Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn.
identycznościowe co to jest

Definicje matematyka na I

 • Definicja Pierwszy Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, spełniający warunek a, b ∈ P, ab ∈ J ⇒ a ∈ J albo b ∈ J co to jest.
 • Definicja Idem Per Idem Co znaczy błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś definicje dzięki niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej definicji lub definicja.
 • Definicja Brzegu Orientacja Indukowana Co znaczy zobacz orientacja indukowana brzegu co znaczy.
 • Definicja Ignotum Per Ignotum Co znaczy błędu definiowania, polegającego na określeniu jednego nieznanego definicje poprzez inne nieznane definicja, na przykład sformułowanie słownik.
 • Definicja Szeregów Iloczyn Co znaczy liczbowych taki szereg, iż pośrodku jego wyrazów cn występują wszystkie iloczyny postaci aibj dla i,j = 0, 1,... i dla każdej pary (i,j znaczenie.
 • Definicja Główny Ideał Co znaczy pierścienia P, dla którego istnieje taki obiekt a ∈ P, iż J jest zbiorem wszystkich iloczynów postaci ax dla x ∈ P. Z tego ustalenia łatwo czym jest.
 • Definicja Idempotentność Co znaczy zdarzenie opierające na tym, iż wykorzystanie jakiejś operacji do jakiegoś obiektu nie wymienia go, na przykład podwajanie liczby 0 co to jest.
 • Definicja Ideał Co znaczy pierścienia P, spełniający następujące warunki: 1) a, b ∈ J ⇒ a - b ∈ J, 2) a ∈ J, x ∈ P ⇒ ax ∈ J. Z tych warunków łatwo wynika, iż każdy definicja.
 • Definicja Kartezjański Iloczyn Co znaczy zbiorów X1, X2,..., Xn, jest zbiorem X1×...×Xn, złożonym z wszystkich takich ciągów (x1, x2,..., xn), iż xi ∈ Xi dla i = 1, 2,..., n co znaczy.
 • Definicja Miar Kartezjański Iloczyn Co znaczy Xi jest przestrzenią, Mi - σ - ciałem jej podzbiorów a μi - miarą ustaloną na Mi, to istnieje precyzyjnie jedna miara μ w przestrzeni słownik.
 • Definicja Metryczny Iloczyn Co znaczy 2, Xi jest przestrzenią metryczną a ρi - jej metryką, to w przestrzeni X = X1×X2 funkcja ρ ustalona wzorem jest metryką. Przestrzeń znaczenie.
 • Definicja Nieskończony Iloczyn Co znaczy wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu a1, a2,... liczb rzeczywistych albo zespolonych jest oznaczany symbolem postaci, a jego wartością czym jest.
 • Definicja Im Imaginalis Co znaczy z łaciny nazwa (i skrót od niej pochodzący) części urojonej liczby zespolonej co to jest.
 • Definicja Skalarny Iloczyn Co znaczy przestrzeni liniowej V nad ciałem R liczb rzeczywistych funkcjonał dwuliniowy V×V ∋ (u,v) u·v ∈ R, symetryczny i spełniający warunek u·u > definicja.
 • Definicja Euklidesowy Skalarny Iloczyn Co znaczy wektorów swobodnych przestrzeni euklidesowej (aksjomatyka geometrii euklidesowej) ustala się taki iloczyn skalarny, zwany euklidesowym, aby co znaczy.
 • Definicja Tensorowy Iloczyn Co znaczy przestrzeniami liniowymi nad wspólnym ciałem K, o bazach adekwatnie {ei}i = 1,...,n i {εj}j = 1,...,m, W jest mn-wymiarową przestrzenią słownik.
 • Definicja Rodzina Indeksowana Co znaczy się najczęściej do rodziny zbiorów albo funkcji i oznaczający, iż rozważana rodzina ℜ jest traktowana jako zestaw wartości pewnej znaczenie.
 • Definicja Wektorowy Iloczyn Co znaczy swobodnych u i v w trójwymiarowej, zorientowanej przestrzeni euklidesowej - wektor swobodny u×v tej przestrzeni, którego długość jest równa czym jest.
 • Definicja iloczyn zmiennej losowej przez liczbę Co znaczy losowej X, określonej w przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, i liczby rzeczywistej α, to jest zmienna losowa Y, ustalona w tej samej co to jest.
 • Definicja Różnicowy Iloraz Co znaczy wektorowej albo zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej i dla punktu wewnętrznego a dziedziny tej funkcji jej ilorazem definicja.
 • Definicja Różniczek Iloraz Co znaczy funkcji w określonym punkcie jest odwzorowaniem liniowym, więc dzielenie różniczek nie jest określone, a ich iloraz jest w matematyce co znaczy.
 • Definicja Porównawcze Kryterium Ilorazowe Co znaczy dla szeregów liczbowych ∑an i ∑bn i dla n naturalnych zachodzą nierówności an ≥ 0, bn > 0 i istnieje granica to: gdy q = 0 - ze zbieżności słownik.
 • Definicja Implikacja Co znaczy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji (warunków) zdaniowych, nazywany wynikaniem i oznaczany symbolem ⇒. Jeżeli p i q są znaczenie.
 • Definicja Wektorowego Pola Indeks Co znaczy wektorowym w obszarze D na płaszczyźnie, zerującym się w punkcie A i nie zerującym się nigdzie więcej w otoczeniu U ⊆ D tego punktu, C ⊂ U czym jest.
 • Definicja Dupina Indykatrysa Co znaczy płaszczyźnie stycznej do powierzchni gładkiej w określonym jej punkcie, powstała poprzez odłożenie w każdym kierunku na płaszczyźnie co to jest.
 • Definicja Metryczna Indykatrysa Co znaczy przestrzeni (albo na płaszczyźnie) rozważa się taki sposób mierzenia, iż jednostka długości zależy od kierunku odcinka, którego długość definicja.
 • Definicja Integralny Co znaczy z z łaciny całościowy , a w matematyce również całkowy co znaczy.
 • Definicja Interior Co znaczy int) - z łaciny wyraz i jego skrót, w matematyce oznaczające wnętrze zbioru słownik.
 • Definicja Liniowa Interpolacja Co znaczy funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) w całym przedziale interpolacyjnym [a,b znaczenie.
 • Definicja Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz interpretacja o treści geometrycznej czym jest.
 • Definicja Pochodnej Geometryczna Interpretacja Co znaczy rzeczywistej f zmiennej rzeczywistej jej iloraz różnicowy w punkcie x0 wyraża tangens kąta skierowanego α pomiędzy dodatnią półosią osi x a co to jest.
 • Definicja Inwersja Co znaczy okręgu C o środku S i promieniu r jest przekształceniem płaszczyzny Π tego okręgu bez punktu S na ten sam zestaw, przyporządkowującym definicja.
 • Definicja Inwolucja Co znaczy albo inna operacja mająca tę własność, iż jej złożenie z sobą samą jest identycznością (powrotem do stanu wyjściowego). Znaczy to, iż co znaczy.
 • Definicja Istnienie Co znaczy istnienie jakiegoś obiektu może być rozumiane dwojako: bądź skutecznie - jako sposobność konstrukcji tego obiektu w oparciu o dopuszczalne słownik.
 • Definicja Trajektoria Izogonalna Co znaczy krzywych to jest krzywa przecinająca wszystkie krzywe tej rodziny pod tym samym kątem, na przykład dla rodziny okręgów o wspólnym środku i znaczenie.
 • Definicja Punkt Izolowany Co znaczy zobacz pkt. izolowany czym jest.
 • Definicja Parzysta Izometria Co znaczy przestrzeni euklidesowej można złożyć ze skończonej ilości symetrii względem jej hiperpłaszczyzn, nie mniej jednak to, czy izometria jest co to jest.
 • Definicja Dwuliniowych Przestrzeni Izometria Co znaczy liniowe h: U V, gdzie (U,p) i (V,q) są przestrzeniami dwuliniowymi nad tym samym ciałem a p i q - określającymi je funkcjonałami definicja.
 • Definicja Izomorfizm Co znaczy X i Y tego samego rodzaju to jest takie różnowartościowe odwzorowanie f:, iż obrazy przez f dowolnych przedmiotów struktury X co znaczy.
 • Definicja Grupa Izotropii Co znaczy zobacz ekipa izotropii słownik.
 • Definicja Infinitum Co znaczy z łaciny nieskończoność znaczenie.
 • Definicja Dowód Indukcyjny Co znaczy zobacz dowód indukcyjny czym jest.
 • Definicja Identyczność Co znaczy identycznościowa równość) - równość wyrażeń zawierających zmienną, zachodząca dla każdej wartości tej zmiennej co to jest.
 • Definicja Parsevala Identyczność Co znaczy zobacz równość Parsevala definicja.
 • Definicja I Co znaczy stosowany znak na oznaczenie tak zwany jednostki urojonej, a więc liczby zespolonej o części rzeczywistej równej 0, a części urojonej co znaczy.
 • Definicja Maksymalny Ideał Co znaczy ideał J pierścienia P, dla którego nie istnieje taki różny od J i od P ideał J´ tego pierścienia, iż J ⊂ J´ ⊂ P słownik.
 • Definicja Zerowy Ideał Co znaczy pierścienia, złożony z samego elementu zerowego tego pierścienia (elementu neutralnego jego ekipy addytywnej). Łatwo sprawdzić, iż dla znaczenie.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Iloczyn Co znaczy kardynalnych α i β, będących adekwatnie mocami zbiorów A i B, nazywa się liczbę kardynalną αβ, będącą mocą iloczynu kartezjańskiego A×B czym jest.
 • Definicja Mnogościowy Iloczyn Co znaczy jest zbiorem A∩B, którego elementami są wszystkie przedmioty wspólne zbiorów A i B i tylko one. Zobacz część wspólna zbiorów co to jest.
 • Definicja Grup Prosty Iloczyn Co znaczy jest ekipa oznaczana poprzez G×G´, której zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich takich par (a,a´), iż a ∈ G i a´ ∈ G´, a działanie definicja.
 • Definicja Zewnętrzny Iloczyn Co znaczy przestrzeni liniowej V - wektor u∧v iloczynu tensorowego V ⊗ V, określony wzorem u∧v = u ⊗ v - v ⊗ u, gdzie znak ⊗ znaczy iloczyn tensorowy co znaczy.
 • Definicja Immersja Co znaczy ⊇ D Rm nazywa się immersją, gdy ma ciągłą pochodną w D i w każdym punkcie x ∈ D rząd macierzy f´(x) jest równy n. Z ostatniego warunku słownik.
 • Definicja Matematyczna Indukcja Co znaczy twierdzeń, zachodzących dla wszystkich liczb naturalnych od pewnej począwszy, w oparciu o aksjomat indukcji, zwany także zasadą indukcji znaczenie.
 • Definicja Infinitezymalny Co znaczy z z łaciny nieskończenie mały albo nieskończonościowy , lecz w sensie małości albo bliskości czym jest.
 • Definicja Instrukcja Co znaczy polecenie wykonania poprzez urządzenie informatyczne ustalonych czynności, wyrażone w języku programowania co to jest.
 • Definicja Interpolacja Co znaczy jeśli wartości funkcji f zmiennej rzeczywistej są znane tylko w punktach a = x0 < x1 definicja.
 • Definicja Liniowa Przedziałami Interpolacja Co znaczy funkcji f, iż funkcja interpolacyjna φ jest wielomianem I stopnia (zwanym także funkcją liniową) pomiędzy każdymi dwoma takimi punktami co znaczy.
 • Definicja Interpretacja Co znaczy jakiemuś obiektowi matematycznemu, na przykład wzorowi, równaniu, funkcji i tym podobne, treści zaczerpniętej z jakiegoś obszaru słownik.
 • Definicja Całki Fizyczne Interpretacje Co znaczy zobacz całka Riemanna znaczenie.
 • Definicja Intuicja Co znaczy przewidywania, wywodząca się z doświadczeń w określonej dziedzinie. W matematyce intuicja odgrywa ważną rolę przy stawianiu hipotez, które czym jest.
 • Definicja Całki Iterowanie Co znaczy całek wielokrotnych, opierający na wielokrotnym obliczaniu całek z poprzednio obliczonej całki z funkcji jednej zmiennej, na przykład jeśli co to jest.
 • Definicja Izogonalny Co znaczy z gr. równokątny definicja.
 • Definicja Izometria Co znaczy odwzorowanie f: X Y, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi z metrykami adekwatnie ρ i ρ ´, nazywa się izometrią, gdy spełnia warunek ρ co znaczy.
 • Definicja Grafy Izomorficzne Co znaczy zobacz grafy izomorficzne słownik.
 • Definicja Grupy Izomorficzne Co znaczy nazywa się izomorficznymi, gdy istnieje takie różnowartościowe odwzorowanie f: G H, iż f(G) = H i f(c) = f(a) ∗f(b) dla takich a, b, c ∈ znaczenie.
 • Definicja Indeks Co znaczy zobacz parametr czym jest.
 • Definicja Iterata Co znaczy zobacz iteracja co to jest.
 • Definicja Pierścienia Ideał Co znaczy zobacz ideał definicja.
 • Definicja Iloraz Co znaczy rezultat dzielenia co znaczy.
 • Definicja Grupa Ilorazowa Co znaczy zobacz ekipa ilorazowa słownik.
 • Definicja Eliptyczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja znaczenie.
 • Definicja Pozaskończona Indukcja Co znaczy następujące twierdzenie o zbiorach dobrze uporządkowanych: Jeśli X jest zbiorem dobrze uporządkowanym poprzez relację czym jest.
 • Definicja Pochodnej Fizyczne Interpretacje Co znaczy niezależną t funkcji rzeczywistej f interpretujemy jako czas, a jej wartość f(t) - jako długość drogi przebytej poprzez poruszający się co to jest.
 • Definicja Interwał Co znaczy z z łaciny przedział definicja.
 • Definicja Inwariant Co znaczy z z łaciny niezmiennik, wyraz stosowane także przymiotnikowo (inwariantny - niezmienniczy co znaczy.
 • Definicja Hiperboliczna Inwersja Co znaczy zobacz inwersja słownik.
 • Definicja Inwersor Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mechanicznego kreślenia figur odpowiadających sobie poprzez inwersję znaczenie.
 • Definicja Ipsylon Co znaczy ypsilon) - dwudziesta litera alfabetu greckiego czym jest.
 • Definicja Irreducibilis Co znaczy z łaciny nieredukowalny albo nieprzywiedlny . Zobacz casus irreducibilis co to jest.
 • Definicja Nieciągłość Istotna Co znaczy zobacz funkcja nieciągła definicja.
 • Definicja Zmienna Istotna Co znaczy zobacz zmienna ważna co znaczy.
 • Definicja Nieparzysta Izometria Co znaczy zobacz izometria parzysta słownik.
 • Definicja Figury Izometryczne Co znaczy dwie figury, z których jedna jest obrazem drugiej poprzez izometrię. Zobacz również: figury przystające znaczenie.
 • Definicja Kanoniczny Izomorfizm Co znaczy zależący od wyboru jakichś obiektów odwzorowywanych struktur. Najczęściej definicja to odnosi się do struktur będących przestrzeniami czym jest.
 • Definicja Izopowierzchniowy Co znaczy o równych polach, zachowujący pole. Zobacz odwzorowanie izopowierzchniowe co to jest.
 • Definicja Kierunek Izotropowy Co znaczy zobacz kierunek izotropowy definicja.
 • Definicja Jednostkowy Ideał Co znaczy ideał jakiegoś pierścienia, pokrywający się z tym pierścieniem co znaczy.
 • Definicja Incydencja Co znaczy przynależność ; wspólna nazwa takich stosunku w trójwymiarowej przestrzeni jak: należenie punktu do prostej albo płaszczyzny, przechodzenie słownik.
 • Definicja Podgrupy Indeks Co znaczy ekipy G (z działaniem grupowym zapisywanym jak mnożenie bez użycia kropki) jej indeksem w ekipie G nazywa się liczba różnych warstw postaci znaczenie.
 • Definicja Wektorowej Funkcji Indykatrysa Co znaczy wszystkich wektorów zaczepionych w określonym punkcie, będących reprezentantami wartości danej funkcji wektorowej. Indykatrysą funkcji czym jest.
 • Definicja Minkowskiego Indykatrysa Co znaczy zobacz indykatrysa metryczna co to jest.
 • Definicja Inferior Co znaczy z łaciny mniejszy albo niższy . W matematyce stosowane w formie limes inferior albo infimum definicja.
 • Definicja Infimum Co znaczy inf) - z łaciny kres dolny zbioru i jego skrót co znaczy.
 • Definicja Iterowanie Iteracja Co znaczy odwzorowania albo innej operacji z sobą samą. Rezultat takiego złożenia, zastosowanego do funkcji f, nazywa się drugą iteratą funkcji f i słownik.
 • Definicja Granica Iterowana Co znaczy zobacz granica iterowana znaczenie.
 • Definicja Izoarealny Co znaczy z gr. równopowierzchniowy czym jest.
 • Definicja Wahadła Ruchu Izochroniczność Co znaczy opierające na stałości okresu wahań, a więc czasu, jaki upływa pomiędzy dwoma kolejnymi położeniami wahadła w tym samym, ekstremalnym jego co to jest.
 • Definicja Ikosaedr Co znaczy grecka nazwa dwudziestościanu. Najczęściej jednak terminem tym nazywa się dwudziestościan foremny, będący jedną z brył platońskich definicja.
 • Definicja Iloczyn Co znaczy Gdyż jednak w matematyce mnożeniami nazywa się sporo różnych działań, więc wyraz iloczyn także znaczy rezultaty wielu różnych działań, a co znaczy.
 • Definicja iloczyn Cauchy´ego szeregów Co znaczy iloczynem Cauchy´ ego szeregów liczbowych nazywa się szereg słownik.
 • Definicja Dróg Iloczyn Co znaczy iloczynem dróg f i g w przestrzeni topologicznej X nazywa się drogę h w tej przestrzeni ustaloną wzorem znaczenie.
 • Definicja Zdarzeń Iloczyn Co znaczy losowych A i B, traktowanych jako podzbiory przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), ich iloczynem nazywa się zjawisko A∩B czym jest.
 • Definicja Losowych Zmiennych Iloczyn Co znaczy losowych X i Y, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω, ich iloczynem jest zmienna losowa Z, ustalona w tej samej co to jest.
 • Definicja Geometrycznego Ciągu Iloraz Co znaczy ilorazem kolejnego wyrazu ciągu geometrycznego poprzez wcześniejszy słowo tego ciągu. Liczba ta jest wspólna dla każdych dwóch sąsiednich definicja.
 • Definicja Przestrzeń Ilorazowa Co znaczy zobacz przestrzeń ilorazowa co znaczy.
 • Definicja Struktura Ilorazowa Co znaczy zobacz struktura ilorazowa słownik.
 • Definicja Ilorazowanie Co znaczy tworzenie przestrzeni albo struktury ilorazowej z danej przestrzeni albo struktury znaczenie.
 • Definicja Informatyka Co znaczy naukowych, technicznych i praktycznych, zajmujących się badaniem i pomiarem informacji, sposobami jej kodowania, przesyłania, przetwarzania czym jest.
 • Definicja Iniekcja Co znaczy zbioru X w zestaw Y jest różnowartościowym odwzorowaniem, którego tematyka jest zbiorem X, a przeciwdziedzina zawiera się w Y co to jest.
 • Definicja Inkluzja Co znaczy dwuargumentowa stosunek pomiędzy zbiorami, zwana także zawieraniem się zbiorów i oznaczana symbolem ⊆ albo ⊇. Zobacz część zbioru definicja.
 • Definicja Właściwa Inkluzja Co znaczy silna) - inkluzja wykluczająca równość, oznaczana symbolem ⊂ albo ⊃. Zobacz część zbioru co znaczy.
 • Definicja Mieszany Iloczyn Co znaczy swobodnych u, v, w w zorientowanej, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to jest iloczyn skalarny jednego z nich poprzez iloczyn słownik.
 • Definicja Zbiorów Iloczyn Co znaczy działanie na zbiorach, opierające na utworzeniu ich części wspólnej znaczenie.
 • Definicja Indukcja Co znaczy logicznego, polegającego na formułowaniu ogólnej tezy opierając się na wielu szczegółowych obserwacji dotyczących tego samego zjawiska czym jest.
 • Definicja Macierzy Iloczyn Co znaczy rezultat mnożenia macierzy co to jest.
 • Definicja Całki Geometryczna Interpretacja Co znaczy zobacz całka Riemanna definicja.
 • Definicja interpretacja geometryczna liczby zespolonej Co znaczy zobacz diagram Arganda co znaczy.
 • Definicja Logiczny Iloczyn Co znaczy inna nazwa koniunkcji słownik.
 • Definicja Przekształcenie Izometryczne Co znaczy zobacz przekształcenie izometryczne znaczenie.
 • Definicja Funkcja Identycznościowa Co znaczy zobacz funkcja identycznościowa czym jest.
 • Definicja Przekształcenie Identycznościowe Co znaczy id) - zobacz funkcja identycznościowa co to jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja, Izometryczne Przekształcenie, Iloczyn Logiczny, Interpretacja Geometryczna Liczby Zespolonej co to znaczy.

Słownik Identycznościowe Przekształcenie, Identycznościowa Funkcja co to jest.