Geometria dwuwymiarowa co znaczy grupa dyskretna krzyżówka grubość co to jest główny minor słownik.
grupa lorentza grupa co to jest

Definicje matematyka na G

 • Definicja Lorentza Grupa Co znaczy przekształceń Lorentza, będących przekształceniami liniowymi przestrzeni wektorów swobodnych czasoprzestrzeni, zachowującymi metryzujący co znaczy.
 • Definicja Własnych Izometrii Grupa Co znaczy podzbiorem przestrzeni metrycznej X, to zestaw wszystkich izometrii tej przestrzeni, które przekształcają zestaw A na siebie, jest ekipą krzyżówka.
 • Definicja Ortogonalna Grupa Co znaczy podgrupa ekipy multiplikatywnej macierzy, złożona z wszystkich macierzy ortogonalnych ustalonego wymiaru co to jest.
 • Definicja Nieskończona Grupa Co znaczy ekipa o nieskończonej ilości różnych przedmiotów słownik.
 • Definicja Przekształceń Grupy Geometria Co znaczy zbiorem niepustym, traktowanym jako przestrzeń rozważanej geometrii, a G jest ekipą przekształceń tego zbioru, to geometrią ekipy czym jest.
 • Definicja Wykreślna Geometria Co znaczy wypracowujący sposoby odwzorowywania figur przestrzennych na płaszczyznę z zachowaniem ustalonych własności. Odwzorowania te są przeważnie co oznacza.
 • Definicja Izometrii Grupa Co znaczy danej przestrzeni metrycznej to jest zestaw wszystkich izometrii tej przestrzeni z ich składaniem jako działaniem grupowym tłumaczenie.
 • Definicja Kierunek Główny Co znaczy zobacz kierunki kluczowe przykłady.
 • Definicja Sobie W Gęsty Co znaczy zobacz zestaw gęsty w sobie definicja.
 • Definicja Ekwiafiniczna Geometria Co znaczy equi - afiniczna) - geometria ekipy przekształceń ekwiafinicznych. Zobacz także: ekwiafiniczna ekipa encyklopedia.
 • Definicja Galon Co znaczy objętości, stosowana w Stanach Zjednoczonych i Ogromnej Brytanii raczej do określania ilości cieczy. Galon amerykański jest różna od jak działa.
 • Definicja Gradacja Co znaczy stopniowanie . Terminem tym nazywa się niekiedy występowanie stopniowania w nie wszystkich teoriach matematycznych, na przykład w teorii czy jest.
 • Definicja Gamma Co znaczy trzecia litera alfabetu greckiego pojęcie.
 • Definicja Geoida Co znaczy wyidealizowana (wygładzona) rzeczywista powierzchnia Ziemi, ustalana jako powierzchnia w każdym swym punkcie prostopadła do kierunku siły wyjaśnienie.
 • Definicja Nieprzemienna Grupa Co znaczy taka ekipa, iż nie dla każdych dwóch jej przedmiotów a i b zachodzi równość a ∗ b = b ∗ a, gdzie ∗ znaczy działanie grupowe opis.
 • Definicja Liniowa Grupa Co znaczy przekształceń liniowych jakiejś przestrzeni liniowej V; nazywana również ekipą automorfizmów przestrzeni V i oznaczana symbolem AutV albo informacje.
 • Definicja Całka Górna Co znaczy zobacz całka górna znaczenie.
 • Definicja Obrotów Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, której elementami są wszystkie obroty tej przestrzeni i tylko one co znaczy.
 • Definicja Finslera Geometria Co znaczy przestrzeni, której elementami są tak zwany przedmioty liniowe, a więc obiekty złożone z punktu jakiejś przestrzeni i związanego z nim krzyżówka.
 • Definicja Topologiczna Grupa Co znaczy ekipą topologiczną, jeśli zestaw G jej przedmiotów jest przestrzenią topologiczną, a odwzorowania są ciągłe. Ekipami topologicznymi są co to jest.
 • Definicja Wielokąt Geodezyjny Co znaczy zobacz wielokąt geodezyjny słownik.
 • Definicja Wyznacznik Główny Co znaczy wskaźnikami macierzy A = [aij]i = 1,...,n; j = 1,...,m (niekoniecznie kwadratowej) nazywa się te jej minory, które są różne od 0 i mają czym jest.
 • Definicja Macierzy Przekątnia Główna Co znaczy zobacz przekątnia kluczowa macierzy co oznacza.
 • Definicja Minkowskiego Geometria Co znaczy czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie zdarzenia (punktochwile) są określane czwórkami współrzędnych postaci (t,x1,x2,x3), gdzie t jest tłumaczenie.
 • Definicja Elementarna Geometria Co znaczy jednoznacznie określonej treści; najczęściej znaczy szkolną problematykę geometryczną, obejmującą własności punktów, odcinków, prostych przykłady.
 • Definicja Łobaczewskiego Bolyaia Geometria Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna definicja.
 • Definicja Grad Co znaczy gradus) stosowana raczej w geodezji jednostka kąta płaskiego, dająca sposobność rachunku na kątach w systemie dziesiętnym, równa setnej encyklopedia.
 • Definicja Wyznacznik Grama Co znaczy zobacz wskaźnik Grama jak działa.
 • Definicja Uporządkowanie Gęste Co znaczy uporządkowanie zbioru Z poprzez relację czy jest.
 • Definicja Analityczna Geometria Co znaczy zastosowaniem rachunku na wektorach i na liczbach do badania figur i stosunku geometrycznych. Dzięki utożsamieniu punktów z ich wektorami pojęcie.
 • Definicja Afiniczna Geometria Co znaczy badająca definicje i własności przestrzeni euklidesowych niezmiennicze względem ekipy afinicznych przekształceń tych przestrzeni wyjaśnienie.
 • Definicja Całkowania Granica Górna Co znaczy zobacz całka oznaczona opis.
 • Definicja Przemienna Grupa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy informacje.
 • Definicja Prosta Grupa Co znaczy ekipa, której jedynymi dzielnikami normalnymi jest ona sama i jej podgrupa, złożona tylko z jej elementu neutralnego znaczenie.
 • Definicja Symetryczna Grupa Co znaczy zobacz ekipa przekształceń co znaczy.
 • Definicja Gram Co znaczy g) - podstawowa jednostka masy krzyżówka.
 • Definicja Ideał Główny Co znaczy zobacz ideał kluczowy co to jest.
 • Definicja Argument Główny Co znaczy zobacz argument (kluczowy) liczby zespolonej słownik.
 • Definicja Lewostronna Granica Co znaczy punktemskupienia dziedziny D funkcji f zmiennej rzeczywistej o wartościach w przestrzeni topologicznej, to obiekt y0 tej przestrzeni nazywa czym jest.
 • Definicja Nierówności Rozwiązywanie Graficzne Co znaczy odczytaniu rozwiązań nierówności z wykresów funkcji określających tę nierówność, na przykład nierówność x2 < x + 2 można rozwiązać co oznacza.
 • Definicja Pierwiastek Główny Co znaczy ten spośród pierwiastków algebraicznych z liczby zespolonej z, który ma najmniejszy dodatni argument tłumaczenie.
 • Definicja Twierdzenie Gödla Co znaczy zobacz twierdzenie Gödla przykłady.
 • Definicja Permutacji Grupa Co znaczy ekipa wszystkich przekształceń zbioru skończonego, zwanych permutacjami tego zbioru definicja.
 • Definicja Skończona Grupa Co znaczy ekipa o skończonej ilości różnych przedmiotów. Ekipami skończonymi są na przykład ekipy permutacji, ekipy pierwiastków z jedności i inne encyklopedia.
 • Definicja Jednostajna Granica Co znaczy funkcja będąca granicą jednostajnie zbieżnego (jednostajna zbieżność) ciągu funkcji jak działa.
 • Definicja Iterowana Granica Co znaczy podwójnego (akn), tzn. funkcji określonej w zbiorze N×N, gdzie N jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych o słowach z przestrzeni czy jest.
 • Definicja Prawidłowy Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup pojęcie.
 • Definicja Granica Co znaczy najpowszechniej stosowanych pojęć matematycznych, będące lokalną własnością funkcji odwzorowującej przestrzeń topologiczną w przestrzeń wyjaśnienie.
 • Definicja Krzywizny Główne Co znaczy najmniejsza i największa spośród krzywizn wszystkich przekrojów normalnych powierzchni w określonym jej punkcie opis.
 • Definicja Szereg Geometryczny Co znaczy zobacz szereg geometryczny informacje.
 • Definicja Współrzędne Geograficzne Co znaczy zobacz współrzędne geograficzne znaczenie.
 • Definicja Ciąg Geometryczny Co znaczy zobacz ciąg geometryczny co znaczy.
 • Definicja Podzbiór Gęsty Co znaczy zawartego w przestrzeni topologicznej nazywa się gęstym w zbiorze A, gdy do każdego otoczenia dowolnego punktu zbioru A należy pewien pkt krzyżówka.
 • Definicja Podobieństw Geometria Co znaczy podobieństw w przestrzeni euklidesowej ustalonego wymiaru. To jest niemetryczna geometria euklidesowa, odmiennie ustalona jej aksjomatyką co to jest.
 • Definicja Galois Grupa Co znaczy xn} jest zbiorem pierwiastków równania algebraicznego w(x) = 0 nad ciałem liczbowym K, to zestaw G wszystkich takich permutacji α ciągu (1 słownik.
 • Definicja Ekstremalne Granice Co znaczy wspólna nazwa dolnej granicy i górnej granicy funkcji rzeczywistych i ciągów liczbowych czym jest.
 • Definicja Hiperboli Gałąź Co znaczy każda z dwóch rozłącznych krzywych (składowych), tworzących hiperbolę. Gałęzie te mają dwie wspólne asymptoty co oznacza.
 • Definicja Stabilności Grupa Co znaczy zobacz ekipa izotropii tłumaczenie.
 • Definicja Płaski Graf Co znaczy graf, dla którego można sporządzić taki rysunek na płaszczyźnie, na którym jakiekolwiek dwie krawędzie nie przecinają się przykłady.
 • Definicja Nieeuklidesowa Geometria Co znaczy każda geometria nie będąca geometrią euklidesową jakiegoś wymiaru definicja.
 • Definicja Krzywej Geometria Co znaczy termin oznaczający ogół własności geometrycznych jakiejś krzywej encyklopedia.
 • Definicja Konstrukcje Geometryczne Co znaczy zobacz konstrukcje geometryczne jak działa.
 • Definicja Krzywa Gładka Co znaczy zobacz krzywa gładka czy jest.
 • Definicja Trójkąta Geometria Co znaczy całokształt problematyki geometrycznej odnoszącej się do trójkątów. Wbrew pozorom to jest problematyka dość bogata pojęcie.
 • Definicja Funkcja Gładka Co znaczy najczęściej oznaczający jeden z następujących dwóch rodzajów regularności: lub funkcję różniczkowalną, której pochodna jest funkcją ciągłą wyjaśnienie.
 • Definicja Gra Co znaczy schemat ciągu takich sytuacji, iż w każdej z nich każdy uczestnik gry ma sposobność wyboru jednej spośród dostępnych dla niego decyzji opis.
 • Definicja Graniastosłup Co znaczy wszystkie wierzchołki leżą na dwóch równoległych płaszczyznach, a wszystkie jego krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach są równoległe informacje.
 • Definicja Rzutowa Geometria Co znaczy bądź aksjomatyką geometrii rzutowej, bądź jako geometria ekipy przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru. Geometria znaczenie.
 • Definicja Algebraiczna Geometria Co znaczy badająca sposobami algebraicznymi własności zbiorów algebraicznych różnych stopni w przestrzeniach afinicznych nad wieloma ciałami co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Geometria Co znaczy najczęściej ogół własności geometrycznych ustalonej powierzchni. Regularnie jednak pod tym terminem rozumie się geometrię wewnętrzną krzyżówka.
 • Definicja Hiperboliczna Geometria Co znaczy Łobaczewskiego, geometria Bolyaia - Łobaczewskiego) - geometria ustalona poprzez te same definicje pierwotne, do których odnosi się co to jest.
 • Definicja Graf Co znaczy nie mniej jednak przedmioty zbioru P nazywają się wierzchołkami grafu (P,Q), a przedmioty zbioru Q nazywają się jego krawędziami i są bądź słownik.
 • Definicja Izotropii Grupa Co znaczy określoną ekipą przekształceń przestrzeni X, to ekipą izotropii zbioru A ⊆ X (względem ekipy G) nazywa się podgrupę GA ekipy G, złożoną z czym jest.
 • Definicja Geodezja Co znaczy zajmująca się pomiarem terenu albo sporych obszarów ziemskich. Jej fundamentalną sposobem jest obliczanie przedmiotów różnych trójkątów co oznacza.
 • Definicja Addytywna Grupa Co znaczy dodawania, na przykład termin ekipa addytywna liczb wymiernych znaczy grupę, której zbiorem przedmiotów jest zestaw Q wszystkich liczb tłumaczenie.
 • Definicja Interpretacja Geometryczna Co znaczy zobacz interpretacja geometryczna przykłady.
 • Definicja Genus Co znaczy z łaciny rodzaj , ustalenie czasem stosowane w matematyce w całości albo w formie skrótu: gen definicja.
 • Definicja Abelowa Grupa Co znaczy zobacz aksjomaty ekipy encyklopedia.
 • Definicja Gros Co znaczy jednostka miary na sztuki, wynosząca 12 tuzinów, a więc 144 sztuki. Był również stosowany ogromny gros, wynoszący 10 grosów, a więc 1440 jak działa.
 • Definicja Przekształceń Grupa Co znaczy niepustego zbioru X zestaw SX wszystkich różnowartościowych odwzorowań, których zarówno dziedziną, jak i przeciwdziedziną jest zestaw X czy jest.
 • Definicja Łobaczewskiego Geometria Co znaczy zobacz geometria hiperboliczna pojęcie.
 • Definicja Prosta Graniczna Co znaczy zobacz prosta graniczna wyjaśnienie.
 • Definicja Gęstość Co znaczy w matematyce najczęściej przedmiot geometryczny o jednej współrzędnej q i regule transformacji postaci gdzie J znaczy jakobian opis.
 • Definicja Izomorficzne Grafy Co znaczy grafy niezorientowane (ukierunkowane) (P,Q) i (P´,Q´), dla których istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f zbioru P na P´, iż informacje.
 • Definicja Różniczkowa Geometria Co znaczy ustalenia tematyka geometrii wykorzystująca rachunek różniczkowy i całkowy do badania przestrzeni geometrycznych i obiektów w nich znaczenie.
 • Definicja Tranzytywna Grupa Co znaczy przekształceń zbioru X nazywa się tranzytywną, gdy dla każdej pary (x,y) jego przedmiotów istnieje w ekipie G takie przekształcenie f co znaczy.
 • Definicja Afiniczna Grupa Co znaczy przekształceń afinicznych, której elementami są wszystkie afiniczne przekształcenia ustalonej przestrzeni, a działaniem grupowym krzyżówka.
 • Definicja Nieskończona Granica Co znaczy rzeczywistej, a również ciągu liczbowego, może być nie tylko liczba rzeczywista, ale również ∞ i ∞ jeżeli przyjąć, iż otoczeniami ∞ są co to jest.
 • Definicja Zbiór Gęsty Co znaczy zestaw gęsto uporządkowany (gęste uporządkowanie słownik.
 • Definicja Hipoteza Goldbacha Co znaczy zobacz hipoteza Goldbacha czym jest.
 • Definicja Funkcji Granica Górna Co znaczy rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, w każdym punkcie skupienia x0 zbioru D ustala się górną granicę tej co oznacza.
 • Definicja Eliptyczna Geometria Co znaczy geometria metryczna, gdzie poprzez pkt. nie leżący na prostej nie przechodzi ani jedna prosta rozłączna z nią. Gdyż w dwuwymiarowej tłumaczenie.
 • Definicja Figura Geometryczna Co znaczy zobacz figura geometryczna przykłady.
 • Definicja Rzutowa Grupa Co znaczy krótsza nazwa ekipy wszystkich przekształceń rzutowych przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru definicja.
 • Definicja Gradus Co znaczy z łaciny stopień , również inna nazwa grada 1 encyklopedia.
 • Definicja Sferyczna Geometria Co znaczy izometrii sfery (powierzchni kuli), na której odległością dowolnych dwóch jej punktów jest miara kąta o wierzchołku w jej środku i jak działa.
 • Definicja Punktowa Granica Co znaczy funkcja będąca granicą punktowo zbieżnego (punktowa zbieżność) ciągu funkcji czy jest.
 • Definicja Prawostronna Granica Co znaczy zobacz granica lewostronna pojęcie.
 • Definicja Ciągłości Geometria Co znaczy niekiedy jako nazwa problematyki polegającej na badaniu własności figur i przestrzeni niezmienniczych względem ekipy homeomorfizmów wyjaśnienie.
 • Definicja Absolutna Geometria Co znaczy twierdzeń geometrii euklidesowej, dających się określić i udowodnić wyłącznie w oparciu o aksjomaty grup I - IV aksjomatyki geometrii opis.
 • Definicja generacje elektronicznych maszyn cyfrowych Co znaczy opierając się na rodzaju przedmiotów użytych do ich konstrukcji i zależnych od nich rozmiarów maszyny i poziomu jej sprawności. Do informacje.
 • Definicja Abstrakcyjna Grupa Co znaczy elementach i działaniu nie zakładamy nic poza spełnieniem aksjomatów ekipy. Przeciwieństwem definicje ekipy abstrakcyjnej jest definicja znaczenie.
 • Definicja Czasoprzestrzeni Geometria Co znaczy przestrzeni euklidesowej w czasoprzestrzeni odległość nie każdych dwóch zdarzeń: q1(x1,y1,z1,t1) i q2(x2,y2,z2,t2) jest liczbą rzeczywistą co znaczy.
 • Definicja grupa pierwiastków z jedności Co znaczy ustalonej liczby naturalnej n to jest ekipa, której elementami są wszystkie liczby zespolone spełniające równanie zn = 1 i tylko one, a krzyżówka.
 • Definicja Trójkąt Geodezyjny Co znaczy zobacz trójkąt geodezyjny co to jest.
 • Definicja Metryczna Geometria Co znaczy przestrzeni metrycznej, będąca geometrią ekipy izometrii tej przestrzeni, na przykład w przestrzeni euklidesowej można rozważać: geometrię słownik.
 • Definicja Przestrzenna Geometria Co znaczy geometria euklidesowa albo afiniczna przestrzeni trójwymiarowej czym jest.
 • Definicja Centroafiniczna Grupa Co znaczy przekształceń centroafinicznych, której elementami są wszystkie przekształcenia centroafiniczne ustalonej przestrzeni, a działaniem co oznacza.
 • Definicja Ciągu Granica Co znaczy o słowach z przestrzeni topologicznej X nazywa się taki obiekt a tej przestrzeni, iż dla każdego otoczenia Ua tego elementu istnieje taka tłumaczenie.
 • Definicja Zbioru Gwiaździstość Co znaczy zawarty w przestrzeni euklidesowej nazywa się gwiaździstym względem punktu p tej przestrzeni, gdy każda półprosta o początku w punkcie p przykłady.
 • Definicja Powierzchnia Gładka Co znaczy oznaczający najczęściej powierzchnię mającą w każdym jej punkcie płaszczyznę styczną, zmieniającą się w sposób ciągły na całej powierzchni definicja.
 • Definicja Zorientowany Graf Co znaczy zobacz graf encyklopedia.
 • Definicja Częściowa Granica Co znaczy zobacz częściowa granica jak działa.
 • Definicja Macierzy Grupa Co znaczy każdej ekipy G zestaw wszystkich macierzy o elementach z tej ekipy i o tych samych wymiarach (ilościach wierszy i kolumn) jest ekipą czy jest.
 • Definicja Macierz Grama Co znaczy zobacz macierz Grama pojęcie.
 • Definicja Zespolona Geometria Co znaczy wspólna nazwa różnych geometrii grup przekształceń przestrzeni afinicznych nad ciałem liczb zespolonych wyjaśnienie.
 • Definicja Automorfizmów Grupa Co znaczy ekipa będąca zbiorem wszystkich automorfizmów danej struktury ze składaniem jako działaniem gupowym opis.
 • Definicja Podwójna Granica Co znaczy podwójnego (akn), tzn. funkcji określonej w zbiorze N×N, gdzie N jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych o słowach z przestrzeni informacje.
 • Definicja Pochyły Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup znaczenie.
 • Definicja Wolna Grupa Co znaczy zestaw generatorów B, iż każdy obiekt a ∈ G można jednoznacznie wyrazić jako rezultat działania grupowego na skończonej ilości generatorów co znaczy.
 • Definicja Uporządkowana Grupa Co znaczy grupę (G,∗) nazywa się uporządkowaną, gdy w zbiorze G jej przedmiotów jest ustalona taka dwuargumentowa stosunek krzyżówka.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Gęstość Co znaczy zobacz gęstość zmiennej losowej co to jest.
 • Definicja Kątny N Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup słownik.
 • Definicja Równań Rozwiązywanie Graficzne Co znaczy wykresy funkcji f i g i odczytując odcięte ich punktów wspólnych otrzymuje się rozwiązania równania postaci f(x) = g(x). Gdyż odczyt czym jest.
 • Definicja Paraboliczna Geometria Co znaczy termin, będący uzupełnieniem terminów geometria eliptyczna i geometria hiperboliczna, oznaczający geometrię przestrzeni o stałej krzywiźnie co oznacza.
 • Definicja Spójna Grupa Co znaczy ekipa topologiczna, będąca spójną przestrzenią topologiczną tłumaczenie.
 • Definicja Grupa Co znaczy występujących struktur algebraicznych, złożona z jednego zbioru G przedmiotów dowolnej natury, na których jest określone działanie ∗ przykłady.
 • Definicja Ruchów Grupa Co znaczy izometrii parzystych jest podgrupą ekipy izometrii przestrzeni euklidesowej, złożoną z wszystkich izometrii parzystych tej przestrzeni definicja.
 • Definicja Górna Granica Co znaczy zobacz górna granica ciągu (funkcji encyklopedia.
 • Definicja Ciągu Granica Górna Co znaczy liczb rzeczywistych ustala się jego górną granicę wzorem gdzie N znaczy zestaw wszystkich liczb naturalnych. Górna granica ciągu (an) jest jak działa.
 • Definicja Ścięty Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup czy jest.
 • Definicja Kleina Geometria Co znaczy termin oznaczający geometrię pewnej ekipy przekształceń pojęcie.
 • Definicja Generator Co znaczy matematyce w różnych przypadkach, najczęściej znaczy przedmiot tworzący w określony sposób dalsze obiekty tego samego rodzaju (na przykład wyjaśnienie.
 • Definicja Twierdzenie Greena Co znaczy wzór) - zobacz twierdzenie Greena opis.
 • Definicja Porządek Gęsty Co znaczy zobacz gęste uporządkowanie informacje.
 • Definicja Całkowania Granica Co znaczy zobacz całka oznaczona znaczenie.
 • Definicja Geodetyka Co znaczy linia położona na powierzchni (albo w przestrzeni Riemanna; geometria Riemanna) i mająca w każdym swym punkcie krzywiznę geodezyjną co znaczy.
 • Definicja Średnia Geometryczna Co znaczy zobacz średnia geometryczna krzyżówka.
 • Definicja Ekstremum Globalne Co znaczy zobacz ekstremum absolutne co to jest.
 • Definicja Grupoid Co znaczy jest zbiorem niepustym, zwanym zbiorem przedmiotów grupoidu (G,∗), a ∗ jest działaniem wewnętrznym w G. Warto zauważyć, iż każda ekipa słownik.
 • Definicja Germ Co znaczy termin, oznaczający klasę abstrakcji funkcji, ustalonych w otoczeniu ustalonego punktu x0 przestrzeni topologicznej X, względem stosunku czym jest.
 • Definicja Geometria Co znaczy zajmujący się początkowo badaniem własności przestrzeni fizycznej nie związanych z występującą w niej materią. Była to więc edukacja o co oznacza.
 • Definicja Rozmaitość Gładka Co znaczy różniczkowa o strukturze różniczkowej określonej atlasem, gdzie transformacje przejścia od współrzędnych w jednej mapie do współrzędnych w tłumaczenie.
 • Definicja Dolna Granica Co znaczy zobacz dolna granica ciągu (funkcji przykłady.
 • Definicja Własność Geometryczna Co znaczy przestrzeni albo jej podzbioru (figury) niezależna od przyjętego w tej przestrzeni układu współrzędnych albo innego układu odniesienia, na definicja.
 • Definicja Grupy Generator Co znaczy ekipy G, iż każdy obiekt ekipy G można dostać poprzez wykonanie skończoną liczba razy działania grupowego na elementach zbioru H encyklopedia.
 • Definicja Przesunięć Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, wyrażających się w kartezjańskim układzie współrzędnych wzorami postaci dla wszystkich jak działa.
 • Definicja Giga Co znaczy umieszczany przed nazwą podstawowej jednostki miary i oznaczający mnożnik 109, a więc jednostkę równą miliardowi jednostek fundamentalnych czy jest.
 • Definicja Möbiusa Geometria Co znaczy przekształceń, której przestrzenią jest n-wymiarowa sfera S, a ekipą określającą tę geometrię jest ekipa G, złożona z wszystkich pojęcie.
 • Definicja Translacji Grupa Co znaczy zobacz ekipa przesunięć wyjaśnienie.
 • Definicja Multiplikatywna Grupa Co znaczy działanie grupowe jest mnożeniem jej przedmiotów albo jest oznaczane jak mnożenie, na przykład zestaw R0 wszystkich różnych od zera liczb opis.
 • Definicja Krzywej Nieograniczona Gałąź Co znaczy usuwanie z krzywej jednego jej punktu krzywa ta rozpada się na dwie części (składowe), to każdą nieograniczoną z tych części nazywa się informacje.
 • Definicja Losowej Zmiennej Gęstość Co znaczy funkcja nieujemna f, iż dystrybuanta F zmiennej losowej X wyraża się wzorem to funkcja f nazywa się gęstością zmiennej losowej X albo znaczenie.
 • Definicja Nieskończoności W Granica Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych dołączyć ∞ i - ∞, określając dodatkowo otoczenia ∞ jako przedziały postaci (α, ∞), a otoczenia - ∞ jako co znaczy.
 • Definicja Gradient Co znaczy funkcją rzeczywistą n zmiennych rzeczywistych (n ≥ 2) różniczkowalną w punkcie x, to jej gradientem w tym punkcie nazywa się wektor którego krzyżówka.
 • Definicja Powierzchni Zewnętrzna Geometria Co znaczy ogół własności geometrycznych powierzchni istotnie zależnych od przestrzeni, gdzie powierzchnia ta jest rozważana (zanurzona co to jest.
 • Definicja Liniowa Geometria Co znaczy termin oznaczający część problematyki geometrii analitycznej, dotyczącą tak zwany utworów liniowych, a więc punktów, prostych i płaszczyzn słownik.
 • Definicja Ilorazowa Grupa Co znaczy dzielnikiem normalnym ekipy G z działaniem grupowym oznaczanym jak mnożenie (bez kropki), to zestaw wszystkich warstw postaci aH dla a ∈ G czym jest.
 • Definicja Niezorientowany Graf Co znaczy zobacz graf co oznacza.
 • Definicja Alternująca Grupa Co znaczy skończonego zbioru Z zestaw wszystkich jego permutacji parzystych tworzy grupę względem składania permutacji, zwaną ekipą alternującą tłumaczenie.
 • Definicja Płaska Geometria Co znaczy geometria euklidesowa albo afiniczna płaszczyzny przykłady.
 • Definicja Euklidesowa Geometria Co znaczy aksjomatyką geometrii euklidesowej, wywodząca się z obserwacji i opisu własności przestrzeni fizycznej, niezależnych od występującej w niej definicja.
 • Definicja Powierzchni Wewnętrzna Geometria Co znaczy geometrycznych powierzchni, które nie zależą od przestrzeni, gdzie dana powierzchnia jest rozważana (zanurzona). Z bardziej formalnego encyklopedia.
 • Definicja Wyższa Geometria Co znaczy nazwa przedmiotu wykładanego na studiach matematycznych, obejmującego aksjomatyczne ujęcia różnych geometrii jak działa.
 • Definicja Cykliczna Grupa Co znaczy istnieje taki obiekt a0, iż każdy jej obiekt jest postaci (a0)k, gdzie k jest liczbą całkowitą, nie mniej jednak potęga jest rozumiana w czy jest.
 • Definicja Riemanna Geometria Co znaczy rozmaitości różniczkowej z zadanym na niej gładkim polem tensorów metrycznych, a więc funkcjonałów dwuliniowych, ustalonych na pojęcie.
 • Definicja Kres Górny Co znaczy zobacz kres dolny wyjaśnienie.
 • Definicja Liego Grupa Co znaczy zarazem taką rozmaitością różniczkową, iż działanie grupowe ma wymaganą klasę regularności. Najczęściej ekipami Liego są ekipy opis.
 • Definicja Podobieństw Grupa Co znaczy ekipa przekształceń przestrzeni euklidesowej, której elementami są wszystkie podobieństwa tej przestrzeni i tylko one informacje.
 • Definicja Litery Greckie Co znaczy zobacz alfabet grecki znaczenie.
 • Definicja Własność Globalna Co znaczy krzywej, powierzchni albo innego obiektu tego typu zależna nie tylko od jego części zawartej w pewnym otoczeniu jakiegoś punktu, ale od co znaczy.
 • Definicja Syntetyczna Geometria Co znaczy raczej metodę rozwijania geometrii niż jakiś rodzaj geometrii. Sposób ta bazuje na rozumowaniach i konstrukcjach wywodzonych z aksjomatyki krzyżówka.
 • Definicja Podstawowa Grupa Co znaczy topologicznej to jest ekipa klas równoważności pętli w tej przestrzeni względem stosunku homotopii, ze składaniem pętli jako działaniem co to jest.
 • Definicja Funkcji Przedstawianie Graficzne Co znaczy użytkowane odnosząc się do funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej i bazuje na sporządzeniu wykresu rozważanej funkcji albo jego słownik.
 • Definicja Funkcji Granica Co znaczy przestrzeniami topologicznymi, a x0 jest punktem skupienia dziedziny D funkcji f: X ⊇ D Y, to obiekt y0 przestrzeni Y nazywa się granicą czym jest.
 • Definicja Spójny Graf Co znaczy niezorientowany, iż dla każdych dwóch jego wierzchołków p i q istnieje taki ciąg (p1 = p, p2,..., pn = q) jego wierzchołków, iż każdy co oznacza.
 • Definicja Miary Gęstość Co znaczy ustaloną na σ - ciele M podzbiorów przestrzeni X, a f jest nieujemną funkcją rzeczywistą ustaloną w X i mierzalną względem miary μ, to tłumaczenie.
 • Definicja Jednoparametrowa Grupa Co znaczy zobacz jednoparametrowa ekipa przekształceń przykłady.
 • Definicja Obiekt Geometryczny Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny definicja.
 • Definicja Prosty Graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup encyklopedia.
 • Definicja Goniometria Co znaczy dotycząca pomiaru kątów, a w szczególności budowy przyrządów zwanych goniometrami (kątomierzami), wykorzystywanych do pomiaru kątów w jak działa.
 • Definicja geometria o koneksji afinicznej Co znaczy rozmaitości różniczkowej z zadanym na niej polem obiektów koneksji afinicznej, umożliwiającym równoległe przenoszenie wektorów wzdłuż czy jest.
 • Definicja globalne rozwiązanie równania różniczkowego Co znaczy zobacz całka wysycona pojęcie.
 • Definicja Minor Główny Co znaczy minor macierzy, którego przekątnia kluczowa zawiera się w przekątni głównej tej macierzy wyjaśnienie.
 • Definicja Grubość Co znaczy potocznego, nie będące ściśle ustalonym definicją matematycznym, oznaczające liczbę przypisywaną nie wszystkim przedmiotom, a będącą opis.
 • Definicja Dyskretna Grupa Co znaczy ekipa topologiczna, której każdy obiekt ma otoczenie złożone tylko z tego punktu. Zobacz również topologia dyskretna informacje.
 • Definicja Dwuwymiarowa Geometria Co znaczy geometrii przestrzeni dwuwymiarowej, na przykład termin dwuwymiarowa geometria euklidesowa znaczy geometrię euklidesową płaszczyzny znaczenie.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Geometria dwuwymiarowa co znaczy grupa dyskretna krzyżówka grubość co to jest główny minor słownik globalne rozwiązanie równania różniczkowego czym jest. co to znaczy.

Słownik Grupa Lorentza co znaczy grupa izometrii własnych krzyżówka grupa co to jest.