Sieczna co znaczy szereg harmoniczny krzyżówka skala jednokładności co to jest stożek kołowy.
sinus kąta ściana boczna co to jest

Definicje matematyka na S

 • Definicja Kąta Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne kąta co znaczy.
 • Definicja Boczna Ściana Co znaczy zaznaczone ściany, nazwane podstawami (na przykład graniastosłup, ostrosłup), to pozostałe jego ściany nazywa się bocznymi krzyżówka.
 • Definicja Supp Suport Co znaczy z angielskiego support nośnik funkcji co to jest.
 • Definicja Całkowa Średnia Co znaczy w zbiorze A ⊆ D jest liczbą, gdzie μ (A) jest miarą Lebesgue´a zbioru (mierzalnego) A, a jest całką Lebesgue´a (albo Rie - manna) z słownik.
 • Definicja Spodek Co znaczy najczęściej ten koniec odcinka prostopadłego do jakiejś prostej albo płaszczyzny, który leży na tej prostej albo płaszczyźnie, na przykład czym jest.
 • Definicja Mnogościowa Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów co oznacza.
 • Definicja Trapezu Środkowa Co znaczy odcinek złączający środki ramion trapezu, a również długość tego odcinka tłumaczenie.
 • Definicja Suma Co znaczy rezultat dodawania (liczb, wektorów, funkcji i tym podobne przykłady.
 • Definicja Dwuściennego Kąta Ściana Co znaczy zobacz kąt dwuścienny definicja.
 • Definicja Stała Co znaczy tę samą wartość (liczbę, wektor i tym podobne) z wyjątkiem tego, jakie wartości przyjmują zmienne występujące w danym zagadnieniu, na encyklopedia.
 • Definicja Steradian Co znaczy miary kąta bryłowego, równa stosunkowi pola części wspólnej tego kąta i sfery o środku w jego wierzchołku do kwadratu promienia tej sfery jak działa.
 • Definicja Odwzorowań Składanie Co znaczy odwzorowań f: X ⊇ Df Y i g:Y ⊇ Dg Z można stworzyć odwzorowanie h,oznaczane symbolem, określone równością h(x) = g[f(x)] i nazywane czy jest.
 • Definicja szereg bezwzględnie (absolutnie) zbieżny Co znaczy liczbowy albo funkcyjny, iż szereg bezwzględnych wartości jego składników jest zbieżny do sumy skończonej. Z bezwzględnej zbieżności pojęcie.
 • Definicja Ważona Średnia Co znaczy liczb a1,...,an o wagach będących liczbami adekwatnie p1,...,pn jest liczbą wyjaśnienie.
 • Definicja Stężenie Co znaczy najczęściej do roztworów i jest stosunkiem ilości substancji rozpuszczonej do ilości otrzymanego roztworu. Jeśli ilości te wyrażają opis.
 • Definicja Szerokość Co znaczy tak zwany liniowych figur płaskich i brył przestrzennych, a więc ich długość mierzona w określonym kierunku, najczęściej prostopadłym do informacje.
 • Definicja Elipsy Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty elipsy, a również długość tego odcinka znaczenie.
 • Definicja Sfery Średnica Co znaczy złączający punkty sfery, a również długość tego odcinka. Średnicę sfery można także określić jako odcinek złączający punkty przecięcia się co znaczy.
 • Definicja Splot Co znaczy funkcjach rzeczywistych ciągłych w przedziale [0, ∞), przyporządkowujące parze (f,g) takich funkcji funkcję h, oznaczaną także symbolem f krzyżówka.
 • Definicja Kuli Środek Co znaczy zobacz kula co to jest.
 • Definicja szereg niemal jednostajnie zbieżny Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność słownik.
 • Definicja Ścięty Stożek Co znaczy zobacz stożek czym jest.
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Ściana Co znaczy zobacz powierzchnia wielościenna co oznacza.
 • Definicja Losowych Zmiennych Suma Co znaczy losowych X1 i X2, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), to jest zmienna losowa X, ustalona tłumaczenie.
 • Definicja Naroża Ściana Co znaczy zobacz naroże przykłady.
 • Definicja Logiczne Spójniki Co znaczy zdaniotwórcze) - słowa albo symbole, dzięki których ze zdań albo funkcji (warunków) zdaniowych tworzy się nowe zdania albo warunki zdaniowe definicja.
 • Definicja Gry Strategia Co znaczy zobacz gra encyklopedia.
 • Definicja Kuli Średnica Co znaczy złączający dwa punkty kuli, a również jego długość. Średnicę kuli można także określić jako odcinek będący wspólną częścią kuli i prostej jak działa.
 • Definicja Matematyczne Symbole Co znaczy zobacz oznaczenia matematyczne czy jest.
 • Definicja Zewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których każda leży na zewnątrz drugiej pojęcie.
 • Definicja Równania Sprawdzanie Co znaczy podstawieniu do równania za niewiadomą kolejno każdego z otrzymanych rozwiązań i stwierdzeniu, iż zachodzi albo nie zachodzi równość. W wyjaśnienie.
 • Definicja Okręgu Średnica Co znaczy złączający punkty okręgu, a również długość tego odcinka. Średnicę okręgu można także określić jako odcinek złączający punkty przecięcia opis.
 • Definicja Odcinków Stosunek Co znaczy relacja liczb, wyrażających długości tych odcinków informacje.
 • Definicja Pochyły Stożek Co znaczy zobacz stożek znaczenie.
 • Definicja Wektora Składowa Co znaczy sumą wektorów u1,...,un, to wektory te nazywa się regularnie składowymi wektora v. Regularnie o składowych mówi się, gdy dany wektor v co znaczy.
 • Definicja Sekunda Co znaczy jednostka czasu w układzie SI, będąca 1/60 częścią minuty i 1/3600 częścią godziny, a również jednostka kąta płaskiego (ozn. 1´´), będąca krzyżówka.
 • Definicja Dziesiętny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy co to jest.
 • Definicja Relacji Spójność Co znaczy zobacz stosunek spójna słownik.
 • Definicja Algebraiczna Struktura Co znaczy ustalonymi w nim działaniami φ1,..., φn wewnętrznymi albo zewnętrznymi, spełniającymi zadane warunki (niekiedy zwane aksjomatami czym jest.
 • Definicja Dedekinda Przekroju Skok Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda co oznacza.
 • Definicja Symetria Skośna Co znaczy zobacz antysymetria tłumaczenie.
 • Definicja Odcinka Symetralna Co znaczy prosta, a w trójwymiarowej przestrzeni płaszczyzna, będąca zbiorem wszystkich punktów mających równe odległości od obu końców danego przykłady.
 • Definicja Zbiorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów definicja.
 • Definicja Elipsy Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii elipsy encyklopedia.
 • Definicja Kartograficzna Siatka Co znaczy płaszczyźnie, będąca obrazem siatki geograficznej przez jeden z rzutów kartograficznych. Różne typy siatek kartograficznych pochodzą z jak działa.
 • Definicja Siedmiobok Co znaczy odmiennie siedmiokąt czy jest.
 • Definicja Ciężkości Środek Co znaczy Pn} jest zbiorem n + 1 punktów w przestrzeni euklidesowej (afinicznej), a q0,q1,...,qn - ciągiem n + 1 liczb rzeczywistych, których suma pojęcie.
 • Definicja Geometryczna Średnia Co znaczy proporcjonana) - dodatnich liczb a1,...,an jest liczbą. Jest ona nie mniejsza od średniej harmonicznej i nie większa od średniej wyjaśnienie.
 • Definicja Macierzy Ślad Co znaczy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to jest liczba tr(A) = a11 +... + ann, będąca zarazem sumą wszystkich minorów głównych I stopnia tej opis.
 • Definicja Siedmiokąt Co znaczy wielokąt o siedmiu wierzchołkach; ma tyleż boków i kątów wewnętrznych informacje.
 • Definicja Hiperboliczny Sinus Co znaczy zmiennej rzeczywistej, oznaczana symbolem sh albo sinh i ustalona wzorem dla x ∈ (- ∞, ∞). Ten sam wzór ustala sh jako funkcję zespoloną znaczenie.
 • Definicja Nieoznaczone Symbole Co znaczy funkcjami rzeczywistymi spełniającymi warunek albo 0 ± 0 / ∞ ± ∞ / i podobnymi. W ten albo analogiczny sposób ustala się symbole: i co znaczy.
 • Definicja Spójna Składowa Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się jej składową spójną (krócej - składową), gdy każdy spójny (spójność) podzbiór A tej przestrzeni krzyżówka.
 • Definicja Boki Sąsiednie Co znaczy zobacz boki następne co to jest.
 • Definicja Dedukcyjny System Co znaczy aksjomatyczny, teoria aksjomatyczna, teoria dedukcyjna) - ugruntowanie jakiejś dziedziny matematyki, opierające na ustaleniu listy jej słownik.
 • Definicja Jednokładności Środek Co znaczy zobacz jednokładność czym jest.
 • Definicja Aproksymacyjna Suma Co znaczy wykorzystywane do ustalenia całki po przedziale z funkcji ograniczonej. Dla funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, przedziału co oznacza.
 • Definicja Arytmetyczny Szereg Co znaczy ciągiem wyrazów (składników) jest nieskończony ciąg arytmetyczny. Poza trywialnym przypadkiem ciągu stałego o słowach równych 0, szereg tłumaczenie.
 • Definicja Maclaurina Szereg Co znaczy rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f(0)(0) = f(0 przykłady.
 • Definicja Versus Sinus Co znaczy dawna, aktualnie nie stosowana nazwa funkcji oznaczanej symbolem sinvers i określonej równością sinvers α = 1 - cos α definicja.
 • Definicja Hiperboli Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii lub asymptot hiperboli encyklopedia.
 • Definicja sieć podzbioru przestrzeni metrycznej Co znaczy zobacz epsilon sieć jak działa.
 • Definicja Sześcian Co znaczy o sześciu ścianach będących kwadratami, ośmiu wierzchołkach i dwunastu krawędziach. Każde dwie sąsiednie (mające wspólną krawędź) ściany i czy jest.
 • Definicja Porządkowe Struktury Co znaczy przestrzenie uporządkowane albo przestrzenie częściowo uporządkowane, a więc pary postaci (X,≺), gdzie X jest zbiorem niepustym, a &# pojęcie.
 • Definicja Decymalny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy wyjaśnienie.
 • Definicja Kwadratowej Macierzy Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn tej macierzy opis.
 • Definicja Wielościanu Ściana Co znaczy zobacz wielościan informacje.
 • Definicja Stereograficznego Rzutu Środek Co znaczy zobacz rzut stereograficzny znaczenie.
 • Definicja Sinusoida Co znaczy będąca wykresem funkcji sinus albo cosinus. Wykresy tych funkcji są gdyż krzywymi przystającymi, lecz różnie położonymi względem układu co znaczy.
 • Definicja Trójkąta Środkowa Co znaczy odcinek złączający wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku, a również długość tego odcinka krzyżówka.
 • Definicja Pozycyjny System Co znaczy liczbowych o analogicznej budowie, aktualnie prawie powszechnie stosowanych. Każdy z tych mechanizmów charakteryzuje jego podstawa p co to jest.
 • Definicja Dwójkowy System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy słownik.
 • Definicja Potęgowa Średnia Co znaczy an jest liczbą , gdzie p ≠ 0. Średnia potęgowa stopnia p = 1 jest średnią arytmetyczną, p = - 1 - średnią harmoniczną, a p = 2 czym jest.
 • Definicja Sumator Co znaczy w technice komputerowej nazwa układu, będącego podukładem arytmometru, wykonującym dodawania i odejmowania co oznacza.
 • Definicja Algebraicznego Utworu Stopień Co znaczy stopień wielomianu, który przyrównany do zera stanowi równanie tego utworu tłumaczenie.
 • Definicja 67 Simula Co znaczy jeden z języków programowania maszyn cyfrowych przykłady.
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Sinus Co znaczy ogólnie funkcje trygonometryczne są określone jako funkcje zmiennej rzeczywistej definicja.
 • Definicja Formalny Potęgowy Szereg Co znaczy zobacz ciało szeregów formalnych encyklopedia.
 • Definicja Hiperboli Średnica Co znaczy hiperbola jak działa.
 • Definicja Ilorazowa Struktura Co znaczy będącym zbiorem przedmiotów struktury (X, ρ1,..., ρ n), gdzie ρ1,..., ρ n są relacjami określającymi tę strukturę (struktury matematyczne czy jest.
 • Definicja Sylogizm Co znaczy logice na wyciągnięcie wniosku z koniunkcji dwóch przesłanek, z których każda jest ważna dla tego wniosku; na przykład jeśli kwadrat liczby pojęcie.
 • Definicja Wektora Kwadrat Skalarny Co znaczy wektora poprzez siebie, oznaczany symbolem postaci v2, a więc tak samo jak kwadrat liczby, z tą tylko różnicą, iż v znaczy wektor, a nie wyjaśnienie.
 • Definicja Substytucja Co znaczy z z łaciny „podstawienie” opis.
 • Definicja Silnia Co znaczy przyporządkowująca każdej liczbie całkowitej nieujemnej n liczbę n! równą 1, gdy n = 0 i równą iloczynowi wszystkich liczb naturalnych od 1 informacje.
 • Definicja Liczby Sześcian Co znaczy trzecia potęga tej liczby znaczenie.
 • Definicja Pole Skalarne Co znaczy funkcja, najczęściej ustalona w jakiejś przestrzeni geometrycznej, której wartościami są skalary. Zobacz również: skalarna funkcja co znaczy.
 • Definicja Sześciokąt Co znaczy sześciobok) - wielokąt na płaszczyźnie o sześciu wierzchołkach, tyluż bokach i kątach wewnętrznych i dziewięciu przekątnych krzyżówka.
 • Definicja Funkcji Suma Co znaczy zobacz dodawanie funkcji co to jest.
 • Definicja Sekans Secans Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne słownik.
 • Definicja Taylora Szereg Co znaczy rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x, jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f(n)(a) znaczy czym jest.
 • Definicja Sarrusa Schemat Co znaczy zobacz reguła Sarrusa co oznacza.
 • Definicja Hornera Schemat Co znaczy niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a i umieszczeniu wyników tych działań w adekwatnie tłumaczenie.
 • Definicja Sążeń Co znaczy dawna jednostka długości, różnie ustalana, ale w przybliżeniu równa zasięgowi ramion człowieka - około 1,8 m przykłady.
 • Definicja Wyznacznika Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn macierzy kwadratowej, dla której ten wskaźnik jest utworzony definicja.
 • Definicja Ułamka Skracanie Co znaczy licznika i mianownika poprzez tę samą liczbę różną od 0, co nie wymienia wartości ułamka, ale minimalizuje liczby występujące w jego encyklopedia.
 • Definicja Sfera Co znaczy punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem sfery, jest określoną liczbą dodatnią, zwaną promieniem tej jak działa.
 • Definicja Laurenta Szereg Co znaczy będący rozszerzeniem definicje szeregu potęgowego, używany raczej do badania funkcji zespolonych zmiennej zespolonej. Szereg ten jest sumą czy jest.
 • Definicja Matematyczne Struktury Co znaczy rodzajami są: struktury algebraiczne, topologiczne, porządkowe, miarowe i inne. Regularnie rozważa się struktury mieszane, na przykład pojęcie.
 • Definicja Harmoniczna Średnia Co znaczy liczb a1,...,an dodatnich jest liczbą nie większą od średniej geometrycznej tych samych liczb, a równą jej, gdy a1 =... = an wyjaśnienie.
 • Definicja Szeregu Suma Co znaczy zobacz szereg opis.
 • Definicja Szereg Co znaczy definicje sumy na nieskończoną liczba składników, z wykorzystaniem w tym celu definicje granicy ciągu. Dla danego ciągu nieskończonego (an informacje.
 • Definicja Proporcjonalna Średnia Co znaczy zobacz średnia geometryczna znaczenie.
 • Definicja Sfery Środek Co znaczy zobacz sfera co znaczy.
 • Definicja Grafu Wierzchołka Stopień Co znaczy liczba krawędzi grafu, do których ten wierzchołek należy krzyżówka.
 • Definicja Losowej Zmiennej Standaryzacja Co znaczy zastąpieniu zmiennej losowej X, o wartości oczekiwanej c i odchyleniu standardowym (dyspersji) d, nową zmienną losową , o wartości co to jest.
 • Definicja Koła Środek Co znaczy zobacz koło słownik.
 • Definicja Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas czym jest.
 • Definicja Odcinka Środek Co znaczy pkt. należący do odcinka i jednakowo odległy od obu jego końców co oznacza.
 • Definicja Ścisłość Co znaczy potocznego, najczęściej rozumiany jako takie wyrażanie różnych treści, które zapewnia ich jednoznaczne rozumienie, na przykład tłumaczenie.
 • Definicja Statystyka Co znaczy się gromadzeniem i opracowywaniem danych dotyczących zjawisk masowych albo powtarzających się i badaniem reguł, wg których zjawiska te przykłady.
 • Definicja Zbioru Średnica Co znaczy podzbioru A przestrzeni metrycznej X z metryką ρ poprzez jego średnicę rozumie się liczbę nieujemną d(A), oznaczaną także poprzez diamA definicja.
 • Definicja Binarny System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy encyklopedia.
 • Definicja Siedem Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby sześć jak działa.
 • Definicja Aksjomatyczny System Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny czy jest.
 • Definicja Całkowania Stała Co znaczy którą różnią się dowolne dwie funkcje pierwotne danej funkcji. Obliczając całkę nieoznaczoną tej funkcji znajduje się jedną z jej funkcji pojęcie.
 • Definicja Odcinka Podziału Stosunek Co znaczy punktem wewnętrznym odcinka [AB], a s - tym spośród stosunków długości który jest większy albo równy 1, to mówi się, iż pkt. C dzieli wyjaśnienie.
 • Definicja Strofoida Co znaczy krzywych algebraicznych III stopnia o równaniach algebraicznych x(x2 + y2) + c(x2 - y2) = 0, x(x2 + y2) - c(3x2 + y2) = 0. Krzywa opis.
 • Definicja Naprzemienny Szereg Co znaczy rzeczywistych postaci , gdzie an > 0 dla n = 0, 1,.... Jeśli (an) jest malejącym ciągiem zbieżnym do zera, to szereg ten jest zbieżny, a informacje.
 • Definicja Sąsiedztwo Co znaczy punktu P przestrzeni topologicznej X jest jego otoczeniem bez tego punktu znaczenie.
 • Definicja Ściany Sąsiednie Co znaczy wielościanu albo powierzchni wielościennej to są ściany mające wspólną krawędź co znaczy.
 • Definicja Perspektywicznej Kolineacji Środek Co znaczy zobacz kolineacja perspektywiczna krzyżówka.
 • Definicja Matematyczna Statystyka Co znaczy zobacz statystyka co to jest.
 • Definicja Izomorficzne Struktury Co znaczy struktury, dla których istnieje izomorfizm odwzorowujący jedną z nich na drugą. Izomorficzność struktur zapewnia ich jednakową budowę słownik.
 • Definicja Podziału Pojedynczego Stosunek Co znaczy przyporządkowująca każdej trójce (A,B; C) różnych punktów, leżących na jednej prostej, liczbę s(A,B; C), będącą współczynnikiem λ czym jest.
 • Definicja Spójność Co znaczy przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana zwrotem „jest w jednym kawałku”. Przestrzeń topologiczną nazywa się co oznacza.
 • Definicja Podobieństwa Skala Co znaczy zobacz podobieństwo tłumaczenie.
 • Definicja Równania Rozwiązanie Szczególne Co znaczy rozwiązań danego równania albo układu równań. Termin jest regularnie stosowany odnosząc się do równań różniczkowych i do układów równań przykłady.
 • Definicja Parametrycznych Linii Sieć Co znaczy pkt. powierzchni z zadaną jej parametryzacją przechodzą dwie przecinające się linie parametryczne, więc tworzą one sieć linii na definicja.
 • Definicja Krzywych Styczność Co znaczy krzywe nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną prostą styczną encyklopedia.
 • Definicja Kwadratowa Średnia Co znaczy jest liczbą , a więc pierwiastkiem ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb. Jest ona nie mniejsza od średniej arytmetycznej liczb a1 jak działa.
 • Definicja Równania Stopień Co znaczy dla równania algebraicznego to jest stopień wielomianu, którego przyrównanie do zera stanowi to równanie czy jest.
 • Definicja Topologiczne Struktury Co znaczy można zaliczyć przestrzenie topologiczne o różnych własnościach i przestrzenie metryczne, które także są przestrzeniami topologicznymi. W pojęcie.
 • Definicja Właściwa Stożkowa Co znaczy z klas wzajemnie przystających utworów algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie rzutowej. Figury te są liniami zamkniętymi, rozcinającymi wyjaśnienie.
 • Definicja Newtona Symbole Co znaczy naturalnych n i 0 ≤ k ≤ n to są symbole określone wzorem , występujące we wzorze zwanym dwumianem Newtona i wyrażające liczba k opis.
 • Definicja Krzywizny Środek Co znaczy zobacz koło krzywiznowe informacje.
 • Definicja Hiperboliczna Spirala Co znaczy spirala o równaniu biegunowym postaci gdzie c jest stałą dodatnią znaczenie.
 • Definicja Newtona Potęgowy Szereg Co znaczy inna nazwa szeregu dwumiennego co znaczy.
 • Definicja Stereometria Co znaczy problematyka geometryczna, zajmująca się badaniem figur przestrzennych (trójwymiarowych) i związków miarowych w nich krzyżówka.
 • Definicja Septylion Co znaczy a więc siódmej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 42 zerami. W nie wszystkich państwach (Francja, Rosja) nazwa ta znaczy liczbę co to jest.
 • Definicja Ortogonalny Szereg Co znaczy szereg funkcyjny, którego ciąg składników (wyrazów) jest ortogonalnym ciągiem funkcji. Zobacz szereg Fouriera słownik.
 • Definicja Szeregu Składniki Co znaczy zobacz szereg czym jest.
 • Definicja Stochastyczny Co znaczy ustalenie odnoszone do różnych zjawisk i obiektów, oznaczające ich losowy charakter co oznacza.
 • Definicja Perspektywy Środek Co znaczy zobacz perspektywa tłumaczenie.
 • Definicja Dwumianowy Dwumienny Szereg Co znaczy zbieżny dla x ∈ (- 1,1) do (1 + x)p i będący szeregiem Maclaurina funkcji f(x) = (1 + x)p. Nazwa pochodzi stąd, iż szereg ten jest przykłady.
 • Definicja Archimedesa Spirala Co znaczy powstająca jako tor ruchu punktu P obiegającego ustalony pkt. O z równoczesnym oddalaniem się od niego tak, aby odległość | OP | była definicja.
 • Definicja Próby Z Średnia Co znaczy średnia arytmetyczna wszystkich zaobserwowanych w danej próbie wartości rozważanej cechy encyklopedia.
 • Definicja Opisana Sfera Co znaczy jest sferą, na której leżą wszystkie wierzchołki tego wielościanu. Nie dla każdego wielościanu istnieje sfera opisana na nim, lecz na jak działa.
 • Definicja Geograficzna Szerokość Co znaczy zobacz równania parametryczne sfery czy jest.
 • Definicja Komunikacji Teoria Statystyczna Co znaczy inna nazwa teorii informacji pojęcie.
 • Definicja Kwadratowej Formy Sygnatura Co znaczy gdzie p i q oznaczają liczba adekwatnie: dodatnich i ujemnych współczynników, występujących w formie kanonicznej danej formy kwadratowej wyjaśnienie.
 • Definicja Geograficzna Siatka Co znaczy zaznaczoną osią symetrii to jest sieć złożona z dwóch rodzin krzywych na tej sferze: południków, tzn. przekrojów sfery półpłaszczyznami o opis.
 • Definicja strona prostej na płaszczyźnie Co znaczy obszarów płaszczyzny Π, stworzonych po usunięciu z niej położonej na niej prostej L, nazywa się niekiedy stroną prostej L na płaszczyźnie Π informacje.
 • Definicja Koncentryczne Sfery Co znaczy sfery o wspólnym środku znaczenie.
 • Definicja Ciał Spadanie Co znaczy wpływem siły przyciągania ziemskiego w kierunku pionowym, tzn. z zerową składową poziomą wektora prędkości początkowej (w przeciwnym co znaczy.
 • Definicja Mikrometryczna Śruba Co znaczy wykorzystywany do mierzenia długości niewielkich elementów z dokładnością do 0,01mm i wykorzystujący w tym celu własności linii śrubowej na krzyżówka.
 • Definicja Łukowa Spójność Co znaczy zobacz łukowa spójność co to jest.
 • Definicja Krzywiznowych Linii Sieć Co znaczy nieombilicznym punkcie (ombiliczny pkt.) powierzchni gładkiej istnieją dwa wzajemnie prostopadłe kierunki kluczowe, więc poprzez każdy taki słownik.
 • Definicja Zespolonej Liczby Sinus Co znaczy cosinus liczby zespolonej, jest określony jako suma szeregu potęgowego dla funkcji sinus albo cosinus, a więc funkcje te są dla wszystkich czym jest.
 • Definicja Algebraiczno Struktura Co znaczy przestrzeń topologiczna X z ustalonym w niej układem działań φ1,..., φ n, stanowiących jej strukturę algebraiczną. Od działań tych, prócz co oznacza.
 • Definicja Płaszczyznowa Symetria Co znaczy przestrzeni, które każdemu punktowi P ustalonej płaszczyzny Π przyporządkowuje ten sam pkt. P = f(P), a każdemu punktowi P ∉ Π tłumaczenie.
 • Definicja Grupy Elementy Sprzężone Co znaczy ekipy G nazywa się sprzężonymi, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez automorfizm wewnętrzyny tej ekipy, a więc gdy istnieje takie przykłady.
 • Definicja Działań Sieć Co znaczy obliczeń to jest graficzny zapis algorytmu wykonania danego obliczenia, zawierający należyte polecenia, kolejność ich wykonywania, sposób definicja.
 • Definicja Cornu Spirala Co znaczy zobacz klotoida encyklopedia.
 • Definicja Geometryczny Szereg Co znaczy którego ciągiem składników (wyrazów) jest nieskończony ciąg geometryczny. Szereg geometryczny jest zbieżny, gdy jego iloraz q spełnia jak działa.
 • Definicja Potęgowy Szereg Co znaczy postaci , gdzie x jest zmienną rzeczywistą (zespoloną), (an) jest ciągiem liczb rzeczywistych (zespolonych), zwanym ciągiem współczynników czy jest.
 • Definicja Prosty Stożek Co znaczy zobacz stożek pojęcie.
 • Definicja Wektorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie wektorów wyjaśnienie.
 • Definicja Logarytmiczna Spirala Co znaczy rodzina spiral o równaniach biegunowych postaci ρ = ce-aq dla φ ∈ (- ∞, ∞), gdzie a i c są stałymi dodatnimi opis.
 • Definicja Nieskończona Suma Co znaczy wielu składników. Jeżeli składnikami tej sumy są zbiory, to suma ta jest ustalona bezpośrednio (dodawanie zbiorów); jeżeli jednak informacje.
 • Definicja Procentowa Stopa Co znaczy zobacz proc. składany znaczenie.
 • Definicja Wielomianu Stopień Co znaczy najwyższy spośród stopni jednomianów o niezerowym współczynniku, których sumą jest dany wielomian co znaczy.
 • Definicja Skończona Suma Co znaczy suma skończonej ilości składników - fundamentalne znaczenie sumy krzyżówka.
 • Definicja Rozbieżny Szereg Co znaczy ciąg sum częściowych nie ma granicy. Jeśli ciąg sum częściowych szeregu liczb rzeczywistych jest zbieżny do ∞ albo - ∞, to regularnie mówi co to jest.
 • Definicja Dandelina Sfery Co znaczy leżących na osi obrotu obrotowej powierzchni stożkowej i styczne zarówno do tej powierzchni, jak i do pewnej płaszczyzny nie przechodzącej słownik.
 • Definicja Suwmiarka Co znaczy wykorzystywany do mierzenia liniowych rozmiarów (długości) niewielkich elementów z dokładnością do 0,1 mm dzięki wykorzystaniu noniusza czym jest.
 • Definicja Liczbowy Szereg Co znaczy zobacz szereg co oznacza.
 • Definicja Skalar Co znaczy którym jest rozważana przestrzeń liniowa. Gdyż najczęściej tym ciałem jest ciało liczb rzeczywistych albo zespolonych, więc skalary są tłumaczenie.
 • Definicja Sex Co znaczy z łaciny sześć przykłady.
 • Definicja Mascheroniego Eulera Stała Co znaczy przybliżoną wartość, wynoszącą 0,577215, obliczył szwajcarski matematyk Leonhard Euler (1707 - 1783), a włoski matematyk i pisarz Lorenzo definicja.
 • Definicja Zespolony Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są liczby zespolone encyklopedia.
 • Definicja Triangulacyjna Sieć Co znaczy powierzchni kuli ziemskiej, których wierzchołki są trwale oznaczone w terenie i mają znane współrzędne geodezyjne. Sieć ta służy do jak działa.
 • Definicja Segment Co znaczy z z łaciny „odcinek” czy jest.
 • Definicja Osiowa Symetria Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni Π, przyporządkowujące każdemu punktowi P ustalonej prostej L, położonej na tej płaszczyźnie (w tej przestrzeni pojęcie.
 • Definicja Eratostenesa Sito Co znaczy wszystkich liczb pierwszych nie przekraczających danej liczby naturalnej n. Bazuje on na wypisaniu wszystkich liczb naturalnych od 2 do n i wyjaśnienie.
 • Definicja Wierzchołki Sąsiednie Co znaczy wielokąta (wielościanu) to są wierzchołki będące końcami jednego boku (krawędzi opis.
 • Definicja Liczbowe Systemy Co znaczy i nazywania liczb. Aktualnie prawie wyłącznie są w zastosowaniu mechanizmy pozycyjne zapisu liczb i odpowiadające im nazewnictwo (na informacje.
 • Definicja Obrotu Środek Co znaczy zobacz obrót znaczenie.
 • Definicja Koła Średnica Co znaczy złączający punkty tego koła, a również jego długość. Średnicę koła można także określić jako odcinek będący wspólną częścią tego koła i co znaczy.
 • Definicja Poślizgiem Z Symetria Co znaczy płaszczyzny (przestrzeni), będące złożeniem symetrii osiowej (symetrii osiowej albo płaszczyznowej) z przesunięciem w kierunku równoległym krzyżówka.
 • Definicja Ciągu Wyrazów Suma Co znaczy skończonego albo nieskończonego termin ten najczęściej znaczy sumę sk = a1 + a2 +... + ak startowych wyrazów tego ciągu. Zwłaszcza, dla co to jest.
 • Definicja Sigma Co znaczy osiemnasta litera alfabetu greckiego słownik.
 • Definicja Zbieżny Jednostajnie Szereg Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność szeregu czym jest.
 • Definicja Jednomianu Stopień Co znaczy potęg wszystkich zmiennych tego jednomianu; na przykład jednomian 3x2z trzech zmiennych x,y i z jest stopnia trzeciego, ponieważ suma co oznacza.
 • Definicja Sąd Co znaczy dawniejsza nazwa zdania w sensie logicznym tłumaczenie.
 • Definicja Tablicowy Skok Co znaczy różnica pomiędzy kolejnymi argumentami funkcji, dla których podane są w tablicach jej wartości przykłady.
 • Definicja Semigrupa Co znaczy obca nazwa półgrupy definicja.
 • Definicja Logiczna Suma Co znaczy inna nazwa alternatywy encyklopedia.
 • Definicja Pascala Ślimak Co znaczy konchoidy okręgu o biegunie położonym na tym okręgu. Dla okręgu o równaniu (x - a)2 + y2 = a2 i początku układu współrzędnych jako bieguna jak działa.
 • Definicja Środkowa Symetria Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni, dla którego istnieje taki pkt. O, zwany środkiem symetrii f, iż f(O) = O, a dla P ≠ O pkt. P´ = f(P) jest czy jest.
 • Definicja Podobieństwa Stosunek Co znaczy odmiennie skala podobieństwa pojęcie.
 • Definicja Zdarzeń Suma Co znaczy zbiorami wyników możliwych w danej próbie losowej, jest sumą tych zbiorów. Suma zdarzeń jest więc zdarzeniem zachodzącym wtedy, gdy wyjaśnienie.
 • Definicja Stożkowa Co znaczy płaszczyźnie, opisana równaniem postaci a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 2a13x + 2a23y + a33 = 0, gdzie aczkolwiek jeden spośród współczynników a11 opis.
 • Definicja Leibniza Szereg Co znaczy zobacz liczba π informacje.
 • Definicja Sąsiednie Przyległe Ściany Co znaczy wielościanu - ściany których wspólną częścią jest ich wspólna krawędź (bok każdej z nich znaczenie.
 • Definicja Wektorowy Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są wektory - przedmioty przestrzeni liniowej i unormowanej co znaczy.
 • Definicja Arytmetyczna Średnia Co znaczy dla skończonej ilości liczb a1,...,an to jest liczba krzyżówka.
 • Definicja Soroban Co znaczy rodzaj liczydła, stosowany na Dalekim Wschodzie, raczej w Japonii co to jest.
 • Definicja Sumy Składnik Co znaczy nazywa się składnikami tego dodawania albo sumy, będącej jego rezultatem. Składniki te mogą nie być liczbami, ale innymi przedmiotami (na słownik.
 • Definicja Wpisana Sfera Co znaczy sferą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu. Prawie każdy wielościan ma sferę wpisaną, lecz na przykład wielościany foremne i czym jest.
 • Definicja Powierzchni Styczność Co znaczy powierzchnie nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną płaszczyznę styczną co oznacza.
 • Definicja Podziału Podwójnego Stosunek Co znaczy anharmoniczny, dwustosunek) - funkcja σ przyporządkowująca każdej czwórce (A,B; C,D) różnych punktów, leżących na jednej prostej afinicznej tłumaczenie.
 • Definicja Kulistej Czaszy Strzałka Co znaczy zobacz czasza przykłady.
 • Definicja Logarytmiczny Suwak Co znaczy regularnie stosowany, kieszonkowy przyrząd wykorzystywany do wykonywania przybliżonych obliczeń. Miał kształt linijki z wmontowaną drugą definicja.
 • Definicja Szóstka Co znaczy 1. nazwa cyfry 6; 2. nazwa skończonego ciągu o sześciu słowach encyklopedia.
 • Definicja Stereoizometria Co znaczy rzadko stosowana nazwa izometrii przestrzeni trójwymiarowej jak działa.
 • Definicja Bernoulliego Schemat Co znaczy powtórzenie tego samego doświadczenia losowego, zwanego próbą Bernoulliego, mogącego się zakończyć jednym z dwóch możliwych wyników czy jest.
 • Definicja Liczb Stosunek Co znaczy dla takiej pary liczb (a,b), iż b ≠ 0, to jest rezultat dzielenia liczby a poprzez liczbę b, oznaczany jednym z symboli a: b albo pojęcie.
 • Definicja Sześć Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby pięć wyjaśnienie.
 • Definicja Formy Stopień Co znaczy dla form rozumianych jako wielomiany jednorodne to jest stopień wielomianu, którym jest dana forma opis.
 • Definicja Oznaczone Symbole Co znaczy zobacz symbole nieoznaczone informacje.
 • Definicja Wewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których jedna leży wewnątrz drugiej znaczenie.
 • Definicja Kątów Geometryczna Suma Co znaczy zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to kąt ten nazywa się sumą albo sumą geometryczną tych spośród kątów ∠ AOC i ∠ COB, których obszary co znaczy.
 • Definicja sfera z uchami (rączkami) Co znaczy powstała z dwuwymiarowej sfery poprzez wycięcie w niej parzystej ilości otworów i połączenie par tych otworów rurkami doklejonymi do nich krzyżówka.
 • Definicja Funkcja Skalarna Co znaczy funkcja, której wartościami są skalary. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich kontekstach co to jest.
 • Definicja Słowo Co znaczy badaniach dotyczących różnego rodzaju języków rozważa się języki formalne, z których każdy ma ustalony alfabet, będący skończonym zbiorem słownik.
 • Definicja Sympleks Co znaczy wierzchołkach A0,A1,...,Am, takich, iż wektory są liniowo niezależne, jest podzbiorem przestrzeni Rn(n ≥ m), będącym obwiednią wypukłą czym jest.
 • Definicja Septem Co znaczy z łaciny „siedem” co oznacza.
 • Definicja Wielościanu Siatka Co znaczy powstała z powierzchni wielościanu poprzez rozłożenie jej na jednej płaszczyźnie, po uprzednim rozcięciu wielościanu wdłuż nie wszystkich tłumaczenie.
 • Definicja Superpozycja Co znaczy z z łaciny „złożenie” funkcji (odwzorowań). Zobacz składanie odwzorowań przykłady.
 • Definicja Symetrii Środek Co znaczy płaszczyźnie (w przestrzeni) jest takim punktem S tej płaszczyzny (przestrzeni), iż dla każdego punktu P ∈ A pkt. P´ symetryczny do P definicja.
 • Definicja Eliptyczny Stożek Co znaczy stożkiem, którego fundamentem jest elipsa; 2. powierzchnia stożkowa złożona z wszystkich prostych przechodzących poprzez punkty pewnej encyklopedia.
 • Definicja Sekstylion Co znaczy a więc szóstej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 36 zerami. W nie wszystkich państwach (na przykład Francji, Rosji) nazwa ta jak działa.
 • Definicja Zbieżny Warunkowo Szereg Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu czy jest.
 • Definicja Spodkowa Co znaczy krzywej płaskiej C, względem leżącego na jej płaszczyźnie punktu P, jest zbiorem punktów przecięcia się stycznych do krzywej C z pojęcie.
 • Definicja Foremny Sześciokąt Co znaczy równych bokach i kątach wewnętrznych, mających po 120o. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym jest równy długości jego boku, co wyjaśnienie.
 • Definicja Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne opis.
 • Definicja Sferycznego Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas sferyczny informacje.
 • Definicja Sprzeczność Co znaczy uzyskanie w ramach jakiegoś rozumowania koniunkcji dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego znaczenie.
 • Definicja Trygonometryczny Szereg Co znaczy gdzie a0, a1, b1, a2, b2,... są współczynnikami rzeczywistymi. Jeśli szereg ten jest zbieżny w przedziale o długości 2 π, tj. zbieżny w co znaczy.
 • Definicja Okręgu Środek Co znaczy zobacz okrąg krzyżówka.
 • Definicja Szeregu Częściowa Suma Co znaczy zobacz szereg co to jest.
 • Definicja Funkcyjny Szereg Co znaczy składnikami (wyrazami) są funkcje o wspólnej dziedzinie i o wartościach w przestrzeni topologicznej z dodawaniem. Podzbiór A wspólnej słownik.
 • Definicja Surjekcja Co znaczy nazywa się surjektywnym lub surjekcją pary zbiorów (X,Y), gdy każdy obiekt y ∈ Y jest wartością f(x) odwzorowania f dla jakiegoś x ∈ X czym jest.
 • Definicja Anharmoniczny Stosunek Co znaczy relacja podwójnego podziału co oznacza.
 • Definicja Wektorowe Pole Stałe Co znaczy pole wektorowe będące funkcją stałą tłumaczenie.
 • Definicja Prosta Suma Co znaczy V nazywa się sumą prostą jej podprzestrzeni V1,...,Vk, co znaczy się równością V = V1 ⊕... ⊕ Vk, gdy każdy wektor v ∈ V można, i tylko na przykłady.
 • Definicja Sześciobok Co znaczy zobacz sześciokąt definicja.
 • Definicja Spirala Co znaczy nazwa rodziny krzywych, mających w należycie dobranym układzie współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równania postaci ρ = f(φ), gdzie f jest encyklopedia.
 • Definicja Funkcyjna Skala Co znaczy której wyróżnione kreski podpisano argumentami ustalonej funkcji, odpowiadającymi ich położeniom na osi wartości tej funkcji. Regularnie jak działa.
 • Definicja Sprzężone Średnice Co znaczy hiperboli zestaw środków wszystkich cięciw o danym, nieasymptotycznym kierunku K jest podzbiorem jednej prostej DK, zwanej średnicą czy jest.
 • Definicja Skala Co znaczy języku codziennym najczęściej w dwóch znaczeniach: jako podziałka albo w znaczeniu podobnym do skali podobieństwa, na przykład odnosząc się pojęcie.
 • Definicja Nierówności Stopień Co znaczy dla nierówności algebraicznej to jest stopień wielomianu, którego porównanie z zerem stanowi tę nierówność wyjaśnienie.
 • Definicja Stożek Co znaczy ograniczona powierzchnią stożkową, złożoną z prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A i wszystkie punkty pewnej elipsy E, leżącej na opis.
 • Definicja Sup Supremum Co znaczy z z łaciny kres górny zbioru i jego skrót, będący powszechnie wykorzystywanym oznaczeniem informacje.
 • Definicja Krzywej Skręcenie Co znaczy krzywej, torsja) - liczba względna, charakteryzująca zmianę kierunku płaszczyzny ściśle stycznej przy przejściu punktu zmiennego na krzywej znaczenie.
 • Definicja Fouriera Szereg Co znaczy okresowej f o okresie 2 π i całkowalnej w przedziale [- π, π] to jest szereg postaci gdzie współczynniki a0,a1,...i b1,b2,... wyrażają się co znaczy.
 • Definicja Kołowy Stożek Co znaczy 1. zobacz stożek; 2. zobacz stożek eliptyczny krzyżówka.
 • Definicja Jednokładności Skala Co znaczy zobacz jednokładność co to jest.
 • Definicja Harmoniczny Szereg Co znaczy nazwa szeregu słownik.
 • Definicja Sieczna Co znaczy krzywej jest prostą przecinającą tę krzywą w co najmniej dwóch punktach czym jest.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Sieczna co znaczy szereg harmoniczny krzyżówka skala jednokładności co to jest stożek kołowy słownik szereg Fouriera czym jest skręcenie krzywej co oznacza. co to znaczy.

Słownik Sinus kąta co znaczy ściana boczna krzyżówka suport (supp) co to jest co to jest.