KRZYŻÓWKA Doświadczenie, Dawka Graniczna Lub Progowa Dm, Dosis Minima, Dwutlenek Krzemu.
doświadczenie dawka co to jest

Definicje fizyka na D

 • Co to jest dekarbonatyzacja Definicja dekarbonatyzacja mechanizm rozpuszczania i wymywania węglanów ze skał i gleby co to jest.
 • Co to jest dyssypacja energii Definicja rozproszenie energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną definicja.
 • Co to jest dawka śmiertelna dl, dosis letalis Definicja dosis letalis liczba substancji powodująca zgon organizmu po jednokrotnym podaniu. Wielkości dawki śmiertelnej wyraża się w formie masy substancji co znaczy.
 • Co to jest drapieżnictwo Definicja drapieżnictwo sposób odżywiania opierający na napadaniu na inne zwierzęta i żywienie się ich mięsem słownik.
 • Co to jest deklaracja bałtycka Definicja dokument podpisany poprzez przedstawicieli krajów basenu morza bałtyckiego w 1990 roku w Ronneby (Szwecja). Zawiera ona określenia dotyczące między innymi znaczenie.
 • Co to jest deszcz Definicja deszcz opad atmosferyczny złożony z kropel wody o średnicy większej niż pół milimetra, które spadają z chmury czym jest.
 • Co to jest dziedziczność Definicja dziedziczność umiejętność organizmu do przekazywania potomstwu cech rodzicielskich. Osobnik potomny otrzymuje połowę cech matki i połowę cech ojca co oznacza.
 • Co to jest dawka letalna LD-50 Definicja dawka powodująca zgon 50% zwierząt, które dostały tę dawkę. LD-0 jest graniczną dawką nie powodującą zgonu. ED-50 to jest dawka oznaczająca wszystko, od krzyżówka.
 • Co to jest dym Definicja dym wytwór spalania unoszący się w gazie (powietrzu), na przykład rozproszenie cząstek węgla w powietrzu w trakcie spalania drewna najlepszy.
 • Co to jest dynamika Definicja dynamika dział mechaniki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił przykłady.
 • Co to jest demografia Definicja zajmująca się badaniem (zazwyczaj statystycznym) ludności w aspekcie ilościowym (na przykład liczebność ludności na ustalonym terytorium) i jakościowym (na encyklopedia.
 • Co to jest diaspory Definicja diaspory twory roślin (zarodniki, nasiona, rozmnóżki, organy przetrwalne) wykorzystywane do rozmnażania się jak działa.
 • Co to jest dobór Definicja dobór, selekcja mechanizm eliminacji genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku czy jest.
 • Co to jest dyfuzja w atmosferze Definicja atmosferze mieszanie się uwalnianych gazowych produktów przemiany materii do atmosfery (CO2, N2, CH4) i równoważenie zawartości gazów rozpuszczalnych w wodzie pojęcie.
 • Co to jest dźwięk Definicja falowe rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym (gazowym, ciekłym albo stałym), które wywołuje wrażenie słuchowe. Ucho ludzkie jest zdolne odebrać fale wyjaśnienie.
 • Co to jest drgania Definicja zmiany stanu układu wokół położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do niego energii. Stan układu (wahadła, struny) opisują takie wielkości fizyczne, jak opis.
 • Co to jest diagram Definicja graficzne przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu, brak informacje.
 • Co to jest dyspersja światła Definicja zdarzenie rozszczepienia złożonego światła na widma (rozkład na składowe monochromatyczne), spowodowane zależnością współczynnika załamania światła danego co to jest.
 • Co to jest dendroklimatologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem zmian klimatycznych, zachodzących w przeszłości opierając się na badań następnych rocznych przyrostów grubości pierścieni definicja.
 • Co to jest droga optyczna Definicja rozmiar lop równa iloczynowi drogi optycznej l (przebywanej poprzez światło) i względnego współczynnika załamania n ośrodka, gdzie rozchodzi się światło. Droga co znaczy.
 • Co to jest dawka Definicja substancji chemicznej podana, pobrana albo wchłonięta do organizmu w określony sposób, warunkując brak albo wystąpienie efektów biologicznych wyrażonych słownik.
 • Co to jest dyfuzja Definicja dyfuzja przenikanie i mieszanie się cząsteczek gazów albo cieczy przy bezpośrednim ich zetknięciu; spowodowane jest bezwładnym ruchem cieplnym cząsteczek znaczenie.
 • Co to jest desukcja Definicja desukcja mechanizm pozyskiwania wody z gleby poprzez korzenie roślin czym jest.
 • Co to jest darń Definicja darń zwarty splot traw i mchu z warstwą gleby przerośniętej korzeniami co oznacza.
 • Co to jest dezagregacja Definicja dezagregacja rozpad agregatów strukturalnych na cząsteczki elementarne krzyżówka.
 • Co to jest deklinacja Definicja deklinacja, zboczenie kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi najlepszy.
 • Co to jest dezynsekcja Definicja dezynsekcja tępienie owadów szkodliwych z powodów sanitarnych i gospodarczych przykłady.
 • Co to jest detergenty Definicja chemiczne powierzchniowo aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia powierzchniowego usuwanych encyklopedia.
 • Co to jest dział wodny, wododział Definicja wododział linia w terenie oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (jest to obszary odwadniane poprzez rzekę) bądź zlewiska (jest to obszary odwadniane jak działa.
 • Co to jest duraluminium Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał czy jest.
 • Co to jest dylatacja Definicja dylatacja, rozszerzalność cieplna powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania pojęcie.
 • Co to jest deratyzacja Definicja deratyzacja postępowanie mające na celu pokonywanie szczurów i innych gryzoni wyjaśnienie.
 • Co to jest dwutlenek węgla Definicja bezbarwny gaz (CO2), bez zapachu, niepalny, cięższy od powietrza. Stanowi około 0.4% atmosfery. Pełni istotną funkcję w procesach biologicznych, na przykład w opis.
 • Co to jest drewno Definicja roślin naczyniowych, wzmacniających i spichrzowych, zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę z solami mineralnymi;2) ścięte drzewo, oczyszczone z informacje.
 • Co to jest dżdżownica Definicja skąposzczet o walcowym ciele żyjący w glebie. Żywi się szczątkami organicznymi pobieranymi z gleby, a niestrawione resztki wydala użyźniając glebę. Występuje co to jest.
 • Co to jest drzewostan Definicja zbiorowisko drzew charakterystyczne dla danego środowiska (siedliska), cechujące się tym samym składem gatunkowym, budową, wiekiem i zwarciem drzew, na definicja.
 • Co to jest dielektryk Definicja izolator elektryczny ciało (substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się małą co znaczy.
 • Co to jest denaturat Definicja skażony ogólna nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako słownik.
 • Co to jest dolomit Definicja albo białawy minerał stanowiący kluczowy składnik skał osadowych, zwanych dolomitami. To jest związek chemiczny o nazwie węglan wapnia i magnezu CaMg(CO3)2 znaczenie.
 • Co to jest diapauza Definicja zahamowanie wzrostu i rozwoju pomiędzy cyklami życiowymi owadów. Jest metodą przetrwania niekorzystnych okresów. Na przykład bielinek kapustnik przeżywa zimę w czym jest.
 • Co to jest detonacja Definicja reakcja wybuchowa przebiegająca z ogromną szybkością, której towarzyszy gwałtowny przyrost ciśnienia i nagłe wyzwolenie dużej ilości energii, na przykład co oznacza.
 • Co to jest DNA Definicja dezoksyrybonukleinowy. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty krzyżówka.
 • Co to jest DDT, dwuchlorodwufenylotrójchloroetan Definicja dwuchlorodwufenylotrójchloroetan substancja aktywna o właściwościach owadobójczych w produktach handlowych Azotox, Ditox, Tritox. W okresie II wojny światowej najlepszy.
 • Co to jest dietetyczne środki spożywcze Definicja spożywcze rodzaj żywności, która z racji na specyficzny skład bądź mechanizm wytwarzania jest różna wyraźnie od środków spożywczych ogólnego spożycia. Są one przykłady.
 • Co to jest denudacja Definicja denudacja mechanizmy zachodzące na powierzchni Ziemi powodujące jej obniżanie i wyrównywanie. Należą do nich: wietrzenie, erozja, ruchy masowe encyklopedia.
 • Co to jest dawka dopuszczalna Definicja dawka promieniowania jonizującego bądź innej substancji, która nie skutkuje uszkodzenia organizmu żywego. Na przykład dawka dopuszczalna dla człowieka wynosi jak działa.
 • Co to jest dominanta Definicja dominanta przeważnie występujący obiekt zbioru czy jest.
 • Co to jest deglomeracja Definicja planowane działanie zmierzające do zahamowania zagęszczenia ludności w aglomeracji, wykonywane przez zmianę lokalizacji zakładów pracy albo budowę nowych pojęcie.
 • Co to jest drobnoustroje Definicja organizmy roślinne i zwierzęce widoczne tylko pod mikroskopem. Należą do nich: bakterie, wirusy, nie wszystkie grzyby, liczne glony i pierwotniaki wyjaśnienie.
 • Co to jest dziura ozonowa Definicja region w warstwie atmosfery ziemskiej (ozonosferze), gdzie wystąpiło pomniejszenie zawartości ozonu w rezultacie powiększenia stężenia aerozoli technicznych w opis.
 • Co to jest dobór naturalny Definicja mechanizm biologiczny (wg teorii K. Darwina jeden z fundamentalnych czynników ewolucji) opierający na utrzymaniu się przy życiu w najwyższym stopniu informacje.
 • Co to jest diamagnetyzm Definicja diamagnetyzm cecha ciała polegająca na tym, iż w polu magnetycznym magnesuje się przeciwnie do jego pola co to jest.
 • Co to jest democen Definicja democen układ tworzony poprzez jeden organizm, jedną populację (albo gatunek) roślin albo zwierząt i jej siedlisko definicja.
 • Co to jest decybel Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu co znaczy.
 • Co to jest degradacja środowiska Definicja środowiska pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego wywołane zaburzeniem naturalnych struktur i systemów przyrodniczych, na przykład ubożenie składu słownik.
 • Co to jest dyskryminacja Definicja dyskryminacja prześladowanie ludzi na skutek różnic rasowych, przynależności klasowej, narodowej, wyznaniowej itp znaczenie.
 • Co to jest dysymilacja Definicja mechanizm biologiczny (przeciwny do asymilacji), gdzie następuje rozkład związków organicznych i usunięcie z organizmu produktów przemiany materii, raczej czym jest.
 • Co to jest domieszki wody Definicja domieszki wody składniki wody występujące w formie roztworu rzeczywistego, koloidów i zawiesin co oznacza.
 • Co to jest detrytusożercy Definicja detrytusożercy, detrytofagi drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus krzyżówka.
 • Co to jest destylat Definicja destylat wytwór skroplenia pary w procesie destylacji najlepszy.
 • Co to jest dioksyny Definicja związków chemicznych z gatunku chlorowanych węglowodorów aromatycznych. W najwyższym stopniu znaną jest molekuła, oznaczona symbolicznie TCDD przykłady.
 • Co to jest detrytofagi Definicja detrytofagi, detrytusożercy drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus encyklopedia.
 • Co to jest dżungla Definicja tropikalny występujący na obszarach o klimacie gorącym i wilgotnym (Indie, Ameryka Południowa, Afryka). Charakteryzuje ją ogromne bogactwo drzew jak działa.
 • Co to jest diament Definicja minerał, odmiana alotropowa czystego węgla, który pod sporym ciśnieniem wykrystalizował w strukturze regularnej. Kryształy mogą mieć barwę żółtą, brunatną czy jest.
 • Co to jest dezintegracja Definicja dezintegracja fizyczny rozpad mineralnych i organicznych materiałów pojęcie.
 • Co to jest datowanie węglowe Definicja sposób określania wieku obiektów archeologicznych pochodzenia biologicznego. Pod wpływem promieniowania kosmicznego część jąder azotu w atmosferze przekształca wyjaśnienie.
 • Co to jest dendrochronologia Definicja sposób datowania zabytków drewnianych opierając się na koncentrycznych słoi przyrostu rocznego, z których wykonany jest dany zabytek. Najstarszy zachowany w opis.
 • Co to jest dysfotyczna strefa Definicja strefa wód w zbiornikach wodnych, gdzie panuje półmrok. Granice są trudne do ścisłego określenia, gdyż głębokość i zasięg zależy od przezroczystości wody informacje.
 • Co to jest dąbrowa Definicja dąbrowa las dębowy co to jest.
 • Co to jest destylacja Definicja destylacja mechanizm opierający na wprowadzaniu cieczy w stan pary i ponowne skroplenie jednego albo kilku składników w celu ich rozdzielenia albo oczyszczenia definicja.
 • Co to jest diamagnetyk Definicja którego przenikalność magnetyczna jest mniejsza niż przenikalność próżni, na przykład należą do nich gazy szlachetne i metale: miedź, złoto, srebro co znaczy.
 • Co to jest dudnienie Definicja okresowego narastania i malenia amplitudy drgania wypadkowego, które powstało w rezultacie nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o jednakowych amplitudach i słownik.
 • Co to jest dekompozycja Definicja mineralizacja mechanizm rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z znaczenie.
 • Co to jest detoksykacja Definicja detoksykacja odtruwanie czym jest.
 • Co to jest drzewo genealogiczne Definicja drzewo genealogiczne graficzne przedstawienie pokrewieństwa w rodzie ludzkim, gdzie pień symbolizuje wspólnego przodka a gałęzie osobników potomnych co oznacza.
 • Co to jest dewiacja Definicja dewiacja odchylenie od ustalonego kierunku krzyżówka.
 • Co to jest Darwin Karol Definicja Darwin Karol przyrodnik angielski, który żył w latach 1809-1882. Artysta teorii ewolucji, koncepcji zmienności gatunków, doboru naturalnego i walki o byt najlepszy.
 • Co to jest dendrologia Definicja dendrologia edukacja o drzewach i krzewach przykłady.
 • Co to jest dawka promieniowania Definicja promieniowania rozmiar opisująca promieniowanie jonizujące pod względem jego umiejętności do jonizacji albo przekazywania energii, a również pod względem encyklopedia.
 • Co to jest drgania swobodne Definicja drgania układu (na przykład mechanicznego - wahadła) wychylonego z położenia równowagi trwałej, na który nie działają siły zewnętrzne, prócz sił utrzymujących jak działa.
 • Co to jest defoliacja Definicja spowodowanie opadania liści roślin w rezultacie stosowania defoliantów (środków chemicznych). Zabieg wykonuje się w celu ułatwienia zbioru mechanicznego plonów czy jest.
 • Co to jest dioptria Definicja dioptria, D jednostka mocy (umiejętności skupiającej) soczewki albo układu optycznego. Równa jest mocy soczewki o ogniskowej 1 m; 1 D = 1 m-1 pojęcie.
 • Co to jest dysocjacja elektrolityczna Definicja elektrolityczna mechanizm samorzutnego rozpadu substancji na jony (ujemne i dodatnie) w odpowiednim rozpuszczalniku, na przykład dysocjacja cząsteczek siarczku wyjaśnienie.
 • Co to jest dysocjacja Definicja dysocjacja rozpad związków chemicznych na cząsteczki pojedyncze albo atomy opis.
 • Co to jest detekcja Definicja detekcja wykrywanie, na przykład cząstek jonizujących informacje.
 • Co to jest drożdże Definicja saprofityczne grzyby (jednokomórkowe) rozmnażające się poprzez pączkowanie. Rozwijają się na podłożach zawierających cukier i powodują w uwarunkowaniach co to jest.
 • Co to jest domeny Definicja obszary w materiałach ferromagnetycznych (albo ferroelektrycznych), charakteryzujące się samorzutnym uporządkowaniem spinów magnetycznych (albo dipoli definicja.
 • Co to jest dren Definicja ceramiczny, betonowy albo plastikowy) ułożony w ziemi, a poświęcony do odprowadzania nadmiaru wód z pól, łąk albo do osuszania terenu gruntu w budownictwie co znaczy.
 • Co to jest dźwięk prosty Definicja dźwięk prosty, ton dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne słownik.
 • Co to jest dopływ Definicja dopływ ciek (rzeka, potok) wpływający do większego cieku znaczenie.
 • Co to jest dB Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu czym jest.
 • Co to jest denitryfikacja Definicja mechanizm redukcji azotanów (NO3) poprzez bakterie glebowe i wodne (bez dostępu powietrza), w trakcie którego uwalnia się wolny azot (denitryfikacja całkowita co oznacza.
 • Co to jest demineralizacja wody Definicja demineralizacja wody usunięcie z wody rozpuszczonych w niej domieszek nieorganicznych (na przykład soli mineralnych krzyżówka.
 • Co to jest deaminacja Definicja deaminacja mechanizm oddzielenia ekipy aminowej (-NH2) od aminokwasu albo innego związku organicznego najlepszy.
 • Co to jest dimeryzacja Definicja dimeryzacja mechanizm łączenia się dwóch jednakowych cząsteczek chemicznych (monomerów) w jedną większą przykłady.
 • Co to jest drzewo Definicja roślina o zdrewniałym pniu, który na pewnej wysokości rozgałęzia się w koronę, jest to rozgałęzione grube konary i cieńsze gałęzie. Pnie drzew wysokopiennych encyklopedia.
 • Co to jest dorzecze Definicja dorzecze region terenu, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego mechanizmu rzecznego jak działa.
 • Co to jest deficyt wody Definicja deficyt wody niedobór wody na pokrycie potrzeb na danym obszarze. Rozmiar deficytu wody ustala się jako różnicę potrzeb wodnych i zasobów ekspozycyjnych czy jest.
 • Co to jest defolianty Definicja defolianty substancje chemiczne (organiczne i nieorganiczne) użytkowane do defoliacji pojęcie.
 • Co to jest dawka pochłonięta Definicja liczba energii promieniowania jonizującego pochłoniętej poprzez jednostkę masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest grey (1 Gy =1 J·kg-1), a jednostką wyjaśnienie.
 • Co to jest dys- Definicja dys- przedrostek w złożeniach: oddzielnie opis.
 • Co to jest drgania akustyczne Definicja drgania cząstek ośrodka sprężystego wokół ich położenia równowagi. Powiązane są z rozchodzeniem się fali dźwiękowej, na przykład płaskiej fali w powietrzu informacje.
 • Co to jest destruenci Definicja reducenci organizmy żywe rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z co to jest.
 • Co to jest darwinizm Definicja ewolucji sformułowana poprzez Darwina. Wg niej stworzenie gatunków tłumaczy się doborem naturalnym, walką o byt i dostosowaniem się do środowiska definicja.
 • Co to jest deszcz meteorytów Definicja zdarzenie spadających gwiazd obserwowane na niebie w chwili przejścia Ziemi poprzez rój meteoroidów. Rozżarzone meteoroidy, w rezultacie tarcia w powietrzu co znaczy.
 • Co to jest deszczomierz Definicja pluwiometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym polu słownik.
 • Co to jest degradacja wód Definicja mechanizm niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody wywołane wprowadzeniem substancji nieorganicznych (stałych znaczenie.
 • Co to jest denaturacja Definicja zmiana właściwości związku chemicznego poprzez dodanie substancji nie dającej się oddzielić, na przykład denaturacja spirytusu;2) zmiana struktury białka pod czym jest.
 • Co to jest długość fali Definicja długość fali odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami fali okresowej, gdzie drgania mają tę samą fazę (albo różnicę faz co oznacza.
 • Co to jest drgania cieplne Definicja drgania cieplne drgania atomów w sieci krystalicznej, których amplituda rośnie ze wzrostem temp krzyżówka.
 • Co to jest dezynfekcja Definicja dezynfekcja niszczenie patogenów środkami chemicznymi (chlor) albo sposobami fizycznymi (promienie ultrafioletowe najlepszy.
 • Co to jest deluwium Definicja deluwium osad nagromadzony u podnóża wzgórz, powstały w trakcie zmywania różnego materiału ze zboczy góry poprzez wody opadowe przykłady.
 • Co to jest delta Definicja delta region ujścia rzeki do morza albo jeziora powstały z osadów naniesionych poprzez wodę, mający przeważnie kształt stożka encyklopedia.
 • Co to jest dolina Definicja dolina podłużne wgłębienie na powierzchni terenu powstałe wskutek erozyjnej działalności płynącej wody, na przykład rzeki jak działa.
 • Co to jest depresja Definicja depresja region lądu leżący poniżej poziomu morza czy jest.
 • Co to jest destylator Definicja destylator aparat do destylacji cieczy pojęcie.
 • Co to jest dzień Definicja dzień część doby trwająca pomiędzy wschodem a zachodem Słońca wyjaśnienie.
 • Co to jest desykacja Definicja desykacja wykorzystywanie preparatów chemicznych, raczej w uprawach pastewnych, powodujące dosychanie roślin. Zabieg ten ułatwia zbiory opis.
 • Co to jest dewiacja magnetyczna Definicja magnetyczna kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazanym poprzez igłę magnetyczną, której odchylenie wywołane jest oddziaływaniem ciał informacje.
 • Co to jest dane Definicja dane wiadomości opracowane w odpowiedni sposób w celu ich przetworzenia, przechowywania albo przesyłania co to jest.
 • Co to jest detektor Definicja detektor urządzenie poświęcone do wykrywania, na przykład drgań, które przetworzone są na dowolne sygnały elektryczne definicja.
 • Co to jest dzielnica miasta Definicja część miasta, którą odznacza rodzaj zabudowy (dzielnica willowa), ekipa socjalna (dzielnica robotnicza), ekipa etniczna (dzielnica murzyńska), pełniona funkcja co znaczy.
 • Co to jest deforestacja Definicja lasów, tak zwany wylesienie. Ogromne ubytki lasów (na przykład Amazonii) przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi w rezultacie pomniejszenia słownik.
 • Co to jest denitryfikatory Definicja nazwa gatunków bakterii (zdolnych do przeprowadzenia procesu denitryfikacji) wywołujących przemianę mineralnych związków azotowych w glebie w azot cząsteczkowy znaczenie.
 • Co to jest doza Definicja doza dawka, odmierzona porcja czym jest.
 • Co to jest dekarbonizacja wody Definicja sposób zmiękczania wody, polegająca na strącaniu wapnia i magnezu w formie CaCO3 i Mg(OH)2. Stosuje się do tego celu sposoby termiczne i chemiczne. Znaczy co oznacza.
 • Co to jest dyferencjacja Definicja różnicowanie zdarzenie stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład krzyżówka.
 • Co to jest deuter Definicja wodoru o liczbie masowej 2 i liczbie atomowej 1, którego jądro jest zbudowane z jednego protonu i jednego neutronu (21H). Trwały izotop, mniej lotny i o najlepszy.
 • Co to jest datowanie Definicja określania wieku skał, próbek paleontologicznych, wykopalisk archeologicznych i tym podobne Wykorzystuje się tu mierzalne zmiany zjawisk zachodzących ze znaną przykłady.
 • Co to jest deficyt tlenowy Definicja spadek stężenia tlenu w środowisku poniżej wartości optymalnej. Zazwyczaj deficyt tlenowy występuje w przydennych warstwach wody i jest spowodowany sporą encyklopedia.
 • Co to jest dwupostaciowość Definicja dymorfizm występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład jak działa.
 • Co to jest dechloracja wody Definicja dechloracja wody usunięcie z wody chloru czy jest.
 • Co to jest demografia roślin Definicja tematyka ekologii zajmująca się badaniem jakościowym i ilościowym populacji roślin, a również ich postępem w ustalonych uwarunkowaniach środowiskowych pojęcie.
 • Co to jest dymorfizm Definicja dwupostaciowość występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład wyjaśnienie.
 • Co to jest dekantacja Definicja dekantacja sposób oddzielenia cieczy od osadu, jest to zlanie cieczy znad osadu opis.
 • Co to jest deklaracja wiedeńska Definicja deklaracja wiedeńska dokument określający zasady polityki i nauki prośrodowiskowej w Europie informacje.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń powietrza Definicja stężenie zanieczyszczeń powietrza wartość średnia stężenia szkodliwej substancji w powietrzu zagrażająca życiu i zdrowiu człowieka, szkodliwych dla zwierząt co to jest.
 • Co to jest dawka śmiertelna Definicja letalna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka definicja.
 • Co to jest dozownik Definicja dozownik urządzenie wykorzystywane do odmierzania ustalonych porcji materiałów (płynnych albo sypkich co znaczy.
 • Co to jest dżul Definicja pracy i energii w układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J = 1N·1 m słownik.
 • Co to jest dezintegracja blokowa Definicja dezintegracja blokowa mechanizm wietrzenia skał pod wpływem temp., w trakcie którego skały rozpadają się na bloki i płyty znaczenie.
 • Co to jest decyzja o dopuszczalnej emisji Definicja dopuszczalnej emisji ustalenie rodzaju, ilości substancji albo energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (na przykład do powietrza poprzez inwestora czym jest.
 • Co to jest dializa Definicja koloidu od niekoloidalnych substancji rozpuszczalnych (roztworu), które mają różną umiejętność przenikania poprzez odpowiednie przegrody półprzepuszczalne co oznacza.
 • Co to jest dyspersja Definicja dyspersja rozproszenie, rozszczepienie, na przykład dyspersja światła krzyżówka.
 • Co to jest dawka ekspozycyjna Definicja miara liczby par jonów, utworzonych poprzez promieniowanie gamma, rentgenowskie albo elektromagnetyczne, w jednostce masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie najlepszy.
 • Co to jest dem Definicja dem lokalna populacja, której osobniki mogą swobodnie kojarzyć się ze sobą przykłady.
 • Co to jest dehydratacja Definicja odwadnianie odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O encyklopedia.
 • Co to jest dawka toksyczna Definicja najmniejszą ilością substancji mogącą spowodować symptomy toksyczne, tzn. wywierać szkodliwy wpływ na organizm. Ustalana jest w gramach na kilogram ciężaru jak działa.
 • Co to jest dewastacja gleby Definicja dewastacja gleby zniszczenie pokrywy glebowej na ustalonym terenie czy jest.
 • Co to jest domestykacja Definicja udomowienie mechanizm przekształcenia dziedzicznych cech zwierząt pod wpływem oddziaływania człowieka, kierujący do takich zmian morfologicznych pojęcie.
 • Co to jest degradacja gleby Definicja obniżenie żyzności gleby spowodowane wieloma czynnikami, na przykład zmianą klimatu, niewłaściwą gospodarką rolną albo ingerencją człowieka w środowisko wyjaśnienie.
 • Co to jest dejonizacja wody Definicja dejonizacja wody usunięcie z wody jonów domieszek nieorganicznych opis.
 • Co to jest dystrybucja Definicja dystrybucja podział dóbr materialnych pomiędzy członków społeczeństwa informacje.
 • Co to jest deg Definicja deg jednostka różnicy temperatur (1 deg =1 K co to jest.
 • Co to jest disiarczek węgla Definicja związek chemiczny o wzorze (CS2) stosowany jako rozpuszczalnik i składnik do produkcji jedwabiu wiskozowego. Jest łatwopalną cieczą o żółtawym zabarwieniu definicja.
 • Co to jest dryf Definicja przesuwanie się bloków kontynentalnych. Uzasadnieniem wędrówki kontynentów (wg teorii Wegenera) jest falowanie skorupy ziemskiej, współczesne rozmieszczenie co znaczy.
 • Co to jest dyfrakcja światła Definicja ugięcie światła zespół zjawisk występujący w trakcie rozchodzenia się fali w ośrodkach niejednorodnych, który bazuje na odchyleniu się prostoliniowego biegu słownik.
 • Co to jest degradacja lasu Definicja niekorzystne wpływ zespołu złożonych mechanizmów, występujących na określonej powierzchni leśnej, wywołanych bezpośrednio albo pośrednio poprzez różne impulsy znaczenie.
 • Co to jest dewastacja środowiska Definicja środowiska zniszczenie środowiska przyrodniczego na ustalonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu systemów czym jest.
 • Co to jest deflacja Definicja deflacja zwiewanie poprzez wiatr zwietrzeliny (jest to luźnego materiału skalnego, na przykład piasku) i przenoszenie jej w inne miejsce co oznacza.
 • Co to jest dwuwęglany Definicja dwuwęglany, węglany kwaśne sole i estry kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3 krzyżówka.
 • Co to jest dezynfekcja wody Definicja dezynfekcja wody niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych albo ich form przetrwalnikowych sposobami chemicznymi albo fizycznymi najlepszy.
 • Co to jest dominacja Definicja dominacja przewaga określonego gatunku (czynnika, elementu) nad pozostałymi przykłady.
 • Co to jest dimer Definicja dimer wytwór połączenia się dwóch takich samych cząsteczek (monomerów) ze sobą, na przykład H - F\dots.H - F encyklopedia.
 • Co to jest dezaktywacja Definicja dezaktywacja usunięcie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, sprzętu, żywności i wody jak działa.
 • Co to jest dywergencja Definicja dywergencja powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników żyjących w różnych uwarunkowaniach środowiska czy jest.
 • Co to jest dural Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał pojęcie.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym, DSB Definicja stężenie w materiale biologicznym, DSB najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika albo jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym albo wyjaśnienie.
 • Co to jest dwutlenek krzemu Definicja najprostszy związek chemiczny tlenu i krzemu, o wzorze SiO2, występujący w sporych ilościach w krzemionce pod postacią piasku. Chemicznie czysta krzemionka opis.
 • Co to jest dawka graniczna lub progowa dm, dosis minima Definicja albo progowa dm, dosis minima liczba substancji, która wywołuje pierwsze spostrzegalne efekty biologiczne. Tytułujemy ją progiem działania, który jest informacje.
 • Co to jest doświadczenie Definicja doświadczenie wywołanie albo odtworzenie jakiegoś zjawiska w uwarunkowaniach laboratoryjnych w celu wyjaśnienia jego przebiegu co to jest.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja KRZYŻÓWKA Doświadczenie, Dawka Graniczna Lub Progowa Dm, Dosis Minima, Dwutlenek Krzemu, Dopuszczalne Stężenie W Materiale Biologicznym, Dsb, Dural, Dywergencja co to znaczy.

Słownik Słownik Doświadczenie, Dawka Graniczna Lub Progowa Dm, Dosis Minima co to jest.