Demografia co znaczy diagram krzyżówka drzewo genealogiczne co to jest drgania swobodne słownik.
dysocjacja deratyzacja co to jest

Definicje fizyka na D

 • Co to jest dysocjacja Definicja dysocjacja rozpad związków chemicznych na cząsteczki pojedyncze albo atomy co znaczy.
 • Co to jest deratyzacja Definicja deratyzacja postępowanie mające na celu pokonywanie szczurów i innych gryzoni krzyżówka.
 • Co to jest dawka śmiertelna Definicja letalna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka co to jest.
 • Co to jest dehydratacja Definicja odwadnianie odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O słownik.
 • Co to jest diapauza Definicja zahamowanie wzrostu i rozwoju pomiędzy cyklami życiowymi owadów. Jest metodą przetrwania niekorzystnych okresów. Na przykład bielinek kapustnik przeżywa zimę w czym jest.
 • Co to jest doza Definicja doza dawka, odmierzona porcja co oznacza.
 • Co to jest dyferencjacja Definicja różnicowanie zdarzenie stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład tłumaczenie.
 • Co to jest dywergencja Definicja dywergencja powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników żyjących w różnych uwarunkowaniach środowiska przykłady.
 • Co to jest dane Definicja dane wiadomości opracowane w odpowiedni sposób w celu ich przetworzenia, przechowywania albo przesyłania definicja.
 • Co to jest deluwium Definicja deluwium osad nagromadzony u podnóża wzgórz, powstały w trakcie zmywania różnego materiału ze zboczy góry poprzez wody opadowe encyklopedia.
 • Co to jest deklinacja Definicja deklinacja, zboczenie kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi jak działa.
 • Co to jest dezynfekcja Definicja dezynfekcja niszczenie patogenów środkami chemicznymi (chlor) albo sposobami fizycznymi (promienie ultrafioletowe czy jest.
 • Co to jest deszcz Definicja deszcz opad atmosferyczny złożony z kropel wody o średnicy większej niż pół milimetra, które spadają z chmury pojęcie.
 • Co to jest delta Definicja delta region ujścia rzeki do morza albo jeziora powstały z osadów naniesionych poprzez wodę, mający przeważnie kształt stożka wyjaśnienie.
 • Co to jest dawka śmiertelna dl, dosis letalis Definicja dosis letalis liczba substancji powodująca zgon organizmu po jednokrotnym podaniu. Wielkości dawki śmiertelnej wyraża się w formie masy substancji opis.
 • Co to jest Darwin Karol Definicja Darwin Karol przyrodnik angielski, który żył w latach 1809-1882. Artysta teorii ewolucji, koncepcji zmienności gatunków, doboru naturalnego i walki o byt informacje.
 • Co to jest dawka ekspozycyjna Definicja miara liczby par jonów, utworzonych poprzez promieniowanie gamma, rentgenowskie albo elektromagnetyczne, w jednostce masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie znaczenie.
 • Co to jest deg Definicja deg jednostka różnicy temperatur (1 deg =1 K co znaczy.
 • Co to jest dawka graniczna lub progowa dm, dosis minima Definicja albo progowa dm, dosis minima liczba substancji, która wywołuje pierwsze spostrzegalne efekty biologiczne. Tytułujemy ją progiem działania, który jest krzyżówka.
 • Co to jest destylator Definicja destylator aparat do destylacji cieczy co to jest.
 • Co to jest denaturat Definicja skażony ogólna nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako słownik.
 • Co to jest dolina Definicja dolina podłużne wgłębienie na powierzchni terenu powstałe wskutek erozyjnej działalności płynącej wody, na przykład rzeki czym jest.
 • Co to jest darwinizm Definicja ewolucji sformułowana poprzez Darwina. Wg niej stworzenie gatunków tłumaczy się doborem naturalnym, walką o byt i dostosowaniem się do środowiska co oznacza.
 • Co to jest dymorfizm Definicja dwupostaciowość występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład tłumaczenie.
 • Co to jest deklaracja bałtycka Definicja dokument podpisany poprzez przedstawicieli krajów basenu morza bałtyckiego w 1990 roku w Ronneby (Szwecja). Zawiera ona określenia dotyczące między innymi przykłady.
 • Co to jest dyfuzja Definicja dyfuzja przenikanie i mieszanie się cząsteczek gazów albo cieczy przy bezpośrednim ich zetknięciu; spowodowane jest bezwładnym ruchem cieplnym cząsteczek definicja.
 • Co to jest detergenty Definicja chemiczne powierzchniowo aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia powierzchniowego usuwanych encyklopedia.
 • Co to jest dechloracja wody Definicja dechloracja wody usunięcie z wody chloru jak działa.
 • Co to jest detonacja Definicja reakcja wybuchowa przebiegająca z ogromną szybkością, której towarzyszy gwałtowny przyrost ciśnienia i nagłe wyzwolenie dużej ilości energii, na przykład czy jest.
 • Co to jest dB Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu pojęcie.
 • Co to jest dioksyny Definicja związków chemicznych z gatunku chlorowanych węglowodorów aromatycznych. W najwyższym stopniu znaną jest molekuła, oznaczona symbolicznie TCDD wyjaśnienie.
 • Co to jest dawka letalna LD-50 Definicja dawka powodująca zgon 50% zwierząt, które dostały tę dawkę. LD-0 jest graniczną dawką nie powodującą zgonu. ED-50 to jest dawka oznaczająca wszystko, od opis.
 • Co to jest destylat Definicja destylat wytwór skroplenia pary w procesie destylacji informacje.
 • Co to jest disiarczek węgla Definicja związek chemiczny o wzorze (CS2) stosowany jako rozpuszczalnik i składnik do produkcji jedwabiu wiskozowego. Jest łatwopalną cieczą o żółtawym zabarwieniu znaczenie.
 • Co to jest drobnoustroje Definicja organizmy roślinne i zwierzęce widoczne tylko pod mikroskopem. Należą do nich: bakterie, wirusy, nie wszystkie grzyby, liczne glony i pierwotniaki co znaczy.
 • Co to jest dimeryzacja Definicja dimeryzacja mechanizm łączenia się dwóch jednakowych cząsteczek chemicznych (monomerów) w jedną większą krzyżówka.
 • Co to jest drapieżnictwo Definicja drapieżnictwo sposób odżywiania opierający na napadaniu na inne zwierzęta i żywienie się ich mięsem co to jest.
 • Co to jest dudnienie Definicja okresowego narastania i malenia amplitudy drgania wypadkowego, które powstało w rezultacie nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o jednakowych amplitudach i słownik.
 • Co to jest dwupostaciowość Definicja dymorfizm występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład czym jest.
 • Co to jest degradacja gleby Definicja obniżenie żyzności gleby spowodowane wieloma czynnikami, na przykład zmianą klimatu, niewłaściwą gospodarką rolną albo ingerencją człowieka w środowisko co oznacza.
 • Co to jest dekompozycja Definicja mineralizacja mechanizm rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z tłumaczenie.
 • Co to jest detrytusożercy Definicja detrytusożercy, detrytofagi drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus przykłady.
 • Co to jest dimer Definicja dimer wytwór połączenia się dwóch takich samych cząsteczek (monomerów) ze sobą, na przykład H - F\dots.H - F definicja.
 • Co to jest dioptria Definicja dioptria, D jednostka mocy (umiejętności skupiającej) soczewki albo układu optycznego. Równa jest mocy soczewki o ogniskowej 1 m; 1 D = 1 m-1 encyklopedia.
 • Co to jest dylatacja Definicja dylatacja, rozszerzalność cieplna powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania jak działa.
 • Co to jest dolomit Definicja albo białawy minerał stanowiący kluczowy składnik skał osadowych, zwanych dolomitami. To jest związek chemiczny o nazwie węglan wapnia i magnezu CaMg(CO3)2 czy jest.
 • Co to jest deklaracja wiedeńska Definicja deklaracja wiedeńska dokument określający zasady polityki i nauki prośrodowiskowej w Europie pojęcie.
 • Co to jest degradacja lasu Definicja niekorzystne wpływ zespołu złożonych mechanizmów, występujących na określonej powierzchni leśnej, wywołanych bezpośrednio albo pośrednio poprzez różne impulsy wyjaśnienie.
 • Co to jest dezaktywacja Definicja dezaktywacja usunięcie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, sprzętu, żywności i wody opis.
 • Co to jest dwutlenek krzemu Definicja najprostszy związek chemiczny tlenu i krzemu, o wzorze SiO2, występujący w sporych ilościach w krzemionce pod postacią piasku. Chemicznie czysta krzemionka informacje.
 • Co to jest dwutlenek węgla Definicja bezbarwny gaz (CO2), bez zapachu, niepalny, cięższy od powietrza. Stanowi około 0.4% atmosfery. Pełni istotną funkcję w procesach biologicznych, na przykład w znaczenie.
 • Co to jest demografia roślin Definicja tematyka ekologii zajmująca się badaniem jakościowym i ilościowym populacji roślin, a również ich postępem w ustalonych uwarunkowaniach środowiskowych co znaczy.
 • Co to jest drożdże Definicja saprofityczne grzyby (jednokomórkowe) rozmnażające się poprzez pączkowanie. Rozwijają się na podłożach zawierających cukier i powodują w uwarunkowaniach krzyżówka.
 • Co to jest dezintegracja blokowa Definicja dezintegracja blokowa mechanizm wietrzenia skał pod wpływem temp., w trakcie którego skały rozpadają się na bloki i płyty co to jest.
 • Co to jest dziedziczność Definicja dziedziczność umiejętność organizmu do przekazywania potomstwu cech rodzicielskich. Osobnik potomny otrzymuje połowę cech matki i połowę cech ojca słownik.
 • Co to jest droga optyczna Definicja rozmiar lop równa iloczynowi drogi optycznej l (przebywanej poprzez światło) i względnego współczynnika załamania n ośrodka, gdzie rozchodzi się światło. Droga czym jest.
 • Co to jest dziura ozonowa Definicja region w warstwie atmosfery ziemskiej (ozonosferze), gdzie wystąpiło pomniejszenie zawartości ozonu w rezultacie powiększenia stężenia aerozoli technicznych w co oznacza.
 • Co to jest dyspersja Definicja dyspersja rozproszenie, rozszczepienie, na przykład dyspersja światła tłumaczenie.
 • Co to jest dezintegracja Definicja dezintegracja fizyczny rozpad mineralnych i organicznych materiałów przykłady.
 • Co to jest domestykacja Definicja udomowienie mechanizm przekształcenia dziedzicznych cech zwierząt pod wpływem oddziaływania człowieka, kierujący do takich zmian morfologicznych definicja.
 • Co to jest destylacja Definicja destylacja mechanizm opierający na wprowadzaniu cieczy w stan pary i ponowne skroplenie jednego albo kilku składników w celu ich rozdzielenia albo oczyszczenia encyklopedia.
 • Co to jest decyzja o dopuszczalnej emisji Definicja dopuszczalnej emisji ustalenie rodzaju, ilości substancji albo energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (na przykład do powietrza poprzez inwestora jak działa.
 • Co to jest dewiacja Definicja dewiacja odchylenie od ustalonego kierunku czy jest.
 • Co to jest dym Definicja dym wytwór spalania unoszący się w gazie (powietrzu), na przykład rozproszenie cząstek węgla w powietrzu w trakcie spalania drewna pojęcie.
 • Co to jest dział wodny, wododział Definicja wododział linia w terenie oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (jest to obszary odwadniane poprzez rzekę) bądź zlewiska (jest to obszary odwadniane wyjaśnienie.
 • Co to jest dawka toksyczna Definicja najmniejszą ilością substancji mogącą spowodować symptomy toksyczne, tzn. wywierać szkodliwy wpływ na organizm. Ustalana jest w gramach na kilogram ciężaru opis.
 • Co to jest destruenci Definicja reducenci organizmy żywe rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z informacje.
 • Co to jest DDT, dwuchlorodwufenylotrójchloroetan Definicja dwuchlorodwufenylotrójchloroetan substancja aktywna o właściwościach owadobójczych w produktach handlowych Azotox, Ditox, Tritox. W okresie II wojny światowej znaczenie.
 • Co to jest dominacja Definicja dominacja przewaga określonego gatunku (czynnika, elementu) nad pozostałymi co znaczy.
 • Co to jest dawka Definicja substancji chemicznej podana, pobrana albo wchłonięta do organizmu w określony sposób, warunkując brak albo wystąpienie efektów biologicznych wyrażonych krzyżówka.
 • Co to jest dural Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał co to jest.
 • Co to jest dżungla Definicja tropikalny występujący na obszarach o klimacie gorącym i wilgotnym (Indie, Ameryka Południowa, Afryka). Charakteryzuje ją ogromne bogactwo drzew słownik.
 • Co to jest dializa Definicja koloidu od niekoloidalnych substancji rozpuszczalnych (roztworu), które mają różną umiejętność przenikania poprzez odpowiednie przegrody półprzepuszczalne czym jest.
 • Co to jest dorzecze Definicja dorzecze region terenu, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego mechanizmu rzecznego co oznacza.
 • Co to jest dendroklimatologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem zmian klimatycznych, zachodzących w przeszłości opierając się na badań następnych rocznych przyrostów grubości pierścieni tłumaczenie.
 • Co to jest desukcja Definicja desukcja mechanizm pozyskiwania wody z gleby poprzez korzenie roślin przykłady.
 • Co to jest dezynsekcja Definicja dezynsekcja tępienie owadów szkodliwych z powodów sanitarnych i gospodarczych definicja.
 • Co to jest dawka promieniowania Definicja promieniowania rozmiar opisująca promieniowanie jonizujące pod względem jego umiejętności do jonizacji albo przekazywania energii, a również pod względem encyklopedia.
 • Co to jest dżul Definicja pracy i energii w układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J = 1N·1 m jak działa.
 • Co to jest dobór Definicja dobór, selekcja mechanizm eliminacji genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku czy jest.
 • Co to jest dezagregacja Definicja dezagregacja rozpad agregatów strukturalnych na cząsteczki elementarne pojęcie.
 • Co to jest diament Definicja minerał, odmiana alotropowa czystego węgla, który pod sporym ciśnieniem wykrystalizował w strukturze regularnej. Kryształy mogą mieć barwę żółtą, brunatną wyjaśnienie.
 • Co to jest dobór naturalny Definicja mechanizm biologiczny (wg teorii K. Darwina jeden z fundamentalnych czynników ewolucji) opierający na utrzymaniu się przy życiu w najwyższym stopniu opis.
 • Co to jest decybel Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu informacje.
 • Co to jest doświadczenie Definicja doświadczenie wywołanie albo odtworzenie jakiegoś zjawiska w uwarunkowaniach laboratoryjnych w celu wyjaśnienia jego przebiegu znaczenie.
 • Co to jest dawka dopuszczalna Definicja dawka promieniowania jonizującego bądź innej substancji, która nie skutkuje uszkodzenia organizmu żywego. Na przykład dawka dopuszczalna dla człowieka wynosi co znaczy.
 • Co to jest dominanta Definicja dominanta przeważnie występujący obiekt zbioru krzyżówka.
 • Co to jest dźwięk prosty Definicja dźwięk prosty, ton dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne co to jest.
 • Co to jest deaminacja Definicja deaminacja mechanizm oddzielenia ekipy aminowej (-NH2) od aminokwasu albo innego związku organicznego słownik.
 • Co to jest dysfotyczna strefa Definicja strefa wód w zbiornikach wodnych, gdzie panuje półmrok. Granice są trudne do ścisłego określenia, gdyż głębokość i zasięg zależy od przezroczystości wody czym jest.
 • Co to jest dzień Definicja dzień część doby trwająca pomiędzy wschodem a zachodem Słońca co oznacza.
 • Co to jest denaturacja Definicja zmiana właściwości związku chemicznego poprzez dodanie substancji nie dającej się oddzielić, na przykład denaturacja spirytusu;2) zmiana struktury białka pod tłumaczenie.
 • Co to jest dejonizacja wody Definicja dejonizacja wody usunięcie z wody jonów domieszek nieorganicznych przykłady.
 • Co to jest dysocjacja elektrolityczna Definicja elektrolityczna mechanizm samorzutnego rozpadu substancji na jony (ujemne i dodatnie) w odpowiednim rozpuszczalniku, na przykład dysocjacja cząsteczek siarczku definicja.
 • Co to jest dopływ Definicja dopływ ciek (rzeka, potok) wpływający do większego cieku encyklopedia.
 • Co to jest diamagnetyk Definicja którego przenikalność magnetyczna jest mniejsza niż przenikalność próżni, na przykład należą do nich gazy szlachetne i metale: miedź, złoto, srebro jak działa.
 • Co to jest deflacja Definicja deflacja zwiewanie poprzez wiatr zwietrzeliny (jest to luźnego materiału skalnego, na przykład piasku) i przenoszenie jej w inne miejsce czy jest.
 • Co to jest dekantacja Definicja dekantacja sposób oddzielenia cieczy od osadu, jest to zlanie cieczy znad osadu pojęcie.
 • Co to jest dielektryk Definicja izolator elektryczny ciało (substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się małą wyjaśnienie.
 • Co to jest dezynfekcja wody Definicja dezynfekcja wody niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych albo ich form przetrwalnikowych sposobami chemicznymi albo fizycznymi opis.
 • Co to jest dawka pochłonięta Definicja liczba energii promieniowania jonizującego pochłoniętej poprzez jednostkę masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest grey (1 Gy =1 J·kg-1), a jednostką informacje.
 • Co to jest DNA Definicja dezoksyrybonukleinowy. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty znaczenie.
 • Co to jest deszczomierz Definicja pluwiometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym polu co znaczy.
 • Co to jest dren Definicja ceramiczny, betonowy albo plastikowy) ułożony w ziemi, a poświęcony do odprowadzania nadmiaru wód z pól, łąk albo do osuszania terenu gruntu w budownictwie krzyżówka.
 • Co to jest dewastacja gleby Definicja dewastacja gleby zniszczenie pokrywy glebowej na ustalonym terenie co to jest.
 • Co to jest dyskryminacja Definicja dyskryminacja prześladowanie ludzi na skutek różnic rasowych, przynależności klasowej, narodowej, wyznaniowej itp słownik.
 • Co to jest dąbrowa Definicja dąbrowa las dębowy czym jest.
 • Co to jest domeny Definicja obszary w materiałach ferromagnetycznych (albo ferroelektrycznych), charakteryzujące się samorzutnym uporządkowaniem spinów magnetycznych (albo dipoli co oznacza.
 • Co to jest dwuwęglany Definicja dwuwęglany, węglany kwaśne sole i estry kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3 tłumaczenie.
 • Co to jest deglomeracja Definicja planowane działanie zmierzające do zahamowania zagęszczenia ludności w aglomeracji, wykonywane przez zmianę lokalizacji zakładów pracy albo budowę nowych przykłady.
 • Co to jest degradacja środowiska Definicja środowiska pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego wywołane zaburzeniem naturalnych struktur i systemów przyrodniczych, na przykład ubożenie składu definicja.
 • Co to jest deficyt tlenowy Definicja spadek stężenia tlenu w środowisku poniżej wartości optymalnej. Zazwyczaj deficyt tlenowy występuje w przydennych warstwach wody i jest spowodowany sporą encyklopedia.
 • Co to jest deszcz meteorytów Definicja zdarzenie spadających gwiazd obserwowane na niebie w chwili przejścia Ziemi poprzez rój meteoroidów. Rozżarzone meteoroidy, w rezultacie tarcia w powietrzu jak działa.
 • Co to jest drzewo Definicja roślina o zdrewniałym pniu, który na pewnej wysokości rozgałęzia się w koronę, jest to rozgałęzione grube konary i cieńsze gałęzie. Pnie drzew wysokopiennych czy jest.
 • Co to jest datowanie Definicja określania wieku skał, próbek paleontologicznych, wykopalisk archeologicznych i tym podobne Wykorzystuje się tu mierzalne zmiany zjawisk zachodzących ze znaną pojęcie.
 • Co to jest denitryfikacja Definicja mechanizm redukcji azotanów (NO3) poprzez bakterie glebowe i wodne (bez dostępu powietrza), w trakcie którego uwalnia się wolny azot (denitryfikacja całkowita wyjaśnienie.
 • Co to jest diaspory Definicja diaspory twory roślin (zarodniki, nasiona, rozmnóżki, organy przetrwalne) wykorzystywane do rozmnażania się opis.
 • Co to jest dryf Definicja przesuwanie się bloków kontynentalnych. Uzasadnieniem wędrówki kontynentów (wg teorii Wegenera) jest falowanie skorupy ziemskiej, współczesne rozmieszczenie informacje.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń powietrza Definicja stężenie zanieczyszczeń powietrza wartość średnia stężenia szkodliwej substancji w powietrzu zagrażająca życiu i zdrowiu człowieka, szkodliwych dla zwierząt znaczenie.
 • Co to jest duraluminium Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał co znaczy.
 • Co to jest dendrochronologia Definicja sposób datowania zabytków drewnianych opierając się na koncentrycznych słoi przyrostu rocznego, z których wykonany jest dany zabytek. Najstarszy zachowany w krzyżówka.
 • Co to jest dyfuzja w atmosferze Definicja atmosferze mieszanie się uwalnianych gazowych produktów przemiany materii do atmosfery (CO2, N2, CH4) i równoważenie zawartości gazów rozpuszczalnych w wodzie co to jest.
 • Co to jest desykacja Definicja desykacja wykorzystywanie preparatów chemicznych, raczej w uprawach pastewnych, powodujące dosychanie roślin. Zabieg ten ułatwia zbiory słownik.
 • Co to jest dźwięk Definicja falowe rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym (gazowym, ciekłym albo stałym), które wywołuje wrażenie słuchowe. Ucho ludzkie jest zdolne odebrać fale czym jest.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym, DSB Definicja stężenie w materiale biologicznym, DSB najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika albo jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym albo co oznacza.
 • Co to jest denudacja Definicja denudacja mechanizmy zachodzące na powierzchni Ziemi powodujące jej obniżanie i wyrównywanie. Należą do nich: wietrzenie, erozja, ruchy masowe tłumaczenie.
 • Co to jest drgania akustyczne Definicja drgania cząstek ośrodka sprężystego wokół ich położenia równowagi. Powiązane są z rozchodzeniem się fali dźwiękowej, na przykład płaskiej fali w powietrzu przykłady.
 • Co to jest deficyt wody Definicja deficyt wody niedobór wody na pokrycie potrzeb na danym obszarze. Rozmiar deficytu wody ustala się jako różnicę potrzeb wodnych i zasobów ekspozycyjnych definicja.
 • Co to jest dzielnica miasta Definicja część miasta, którą odznacza rodzaj zabudowy (dzielnica willowa), ekipa socjalna (dzielnica robotnicza), ekipa etniczna (dzielnica murzyńska), pełniona funkcja encyklopedia.
 • Co to jest długość fali Definicja długość fali odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami fali okresowej, gdzie drgania mają tę samą fazę (albo różnicę faz jak działa.
 • Co to jest dys- Definicja dys- przedrostek w złożeniach: oddzielnie czy jest.
 • Co to jest defoliacja Definicja spowodowanie opadania liści roślin w rezultacie stosowania defoliantów (środków chemicznych). Zabieg wykonuje się w celu ułatwienia zbioru mechanicznego plonów pojęcie.
 • Co to jest dewastacja środowiska Definicja środowiska zniszczenie środowiska przyrodniczego na ustalonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu systemów wyjaśnienie.
 • Co to jest deforestacja Definicja lasów, tak zwany wylesienie. Ogromne ubytki lasów (na przykład Amazonii) przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi w rezultacie pomniejszenia opis.
 • Co to jest domieszki wody Definicja domieszki wody składniki wody występujące w formie roztworu rzeczywistego, koloidów i zawiesin informacje.
 • Co to jest detoksykacja Definicja detoksykacja odtruwanie znaczenie.
 • Co to jest drgania Definicja zmiany stanu układu wokół położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do niego energii. Stan układu (wahadła, struny) opisują takie wielkości fizyczne, jak co znaczy.
 • Co to jest drewno Definicja roślin naczyniowych, wzmacniających i spichrzowych, zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę z solami mineralnymi;2) ścięte drzewo, oczyszczone z krzyżówka.
 • Co to jest dysymilacja Definicja mechanizm biologiczny (przeciwny do asymilacji), gdzie następuje rozkład związków organicznych i usunięcie z organizmu produktów przemiany materii, raczej co to jest.
 • Co to jest dżdżownica Definicja skąposzczet o walcowym ciele żyjący w glebie. Żywi się szczątkami organicznymi pobieranymi z gleby, a niestrawione resztki wydala użyźniając glebę. Występuje słownik.
 • Co to jest dystrybucja Definicja dystrybucja podział dóbr materialnych pomiędzy członków społeczeństwa czym jest.
 • Co to jest dozownik Definicja dozownik urządzenie wykorzystywane do odmierzania ustalonych porcji materiałów (płynnych albo sypkich co oznacza.
 • Co to jest dynamika Definicja dynamika dział mechaniki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił tłumaczenie.
 • Co to jest degradacja wód Definicja mechanizm niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody wywołane wprowadzeniem substancji nieorganicznych (stałych przykłady.
 • Co to jest dietetyczne środki spożywcze Definicja spożywcze rodzaj żywności, która z racji na specyficzny skład bądź mechanizm wytwarzania jest różna wyraźnie od środków spożywczych ogólnego spożycia. Są one definicja.
 • Co to jest dekarbonatyzacja Definicja dekarbonatyzacja mechanizm rozpuszczania i wymywania węglanów ze skał i gleby encyklopedia.
 • Co to jest dekarbonizacja wody Definicja sposób zmiękczania wody, polegająca na strącaniu wapnia i magnezu w formie CaCO3 i Mg(OH)2. Stosuje się do tego celu sposoby termiczne i chemiczne. Znaczy jak działa.
 • Co to jest dyfrakcja światła Definicja ugięcie światła zespół zjawisk występujący w trakcie rozchodzenia się fali w ośrodkach niejednorodnych, który bazuje na odchyleniu się prostoliniowego biegu czy jest.
 • Co to jest dem Definicja dem lokalna populacja, której osobniki mogą swobodnie kojarzyć się ze sobą pojęcie.
 • Co to jest detektor Definicja detektor urządzenie poświęcone do wykrywania, na przykład drgań, które przetworzone są na dowolne sygnały elektryczne wyjaśnienie.
 • Co to jest dyspersja światła Definicja zdarzenie rozszczepienia złożonego światła na widma (rozkład na składowe monochromatyczne), spowodowane zależnością współczynnika załamania światła danego opis.
 • Co to jest dewiacja magnetyczna Definicja magnetyczna kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazanym poprzez igłę magnetyczną, której odchylenie wywołane jest oddziaływaniem ciał informacje.
 • Co to jest denitryfikatory Definicja nazwa gatunków bakterii (zdolnych do przeprowadzenia procesu denitryfikacji) wywołujących przemianę mineralnych związków azotowych w glebie w azot cząsteczkowy znaczenie.
 • Co to jest drzewostan Definicja zbiorowisko drzew charakterystyczne dla danego środowiska (siedliska), cechujące się tym samym składem gatunkowym, budową, wiekiem i zwarciem drzew, na co znaczy.
 • Co to jest deuter Definicja wodoru o liczbie masowej 2 i liczbie atomowej 1, którego jądro jest zbudowane z jednego protonu i jednego neutronu (21H). Trwały izotop, mniej lotny i o krzyżówka.
 • Co to jest democen Definicja democen układ tworzony poprzez jeden organizm, jedną populację (albo gatunek) roślin albo zwierząt i jej siedlisko co to jest.
 • Co to jest defolianty Definicja defolianty substancje chemiczne (organiczne i nieorganiczne) użytkowane do defoliacji słownik.
 • Co to jest dendrologia Definicja dendrologia edukacja o drzewach i krzewach czym jest.
 • Co to jest darń Definicja darń zwarty splot traw i mchu z warstwą gleby przerośniętej korzeniami co oznacza.
 • Co to jest depresja Definicja depresja region lądu leżący poniżej poziomu morza tłumaczenie.
 • Co to jest demineralizacja wody Definicja demineralizacja wody usunięcie z wody rozpuszczonych w niej domieszek nieorganicznych (na przykład soli mineralnych przykłady.
 • Co to jest drgania cieplne Definicja drgania cieplne drgania atomów w sieci krystalicznej, których amplituda rośnie ze wzrostem temp definicja.
 • Co to jest detekcja Definicja detekcja wykrywanie, na przykład cząstek jonizujących encyklopedia.
 • Co to jest diamagnetyzm Definicja diamagnetyzm cecha ciała polegająca na tym, iż w polu magnetycznym magnesuje się przeciwnie do jego pola jak działa.
 • Co to jest detrytofagi Definicja detrytofagi, detrytusożercy drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus czy jest.
 • Co to jest dyssypacja energii Definicja rozproszenie energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną pojęcie.
 • Co to jest datowanie węglowe Definicja sposób określania wieku obiektów archeologicznych pochodzenia biologicznego. Pod wpływem promieniowania kosmicznego część jąder azotu w atmosferze przekształca wyjaśnienie.
 • Co to jest drgania swobodne Definicja drgania układu (na przykład mechanicznego - wahadła) wychylonego z położenia równowagi trwałej, na który nie działają siły zewnętrzne, prócz sił utrzymujących opis.
 • Co to jest drzewo genealogiczne Definicja drzewo genealogiczne graficzne przedstawienie pokrewieństwa w rodzie ludzkim, gdzie pień symbolizuje wspólnego przodka a gałęzie osobników potomnych informacje.
 • Co to jest diagram Definicja graficzne przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu, brak znaczenie.
 • Co to jest demografia Definicja zajmująca się badaniem (zazwyczaj statystycznym) ludności w aspekcie ilościowym (na przykład liczebność ludności na ustalonym terytorium) i jakościowym (na co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Demografia co znaczy diagram krzyżówka drzewo genealogiczne co to jest drgania swobodne słownik datowanie węglowe czym jest dyssypacja energii co oznacza. co to znaczy.

Słownik Dysocjacja co znaczy deratyzacja krzyżówka dawka śmiertelna co to co to jest.