Geometria Kleina, Geograficzne Współrzędne, Geodezyjny Wielokąt, Geodezja, Granica Częściowa.
geometria kleina geograficzne co to jest

Definicje matematyka na G

 • Definicja Szereg Geometryczny Co znaczy zobacz szereg geometryczny co to jest.
 • Definicja Absolutna Geometria Co znaczy twierdzeń geometrii euklidesowej, dających się określić i udowodnić wyłącznie w oparciu o aksjomaty grup I - IV aksjomatyki geometrii definicja.
 • Definicja Nieskończona Granica Co znaczy rzeczywistej, a również ciągu liczbowego, może być nie tylko liczba rzeczywista, ale również ∞ i ∞ jeżeli przyjąć, iż otoczeniami ∞ są co znaczy.
 • Definicja Prawostronna Granica Co znaczy zobacz granica lewostronna słownik.
 • Definicja Gros Co znaczy jednostka miary na sztuki, wynosząca 12 tuzinów, a więc 144 sztuki. Był również stosowany ogromny gros, wynoszący 10 grosów, a więc 1440 znaczenie.
 • Definicja Galon Co znaczy objętości, stosowana w Stanach Zjednoczonych i Ogromnej Brytanii raczej do określania ilości cieczy. Galon amerykański jest różna od czym jest.
 • Definicja Krzywej Nieograniczona Gałąź Co znaczy usuwanie z krzywej jednego jej punktu krzywa ta rozpada się na dwie części (składowe), to każdą nieograniczoną z tych części nazywa się co to jest.
 • Definicja Grupy Generator Co znaczy ekipy G, iż każdy obiekt ekipy G można dostać poprzez wykonanie skończoną liczba razy działania grupowego na elementach zbioru H definicja.
 • Definicja Geodetyka Co znaczy linia położona na powierzchni (albo w przestrzeni Riemanna; geometria Riemanna) i mająca w każdym swym punkcie krzywiznę geodezyjną co znaczy.
 • Definicja Geoida Co znaczy wyidealizowana (wygładzona) rzeczywista powierzchnia Ziemi, ustalana jako powierzchnia w każdym swym punkcie prostopadła do kierunku siły słownik.
 • Definicja Finslera Geometria Co znaczy przestrzeni, której elementami są tak zwany przedmioty liniowe, a więc obiekty złożone z punktu jakiejś przestrzeni i związanego z nim znaczenie.
 • Definicja Czasoprzestrzeni Geometria Co znaczy przestrzeni euklidesowej w czasoprzestrzeni odległość nie każdych dwóch zdarzeń: q1(x1,y1,z1,t1) i q2(x2,y2,z2,t2) jest liczbą rzeczywistą czym jest.
 • Definicja Dwuwymiarowa Geometria Co znaczy geometrii przestrzeni dwuwymiarowej, na przykład termin dwuwymiarowa geometria euklidesowa znaczy geometrię euklidesową płaszczyzny co to jest.
 • Definicja Elementarna Geometria Co znaczy jednoznacznie określonej treści; najczęściej znaczy szkolną problematykę geometryczną, obejmującą własności punktów, odcinków, prostych definicja.
 • Definicja Płaska Geometria Co znaczy geometria euklidesowa albo afiniczna płaszczyzny co znaczy.
 • Definicja Podobieństw Geometria Co znaczy podobieństw w przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru. To jest niemetryczna geometria euklidesowa, odmiennie ustalona jej aksjomatyką słownik.
 • Definicja Eliptyczna Geometria Co znaczy geometria metryczna, gdzie poprzez pkt. nie leżący na prostej nie przechodzi ani jedna prosta rozłączna z nią. Gdyż w dwuwymiarowej znaczenie.
 • Definicja Euklidesowa Geometria Co znaczy aksjomatyką geometrii euklidesowej, wywodząca się z obserwacji i opisu własności przestrzeni fizycznej, niezależnych od występującej w niej czym jest.
 • Definicja Przekształceń Grupy Geometria Co znaczy zbiorem niepustym, traktowanym jako przestrzeń rozważanej geometrii, a G jest ekipą przekształceń tego zbioru, to geometrią ekipy co to jest.
 • Definicja Metryczna Geometria Co znaczy przestrzeni metrycznej, będąca geometrią ekipy izometrii tej przestrzeni, na przykład w przestrzeni euklidesowej można rozważać: geometrię definicja.
 • Definicja Minkowskiego Geometria Co znaczy czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie zdarzenia (punktochwile) są określane czwórkami współrzędnych postaci (t,x1,x2,x3), gdzie t jest co znaczy.
 • Definicja Möbiusa Geometria Co znaczy przekształceń, której przestrzenią jest n-wymiarowa sfera S, a ekipą określającą tę geometrię jest ekipa G, złożona z wszystkich słownik.
 • Definicja Nieeuklidesowa Geometria Co znaczy każda geometria nie będąca geometrią euklidesową jakiegoś wymiaru znaczenie.
 • Definicja Riemanna Geometria Co znaczy rozmaitości różniczkowej z zadanym na niej gładkim polem tensorów metrycznych, a więc funkcjonałów dwuliniowych, ustalonych na czym jest.
 • Definicja Powierzchni Wewnętrzna Geometria Co znaczy geometrycznych powierzchni, które nie zależą od przestrzeni, gdzie dana powierzchnia jest rozważana (zanurzona). Z bardziej formalnego co to jest.
 • Definicja Wykreślna Geometria Co znaczy wypracowujący sposoby odwzorowywania figur przestrzennych na płaszczyznę z zachowaniem ustalonych własności. Odwzorowania te są przeważnie definicja.
 • Definicja Gęstość Co znaczy w matematyce najczęściej przedmiot geometryczny o jednej współrzędnej q i regule transformacji postaci gdzie J znaczy jakobian co znaczy.
 • Definicja Podzbiór Gęsty Co znaczy zawartego w przestrzeni topologicznej nazywa się gęstym w zbiorze A, gdy do każdego otoczenia dowolnego punktu zbioru A należy pewien pkt słownik.
 • Definicja Giga Co znaczy umieszczany przed nazwą podstawowej jednostki miary i oznaczający mnożnik 109, a więc jednostkę równą miliardowi jednostek fundamentalnych znaczenie.
 • Definicja Minor Główny Co znaczy minor macierzy, którego przekątnia kluczowa zawiera się w przekątni głównej tej macierzy czym jest.
 • Definicja Sobie W Gęsty Co znaczy zobacz zestaw gęsty w sobie co to jest.
 • Definicja Własność Globalna Co znaczy krzywej, powierzchni albo innego obiektu tego typu zależna nie tylko od jego części zawartej w pewnym otoczeniu jakiegoś punktu, ale od definicja.
 • Definicja globalne rozwiązanie równania różniczkowego Co znaczy zobacz całka wysycona co znaczy.
 • Definicja Nierówności Rozwiązywanie Graficzne Co znaczy odczytaniu rozwiązań nierówności z wykresów funkcji określających tę nierówność, na przykład nierówność x2 < x + 2 można rozwiązać słownik.
 • Definicja Kątny N Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup znaczenie.
 • Definicja Funkcja Gładka Co znaczy najczęściej oznaczający jeden z następujących dwóch rodzajów regularności: lub funkcję różniczkowalną, której pochodna jest funkcją ciągłą czym jest.
 • Definicja Krzywa Gładka Co znaczy zobacz krzywa gładka co to jest.
 • Definicja Powierzchnia Gładka Co znaczy oznaczający najczęściej powierzchnię mającą w każdym jej punkcie płaszczyznę styczną, zmieniającą się w sposób ciągły na całej powierzchni definicja.
 • Definicja Wyznacznik Główny Co znaczy wskaźnikami macierzy A = [aij]i = 1,...,n; j = 1,...,m (niekoniecznie kwadratowej) nazywa się te jej minory, które są różne od 0 i mają co znaczy.
 • Definicja Funkcji Granica Górna Co znaczy rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, w każdym punkcie skupienia x0 zbioru D ustala się górną granicę tej słownik.
 • Definicja Kres Górny Co znaczy zobacz kres dolny znaczenie.
 • Definicja Prawidłowy Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup czym jest.
 • Definicja Gra Co znaczy schemat ciągu takich sytuacji, iż w każdej z nich każdy uczestnik gry ma sposobność wyboru jednej spośród dostępnych dla niego decyzji co to jest.
 • Definicja Gradient Co znaczy funkcją rzeczywistą n zmiennych rzeczywistych (n ≥ 2) różniczkowalną w punkcie x, to jej gradientem w tym punkcie nazywa się wektor którego definicja.
 • Definicja Gradus Co znaczy z łaciny stopień , również inna nazwa grada 1 co znaczy.
 • Definicja Graf Co znaczy nie mniej jednak przedmioty zbioru P nazywają się wierzchołkami grafu (P,Q), a przedmioty zbioru Q nazywają się jego krawędziami i są bądź słownik.
 • Definicja Funkcji Przedstawianie Graficzne Co znaczy użytkowane odnosząc się do funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej i bazuje na sporządzeniu wykresu rozważanej funkcji albo jego znaczenie.
 • Definicja Równań Rozwiązywanie Graficzne Co znaczy wykresy funkcji f i g i odczytując odcięte ich punktów wspólnych otrzymuje się rozwiązania równania postaci f(x) = g(x). Gdyż odczyt czym jest.
 • Definicja Ciągu Granica Co znaczy o słowach z przestrzeni topologicznej X nazywa się taki obiekt a tej przestrzeni, iż dla każdego otoczenia Ua tego elementu istnieje taka co to jest.
 • Definicja Iterowana Granica Co znaczy podwójnego (akn), tzn. funkcji określonej w zbiorze N×N, gdzie N jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych o słowach z przestrzeni definicja.
 • Definicja Lewostronna Granica Co znaczy punktemskupienia dziedziny D funkcji f zmiennej rzeczywistej o wartościach w przestrzeni topologicznej, to obiekt y0 tej przestrzeni nazywa co znaczy.
 • Definicja Grubość Co znaczy potocznego, nie będące ściśle ustalonym definicją matematycznym, oznaczające liczbę przypisywaną nie wszystkim przedmiotom, a będącą słownik.
 • Definicja Grupa Co znaczy występujących struktur algebraicznych, złożona z jednego zbioru G przedmiotów dowolnej natury, na których jest określone działanie ∗ znaczenie.
 • Definicja Abstrakcyjna Grupa Co znaczy elementach i działaniu nie zakładamy nic poza spełnieniem aksjomatów ekipy. Przeciwieństwem definicje ekipy abstrakcyjnej jest definicja czym jest.
 • Definicja Alternująca Grupa Co znaczy skończonego zbioru Z zestaw wszystkich jego permutacji parzystych tworzy grupę względem składania permutacji, zwaną ekipą alternującą co to jest.
 • Definicja Automorfizmów Grupa Co znaczy ekipa będąca zbiorem wszystkich automorfizmów danej struktury ze składaniem jako działaniem gupowym definicja.
 • Definicja Galois Grupa Co znaczy xn} jest zbiorem pierwiastków równania algebraicznego w(x) = 0 nad ciałem liczbowym K, to zestaw G wszystkich takich permutacji α ciągu (1 co znaczy.
 • Definicja Ilorazowa Grupa Co znaczy dzielnikiem normalnym ekipy G z działaniem grupowym oznaczanym jak mnożenie (bez kropki), to zestaw wszystkich warstw postaci aH dla a ∈ G słownik.
 • Definicja Izotropii Grupa Co znaczy określoną ekipą przekształceń przestrzeni X, to ekipą izotropii zbioru A ⊆ X (względem ekipy G) nazywa się podgrupę GA ekipy G, złożoną z znaczenie.
 • Definicja Liego Grupa Co znaczy zarazem taką rozmaitością różniczkową, iż działanie grupowe ma wymaganą klasę regularności. Najczęściej ekipami Liego są ekipy czym jest.
 • Definicja Liniowa Grupa Co znaczy przekształceń liniowych jakiejś przestrzeni liniowej V; nazywana również ekipą automorfizmów przestrzeni V i oznaczana symbolem AutV albo co to jest.
 • Definicja Podstawowa Grupa Co znaczy topologicznej to jest ekipa klas równoważności pętli w tej przestrzeni względem stosunku homotopii, ze składaniem pętli jako działaniem definicja.
 • Definicja Przekształceń Grupa Co znaczy niepustego zbioru X zestaw SX wszystkich różnowartościowych odwzorowań, których zarówno dziedziną, jak i przeciwdziedziną jest zestaw X co znaczy.
 • Definicja Ruchów Grupa Co znaczy izometrii parzystych jest podgrupą ekipy izometrii przestrzeni euklidesowej, złożoną z wszystkich izometrii parzystych tej przestrzeni słownik.
 • Definicja Stabilności Grupa Co znaczy zobacz ekipa izotropii znaczenie.
 • Definicja Tranzytywna Grupa Co znaczy przekształceń zbioru X nazywa się tranzytywną, gdy dla każdej pary (x,y) jego przedmiotów istnieje w ekipie G takie przekształcenie f czym jest.
 • Definicja Prosty Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup co to jest.
 • Definicja Jednostajna Granica Co znaczy funkcja będąca granicą jednostajnie zbieżnego (jednostajna zbieżność) ciągu funkcji definicja.
 • Definicja Symetryczna Grupa Co znaczy zobacz ekipa przekształceń co znaczy.
 • Definicja Trójkąt Geodezyjny Co znaczy zobacz trójkąt geodezyjny słownik.
 • Definicja Pochyły Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup znaczenie.
 • Definicja Ścięty Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup czym jest.
 • Definicja Całkowania Granica Co znaczy zobacz całka oznaczona co to jest.
 • Definicja Dolna Granica Co znaczy zobacz dolna granica ciągu (funkcji definicja.
 • Definicja Górna Granica Co znaczy zobacz górna granica ciągu (funkcji co znaczy.
 • Definicja Krzywej Geometria Co znaczy termin oznaczający ogół własności geometrycznych jakiejś krzywej słownik.
 • Definicja Gamma Co znaczy trzecia litera alfabetu greckiego znaczenie.
 • Definicja Łobaczewskiego Geometria Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna czym jest.
 • Definicja Porządek Gęsty Co znaczy zobacz gęste uporządkowanie co to jest.
 • Definicja Przemienna Grupa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy definicja.
 • Definicja Zbioru Gwiaździstość Co znaczy zawarty w przestrzeni euklidesowej nazywa się gwiaździstym względem punktu p tej przestrzeni, gdy każda półprosta o początku w punkcie p co znaczy.
 • Definicja Goniometria Co znaczy dotycząca pomiaru kątów, a w szczególności budowy przyrządów zwanych goniometrami (kątomierzami), wykorzystywanych do pomiaru kątów w słownik.
 • Definicja Ciągu Granica Górna Co znaczy liczb rzeczywistych ustala się jego górną granicę wzorem gdzie N znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych. Górna granica ciągu (an) jest znaczenie.
 • Definicja generacje elektronicznych maszyn cyfrowych Co znaczy opierając się na rodzaju przedmiotów użytych do ich konstrukcji i zależnych od nich rozmiarów maszyny i poziomu jej sprawności. Do czym jest.
 • Definicja Generator Co znaczy matematyce w różnych przypadkach, najczęściej znaczy przedmiot tworzący w określony sposób dalsze obiekty tego samego rodzaju (na przykład co to jest.
 • Definicja Geometria Co znaczy zajmujący się początkowo badaniem własności przestrzeni fizycznej nie związanych z występującą w niej materią. Była to więc edukacja o definicja.
 • Definicja Grad Co znaczy gradus) stosowana raczej w geodezji jednostka kąta płaskiego, dająca sposobność rachunku na kątach w systemie dziesiętnym, równa setnej co znaczy.
 • Definicja Analityczna Geometria Co znaczy zastosowaniem rachunku na wektorach i na liczbach do badania figur i stosunku geometrycznych. Dzięki utożsamieniu punktów z ich wektorami słownik.
 • Definicja Hiperboliczna Geometria Co znaczy Łobaczewskiego, geometria Bolyaia - Łobaczewskiego) - geometria ustalona poprzez te same definicje pierwotne, do których odnosi się znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Geometria Co znaczy najczęściej ogół własności geometrycznych ustalonej powierzchni. Regularnie jednak pod tym terminem rozumie się geometrię wewnętrzną czym jest.
 • Definicja Przestrzenna Geometria Co znaczy geometria euklidesowa albo afiniczna przestrzeni trójwymiarowej co to jest.
 • Definicja Rzutowa Geometria Co znaczy bądź aksjomatyką geometrii rzutowej, bądź jako geometria ekipy przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru. Geometria definicja.
 • Definicja Własność Geometryczna Co znaczy przestrzeni albo jej podzbioru (figury) niezależna od przyjętego w tej przestrzeni układu współrzędnych albo innego układu odniesienia, na co znaczy.
 • Definicja Germ Co znaczy termin, oznaczający klasę abstrakcji funkcji, ustalonych w otoczeniu ustalonego punktu x0 przestrzeni topologicznej X, względem stosunku słownik.
 • Definicja Graniastosłup Co znaczy wszystkie wierzchołki leżą na dwóch równoległych płaszczyznach, a wszystkie jego krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach są równoległe znaczenie.
 • Definicja Funkcji Granica Co znaczy przestrzeniami topologicznymi, a x0 jest punktem skupienia dziedziny D funkcji f: X ⊇ D Y, to obiekt y0 przestrzeni Y nazywa się granicą czym jest.
 • Definicja Nieskończoności W Granica Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych dołączyć ∞ i - ∞, określając dodatkowo otoczenia ∞ jako przedziały postaci (α, ∞), a otoczenia - ∞ jako co to jest.
 • Definicja Cykliczna Grupa Co znaczy istnieje taki obiekt a0, iż każdy jej obiekt jest postaci (a0)k, gdzie k jest liczbą całkowitą, nie mniej jednak potęga jest rozumiana w definicja.
 • Definicja Dyskretna Grupa Co znaczy ekipa topologiczna, której każdy obiekt ma otoczenie złożone tylko z tego punktu. Zobacz również topologia dyskretna co znaczy.
 • Definicja Własnych Izometrii Grupa Co znaczy podzbiorem przestrzeni metrycznej X, to zestaw wszystkich izometrii tej przestrzeni, które przekształcają zestaw A na siebie, jest ekipą słownik.
 • Definicja Lorentza Grupa Co znaczy przekształceń Lorentza, będących przekształceniami liniowymi przestrzeni wektorów swobodnych czasoprzestrzeni, zachowującymi metryzujący znaczenie.
 • Definicja Ortogonalna Grupa Co znaczy podgrupa ekipy multiplikatywnej macierzy, złożona z wszystkich macierzy ortogonalnych ustalonego wymiaru czym jest.
 • Definicja Permutacji Grupa Co znaczy ekipa wszystkich przekształceń zbioru skończonego, zwanych permutacjami tego zbioru co to jest.
 • Definicja grupa pierwiastków z jedności Co znaczy ustalonej liczby naturalnej n to jest ekipa, której elementami są wszystkie liczby zespolone spełniające równanie zn = 1 i tylko one, a definicja.
 • Definicja Podobieństw Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, której elementami są wszystkie podobieństwa tej przestrzeni i tylko one co znaczy.
 • Definicja Prosta Grupa Co znaczy ekipa, której jedynymi dzielnikami normalnymi jest ona sama i jej podgrupa, złożona tylko z jej elementu neutralnego słownik.
 • Definicja Przesunięć Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, wyrażających się w kartezjańskim układzie współrzędnych wzorami postaci dla wszystkich znaczenie.
 • Definicja Topologiczna Grupa Co znaczy ekipą topologiczną, jeśli zestaw G jej przedmiotów jest przestrzenią topologiczną, a odwzorowania są ciągłe. Ekipami topologicznymi są czym jest.
 • Definicja Wolna Grupa Co znaczy zestaw generatorów B, iż każdy obiekt a ∈ G można jednoznacznie wyrazić jako rezultat działania grupowego na skończonej ilości generatorów co to jest.
 • Definicja Rzutowa Grupa Co znaczy krótsza nazwa ekipy wszystkich przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru definicja.
 • Definicja Skończona Grupa Co znaczy ekipa o skończonej ilości różnych przedmiotów. Ekipami skończonymi są na przykład ekipy permutacji, ekipy pierwiastków z jedności i inne co znaczy.
 • Definicja Spójna Grupa Co znaczy ekipa topologiczna, będąca spójną przestrzenią topologiczną słownik.
 • Definicja Translacji Grupa Co znaczy zobacz ekipa przesunięć znaczenie.
 • Definicja Uporządkowana Grupa Co znaczy grupę (G,∗) nazywa się uporządkowaną, gdy w zbiorze G jej przedmiotów jest ustalona taka dwuargumentowa stosunek czym jest.
 • Definicja Grupoid Co znaczy jest zbiorem niepustym, zwanym zbiorem przedmiotów grupoidu (G,∗), a ∗ jest działaniem wewnętrznym w G. Warto zauważyć, iż każda ekipa co to jest.
 • Definicja Podwójna Granica Co znaczy podwójnego (akn), tzn. funkcji określonej w zbiorze N×N, gdzie N jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych o słowach z przestrzeni definicja.
 • Definicja Punktowa Granica Co znaczy funkcja będąca granicą punktowo zbieżnego (punktowa zbieżność) ciągu funkcji co znaczy.
 • Definicja Ekstremalne Granice Co znaczy wspólna nazwa dolnej granicy i górnej granicy funkcji rzeczywistych i ciągów liczbowych słownik.
 • Definicja Prosta Graniczna Co znaczy zobacz prosta graniczna znaczenie.
 • Definicja Litery Greckie Co znaczy zobacz alfabet grecki czym jest.
 • Definicja Twierdzenie Greena Co znaczy wzór) - zobacz twierdzenie Greena co to jest.
 • Definicja Nieskończona Grupa Co znaczy ekipa o nieskończonej ilości różnych przedmiotów definicja.
 • Definicja Obrotów Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, której elementami są wszystkie obroty tej przestrzeni i tylko one co znaczy.
 • Definicja Uporządkowanie Gęste Co znaczy uporządkowanie zbioru Z poprzez relację słownik.
 • Definicja Zbiór Gęsty Co znaczy zestaw gęsto uporządkowany (gęste uporządkowanie znaczenie.
 • Definicja Ekstremum Globalne Co znaczy zobacz ekstremum absolutne czym jest.
 • Definicja Całkowania Granica Górna Co znaczy zobacz całka oznaczona co to jest.
 • Definicja Niezorientowany Graf Co znaczy zobacz graf definicja.
 • Definicja Abelowa Grupa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy co znaczy.
 • Definicja Izomorficzne Grafy Co znaczy grafy niezorientowane (ukierunkowane) (P,Q) i (P´,Q´), dla których istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f zbioru P na P´, iż słownik.
 • Definicja Gram Co znaczy g) - podstawowa jednostka masy znaczenie.
 • Definicja Izometrii Grupa Co znaczy danej przestrzeni metrycznej to jest zestaw wszystkich izometrii tej przestrzeni z ich składaniem jako działaniem grupowym czym jest.
 • Definicja Jednoparametrowa Grupa Co znaczy zobacz jednoparametrowa ekipa przekształceń co to jest.
 • Definicja Macierzy Grupa Co znaczy każdej ekipy G zestaw wszystkich macierzy o elementach z tej ekipy i o tych samych wymiarach (ilościach wierszy i kolumn) jest ekipą definicja.
 • Definicja Macierz Grama Co znaczy zobacz macierz Grama co znaczy.
 • Definicja Wyznacznik Grama Co znaczy zobacz wskaźnik Grama słownik.
 • Definicja Rozmaitość Gładka Co znaczy różniczkowa o strukturze różniczkowej określonej atlasem, gdzie transformacje przejścia od współrzędnych w jednej mapie do współrzędnych w znaczenie.
 • Definicja Macierzy Przekątnia Główna Co znaczy zobacz przekątnia kluczowa macierzy czym jest.
 • Definicja Krzywizny Główne Co znaczy najmniejsza i największa spośród krzywizn wszystkich przekrojów normalnych powierzchni w określonym jej punkcie co to jest.
 • Definicja Argument Główny Co znaczy zobacz argument (kluczowy) liczby zespolonej definicja.
 • Definicja Ideał Główny Co znaczy zobacz ideał kluczowy co znaczy.
 • Definicja Kierunek Główny Co znaczy zobacz kierunki kluczowe słownik.
 • Definicja Pierwiastek Główny Co znaczy ten spośród pierwiastków algebraicznych z liczby zespolonej z, który ma najmniejszy dodatni argument znaczenie.
 • Definicja Twierdzenie Gödla Co znaczy zobacz twierdzenie Gödla czym jest.
 • Definicja Hipoteza Goldbacha Co znaczy zobacz hipoteza Goldbacha co to jest.
 • Definicja Całka Górna Co znaczy zobacz całka górna definicja.
 • Definicja Płaski Graf Co znaczy graf, dla którego można sporządzić taki rysunek na płaszczyźnie, na którym jakiekolwiek dwie krawędzie nie przecinają się co znaczy.
 • Definicja Spójny Graf Co znaczy niezorientowany, iż dla każdych dwóch jego wierzchołków p i q istnieje taki ciąg (p1 = p, p2,..., pn = q) jego wierzchołków, iż każdy słownik.
 • Definicja Zorientowany Graf Co znaczy zobacz graf znaczenie.
 • Definicja Ciąg Geometryczny Co znaczy zobacz ciąg geometryczny czym jest.
 • Definicja Obiekt Geometryczny Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny co to jest.
 • Definicja Addytywna Grupa Co znaczy dodawania, na przykład termin ekipa addytywna liczb wymiernych znaczy grupę, której zbiorem przedmiotów jest zestaw Q wszystkich liczb definicja.
 • Definicja Afiniczna Grupa Co znaczy przekształceń afinicznych, której elementami są wszystkie afiniczne przekształcenia ustalonej przestrzeni, a działaniem grupowym co znaczy.
 • Definicja Centroafiniczna Grupa Co znaczy przekształceń centroafinicznych, której elementami są wszystkie przekształcenia centroafiniczne ustalonej przestrzeni, a działaniem słownik.
 • Definicja Multiplikatywna Grupa Co znaczy działanie grupowe jest mnożeniem jej przedmiotów albo jest oznaczane jak mnożenie, na przykład zestaw R0 wszystkich różnych od zera liczb znaczenie.
 • Definicja Nieprzemienna Grupa Co znaczy taka ekipa, iż nie dla każdych dwóch jej przedmiotów a i b zachodzi równość a ∗ b = b ∗ a, gdzie ∗ znaczy działanie grupowe czym jest.
 • Definicja Liniowa Geometria Co znaczy termin oznaczający część problematyki geometrii analitycznej, dotyczącą tak zwany utworów liniowych, a więc punktów, prostych i płaszczyzn co to jest.
 • Definicja geometria o koneksji afinicznej Co znaczy rozmaitości różniczkowej z zadanym na niej polem obiektów koneksji afinicznej, umożliwiającym równoległe przenoszenie wektorów wzdłuż definicja.
 • Definicja Sferyczna Geometria Co znaczy izometrii sfery (powierzchni kuli), na której odległością dowolnych dwóch jej punktów jest miara kąta o wierzchołku w jej środku i co znaczy.
 • Definicja Syntetyczna Geometria Co znaczy raczej metodę rozwijania geometrii niż jakiś rodzaj geometrii. Sposób ta bazuje na rozumowaniach i konstrukcjach wywodzonych z aksjomatyki słownik.
 • Definicja Trójkąta Geometria Co znaczy całokształt problematyki geometrycznej odnoszącej się do trójkątów. Wbrew pozorom to jest problematyka dość bogata znaczenie.
 • Definicja Wyższa Geometria Co znaczy nazwa przedmiotu wykładanego na studiach matematycznych, obejmującego aksjomatyczne ujęcia różnych geometrii czym jest.
 • Definicja Zespolona Geometria Co znaczy wspólna nazwa różnych geometrii grup przekształceń przestrzeni afinicznych nad ciałem liczb zespolonych co to jest.
 • Definicja Powierzchni Zewnętrzna Geometria Co znaczy ogół własności geometrycznych powierzchni istotnie zależnych od przestrzeni, gdzie powierzchnia ta jest rozważana (zanurzona definicja.
 • Definicja Figura Geometryczna Co znaczy zobacz figura geometryczna co znaczy.
 • Definicja Interpretacja Geometryczna Co znaczy zobacz interpretacja geometryczna słownik.
 • Definicja Średnia Geometryczna Co znaczy zobacz średnia geometryczna znaczenie.
 • Definicja Konstrukcje Geometryczne Co znaczy zobacz konstrukcje geometryczne czym jest.
 • Definicja Gradacja Co znaczy stopniowanie . Terminem tym nazywa się niekiedy występowanie stopniowania w nie wszystkich teoriach matematycznych, na przykład w teorii co to jest.
 • Definicja Granica Co znaczy najpowszechniej stosowanych pojęć matematycznych, będące lokalną własnością funkcji odwzorowującej przestrzeń topologiczną w przestrzeń definicja.
 • Definicja Hiperboli Gałąź Co znaczy każda z dwóch rozłącznych krzywych (składowych), tworzących hiperbolę. Gałęzie te mają dwie wspólne asymptoty co znaczy.
 • Definicja Genus Co znaczy z łaciny rodzaj , ustalenie czasem stosowane w matematyce w całości albo w formie skrótu: gen słownik.
 • Definicja Afiniczna Geometria Co znaczy badająca definicje i własności przestrzeni euklidesowych niezmiennicze względem ekipy afinicznych przekształceń tych przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Algebraiczna Geometria Co znaczy badająca sposobami algebraicznymi własności zbiorów algebraicznych różnych stopni w przestrzeniach afinicznych nad wieloma ciałami czym jest.
 • Definicja Łobaczewskiego Bolyaia Geometria Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna co to jest.
 • Definicja Ciągłości Geometria Co znaczy niekiedy jako nazwa problematyki polegającej na badaniu własności figur i przestrzeni niezmienniczych względem ekipy homeomorfizmów definicja.
 • Definicja Ekwiafiniczna Geometria Co znaczy equi - afiniczna) - geometria ekipy przekształceń ekwiafinicznych. Zobacz także: ekwiafiniczna ekipa co znaczy.
 • Definicja Paraboliczna Geometria Co znaczy termin, będący uzupełnieniem terminów geometria eliptyczna i geometria hiperboliczna, oznaczający geometrię przestrzeni o stałej krzywiźnie słownik.
 • Definicja Różniczkowa Geometria Co znaczy ustalenia tematyka geometrii wykorzystująca rachunek różniczkowy i całkowy do badania przestrzeni geometrycznych i obiektów w nich znaczenie.
 • Definicja Miary Gęstość Co znaczy ustaloną na σ - ciele M podzbiorów przestrzeni X, a f jest nieujemną funkcją rzeczywistą ustaloną w X i mierzalną względem miary μ, to czym jest.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Gęstość Co znaczy zobacz gęstość zmiennej losowej co to jest.
 • Definicja Losowej Zmiennej Gęstość Co znaczy funkcja nieujemna f, iż dystrybuanta F zmiennej losowej X wyraża się wzorem to funkcja f nazywa się gęstością zmiennej losowej X albo definicja.
 • Definicja Częściowa Granica Co znaczy zobacz częściowa granica co znaczy.
 • Definicja Geodezja Co znaczy zajmująca się pomiarem terenu albo sporych obszarów ziemskich. Jej fundamentalną sposobem jest obliczanie przedmiotów różnych trójkątów słownik.
 • Definicja Wielokąt Geodezyjny Co znaczy zobacz wielokąt geodezyjny znaczenie.
 • Definicja Współrzędne Geograficzne Co znaczy zobacz współrzędne geograficzne czym jest.
 • Definicja Kleina Geometria Co znaczy termin oznaczający geometrię pewnej ekipy przekształceń co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Geometria Kleina, Geograficzne Współrzędne, Geodezyjny Wielokąt, Geodezja, Granica Częściowa, Gęstość Zmiennej Losowej, Gęstość Prawdopodobieństwa, Gęstość co to znaczy.

Słownik Geometria Kleina, Geograficzne Współrzędne, Geodezyjny co to jest.