Przekrój osiowy co znaczy pierwiastek arytmetyczny krzyżówka prosta graniczna co to jest promień.
prawdopodobieństwo zupełne co to jest

Definicje matematyka na P

 • Definicja Zupełne Prawdopodobieństwo Co znaczy inna nazwa prawdopodobieństwa całkowitego co znaczy.
 • Definicja Podział Co znaczy zbioru X - taka rodzina {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, iż: 1) Xα ≠ ∅ dla α ∈ A, 2) Xα ∩Xβ = ∅ dla α ≠ β i α, β ∈ A, 3). Terminu po krzyżówka.
 • Definicja Elipsy Pole Co znaczy ściślej: pole figury złożonej z elipsy i jej wnętrza wynosi ab π, gdzie a i b są długościami półosi elipsy co to jest.
 • Definicja Promil Co znaczy stosowana w języku potocznym nazwa jednej tysięcznej jakiejś całości, oznaczana symbolem. Np. jeżeli dwóch na tys. osobników jakiejś słownik.
 • Definicja Pięciokąt Co znaczy wierzchołkach, pięciu bokach i tyluż kątach wewnętrznych i przekątnych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciobokiem czym jest.
 • Definicja Przesłanka Co znaczy powiązane z wnioskowaniem, oznaczające zdanie albo warunek, z którego wyciąga się wniosek. Przeważnie jednak wnioski wyciąga się nie z co oznacza.
 • Definicja Zorientowana Płaszczyzna Co znaczy której wyróżniono jedną z dwóch możliwych jej orientacji (na przykład przez określenie na niej kartezjańskiego układu współrzędnych tłumaczenie.
 • Definicja Sferyczny Pas Co znaczy i warstwy ograniczonej dwiema wieloma płaszczyznami równoległymi przechodzącymi poprzez punkty położone wewnątrz sfery. Pole pasa przykłady.
 • Definicja Funkcji Przybliżanie Co znaczy zobacz aproksymacja funkcji definicja.
 • Definicja Dziesiętne Przybliżenie Co znaczy rzeczywistej q jest jej rozwinięciem dziesiętnym ograniczonym do określonej ilości n cyfr występujących po przecinku i pominięciem dalszych encyklopedia.
 • Definicja Płaszczyznowe Powinowactwo Co znaczy przekształcenie przestrzeni trójwymiarowej na siebie, przy którym obrazem dowolnego punktu P jest taki pkt. P´, iż, gdzie Q jest rzutem jak działa.
 • Definicja Niewłaściwa Prosta Co znaczy nieskończoności) - zestaw wszystkich punktów niewłaściwych, dołączanych do płaszczyzny euklidesowej. Po dołączeniu prostej niewłaściwej do czy jest.
 • Definicja Przekątny Przekrój Co znaczy wspólna część graniastosłupa albo ostrosłupa z płaszczyzną przechodzącą poprzez dwie jego krawędzie nie należące do jednej ściany pojęcie.
 • Definicja Przedziału Koniec Prawy Co znaczy zobacz lewy koniec przedziału wyjaśnienie.
 • Definicja Zbioru Podział Co znaczy zobacz podział opis.
 • Definicja Paradoks Co znaczy sprzeczne z powszechnym mniemaniem, doświadczeniem albo wyobrażeniem. Paradoksami, aczkolwiek nieco innej natury, są również antynomie informacje.
 • Definicja Wielościenna Powierzchnia Co znaczy poliedralna) - w węższym znaczeniu brzeg wielościanu, a w szerszym - powierzchnia będąca sumą skończonej ilości wielokątów, zwanych znaczenie.
 • Definicja Przestępna Powierzchnia Co znaczy której nie można przedstawić równaniem algebraicznym, a więc równaniem postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem trzech zmiennych co znaczy.
 • Definicja Otwarta Półprosta Co znaczy półprosta bez jej początku krzyżówka.
 • Definicja Nieskończoności W Punkt Co znaczy zobacz płaszczyzna rzutowa co to jest.
 • Definicja Topologicznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy przestrzenią topologiczną z topologią TX, to dla każdego niepustego podzbioru Y przestrzeni X rodzina TY wszystkich jego podzbiorów postaci słownik.
 • Definicja Pokrycie Co znaczy przestrzeni X zbiorami ustalonej rodziny ∑podzbiorów tej przestrzeni jest taką podrodziną Π rodziny ∑, iż zestaw A zawiera się w sumie czym jest.
 • Definicja Ośrodkowa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń topologiczna, mająca przeliczalny podzbiór gęsty w tej przestrzeni co oznacza.
 • Definicja Poprzeczny Przekrój Co znaczy powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną prostopadłą do jej osi symetrii tłumaczenie.
 • Definicja Centroafiniczne Przekształcenia Co znaczy te przekształcenia afiniczne, które przekształcają ustalony pkt. O w ten sam pkt.. Jeśli pkt. ten jest początkiem kartezjańskiego układu przykłady.
 • Definicja Parazwarta Przestrzeń Co znaczy Hausdorffa X o tej własności, iż dla każdego jej pokrycia {Dκ } zbiorami otwartymi istnieje takie jej pokrycie {Eλ } zbiorami otwartymi, iż definicja.
 • Definicja Podziałka Co znaczy najczęściej prosta, okrąg albo półokrąg z zaznaczonymi na niej punktami: zerowym i jednostkowym dla jakiejś wielkości i punktami encyklopedia.
 • Definicja Hiperboloidy Powłoki Co znaczy zobacz hiperboloida dwupowłokowa jak działa.
 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Co znaczy zbiorem wszystkich punktów dziedziny pola wektorowego, określonego w obszarze trójwymiarowej przestrzeni, gdzie potencjał tego pola czy jest.
 • Definicja Odwrotne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją odwrotną pojęcie.
 • Definicja Zewnętrznych Form Pole Co znaczy zobacz pole 2 wyjaśnienie.
 • Definicja Ekstremalny Punkt Co znaczy funkcja przyjmuje ekstremum absolutne albo lokalne; na przykład wierzchołki elipsy są punktami ekstremalnymi dla dwóch funkcji ustalonych opis.
 • Definicja Przecięcia Punkt Co znaczy pkt. wspólny dwóch linii, gdzie styczne do tych linii nie pokrywają się informacje.
 • Definicja Koła Odcinka Pole Co znaczy promieniem koła, s - długością tego łuku jego okręgu, który zawiera się w odcinku kołowym, h - wysokością (strzałką) tego odcinka, a α znaczenie.
 • Definicja Brocarda Punkt Co znaczy to jest pkt. przecięcia się następujących okręgów: przechodzącego poprzez punkty A, B i stycznego do przedłużenia boku AC, przechodzącego co znaczy.
 • Definicja Kuli Rozkład Paradoksalny Co znaczy następującego twierdzenia: Dla każdej sfery S istnieją takie niepuste i rozłączne jej podzbiory T1,...,Tm, U1,...,Un, iż S = T1∪...∪Tm∪U1∪ krzyżówka.
 • Definicja Indukcyjna Przesłanka Co znaczy założeniem indukcyjnym, jest przyjmowanym w toku dowodu indukcyjnego przypuszczeniem, iż teza tego twierdzenia zachodzi dla liczby co to jest.
 • Definicja Elipsy Półoś Co znaczy zobacz elipsa słownik.
 • Definicja Wyrażeń Przekształcanie Co znaczy wyrażenia innym, o tych samych zmiennych i tym samym zakresie ich zmienności, przyjmującym dla każdej wartości zmiennych tę samą wartość czym jest.
 • Definicja Pud Co znaczy jednostka masy stosowana w Rosji (a również w Królestwie Polskim) i wynosząca 40 funtów ≈ 16,38 kg co oznacza.
 • Definicja Macierzy Boczna Przekątnia Co znaczy kwadratowej n-tego stopnia to jest zespół miejsc dla jej przedmiotów oznaczonych parametrami i, j,spełniającymi warunek i + j = n + 1 tłumaczenie.
 • Definicja Torusa Pole Co znaczy gdzie a znaczy odległość środka okręgu obracanego od osi obrotu, a b - długość promienia okręgu, który poprzez obrót wokół osi tworzy torus przykłady.
 • Definicja podprzestrzeń rozpięta na wektorach Co znaczy podzbioru U zbioru wektorów przestrzeni liniowej V zestaw LinU wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru U jest podprzestrzenią definicja.
 • Definicja Sferyczna Przewyżka Co znaczy sferycznego Δ to jest różnica pomiędzy sumą s(Δ) jego kątów wewnętrznych a miarą kąta półpełnego π (albo 180o, jeżeli kąty były mierzone w encyklopedia.
 • Definicja Przyporządkowanie Co znaczy zobacz odpowiedniość jak działa.
 • Definicja Różniczkowalności Punkt Co znaczy funkcji jest takim punktem jej dziedziny, gdzie funkcja ta jest różniczkowalna czy jest.
 • Definicja Hiperboliczna Paraboloida Co znaczy G o wierzchołku O i osi symetrii L i paraboli H o tym samym wierzchołku i osi symetrii, ale położonej w płaszczyźnie prostopadłej do pojęcie.
 • Definicja Reprezentatywna Próba Co znaczy podzbiór badanej populacji, aby impulsy mające wpływ na badaną cechę populacji występowały w nim w tych samych proporcjach, jak w całej wyjaśnienie.
 • Definicja Odcinka Połowienie Co znaczy dwa odcinki przystające, opierający na znalezieniu środka danego odcinka. Najczęściej środek odcinka otrzymuje się jako pkt. przecięcia się opis.
 • Definicja Neila Parabola Co znaczy danej paraboli M to jest zestaw wszystkich takich punktów Q płaszczyzny paraboli M, iż Q jest rzutem punktu P ∈ M, prostopadłym do osi informacje.
 • Definicja Zorientowana Przestrzeń Co znaczy euklidesowa (afiniczna) skończonego wymiaru z zaznaczoną jedną z dwóch możliwych jej orientacji (na przykład dzięki kartezjańskiego układu znaczenie.
 • Definicja Pobocznica Co znaczy jest dawniej stosowaną nazwą części powierzchni walcowej (stożkowej), składającej się wspólnie z podstawami walca (fundamentem stożka) na co znaczy.
 • Definicja Interpolacyjna Poprawka Co znaczy xi) pomiędzy wartością φ (x) funkcji interpolacyjnej φ w punkcie interpolacji x ∈ (xi,xi + 1) a wartością f(xi) funkcji interpolowanej f w krzyżówka.
 • Definicja Długości Pomiar Co znaczy algorytmie mierzenia długości, lecz w praktyce regularnie trzeba ustalać długości odcinków albo łuków niedostępnych do bezpośredniego co to jest.
 • Definicja Funkcji Przedłużenie Co znaczy funkcji f: X ⊇ D Y ze zbioru D na zestaw E, spełniający warunek D ⊂ E ⊆ X, nazywa się taką funkcję f: X ⊇ E Y, iż f * (x) = f(x) dla x ∈ D słownik.
 • Definicja Przyprostokątna Co znaczy bok trójkąta prostokątnego, położony na ramieniu kąta prostego tego trójkąta czym jest.
 • Definicja Równań Rozwiązywanie Przybliżone Co znaczy znalezieniu przybliżonych wartości tych pierwiastków równania, o istnieniu których wiemy, ale ich wartości precyzyjnych nie możemy obliczyć co oznacza.
 • Definicja Podgeometria Co znaczy przekształceń G jest w tej samej przestrzeni geometrią ekipy przekształceń, będącej podgrupą ekipy G, na przykład geometria ekipy tłumaczenie.
 • Definicja Połowa Co znaczy jedna z dwóch równych części jakiejś całości przykłady.
 • Definicja Perspektywa Co znaczy sposób przedstawiania na płaszczyźnie obrazu stosunków przestrzennych obserwowanych wzrokiem. Zagadnienie to wiąże się z matematycznym definicja.
 • Definicja Stopnia Drugiego Powierzchnia Co znaczy krótsza nazwa powierzchni algebraicznej II stopnia, zwanej także kwadryką. Zobacz regulacja powierzchni II stopnia encyklopedia.
 • Definicja Okręgów Potęgowa Prosta Co znaczy C1 i C2, położonych na jednej płaszczyźnie, to jest zestaw wszystkich punktów P tej płaszczyzny, których potęgi względem obu okręgów są jak działa.
 • Definicja Zupełna Przestrzeń Co znaczy metryczna X z metryką ρ mająca tę własność, iż każdy ciąg nieskończony (xn) jej punktów, spełniający następujący warunek Cauchy´ego: dla czy jest.
 • Definicja Uporządkowana Przestrzeń Co znaczy zobacz porządek pojęcie.
 • Definicja Przeciwna Półprosta Co znaczy zobacz półprosta wyjaśnienie.
 • Definicja Stożkowa Powierzchnia Co znaczy będąca sumą wszystkich prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A, nazywany wierzchołkiem powierzchni S, i dowolny pkt. krzywej K opis.
 • Definicja Postulat Co znaczy w matematyce: najczęściej aksjomat informacje.
 • Definicja Spłaszczenia Punkt Co znaczy takim jej punktem, gdzie wszystkie przekroje normalne powierzchni S mają krzywiznę równą 0, a więc gdzie druga forma podstawowa powierzchni znaczenie.
 • Definicja Pięciobok Co znaczy wielokąt o pięciu bokach, pięciu wierzchołkach i tyluż kątach wewnętrznych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciokątem co znaczy.
 • Definicja Zespolona Płaszczyzna Co znaczy określonym na niej prostokątnym, kartezjańskim układem współrzędnych, służącym do utożsamiania liczby zespolonej a + bi z punktem tej krzyżówka.
 • Definicja Bliźniaczych Liczb Problem Co znaczy bazuje na rozstrzygnięciu, czy istnieje nieskończenie sporo par liczb bliźniaczych co to jest.
 • Definicja Półpłaszczyzna Co znaczy części płaszczyzny, na jakie rozcina (dzieli) ją zawarta w niej prosta, wspólnie z tą prostą, nazywaną krawędzią półpłaszczyzny. Dwie słownik.
 • Definicja Jedności Z Pierwiastki Co znaczy pierwiastków zespolonych równań postaci zn = 1. Zwłaszcza pierwiastki niniejszego równania nazywa się n tymi pierwiastkami z jedności albo czym jest.
 • Definicja Powierzchni Płat Co znaczy podzbiór powierzchni homeomorficzny z obszarem jednospójnym na płaszczyźnie co oznacza.
 • Definicja Środkowe Podobieństwo Co znaczy inna nazwa jednokładności tłumaczenie.
 • Definicja Paraboli Parametr Co znaczy dla paraboli o równaniu y = ax2 to jest liczba, równa odległości ogniska paraboli od jej kierownicy (wyznacznik stożkowej przykłady.
 • Definicja Naturalny Parametr Co znaczy jeżeli f: R ⊇ Δ Rn jest parametryzacją krzywej C spełniającą warunek |f definicja.
 • Definicja Przeciwprostokątna Co znaczy bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego w tym trójkącie encyklopedia.
 • Definicja Koła Pole Co znaczy wynosi r2 π, gdzie r znaczy długość promienia tego koła jak działa.
 • Definicja Trójkąta Pole Co znaczy wynosi, gdzie a jest długością któregokolwiek boku trójkąta, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku czy jest.
 • Definicja Dualna Przestrzeń Co znaczy liniowych) - dla przestrzeni liniowej V nad ciałem K jest przestrzenią liniową V* wszystkich funkcjonałów (form) liniowych u: V K z ich pojęcie.
 • Definicja Zbiorów Produkt Co znaczy inna nazwa iloczynu kartezjańskiego zbiorów wyjaśnienie.
 • Definicja Równania Pierwiastek Co znaczy regularnie stosowana nazwa rozwiązania równania, a więc liczby spełniającej to równanie opis.
 • Definicja Planimetr Co znaczy przyrząd do mierzenia pól figur płaskich, raczej na rysunkach informacje.
 • Definicja Pochyła Co znaczy prosta różna od danej prostej albo nie leżąca na danej płaszczyźnie i przecinająca ją pod kątem różnym od prostego znaczenie.
 • Definicja Pascal Co znaczy programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, wyróżniający się sporą uniwersalnością i łatwością posługiwania się nim. Nazwany został co znaczy.
 • Definicja Przybliżanie Co znaczy regularnie nazywane aproksymacją, dotyczy rozmaitych wielkości i bazuje na zastąpieniu dokładnej wartości jakiejś wielkości wartością na krzyżówka.
 • Definicja Rozdzielająca Prosta Co znaczy A to jest taka prosta L, położona na płaszczyźnie Π tej figury, iż punkty figury A leżą po obu stronach tej prostej na płaszczyźnie Π; na co to jest.
 • Definicja Orientowalna Powierzchnia Co znaczy zobacz orientacja powierzchni słownik.
 • Definicja Pole Co znaczy albo Lebesgue´a) w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a również wartości tej miary; 2. inna nazwa funkcji, stosowana raczej wtedy, gdy czym jest.
 • Definicja Skupienia Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest takim punktem P0 tej przestrzeni, iż do każdego jego otoczenia należy pkt. zbioru A różny od P0. To jest co oznacza.
 • Definicja Ombiliczny Punkt Co znaczy zobacz ombiliczny pkt tłumaczenie.
 • Definicja Topologiczna Przestrzeń Co znaczy zaznaczoną rodziną T jego podzbiorów, spełniającą następujące warunki: T1. ∅ ∈ T i X ∈ ∈ T, T2. jeśli U,V ∈ T, to U∩V ∈ ∈ T, T3. jeśli Uκ przykłady.
 • Definicja Liczbowej Osi Półoś Co znaczy półosiami osi liczbowej najczęściej nazywa się te jej części (półproste), na które dzieli prostą osi liczbowej jej pkt. zerowy definicja.
 • Definicja Paraboloida Co znaczy nierozwijalna powierzchnia algebraiczna II stopnia o przynajmniej dwóch płaszczyznach symetrii i jednej osi symetrii, lecz bez środka encyklopedia.
 • Definicja Funkcji Graficzne Przedstawienie Co znaczy różne rysunki ilustrujące zależności pomiędzy wielkościami. Do przeważnie stosowanych należą diagramy i wykresy. Diagramy ilustrują jak działa.
 • Definicja Hausdorffa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń topologiczna, spełniająca aksjomat Hausdorffa czy jest.
 • Definicja Przeczenia Podwójnego Prawo Co znaczy zobacz prawa przeczenia pojęcie.
 • Definicja Silny Porządek Co znaczy zobacz porządek wyjaśnienie.
 • Definicja Regresji Prosta Co znaczy zobacz regresja opis.
 • Definicja Riemanna Przestrzeń Co znaczy zobacz geometria Riemanna informacje.
 • Definicja Sił Pola Praca Co znaczy sił ustalonym w obszarze D przestrzeni euklidesowej Π ustalonego wymiaru n ≥ 2, utożsamianej dzięki kartezjańskiego układu współrzędnych z znaczenie.
 • Definicja Podpierścień Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów pierścienia A, będący pierścieniem względem tych samych działań, które określają pierścień A co znaczy.
 • Definicja Mieszane Cząstkowe Pochodne Co znaczy pochodne cząstkowe wyższych rzędów krzyżówka.
 • Definicja Przedział Co znaczy wszystkich liczb rzeczywistych postaci: [a,b] = {x ∈ R; a ≤ x ≤ b}, (a,b] = {x ∈ R; a < x ≤ b}, [a,b) = {x ∈ R; a ≤ x < b}, (a,b) = {x∈ R co to jest.
 • Definicja Fouriera Przekształcenie Co znaczy Fouriera) - odwzorowanie przyporządkowujące funkcjom f: R R(C) funkcje F zmiennej rzeczywistej określone wzorem i nazywane transformatami słownik.
 • Definicja Kąta Pomiar Co znaczy jest dokonywany dzięki kątomierza z wykorzystaniem addytywności miary kąta czym jest.
 • Definicja Liniowe Przekształcenie Co znaczy przestrzeni liniowej X w przestrzeń liniową Y nad tym samym ciałem K, spełniające warunek liniowości: f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla x,y ∈ co oznacza.
 • Definicja Pryzmatoid Co znaczy ścianach leżących na płaszczyznach równoległych, nazywanych podstawami, nie mający innych wierzchołków poza wierzchołkami podstaw tłumaczenie.
 • Definicja Kulisty Punkt Co znaczy zobacz ombiliczny pkt przykłady.
 • Definicja Kąta Połowienie Co znaczy podział kąta na dwa kąty przystające dzięki jego dwusiecznej definicja.
 • Definicja punktowa granica ciągu funkcji Co znaczy funkcji fn: X ⊇ D Y, gdzie Y jest przestrzenią topologiczną, to jest taka funkcja f:X ⊇ D Y, iż dla x ∈ D zachodzi równość na przykład ciąg encyklopedia.
 • Definicja Skośne Proste Co znaczy łatwe wichrowate) - dwie łatwe w trójwymiarowej przestrzeni nierównoległe i nie mające punktów wspólnych jak działa.
 • Definicja Zwężające Zbliżające Przekształcenie Co znaczy gdzie X jest przestrzenią metryczną z metryką ρ, dla którego istnieje taka liczba q ∈ (0,1), iż zachodzi nierówność ρ[f(x),f(y)] ≤ qρ(x,y czy jest.
 • Definicja Równoległoboku Pole Co znaczy wynosi ah, gdzie a jest długością któregokolwiek boku równoległoboku, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku pojęcie.
 • Definicja Dyskretna Przestrzeń Co znaczy zobacz topologia dyskretna wyjaśnienie.
 • Definicja Podstawy Płaszczyzna Co znaczy dla bryły mającej podstawę (graniastosłup, stożek i tym podobne) to jest płaszczyzna, gdzie leży podstawa tej bryły opis.
 • Definicja Pięć Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby cztery informacje.
 • Definicja Półkula Co znaczy zobacz odcinek kuli znaczenie.
 • Definicja Perygeum Co znaczy pkt. orbity wokółziemskiej położony najbliżej Ziemi co znaczy.
 • Definicja Równoległe Proste Co znaczy się równoległymi, gdy leżą na jednej płaszczyźnie i lub nie mają punktów wspólnych, lub mają wszystkie punkty wspólne (pokrywają się krzyżówka.
 • Definicja Całkowania Przedział Co znaczy zobacz całka oznaczona co to jest.
 • Definicja Podpodział Co znaczy podzbiorów zbioru A nazywa się podpodziałem podziału {Aκ }κ ∈ K tego zbioru, gdy jest podziałem zbioru A i każdy ze zbiorów Aκ dla κ ∈ K słownik.
 • Definicja Całkowita Powierzchnia Co znaczy bryły jest całym jej brzegiem. Zobacz brzeg zbioru czym jest.
 • Definicja Topologiczna Liniowo Przestrzeń Co znaczy X z zadaną w niej taką topologią, iż działania liniowe: dodawanie wektorów i mnożenie wektorów poprzez dowolny skalar są odwzorowaniami co oznacza.
 • Definicja Liczbowy System Pozycyjny Co znaczy zobacz mechanizm pozycyjny tłumaczenie.
 • Definicja Powinowactwo Co znaczy inna nazwa przekształcenia afinicznego przykłady.
 • Definicja Prawdopodobieństwo Co znaczy zbiorem wszystkich możliwych wyników jakiegoś doświadczenia losowego, zwanym również przestrzenią zdarzeń elementarnych tego doświadczenia definicja.
 • Definicja Arytmetyczny Postęp Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu arytmetycznego encyklopedia.
 • Definicja Charakterystyczne Pierwiastki Co znaczy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to są pierwiastki równania det(A - λ i) = 0 o niewiadomej λ, gdzie i znaczy macierz jednostkową stopnia jak działa.
 • Definicja Metrycznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy metryką w zbiorze X, tj. także metryką w każdym podzbiorze tego zbioru. Podzbiór Y przestrzeni X z metryką ρ zacieśnioną do tego podzbioru czy jest.
 • Definicja Wektorowej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zobacz podprzestrzeń przestrzeni liniowej pojęcie.
 • Definicja Krzywych Prostopadłość Co znaczy dwie krzywe przecinające się w punkcie P nazywa się prostopadłymi w tym punkcie, gdy ich styczne w punkcie P są prostopadłe wyjaśnienie.
 • Definicja Podwyznacznik Co znaczy wskaźnika detA jest wskaźnikiem podmacierzy kwadratowej macierzy A opis.
 • Definicja Półsfera Co znaczy wspólna część sfery i półprzestrzeni o płaszczyźnie brzegowej przechodzącej poprzez środek tej sfery informacje.
 • Definicja Prostopadłe Proste Co znaczy się są prostopadłe, gdy kąty o ramionach zawartych w takich prostych i wierzchołku w punkcie ich przecięcia się są łatwe. Prosta L znaczenie.
 • Definicja promień zbieżności szeregu potęgowego Co znaczy potęgowego ∑an(x - x0)n zmiennej rzeczywistej albo zespolonej to jest liczba nieujemna r równa: - gdy 0 < c < ∞, a gdy c = 0 przyjmuje się co znaczy.
 • Definicja Osobliwy Punkt Co znaczy powierzchni S) jest takim jej punktem P0, iż dla żadnego otoczenia U0 tego punktu, dla części wspólnej C0 krzywej C (S0 powierzchni S) i krzyżówka.
 • Definicja Zbiorów Rodziny Przekrój Co znaczy zestaw będący częścią wspólną wszystkich zbiorów należących do danej rodziny co to jest.
 • Definicja Dopełniająca Półprzestrzeń Co znaczy zobacz półprzestrzeń słownik.
 • Definicja Transpozycji Prawo Co znaczy zobacz prawo kontrapozycji czym jest.
 • Definicja Logarytmiczna Pochodna Co znaczy rzeczywistej o wartościach dodatnich f, jednej zmiennej rzeczywistej, nazwa ta znaczy pochodną funkcji złożonej f*(x) = lnf(x) równą co oznacza.
 • Definicja Grupy Translacja Prawa Co znaczy zobacz lewa translacja ekipy tłumaczenie.
 • Definicja Parzysta Permutacja Co znaczy A jest złożeniem parzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch przedmiotów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych przedmiotów przykłady.
 • Definicja Skierowanego Łuku Początek Co znaczy skierowany ma końce, to ten jego koniec, który poprzedza wszystkie pozostałe punkty łuku w określonym jego zwrocie, nazywa się jego definicja.
 • Definicja A Laplace Przekształcenie Co znaczy Laplace´a) - przyporządkowanie zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej funkcji zespolonej F zmiennej zespolonej, określonej wzorem dla encyklopedia.
 • Definicja Bernoulliego Prawo Co znaczy 1690 r. poprzez Jacoba Bernoulliego prawo, zwane również prawem ogromnych liczb, wyrażające się równością gdzie p jest funkcją wyrażającą jak działa.
 • Definicja Euklidesa Postulat Piąty Co znaczy Ustalenie wiąże się z tym, iż treść tego aksjomatu została w Elementach Euklidesa zamieszczona w formie postulatu piątego w kolejności czy jest.
 • Definicja Lorentza Przekształcenie Co znaczy zobacz ekipa Lorentza pojęcie.
 • Definicja Obrotu Prędkość Co znaczy relacja miary obrotu (kąt obrotu) do czasu, gdzie ten obrót został wykonany. W razie niejednostajnego obrotu chwilową jego prędkością w wyjaśnienie.
 • Definicja Przywiedlność Co znaczy sposobność sprowadzenia do jakiejś oczekiwanej postaci. Przeważnie mówi się o wielomianach przywiedlnych albo o ułamkach przywiedlnych opis.
 • Definicja Hiperboli Półoś Co znaczy zobacz hiperbola informacje.
 • Definicja Prostopadłe Płaszczyzny Co znaczy płaszczyzny, z których każda zawiera prostą prostopadłą do drugiej z nich (prostopadłość). Prostopadłość płaszczyzn Π1 i Π2 znaczy się znaczenie.
 • Definicja Pascala Prosta Co znaczy zobacz twierdzenie Pascala co znaczy.
 • Definicja Mikusińskiego Pierścień Co znaczy zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich ciągłych w przedziale [0, ∞) funkcji o wartościach rzeczywistych albo zespolonych, a działaniami krzyżówka.
 • Definicja Pewnik Co znaczy inna nazwa aksjomatu co to jest.
 • Definicja powierzchnia o stałej krzywiźnie Co znaczy w każdym punkcie taką samą krzywiznę Gaussa. Do powierzchni tych należą: płaszczyzny (krzywizna zerowa), sfery (krzywizna dodatnia słownik.
 • Definicja Matematyki Podstawy Co znaczy część logiki matematycznej, zajmująca się badaniem mechanizmów aksjomatycznych, a również metodologią matematyki czym jest.
 • Definicja Poliwektor Co znaczy zobacz iloczyn zewnętrzny co oznacza.
 • Definicja Pseudosfera Co znaczy w każdym punkcie taką samą, ujemną krzywiznę Gaussa. Można ją dostać jako powierzchnię obrotową powstałą poprzez obrót traktrysy wokół jej tłumaczenie.
 • Definicja Funkcji Wykresu Przesunięcie Co znaczy R ⊇ D R wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(x - a) dla takich x, iż x - a ∈ D, jest przesunięciem wykresu funkcji f o wekor o przykłady.
 • Definicja Rzędów Wyższych Pochodne Co znaczy 1 funkcji f nazywa się pochodną pochodnej rzędu r - 1 tej funkcji, nie mniej jednak poprzez pochodną rzędu 0 funkcji f rozumie się funkcję definicja.
 • Definicja Pas Co znaczy zawarta pomiędzy dwiema wieloma prostymi równoległymi, a więc - będąca sumą wszystkich odcinków o końcach leżących na tych prostych encyklopedia.
 • Definicja Walca Pobocznicy Pole Co znaczy a więc powierzchni bocznej walca wynosi 2 π rh, gdzie r jest długością promienia podstawy walca, a h - jego wysokością jak działa.
 • Definicja Właściwy Podzbiór Co znaczy zobacz część zbioru czy jest.
 • Definicja Ilorazowa Przestrzeń Co znaczy relacją równoważnościową w przestrzeni X, to rodzinę X/ ∼ wszystkich klas abstrakcji względem tej stosunku nazywa się przestrzenią pojęcie.
 • Definicja pochodne cząstkowe wyższych rzędów Co znaczy pochodnej cząstkowej odwzorowania f nazywa się pochodną cząstkową drugiego rzędu albo drugą pochodną cząstkową tego odwzorowania. Jeżeli wyjaśnienie.
 • Definicja Zbieżność Punktowa Co znaczy funkcji o wspólnej dziedzinie D mówi się, iż jest punktowo zbieżny w zbiorze D (albo jego podzbiorze), gdy istnieje punktowa granica tego opis.
 • Definicja Płaszczyzna Co znaczy rodzaju zbiorem punktów i może być traktowana jako podzbiór trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej albo jako samodzielna dwuwymiarowa informacje.
 • Definicja Liniowy Podatek Co znaczy podatek o stałej stopie procentowej, określającej, jaki proc. stawki podlegającej opodatkowaniu stanowi stawka podatku znaczenie.
 • Definicja Równoległe Płaszczyzny Co znaczy i Π2, które lub nie mają punktów wspólnych, lub mają wszystkie punkty wspólne (ozn. Π1|| Π2). Odmiennie - dwie płaszczyzny mające wspólną co znaczy.
 • Definicja Rhinda Papirus Co znaczy najstarszych spośród znanych dokumentów o treści matematycznej, zawierający wskazówki do rozwiązania kilkudziesięciu konkretnych zagadnień krzyżówka.
 • Definicja Otwarta Półpłaszczyzna Co znaczy półpłaszczyzna bez jej krawędzi, nazywana także stroną prostej na płaszczyźnie co to jest.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Punkty Co znaczy jednej płaszczyźnie. Oczywiście każde dwa albo trzy punkty są współpłaszczyznowe, lecz cztery punkty (albo więcej) mogą być słownik.
 • Definicja Algebraiczny Pierwiastek Co znaczy liczby a jest którąkolwiek spośród liczb (rzeczywistych albo zespolonych) spełniających równanie xn = a. Liczba rzeczywistych pierwiastków czym jest.
 • Definicja Geometrycznych Obiektów Pole Co znaczy zobacz pole 2 co oznacza.
 • Definicja Liniowe Programowanie Co znaczy zagadnienia optymalizacyjnego, gdzie funkcja celu jest funkcją liniową kilku zmiennych, a zestaw dopuszczalnych wartości tych zmiennych tłumaczenie.
 • Definicja Zbieżności Przedział Co znaczy szeregu potęgowego. Przedziałem zbieżności danego ciągu albo szeregu funkcji nazywa się również jego zestaw zbieżności, jeżeli jest on przykłady.
 • Definicja Sąsiedztwo Prawostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci (a,a + δ), gdzie δ definicja.
 • Definicja Dwuliniowa Przestrzeń Co znaczy gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K a φ: V × V K - odwzorowaniem dwuliniowym. Odwzorowanie φ, którego wartości φ (x,y) znaczy encyklopedia.
 • Definicja Wypukłości Punkt Co znaczy rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej to jest taki pkt. wnętrza jej dziedziny, iż w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest jak działa.
 • Definicja Punkt Co znaczy określone aksjomatyką geometrii euklidesowej, a również nazwa przedmiotów wielu przestrzeni (geometrycznych, topologicznych i in czy jest.
 • Definicja Stożka Przekroje Co znaczy powierzchnia stożkowa będąca stożkiem kołowym (stożek eliptyczny), są wspólnymi częściami stożka i płaszczyzn różnie względem niego pojęcie.
 • Definicja Regularny Punkt Co znaczy różniczkowalnego f: Rn ⊇ D Rm to jest taki pkt. x0 jego dziedziny, gdzie rząd macierzy jest max., a więc równy mniejszej spośród liczb m i wyjaśnienie.
 • Definicja Zupełna Powierzchnia Co znaczy własności, iż dla każdych dwóch jej różnych punktów P i Q istnieje na tej powierzchni najkrótszy łuk spośród wszystkich łuków łączących opis.
 • Definicja Stochastyczny Proces Co znaczy ogólna nazwa zjawisk losowych zależnych od czasu informacje.
 • Definicja Potęga Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej a o wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest iloczynem n czynników, z których każdy jest równy a. Potęgę znaczenie.
 • Definicja Trapezu Podstawy Co znaczy zobacz trapez co znaczy.
 • Definicja Keplera Prawa Co znaczy obserwacji Johannes Kepler (1571 - 1630) sformułował następujące prawa ruch planet: I. Planety poruszają się po elipsach, w ogniskach krzyżówka.
 • Definicja Ciągłe Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją ciągłą co to jest.
 • Definicja pierwsza forma podstawowa powierzchni Co znaczy inna nazwa formy metrycznej powierzchni słownik.
 • Definicja Piko Co znaczy przedrostek umieszczony przed nazwą jednostki miary znaczy mnożnik 10- 12 czym jest.
 • Definicja Matematyczne Towarzystwo Polskie Co znaczy zrzeszające i reprezentujące matematyków polskich, założone w 1919 r. w Krakowie, a od 1936 r. mające siedzibę w Warszawie. PTM działa na co oznacza.
 • Definicja Styczności Punkt Co znaczy pkt., gdzie styczne są dwie linie, powierzchnie, linia i powierzchnia albo inne obiekty tłumaczenie.
 • Definicja Przesunięcie Co znaczy przekształcenie przestrzeni euklidesowej (afinicznej) dowolnego wymiaru, które każdemu jej punktowi P przyporządkowuje taki jej pkt. P´, iż przykłady.
 • Definicja Kwadratu Pole Co znaczy wynosi a2, gdzie a znaczy długość boku tego kwadratu definicja.
 • Definicja Kartezjańska Przestrzeń Co znaczy arytmetyczne Rn i Cn dla n naturalnych nazywają się n-wymiarowymi przestrzeniami kartezjańskimi, adekwatnie: rzeczywistą i zespoloną encyklopedia.
 • Definicja Półtora Co znaczy kolokwialna nazwa liczby 1,5, a więc jak działa.
 • Definicja Kuli Powierzchnia Co znaczy zobacz sfera czy jest.
 • Definicja Przeczenie Co znaczy funktor logiczny nazywany negacją pojęcie.
 • Definicja Pi Co znaczy alfabetu greckiego. Małą literą pi (π) powszechnie znaczy się relacja długości okręgu do długości jego średnicy, a liczba ta jest zarazem wyjaśnienie.
 • Definicja Sześcienna Kubiczna Parabola Co znaczy nazwa krzywej, będącej wykresem wielomianu trzeciego stopnia jednej zmiennej, a więc funkcji f określonej wzorem f(x) = ax3 + bx2 + cx + d opis.
 • Definicja Powierzchni Eliptyczny Punkt Co znaczy S, gdzie jej krzywizna Gaussa jest dodatnia. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, którego wszystkie punkty informacje.
 • Definicja Ciągłości Punkt Co znaczy pkt. dziedziny funkcji, gdzie funkcja ta jest ciągła znaczenie.
 • Definicja Dedekinda Przekrój Co znaczy podzbiorów zbioru Z, uporządkowanego poprzez relację < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb), spełniająca następujące warunki: 1) A co znaczy.
 • Definicja Oskulacyjna Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna ściśle styczna; nazwa jest spolszczeniem franc. planosculateur albo z angielskiego: osculatingplane krzyżówka.
 • Definicja Figury Pole Co znaczy zobacz miara Jordana co to jest.
 • Definicja Pętla Co znaczy zobacz droga słownik.
 • Definicja Gładka Powierzchnia Co znaczy mająca w każdym swym punkcie płaszczyznę styczną, lokalnie zmieniającą się w sposób ciągły. Znaczy to istnienie dla każdego punktu p ∈ S czym jest.
 • Definicja Całkowity Pierścień Co znaczy pierścień przemienny z jednością, a bez dzielników zera co oznacza.
 • Definicja Parabola Półsześcienna Co znaczy zobacz parabola Neila tłumaczenie.
 • Definicja Przeciwdziedzina Co znaczy wartości funkcji f: X ⊇ D Y jest zbiorem wszystkich przedmiotów y przestrzeni Y, przyporządkowanych poprzez funkcję f elementom x przykłady.
 • Definicja Mnogości Teorii Paradoksy Co znaczy zobacz antynomie definicja.
 • Definicja Pierścień Co znaczy algebraiczna złożona ze zbioru A z dwoma działaniami wewnętrznymi w tym zbiorze, dodawaniem (oznaczanym symbolem +) i mnożeniem (oznaczanym encyklopedia.
 • Definicja Punkcie W Pochodna Co znaczy krótsza nazwa wartości w rozważanym punkcie pochodnej funkcji jak działa.
 • Definicja Bertranda Postulat Co znaczy zobacz hipoteza Bertranda czy jest.
 • Definicja Galileusza Przekształcenie Co znaczy postaci x´ = a11x + a12y + a13z - v1t, y´ = a21x + a22y + a23z - v2t, z´ = a31x + a32y + a33z - v3t, t´ = t, gdzie (x, y, z, t) i (x´, y´ pojęcie.
 • Definicja Jednostronna Powierzchnia Co znaczy powierzchnia nieorientowalna (orientacja powierzchni). W odróżnieniu do powierzchni dwustronnej ma ona tylko jedną stronę. Powierzchnią wyjaśnienie.
 • Definicja Częściowy Porządek Co znaczy zobacz częściowy porządek opis.
 • Definicja Punktu Wodzący Promień Co znaczy odcinek złączający ustalony pkt. O ze zmiennym punktem P nazywa się promieniem wodzącym punktu P względem punktu O informacje.
 • Definicja Jordana Kanoniczna Postać Co znaczy liniowego u przestrzeni liniowej V w siebie to jest zapis tego odwzorowania względem bazy przestrzeni V, będącej sumą baz podprzestrzeni znaczenie.
 • Definicja Działań Własności Prawa Co znaczy występujących własności działań algebraicznych w określonym zbiorze X należą: 1) łączność (asocjatywność), wyrażająca się równością (a • b co znaczy.
 • Definicja Półprzestrzeń Co znaczy części trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, na jakie rozcina (dzieli) przestrzeń dowolna jej płaszczyzna, wspólnie z tą płaszczyzną krzyżówka.
 • Definicja Półprosta Co znaczy części, na jakie rozcina (dzieli) prostą dowolny jej pkt., wspólnie z tym punktem. Nazywa się on początkiem półprostej, a dwie półproste o co to jest.
 • Definicja Zgodne Półproste Co znaczy których jedna zawiera się w drugiej. Tak ustalona stosunek zgodności półprostych jest relacją równoważnościową. Klasy abstrakcji względem słownik.
 • Definicja Kartezjańska Potęga Co znaczy wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest potęgą tego zbioru dla iloczynu kartezjańskiego jako mnożenia, a więc zbiorem wszystkich n czym jest.
 • Definicja Piątka Co znaczy 1. nazwa cyfry 5; 2. nazwa ciągu o pięciu słowach co oznacza.
 • Definicja Zbioru Element Pierwszy Co znaczy uporządkowanego relacją < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb) jest takim elementem a ∈ A, iż a ≤ x dla wszystkich x ∈ A tłumaczenie.
 • Definicja Współliniowe Punkty Co znaczy jednej prostej. Oczywiście każde dwa punkty są współliniowe, lecz trzy punkty (albo więcej) mogą być współliniowe albo niewspółliniowe przykłady.
 • Definicja Współpłaszczyznowe Proste Co znaczy łatwe leżące na jednej płaszczyźnie definicja.
 • Definicja Gęsty Podzbiór Co znaczy topologicznej X jest takim podzbiorem Y tej przestrzeni, iż dla każdego punktu x ∈ X i dla każdego otoczenia Ux tego punktu istnieje pkt. y encyklopedia.
 • Definicja Całkowite Prawdopodobieństwo Co znaczy przestrzenią probabilistyczną (prawdopodobieństwo), a C1,...,Cn - należącymi do S i parami rozłącznymi podzbiorami przestrzeni Ω o jak działa.
 • Definicja Delijski Problem Co znaczy zobacz podwojenie sześcianu czy jest.
 • Definicja Prostych Pęk Co znaczy prostych mających jeden pkt. wspólny i leżących na jednej płaszczyźnie. Wspólny pkt. wszystkich prostych pęku nazywa się jego wierzchołkiem pojęcie.
 • Definicja Prostokąt Co znaczy wszystkie kąty wewnętrzne są łatwe. Przeciwległe boki prostokąta są równoległe i równe (przystające), co znaczy, iż każdy prostokąt jest wyjaśnienie.
 • Definicja Dopełniająca Półpłaszczyzna Co znaczy zobacz półpłaszczyzna opis.
 • Definicja Geometryczne Prawdopodobieństwo Co znaczy powiązane z figurami geometrycznymi i wyrażające się poprzez ich miary, na przykład przy rzucaniu piłeczką do kosza podzielonego na części informacje.
 • Definicja Rozwijalna Powierzchnia Co znaczy izometryczna (powierzchnie izometryczne) z płaszczyzną, a bardziej obrazowo - taka powierzchnia, którą (po ewentualnym rozcięciu jej) można znaczenie.
 • Definicja Logarytmu Podstawa Co znaczy zobacz funkcja logarytmiczna co znaczy.
 • Definicja Półokrąg Co znaczy część wspólna okręgu i półpłaszczyzny o krawędzi przechodzącej poprzez jego środek krzyżówka.
 • Definicja Kołowego Wycinka Pole Co znaczy o mierze łukowej kąta rozwarcia α i promieniu koła r wynosi 1/2 αr2 co to jest.
 • Definicja Rzędu Drugiego Pochodna Co znaczy jednej zmiennej to jest pochodna z jej pochodnej f´, oznaczana symbolem f´´ albo, a jej wartość w punkcie x znaczy się jednym z symboli słownik.
 • Definicja Zespolone Pierwiastki Co znaczy równania będące liczbami zespolonymi. Dla wielu równań zestaw ich rozwiązań zależy od tego, w jakim zbiorze wymienia się zmienna będąca czym jest.
 • Definicja Otwarty Przedział Co znaczy przedział postaci (a,b) w Rlub Rn i przedziały postaci: (- ∞,a), (a, ∞) i (- ∞, ∞) w R co oznacza.
 • Definicja Liczb Wielkich Prawo Co znaczy zobacz prawo Bernoulliego tłumaczenie.
 • Definicja Gaussa Pierścień Co znaczy jednoznacznością rozkładu to jest pierścień A, którego każdy obiekt a ∈ A jest bądź nierozkładalny (tzn. jeżeli a = bc,to b = 1 albo c = 1 przykłady.
 • Definicja Macierzy Pierścień Co znaczy zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich macierzy kwadratowych ustalonego stopnia, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie definicja.
 • Definicja Zera Dzielnik Prawostronny Co znaczy zobacz lewostronny dzielnik zera encyklopedia.
 • Definicja Minimalna Powierzchnia Co znaczy w każdym swym punkcie krzywiznę średnią równą 0. Nazwa pochodzi stąd, iż dla każdej krzywej C, zamkniętej i położonej na tej powierzchni jak działa.
 • Definicja Przebicia Punkt Co znaczy pkt. wspólny linii i powierzchni, gdzie styczna do linii nie jest styczną do powierzchni czy jest.
 • Definicja postać kanoniczna równania III stopnia Co znaczy 0, do której można sprowadzić każde równanie algebraiczne trzeciego stopnia. Zobacz kanoniczna postać równania III stopnia pojęcie.
 • Definicja Definicji Poprawność Co znaczy spełnieniu wymagań stawianych definicji, na przykład ustalenie sumy u + v wektorów swobodnych u i v jako klasy wektorów zaczepionych wyjaśnienie.
 • Definicja Pierwotne Pojęcie Co znaczy definicje danej teorii matematycznej mogą być określone definicjami, ponieważ pojęcie wymaga użycia pojęć przedtem ustalonych, więc kilka opis.
 • Definicja Podciąg Co znaczy zwany także ciągiem wybranym z tego ciągu, jest złożeniem ciągu (an) jako odwzorowania zewnętrznego z silnie rosnącym ciągiem (nk) liczb informacje.
 • Definicja Nieparzysta Permutacja Co znaczy A jest złożeniem nieparzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch przedmiotów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych przedmiotów znaczenie.
 • Definicja Figur Przystawanie Co znaczy odcinków (a właściwie dwuelementowych zbiorów punktów) jest definicją pierwotnym, ustalonym aksjomatyką geometrii euklidesowej i co znaczy.
 • Definicja Prostokreślna Powierzchnia Co znaczy iż poprzez każdy jej pkt. przechodzi prosta zawierająca się w tej powierzchni, nazywana jej tworzącą. Do powierzchni prostokreślnych należą krzyżówka.
 • Definicja Obrotowa Powierzchnia Co znaczy powstała poprzez obrót krzywej płaskiej C wokół prostej L, położonej na płaszczyźnie krzywej C. Prosta L nazywa się wówczas osią obrotu dla co to jest.
 • Definicja Prosta Co znaczy aksjomatyki geometrii euklidesowej, określone jej aksjomatami. W początkowej fazie poznania matematycznego, na przykład w nauczaniu słownik.
 • Definicja Pentagonalny Co znaczy pięciokątny czym jest.
 • Definicja Pochodne Proporcje Co znaczy równoważne danej proporcji, na przykład równoważne proporcji a: b = c: d są następujące proporcje: b: a = d: c, a: c = b: d, d: b = c:a co oznacza.
 • Definicja Euklidesowa Przestrzeń Co znaczy własnościach ustalonych aksjomatyką geometrii euklidesowej. Regularnie przestrzeniami euklidesowymi nazywa się również inne przestrzenie o tłumaczenie.
 • Definicja Eliptyczna Paraboloida Co znaczy sumą wszystkich parabol o wspólnym wierzchołku O i wspólnej osi symetrii L, przechodzących poprzez punkty pewnej elipsy E o środku na przykłady.
 • Definicja Powierzchni Paraboliczny Punkt Co znaczy S, gdzie krzywizna Gaussa tej powierzchni jest równa 0. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, które zawiera definicja.
 • Definicja Wypukła Powierzchnia Co znaczy poprzez której każdy pkt. przechodzi taka płaszczyzna, iż cała powierzchnia S zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na które dzieli encyklopedia.
 • Definicja Algebraiczna Powierzchnia Co znaczy przestrzeni trójwymiarowej, których współrzędne kartezjańskie (x,y,z) spełniają równanie postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem jak działa.
 • Definicja Pierwiastkowanie Co znaczy zespół czynności prowadzących do obliczenia pierwiastka arytmetycznego, na przykład algorytm pierwiastkowania czy jest.
 • Definicja Niewłaściwa Płaszczyzna Co znaczy przestrzeń rzutowa P3 jest traktowana jako trójwymiarowa przestrzeń euklidesowa (afiniczna) z dołączonymi do niej punktami niewłaściwymi pojęcie.
 • Definicja Półkole Co znaczy zobacz odcinek koła wyjaśnienie.
 • Definicja Sfery Pole Co znaczy wynosi 4 π r2, gdzie r jest długością promienia sfery opis.
 • Definicja Poliedralna Powierzchnia Co znaczy zobacz powierzchnia wielościenna informacje.
 • Definicja Złoty Podział Co znaczy harmoniczny) - podział odcinka [AB] takim jego punktem wewnętrznym C, iż |AC|:: |CB| = |CB|: |AB|, gdzie symbole postaci |AB| oznaczają znaczenie.
 • Definicja Styczna Prosta Co znaczy styczną do krzywej C w jej punkcie P0, gdy jest ona granicznym położeniem siecznej P0P tej krzywej, przy określonym punkcie P0, a punkcie co znaczy.
 • Definicja Jednorodna Przestrzeń Co znaczy mająca zaznaczonych przedmiotów ani stosunku pozwalającej rozróżniać (klasyfikować) jej przedmioty; na przykład przestrzeń punktów, a krzyżówka.
 • Definicja Probabilistyczna Przestrzeń Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo co to jest.
 • Definicja Walca Podstawa Co znaczy zobacz walec słownik.
 • Definicja Jednością Z Pierścień Co znaczy zobacz pierścień czym jest.
 • Definicja Odwrotna Proporcjonalność Co znaczy nazywa się odwrotnie proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, iż Wtedy rozmiar x jest także odwrotnie co oznacza.
 • Definicja Domknięty Jednostronnie Przedział Co znaczy przedział postaci [a,b) albo (a,b] w R albo w Rn i przedziały postaci (- ∞,a] i [a, ∞) w R tłumaczenie.
 • Definicja Probabilistyka Co znaczy oznaczający całokształt zagadnień teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań, niekiedy stosowany zamiast nazwy rachunek prawdopodobieństwa przykłady.
 • Definicja Kwadratowy Pierwiastek Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny drugiego stopnia definicja.
 • Definicja Algebry Twierdzenie Podstawowe Co znaczy zasadniczym twierdzeniem algebry orzeka, iż każde równanie postaci anxn + an - 1xn - 1 +... + a1x + a0 = 0, gdzie a0,...,an są liczbami encyklopedia.
 • Definicja Kąta Podział Co znaczy sposoby konstrukcji dla danego kąta takich półprostych wychodzących z jego wierzchołka, które zawierają się w tym kącie i dzielą go na jak działa.
 • Definicja prawa działań na zbiorach Co znaczy mnogościowe dodawania zbiorów i ich mnożenia (tworzenia wspólnej części), prócz własności (prawa działań) łączności, przemienności i czy jest.
 • Definicja Trapezu Pole Co znaczy wynosi, gdzie aib są długościami boków równoległych trapezu, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tych boków pojęcie.
 • Definicja Odcinka Podział Co znaczy jego podziału jako zbioru punktów i podziału wzorowanego na podziale przedziału rozważa się podział na zadaną liczba równych części i wyjaśnienie.
 • Definicja punkt nieciągłości I rodzaju Co znaczy zobacz funkcja nieciągła opis.
 • Definicja Brzegowy Punkt Co znaczy zobacz brzeg zbioru informacje.
 • Definicja Kontrapozycji Prawo Co znaczy wyrażające się wzorem (∼ q ⇒ ⇒ ∼ p) ⇒ (p ⇒ q), gdzie p i q są zdaniami albo uwarunkowaniami, ∼ znaczy negację, a ⇒ - wynikanie. Ono jest znaczenie.
 • Definicja Regularna Przestrzeń Co znaczy zobacz aksjomaty oddzielania co znaczy.
 • Definicja Półgrupa Co znaczy algebraiczna, złożona ze zbioru przedmiotów A i określonego w nim działania wewnętrznego , spełniającego warunek łączności: (a • b) • c = a krzyżówka.
 • Definicja Styczna Ściśle Płaszczyzna Co znaczy gładkiej C o parametryzacji naturalnej (wyznacznik naturalny, parametryzacja) f: R ⊇ Δ C ⊆ R3 i jej punktu P0 = f(s0), nie będącego punktem co to jest.
 • Definicja Funkcji Pochodna Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej f zmiennej rzeczywistej albo zespolonej to jest funkcja f´, zwana także funkcją pochodną, której wartości są słownik.
 • Definicja Parametryzacja Co znaczy krzywej Γ, położonej w przestrzeni /na płaszczyźnie/, utożsamić z ich współrzędnymi x = (x1,x2,x3) ∈ R3 /x = (x1,x2) ∈ R2/, to odwzorowanie czym jest.
 • Definicja Izolowany Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej jest takim punktem P ∈ A, iż istnieje jego otoczenie nie mające ze zbiorem A punktów wspólnych różnych od P co oznacza.
 • Definicja Kąt Zagradzająca Prosta Co znaczy hiperbolicznej: prosta zawarta w obszarze kąta mniejszego od półpełnego. Prostą taką jest na przykład prosta graniczna albo nadrównoległa tłumaczenie.
 • Definicja Pozytywny Co znaczy nieujemny przykłady.
 • Definicja Współrzędnych Układu Początek Co znaczy wspólny start wszystkich osi kartezjańskiego układu współrzędnych definicja.
 • Definicja Funkcja Periodyczna Co znaczy zobacz funkcja okresowa encyklopedia.
 • Definicja Deltoidu Pole Co znaczy zobacz deltoid jak działa.
 • Definicja Krzywizny Promień Co znaczy zobacz koło krzywiznowe czy jest.
 • Definicja Podmacierz Co znaczy macierzą A*, powstałą z macierzy A poprzez usuwanie z niej nie wszystkich jej wierszy (ewentualnie żadnego) i nie wszystkich jej kolumn pojęcie.
 • Definicja Relacji Przechodniość Co znaczy zobacz stosunek przechodnia wyjaśnienie.
 • Definicja Proporcja Co znaczy ilorazów a:b = c:d, zapisywana częściej w formie równości dwóch ułamków. Równości te są równoważne równości ad = bc, wypowiadanej w formie opis.
 • Definicja Warunkowe Prawdopodobieństwo Co znaczy zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, iż zaszło zjawisko B. Ono jest oznaczane symbolem p(A|B) i wyraża się wzorem jeżeli p(B) > 0 informacje.
 • Definicja Permutacja Co znaczy odwzorowanie zbioru skończonego na siebie. Regularnie zestaw zakończony A o n elementach znaczy się symbolem postaci {a1,a2,...,an znaczenie.
 • Definicja Logiczny Podział Co znaczy podziałem zbioru, nie mniej jednak sformułowane tam warunki 2) i 3) wypowiada się zazwyczaj słowami wymagając, aby podział był rozłączny i co znaczy.
 • Definicja Miar Produkt Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański miar krzyżówka.
 • Definicja Niezmiennicza Podgrupa Co znaczy zobacz dzielnik normalny ekipy co to jest.
 • Definicja Właściwa Prosta Co znaczy każda prosta w przestrzeni (na płaszczyźnie) euklidesowej nazywana jest prostą właściwą, w przeciwieństwie od prostej niewłaściwej słownik.
 • Definicja Zdarzeń Przestrzeń Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo czym jest.
 • Definicja Zbiorów Połączenie Co znaczy zbiorów. Połączeniem zbiorów A i B nazywa się zestaw A∪B, którego elementami są wszystkie przedmioty zbioru A i wszystkie przedmioty zbioru co oznacza.
 • Definicja program Kleina (program erlangeński, program z Erl Co znaczy na uniwersytecie w Erlangen koło Norymbergi propozycja Feliksa Kleina (1849 - 1925) traktowania każdej geometrii jako edukacji o tłumaczenie.
 • Definicja Współrzędnych Układ Prawoskrętny Co znaczy zobacz lewoskrętny układ współrzędnych przykłady.
 • Definicja Wyprostowania Punkt Co znaczy krzywizna tej krzywej jest równa 0. Pkt. taki jest w pewnym sensie punktem osobliwym krzywej, ponieważ nie jest w nim określony trójścian definicja.
 • Definicja Kuli Promień Co znaczy odcinek złączający środek kuli z którymkolwiek punktem sfery, będącej jej brzegiem. Promieniem kuli nazywa się również długość tego odcinka encyklopedia.
 • Definicja Euklidesa Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat Euklidesa jak działa.
 • Definicja Pojemność Co znaczy odmiennie objętość czy jest.
 • Definicja punkt nieciągłości II rodzaju Co znaczy zobacz funkcja nieciągła pojęcie.
 • Definicja przekształcenie przez promienie odwrotne Co znaczy inna nazwa inwersji wyjaśnienie.
 • Definicja Macierzy Główna Przekątnia Co znaczy kwadratowej n tego stopnia to jest zespół miejsc dla jej przedmiotów oznaczonych parametrami i,j, spełniającymi warunek i = j dla i,j = 1 opis.
 • Definicja Procent Co znaczy stosowany w życiu codziennym, a oznaczający jedną setną część jakiejś całości (wielkości), oznaczaną symbolem %(1% = 0,01), na przykład informacje.
 • Definicja Powierzchni Hiperboliczny Punkt Co znaczy S, gdzie jej krzywizna Gaussa jest ujemna. Punkty każdego otoczenia takiego punktu P na powierzchni S leżą po obu stronach płaszczyzny znaczenie.
 • Definicja Sferycznego Pasa Pole Co znaczy zobacz pas sferyczny co znaczy.
 • Definicja Ufności Przedział Co znaczy charakterystyki rozkładu określonej cechy w określonej populacji jest takim przedziałem (a,b) w R, do którego wartości tej charakterystyki krzyżówka.
 • Definicja Domknięty Przedział Co znaczy przedział postaci [a,b] zarówno w przestrzeni R, jak i Rn co to jest.
 • Definicja Projekcja Co znaczy w matematyce: rzutowanie słownik.
 • Definicja Rzutowa Przestrzeń Co znaczy zbiorem Pn punktów n-wymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej aksjomatyką. Można ją sobie wyobrażać jako przestrzeń kierunków (n + 1 czym jest.
 • Definicja podstawa pozycyjnego systemu liczbowego Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy, mechanizm pozycyjny co oznacza.
 • Definicja postać kanoniczna formy kwadratowej Co znaczy kwadratowej o n zmiennych x1,...,xn i współczynnikach z ciała K to jest postać c1x12 + c2x22 +... + cnxn2, gdzie ci ∈ K dla i = 1,...,n tłumaczenie.
 • Definicja Niewłaściwy Punkt Co znaczy nieskończoności) - jeden z punktów dołączanych do płaszczyzny (przestrzeni) euklidesowej w celu otrzymania płaszczyzny (przestrzeni przykłady.
 • Definicja Liniowy Porządek Co znaczy inna nazwa porządku definicja.
 • Definicja Wyboru Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat wyboru encyklopedia.
 • Definicja Sferycznego Dwukąta Pole Co znaczy zobacz dwukąt sferyczny jak działa.
 • Definicja Wklęsłości Punkt Co znaczy rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej to jest taki pkt. wnętrza jej dziedziny, iż w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest czy jest.
 • Definicja Całkowitych Liczb Pierścień Co znaczy pierścień, którego zbiorem przedmiotów jest zestaw Z wszystkich liczb całkowitych, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie pojęcie.
 • Definicja Bryły Przekrój Co znaczy figura płaska będąca wspólną częścią danej bryły i pewnej płaszczyzny przechodzącej poprzez pkt. wewnętrzny tej bryły wyjaśnienie.
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Co znaczy przestrzennej B to jest taka płaszczyzna Π, iż obrazem bryły B poprzez symetrię względem płaszczyzny Π jest sama figura B. Np., dla kuli i opis.
 • Definicja Powierzchni Normalny Przekrój Co znaczy wspólną częścią danej powierzchni S i płaszczyzny przechodzącej poprzez ustalony pkt. P tej powierzchni i prostopadłej do płaszczyzny informacje.
 • Definicja Mnogościowa Płaszczyzna Co znaczy zwrot oznaczający, iż płaszczyzna jest traktowana jako zestaw punktów. Aktualnie to jest praktyka prawie powszechna znaczenie.
 • Definicja Obrotowej Powierzchni Południk Co znaczy linia przecięcia się danej powierzchni obrotowej z płaszczyzną przechodzącą poprzez oś obrotu tej powierzchni co znaczy.
 • Definicja Wszystkie Prawie Co znaczy zwrot oznaczający, iż chodzi o wszystkie wyrazy ciągu nieskończonego niezależnie od skończonej ich ilości, na przykład stwierdzenie, iż krzyżówka.
 • Definicja Sferyczne Pokrewieństwo Co znaczy zobacz geometria Möbiusa co to jest.
 • Definicja Kołowy Pierścień Co znaczy O i promieniach r2 > r1 > 0 jest zbiorem wszystkich punktów P płaszczyzny przechodzącej poprzez pkt. O, których odległość |OP| od punktu O słownik.
 • Definicja Stożka Podstawa Co znaczy zobacz stożek czym jest.
 • Definicja Wektorowa Przestrzeń Co znaczy inna, regularnie stosowana nazwa przestrzeni liniowej co oznacza.
 • Definicja Nadrównoległa Prosta Co znaczy zobacz prosta graniczna tłumaczenie.
 • Definicja Złożona Proporcja Co znaczy postaci a1: b1 =... = an: bn albo . Jeżeli wspólna wartość tych ułamków (ilorazów) wynosi κ, to ai = κbi dla i = 1,..., n, a więc ciągi przykłady.
 • Definicja Stożkowej Parametr Co znaczy odległości ogniska stożkowej od jej kierownicy odpowiadającej temu ognisku. W układzie współrzędnych biegunowych o początku (biegunie) w definicja.
 • Definicja Geometryczne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie 2. przestrzeni jakiejś geometrii albo figury (podzbioru) zawartej w tej przestrzeni encyklopedia.
 • Definicja Eliptyczna Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii eliptycznej jak działa.
 • Definicja Harmoniczny Podział Co znaczy zobacz podział złoty czy jest.
 • Definicja Obrotowa Paraboloida Co znaczy paraboloida eliptyczna pojęcie.
 • Definicja Podobieństwo Co znaczy Π Π przestrzeni euklidesowej Π o wymiarze n ≥ 2 nazywa się podobieństwem, gdy istnieje taka liczba κ > 0, iż |f(P)f(Q)| = κ |PQ| dla P,Q ∈ wyjaśnienie.
 • Definicja Pentagram Co znaczy wszystkich przekątnych pięciokąta foremnego, nazywana także gwiaździstym pięciokątem foremnym. Interesujący jest fakt, iż punkty przecięcia opis.
 • Definicja Ostrosłupa Podstawa Co znaczy zobacz ostrosłup informacje.
 • Definicja Podgrupa Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów ekipy G, będący ekipą względem działania grupowego ekipy G znaczenie.
 • Definicja Wektora Początek Co znaczy się tylko do wektorów zaczepionych; to jest pierwszy pkt. pary punktów stanowiących wektor zaczepiony, nazywany także punktem zaczepienia co znaczy.
 • Definicja Funkcyjny Funkcji Pierścień Co znaczy który jest pierścieniem względem działań dodawania i mnożenia funkcji. Np. pierścieniem jest zestaw wszystkich funkcji rzeczywistych krzyżówka.
 • Definicja Składany Procent Co znaczy oprocentowania kapitału opierający na tym, iż po roku (albo innym okresie umownym) do kapitału dopisuje się odsetki za ubiegły moment co to jest.
 • Definicja Poligon Co znaczy z gr. „wielokąt” słownik.
 • Definicja przestrzeń o nieskończonym wymiarze Co znaczy przestrzeń liniowa, gdzie dla każdej liczby naturalnej n istnieje układ {v1,...,vn} wektorów liniowo niezależnych czym jest.
 • Definicja Stożka Pobocznicy Pole Co znaczy a więc powierzchni bocznej stożka wynosi πrl, gdzie r jest długością promienia podstawy stożka, a l - długością jego tworzącej co oznacza.
 • Definicja Podciało Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów ciała K, który sam jest ciałem względem działań określających ciało K tłumaczenie.
 • Definicja Wielokrotny Pojedynczy Pierwiastek Co znaczy zobacz krotność pierwiastka przykłady.
 • Definicja Ograniczająca Prosta Co znaczy A to jest taka prosta L, leżąca na płaszczyźnie Π tej figury, iż figura A zawiera się w jednej półpłaszczyźnie płaszczyzny Π o krawędzi L definicja.
 • Definicja Niezmiennicza Podprzestrzeń Co znaczy liniowej albo afinicznej Π względem odwzorowania f (rodziny F odwzorowań) jest taką podprzestrzenią Π0 przestrzeni Π, iż f(P) ∈ Π0 dla P ∈ encyklopedia.
 • Definicja Zerowy Punkt Co znaczy inna nazwa początku osi liczbowej, a więc punktu, któremu na tej osi jest przyporządkowana liczba 0 jak działa.
 • Definicja Topologiczne Przekształcenie Co znaczy inna nazwa homeomorfizmu albo odwzorowania homeomorficznego czy jest.
 • Definicja Osiowe Powinowactwo Co znaczy przekształcenie płaszczyzny na siebie, przy którym obrazem dowolnego jej punktu P jest taki pkt. P´, iż, gdzie Q jest rzutem punktu P pojęcie.
 • Definicja Przekształcenie Co znaczy szerszym: - przeciwieństwo słowa funkcja albo odwzorowanie, stosowany raczej wtedy, gdy jego dziedziną i przeciwdziedziną są figury albo wyjaśnienie.
 • Definicja Banacha Przestrzeń Co znaczy unormowana i zupełna. Fundamentalne znaczenie tych przestrzeni w analizie funkcjonalnej pochodzi z jednej strony stąd, iż są one na tyle opis.
 • Definicja Jednostronna Pochodna Co znaczy jednej zmiennej rzeczywistej, a o wartościach w arytmetycznej przestrzeni Rn albo Cn, ustala się wartość lewostronnej (prawostronnej informacje.
 • Definicja Nieróżniczkowalności Punkt Co znaczy pkt. dziedziny funkcji, gdzie nie jest ona różniczkowalna znaczenie.
 • Definicja Łobaczewskiego Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej co znaczy.
 • Definicja Brzegiem Z Powierzchnia Co znaczy domknięta, mająca punkty brzegowe. Powierzchniami z brzegiem są na przykład półsfera wspólnie z ograniczającym ją okręgiem, powierzchnia krzyżówka.
 • Definicja Różnowartościowe Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją różnowartościową co to jest.
 • Definicja Geometryczny Postęp Co znaczy dawniejsza nazwa ciągu geometrycznego słownik.
 • Definicja Objętości Pomiar Co znaczy zobacz obliczanie objętości czym jest.
 • Definicja Nieprzywiedlny Przypadek Co znaczy zobacz casus irreducibilis co oznacza.
 • Definicja Rzutująca Prosta Co znaczy prosta prowadzona poprzez rzutowany pkt. i określająca jego rzut jako pkt. jej przecięcia się z rzutnią tłumaczenie.
 • Definicja Rektyfikująca Prostująca Płaszczyzna Co znaczy punkcie P krzywej gładkiej C to jest płaszczyzna zawierająca styczną do krzywej C w punkcie P i prostopadła do normalnej głównej do krzywej przykłady.
 • Definicja Hiperboliczna Płaszczyzna Co znaczy inna nazwa dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej definicja.
 • Definicja Populacja Co znaczy statystyce na oznaczenie zbioru wszystkich przedmiotów podlegających ustalonemu badaniu statystycznemu. W statystyce jednak, w odróżnieniu encyklopedia.
 • Definicja Pola Pomiar Co znaczy zobacz obliczanie pola jak działa.
 • Definicja Przeciwobraz Co znaczy X ⊇ D Y zbioru B ⊆ Y jest zbiorem wszystkich takich przedmiotów x ∈ D, iż f(x) ∈ B. Przeciwobraz zbioru B poprzez funkcję f znaczy się czy jest.
 • Definicja Gaussa Płaszczyzna Co znaczy dawniej stosowana nazwa płaszczyzny zepolonej pojęcie.
 • Definicja Kleina Przestrzeń Co znaczy gdzie X jest zbiorem niepustym, a G - określoną ekipą przekształceń tego zbioru. Para ta ustala zarazem jedną z geometrii ekipy wyjaśnienie.
 • Definicja Kierunkowa Pochodna Co znaczy rzeczywistej f o n zmiennych rzeczywistych x1,...,xn i dla niezerowego wektora u w przestrzeni Rn argumentów funkcji f, o współrzędnych (u1 opis.
 • Definicja Dopełniająca Półprosta Co znaczy zobacz półprosta informacje.
 • Definicja Rozkładu Parametry Co znaczy odmiennie charakterystyki rozkładu znaczenie.
 • Definicja Reszt Pierścień Co znaczy pierścieniem liczb całkowitych modulo m i oznaczany symbolem Zm albo Z/m, jest pierścieniem, którego zbiorem przedmiotów jest zestaw co znaczy.
 • Definicja Półprzestrzeni Brzegowa Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna będąca brzegiem półprzestrzeni krzyżówka.
 • Definicja Przekątna Przekątnia Co znaczy odcinkiem łączącym jego niesąsiednie wierzchołki. Liczba przekątni n-kąta wynosi. Przekątnymi wielościanu nazywa się odcinki łączące jego co to jest.
 • Definicja Współrzędnych Transformacji Prawo Co znaczy zobacz przedmiot geometryczny słownik.
 • Definicja Wszędzie Prawie Co znaczy matematyce: wszędzie niezależnie od zbioru o mierze równej 0, na przykład stwierdzenie, iż funkcja jest ciągła prawie wszędzie znaczy, iż czym jest.
 • Definicja Funkcja Pochodna Co znaczy pochodna funkcji co oznacza.
 • Definicja Arytmetyczna Przestrzeń Co znaczy elementami są liczby albo skończone ciągi liczb. Przykładami przestrzeni arytmetycznych są w pierwszej kolejności zbiory: R - wszystkich tłumaczenie.
 • Definicja Okręgu Płaszczyzna Co znaczy płaszczyzna, której podzbiorem jest dany okrąg przykłady.
 • Definicja Afiniczne Przekształcenie Co znaczy przestrzeni (ogólniej - przestrzeni afinicznej) jest takim przekształceniem (w węższym znaczeniu) tej przestrzeni, iż obrazem każdej definicja.
 • Definicja Odwracalne Przekształcenie Co znaczy przekształcenie będące funkcją różnowartościową encyklopedia.
 • Definicja Podzbiór Co znaczy zestaw B, spełniający warunek x ∈ B ⇒ x ∈ A, a więc taki zestaw B, którego każdy obiekt należy do zbioru A(część zbioru). Przyjmuje się jak działa.
 • Definicja Normalna Płaszczyzna Co znaczy krzywej w jej punkcie jest płaszczyzną pęku normalnych krzywej czy jest.
 • Definicja Kulisty Pierścień Co znaczy powstała poprzez obrót odcinka koła, nie zawierającego jego środka, wokół prostej przechodzącej poprzez ten środek i równoległej do cięciwy pojęcie.
 • Definicja Perspektywiczne Przekształcenie Co znaczy inna nazwa przekształcenia będącego rzutem równoległym albo środkowym wyjaśnienie.
 • Definicja Powierzchni Przekrój Co znaczy krzywa płaska będąca wspólną częścią danej powierzchni S z taką płaszczyzną, iż powierzchnia S leży po obu jej stronach opis.
 • Definicja Wielomianów Podzielność Co znaczy podzielny poprzez wielomian v(x), gdy istnieje taki wielomian u(x), iż w(x) = u(x)v(x). Fakt ten zapisuje się symbolem v | w, odczytywanym informacje.
 • Definicja Walec Paraboliczny Co znaczy walec paraboliczny znaczenie.
 • Definicja Rzutowe Przekształcenie Co znaczy różnowartościowe przekształcenie przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru, przekształcające każdą prostą rzutową tej przestrzeni na jakąś co znaczy.
 • Definicja Afiniczna Przestrzeń Co znaczy punktu widzenia przestrzenią afiniczną o danej przestrzeni V wektorów swobodnych nazywa się taki zestaw E i funkcję φ: E×E V, iż są krzyżówka.
 • Definicja Podalgebra Co znaczy podzbiór zbioru przedmiotów algebry A, który sam jest algebrą względem działań określających algebrę A co to jest.
 • Definicja Liniowej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zbioru V wektorów przestrzeni liniowej nad pewnym ciałem K, który sam jest przestrzenią liniową nad ciałem K względem działań liniowych słownik.
 • Definicja Przestrzeń Co znaczy taki zestaw niepusty, który w danym zagadnieniu nie jest traktowany jako podzbiór innego zbioru, z kolei rozważa się jego podzbiory, na czym jest.
 • Definicja Podgraf Co znaczy grafu (P,Q) jest grafem, którego zestaw wierzchołków P* ⊆ P i zestaw krawędzi Q* zawiera się w zbiorze krawędzi Q grafu (P,Q co oznacza.
 • Definicja Rzutowa Płaszczyzna Co znaczy punktów dwuwymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej aksjomatyką. Bardziej poglądowo można ją określić jako płaszczyznę euklidesową tłumaczenie.
 • Definicja Funkcji Przyrost Co znaczy f(x0) wartości rozważanej funkcji f, odpowiadających dwóm wartościom zmiennej niezależnej. Ich różnica Δ x = x1 - x0 jest nazywana przykłady.
 • Definicja Eulera Podstawienia Co znaczy dwiema zmiennymi x i t, pozwalające na sprowadzenie całek nieoznaczonych postaci gdzie q jest rzeczywistą funkcją wymierną dwóch zmiennych definicja.
 • Definicja Osi Początek Co znaczy oś liczbowa encyklopedia.
 • Definicja Cząstkowa Pochodna Co znaczy rzeczywistej albo zespolonej f zmiennych x1,...,xn, względem i-tej zmiennej xi, jest pochodną funkcji jednej zmiennej xi, otrzymanej z jak działa.
 • Definicja postać trygonometryczna liczby zespolonej Co znaczy liczby zespolonej z = a + bi w formie z = |z|(cosα + isinα), gdzie jest modułem liczby zespolonej z, a α - jej argumentem ustalonym czy jest.
 • Definicja Powierzchni Punkt Paraboliczny Co znaczy pkt. paraboliczny powierzchni pojęcie.
 • Definicja Liczb Przystawanie Co znaczy liczbowym jest ustalona stosunek równoważnościowa, to o liczbach należących do tego zbioru i będących w tej stosunku mówi się, iż przystają wyjaśnienie.
 • Definicja Dobry Porządek Co znaczy zobacz dobre uporządkowanie opis.
 • Definicja Geometryczna Przestrzeń Co znaczy ustalonego znaczenia, ale oznaczający przestrzenie różnych geometrii albo przestrzenie, gdzie rozważa się zagadnienia tradycyjnie wiążące informacje.
 • Definicja Liniowych Form Przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń dualna znaczenie.
 • Definicja Odnosząca Prosta Co znaczy zobacz rzut Monge´a co znaczy.
 • Definicja Implikacji Poprzednik Co znaczy zobacz implikacja krzyżówka.
 • Definicja Pół Co znaczy kolokwialna nazwa liczby co to jest.
 • Definicja Prostokąta Pole Co znaczy wynosi ab, gdzie a i b są długościami prostopadłych boków prostokąta słownik.
 • Definicja Styczna Płaszczyzna Co znaczy jej punkcie A jest tą płaszczyzną Π, na której leżą łatwe styczne w tym punkcie do wszystkich krzywych gładkich leżących na powierzchni S i czym jest.
 • Definicja Kołowego Pierścienia Pole Co znaczy wynosi (a2 - b2)π. gdzie a jest długością promienia okręgu zewnętrznego, a b - długością promienia okręgu wewnętrznego danego pierścienia co oznacza.
 • Definicja Powierzchni Pole Co znaczy dwuwymiarową miarę Lebesgue´a na powierzchni S ustala się jako miarę indukowaną z przestrzeni R2 poprzez parametryzację powierzchni S tłumaczenie.
 • Definicja Kubiczny Pierwiastek Co znaczy zobacz pierwiastek arytmetyczny trzeciego stopnia przykłady.
 • Definicja Prosta Proporcjonalność Co znaczy nazywa się wprost proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, iż Stała c nazywa się współczynnikiem definicja.
 • Definicja Unormowana Liniowa Przestrzeń Co znaczy przestrzeń liniowa nad ciałem R/C/ liczb rzeczywistych (zespolonych) z ustaloną w niej normą encyklopedia.
 • Definicja Płaszczyzn Pęk Co znaczy zestaw wszystkich płaszczyzn w przestrzeni mających wspólną prostą, nazywaną krawędzią tego pęku płaszczyzn jak działa.
 • Definicja Freneta Trójścianu Płaszczyzny Co znaczy gładkiej C i jej punktu P, nie będącego jej punktem wyprostowania, to są następujące płaszczyzny przechodzące poprzez pkt. P: płaszczyzna czy jest.
 • Definicja Rzutowa Prosta Co znaczy definicja geometrii rzutowej i definicja pierwotne przy jej aksjomatycznym określeniu. ?atwe rzutowe mają podobne własności jak łatwe w pojęcie.
 • Definicja postać wykładnicza liczby zespolonej Co znaczy wykładnicza (z ez) zmiennej zespolonej z jest ustalona jako suma szeregu potęgowego wzorem dla α ∈ R, otrzymuje się następujący wzór Eulera wyjaśnienie.
 • Definicja Mnogościowa Prosta Co znaczy prostą traktowaną jako zestaw punktów, co jest aktualnie praktyką prawie powszechną, odróżniający ją od dawniejszego rozumienia podobnych opis.
 • Definicja Różniczkowy Operator Paraboliczny Co znaczy operator różniczkowy informacje.
 • Definicja Potęgowanie Co znaczy obliczanie potęg znaczenie.
 • Definicja Sześcianu Podwojenie Co znaczy pochodzące ze starożytności, nazywane także problemem delijskim, opierające na skonstruowaniu odcinka będącego krawędzią sześcianu o co znaczy.
 • Definicja Dwustronna Powierzchnia Co znaczy orientacja powierzchni) powierzchnia w przestrzeni trójwymiarowej Π. Nazwa pochodzi stąd, iż każdemu punktowi p powierzchni orientowalnej S krzyżówka.
 • Definicja Parkietaż Co znaczy podział płaszczyzny (przestrzeni) na wzajemnie przystające wielokąty (wielościany) o rozłącznych wnętrzach co to jest.
 • Definicja Niejednorodna Przestrzeń Co znaczy przestrzeń jednorodna słownik.
 • Definicja Równoległa Perspektywa Co znaczy zobacz perspektywa czym jest.
 • Definicja Afinicznej Przestrzeni Podprzestrzeń Co znaczy zbioru E punktów przestrzeni afinicznej, iż zestaw V* wektorów swobodnych φ (A,B) dla A,B ∈ E* jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej V co oznacza.
 • Definicja Funkcyjna Przestrzeń Co znaczy elementami są funkcje o określonych przestrzeniach argumentów i wartości. Przestrzenie tego typu mogą mieć różnorodne struktury, a ich tłumaczenie.
 • Definicja Peryhelium Co znaczy pkt. orbity wokółsłonecznej (na przykład orbity Ziemi) położony najbliżej Słońca przykłady.
 • Definicja potęga punktu względem okręgu Co znaczy punktu P, położonego na płaszczyźnie tego okręgu, to jest liczba p(C,P), równa iloczynowi skalarnemu wektorów, gdzie A i B są punktami definicja.
 • Definicja pole pobocznicy stożka ściętego Co znaczy bocznej tego stożka wynosi π(r1 + r2)l, gdzie l jest długością tworzącej stożka ściętego, a r1 i r2 są długościami promieni jego podstaw encyklopedia.
 • Definicja Sfery Promień Co znaczy odcinek złączający środek sfery z którymkolwiek jej punktem, a również długość tego odcinka jak działa.
 • Definicja Podera Co znaczy dawna, pochodząca z języka franc., nazwa spodkowej; antypodera znaczy antyspodkową czy jest.
 • Definicja Całkowitych Liczb Podzielność Co znaczy jest podzielna poprzez liczbę całkowitą q (albo q dzieli p), gdy istnieje taka liczba całkowita k, iż p = kq. Fakt ten zapisuje się pojęcie.
 • Definicja Parsek Co znaczy stosowana w astronomii, oznaczana skrótem pc (dawniej ps), wynosząca 30,857·1012 km. To jest odległość, którą światło pokonuje w okresie 3 wyjaśnienie.
 • Definicja Paralelny Co znaczy równoległy opis.
 • Definicja Powierzchnia Co znaczy przestrzeni euklidesowej Π, iż dla każdego punktu P ∈ S istnieje podzbiór SP zbioru S, będący wspólną częścią tego zbioru i wnętrza pewnej informacje.
 • Definicja Wykresem Pod Pole Co znaczy jest różnicą pól figury F1, będącej zbiorem wszystkich punktów P(x,y) spełniających warunki: x ∈ Δ, 0 ≤ y ≤ f(x) i figury F2, będącej znaczenie.
 • Definicja Cykliczna Permutacja Co znaczy zbioru A = {a1,...,an} jest jego odwzorowaniem f postaci f(ai) = ak(i), gdzie k(i) = i + q mod n, dla i = 1,...,n i naturalnego q < n co znaczy.
 • Definicja Prostopadłość Co znaczy rozszerzenie stosunku prostopadłości prostych (łatwe prostopadłe) na sporo innych obiektów (kierunki, odcinki, wektory, krzywe krzyżówka.
 • Definicja Wypukła Powłoka Co znaczy przestrzeni euklidesowej (afinicznej) jest wspólną częścią wszystkich podzbiorów wypukłych tej przestrzeni zawierających podzbiór A; na co to jest.
 • Definicja Przekształcenia Stały Punkt Co znaczy f: X ⊇ D X to jest taki pkt. x0 ∈ D, iż f(x0) = x0, na przykład dla przekształcenia płaszczyzny będącego symetrią osiową, każdy pkt. jej słownik.
 • Definicja Graniastosłupa Podstawy Co znaczy zobacz graniastosłup czym jest.
 • Definicja Identycznościowe Przekształcenie Co znaczy dowolnego zbioru A, oznaczane symbolem idA, przyporządkowujące każdemu elementowi x ∈ A ten sam obiekt x, a więc określone wzorem idA(x co oznacza.
 • Definicja Normy Podaddytywność Co znaczy zobacz norma tłumaczenie.
 • Definicja Unitarna Przestrzeń Co znaczy X nad ciałem liczb zespolonych C (albo R) z ustalonym w niej funkcjonałem X × X ∋ (x,y) x·y o wartościach zespolonych (rzeczywistych przykłady.
 • Definicja Zamknięta Powierzchnia Co znaczy domknięta, ograniczona i nie mająca punktów brzegowych. Takimi powierzchniami są na przykład sfery, elipsoidy, torusy, a powierzchniami definicja.
 • Definicja Minkowskiego Przestrzeń Co znaczy inna nazwa geometrii Minkowskiego encyklopedia.
 • Definicja Walcowa Powierzchnia Co znaczy będąca sumą wszystkich prostych wzajemnie równoległych (o danym kierunku) i przechodzących poprzez punkty pewnej krzywej K, położonej na jak działa.
 • Definicja pierścień bez dzielników zera Co znaczy pierścień, gdzie iloczyn każdych dwóch przedmiotów różnych od zera jest różny od zera. Zobacz dzielnik zera czy jest.
 • Definicja Pary Poprzednik Co znaczy pierwszy słowo pary traktowanej jako dwuwyrazowy ciąg pojęcie.
 • Definicja Zdarzenia Prawdopodobieństwo Co znaczy zobacz prawdopodobieństwo wyjaśnienie.
 • Definicja Zbiorów Przekrój Co znaczy inna nazwa części wspólnej zbiorów opis.
 • Definicja Hilberta Przestrzeń Co znaczy X nad ciałem R (albo C) z ustalonym w niej iloczynem skalarnym (x,y) x·y (w razie ciała C o wartościach zespolonych i spełniającym warunek informacje.
 • Definicja Funkcji Okres Podstawowy Co znaczy zobacz funkcja okresowa znaczenie.
 • Definicja Oporowa Prosta Co znaczy A na płaszczyźnie Π tej figury to jest taka prosta ograniczająca L figury A, iż kres dolny odległości d(P,L) punktów P figury A od prostej co znaczy.
 • Definicja Nieograniczony Przedział Co znaczy przedział postaci: (- ∞,a), (- ∞,a], [a, ∞), (a, ∞) albo (- ∞, ∞) w R krzyżówka.
 • Definicja Odcinka Przedłużenie Co znaczy odcinka [AB] poprzez jego koniec A nazywa się każdy odcinek [BC], dla którego A jest punktem wewnętrznym i półprostą. Analogicznie rozumie co to jest.
 • Definicja Potencjalne Pole Co znaczy zobacz pole wektorowe słownik.
 • Definicja Metryczna Przestrzeń Co znaczy gdzie X jest zbiorem niepustym, a ρ - ustaloną w nim metryką. Dzięki metryki można w przestrzeni metrycznej określić kule otwarte, a czym jest.
 • Definicja Antypodyczne Punkty Co znaczy takie dwa punkty sfery albo innej powierzchni zamkniętej, mającej środek symetrii O, iż O jest środkiem odcinka łączącego te punkty co oznacza.
 • Definicja Morgana De Prawa Co znaczy dotyczące zaprzeczania koniunkcji, alternatywy i zdań i warunków zawierających kwantyfikatory; w teorii mnogości: analogiczne prawa tłumaczenie.
 • Definicja Wichrowate Proste Co znaczy zobacz łatwe skośne przykłady.
 • Definicja Ciągły Porządek Co znaczy wspólnie z ≺*) nazywa się ciągłym w zbiorze X, gdy żaden przekrój Dedekinda tego zbioru nie ma luki ani skoku albo gdy dla każdego definicja.
 • Definicja Tożsamościowe Przekształcenie Co znaczy inna nazwa przekształcenia identycznościowego encyklopedia.
 • Definicja postać kanoniczna trójmianu kwadratowego Co znaczy kwadratowego ax2 + bx + c to jest postać gdzie Δ = b2 - 4ac. W formie tej występują współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem jak działa.
 • Definicja Środkowa Perspektywa Co znaczy zobacz perspektywa czy jest.
 • Definicja Rektyfikacji Punkt Co znaczy zobacz pkt. wyprostowania pojęcie.
 • Definicja Para Co znaczy ciąg dwuwyrazowy albo uporządkowany zestaw o dwóch (niekoniecznie różnych elementach). Analogicznie mówi się o trójkach, czwórkach itd wyjaśnienie.
 • Definicja Półprostej Początek Co znaczy półprosta opis.
 • Definicja Losowa Próba Co znaczy podzbiór badanej populacji, którego przedmioty zostały wybrane z tej populacji w sposób przypadkowy (losowy informacje.
 • Definicja Piramida Co znaczy kolokwialna i obrazowa nazwa ostrosłupa prostego o podstawie kwadratowej znaczenie.
 • Definicja podział w danym stosunku Co znaczy wielkości q na takie części q1,...,qn, iż q1 +... + qn = q i qi: qj = ki: kj dla i,j = 1,...,n, gdzie k1,...,kn są danymi liczbami. Jeśli co znaczy.
 • Definicja Homeomorficzne Przekształcenie Co znaczy zobacz odwzorowanie homeomorficzne krzyżówka.
 • Definicja Homotetyczne Przekształcenie Co znaczy zobacz homotetia co to jest.
 • Definicja Boczna Powierzchnia Co znaczy brył odznacza się określone płaskie części ich brzegu, nazywając je podstawami. Wtedy pozostałą część brzegu nazywa się powierzchnią boczną słownik.
 • Definicja Potęgi Podstawa Co znaczy zobacz potęga czym jest.
 • Definicja Period Co znaczy moment na przykład funkcji, wahań wahadła itp co oznacza.
 • Definicja Rzutująca Płaszczyzna Co znaczy przestrzeni trójwymiarowej na zawartą w niej prostą, zwaną rzutnią, bazuje na poprowadzeniu poprzez każdy rzutowany pkt. płaszczyzny o tłumaczenie.
 • Definicja Otwarta Półprzestrzeń Co znaczy półprzestrzeń bez płaszczyzny brzegowej przykłady.
 • Definicja Parabola Co znaczy II stopnia, której równanie można sprowadzić do postaci ax2 - y = 0. Geometrycznie parabolę można określić jako linię przecięcia się definicja.
 • Definicja Liniowa Przestrzeń Co znaczy algebraiczna złożona z: niepustego zbioru V, którego przedmioty nazywa się wektorami, ciała K, którego przedmioty nazywa się skalarami encyklopedia.
 • Definicja Otoczenie Prawostronne Co znaczy a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci [a, a + δ), gdzie δ jak działa.
 • Definicja Porządek Co znaczy stosunek ≺ w zbiorze X o następujących własnościach: 1) x,y ∈ X, x ≺ y ⇒ ~(y ≺ x), gdzie ~ znaczy przeczenie, - antysymetria, 2) x,y,z ∈ X czy jest.
 • Definicja Zewnętrzny Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej X jest punktem przestrzeni X nie należącym do domknięcia zbioru A. Dla linii płaskiej (powierzchni) dzielącej pojęcie.
 • Definicja Pentagon Co znaczy gr. „pięciokąt” wyjaśnienie.
 • Definicja Nieskończoności W Prosta Co znaczy zobacz prosta niewłaściwa opis.
 • Definicja Prostopadłościan Co znaczy prosty, którego podstawami są prostokąty. Prostopadłościan ma 6 parami równoległych i przystających ścian, będących prostokątami informacje.
 • Definicja Funkcji Poziomica Co znaczy zobacz warstwica funkcji znaczenie.
 • Definicja Liczby Dziesiętne Przedstawienie Co znaczy zapis liczby wymiernej albo przybliżenia liczby rzeczywistej w dziesiętnym systemie liczbowym co znaczy.
 • Definicja Łobaczewskiego Pewnik Co znaczy zobacz aksjomat Łobaczewskiego krzyżówka.
 • Definicja Kulistej Czaszy Pole Co znaczy zobacz czasza co to jest.
 • Definicja Figura Przestrzenna Co znaczy figura) - podzbiór przestrzeni trójwymiarowej nie zawierający się w żadnej płaszczyźnie słownik.
 • Definicja Izometryczne Powierzchnie Co znaczy których istnieje takie odwzorowanie jednej z nich na drugą, iż obrazem poprzez to odwzorowanie dowolnego łuku na jednej z nich jest łuk o czym jest.
 • Definicja Nakrywająca Przestrzeń Co znaczy jeśli f: X Y jest nakryciem, to przestrzeń topologiczna X nazywa się przestrzenią nakrywającą przestrzeń Y co oznacza.
 • Definicja Przemienny Pierścień Co znaczy zobacz pierścień tłumaczenie.
 • Definicja Koła Kwadratura Przybliżona Co znaczy zobacz kwadratura koła przykłady.
 • Definicja Izometryczne Przekształcenie Co znaczy metrycznej X w przestrzeń metryczną Y (o metrykach oznaczanych tą samą literą ρ) jest odwzorowaniem f: X Y spełniającym następujący warunek definicja.
 • Definicja Koła Promień Co znaczy odcinek złączający środek koła z którymkolwiek punktem jego okręgu. Promieniem koła nazywa się również długość tego odcinka encyklopedia.
 • Definicja Przegięcia Punkt Co znaczy płaskiej, przy przejściu poprzez który wymienia się kierunek wypukłości krzywej. Dla krzywej będącej wykresem funkcji f klasy regularności jak działa.
 • Definicja Uporządkowana Częściowo Przestrzeń Co znaczy zestaw niepusty z ustaloną w nim relacją częściowego porządku czy jest.
 • Definicja Odwzorowania Pochodna Co znaczy ⊇ D Y, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi i unormowanymi, zamiast definicje pochodnej ustala się w pierwszej kolejności definicja pojęcie.
 • Definicja Progresja Co znaczy zwiększanie się, przyrost jakiejś wielkości wyjaśnienie.
 • Definicja Skupienia Punkt Prawostronny Co znaczy zobacz lewostronny pkt. skupienia opis.
 • Definicja Planimetria Co znaczy geometria płaszczyzny) - problematyka geometryczna poświęcona badaniu płaszczyzny i figur płaskich informacje.
 • Definicja Simpsona Prosta Co znaczy poprzez spodki prostopadłych do prostych zawierających boki trójkąta, wyprowadzonych z ustalonego punktu położonego na okręgu opisanym na znaczenie.
 • Definicja Wewnętrzny Punkt Co znaczy przestrzeni topologicznej jest takim jego punktem, iż istnieje otoczenie tego punktu zawierające się w zbiorze A. Terminu tego używa się co znaczy.
 • Definicja Wielomianów Pierścień Co znaczy jest pierścieniem A[x], którego zbiorem przedmiotów jest zestaw wszystkich wielomianów (jednej zmiennej albo ustalonej ilości zmiennych) o krzyżówka.
 • Definicja Trójkąta Podstawa Co znaczy jeden z boków trójkąta, umownie nazwany fundamentem co to jest.
 • Definicja pozytywnie określona forma kwadratowa Co znaczy zobacz forma kwadratowa ustalona słownik.
 • Definicja Domknięta Półpłaszczyzna Co znaczy termin stosowany niekiedy w celu odróżnienia od półpłaszczyzny otwartej albo dla podkreślenia topologicznej domkniętości tego zbioru czym jest.
 • Definicja Peryhel Co znaczy skrócona i trochę spolszczona nazwa peryhelium co oznacza.
 • Definicja Foremnego Wielokąta Pole Co znaczy o boku a i o n wierzchołkach wynosi tłumaczenie.
 • Definicja Projektywny Co znaczy rzutowy, związany z rzutowaniem przykłady.
 • Definicja Progresywny Podatek Co znaczy procentowej rosnącej skokowo wraz ze wzrostem stawki podlegającej opodatkowaniu. Dla tego typu podatku określa się tak zwany progi definicja.
 • Definicja Tensorowe Pole Co znaczy funkcja przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni tensory określonego rodzaju. Zobacz pole 2 encyklopedia.
 • Definicja Kowariantna Pochodna Co znaczy pochodnej cząstkowej pól tensorowych tak określonej dzięki koneksji afinicznej, aby pochodna ta była także polem tensorowym. Potrzeba jak działa.
 • Definicja Program Co znaczy przetwarzania informacji: zapis następnych czynności, jakie winny być wykonane, aby dokonać wymaganego przetworzenia informacji (na czy jest.
 • Definicja Eulera Prosta Co znaczy dla dowolnego trójkąta to jest prosta, na której leżą: środek ciężkości, środek okręgu opisanego i ortocentrum tego trójkąta pojęcie.
 • Definicja Sfery Południk Co znaczy jedną z prostych przechodzących poprzez środek sfery jako oś jej obrotu, to koła ogromne, będące przekrojami sfery płaszczyznami wyjaśnienie.
 • Definicja Równania Rozwiązań Przestrzeń Co znaczy rozwiązań danego równania. Termin ten jest stosowany raczej odnosząc się do równań funkcyjnych, mających nieskończone zbiory rozwiązań opis.
 • Definicja pierścień z jednoznacznością rozkładu Co znaczy zobacz pierścień Gaussa informacje.
 • Definicja Miarą Z Przestrzeń Co znaczy przestrzeń, gdzie została ustalona miara znaczenie.
 • Definicja Gęsty Porządek Co znaczy zobacz gęste uporządkowanie co znaczy.
 • Definicja Wielomianu Pierwiastki Co znaczy dla wielomianu w jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x to są pierwiastki równania w(x) = 0 krzyżówka.
 • Definicja Pomiar Co znaczy wykorzystywanych ustaleniu relacji mierzonej wielkości do ustalonej wielkości tego samego rodzaju, przyjętej jako jej jednostka. Liczba co to jest.
 • Definicja Wektorowe Pole Co znaczy przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni wektory, na przykład polem wektorowym jest pole grawitacyjne jakiejś masy (na przykład Ziemi słownik.
 • Definicja Brianchona Punkt Co znaczy zobacz twierdzenie Brianchona czym jest.
 • Definicja Parametr Co znaczy najczęściej występującej w opisie rodziny jakichś obiektów w okolicy innych zmiennych, na przykład w ogólnym równaniu okręgu na co oznacza.
 • Definicja Zachowawcze Pole Co znaczy pole wektorowe tłumaczenie.
 • Definicja Spójna Przestrzeń Co znaczy topologiczna, której nie można przedstawić jako sumy dwóch jej podzbiorów domkniętych, rozłącznych i niepustych. Definicja to, a również przykłady.
 • Definicja Hiperboliczna Przestrzeń Co znaczy inna nazwa geometrii hiperbolicznej definicja.
 • Definicja Zwarta Przestrzeń Co znaczy topologiczna o tej własności, iż dla każdego jej pokrycia {Uκ } zbiorami otwartymi istnieje skończone jej pokrycie {U1*,...,Um*}, którego encyklopedia.
 • Definicja Przeczenia Prawa Co znaczy dotyczące przeczenia. Należą do nich: - prawo podwójnego przeczenia (Każde zdanie jest równoważne zaprzeczeniu jego zaprzeczenia. {~ (~ p jak działa.
 • Definicja Funkcji Przebieg Co znaczy oznaczający zespół takich własności funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej jak: tematyka i przeciwdziedzina, ciągłość i granice na czy jest.
 • Definicja Okręgu Promień Co znaczy odcinek złączający środek okręgu z którymkolwiek jego punktem, a również długość tego odcinka pojęcie.
 • Definicja Graniczna Prosta Co znaczy hiperbolicznej pęk prostych o wierzchołku w punkcie A, leżących na płaszczyźnie przechodzącej poprzez ten pkt. i prostą L nie przechodzącą wyjaśnienie.
 • Definicja Arytmetyczny Pierwiastek Co znaczy liczby rzeczywistej a jest jednoznacznie ustaloną wartością funkcji odwrotnej do funkcji potęgowej R ∋ x xn, zacieśnionej do przedziału [0 opis.
 • Definicja Osiowy Przekrój Co znaczy powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną przechodzącą poprzez jej oś informacje.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Przekrój osiowy co znaczy pierwiastek arytmetyczny krzyżówka prosta graniczna co to jest promień okręgu słownik przebieg funkcji czym jest prawa przeczenia co. co to znaczy.

Słownik Prawdopodobieństwo zupełne co znaczy podział krzyżówka pole elipsy co co to jest.