SŁOWNIK Anomalia Magnetyczna, Agroekologia, Aerostatyka, Atol, Azbest, Algi, Atawizm, Aberracja.
anomalia magnetyczna co to jest

Definicje fizyka na A

 • Co to jest antropopresja Definicja różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Rozwój naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego. Nie co to jest.
 • Co to jest atmofile Definicja atmofile organizmy żywe wymagające do rozwoju dużej wilgotności powietrza definicja.
 • Co to jest afotyczna strefa Definicja warstwa wód (jezior, mórz i oceanów), do której dociera poniżej 1% energii widzialnego światła słonecznego. Jej górna granica w najczystszych wodach co znaczy.
 • Co to jest aspirator Definicja stosowany w odprowadzaniu zgromadzonego powietrza, innego gazu albo cieczy z określonej przestrzeni, na przykład z ciała ludzkiego lub pomieszczenia. Działa na słownik.
 • Co to jest akarycydy Definicja akarycydy środki chemiczne, zawierające raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom znaczenie.
 • Co to jest agrocenoza Definicja układ ekologiczny charakteryzujący się selekcyjnym składem gatunkowym. Stanowi go zespół drobnoustrojów, roślin i zwierząt pola uprawnego. Jest podatny na czym jest.
 • Co to jest aerozol Definicja utworzony w rezultacie rozproszenia ciał stałych albo cieczy w ośrodku gazowym, na przykład perfumy w aerozolu, mgła. Powszechnie użytkowane aerozole zawierają co oznacza.
 • Co to jest ar Definicja ar jednostka pola powierzchni równa stu metrom kwadratowym (1 a = 100 m2 krzyżówka.
 • Co to jest agat Definicja odmiana chalcedonu o budowie wstęgowej, będący uwodnionym tlenkiem krzemu SiO2. Stosuje się go w jubilerstwie (jako kamienie półszlachetne) i w mechanice najlepszy.
 • Co to jest autoliza Definicja autoliza samohydroliza, samotrawienie komórek i tkanek obumierających wskutek działania enzymów wewnątrzkomórkowych. Zachodzi na przykład w chorobie wrzodowej przykłady.
 • Co to jest ablacja Definicja ablacja 1) mechanizm niszczenia powierzchni lądu w rezultacie działania deszczu;2) pomniejszenie się masy lodowca w czasie topnienia encyklopedia.
 • Co to jest acetylen Definicja chemiczny o wzorze C2H2. Bezbarwny gaz o słabym zapachu. Spala się jaskrawym, białym płomieniem. Użytkowany do spawania i cięcia metali. Otrzymuje się go jak działa.
 • Co to jest allele Definicja tego samego genu. Zajmują to samo miejsce w homologicznych chromosomach, a powodują odmienne wykształcenie się tej samej cechy. W komórkach ciała (somatycznych czy jest.
 • Co to jest antywitaminy Definicja substancje działające przeciwstawnie albo rozkładające witaminy. Stosuje się je niekiedy w leczeniu nowotworów. Działanie witaminy D redukują proteiny zawarte pojęcie.
 • Co to jest asocjacja cząsteczek Definicja asocjacja cząsteczek zdarzenie łączenia się cząsteczek chemicznych w większe, mniej trwałe zespoły wyjaśnienie.
 • Co to jest akwedukt Definicja akwedukt wodociąg w formie otwartego koryta, gdzie wykorzystuje się spadek terenu do rozprowadzania wody od źródła opis.
 • Co to jest atraktant Definicja fizyczny albo chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo kwiatów informacje.
 • Co to jest antytoksyny Definicja antytoksyny przeciwciała produkowane poprzez układ odpornościowy w reakcji na obecność toksyny bakteryjnej co to jest.
 • Co to jest aminokwasy Definicja organiczne zawierające w cząsteczce grupę karboksylową (-COOH) i grupę aminową (-NH2). Aminokwasy połączone wiązaniami peptydowymi stanowią materiał budowlany definicja.
 • Co to jest agrotechnika Definicja całokształt środków i metod użytkowanych w celu podniesienia plonu roślin uprawnych. W zakres agrotechniki wchodzą następujące działania: przygotowanie i co znaczy.
 • Co to jest adsorpcja Definicja gromadzenia się cienkiej warstwy płynu na powierzchni ciała stałego, który bazuje na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek płynu poprzez cząstki ciała stałego słownik.
 • Co to jest albuminy Definicja albuminy ekipa białek prostych (raczej zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie. Występują w osoczu krwi, w mleku, w ziarnach przenicy i żyta znaczenie.
 • Co to jest Alternatywna Nagroda Nobla, Right Livelihood Award Definicja Nagroda Nobla, Right Livelihood Award nagroda przyznawana corocznie osobom i organizacjom przyczyniającym się do rozwiązania głownych problemów ludzkości czym jest.
 • Co to jest allo Definicja allo- przedrostek w złożeniach: inny; różny, na przykład allometryczny przyrost (nierównomierne tempo wzrostu różnych części ciała w okresie rozwoju organizmu co oznacza.
 • Co to jest akaracydy Definicja chemiczne, zawierające raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom. Zaletą akarycydów jest ich wysoka skuteczność w relacji do krzyżówka.
 • Co to jest autochton Definicja autochton członek rdzennej ludności zamieszkującej od wielu pokoleń określony region najlepszy.
 • Co to jest aminy Definicja związków organicznych (pochodnych amoniaku), które zbudowane są z gatunku aminowej (-NH2) (tak zwany aminy 1° albo podstawiane ekipy =NH(2°) i N(3°)) i z przykłady.
 • Co to jest anemometr Definicja anemometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru i obserwacji jego kierunku encyklopedia.
 • Co to jest asocjacja roślinna Definicja zbiorowisko roślin wyróżniające się swoistymi właściwościami ekologicznymi. W jego skład wchodzą charakterystyczne gatunki roślin wyodrębniające się pod jak działa.
 • Co to jest antarktyczna kraina Definicja okołobiegunowy region Antarktydy i sąsiadujących z nią wysp, mórz i oceanów wraz ze światem zwierzęcym. W głębi kontynentu nie występują zwierzęta, a flora czy jest.
 • Co to jest akumulacja osadów Definicja mechanizm gromadzenia się materiału skalnego albo organicznego na powierzchni lądów albo w basenach wodnych, zachodzący pod wpływem działania wody, wiatru pojęcie.
 • Co to jest asfalt Definicja przeróbki ropy naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów o konsystencji stałej albo półtłustej, barwy czarnej albo ciemnobrązowej;2) skała osadowa powstała wyjaśnienie.
 • Co to jest akumulator Definicja urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w formie energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo galwaniczne. Doprowadzona z zewnątrz energia opis.
 • Co to jest autekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem zależności pomiędzy organizmem (gatunkiem) a środowiskiem, jest to wyjaśnieniem systemów oddziaływania organizmu na otoczenie i informacje.
 • Co to jest adenozynodifosforan (ADP) Definicja ADP) nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP zbudowana jest z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych. Powstaje w co to jest.
 • Co to jest adaptacja fizjologiczna Definicja fizjologiczna przystosowanie procesu i czynności życiowych organizmu do zaistniałych zmian w środowisku kupione w czasie ewolucji. Odpowiednikiem może być definicja.
 • Co to jest apogeum Definicja apogeum pkt. orbity okołoziemskiej ciała niebieskiego, na przykład Księżyca, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi co znaczy.
 • Co to jest Arktyka Definicja związany z północnym biegunem Ziemi, w którego skład wchodzą:1) Morze Arktyczne;1) wyspy (Wrangla, Nowosyberyjrskie, De Longa, Ziemia Północna, Nowa Ziemia słownik.
 • Co to jest antropogeniczna forma Definicja forma sztuczna forma terenu powstała w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące antropogeniczne formy terenu: - formy wypukłe (hałdy znaczenie.
 • Co to jest adaptacja Definicja na drodze ewolucji gatunków albo zmienności osobniczej przystosowanie organizmu żywego do ustalonych warunków środowiska (na przykład wysokie i niskie temp czym jest.
 • Co to jest atmosfera ziemska Definicja powłoka powietrzna sięgająca do wysokości 80 km, stanowiąca prawie jednorodną mieszaninę różnych gazów. Powietrze złożona jest z około 78% azotu, 21% tlenu, ok co oznacza.
 • Co to jest adaptacja behawioralna Definicja behawioralna przystosowanie się zwierząt do życia w środowisku o skrajnych uwarunkowaniach w rezultacie zmiany metody zachowania, na przykład przystosowanie krzyżówka.
 • Co to jest amylaza Definicja amylaza enzym rozkładający skrobię. Występuje w ślinie człowieka i trzustce najlepszy.
 • Co to jest antropofity Definicja synantropijne organizmy organizmy zwierzęce i roślinne występujące w siedliskach ludzkich albo w ich pobliżu, gdzie mają sprzyjające warunki do życia, takie przykłady.
 • Co to jest amper Definicja natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. Natężenie prądu elektrycznego równe jest jednemu amperowi, jeśli pośrodku jednej sekundy poprzez poprzeczny encyklopedia.
 • Co to jest antropogenizacja Definicja antropogenizacja wpływ człowieka i jego działalności na kształtowanie i przekształcanie przyrody jak działa.
 • Co to jest akrotermy Definicja akrotermy gorące źródła wody (50-70°C), gdzie żyją nieliczne gatunki okrzemek, zielenic i sinic czy jest.
 • Co to jest agregacja Definicja agregacja mechanizm łączenia się różnych przedmiotów w całość pojęcie.
 • Co to jest abysal Definicja przydenna wód oceanicznych, leżąca poniżej wzniesienia kontynentalnego na głębokości od 4000 do 10 000 m. Panuje w niej ciemność, niska temp. (3°C) i wysokie wyjaśnienie.
 • Co to jest abundacja Definicja abundacja skupisko organizmów żyjących w określonej objętości albo na danej powierzchni gleby opis.
 • Co to jest analiza chemiczna jakościowa Definicja badanie chemiczna jakościowa wykrywanie albo identyfikacja składników, na przykład jonów, cząstek informacje.
 • Co to jest amorficzne Definicja bezpostaciowe termin użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na co to jest.
 • Co to jest autotomia Definicja umiejętność nie wszystkich zwierząt do odrzucenia części własnego ciała pod wpływem niebezpieczeństwa albo pogarszających się warunków środowiska. Część ta po definicja.
 • Co to jest As Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch co znaczy.
 • Co to jest abysopelagial Definicja wodna wód oceanu, przyległa do abysalu, obejmująca warstwę wody na głębokości od 4000 do 6000 m. Panuje tam wysokie ciśnienie, ciemność. Niewiele danych o słownik.
 • Co to jest analiza wagowa Definicja badanie wagowa sposób analizy oparty na przeprowadzaniu reakcji tworzenia osadów, które są suszone i ważone dzięki wag analitycznych znaczenie.
 • Co to jest adenozynotrifosforan Definicja adenozynotrifosforan, ATP nukleotyd posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z czym jest.
 • Co to jest allochoria Definicja rozprzestrzenianie się zarodników, nasion i owoców roślin przy udziale wiatru, wody, zwierząt i człowieka. Na przykład nasiona sosny, klonu, mniszka co oznacza.
 • Co to jest antropochoria Definicja zamierzone i przypadkowe rozsiewanie nasion poprzez człowieka. Uprawy rolnicze (na przykład rzepaku, zboża) są odpowiednikiem świadomego i celowego wysiewu krzyżówka.
 • Co to jest albedo Definicja ilości energii promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię, na przykład albedo dla Ziemi wynosi około 49%. Część najlepszy.
 • Co to jest azotniak Definicja sztuczny, zawierający 19-23% N, otrzymywany w rezultacie działania azotu atmosferycznego na karbid (CaC2) w wysokiej temp.. Kluczowym jego składnikiem jest przykłady.
 • Co to jest arktyczna roślinność Definicja roślinność roślinność strefy polarnej, poza arktyczną granicą lasu. Negatywne warunki siedliskowe wywołują, że jest ona uboga i przystosowana do surowego encyklopedia.
 • Co to jest ATP Definicja adenozynotrifosforan nukleotyd posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z jak działa.
 • Co to jest agrochemia Definicja agrochemia, chemia rolna edukacja zajmująca się badaniem żyzności gleby, planowaniem roślin uprawnych i zagadnieniami nawozów i nawożenia czy jest.
 • Co to jest autotrofizacja Definicja autotrofizacja stopniowe użyźnianie zbiornika wodnego w rezultacie dużej intensywności mechanizmów biologicznych w nim zachodzących pojęcie.
 • Co to jest archipelag Definicja archipelag ekipa sąsiadujących wysp o tej samej genezie i budowie geologicznej, na przykład wulkaniczne, koralowe wyjaśnienie.
 • Co to jest adult Definicja adult dojrzały osobnik zdolny do rozrodu, na przykład imago u owadów opis.
 • Co to jest astatyzm Definicja astatyzm zmienność warunków środowiskowych informacje.
 • Co to jest agregacja roślinna Definicja agregacja roślinna skupisko roślin tego samego gatunku co to jest.
 • Co to jest anomalia siły ciężkości Definicja ciężkości, anomalia grawimetryczna różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości definicja.
 • Co to jest agroekosystem Definicja zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych ukształtowany w rezultacie działalności człowieka w ustalonych czynnikach abiotycznych, jest to gleby, wody co znaczy.
 • Co to jest aberracja Definicja soczewki albo układu optycznego polegająca na tym, iż obrazy nie są precyzyjnym odwzorowaniem obiektu. Obrazy są nieostre, zniekształcone albo zabarwione słownik.
 • Co to jest artezyjskie wody Definicja rodzaj wody podziemnej o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym położonej pomiędzy dwiema warstwami skał nieprzepuszczalnych. Po przebiciu skały w warstwie znaczenie.
 • Co to jest abrazja Definicja niszczenia brzegów mórz i sporych jezior poprzez wiatr, fale i prądy wody i tarcie przemieszczanych poprzez fale materiałów skalnych (głazy, żwir, piasek czym jest.
 • Co to jest adaptacja morfologiczno-anatomiczna Definicja morfologiczno-anatomiczna przystosowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej organizmu w celu umożliwienia mu życia w istniejącym środowisku, na przykład co oznacza.
 • Co to jest alergia Definicja reakcja ustroju na działanie ustalonych substancji znajdujących się w powietrzu, pokarmach, lekach. Alergeny indukują stworzenie swoistych przeciwciał krzyżówka.
 • Co to jest apatia Definicja apatia stan zobojętnienia na bodźce zewnętrzne, przejawiający się pomniejszoną aktywnością motoryczną najlepszy.
 • Co to jest antropologia Definicja antropologia edukacja o zmienności cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w zależności od czasu rozwoju ludzkości i wpływu warunków środowiska przykłady.
 • Co to jest Ag Definicja pierwiastek pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 47, masie atomowej 107.87 i gęstości = 10.5 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 963.93°C, a wrze w encyklopedia.
 • Co to jest anabioza Definicja przejściowy stan ograniczenia wszelkich funkcji życiowych organizmu, występujący w momencie niekorzystnych warunków środowiska (niska temp., niedobór wilgoci jak działa.
 • Co to jest aktywator Definicja aktywator substancja stosowana dla powiększenia efektywności katalizatora i jego selektywności. Nie katalizuje danej reakcji czy jest.
 • Co to jest amfibie Definicja amfibie zwierzęta przystosowane do życia w środowisku wodnym i lądowym albo żyjące w momencie larwalnym w wodzie, a w momencie dorosłym - na lądzie pojęcie.
 • Co to jest Al Definicja pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło wyjaśnienie.
 • Co to jest acydofoby Definicja acydofoby organizmy roślinne i zwierzęce preferujące środowisko wapienne opis.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza powierzchniowa Definicja promieniotwórcza powierzchniowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki powierzchni. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-2, a pozaukładową - 1 Ci·cm informacje.
 • Co to jest anoda Definicja o dodatnim potencjale w procesie elektrolizy; połączona jest z dodatnim biegunem źródła prądu i odprowadza ujemne nośniki prądu z obszaru międzyelektrodowego;2 co to jest.
 • Co to jest azot azotanowy Definicja azot azotanowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotanowych (NO3 definicja.
 • Co to jest agar Definicja substancja uzyskiwana z krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów co znaczy.
 • Co to jest anizo Definicja w złożeniach: nierówny, anizotropia (zależność własności fizycznych ciała - na przykład optycznych, elektrycznych - od ustalonego w nim kierunku słownik.
 • Co to jest amfibionty, amfibiotyczne organizmy Definicja amfibiotyczne organizmy zwierzęta przystosowane do życia w środowisku lądowym i wodnym. Przykładami są na przykład foki i krokodyle, lecz także gatunki znaczenie.
 • Co to jest agrochemikalia, chemikalia rolnicze Definicja chemikalia rolnicze preparaty i substancje chemiczne użytkowane w rolnictwie w celu podniesienia wydajności i jakości produktów rolniczych. To są: - nawozy czym jest.
 • Co to jest agrofagi Definicja niepożądane organizmy szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych i zwierząt. Zalicza się do nich: - szkodniki (na przykład żerujące owady na polach co oznacza.
 • Co to jest arsen Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch krzyżówka.
 • Co to jest akwen Definicja ustalenie zaznaczonych obszarów wodnych, na przykład morza, zatoki, jeziora i tym podobne Na przykład akwenami portowymi są wodne części w porcie: reda, kanały najlepszy.
 • Co to jest azotany Definicja sole kwasu azotowego (MeNO3). Substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o mocnych własnościach utleniających. Stosuje się je jako nawozy azotowe, środki przykłady.
 • Co to jest alkoholometr Definicja alkoholometr, alkoholomierz przyrząd do ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych encyklopedia.
 • Co to jest angstrem Definicja angstrem jednostka długości stosowana w fizyce do pomiaru długości fali światła (1 Å =10-10 m = 0.1 nanometra jak działa.
 • Co to jest atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna Definicja przypadek, przypadek synoptyczna zespół warunków, jest to rozkładu mas powietrza, układów ciśnienia i frontów atmosferycznych, wpływających na pogodę na danym czy jest.
 • Co to jest anomalny Definicja stan ciała, zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo przyjmuje pojęcie.
 • Co to jest amoniak Definicja chemiczny o wzorze sumarycznym NH3. Powstaje w procesie rozpadu aminokwasów, bo zawierające azot ekipy aminowe są odłączane od reszty cząsteczki (deaminacja) i wyjaśnienie.
 • Co to jest alkohol etylowy Definicja alkohol etylowy związek chemiczny o wzorze C2H5OH. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, pozyskiwana poprzez fermentację skrobi albo cukru opis.
 • Co to jest algicyd Definicja algicyd środek do zwalczania glonów i hamujący ich przyrost użytkowany w oczkach wodnych. Nie zawiera chloru i metali ciężkich informacje.
 • Co to jest analiza objętościowa Definicja badanie objętościowa sposób analizy, który bazuje na stałym miareczkowaniu roztworami o znanym stężeniu co to jest.
 • Co to jest absorber Definicja aparat użytkowany do oczyszczania gazów, cieczy i ciał stałych. Oddzielanie zanieczyszczeń dzieje się w rozpylonej cieczy, do której wprowadza się na przykład definicja.
 • Co to jest aparatura Definicja przyrządów, narzędzi i instrumentów poświęcony do wykonania ustalonych prac albo badań, na przykład w jej skład mogą wchodzić woltomierze, amperomierze co znaczy.
 • Co to jest analiza Definicja badanie myślowe badanie cech przedmiotów albo struktury czegoś i wzajemnych związków pomiędzy nimi słownik.
 • Co to jest antena Definicja do wysyłania (albo odbioru) fal elektromagnetycznych, którego działanie bazuje na przekształcaniu drgań elektrycznych na fale elektromagnetyczne (albo znaczenie.
 • Co to jest antyseptyka Definicja postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się na rękach, w ranie albo w jej czym jest.
 • Co to jest antropogeniczny Definicja antropogeniczny spowodowany, powodowany poprzez człowieka co oznacza.
 • Co to jest azot Definicja chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku krzyżówka.
 • Co to jest azotyny Definicja estry kwasu azotowego (MeNO2). Sole są rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się je w przemyśle chemicznym i w lecznictwie. Na przykład azotan sodu NaNO2 używa się najlepszy.
 • Co to jest awaria reaktora jądrowego Definicja jądrowego uszkodzenie reaktora jądrowego i wydostanie się do środowiska związków radioaktywnych, na przykład pyłu radioaktywnego do atmosfery w formie chmury przykłady.
 • Co to jest AMP Definicja adenozynomonofosforan nukletyd posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP encyklopedia.
 • Co to jest atmofilne pierwiastki Definicja pierwiastki pierwiastki o dużej lotności (występują jako gazy) albo dające z tlenem związki łatwo lotne, na przykład CO2. Gromadzą się w atmosferze. Należą tu jak działa.
 • Co to jest anatomia Definicja budowie wewnętrznej organizmu, której obiektem jest położenie i kształty narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy danych struktur, badanie czy jest.
 • Co to jest auksyny Definicja auksyny hormony wzrostu roślin (fitohormony) produkowane w stożkach wzrostu pędów i korzeni pojęcie.
 • Co to jest alfa Definicja alfa, cząstka alfa jądro atomu helu zbudowane z dwóch protonów i dwóch neutronów. Emitowana w rezultacie rozpadu promieniotwórczego wyjaśnienie.
 • Co to jest ambi Definicja ambi- przedrostek w złożeniach: obu-; obustronnie, na przykład ambiwalentny (dwuwartościowy opis.
 • Co to jest aktywność chemiczna Definicja umiejętności substancji do intensywnego oddziaływania względem wodoru (pomiar potencjału standardowego). Tak powstał szereg spektrochemiczny metali informacje.
 • Co to jest antroposfera Definicja antroposfera sfera kuli ziemskiej (część biosfery), gdzie żyje człowiek co to jest.
 • Co to jest autochoria Definicja samoczynny mechanizm uwalniania i rozsiewania diaspor (zarodników, owoców, nasion) poprzez roślinę, na przykład wyrzucanie zarodników poprzez grzyby, nasion definicja.
 • Co to jest anemochoria Definicja rozsiewanie nasion, zarodników i owoców poprzez wiatr. Rozsiewane nasiona zazwyczaj wyposażone są w aparaty lotne, na przykład błoniaste włoski, skrzydełka co znaczy.
 • Co to jest absorbent Definicja pochłaniacz ciecz albo ciało stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się słownik.
 • Co to jest agroekologia, ekologia rolnicza Definicja ekologia rolnicza edukacja badająca współzależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych i wpływ na te współzależności zmian środowiska wskutek zabiegów znaczenie.
 • Co to jest analiza chemiczna ilościowa Definicja badanie chemiczna ilościowa oznaczanie zawartości składników chemicznych czym jest.
 • Co to jest anaeroby Definicja anaeroby organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku beztlenowym, na przykład bakterie mlekowe, jadu kiełbasianego, tasiemca co oznacza.
 • Co to jest anormalny Definicja stan ciała, zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo przyjmuje krzyżówka.
 • Co to jest aglutynacja Definicja skupianie się i zlepianie komórek albo cząsteczek w środowisku płynnym, na przykład bakterii, pierwotniaków, krwinek, pod wpływem zawartych w nich ciał najlepszy.
 • Co to jest atmosfera Definicja atmosfera powłoka gazowa otaczająca ciało niebieskie przykłady.
 • Co to jest adenozynomonofosforan Definicja adenozynomonofosforan, AMP nukletyd posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP encyklopedia.
 • Co to jest azot amonowy Definicja azot amonowy azot występujący w wodzie albo ciekach w formie jonów amonowych (NH4+) albo wolnego amoniaku (NH3 jak działa.
 • Co to jest aglomerat Definicja aglomerat 1) wytwór aglomeracji;2) skała zbudowana z materiałów grubookruchowych połączonych popiołem wulkanicznym czy jest.
 • Co to jest autoekologia Definicja ekologii badający zależność organizmu od środowiska, gdzie organizm egzystuje, i stopień jego przystosowania do zmieniających się czynników tego środowiska pojęcie.
 • Co to jest agradacja Definicja agradacja mechanizm gromadzenia się osadu w zbiornikach wodnych wyjaśnienie.
 • Co to jest argon Definicja chemiczny zerowej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 18, masie atomowej 39.944 i gęstości 1.79 g·dm-3. Bezwonny, bezbarwny gaz szlachetny, cięższy od opis.
 • Co to jest ambrozja Definicja współżycia zwierzęcia i rośliny, na przykład grzybów i larw owadów pasożytujących w tkankach roślin wyższych albo grzybów niższych z termitami albo mrówkami informacje.
 • Co to jest andro Definicja andro- przedrostek w złożeniach: mężczyzna; męski, na przykład androgeny (męskie hormony płciowe co to jest.
 • Co to jest autotrofy Definicja samożywne przekształcające nieprzyswajalne albo trujące związki mineralne w formy dostępne dla ich życia i rozwoju. Produkują potrzebne im do życia substancje definicja.
 • Co to jest adenina Definicja adenina, A zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5 co znaczy.
 • Co to jest allotrofizacja Definicja allotrofizacja użyźnianie zbiornika wodnego substancjami organicznymi i nieorganicznymi (związki fosforu i azotu), zawartymi w wodach do niego wpływających słownik.
 • Co to jest areał osobniczy Definicja terytorium teren zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia znaczenie.
 • Co to jest amperogodzina Definicja jednostka ładunku elektrycznego (oznaczenie A·h) równa 3600 kulombów. Odpowiada to przepływowi prądu o natężeniu 1 ampera pośrodku 1 godziny (1 A·h = 3600 C czym jest.
 • Co to jest ameba Definicja należący do zarodziowych, okryty wyłącznie błoną komórkową, jedno- albo wielojądrowy, poruszający się dzięki nibynóżek i rozmnażający się poprzez podział. Jej co oznacza.
 • Co to jest analiza chemiczna Definicja badanie chemiczna mechanizm ustalania budowy związków chemicznych, opierający na badaniu jakościowym i ilościowym składu substancji krzyżówka.
 • Co to jest areometr Definicja areometr przyrząd do pomiaru gęstości cieczy albo procentowej zawartości rozpuszczonej w niej substancji. Jego działanie opiera się na prawie Archimedesa najlepszy.
 • Co to jest aberracja chromatyczna Definicja chromatyczna wada soczewek przejawiająca się wadą uzyskiwanych obrazów. Bazuje ona na tym, iż promienie różnych barw mają różne ogniskowe. Najkrótszą ogniskową przykłady.
 • Co to jest autotrofizm Definicja umiejętność organizmów roślinnych do przemiany substancji nieorganicznych (na przykład dwutlenku węgla, CO2 i wody - H2O) w konieczne do życia substancje encyklopedia.
 • Co to jest anomalia grawimetryczna Definicja grawimetryczna, anomalia siły ciężkości różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości jak działa.
 • Co to jest antarktyda Definicja kontynent o pow. ok. 14 mln km? znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, wokół bieguna południowego. Ze wszystkich stron oblewa go Ocean Południowy czy jest.
 • Co to jest autochory Definicja autochory rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię pojęcie.
 • Co to jest anhydryt Definicja związek chemiczny), gdzie kluczowym składnikiem jest siarczan wapnia o wzorze CaSO4. Pod wpływem wody przemienia się w gips, powiększając znacząco własną wyjaśnienie.
 • Co to jest alpaka Definicja nowe srebro) zawierający 45-70% miedzi, 8-28% niklu i 8-45% cynku. Wyróżnia się sporą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Stosuje się ją do opis.
 • Co to jest alkaloidy Definicja chemiczne (raczej pochodzenia roślinnego) o charakterze zasadowym, zawierające azot (chinina, kokaina, morfina, nikotyna) wbudowany najczęściej w pierścień informacje.
 • Co to jest aktywny Definicja czynny zdolny do reakcji chemicznej co to jest.
 • Co to jest australijska kraina Definicja kraina zoogeograficzna obejmująca region Australii, Tasmanii, Moluków, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i sąsiednie wyspy na Oceanie Spokojnym. Wchodzi w skład definicja.
 • Co to jest aldehyd mrówkowy Definicja formaldehyd związek organiczny o wzorze chemicznym H-CHO. Bezbarwny gaz nieco gęstszy od powietrza o duszącej woni. Stosuje się go jako środek dezynfekujący i co znaczy.
 • Co to jest alkoholomierz Definicja alkoholomierz, alkoholometr przyrząd do ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych słownik.
 • Co to jest amonifikacja Definicja mechanizm rozkładu azotowych substancji organicznych (białka, mocznika) pod wpływem licznych bakterii (Bacillus) i grzybów, w trakcie którego wydziela się znaczenie.
 • Co to jest absorpcja Definicja pochłaniania cieczy lub gazu poprzez ciała stałe, na przykład pochłanianie gazu poprzez węgiel drzewny. Używana jest w okresie produkcji kwasu siarkowego (VI czym jest.
 • Co to jest anomalia termiczna Definicja różnica pomiędzy zmierzoną temperaturą powietrza na danym obszarze a temperaturą normalną, ustaloną opierając się na długoletnich pomiarów przez jej co oznacza.
 • Co to jest atom Definicja z dodatnio naładowanego jądra, zawierającego protony i neutrony, i z powłok elektronowych. Stanowi najmniejszą część pierwiastka chemicznego. Rozmiary atomu są krzyżówka.
 • Co to jest aerobionty Definicja organizmy żyjące i rozwijające się w obecności tlenu atmosferycznego. Do bezwzględnych tlenowców należą bakterie nitryfikacyjne, Azotobacter, bakterie octowe najlepszy.
 • Co to jest alabaster Definicja alabaster odmiana gipsu użytkowana jako materiał do wyrobu elementów ozdobnych, na przykład w rzeźbiarstwie przykłady.
 • Co to jest antybiotyk Definicja substancja produkowana poprzez nie wszystkie bakterie i grzyby, która wstrzymuje mechanizmy życiowe u innych drobnoustrojów, tym samym powodując ich zgon encyklopedia.
 • Co to jest alergeny Definicja chemiczne albo białka, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię. Dostają się do organizmu samorzutnie poprzez kontakt, dotyk, wdychanie, a również jak działa.
 • Co to jest azot azotynowy Definicja azot azotynowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotynowych (NO2 czy jest.
 • Co to jest acydofilie Definicja organizmy żyjące w kwaśnych glebach albo wodach (o odczynie pH poniżej 7), gdzie mają optymalne warunki rozwoju. Należą do nich nieliczne rośliny, zwane pojęcie.
 • Co to jest aktywność słoneczna Definicja zespół zjawisk na Słońcu (plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, promieniowanie w dziedzinie fal radiowych), których natężenie wymienia się cyklicznie w wyjaśnienie.
 • Co to jest asymilowanie Definicja przyswajanie mechanizm pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na opis.
 • Co to jest awifauna Definicja awifauna ogół gatunków ptaków zasiedlających określony region, na przykład awifauna Tatr informacje.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza masowa Definicja promieniotwórcza masowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy źródła promieniotwórczego. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg/kg, a pozaukładową co to jest.
 • Co to jest awitaminoza Definicja zaburzenie czynności organizmu wywołane niedoborem witamin. Na przykład niedobór witaminy A wywołuje kurzą ślepotę, spowodowaną zmianami w rogówce oka i definicja.
 • Co to jest aromorfoza Definicja osiągnięcie poprzez szereg organizmów ustalonych zespołów cech, które podnoszą ich organizacje i czynności życiowe na nowy znacząco wyższy poziom np co znaczy.
 • Co to jest antybioza Definicja eliminacji jednych organizmów (gatunków) poprzez inne, które bazuje na wytworzeniu poprzez jedne organizmy substancji wstrzymujących mechanizmy życiowe u słownik.
 • Co to jest amplituda Definicja największa wartość wychylenia wielkości zmieniającej się okresowo, na przykład największe odchylenie wahadła od położenia równowagi, największa wartość prądu znaczenie.
 • Co to jest aneroid Definicja przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną czym jest.
 • Co to jest antyseptyki Definicja antyseptyki związki chemiczne o działaniu bakteriobójczym, nieszkodliwe dla chronionego organizmu co oznacza.
 • Co to jest alkohol Definicja organiczny, zawierający jedną albo więcej grup wodorotlenowych OH niezależnie od fenoli. To są ciecze, wyższe zaś są ciałami stałymi. Z kwasami tworzą estry, a krzyżówka.
 • Co to jest aktywność biologiczna gleby Definicja aktywność biologiczna gleby miara ilości mikroorganizmów w 1 g gleby albo ilości dwutlenku węgla wydzielonego w jednostce czasu najlepszy.
 • Co to jest arktyczna kraina Definicja obszar zoogeograficzny obejmujący region Morza Arktycznego i płn. części Eurazji i Ameryki Płn. po koło podbiegunowe. Warunki klimatyczne, jest to długie przykłady.
 • Co to jest atmosfery cyrkulacja ogólna Definicja cyrkulacja ogólna przemieszczanie się mas powietrza atmosferze Ziem i wywołany tymi ruchami przepływ i wymianę różnych form energii o zasięgu planetarnym encyklopedia.
 • Co to jest acydofity Definicja acydofity rośliny żyjące w kwaśnym środowisku jak działa.
 • Co to jest antygeny Definicja białkowe powodujące stworzenie przeciwciał w organizmie. Pod względem chemicznym antygeny mogą być białkami, polisacharydami i połączeniami glikolipidowymi czy jest.
 • Co to jest amperomierz Definicja amperomierz przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego w amperach; włączany jest szeregowo w obwód elektryczny pojęcie.
 • Co to jest abiogeneza Definicja abiogeneza spontaniczne powstawanie obiektów żywych z materii nieożywionej; samorództwo wyjaśnienie.
 • Co to jest asymilacja Definicja przyswajanie i przemiana prostych związków chemicznych pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu. Rośliny samożywne pobierają ze środowiska tlen opis.
 • Co to jest aphelium Definicja aphelium pkt. orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego, na przykład planety, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Słońca, położonego w ognisku elipsy informacje.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza objętościowa Definicja promieniotwórcza objętościowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki objętości. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-3, a pozaukładową - 1 Ci·cm-3 co to jest.
 • Co to jest agar-agar Definicja substancja uzyskiwana z krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów definicja.
 • Co to jest anion Definicja ujemnym. Stanowi go atom (albo ekipa atomów), gdzie występuje nadwyżka ładunku ujemnego, na przykład jon chlorowy Cl-, jon siarczanowy SO42- itp co znaczy.
 • Co to jest aberracja sferyczna Definicja wada soczewki, której poszczególne strefy mają różne ogniska. Jeśli pada na soczewkę wiązka monochromatyczna promieni równoległych, to dla promieni leżących słownik.
 • Co to jest abiotyczna sfera Definicja abiotyczna sfera całokształt warunków fizycznych (na przykład klimat – temp., światło) i chemicznych (na przykład gleba, woda) siedliska znaczenie.
 • Co to jest aktywowanie Definicja aktywowanie wzmaganie albo pobudzanie do działania substancji chemicznych albo cząstek materii czym jest.
 • Co to jest aglomeracja Definicja mechanizm łączenia się drobnych ziaren stałej substancji w bryłki w trakcie prasowania albo spiekania. Bazuje on na nadtopieniu powierzchni sproszkowanych albo co oznacza.
 • Co to jest apatyt Definicja użytkowany do otrzymywania nawozu fosforowego, tak zwany superfosfatu. Kluczowym jego składnikiem jest fosforan wapnia. Nawozy fosforowe są fundamentalnym krzyżówka.
 • Co to jest arboretum Definicja arboretum teren z uprawą różnych gatunków drzew i krzewów, wydzielony w szczególności dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych, na przykład ogrody botaniczne najlepszy.
 • Co to jest A Definicja A, adenina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5 przykłady.
 • Co to jest aklimatyzacja Definicja mechanizm adaptacji organizmu żywego do zmiennych warunków środowiskowych, na przykład niskich temperatur, niskiego ciśnienia, dużej albo małej wilgotności. W encyklopedia.
 • Co to jest aglomeracja miejska Definicja spore skupisko ludności i zabudowy na niewielkim obszarze, cechujące się zgrupowaniem miejsc pracy, usług i handlu. W skład aglomeracji wchodzi śródmieście i jak działa.
 • Co to jest antropizacja środowiska przyrodniczego Definicja antropizacja środowiska przyrodniczego mechanizmy i konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, na przykład uprzemysłowienie, postęp miast czy jest.
 • Co to jest anabolizm Definicja syntezy składników ustrojowych w przemianie materii organizmu. Przetworzenie substancji, uzyskanych poprzez organizm z zewnątrz, na związki chemiczne pojęcie.
 • Co to jest aparat destylacyjny Definicja urządzenie użytkowane w procesie destylacji mieszaniny jednorodnej, jest to rozdzielania mieszaniny dwóch albo więcej cieczy o różnych temperaturach wrzenia wyjaśnienie.
 • Co to jest arbitralny Definicja arbitralny przyjęty bez uzasadnienia, na przykład wybór jednostki długości 1 m opis.
 • Co to jest aceton Definicja związek chemiczny o wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm informacje.
 • Co to jest antymon Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 51 i masie atomowej 121.7. Występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej co to jest.
 • Co to jest autogamia Definicja rozmnażania płciowego przez zygoty powstałe z gamet, pochodzących od jednego organizmu, na przykład przez samozapylenie. Gamety mogą być niezróżnicowane definicja.
 • Co to jest autoklaw Definicja metalowy hermetycznie zamykany i ogrzewany, poświęcony do przeprowadzania reakcji chemicznych w podwyższonym ciśnieniu (ponad atmosfery) i temp co znaczy.
 • Co to jest aberracja chromosomowa Definicja chromosomowa strukturalna zmiana chromosomów wywołująca zmiany dziedziczne cech organizmu. Występuje spontanicznie lub w rezultacie działania mutagenów, na słownik.
 • Co to jest atawizm Definicja się cech genetycznych występujących u bardzo odległych przodków po okresie ich nieobecności w wcześniejszych pokoleniach. Może do niego dojść w razie zgodności znaczenie.
 • Co to jest algi Definicja rośliny plechowe występujące raczej w wodach morskich i słodkich. Np. glony morskie: morszczyn, sałata morska, krasnorosty - widlik, żebrowiec krnisty czym jest.
 • Co to jest azbest Definicja minerałów krzemianowych, tworzących włókna cechujące się sporą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i co oznacza.
 • Co to jest atol Definicja atol wyspa koralowa w kształcie ciągłego albo przerywanego pierścienia otaczająca zbiornik wody, zwany laguną. Występują na Oceanie Spokojnym krzyżówka.
 • Co to jest aerostatyka Definicja mechaniki płynów zajmujący się badaniem praw równowagi gazu (prawo Boyle'a-Mariote'a) i równowagą ciał pozostających w spoczynku (albo poruszających się z najlepszy.
 • Co to jest agroekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem współzależności pomiędzy organizmami w uprawach rolniczych, ogrodniczych, warzywniczych a środowiskiem ich rozwoju. Bada wpływ przykłady.
 • Co to jest anomalia magnetyczna Definicja magnetyczna lokalne odstępstwo, wyrażone różnicą pomiędzy zmierzonym kierunkiem i natężeniem pola magnetycznego na danym obszarze a jego wartościami ustalonymi encyklopedia.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja SŁOWNIK Anomalia Magnetyczna, Agroekologia, Aerostatyka, Atol, Azbest, Algi, Atawizm, Aberracja Chromosomowa, Autoklaw, Autogamia, Antymon, Aceton, Arbitralny, Aparat co to znaczy.

Słownik Definicja Anomalia Magnetyczna, Agroekologia, Aerostatyka, Atol co to jest.