Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk.
krzywej łobaczewskiego co to jest

Definicje matematyka na L

 • Definicja Linia Co znaczy mający jednego, powszechnie przyjętego ustalenia, obejmujący sporo specjalnych rodzajów linii, dokładnie ustalonych. Aktualnie zarówno w.
 • Definicja Łamana Linia Co znaczy zobacz łamana.
 • Definicja Sił Linia Co znaczy linia pola wektorowego, gdy wektory będące jego wartościami są interpretowane jako siły.
 • Definicja Lagranżjan Co znaczy mechanice funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych punktów układu mechanicznego i czasu, zwana także funkcją Lagrange´a.
 • Definicja Zorna Kuratowskiego Lemat Co znaczy przestrzeń częściowo uporządkowana X, której każdy uporządkowany podzbiór A, nie mający elementu ostatniego, ma w przestrzeni Xelement xA.
 • Definicja Bernoulliego Lemniskata Co znaczy IV stopnia, będąca między innymi spodkową hiperboli równoosiowej względem jej środka i jedną z krzywych Cassiniego, o równaniu.
 • Definicja Grupy Translacja Lewa Co znaczy grupowe ekipy G jest oznaczane jak mnożenie, to jej lewą translacją o obiekt a ∈ G nazywa się jej przekształcenie G x a · x ∈ G, które.
 • Definicja Współrzędnych Układ Lewoskrętny Co znaczy układ współrzędnych Oxyz w przestrzeni trójwymiarowej, którego oś Oz ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu śruby prawej (zwykłej), gdy jej.
 • Definicja Przedziału Koniec Lewy Co znaczy lewym, a liczba b - prawym końcem każdego spośród przedziałów: (a,b), (a,b], [a,b) i [a,b]. Ponadto znak - ∞ nazywa się lewym końcem.
 • Definicja Algebraiczna Liczba Co znaczy albo zespolona, będąca pierwiastkiem jakiegoś wielomianu o współczynnikach całkowitych. Liczbami algebraicznymi są nie tylko wszystkie.
 • Definicja Doskonała Liczba Co znaczy będąca sumą wszystkich swoich różnych dzielników, mniejszych od niej samej. Początkowymi liczbami idealnymi są: 6, 28, 496 i dalsze. Nie.
 • Definicja Konstruowalna Liczba Co znaczy któregokolwiek ze zbiorów Q0, Q1, Q2,..., ustalonych następująco: Q0 jest zbiorem nieujemnych liczb wymiernych, a Qn = {z = x -; x,y ∈ Qn.
 • Definicja Nieparzysta Liczba Co znaczy liczba całkowita niepodzielna poprzez 2. Liczbami nieparzystmi są więc liczby: ±1, ±3, ±5.
 • Definicja Parzysta Liczba Co znaczy liczba całkowita podzielna poprzez 2. Liczbami parzystymi są więc liczby: 0, ±2, ±4, ±6.
 • Definicja Pi Liczba Co znaczy relacja długości dowolnego okręgu do długości jego średnicy. Dowodzi się, iż jest również stosunkiem pola dowolnego koła do pola.
 • Definicja Ułamkowa Liczba Co znaczy raczej w nauczaniu matematyki, znaczy najczęściej liczbę większą od 0 a mniejszą od 1, a niekiedy również liczbę przeciwną do takiej liczby.
 • Definicja Złota Liczba Co znaczy taka liczba z przedziału [0,1], która realizuje jego podział złoty. Regularnie liczbą złotą nazywa się także liczbę, będącą długością.
 • Definicja Całkowite Liczby Co znaczy naturalne: 1, 2, 3,..., liczby przeciwne do nich: - 1, - 2,... i 0. Zestaw wszystkich liczb całkowitych jest ekipą z dodawaniem jako.
 • Definicja Eulera Liczby Co znaczy występujące w następującym rozwinięciu Maclaurina: Początkowymi liczbami Eulera są: E0 = 1, E1 = 0, E2 = - 1, E3 = 0 i dalsze.
 • Definicja Kardynalne Liczby Co znaczy moce zbiorów, będące rozszerzeniem definicje ilości przedmiotów zbioru ze zbiorów zakończonych na dowolne zbiory, również nieskończone.
 • Definicja A Mersenne Liczby Co znaczy postaci 2p - 1, gdzie p jest liczbą pierwszą. Pośród liczb Mersenne´a są zarówno liczby pierwsze (na przykład pierwsze cztery), jak i.
 • Definicja Adyczne P Liczby Co znaczy liczby pierwszej p to są wyrażenia postaci Ap = a0pk + a1pk + 1 + a2pk + 2 +..., gdzie k jest określoną liczbą całkowitą, zaś ai dla i = 0.
 • Definicja Pierwsze Liczby Co znaczy > 1, których jedynymi dzielnikami są 1 i p, a więc które nie są podzielne poprzez żadną liczbę naturalną poza 1 i p. Każda liczba naturalna.
 • Definicja Dokładności Podwójnej Liczby Co znaczy znaków występujących w zapisie dziesiętnym liczb daleko po przecinku i zaokrąglanie ich prowadzi do pewnych niedokładności obliczeń, tym.
 • Definicja Przestępne Liczby Co znaczy albo zespolone nie będące pierwiastkami wielomianu o współczynnikach całkowitych, a więc liczby nie będące liczbami algebraicznymi.
 • Definicja Rzeczywiste Liczby Co znaczy zestaw R jest określony aksjomatyką liczb rzeczywistych lub, jako rozszerzenie zbioru Q liczb wymiernych, jedną z definicji: Cantora albo.
 • Definicja Matematyczna Logika Co znaczy matematyki, wyodrębniony w drugiej połowie XIX w. z logiki, obejmujący problematykę nadającą się do badania sposobami matematycznymi.
 • Definicja Wymierne Liczby Co znaczy przedstawić w formie, gdzie p jest liczbą całkowitą a q - naturalną, albo w formie okresowego rozwinięcia dziesiętnego (rozwinięcie.
 • Definicja Względne Liczby Co znaczy raczej zbiory (zakresy) liczbowe, do których wspólnie z jakąś liczbą należy liczba przeciwna do niej, niż jakiś rodzaj liczb. Jest on.
 • Definicja Zespolone Liczby Co znaczy parami (a,b) liczb rzeczywistych, zapisywanymi przeważnie w formie a + bi zamiast (a,b). Liczby rzeczywiste a i b nazywają się adekwatnie.
 • Definicja Sprzężone Zespolone Liczby Co znaczy zespolonych i, mających równe części rzeczywiste i przeciwne części urojone nazywa się liczbami zespolonymi sprzężonymi, a.
 • Definicja Liczenie Co znaczy termin z języka potocznego, oznaczający czynność ustalania ilości przedmiotów zbioru skończonego.
 • Definicja Ułamka Licznik Co znaczy występująca w zapisie ułamka nad jego kreską ułamkową, określająca ile części, na które została podzielona jedność, obejmuje dany ułamek.
 • Definicja Lineał Co znaczy latynizm dawniej stosowany w j. polskim zamiast słowa „liniał”.
 • Definicja Linearyzacja Co znaczy zjawisk nieliniowych przybliżającymi je zjawiskami liniowymi. Jednym z najistotniejszych przykładów linearyzacji (lokalnej) jest.
 • Definicja Śrubowa Linia Co znaczy będąca torem ruchu wypadkowego, złożonego z ruchu punktu po okręgu ze stałą prędkością liniową i ruchu jednostajnego w kierunku.
 • Definicja Zawęźlona Linia Co znaczy zamknięta tak położona w przestrzeni, iż nie można jej w sposób ciągły, bez rozerwania jej i sklejenia, przekształcić na okrąg.
 • Definicja Sinusowy Liniał Co znaczy urządzenie techniczne wykorzystywane do nastawiania albo odtwarzania z sporą dokładnością kąta przez dobór wartości jego sinusa, a więc.
 • Definicja Wektorów Niezależność Liniowa Co znaczy un przestrzeni liniowej V nad ciałem skalarów K nazywa się liniowo niezależnym gdy stąd, iż zachodzi równość λ1u1 +... + λnun = θ, gdzie.
 • Definicja Wektorów Zależność Liniowa Co znaczy un nazywa się liniowo zależnym, gdy nie jest liniowo niezależny, a więc gdy istnieje taki układ skalarów λ 1,..., λ n, iż aczkolwiek.
 • Definicja Kartezjusza Liść Co znaczy III stopnia o równaniu algebraicznym x3 + y3 - 3axy = 0 i równaniach parametrycznych dla t ∈ (- ∞, ∞) i t ≠ -1. Ma oś symetrii, którą przy.
 • Definicja Oznaczenia Literowe Co znaczy stosowane w matematyce w celu wypowiadania stwierdzeń i prowadzenia rozumowań odnoszących się nie do konkretnego obiektu (na przykład.
 • Definicja Log Logarytm Co znaczy dodatniej liczby x przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywa się taką liczbę y = logax, iż ay = x. Gdyż przy ustalonej podstawie.
 • Definicja Logarytmowanie Co znaczy opierających na obliczeniu logarytmu jakiegoś wyrażenia, na przykład by obliczyć logarytm objętości V stożka o promieniu podstawy r i kącie.
 • Definicja Własność Lokalna Co znaczy krzywej, powierzchni albo innego obiektu tego typu, zależna tylko od jego postaci w pewnym otoczeniu ustalonego punktu tego obiektu, a nie.
 • Definicja Współrzędnych Układ Lokalny Co znaczy topologicznej X jest odwzorowaniem homeomorficznym pewnego otoczenia U ustalonego punktu tej rozmaitości w przestrzeń Rn dla odpowiedniego.
 • Definicja Łamana Co znaczy liczbom naturalnym 1, 2,..., m zostały przyporządkowane takie punkty A1, A2,..., Am, iż odcinki A1A2, A2A3,...,Am - 1Am są niezerowe i.
 • Definicja Łańcuch Co znaczy Sm} jest zbiorem wszystkich n-wymiarowych sympleksów ukierunkowanych kompleksu K, to nieparzysta funkcja C o wartościach całkowitych.
 • Definicja Działania Łączność Co znaczy wewnętrznego w jakimś zbiorze, oznaczonego poprzez •, wyrażająca się wzorem (a • b) • c = a • (b • c). Z tej równości wynika, iż.
 • Definicja Łuk Co znaczy przestrzeni topologicznej homeomorficzny z przedziałem domkniętym [a,b] w przestrzeni R liczb rzeczywistych, nazywany również łukiem.
 • Definicja Spójność Łukowa Co znaczy przestrzeni topologicznych polegająca na tym, iż każde dwa punkty tego zbioru można połączyć łukiem (domkniętym) zawartym w tym zbiorze.
 • Definicja Płaska Łamana Co znaczy łamana zawierająca się w jednej płaszczyźnie.
 • Definicja Linea Co znaczy z łaciny linia.
 • Definicja Skośna Łamana Co znaczy łamana nie zawierająca się w jednej płaszczyźnie.
 • Definicja Nepera Liczba Co znaczy zobacz e.
 • Definicja Granica Lewostronna Co znaczy zobacz granica lewostronna.
 • Definicja Zamknięta Linia Co znaczy zobacz krzywa zamknięta.
 • Definicja Prosty Łuk Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego.
 • Definicja Zwyczajna Łamana Co znaczy zobacz łamana.
 • Definicja Matematyczna Lingwistyka Co znaczy zobacz językoznawstwo matematyczne.
 • Definicja Ludolfina Co znaczy pochodząca od imienia Ludolfa van Ceulena, matematyka holenderskiego, który w 1610 r. obliczył jej przybliżoną wartość z dokładnością do.
 • Definicja Gaussa Lemat Co znaczy dla pewnej liczby zespolonej z0 jest w(z0) ≠ 0, gdzie w jest wielomianem o współczynnikach zespolonych stopnia przynajmniej pierwszego, to.
 • Definicja Formalna Logika Co znaczy zobacz logika matematyczna.
 • Definicja Okręgu Ogniskowa Linia Co znaczy inna nazwa epicykloidy o parametrach κ = 2, λ = 1, wiążąca się z jej własnościami optycznymi.
 • Definicja Lambda Co znaczy jedenasta litera alfabetu greckiego.
 • Definicja Uporządkowanie Leksykograficzne Co znaczy dotyczy ciągów przedmiotów przestrzeni uporządkowanej (X.
 • Definicja Lemat Co znaczy twierdzenie pomocnicze, wykorzystywane do zastosowania w dowodzie innego twierdzenia.
 • Definicja Sąsiedztwo Lewostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci (a - δ,a), gdzie δ.
 • Definicja Zera Dzielnik Lewostronny Co znaczy takie różne od zera przedmioty a i b jakiegoś pierścienia S, iż ab = 0, to a nazywa się lewostronnym a b - prawostronnym dzielnikiem zera w.
 • Definicja Mieszana Liczba Co znaczy liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego.
 • Definicja Zero Liczba Co znaczy będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb, a więc taką liczbą, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej, i liczbą kardynalną.
 • Definicja Naturalne Liczby Co znaczy znane od powyżej 5 tysiącleci, stosowane do określania ilości, do numerowania, a więc określania kolejności i do obliczeń (na przykład.
 • Definicja Porządkowe Liczby Co znaczy zbiorów dobrze uporządkowanych, a więc klasy takichż zbiorów jednakowo uporządkowanych. Nazwano je liczbami porządkowymi, gdyż od zarania.
 • Definicja Złożone Liczby Co znaczy liczby naturalne n > 1 nie będące liczbami pierwszymi, a więc mające dzielnik różny od 1 i od n.
 • Definicja Liczebność Co znaczy potocznego oznaczający liczba przedmiotów zbioru skończonego, na przykład pomniejszenie liczebności klas szkolnych może oznaczać.
 • Definicja Limes Co znaczy lim) - z łaciny „granica”.
 • Definicja Ciągła Linia Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału poprzez funkcję ciągłą i różnowartościową w pewnym otoczeniu każdego punktu jej.
 • Definicja Krzywiznowa Linia Co znaczy linia położona na powierzchni i mająca w każdym swym punkcie styczną o kierunku kluczowym powierzchni w tym punkcie.
 • Definicja Przestrzenna Linia Co znaczy linia w przestrzeni trójwymiarowej, nie zawierająca się w żadnej płaszczyźnie. Takie linie nazywają się również skośnymi.
 • Definicja Strykcji Zwężenia Linia Co znaczy położonych na nierozwijalnej powierzchni prostokreślnej S niech A i A´ będą ich punktami przecięcia się z ich wspólną prostopadłą. Zestaw.
 • Definicja Tradycyjna Logika Co znaczy pozostająca nadal w dziedzinie logiki, uprawianej w ramach filozofii, obejmująca między innymi: opis i badanie rodzajów rozumowań i.
 • Definicja Loksodroma Co znaczy na powierzchni kuli ziemskiej, po której pojazd porusza się ze stałym kursem, a więc przecinająca południki pod stałym kątem. W geometrii.
 • Definicja Prostowalny Łuk Co znaczy każda część będąca łukiem domkniętym ma skończoną długość (długość krzywej), na przykład parabola i sinusoida są łukami (albo krzywymi.
 • Definicja Skierowany Łuk Co znaczy gdzie Δ jest przedziałem a f - odwzorowaniem homeomorficznym, to odwzorowanie f ustala na łuku C porządek ≺ następująco: f(x) ≺ f(y), gdy.
 • Definicja E Liczba Co znaczy zobacz e.
 • Definicja Gładka Linia Co znaczy zobacz krzywa gładka.
 • Definicja Krzywa Linia Co znaczy linia nie będąca prostą, półprostą, odcinkiem ani łamaną.
 • Definicja Płaska Linia Co znaczy linia zawierająca się w jednej płaszczyźnie.
 • Definicja Liczba Co znaczy termin ogólny, oznaczający liczby różnych rodzajów, nie mający ustalenia w matematyce.
 • Definicja Limsup Superior Limes Co znaczy z łaciny górna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej.
 • Definicja Lin Co znaczy znak oznaczający podprzestrzeń liniową rozpiętą na wektorach wymienionych po nim.
 • Definicja Linearny Co znaczy z z łaciny „liniowy”.
 • Definicja Liniał Co znaczy przyrząd wykorzystywany do rysowania odcinków linii prostych, a więc linijka niekoniecznie zaopatrzona w podziałkę.
 • Definicja Liminf Inferior Limes Co znaczy z łaciny dolna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej.
 • Definicja Łańcuchowa Linia Co znaczy krzywa łańcuchowa.
 • Definicja Domknięty Łuk Co znaczy zobacz łuk.
 • Definicja Otwarty Łuk Co znaczy zobacz łuk.
 • Definicja Parametryczne Linie Co znaczy na powierzchni z zadaną parametryzacją to są linie, wzdłuż których wymienia się jeden wyznacznik, a drugi jest stały.
 • Definicja Linijka Co znaczy stosowany przyrząd o podwójnej funkcji: 1. liniał - do kreślenia odcinków linii prostych; 2. przyrząd mierniczy - do mierzenia długości.
 • Definicja Utwory Liniowe Co znaczy algebraicznych I stopnia, obejmująca łatwe na płaszczyźnie, łatwe i płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej, a w przestrzeni n-wymiarowej.
 • Definicja Ln Naturalny Logarytm Co znaczy fundamentem jest liczba e, jest oznaczany symbolem ln zamiast loge. Związki pomiędzy logarytmem naturalnym a logarytmem przy podstawie a.
 • Definicja Podziałka Logarytmiczna Co znaczy zobacz skala funkcyjna.
 • Definicja Średnia Logarytmiczna Co znaczy dwóch liczb a i b jest liczbą.
 • Definicja Suwak Logarytmiczny Co znaczy zobacz suwak logarytmiczny.
 • Definicja Logika Co znaczy od starożytności zaliczana do filozofii, zajmująca się zasadami poprawnego myślenia i dochodzenia do prawdy. Począwszy od drugiej połowy.
 • Definicja Luka Co znaczy Dedekinda, którego pierwszy zestaw nie ma elementu największego, a drugi - najmniejszego. Takim przekrojem jest na przykład para (Q1, Q2.
 • Definicja Podpierwiastkowa Liczba Co znaczy w symbolu zawierającym symbol pierwiastka to jest liczba występująca pod tym znakiem.
 • Definicja Ujemna Liczba Co znaczy liczba rzeczywista mniejsza od 0.
 • Definicja Zbiór Liczbowy Co znaczy zestaw, którego elementami są liczby.
 • Definicja Bernoulliego Liczby Co znaczy występujące w szeregu po prawej stronie równości Wszystkie liczby Bernoulliego są wymierne, nie mniej jednak B2n + 1 = 0 dla n ≥ 1.
 • Definicja Bettiego Liczby Co znaczy wskaźniki wielościanu, będące niezmiennikami względem jego przekształceń homeomorficznych i powiązane z ilością składowych jego dopełnienia.
 • Definicja Bliźniacze Liczby Co znaczy pary następnych liczb nieparzystych, będących liczbami pierwszymi, na przykład (5,7), (11,13), (17,19) itd.
 • Definicja Fibonacciego Liczby Co znaczy ciąg (cn) liczb naturalnych, określony następująco: c1 = c2 = 1 i cn = cn - 2 + cn - 1 dla n > 2.
 • Definicja Induktywne Liczby Co znaczy dawniej stosowana w logice nazwa liczb kardynalnych zbiorów zakończonych, a więc liczb naturalnych.
 • Definicja Pitagorejskie Liczby Co znaczy liczb naturalnych, spełniające równość a2 + b2 = c2 związaną z twierdzeniem Pitagorasa. Ogólna postać liczb (trójek) pitagorejskich jest.
 • Definicja Przeciwne Liczby Co znaczy pary liczb rzeczywistych albo zespolonych postaci a i - a. Każda z tych liczb może być dodatnia i każda może być ujemna.
 • Definicja Trójkątne Liczby Co znaczy postaci wyrażające liczba jednakowych krążków potrzebnych do zbudowania trójkąta równobocznego o boku złożonym z k krążków i występujące.
 • Definicja Urojone Liczby Co znaczy których część rzeczywista jest równa 0, a część urojona różna od 0. Na diagramie Arganda są położone na osi urojonej poza jej punktem.
 • Definicja Pierwsze Względnie Liczby Co znaczy których największym (a zarazem jedynym dodatnim) wspólnym dzielnikiem jest liczba 1, na przykład liczby 2 i - 9 są względnie pierwsze, a.
 • Definicja Zaprzyjaźnione Liczby Co znaczy liczb naturalnych, iż suma dodatnich i mniejszych od m dzielników tej liczby jest równa n, a suma dodatnich i mniejszych od n dzielników.
 • Definicja Asymptotyczna Linia Co znaczy powierzchni i mająca w każdym swym punkcie krzywiznę normalną równą 0. Gdyż linia asymptotyczna złożona jest wyłącznie z punktów.
 • Definicja Ekwipotencjalna Linia Co znaczy zestaw wszystkich punktów dziedziny potencjalnego pola wektorowego, gdzie potencjał tego pola ma tę samą wartość.
 • Definicja Geodezyjna Linia Co znaczy zobacz geodetyka.
 • Definicja Wektorowego Pola Linia Co znaczy linia zawarta w zakresie danego pola wektorowego i w każdym swoim punkcie styczna do wektora będącego wartością tego pola w tym punkcie.
 • Definicja Prosta Linia Co znaczy prosta) - definicja pierwotne i określone aksjomatyką geometrii euklidesowej.
 • Definicja Skośna Linia Co znaczy zobacz linia przestrzenna.
 • Definicja Laplasjan Co znaczy operatora Laplace´a, oznaczanego symbolem Δ = ∑∂2ii i przyporządkowującego każdej podwójnie różniczkowalnej funkcji rzeczywistej f o n ≥ 2.
 • Definicja lemniskata n-tego stopnia Co znaczy punktów płaszczyzny, których iloczyn odległości od n określonych jej punktów jest stały. Lemniskatami I stopnia są więc okręgi, a.
 • Definicja Zob Ciągłość Lewostronna Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła.
 • Definicja Otoczenie Lewostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci (a - δ,a], gdzie δ.
 • Definicja Skupienia Punkt Lewostronny Co znaczy a, traktowana jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, nazywa się lewostronnym (prawostronnym) punktem.
 • Definicja Między Leżenie Co znaczy stosunek pomiędzy punktami przestrzeni euklidesowej, będąca definicją pierwotnym w aksjomatyce geometrii euklidesowej i poprzez tę.
 • Definicja Grafu Chromatyczna Liczba Co znaczy kolorów, wystarczająca do takiego pokolorowania nimi wszystkich wierzchołków grafu, aby żadna jego krawędź nie łączyła wierzchołków tego.
 • Definicja Dodatnia Liczba Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0.
 • Definicja Fermata Liczba Co znaczy każda z liczb postaci 22n + 1, gdzie n jest liczbą naturalną.
 • Definicja Losowe Liczby Co znaczy liczb, umieszczone w szczególnych tablicach liczb losowych, wykorzystywane do sporządzania prób losowych z różnych populacji. Aktualnie.
 • Definicja Niedodatnie Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≤ 0.
 • Definicja Nieujemne Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≥ 0.
 • Definicja Niewymierne Liczby Co znaczy nie będące liczbami wymiernymi, a więc nie dające się przedstawić w formie, gdzie k jest liczbą całkowitą a n - liczbą naturalną, ani w.
 • Definicja Okręgu Łuk Co znaczy część okręgu będąca łukiem domkniętym albo otwartym.
 • Definicja Kwadrat Wypełniająca Linia Co znaczy zobacz krzywa Peana.
 • Definicja Pętlami Z Łamana Co znaczy łamana nie będąca łamaną zwyczajną ani zamkniętą, ani niezamkniętą. Taka łamana niekiedy nazywa się wiązaną.
 • Definicja Płaski Łuk Co znaczy łuk zawierający się w jednej płaszczyźnie.
 • Definicja łamana wpisana w łuk Co znaczy łamana, której końce są końcami tego łuku, a następne jej wierzchołki są kolejnymi punktami tego łuku w jego zwrocie od A1 do Am.
 • Definicja Zamknięta Zwyczajna Łamana Co znaczy zobacz łamana.
 • Definicja Zerowy Łańcuch Co znaczy zobacz łańcuch.
 • Definicja Logistyka Co znaczy początkowo stosowana nazwa logiki matematycznej.
 • Definicja Ekstremum Lokalne Co znaczy zobacz ekstremum lokalne.
 • Definicja Przekształceń Grupa Lorentza Co znaczy zobacz ekipa Lorentza.
 • Definicja Odbicie Lustrzane Co znaczy zobacz odbicie zwierciadlane.
 • Definicja Dwuwartościowa Logika Co znaczy gdzie zdania (sądy) mają tylko dwie wartości logiczne: prawdę i fałsz, a więc mogą być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe. Nazwa ta służy.
 • Definicja Rektyfikowalny Łuk Co znaczy inna nazwa łuku prostowalnego.
 • Definicja Wypukły Łuk Co znaczy łuk płaski zawierający się w brzegu płaskiej figury wypukłej.
 • Definicja Zorientowany Łuk Co znaczy inna nazwa łuku skierowanego.
 • Definicja Zwykły Łuk Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego.
 • Definicja Geometria Łobaczewskiego Co znaczy zobacz geometria Łobaczewskiego.
 • Definicja Krzywej Łuk Co znaczy będąca łukiem, na przykład każda część sinusoidy, łącząca jej sąsiednie punkty przecięcia się z osią odciętych, jest łukiem domkniętym tej.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk Rektyfikowalny, Logika Dwuwartościowa, Lustrzane Odbicie, Lorentza Grupa co to znaczy.

Słownik Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk co to jest.