Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody, Dwuwęglany, Dural, Dominacja, Diaspory.
dąbrowa detektor dendrologia co to jest

Definicje fizyka na D

 • Co to jest desykacja Definicja desykacja wykorzystywanie preparatów chemicznych, raczej w uprawach pastewnych, powodujące dosychanie roślin. Zabieg ten ułatwia zbiory co to jest.
 • Co to jest dzień Definicja dzień część doby trwająca pomiędzy wschodem a zachodem Słońca definicja.
 • Co to jest dezintegracja blokowa Definicja dezintegracja blokowa mechanizm wietrzenia skał pod wpływem temp., w trakcie którego skały rozpadają się na bloki i płyty co znaczy.
 • Co to jest deszcz Definicja deszcz opad atmosferyczny złożony z kropel wody o średnicy większej niż pół milimetra, które spadają z chmury słownik.
 • Co to jest dendroklimatologia Definicja edukacja zajmująca się badaniem zmian klimatycznych, zachodzących w przeszłości opierając się na badań następnych rocznych przyrostów grubości pierścieni znaczenie.
 • Co to jest dawka graniczna lub progowa dm, dosis minima Definicja albo progowa dm, dosis minima liczba substancji, która wywołuje pierwsze spostrzegalne efekty biologiczne. Tytułujemy ją progiem działania, który jest czym jest.
 • Co to jest Darwin Karol Definicja Darwin Karol przyrodnik angielski, który żył w latach 1809-1882. Artysta teorii ewolucji, koncepcji zmienności gatunków, doboru naturalnego i walki o byt co to jest.
 • Co to jest datowanie Definicja określania wieku skał, próbek paleontologicznych, wykopalisk archeologicznych i tym podobne Wykorzystuje się tu mierzalne zmiany zjawisk zachodzących ze znaną definicja.
 • Co to jest datowanie węglowe Definicja sposób określania wieku obiektów archeologicznych pochodzenia biologicznego. Pod wpływem promieniowania kosmicznego część jąder azotu w atmosferze przekształca co znaczy.
 • Co to jest dawka promieniowania Definicja promieniowania rozmiar opisująca promieniowanie jonizujące pod względem jego umiejętności do jonizacji albo przekazywania energii, a również pod względem słownik.
 • Co to jest DDT, dwuchlorodwufenylotrójchloroetan Definicja dwuchlorodwufenylotrójchloroetan substancja aktywna o właściwościach owadobójczych w produktach handlowych Azotox, Ditox, Tritox. W okresie II wojny światowej znaczenie.
 • Co to jest decybel Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu czym jest.
 • Co to jest decyzja o dopuszczalnej emisji Definicja dopuszczalnej emisji ustalenie rodzaju, ilości substancji albo energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (na przykład do powietrza poprzez inwestora co to jest.
 • Co to jest deficyt tlenowy Definicja spadek stężenia tlenu w środowisku poniżej wartości optymalnej. Zazwyczaj deficyt tlenowy występuje w przydennych warstwach wody i jest spowodowany sporą definicja.
 • Co to jest demografia Definicja zajmująca się badaniem (zazwyczaj statystycznym) ludności w aspekcie ilościowym (na przykład liczebność ludności na ustalonym terytorium) i jakościowym (na co znaczy.
 • Co to jest denaturat Definicja skażony ogólna nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako słownik.
 • Co to jest degradacja środowiska Definicja środowiska pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego wywołane zaburzeniem naturalnych struktur i systemów przyrodniczych, na przykład ubożenie składu znaczenie.
 • Co to jest degradacja wód Definicja mechanizm niekorzystnych zmian właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody wywołane wprowadzeniem substancji nieorganicznych (stałych czym jest.
 • Co to jest dehydratacja Definicja odwadnianie odczepienie cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O co to jest.
 • Co to jest dekarbonizacja wody Definicja sposób zmiękczania wody, polegająca na strącaniu wapnia i magnezu w formie CaCO3 i Mg(OH)2. Stosuje się do tego celu sposoby termiczne i chemiczne. Znaczy definicja.
 • Co to jest deklinacja Definicja deklinacja, zboczenie kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi co znaczy.
 • Co to jest dekompozycja Definicja mineralizacja mechanizm rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z słownik.
 • Co to jest deluwium Definicja deluwium osad nagromadzony u podnóża wzgórz, powstały w trakcie zmywania różnego materiału ze zboczy góry poprzez wody opadowe znaczenie.
 • Co to jest democen Definicja democen układ tworzony poprzez jeden organizm, jedną populację (albo gatunek) roślin albo zwierząt i jej siedlisko czym jest.
 • Co to jest denitryfikacja Definicja mechanizm redukcji azotanów (NO3) poprzez bakterie glebowe i wodne (bez dostępu powietrza), w trakcie którego uwalnia się wolny azot (denitryfikacja całkowita co to jest.
 • Co to jest denudacja Definicja denudacja mechanizmy zachodzące na powierzchni Ziemi powodujące jej obniżanie i wyrównywanie. Należą do nich: wietrzenie, erozja, ruchy masowe definicja.
 • Co to jest destruenci Definicja reducenci organizmy żywe rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z co znaczy.
 • Co to jest destylacja Definicja destylacja mechanizm opierający na wprowadzaniu cieczy w stan pary i ponowne skroplenie jednego albo kilku składników w celu ich rozdzielenia albo oczyszczenia słownik.
 • Co to jest deszcz meteorytów Definicja zdarzenie spadających gwiazd obserwowane na niebie w chwili przejścia Ziemi poprzez rój meteoroidów. Rozżarzone meteoroidy, w rezultacie tarcia w powietrzu znaczenie.
 • Co to jest deszczomierz Definicja pluwiometr przyrząd wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym polu czym jest.
 • Co to jest detergenty Definicja chemiczne powierzchniowo aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia powierzchniowego usuwanych co to jest.
 • Co to jest detonacja Definicja reakcja wybuchowa przebiegająca z ogromną szybkością, której towarzyszy gwałtowny przyrost ciśnienia i nagłe wyzwolenie dużej ilości energii, na przykład definicja.
 • Co to jest dewastacja gleby Definicja dewastacja gleby zniszczenie pokrywy glebowej na ustalonym terenie co znaczy.
 • Co to jest diament Definicja minerał, odmiana alotropowa czystego węgla, który pod sporym ciśnieniem wykrystalizował w strukturze regularnej. Kryształy mogą mieć barwę żółtą, brunatną słownik.
 • Co to jest dielektryk Definicja izolator elektryczny ciało (substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się małą znaczenie.
 • Co to jest dietetyczne środki spożywcze Definicja spożywcze rodzaj żywności, która z racji na specyficzny skład bądź mechanizm wytwarzania jest różna wyraźnie od środków spożywczych ogólnego spożycia. Są one czym jest.
 • Co to jest dioksyny Definicja związków chemicznych z gatunku chlorowanych węglowodorów aromatycznych. W najwyższym stopniu znaną jest molekuła, oznaczona symbolicznie TCDD co to jest.
 • Co to jest DNA Definicja dezoksyrybonukleinowy. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty definicja.
 • Co to jest domestykacja Definicja udomowienie mechanizm przekształcenia dziedzicznych cech zwierząt pod wpływem oddziaływania człowieka, kierujący do takich zmian morfologicznych co znaczy.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym, DSB Definicja stężenie w materiale biologicznym, DSB najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika albo jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym albo słownik.
 • Co to jest dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń powietrza Definicja stężenie zanieczyszczeń powietrza wartość średnia stężenia szkodliwej substancji w powietrzu zagrażająca życiu i zdrowiu człowieka, szkodliwych dla zwierząt znaczenie.
 • Co to jest drgania swobodne Definicja drgania układu (na przykład mechanicznego - wahadła) wychylonego z położenia równowagi trwałej, na który nie działają siły zewnętrzne, prócz sił utrzymujących czym jest.
 • Co to jest drobnoustroje Definicja organizmy roślinne i zwierzęce widoczne tylko pod mikroskopem. Należą do nich: bakterie, wirusy, nie wszystkie grzyby, liczne glony i pierwotniaki co to jest.
 • Co to jest drożdże Definicja saprofityczne grzyby (jednokomórkowe) rozmnażające się poprzez pączkowanie. Rozwijają się na podłożach zawierających cukier i powodują w uwarunkowaniach definicja.
 • Co to jest drzewo Definicja roślina o zdrewniałym pniu, który na pewnej wysokości rozgałęzia się w koronę, jest to rozgałęzione grube konary i cieńsze gałęzie. Pnie drzew wysokopiennych co znaczy.
 • Co to jest duraluminium Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał słownik.
 • Co to jest dwupostaciowość Definicja dymorfizm występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład znaczenie.
 • Co to jest dwutlenek krzemu Definicja najprostszy związek chemiczny tlenu i krzemu, o wzorze SiO2, występujący w sporych ilościach w krzemionce pod postacią piasku. Chemicznie czysta krzemionka czym jest.
 • Co to jest dwutlenek węgla Definicja bezbarwny gaz (CO2), bez zapachu, niepalny, cięższy od powietrza. Stanowi około 0.4% atmosfery. Pełni istotną funkcję w procesach biologicznych, na przykład w co to jest.
 • Co to jest dyfuzja w atmosferze Definicja atmosferze mieszanie się uwalnianych gazowych produktów przemiany materii do atmosfery (CO2, N2, CH4) i równoważenie zawartości gazów rozpuszczalnych w wodzie definicja.
 • Co to jest dys- Definicja dys- przedrostek w złożeniach: oddzielnie co znaczy.
 • Co to jest dysfotyczna strefa Definicja strefa wód w zbiornikach wodnych, gdzie panuje półmrok. Granice są trudne do ścisłego określenia, gdyż głębokość i zasięg zależy od przezroczystości wody słownik.
 • Co to jest dyskryminacja Definicja dyskryminacja prześladowanie ludzi na skutek różnic rasowych, przynależności klasowej, narodowej, wyznaniowej itp znaczenie.
 • Co to jest dysocjacja elektrolityczna Definicja elektrolityczna mechanizm samorzutnego rozpadu substancji na jony (ujemne i dodatnie) w odpowiednim rozpuszczalniku, na przykład dysocjacja cząsteczek siarczku czym jest.
 • Co to jest dział wodny, wododział Definicja wododział linia w terenie oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (jest to obszary odwadniane poprzez rzekę) bądź zlewiska (jest to obszary odwadniane co to jest.
 • Co to jest dziura ozonowa Definicja region w warstwie atmosfery ziemskiej (ozonosferze), gdzie wystąpiło pomniejszenie zawartości ozonu w rezultacie powiększenia stężenia aerozoli technicznych w definicja.
 • Co to jest detoksykacja Definicja detoksykacja odtruwanie co znaczy.
 • Co to jest dializa Definicja koloidu od niekoloidalnych substancji rozpuszczalnych (roztworu), które mają różną umiejętność przenikania poprzez odpowiednie przegrody półprzepuszczalne słownik.
 • Co to jest drgania Definicja zmiany stanu układu wokół położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do niego energii. Stan układu (wahadła, struny) opisują takie wielkości fizyczne, jak znaczenie.
 • Co to jest dioptria Definicja dioptria, D jednostka mocy (umiejętności skupiającej) soczewki albo układu optycznego. Równa jest mocy soczewki o ogniskowej 1 m; 1 D = 1 m-1 czym jest.
 • Co to jest dawka toksyczna Definicja najmniejszą ilością substancji mogącą spowodować symptomy toksyczne, tzn. wywierać szkodliwy wpływ na organizm. Ustalana jest w gramach na kilogram ciężaru co to jest.
 • Co to jest dezynfekcja Definicja dezynfekcja niszczenie patogenów środkami chemicznymi (chlor) albo sposobami fizycznymi (promienie ultrafioletowe definicja.
 • Co to jest dobór Definicja dobór, selekcja mechanizm eliminacji genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku co znaczy.
 • Co to jest dolomit Definicja albo białawy minerał stanowiący kluczowy składnik skał osadowych, zwanych dolomitami. To jest związek chemiczny o nazwie węglan wapnia i magnezu CaMg(CO3)2 słownik.
 • Co to jest dechloracja wody Definicja dechloracja wody usunięcie z wody chloru znaczenie.
 • Co to jest dawka dopuszczalna Definicja dawka promieniowania jonizującego bądź innej substancji, która nie skutkuje uszkodzenia organizmu żywego. Na przykład dawka dopuszczalna dla człowieka wynosi czym jest.
 • Co to jest depresja Definicja depresja region lądu leżący poniżej poziomu morza co to jest.
 • Co to jest destylat Definicja destylat wytwór skroplenia pary w procesie destylacji definicja.
 • Co to jest diapauza Definicja zahamowanie wzrostu i rozwoju pomiędzy cyklami życiowymi owadów. Jest metodą przetrwania niekorzystnych okresów. Na przykład bielinek kapustnik przeżywa zimę w co znaczy.
 • Co to jest drzewostan Definicja zbiorowisko drzew charakterystyczne dla danego środowiska (siedliska), cechujące się tym samym składem gatunkowym, budową, wiekiem i zwarciem drzew, na słownik.
 • Co to jest dżungla Definicja tropikalny występujący na obszarach o klimacie gorącym i wilgotnym (Indie, Ameryka Południowa, Afryka). Charakteryzuje ją ogromne bogactwo drzew znaczenie.
 • Co to jest drgania akustyczne Definicja drgania cząstek ośrodka sprężystego wokół ich położenia równowagi. Powiązane są z rozchodzeniem się fali dźwiękowej, na przykład płaskiej fali w powietrzu czym jest.
 • Co to jest dysymilacja Definicja mechanizm biologiczny (przeciwny do asymilacji), gdzie następuje rozkład związków organicznych i usunięcie z organizmu produktów przemiany materii, raczej co to jest.
 • Co to jest dejonizacja wody Definicja dejonizacja wody usunięcie z wody jonów domieszek nieorganicznych definicja.
 • Co to jest degradacja lasu Definicja niekorzystne wpływ zespołu złożonych mechanizmów, występujących na określonej powierzchni leśnej, wywołanych bezpośrednio albo pośrednio poprzez różne impulsy co znaczy.
 • Co to jest deklaracja bałtycka Definicja dokument podpisany poprzez przedstawicieli krajów basenu morza bałtyckiego w 1990 roku w Ronneby (Szwecja). Zawiera ona określenia dotyczące między innymi słownik.
 • Co to jest denaturacja Definicja zmiana właściwości związku chemicznego poprzez dodanie substancji nie dającej się oddzielić, na przykład denaturacja spirytusu;2) zmiana struktury białka pod znaczenie.
 • Co to jest dendrochronologia Definicja sposób datowania zabytków drewnianych opierając się na koncentrycznych słoi przyrostu rocznego, z których wykonany jest dany zabytek. Najstarszy zachowany w czym jest.
 • Co to jest dezynfekcja wody Definicja dezynfekcja wody niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych albo ich form przetrwalnikowych sposobami chemicznymi albo fizycznymi co to jest.
 • Co to jest dyspersja Definicja dyspersja rozproszenie, rozszczepienie, na przykład dyspersja światła definicja.
 • Co to jest dzielnica miasta Definicja część miasta, którą odznacza rodzaj zabudowy (dzielnica willowa), ekipa socjalna (dzielnica robotnicza), ekipa etniczna (dzielnica murzyńska), pełniona funkcja co znaczy.
 • Co to jest dobór naturalny Definicja mechanizm biologiczny (wg teorii K. Darwina jeden z fundamentalnych czynników ewolucji) opierający na utrzymaniu się przy życiu w najwyższym stopniu słownik.
 • Co to jest drewno Definicja roślin naczyniowych, wzmacniających i spichrzowych, zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę z solami mineralnymi;2) ścięte drzewo, oczyszczone z znaczenie.
 • Co to jest droga optyczna Definicja rozmiar lop równa iloczynowi drogi optycznej l (przebywanej poprzez światło) i względnego współczynnika załamania n ośrodka, gdzie rozchodzi się światło. Droga czym jest.
 • Co to jest dudnienie Definicja okresowego narastania i malenia amplitudy drgania wypadkowego, które powstało w rezultacie nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o jednakowych amplitudach i co to jest.
 • Co to jest dźwięk prosty Definicja dźwięk prosty, ton dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne definicja.
 • Co to jest dymorfizm Definicja dwupostaciowość występowanie dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład co znaczy.
 • Co to jest dziedziczność Definicja dziedziczność umiejętność organizmu do przekazywania potomstwu cech rodzicielskich. Osobnik potomny otrzymuje połowę cech matki i połowę cech ojca słownik.
 • Co to jest dopływ Definicja dopływ ciek (rzeka, potok) wpływający do większego cieku znaczenie.
 • Co to jest detrytofagi Definicja detrytofagi, detrytusożercy drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus czym jest.
 • Co to jest dezintegracja Definicja dezintegracja fizyczny rozpad mineralnych i organicznych materiałów co to jest.
 • Co to jest dryf Definicja przesuwanie się bloków kontynentalnych. Uzasadnieniem wędrówki kontynentów (wg teorii Wegenera) jest falowanie skorupy ziemskiej, współczesne rozmieszczenie definicja.
 • Co to jest darń Definicja darń zwarty splot traw i mchu z warstwą gleby przerośniętej korzeniami co znaczy.
 • Co to jest dB Definicja bezwymiarowa jednostka logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu słownik.
 • Co to jest dawka ekspozycyjna Definicja miara liczby par jonów, utworzonych poprzez promieniowanie gamma, rentgenowskie albo elektromagnetyczne, w jednostce masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie znaczenie.
 • Co to jest dawka Definicja substancji chemicznej podana, pobrana albo wchłonięta do organizmu w określony sposób, warunkując brak albo wystąpienie efektów biologicznych wyrażonych czym jest.
 • Co to jest detrytusożercy Definicja detrytusożercy, detrytofagi drobne zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus co to jest.
 • Co to jest dyssypacja energii Definicja rozproszenie energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną definicja.
 • Co to jest dżul Definicja pracy i energii w układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J = 1N·1 m co znaczy.
 • Co to jest dźwięk Definicja falowe rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym (gazowym, ciekłym albo stałym), które wywołuje wrażenie słuchowe. Ucho ludzkie jest zdolne odebrać fale słownik.
 • Co to jest doza Definicja doza dawka, odmierzona porcja znaczenie.
 • Co to jest deficyt wody Definicja deficyt wody niedobór wody na pokrycie potrzeb na danym obszarze. Rozmiar deficytu wody ustala się jako różnicę potrzeb wodnych i zasobów ekspozycyjnych czym jest.
 • Co to jest delta Definicja delta region ujścia rzeki do morza albo jeziora powstały z osadów naniesionych poprzez wodę, mający przeważnie kształt stożka co to jest.
 • Co to jest długość fali Definicja długość fali odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami fali okresowej, gdzie drgania mają tę samą fazę (albo różnicę faz definicja.
 • Co to jest dolina Definicja dolina podłużne wgłębienie na powierzchni terenu powstałe wskutek erozyjnej działalności płynącej wody, na przykład rzeki co znaczy.
 • Co to jest dysocjacja Definicja dysocjacja rozpad związków chemicznych na cząsteczki pojedyncze albo atomy słownik.
 • Co to jest doświadczenie Definicja doświadczenie wywołanie albo odtworzenie jakiegoś zjawiska w uwarunkowaniach laboratoryjnych w celu wyjaśnienia jego przebiegu znaczenie.
 • Co to jest drapieżnictwo Definicja drapieżnictwo sposób odżywiania opierający na napadaniu na inne zwierzęta i żywienie się ich mięsem czym jest.
 • Co to jest dym Definicja dym wytwór spalania unoszący się w gazie (powietrzu), na przykład rozproszenie cząstek węgla w powietrzu w trakcie spalania drewna co to jest.
 • Co to jest dystrybucja Definicja dystrybucja podział dóbr materialnych pomiędzy członków społeczeństwa definicja.
 • Co to jest dywergencja Definicja dywergencja powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników żyjących w różnych uwarunkowaniach środowiska co znaczy.
 • Co to jest dewiacja magnetyczna Definicja magnetyczna kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazanym poprzez igłę magnetyczną, której odchylenie wywołane jest oddziaływaniem ciał słownik.
 • Co to jest diamagnetyzm Definicja diamagnetyzm cecha ciała polegająca na tym, iż w polu magnetycznym magnesuje się przeciwnie do jego pola znaczenie.
 • Co to jest disiarczek węgla Definicja związek chemiczny o wzorze (CS2) stosowany jako rozpuszczalnik i składnik do produkcji jedwabiu wiskozowego. Jest łatwopalną cieczą o żółtawym zabarwieniu czym jest.
 • Co to jest domeny Definicja obszary w materiałach ferromagnetycznych (albo ferroelektrycznych), charakteryzujące się samorzutnym uporządkowaniem spinów magnetycznych (albo dipoli co to jest.
 • Co to jest drgania cieplne Definicja drgania cieplne drgania atomów w sieci krystalicznej, których amplituda rośnie ze wzrostem temp definicja.
 • Co to jest drzewo genealogiczne Definicja drzewo genealogiczne graficzne przedstawienie pokrewieństwa w rodzie ludzkim, gdzie pień symbolizuje wspólnego przodka a gałęzie osobników potomnych co znaczy.
 • Co to jest dyferencjacja Definicja różnicowanie zdarzenie stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład słownik.
 • Co to jest dyfuzja Definicja dyfuzja przenikanie i mieszanie się cząsteczek gazów albo cieczy przy bezpośrednim ich zetknięciu; spowodowane jest bezwładnym ruchem cieplnym cząsteczek znaczenie.
 • Co to jest dem Definicja dem lokalna populacja, której osobniki mogą swobodnie kojarzyć się ze sobą czym jest.
 • Co to jest dewastacja środowiska Definicja środowiska zniszczenie środowiska przyrodniczego na ustalonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu systemów co to jest.
 • Co to jest dewiacja Definicja dewiacja odchylenie od ustalonego kierunku definicja.
 • Co to jest demineralizacja wody Definicja demineralizacja wody usunięcie z wody rozpuszczonych w niej domieszek nieorganicznych (na przykład soli mineralnych co znaczy.
 • Co to jest denitryfikatory Definicja nazwa gatunków bakterii (zdolnych do przeprowadzenia procesu denitryfikacji) wywołujących przemianę mineralnych związków azotowych w glebie w azot cząsteczkowy słownik.
 • Co to jest dimer Definicja dimer wytwór połączenia się dwóch takich samych cząsteczek (monomerów) ze sobą, na przykład H - F\dots.H - F znaczenie.
 • Co to jest dawka letalna LD-50 Definicja dawka powodująca zgon 50% zwierząt, które dostały tę dawkę. LD-0 jest graniczną dawką nie powodującą zgonu. ED-50 to jest dawka oznaczająca wszystko, od czym jest.
 • Co to jest deflacja Definicja deflacja zwiewanie poprzez wiatr zwietrzeliny (jest to luźnego materiału skalnego, na przykład piasku) i przenoszenie jej w inne miejsce co to jest.
 • Co to jest defoliacja Definicja spowodowanie opadania liści roślin w rezultacie stosowania defoliantów (środków chemicznych). Zabieg wykonuje się w celu ułatwienia zbioru mechanicznego plonów definicja.
 • Co to jest deglomeracja Definicja planowane działanie zmierzające do zahamowania zagęszczenia ludności w aglomeracji, wykonywane przez zmianę lokalizacji zakładów pracy albo budowę nowych co znaczy.
 • Co to jest dawka śmiertelna dl, dosis letalis Definicja dosis letalis liczba substancji powodująca zgon organizmu po jednokrotnym podaniu. Wielkości dawki śmiertelnej wyraża się w formie masy substancji słownik.
 • Co to jest dylatacja Definicja dylatacja, rozszerzalność cieplna powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania znaczenie.
 • Co to jest detekcja Definicja detekcja wykrywanie, na przykład cząstek jonizujących czym jest.
 • Co to jest dren Definicja ceramiczny, betonowy albo plastikowy) ułożony w ziemi, a poświęcony do odprowadzania nadmiaru wód z pól, łąk albo do osuszania terenu gruntu w budownictwie co to jest.
 • Co to jest dane Definicja dane wiadomości opracowane w odpowiedni sposób w celu ich przetworzenia, przechowywania albo przesyłania definicja.
 • Co to jest diamagnetyk Definicja którego przenikalność magnetyczna jest mniejsza niż przenikalność próżni, na przykład należą do nich gazy szlachetne i metale: miedź, złoto, srebro co znaczy.
 • Co to jest dynamika Definicja dynamika dział mechaniki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił słownik.
 • Co to jest dominanta Definicja dominanta przeważnie występujący obiekt zbioru znaczenie.
 • Co to jest deklaracja wiedeńska Definicja deklaracja wiedeńska dokument określający zasady polityki i nauki prośrodowiskowej w Europie czym jest.
 • Co to jest dyspersja światła Definicja zdarzenie rozszczepienia złożonego światła na widma (rozkład na składowe monochromatyczne), spowodowane zależnością współczynnika załamania światła danego co to jest.
 • Co to jest dawka pochłonięta Definicja liczba energii promieniowania jonizującego pochłoniętej poprzez jednostkę masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest grey (1 Gy =1 J·kg-1), a jednostką definicja.
 • Co to jest dawka śmiertelna Definicja letalna 1) dawka promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka co znaczy.
 • Co to jest dezaktywacja Definicja dezaktywacja usunięcie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, sprzętu, żywności i wody słownik.
 • Co to jest dozownik Definicja dozownik urządzenie wykorzystywane do odmierzania ustalonych porcji materiałów (płynnych albo sypkich znaczenie.
 • Co to jest destylator Definicja destylator aparat do destylacji cieczy czym jest.
 • Co to jest dżdżownica Definicja skąposzczet o walcowym ciele żyjący w glebie. Żywi się szczątkami organicznymi pobieranymi z gleby, a niestrawione resztki wydala użyźniając glebę. Występuje co to jest.
 • Co to jest demografia roślin Definicja tematyka ekologii zajmująca się badaniem jakościowym i ilościowym populacji roślin, a również ich postępem w ustalonych uwarunkowaniach środowiskowych definicja.
 • Co to jest deuter Definicja wodoru o liczbie masowej 2 i liczbie atomowej 1, którego jądro jest zbudowane z jednego protonu i jednego neutronu (21H). Trwały izotop, mniej lotny i o co znaczy.
 • Co to jest dorzecze Definicja dorzecze region terenu, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego mechanizmu rzecznego słownik.
 • Co to jest degradacja gleby Definicja obniżenie żyzności gleby spowodowane wieloma czynnikami, na przykład zmianą klimatu, niewłaściwą gospodarką rolną albo ingerencją człowieka w środowisko znaczenie.
 • Co to jest dezynsekcja Definicja dezynsekcja tępienie owadów szkodliwych z powodów sanitarnych i gospodarczych czym jest.
 • Co to jest dimeryzacja Definicja dimeryzacja mechanizm łączenia się dwóch jednakowych cząsteczek chemicznych (monomerów) w jedną większą co to jest.
 • Co to jest dyfrakcja światła Definicja ugięcie światła zespół zjawisk występujący w trakcie rozchodzenia się fali w ośrodkach niejednorodnych, który bazuje na odchyleniu się prostoliniowego biegu definicja.
 • Co to jest darwinizm Definicja ewolucji sformułowana poprzez Darwina. Wg niej stworzenie gatunków tłumaczy się doborem naturalnym, walką o byt i dostosowaniem się do środowiska co znaczy.
 • Co to jest deforestacja Definicja lasów, tak zwany wylesienie. Ogromne ubytki lasów (na przykład Amazonii) przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi w rezultacie pomniejszenia słownik.
 • Co to jest deratyzacja Definicja deratyzacja postępowanie mające na celu pokonywanie szczurów i innych gryzoni znaczenie.
 • Co to jest dezagregacja Definicja dezagregacja rozpad agregatów strukturalnych na cząsteczki elementarne czym jest.
 • Co to jest diagram Definicja graficzne przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu, brak co to jest.
 • Co to jest defolianty Definicja defolianty substancje chemiczne (organiczne i nieorganiczne) użytkowane do defoliacji definicja.
 • Co to jest dekantacja Definicja dekantacja sposób oddzielenia cieczy od osadu, jest to zlanie cieczy znad osadu co znaczy.
 • Co to jest deaminacja Definicja deaminacja mechanizm oddzielenia ekipy aminowej (-NH2) od aminokwasu albo innego związku organicznego słownik.
 • Co to jest dekarbonatyzacja Definicja dekarbonatyzacja mechanizm rozpuszczania i wymywania węglanów ze skał i gleby znaczenie.
 • Co to jest desukcja Definicja desukcja mechanizm pozyskiwania wody z gleby poprzez korzenie roślin czym jest.
 • Co to jest diaspory Definicja diaspory twory roślin (zarodniki, nasiona, rozmnóżki, organy przetrwalne) wykorzystywane do rozmnażania się co to jest.
 • Co to jest dominacja Definicja dominacja przewaga określonego gatunku (czynnika, elementu) nad pozostałymi definicja.
 • Co to jest dural Definicja stop glinu z niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał co znaczy.
 • Co to jest dwuwęglany Definicja dwuwęglany, węglany kwaśne sole i estry kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3 słownik.
 • Co to jest domieszki wody Definicja domieszki wody składniki wody występujące w formie roztworu rzeczywistego, koloidów i zawiesin znaczenie.
 • Co to jest dendrologia Definicja dendrologia edukacja o drzewach i krzewach czym jest.
 • Co to jest deg Definicja deg jednostka różnicy temperatur (1 deg =1 K co to jest.
 • Co to jest detektor Definicja detektor urządzenie poświęcone do wykrywania, na przykład drgań, które przetworzone są na dowolne sygnały elektryczne definicja.
 • Co to jest dąbrowa Definicja dąbrowa las dębowy co znaczy.

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody, Dwuwęglany, Dural, Dominacja, Diaspory, Desukcja, Dekarbonatyzacja, Deaminacja, Dekantacja, Defolianty co to znaczy.

Słownik Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody co to jest.