Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn.
identycznościowe co to jest

Definicje matematyka na I

 • Definicja Pierwszy Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, spełniający warunek a, b ∈ P, ab ∈ J ⇒ a ∈ J albo b ∈ J
 • Definicja Idem Per Idem Co znaczy z łaciny nazwa błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej
 • Definicja Brzegu Orientacja Indukowana Co znaczy zobacz orientacja indukowana brzegu
 • Definicja Ignotum Per Ignotum Co znaczy z łaciny nazwa błędu definiowania, polegającego na określeniu jednego nieznanego definicje poprzez inne nieznane definicja, na przykład
 • Definicja Szeregów Iloczyn Co znaczy dla szeregów liczbowych taki szereg, iż pośrodku jego wyrazów cn występują wszystkie iloczyny postaci aibj dla i,j = 0, 1,... i dla każdej
 • Definicja Główny Ideał Co znaczy podzbiór J pierścienia P, dla którego istnieje taki obiekt a ∈ P, iż J jest zbiorem wszystkich iloczynów postaci ax dla x ∈ P. Z tego
 • Definicja Idempotentność Co znaczy idempotencja) - zdarzenie opierające na tym, iż wykorzystanie jakiejś operacji do jakiegoś obiektu nie wymienia go, na przykład podwajanie
 • Definicja Ideał Co znaczy podzbiór J pierścienia P, spełniający następujące warunki: 1) a, b ∈ J ⇒ a - b ∈ J, 2) a ∈ J, x ∈ P ⇒ ax ∈ J. Z tych warunków łatwo wynika
 • Definicja Kartezjański Iloczyn Co znaczy wytwór) - n zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn, złożonym z wszystkich takich ciągów (x1, x2,..., xn), iż xi ∈ Xi dla i = 1, 2
 • Definicja Miar Kartezjański Iloczyn Co znaczy jeśli dla i = 1, 2, Xi jest przestrzenią, Mi - σ - ciałem jej podzbiorów a μi - miarą ustaloną na Mi, to istnieje precyzyjnie jedna miara μ
 • Definicja Metryczny Iloczyn Co znaczy jeśli dla i = = 1, 2, Xi jest przestrzenią metryczną a ρi - jej metryką, to w przestrzeni X = X1×X2 funkcja ρ ustalona wzorem jest metryką
 • Definicja Nieskończony Iloczyn Co znaczy a więc iloczyn wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu a1, a2,... liczb rzeczywistych albo zespolonych jest oznaczany symbolem postaci, a
 • Definicja Im Imaginalis Co znaczy z łaciny nazwa (i skrót od niej pochodzący) części urojonej liczby zespolonej
 • Definicja Skalarny Iloczyn Co znaczy zadany w przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb rzeczywistych funkcjonał dwuliniowy V×V ∋ (u,v) u·v ∈ R, symetryczny i spełniający
 • Definicja Euklidesowy Skalarny Iloczyn Co znaczy w przestrzeni V wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej (aksjomatyka geometrii euklidesowej) ustala się taki iloczyn skalarny, zwany
 • Definicja Tensorowy Iloczyn Co znaczy jeśli U i V są przestrzeniami liniowymi nad wspólnym ciałem K, o bazach adekwatnie {ei}i = 1,...,n i {εj}j = 1,...,m, W jest mn-wymiarową
 • Definicja Rodzina Indeksowana Co znaczy termin odnoszący się najczęściej do rodziny zbiorów albo funkcji i oznaczający, iż rozważana rodzina ℜ jest traktowana jako zestaw wartości
 • Definicja Wektorowy Iloczyn Co znaczy dwóch wektorów swobodnych u i v w trójwymiarowej, zorientowanej przestrzeni euklidesowej - wektor swobodny u×v tej przestrzeni, którego
 • Definicja iloczyn zmiennej losowej przez liczbę Co znaczy dla zmiennej losowej X, określonej w przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, i liczby rzeczywistej α, to jest zmienna losowa Y, ustalona w tej
 • Definicja Różnicowy Iloraz Co znaczy dla rzeczywistej, wektorowej albo zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej i dla punktu wewnętrznego a dziedziny tej
 • Definicja Różniczek Iloraz Co znaczy gdyż różniczka funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem liniowym, więc dzielenie różniczek nie jest określone, a ich iloraz jest w
 • Definicja Porównawcze Kryterium Ilorazowe Co znaczy orzeka, iż jeżeli dla szeregów liczbowych ∑an i ∑bn i dla n naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0, bn > 0 i istnieje granica to: gdy q
 • Definicja Implikacja Co znaczy dwuargumentowy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji (warunków) zdaniowych, nazywany wynikaniem i oznaczany symbolem ⇒
 • Definicja Wektorowego Pola Indeks Co znaczy jeśli F jest polem wektorowym w obszarze D na płaszczyźnie, zerującym się w punkcie A i nie zerującym się nigdzie więcej w otoczeniu U ⊆ D
 • Definicja Dupina Indykatrysa Co znaczy krzywa położona na płaszczyźnie stycznej do powierzchni gładkiej w określonym jej punkcie, powstała poprzez odłożenie w każdym kierunku na
 • Definicja Metryczna Indykatrysa Co znaczy jeżeli w przestrzeni (albo na płaszczyźnie) rozważa się taki sposób mierzenia, iż jednostka długości zależy od kierunku odcinka, którego
 • Definicja Integralny Co znaczy z z łaciny całościowy , a w matematyce również całkowy
 • Definicja Interior Co znaczy int) - z łaciny wyraz i jego skrót, w matematyce oznaczające wnętrze zbioru
 • Definicja Liniowa Interpolacja Co znaczy taka interpolacja funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) w całym przedziale
 • Definicja Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz interpretacja o treści geometrycznej
 • Definicja Pochodnej Geometryczna Interpretacja Co znaczy gdyż dla funkcji rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy
 • Definicja Inwersja Co znaczy względem ustalonego okręgu C o środku S i promieniu r jest przekształceniem płaszczyzny Π tego okręgu bez punktu S na ten sam zestaw
 • Definicja Inwolucja Co znaczy przekształcenie albo inna operacja mająca tę własność, iż jej złożenie z sobą samą jest identycznością (powrotem do stanu wyjściowego
 • Definicja Istnienie Co znaczy w matematyce istnienie jakiegoś obiektu może być rozumiane dwojako: bądź skutecznie - jako sposobność konstrukcji tego obiektu w oparciu o
 • Definicja Trajektoria Izogonalna Co znaczy dla danej rodziny krzywych to jest krzywa przecinająca wszystkie krzywe tej rodziny pod tym samym kątem, na przykład dla rodziny okręgów o
 • Definicja Punkt Izolowany Co znaczy zobacz pkt. izolowany
 • Definicja Parzysta Izometria Co znaczy każdą izometrię przestrzeni euklidesowej można złożyć ze skończonej ilości symetrii względem jej hiperpłaszczyzn, nie mniej jednak to, czy
 • Definicja Dwuliniowych Przestrzeni Izometria Co znaczy odwzorowanie liniowe h: U V, gdzie (U,p) i (V,q) są przestrzeniami dwuliniowymi nad tym samym ciałem a p i q - określającymi je
 • Definicja Izomorfizm Co znaczy dla dwóch struktur X i Y tego samego rodzaju to jest takie różnowartościowe odwzorowanie f:, iż obrazy przez f dowolnych przedmiotów
 • Definicja Grupa Izotropii Co znaczy zobacz ekipa izotropii
 • Definicja Infinitum Co znaczy z łaciny nieskończoność
 • Definicja Dowód Indukcyjny Co znaczy zobacz dowód indukcyjny
 • Definicja Identyczność Co znaczy identycznościowa równość) - równość wyrażeń zawierających zmienną, zachodząca dla każdej wartości tej zmiennej
 • Definicja Parsevala Identyczność Co znaczy zobacz równość Parsevala
 • Definicja I Co znaczy powszechnie stosowany znak na oznaczenie tak zwany jednostki urojonej, a więc liczby zespolonej o części rzeczywistej równej 0, a części
 • Definicja Maksymalny Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, dla którego nie istnieje taki różny od J i od P ideał J´ tego pierścienia, iż J ⊂ J´ ⊂ P
 • Definicja Zerowy Ideał Co znaczy podzbiór dowolnego pierścienia, złożony z samego elementu zerowego tego pierścienia (elementu neutralnego jego ekipy addytywnej). Łatwo
 • Definicja Kardynalnych Liczb Iloczyn Co znaczy iloczynem liczb kardynalnych α i β, będących adekwatnie mocami zbiorów A i B, nazywa się liczbę kardynalną αβ, będącą mocą iloczynu
 • Definicja Mnogościowy Iloczyn Co znaczy dwóch zbiorów A i B jest zbiorem A∩B, którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne zbiorów A i B i tylko one. Zobacz część wspólna
 • Definicja Grup Prosty Iloczyn Co znaczy dla grup G i G´ to jest ekipa oznaczana poprzez G×G´, której zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich takich par (a,a´), iż a ∈ G i a´ ∈
 • Definicja Zewnętrzny Iloczyn Co znaczy wektorów u, v przestrzeni liniowej V - wektor u∧v iloczynu tensorowego V ⊗ V, określony wzorem u∧v = u ⊗ v - v ⊗ u, gdzie znak ⊗ znaczy
 • Definicja Immersja Co znaczy odwzorowanie f: Rn ⊇ D Rm nazywa się immersją, gdy ma ciągłą pochodną w D i w każdym punkcie x ∈ D rząd macierzy f´(x) jest równy n. Z
 • Definicja Matematyczna Indukcja Co znaczy sposób dowodzenia twierdzeń, zachodzących dla wszystkich liczb naturalnych od pewnej począwszy, w oparciu o aksjomat indukcji, zwany także
 • Definicja Infinitezymalny Co znaczy z z łaciny nieskończenie mały albo nieskończonościowy , lecz w sensie małości albo bliskości
 • Definicja Instrukcja Co znaczy polecenie wykonania poprzez urządzenie informatyczne ustalonych czynności, wyrażone w języku programowania
 • Definicja Interpolacja Co znaczy jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w punktach a = x0 < x1
 • Definicja Liniowa Przedziałami Interpolacja Co znaczy taka interpolacja funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) pomiędzy każdymi dwoma
 • Definicja Interpretacja Co znaczy przypisanie jakiemuś obiektowi matematycznemu, na przykład wzorowi, równaniu, funkcji i tym podobne, treści zaczerpniętej z jakiegoś
 • Definicja Całki Fizyczne Interpretacje Co znaczy zobacz całka Riemanna
 • Definicja Intuicja Co znaczy umiejętność przewidywania, wywodząca się z doświadczeń w określonej dziedzinie. W matematyce intuicja odgrywa ważną rolę przy stawianiu
 • Definicja Całki Iterowanie Co znaczy sposób obliczania całek wielokrotnych, opierający na wielokrotnym obliczaniu całek z poprzednio obliczonej całki z funkcji jednej zmiennej
 • Definicja Izogonalny Co znaczy z gr. równokątny
 • Definicja Izometria Co znaczy odwzorowanie f: X Y, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi z metrykami adekwatnie ρ i ρ ´, nazywa się izometrią, gdy spełnia warunek ρ
 • Definicja Grafy Izomorficzne Co znaczy zobacz grafy izomorficzne
 • Definicja Grupy Izomorficzne Co znaczy ekipy (G,·) i (H, ∗) nazywa się izomorficznymi, gdy istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f: G H, iż f(G) = H i f(c) = f(a) ∗f(b
 • Definicja Indeks Co znaczy zobacz parametr
 • Definicja Iterata Co znaczy zobacz iteracja
 • Definicja Pierścienia Ideał Co znaczy zobacz ideał
 • Definicja Iloraz Co znaczy rezultat dzielenia
 • Definicja Grupa Ilorazowa Co znaczy zobacz ekipa ilorazowa
 • Definicja Eliptyczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja
 • Definicja Pozaskończona Indukcja Co znaczy następujące twierdzenie o zbiorach dobrze uporządkowanych: Jeśli X jest zbiorem dobrze uporządkowanym poprzez relację
 • Definicja Pochodnej Fizyczne Interpretacje Co znaczy jeśli zmienną niezależną t funkcji rzeczywistej f interpretujemy jako czas, a jej wartość f(t) - jako długość drogi przebytej poprzez
 • Definicja Interwał Co znaczy z z łaciny przedział
 • Definicja Inwariant Co znaczy z z łaciny niezmiennik, wyraz stosowane także przymiotnikowo (inwariantny - niezmienniczy
 • Definicja Hiperboliczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja
 • Definicja Inwersor Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mechanicznego kreślenia figur odpowiadających sobie poprzez inwersję
 • Definicja Ipsylon Co znaczy ypsilon) - dwudziesta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Irreducibilis Co znaczy z łaciny nieredukowalny albo nieprzywiedlny . Zobacz casus irreducibilis
 • Definicja Nieciągłość Istotna Co znaczy zobacz funkcja nieciągła
 • Definicja Zmienna Istotna Co znaczy zobacz zmienna ważna
 • Definicja Nieparzysta Izometria Co znaczy zobacz izometria parzysta
 • Definicja Figury Izometryczne Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię. Zobacz również: figury przystające
 • Definicja Kanoniczny Izomorfizm Co znaczy izomorfizm nie zależący od wyboru jakichś obiektów odwzorowywanych struktur. Najczęściej definicja to odnosi się do struktur będących
 • Definicja Izopowierzchniowy Co znaczy o równych polach, zachowujący pole. Zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe
 • Definicja Kierunek Izotropowy Co znaczy zobacz kierunek izotropowy
 • Definicja Jednostkowy Ideał Co znaczy ideał jakiegoś pierścienia, pokrywający się z tym pierścieniem
 • Definicja Incydencja Co znaczy z łaciny przynależność ; wspólna nazwa takich stosunku w trójwymiarowej przestrzeni jak: należenie punktu do prostej albo płaszczyzny
 • Definicja Podgrupy Indeks Co znaczy dla podgrupy H ekipy G (z działaniem grupowym zapisywanym jak mnożenie bez użycia kropki) jej indeksem w ekipie G nazywa się liczba różnych
 • Definicja Wektorowej Funkcji Indykatrysa Co znaczy zestaw końców wszystkich wektorów zaczepionych w określonym punkcie, będących reprezentantami wartości danej funkcji wektorowej
 • Definicja Minkowskiego Indykatrysa Co znaczy zobacz indykatrysa metryczna
 • Definicja Inferior Co znaczy z łaciny mniejszy albo niższy . W matematyce stosowane w formie limes inferior albo infimum
 • Definicja Infimum Co znaczy inf) - z łaciny kres dolny zbioru i jego skrót
 • Definicja Iterowanie Iteracja Co znaczy składanie odwzorowania albo innej operacji z sobą samą. Rezultat takiego złożenia, zastosowanego do funkcji f, nazywa się drugą iteratą
 • Definicja Granica Iterowana Co znaczy zobacz granica iterowana
 • Definicja Izoarealny Co znaczy z gr. równopowierzchniowy
 • Definicja Wahadła Ruchu Izochroniczność Co znaczy zdarzenie opierające na stałości okresu wahań, a więc czasu, jaki upływa pomiędzy dwoma kolejnymi położeniami wahadła w tym samym
 • Definicja Ikosaedr Co znaczy grecka nazwa dwudziestościanu. Najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwudziestościan foremny, będący jedną z brył platońskich
 • Definicja Iloczyn Co znaczy rezultat mnożenia. Gdyż jednak w matematyce mnożeniami nazywa się sporo różnych działań, więc wyraz iloczyn także znaczy rezultaty wielu
 • Definicja iloczyn Cauchy´ego szeregów Co znaczy iloczynem Cauchy´ ego szeregów liczbowych nazywa się szereg
 • Definicja Dróg Iloczyn Co znaczy iloczynem dróg f i g w przestrzeni topologicznej X nazywa się drogę h w tej przestrzeni ustaloną wzorem
 • Definicja Zdarzeń Iloczyn Co znaczy dla zdarzeń losowych A i B, traktowanych jako podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), ich iloczynem nazywa się
 • Definicja Losowych Zmiennych Iloczyn Co znaczy dla zmiennych losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, ich iloczynem jest zmienna losowa Z, ustalona w
 • Definicja Geometrycznego Ciągu Iloraz Co znaczy liczba będąca ilorazem kolejnego wyrazu ciągu geometrycznego poprzez wcześniejszy słowo tego ciągu. Liczba ta jest wspólna dla każdych
 • Definicja Przestrzeń Ilorazowa Co znaczy zobacz przestrzeń ilorazowa
 • Definicja Struktura Ilorazowa Co znaczy zobacz struktura ilorazowa
 • Definicja Ilorazowanie Co znaczy tworzenie przestrzeni albo struktury ilorazowej z danej przestrzeni albo struktury
 • Definicja Informatyka Co znaczy zespół dyscyplin naukowych, technicznych i praktycznych, zajmujących się badaniem i pomiarem informacji, sposobami jej kodowania
 • Definicja Iniekcja Co znaczy zbioru X w zestaw Y jest różnowartościowym odwzorowaniem, którego tematyka jest zbiorem X, a przeciwdziedzina zawiera się w Y
 • Definicja Inkluzja Co znaczy dwuargumentowa stosunek pomiędzy zbiorami, zwana także zawieraniem się zbiorów i oznaczana symbolem ⊆ albo ⊇. Zobacz część zbioru
 • Definicja Właściwa Inkluzja Co znaczy silna) - inkluzja wykluczająca równość, oznaczana symbolem ⊂ albo ⊃. Zobacz część zbioru
 • Definicja Mieszany Iloczyn Co znaczy dla trzech wektorów swobodnych u, v, w w zorientowanej, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to jest iloczyn skalarny jednego z nich
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Co znaczy działanie na zbiorach, opierające na utworzeniu ich części wspólnej
 • Definicja Indukcja Co znaczy rodzaj rozumowania logicznego, polegającego na formułowaniu ogólnej tezy opierając się na wielu szczegółowych obserwacji dotyczących tego
 • Definicja Macierzy Iloczyn Co znaczy rezultat mnożenia macierzy
 • Definicja Całki Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz całka Riemanna
 • Definicja interpretacja geometryczna liczby zespolonej Co znaczy zobacz diagram Arganda
 • Definicja Logiczny Iloczyn Co znaczy inna nazwa koniunkcji
 • Definicja Przekształcenie Izometryczne Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne
 • Definicja Funkcja Identycznościowa Co znaczy zobacz funkcja identycznościowa
 • Definicja Przekształcenie Identycznościowe Co znaczy id) - zobacz funkcja identycznościowa

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn Logiczny, Interpretacja Geometryczna Liczby Zespolonej co to znaczy.

Słownik Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja co to jest.