DEFINICJA Nierówność Kwadratowa, Nadzbiór, Nierówność Bernoulliego, Niewspółpłaszczyznowe Punkty.
przykłady nierówność co to jest

Definicje matematyka na N

 • Definicja Ni Co znaczy trzynasta litera alfabetu greckiego co to jest.
 • Definicja Nadprzestrzeń Co znaczy przestrzenią zaopatrzoną w jakąś strukturę (na przykład jest przestrzenią liniową, topologiczną albo inną), a Y ⊆ X jest przestrzenią tego definicja.
 • Definicja Zbieżność Jednostajna Niemal Co znaczy podzbiorze D przestrzeni topologicznej znaczy jednostajną zbieżność tego ciągu w każdym zwartym podzbiorze zbioru D, na przykład ciąg (fn co znaczy.
 • Definicja Istnienia Dowody Nieefektywne Co znaczy zobacz dowód konstruktywny słownik.
 • Definicja Następnik Co znaczy znaczeniach: 1. w aksjomatyce liczb naturalnych jest definicją pierwotnym; 2. w logice zdanie (warunek) występujące przed znakiem znaczenie.
 • Definicja Niewiadoma Co znaczy litera) oznaczający obiekty ustalonego rodzaju (na przykład liczby, układy liczb, funkcje, wektory i tym podobne), nie wymienione z nazwy czym jest.
 • Definicja Krzywej Normalna Co znaczy i ustalonego jej punktu P to jest prosta przechodząca poprzez pkt. P i prostopadła do stycznej do krzywej C w tym punkcie. Dla gładkiej co oznacza.
 • Definicja Nieskończoność Co znaczy termin ten jest stosowany w wielu znaczeniach, regularnie trudnych do sprecyzowania; w matematyce najczęściej w jednym z dwóch znaczeń: 1 krzyżówka.
 • Definicja Ostra Silna Nierówność Co znaczy będąca relacją antysymetryczną, rozłączną z relacją równości. Nierówności mocne (ostre) znaczy się symbolami < i >, a związek a < b najlepszy.
 • Definicja Powierzchnia Nieorientowalna Co znaczy powierzchnia, dla której nie istnieje jej orientacja, na przykład wstęga Möbiusa przykłady.
 • Definicja Różniczkowa Nierówność Co znaczy nierówność funkcyjna, będąca warunkiem nałożonym na pochodne szukanych funkcji encyklopedia.
 • Definicja Nakrycie Co znaczy topologiczne, w przybliżeniu opisywane takim lokalnie homeomorficznym odwzorowaniem f: X Y, iż dla wszystkich y ∈ Y przeciwobrazy f-1(y) są jak działa.
 • Definicja Figur Rodzina Niezmiennicza Co znaczy przekształceń przestrzeni X, to rodzinę Φ podzbiorów tej przestrzeni nazywa się rodziną figur niezmienniczą względem ekipy G, gdy f(A) ∈ Φ czy, jest.
 • Definicja największy wspólny dzielnik (NWD) Co znaczy naturalnych m i n jest taką liczbą naturalną q, iż 1) q jest dzielnikiem każdej z nich, 2) każdy dzielnik obu liczb m i n jest dzielnikiem pojęcie.
 • Definicja Funkcji Nośnik Co znaczy dziedziny funkcji rzeczywistej albo zespolonej f, określonej w przestrzeni topologicznej, będący domknięciem zbioru wszystkich argumentów wyjaśnienie.
 • Definicja n ta potęga kartezjańska Co znaczy jest zbiorem Xn wszystkich n wyrazowych ciągów (x1,...,xn) przedmiotów zbioru X, będącym n-krotnym iloczynem kartezjańskim zbioru X opis.
 • Definicja Metryczny Niezmiennik Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy izometrii informacje.
 • Definicja Funkcja Nieliniowa Co znaczy zobacz funkcja liniowa co to jest.
 • Definicja Geometrie Nieeuklidesowe Co znaczy przykład geometrii nieeuklidesowej podaje się geometrię hiperboliczną, lecz interesującymi przykładami geometrii nieeuklidesowych są definicja.
 • Definicja Niezmiennik Co znaczy termin oznaczający własność niezmienniczą względem ekipy przekształceń G przestrzeni X. Mówiąc precyzyjniej, termin ten może oznaczać: 1 co znaczy.
 • Definicja Funkcja Niedodatnia Co znaczy zobacz funkcja niedodatnia słownik.
 • Definicja Zbioru Element Największy Co znaczy obiekt zbioru liczbowego należący do tego zbioru i większy od każdego innego elementu tego zbioru. Zobacz maksimum zbioru znaczenie.
 • Definicja Płaszczyzna Niewłaściwa Co znaczy punktów niewłaściwych, dołączanych do trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Po dołączeniu płaszczyzny niewłaściwej do tej przestrzeni czym jest.
 • Definicja Funkcji Wartość Największa Co znaczy zobacz maksimum absolutne co oznacza.
 • Definicja Noniusz Co znaczy pomiarowe wykorzystywane do mierzenia z dokładnością do 0,1 najmniejszej działki na podziałce przyrządu mierniczego. Złożona jest z krzyżówka.
 • Definicja Geometria Nieliniowa Co znaczy geometryczna wykraczająca poza zagadnienia dotyczące prostych, płaszczyzn, odcinków, wielokątów i wielościanów, ale obejmująca zagadnienia najlepszy.
 • Definicja Nieostra Słaba Nierówność Co znaczy będąca połączeniem nierówności silnej z relacją równości, oznaczana symbolami ≤ i ≥. Zapis a ≤ b jest więc równoważny alternatywie [a < b przykłady.
 • Definicja Różniczkowe Równanie Nieliniowe Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe encyklopedia.
 • Definicja Wiele Nieskończenie Co znaczy zwrot oznaczający, iż rozważanych obiektów jest więcej niż wyraża jakakolwiek liczba naturalna albo iż tworzą zestaw nieskończony jak działa.
 • Definicja Graniastosłup Kątny N Co znaczy zobacz graniastosłup czy, jest.
 • Definicja nieciągłość nieusuwalna (II rodzaju) Co znaczy zobacz funkcja nieciągła pojęcie.
 • Definicja Topologiczny Niezmiennik Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy homeomorfizmów wyjaśnienie.
 • Definicja Algebra Nieliniowa Co znaczy algebraiczna wykraczająca poza teorię przestrzeni liniowych, na przykład obejmująca teorię równań algebraicznych, teorię podzielności i opis.
 • Definicja Matematyczna Nadzieja Co znaczy zobacz wartość oczekiwana informacje.
 • Definicja Ego Cauchy Nierówność Co znaczy zobacz nierówność Buniakowskiego-Schwarza co to jest.
 • Definicja Nefroida Co znaczy krzywa algebraiczna VI stopnia o równaniu 4a2(x2 + y2 - ax)2 - - (x2 + y2 - a2)2(x2 + y2) = 0 i kształcie podobnym do nerki (stąd nazwa definicja.
 • Definicja Działanie Nieprzemienne Co znaczy takie działanie •, iż nie dla każdych wartości xi y jego argumentów zachodzi równość x • y = y • x. Zobacz działanie przemienne co znaczy.
 • Definicja Ostrosłup Kątny N Co znaczy zobacz ostrosłup słownik.
 • Definicja Kąt N Co znaczy płaska, której brzegiem jest suma n takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest końcem precyzyjnie dwóch spośród nich, a poza tymi znaczenie.
 • Definicja Wprost Nie Co znaczy zobacz dowód nie wprost czym jest.
 • Definicja Bessela Nierówność Co znaczy i an, bn dla n naturalnych są współczynnikami występującymi w szeregu Fouriera dla funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej. Istnieją co oznacza.
 • Definicja Trygonometryczna Nierówność Co znaczy rzeczywistej występującej w wyrażeniach będących argumentami funkcji trygonometrycznych, a więc „pod znakiem funkcji trygonometrycznych” krzyżówka.
 • Definicja Nawiasy Co znaczy znaków: (), [], {} i ewentualnie inne, wykorzystywane do wskazania kolejności wykonywania działań albo innych operacji w bardziej złożonych najlepszy.
 • Definicja Logarytmiczna Nierówność Co znaczy rzeczywistej, występującej w wyrażeniach stanowiących argumenty funkcji logarytmicznych, a więc „pod znakiem logarytmu”. Odpowiednikiem przykłady.
 • Definicja Bok N Co znaczy płaska, której brzegiem jest suma n takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem precyzyjnie dwóch spośród tych encyklopedia.
 • Definicja Kierunek N Co znaczy równoległych n-wymiarowych podprzestrzeni (n-wymiarowych płaszczyzn) przestrzeni afinicznej (euklidesowej) o większym wymiarze albo klasa jak działa.
 • Definicja Przestrzeń Niezupełna Co znaczy zobacz przestrzeń zupełna czy, jest.
 • Definicja Podwójna Nierówność Co znaczy nierówności tych samych zmiennych, zapisywana skrótowo w formie a< w(x1,...,xn) ≤ b albo podobnej, gdzie w(x1,...,xn) jest wyrażeniem pojęcie.
 • Definicja Algebraiczna Nierówność Co znaczy nierówność postaci w(x) > 0, gdzie w(x) jest wielomianem jednej zmiennej x, a zamiast symbolu > mogą występować wyjaśnienie.
 • Definicja Metoda Kwadratów Najmniejszych Co znaczy zobacz sposób najmniejszych kwadratów opis.
 • Definicja Punkty Niewspółliniowe Co znaczy punkty nie leżące na jednej prostej informacje.
 • Definicja Logiczna Notacja Co znaczy zobacz notacja co to jest.
 • Definicja Równoważne Nierówności Co znaczy warunków równoważnych, a więc takie dwie nierówności tych samych zmiennych (o tych samych niewiadomych), iż każda z nich wynika z definicja.
 • Definicja Wektor N Co znaczy którego specjalnym przypadkiem (dla n = 2) jest definicja biwektora. Dla danej przestrzeni wektorowej V o wymiarze m ≥ n jej n wektorami co znaczy.
 • Definicja Nomografia Co znaczy należąca do zastosowań matematyki, a zajmująca się badaniem istnienia i konstruowaniem nomogramów dla różnych zależności, badaniem ich słownik.
 • Definicja Nadciało Co znaczy jest ciałem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw C ⊆ K również jest ciałem względem tych samych działań, to znaczenie.
 • Definicja Aksjomatów Układu Niesprzeczność Co znaczy mechanizmu dedukcyjnego albo teorii dedukcyjnej) - własność tego układu wykluczająca sposobność wywnioskowania z jego aksjomatów dwóch zdań czym jest.
 • Definicja Niedomiar Co znaczy zazwyczaj, iż przybliżona wartość jakiejś wielkości jest mniejsza od niej, na przykład liczba 3,14 jest przybliżeniem liczby π z co oznacza.
 • Definicja Pierwiastek Ty N Co znaczy arytmetyczny stopnia n) - funkcja oznaczana symbolem, odwrotna do rzeczywistej funkcji potęgowej x xn - w razie n nieparzystych, a w razie krzyżówka.
 • Definicja Równoważne Normy Co znaczy *, określone w tej samej przestrzeni liniowej X nazywa się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby rzeczywiste κ, λ > 0, iż zachodzą najlepszy.
 • Definicja Funkcyjna Nierówność Co znaczy warunkiem nałożonym na funkcje, na przykład nierówność |f(x)| ≤ 1 dla x ∈ (-∞, ∞) spełniają funkcje sinus i cosinus, a również funkcje f przykłady.
 • Definicja Kwadratowa Forma Nieokreślona Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona encyklopedia.
 • Definicja Afiniczny Niezmiennik Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy przekształceń afinicznych jak działa.
 • Definicja Dodatnia Nieskończoność Co znaczy przedmiot oznaczany symbolem ∞. Zobacz nieskończoność czy, jest.
 • Definicja Liczba Niedodatnia Co znaczy liczba rzeczywista x nie będąca liczbą dodatnią, a więc spełniająca nierówność x ≤ 0 pojęcie.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Norma Co znaczy normę w przestrzeni liniowej X a |||| - normę w przestrzeni liniowej Y, to normę ciągłego odwzorowania liniowego u: X Y ustala się wzorem wyjaśnienie.
 • Definicja Wypukły Kąt N Co znaczy n-kąt będący zbiorem wypukłym opis.
 • Definicja nieciągłość usuwalna (I rodzaju) Co znaczy zobacz funkcja nieciągła informacje.
 • Definicja Numer Co znaczy użyta w swej roli porządkowej, a nie ilościowej, a więc oznaczająca kolejność obiektu, któremu jest przyporządkowana, na przykład dnia w co to jest.
 • Definicja Główna Normalna Co znaczy zobacz normalna krzywej definicja.
 • Definicja Funkcji Część Niedodatnia Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji co znaczy.
 • Definicja najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) Co znaczy liczb naturalnych m i n to jest taka liczba naturalna p, iż 1) p jest wielokrotnością liczb m i n, a więc każda z tych liczb dzieli p, 2 słownik.
 • Definicja Liczby Naturalne Co znaczy zobacz liczby naturalne znaczenie.
 • Definicja Nadmoduł Co znaczy addytywna M jest modułem względem pierścienia F i mnożenia zewnętrznego jego przedmiotów poprzez przedmioty ekipy M, a N jest podgrupą czym jest.
 • Definicja Powierzchnia Niezupełna Co znaczy zobacz powierzchnia zupełna co oznacza.
 • Definicja Funkcji Norma Co znaczy funkcji rzeczywistych, ustalonych w zbiorze D, ich normę najczęściej ustala się wzorem aczkolwiek rozważa się również inne normy funkcji krzyżówka.
 • Definicja Nadgrupa Co znaczy jest ekipą względem określonego w nim działania, a zestaw H ⊆ G także jest ekipą względem tego samego działania, to ekipa H nazywa się najlepszy.
 • Definicja Równanie Nieliniowe Co znaczy zobacz równanie liniowe przykłady.
 • Definicja Figura Niesymetryczna Co znaczy mająca środka symetrii ani osi symetrii. Niesymetryczna figura przestrzenna (figura) nie ma również płaszczyzn symetrii. Figurami encyklopedia.
 • Definicja Funkcji Wartość Najmniejsza Co znaczy zobacz minimum absolutne jak działa.
 • Definicja Funkcja Niejednorodna Co znaczy zobacz funkcja jednorodna czy, jest.
 • Definicja Przestrzeń Nieorientowalna Co znaczy przestrzeń, dla której nie istnieje jej orientacja, na przykład dwuwymiarowa przestrzeń rzutowa pojęcie.
 • Definicja Notacja Co znaczy oznaczeń i zapisów treści matematycznych w takich sytuacjach, gdzie nie ma powszechnie przyjętego metody ich zapisu, na przykład wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcji Część Nieujemna Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji opis.
 • Definicja Foremny Kąt N Co znaczy n-kąt, którego wszystkie boki mają równe długości, a wszystkie kąty wewnętrzne - równe miary (wielokąt foremny informacje.
 • Definicja Nadrównoległość Co znaczy hiperbolicznej łatwe przechodzące poprzez pkt. A, położone na płaszczyźnie przechodzącej poprzez ten pkt. i nie przechodzącą przezeń prostą co to jest.
 • Definicja None Co znaczy z łaciny „dziewięć” definicja.
 • Definicja Rzutowy Niezmiennik Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy przekształceń rzutowych co znaczy.
 • Definicja Nomogram Co znaczy przeważnie z niewielu podziałek tak rozmieszczonych, aby dzięki linijki (albo złożonej kartki papieru) możliwe było odczytanie z nich słownik.
 • Definicja Podobieństw Niezmiennik Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy podobieństw znaczenie.
 • Definicja Nadrozmaitość Co znaczy rozmaitością topologiczną (różniczkową), a zestaw Y ⊆ X jest również rozmaitością topologiczną względem topologii indukowanej z X czym jest.
 • Definicja Półprostych Niezgodność Co znaczy półprostych ustala się relację zgodności następująco: półproste K i Lnazywa się zgodnymi, gdy jedna z nich zawiera się w drugiej. Półproste co oznacza.
 • Definicja Granica Częściowa Najmniejsza Co znaczy zobacz dolna granica ciągu (funkcji krzyżówka.
 • Definicja Zmiennej Od Niezależność Co znaczy przyjmowaniu poprzez pewną funkcję tej samej wartości dla wszystkich wartości ustalonej zmiennej, na przykład funkcja f: R3 R ustalona najlepszy.
 • Definicja Aksjomatów Układu Niezależność Co znaczy bazuje na tym, iż żaden spośród aksjomatów rozważanego układu nie wynika z koniunkcji pozostałych aksjomatów tego układu przykłady.
 • Definicja Zbioru Element Najmniejszy Co znaczy obiekt zbioru liczbowego należący do tego zbioru i mniejszy od każdego innego elementu tego zbioru. Zobacz minimum zbioru encyklopedia.
 • Definicja Norma Co znaczy u ||u|| o wartościach nieujemnych, ustalona na wektorach przestrzeni liniowej V nad ciałem R albo C i spełniająca warunki: ||u|| = 0, gdy jak działa.
 • Definicja Negacja Co znaczy jednoargumentowy funktor logiczny przyporządkowujący każdemu zdaniu p zdanie oznaczane symbolem ~p albo ¬p, którego znaczenie odpowiada czy, jest.
 • Definicja Przestępna Nierówność Co znaczy f(x) < g(x), gdzie co najmniej jedna z funkcji f i g jest funkcją przestępną, a zamiast symbolu < może występować jeden z symboli: ≤, >, ≥ pojęcie.
 • Definicja Trywialny Niezmiennik Co znaczy funkcja stała, ustalona na niezmienniczej (względem jakieś ekipy) rodzinie figur. Zobacz niezmiennik 3 wyjaśnienie.
 • Definicja Ujemna Nieskończoność Co znaczy przedmiot oznaczany symbolem - ∞. Zobacz nieskończoność opis.
 • Definicja Algebra Nieprzemienna Co znaczy algebra 2., gdzie określające ją mnożenie wewnętrzne jest działaniem nieprzemiennym informacje.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Nierówność Co znaczy oznaczających moce zbiorów adekwatnie A i B, ustala się następująco: a ≤ b, gdy zestaw A jest równoliczny z częścią zbioru B, z kolei a < b co to jest.
 • Definicja Liczb Nierówność Co znaczy stosunek < i każda z dających się poprzez nią wyrazić stosunku: ≤, > i ≥, ustalona w zbiorze R wszystkich liczb rzeczywistych i będąca w definicja.
 • Definicja Logarithmi Numerus Co znaczy nazwa stosowana raczej w starszych tablicach logarytmicznych na oznaczenie liczby logarytmowanej, a więc argumentu logarytmu co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Nierówność Co znaczy funkcyjna ρ(x,y) ≤ ρ(x,z) + ρ(z,y) dla x,y,z ∈ X, gdzie X jest zbiorem niepustym, będąca jednym z warunków nałożonych na funkcję ρ: X × X R słownik.
 • Definicja Czebyszewa Nierówność Co znaczy prawdopodobieństwa wyrażone nierównością orzekającą, iż prawdopodobieństwo przyjmowania poprzez zmienną losową X wartości różniącej się od znaczenie.
 • Definicja Liczba Nieujemna Co znaczy termin obejmujący liczby dodatnie i 0 czym jest.
 • Definicja Mianownik Wspólny Najmniejszy Co znaczy najmniejszą spośród takich liczb naturalnych m, iż każdy z tych ułamków można rozszerzyć albo skrócić do ułamka o mianowniku m, na przykład co oznacza.
 • Definicja Nabla Co znaczy wektorowy operator różniczkowy, zapisywany zazwyczaj w formie gdzie są wektorami jednostkowymi osi kartezjańskiego układu współrzędnych krzyżówka.
 • Definicja Relacja Członowa N Co znaczy argumentowa) - z formalnego punktu widzenia podzbiór Wiloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn n-zbiorów. Z mniej formalnego punktu widzenia to najlepszy.
 • Definicja Liniowa Nierówność Co znaczy algebraiczna I stopnia, a więc nierówność postaci ax + b< 0, gdzie współczynniki a i b i zmienna x są rzeczywiste, a zamiast symbolu < może przykłady.
 • Definicja Naroże Co znaczy ilości kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, których ramiona przechodzą poprzez wierzchołki pewnego wielokąta leżącego w płaszczyźnie nie encyklopedia.
 • Definicja Wykładnicza Nierówność Co znaczy nierówność zmiennej rzeczywistej, występującej w wykładnikach potęg. Odpowiednikiem może być nierówność 2x - 1 > 2x - 1 jak działa.
 • Definicja Krzywej Równania Naturalne Co znaczy f(s), τ = g(s), s ∈ Δ, gdzie f i g są danymi funkcjami ciągłymi i f(s) > 0 dla s ∈ Δ, wyrażające krzywiznę κ i skręcenie τ rozważanej czy, jest.
 • Definicja Nierówność Co znaczy w matematyce: 1. rodzaj zadania, polegającego na znalezieniu wszystkich wartości zmiennych spełniających dany warunek, zapisany dzięki pojęcie.
 • Definicja Wielomian Niejednorodny Co znaczy wielomian będący sumą niezerowych jednomianów różnych stopni wyjaśnienie.
 • Definicja Neoida Co znaczy krzywa płaska, będąca konchoidą spirali Archimedesa, znajdująca wykorzystania w konstrukcjach urządzeń nawijających opis.
 • Definicja Granica Częściowa Największa Co znaczy zobacz górna granica ciągu (funkcji informacje.
 • Definicja nierówność o jednej niewiadomej Co znaczy jednej zmiennej rzeczywistej, a jej rozwiązaniem jest podzbiór zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, przeważnie będący przedziałem albo co to jest.
 • Definicja Proste Niewspółpękowe Co znaczy łatwe nie mające wspólnego punktu albo nie leżące na jednej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja Mnogościowa Notacja Co znaczy zobacz notacja co znaczy.
 • Definicja Zdarzeń Niezależność Co znaczy tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo) nazywają się niezależnymi, gdy prawdopodobieństwo iloczynu dowolnej słownik.
 • Definicja Grupy Działanie Nieefektywne Co znaczy takie działanie ekipy G na przestrzeni X, którego jądro nieefektywności nie redukuje się do elementu neutralnego ekipy G znaczenie.
 • Definicja Nadmiar Co znaczy zazwyczaj, iż przybliżona wartość jakiejś wielkości jest większa od niej, na przykład liczba 3,15 jest przybliżeniem liczby π z nadmiarem czym jest.
 • Definicja Nonilion Co znaczy nazwa liczby 1054, będącej 9 potęgą miliona co oznacza.
 • Definicja Powierzchni Normalna Co znaczy powierzchni S to jest prosta przechodząca poprzez pkt. P i prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P, a również krzyżówka.
 • Definicja nierówność o wielu niewiadomych Co znaczy kilku zmiennych rzeczywistych, a jej rozwiązaniem jest podzbiór zbioru Rn wszystkich n wyrazowych ciągów liczb rzeczywistych, gdzie n najlepszy.
 • Definicja Istotna Nieciągłość Co znaczy nieciągłość II rodzaju) - zobacz funkcja nieciągła przykłady.
 • Definicja Porządkowych Liczb Nierówność Co znaczy oznaczających rodzaje porządkowe zbiorów dobrze uporządkowanych adekwatnie A i B, jest ustalona następująco: a < b, gdy zestaw A ma ten sam encyklopedia.
 • Definicja Nadpierścień Co znaczy jest pierścieniem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw B ⊆ A również jest pierścieniem względem tych samych jak działa.
 • Definicja Schwarza Buniakowskiego Nierówność Co znaczy Schwarza, nierówność Cauchy´ego) - nierówność zachodząca dla dowolnych ciągów (x1,...,xn) i (y1,...,yn) liczb zespolonych (również czy, jest.
 • Definicja Miary Normowanie Co znaczy funkcja λ μ, proporcjonalna do niej z dodatnim współczynnikiem proporcjonalności λ, jest również miarą o tej samej dziedzinie. Normowanie pojęcie.
 • Definicja Numerowanie Co znaczy ustalanie kolejności jakichś obiektów poprzez przyporządkowanie im startowych liczb naturalnych jako ich numerów wyjaśnienie.
 • Definicja Punkty Niewspółpłaszczyznowe Co znaczy punkty nie leżące na jednej płaszczyźnie opis.
 • Definicja Bernoulliego Nierówność Co znaczy nierówność (1 + x)n ≥ 1 + nx dla x ≥ - 1, zachodząca dla wszystkich n naturalnych informacje.
 • Definicja Nadzbiór Co znaczy i B zachodzi inkluzja A ⊆ B, to zestaw A nazywa się (regularnie) podzbiorem zbioru B, zaś zestaw B nazywa się (rzadziej) nadzbiorem zbioru co to jest.
 • Definicja Kwadratowa Nierówność Co znaczy algebraiczna II stopnia, a więc nierówność postaci ax2 + bx + c < 0, gdzie współczynniki a,b i c i zmienna x są rzeczywiste, a zamiast < definicja.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja DEFINICJA Nierówność Kwadratowa, Nadzbiór, Nierówność Bernoulliego, Niewspółpłaszczyznowe Punkty, Numerowanie, Normowanie Miary, Nierówność Buniakowskiego-Schwarza co to znaczy.

Słownik Przykłady Nierówność Kwadratowa, Nadzbiór, Nierówność Bernoulliego co to jest.