Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton, Abysopelagial, Absorpcja, Absorbent, Abrazja.
adenozynomonofosforan co to jest

Definicje fizyka na A

 • Co to jest adenozynotrifosforan Definicja posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z połączenia
 • Co to jest adsorpcja Definicja cienkiej warstwy płynu na powierzchni ciała stałego, który bazuje na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek płynu poprzez cząstki ciała
 • Co to jest adult Definicja adult dojrzały osobnik zdolny do rozrodu, na przykład imago u owadów
 • Co to jest aerostatyka Definicja zajmujący się badaniem praw równowagi gazu (prawo Boyle'a-Mariote'a) i równowagą ciał pozostających w spoczynku (albo poruszających się z
 • Co to jest aerozol Definicja rozproszenia ciał stałych albo cieczy w ośrodku gazowym, na przykład perfumy w aerozolu, mgła. Powszechnie użytkowane aerozole zawierają
 • Co to jest agar Definicja krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów
 • Co to jest agat Definicja budowie wstęgowej, będący uwodnionym tlenkiem krzemu SiO2. Stosuje się go w jubilerstwie (jako kamienie półszlachetne) i w mechanice
 • Co to jest aglomeracja Definicja drobnych ziaren stałej substancji w bryłki w trakcie prasowania albo spiekania. Bazuje on na nadtopieniu powierzchni sproszkowanych albo
 • Co to jest aglomeracja miejska Definicja ludności i zabudowy na niewielkim obszarze, cechujące się zgrupowaniem miejsc pracy, usług i handlu. W skład aglomeracji wchodzi
 • Co to jest aglomerat Definicja aglomerat 1) wytwór aglomeracji;2) skała zbudowana z materiałów grubookruchowych połączonych popiołem wulkanicznym
 • Co to jest aglutynacja Definicja komórek albo cząsteczek w środowisku płynnym, na przykład bakterii, pierwotniaków, krwinek, pod wpływem zawartych w nich ciał białkowych
 • Co to jest agregacja roślinna Definicja agregacja roślinna skupisko roślin tego samego gatunku
 • Co to jest agrochemia Definicja agrochemia, chemia rolna edukacja zajmująca się badaniem żyzności gleby, planowaniem roślin uprawnych i zagadnieniami nawozów i nawożenia
 • Co to jest agroekologia, ekologia rolnicza Definicja edukacja badająca współzależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych i wpływ na te współzależności zmian środowiska wskutek zabiegów
 • Co to jest agroekosystem Definicja roślinnych i zwierzęcych ukształtowany w rezultacie działalności człowieka w ustalonych czynnikach abiotycznych, jest to gleby, wody
 • Co to jest agrotechnika Definicja metod użytkowanych w celu podniesienia plonu roślin uprawnych. W zakres agrotechniki wchodzą następujące działania: przygotowanie i
 • Co to jest akaracydy Definicja raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom. Zaletą akarycydów jest ich wysoka skuteczność w relacji do
 • Co to jest akarycydy Definicja akarycydy środki chemiczne, zawierające raczej fosfor i siarkę, użytkowane przeciw roztoczom, zazwyczaj przędziorkom
 • Co to jest Alternatywna Nagroda Nobla, Right Livelihood Award Definicja Livelihood Award nagroda przyznawana corocznie osobom i organizacjom przyczyniającym się do rozwiązania głownych problemów ludzkości
 • Co to jest aklimatyzacja Definicja organizmu żywego do zmiennych warunków środowiskowych, na przykład niskich temperatur, niskiego ciśnienia, dużej albo małej wilgotności. W
 • Co to jest aktywność biologiczna gleby Definicja aktywność biologiczna gleby miara ilości mikroorganizmów w 1 g gleby albo ilości dwutlenku węgla wydzielonego w jednostce czasu
 • Co to jest aktywność chemiczna Definicja substancji do intensywnego oddziaływania względem wodoru (pomiar potencjału standardowego). Tak powstał szereg spektrochemiczny metali
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza masowa Definicja aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy źródła promieniotwórczego. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg/kg, a pozaukładową - 1
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza objętościowa Definicja aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki objętości. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-3, a pozaukładową - 1 Ci·cm-3
 • Co to jest aktywność słoneczna Definicja Słońcu (plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, promieniowanie w dziedzinie fal radiowych), których natężenie wymienia się cyklicznie w
 • Co to jest akumulacja osadów Definicja się materiału skalnego albo organicznego na powierzchni lądów albo w basenach wodnych, zachodzący pod wpływem działania wody, wiatru
 • Co to jest akumulator Definicja energii elektrycznej w formie energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo galwaniczne. Doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna w
 • Co to jest akwen Definicja obszarów wodnych, na przykład morza, zatoki, jeziora i tym podobne Na przykład akwenami portowymi są wodne części w porcie: reda, kanały
 • Co to jest alabaster Definicja alabaster odmiana gipsu użytkowana jako materiał do wyrobu elementów ozdobnych, na przykład w rzeźbiarstwie
 • Co to jest amfibie Definicja życia w środowisku wodnym i lądowym albo żyjące w momencie larwalnym w wodzie, a w momencie dorosłym - na lądzie
 • Co to jest albedo Definicja promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię, na przykład albedo dla Ziemi wynosi około 49%. Część
 • Co to jest albuminy Definicja albuminy ekipa białek prostych (raczej zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie. Występują w osoczu krwi, w mleku, w ziarnach przenicy i żyta
 • Co to jest aldehyd mrówkowy Definicja organiczny o wzorze chemicznym H-CHO. Bezbarwny gaz nieco gęstszy od powietrza o duszącej woni. Stosuje się go jako środek dezynfekujący i
 • Co to jest alergeny Definicja białka, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię. Dostają się do organizmu samorzutnie poprzez kontakt, dotyk, wdychanie, a
 • Co to jest alergia Definicja działanie ustalonych substancji znajdujących się w powietrzu, pokarmach, lekach. Alergeny indukują stworzenie swoistych przeciwciał
 • Co to jest algi Definicja występujące raczej w wodach morskich i słodkich. Np. glony morskie: morszczyn, sałata morska, krasnorosty - widlik, żebrowiec krnisty
 • Co to jest alkaloidy Definicja pochodzenia roślinnego) o charakterze zasadowym, zawierające azot (chinina, kokaina, morfina, nikotyna) wbudowany najczęściej w pierścień
 • Co to jest alkohol Definicja jedną albo więcej grup wodorotlenowych OH niezależnie od fenoli. To są ciecze, wyższe zaś są ciałami stałymi. Z kwasami tworzą estry, a z
 • Co to jest alkohol etylowy Definicja wzorze C2H5OH. Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, pozyskiwana poprzez fermentację skrobi albo cukru
 • Co to jest allele Definicja Zajmują to samo miejsce w homologicznych chromosomach, a powodują odmienne wykształcenie się tej samej cechy. W komórkach ciała
 • Co to jest allochoria Definicja zarodników, nasion i owoców roślin przy udziale wiatru, wody, zwierząt i człowieka. Na przykład nasiona sosny, klonu, mniszka lekarskiego
 • Co to jest amfibionty, amfibiotyczne organizmy Definicja zwierzęta przystosowane do życia w środowisku lądowym i wodnym. Przykładami są na przykład foki i krokodyle, lecz także gatunki zwierząt
 • Co to jest aminokwasy Definicja zawierające w cząsteczce grupę karboksylową (-COOH) i grupę aminową (-NH2). Aminokwasy połączone wiązaniami peptydowymi stanowią materiał
 • Co to jest aminy Definicja pochodnych amoniaku), które zbudowane są z gatunku aminowej (-NH2) (tak zwany aminy 1° albo podstawiane ekipy =NH(2°) i N(3°)) i z gatunku
 • Co to jest amoniak Definicja sumarycznym NH3. Powstaje w procesie rozpadu aminokwasów, bo zawierające azot ekipy aminowe są odłączane od reszty cząsteczki (deaminacja
 • Co to jest amonifikacja Definicja azotowych substancji organicznych (białka, mocznika) pod wpływem licznych bakterii (Bacillus) i grzybów, w trakcie którego wydziela się
 • Co to jest AMP Definicja posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP powstaje ADP
 • Co to jest amper Definicja elektrycznego w układzie SI. Natężenie prądu elektrycznego równe jest jednemu amperowi, jeśli pośrodku jednej sekundy poprzez poprzeczny
 • Co to jest anabolizm Definicja ustrojowych w przemianie materii organizmu. Przetworzenie substancji, uzyskanych poprzez organizm z zewnątrz, na związki chemiczne
 • Co to jest analiza chemiczna jakościowa Definicja badanie chemiczna jakościowa wykrywanie albo identyfikacja składników, na przykład jonów, cząstek
 • Co to jest analiza wagowa Definicja badanie wagowa sposób analizy oparty na przeprowadzaniu reakcji tworzenia osadów, które są suszone i ważone dzięki wag analitycznych
 • Co to jest anatomia Definicja organizmu, której obiektem jest położenie i kształty narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy danych struktur, badanie
 • Co to jest anemochoria Definicja zarodników i owoców poprzez wiatr. Rozsiewane nasiona zazwyczaj wyposażone są w aparaty lotne, na przykład błoniaste włoski, skrzydełka
 • Co to jest anhydryt Definicja gdzie kluczowym składnikiem jest siarczan wapnia o wzorze CaSO4. Pod wpływem wody przemienia się w gips, powiększając znacząco własną
 • Co to jest anion Definicja atom (albo ekipa atomów), gdzie występuje nadwyżka ładunku ujemnego, na przykład jon chlorowy Cl-, jon siarczanowy SO42- itp
 • Co to jest anizo Definicja nierówny, anizotropia (zależność własności fizycznych ciała - na przykład optycznych, elektrycznych - od ustalonego w nim kierunku
 • Co to jest anoda Definicja potencjale w procesie elektrolizy; połączona jest z dodatnim biegunem źródła prądu i odprowadza ujemne nośniki prądu z obszaru
 • Co to jest anomalia grawimetryczna Definicja ciężkości różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości geograficznej
 • Co to jest anomalia magnetyczna Definicja wyrażone różnicą pomiędzy zmierzonym kierunkiem i natężeniem pola magnetycznego na danym obszarze a jego wartościami ustalonymi
 • Co to jest anomalia siły ciężkości Definicja grawimetryczna różnica pomiędzy zmierzonym przy spieszeniem ziemskim a przyspieszeniem normalnym występującym na danej szerokości
 • Co to jest anomalny Definicja zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo
 • Co to jest antarktyda Definicja km? znajdujący się na półkuli południowej Ziemi, wokół bieguna południowego. Ze wszystkich stron oblewa go Ocean Południowy. Kontynent
 • Co to jest antropofity Definicja organizmy zwierzęce i roślinne występujące w siedliskach ludzkich albo w ich pobliżu, gdzie mają sprzyjające warunki do życia, takie jak
 • Co to jest adenozynodifosforan (ADP) Definicja wysokoenergetyczny zawierający jedną grupę fosforanową. Cząsteczka ADP zbudowana jest z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych
 • Co to jest antropopresja Definicja działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Rozwój naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego
 • Co to jest antroposfera Definicja antroposfera sfera kuli ziemskiej (część biosfery), gdzie żyje człowiek
 • Co to jest antybiotyk Definicja poprzez nie wszystkie bakterie i grzyby, która wstrzymuje mechanizmy życiowe u innych drobnoustrojów, tym samym powodując ich zgon
 • Co to jest antybioza Definicja organizmów (gatunków) poprzez inne, które bazuje na wytworzeniu poprzez jedne organizmy substancji wstrzymujących mechanizmy życiowe u
 • Co to jest antygeny Definicja stworzenie przeciwciał w organizmie. Pod względem chemicznym antygeny mogą być białkami, polisacharydami i połączeniami glikolipidowymi
 • Co to jest antymon Definicja ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 51 i masie atomowej 121.7. Występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej
 • Co to jest antytoksyny Definicja antytoksyny przeciwciała produkowane poprzez układ odpornościowy w reakcji na obecność toksyny bakteryjnej
 • Co to jest antywitaminy Definicja przeciwstawnie albo rozkładające witaminy. Stosuje się je niekiedy w leczeniu nowotworów. Działanie witaminy D redukują proteiny zawarte w
 • Co to jest aparatura Definicja instrumentów poświęcony do wykonania ustalonych prac albo badań, na przykład w jej skład mogą wchodzić woltomierze, amperomierze
 • Co to jest apogeum Definicja apogeum pkt. orbity okołoziemskiej ciała niebieskiego, na przykład Księżyca, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Ziemi
 • Co to jest ar Definicja ar jednostka pola powierzchni równa stu metrom kwadratowym (1 a = 100 m2
 • Co to jest arbitralny Definicja arbitralny przyjęty bez uzasadnienia, na przykład wybór jednostki długości 1 m
 • Co to jest areał osobniczy Definicja zamieszkiwany i broniony poprzez osobnika danego gatunku przed osobnikami innego albo tego samego gatunku. Zasobność środowiska i biologia
 • Co to jest areometr Definicja cieczy albo procentowej zawartości rozpuszczonej w niej substancji. Jego działanie opiera się na prawie Archimedesa
 • Co to jest argon Definicja ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 18, masie atomowej 39.944 i gęstości 1.79 g·dm-3. Bezwonny, bezbarwny gaz szlachetny, cięższy od
 • Co to jest arktyczna kraina Definicja obejmujący region Morza Arktycznego i płn. części Eurazji i Ameryki Płn. po koło podbiegunowe. Warunki klimatyczne, jest to długie, ciemne
 • Co to jest arktyczna roślinność Definicja polarnej, poza arktyczną granicą lasu. Negatywne warunki siedliskowe wywołują, że jest ona uboga i przystosowana do surowego klimatu i
 • Co to jest Arktyka Definicja biegunem Ziemi, w którego skład wchodzą:1) Morze Arktyczne;1) wyspy (Wrangla, Nowosyberyjrskie, De Longa, Ziemia Północna, Nowa Ziemia
 • Co to jest arsen Definicja głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch odmianach
 • Co to jest artezyjskie wody Definicja o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym położonej pomiędzy dwiema warstwami skał nieprzepuszczalnych. Po przebiciu skały w warstwie wodonośnej
 • Co to jest As Definicja głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch odmianach
 • Co to jest asfalt Definicja naftowej, stanowiący mieszaninę węglowodorów o konsystencji stałej albo półtłustej, barwy czarnej albo ciemnobrązowej;2) skała osadowa
 • Co to jest asocjacja roślinna Definicja wyróżniające się swoistymi właściwościami ekologicznymi. W jego skład wchodzą charakterystyczne gatunki roślin wyodrębniające się pod
 • Co to jest asymilacja Definicja prostych związków chemicznych pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu. Rośliny samożywne pobierają ze środowiska tlen, wodór
 • Co to jest atmosfery cyrkulacja ogólna Definicja przemieszczanie się mas powietrza atmosferze Ziem i wywołany tymi ruchami przepływ i wymianę różnych form energii o zasięgu planetarnym
 • Co to jest atom Definicja naładowanego jądra, zawierającego protony i neutrony, i z powłok elektronowych. Stanowi najmniejszą część pierwiastka chemicznego. Rozmiary
 • Co to jest australijska kraina Definicja zoogeograficzna obejmująca region Australii, Tasmanii, Moluków, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i sąsiednie wyspy na Oceanie Spokojnym
 • Co to jest autekologia Definicja się badaniem zależności pomiędzy organizmem (gatunkiem) a środowiskiem, jest to wyjaśnieniem systemów oddziaływania organizmu na otoczenie
 • Co to jest autoekologia Definicja zależność organizmu od środowiska, gdzie organizm egzystuje, i stopień jego przystosowania do zmieniających się czynników tego środowiska
 • Co to jest autogamia Definicja przez zygoty powstałe z gamet, pochodzących od jednego organizmu, na przykład przez samozapylenie. Gamety mogą być niezróżnicowane
 • Co to jest autotrofy Definicja przekształcające nieprzyswajalne albo trujące związki mineralne w formy dostępne dla ich życia i rozwoju. Produkują potrzebne im do życia
 • Co to jest awitaminoza Definicja organizmu wywołane niedoborem witamin. Na przykład niedobór witaminy A wywołuje kurzą ślepotę, spowodowaną zmianami w rogówce oka i
 • Co to jest azot Definicja układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7, masie atomowej 14.08 i gęstości = 1.2506 g·dm-3. Bezbarwny gaz, bez zapachu i smaku
 • Co to jest azotany Definicja MeNO3). Substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie o mocnych własnościach utleniających. Stosuje się je jako nawozy azotowe, środki
 • Co to jest azotniak Definicja 23% N, otrzymywany w rezultacie działania azotu atmosferycznego na karbid (CaC2) w wysokiej temp.. Kluczowym jego składnikiem jest
 • Co to jest atmofile Definicja atmofile organizmy żywe wymagające do rozwoju dużej wilgotności powietrza
 • Co to jest akrotermy Definicja akrotermy gorące źródła wody (50-70°C), gdzie żyją nieliczne gatunki okrzemek, zielenic i sinic
 • Co to jest agradacja Definicja agradacja mechanizm gromadzenia się osadu w zbiornikach wodnych
 • Co to jest aktywator Definicja aktywator substancja stosowana dla powiększenia efektywności katalizatora i jego selektywności. Nie katalizuje danej reakcji
 • Co to jest auksyny Definicja auksyny hormony wzrostu roślin (fitohormony) produkowane w stożkach wzrostu pędów i korzeni
 • Co to jest astatyzm Definicja astatyzm zmienność warunków środowiskowych
 • Co to jest autochory Definicja autochory rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię
 • Co to jest aktywowanie Definicja aktywowanie wzmaganie albo pobudzanie do działania substancji chemicznych albo cząstek materii
 • Co to jest abysal Definicja oceanicznych, leżąca poniżej wzniesienia kontynentalnego na głębokości od 4000 do 10 000 m. Panuje w niej ciemność, niska temp. (3°C) i
 • Co to jest aerobionty Definicja rozwijające się w obecności tlenu atmosferycznego. Do bezwzględnych tlenowców należą bakterie nitryfikacyjne, Azotobacter, bakterie octowe
 • Co to jest acydofoby Definicja acydofoby organizmy roślinne i zwierzęce preferujące środowisko wapienne
 • Co to jest absorber Definicja oczyszczania gazów, cieczy i ciał stałych. Oddzielanie zanieczyszczeń dzieje się w rozpylonej cieczy, do której wprowadza się na przykład
 • Co to jest adaptacja morfologiczno-anatomiczna Definicja przystosowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej organizmu w celu umożliwienia mu życia w istniejącym środowisku, na przykład przystosowanie
 • Co to jest aktywny Definicja czynny zdolny do reakcji chemicznej
 • Co to jest aparat destylacyjny Definicja użytkowane w procesie destylacji mieszaniny jednorodnej, jest to rozdzielania mieszaniny dwóch albo więcej cieczy o różnych temperaturach
 • Co to jest Al Definicja ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło
 • Co to jest Ag Definicja układu okresowego o liczbie atomowej 47, masie atomowej 107.87 i gęstości = 10.5 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 963.93°C, a wrze w temp. Tw
 • Co to jest autotomia Definicja zwierząt do odrzucenia części własnego ciała pod wpływem niebezpieczeństwa albo pogarszających się warunków środowiska. Część ta po pewnym
 • Co to jest ambrozja Definicja rośliny, na przykład grzybów i larw owadów pasożytujących w tkankach roślin wyższych albo grzybów niższych z termitami albo mrówkami. Owady
 • Co to jest ambi Definicja ambi- przedrostek w złożeniach: obu-; obustronnie, na przykład ambiwalentny (dwuwartościowy
 • Co to jest allo Definicja różny, na przykład allometryczny przyrost (nierównomierne tempo wzrostu różnych części ciała w okresie rozwoju organizmu
 • Co to jest anemometr Definicja anemometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru i obserwacji jego kierunku
 • Co to jest antropogeniczny Definicja antropogeniczny spowodowany, powodowany poprzez człowieka
 • Co to jest autoliza Definicja komórek i tkanek obumierających wskutek działania enzymów wewnątrzkomórkowych. Zachodzi na przykład w chorobie wrzodowej
 • Co to jest autochton Definicja autochton członek rdzennej ludności zamieszkującej od wielu pokoleń określony region
 • Co to jest acydofity Definicja acydofity rośliny żyjące w kwaśnym środowisku
 • Co to jest anomalia termiczna Definicja zmierzoną temperaturą powietrza na danym obszarze a temperaturą normalną, ustaloną opierając się na długoletnich pomiarów przez jej
 • Co to jest aspirator Definicja odprowadzaniu zgromadzonego powietrza, innego gazu albo cieczy z określonej przestrzeni, na przykład z ciała ludzkiego lub pomieszczenia
 • Co to jest akwedukt Definicja akwedukt wodociąg w formie otwartego koryta, gdzie wykorzystuje się spadek terenu do rozprowadzania wody od źródła
 • Co to jest algicyd Definicja algicyd środek do zwalczania glonów i hamujący ich przyrost użytkowany w oczkach wodnych. Nie zawiera chloru i metali ciężkich
 • Co to jest alkoholometr Definicja ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych
 • Co to jest amorficzne Definicja użytkowany do opisu struktury ciał stałych, gdzie nie występuje uporządkowanie dalekiego zasięgu, tzn. to są ciała niekrystaliczne, na
 • Co to jest analiza chemiczna ilościowa Definicja badanie chemiczna ilościowa oznaczanie zawartości składników chemicznych
 • Co to jest apatyt Definicja otrzymywania nawozu fosforowego, tak zwany superfosfatu. Kluczowym jego składnikiem jest fosforan wapnia. Nawozy fosforowe są
 • Co to jest alfa Definicja alfa, cząstka alfa jądro atomu helu zbudowane z dwóch protonów i dwóch neutronów. Emitowana w rezultacie rozpadu promieniotwórczego
 • Co to jest analiza Definicja badanie myślowe badanie cech przedmiotów albo struktury czegoś i wzajemnych związków pomiędzy nimi
 • Co to jest autotrofizacja Definicja autotrofizacja stopniowe użyźnianie zbiornika wodnego w rezultacie dużej intensywności mechanizmów biologicznych w nim zachodzących
 • Co to jest alkoholomierz Definicja ustalenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w wodnych roztworach alkoholu w % objętościowych albo % masowych
 • Co to jest A Definicja A, adenina zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5
 • Co to jest awifauna Definicja awifauna ogół gatunków ptaków zasiedlających określony region, na przykład awifauna Tatr
 • Co to jest andro Definicja andro- przedrostek w złożeniach: mężczyzna; męski, na przykład androgeny (męskie hormony płciowe
 • Co to jest autoklaw Definicja zamykany i ogrzewany, poświęcony do przeprowadzania reakcji chemicznych w podwyższonym ciśnieniu (ponad atmosfery) i temp
 • Co to jest azot azotanowy Definicja azot azotanowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotanowych (NO3
 • Co to jest azot azotynowy Definicja azot azotynowy azot występujący w wodzie albo w ciekach w formie jonów azotynowych (NO2
 • Co to jest analiza objętościowa Definicja badanie objętościowa sposób analizy, który bazuje na stałym miareczkowaniu roztworami o znanym stężeniu
 • Co to jest autotrofizm Definicja roślinnych do przemiany substancji nieorganicznych (na przykład dwutlenku węgla, CO2 i wody - H2O) w konieczne do życia substancje
 • Co to jest agar-agar Definicja krasnorostów występujących w morzach Japonii i Chin. Stosowana w mikrobiologii do sporządzania pożywek do hodowli drobnoustrojów
 • Co to jest aktywność promieniotwórcza powierzchniowa Definicja powierzchniowa aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki powierzchni. Jednostką w układzie SI jest 1 Bg·m-2, a pozaukładową - 1
 • Co to jest aberracja chromosomowa Definicja zmiana chromosomów wywołująca zmiany dziedziczne cech organizmu. Występuje spontanicznie lub w rezultacie działania mutagenów, na przykład
 • Co to jest allotrofizacja Definicja wodnego substancjami organicznymi i nieorganicznymi (związki fosforu i azotu), zawartymi w wodach do niego wpływających
 • Co to jest antropogenizacja Definicja antropogenizacja wpływ człowieka i jego działalności na kształtowanie i przekształcanie przyrody
 • Co to jest antropologia Definicja anatomicznych i fizjologicznych człowieka w zależności od czasu rozwoju ludzkości i wpływu warunków środowiska
 • Co to jest atmofilne pierwiastki Definicja dużej lotności (występują jako gazy) albo dające z tlenem związki łatwo lotne, na przykład CO2. Gromadzą się w atmosferze. Należą tu gazy
 • Co to jest atraktant Definicja chemiczny czynnik wabiący zwierzęta w rezultacie działania bodźców płciowych, pokarmowych, wzrokowych i tak dalej, na przykład sporo
 • Co to jest afotyczna strefa Definicja mórz i oceanów), do której dociera poniżej 1% energii widzialnego światła słonecznego. Jej górna granica w najczystszych wodach
 • Co to jest amylaza Definicja amylaza enzym rozkładający skrobię. Występuje w ślinie człowieka i trzustce
 • Co to jest anormalny Definicja zjawiska albo warunków odbiegających od normalnych, jest to przeważnie występujących. Na przykład temp. pokojowa 0°C jest anormalną, bo
 • Co to jest alpaka Definicja zawierający 45-70% miedzi, 8-28% niklu i 8-45% cynku. Wyróżnia się sporą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Stosuje się ją
 • Co to jest agrofagi Definicja szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych i zwierząt. Zalicza się do nich: - szkodniki (na przykład żerujące owady na polach uprawnych
 • Co to jest amperomierz Definicja amperomierz przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego w amperach; włączany jest szeregowo w obwód elektryczny
 • Co to jest aphelium Definicja ciała niebieskiego, na przykład planety, który jest w najwyższym stopniu oddalony od Słońca, położonego w ognisku elipsy
 • Co to jest abiogeneza Definicja abiogeneza spontaniczne powstawanie obiektów żywych z materii nieożywionej; samorództwo
 • Co to jest agregacja Definicja agregacja mechanizm łączenia się różnych przedmiotów w całość
 • Co to jest aneroid Definicja ciśnienia atmosferycznego. Zbudowany jest z puszki metalowej (wypełnionej rozrzedzonym powietrzem), przykrytej szczelną i pofałdowaną
 • Co to jest atawizm Definicja genetycznych występujących u bardzo odległych przodków po okresie ich nieobecności w wcześniejszych pokoleniach. Może do niego dojść w
 • Co to jest acydofilie Definicja glebach albo wodach (o odczynie pH poniżej 7), gdzie mają optymalne warunki rozwoju. Należą do nich nieliczne rośliny, zwane acidofitami
 • Co to jest agrochemikalia, chemikalia rolnicze Definicja preparaty i substancje chemiczne użytkowane w rolnictwie w celu podniesienia wydajności i jakości produktów rolniczych. To są: - nawozy
 • Co to jest adaptacja behawioralna Definicja się zwierząt do życia w środowisku o skrajnych uwarunkowaniach w rezultacie zmiany metody zachowania, na przykład przystosowanie ptaków na
 • Co to jest adaptacja fizjologiczna Definicja procesu i czynności życiowych organizmu do zaistniałych zmian w środowisku kupione w czasie ewolucji. Odpowiednikiem może być pobieranie
 • Co to jest agroekologia Definicja się badaniem współzależności pomiędzy organizmami w uprawach rolniczych, ogrodniczych, warzywniczych a środowiskiem ich rozwoju. Bada wpływ
 • Co to jest ameba Definicja zarodziowych, okryty wyłącznie błoną komórkową, jedno- albo wielojądrowy, poruszający się dzięki nibynóżek i rozmnażający się poprzez
 • Co to jest anabioza Definicja wszelkich funkcji życiowych organizmu, występujący w momencie niekorzystnych warunków środowiska (niska temp., niedobór wilgoci), na
 • Co to jest antarktyczna kraina Definicja region Antarktydy i sąsiadujących z nią wysp, mórz i oceanów wraz ze światem zwierzęcym. W głębi kontynentu nie występują zwierzęta, a
 • Co to jest antropizacja środowiska przyrodniczego Definicja mechanizmy i konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, na przykład uprzemysłowienie, postęp miast
 • Co to jest antropochoria Definicja rozsiewanie nasion poprzez człowieka. Uprawy rolnicze (na przykład rzepaku, zboża) są odpowiednikiem świadomego i celowego wysiewu nasion
 • Co to jest antropogeniczna forma Definicja terenu powstała w rezultacie działalności człowieka. Odznacza się następujące antropogeniczne formy terenu: - formy wypukłe (hałdy
 • Co to jest antyseptyka Definicja którego celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się na rękach, w ranie albo w jej otoczeniu
 • Co to jest atmosfera ziemska Definicja sięgająca do wysokości 80 km, stanowiąca prawie jednorodną mieszaninę różnych gazów. Powietrze złożona jest z około 78% azotu, 21% tlenu
 • Co to jest ATP Definicja posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z połączenia
 • Co to jest azbest Definicja krzemianowych, tworzących włókna cechujące się sporą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników
 • Co to jest azotyny Definicja MeNO2). Sole są rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się je w przemyśle chemicznym i w lecznictwie. Na przykład azotan sodu NaNO2 używa się jako
 • Co to jest analiza chemiczna Definicja badanie chemiczna mechanizm ustalania budowy związków chemicznych, opierający na badaniu jakościowym i ilościowym składu substancji
 • Co to jest angstrem Definicja angstrem jednostka długości stosowana w fizyce do pomiaru długości fali światła (1 Å =10-10 m = 0.1 nanometra
 • Co to jest apatia Definicja apatia stan zobojętnienia na bodźce zewnętrzne, przejawiający się pomniejszoną aktywnością motoryczną
 • Co to jest abundacja Definicja abundacja skupisko organizmów żyjących w określonej objętości albo na danej powierzchni gleby
 • Co to jest asocjacja cząsteczek Definicja asocjacja cząsteczek zdarzenie łączenia się cząsteczek chemicznych w większe, mniej trwałe zespoły
 • Co to jest amplituda Definicja wielkości zmieniającej się okresowo, na przykład największe odchylenie wahadła od położenia równowagi, największa wartość prądu
 • Co to jest antena Definicja odbioru) fal elektromagnetycznych, którego działanie bazuje na przekształcaniu drgań elektrycznych na fale elektromagnetyczne (albo
 • Co to jest archipelag Definicja archipelag ekipa sąsiadujących wysp o tej samej genezie i budowie geologicznej, na przykład wulkaniczne, koralowe
 • Co to jest asymilowanie Definicja pobierania substancji chemicznych (na przykład dwutlenku węgla) poprzez rośliny zielone i autotroficzne bakterie i przetwarzania ich na
 • Co to jest atmosfera Definicja atmosfera powłoka gazowa otaczająca ciało niebieskie
 • Co to jest atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna Definicja synoptyczna zespół warunków, jest to rozkładu mas powietrza, układów ciśnienia i frontów atmosferycznych, wpływających na pogodę na danym
 • Co to jest atol Definicja ciągłego albo przerywanego pierścienia otaczająca zbiornik wody, zwany laguną. Występują na Oceanie Spokojnym
 • Co to jest awaria reaktora jądrowego Definicja reaktora jądrowego i wydostanie się do środowiska związków radioaktywnych, na przykład pyłu radioaktywnego do atmosfery w formie chmury
 • Co to jest azot amonowy Definicja azot amonowy azot występujący w wodzie albo ciekach w formie jonów amonowych (NH4+) albo wolnego amoniaku (NH3
 • Co to jest arboretum Definicja gatunków drzew i krzewów, wydzielony w szczególności dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych, na przykład ogrody botaniczne
 • Co to jest aromorfoza Definicja organizmów ustalonych zespołów cech, które podnoszą ich organizacje i czynności życiowe na nowy znacząco wyższy poziom np: pojawienie się
 • Co to jest autochoria Definicja uwalniania i rozsiewania diaspor (zarodników, owoców, nasion) poprzez roślinę, na przykład wyrzucanie zarodników poprzez grzyby, nasion
 • Co to jest agrocenoza Definicja charakteryzujący się selekcyjnym składem gatunkowym. Stanowi go zespół drobnoustrojów, roślin i zwierząt pola uprawnego. Jest podatny na
 • Co to jest adenina Definicja adenina, A zasada azotowa (puryna) wchodząca w skład kwasów nukleinowych (C5H5N5
 • Co to jest amperogodzina Definicja elektrycznego (oznaczenie A·h) równa 3600 kulombów. Odpowiada to przepływowi prądu o natężeniu 1 ampera pośrodku 1 godziny (1 A·h = 3600 C
 • Co to jest anaeroby Definicja anaeroby organizmy żyjące i rozwijające się w środowisku beztlenowym, na przykład bakterie mlekowe, jadu kiełbasianego, tasiemca
 • Co to jest antyseptyki Definicja antyseptyki związki chemiczne o działaniu bakteriobójczym, nieszkodliwe dla chronionego organizmu
 • Co to jest aberracja Definicja optycznego polegająca na tym, iż obrazy nie są precyzyjnym odwzorowaniem obiektu. Obrazy są nieostre, zniekształcone albo zabarwione
 • Co to jest aberracja chromatyczna Definicja przejawiająca się wadą uzyskiwanych obrazów. Bazuje ona na tym, iż promienie różnych barw mają różne ogniskowe. Najkrótszą ogniskową mają
 • Co to jest aberracja sferyczna Definicja której poszczególne strefy mają różne ogniska. Jeśli pada na soczewkę wiązka monochromatyczna promieni równoległych, to dla promieni
 • Co to jest abiotyczna sfera Definicja abiotyczna sfera całokształt warunków fizycznych (na przykład klimat – temp., światło) i chemicznych (na przykład gleba, woda) siedliska
 • Co to jest ablacja Definicja ablacja 1) mechanizm niszczenia powierzchni lądu w rezultacie działania deszczu;2) pomniejszenie się masy lodowca w czasie topnienia
 • Co to jest abrazja Definicja mórz i sporych jezior poprzez wiatr, fale i prądy wody i tarcie przemieszczanych poprzez fale materiałów skalnych (głazy, żwir, piasek
 • Co to jest absorbent Definicja stałe pochłaniające substancje z roztworu albo mieszaniny gazów. Na przykład węgiel aktywowany (albo węgiel drzewny) stosuje się do
 • Co to jest absorpcja Definicja lub gazu poprzez ciała stałe, na przykład pochłanianie gazu poprzez węgiel drzewny. Używana jest w okresie produkcji kwasu siarkowego (VI
 • Co to jest abysopelagial Definicja przyległa do abysalu, obejmująca warstwę wody na głębokości od 4000 do 6000 m. Panuje tam wysokie ciśnienie, ciemność. Niewiele danych o
 • Co to jest aceton Definicja wzorze CH3 - CO - CH3 (dimetyloketon). Bezbarwna, lotna ciecz o temp. wrzenia Tw = 56.1°C i temp. topnienia Tt = -95°C. Gęstość = 0.79 g·cm
 • Co to jest acetylen Definicja C2H2. Bezbarwny gaz o słabym zapachu. Spala się jaskrawym, białym płomieniem. Użytkowany do spawania i cięcia metali. Otrzymuje się go
 • Co to jest adaptacja Definicja gatunków albo zmienności osobniczej przystosowanie organizmu żywego do ustalonych warunków środowiska (na przykład wysokie i niskie temp
 • Co to jest adenozynomonofosforan Definicja posiadający jedną grupę fosforanową. Służy jedynie do odtwarzania ADP. W rezultacie przyłączenia ekipy fosforanowej do AMP powstaje ADP

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton, Abysopelagial, Absorpcja, Absorbent, Abrazja, Ablacja, Abiotyczna Sfera, Aberracja Sferyczna, Aberracja co to znaczy.

Słownik Adenozynomonofosforan, Adaptacja, Acetylen, Aceton co to jest.