Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton, Abysopelagial, Absorpcja, Absorbent, Abrazja.
adenozynomonofosforan co to jest

Definicje fizyka na A

 • Co to jest adenozynotrifosforan Definicja adenozynotrifosforan, ATP nukleotyd posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z co to jest.
 • Co to jest adsorpcja Definicja gromadzenia się cienkiej warstwy płynu na powierzchni ciała stałego, który bazuje na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek płynu poprzez cząstki ciała stałego definicja.
 • Co to jest adult Definicja adult dojrzały osobnik zdolny do rozrodu, na przykład imago u owadów co znaczy.
 • Co to jest aerostatyka Definicja mechaniki płynów zajmujący się badaniem praw równowagi gazu (prawo Boyle'a-Mariote'a) i równowagą ciał pozostających w spoczynku (albo poruszających się z słownik.
 • Co to jest aerozol Definicja utworzony w rezultacie rozproszenia ciał stałych albo cieczy w ośrodku gazowym, na przykład perfumy w aerozolu, mgła. Powszechnie użytkowane aerozole zawierają znaczenie.
 • Co to jest agar Definicja substancja uzyskiwana z krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów czym jest.
 • Co to jest agat Definicja odmiana chalcedonu o budowie wstęgowej, będący uwodnionym tlenkiem krzemu SiO2. Stosuje się go w jubilerstwie (jako kamienie półszlachetne) i w mechanice co to jest.
 • Co to jest aglomeracja Definicja mechanizm łączenia się drobnych ziaren stałej substancji w bryłki w trakcie prasowania albo spiekania. Bazuje on na nadtopieniu powierzchni sproszkowanych albo definicja.
 • Co to jest aglomeracja miejska Definicja spore skupisko ludności i zabudowy na niewielkim obszarze, cechujące się zgrupowaniem miejsc pracy, usług i handlu. W skład aglomeracji wchodzi śródmieście i co znaczy.
 • Co to jest aglomerat Definicja aglomerat 1) wytwór aglomeracji;2) skała zbudowana z materiałów grubookruchowych połączonych popiołem wulkanicznym słownik.
 • Co to jest aglutynacja Definicja skupianie się i zlepianie komórek albo cząsteczek w środowisku płynnym, na przykład bakterii, pierwotniaków, krwinek, pod wpływem zawartych w nich ciał znaczenie.
 • Co to jest agregacja roślinna Definicja agregacja roślinna skupisko roślin tego samego gatunku czym jest.
 • Co to jest agrochemia Definicja agrochemia, chemia rolna edukacja zajmująca się badaniem żyzności gleby, planowaniem roślin uprawnych i zagadnieniami nawozów i nawożenia co to jest.
 • Co to jest agroekologia, ekologia rolnicza Definicja ekologia rolnicza edukacja badająca współzależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych i wpływ na te współzależności zmian środowiska wskutek zabiegów definicja.
 • Co to jest agroekosystem Definicja zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych ukształtowany w rezultacie działalności człowieka w ustalonych czynnikach abiotycznych, jest to gleby, wody co znaczy.
 • Co to jest agrotechnika Definicja całokształt środków i metod użytkowanych w celu podniesienia plonu roślin uprawnych. W zakres agrotechniki wchodzą następujące działania: przygotowanie i słownik.
 • Co to jest akaracydy Definicja chemiczne, zawierające raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom. Zaletą akarycydów jest ich wysoka skuteczność w relacji do znaczenie.
 • Co to jest akarycydy Definicja akarycydy środki chemiczne, zawierające raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom czym jest.
 • Co to jest Alternatywna Nagroda Nobla, Right Livelihood Award Definicja Nagroda Nobla, Right Livelihood Award nagroda przyznawana corocznie osobom i organizacjom przyczyniającym się do rozwiązania głownych problemów ludzkości co to jest.
 • Co to jest aklimatyzacja Definicja mechanizm adaptacji organizmu żywego do zmiennych warunków środowiskowych, na przykład niskich temperatur, niskiego ciśnienia, dużej albo małej wilgotności. W definicja.
 • Co to jest aktywność biologiczna gleby Definicja aktywność biologiczna gleby miara ilości mikroorganizmów w 1 g gleby albo ilości dwutlenku węgla wydzielonego w jednostce czasu co znaczy.
 • Co to jest aktywność chemiczna Definicja umiejętności substancji do intensywnego oddziaływania względem wodoru (pomiar potencjału standardowego). Tak powstał szereg spektrochemiczny metali słownik.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza masowa Definicja promieniotwórcza masowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy źródła promieniotwórczego. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg/kg, a pozaukładową znaczenie.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza objętościowa Definicja promieniotwórcza objętościowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki objętości. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-3, a pozaukładową - 1 Ci·cm-3 czym jest.
 • Co to jest aktywność słoneczna Definicja zespół zjawisk na Słońcu (plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, promieniowanie w dziedzinie fal radiowych), których natężenie wymienia się cyklicznie w co to jest.
 • Co to jest akumulacja osadów Definicja mechanizm gromadzenia się materiału skalnego albo organicznego na powierzchni lądów albo w basenach wodnych, zachodzący pod wpływem działania wody, wiatru definicja.
 • Co to jest akumulator Definicja urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w formie energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo galwaniczne. Doprowadzona z zewnątrz energia co znaczy.
 • Co to jest akwen Definicja ustalenie zaznaczonych obszarów wodnych, na przykład morza, zatoki, jeziora i tym podobne Na przykład akwenami portowymi są wodne części w porcie: reda, kanały słownik.
 • Co to jest alabaster Definicja alabaster odmiana gipsu użytkowana jako materiał do wyrobu elementów ozdobnych, na przykład w rzeźbiarstwie znaczenie.
 • Co to jest amfibie Definicja amfibie zwierzęta przystosowane do życia w środowisku wodnym i lądowym albo żyjące w momencie larwalnym w wodzie, a w momencie dorosłym - na lądzie czym jest.
 • Co to jest albedo Definicja ilości energii promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię, na przykład albedo dla Ziemi wynosi około 49%. Część co to jest.
 • Co to jest albuminy Definicja albuminy ekipa białek prostych (raczej zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie. Występują w osoczu krwi, w mleku, w ziarnach przenicy i żyta definicja.
 • Co to jest aldehyd mrówkowy Definicja formaldehyd związek organiczny o wzorze chemicznym H-CHO. Bezbarwny gaz nieco gęstszy od powietrza o duszącej woni. Stosuje się go jako środek dezynfekujący i co znaczy.
 • Co to jest alergeny Definicja chemiczne albo białka, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię. Dostają się do organizmu samorzutnie poprzez kontakt, dotyk, wdychanie, a również słownik.
 • Co to jest alergia Definicja reakcja ustroju na działanie ustalonych substancji znajdujących się w powietrzu, pokarmach, lekach. Alergeny indukują stworzenie swoistych przeciwciał znaczenie.
 • Co to jest algi Definicja rośliny plechowe występujące raczej w wodach morskich i słodkich. Np. glony morskie: morszczyn, sałata morska, krasnorosty - widlik, żebrowiec krnisty czym jest.
 • Co to jest alkaloidy Definicja chemiczne (raczej pochodzenia roślinnego) o charakterze zasadowym, zawierające azot (chinina, kokaina, morfina, nikotyna) wbudowany najczęściej w pierścień co to jest.
 • Co to jest alkohol Definicja organiczny, zawierający jedną albo więcej grup wodorotlenowych OH niezależnie od fenoli. To są ciecze, wyższe zaś są ciałami stałymi. Z kwasami tworzą estry, a definicja.
 • Co to jest alkohol etylowy Definicja alkohol etylowy związek chemiczny o wzorze C2H5OH. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, pozyskiwana poprzez fermentację skrobi albo cukru co znaczy.
 • Co to jest allele Definicja tego samego genu. Zajmują to samo miejsce w homologicznych chromosomach, a powodują odmienne wykształcenie się tej samej cechy. W komórkach ciała (somatycznych słownik.
 • Co to jest allochoria Definicja rozprzestrzenianie się zarodników, nasion i owoców roślin przy udziale wiatru, wody, zwierząt i człowieka. Na przykład nasiona sosny, klonu, mniszka znaczenie.
 • Co to jest amfibionty, amfibiotyczne organizmy Definicja amfibiotyczne organizmy zwierzęta przystosowane do życia w środowisku lądowym i wodnym. Przykładami są na przykład foki i krokodyle, lecz także gatunki czym jest.
 • Co to jest aminokwasy Definicja organiczne zawierające w cząsteczce grupę karboksylową (-COOH) i grupę aminową (-NH2). Aminokwasy połączone wiązaniami peptydowymi stanowią materiał budowlany co to jest.
 • Co to jest aminy Definicja związków organicznych (pochodnych amoniaku), które zbudowane są z gatunku aminowej (-NH2) (tak zwany aminy 1° albo podstawiane ekipy =NH(2°) i N(3°)) i z definicja.
 • Co to jest amoniak Definicja chemiczny o wzorze sumarycznym NH3. Powstaje w procesie rozpadu aminokwasów, bo zawierające azot ekipy aminowe są odłączane od reszty cząsteczki (deaminacja) i co znaczy.
 • Co to jest amonifikacja Definicja mechanizm rozkładu azotowych substancji organicznych (białka, mocznika) pod wpływem licznych bakterii (Bacillus) i grzybów, w trakcie którego wydziela się słownik.
 • Co to jest AMP Definicja adenozynomonofosforan nukletyd posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP znaczenie.
 • Co to jest amper Definicja natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. Natężenie prądu elektrycznego równe jest jednemu amperowi, jeśli pośrodku jednej sekundy poprzez poprzeczny czym jest.
 • Co to jest anabolizm Definicja syntezy składników ustrojowych w przemianie materii organizmu. Przetworzenie substancji, uzyskanych poprzez organizm z zewnątrz, na związki chemiczne co to jest.
 • Co to jest analiza chemiczna jakościowa Definicja badanie chemiczna jakościowa wykrywanie albo identyfikacja składników, na przykład jonów, cząstek definicja.
 • Co to jest analiza wagowa Definicja badanie wagowa sposób analizy oparty na przeprowadzaniu reakcji tworzenia osadów, które są suszone i ważone dzięki wag analitycznych co znaczy.
 • Co to jest anatomia Definicja budowie wewnętrznej organizmu, której obiektem jest położenie i kształty narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy danych struktur, badanie słownik.
 • Co to jest anemochoria Definicja rozsiewanie nasion, zarodników i owoców poprzez wiatr. Rozsiewane nasiona zazwyczaj wyposażone są w aparaty lotne, na przykład błoniaste włoski, skrzydełka znaczenie.
 • Co to jest anhydryt Definicja związek chemiczny), gdzie kluczowym składnikiem jest siarczan wapnia o wzorze CaSO4. Pod wpływem wody przemienia się w gips, powiększając znacząco własną czym jest.
 • Co to jest anion Definicja ujemnym. Stanowi go atom (albo ekipa atomów), gdzie występuje nadwyżka ładunku ujemnego, na przykład jon chlorowy Cl-, jon siarczanowy SO42- itp co to jest.
 • Co to jest anizo Definicja w złożeniach: nierówny, anizotropia (zależność własności fizycznych ciała - na przykład optycznych, elektrycznych - od ustalonego w nim kierunku definicja.
 • Co to jest anoda Definicja o dodatnim potencjale w procesie elektrolizy; połączona jest z dodatnim biegunem źródła prądu i odprowadza ujemne nośniki prądu z obszaru międzyelektrodowego;2 co znaczy.
 • Co to jest anomalia grawimetryczna Definicja grawimetryczna, anomalia siły ciężkości różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości słownik.
 • Co to jest anomalia magnetyczna Definicja magnetyczna lokalne odstępstwo, wyrażone różnicą pomiędzy zmierzonym kierunkiem i natężeniem pola magnetycznego na danym obszarze a jego wartościami ustalonymi znaczenie.
 • Co to jest anomalia siły ciężkości Definicja ciężkości, anomalia grawimetryczna różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości czym jest.
 • Co to jest anomalny Definicja stan ciała, zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo przyjmuje co to jest.
 • Co to jest antarktyda Definicja kontynent o pow. ok. 14 mln km? znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, wokół bieguna południowego. Ze wszystkich stron oblewa go Ocean Południowy definicja.
 • Co to jest antropofity Definicja synantropijne organizmy organizmy zwierzęce i roślinne występujące w siedliskach ludzkich albo w ich pobliżu, gdzie mają sprzyjające warunki do życia, takie co znaczy.
 • Co to jest adenozynodifosforan (ADP) Definicja ADP) nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP zbudowana jest z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych. Powstaje w słownik.
 • Co to jest antropopresja Definicja różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Rozwój naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego. Nie znaczenie.
 • Co to jest antroposfera Definicja antroposfera sfera kuli ziemskiej (część biosfery), gdzie żyje człowiek czym jest.
 • Co to jest antybiotyk Definicja substancja produkowana poprzez nie wszystkie bakterie i grzyby, która wstrzymuje mechanizmy życiowe u innych drobnoustrojów, tym samym powodując ich zgon co to jest.
 • Co to jest antybioza Definicja eliminacji jednych organizmów (gatunków) poprzez inne, które bazuje na wytworzeniu poprzez jedne organizmy substancji wstrzymujących mechanizmy życiowe u definicja.
 • Co to jest antygeny Definicja białkowe powodujące stworzenie przeciwciał w organizmie. Pod względem chemicznym antygeny mogą być białkami, polisacharydami i połączeniami glikolipidowymi co znaczy.
 • Co to jest antymon Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 51 i masie atomowej 121.7. Występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej słownik.
 • Co to jest antytoksyny Definicja antytoksyny przeciwciała produkowane poprzez układ odpornościowy w reakcji na obecność toksyny bakteryjnej znaczenie.
 • Co to jest antywitaminy Definicja substancje działające przeciwstawnie albo rozkładające witaminy. Stosuje się je niekiedy w leczeniu nowotworów. Działanie witaminy D redukują proteiny zawarte czym jest.
 • Co to jest aparatura Definicja przyrządów, narzędzi i instrumentów poświęcony do wykonania ustalonych prac albo badań, na przykład w jej skład mogą wchodzić woltomierze, amperomierze co to jest.
 • Co to jest apogeum Definicja apogeum pkt. orbity okołoziemskiej ciała niebieskiego, na przykład Księżyca, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi definicja.
 • Co to jest ar Definicja ar jednostka pola powierzchni równa stu metrom kwadratowym (1 a = 100 m2 co znaczy.
 • Co to jest arbitralny Definicja arbitralny przyjęty bez uzasadnienia, na przykład wybór jednostki długości 1 m słownik.
 • Co to jest areał osobniczy Definicja terytorium teren zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia znaczenie.
 • Co to jest areometr Definicja areometr przyrząd do pomiaru gęstości cieczy albo procentowej zawartości rozpuszczonej w niej substancji. Jego działanie opiera się na prawie Archimedesa czym jest.
 • Co to jest argon Definicja chemiczny zerowej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 18, masie atomowej 39.944 i gęstości 1.79 g·dm-3. Bezwonny, bezbarwny gaz szlachetny, cięższy od co to jest.
 • Co to jest arktyczna kraina Definicja obszar zoogeograficzny obejmujący region Morza Arktycznego i płn. części Eurazji i Ameryki Płn. po koło podbiegunowe. Warunki klimatyczne, jest to długie definicja.
 • Co to jest arktyczna roślinność Definicja roślinność roślinność strefy polarnej, poza arktyczną granicą lasu. Negatywne warunki siedliskowe wywołują, że jest ona uboga i przystosowana do surowego co znaczy.
 • Co to jest Arktyka Definicja związany z północnym biegunem Ziemi, w którego skład wchodzą:1) Morze Arktyczne;1) wyspy (Wrangla, Nowosyberyjrskie, De Longa, Ziemia Północna, Nowa Ziemia słownik.
 • Co to jest arsen Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch znaczenie.
 • Co to jest artezyjskie wody Definicja rodzaj wody podziemnej o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym położonej pomiędzy dwiema warstwami skał nieprzepuszczalnych. Po przebiciu skały w warstwie czym jest.
 • Co to jest As Definicja pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch co to jest.
 • Co to jest asfalt Definicja przeróbki ropy naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów o konsystencji stałej albo półtłustej, barwy czarnej albo ciemnobrązowej;2) skała osadowa powstała definicja.
 • Co to jest asocjacja roślinna Definicja zbiorowisko roślin wyróżniające się swoistymi właściwościami ekologicznymi. W jego skład wchodzą charakterystyczne gatunki roślin wyodrębniające się pod co znaczy.
 • Co to jest asymilacja Definicja przyswajanie i przemiana prostych związków chemicznych pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu. Rośliny samożywne pobierają ze środowiska tlen słownik.
 • Co to jest atmosfery cyrkulacja ogólna Definicja cyrkulacja ogólna przemieszczanie się mas powietrza atmosferze Ziem i wywołany tymi ruchami przepływ i wymianę różnych form energii o zasięgu planetarnym znaczenie.
 • Co to jest atom Definicja z dodatnio naładowanego jądra, zawierającego protony i neutrony, i z powłok elektronowych. Stanowi najmniejszą część pierwiastka chemicznego. Rozmiary atomu są czym jest.
 • Co to jest australijska kraina Definicja kraina zoogeograficzna obejmująca region Australii, Tasmanii, Moluków, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i sąsiednie wyspy na Oceanie Spokojnym. Wchodzi w skład co to jest.
 • Co to jest autekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem zależności pomiędzy organizmem (gatunkiem) a środowiskiem, jest to wyjaśnieniem systemów oddziaływania organizmu na otoczenie i definicja.
 • Co to jest autoekologia Definicja ekologii badający zależność organizmu od środowiska, gdzie organizm egzystuje, i stopień jego przystosowania do zmieniających się czynników tego środowiska co znaczy.
 • Co to jest autogamia Definicja rozmnażania płciowego przez zygoty powstałe z gamet, pochodzących od jednego organizmu, na przykład przez samozapylenie. Gamety mogą być niezróżnicowane słownik.
 • Co to jest autotrofy Definicja samożywne przekształcające nieprzyswajalne albo trujące związki mineralne w formy dostępne dla ich życia i rozwoju. Produkują potrzebne im do życia substancje znaczenie.
 • Co to jest awitaminoza Definicja zaburzenie czynności organizmu wywołane niedoborem witamin. Na przykład niedobór witaminy A wywołuje kurzą ślepotę, spowodowaną zmianami w rogówce oka i czym jest.
 • Co to jest azot Definicja chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku co to jest.
 • Co to jest azotany Definicja sole kwasu azotowego (MeNO3). Substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o mocnych własnościach utleniających. Stosuje się je jako nawozy azotowe, środki definicja.
 • Co to jest azotniak Definicja sztuczny, zawierający 19-23% N, otrzymywany w rezultacie działania azotu atmosferycznego na karbid (CaC2) w wysokiej temp.. Kluczowym jego składnikiem jest co znaczy.
 • Co to jest atmofile Definicja atmofile organizmy żywe wymagające do rozwoju dużej wilgotności powietrza słownik.
 • Co to jest akrotermy Definicja akrotermy gorące źródła wody (50-70°C), gdzie żyją nieliczne gatunki okrzemek, zielenic i sinic znaczenie.
 • Co to jest agradacja Definicja agradacja mechanizm gromadzenia się osadu w zbiornikach wodnych czym jest.
 • Co to jest aktywator Definicja aktywator substancja stosowana dla powiększenia efektywności katalizatora i jego selektywności. Nie katalizuje danej reakcji co to jest.
 • Co to jest auksyny Definicja auksyny hormony wzrostu roślin (fitohormony) produkowane w stożkach wzrostu pędów i korzeni definicja.
 • Co to jest astatyzm Definicja astatyzm zmienność warunków środowiskowych co znaczy.
 • Co to jest autochory Definicja autochory rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię słownik.
 • Co to jest aktywowanie Definicja aktywowanie wzmaganie albo pobudzanie do działania substancji chemicznych albo cząstek materii znaczenie.
 • Co to jest abysal Definicja przydenna wód oceanicznych, leżąca poniżej wzniesienia kontynentalnego na głębokości od 4000 do 10 000 m. Panuje w niej ciemność, niska temp. (3°C) i wysokie czym jest.
 • Co to jest aerobionty Definicja organizmy żyjące i rozwijające się w obecności tlenu atmosferycznego. Do bezwzględnych tlenowców należą bakterie nitryfikacyjne, Azotobacter, bakterie octowe co to jest.
 • Co to jest acydofoby Definicja acydofoby organizmy roślinne i zwierzęce preferujące środowisko wapienne definicja.
 • Co to jest absorber Definicja aparat użytkowany do oczyszczania gazów, cieczy i ciał stałych. Oddzielanie zanieczyszczeń dzieje się w rozpylonej cieczy, do której wprowadza się na przykład co znaczy.
 • Co to jest adaptacja morfologiczno-anatomiczna Definicja morfologiczno-anatomiczna przystosowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej organizmu w celu umożliwienia mu życia w istniejącym środowisku, na przykład słownik.
 • Co to jest aktywny Definicja czynny zdolny do reakcji chemicznej znaczenie.
 • Co to jest aparat destylacyjny Definicja urządzenie użytkowane w procesie destylacji mieszaniny jednorodnej, jest to rozdzielania mieszaniny dwóch albo więcej cieczy o różnych temperaturach wrzenia czym jest.
 • Co to jest Al Definicja pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło co to jest.
 • Co to jest Ag Definicja pierwiastek pierwszej ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 47, masie atomowej 107.87 i gęstości = 10.5 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 963.93°C, a wrze w definicja.
 • Co to jest autotomia Definicja umiejętność nie wszystkich zwierząt do odrzucenia części własnego ciała pod wpływem niebezpieczeństwa albo pogarszających się warunków środowiska. Część ta po co znaczy.
 • Co to jest ambrozja Definicja współżycia zwierzęcia i rośliny, na przykład grzybów i larw owadów pasożytujących w tkankach roślin wyższych albo grzybów niższych z termitami albo mrówkami słownik.
 • Co to jest ambi Definicja ambi- przedrostek w złożeniach: obu-; obustronnie, na przykład ambiwalentny (dwuwartościowy znaczenie.
 • Co to jest allo Definicja allo- przedrostek w złożeniach: inny; różny, na przykład allometryczny przyrost (nierównomierne tempo wzrostu różnych części ciała w okresie rozwoju organizmu czym jest.
 • Co to jest anemometr Definicja anemometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru i obserwacji jego kierunku co to jest.
 • Co to jest antropogeniczny Definicja antropogeniczny spowodowany, powodowany poprzez człowieka definicja.
 • Co to jest autoliza Definicja autoliza samohydroliza, samotrawienie komórek i tkanek obumierających wskutek działania enzymów wewnątrzkomórkowych. Zachodzi na przykład w chorobie wrzodowej co znaczy.
 • Co to jest autochton Definicja autochton członek rdzennej ludności zamieszkującej od wielu pokoleń określony region słownik.
 • Co to jest acydofity Definicja acydofity rośliny żyjące w kwaśnym środowisku znaczenie.
 • Co to jest anomalia termiczna Definicja różnica pomiędzy zmierzoną temperaturą powietrza na danym obszarze a temperaturą normalną, ustaloną opierając się na długoletnich pomiarów przez jej czym jest.
 • Co to jest aspirator Definicja stosowany w odprowadzaniu zgromadzonego powietrza, innego gazu albo cieczy z określonej przestrzeni, na przykład z ciała ludzkiego lub pomieszczenia. Działa na co to jest.
 • Co to jest akwedukt Definicja akwedukt wodociąg w formie otwartego koryta, gdzie wykorzystuje się spadek terenu do rozprowadzania wody od źródła definicja.
 • Co to jest algicyd Definicja algicyd środek do zwalczania glonów i hamujący ich przyrost użytkowany w oczkach wodnych. Nie zawiera chloru i metali ciężkich co znaczy.
 • Co to jest alkoholometr Definicja alkoholometr, alkoholomierz przyrząd do ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych słownik.
 • Co to jest amorficzne Definicja bezpostaciowe termin użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na znaczenie.
 • Co to jest analiza chemiczna ilościowa Definicja badanie chemiczna ilościowa oznaczanie zawartości składników chemicznych czym jest.
 • Co to jest apatyt Definicja użytkowany do otrzymywania nawozu fosforowego, tak zwany superfosfatu. Kluczowym jego składnikiem jest fosforan wapnia. Nawozy fosforowe są fundamentalnym co to jest.
 • Co to jest alfa Definicja alfa, cząstka alfa jądro atomu helu zbudowane z dwóch protonów i dwóch neutronów. Emitowana w rezultacie rozpadu promieniotwórczego definicja.
 • Co to jest analiza Definicja badanie myślowe badanie cech przedmiotów albo struktury czegoś i wzajemnych związków pomiędzy nimi co znaczy.
 • Co to jest autotrofizacja Definicja autotrofizacja stopniowe użyźnianie zbiornika wodnego w rezultacie dużej intensywności mechanizmów biologicznych w nim zachodzących słownik.
 • Co to jest alkoholomierz Definicja alkoholomierz, alkoholometr przyrząd do ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych znaczenie.
 • Co to jest A Definicja A, adenina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5 czym jest.
 • Co to jest awifauna Definicja awifauna ogół gatunków ptaków zasiedlających określony region, na przykład awifauna Tatr co to jest.
 • Co to jest andro Definicja andro- przedrostek w złożeniach: mężczyzna; męski, na przykład androgeny (męskie hormony płciowe definicja.
 • Co to jest autoklaw Definicja metalowy hermetycznie zamykany i ogrzewany, poświęcony do przeprowadzania reakcji chemicznych w podwyższonym ciśnieniu (ponad atmosfery) i temp co znaczy.
 • Co to jest azot azotanowy Definicja azot azotanowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotanowych (NO3 słownik.
 • Co to jest azot azotynowy Definicja azot azotynowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotynowych (NO2 znaczenie.
 • Co to jest analiza objętościowa Definicja badanie objętościowa sposób analizy, który bazuje na stałym miareczkowaniu roztworami o znanym stężeniu czym jest.
 • Co to jest autotrofizm Definicja umiejętność organizmów roślinnych do przemiany substancji nieorganicznych (na przykład dwutlenku węgla, CO2 i wody - H2O) w konieczne do życia substancje co to jest.
 • Co to jest agar-agar Definicja substancja uzyskiwana z krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów definicja.
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza powierzchniowa Definicja promieniotwórcza powierzchniowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki powierzchni. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-2, a pozaukładową - 1 Ci·cm co znaczy.
 • Co to jest aberracja chromosomowa Definicja chromosomowa strukturalna zmiana chromosomów wywołująca zmiany dziedziczne cech organizmu. Występuje spontanicznie lub w rezultacie działania mutagenów, na słownik.
 • Co to jest allotrofizacja Definicja allotrofizacja użyźnianie zbiornika wodnego substancjami organicznymi i nieorganicznymi (związki fosforu i azotu), zawartymi w wodach do niego wpływających znaczenie.
 • Co to jest antropogenizacja Definicja antropogenizacja wpływ człowieka i jego działalności na kształtowanie i przekształcanie przyrody czym jest.
 • Co to jest antropologia Definicja antropologia edukacja o zmienności cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w zależności od czasu rozwoju ludzkości i wpływu warunków środowiska co to jest.
 • Co to jest atmofilne pierwiastki Definicja pierwiastki pierwiastki o dużej lotności (występują jako gazy) albo dające z tlenem związki łatwo lotne, na przykład CO2. Gromadzą się w atmosferze. Należą tu definicja.
 • Co to jest atraktant Definicja fizyczny albo chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo kwiatów co znaczy.
 • Co to jest afotyczna strefa Definicja warstwa wód (jezior, mórz i oceanów), do której dociera poniżej 1% energii widzialnego światła słonecznego. Jej górna granica w najczystszych wodach słownik.
 • Co to jest amylaza Definicja amylaza enzym rozkładający skrobię. Występuje w ślinie człowieka i trzustce znaczenie.
 • Co to jest anormalny Definicja stan ciała, zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo przyjmuje czym jest.
 • Co to jest alpaka Definicja nowe srebro) zawierający 45-70% miedzi, 8-28% niklu i 8-45% cynku. Wyróżnia się sporą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Stosuje się ją do co to jest.
 • Co to jest agrofagi Definicja niepożądane organizmy szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych i zwierząt. Zalicza się do nich: - szkodniki (na przykład żerujące owady na polach definicja.
 • Co to jest amperomierz Definicja amperomierz przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego w amperach; włączany jest szeregowo w obwód elektryczny co znaczy.
 • Co to jest aphelium Definicja aphelium pkt. orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego, na przykład planety, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Słońca, położonego w ognisku elipsy słownik.
 • Co to jest abiogeneza Definicja abiogeneza spontaniczne powstawanie obiektów żywych z materii nieożywionej; samorództwo znaczenie.
 • Co to jest agregacja Definicja agregacja mechanizm łączenia się różnych przedmiotów w całość czym jest.
 • Co to jest aneroid Definicja przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną co to jest.
 • Co to jest atawizm Definicja się cech genetycznych występujących u bardzo odległych przodków po okresie ich nieobecności w wcześniejszych pokoleniach. Może do niego dojść w razie zgodności definicja.
 • Co to jest acydofilie Definicja organizmy żyjące w kwaśnych glebach albo wodach (o odczynie pH poniżej 7), gdzie mają optymalne warunki rozwoju. Należą do nich nieliczne rośliny, zwane co znaczy.
 • Co to jest agrochemikalia, chemikalia rolnicze Definicja chemikalia rolnicze preparaty i substancje chemiczne użytkowane w rolnictwie w celu podniesienia wydajności i jakości produktów rolniczych. To są: - nawozy słownik.
 • Co to jest adaptacja behawioralna Definicja behawioralna przystosowanie się zwierząt do życia w środowisku o skrajnych uwarunkowaniach w rezultacie zmiany metody zachowania, na przykład przystosowanie znaczenie.
 • Co to jest adaptacja fizjologiczna Definicja fizjologiczna przystosowanie procesu i czynności życiowych organizmu do zaistniałych zmian w środowisku kupione w czasie ewolucji. Odpowiednikiem może być czym jest.
 • Co to jest agroekologia Definicja ekologii zajmujący się badaniem współzależności pomiędzy organizmami w uprawach rolniczych, ogrodniczych, warzywniczych a środowiskiem ich rozwoju. Bada wpływ co to jest.
 • Co to jest ameba Definicja należący do zarodziowych, okryty wyłącznie błoną komórkową, jedno- albo wielojądrowy, poruszający się dzięki nibynóżek i rozmnażający się poprzez podział. Jej definicja.
 • Co to jest anabioza Definicja przejściowy stan ograniczenia wszelkich funkcji życiowych organizmu, występujący w momencie niekorzystnych warunków środowiska (niska temp., niedobór wilgoci co znaczy.
 • Co to jest antarktyczna kraina Definicja okołobiegunowy region Antarktydy i sąsiadujących z nią wysp, mórz i oceanów wraz ze światem zwierzęcym. W głębi kontynentu nie występują zwierzęta, a flora słownik.
 • Co to jest antropizacja środowiska przyrodniczego Definicja antropizacja środowiska przyrodniczego mechanizmy i konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, na przykład uprzemysłowienie, postęp miast znaczenie.
 • Co to jest antropochoria Definicja zamierzone i przypadkowe rozsiewanie nasion poprzez człowieka. Uprawy rolnicze (na przykład rzepaku, zboża) są odpowiednikiem świadomego i celowego wysiewu czym jest.
 • Co to jest antropogeniczna forma Definicja forma sztuczna forma terenu powstała w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące antropogeniczne formy terenu: - formy wypukłe (hałdy co to jest.
 • Co to jest antyseptyka Definicja postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się na rękach, w ranie albo w jej definicja.
 • Co to jest atmosfera ziemska Definicja powłoka powietrzna sięgająca do wysokości 80 km, stanowiąca prawie jednorodną mieszaninę różnych gazów. Powietrze złożona jest z około 78% azotu, 21% tlenu, ok co znaczy.
 • Co to jest ATP Definicja adenozynotrifosforan nukleotyd posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z słownik.
 • Co to jest azbest Definicja minerałów krzemianowych, tworzących włókna cechujące się sporą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i znaczenie.
 • Co to jest azotyny Definicja estry kwasu azotowego (MeNO2). Sole są rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się je w przemyśle chemicznym i w lecznictwie. Na przykład azotan sodu NaNO2 używa się czym jest.
 • Co to jest analiza chemiczna Definicja badanie chemiczna mechanizm ustalania budowy związków chemicznych, opierający na badaniu jakościowym i ilościowym składu substancji co to jest.
 • Co to jest angstrem Definicja angstrem jednostka długości stosowana w fizyce do pomiaru długości fali światła (1 Å =10-10 m = 0.1 nanometra definicja.
 • Co to jest apatia Definicja apatia stan zobojętnienia na bodźce zewnętrzne, przejawiający się pomniejszoną aktywnością motoryczną co znaczy.
 • Co to jest abundacja Definicja abundacja skupisko organizmów żyjących w określonej objętości albo na danej powierzchni gleby słownik.
 • Co to jest asocjacja cząsteczek Definicja asocjacja cząsteczek zdarzenie łączenia się cząsteczek chemicznych w większe, mniej trwałe zespoły znaczenie.
 • Co to jest amplituda Definicja największa wartość wychylenia wielkości zmieniającej się okresowo, na przykład największe odchylenie wahadła od położenia równowagi, największa wartość prądu czym jest.
 • Co to jest antena Definicja do wysyłania (albo odbioru) fal elektromagnetycznych, którego działanie bazuje na przekształcaniu drgań elektrycznych na fale elektromagnetyczne (albo co to jest.
 • Co to jest archipelag Definicja archipelag ekipa sąsiadujących wysp o tej samej genezie i budowie geologicznej, na przykład wulkaniczne, koralowe definicja.
 • Co to jest asymilowanie Definicja przyswajanie mechanizm pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na co znaczy.
 • Co to jest atmosfera Definicja atmosfera powłoka gazowa otaczająca ciało niebieskie słownik.
 • Co to jest atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna Definicja przypadek, przypadek synoptyczna zespół warunków, jest to rozkładu mas powietrza, układów ciśnienia i frontów atmosferycznych, wpływających na pogodę na danym znaczenie.
 • Co to jest atol Definicja atol wyspa koralowa w kształcie ciągłego albo przerywanego pierścienia otaczająca zbiornik wody, zwany laguną. Występują na Oceanie Spokojnym czym jest.
 • Co to jest awaria reaktora jądrowego Definicja jądrowego uszkodzenie reaktora jądrowego i wydostanie się do środowiska związków radioaktywnych, na przykład pyłu radioaktywnego do atmosfery w formie chmury co to jest.
 • Co to jest azot amonowy Definicja azot amonowy azot występujący w wodzie albo ciekach w formie jonów amonowych (NH4+) albo wolnego amoniaku (NH3 definicja.
 • Co to jest arboretum Definicja arboretum teren z uprawą różnych gatunków drzew i krzewów, wydzielony w szczególności dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych, na przykład ogrody botaniczne co znaczy.
 • Co to jest aromorfoza Definicja osiągnięcie poprzez szereg organizmów ustalonych zespołów cech, które podnoszą ich organizacje i czynności życiowe na nowy znacząco wyższy poziom np słownik.
 • Co to jest autochoria Definicja samoczynny mechanizm uwalniania i rozsiewania diaspor (zarodników, owoców, nasion) poprzez roślinę, na przykład wyrzucanie zarodników poprzez grzyby, nasion znaczenie.
 • Co to jest agrocenoza Definicja układ ekologiczny charakteryzujący się selekcyjnym składem gatunkowym. Stanowi go zespół drobnoustrojów, roślin i zwierząt pola uprawnego. Jest podatny na czym jest.
 • Co to jest adenina Definicja adenina, A zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5 co to jest.
 • Co to jest amperogodzina Definicja jednostka ładunku elektrycznego (oznaczenie A·h) równa 3600 kulombów. Odpowiada to przepływowi prądu o natężeniu 1 ampera pośrodku 1 godziny (1 A·h = 3600 C definicja.
 • Co to jest anaeroby Definicja anaeroby organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku beztlenowym, na przykład bakterie mlekowe, jadu kiełbasianego, tasiemca co znaczy.
 • Co to jest antyseptyki Definicja antyseptyki związki chemiczne o działaniu bakteriobójczym, nieszkodliwe dla chronionego organizmu słownik.
 • Co to jest aberracja Definicja soczewki albo układu optycznego polegająca na tym, iż obrazy nie są precyzyjnym odwzorowaniem obiektu. Obrazy są nieostre, zniekształcone albo zabarwione znaczenie.
 • Co to jest aberracja chromatyczna Definicja chromatyczna wada soczewek przejawiająca się wadą uzyskiwanych obrazów. Bazuje ona na tym, iż promienie różnych barw mają różne ogniskowe. Najkrótszą ogniskową czym jest.
 • Co to jest aberracja sferyczna Definicja wada soczewki, której poszczególne strefy mają różne ogniska. Jeśli pada na soczewkę wiązka monochromatyczna promieni równoległych, to dla promieni leżących co to jest.
 • Co to jest abiotyczna sfera Definicja abiotyczna sfera całokształt warunków fizycznych (na przykład klimat – temp., światło) i chemicznych (na przykład gleba, woda) siedliska definicja.
 • Co to jest ablacja Definicja ablacja 1) mechanizm niszczenia powierzchni lądu w rezultacie działania deszczu;2) pomniejszenie się masy lodowca w czasie topnienia co znaczy.
 • Co to jest abrazja Definicja niszczenia brzegów mórz i sporych jezior poprzez wiatr, fale i prądy wody i tarcie przemieszczanych poprzez fale materiałów skalnych (głazy, żwir, piasek słownik.
 • Co to jest absorbent Definicja pochłaniacz ciecz albo ciało stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się znaczenie.
 • Co to jest absorpcja Definicja pochłaniania cieczy lub gazu poprzez ciała stałe, na przykład pochłanianie gazu poprzez węgiel drzewny. Używana jest w okresie produkcji kwasu siarkowego (VI czym jest.
 • Co to jest abysopelagial Definicja wodna wód oceanu, przyległa do abysalu, obejmująca warstwę wody na głębokości od 4000 do 6000 m. Panuje tam wysokie ciśnienie, ciemność. Niewiele danych o co to jest.
 • Co to jest aceton Definicja związek chemiczny o wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm definicja.
 • Co to jest acetylen Definicja chemiczny o wzorze C2H2. Bezbarwny gaz o słabym zapachu. Spala się jaskrawym, białym płomieniem. Użytkowany do spawania i cięcia metali. Otrzymuje się go co znaczy.
 • Co to jest adaptacja Definicja na drodze ewolucji gatunków albo zmienności osobniczej przystosowanie organizmu żywego do ustalonych warunków środowiska (na przykład wysokie i niskie temp słownik.
 • Co to jest adenozynomonofosforan Definicja adenozynomonofosforan, AMP nukletyd posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP znaczenie.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton, Abysopelagial, Absorpcja, Absorbent, Abrazja, Ablacja, Abiotyczna Sfera, Aberracja Sferyczna, Aberracja co to znaczy.

Słownik Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton co to jest.