmarszczki eoliczne drobne fałdki na powierzchni lotnych piasków wydmowych. Powstają pod wpływem wiatru znaczenie.
 • Co to jest rozbłyski Definicja rozbłyski nagłe rozjaśnienia w chromosferze i koronie słonecznej towarzyszące plamom słonecznym czym jest.
 • Co to jest rozcieńczalnik Definicja rozcieńczalnik mieszanina rozpuszczalników albo rozpuszczalników i rozcieńczaczy, używana do rozcieńczania wyrobów lakierowanych i nadania im wymaganej lepkości co to jest.
 • Co to jest równowaga Definicja równowaga stan układu, gdzie działające na niego siły wzajemnie się znoszą i układ jest w spoczynku definicja.
 • Co to jest ruja Definicja stadium wzmożonego popędu płciowego u samic większości ssaków, w okresie którego zachodzi owulacja. Może występować co kilkanaście dni (gryzonie) albo raz na co znaczy.
 • Co to jest rytmy roczne Definicja rytmy roczne okresowe zmiany aktywności metabolicznej zachodzące pośrodku roku, na przykład kwitnienie, owocowanie słownik.
 • Co to jest rozdzielacz Definicja przyrząd szklany (z kurkiem) wykorzystywany do rozdzielenia niemieszających się cieczy. Otwarcie zaworu skutkuje oddzielenie cieczy o większej gęstości znaczenie.
 • Co to jest rzeki efemeryczne Definicja rzeki efemeryczne okresowe rzeki, gdzie woda płynie w okresie opadów atmosferycznych. Występują w subtropikalnych i tropikalnych terenach kuli ziemskiej czym jest.
 • Co to jest rośliny jare Definicja rośliny jare rośliny zielne żyjące jeden sezon wegetacyjny, jest to rozpoczynają postęp od zakiełkowania na wiosnę, a kończą życie jesienią, na przykład owies co to jest.
 • Co to jest resztki organiczne Definicja resztki organiczne szczątki martwych roślin i zwierząt. Stanowią w glebie obiekt próchnicy definicja.
 • Co to jest rozpylanie Definicja rozpraszanie (rozbijanie) cieczy w formie małych kropelek. Mechanizm taki występuje w organizmie człowieka w trakcie trawienia, dzięki zawartości kwasu co znaczy.
 • Co to jest rekon Definicja rekon najmniejszy fragment genu podlegający zamianie w procesie crossing-over słownik.
 • Co to jest rdzewienie Definicja rdzewienie tworzenie się na powierzchni żelaza warstwy rdzy znaczenie.
 • Co to jest rozwój rodowy Definicja postęp rodowy, filogeneza ewolucyjny postęp organizmu albo ekipy taksonomicznej organizmów czym jest.
 • Co to jest reagenty Definicja reagenty substancje uczestniczące w reakcji chemicznej, jest to substraty, produkty reakcji i produkty pośrednie co to jest.
 • Co to jest remediacja Definicja oczyszczanie i usunięcie zanieczyszczeń stworzonych w rezultacie działania przemysłu albo w razie awarii, na przykład awarii cysterny, wyciek benzyny, awaria definicja.
 • Co to jest rok Definicja związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca. Rok kalendarzowy trwa 365.25 średniej doby słonecznej. Wartość ta wynika z trzech następnych lat po 365 dób i co znaczy.
 • Co to jest rozlewisko Definicja zalany wodą. Występuje w miejscach nisko położonych, na przykład przy rzece, jeziorze, zazwyczaj w trakcie powodzi wiosennych albo długookresowych opadów słownik.
 • Co to jest refrakcja Definicja refrakcja, załamanie zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej po przejściu z jednego ośrodka do drugiego znaczenie.
 • Co to jest rekultywacja wód Definicja przywracanie pierwotnych cech hydrobiologicznych, gospodarczych i rekreacyjnych. Stosuje się następujące zabiegi: powiększenie dopływu wód czystych czym jest.
 • Co to jest rodzina poliandryczna Definicja rodzina poliandryczna rodzina złożona z jednej samicy i kilku samców wspólnie z potomstwem co to jest.
 • Co to jest rdza Definicja brunatna warstwa tlenku żelaza tworząca się na powierzchni żelaza i stali pod wpływem czynników korodujących, na przykład wilgotne powietrze. Powstawaniu rdzy definicja.
 • Co to jest ryzoidy Definicja ryzoidy, chwytniki bezbarwne, nitkowate wyrostki występujące u mchów, wątrobowców i na przedroślach paproci; pełnią funkcję korzeni co znaczy.
 • Co to jest relief Definicja relief rzeźba terenu słownik.
 • Co to jest ropa naftowa Definicja kopalna mieszanina węglowodorów ciekłych, stałych i gazowych. Złożona jest z alkanów, cykloalkanów i arenów. Zawiera także związki organiczne siarki, azotu znaczenie.
 • Co to jest raduryzacja Definicja niszczenia albo inaktywowania mikroflory saprofitycznej w żywności przy zastosowaniu małej dawki promieniowania jonizującego (do 1 kGy). Stosuje się ją w celu czym jest.
 • Co to jest recykling Definicja odzysk, który bazuje na powtórnym przetwarzaniu substancji albo materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji albo co to jest.
 • Co to jest roślinożercy Definicja roślinożercy zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym definicja.
 • Co to jest rentgen Definicja dawki promieniowania. To jest taka dawka promieniowania X albo, która w 1 cm3 suchego powietrza w uwarunkowaniach normalnych wytwarza poprzez jonizację ładunek co znaczy.
 • Co to jest rafineria ropy naftowej Definicja naftowej zakład przemysłowy przetwarzający ropę naftową na różne produkty, raczej paliwa (benzynę, olej napędowy, olej opałowy), oleje smarowe, parafinę, smary słownik.
 • Co to jest rtęć Definicja pierwiastek chemiczny z II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 80, masie atomowej 200.59 i gęstości = 13.55 g·cm-3. Topi się w temp. Tt znaczenie.
 • Co to jest rozmnażanie płciowe Definicja sposób powstawania nowych organizmów opierający na łączeniu się haploidalnych jąder albo gamet, prowadzących do stworzenia zygoty. Zwierzęta produkują komórki czym jest.
 • Co to jest rośliny zielne Definicja rośliny zielne rośliny o niezdrewniałych pędach nadziemnych, przeważnie soczystych i zielonych. Podzielone są na roczne, dwuletnie i długoletnie co to jest.
 • Co to jest różnicowanie Definicja dyferencjacja zdarzenie stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład definicja.
 • Co to jest rozproszenie energii Definicja energii, dyssypacja energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną co znaczy.
 • Co to jest rozpadlina Definicja rozpadlina szeroka szczelina w skale, powstała w rezultacie pęknięcia albo erozji skały słownik.
 • Co to jest rewitalizacja Definicja przywracanie do życia zniszczonych obszarów albo zdegradowanych ekosystemów. To jest mechanizm przekształcania układów ubogich w przyrodniczo bogate znaczenie.
 • Co to jest rolnictwo biodynamiczne Definicja biodynamiczne rolnictwo, gdzie sposób gospodarowania bazuje na wykorzystywaniu energii kosmosu, stosowaniu szczególnych kompostów i preparatów biodynamicznych czym jest.
 • Co to jest rolnictwo ekstensywne Definicja ekstensywne mechanizm produkcji rolniczej w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane rezultaty produkcyjne są z reguły co to jest.
 • Co to jest rozpad alfa Definicja rozpad alfa rozpad promieniotwórczy, w trakcie którego wyemitowane jest jądro helu-4 definicja.
 • Co to jest rozmnażanie Definicja mechanizm tworzenia poprzez organizmy żywe potomstwa w celu zachowania gatunku. Odznacza się rozmnażanie płciowe i bezpłciowe, na przykład podział, pączkowanie co znaczy.
 • Co to jest rośliny fitosanitarne Definicja rośliny fitosanitarne rośliny odporny na te dolegliwości i nieuczestniczące w ich przenoszeniu, na przykład owies słownik.
 • Co to jest rozszczepienie światła Definicja rozszczepienie światła zdarzenie widmowego rozkładu światła na barwne składowe, powstające po przejściu poprzez pryzmat światła białego znaczenie.
 • Co to jest relaksacja Definicja mechanizm ustalania się równowagi termodynamicznej w układzie. Jest procesem nieodwracalnym, towarzyszy jej dyssypacja energii, na przykład wiotczenie czym jest.
 • Co to jest rośliny ozime Definicja rośliny zielne rozpoczynające wegetację jesienią, w trakcie zimy przeżywają pod śniegiem, a inicjalnym latem wydają nasiona, po czym obumierają, na przykład co to jest.
 • Co to jest radiobiolgia Definicja radiobiolgia edukacja badająca wpływ promieniowania jonizującego i nadfioletowego na organizmy żywe i mechanizmy życiowe w nich zachodzące definicja.
 • Co to jest regresja Definicja zaniku określonego ekosystemu w rezultacie działania zewnętrznych czynników naturalnych albo antropogenicznych, na przykład mechanizm zaniku lasu w co znaczy.
 • Co to jest reguły ekologiczne Definicja zależności występujące pomiędzy klimatem a morfologicznymi i fizjologicznymi cechami organizmów zwierzęcych, na przykład reguła Allena, reguła Bergmanna słownik.
 • Co to jest Rurociąg Północny Definicja Nord Stream, Gazociąg Północny Gazociąg Północny - rurociąg do przesyłu gazu z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu jest wspólnym przedsięwzięciem spółek znaczenie.
 • Co to jest rana Definicja tkanki organizmu żywego, na przykład człowieka, zwierzęcia albo rośliny, poprzez impulsy mechaniczne, termiczne i chemiczne. Rany dzieli się na tłuczone, cięte czym jest.
 • Co to jest reakcja wymiany Definicja reakcja zamiany reakcja chemiczna, w trakcie której jedne atomy (jony) zostają wymienione na inne co to jest.
 • Co to jest rykowisko Definicja godowy jeleni, który w Polsce zaczyna się w drugiej połowie września. Samce jeleni wydają głośne odgłosy przed zachodem słońca, a kończą o świcie definicja.
 • Co to jest rozdrabnianie Definicja rozdrabnianie pomniejszenie rozmiarów (rozdzielenie na mniejsze części) materiałów stałych, na przykład poprzez uderzenie, mielenie co znaczy.
 • Co to jest radiacja adaptatywna Definicja radiacja adaptatywna mechanizm różnicowania się ekipy systematycznej na sporo mniejszych jednostek zajmujących rozmaite nisze ekologiczne słownik.
 • Co to jest rewa Definicja rewa podwodny wał pisku wyłaniający się u wybrzeży morza w trakcie wiatru wiejącego od lądu znaczenie.
 • Co to jest rzeźba terenu Definicja rzeźba terenu, relif nierówności powierzchni terenu czym jest.
 • Co to jest ruda Definicja ruda minerał albo skała, z którego wytapia się metal co to jest.
 • Co to jest reagować Definicja reagować uczestniczyć w reakcji chemicznej, na przykład sód reaguje z wodą definicja.
 • Co to jest reguła Definicja reguła zasada, przepis co znaczy.
 • Co to jest rząd Definicja rząd kategoria klasyfikacji organizmów żywych, niższa od gromady, obejmująca spokrewnione ze sobą rodziny słownik.
 • Co to jest radiostacja Definicja urządzeń radioelektrycznych wykorzystywany do nadawania i odbierania sygnałów radiowych. Wyróżniamy radiostacje: długo-, średnio-, krótko- i ultrakrótkofalowe znaczenie.
 • Co to jest rodzaj Definicja rodzaj kategoria klasyfikacji organizmów obejmująca blisko spokrewnione gatunki, na przykład zając szarak i zając bielik czym jest.
 • Co to jest rura Definicja rura długi przewód (szklany, gumowy), poprzez który przepływa płyn co to jest.
 • Co to jest reaktor Definicja reaktor naczynie (urządzenie), gdzie przeprowadza się reakcję (na przykład chemiczną albo jądrową) dla celów technicznych definicja.
 • Co to jest reakcja rozkładu Definicja reakcja rozkładu reakcja chemiczna, gdzie z substancji złożonej powstają związki prostsze albo pierwiastki co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd, Reguła, Reagować, Ruda, Rzeźba Terenu, Rewa, Radiacja Adaptatywna, Rozdrabnianie, Rykowisko co to znaczy.

Słownik Reakcja Rozkładu, Reaktor, Rura, Rodzaj, Radiostacja, Rząd co to jest.