Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody, Dwuwęglany, Dural, Dominacja, Diaspory.
dąbrowa detektor dendrologia co to jest

Definicje fizyka na D

 • Co to jest desykacja Definicja desykacja wykorzystywanie preparatów chemicznych, raczej w uprawach pastewnych, powodujące dosychanie roślin. Zabieg ten ułatwia zbiory
 • Co to jest dzień Definicja dzień część doby trwająca pomiędzy wschodem a zachodem Słońca
 • Co to jest dezintegracja blokowa Definicja dezintegracja blokowa mechanizm wietrzenia skał pod wpływem temp., w trakcie którego skały rozpadają się na bloki i płyty
 • Co to jest deszcz Definicja deszcz opad atmosferyczny złożony z kropel wody o średnicy większej niż pół milimetra, które spadają z chmury
 • Co to jest dendroklimatologia Definicja się badaniem zmian klimatycznych, zachodzących w przeszłości opierając się na badań następnych rocznych przyrostów grubości pierścieni
 • Co to jest dawka graniczna lub progowa dm, dosis minima Definicja minima liczba substancji, która wywołuje pierwsze spostrzegalne efekty biologiczne. Tytułujemy ją progiem działania, który jest
 • Co to jest Darwin Karol Definicja który żył w latach 1809-1882. Artysta teorii ewolucji, koncepcji zmienności gatunków, doboru naturalnego i walki o byt
 • Co to jest datowanie Definicja próbek paleontologicznych, wykopalisk archeologicznych i tym podobne Wykorzystuje się tu mierzalne zmiany zjawisk zachodzących ze znaną
 • Co to jest datowanie węglowe Definicja wieku obiektów archeologicznych pochodzenia biologicznego. Pod wpływem promieniowania kosmicznego część jąder azotu w atmosferze
 • Co to jest dawka promieniowania Definicja promieniowanie jonizujące pod względem jego umiejętności do jonizacji albo przekazywania energii, a również pod względem stopnia
 • Co to jest DDT, dwuchlorodwufenylotrójchloroetan Definicja substancja aktywna o właściwościach owadobójczych w produktach handlowych Azotox, Ditox, Tritox. W okresie II wojny światowej i poprzez
 • Co to jest decybel Definicja logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu
 • Co to jest decyzja o dopuszczalnej emisji Definicja ustalenie rodzaju, ilości substancji albo energii dopuszczalnej do wprowadzenia do środowiska (na przykład do powietrza poprzez inwestora
 • Co to jest deficyt tlenowy Definicja środowisku poniżej wartości optymalnej. Zazwyczaj deficyt tlenowy występuje w przydennych warstwach wody i jest spowodowany sporą
 • Co to jest demografia Definicja badaniem (zazwyczaj statystycznym) ludności w aspekcie ilościowym (na przykład liczebność ludności na ustalonym terytorium) i jakościowym
 • Co to jest denaturat Definicja nazwa produktu zawierającego celowo wprowadzone bonusy barwne albo wonne, których celem jest ostrzeżenie przed spożyciem. Użytkowany jako
 • Co to jest degradacja środowiska Definicja środowiska przyrodniczego wywołane zaburzeniem naturalnych struktur i systemów przyrodniczych, na przykład ubożenie składu gatunkowego
 • Co to jest degradacja wód Definicja zmian właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody wywołane wprowadzeniem substancji nieorganicznych (stałych, płynnych i
 • Co to jest dehydratacja Definicja cząstek wody od cząsteczki związku chemicznego w reakcji eliminacji albo hydratu w trakcie ogrzewania, na przykład CuSO4 · 5H2O (200\noru C
 • Co to jest dekarbonizacja wody Definicja wody, polegająca na strącaniu wapnia i magnezu w formie CaCO3 i Mg(OH)2. Stosuje się do tego celu sposoby termiczne i chemiczne. Znaczy
 • Co to jest deklinacja Definicja deklinacja, zboczenie kąt zawarty pomiędzy południkiem magnetycznym i południkiem geograficznym w ustalonym miejscu na powierzchni Ziemi
 • Co to jest dekompozycja Definicja rozkładu substancji organicznych na łatwe związki mineralne (raczej dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z
 • Co to jest deluwium Definicja deluwium osad nagromadzony u podnóża wzgórz, powstały w trakcie zmywania różnego materiału ze zboczy góry poprzez wody opadowe
 • Co to jest democen Definicja democen układ tworzony poprzez jeden organizm, jedną populację (albo gatunek) roślin albo zwierząt i jej siedlisko
 • Co to jest denitryfikacja Definicja azotanów (NO3) poprzez bakterie glebowe i wodne (bez dostępu powietrza), w trakcie którego uwalnia się wolny azot (denitryfikacja całkowita
 • Co to jest denudacja Definicja powierzchni Ziemi powodujące jej obniżanie i wyrównywanie. Należą do nich: wietrzenie, erozja, ruchy masowe
 • Co to jest destruenci Definicja rozkładające martwą substancję organiczną na łatwe związki nieorganiczne. Rozkładając materię, przyswajają substancje organiczne, z których
 • Co to jest destylacja Definicja wprowadzaniu cieczy w stan pary i ponowne skroplenie jednego albo kilku składników w celu ich rozdzielenia albo oczyszczenia
 • Co to jest deszcz meteorytów Definicja gwiazd obserwowane na niebie w chwili przejścia Ziemi poprzez rój meteoroidów. Rozżarzone meteoroidy, w rezultacie tarcia w powietrzu
 • Co to jest deszczomierz Definicja wykorzystywany do pomiaru ilości opadów atmosferycznych. Zbudowany jest z walcowatego naczynia o otwartej podstawie górnej i ustalonym polu
 • Co to jest detergenty Definicja powierzchniowo aktywne o właściwościach piorących, myjących i czyszczących; ich działanie bazuje na obniżeniu napięcia powierzchniowego
 • Co to jest detonacja Definicja przebiegająca z ogromną szybkością, której towarzyszy gwałtowny przyrost ciśnienia i nagłe wyzwolenie dużej ilości energii, na przykład
 • Co to jest dewastacja gleby Definicja dewastacja gleby zniszczenie pokrywy glebowej na ustalonym terenie
 • Co to jest diament Definicja alotropowa czystego węgla, który pod sporym ciśnieniem wykrystalizował w strukturze regularnej. Kryształy mogą mieć barwę żółtą, brunatną
 • Co to jest dielektryk Definicja substancja), które nie przewodzi prądu elektrycznego; elektryczny opór właściwy przewyższa wartość 108 m. Charakteryzuje się małą ilością
 • Co to jest dietetyczne środki spożywcze Definicja żywności, która z racji na specyficzny skład bądź mechanizm wytwarzania jest różna wyraźnie od środków spożywczych ogólnego spożycia. Są
 • Co to jest dioksyny Definicja gatunku chlorowanych węglowodorów aromatycznych. W najwyższym stopniu znaną jest molekuła, oznaczona symbolicznie TCDD
 • Co to jest DNA Definicja Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty
 • Co to jest domestykacja Definicja przekształcenia dziedzicznych cech zwierząt pod wpływem oddziaływania człowieka, kierujący do takich zmian morfologicznych, fizjologicznych
 • Co to jest dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym, DSB Definicja biologicznym, DSB najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika albo jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym albo
 • Co to jest dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń powietrza Definicja powietrza wartość średnia stężenia szkodliwej substancji w powietrzu zagrażająca życiu i zdrowiu człowieka, szkodliwych dla zwierząt
 • Co to jest drgania swobodne Definicja przykład mechanicznego - wahadła) wychylonego z położenia równowagi trwałej, na który nie działają siły zewnętrzne, prócz sił utrzymujących
 • Co to jest drobnoustroje Definicja zwierzęce widoczne tylko pod mikroskopem. Należą do nich: bakterie, wirusy, nie wszystkie grzyby, liczne glony i pierwotniaki
 • Co to jest drożdże Definicja jednokomórkowe) rozmnażające się poprzez pączkowanie. Rozwijają się na podłożach zawierających cukier i powodują w uwarunkowaniach
 • Co to jest drzewo Definicja zdrewniałym pniu, który na pewnej wysokości rozgałęzia się w koronę, jest to rozgałęzione grube konary i cieńsze gałęzie. Pnie drzew
 • Co to jest duraluminium Definicja niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał
 • Co to jest dwupostaciowość Definicja dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład różnice
 • Co to jest dwutlenek krzemu Definicja chemiczny tlenu i krzemu, o wzorze SiO2, występujący w sporych ilościach w krzemionce pod postacią piasku. Chemicznie czysta krzemionka
 • Co to jest dwutlenek węgla Definicja bez zapachu, niepalny, cięższy od powietrza. Stanowi około 0.4% atmosfery. Pełni istotną funkcję w procesach biologicznych, na przykład w
 • Co to jest dyfuzja w atmosferze Definicja uwalnianych gazowych produktów przemiany materii do atmosfery (CO2, N2, CH4) i równoważenie zawartości gazów rozpuszczalnych w wodzie, jest
 • Co to jest dys- Definicja dys- przedrostek w złożeniach: oddzielnie
 • Co to jest dysfotyczna strefa Definicja zbiornikach wodnych, gdzie panuje półmrok. Granice są trudne do ścisłego określenia, gdyż głębokość i zasięg zależy od przezroczystości
 • Co to jest dyskryminacja Definicja dyskryminacja prześladowanie ludzi na skutek różnic rasowych, przynależności klasowej, narodowej, wyznaniowej itp
 • Co to jest dysocjacja elektrolityczna Definicja samorzutnego rozpadu substancji na jony (ujemne i dodatnie) w odpowiednim rozpuszczalniku, na przykład dysocjacja cząsteczek siarczku
 • Co to jest dział wodny, wododział Definicja oddzielająca sąsiadujące ze sobą dorzecza (jest to obszary odwadniane poprzez rzekę) bądź zlewiska (jest to obszary odwadniane poprzez
 • Co to jest dziura ozonowa Definicja atmosfery ziemskiej (ozonosferze), gdzie wystąpiło pomniejszenie zawartości ozonu w rezultacie powiększenia stężenia aerozoli technicznych
 • Co to jest detoksykacja Definicja detoksykacja odtruwanie
 • Co to jest dializa Definicja niekoloidalnych substancji rozpuszczalnych (roztworu), które mają różną umiejętność przenikania poprzez odpowiednie przegrody
 • Co to jest drgania Definicja wokół położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do niego energii. Stan układu (wahadła, struny) opisują takie wielkości fizyczne, jak
 • Co to jest dioptria Definicja umiejętności skupiającej) soczewki albo układu optycznego. Równa jest mocy soczewki o ogniskowej 1 m; 1 D = 1 m-1
 • Co to jest dawka toksyczna Definicja substancji mogącą spowodować symptomy toksyczne, tzn. wywierać szkodliwy wpływ na organizm. Ustalana jest w gramach na kilogram ciężaru
 • Co to jest dezynfekcja Definicja dezynfekcja niszczenie patogenów środkami chemicznymi (chlor) albo sposobami fizycznymi (promienie ultrafioletowe
 • Co to jest dobór Definicja genotypów, które z racji na posiadane cechy są negatywne dla dalszej hodowli (uprawy) albo doskonalenia gatunku
 • Co to jest dolomit Definicja stanowiący kluczowy składnik skał osadowych, zwanych dolomitami. To jest związek chemiczny o nazwie węglan wapnia i magnezu CaMg(CO3)2
 • Co to jest dechloracja wody Definicja dechloracja wody usunięcie z wody chloru
 • Co to jest dawka dopuszczalna Definicja jonizującego bądź innej substancji, która nie skutkuje uszkodzenia organizmu żywego. Na przykład dawka dopuszczalna dla człowieka wynosi
 • Co to jest depresja Definicja depresja region lądu leżący poniżej poziomu morza
 • Co to jest destylat Definicja destylat wytwór skroplenia pary w procesie destylacji
 • Co to jest diapauza Definicja pomiędzy cyklami życiowymi owadów. Jest metodą przetrwania niekorzystnych okresów. Na przykład bielinek kapustnik przeżywa zimę w stadium
 • Co to jest drzewostan Definicja charakterystyczne dla danego środowiska (siedliska), cechujące się tym samym składem gatunkowym, budową, wiekiem i zwarciem drzew, na
 • Co to jest dżungla Definicja obszarach o klimacie gorącym i wilgotnym (Indie, Ameryka Południowa, Afryka). Charakteryzuje ją ogromne bogactwo drzew, wielowarstwowy
 • Co to jest drgania akustyczne Definicja ośrodka sprężystego wokół ich położenia równowagi. Powiązane są z rozchodzeniem się fali dźwiękowej, na przykład płaskiej fali w powietrzu
 • Co to jest dysymilacja Definicja przeciwny do asymilacji), gdzie następuje rozkład związków organicznych i usunięcie z organizmu produktów przemiany materii, raczej
 • Co to jest dejonizacja wody Definicja dejonizacja wody usunięcie z wody jonów domieszek nieorganicznych
 • Co to jest degradacja lasu Definicja zespołu złożonych mechanizmów, występujących na określonej powierzchni leśnej, wywołanych bezpośrednio albo pośrednio poprzez różne impulsy
 • Co to jest deklaracja bałtycka Definicja poprzez przedstawicieli krajów basenu morza bałtyckiego w 1990 roku w Ronneby (Szwecja). Zawiera ona określenia dotyczące między innymi
 • Co to jest denaturacja Definicja związku chemicznego poprzez dodanie substancji nie dającej się oddzielić, na przykład denaturacja spirytusu;2) zmiana struktury białka pod
 • Co to jest dendrochronologia Definicja zabytków drewnianych opierając się na koncentrycznych słoi przyrostu rocznego, z których wykonany jest dany zabytek. Najstarszy zachowany w
 • Co to jest dezynfekcja wody Definicja dezynfekcja wody niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych albo ich form przetrwalnikowych sposobami chemicznymi albo fizycznymi
 • Co to jest dyspersja Definicja dyspersja rozproszenie, rozszczepienie, na przykład dyspersja światła
 • Co to jest dzielnica miasta Definicja odznacza rodzaj zabudowy (dzielnica willowa), ekipa socjalna (dzielnica robotnicza), ekipa etniczna (dzielnica murzyńska), pełniona funkcja
 • Co to jest dobór naturalny Definicja wg teorii K. Darwina jeden z fundamentalnych czynników ewolucji) opierający na utrzymaniu się przy życiu w najwyższym stopniu
 • Co to jest drewno Definicja wzmacniających i spichrzowych, zbudowana raczej z przedmiotów przewodzących wodę z solami mineralnymi;2) ścięte drzewo, oczyszczone z
 • Co to jest droga optyczna Definicja iloczynowi drogi optycznej l (przebywanej poprzez światło) i względnego współczynnika załamania n ośrodka, gdzie rozchodzi się światło
 • Co to jest dudnienie Definicja narastania i malenia amplitudy drgania wypadkowego, które powstało w rezultacie nałożenia się dwóch drgań harmonicznych o jednakowych
 • Co to jest dźwięk prosty Definicja dźwięk prosty, ton dźwięk akustyczny o jednej częstotliwości, produkowany poprzez źródła harmoniczne
 • Co to jest dymorfizm Definicja dla tego samego gatunku roślin (albo zwierząt) dwóch form różniących się morfologicznie, anatomiczne i fizjologicznie, na przykład różnice
 • Co to jest dziedziczność Definicja przekazywania potomstwu cech rodzicielskich. Osobnik potomny otrzymuje połowę cech matki i połowę cech ojca
 • Co to jest dopływ Definicja dopływ ciek (rzeka, potok) wpływający do większego cieku
 • Co to jest detrytofagi Definicja zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus
 • Co to jest dezintegracja Definicja dezintegracja fizyczny rozpad mineralnych i organicznych materiałów
 • Co to jest dryf Definicja kontynentalnych. Uzasadnieniem wędrówki kontynentów (wg teorii Wegenera) jest falowanie skorupy ziemskiej, współczesne rozmieszczenie
 • Co to jest darń Definicja darń zwarty splot traw i mchu z warstwą gleby przerośniętej korzeniami
 • Co to jest dB Definicja logarytmiczna (równa 0.1 bela). Stosowana do określania poziomu mocy elektrycznej (akustycznej), poziomu napięcia elektrycznego, poziomu
 • Co to jest dawka ekspozycyjna Definicja jonów, utworzonych poprzez promieniowanie gamma, rentgenowskie albo elektromagnetyczne, w jednostce masy ośrodka. Jednostką dawki w
 • Co to jest dawka Definicja podana, pobrana albo wchłonięta do organizmu w określony sposób, warunkując brak albo wystąpienie efektów biologicznych wyrażonych
 • Co to jest detrytusożercy Definicja zwierzęta glebowe, których pokarm stanowią rozdrobnione, częściowo rozłożone szczątki organiczne (detrytus
 • Co to jest dyssypacja energii Definicja energii nieodwracalny mechanizm (o dodatniej entropii), w trakcie którego określony rodzaj energii zostaje zamieniony na energię cieplną
 • Co to jest dżul Definicja układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J = 1N·1 m
 • Co to jest dźwięk Definicja rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym (gazowym, ciekłym albo stałym), które wywołuje wrażenie słuchowe. Ucho ludzkie jest zdolne
 • Co to jest doza Definicja doza dawka, odmierzona porcja
 • Co to jest deficyt wody Definicja potrzeb na danym obszarze. Rozmiar deficytu wody ustala się jako różnicę potrzeb wodnych i zasobów ekspozycyjnych
 • Co to jest delta Definicja delta region ujścia rzeki do morza albo jeziora powstały z osadów naniesionych poprzez wodę, mający przeważnie kształt stożka
 • Co to jest długość fali Definicja długość fali odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami fali okresowej, gdzie drgania mają tę samą fazę (albo różnicę faz
 • Co to jest dolina Definicja dolina podłużne wgłębienie na powierzchni terenu powstałe wskutek erozyjnej działalności płynącej wody, na przykład rzeki
 • Co to jest dysocjacja Definicja dysocjacja rozpad związków chemicznych na cząsteczki pojedyncze albo atomy
 • Co to jest doświadczenie Definicja doświadczenie wywołanie albo odtworzenie jakiegoś zjawiska w uwarunkowaniach laboratoryjnych w celu wyjaśnienia jego przebiegu
 • Co to jest drapieżnictwo Definicja drapieżnictwo sposób odżywiania opierający na napadaniu na inne zwierzęta i żywienie się ich mięsem
 • Co to jest dym Definicja dym wytwór spalania unoszący się w gazie (powietrzu), na przykład rozproszenie cząstek węgla w powietrzu w trakcie spalania drewna
 • Co to jest dystrybucja Definicja dystrybucja podział dóbr materialnych pomiędzy członków społeczeństwa
 • Co to jest dywergencja Definicja dywergencja powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników żyjących w różnych uwarunkowaniach środowiska
 • Co to jest dewiacja magnetyczna Definicja pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazanym poprzez igłę magnetyczną, której odchylenie wywołane jest oddziaływaniem ciał
 • Co to jest diamagnetyzm Definicja diamagnetyzm cecha ciała polegająca na tym, iż w polu magnetycznym magnesuje się przeciwnie do jego pola
 • Co to jest disiarczek węgla Definicja wzorze (CS2) stosowany jako rozpuszczalnik i składnik do produkcji jedwabiu wiskozowego. Jest łatwopalną cieczą o żółtawym zabarwieniu
 • Co to jest domeny Definicja materiałach ferromagnetycznych (albo ferroelektrycznych), charakteryzujące się samorzutnym uporządkowaniem spinów magnetycznych (albo
 • Co to jest drgania cieplne Definicja drgania cieplne drgania atomów w sieci krystalicznej, których amplituda rośnie ze wzrostem temp
 • Co to jest drzewo genealogiczne Definicja przedstawienie pokrewieństwa w rodzie ludzkim, gdzie pień symbolizuje wspólnego przodka a gałęzie osobników potomnych
 • Co to jest dyferencjacja Definicja stopniowego przekształcania się określonej ekipy niewyspecjalizowanych komórek w komórki pełniące szczególne funkcje, na przykład występuje
 • Co to jest dyfuzja Definicja cząsteczek gazów albo cieczy przy bezpośrednim ich zetknięciu; spowodowane jest bezwładnym ruchem cieplnym cząsteczek
 • Co to jest dem Definicja dem lokalna populacja, której osobniki mogą swobodnie kojarzyć się ze sobą
 • Co to jest dewastacja środowiska Definicja środowiska przyrodniczego na ustalonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu systemów przyrodniczych
 • Co to jest dewiacja Definicja dewiacja odchylenie od ustalonego kierunku
 • Co to jest demineralizacja wody Definicja demineralizacja wody usunięcie z wody rozpuszczonych w niej domieszek nieorganicznych (na przykład soli mineralnych
 • Co to jest denitryfikatory Definicja zdolnych do przeprowadzenia procesu denitryfikacji) wywołujących przemianę mineralnych związków azotowych w glebie w azot cząsteczkowy
 • Co to jest dimer Definicja dimer wytwór połączenia się dwóch takich samych cząsteczek (monomerów) ze sobą, na przykład H - F\dots.H - F
 • Co to jest dawka letalna LD-50 Definicja zgon 50% zwierząt, które dostały tę dawkę. LD-0 jest graniczną dawką nie powodującą zgonu. ED-50 to jest dawka oznaczająca wszystko, od
 • Co to jest deflacja Definicja deflacja zwiewanie poprzez wiatr zwietrzeliny (jest to luźnego materiału skalnego, na przykład piasku) i przenoszenie jej w inne miejsce
 • Co to jest defoliacja Definicja roślin w rezultacie stosowania defoliantów (środków chemicznych). Zabieg wykonuje się w celu ułatwienia zbioru mechanicznego plonów (na
 • Co to jest deglomeracja Definicja zmierzające do zahamowania zagęszczenia ludności w aglomeracji, wykonywane przez zmianę lokalizacji zakładów pracy albo budowę nowych
 • Co to jest dawka śmiertelna dl, dosis letalis Definicja liczba substancji powodująca zgon organizmu po jednokrotnym podaniu. Wielkości dawki śmiertelnej wyraża się w formie masy substancji
 • Co to jest dylatacja Definicja dylatacja, rozszerzalność cieplna powiększenie się objętości albo długości ciała w trakcie ogrzewania
 • Co to jest detekcja Definicja detekcja wykrywanie, na przykład cząstek jonizujących
 • Co to jest dren Definicja plastikowy) ułożony w ziemi, a poświęcony do odprowadzania nadmiaru wód z pól, łąk albo do osuszania terenu gruntu w budownictwie
 • Co to jest dane Definicja dane wiadomości opracowane w odpowiedni sposób w celu ich przetworzenia, przechowywania albo przesyłania
 • Co to jest diamagnetyk Definicja przenikalność magnetyczna jest mniejsza niż przenikalność próżni, na przykład należą do nich gazy szlachetne i metale: miedź, złoto, srebro
 • Co to jest dynamika Definicja dynamika dział mechaniki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił
 • Co to jest dominanta Definicja dominanta przeważnie występujący obiekt zbioru
 • Co to jest deklaracja wiedeńska Definicja deklaracja wiedeńska dokument określający zasady polityki i nauki prośrodowiskowej w Europie
 • Co to jest dyspersja światła Definicja rozszczepienia złożonego światła na widma (rozkład na składowe monochromatyczne), spowodowane zależnością współczynnika załamania światła
 • Co to jest dawka pochłonięta Definicja promieniowania jonizującego pochłoniętej poprzez jednostkę masy ośrodka. Jednostką dawki w układzie SI jest grey (1 Gy =1 J·kg-1), a
 • Co to jest dawka śmiertelna Definicja promieniowania jonizującego, która, wchłonięta poprzez organizm żywy, skutkuje jego zgon po upływie określonego przedziału czasu. Dawka
 • Co to jest dezaktywacja Definicja dezaktywacja usunięcie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, sprzętu, żywności i wody
 • Co to jest dozownik Definicja dozownik urządzenie wykorzystywane do odmierzania ustalonych porcji materiałów (płynnych albo sypkich
 • Co to jest destylator Definicja destylator aparat do destylacji cieczy
 • Co to jest dżdżownica Definicja żyjący w glebie. Żywi się szczątkami organicznymi pobieranymi z gleby, a niestrawione resztki wydala użyźniając glebę. Występuje około
 • Co to jest demografia roślin Definicja zajmująca się badaniem jakościowym i ilościowym populacji roślin, a również ich postępem w ustalonych uwarunkowaniach środowiskowych
 • Co to jest deuter Definicja 2 i liczbie atomowej 1, którego jądro jest zbudowane z jednego protonu i jednego neutronu (21H). Trwały izotop, mniej lotny i o mniejszej
 • Co to jest dorzecze Definicja dorzecze region terenu, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednego mechanizmu rzecznego
 • Co to jest degradacja gleby Definicja gleby spowodowane wieloma czynnikami, na przykład zmianą klimatu, niewłaściwą gospodarką rolną albo ingerencją człowieka w środowisko
 • Co to jest dezynsekcja Definicja dezynsekcja tępienie owadów szkodliwych z powodów sanitarnych i gospodarczych
 • Co to jest dimeryzacja Definicja dimeryzacja mechanizm łączenia się dwóch jednakowych cząsteczek chemicznych (monomerów) w jedną większą
 • Co to jest dyfrakcja światła Definicja zespół zjawisk występujący w trakcie rozchodzenia się fali w ośrodkach niejednorodnych, który bazuje na odchyleniu się prostoliniowego
 • Co to jest darwinizm Definicja poprzez Darwina. Wg niej stworzenie gatunków tłumaczy się doborem naturalnym, walką o byt i dostosowaniem się do środowiska
 • Co to jest deforestacja Definicja wylesienie. Ogromne ubytki lasów (na przykład Amazonii) przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi w rezultacie
 • Co to jest deratyzacja Definicja deratyzacja postępowanie mające na celu pokonywanie szczurów i innych gryzoni
 • Co to jest dezagregacja Definicja dezagregacja rozpad agregatów strukturalnych na cząsteczki elementarne
 • Co to jest diagram Definicja przedstawienie związku pomiędzy odpowiednimi wielkościami fizycznymi, na przykład zmiana populacji człowieka, psa, kota w jednostce czasu
 • Co to jest defolianty Definicja defolianty substancje chemiczne (organiczne i nieorganiczne) użytkowane do defoliacji
 • Co to jest dekantacja Definicja dekantacja sposób oddzielenia cieczy od osadu, jest to zlanie cieczy znad osadu
 • Co to jest deaminacja Definicja deaminacja mechanizm oddzielenia ekipy aminowej (-NH2) od aminokwasu albo innego związku organicznego
 • Co to jest dekarbonatyzacja Definicja dekarbonatyzacja mechanizm rozpuszczania i wymywania węglanów ze skał i gleby
 • Co to jest desukcja Definicja desukcja mechanizm pozyskiwania wody z gleby poprzez korzenie roślin
 • Co to jest diaspory Definicja diaspory twory roślin (zarodniki, nasiona, rozmnóżki, organy przetrwalne) wykorzystywane do rozmnażania się
 • Co to jest dominacja Definicja dominacja przewaga określonego gatunku (czynnika, elementu) nad pozostałymi
 • Co to jest dural Definicja niewielkimi domieszkami miedzi, manganu, magnezu, krzemu i żelaza. Ma dobre własności mechaniczne i małą gęstość = 2.8 g·cm-3. Materiał
 • Co to jest dwuwęglany Definicja kwasu H2CO3 zawierające jon HCO3+. To są sole typu MeHCO3, na przykład Ca(HCO3)2 i soda oczyszczona NaHCO3
 • Co to jest domieszki wody Definicja domieszki wody składniki wody występujące w formie roztworu rzeczywistego, koloidów i zawiesin
 • Co to jest dendrologia Definicja dendrologia edukacja o drzewach i krzewach
 • Co to jest deg Definicja deg jednostka różnicy temperatur (1 deg =1 K
 • Co to jest detektor Definicja detektor urządzenie poświęcone do wykrywania, na przykład drgań, które przetworzone są na dowolne sygnały elektryczne
 • Co to jest dąbrowa Definicja dąbrowa las dębowy

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody, Dwuwęglany, Dural, Dominacja, Diaspory, Desukcja, Dekarbonatyzacja, Deaminacja, Dekantacja, Defolianty co to znaczy.

Słownik Dąbrowa, Detektor, Deg, Dendrologia, Domieszki Wody co to jest.