Implikacja co znaczy ilorazowa grupa krzyżówka indukcja pozaskończona co to jest indukcja.
interpretacje fizyczne całki co to jest

Definicje matematyka na I

 • Definicja Całki Fizyczne Interpretacje Co znaczy zobacz całka Riemanna co znaczy.
 • Definicja Dowód Indukcyjny Co znaczy zobacz dowód indukcyjny krzyżówka.
 • Definicja Struktura Ilorazowa Co znaczy zobacz struktura ilorazowa co to jest.
 • Definicja Immersja Co znaczy ⊇ D Rm nazywa się immersją, gdy ma ciągłą pochodną w D i w każdym punkcie x ∈ D rząd macierzy f´(x) jest równy n. Z ostatniego warunku słownik.
 • Definicja Izoarealny Co znaczy z gr. równopowierzchniowy czym jest.
 • Definicja Całki Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz całka Riemanna co oznacza.
 • Definicja Liniowa Przedziałami Interpolacja Co znaczy funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) pomiędzy każdymi dwoma takimi punktami tłumaczenie.
 • Definicja Indeks Co znaczy zobacz parametr przykłady.
 • Definicja Główny Ideał Co znaczy pierścienia P, dla którego istnieje taki obiekt a ∈ P, iż J jest zbiorem wszystkich iloczynów postaci ax dla x ∈ P. Z tego ustalenia łatwo definicja.
 • Definicja Trajektoria Izogonalna Co znaczy krzywych to jest krzywa przecinająca wszystkie krzywe tej rodziny pod tym samym kątem, na przykład dla rodziny okręgów o wspólnym środku i encyklopedia.
 • Definicja Infimum Co znaczy inf) - z łaciny kres dolny zbioru i jego skrót jak działa.
 • Definicja Pochodnej Geometryczna Interpretacja Co znaczy rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy dodatnią półosią osi x a czy jest.
 • Definicja Izopowierzchniowy Co znaczy o równych polach, zachowujący pole. Zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe pojęcie.
 • Definicja Przestrzeń Ilorazowa Co znaczy zobacz przestrzeń ilorazowa wyjaśnienie.
 • Definicja Interpretacja Co znaczy jakiemuś obiektowi matematycznemu, na przykład wzorowi, równaniu, funkcji i tym podobne, treści zaczerpniętej z jakiegoś obszaru opis.
 • Definicja Zewnętrzny Iloczyn Co znaczy przestrzeni liniowej V - wektor u∧v iloczynu tensorowego V ⊗ V, określony wzorem u∧v = u ⊗ v - v ⊗ u, gdzie znak ⊗ znaczy iloczyn tensorowy informacje.
 • Definicja Grup Prosty Iloczyn Co znaczy jest ekipa oznaczana poprzez G×G´, której zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich takich par (a,a´), iż a ∈ G i a´ ∈ G´, a działanie znaczenie.
 • Definicja Identyczność Co znaczy identycznościowa równość) - równość wyrażeń zawierających zmienną, zachodząca dla każdej wartości tej zmiennej co znaczy.
 • Definicja Ignotum Per Ignotum Co znaczy błędu definiowania, polegającego na określeniu jednego nieznanego definicje poprzez inne nieznane definicja, na przykład sformułowanie krzyżówka.
 • Definicja Iniekcja Co znaczy zbioru X w zestaw Y jest różnowartościowym odwzorowaniem, którego tematyka jest zbiorem X, a przeciwdziedzina zawiera się w Y co to jest.
 • Definicja Pochodnej Fizyczne Interpretacje Co znaczy niezależną t funkcji rzeczywistej f interpretujemy jako czas, a jej wartość f(t) - jako długość drogi przebytej poprzez poruszający się słownik.
 • Definicja Inkluzja Co znaczy dwuargumentowa stosunek pomiędzy zbiorami, zwana także zawieraniem się zbiorów i oznaczana symbolem ⊆ albo ⊇. Zobacz część zbioru czym jest.
 • Definicja Nieskończony Iloczyn Co znaczy wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu a1, a2,... liczb rzeczywistych albo zespolonych jest oznaczany symbolem postaci, a jego wartością co oznacza.
 • Definicja Przekształcenie Identycznościowe Co znaczy id) - zobacz funkcja identycznościowa tłumaczenie.
 • Definicja Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz interpretacja o treści geometrycznej przykłady.
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Co znaczy działanie na zbiorach, opierające na utworzeniu ich części wspólnej definicja.
 • Definicja Zdarzeń Iloczyn Co znaczy losowych A i B, traktowanych jako podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), ich iloczynem nazywa się zjawisko A∩B encyklopedia.
 • Definicja Incydencja Co znaczy przynależność ; wspólna nazwa takich stosunku w trójwymiarowej przestrzeni jak: należenie punktu do prostej albo płaszczyzny, przechodzenie jak działa.
 • Definicja Pierwszy Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, spełniający warunek a, b ∈ P, ab ∈ J ⇒ a ∈ J albo b ∈ J czy jest.
 • Definicja Infinitezymalny Co znaczy z z łaciny nieskończenie mały albo nieskończonościowy , lecz w sensie małości albo bliskości pojęcie.
 • Definicja Inwolucja Co znaczy albo inna operacja mająca tę własność, iż jej złożenie z sobą samą jest identycznością (powrotem do stanu wyjściowego). Znaczy to, iż wyjaśnienie.
 • Definicja Brzegu Orientacja Indukowana Co znaczy zobacz orientacja indukowana brzegu opis.
 • Definicja Grupa Izotropii Co znaczy zobacz ekipa izotropii informacje.
 • Definicja Szeregów Iloczyn Co znaczy liczbowych taki szereg, iż pośrodku jego wyrazów cn występują wszystkie iloczyny postaci aibj dla i,j = 0, 1,... i dla każdej pary (i,j znaczenie.
 • Definicja Granica Iterowana Co znaczy zobacz granica iterowana co znaczy.
 • Definicja iloczyn zmiennej losowej przez liczbę Co znaczy losowej X, określonej w przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, i liczby rzeczywistej α, to jest zmienna losowa Y, ustalona w tej samej krzyżówka.
 • Definicja Mieszany Iloczyn Co znaczy swobodnych u, v, w w zorientowanej, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to jest iloczyn skalarny jednego z nich poprzez iloczyn co to jest.
 • Definicja interpretacja geometryczna liczby zespolonej Co znaczy zobacz diagram Arganda słownik.
 • Definicja Inwersja Co znaczy okręgu C o środku S i promieniu r jest przekształceniem płaszczyzny Π tego okręgu bez punktu S na ten sam zestaw, przyporządkowującym czym jest.
 • Definicja Grupy Izomorficzne Co znaczy nazywa się izomorficznymi, gdy istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f: G H, iż f(G) = H i f(c) = f(a) ∗f(b) dla takich a, b, c ∈ co oznacza.
 • Definicja Skalarny Iloczyn Co znaczy przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb rzeczywistych funkcjonał dwuliniowy V×V ∋ (u,v) u·v ∈ R, symetryczny i spełniający warunek u·u > tłumaczenie.
 • Definicja Interior Co znaczy int) - z łaciny wyraz i jego skrót, w matematyce oznaczające wnętrze zbioru przykłady.
 • Definicja Mnogościowy Iloczyn Co znaczy jest zbiorem A∩B, którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne zbiorów A i B i tylko one. Zobacz część wspólna zbiorów definicja.
 • Definicja Wahadła Ruchu Izochroniczność Co znaczy opierające na stałości okresu wahań, a więc czasu, jaki upływa pomiędzy dwoma kolejnymi położeniami wahadła w tym samym, ekstremalnym jego encyklopedia.
 • Definicja Liniowa Interpolacja Co znaczy funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) w całym przedziale interpolacyjnym [a,b jak działa.
 • Definicja Iloraz Co znaczy rezultat dzielenia czy jest.
 • Definicja Ilorazowanie Co znaczy tworzenie przestrzeni albo struktury ilorazowej z danej przestrzeni albo struktury pojęcie.
 • Definicja Punkt Izolowany Co znaczy zobacz pkt. izolowany wyjaśnienie.
 • Definicja Euklidesowy Skalarny Iloczyn Co znaczy wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej (aksjomatyka geometrii euklidesowej) ustala się taki iloczyn skalarny, zwany euklidesowym, aby opis.
 • Definicja Rodzina Indeksowana Co znaczy się najczęściej do rodziny zbiorów albo funkcji i oznaczający, iż rozważana rodzina ℜ jest traktowana jako zestaw wartości pewnej informacje.
 • Definicja Całki Iterowanie Co znaczy całek wielokrotnych, opierający na wielokrotnym obliczaniu całek z poprzednio obliczonej całki z funkcji jednej zmiennej, na przykład jeśli znaczenie.
 • Definicja Ideał Co znaczy pierścienia P, spełniający następujące warunki: 1) a, b ∈ J ⇒ a - b ∈ J, 2) a ∈ J, x ∈ P ⇒ ax ∈ J. Z tych warunków łatwo wynika, iż każdy co znaczy.
 • Definicja Figury Izometryczne Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię. Zobacz również: figury przystające krzyżówka.
 • Definicja Logiczny Iloczyn Co znaczy inna nazwa koniunkcji co to jest.
 • Definicja Minkowskiego Indykatrysa Co znaczy zobacz indykatrysa metryczna słownik.
 • Definicja Eliptyczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja czym jest.
 • Definicja Geometrycznego Ciągu Iloraz Co znaczy ilorazem kolejnego wyrazu ciągu geometrycznego poprzez wcześniejszy słowo tego ciągu. Liczba ta jest wspólna dla każdych dwóch sąsiednich co oznacza.
 • Definicja Maksymalny Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, dla którego nie istnieje taki różny od J i od P ideał J´ tego pierścienia, iż J ⊂ J´ ⊂ P tłumaczenie.
 • Definicja Izogonalny Co znaczy z gr. równokątny przykłady.
 • Definicja Iterowanie Iteracja Co znaczy odwzorowania albo innej operacji z sobą samą. Rezultat takiego złożenia, zastosowanego do funkcji f, nazywa się drugą iteratą funkcji f i definicja.
 • Definicja Infinitum Co znaczy z łaciny nieskończoność encyklopedia.
 • Definicja Hiperboliczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja jak działa.
 • Definicja Ikosaedr Co znaczy grecka nazwa dwudziestościanu. Najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwudziestościan foremny, będący jedną z brył platońskich czy jest.
 • Definicja Informatyka Co znaczy naukowych, technicznych i praktycznych, zajmujących się badaniem i pomiarem informacji, sposobami jej kodowania, przesyłania, przetwarzania pojęcie.
 • Definicja Podgrupy Indeks Co znaczy ekipy G (z działaniem grupowym zapisywanym jak mnożenie bez użycia kropki) jej indeksem w ekipie G nazywa się liczba różnych warstw postaci wyjaśnienie.
 • Definicja Metryczny Iloczyn Co znaczy 2, Xi jest przestrzenią metryczną a ρi - jej metryką, to w przestrzeni X = X1×X2 funkcja ρ ustalona wzorem jest metryką. Przestrzeń opis.
 • Definicja Porównawcze Kryterium Ilorazowe Co znaczy dla szeregów liczbowych ∑an i ∑bn i dla n naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0, bn > 0 i istnieje granica to: gdy q = 0 - ze zbieżności informacje.
 • Definicja Iloczyn Co znaczy Gdyż jednak w matematyce mnożeniami nazywa się sporo różnych działań, więc wyraz iloczyn także znaczy rezultaty wielu różnych działań, a znaczenie.
 • Definicja Kartezjański Iloczyn Co znaczy zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn, złożonym z wszystkich takich ciągów (x1, x2,..., xn), iż xi ∈ Xi dla i = 1, 2,..., n co znaczy.
 • Definicja Wektorowego Pola Indeks Co znaczy wektorowym w obszarze D na płaszczyźnie, zerującym się w punkcie A i nie zerującym się nigdzie więcej w otoczeniu U ⊆ D tego punktu, C ⊂ U krzyżówka.
 • Definicja Nieciągłość Istotna Co znaczy zobacz funkcja nieciągła co to jest.
 • Definicja Pierścienia Ideał Co znaczy zobacz ideał słownik.
 • Definicja Idempotentność Co znaczy zdarzenie opierające na tym, iż wykorzystanie jakiejś operacji do jakiegoś obiektu nie wymienia go, na przykład podwajanie liczby 0 czym jest.
 • Definicja Różnicowy Iloraz Co znaczy wektorowej albo zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej i dla punktu wewnętrznego a dziedziny tej funkcji jej ilorazem co oznacza.
 • Definicja Interpolacja Co znaczy jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w punktach a = x0 < x1 tłumaczenie.
 • Definicja Inwersor Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mechanicznego kreślenia figur odpowiadających sobie poprzez inwersję przykłady.
 • Definicja Tensorowy Iloczyn Co znaczy przestrzeniami liniowymi nad wspólnym ciałem K, o bazach adekwatnie {ei}i = 1,...,n i {εj}j = 1,...,m, W jest mn-wymiarową przestrzenią definicja.
 • Definicja Dupina Indykatrysa Co znaczy płaszczyźnie stycznej do powierzchni gładkiej w określonym jej punkcie, powstała poprzez odłożenie w każdym kierunku na płaszczyźnie encyklopedia.
 • Definicja Inwariant Co znaczy z z łaciny niezmiennik, wyraz stosowane także przymiotnikowo (inwariantny - niezmienniczy jak działa.
 • Definicja Indukcja Co znaczy logicznego, polegającego na formułowaniu ogólnej tezy opierając się na wielu szczegółowych obserwacji dotyczących tego samego zjawiska czy jest.
 • Definicja Iterata Co znaczy zobacz iteracja pojęcie.
 • Definicja Grafy Izomorficzne Co znaczy zobacz grafy izomorficzne wyjaśnienie.
 • Definicja Istnienie Co znaczy istnienie jakiegoś obiektu może być rozumiane dwojako: bądź skutecznie - jako sposobność konstrukcji tego obiektu w oparciu o dopuszczalne opis.
 • Definicja Instrukcja Co znaczy polecenie wykonania poprzez urządzenie informatyczne ustalonych czynności, wyrażone w języku programowania informacje.
 • Definicja Interwał Co znaczy z z łaciny przedział znaczenie.
 • Definicja Izometria Co znaczy odwzorowanie f: X Y, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi z metrykami adekwatnie ρ i ρ ´, nazywa się izometrią, gdy spełnia warunek ρ co znaczy.
 • Definicja Im Imaginalis Co znaczy z łaciny nazwa (i skrót od niej pochodzący) części urojonej liczby zespolonej krzyżówka.
 • Definicja Jednostkowy Ideał Co znaczy ideał jakiegoś pierścienia, pokrywający się z tym pierścieniem co to jest.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Iloczyn Co znaczy kardynalnych α i β, będących adekwatnie mocami zbiorów A i B, nazywa się liczbę kardynalną αβ, będącą mocą iloczynu kartezjańskiego A×B słownik.
 • Definicja Kanoniczny Izomorfizm Co znaczy zależący od wyboru jakichś obiektów odwzorowywanych struktur. Najczęściej definicja to odnosi się do struktur będących przestrzeniami czym jest.
 • Definicja Przekształcenie Izometryczne Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne co oznacza.
 • Definicja Idem Per Idem Co znaczy błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej definicji lub tłumaczenie.
 • Definicja Izomorfizm Co znaczy X i Y tego samego rodzaju to jest takie różnowartościowe odwzorowanie f:, iż obrazy przez f dowolnych przedmiotów struktury X przykłady.
 • Definicja Intuicja Co znaczy przewidywania, wywodząca się z doświadczeń w określonej dziedzinie. W matematyce intuicja odgrywa ważną rolę przy stawianiu hipotez, które definicja.
 • Definicja Ipsylon Co znaczy ypsilon) - dwudziesta litera alfabetu greckiego encyklopedia.
 • Definicja Dwuliniowych Przestrzeni Izometria Co znaczy liniowe h: U V, gdzie (U,p) i (V,q) są przestrzeniami dwuliniowymi nad tym samym ciałem a p i q - określającymi je funkcjonałami jak działa.
 • Definicja Parsevala Identyczność Co znaczy zobacz równość Parsevala czy jest.
 • Definicja Zerowy Ideał Co znaczy pierścienia, złożony z samego elementu zerowego tego pierścienia (elementu neutralnego jego ekipy addytywnej). Łatwo sprawdzić, iż dla pojęcie.
 • Definicja Metryczna Indykatrysa Co znaczy przestrzeni (albo na płaszczyźnie) rozważa się taki sposób mierzenia, iż jednostka długości zależy od kierunku odcinka, którego długość wyjaśnienie.
 • Definicja Miar Kartezjański Iloczyn Co znaczy Xi jest przestrzenią, Mi - σ - ciałem jej podzbiorów a μi - miarą ustaloną na Mi, to istnieje precyzyjnie jedna miara μ w przestrzeni opis.
 • Definicja Macierzy Iloczyn Co znaczy rezultat mnożenia macierzy informacje.
 • Definicja Wektorowy Iloczyn Co znaczy swobodnych u i v w trójwymiarowej, zorientowanej przestrzeni euklidesowej - wektor swobodny u×v tej przestrzeni, którego długość jest równa znaczenie.
 • Definicja Irreducibilis Co znaczy z łaciny nieredukowalny albo nieprzywiedlny . Zobacz casus irreducibilis co znaczy.
 • Definicja I Co znaczy stosowany znak na oznaczenie tak zwany jednostki urojonej, a więc liczby zespolonej o części rzeczywistej równej 0, a części urojonej krzyżówka.
 • Definicja Wektorowej Funkcji Indykatrysa Co znaczy wszystkich wektorów zaczepionych w określonym punkcie, będących reprezentantami wartości danej funkcji wektorowej. Indykatrysą funkcji co to jest.
 • Definicja Inferior Co znaczy z łaciny mniejszy albo niższy . W matematyce stosowane w formie limes inferior albo infimum słownik.
 • Definicja Różniczek Iloraz Co znaczy funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem liniowym, więc dzielenie różniczek nie jest określone, a ich iloraz jest w matematyce czym jest.
 • Definicja Losowych Zmiennych Iloczyn Co znaczy losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, ich iloczynem jest zmienna losowa Z, ustalona w tej samej co oznacza.
 • Definicja Dróg Iloczyn Co znaczy iloczynem dróg f i g w przestrzeni topologicznej X nazywa się drogę h w tej przestrzeni ustaloną wzorem tłumaczenie.
 • Definicja iloczyn Cauchy´ego szeregów Co znaczy iloczynem Cauchy´ ego szeregów liczbowych nazywa się szereg przykłady.
 • Definicja Kierunek Izotropowy Co znaczy zobacz kierunek izotropowy definicja.
 • Definicja Parzysta Izometria Co znaczy przestrzeni euklidesowej można złożyć ze skończonej ilości symetrii względem jej hiperpłaszczyzn, nie mniej jednak to, czy izometria jest encyklopedia.
 • Definicja Właściwa Inkluzja Co znaczy silna) - inkluzja wykluczająca równość, oznaczana symbolem ⊂ albo ⊃. Zobacz część zbioru jak działa.
 • Definicja Funkcja Identycznościowa Co znaczy zobacz funkcja identycznościowa czy jest.
 • Definicja Zmienna Istotna Co znaczy zobacz zmienna ważna pojęcie.
 • Definicja Integralny Co znaczy z z łaciny całościowy , a w matematyce również całkowy wyjaśnienie.
 • Definicja Nieparzysta Izometria Co znaczy zobacz izometria parzysta opis.
 • Definicja Matematyczna Indukcja Co znaczy twierdzeń, zachodzących dla wszystkich liczb naturalnych od pewnej począwszy, w oparciu o aksjomat indukcji, zwany także zasadą indukcji informacje.
 • Definicja Pozaskończona Indukcja Co znaczy następujące twierdzenie o zbiorach dobrze uporządkowanych: Jeśli X jest zbiorem dobrze uporządkowanym poprzez relację znaczenie.
 • Definicja Grupa Ilorazowa Co znaczy zobacz ekipa ilorazowa co znaczy.
 • Definicja Implikacja Co znaczy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji (warunków) zdaniowych, nazywany wynikaniem i oznaczany symbolem ⇒. Jeżeli p i q są krzyżówka.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Implikacja co znaczy ilorazowa grupa krzyżówka indukcja pozaskończona co to jest indukcja matematyczna słownik izometria nieparzysta czym jest integralny co. co to znaczy.

Słownik Interpretacje fizyczne całki co znaczy indukcyjny dowód krzyżówka co to jest.