Ucierać, Ubikwisty, Uszkodzenie Popromienne, Układ Degradacyjny, Układ Si, Uran, Układ, Układ.
ucierać ubikwty uszkodzenie co to jest

Definicje fizyka na U

 • Co to jest używki Definicja szkodliwe dla organizmu człowieka, na przykład alkohol, narkotyki, nikotyna. Długookresowe i w nadmiernych ilościach ich przyjmowanie
 • Co to jest udarność Definicja złamanie przy uderzeniu. Definiuje się ją jako relacja pracy potrzebnej do złamania znormalizowanej próbki z karbem do pola przekroju
 • Co to jest układ optyczny Definicja układ optyczny zespół przedmiotów optycznych (soczewek, zwierciadeł, pryzmatów) tworzących obraz elementów
 • Co to jest uciążliwość dla środowiska Definicja wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które utrudniają albo pogarszają komfort życia ludzi, na przykład hałas, drgania
 • Co to jest ubijać Definicja ubijać kierując się siłą zespolić luźne cząstki (sproszkowany materiał) w bardziej stały, twardszy materiał
 • Co to jest ucho Definicja kręgowców składający się z ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. U człowieka ucho zewnętrzne złożona jest z małżowiny usznej
 • Co to jest ujęcie wody Definicja zastosowaniu urządzeń ze źródła, jeziora, rzeki i tym podobne W celu ochrony źródeł i ujęć wody ustanawia się strefy ochronne w drodze
 • Co to jest układ akumulacyjny Definicja charakteryzujący się tym, iż występuje nadwyżka ilości wytwarzanej materii organicznej nad ilością materii rozłożonej. Przeważają tu
 • Co to jest układ ekologiczny Definicja część złożona z przedmiotów ożywionych (organizmów żywych) i nieożywionych (na przykład gleba, powietrze), które są ściśle i wszechstronnie
 • Co to jest ureotelizm Definicja ubocznego produktu azotowej przemiany materii w formie mocznika. Powstający w metabolizmie amoniak jest przekształcany w mocznik i wydalany
 • Co to jest utleniacz Definicja utleniająca inne substancje, ulegająca przy tym redukcji. Posiada umiejętność przyłączania elektronów. Mocnymi utleniaczami są tlen, brom
 • Co to jest UV Definicja nadfioletowe promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Kluczowym jego źródłem jest
 • Co to jest uzdatnianie wody Definicja właściwości ustalonych odpowiednimi wymogami. Bazuje to na usuwaniu z wody zanieczyszczeń i domieszek przez klarowanie, filtrowanie
 • Co to jest użytki zielone Definicja wieloletnimi trawami (również ziołami, chwastami) z przeznaczeniem na pastwiska albo zestaw siana. Odznacza się użytki zielone naturalne
 • Co to jest utrwalacz Definicja utrwalacz substancja usuwająca z emulsji fotograficznej niezredukowanego w trakcie wywoływania bromek srebra
 • Co to jest utylizacja Definicja śmieci i odpadów w celu ich zastosowania jako surowców wtórnych. Stosuje się do tego celu sposoby mechaniczne, fizyczne, chemiczne i
 • Co to jest uzbrojony teren Definicja instalacji, na przykład gazowych, wodnych, elektrycznych, do których podłączone są obiekty mieszkalne, przemysłowe i tym podobne, w celu
 • Co to jest utlenianie Definicja cząsteczki związku chemicznego;2) reakcja chemiczna, gdzie wartościowość pierwiastka wzrasta wskutek oddawania elektronów
 • Co to jest użytki ekologiczne Definicja ekosystemów chronione w celu zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, na przykład kępy drzew, bagna, naturalne zbiorniki
 • Co to jest ulistnienie Definicja ulistnienie, filotaksja sposób ułożenia liści na łodydze, na przykład skrętoległe, naprzemianległe, okółkowe, naprzeciwległe
 • Co to jest ultradźwięki Definicja częstotliwościach większych niż 20 000 Hz, a więc ponad progu słyszalności ucha ludzkiego. Wytwarzają je i słyszą w wodzie wieloryby i
 • Co to jest UNE, United Nations Environmental Programme Definicja Programme Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska powołany w 1972 roku. Jego kluczowe cele to: koordynacja międzynarodowych badań
 • Co to jest unifikacja Definicja unifikacja ujednolicenie, sprowadzenie czegoś (na przykład elementów, czynności, nazw) do jednej postaci
 • Co to jest uodpornienie Definicja uodpornienie, immunizacja wywołanie stanu organizmu niewrażliwego na szkodliwe antygeny, na przykład toksyny bakterii
 • Co to jest U Definicja chemiczny o liczbie atomowej 92 i masie atomowej 238.03. Metal ciężki, srebrzystobiały, niezbyt twardy, ciągliwy i kowalny. Jego gęstość
 • Co to jest uczulenie Definicja działanie ustalonych substancji znajdujących się w powietrzu, pokarmach, lekach. Alergeny indukują stworzenie swoistych przeciwciał
 • Co to jest układ zachowawczy Definicja którego suma energii potencjalnej i kinetycznej jest stała. Brak jest zamiany energii z otoczeniem. Nie występuje tarcie mechaniczne i
 • Co to jest UNESCO, United Nations Educational Scientific and Culture Organization Definicja Scientific and Culture Organization Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Nauki, Edukacji i Kultury powołana w 1946 roku. Jej siedzibą
 • Co to jest uwodornianie Definicja uwodornianie podłączenie wodoru do związków organicznych i pewnych substancji prostych
 • Co to jest uzdrowisko Definicja zdrowotnych (klimat, właściwości wody, powietrze), gdzie występują odpowiednie budynki i urządzenia stwarzające warunki wypoczynku i
 • Co to jest uczenie Definicja przez naśladownictwo wykwalifikowanych osobników albo obserwację zmian warunków środowiska. Umożliwia osiągnięcie zdolności wykraczających
 • Co to jest udomowienie Definicja przekształcenia dziedzicznych cech zwierząt pod wpływem oddziaływania człowieka, kierujący do takich zmian morfologicznych, fizjologicznych
 • Co to jest ugięcie światła Definicja zespół zjawisk występujący w trakcie rozchodzenia się fali w ośrodkach niejednorodnych, który bazuje na odchyleniu się prostoliniowego
 • Co to jest ugór Definicja czas w celu odchwaszczenia (ugór czarny) albo wzrostu żyzności (ugór zajęty - obsianie roślinami o krótkiej wegetacji). Część okresu
 • Co to jest ultraelementy Definicja występujące w śladowych ilościach w organizmach żywych, stanowiące mniej niż jedną milionową część ich masy. Należą do nich złoto, srebro
 • Co to jest ultraabysal (hadal) Definicja ultraabysal (hadal) środowisko rowów oceanicznych
 • Co to jest układ klimaksowy Definicja układ klimaksowy ekosystem cechujący się równowagą ilości wytworzonej materii organicznej i ilości materii rozłożonej
 • Co to jest układ Definicja układ kolekcja czegoś wg ustalonych zasad, własności
 • Co to jest uran Definicja chemiczny o liczbie atomowej 92 i masie atomowej 238.03. Metal ciężki, srebrzystobiały, niezbyt twardy, ciągliwy i kowalny. Jego gęstość
 • Co to jest układ SI Definicja zracjonalizowany układ jednostek miar wszystkich wielkości fizycznych, oparty na sześciu fundamentalnych jednostkach miar: metr, kilogram
 • Co to jest układ degradacyjny Definicja występuje nadwyżka ilości materii rozłożonej w relacji do ilości materii organicznej produkowanej. W tych układach organizmy cudzożywne
 • Co to jest uszkodzenie popromienne Definicja zmiany zachodzące w materii nieożywionej i w organizmach żywych w rezultacie naświetlenia elektronami o ogromnej energii, nukleonami
 • Co to jest ubikwisty Definicja ubikwisty gatunki żyjące w różnych biotopach cechujące się sporą tolerancją na warunki środowiska
 • Co to jest ucierać Definicja ucierać rozdrabniać (miażdżyć) kawałki ciała stałego na proszek

Pojęcia z fizyki ogólnej na lekcje. Definicje i wyjaśnienia z matematyki

Znajdź sens. Jaki ma sens? Sens definicji z fizyki. Zrobić zadanie domowe z fizyki na lekcje.

Definicja Ucierać, Ubikwisty, Uszkodzenie Popromienne, Układ Degradacyjny, Układ Si, Uran, Układ, Układ Klimaksowy, Ultraabysal (Hadal), Ultraelementy, Ugór, Ugięcie co to znaczy.

Słownik Ucierać, Ubikwisty, Uszkodzenie Popromienne, Układ co to jest.