Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk.
krzywej łobaczewskiego co to jest

Definicje matematyka na L

 • Definicja Linia Co znaczy termin ogólny nie mający jednego, powszechnie przyjętego ustalenia, obejmujący sporo specjalnych rodzajów linii, dokładnie ustalonych
 • Definicja Łamana Linia Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja Sił Linia Co znaczy linia pola wektorowego, gdy wektory będące jego wartościami są interpretowane jako siły
 • Definicja Lagranżjan Co znaczy stosowana w mechanice funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych punktów układu mechanicznego i czasu, zwana także funkcją
 • Definicja Zorna Kuratowskiego Lemat Co znaczy orzeka, iż każda przestrzeń częściowo uporządkowana X, której każdy uporządkowany podzbiór A, nie mający elementu ostatniego, ma w
 • Definicja Bernoulliego Lemniskata Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca między innymi spodkową hiperboli równoosiowej względem jej środka i jedną z krzywych Cassiniego, o
 • Definicja Grupy Translacja Lewa Co znaczy jeśli działanie grupowe ekipy G jest oznaczane jak mnożenie, to jej lewą translacją o obiekt a ∈ G nazywa się jej przekształcenie G x a · x
 • Definicja Współrzędnych Układ Lewoskrętny Co znaczy taki kartezjański układ współrzędnych Oxyz w przestrzeni trójwymiarowej, którego oś Oz ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu śruby prawej
 • Definicja Przedziału Koniec Lewy Co znaczy liczba a nazywa się lewym, a liczba b - prawym końcem każdego spośród przedziałów: (a,b), (a,b], [a,b) i [a,b]. Ponadto znak - ∞ nazywa się
 • Definicja Algebraiczna Liczba Co znaczy liczba rzeczywista albo zespolona, będąca pierwiastkiem jakiegoś wielomianu o współczynnikach całkowitych. Liczbami algebraicznymi są nie
 • Definicja Doskonała Liczba Co znaczy liczba naturalna, będąca sumą wszystkich swoich różnych dzielników, mniejszych od niej samej. Początkowymi liczbami idealnymi są: 6, 28
 • Definicja Konstruowalna Liczba Co znaczy liczba któregokolwiek ze zbiorów Q0, Q1, Q2,..., ustalonych następująco: Q0 jest zbiorem nieujemnych liczb wymiernych, a Qn = {z = x -; x,y
 • Definicja Nieparzysta Liczba Co znaczy liczba całkowita niepodzielna poprzez 2. Liczbami nieparzystmi są więc liczby: ±1, ±3, ±5
 • Definicja Parzysta Liczba Co znaczy liczba całkowita podzielna poprzez 2. Liczbami parzystymi są więc liczby: 0, ±2, ±4, ±6
 • Definicja Pi Liczba Co znaczy liczba π (ludolfina) - relacja długości dowolnego okręgu do długości jego średnicy. Dowodzi się, iż jest również stosunkiem pola dowolnego
 • Definicja Ułamkowa Liczba Co znaczy termin stosowany raczej w nauczaniu matematyki, znaczy najczęściej liczbę większą od 0 a mniejszą od 1, a niekiedy również liczbę przeciwną
 • Definicja Złota Liczba Co znaczy liczba; to jest taka liczba z przedziału [0,1], która realizuje jego podział złoty. Regularnie liczbą złotą nazywa się także liczbę, będącą
 • Definicja Całkowite Liczby Co znaczy wszystkie liczby naturalne: 1, 2, 3,..., liczby przeciwne do nich: - 1, - 2,... i 0. Zestaw wszystkich liczb całkowitych jest ekipą z
 • Definicja Eulera Liczby Co znaczy liczby całkowite En, występujące w następującym rozwinięciu Maclaurina: Początkowymi liczbami Eulera są: E0 = 1, E1 = 0, E2 = - 1, E3 = 0 i
 • Definicja Kardynalne Liczby Co znaczy symbole oznaczające moce zbiorów, będące rozszerzeniem definicje ilości przedmiotów zbioru ze zbiorów zakończonych na dowolne zbiory
 • Definicja A Mersenne Liczby Co znaczy liczby naturalne postaci 2p - 1, gdzie p jest liczbą pierwszą. Pośród liczb Mersenne´a są zarówno liczby pierwsze (na przykład pierwsze
 • Definicja Adyczne P Liczby Co znaczy dla ustalonej liczby pierwszej p to są wyrażenia postaci Ap = a0pk + a1pk + 1 + a2pk + 2 +..., gdzie k jest określoną liczbą całkowitą, zaś
 • Definicja Pierwsze Liczby Co znaczy liczby naturalne p > 1, których jedynymi dzielnikami są 1 i p, a więc które nie są podzielne poprzez żadną liczbę naturalną poza 1 i p
 • Definicja Dokładności Podwójnej Liczby Co znaczy gdyż opuszczanie znaków występujących w zapisie dziesiętnym liczb daleko po przecinku i zaokrąglanie ich prowadzi do pewnych niedokładności
 • Definicja Przestępne Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste albo zespolone nie będące pierwiastkami wielomianu o współczynnikach całkowitych, a więc liczby nie będące liczbami
 • Definicja Rzeczywiste Liczby Co znaczy liczby, których zestaw R jest określony aksjomatyką liczb rzeczywistych lub, jako rozszerzenie zbioru Q liczb wymiernych, jedną z definicji
 • Definicja Matematyczna Logika Co znaczy aktualnie dział matematyki, wyodrębniony w drugiej połowie XIX w. z logiki, obejmujący problematykę nadającą się do badania sposobami
 • Definicja Wymierne Liczby Co znaczy liczby dające się przedstawić w formie, gdzie p jest liczbą całkowitą a q - naturalną, albo w formie okresowego rozwinięcia dziesiętnego
 • Definicja Względne Liczby Co znaczy termin oznaczający raczej zbiory (zakresy) liczbowe, do których wspólnie z jakąś liczbą należy liczba przeciwna do niej, niż jakiś rodzaj
 • Definicja Zespolone Liczby Co znaczy oficjalnie są parami (a,b) liczb rzeczywistych, zapisywanymi przeważnie w formie a + bi zamiast (a,b). Liczby rzeczywiste a i b nazywają
 • Definicja Sprzężone Zespolone Liczby Co znaczy parę liczb zespolonych i, mających równe części rzeczywiste i przeciwne części urojone nazywa się liczbami zespolonymi sprzężonymi, a
 • Definicja Liczenie Co znaczy termin z języka potocznego, oznaczający czynność ustalania ilości przedmiotów zbioru skończonego
 • Definicja Ułamka Licznik Co znaczy liczba całkowita występująca w zapisie ułamka nad jego kreską ułamkową, określająca ile części, na które została podzielona jedność
 • Definicja Lineał Co znaczy latynizm dawniej stosowany w j. polskim zamiast słowa „liniał”
 • Definicja Linearyzacja Co znaczy zastępowanie zjawisk nieliniowych przybliżającymi je zjawiskami liniowymi. Jednym z najistotniejszych przykładów linearyzacji (lokalnej
 • Definicja Śrubowa Linia Co znaczy linia przestrzenna będąca torem ruchu wypadkowego, złożonego z ruchu punktu po okręgu ze stałą prędkością liniową i ruchu jednostajnego w
 • Definicja Zawęźlona Linia Co znaczy przestrzenna krzywa zamknięta tak położona w przestrzeni, iż nie można jej w sposób ciągły, bez rozerwania jej i sklejenia, przekształcić
 • Definicja Sinusowy Liniał Co znaczy sinuśnica) - urządzenie techniczne wykorzystywane do nastawiania albo odtwarzania z sporą dokładnością kąta przez dobór wartości jego
 • Definicja Wektorów Niezależność Liniowa Co znaczy układ wektorów u1,...,un przestrzeni liniowej V nad ciałem skalarów K nazywa się liniowo niezależnym gdy stąd, iż zachodzi równość λ1u1
 • Definicja Wektorów Zależność Liniowa Co znaczy układ wektorów u1,...,un nazywa się liniowo zależnym, gdy nie jest liniowo niezależny, a więc gdy istnieje taki układ skalarów λ 1,..., λ n
 • Definicja Kartezjusza Liść Co znaczy krzywa algebraiczna III stopnia o równaniu algebraicznym x3 + y3 - 3axy = 0 i równaniach parametrycznych dla t ∈ (- ∞, ∞) i t ≠ -1. Ma oś
 • Definicja Oznaczenia Literowe Co znaczy są powszechnie stosowane w matematyce w celu wypowiadania stwierdzeń i prowadzenia rozumowań odnoszących się nie do konkretnego obiektu (na
 • Definicja Log Logarytm Co znaczy logarytmem z dodatniej liczby x przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywa się taką liczbę y = logax, iż ay = x. Gdyż przy ustalonej
 • Definicja Logarytmowanie Co znaczy zespół czynności opierających na obliczeniu logarytmu jakiegoś wyrażenia, na przykład by obliczyć logarytm objętości V stożka o promieniu
 • Definicja Własność Lokalna Co znaczy własność funkcji, krzywej, powierzchni albo innego obiektu tego typu, zależna tylko od jego postaci w pewnym otoczeniu ustalonego punktu
 • Definicja Współrzędnych Układ Lokalny Co znaczy na rozmaitości topologicznej X jest odwzorowaniem homeomorficznym pewnego otoczenia U ustalonego punktu tej rozmaitości w przestrzeń Rn dla
 • Definicja Łamana Co znaczy jeśli następnym liczbom naturalnym 1, 2,..., m zostały przyporządkowane takie punkty A1, A2,..., Am, iż odcinki A1A2, A2A3,...,Am - 1Am są
 • Definicja Łańcuch Co znaczy jeżeli {S1,S2,...,Sm} jest zbiorem wszystkich n-wymiarowych sympleksów ukierunkowanych kompleksu K, to nieparzysta funkcja C o wartościach
 • Definicja Działania Łączność Co znaczy własność działania wewnętrznego w jakimś zbiorze, oznaczonego poprzez •, wyrażająca się wzorem (a • b) • c = a • (b • c). Z tej równości
 • Definicja Łuk Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej homeomorficzny z przedziałem domkniętym [a,b] w przestrzeni R liczb rzeczywistych, nazywany również
 • Definicja Spójność Łukowa Co znaczy własność podzbiorów przestrzeni topologicznych polegająca na tym, iż każde dwa punkty tego zbioru można połączyć łukiem (domkniętym
 • Definicja Płaska Łamana Co znaczy łamana zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja Linea Co znaczy z łaciny linia
 • Definicja Skośna Łamana Co znaczy łamana nie zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja Nepera Liczba Co znaczy zobacz e
 • Definicja Granica Lewostronna Co znaczy zobacz granica lewostronna
 • Definicja Zamknięta Linia Co znaczy zobacz krzywa zamknięta
 • Definicja Prosty Łuk Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego
 • Definicja Zwyczajna Łamana Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja Matematyczna Lingwistyka Co znaczy zobacz językoznawstwo matematyczne
 • Definicja Ludolfina Co znaczy inna nazwa liczby π, pochodząca od imienia Ludolfa van Ceulena, matematyka holenderskiego, który w 1610 r. obliczył jej przybliżoną wartość
 • Definicja Gaussa Lemat Co znaczy orzeka, iż jeżeli dla pewnej liczby zespolonej z0 jest w(z0) ≠ 0, gdzie w jest wielomianem o współczynnikach zespolonych stopnia
 • Definicja Formalna Logika Co znaczy zobacz logika matematyczna
 • Definicja Okręgu Ogniskowa Linia Co znaczy inna nazwa epicykloidy o parametrach κ = 2, λ = 1, wiążąca się z jej własnościami optycznymi
 • Definicja Lambda Co znaczy jedenasta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Uporządkowanie Leksykograficzne Co znaczy dotyczy ciągów przedmiotów przestrzeni uporządkowanej (X
 • Definicja Lemat Co znaczy twierdzenie pomocnicze, wykorzystywane do zastosowania w dowodzie innego twierdzenia
 • Definicja Sąsiedztwo Lewostronne Co znaczy liczby rzeczywistej a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci
 • Definicja Zera Dzielnik Lewostronny Co znaczy jeśli istnieją takie różne od zera przedmioty a i b jakiegoś pierścienia S, iż ab = 0, to a nazywa się lewostronnym a b - prawostronnym
 • Definicja Mieszana Liczba Co znaczy sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego
 • Definicja Zero Liczba Co znaczy liczba całkowita będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb, a więc taką liczbą, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej, i
 • Definicja Naturalne Liczby Co znaczy liczby 1, 2, 3,..., znane od powyżej 5 tysiącleci, stosowane do określania ilości, do numerowania, a więc określania kolejności i do
 • Definicja Porządkowe Liczby Co znaczy rodzaje porządkowe zbiorów dobrze uporządkowanych, a więc klasy takichż zbiorów jednakowo uporządkowanych. Nazwano je liczbami porządkowymi
 • Definicja Złożone Liczby Co znaczy liczby naturalne n > 1 nie będące liczbami pierwszymi, a więc mające dzielnik różny od 1 i od n
 • Definicja Liczebność Co znaczy termin z języka potocznego oznaczający liczba przedmiotów zbioru skończonego, na przykład pomniejszenie liczebności klas szkolnych może
 • Definicja Limes Co znaczy lim) - z łaciny „granica”
 • Definicja Ciągła Linia Co znaczy zestaw punktów płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału poprzez funkcję ciągłą i różnowartościową w pewnym otoczeniu każdego
 • Definicja Krzywiznowa Linia Co znaczy linia położona na powierzchni i mająca w każdym swym punkcie styczną o kierunku kluczowym powierzchni w tym punkcie
 • Definicja Przestrzenna Linia Co znaczy linia w przestrzeni trójwymiarowej, nie zawierająca się w żadnej płaszczyźnie. Takie linie nazywają się również skośnymi
 • Definicja Strykcji Zwężenia Linia Co znaczy dla prostych P i P´, położonych na nierozwijalnej powierzchni prostokreślnej S niech A i A´ będą ich punktami przecięcia się z ich wspólną
 • Definicja Tradycyjna Logika Co znaczy problematyka pozostająca nadal w dziedzinie logiki, uprawianej w ramach filozofii, obejmująca między innymi: opis i badanie rodzajów
 • Definicja Loksodroma Co znaczy w nawigacji: linia na powierzchni kuli ziemskiej, po której pojazd porusza się ze stałym kursem, a więc przecinająca południki pod stałym
 • Definicja Prostowalny Łuk Co znaczy taki łuk, którego każda część będąca łukiem domkniętym ma skończoną długość (długość krzywej), na przykład parabola i sinusoida są łukami
 • Definicja Skierowany Łuk Co znaczy jeśli łuk C = f (Δ), gdzie Δ jest przedziałem a f - odwzorowaniem homeomorficznym, to odwzorowanie f ustala na łuku C porządek ≺
 • Definicja E Liczba Co znaczy zobacz e
 • Definicja Gładka Linia Co znaczy zobacz krzywa gładka
 • Definicja Krzywa Linia Co znaczy linia nie będąca prostą, półprostą, odcinkiem ani łamaną
 • Definicja Płaska Linia Co znaczy linia zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja Liczba Co znaczy termin ogólny, oznaczający liczby różnych rodzajów, nie mający ustalenia w matematyce
 • Definicja Limsup Superior Limes Co znaczy z łaciny górna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej
 • Definicja Lin Co znaczy znak oznaczający podprzestrzeń liniową rozpiętą na wektorach wymienionych po nim
 • Definicja Linearny Co znaczy z z łaciny „liniowy”
 • Definicja Liniał Co znaczy przyrząd wykorzystywany do rysowania odcinków linii prostych, a więc linijka niekoniecznie zaopatrzona w podziałkę
 • Definicja Liminf Inferior Limes Co znaczy z łaciny dolna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej
 • Definicja Łańcuchowa Linia Co znaczy krzywa łańcuchowa
 • Definicja Domknięty Łuk Co znaczy zobacz łuk
 • Definicja Otwarty Łuk Co znaczy zobacz łuk
 • Definicja Parametryczne Linie Co znaczy na powierzchni z zadaną parametryzacją to są linie, wzdłuż których wymienia się jeden wyznacznik, a drugi jest stały
 • Definicja Linijka Co znaczy regularnie stosowany przyrząd o podwójnej funkcji: 1. liniał - do kreślenia odcinków linii prostych; 2. przyrząd mierniczy - do mierzenia
 • Definicja Utwory Liniowe Co znaczy inna nazwa utworów algebraicznych I stopnia, obejmująca łatwe na płaszczyźnie, łatwe i płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej, a w
 • Definicja Ln Naturalny Logarytm Co znaczy logarytm, którego fundamentem jest liczba e, jest oznaczany symbolem ln zamiast loge. Związki pomiędzy logarytmem naturalnym a logarytmem
 • Definicja Podziałka Logarytmiczna Co znaczy zobacz skala funkcyjna
 • Definicja Średnia Logarytmiczna Co znaczy dwóch liczb a i b jest liczbą
 • Definicja Suwak Logarytmiczny Co znaczy zobacz suwak logarytmiczny
 • Definicja Logika Co znaczy tematyka edukacji, od starożytności zaliczana do filozofii, zajmująca się zasadami poprawnego myślenia i dochodzenia do prawdy. Począwszy
 • Definicja Luka Co znaczy taki przekrój Dedekinda, którego pierwszy zestaw nie ma elementu największego, a drugi - najmniejszego. Takim przekrojem jest na przykład
 • Definicja Podpierwiastkowa Liczba Co znaczy w symbolu zawierającym symbol pierwiastka to jest liczba występująca pod tym znakiem
 • Definicja Ujemna Liczba Co znaczy liczba rzeczywista mniejsza od 0
 • Definicja Zbiór Liczbowy Co znaczy zestaw, którego elementami są liczby
 • Definicja Bernoulliego Liczby Co znaczy współczynniki Bn, występujące w szeregu po prawej stronie równości Wszystkie liczby Bernoulliego są wymierne, nie mniej jednak B2n + 1 = 0
 • Definicja Bettiego Liczby Co znaczy całkowitoliczbowe wskaźniki wielościanu, będące niezmiennikami względem jego przekształceń homeomorficznych i powiązane z ilością
 • Definicja Bliźniacze Liczby Co znaczy pary następnych liczb nieparzystych, będących liczbami pierwszymi, na przykład (5,7), (11,13), (17,19) itd
 • Definicja Fibonacciego Liczby Co znaczy ciąg (cn) liczb naturalnych, określony następująco: c1 = c2 = 1 i cn = cn - 2 + cn - 1 dla n > 2
 • Definicja Induktywne Liczby Co znaczy dawniej stosowana w logice nazwa liczb kardynalnych zbiorów zakończonych, a więc liczb naturalnych
 • Definicja Pitagorejskie Liczby Co znaczy trójki (a,b,c) liczb naturalnych, spełniające równość a2 + b2 = c2 związaną z twierdzeniem Pitagorasa. Ogólna postać liczb (trójek
 • Definicja Przeciwne Liczby Co znaczy pary liczb rzeczywistych albo zespolonych postaci a i - a. Każda z tych liczb może być dodatnia i każda może być ujemna
 • Definicja Trójkątne Liczby Co znaczy liczby całkowite tk postaci wyrażające liczba jednakowych krążków potrzebnych do zbudowania trójkąta równobocznego o boku złożonym z k
 • Definicja Urojone Liczby Co znaczy te liczby zespolone, których część rzeczywista jest równa 0, a część urojona różna od 0. Na diagramie Arganda są położone na osi urojonej
 • Definicja Pierwsze Względnie Liczby Co znaczy liczby całkowite, których największym (a zarazem jedynym dodatnim) wspólnym dzielnikiem jest liczba 1, na przykład liczby 2 i - 9 są
 • Definicja Zaprzyjaźnione Liczby Co znaczy taka para (m,n) liczb naturalnych, iż suma dodatnich i mniejszych od m dzielników tej liczby jest równa n, a suma dodatnich i mniejszych od
 • Definicja Asymptotyczna Linia Co znaczy krzywa położona na powierzchni i mająca w każdym swym punkcie krzywiznę normalną równą 0. Gdyż linia asymptotyczna złożona jest wyłącznie z
 • Definicja Ekwipotencjalna Linia Co znaczy zestaw wszystkich punktów dziedziny potencjalnego pola wektorowego, gdzie potencjał tego pola ma tę samą wartość
 • Definicja Geodezyjna Linia Co znaczy zobacz geodetyka
 • Definicja Wektorowego Pola Linia Co znaczy linia zawarta w zakresie danego pola wektorowego i w każdym swoim punkcie styczna do wektora będącego wartością tego pola w tym punkcie
 • Definicja Prosta Linia Co znaczy prosta) - definicja pierwotne i określone aksjomatyką geometrii euklidesowej
 • Definicja Skośna Linia Co znaczy zobacz linia przestrzenna
 • Definicja Laplasjan Co znaczy uproszczona nazwa operatora Laplace´a, oznaczanego symbolem Δ = ∑∂2ii i przyporządkowującego każdej podwójnie różniczkowalnej funkcji
 • Definicja lemniskata n-tego stopnia Co znaczy zestaw wszystkich punktów płaszczyzny, których iloczyn odległości od n określonych jej punktów jest stały. Lemniskatami I stopnia są więc
 • Definicja Zob Ciągłość Lewostronna Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła
 • Definicja Otoczenie Lewostronne Co znaczy liczby rzeczywistej a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci
 • Definicja Skupienia Punkt Lewostronny Co znaczy liczba rzeczywista a, traktowana jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, nazywa się lewostronnym
 • Definicja Między Leżenie Co znaczy trójargumentowa stosunek pomiędzy punktami przestrzeni euklidesowej, będąca definicją pierwotnym w aksjomatyce geometrii euklidesowej i
 • Definicja Grafu Chromatyczna Liczba Co znaczy najmniejsza liczba kolorów, wystarczająca do takiego pokolorowania nimi wszystkich wierzchołków grafu, aby żadna jego krawędź nie łączyła
 • Definicja Dodatnia Liczba Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0
 • Definicja Fermata Liczba Co znaczy każda z liczb postaci 22n + 1, gdzie n jest liczbą naturalną
 • Definicja Losowe Liczby Co znaczy losowane zestawy liczb, umieszczone w szczególnych tablicach liczb losowych, wykorzystywane do sporządzania prób losowych z różnych
 • Definicja Niedodatnie Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≤ 0
 • Definicja Nieujemne Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≥ 0
 • Definicja Niewymierne Liczby Co znaczy liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, a więc nie dające się przedstawić w formie, gdzie k jest liczbą całkowitą a n - liczbą
 • Definicja Okręgu Łuk Co znaczy część okręgu będąca łukiem domkniętym albo otwartym
 • Definicja Kwadrat Wypełniająca Linia Co znaczy zobacz krzywa Peana
 • Definicja Pętlami Z Łamana Co znaczy łamana nie będąca łamaną zwyczajną ani zamkniętą, ani niezamkniętą. Taka łamana niekiedy nazywa się wiązaną
 • Definicja Płaski Łuk Co znaczy łuk zawierający się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja łamana wpisana w łuk Co znaczy łamana, której końce są końcami tego łuku, a następne jej wierzchołki są kolejnymi punktami tego łuku w jego zwrocie od A1 do Am
 • Definicja Zamknięta Zwyczajna Łamana Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja Zerowy Łańcuch Co znaczy zobacz łańcuch
 • Definicja Logistyka Co znaczy początkowo stosowana nazwa logiki matematycznej
 • Definicja Ekstremum Lokalne Co znaczy zobacz ekstremum lokalne
 • Definicja Przekształceń Grupa Lorentza Co znaczy zobacz ekipa Lorentza
 • Definicja Odbicie Lustrzane Co znaczy zobacz odbicie zwierciadlane
 • Definicja Dwuwartościowa Logika Co znaczy klasyczna logika, gdzie zdania (sądy) mają tylko dwie wartości logiczne: prawdę i fałsz, a więc mogą być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe
 • Definicja Rektyfikowalny Łuk Co znaczy inna nazwa łuku prostowalnego
 • Definicja Wypukły Łuk Co znaczy łuk płaski zawierający się w brzegu płaskiej figury wypukłej
 • Definicja Zorientowany Łuk Co znaczy inna nazwa łuku skierowanego
 • Definicja Zwykły Łuk Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego
 • Definicja Geometria Łobaczewskiego Co znaczy zobacz geometria Łobaczewskiego
 • Definicja Krzywej Łuk Co znaczy część krzywej będąca łukiem, na przykład każda część sinusoidy, łącząca jej sąsiednie punkty przecięcia się z osią odciętych, jest łukiem

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk Rektyfikowalny, Logika Dwuwartościowa, Lustrzane Odbicie, Lorentza Grupa co to znaczy.

Słownik Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk co to jest.