Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru Przestrzeni Metrycznej, Sfery Styczne.
soroban słowo sinus liczby co to jest

Definicje matematyka na S

 • Definicja Liczbowy Szereg Co znaczy zobacz szereg
 • Definicja Krzywych Styczność Co znaczy krzywe nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną prostą styczną
 • Definicja Suma Co znaczy rezultat dodawania (liczb, wektorów, funkcji i tym podobne
 • Definicja Versus Sinus Co znaczy dawna, aktualnie nie stosowana nazwa funkcji oznaczanej symbolem sinvers i określonej równością sinvers α = 1 - cos α
 • Definicja Kartograficzna Siatka Co znaczy sieć linii na płaszczyźnie, będąca obrazem siatki geograficznej przez jeden z rzutów kartograficznych. Różne typy siatek kartograficznych
 • Definicja Geometryczna Średnia Co znaczy średnia proporcjonana) - dodatnich liczb a1,...,an jest liczbą. Jest ona nie mniejsza od średniej harmonicznej i nie większa od średniej
 • Definicja Triangulacyjna Sieć Co znaczy sieć trójkątów na powierzchni kuli ziemskiej, których wierzchołki są trwale oznaczone w terenie i mają znane współrzędne geodezyjne. Sieć
 • Definicja Stożkowa Co znaczy figura na płaszczyźnie, opisana równaniem postaci a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 2a13x + 2a23y + a33 = 0, gdzie aczkolwiek jeden spośród
 • Definicja Bernoulliego Schemat Co znaczy n-krotne powtórzenie tego samego doświadczenia losowego, zwanego próbą Bernoulliego, mogącego się zakończyć jednym z dwóch możliwych
 • Definicja Sfera Co znaczy zestaw wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem sfery, jest określoną liczbą dodatnią
 • Definicja Wpisana Sfera Co znaczy w wielościan jest sferą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu. Prawie każdy wielościan ma sferę wpisaną, lecz na przykład
 • Definicja Dandelina Sfery Co znaczy sfery o środkach leżących na osi obrotu obrotowej powierzchni stożkowej i styczne zarówno do tej powierzchni, jak i do pewnej płaszczyzny
 • Definicja Anharmoniczny Stosunek Co znaczy relacja podwójnego podziału
 • Definicja Wielościanu Siatka Co znaczy figura płaska, powstała z powierzchni wielościanu poprzez rozłożenie jej na jednej płaszczyźnie, po uprzednim rozcięciu wielościanu wdłuż
 • Definicja Krzywiznowych Linii Sieć Co znaczy gdyż w każdym nieombilicznym punkcie (ombiliczny pkt.) powierzchni gładkiej istnieją dwa wzajemnie prostopadłe kierunki kluczowe, więc
 • Definicja Parametrycznych Linii Sieć Co znaczy gdyż poprzez każdy pkt. powierzchni z zadaną jej parametryzacją przechodzą dwie przecinające się linie parametryczne, więc tworzą one sieć
 • Definicja Sigma Co znaczy osiemnasta litera alfabetu greckiego
 • Definicja Sinusoida Co znaczy krzywa płaska, będąca wykresem funkcji sinus albo cosinus. Wykresy tych funkcji są gdyż krzywymi przystającymi, lecz różnie położonymi
 • Definicja Eratostenesa Sito Co znaczy sposób znalezienia wszystkich liczb pierwszych nie przekraczających danej liczby naturalnej n. Bazuje on na wypisaniu wszystkich liczb
 • Definicja Izomorficzne Struktury Co znaczy takie dwie struktury, dla których istnieje izomorfizm odwzorowujący jedną z nich na drugą. Izomorficzność struktur zapewnia ich jednakową
 • Definicja Funkcyjna Skala Co znaczy podziałka, na której wyróżnione kreski podpisano argumentami ustalonej funkcji, odpowiadającymi ich położeniom na osi wartości tej funkcji
 • Definicja Odwzorowań Składanie Co znaczy dla dwóch odwzorowań f: X ⊇ Df Y i g:Y ⊇ Dg Z można stworzyć odwzorowanie h,oznaczane symbolem, określone równością h(x) = g[f(x)] i
 • Definicja Wektora Składowa Co znaczy jeśli wektor v jest sumą wektorów u1,...,un, to wektory te nazywa się regularnie składowymi wektora v. Regularnie o składowych mówi się
 • Definicja Ułamka Skracanie Co znaczy podzielenie licznika i mianownika poprzez tę samą liczbę różną od 0, co nie wymienia wartości ułamka, ale minimalizuje liczby występujące w
 • Definicja Krzywej Skręcenie Co znaczy druga krzywizna krzywej, torsja) - liczba względna, charakteryzująca zmianę kierunku płaszczyzny ściśle stycznej przy przejściu punktu
 • Definicja Ciał Spadanie Co znaczy ruch ciała pod wpływem siły przyciągania ziemskiego w kierunku pionowym, tzn. z zerową składową poziomą wektora prędkości początkowej (w
 • Definicja Logarytmiczna Spirala Co znaczy rodzina spiral o równaniach biegunowych postaci ρ = ce-aq dla φ ∈ (- ∞, ∞), gdzie a i c są stałymi dodatnimi
 • Definicja Spodek Co znaczy termin oznaczający najczęściej ten koniec odcinka prostopadłego do jakiejś prostej albo płaszczyzny, który leży na tej prostej albo
 • Definicja Spodkowa Co znaczy podera) - dla krzywej płaskiej C, względem leżącego na jej płaszczyźnie punktu P, jest zbiorem punktów przecięcia się stycznych do krzywej
 • Definicja Spójność Co znaczy własność przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana zwrotem „jest w jednym kawałku”. Przestrzeń topologiczną nazywa
 • Definicja Grupy Elementy Sprzężone Co znaczy przedmioty x i y ekipy G nazywa się sprzężonymi, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez automorfizm wewnętrzyny tej ekipy, a więc
 • Definicja Stała Co znaczy litera oznaczająca tę samą wartość (liczbę, wektor i tym podobne) z wyjątkiem tego, jakie wartości przyjmują zmienne występujące w danym
 • Definicja Statystyka Co znaczy edukacja zajmująca się gromadzeniem i opracowywaniem danych dotyczących zjawisk masowych albo powtarzających się i badaniem reguł, wg
 • Definicja Wielomianu Stopień Co znaczy najwyższy spośród stopni jednomianów o niezerowym współczynniku, których sumą jest dany wielomian
 • Definicja Wyznacznika Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn macierzy kwadratowej, dla której ten wskaźnik jest utworzony
 • Definicja Podziału Podwójnego Stosunek Co znaczy relacja anharmoniczny, dwustosunek) - funkcja σ przyporządkowująca każdej czwórce (A,B; C,D) różnych punktów, leżących na jednej prostej
 • Definicja Stożek Co znaczy 1. figura ograniczona powierzchnią stożkową, złożoną z prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A i wszystkie punkty pewnej elipsy E
 • Definicja Właściwa Stożkowa Co znaczy nazwa figur jednej z klas wzajemnie przystających utworów algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie rzutowej. Figury te są liniami
 • Definicja Potęgowy Szereg Co znaczy szereg funkcyjny postaci , gdzie x jest zmienną rzeczywistą (zespoloną), (an) jest ciągiem liczb rzeczywistych (zespolonych), zwanym
 • Definicja Algebraiczno Struktura Co znaczy topologiczna - przestrzeń topologiczna X z ustalonym w niej układem działań φ1,..., φ n, stanowiących jej strukturę algebraiczną. Od
 • Definicja Ilorazowa Struktura Co znaczy jeśli w zbiorze X, będącym zbiorem przedmiotów struktury (X, ρ1,..., ρ n), gdzie ρ1,..., ρ n są relacjami określającymi tę strukturę
 • Definicja Kulistej Czaszy Strzałka Co znaczy zobacz czasza
 • Definicja Aproksymacyjna Suma Co znaczy wyrażenie wykorzystywane do ustalenia całki po przedziale z funkcji ograniczonej. Dla funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej
 • Definicja Nieskończona Suma Co znaczy suma nieskończenie wielu składników. Jeżeli składnikami tej sumy są zbiory, to suma ta jest ustalona bezpośrednio (dodawanie zbiorów
 • Definicja Prosta Suma Co znaczy przestrzeń liniowa V nazywa się sumą prostą jej podprzestrzeni V1,...,Vk, co znaczy się równością V = V1 ⊕... ⊕ Vk, gdy każdy wektor v ∈ V
 • Definicja Zdarzeń Suma Co znaczy będących ustalonymi zbiorami wyników możliwych w danej próbie losowej, jest sumą tych zbiorów. Suma zdarzeń jest więc zdarzeniem
 • Definicja Logarytmiczny Suwak Co znaczy do niedawna regularnie stosowany, kieszonkowy przyrząd wykorzystywany do wykonywania przybliżonych obliczeń. Miał kształt linijki z
 • Definicja Suwmiarka Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mierzenia liniowych rozmiarów (długości) niewielkich elementów z dokładnością do 0,1 mm dzięki wykorzystaniu
 • Definicja Kwadratowej Formy Sygnatura Co znaczy liczba s = |p - q|, gdzie p i q oznaczają liczba adekwatnie: dodatnich i ujemnych współczynników, występujących w formie kanonicznej danej
 • Definicja Nieoznaczone Symbole Co znaczy jeśli f i g są funkcjami rzeczywistymi spełniającymi warunek albo 0 ± 0 / ∞ ± ∞ / i podobnymi. W ten albo analogiczny sposób ustala się
 • Definicja Osiowa Symetria Co znaczy przekształcenie f płaszczyzny albo przestrzeni Π, przyporządkowujące każdemu punktowi P ustalonej prostej L, położonej na tej płaszczyźnie
 • Definicja Płaszczyznowa Symetria Co znaczy przekształcenie f przestrzeni, które każdemu punktowi P ustalonej płaszczyzny Π przyporządkowuje ten sam pkt. P = f(P), a każdemu punktowi
 • Definicja Środkowa Symetria Co znaczy przekształcenie f płaszczyzny albo przestrzeni, dla którego istnieje taki pkt. O, zwany środkiem symetrii f, iż f(O) = O, a dla P ≠ O pkt
 • Definicja Sympleks Co znaczy m-wymiarowy o wierzchołkach A0,A1,...,Am, takich, iż wektory są liniowo niezależne, jest podzbiorem przestrzeni Rn(n ≥ m), będącym
 • Definicja Dedukcyjny System Co znaczy mechanizm aksjomatyczny, teoria aksjomatyczna, teoria dedukcyjna) - ugruntowanie jakiejś dziedziny matematyki, opierające na ustaleniu
 • Definicja Pozycyjny System Co znaczy nazwa mechanizmów liczbowych o analogicznej budowie, aktualnie prawie powszechnie stosowanych. Każdy z tych mechanizmów charakteryzuje jego
 • Definicja Równania Rozwiązanie Szczególne Co znaczy jedno spośród wielu rozwiązań danego równania albo układu równań. Termin jest regularnie stosowany odnosząc się do równań różniczkowych i
 • Definicja Szereg Co znaczy rozszerzenie definicje sumy na nieskończoną liczba składników, z wykorzystaniem w tym celu definicje granicy ciągu. Dla danego ciągu
 • Definicja Okręgu Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty okręgu, a również długość tego odcinka. Średnicę okręgu można także określić jako odcinek złączający
 • Definicja Zbioru Średnica Co znaczy dla ograniczonego podzbioru A przestrzeni metrycznej X z metryką ρ poprzez jego średnicę rozumie się liczbę nieujemną d(A), oznaczaną także
 • Definicja Fouriera Szereg Co znaczy dla funkcji okresowej f o okresie 2 π i całkowalnej w przedziale [- π, π] to jest szereg postaci gdzie współczynniki a0,a1,...i b1,b2
 • Definicja Funkcyjny Szereg Co znaczy szereg, którego składnikami (wyrazami) są funkcje o wspólnej dziedzinie i o wartościach w przestrzeni topologicznej z dodawaniem. Podzbiór
 • Definicja Rozbieżny Szereg Co znaczy szereg, którego ciąg sum częściowych nie ma granicy. Jeśli ciąg sum częściowych szeregu liczb rzeczywistych jest zbieżny do ∞ albo - ∞, to
 • Definicja Taylora Szereg Co znaczy dla funkcji f rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x, jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f
 • Definicja Trygonometryczny Szereg Co znaczy szereg postaci gdzie a0, a1, b1, a2, b2,... są współczynnikami rzeczywistymi. Jeśli szereg ten jest zbieżny w przedziale o długości 2 π, tj
 • Definicja Szerokość Co znaczy jeden z wymiarów tak zwany liniowych figur płaskich i brył przestrzennych, a więc ich długość mierzona w określonym kierunku, najczęściej
 • Definicja Ścisłość Co znaczy termin z języka potocznego, najczęściej rozumiany jako takie wyrażanie różnych treści, które zapewnia ich jednoznaczne rozumienie, na
 • Definicja Całkowa Średnia Co znaczy funkcji f: Rn ⊇ D R w zbiorze A ⊆ D jest liczbą, gdzie μ (A) jest miarą Lebesgue´a zbioru (mierzalnego) A, a jest całką Lebesgue´a (albo
 • Definicja Siedmiobok Co znaczy odmiennie siedmiokąt
 • Definicja Sprzężone Średnice Co znaczy dla elipsy albo hiperboli zestaw środków wszystkich cięciw o danym, nieasymptotycznym kierunku K jest podzbiorem jednej prostej DK, zwanej
 • Definicja Ciężkości Środek Co znaczy jeśli {P0,P1,...,Pn} jest zbiorem n + 1 punktów w przestrzeni euklidesowej (afinicznej), a q0,q1,...,qn - ciągiem n + 1 liczb rzeczywistych
 • Definicja Jednokładności Środek Co znaczy zobacz jednokładność
 • Definicja Symetrii Środek Co znaczy figury A na płaszczyźnie (w przestrzeni) jest takim punktem S tej płaszczyzny (przestrzeni), iż dla każdego punktu P ∈ A pkt. P´
 • Definicja Mikrometryczna Śruba Co znaczy przyrząd wykorzystywany do mierzenia długości niewielkich elementów z dokładnością do 0,01mm i wykorzystujący w tym celu własności linii
 • Definicja Sąsiedztwo Co znaczy punktu P przestrzeni topologicznej X jest jego otoczeniem bez tego punktu
 • Definicja Szeregu Częściowa Suma Co znaczy zobacz szereg
 • Definicja Mnogościowa Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów
 • Definicja Strofoida Co znaczy para płaskich krzywych algebraicznych III stopnia o równaniach algebraicznych x(x2 + y2) + c(x2 - y2) = 0, x(x2 + y2) - c(3x2 + y2) = 0
 • Definicja Symetria Skośna Co znaczy zobacz antysymetria
 • Definicja Funkcji Suma Co znaczy zobacz dodawanie funkcji
 • Definicja Zespolony Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są liczby zespolone
 • Definicja Dwumianowy Dwumienny Szereg Co znaczy szereg potęgowy zbieżny dla x ∈ (- 1,1) do (1 + x)p i będący szeregiem Maclaurina funkcji f(x) = (1 + x)p. Nazwa pochodzi stąd, iż szereg
 • Definicja Cornu Spirala Co znaczy zobacz klotoida
 • Definicja Obrotu Środek Co znaczy zobacz obrót
 • Definicja Koła Środek Co znaczy zobacz koło
 • Definicja Powierzchni Styczność Co znaczy powierzchnie nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną płaszczyznę styczną
 • Definicja szereg bezwzględnie (absolutnie) zbieżny Co znaczy taki szereg liczbowy albo funkcyjny, iż szereg bezwzględnych wartości jego składników jest zbieżny do sumy skończonej. Z bezwzględnej
 • Definicja Proporcjonalna Średnia Co znaczy zobacz średnia geometryczna
 • Definicja Sześcian Co znaczy wielościan foremny o sześciu ścianach będących kwadratami, ośmiu wierzchołkach i dwunastu krawędziach. Każde dwie sąsiednie (mające wspólną
 • Definicja Sekunda Co znaczy podstawowa jednostka czasu w układzie SI, będąca 1/60 częścią minuty i 1/3600 częścią godziny, a również jednostka kąta płaskiego (ozn. 1´´
 • Definicja sfera z uchami (rączkami) Co znaczy powierzchnia powstała z dwuwymiarowej sfery poprzez wycięcie w niej parzystej ilości otworów i połączenie par tych otworów rurkami
 • Definicja Geograficzna Siatka Co znaczy dla sfery z zaznaczoną osią symetrii to jest sieć złożona z dwóch rodzin krzywych na tej sferze: południków, tzn. przekrojów sfery
 • Definicja Silnia Co znaczy funkcja przyporządkowująca każdej liczbie całkowitej nieujemnej n liczbę n! równą 1, gdy n = 0 i równą iloczynowi wszystkich liczb
 • Definicja Skala Co znaczy wyraz stosowane w języku codziennym najczęściej w dwóch znaczeniach: jako podziałka albo w znaczeniu podobnym do skali podobieństwa, na
 • Definicja Wektora Kwadrat Skalarny Co znaczy iloczyn skalarny wektora poprzez siebie, oznaczany symbolem postaci v2, a więc tak samo jak kwadrat liczby, z tą tylko różnicą, iż v znaczy
 • Definicja Spójna Składowa Co znaczy podzbiór C przestrzeni topologicznej X nazywa się jej składową spójną (krócej - składową), gdy każdy spójny (spójność) podzbiór A tej
 • Definicja Spirala Co znaczy spiralna) - ogólna nazwa rodziny krzywych, mających w należycie dobranym układzie współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równania postaci ρ = f
 • Definicja Sąsiednie Przyległe Ściany Co znaczy wielościanu - ściany których wspólną częścią jest ich wspólna krawędź (bok każdej z nich
 • Definicja Archimedesa Spirala Co znaczy linia płaska powstająca jako tor ruchu punktu P obiegającego ustalony pkt. O z równoczesnym oddalaniem się od niego tak, aby odległość | OP
 • Definicja Splot Co znaczy działanie na funkcjach rzeczywistych ciągłych w przedziale [0, ∞), przyporządkowujące parze (f,g) takich funkcji funkcję h, oznaczaną także
 • Definicja Logiczne Spójniki Co znaczy funktory zdaniotwórcze) - słowa albo symbole, dzięki których ze zdań albo funkcji (warunków) zdaniowych tworzy się nowe zdania albo
 • Definicja Równania Sprawdzanie Co znaczy bazuje na podstawieniu do równania za niewiadomą kolejno każdego z otrzymanych rozwiązań i stwierdzeniu, iż zachodzi albo nie zachodzi
 • Definicja Steradian Co znaczy sr) - jednostka miary kąta bryłowego, równa stosunkowi pola części wspólnej tego kąta i sfery o środku w jego wierzchołku do kwadratu
 • Definicja Stereometria Co znaczy problematyka geometryczna, zajmująca się badaniem figur przestrzennych (trójwymiarowych) i związków miarowych w nich
 • Definicja Stężenie Co znaczy odnosi się najczęściej do roztworów i jest stosunkiem ilości substancji rozpuszczonej do ilości otrzymanego roztworu. Jeśli ilości te
 • Definicja strona prostej na płaszczyźnie Co znaczy każdy z dwóch obszarów płaszczyzny Π, stworzonych po usunięciu z niej położonej na niej prostej L, nazywa się niekiedy stroną prostej L na
 • Definicja Matematyczne Struktury Co znaczy fundamentalnymi ich rodzajami są: struktury algebraiczne, topologiczne, porządkowe, miarowe i inne. Regularnie rozważa się struktury
 • Definicja Topologiczne Struktury Co znaczy do fundamentalnych można zaliczyć przestrzenie topologiczne o różnych własnościach i przestrzenie metryczne, które także są przestrzeniami
 • Definicja Kątów Geometryczna Suma Co znaczy jeśli półprosta zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to kąt ten nazywa się sumą albo sumą geometryczną tych spośród kątów ∠ AOC i ∠ COB
 • Definicja Ciągu Wyrazów Suma Co znaczy dla ciągu a1,a2,...skończonego albo nieskończonego termin ten najczęściej znaczy sumę sk = a1 + a2 +... + ak startowych wyrazów tego ciągu
 • Definicja Surjekcja Co znaczy odwzorowanie f: X Y nazywa się surjektywnym lub surjekcją pary zbiorów (X,Y), gdy każdy obiekt y ∈ Y jest wartością f(x) odwzorowania f dla
 • Definicja Newtona Symbole Co znaczy dla liczb naturalnych n i 0 ≤ k ≤ n to są symbole określone wzorem , występujące we wzorze zwanym dwumianem Newtona i wyrażające liczba k
 • Definicja Odcinka Symetralna Co znaczy na płaszczyźnie prosta, a w trójwymiarowej przestrzeni płaszczyzna, będąca zbiorem wszystkich punktów mających równe odległości od obu
 • Definicja Aksjomatyczny System Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny
 • Definicja Binarny System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy
 • Definicja Decymalny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy
 • Definicja Macierzy Ślad Co znaczy dla macierzy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to jest liczba tr(A) = a11 +... + ann, będąca zarazem sumą wszystkich minorów głównych I
 • Definicja Koła Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty tego koła, a również jego długość. Średnicę koła można także określić jako odcinek będący wspólną
 • Definicja Leibniza Szereg Co znaczy zobacz liczba π
 • Definicja 67 Simula Co znaczy jeden z języków programowania maszyn cyfrowych
 • Definicja Zbieżny Warunkowo Szereg Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu
 • Definicja Sex Co znaczy z łaciny sześć
 • Definicja Stereoizometria Co znaczy rzadko stosowana nazwa izometrii przestrzeni trójwymiarowej
 • Definicja Matematyczne Symbole Co znaczy zobacz oznaczenia matematyczne
 • Definicja Formalny Potęgowy Szereg Co znaczy zobacz ciało szeregów formalnych
 • Definicja Substytucja Co znaczy z z łaciny „podstawienie”
 • Definicja Siedmiokąt Co znaczy wielokąt o siedmiu wierzchołkach; ma tyleż boków i kątów wewnętrznych
 • Definicja Wektorowy Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są wektory - przedmioty przestrzeni liniowej i unormowanej
 • Definicja Sarrusa Schemat Co znaczy zobacz reguła Sarrusa
 • Definicja Sekans Secans Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne
 • Definicja Podobieństwa Skala Co znaczy zobacz podobieństwo
 • Definicja Szeregu Składniki Co znaczy zobacz szereg
 • Definicja Łukowa Spójność Co znaczy zobacz łukowa spójność
 • Definicja Krzywizny Środek Co znaczy zobacz koło krzywiznowe
 • Definicja Kołowy Stożek Co znaczy 1. zobacz stożek; 2. zobacz stożek eliptyczny
 • Definicja Koncentryczne Sfery Co znaczy sfery o wspólnym środku
 • Definicja Sąd Co znaczy dawniejsza nazwa zdania w sensie logicznym
 • Definicja Boki Sąsiednie Co znaczy zobacz boki następne
 • Definicja Ściany Sąsiednie Co znaczy wielościanu albo powierzchni wielościennej to są ściany mające wspólną krawędź
 • Definicja Wierzchołki Sąsiednie Co znaczy wielokąta (wielościanu) to są wierzchołki będące końcami jednego boku (krawędzi
 • Definicja Sążeń Co znaczy dawna jednostka długości, różnie ustalana, ale w przybliżeniu równa zasięgowi ramion człowieka - około 1,8 m
 • Definicja Newtona Potęgowy Szereg Co znaczy inna nazwa szeregu dwumiennego
 • Definicja Relacji Spójność Co znaczy zobacz stosunek spójna
 • Definicja Matematyczna Statystyka Co znaczy zobacz statystyka
 • Definicja Gry Strategia Co znaczy zobacz gra
 • Definicja Sfery Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty sfery, a również długość tego odcinka. Średnicę sfery można także określić jako odcinek złączający
 • Definicja Szeregu Suma Co znaczy zobacz szereg
 • Definicja Kuli Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający dwa punkty kuli, a również jego długość. Średnicę kuli można także określić jako odcinek będący wspólną
 • Definicja Logiczna Suma Co znaczy inna nazwa alternatywy
 • Definicja Trójkąta Środkowa Co znaczy odcinek złączający wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku, a również długość tego odcinka
 • Definicja Arytmetyczny Szereg Co znaczy szereg, którego ciągiem wyrazów (składników) jest nieskończony ciąg arytmetyczny. Poza trywialnym przypadkiem ciągu stałego o słowach
 • Definicja Nierówności Stopień Co znaczy dla nierówności algebraicznej to jest stopień wielomianu, którego porównanie z zerem stanowi tę nierówność
 • Definicja Harmoniczny Szereg Co znaczy nazwa szeregu
 • Definicja Kwadratowa Średnia Co znaczy liczb a1,...,an jest liczbą , a więc pierwiastkiem ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb. Jest ona nie mniejsza od średniej
 • Definicja Stereograficznego Rzutu Środek Co znaczy zobacz rzut stereograficzny
 • Definicja Sfery Środek Co znaczy zobacz sfera
 • Definicja Trapezu Środkowa Co znaczy odcinek złączający środki ramion trapezu, a również długość tego odcinka
 • Definicja Równania Stopień Co znaczy dla równania algebraicznego to jest stopień wielomianu, którego przyrównanie do zera stanowi to równanie
 • Definicja Potęgowa Średnia Co znaczy stopnia p liczb a1,...,an jest liczbą , gdzie p ≠ 0. Średnia potęgowa stopnia p = 1 jest średnią arytmetyczną, p = - 1 - średnią
 • Definicja Elipsy Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty elipsy, a również długość tego odcinka
 • Definicja Hiperboli Średnica Co znaczy hiperbola
 • Definicja Elipsy Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii elipsy
 • Definicja Hiperboli Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii lub asymptot hiperboli
 • Definicja Pascala Ślimak Co znaczy inna nazwa konchoidy okręgu o biegunie położonym na tym okręgu. Dla okręgu o równaniu (x - a)2 + y2 = a2 i początku układu współrzędnych
 • Definicja Arytmetyczna Średnia Co znaczy dla skończonej ilości liczb a1,...,an to jest liczba
 • Definicja Odcinka Środek Co znaczy pkt. należący do odcinka i jednakowo odległy od obu jego końców
 • Definicja Okręgu Środek Co znaczy zobacz okrąg
 • Definicja Kuli Środek Co znaczy zobacz kula
 • Definicja Perspektywy Środek Co znaczy zobacz perspektywa
 • Definicja Próby Z Średnia Co znaczy średnia arytmetyczna wszystkich zaobserwowanych w danej próbie wartości rozważanej cechy
 • Definicja Perspektywicznej Kolineacji Środek Co znaczy zobacz kolineacja perspektywiczna
 • Definicja Jednomianu Stopień Co znaczy suma wykładników potęg wszystkich zmiennych tego jednomianu; na przykład jednomian 3x2z trzech zmiennych x,y i z jest stopnia trzeciego
 • Definicja Kwadratowej Macierzy Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn tej macierzy
 • Definicja Geograficzna Szerokość Co znaczy zobacz równania parametryczne sfery
 • Definicja Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas
 • Definicja Sferycznego Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas sferyczny
 • Definicja Liczby Sześcian Co znaczy trzecia potęga tej liczby
 • Definicja Sześciobok Co znaczy zobacz sześciokąt
 • Definicja Sześciokąt Co znaczy sześciobok) - wielokąt na płaszczyźnie o sześciu wierzchołkach, tyluż bokach i kątach wewnętrznych i dziewięciu przekątnych
 • Definicja Foremny Sześciokąt Co znaczy sześciokąt o równych bokach i kątach wewnętrznych, mających po 120o. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym jest równy długości
 • Definicja Sześć Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby pięć
 • Definicja Szóstka Co znaczy 1. nazwa cyfry 6; 2. nazwa skończonego ciągu o sześciu słowach
 • Definicja Naroża Ściana Co znaczy zobacz naroże
 • Definicja Harmoniczna Średnia Co znaczy liczb a1,...,an dodatnich jest liczbą nie większą od średniej geometrycznej tych samych liczb, a równą jej, gdy a1 =... = an
 • Definicja Algebraicznego Utworu Stopień Co znaczy stopień wielomianu, który przyrównany do zera stanowi równanie tego utworu
 • Definicja Ważona Średnia Co znaczy liczb a1,...,an o wagach będących liczbami adekwatnie p1,...,pn jest liczbą
 • Definicja Boczna Ściana Co znaczy jeśli wielościan ma zaznaczone ściany, nazwane podstawami (na przykład graniastosłup, ostrosłup), to pozostałe jego ściany nazywa się
 • Definicja Dwuściennego Kąta Ściana Co znaczy zobacz kąt dwuścienny
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Ściana Co znaczy zobacz powierzchnia wielościenna
 • Definicja Wielościanu Ściana Co znaczy zobacz wielościan
 • Definicja Grafu Wierzchołka Stopień Co znaczy liczba krawędzi grafu, do których ten wierzchołek należy
 • Definicja Liczb Stosunek Co znaczy dla takiej pary liczb (a,b), iż b ≠ 0, to jest rezultat dzielenia liczby a poprzez liczbę b, oznaczany jednym z symboli a: b albo
 • Definicja Supp Suport Co znaczy z angielskiego support nośnik funkcji
 • Definicja Siedem Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby sześć
 • Definicja Sup Supremum Co znaczy z z łaciny kres górny zbioru i jego skrót, będący powszechnie wykorzystywanym oznaczeniem
 • Definicja Skończona Suma Co znaczy suma skończonej ilości składników - fundamentalne znaczenie sumy
 • Definicja Wektorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie wektorów
 • Definicja Zbiorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów
 • Definicja Procentowa Stopa Co znaczy zobacz proc. składany
 • Definicja Formy Stopień Co znaczy dla form rozumianych jako wielomiany jednorodne to jest stopień wielomianu, którym jest dana forma
 • Definicja Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne
 • Definicja Losowych Zmiennych Suma Co znaczy dla zmiennych losowych X1 i X2, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), to jest zmienna losowa X
 • Definicja Sumator Co znaczy w technice komputerowej nazwa układu, będącego podukładem arytmometru, wykonującym dodawania i odejmowania
 • Definicja Superpozycja Co znaczy z z łaciny „złożenie” funkcji (odwzorowań). Zobacz składanie odwzorowań
 • Definicja Poślizgiem Z Symetria Co znaczy przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni), będące złożeniem symetrii osiowej (symetrii osiowej albo płaszczyznowej) z przesunięciem w
 • Definicja Dwójkowy System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy
 • Definicja Dziesiętny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy
 • Definicja Liczbowe Systemy Co znaczy metody zapisywania i nazywania liczb. Aktualnie prawie wyłącznie są w zastosowaniu mechanizmy pozycyjne zapisu liczb i odpowiadające im
 • Definicja Geometryczny Szereg Co znaczy szereg liczbowy, którego ciągiem składników (wyrazów) jest nieskończony ciąg geometryczny. Szereg geometryczny jest zbieżny, gdy jego
 • Definicja Zbieżny Jednostajnie Szereg Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność szeregu
 • Definicja Laurenta Szereg Co znaczy szereg postaci będący rozszerzeniem definicje szeregu potęgowego, używany raczej do badania funkcji zespolonych zmiennej zespolonej. Szereg
 • Definicja Maclaurina Szereg Co znaczy dla funkcji f rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f(0
 • Definicja Naprzemienny Szereg Co znaczy szereg liczb rzeczywistych postaci , gdzie an > 0 dla n = 0, 1,.... Jeśli (an) jest malejącym ciągiem zbieżnym do zera, to szereg ten jest
 • Definicja szereg niemal jednostajnie zbieżny Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność
 • Definicja Ortogonalny Szereg Co znaczy szereg funkcyjny, którego ciąg składników (wyrazów) jest ortogonalnym ciągiem funkcji. Zobacz szereg Fouriera
 • Definicja Hiperboliczna Spirala Co znaczy spirala o równaniu biegunowym postaci gdzie c jest stałą dodatnią
 • Definicja Sprzeczność Co znaczy uzyskanie w ramach jakiegoś rozumowania koniunkcji dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego
 • Definicja Losowej Zmiennej Standaryzacja Co znaczy bazuje na zastąpieniu zmiennej losowej X, o wartości oczekiwanej c i odchyleniu standardowym (dyspersji) d, nową zmienną losową , o
 • Definicja Komunikacji Teoria Statystyczna Co znaczy inna nazwa teorii informacji
 • Definicja Stochastyczny Co znaczy ustalenie odnoszone do różnych zjawisk i obiektów, oznaczające ich losowy charakter
 • Definicja Odcinków Stosunek Co znaczy relacja liczb, wyrażających długości tych odcinków
 • Definicja Podobieństwa Stosunek Co znaczy odmiennie skala podobieństwa
 • Definicja Odcinka Podziału Stosunek Co znaczy jeśli C jest punktem wewnętrznym odcinka [AB], a s - tym spośród stosunków długości który jest większy albo równy 1, to mówi się, iż pkt. C
 • Definicja Podziału Pojedynczego Stosunek Co znaczy funkcja s, przyporządkowująca każdej trójce (A,B; C) różnych punktów, leżących na jednej prostej, liczbę s(A,B; C), będącą współczynnikiem
 • Definicja Algebraiczna Struktura Co znaczy zestaw niepusty z ustalonymi w nim działaniami φ1,..., φn wewnętrznymi albo zewnętrznymi, spełniającymi zadane warunki (niekiedy zwane
 • Definicja Porządkowe Struktury Co znaczy fundamentalnymi są przestrzenie uporządkowane albo przestrzenie częściowo uporządkowane, a więc pary postaci (X,≺), gdzie X jest
 • Definicja Sylogizm Co znaczy termin stosowany w logice na wyciągnięcie wniosku z koniunkcji dwóch przesłanek, z których każda jest ważna dla tego wniosku; na przykład
 • Definicja Oznaczone Symbole Co znaczy zobacz symbole nieoznaczone
 • Definicja Sieczna Co znaczy krzywej jest prostą przecinającą tę krzywą w co najmniej dwóch punktach
 • Definicja Działań Sieć Co znaczy w programowaniu obliczeń to jest graficzny zapis algorytmu wykonania danego obliczenia, zawierający należyte polecenia, kolejność ich
 • Definicja Hiperboliczny Sinus Co znaczy funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej, oznaczana symbolem sh albo sinh i ustalona wzorem dla x ∈ (- ∞, ∞). Ten sam wzór ustala sh jako
 • Definicja Kąta Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne kąta
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Sinus Co znaczy ogólnie funkcje trygonometryczne są określone jako funkcje zmiennej rzeczywistej
 • Definicja Jednokładności Skala Co znaczy zobacz jednokładność
 • Definicja Skalar Co znaczy obiekt ciała, nad którym jest rozważana przestrzeń liniowa. Gdyż najczęściej tym ciałem jest ciało liczb rzeczywistych albo zespolonych
 • Definicja Funkcja Skalarna Co znaczy funkcja, której wartościami są skalary. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich kontekstach
 • Definicja Pole Skalarne Co znaczy pole skalarów) - funkcja, najczęściej ustalona w jakiejś przestrzeni geometrycznej, której wartościami są skalary. Zobacz również
 • Definicja Sumy Składnik Co znaczy obiekty dodawane nazywa się składnikami tego dodawania albo sumy, będącej jego rezultatem. Składniki te mogą nie być liczbami, ale innymi
 • Definicja Dedekinda Przekroju Skok Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda
 • Definicja Tablicowy Skok Co znaczy różnica pomiędzy kolejnymi argumentami funkcji, dla których podane są w tablicach jej wartości
 • Definicja Całkowania Stała Co znaczy funkcja stała, o którą różnią się dowolne dwie funkcje pierwotne danej funkcji. Obliczając całkę nieoznaczoną tej funkcji znajduje się
 • Definicja Mascheroniego Eulera Stała Co znaczy granica której przybliżoną wartość, wynoszącą 0,577215, obliczył szwajcarski matematyk Leonhard Euler (1707 - 1783), a włoski matematyk i
 • Definicja Wektorowe Pole Stałe Co znaczy pole wektorowe będące funkcją stałą
 • Definicja Eliptyczny Stożek Co znaczy 1. figura będąca stożkiem, którego fundamentem jest elipsa; 2. powierzchnia stożkowa złożona z wszystkich prostych przechodzących poprzez
 • Definicja Pochyły Stożek Co znaczy zobacz stożek
 • Definicja Prosty Stożek Co znaczy zobacz stożek
 • Definicja Ścięty Stożek Co znaczy zobacz stożek
 • Definicja Hornera Schemat Co znaczy bazuje na wykonaniu niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a i umieszczeniu wyników tych
 • Definicja Segment Co znaczy z z łaciny „odcinek”
 • Definicja Sekstylion Co znaczy nazwa liczby 1036, a więc szóstej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 36 zerami. W nie wszystkich państwach (na przykład Francji
 • Definicja Semigrupa Co znaczy obca nazwa półgrupy
 • Definicja Septem Co znaczy z łaciny „siedem”
 • Definicja Septylion Co znaczy nazwa liczby 1042, a więc siódmej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 42 zerami. W nie wszystkich państwach (Francja, Rosja) nazwa
 • Definicja Opisana Sfera Co znaczy na wielościanie jest sferą, na której leżą wszystkie wierzchołki tego wielościanu. Nie dla każdego wielościanu istnieje sfera opisana na
 • Definicja Wewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których jedna leży wewnątrz drugiej
 • Definicja Zewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których każda leży na zewnątrz drugiej
 • Definicja sieć podzbioru przestrzeni metrycznej Co znaczy zobacz epsilon sieć
 • Definicja Zespolonej Liczby Sinus Co znaczy podobnie jak cosinus liczby zespolonej, jest określony jako suma szeregu potęgowego dla funkcji sinus albo cosinus, a więc funkcje te są
 • Definicja Słowo Co znaczy w matematycznych badaniach dotyczących różnego rodzaju języków rozważa się języki formalne, z których każdy ma ustalony alfabet, będący
 • Definicja Soroban Co znaczy rodzaj liczydła, stosowany na Dalekim Wschodzie, raczej w Japonii

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru Przestrzeni Metrycznej, Sfery Styczne Zewnętrznie, Sfery Styczne Wewnętrznie, Sfera Opisana, Septylion co to znaczy.

Słownik Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru co to jest.