Prawie Wszędzie, Prawdopodobieństwo Warunkowe, Półprzestrzeń Otwarta, Półpłaszczyzna Dopełniająca.
prawie wszędzie co to jest

Definicje matematyka na P

 • Definicja Zgodne Półproste Co znaczy których jedna zawiera się w drugiej. Tak ustalona stosunek zgodności półprostych jest relacją równoważnościową. Klasy abstrakcji względem co to jest.
 • Definicja Półprzestrzeń Co znaczy części trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, na jakie rozcina (dzieli) przestrzeń dowolna jej płaszczyzna, wspólnie z tą płaszczyzną definicja.
 • Definicja Parabola Półsześcienna Co znaczy zobacz parabola Neila co znaczy.
 • Definicja Sił Pola Praca Co znaczy sił ustalonym w obszarze D przestrzeni euklidesowej Π ustalonego wymiaru n ≥ 2, utożsamianej dzięki kartezjańskiego układu współrzędnych z słownik.
 • Definicja Morgana De Prawa Co znaczy dotyczące zaprzeczania koniunkcji, alternatywy i zdań i warunków zawierających kwantyfikatory; w teorii mnogości: analogiczne prawa znaczenie.
 • Definicja prawa działań na zbiorach Co znaczy mnogościowe dodawania zbiorów i ich mnożenia (tworzenia wspólnej części), prócz własności (prawa działań) łączności, przemienności i czym jest.
 • Definicja Działań Własności Prawa Co znaczy występujących własności działań algebraicznych w określonym zbiorze X należą: 1) łączność (asocjatywność), wyrażająca się równością (a • b co to jest.
 • Definicja Regularny Punkt Co znaczy różniczkowalnego f: Rn ⊇ D Rm to jest taki pkt. x0 jego dziedziny, gdzie rząd macierzy jest max., a więc równy mniejszej spośród liczb m i definicja.
 • Definicja Styczności Punkt Co znaczy pkt., gdzie styczne są dwie linie, powierzchnie, linia i powierzchnia albo inne obiekty co znaczy.
 • Definicja Prawdopodobieństwo Co znaczy zbiorem wszystkich możliwych wyników jakiegoś doświadczenia losowego, zwanym również przestrzenią zdarzeń elementarnych tego doświadczenia słownik.
 • Definicja Całkowite Prawdopodobieństwo Co znaczy przestrzenią probabilistyczną (prawdopodobieństwo), a C1,...,Cn - należącymi do S i parami rozłącznymi podzbiorami przestrzeni Ω o znaczenie.
 • Definicja Geometryczne Prawdopodobieństwo Co znaczy powiązane z figurami geometrycznymi i wyrażające się poprzez ich miary, na przykład przy rzucaniu piłeczką do kosza podzielonego na części czym jest.
 • Definicja program Kleina (program erlangeński, program z Erl Co znaczy na uniwersytecie w Erlangen koło Norymbergi propozycja Feliksa Kleina (1849 - 1925) traktowania każdej geometrii jako edukacji o co to jest.
 • Definicja Bernoulliego Prawo Co znaczy 1690 r. poprzez Jacoba Bernoulliego prawo, zwane również prawem ogromnych liczb, wyrażające się równością gdzie p jest funkcją wyrażającą definicja.
 • Definicja Przedziału Koniec Prawy Co znaczy zobacz lewy koniec przedziału co znaczy.
 • Definicja Procent Co znaczy stosowany w życiu codziennym, a oznaczający jedną setną część jakiejś całości (wielkości), oznaczaną symbolem %(1% = 0,01), na przykład słownik.
 • Definicja Składany Procent Co znaczy oprocentowania kapitału opierający na tym, iż po roku (albo innym okresie umownym) do kapitału dopisuje się odsetki za ubiegły moment znaczenie.
 • Definicja Liniowe Programowanie Co znaczy zagadnienia optymalizacyjnego, gdzie funkcja celu jest funkcją liniową kilku zmiennych, a zestaw dopuszczalnych wartości tych zmiennych czym jest.
 • Definicja promień zbieżności szeregu potęgowego Co znaczy potęgowego ∑an(x - x0)n zmiennej rzeczywistej albo zespolonej to jest liczba nieujemna r równa: - gdy 0 < c < ∞, a gdy c = 0 przyjmuje się co to jest.
 • Definicja Proporcja Co znaczy ilorazów a:b = c:d, zapisywana częściej w formie równości dwóch ułamków. Równości te są równoważne równości ad = bc, wypowiadanej w formie definicja.
 • Definicja Złożona Proporcja Co znaczy postaci a1: b1 =... = an: bn albo . Jeżeli wspólna wartość tych ułamków (ilorazów) wynosi κ, to ai = κbi dla i = 1,..., n, a więc ciągi co znaczy.
 • Definicja Pochodne Proporcje Co znaczy równoważne danej proporcji, na przykład równoważne proporcji a: b = c: d są następujące proporcje: b: a = d: c, a: c = b: d, d: b = c:a słownik.
 • Definicja Odwrotna Proporcjonalność Co znaczy nazywa się odwrotnie proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, iż Wtedy rozmiar x jest także odwrotnie znaczenie.
 • Definicja Ekstremalny Punkt Co znaczy funkcja przyjmuje ekstremum absolutne albo lokalne; na przykład wierzchołki elipsy są punktami ekstremalnymi dla dwóch funkcji ustalonych czym jest.
 • Definicja Eulera Prosta Co znaczy dla dowolnego trójkąta to jest prosta, na której leżą: środek ciężkości, środek okręgu opisanego i ortocentrum tego trójkąta co to jest.
 • Definicja Powierzchni Eliptyczny Punkt Co znaczy S, gdzie jej krzywizna Gaussa jest dodatnia. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, którego wszystkie punkty definicja.
 • Definicja Graniczna Prosta Co znaczy hiperbolicznej pęk prostych o wierzchołku w punkcie A, leżących na płaszczyźnie przechodzącej poprzez ten pkt. i prostą L nie przechodzącą co znaczy.
 • Definicja Mnogościowa Prosta Co znaczy prostą traktowaną jako zestaw punktów, co jest aktualnie praktyką prawie powszechną, odróżniający ją od dawniejszego rozumienia podobnych słownik.
 • Definicja Oporowa Prosta Co znaczy A na płaszczyźnie Π tej figury to jest taka prosta ograniczająca L figury A, iż kres dolny odległości d(P,L) punktów P figury A od prostej znaczenie.
 • Definicja Rozdzielająca Prosta Co znaczy A to jest taka prosta L, położona na płaszczyźnie Π tej figury, iż punkty figury A leżą po obu stronach tej prostej na płaszczyźnie Π; na czym jest.
 • Definicja Prostopadłe Proste Co znaczy się są prostopadłe, gdy kąty o ramionach zawartych w takich prostych i wierzchołku w punkcie ich przecięcia się są łatwe. Prosta L co to jest.
 • Definicja Prostopadłościan Co znaczy prosty, którego podstawami są prostokąty. Prostopadłościan ma 6 parami równoległych i przystających ścian, będących prostokątami definicja.
 • Definicja Parsek Co znaczy stosowana w astronomii, oznaczana skrótem pc (dawniej ps), wynosząca 30,857·1012 km. To jest odległość, którą światło pokonuje w okresie 3 co znaczy.
 • Definicja Pas Co znaczy zawarta pomiędzy dwiema wieloma prostymi równoległymi, a więc - będąca sumą wszystkich odcinków o końcach leżących na tych prostych słownik.
 • Definicja Prostopadłość Co znaczy rozszerzenie stosunku prostopadłości prostych (łatwe prostopadłe) na sporo innych obiektów (kierunki, odcinki, wektory, krzywe znaczenie.
 • Definicja Metrycznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy metryką w zbiorze X, tj. także metryką w każdym podzbiorze tego zbioru. Podzbiór Y przestrzeni X z metryką ρ zacieśnioną do tego podzbioru czym jest.
 • Definicja Wielomianów Pierścień Co znaczy jest pierścieniem A[x], którego zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich wielomianów (jednej zmiennej albo ustalonej ilości zmiennych) o co to jest.
 • Definicja Przeciwdziedzina Co znaczy wartości funkcji f: X ⊇ D Y jest zbiorem wszystkich przedmiotów y przestrzeni Y, przyporządkowanych poprzez funkcję f elementom x definicja.
 • Definicja Odcinka Przedłużenie Co znaczy odcinka [AB] poprzez jego koniec A nazywa się każdy odcinek [BC], dla którego A jest punktem wewnętrznym i półprostą. Analogicznie rozumie co znaczy.
 • Definicja Liczby Dziesiętne Przedstawienie Co znaczy zapis liczby wymiernej albo przybliżenia liczby rzeczywistej w dziesiętnym systemie liczbowym słownik.
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Co znaczy przestrzennej B to jest taka płaszczyzna Π, iż obrazem bryły B poprzez symetrię względem płaszczyzny Π jest sama figura B. Np., dla kuli i znaczenie.
 • Definicja Podgeometria Co znaczy przekształceń G jest w tej samej przestrzeni geometrią ekipy przekształceń, będącej podgrupą ekipy G, na przykład geometria ekipy czym jest.
 • Definicja Arytmetyczny Pierwiastek Co znaczy liczby rzeczywistej a jest jednoznacznie ustaloną wartością funkcji odwrotnej do funkcji potęgowej R ∋ x xn, zacieśnionej do przedziału [0 co to jest.
 • Definicja Peryhel Co znaczy skrócona i trochę spolszczona nazwa peryhelium definicja.
 • Definicja Wyboru Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat wyboru co znaczy.
 • Definicja Trapezu Podstawy Co znaczy zobacz trapez słownik.
 • Definicja Pojemność Co znaczy odmiennie objętość znaczenie.
 • Definicja Rhinda Papirus Co znaczy najstarszych spośród znanych dokumentów o treści matematycznej, zawierający wskazówki do rozwiązania kilkudziesięciu konkretnych zagadnień czym jest.
 • Definicja Wielomianu Pierwiastki Co znaczy dla wielomianu w jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x to są pierwiastki równania w(x) = 0 co to jest.
 • Definicja Kleina Przestrzeń Co znaczy gdzie X jest zbiorem niepustym, a G - określoną ekipą przekształceń tego zbioru. Para ta ustala zarazem jedną z geometrii ekipy definicja.
 • Definicja Parabola Co znaczy II stopnia, której równanie można sprowadzić do postaci ax2 - y = 0. Geometrycznie parabolę można określić jako linię przecięcia się co znaczy.
 • Definicja Neila Parabola Co znaczy danej paraboli M to jest zestaw wszystkich takich punktów Q płaszczyzny paraboli M, iż Q jest rzutem punktu P ∈ M, prostopadłym do osi słownik.
 • Definicja Hiperboliczna Paraboloida Co znaczy G o wierzchołku O i osi symetrii L i paraboli H o tym samym wierzchołku i osi symetrii, ale położonej w płaszczyźnie prostopadłej do znaczenie.
 • Definicja Kuli Rozkład Paradoksalny Co znaczy następującego twierdzenia: Dla każdej sfery S istnieją takie niepuste i rozłączne jej podzbiory T1,...,Tm, U1,...,Un, iż S = T1∪...∪Tm∪U1∪ czym jest.
 • Definicja Parametr Co znaczy najczęściej występującej w opisie rodziny jakichś obiektów w okolicy innych zmiennych, na przykład w ogólnym równaniu okręgu na co to jest.
 • Definicja Parkietaż Co znaczy podział płaszczyzny (przestrzeni) na wzajemnie przystające wielokąty (wielościany) o rozłącznych wnętrzach definicja.
 • Definicja Permutacja Co znaczy odwzorowanie zbioru skończonego na siebie. Regularnie zestaw zakończony A o n elementach znaczy się symbolem postaci {a1,a2,...,an co znaczy.
 • Definicja Perspektywa Co znaczy sposób przedstawiania na płaszczyźnie obrazu stosunków przestrzennych obserwowanych wzrokiem. Zagadnienie to wiąże się z matematycznym słownik.
 • Definicja Pi Co znaczy alfabetu greckiego. Małą literą pi (π) powszechnie znaczy się relacja długości okręgu do długości jego średnicy, a liczba ta jest zarazem znaczenie.
 • Definicja Pierścień Co znaczy algebraiczna złożona ze zbioru A z dwoma działaniami wewnętrznymi w tym zbiorze, dodawaniem (oznaczanym symbolem +) i mnożeniem (oznaczanym czym jest.
 • Definicja Funkcyjny Funkcji Pierścień Co znaczy który jest pierścieniem względem działań dodawania i mnożenia funkcji. Np. pierścieniem jest zestaw wszystkich funkcji rzeczywistych co to jest.
 • Definicja Reszt Pierścień Co znaczy pierścieniem liczb całkowitych modulo m i oznaczany symbolem Zm albo Z/m, jest pierścieniem, którego zbiorem przedmiotów jest zestaw definicja.
 • Definicja Zupełna Powierzchnia Co znaczy własności, iż dla każdych dwóch jej różnych punktów P i Q istnieje na tej powierzchni najkrótszy łuk spośród wszystkich łuków łączących co znaczy.
 • Definicja Jedności Z Pierwiastki Co znaczy pierwiastków zespolonych równań postaci zn = 1. Zwłaszcza pierwiastki niniejszego równania nazywa się n tymi pierwiastkami z jedności albo słownik.
 • Definicja Zespolone Pierwiastki Co znaczy równania będące liczbami zespolonymi. Dla wielu równań zestaw ich rozwiązań zależy od tego, w jakim zbiorze wymienia się zmienna będąca znaczenie.
 • Definicja Pierwiastkowanie Co znaczy zespół czynności prowadzących do obliczenia pierwiastka arytmetycznego, na przykład algorytm pierwiastkowania czym jest.
 • Definicja Pięciobok Co znaczy wielokąt o pięciu bokach, pięciu wierzchołkach i tyluż kątach wewnętrznych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciokątem co to jest.
 • Definicja Płaszczyzna Co znaczy rodzaju zbiorem punktów i może być traktowana jako podzbiór trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej albo jako samodzielna dwuwymiarowa definicja.
 • Definicja Hiperboliczna Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej co znaczy.
 • Definicja Mnogościowa Płaszczyzna Co znaczy zwrot oznaczający, iż płaszczyzna jest traktowana jako zestaw punktów. Aktualnie to jest praktyka prawie powszechna słownik.
 • Definicja Rektyfikująca Prostująca Płaszczyzna Co znaczy punkcie P krzywej gładkiej C to jest płaszczyzna zawierająca styczną do krzywej C w punkcie P i prostopadła do normalnej głównej do krzywej znaczenie.
 • Definicja Rzutowa Płaszczyzna Co znaczy punktów dwuwymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej aksjomatyką. Bardziej poglądowo można ją określić jako płaszczyznę euklidesową czym jest.
 • Definicja Styczna Płaszczyzna Co znaczy jej punkcie A jest tą płaszczyzną Π, na której leżą łatwe styczne w tym punkcie do wszystkich krzywych gładkich leżących na powierzchni S i co to jest.
 • Definicja Styczna Ściśle Płaszczyzna Co znaczy gładkiej C o parametryzacji naturalnej (wyznacznik naturalny, parametryzacja) f: R ⊇ Δ C ⊆ R3 i jej punktu P0 = f(s0), nie będącego punktem definicja.
 • Definicja Zespolona Płaszczyzna Co znaczy określonym na niej prostokątnym, kartezjańskim układem współrzędnych, służącym do utożsamiania liczby zespolonej a + bi z punktem tej co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Płat Co znaczy podzbiór powierzchni homeomorficzny z obszarem jednospójnym na płaszczyźnie słownik.
 • Definicja Pobocznica Co znaczy jest dawniej stosowaną nazwą części powierzchni walcowej (stożkowej), składającej się wspólnie z podstawami walca (fundamentem stożka) na znaczenie.
 • Definicja Funkcji Pochodna Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej to jest funkcja f´, zwana także funkcją pochodną, której wartości są czym jest.
 • Definicja Odwzorowania Pochodna Co znaczy ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi i unormowanymi, zamiast definicje pochodnej ustala się w pierwszej kolejności definicja co to jest.
 • Definicja Rzędów Wyższych Pochodne Co znaczy 1 funkcji f nazywa się pochodną pochodnej rzędu r - 1 tej funkcji, nie mniej jednak poprzez pochodną rzędu 0 funkcji f rozumie się funkcję definicja.
 • Definicja Progresywny Podatek Co znaczy procentowej rosnącej skokowo wraz ze wzrostem stawki podlegającej opodatkowaniu. Dla tego typu podatku określa się tak zwany progi co znaczy.
 • Definicja Niejednorodna Przestrzeń Co znaczy przestrzeń jednorodna słownik.
 • Definicja Podobieństwo Co znaczy Π Π przestrzeni euklidesowej Π o wymiarze n ≥ 2 nazywa się podobieństwem, gdy istnieje taka liczba κ > 0, iż |f(P)f(Q)| = κ |PQ| dla P,Q ∈ znaczenie.
 • Definicja Niezmiennicza Podprzestrzeń Co znaczy liniowej albo afinicznej Π względem odwzorowania f (rodziny F odwzorowań) jest taką podprzestrzenią Π0 przestrzeni Π, iż f(P) ∈ Π0 dla P ∈ czym jest.
 • Definicja Afinicznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zbioru E punktów przestrzeni afinicznej, iż zestaw V* wektorów swobodnych φ (A,B) dla A,B ∈ E* jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej V co to jest.
 • Definicja Topologicznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy przestrzenią topologiczną z topologią TX, to dla każdego niepustego podzbioru Y przestrzeni X rodzina TY wszystkich jego podzbiorów postaci definicja.
 • Definicja podprzestrzeń rozpięta na wektorach Co znaczy podzbioru U zbioru wektorów przestrzeni liniowej V zestaw LinU wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru U jest podprzestrzenią co znaczy.
 • Definicja Sześcianu Podwojenie Co znaczy pochodzące ze starożytności, nazywane także problemem delijskim, opierające na skonstruowaniu odcinka będącego krawędzią sześcianu o słownik.
 • Definicja Skośne Proste Co znaczy łatwe wichrowate) - dwie łatwe w trójwymiarowej przestrzeni nierównoległe i nie mające punktów wspólnych znaczenie.
 • Definicja Kąta Podział Co znaczy sposoby konstrukcji dla danego kąta takich półprostych wychodzących z jego wierzchołka, które zawierają się w tym kącie i dzielą go na czym jest.
 • Definicja Odcinka Podział Co znaczy jego podziału jako zbioru punktów i podziału wzorowanego na podziale przedziału rozważa się podział na zadaną liczba równych części i co to jest.
 • Definicja Liczbowy System Pozycyjny Co znaczy zobacz mechanizm pozycyjny definicja.
 • Definicja pozytywnie określona forma kwadratowa Co znaczy zobacz forma kwadratowa ustalona co znaczy.
 • Definicja podział w danym stosunku Co znaczy wielkości q na takie części q1,...,qn, iż q1 +... + qn = q i qi: qj = ki: kj dla i,j = 1,...,n, gdzie k1,...,kn są danymi liczbami. Jeśli słownik.
 • Definicja Podziałka Co znaczy najczęściej prosta, okrąg albo półokrąg z zaznaczonymi na niej punktami: zerowym i jednostkowym dla jakiejś wielkości i punktami znaczenie.
 • Definicja Pierwotne Pojęcie Co znaczy definicje danej teorii matematycznej mogą być określone definicjami, ponieważ pojęcie wymaga użycia pojęć przedtem ustalonych, więc kilka czym jest.
 • Definicja Koła Odcinka Pole Co znaczy promieniem koła, s - długością tego łuku jego okręgu, który zawiera się w odcinku kołowym, h - wysokością (strzałką) tego odcinka, a α co to jest.
 • Definicja Walca Pobocznicy Pole Co znaczy a więc powierzchni bocznej walca wynosi 2 π rh, gdzie r jest długością promienia podstawy walca, a h - jego wysokością definicja.
 • Definicja Powierzchni Pole Co znaczy dwuwymiarową miarę Lebesgue´a na powierzchni S ustala się jako miarę indukowaną z przestrzeni R2 poprzez parametryzację powierzchni S co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Pole Co znaczy wynosi, gdzie a jest długością któregokolwiek boku trójkąta, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku słownik.
 • Definicja Keplera Prawa Co znaczy obserwacji Johannes Kepler (1571 - 1630) sformułował następujące prawa ruch planet: I. Planety poruszają się po elipsach, w ogniskach znaczenie.
 • Definicja Wektorowe Pole Co znaczy przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni wektory, na przykład polem wektorowym jest pole grawitacyjne jakiejś masy (na przykład Ziemi czym jest.
 • Definicja Matematyczne Towarzystwo Polskie Co znaczy zrzeszające i reprezentujące matematyków polskich, założone w 1919 r. w Krakowie, a od 1936 r. mające siedzibę w Warszawie. PTM działa na co to jest.
 • Definicja Odcinka Połowienie Co znaczy dwa odcinki przystające, opierający na znalezieniu środka danego odcinka. Najczęściej środek odcinka otrzymuje się jako pkt. przecięcia się definicja.
 • Definicja Długości Pomiar Co znaczy algorytmie mierzenia długości, lecz w praktyce regularnie trzeba ustalać długości odcinków albo łuków niedostępnych do bezpośredniego co znaczy.
 • Definicja Interpolacyjna Poprawka Co znaczy xi) pomiędzy wartością φ (x) funkcji interpolacyjnej φ w punkcie interpolacji x ∈ (xi,xi + 1) a wartością f(xi) funkcji interpolowanej f w słownik.
 • Definicja Definicji Poprawność Co znaczy spełnieniu wymagań stawianych definicji, na przykład ustalenie sumy u + v wektorów swobodnych u i v jako klasy wektorów zaczepionych znaczenie.
 • Definicja Populacja Co znaczy statystyce na oznaczenie zbioru wszystkich przedmiotów podlegających ustalonemu badaniu statystycznemu. W statystyce jednak, w odróżnieniu czym jest.
 • Definicja Przeczenie Co znaczy funktor logiczny nazywany negacją co to jest.
 • Definicja Porządek Co znaczy stosunek ≺ w zbiorze X o następujących własnościach: 1) x,y ∈ X, x ≺ y ⇒ ~(y ≺ x), gdzie ~ znaczy przeczenie, - antysymetria, 2) x,y,z ∈ X definicja.
 • Definicja postać kanoniczna formy kwadratowej Co znaczy kwadratowej o n zmiennych x1,...,xn i współczynnikach z ciała K to jest postać c1x12 + c2x22 +... + cnxn2, gdzie ci ∈ K dla i = 1,...,n co znaczy.
 • Definicja Jordana Kanoniczna Postać Co znaczy liniowego u przestrzeni liniowej V w siebie to jest zapis tego odwzorowania względem bazy przestrzeni V, będącej sumą baz podprzestrzeni słownik.
 • Definicja postać kanoniczna równania III stopnia Co znaczy 0, do której można sprowadzić każde równanie algebraiczne trzeciego stopnia. Zobacz kanoniczna postać równania III stopnia znaczenie.
 • Definicja Potęga Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej a o wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest iloczynem n czynników, z których każdy jest równy a. Potęgę czym jest.
 • Definicja A Laplace Przekształcenie Co znaczy Laplace´a) - przyporządkowanie zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej funkcji zespolonej F zmiennej zespolonej, określonej wzorem dla co to jest.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Proste Co znaczy łatwe leżące na jednej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja potęga punktu względem okręgu Co znaczy punktu P, położonego na płaszczyźnie tego okręgu, to jest liczba p(C,P), równa iloczynowi skalarnemu wektorów, gdzie A i B są punktami co znaczy.
 • Definicja Stopnia Drugiego Powierzchnia Co znaczy krótsza nazwa powierzchni algebraicznej II stopnia, zwanej także kwadryką. Zobacz regulacja powierzchni II stopnia słownik.
 • Definicja Dwustronna Powierzchnia Co znaczy orientacja powierzchni) powierzchnia w przestrzeni trójwymiarowej Π. Nazwa pochodzi stąd, iż każdemu punktowi p powierzchni orientowalnej S znaczenie.
 • Definicja Gładka Powierzchnia Co znaczy mająca w każdym swym punkcie płaszczyznę styczną, lokalnie zmieniającą się w sposób ciągły. Znaczy to istnienie dla każdego punktu p ∈ S czym jest.
 • Definicja Kuli Powierzchnia Co znaczy zobacz sfera co to jest.
 • Definicja Obrotowa Powierzchnia Co znaczy powstała poprzez obrót krzywej płaskiej C wokół prostej L, położonej na płaszczyźnie krzywej C. Prosta L nazywa się wówczas osią obrotu dla definicja.
 • Definicja Przestępna Powierzchnia Co znaczy której nie można przedstawić równaniem algebraicznym, a więc równaniem postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem trzech zmiennych co znaczy.
 • Definicja Walcowa Powierzchnia Co znaczy będąca sumą wszystkich prostych wzajemnie równoległych (o danym kierunku) i przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej K, położonej na słownik.
 • Definicja Sferyczne Pokrewieństwo Co znaczy zobacz geometria Möbiusa znaczenie.
 • Definicja Kulistej Czaszy Pole Co znaczy zobacz czasza czym jest.
 • Definicja Osiowe Powinowactwo Co znaczy przekształcenie płaszczyzny na siebie, przy którym obrazem dowolnego jej punktu P jest taki pkt. P´, iż, gdzie Q jest rzutem punktu P co to jest.
 • Definicja Półgrupa Co znaczy algebraiczna, złożona ze zbioru przedmiotów A i określonego w nim działania wewnętrznego , spełniającego warunek łączności: (a • b) • c = a definicja.
 • Definicja Funkcji Graficzne Przedstawienie Co znaczy różne rysunki ilustrujące zależności pomiędzy wielkościami. Do przeważnie stosowanych należą diagramy i wykresy. Diagramy ilustrują co znaczy.
 • Definicja Przedział Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych postaci: [a,b] = {x ∈ R; a ≤ x ≤ b}, (a,b] = {x ∈ R; a < x ≤ b}, [a,b) = {x ∈ R; a ≤ x < b}, (a,b) = {x∈ R słownik.
 • Definicja Przekątna Przekątnia Co znaczy odcinkiem łączącym jego niesąsiednie wierzchołki. Liczba przekątni n-kąta wynosi. Przekątnymi wielościanu nazywa się odcinki łączące jego znaczenie.
 • Definicja Unitarna Przestrzeń Co znaczy X nad ciałem liczb zespolonych C (albo R) z ustalonym w niej funkcjonałem X × X ∋ (x,y) x·y o wartościach zespolonych (rzeczywistych czym jest.
 • Definicja Zdarzeń Przestrzeń Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo co to jest.
 • Definicja Foremnego Wielokąta Pole Co znaczy o boku a i o n wierzchołkach wynosi definicja.
 • Definicja Objętości Pomiar Co znaczy zobacz obliczanie objętości co znaczy.
 • Definicja Stożka Przekroje Co znaczy powierzchnia stożkowa będąca stożkiem kołowym (stożek eliptyczny), są wspólnymi częściami stożka i płaszczyzn różnie względem niego słownik.
 • Definicja Dedekinda Przekrój Co znaczy podzbiorów zbioru Z, uporządkowanego poprzez relację < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb), spełniająca następujące warunki: 1) A znaczenie.
 • Definicja Przekątny Przekrój Co znaczy wspólna część graniastosłupa albo ostrosłupa z płaszczyzną przechodzącą poprzez dwie jego krawędzie nie należące do jednej ściany czym jest.
 • Definicja Wyrażeń Przekształcanie Co znaczy wyrażenia innym, o tych samych zmiennych i tym samym zakresie ich zmienności, przyjmującym dla każdej wartości zmiennych tę samą wartość co to jest.
 • Definicja Przekształcenie Co znaczy szerszym: - przeciwieństwo słowa funkcja albo odwzorowanie, stosowany raczej wtedy, gdy jego dziedziną i przeciwdziedziną są figury albo definicja.
 • Definicja Figur Przystawanie Co znaczy odcinków (a właściwie dwuelementowych zbiorów punktów) jest definicją pierwotnym, ustalonym aksjomatyką geometrii euklidesowej i co znaczy.
 • Definicja Afiniczne Przekształcenie Co znaczy przestrzeni (ogólniej - przestrzeni afinicznej) jest takim przekształceniem (w węższym znaczeniu) tej przestrzeni, iż obrazem każdej słownik.
 • Definicja Galileusza Przekształcenie Co znaczy postaci x´ = a11x + a12y + a13z - v1t, y´ = a21x + a22y + a23z - v2t, z´ = a31x + a32y + a33z - v3t, t´ = t, gdzie (x, y, z, t) i (x´, y´ znaczenie.
 • Definicja Liniowe Przekształcenie Co znaczy przestrzeni liniowej X w przestrzeń liniową Y nad tym samym ciałem K, spełniające warunek liniowości: f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla x,y ∈ czym jest.
 • Definicja Indukcyjna Przesłanka Co znaczy założeniem indukcyjnym, jest przyjmowanym w toku dowodu indukcyjnego przypuszczeniem, iż teza tego twierdzenia zachodzi dla liczby co to jest.
 • Definicja Figura Przestrzenna Co znaczy figura) - podzbiór przestrzeni trójwymiarowej nie zawierający się w żadnej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja Funkcji Przyrost Co znaczy f(x0) wartości rozważanej funkcji f, odpowiadających dwóm wartościom zmiennej niezależnej. Ich różnica Δ x = x1 - x0 jest nazywana co znaczy.
 • Definicja Nieróżniczkowalności Punkt Co znaczy pkt. dziedziny funkcji, gdzie nie jest ona różniczkowalna słownik.
 • Definicja Przestrzeń Co znaczy taki zestaw niepusty, który w danym zagadnieniu nie jest traktowany jako podzbiór innego zbioru, z kolei rozważa się jego podzbiory, na znaczenie.
 • Definicja Afiniczna Przestrzeń Co znaczy punktu widzenia przestrzenią afiniczną o danej przestrzeni V wektorów swobodnych nazywa się taki zestaw E i funkcję φ: E×E V, iż są czym jest.
 • Definicja Arytmetyczna Przestrzeń Co znaczy elementami są liczby albo skończone ciągi liczb. Przykładami przestrzeni arytmetycznych są w pierwszej kolejności zbiory: R - wszystkich co to jest.
 • Definicja Dualna Przestrzeń Co znaczy liniowych) - dla przestrzeni liniowej V nad ciałem K jest przestrzenią liniową V* wszystkich funkcjonałów (form) liniowych u: V K z ich definicja.
 • Definicja Euklidesowa Przestrzeń Co znaczy własnościach ustalonych aksjomatyką geometrii euklidesowej. Regularnie przestrzeniami euklidesowymi nazywa się również inne przestrzenie o co znaczy.
 • Definicja Funkcyjna Przestrzeń Co znaczy elementami są funkcje o określonych przestrzeniach argumentów i wartości. Przestrzenie tego typu mogą mieć różnorodne struktury, a ich słownik.
 • Definicja Zerowy Punkt Co znaczy inna nazwa początku osi liczbowej, a więc punktu, któremu na tej osi jest przyporządkowana liczba 0 znaczenie.
 • Definicja Hilberta Przestrzeń Co znaczy X nad ciałem R (albo C) z ustalonym w niej iloczynem skalarnym (x,y) x·y (w razie ciała C o wartościach zespolonych i spełniającym warunek czym jest.
 • Definicja Jednorodna Przestrzeń Co znaczy mająca zaznaczonych przedmiotów ani stosunku pozwalającej rozróżniać (klasyfikować) jej przedmioty; na przykład przestrzeń punktów, a co to jest.
 • Definicja Liniowa Przestrzeń Co znaczy algebraiczna złożona z: niepustego zbioru V, którego przedmioty nazywa się wektorami, ciała K, którego przedmioty nazywa się skalarami definicja.
 • Definicja Metryczna Przestrzeń Co znaczy gdzie X jest zbiorem niepustym, a ρ - ustaloną w nim metryką. Dzięki metryki można w przestrzeni metrycznej określić kule otwarte, a co znaczy.
 • Definicja Równania Rozwiązań Przestrzeń Co znaczy rozwiązań danego równania. Termin ten jest stosowany raczej odnosząc się do równań funkcyjnych, mających nieskończone zbiory rozwiązań słownik.
 • Definicja Spójna Przestrzeń Co znaczy topologiczna, której nie można przedstawić jako sumy dwóch jej podzbiorów domkniętych, rozłącznych i niepustych. Definicja to, a również znaczenie.
 • Definicja Topologiczna Przestrzeń Co znaczy zaznaczoną rodziną T jego podzbiorów, spełniającą następujące warunki: T1. ∅ ∈ T i X ∈ ∈ T, T2. jeśli U,V ∈ T, to U∩V ∈ ∈ T, T3. jeśli Uκ czym jest.
 • Definicja Powierzchni Paraboliczny Punkt Co znaczy S, gdzie krzywizna Gaussa tej powierzchni jest równa 0. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, które zawiera co to jest.
 • Definicja Zupełna Przestrzeń Co znaczy metryczna X z metryką ρ mająca tę własność, iż każdy ciąg nieskończony (xn) jej punktów, spełniający następujący warunek Cauchy´ego: dla definicja.
 • Definicja Zwarta Przestrzeń Co znaczy topologiczna o tej własności, iż dla każdego jej pokrycia {Uκ } zbiorami otwartymi istnieje skończone jej pokrycie {U1*,...,Um*}, którego co znaczy.
 • Definicja Funkcji Wykresu Przesunięcie Co znaczy R ⊇ D R wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(x - a) dla takich x, iż x - a ∈ D, jest przesunięciem wykresu funkcji f o wekor o słownik.
 • Definicja Przybliżanie Co znaczy regularnie nazywane aproksymacją, dotyczy rozmaitych wielkości i bazuje na zastąpieniu dokładnej wartości jakiejś wielkości wartością na znaczenie.
 • Definicja Dziesiętne Przybliżenie Co znaczy rzeczywistej q jest jej rozwinięciem dziesiętnym ograniczonym do określonej ilości n cyfr występujących po przecinku i pominięciem dalszych czym jest.
 • Definicja Brocarda Punkt Co znaczy to jest pkt. przecięcia się następujących okręgów: przechodzącego poprzez punkty A, B i stycznego do przedłużenia boku AC, przechodzącego co to jest.
 • Definicja Wewnętrzny Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej jest takim jego punktem, iż istnieje otoczenie tego punktu zawierające się w zbiorze A. Terminu tego używa się definicja.
 • Definicja Wypukłości Punkt Co znaczy rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej to jest taki pkt. wnętrza jej dziedziny, iż w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest co znaczy.
 • Definicja Zewnętrzny Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest punktem przestrzeni X nie należącym do domknięcia zbioru A. Dla linii płaskiej (powierzchni) dzielącej słownik.
 • Definicja Gęsty Porządek Co znaczy zobacz gęste uporządkowanie znaczenie.
 • Definicja Liczb Przystawanie Co znaczy liczbowym jest ustalona stosunek równoważnościowa, to o liczbach należących do tego zbioru i będących w tej stosunku mówi się, iż przystają czym jest.
 • Definicja Osiowy Przekrój Co znaczy powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną przechodzącą poprzez jej oś co to jest.
 • Definicja Liczb Wielkich Prawo Co znaczy zobacz prawo Bernoulliego definicja.
 • Definicja Półkula Co znaczy zobacz odcinek kuli co znaczy.
 • Definicja Zera Dzielnik Prawostronny Co znaczy zobacz lewostronny dzielnik zera słownik.
 • Definicja Grupy Translacja Prawa Co znaczy zobacz lewa translacja ekipy znaczenie.
 • Definicja Półprzestrzeni Brzegowa Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna będąca brzegiem półprzestrzeni czym jest.
 • Definicja Pseudosfera Co znaczy w każdym punkcie taką samą, ujemną krzywiznę Gaussa. Można ją dostać jako powierzchnię obrotową powstałą poprzez obrót traktrysy wokół jej co to jest.
 • Definicja Pud Co znaczy jednostka masy stosowana w Rosji (a również w Królestwie Polskim) i wynosząca 40 funtów ≈ 16,38 kg definicja.
 • Definicja Ombiliczny Punkt Co znaczy zobacz ombiliczny pkt co znaczy.
 • Definicja Graniastosłupa Podstawy Co znaczy zobacz graniastosłup słownik.
 • Definicja Eliptyczna Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii eliptycznej znaczenie.
 • Definicja Gaussa Płaszczyzna Co znaczy dawniej stosowana nazwa płaszczyzny zepolonej czym jest.
 • Definicja Postulat Co znaczy w matematyce: najczęściej aksjomat co to jest.
 • Definicja Zdarzenia Prawdopodobieństwo Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo definicja.
 • Definicja Pewnik Co znaczy inna nazwa aksjomatu co znaczy.
 • Definicja Współrzędnych Układu Początek Co znaczy wspólny start wszystkich osi kartezjańskiego układu współrzędnych słownik.
 • Definicja Wektora Początek Co znaczy się tylko do wektorów zaczepionych; to jest pierwszy pkt. pary punktów stanowiących wektor zaczepiony, nazywany także punktem zaczepienia znaczenie.
 • Definicja Silny Porządek Co znaczy zobacz porządek czym jest.
 • Definicja Powinowactwo Co znaczy inna nazwa przekształcenia afinicznego co to jest.
 • Definicja Powierzchnia Co znaczy przestrzeni euklidesowej Π, iż dla każdego punktu P ∈ S istnieje podzbiór SP zbioru S, będący wspólną częścią tego zbioru i wnętrza pewnej definicja.
 • Definicja Piko Co znaczy przedrostek umieszczony przed nazwą jednostki miary znaczy mnożnik 10- 12 co znaczy.
 • Definicja Piramida Co znaczy kolokwialna i obrazowa nazwa ostrosłupa prostego o podstawie kwadratowej słownik.
 • Definicja Planimetr Co znaczy przyrząd do mierzenia pól figur płaskich, raczej na rysunkach znaczenie.
 • Definicja Planimetria Co znaczy geometria płaszczyzny) - problematyka geometryczna poświęcona badaniu płaszczyzny i figur płaskich czym jest.
 • Definicja Jednością Z Pierścień Co znaczy zobacz pierścień co to jest.
 • Definicja pierścień z jednoznacznością rozkładu Co znaczy zobacz pierścień Gaussa definicja.
 • Definicja Mnogości Teorii Paradoksy Co znaczy zobacz antynomie co znaczy.
 • Definicja Paralelny Co znaczy równoległy słownik.
 • Definicja Regresji Prosta Co znaczy zobacz regresja znaczenie.
 • Definicja Przemienny Pierścień Co znaczy zobacz pierścień czym jest.
 • Definicja Zorientowana Płaszczyzna Co znaczy której wyróżniono jedną z dwóch możliwych jej orientacji (na przykład przez określenie na niej kartezjańskiego układu współrzędnych co to jest.
 • Definicja Funkcja Pochodna Co znaczy pochodna funkcji definicja.
 • Definicja Punkcie W Pochodna Co znaczy krótsza nazwa wartości w rozważanym punkcie pochodnej funkcji co znaczy.
 • Definicja Zbioru Podział Co znaczy zobacz podział słownik.
 • Definicja Sfery Pole Co znaczy wynosi 4 π r2, gdzie r jest długością promienia sfery znaczenie.
 • Definicja Częściowy Porządek Co znaczy zobacz częściowy porządek czym jest.
 • Definicja Łobaczewskiego Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej co to jest.
 • Definicja Nieskończoności W Punkt Co znaczy zobacz płaszczyzna rzutowa definicja.
 • Definicja Minimalna Powierzchnia Co znaczy w każdym swym punkcie krzywiznę średnią równą 0. Nazwa pochodzi stąd, iż dla każdej krzywej C, zamkniętej i położonej na tej powierzchni co znaczy.
 • Definicja powierzchnia o stałej krzywiźnie Co znaczy w każdym punkcie taką samą krzywiznę Gaussa. Do powierzchni tych należą: płaszczyzny (krzywizna zerowa), sfery (krzywizna dodatnia słownik.
 • Definicja Orientowalna Powierzchnia Co znaczy zobacz orientacja powierzchni znaczenie.
 • Definicja Obrotu Prędkość Co znaczy relacja miary obrotu (kąt obrotu) do czasu, gdzie ten obrót został wykonany. W razie niejednostajnego obrotu chwilową jego prędkością w czym jest.
 • Definicja Probabilistyka Co znaczy oznaczający całokształt zagadnień teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań, niekiedy stosowany zamiast nazwy rachunek prawdopodobieństwa co to jest.
 • Definicja Delijski Problem Co znaczy zobacz podwojenie sześcianu definicja.
 • Definicja Równoległa Perspektywa Co znaczy zobacz perspektywa co znaczy.
 • Definicja Bliźniaczych Liczb Problem Co znaczy bazuje na rozstrzygnięciu, czy istnieje nieskończenie sporo par liczb bliźniaczych słownik.
 • Definicja Stochastyczny Proces Co znaczy ogólna nazwa zjawisk losowych zależnych od czasu znaczenie.
 • Definicja Projekcja Co znaczy w matematyce: rzutowanie czym jest.
 • Definicja Punktu Wodzący Promień Co znaczy odcinek złączający ustalony pkt. O ze zmiennym punktem P nazywa się promieniem wodzącym punktu P względem punktu O co to jest.
 • Definicja Pola Pomiar Co znaczy zobacz obliczanie pola definicja.
 • Definicja Simpsona Prosta Co znaczy poprzez spodki prostopadłych do prostych zawierających boki trójkąta, wyprowadzonych z ustalonego punktu położonego na okręgu opisanym na co znaczy.
 • Definicja Półkole Co znaczy zobacz odcinek koła słownik.
 • Definicja Podciało Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów ciała K, który sam jest ciałem względem działań określających ciało K znaczenie.
 • Definicja Właściwy Podzbiór Co znaczy zobacz część zbioru czym jest.
 • Definicja Dopełniająca Półprosta Co znaczy zobacz półprosta co to jest.
 • Definicja Równoległoboku Pole Co znaczy wynosi ah, gdzie a jest długością któregokolwiek boku równoległoboku, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku definicja.
 • Definicja pole pobocznicy stożka ściętego Co znaczy bocznej tego stożka wynosi π(r1 + r2)l, gdzie l jest długością tworzącej stożka ściętego, a r1 i r2 są długościami promieni jego podstaw co znaczy.
 • Definicja Tensorowe Pole Co znaczy funkcja przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni tensory określonego rodzaju. Zobacz pole 2 słownik.
 • Definicja Prosta Proporcjonalność Co znaczy nazywa się wprost proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, iż Stała c nazywa się współczynnikiem znaczenie.
 • Definicja Wykresem Pod Pole Co znaczy jest różnicą pól figury F1, będącej zbiorem wszystkich punktów P(x,y) spełniających warunki: x ∈ Δ, 0 ≤ y ≤ f(x) i figury F2, będącej czym jest.
 • Definicja Przekształcenia Stały Punkt Co znaczy f: X ⊇ D X to jest taki pkt. x0 ∈ D, iż f(x0) = x0, na przykład dla przekształcenia płaszczyzny będącego symetrią osiową, każdy pkt. jej co to jest.
 • Definicja Kołowego Wycinka Pole Co znaczy o mierze łukowej kąta rozwarcia α i promieniu koła r wynosi 1/2 αr2 definicja.
 • Definicja Zachowawcze Pole Co znaczy pole wektorowe co znaczy.
 • Definicja Poligon Co znaczy z gr. „wielokąt” słownik.
 • Definicja Poliwektor Co znaczy zobacz iloczyn zewnętrzny znaczenie.
 • Definicja Wklęsłości Punkt Co znaczy rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej to jest taki pkt. wnętrza jej dziedziny, iż w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest czym jest.
 • Definicja Obrotowej Powierzchni Południk Co znaczy linia przecięcia się danej powierzchni obrotowej z płaszczyzną przechodzącą poprzez oś obrotu tej powierzchni co to jest.
 • Definicja Prosta Co znaczy aksjomatyki geometrii euklidesowej, określone jej aksjomatami. W początkowej fazie poznania matematycznego, na przykład w nauczaniu definicja.
 • Definicja Stożka Pobocznicy Pole Co znaczy a więc powierzchni bocznej stożka wynosi πrl, gdzie r jest długością promienia podstawy stożka, a l - długością jego tworzącej co znaczy.
 • Definicja Eliptyczna Paraboloida Co znaczy sumą wszystkich parabol o wspólnym wierzchołku O i wspólnej osi symetrii L, przechodzących poprzez punkty pewnej elipsy E o środku na słownik.
 • Definicja Parametryzacja Co znaczy krzywej Γ, położonej w przestrzeni /na płaszczyźnie/, utożsamić z ich współrzędnymi x = (x1,x2,x3) ∈ R3 /x = (x1,x2) ∈ R2/, to odwzorowanie znaczenie.
 • Definicja Pentagram Co znaczy wszystkich przekątnych pięciokąta foremnego, nazywana także gwiaździstym pięciokątem foremnym. Interesujący jest fakt, iż punkty przecięcia czym jest.
 • Definicja Niewłaściwa Prosta Co znaczy nieskończoności) - zestaw wszystkich punktów niewłaściwych, dołączanych do płaszczyzny euklidesowej. Po dołączeniu prostej niewłaściwej do co to jest.
 • Definicja Nieparzysta Permutacja Co znaczy A jest złożeniem nieparzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch przedmiotów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych przedmiotów definicja.
 • Definicja Parzysta Permutacja Co znaczy A jest złożeniem parzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch przedmiotów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych przedmiotów co znaczy.
 • Definicja Gaussa Pierścień Co znaczy jednoznacznością rozkładu to jest pierścień A, którego każdy obiekt a ∈ A jest bądź nierozkładalny (tzn. jeżeli a = bc,to b = 1 albo c = 1 słownik.
 • Definicja Całkowitych Liczb Pierścień Co znaczy pierścień, którego zbiorem przedmiotów jest zestaw Z wszystkich liczb całkowitych, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie znaczenie.
 • Definicja Mikusińskiego Pierścień Co znaczy zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich ciągłych w przedziale [0, ∞) funkcji o wartościach rzeczywistych albo zespolonych, a działaniami czym jest.
 • Definicja Sfery Południk Co znaczy jedną z prostych przechodzących poprzez środek sfery jako oś jej obrotu, to koła ogromne, będące przekrojami sfery płaszczyznami co to jest.
 • Definicja Algebraiczny Pierwiastek Co znaczy liczby a jest którąkolwiek spośród liczb (rzeczywistych albo zespolonych) spełniających równanie xn = a. Liczba rzeczywistych pierwiastków definicja.
 • Definicja Charakterystyczne Pierwiastki Co znaczy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to są pierwiastki równania det(A - λ i) = 0 o niewiadomej λ, gdzie i znaczy macierz jednostkową stopnia co znaczy.
 • Definicja Cząstkowa Pochodna Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej f zmiennych x1,...,xn, względem i-tej zmiennej xi, jest pochodną funkcji jednej zmiennej xi, otrzymanej z słownik.
 • Definicja Kierunkowa Pochodna Co znaczy rzeczywistej f o n zmiennych rzeczywistych x1,...,xn i dla niezerowego wektora u w przestrzeni Rn argumentów funkcji f, o współrzędnych (u1 znaczenie.
 • Definicja pochodne cząstkowe wyższych rzędów Co znaczy pochodnej cząstkowej odwzorowania f nazywa się pochodną cząstkową drugiego rzędu albo drugą pochodną cząstkową tego odwzorowania. Jeżeli czym jest.
 • Definicja Liniowy Podatek Co znaczy podatek o stałej stopie procentowej, określającej, jaki proc. stawki podlegającej opodatkowaniu stanowi stawka podatku co to jest.
 • Definicja Rzutowa Prosta Co znaczy definicja geometrii rzutowej i definicja pierwotne przy jej aksjomatycznym określeniu. ?atwe rzutowe mają podobne własności jak łatwe w definicja.
 • Definicja Podciąg Co znaczy zwany także ciągiem wybranym z tego ciągu, jest złożeniem ciągu (an) jako odwzorowania zewnętrznego z silnie rosnącym ciągiem (nk) liczb co znaczy.
 • Definicja Podpodział Co znaczy podzbiorów zbioru A nazywa się podpodziałem podziału {Aκ }κ ∈ K tego zbioru, gdy jest podziałem zbioru A i każdy ze zbiorów Aκ dla κ ∈ K słownik.
 • Definicja Okręgów Potęgowa Prosta Co znaczy C1 i C2, położonych na jednej płaszczyźnie, to jest zestaw wszystkich punktów P tej płaszczyzny, których potęgi względem obu okręgów są znaczenie.
 • Definicja Algebry Twierdzenie Podstawowe Co znaczy zasadniczym twierdzeniem algebry orzeka, iż każde równanie postaci anxn + an - 1xn - 1 +... + a1x + a0 = 0, gdzie a0,...,an są liczbami czym jest.
 • Definicja Gęsty Podzbiór Co znaczy topologicznej X jest takim podzbiorem Y tej przestrzeni, iż dla każdego punktu x ∈ X i dla każdego otoczenia Ux tego punktu istnieje pkt. y co to jest.
 • Definicja Logiczny Podział Co znaczy podziałem zbioru, nie mniej jednak sformułowane tam warunki 2) i 3) wypowiada się zazwyczaj słowami wymagając, aby podział był rozłączny i definicja.
 • Definicja Złoty Podział Co znaczy harmoniczny) - podział odcinka [AB] takim jego punktem wewnętrznym C, iż |AC|:: |CB| = |CB|: |AB|, gdzie symbole postaci |AB| oznaczają co znaczy.
 • Definicja Pole Co znaczy albo Lebesgue´a) w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a również wartości tej miary; 2. inna nazwa funkcji, stosowana raczej wtedy, gdy słownik.
 • Definicja Rzutująca Prosta Co znaczy prosta prowadzona poprzez rzutowany pkt. i określająca jego rzut jako pkt. jej przecięcia się z rzutnią znaczenie.
 • Definicja postać trygonometryczna liczby zespolonej Co znaczy liczby zespolonej z = a + bi w formie z = |z|(cosα + isinα), gdzie jest modułem liczby zespolonej z, a α - jej argumentem ustalonym czym jest.
 • Definicja postać wykładnicza liczby zespolonej Co znaczy wykładnicza (z ez) zmiennej zespolonej z jest ustalona jako suma szeregu potęgowego wzorem dla α ∈ R, otrzymuje się następujący wzór Eulera co to jest.
 • Definicja Arytmetyczny Postęp Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego definicja.
 • Definicja Bertranda Postulat Co znaczy zobacz hipoteza Bertranda co znaczy.
 • Definicja Algebraiczna Powierzchnia Co znaczy przestrzeni trójwymiarowej, których współrzędne kartezjańskie (x,y,z) spełniają równanie postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem słownik.
 • Definicja Boczna Powierzchnia Co znaczy brył odznacza się określone płaskie części ich brzegu, nazywając je podstawami. Wtedy pozostałą część brzegu nazywa się powierzchnią boczną znaczenie.
 • Definicja Półprosta Co znaczy części, na jakie rozcina (dzieli) prostą dowolny jej pkt., wspólnie z tym punktem. Nazywa się on początkiem półprostej, a dwie półproste o czym jest.
 • Definicja Styczna Prosta Co znaczy styczną do krzywej C w jej punkcie P0, gdy jest ona granicznym położeniem siecznej P0P tej krzywej, przy określonym punkcie P0, a punkcie co to jest.
 • Definicja Brzegiem Z Powierzchnia Co znaczy domknięta, mająca punkty brzegowe. Powierzchniami z brzegiem są na przykład półsfera wspólnie z ograniczającym ją okręgiem, powierzchnia definicja.
 • Definicja Zamknięta Powierzchnia Co znaczy domknięta, ograniczona i nie mająca punktów brzegowych. Takimi powierzchniami są na przykład sfery, elipsoidy, torusy, a powierzchniami co znaczy.
 • Definicja Płaszczyznowe Powinowactwo Co znaczy przekształcenie przestrzeni trójwymiarowej na siebie, przy którym obrazem dowolnego punktu P jest taki pkt. P´, iż, gdzie Q jest rzutem słownik.
 • Definicja Poprzeczny Przekrój Co znaczy powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną prostopadłą do jej osi symetrii znaczenie.
 • Definicja Wypukła Powłoka Co znaczy przestrzeni euklidesowej (afinicznej) jest wspólną częścią wszystkich podzbiorów wypukłych tej przestrzeni zawierających podzbiór A; na czym jest.
 • Definicja Półokrąg Co znaczy część wspólna okręgu i półpłaszczyzny o krawędzi przechodzącej poprzez jego środek co to jest.
 • Definicja Liczbowej Osi Półoś Co znaczy półosiami osi liczbowej najczęściej nazywa się te jej części (półproste), na które dzieli prostą osi liczbowej jej pkt. zerowy definicja.
 • Definicja Półpłaszczyzna Co znaczy części płaszczyzny, na jakie rozcina (dzieli) ją zawarta w niej prosta, wspólnie z tą prostą, nazywaną krawędzią półpłaszczyzny. Dwie co znaczy.
 • Definicja Wszystkie Prawie Co znaczy zwrot oznaczający, iż chodzi o wszystkie wyrazy ciągu nieskończonego niezależnie od skończonej ich ilości, na przykład stwierdzenie, iż słownik.
 • Definicja Kontrapozycji Prawo Co znaczy wyrażające się wzorem (∼ q ⇒ ⇒ ∼ p) ⇒ (p ⇒ q), gdzie p i q są zdaniami albo uwarunkowaniami, ∼ znaczy negację, a ⇒ - wynikanie. Ono jest znaczenie.
 • Definicja Transpozycji Prawo Co znaczy zobacz prawo kontrapozycji czym jest.
 • Definicja Właściwa Prosta Co znaczy każda prosta w przestrzeni (na płaszczyźnie) euklidesowej nazywana jest prostą właściwą, w przeciwieństwie od prostej niewłaściwej co to jest.
 • Definicja Funkcji Przebieg Co znaczy oznaczający zespół takich własności funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej jak: tematyka i przeciwdziedzina, ciągłość i granice na definicja.
 • Definicja Przeciwprostokątna Co znaczy bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego w tym trójkącie co znaczy.
 • Definicja Funkcji Przedłużenie Co znaczy funkcji f: X ⊇ D Y ze zbioru D na zestaw E, spełniający warunek D ⊂ E ⊆ X, nazywa się taką funkcję f: X ⊇ E Y, iż f * (x) = f(x) dla x ∈ D słownik.
 • Definicja Zbieżności Przedział Co znaczy szeregu potęgowego. Przedziałem zbieżności danego ciągu albo szeregu funkcji nazywa się również jego zestaw zbieżności, jeżeli jest on znaczenie.
 • Definicja Centroafiniczne Przekształcenia Co znaczy te przekształcenia afiniczne, które przekształcają ustalony pkt. O w ten sam pkt.. Jeśli pkt. ten jest początkiem kartezjańskiego układu czym jest.
 • Definicja Fouriera Przekształcenie Co znaczy Fouriera) - odwzorowanie przyporządkowujące funkcjom f: R R(C) funkcje F zmiennej rzeczywistej określone wzorem i nazywane transformatami co to jest.
 • Definicja Różnowartościowe Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją różnowartościową definicja.
 • Definicja Zwężające Zbliżające Przekształcenie Co znaczy gdzie X jest przestrzenią metryczną z metryką ρ, dla którego istnieje taka liczba q ∈ (0,1), iż zachodzi nierówność ρ[f(x),f(y)] ≤ qρ(x,y co znaczy.
 • Definicja Przesłanka Co znaczy powiązane z wnioskowaniem, oznaczające zdanie albo warunek, z którego wyciąga się wniosek. Przeważnie jednak wnioski wyciąga się nie z słownik.
 • Definicja Ilorazowa Przestrzeń Co znaczy relacją równoważnościową w przestrzeni X, to rodzinę X/ ∼ wszystkich klas abstrakcji względem tej stosunku nazywa się przestrzenią znaczenie.
 • Definicja punktowa granica ciągu funkcji Co znaczy funkcji fn: X ⊇ D Y, gdzie Y jest przestrzenią topologiczną, to jest taka funkcja f:X ⊇ D Y, iż dla x ∈ D zachodzi równość na przykład ciąg czym jest.
 • Definicja Parazwarta Przestrzeń Co znaczy Hausdorffa X o tej własności, iż dla każdego jej pokrycia {Dκ } zbiorami otwartymi istnieje takie jej pokrycie {Eλ } zbiorami otwartymi, iż co to jest.
 • Definicja Miarą Z Przestrzeń Co znaczy przestrzeń, gdzie została ustalona miara definicja.
 • Definicja Zorientowana Przestrzeń Co znaczy euklidesowa (afiniczna) skończonego wymiaru z zaznaczoną jedną z dwóch możliwych jej orientacji (na przykład dzięki kartezjańskiego układu co znaczy.
 • Definicja Przesunięcie Co znaczy przekształcenie przestrzeni euklidesowej (afinicznej) dowolnego wymiaru, które każdemu jej punktowi P przyporządkowuje taki jej pkt. P´, iż słownik.
 • Definicja Przywiedlność Co znaczy sposobność sprowadzenia do jakiejś oczekiwanej postaci. Przeważnie mówi się o wielomianach przywiedlnych albo o ułamkach przywiedlnych znaczenie.
 • Definicja Punkt Co znaczy określone aksjomatyką geometrii euklidesowej, a również nazwa przedmiotów wielu przestrzeni (geometrycznych, topologicznych i in czym jest.
 • Definicja Niewłaściwy Punkt Co znaczy nieskończoności) - jeden z punktów dołączanych do płaszczyzny (przestrzeni) euklidesowej w celu otrzymania płaszczyzny (przestrzeni co to jest.
 • Definicja Osobliwy Punkt Co znaczy powierzchni S) jest takim jej punktem P0, iż dla żadnego otoczenia U0 tego punktu, dla części wspólnej C0 krzywej C (S0 powierzchni S) i definicja.
 • Definicja Skupienia Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest takim punktem P0 tej przestrzeni, iż do każdego jego otoczenia należy pkt. zbioru A różny od P0. To jest co znaczy.
 • Definicja Pół Co znaczy kolokwialna nazwa liczby słownik.
 • Definicja Elipsy Półoś Co znaczy zobacz elipsa znaczenie.
 • Definicja Regularna Przestrzeń Co znaczy zobacz aksjomaty oddzielania czym jest.
 • Definicja Kulisty Punkt Co znaczy zobacz ombiliczny pkt co to jest.
 • Definicja Peryhelium Co znaczy pkt. orbity wokółsłonecznej (na przykład orbity Ziemi) położony najbliżej Słońca definicja.
 • Definicja Podstawy Płaszczyzna Co znaczy dla bryły mającej podstawę (graniastosłup, stożek i tym podobne) to jest płaszczyzna, gdzie leży podstawa tej bryły co znaczy.
 • Definicja Przeciwna Półprosta Co znaczy zobacz półprosta słownik.
 • Definicja Odnosząca Prosta Co znaczy zobacz rzut Monge´a znaczenie.
 • Definicja Rozwijalna Powierzchnia Co znaczy izometryczna (powierzchnie izometryczne) z płaszczyzną, a bardziej obrazowo - taka powierzchnia, którą (po ewentualnym rozcięciu jej) można czym jest.
 • Definicja Riemanna Przestrzeń Co znaczy zobacz geometria Riemanna co to jest.
 • Definicja Macierzy Pierścień Co znaczy zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich macierzy kwadratowych ustalonego stopnia, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie definicja.
 • Definicja Pochyła Co znaczy prosta różna od danej prostej albo nie leżąca na danej płaszczyźnie i przecinająca ją pod kątem różnym od prostego co znaczy.
 • Definicja Skierowanego Łuku Początek Co znaczy skierowany ma końce, to ten jego koniec, który poprzedza wszystkie pozostałe punkty łuku w określonym jego zwrocie, nazywa się jego słownik.
 • Definicja Osi Początek Co znaczy oś liczbowa znaczenie.
 • Definicja Półprostej Początek Co znaczy półprosta czym jest.
 • Definicja Normy Podaddytywność Co znaczy zobacz norma co to jest.
 • Definicja Podalgebra Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów algebry A, który sam jest algebrą względem działań określających algebrę A definicja.
 • Definicja Torusa Pole Co znaczy gdzie a znaczy odległość środka okręgu obracanego od osi obrotu, a b - długość promienia okręgu, który poprzez obrót wokół osi tworzy torus co znaczy.
 • Definicja Trapezu Pole Co znaczy wynosi, gdzie aib są długościami boków równoległych trapezu, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tych boków słownik.
 • Definicja Wypukła Powierzchnia Co znaczy poprzez której każdy pkt. przechodzi taka płaszczyzna, iż cała powierzchnia S zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na które dzieli znaczenie.
 • Definicja Ciągły Porządek Co znaczy wspólnie z ≺*) nazywa się ciągłym w zbiorze X, gdy żaden przekrój Dedekinda tego zbioru nie ma luki ani skoku albo gdy dla każdego czym jest.
 • Definicja Liniowy Porządek Co znaczy inna nazwa porządku co to jest.
 • Definicja postać kanoniczna trójmianu kwadratowego Co znaczy kwadratowego ax2 + bx + c to jest postać gdzie Δ = b2 - 4ac. W formie tej występują współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem definicja.
 • Definicja Kartezjańska Potęga Co znaczy wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest potęgą tego zbioru dla iloczynu kartezjańskiego jako mnożenia, a więc zbiorem wszystkich n co znaczy.
 • Definicja Stożkowa Powierzchnia Co znaczy będąca sumą wszystkich prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A, nazywany wierzchołkiem powierzchni S, i dowolny pkt. krzywej K słownik.
 • Definicja Wielościenna Powierzchnia Co znaczy poliedralna) - w węższym znaczeniu brzeg wielościanu, a w szerszym - powierzchnia będąca sumą skończonej ilości wielokątów, zwanych znaczenie.
 • Definicja Euklidesa Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat Euklidesa czym jest.
 • Definicja Łobaczewskiego Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat Łobaczewskiego co to jest.
 • Definicja Mieszane Cząstkowe Pochodne Co znaczy pochodne cząstkowe wyższych rzędów definicja.
 • Definicja Całkowitych Liczb Podzielność Co znaczy jest podzielna poprzez liczbę całkowitą q (albo q dzieli p), gdy istnieje taka liczba całkowita k, iż p = kq. Fakt ten zapisuje się co znaczy.
 • Definicja Wielomianów Podzielność Co znaczy podzielny poprzez wielomian v(x), gdy istnieje taki wielomian u(x), iż w(x) = u(x)v(x). Fakt ten zapisuje się symbolem v | w, odczytywanym słownik.
 • Definicja Pokrycie Co znaczy przestrzeni X zbiorami ustalonej rodziny ∑podzbiorów tej przestrzeni jest taką podrodziną Π rodziny ∑, iż zestaw A zawiera się w sumie znaczenie.
 • Definicja Deltoidu Pole Co znaczy zobacz deltoid czym jest.
 • Definicja Sferycznego Dwukąta Pole Co znaczy zobacz dwukąt sferyczny co to jest.
 • Definicja Elipsy Pole Co znaczy ściślej: pole figury złożonej z elipsy i jej wnętrza wynosi ab π, gdzie a i b są długościami półosi elipsy definicja.
 • Definicja Figury Pole Co znaczy zobacz miara Jordana co znaczy.
 • Definicja Zewnętrznych Form Pole Co znaczy zobacz pole 2 słownik.
 • Definicja Koła Pole Co znaczy wynosi r2 π, gdzie r znaczy długość promienia tego koła znaczenie.
 • Definicja Kwadratu Pole Co znaczy wynosi a2, gdzie a znaczy długość boku tego kwadratu czym jest.
 • Definicja Geometrycznych Obiektów Pole Co znaczy zobacz pole 2 co to jest.
 • Definicja Sferycznego Pasa Pole Co znaczy zobacz pas sferyczny definicja.
 • Definicja Zbiorów Połączenie Co znaczy zbiorów. Połączeniem zbiorów A i B nazywa się zestaw A∪B, którego elementami są wszystkie przedmioty zbioru A i wszystkie przedmioty zbioru co znaczy.
 • Definicja Połowa Co znaczy jedna z dwóch równych części jakiejś całości słownik.
 • Definicja Kąta Połowienie Co znaczy podział kąta na dwa kąty przystające dzięki jego dwusiecznej znaczenie.
 • Definicja Pomiar Co znaczy wykorzystywanych ustaleniu relacji mierzonej wielkości do ustalonej wielkości tego samego rodzaju, przyjętej jako jej jednostka. Liczba czym jest.
 • Definicja Kąta Pomiar Co znaczy jest dokonywany dzięki kątomierza z wykorzystaniem addytywności miary kąta co to jest.
 • Definicja Prostopadłe Płaszczyzny Co znaczy płaszczyzny, z których każda zawiera prostą prostopadłą do drugiej z nich (prostopadłość). Prostopadłość płaszczyzn Π1 i Π2 znaczy się definicja.
 • Definicja Równoległe Płaszczyzny Co znaczy i Π2, które lub nie mają punktów wspólnych, lub mają wszystkie punkty wspólne (ozn. Π1|| Π2). Odmiennie - dwie płaszczyzny mające wspólną co znaczy.
 • Definicja Freneta Trójścianu Płaszczyzny Co znaczy gładkiej C i jej punktu P, nie będącego jej punktem wyprostowania, to są następujące płaszczyzny przechodzące poprzez pkt. P: płaszczyzna słownik.
 • Definicja Podera Co znaczy dawna, pochodząca z języka franc., nazwa spodkowej; antypodera znaczy antyspodkową znaczenie.
 • Definicja Podgraf Co znaczy grafu (P,Q) jest grafem, którego zestaw wierzchołków P* ⊆ P i zestaw krawędzi Q* zawiera się w zbiorze krawędzi Q grafu (P,Q czym jest.
 • Definicja Podgrupa Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów ekipy G, będący ekipą względem działania grupowego ekipy G co to jest.
 • Definicja Niezmiennicza Podgrupa Co znaczy zobacz dzielnik normalny ekipy definicja.
 • Definicja Podmacierz Co znaczy macierzą A*, powstałą z macierzy A poprzez usuwanie z niej nie wszystkich jej wierszy (ewentualnie żadnego) i nie wszystkich jej kolumn co znaczy.
 • Definicja Środkowe Podobieństwo Co znaczy inna nazwa jednokładności słownik.
 • Definicja Podpierścień Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów pierścienia A, będący pierścieniem względem tych samych działań, które określają pierścień A znaczenie.
 • Definicja Ostrosłupa Podstawa Co znaczy zobacz ostrosłup czym jest.
 • Definicja Potęgi Podstawa Co znaczy zobacz potęga co to jest.
 • Definicja podstawa pozycyjnego systemu liczbowego Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy, mechanizm pozycyjny definicja.
 • Definicja Stożka Podstawa Co znaczy zobacz stożek co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Podstawa Co znaczy jeden z boków trójkąta, umownie nazwany fundamentem słownik.
 • Definicja Walca Podstawa Co znaczy zobacz walec znaczenie.
 • Definicja Eulera Podstawienia Co znaczy dwiema zmiennymi x i t, pozwalające na sprowadzenie całek nieoznaczonych postaci gdzie q jest rzeczywistą funkcją wymierną dwóch zmiennych czym jest.
 • Definicja Funkcji Okres Podstawowy Co znaczy zobacz funkcja okresowa co to jest.
 • Definicja Podwyznacznik Co znaczy wskaźnika detA jest wskaźnikiem podmacierzy kwadratowej macierzy A definicja.
 • Definicja Podzbiór Co znaczy zestaw B, spełniający warunek x ∈ B ⇒ x ∈ A, a więc taki zestaw B, którego każdy obiekt należy do zbioru A(część zbioru). Przyjmuje się co znaczy.
 • Definicja Podział Co znaczy zbioru X - taka rodzina {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, iż: 1) Xα ≠ ∅ dla α ∈ A, 2) Xα ∩Xβ = ∅ dla α ≠ β i α, β ∈ A, 3). Terminu podział słownik.
 • Definicja Harmoniczny Podział Co znaczy zobacz podział złoty znaczenie.
 • Definicja Płaszczyzn Pęk Co znaczy zestaw wszystkich płaszczyzn w przestrzeni mających wspólną prostą, nazywaną krawędzią tego pęku płaszczyzn czym jest.
 • Definicja pierścień bez dzielników zera Co znaczy pierścień, gdzie iloczyn każdych dwóch przedmiotów różnych od zera jest różny od zera. Zobacz dzielnik zera co to jest.
 • Definicja Całkowity Pierścień Co znaczy pierścień przemienny z jednością, a bez dzielników zera definicja.
 • Definicja Kołowy Pierścień Co znaczy O i promieniach r2 > r1 > 0 jest zbiorem wszystkich punktów P płaszczyzny przechodzącej poprzez pkt. O, których odległość |OP| od punktu O co znaczy.
 • Definicja Kulisty Pierścień Co znaczy powstała poprzez obrót odcinka koła, nie zawierającego jego środka, wokół prostej przechodzącej poprzez ten środek i równoległej do cięciwy słownik.
 • Definicja pierwsza forma podstawowa powierzchni Co znaczy inna nazwa formy metrycznej powierzchni znaczenie.
 • Definicja Zbioru Element Pierwszy Co znaczy uporządkowanego relacją < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb) jest takim elementem a ∈ A, iż a ≤ x dla wszystkich x ∈ A czym jest.
 • Definicja Niewłaściwa Płaszczyzna Co znaczy przestrzeń rzutowa P3 jest traktowana jako trójwymiarowa przestrzeń euklidesowa (afiniczna) z dołączonymi do niej punktami niewłaściwymi co to jest.
 • Definicja Normalna Płaszczyzna Co znaczy krzywej w jej punkcie jest płaszczyzną pęku normalnych krzywej definicja.
 • Definicja Okręgu Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna, której podzbiorem jest dany okrąg co znaczy.
 • Definicja Oskulacyjna Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna ściśle styczna; nazwa jest spolszczeniem franc. planosculateur albo z angielskiego: osculatingplane słownik.
 • Definicja Rzutująca Płaszczyzna Co znaczy przestrzeni trójwymiarowej na zawartą w niej prostą, zwaną rzutnią, bazuje na poprowadzeniu poprzez każdy rzutowany pkt. płaszczyzny o znaczenie.
 • Definicja Rzędu Drugiego Pochodna Co znaczy jednej zmiennej to jest pochodna z jej pochodnej f´, oznaczana symbolem f´´ albo, a jej wartość w punkcie x znaczy się jednym z symboli czym jest.
 • Definicja Jednostronna Pochodna Co znaczy jednej zmiennej rzeczywistej, a o wartościach w arytmetycznej przestrzeni Rn albo Cn, ustala się wartość lewostronnej (prawostronnej co to jest.
 • Definicja Kowariantna Pochodna Co znaczy pochodnej cząstkowej pól tensorowych tak określonej dzięki koneksji afinicznej, aby pochodna ta była także polem tensorowym. Potrzeba definicja.
 • Definicja Logarytmiczna Pochodna Co znaczy rzeczywistej o wartościach dodatnich f, jednej zmiennej rzeczywistej, nazwa ta znaczy pochodną funkcji złożonej f*(x) = lnf(x) równą co znaczy.
 • Definicja Różniczkowy Operator Paraboliczny Co znaczy operator różniczkowy słownik.
 • Definicja Powierzchni Punkt Paraboliczny Co znaczy pkt. paraboliczny powierzchni znaczenie.
 • Definicja Paraboloida Co znaczy nierozwijalna powierzchnia algebraiczna II stopnia o przynajmniej dwóch płaszczyznach symetrii i jednej osi symetrii, lecz bez środka czym jest.
 • Definicja Paradoks Co znaczy sprzeczne z powszechnym mniemaniem, doświadczeniem albo wyobrażeniem. Paradoksami, aczkolwiek nieco innej natury, są również antynomie co to jest.
 • Definicja Sferyczny Pas Co znaczy i warstwy ograniczonej dwiema wieloma płaszczyznami równoległymi przechodzącymi poprzez punkty położone wewnątrz sfery. Pole pasa definicja.
 • Definicja Pascal Co znaczy programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, wyróżniający się sporą uniwersalnością i łatwością posługiwania się nim. Nazwany został co znaczy.
 • Definicja Pentagon Co znaczy gr. „pięciokąt” słownik.
 • Definicja Pentagonalny Co znaczy pięciokątny znaczenie.
 • Definicja Period Co znaczy moment na przykład funkcji, wahań wahadła itp czym jest.
 • Definicja Funkcja Periodyczna Co znaczy zobacz funkcja okresowa co to jest.
 • Definicja Cykliczna Permutacja Co znaczy zbioru A = {a1,...,an} jest jego odwzorowaniem f postaci f(ai) = ak(i), gdzie k(i) = i + q mod n, dla i = 1,...,n i naturalnego q < n definicja.
 • Definicja Prostych Pęk Co znaczy prostych mających jeden pkt. wspólny i leżących na jednej płaszczyźnie. Wspólny pkt. wszystkich prostych pęku nazywa się jego wierzchołkiem co znaczy.
 • Definicja Pętla Co znaczy zobacz droga słownik.
 • Definicja Piątka Co znaczy 1. nazwa cyfry 5; 2. nazwa ciągu o pięciu słowach znaczenie.
 • Definicja Euklidesa Postulat Piąty Co znaczy Ustalenie wiąże się z tym, iż treść tego aksjomatu została w Elementach Euklidesa zamieszczona w formie postulatu piątego w kolejności czym jest.
 • Definicja Kubiczny Pierwiastek Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny trzeciego stopnia co to jest.
 • Definicja Kwadratowy Pierwiastek Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny drugiego stopnia definicja.
 • Definicja Wielokrotny Pojedynczy Pierwiastek Co znaczy zobacz krotność pierwiastka co znaczy.
 • Definicja Równania Pierwiastek Co znaczy regularnie stosowana nazwa rozwiązania równania, a więc liczby spełniającej to równanie słownik.
 • Definicja Para Co znaczy ciąg dwuwyrazowy albo uporządkowany zestaw o dwóch (niekoniecznie różnych elementach). Analogicznie mówi się o trójkach, czwórkach itd znaczenie.
 • Definicja Naturalny Parametr Co znaczy jeżeli f: R ⊇ Δ Rn jest parametryzacją krzywej C spełniającą warunek |f czym jest.
 • Definicja Paraboli Parametr Co znaczy dla paraboli o równaniu y = ax2 to jest liczba, równa odległości ogniska paraboli od jej kierownicy (wyznacznik stożkowej co to jest.
 • Definicja Stożkowej Parametr Co znaczy odległości ogniska stożkowej od jej kierownicy odpowiadającej temu ognisku. W układzie współrzędnych biegunowych o początku (biegunie) w definicja.
 • Definicja Rozkładu Parametry Co znaczy odmiennie charakterystyki rozkładu co znaczy.
 • Definicja Nieskończoności W Prosta Co znaczy zobacz prosta niewłaściwa słownik.
 • Definicja Otwarta Półprosta Co znaczy półprosta bez jej początku znaczenie.
 • Definicja Współrzędnych Układ Prawoskrętny Co znaczy zobacz lewoskrętny układ współrzędnych czym jest.
 • Definicja Krzywizny Promień Co znaczy zobacz koło krzywiznowe co to jest.
 • Definicja Sześcienna Kubiczna Parabola Co znaczy nazwa krzywej, będącej wykresem wielomianu trzeciego stopnia jednej zmiennej, a więc funkcji f określonej wzorem f(x) = ax3 + bx2 + cx + d definicja.
 • Definicja Walec Paraboliczny Co znaczy walec paraboliczny co znaczy.
 • Definicja Dyskretna Przestrzeń Co znaczy zobacz topologia dyskretna słownik.
 • Definicja Kołowego Pierścienia Pole Co znaczy wynosi (a2 - b2)π. gdzie a jest długością promienia okręgu zewnętrznego, a b - długością promienia okręgu wewnętrznego danego pierścienia znaczenie.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zbioru V wektorów przestrzeni liniowej nad pewnym ciałem K, który sam jest przestrzenią liniową nad ciałem K względem działań liniowych czym jest.
 • Definicja Dopełniająca Półprzestrzeń Co znaczy zobacz półprzestrzeń co to jest.
 • Definicja Dobry Porządek Co znaczy zobacz dobre uporządkowanie definicja.
 • Definicja Progresja Co znaczy zwiększanie się, przyrost jakiejś wielkości co znaczy.
 • Definicja Projektywny Co znaczy rzutowy, związany z rzutowaniem słownik.
 • Definicja Otwarta Półpłaszczyzna Co znaczy półpłaszczyzna bez jej krawędzi, nazywana także stroną prostej na płaszczyźnie znaczenie.
 • Definicja Zupełne Prawdopodobieństwo Co znaczy inna nazwa prawdopodobieństwa całkowitego czym jest.
 • Definicja Pascala Prosta Co znaczy zobacz twierdzenie Pascala co to jest.
 • Definicja Krzywych Prostopadłość Co znaczy dwie krzywe przecinające się w punkcie P nazywa się prostopadłymi w tym punkcie, gdy ich styczne w punkcie P są prostopadłe definicja.
 • Definicja Bryły Przekrój Co znaczy figura płaska będąca wspólną częścią danej bryły i pewnej płaszczyzny przechodzącej poprzez pkt. wewnętrzny tej bryły co znaczy.
 • Definicja Zbiorów Przekrój Co znaczy inna nazwa części wspólnej zbiorów słownik.
 • Definicja Geometryczne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie 2. przestrzeni jakiejś geometrii albo figury (podzbioru) zawartej w tej przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Uporządkowana Częściowo Przestrzeń Co znaczy zestaw niepusty z ustaloną w nim relacją częściowego porządku czym jest.
 • Definicja Unormowana Liniowa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń liniowa nad ciałem R/C/ liczb rzeczywistych (zespolonych) z ustaloną w niej normą co to jest.
 • Definicja Minkowskiego Przestrzeń Co znaczy inna nazwa geometrii Minkowskiego definicja.
 • Definicja Funkcji Przybliżanie Co znaczy zobacz aproksymacja funkcji co znaczy.
 • Definicja Brianchona Punkt Co znaczy zobacz twierdzenie Brianchona słownik.
 • Definicja Brzegowy Punkt Co znaczy zobacz brzeg zbioru znaczenie.
 • Definicja Implikacji Poprzednik Co znaczy zobacz implikacja czym jest.
 • Definicja Wektorowej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zobacz podprzestrzeń przestrzeni liniowej co to jest.
 • Definicja Logarytmu Podstawa Co znaczy zobacz funkcja logarytmiczna definicja.
 • Definicja Potencjalne Pole Co znaczy zobacz pole wektorowe co znaczy.
 • Definicja Prostokąta Pole Co znaczy wynosi ab, gdzie a i b są długościami prostopadłych boków prostokąta słownik.
 • Definicja Kąt Zagradzająca Prosta Co znaczy hiperbolicznej: prosta zawarta w obszarze kąta mniejszego od półpełnego. Prostą taką jest na przykład prosta graniczna albo nadrównoległa znaczenie.
 • Definicja Wichrowate Proste Co znaczy zobacz łatwe skośne czym jest.
 • Definicja Całkowania Przedział Co znaczy zobacz całka oznaczona co to jest.
 • Definicja Domknięty Przedział Co znaczy przedział postaci [a,b] zarówno w przestrzeni R, jak i Rn definicja.
 • Definicja Hiperboliczna Przestrzeń Co znaczy inna nazwa geometrii hiperbolicznej co znaczy.
 • Definicja Nieprzywiedlny Przypadek Co znaczy zobacz casus irreducibilis słownik.
 • Definicja Przyporządkowanie Co znaczy zobacz odpowiedniość znaczenie.
 • Definicja Rektyfikacji Punkt Co znaczy zobacz pkt. wyprostowania czym jest.
 • Definicja Miar Produkt Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański miar co to jest.
 • Definicja Nadrównoległa Prosta Co znaczy zobacz prosta graniczna definicja.
 • Definicja Obrotowa Paraboloida Co znaczy paraboloida eliptyczna co znaczy.
 • Definicja Pięciokąt Co znaczy wierzchołkach, pięciu bokach i tyluż kątach wewnętrznych i przekątnych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciobokiem słownik.
 • Definicja Pięć Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby cztery znaczenie.
 • Definicja Pary Poprzednik Co znaczy pierwszy słowo pary traktowanej jako dwuwyrazowy ciąg czym jest.
 • Definicja Potęgowanie Co znaczy obliczanie potęg co to jest.
 • Definicja Całkowita Powierzchnia Co znaczy bryły jest całym jej brzegiem. Zobacz brzeg zbioru definicja.
 • Definicja Pozytywny Co znaczy nieujemny co znaczy.
 • Definicja Hiperboli Półoś Co znaczy zobacz hiperbola słownik.
 • Definicja Środkowa Perspektywa Co znaczy zobacz perspektywa znaczenie.
 • Definicja Uporządkowana Przestrzeń Co znaczy zobacz porządek czym jest.
 • Definicja Wektorowa Przestrzeń Co znaczy inna, regularnie stosowana nazwa przestrzeni liniowej co to jest.
 • Definicja Ciągłości Punkt Co znaczy pkt. dziedziny funkcji, gdzie funkcja ta jest ciągła definicja.
 • Definicja Powierzchni Hiperboliczny Punkt Co znaczy S, gdzie jej krzywizna Gaussa jest ujemna. Punkty każdego otoczenia takiego punktu P na powierzchni S leżą po obu stronach płaszczyzny co znaczy.
 • Definicja Izolowany Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej jest takim punktem P ∈ A, iż istnieje jego otoczenie nie mające ze zbiorem A punktów wspólnych różnych od P słownik.
 • Definicja punkt nieciągłości I rodzaju Co znaczy zobacz funkcja nieciągła znaczenie.
 • Definicja punkt nieciągłości II rodzaju Co znaczy zobacz funkcja nieciągła czym jest.
 • Definicja Przebicia Punkt Co znaczy pkt. wspólny linii i powierzchni, gdzie styczna do linii nie jest styczną do powierzchni co to jest.
 • Definicja Przecięcia Punkt Co znaczy pkt. wspólny dwóch linii, gdzie styczne do tych linii nie pokrywają się definicja.
 • Definicja Przegięcia Punkt Co znaczy płaskiej, przy przejściu poprzez który wymienia się kierunek wypukłości krzywej. Dla krzywej będącej wykresem funkcji f klasy regularności co znaczy.
 • Definicja Różniczkowalności Punkt Co znaczy funkcji jest takim punktem jej dziedziny, gdzie funkcja ta jest różniczkowalna słownik.
 • Definicja Spłaszczenia Punkt Co znaczy takim jej punktem, gdzie wszystkie przekroje normalne powierzchni S mają krzywiznę równą 0, a więc gdzie druga forma podstawowa powierzchni znaczenie.
 • Definicja Geometryczna Przestrzeń Co znaczy ustalonego znaczenia, ale oznaczający przestrzenie różnych geometrii albo przestrzenie, gdzie rozważa się zagadnienia tradycyjnie wiążące czym jest.
 • Definicja Wyprostowania Punkt Co znaczy krzywizna tej krzywej jest równa 0. Pkt. taki jest w pewnym sensie punktem osobliwym krzywej, ponieważ nie jest w nim określony trójścian co to jest.
 • Definicja Zbieżność Punktowa Co znaczy funkcji o wspólnej dziedzinie D mówi się, iż jest punktowo zbieżny w zbiorze D (albo jego podzbiorze), gdy istnieje punktowa granica tego definicja.
 • Definicja Antypodyczne Punkty Co znaczy takie dwa punkty sfery albo innej powierzchni zamkniętej, mającej środek symetrii O, iż O jest środkiem odcinka łączącego te punkty co znaczy.
 • Definicja Współliniowe Punkty Co znaczy jednej prostej. Oczywiście każde dwa punkty są współliniowe, lecz trzy punkty (albo więcej) mogą być współliniowe albo niewspółliniowe słownik.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Punkty Co znaczy jednej płaszczyźnie. Oczywiście każde dwa albo trzy punkty są współpłaszczyznowe, lecz cztery punkty (albo więcej) mogą być znaczenie.
 • Definicja Powierzchni Przekrój Co znaczy krzywa płaska będąca wspólną częścią danej powierzchni S z taką płaszczyzną, iż powierzchnia S leży po obu jej stronach czym jest.
 • Definicja Zbiorów Rodziny Przekrój Co znaczy zestaw będący częścią wspólną wszystkich zbiorów należących do danej rodziny co to jest.
 • Definicja Lorentza Przekształcenie Co znaczy zobacz ekipa Lorentza definicja.
 • Definicja Odwracalne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją różnowartościową co znaczy.
 • Definicja Odwrotne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją odwrotną słownik.
 • Definicja Perspektywiczne Przekształcenie Co znaczy inna nazwa przekształcenia będącego rzutem równoległym albo środkowym znaczenie.
 • Definicja przekształcenie przez promienie odwrotne Co znaczy inna nazwa inwersji czym jest.
 • Definicja Kartezjańska Przestrzeń Co znaczy arytmetyczne Rn i Cn dla n naturalnych nazywają się n-wymiarowymi przestrzeniami kartezjańskimi, adekwatnie: rzeczywistą i zespoloną co to jest.
 • Definicja Topologiczna Liniowo Przestrzeń Co znaczy X z zadaną w niej taką topologią, iż działania liniowe: dodawanie wektorów i mnożenie wektorów poprzez dowolny skalar są odwzorowaniami definicja.
 • Definicja Nakrywająca Przestrzeń Co znaczy jeśli f: X Y jest nakryciem, to przestrzeń topologiczna X nazywa się przestrzenią nakrywającą przestrzeń Y co znaczy.
 • Definicja przestrzeń o nieskończonym wymiarze Co znaczy przestrzeń liniowa, gdzie dla każdej liczby naturalnej n istnieje układ {v1,...,vn} wektorów liniowo niezależnych słownik.
 • Definicja Ośrodkowa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń topologiczna, mająca przeliczalny podzbiór gęsty w tej przestrzeni znaczenie.
 • Definicja Probabilistyczna Przestrzeń Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo czym jest.
 • Definicja Rzutowa Przestrzeń Co znaczy zbiorem Pn punktów n-wymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej aksjomatyką. Można ją sobie wyobrażać jako przestrzeń kierunków (n + 1 co to jest.
 • Definicja Sferyczna Przewyżka Co znaczy sferycznego Δ to jest różnica pomiędzy sumą s(Δ) jego kątów wewnętrznych a miarą kąta półpełnego π (albo 180o, jeżeli kąty były mierzone w definicja.
 • Definicja Koła Kwadratura Przybliżona Co znaczy zobacz kwadratura koła co znaczy.
 • Definicja Równań Rozwiązywanie Przybliżone Co znaczy znalezieniu przybliżonych wartości tych pierwiastków równania, o istnieniu których wiemy, ale ich wartości precyzyjnych nie możemy obliczyć słownik.
 • Definicja Przyprostokątna Co znaczy bok trójkąta prostokątnego, położony na ramieniu kąta prostego tego trójkąta znaczenie.
 • Definicja Przeczenia Podwójnego Prawo Co znaczy zobacz prawa przeczenia czym jest.
 • Definicja Współrzędnych Transformacji Prawo Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny co to jest.
 • Definicja Przeciwobraz Co znaczy X ⊇ D Y zbioru B ⊆ Y jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów x ∈ D, iż f(x) ∈ B. Przeciwobraz zbioru B poprzez funkcję f znaczy się definicja.
 • Definicja Ciągłe Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją ciągłą co znaczy.
 • Definicja Homeomorficzne Przekształcenie Co znaczy zobacz odwzorowanie homeomorficzne słownik.
 • Definicja Homotetyczne Przekształcenie Co znaczy zobacz homotetia znaczenie.
 • Definicja Identycznościowe Przekształcenie Co znaczy dowolnego zbioru A, oznaczane symbolem idA, przyporządkowujące każdemu elementowi x ∈ A ten sam obiekt x, a więc określone wzorem idA(x czym jest.
 • Definicja Izometryczne Przekształcenie Co znaczy metrycznej X w przestrzeń metryczną Y (o metrykach oznaczanych tą samą literą ρ) jest odwzorowaniem f: X Y spełniającym następujący warunek co to jest.
 • Definicja Rzutowe Przekształcenie Co znaczy różnowartościowe przekształcenie przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru, przekształcające każdą prostą rzutową tej przestrzeni na jakąś definicja.
 • Definicja Topologiczne Przekształcenie Co znaczy inna nazwa homeomorfizmu albo odwzorowania homeomorficznego co znaczy.
 • Definicja Tożsamościowe Przekształcenie Co znaczy inna nazwa przekształcenia identycznościowego słownik.
 • Definicja Banacha Przestrzeń Co znaczy unormowana i zupełna. Fundamentalne znaczenie tych przestrzeni w analizie funkcjonalnej pochodzi z jednej strony stąd, iż są one na tyle znaczenie.
 • Definicja Dwuliniowa Przestrzeń Co znaczy gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K a φ: V × V K - odwzorowaniem dwuliniowym. Odwzorowanie φ, którego wartości φ (x,y) znaczy czym jest.
 • Definicja Liniowych Form Przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń dualna co to jest.
 • Definicja Hausdorffa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń topologiczna, spełniająca aksjomat Hausdorffa definicja.
 • Definicja Promil Co znaczy stosowana w języku potocznym nazwa jednej tysięcznej jakiejś całości, oznaczana symbolem. Np. jeżeli dwóch na tys. osobników jakiejś co znaczy.
 • Definicja Równoległe Proste Co znaczy się równoległymi, gdy leżą na jednej płaszczyźnie i lub nie mają punktów wspólnych, lub mają wszystkie punkty wspólne (pokrywają się słownik.
 • Definicja Prostokąt Co znaczy wszystkie kąty wewnętrzne są łatwe. Przeciwległe boki prostokąta są równoległe i równe (przystające), co znaczy, iż każdy prostokąt jest znaczenie.
 • Definicja Losowa Próba Co znaczy podzbiór badanej populacji, którego przedmioty zostały wybrane z tej populacji w sposób przypadkowy (losowy czym jest.
 • Definicja Reprezentatywna Próba Co znaczy podzbiór badanej populacji, aby impulsy mające wpływ na badaną cechę populacji występowały w nim w tych samych proporcjach, jak w całej co to jest.
 • Definicja Pryzmatoid Co znaczy ścianach leżących na płaszczyznach równoległych, nazywanych podstawami, nie mający innych wierzchołków poza wierzchołkami podstaw definicja.
 • Definicja Relacji Przechodniość Co znaczy zobacz stosunek przechodnia co znaczy.
 • Definicja Domknięty Jednostronnie Przedział Co znaczy przedział postaci [a,b) albo (a,b] w R albo w Rn i przedziały postaci (- ∞,a] i [a, ∞) w R słownik.
 • Definicja Nieograniczony Przedział Co znaczy przedział postaci: (- ∞,a), (- ∞,a], [a, ∞), (a, ∞) albo (- ∞, ∞) w R znaczenie.
 • Definicja Otwarty Przedział Co znaczy przedział postaci (a,b) w Rlub Rn i przedziały postaci: (- ∞,a), (a, ∞) i (- ∞, ∞) w R czym jest.
 • Definicja Ufności Przedział Co znaczy charakterystyki rozkładu określonej cechy w określonej populacji jest takim przedziałem (a,b) w R, do którego wartości tej charakterystyki co to jest.
 • Definicja Macierzy Boczna Przekątnia Co znaczy kwadratowej n-tego stopnia to jest zespół miejsc dla jej przedmiotów oznaczonych parametrami i, j,spełniającymi warunek i + j = n + 1 definicja.
 • Definicja Macierzy Główna Przekątnia Co znaczy kwadratowej n tego stopnia to jest zespół miejsc dla jej przedmiotów oznaczonych parametrami i,j, spełniającymi warunek i = j dla i,j = 1 co znaczy.
 • Definicja Powierzchni Normalny Przekrój Co znaczy wspólną częścią danej powierzchni S i płaszczyzny przechodzącej poprzez ustalony pkt. P tej powierzchni i prostopadłej do płaszczyzny słownik.
 • Definicja Półsfera Co znaczy wspólna część sfery i półprzestrzeni o płaszczyźnie brzegowej przechodzącej poprzez środek tej sfery znaczenie.
 • Definicja Półtora Co znaczy kolokwialna nazwa liczby 1,5, a więc czym jest.
 • Definicja Przeczenia Prawa Co znaczy dotyczące przeczenia. Należą do nich: - prawo podwójnego przeczenia (Każde zdanie jest równoważne zaprzeczeniu jego zaprzeczenia. {~ (~ p co to jest.
 • Definicja Hiperboloidy Powłoki Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa definicja.
 • Definicja Funkcji Poziomica Co znaczy zobacz warstwica funkcji co znaczy.
 • Definicja Otoczenie Prawostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci [a, a + δ), gdzie δ słownik.
 • Definicja Sąsiedztwo Prawostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci (a,a + δ), gdzie δ znaczenie.
 • Definicja Skupienia Punkt Prawostronny Co znaczy zobacz lewostronny pkt. skupienia czym jest.
 • Definicja Zbiorów Produkt Co znaczy inna nazwa iloczynu kartezjańskiego zbiorów co to jest.
 • Definicja Program Co znaczy przetwarzania informacji: zapis następnych czynności, jakie winny być wykonane, aby dokonać wymaganego przetworzenia informacji (na definicja.
 • Definicja Koła Promień Co znaczy odcinek złączający środek koła z którymkolwiek punktem jego okręgu. Promieniem koła nazywa się również długość tego odcinka co znaczy.
 • Definicja Kuli Promień Co znaczy odcinek złączający środek kuli z którymkolwiek punktem sfery, będącej jej brzegiem. Promieniem kuli nazywa się również długość tego odcinka słownik.
 • Definicja Okręgu Promień Co znaczy odcinek złączający środek okręgu z którymkolwiek jego punktem, a również długość tego odcinka znaczenie.
 • Definicja Sfery Promień Co znaczy odcinek złączający środek sfery z którymkolwiek jej punktem, a również długość tego odcinka czym jest.
 • Definicja Ograniczająca Prosta Co znaczy A to jest taka prosta L, leżąca na płaszczyźnie Π tej figury, iż figura A zawiera się w jednej półpłaszczyźnie płaszczyzny Π o krawędzi L co to jest.
 • Definicja Perygeum Co znaczy pkt. orbity wokółziemskiej położony najbliżej Ziemi definicja.
 • Definicja Matematyki Podstawy Co znaczy część logiki matematycznej, zajmująca się badaniem mechanizmów aksjomatycznych, a również metodologią matematyki co znaczy.
 • Definicja Geometryczny Postęp Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu geometrycznego słownik.
 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Co znaczy zbiorem wszystkich punktów dziedziny pola wektorowego, określonego w obszarze trójwymiarowej przestrzeni, gdzie potencjał tego pola znaczenie.
 • Definicja Jednostronna Powierzchnia Co znaczy powierzchnia nieorientowalna (orientacja powierzchni). W odróżnieniu do powierzchni dwustronnej ma ona tylko jedną stronę. Powierzchnią czym jest.
 • Definicja Poliedralna Powierzchnia Co znaczy zobacz powierzchnia wielościenna co to jest.
 • Definicja Prostokreślna Powierzchnia Co znaczy iż poprzez każdy jej pkt. przechodzi prosta zawierająca się w tej powierzchni, nazywana jej tworzącą. Do powierzchni prostokreślnych należą definicja.
 • Definicja Izometryczne Powierzchnie Co znaczy których istnieje takie odwzorowanie jednej z nich na drugą, iż obrazem poprzez to odwzorowanie dowolnego łuku na jednej z nich jest łuk o co znaczy.
 • Definicja Domknięta Półpłaszczyzna Co znaczy termin stosowany niekiedy w celu odróżnienia od półpłaszczyzny otwartej albo dla podkreślenia topologicznej domkniętości tego zbioru słownik.
 • Definicja Dopełniająca Półpłaszczyzna Co znaczy zobacz półpłaszczyzna znaczenie.
 • Definicja Otwarta Półprzestrzeń Co znaczy półprzestrzeń bez płaszczyzny brzegowej czym jest.
 • Definicja Warunkowe Prawdopodobieństwo Co znaczy zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, iż zaszło zjawisko B. Ono jest oznaczane symbolem p(A|B) i wyraża się wzorem jeżeli p(B) > 0 co to jest.
 • Definicja Wszędzie Prawie Co znaczy matematyce: wszędzie niezależnie od zbioru o mierze równej 0, na przykład stwierdzenie, iż funkcja jest ciągła prawie wszędzie znaczy, iż definicja.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Prawie Wszędzie, Prawdopodobieństwo Warunkowe, Półprzestrzeń Otwarta, Półpłaszczyzna Dopełniająca, Półpłaszczyzna Domknięta, Powierzchnie Izometryczne co to znaczy.

Słownik Prawie Wszędzie, Prawdopodobieństwo Warunkowe co to jest.