Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru Przestrzeni Metrycznej, Sfery Styczne.
soroban słowo sinus liczby co to jest

Definicje matematyka na S

 • Definicja Liczbowy Szereg Co znaczy zobacz szereg co to jest.
 • Definicja Krzywych Styczność Co znaczy krzywe nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną prostą styczną definicja.
 • Definicja Suma Co znaczy rezultat dodawania (liczb, wektorów, funkcji i tym podobne co znaczy.
 • Definicja Versus Sinus Co znaczy dawna, aktualnie nie stosowana nazwa funkcji oznaczanej symbolem sinvers i określonej równością sinvers α = 1 - cos α słownik.
 • Definicja Kartograficzna Siatka Co znaczy płaszczyźnie, będąca obrazem siatki geograficznej przez jeden z rzutów kartograficznych. Różne typy siatek kartograficznych pochodzą z znaczenie.
 • Definicja Geometryczna Średnia Co znaczy proporcjonana) - dodatnich liczb a1,...,an jest liczbą. Jest ona nie mniejsza od średniej harmonicznej i nie większa od średniej czym jest.
 • Definicja Triangulacyjna Sieć Co znaczy powierzchni kuli ziemskiej, których wierzchołki są trwale oznaczone w terenie i mają znane współrzędne geodezyjne. Sieć ta służy do co to jest.
 • Definicja Stożkowa Co znaczy płaszczyźnie, opisana równaniem postaci a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 2a13x + 2a23y + a33 = 0, gdzie aczkolwiek jeden spośród współczynników a11 definicja.
 • Definicja Bernoulliego Schemat Co znaczy powtórzenie tego samego doświadczenia losowego, zwanego próbą Bernoulliego, mogącego się zakończyć jednym z dwóch możliwych wyników co znaczy.
 • Definicja Sfera Co znaczy punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem sfery, jest określoną liczbą dodatnią, zwaną promieniem tej słownik.
 • Definicja Wpisana Sfera Co znaczy sferą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu. Prawie każdy wielościan ma sferę wpisaną, lecz na przykład wielościany foremne i znaczenie.
 • Definicja Dandelina Sfery Co znaczy leżących na osi obrotu obrotowej powierzchni stożkowej i styczne zarówno do tej powierzchni, jak i do pewnej płaszczyzny nie przechodzącej czym jest.
 • Definicja Anharmoniczny Stosunek Co znaczy relacja podwójnego podziału co to jest.
 • Definicja Wielościanu Siatka Co znaczy powstała z powierzchni wielościanu poprzez rozłożenie jej na jednej płaszczyźnie, po uprzednim rozcięciu wielościanu wdłuż nie wszystkich definicja.
 • Definicja Krzywiznowych Linii Sieć Co znaczy nieombilicznym punkcie (ombiliczny pkt.) powierzchni gładkiej istnieją dwa wzajemnie prostopadłe kierunki kluczowe, więc poprzez każdy taki co znaczy.
 • Definicja Parametrycznych Linii Sieć Co znaczy pkt. powierzchni z zadaną jej parametryzacją przechodzą dwie przecinające się linie parametryczne, więc tworzą one sieć linii na słownik.
 • Definicja Sigma Co znaczy osiemnasta litera alfabetu greckiego znaczenie.
 • Definicja Sinusoida Co znaczy będąca wykresem funkcji sinus albo cosinus. Wykresy tych funkcji są gdyż krzywymi przystającymi, lecz różnie położonymi względem układu czym jest.
 • Definicja Eratostenesa Sito Co znaczy wszystkich liczb pierwszych nie przekraczających danej liczby naturalnej n. Bazuje on na wypisaniu wszystkich liczb naturalnych od 2 do n i co to jest.
 • Definicja Izomorficzne Struktury Co znaczy struktury, dla których istnieje izomorfizm odwzorowujący jedną z nich na drugą. Izomorficzność struktur zapewnia ich jednakową budowę definicja.
 • Definicja Funkcyjna Skala Co znaczy której wyróżnione kreski podpisano argumentami ustalonej funkcji, odpowiadającymi ich położeniom na osi wartości tej funkcji. Regularnie co znaczy.
 • Definicja Odwzorowań Składanie Co znaczy odwzorowań f: X ⊇ Df Y i g:Y ⊇ Dg Z można stworzyć odwzorowanie h,oznaczane symbolem, określone równością h(x) = g[f(x)] i nazywane słownik.
 • Definicja Wektora Składowa Co znaczy sumą wektorów u1,...,un, to wektory te nazywa się regularnie składowymi wektora v. Regularnie o składowych mówi się, gdy dany wektor v znaczenie.
 • Definicja Ułamka Skracanie Co znaczy licznika i mianownika poprzez tę samą liczbę różną od 0, co nie wymienia wartości ułamka, ale minimalizuje liczby występujące w jego czym jest.
 • Definicja Krzywej Skręcenie Co znaczy krzywej, torsja) - liczba względna, charakteryzująca zmianę kierunku płaszczyzny ściśle stycznej przy przejściu punktu zmiennego na krzywej co to jest.
 • Definicja Ciał Spadanie Co znaczy wpływem siły przyciągania ziemskiego w kierunku pionowym, tzn. z zerową składową poziomą wektora prędkości początkowej (w przeciwnym definicja.
 • Definicja Logarytmiczna Spirala Co znaczy rodzina spiral o równaniach biegunowych postaci ρ = ce-aq dla φ ∈ (- ∞, ∞), gdzie a i c są stałymi dodatnimi co znaczy.
 • Definicja Spodek Co znaczy najczęściej ten koniec odcinka prostopadłego do jakiejś prostej albo płaszczyzny, który leży na tej prostej albo płaszczyźnie, na przykład słownik.
 • Definicja Spodkowa Co znaczy krzywej płaskiej C, względem leżącego na jej płaszczyźnie punktu P, jest zbiorem punktów przecięcia się stycznych do krzywej C z znaczenie.
 • Definicja Spójność Co znaczy przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana zwrotem „jest w jednym kawałku”. Przestrzeń topologiczną nazywa się czym jest.
 • Definicja Grupy Elementy Sprzężone Co znaczy ekipy G nazywa się sprzężonymi, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez automorfizm wewnętrzyny tej ekipy, a więc gdy istnieje takie co to jest.
 • Definicja Stała Co znaczy tę samą wartość (liczbę, wektor i tym podobne) z wyjątkiem tego, jakie wartości przyjmują zmienne występujące w danym zagadnieniu, na definicja.
 • Definicja Statystyka Co znaczy się gromadzeniem i opracowywaniem danych dotyczących zjawisk masowych albo powtarzających się i badaniem reguł, wg których zjawiska te co znaczy.
 • Definicja Wielomianu Stopień Co znaczy najwyższy spośród stopni jednomianów o niezerowym współczynniku, których sumą jest dany wielomian słownik.
 • Definicja Wyznacznika Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn macierzy kwadratowej, dla której ten wskaźnik jest utworzony znaczenie.
 • Definicja Podziału Podwójnego Stosunek Co znaczy anharmoniczny, dwustosunek) - funkcja σ przyporządkowująca każdej czwórce (A,B; C,D) różnych punktów, leżących na jednej prostej afinicznej czym jest.
 • Definicja Stożek Co znaczy ograniczona powierzchnią stożkową, złożoną z prostych przechodzących poprzez ustalony pkt. A i wszystkie punkty pewnej elipsy E, leżącej na co to jest.
 • Definicja Właściwa Stożkowa Co znaczy z klas wzajemnie przystających utworów algebraicznych II stopnia na płaszczyźnie rzutowej. Figury te są liniami zamkniętymi, rozcinającymi definicja.
 • Definicja Potęgowy Szereg Co znaczy postaci , gdzie x jest zmienną rzeczywistą (zespoloną), (an) jest ciągiem liczb rzeczywistych (zespolonych), zwanym ciągiem współczynników co znaczy.
 • Definicja Algebraiczno Struktura Co znaczy przestrzeń topologiczna X z ustalonym w niej układem działań φ1,..., φ n, stanowiących jej strukturę algebraiczną. Od działań tych, prócz słownik.
 • Definicja Ilorazowa Struktura Co znaczy będącym zbiorem przedmiotów struktury (X, ρ1,..., ρ n), gdzie ρ1,..., ρ n są relacjami określającymi tę strukturę (struktury matematyczne znaczenie.
 • Definicja Kulistej Czaszy Strzałka Co znaczy zobacz czasza czym jest.
 • Definicja Aproksymacyjna Suma Co znaczy wykorzystywane do ustalenia całki po przedziale z funkcji ograniczonej. Dla funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, przedziału co to jest.
 • Definicja Nieskończona Suma Co znaczy wielu składników. Jeżeli składnikami tej sumy są zbiory, to suma ta jest ustalona bezpośrednio (dodawanie zbiorów); jeżeli jednak definicja.
 • Definicja Prosta Suma Co znaczy V nazywa się sumą prostą jej podprzestrzeni V1,...,Vk, co znaczy się równością V = V1 ⊕... ⊕ Vk, gdy każdy wektor v ∈ V można, i tylko na co znaczy.
 • Definicja Zdarzeń Suma Co znaczy zbiorami wyników możliwych w danej próbie losowej, jest sumą tych zbiorów. Suma zdarzeń jest więc zdarzeniem zachodzącym wtedy, gdy słownik.
 • Definicja Logarytmiczny Suwak Co znaczy regularnie stosowany, kieszonkowy przyrząd wykorzystywany do wykonywania przybliżonych obliczeń. Miał kształt linijki z wmontowaną drugą znaczenie.
 • Definicja Suwmiarka Co znaczy wykorzystywany do mierzenia liniowych rozmiarów (długości) niewielkich elementów z dokładnością do 0,1 mm dzięki wykorzystaniu noniusza czym jest.
 • Definicja Kwadratowej Formy Sygnatura Co znaczy gdzie p i q oznaczają liczba adekwatnie: dodatnich i ujemnych współczynników, występujących w formie kanonicznej danej formy kwadratowej co to jest.
 • Definicja Nieoznaczone Symbole Co znaczy funkcjami rzeczywistymi spełniającymi warunek albo 0 ± 0 / ∞ ± ∞ / i podobnymi. W ten albo analogiczny sposób ustala się symbole: i definicja.
 • Definicja Osiowa Symetria Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni Π, przyporządkowujące każdemu punktowi P ustalonej prostej L, położonej na tej płaszczyźnie (w tej przestrzeni co znaczy.
 • Definicja Płaszczyznowa Symetria Co znaczy przestrzeni, które każdemu punktowi P ustalonej płaszczyzny Π przyporządkowuje ten sam pkt. P = f(P), a każdemu punktowi P ∉ Π słownik.
 • Definicja Środkowa Symetria Co znaczy płaszczyzny albo przestrzeni, dla którego istnieje taki pkt. O, zwany środkiem symetrii f, iż f(O) = O, a dla P ≠ O pkt. P´ = f(P) jest znaczenie.
 • Definicja Sympleks Co znaczy wierzchołkach A0,A1,...,Am, takich, iż wektory są liniowo niezależne, jest podzbiorem przestrzeni Rn(n ≥ m), będącym obwiednią wypukłą czym jest.
 • Definicja Dedukcyjny System Co znaczy aksjomatyczny, teoria aksjomatyczna, teoria dedukcyjna) - ugruntowanie jakiejś dziedziny matematyki, opierające na ustaleniu listy jej co to jest.
 • Definicja Pozycyjny System Co znaczy liczbowych o analogicznej budowie, aktualnie prawie powszechnie stosowanych. Każdy z tych mechanizmów charakteryzuje jego podstawa p definicja.
 • Definicja Równania Rozwiązanie Szczególne Co znaczy rozwiązań danego równania albo układu równań. Termin jest regularnie stosowany odnosząc się do równań różniczkowych i do układów równań co znaczy.
 • Definicja Szereg Co znaczy definicje sumy na nieskończoną liczba składników, z wykorzystaniem w tym celu definicje granicy ciągu. Dla danego ciągu nieskończonego (an słownik.
 • Definicja Okręgu Średnica Co znaczy złączający punkty okręgu, a również długość tego odcinka. Średnicę okręgu można także określić jako odcinek złączający punkty przecięcia znaczenie.
 • Definicja Zbioru Średnica Co znaczy podzbioru A przestrzeni metrycznej X z metryką ρ poprzez jego średnicę rozumie się liczbę nieujemną d(A), oznaczaną także poprzez diamA czym jest.
 • Definicja Fouriera Szereg Co znaczy okresowej f o okresie 2 π i całkowalnej w przedziale [- π, π] to jest szereg postaci gdzie współczynniki a0,a1,...i b1,b2,... wyrażają się co to jest.
 • Definicja Funkcyjny Szereg Co znaczy składnikami (wyrazami) są funkcje o wspólnej dziedzinie i o wartościach w przestrzeni topologicznej z dodawaniem. Podzbiór A wspólnej definicja.
 • Definicja Rozbieżny Szereg Co znaczy ciąg sum częściowych nie ma granicy. Jeśli ciąg sum częściowych szeregu liczb rzeczywistych jest zbieżny do ∞ albo - ∞, to regularnie mówi co znaczy.
 • Definicja Taylora Szereg Co znaczy rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x, jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f(n)(a) znaczy słownik.
 • Definicja Trygonometryczny Szereg Co znaczy gdzie a0, a1, b1, a2, b2,... są współczynnikami rzeczywistymi. Jeśli szereg ten jest zbieżny w przedziale o długości 2 π, tj. zbieżny w znaczenie.
 • Definicja Szerokość Co znaczy tak zwany liniowych figur płaskich i brył przestrzennych, a więc ich długość mierzona w określonym kierunku, najczęściej prostopadłym do czym jest.
 • Definicja Ścisłość Co znaczy potocznego, najczęściej rozumiany jako takie wyrażanie różnych treści, które zapewnia ich jednoznaczne rozumienie, na przykład co to jest.
 • Definicja Całkowa Średnia Co znaczy w zbiorze A ⊆ D jest liczbą, gdzie μ (A) jest miarą Lebesgue´a zbioru (mierzalnego) A, a jest całką Lebesgue´a (albo Rie - manna) z definicja.
 • Definicja Siedmiobok Co znaczy odmiennie siedmiokąt co znaczy.
 • Definicja Sprzężone Średnice Co znaczy hiperboli zestaw środków wszystkich cięciw o danym, nieasymptotycznym kierunku K jest podzbiorem jednej prostej DK, zwanej średnicą słownik.
 • Definicja Ciężkości Środek Co znaczy Pn} jest zbiorem n + 1 punktów w przestrzeni euklidesowej (afinicznej), a q0,q1,...,qn - ciągiem n + 1 liczb rzeczywistych, których suma znaczenie.
 • Definicja Jednokładności Środek Co znaczy zobacz jednokładność czym jest.
 • Definicja Symetrii Środek Co znaczy płaszczyźnie (w przestrzeni) jest takim punktem S tej płaszczyzny (przestrzeni), iż dla każdego punktu P ∈ A pkt. P´ symetryczny do P co to jest.
 • Definicja Mikrometryczna Śruba Co znaczy wykorzystywany do mierzenia długości niewielkich elementów z dokładnością do 0,01mm i wykorzystujący w tym celu własności linii śrubowej na definicja.
 • Definicja Sąsiedztwo Co znaczy punktu P przestrzeni topologicznej X jest jego otoczeniem bez tego punktu co znaczy.
 • Definicja Szeregu Częściowa Suma Co znaczy zobacz szereg słownik.
 • Definicja Mnogościowa Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów znaczenie.
 • Definicja Strofoida Co znaczy krzywych algebraicznych III stopnia o równaniach algebraicznych x(x2 + y2) + c(x2 - y2) = 0, x(x2 + y2) - c(3x2 + y2) = 0. Krzywa czym jest.
 • Definicja Symetria Skośna Co znaczy zobacz antysymetria co to jest.
 • Definicja Funkcji Suma Co znaczy zobacz dodawanie funkcji definicja.
 • Definicja Zespolony Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są liczby zespolone co znaczy.
 • Definicja Dwumianowy Dwumienny Szereg Co znaczy zbieżny dla x ∈ (- 1,1) do (1 + x)p i będący szeregiem Maclaurina funkcji f(x) = (1 + x)p. Nazwa pochodzi stąd, iż szereg ten jest słownik.
 • Definicja Cornu Spirala Co znaczy zobacz klotoida znaczenie.
 • Definicja Obrotu Środek Co znaczy zobacz obrót czym jest.
 • Definicja Koła Środek Co znaczy zobacz koło co to jest.
 • Definicja Powierzchni Styczność Co znaczy powierzchnie nazywają się styczne w ich wspólnym punkcie, gdy mają w tym punkcie wspólną płaszczyznę styczną definicja.
 • Definicja szereg bezwzględnie (absolutnie) zbieżny Co znaczy liczbowy albo funkcyjny, iż szereg bezwzględnych wartości jego składników jest zbieżny do sumy skończonej. Z bezwzględnej zbieżności co znaczy.
 • Definicja Proporcjonalna Średnia Co znaczy zobacz średnia geometryczna słownik.
 • Definicja Sześcian Co znaczy o sześciu ścianach będących kwadratami, ośmiu wierzchołkach i dwunastu krawędziach. Każde dwie sąsiednie (mające wspólną krawędź) ściany i znaczenie.
 • Definicja Sekunda Co znaczy jednostka czasu w układzie SI, będąca 1/60 częścią minuty i 1/3600 częścią godziny, a również jednostka kąta płaskiego (ozn. 1´´), będąca czym jest.
 • Definicja sfera z uchami (rączkami) Co znaczy powstała z dwuwymiarowej sfery poprzez wycięcie w niej parzystej ilości otworów i połączenie par tych otworów rurkami doklejonymi do nich co to jest.
 • Definicja Geograficzna Siatka Co znaczy zaznaczoną osią symetrii to jest sieć złożona z dwóch rodzin krzywych na tej sferze: południków, tzn. przekrojów sfery półpłaszczyznami o definicja.
 • Definicja Silnia Co znaczy przyporządkowująca każdej liczbie całkowitej nieujemnej n liczbę n! równą 1, gdy n = 0 i równą iloczynowi wszystkich liczb naturalnych od 1 co znaczy.
 • Definicja Skala Co znaczy języku codziennym najczęściej w dwóch znaczeniach: jako podziałka albo w znaczeniu podobnym do skali podobieństwa, na przykład odnosząc się słownik.
 • Definicja Wektora Kwadrat Skalarny Co znaczy wektora poprzez siebie, oznaczany symbolem postaci v2, a więc tak samo jak kwadrat liczby, z tą tylko różnicą, iż v znaczy wektor, a nie znaczenie.
 • Definicja Spójna Składowa Co znaczy przestrzeni topologicznej X nazywa się jej składową spójną (krócej - składową), gdy każdy spójny (spójność) podzbiór A tej przestrzeni czym jest.
 • Definicja Spirala Co znaczy nazwa rodziny krzywych, mających w należycie dobranym układzie współrzędnych biegunowych (ρ, φ) równania postaci ρ = f(φ), gdzie f jest co to jest.
 • Definicja Sąsiednie Przyległe Ściany Co znaczy wielościanu - ściany których wspólną częścią jest ich wspólna krawędź (bok każdej z nich definicja.
 • Definicja Archimedesa Spirala Co znaczy powstająca jako tor ruchu punktu P obiegającego ustalony pkt. O z równoczesnym oddalaniem się od niego tak, aby odległość | OP | była co znaczy.
 • Definicja Splot Co znaczy funkcjach rzeczywistych ciągłych w przedziale [0, ∞), przyporządkowujące parze (f,g) takich funkcji funkcję h, oznaczaną także symbolem f słownik.
 • Definicja Logiczne Spójniki Co znaczy zdaniotwórcze) - słowa albo symbole, dzięki których ze zdań albo funkcji (warunków) zdaniowych tworzy się nowe zdania albo warunki zdaniowe znaczenie.
 • Definicja Równania Sprawdzanie Co znaczy podstawieniu do równania za niewiadomą kolejno każdego z otrzymanych rozwiązań i stwierdzeniu, iż zachodzi albo nie zachodzi równość. W czym jest.
 • Definicja Steradian Co znaczy miary kąta bryłowego, równa stosunkowi pola części wspólnej tego kąta i sfery o środku w jego wierzchołku do kwadratu promienia tej sfery co to jest.
 • Definicja Stereometria Co znaczy problematyka geometryczna, zajmująca się badaniem figur przestrzennych (trójwymiarowych) i związków miarowych w nich definicja.
 • Definicja Stężenie Co znaczy najczęściej do roztworów i jest stosunkiem ilości substancji rozpuszczonej do ilości otrzymanego roztworu. Jeśli ilości te wyrażają co znaczy.
 • Definicja strona prostej na płaszczyźnie Co znaczy obszarów płaszczyzny Π, stworzonych po usunięciu z niej położonej na niej prostej L, nazywa się niekiedy stroną prostej L na płaszczyźnie Π słownik.
 • Definicja Matematyczne Struktury Co znaczy rodzajami są: struktury algebraiczne, topologiczne, porządkowe, miarowe i inne. Regularnie rozważa się struktury mieszane, na przykład znaczenie.
 • Definicja Topologiczne Struktury Co znaczy można zaliczyć przestrzenie topologiczne o różnych własnościach i przestrzenie metryczne, które także są przestrzeniami topologicznymi. W czym jest.
 • Definicja Kątów Geometryczna Suma Co znaczy zawiera się w obszarze kąta ∠ AOB, to kąt ten nazywa się sumą albo sumą geometryczną tych spośród kątów ∠ AOC i ∠ COB, których obszary co to jest.
 • Definicja Ciągu Wyrazów Suma Co znaczy skończonego albo nieskończonego termin ten najczęściej znaczy sumę sk = a1 + a2 +... + ak startowych wyrazów tego ciągu. Zwłaszcza, dla definicja.
 • Definicja Surjekcja Co znaczy nazywa się surjektywnym lub surjekcją pary zbiorów (X,Y), gdy każdy obiekt y ∈ Y jest wartością f(x) odwzorowania f dla jakiegoś x ∈ X co znaczy.
 • Definicja Newtona Symbole Co znaczy naturalnych n i 0 ≤ k ≤ n to są symbole określone wzorem , występujące we wzorze zwanym dwumianem Newtona i wyrażające liczba k słownik.
 • Definicja Odcinka Symetralna Co znaczy prosta, a w trójwymiarowej przestrzeni płaszczyzna, będąca zbiorem wszystkich punktów mających równe odległości od obu końców danego znaczenie.
 • Definicja Aksjomatyczny System Co znaczy zobacz mechanizm dedukcyjny czym jest.
 • Definicja Binarny System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy co to jest.
 • Definicja Decymalny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy definicja.
 • Definicja Macierzy Ślad Co znaczy kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n to jest liczba tr(A) = a11 +... + ann, będąca zarazem sumą wszystkich minorów głównych I stopnia tej co znaczy.
 • Definicja Koła Średnica Co znaczy złączający punkty tego koła, a również jego długość. Średnicę koła można także określić jako odcinek będący wspólną częścią tego koła i słownik.
 • Definicja Leibniza Szereg Co znaczy zobacz liczba π znaczenie.
 • Definicja 67 Simula Co znaczy jeden z języków programowania maszyn cyfrowych czym jest.
 • Definicja Zbieżny Warunkowo Szereg Co znaczy zobacz bezwzględna zbieżność szeregu co to jest.
 • Definicja Sex Co znaczy z łaciny sześć definicja.
 • Definicja Stereoizometria Co znaczy rzadko stosowana nazwa izometrii przestrzeni trójwymiarowej co znaczy.
 • Definicja Matematyczne Symbole Co znaczy zobacz oznaczenia matematyczne słownik.
 • Definicja Formalny Potęgowy Szereg Co znaczy zobacz ciało szeregów formalnych znaczenie.
 • Definicja Substytucja Co znaczy z z łaciny „podstawienie” czym jest.
 • Definicja Siedmiokąt Co znaczy wielokąt o siedmiu wierzchołkach; ma tyleż boków i kątów wewnętrznych co to jest.
 • Definicja Wektorowy Szereg Co znaczy szereg, którego wyrazami (składnikami) są wektory - przedmioty przestrzeni liniowej i unormowanej definicja.
 • Definicja Sarrusa Schemat Co znaczy zobacz reguła Sarrusa co znaczy.
 • Definicja Sekans Secans Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne słownik.
 • Definicja Podobieństwa Skala Co znaczy zobacz podobieństwo znaczenie.
 • Definicja Szeregu Składniki Co znaczy zobacz szereg czym jest.
 • Definicja Łukowa Spójność Co znaczy zobacz łukowa spójność co to jest.
 • Definicja Krzywizny Środek Co znaczy zobacz koło krzywiznowe definicja.
 • Definicja Kołowy Stożek Co znaczy 1. zobacz stożek; 2. zobacz stożek eliptyczny co znaczy.
 • Definicja Koncentryczne Sfery Co znaczy sfery o wspólnym środku słownik.
 • Definicja Sąd Co znaczy dawniejsza nazwa zdania w sensie logicznym znaczenie.
 • Definicja Boki Sąsiednie Co znaczy zobacz boki następne czym jest.
 • Definicja Ściany Sąsiednie Co znaczy wielościanu albo powierzchni wielościennej to są ściany mające wspólną krawędź co to jest.
 • Definicja Wierzchołki Sąsiednie Co znaczy wielokąta (wielościanu) to są wierzchołki będące końcami jednego boku (krawędzi definicja.
 • Definicja Sążeń Co znaczy dawna jednostka długości, różnie ustalana, ale w przybliżeniu równa zasięgowi ramion człowieka - około 1,8 m co znaczy.
 • Definicja Newtona Potęgowy Szereg Co znaczy inna nazwa szeregu dwumiennego słownik.
 • Definicja Relacji Spójność Co znaczy zobacz stosunek spójna znaczenie.
 • Definicja Matematyczna Statystyka Co znaczy zobacz statystyka czym jest.
 • Definicja Gry Strategia Co znaczy zobacz gra co to jest.
 • Definicja Sfery Średnica Co znaczy złączający punkty sfery, a również długość tego odcinka. Średnicę sfery można także określić jako odcinek złączający punkty przecięcia się definicja.
 • Definicja Szeregu Suma Co znaczy zobacz szereg co znaczy.
 • Definicja Kuli Średnica Co znaczy złączający dwa punkty kuli, a również jego długość. Średnicę kuli można także określić jako odcinek będący wspólną częścią kuli i prostej słownik.
 • Definicja Logiczna Suma Co znaczy inna nazwa alternatywy znaczenie.
 • Definicja Trójkąta Środkowa Co znaczy odcinek złączający wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku, a również długość tego odcinka czym jest.
 • Definicja Arytmetyczny Szereg Co znaczy ciągiem wyrazów (składników) jest nieskończony ciąg arytmetyczny. Poza trywialnym przypadkiem ciągu stałego o słowach równych 0, szereg co to jest.
 • Definicja Nierówności Stopień Co znaczy dla nierówności algebraicznej to jest stopień wielomianu, którego porównanie z zerem stanowi tę nierówność definicja.
 • Definicja Harmoniczny Szereg Co znaczy nazwa szeregu co znaczy.
 • Definicja Kwadratowa Średnia Co znaczy jest liczbą , a więc pierwiastkiem ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb. Jest ona nie mniejsza od średniej arytmetycznej liczb a1 słownik.
 • Definicja Stereograficznego Rzutu Środek Co znaczy zobacz rzut stereograficzny znaczenie.
 • Definicja Sfery Środek Co znaczy zobacz sfera czym jest.
 • Definicja Trapezu Środkowa Co znaczy odcinek złączający środki ramion trapezu, a również długość tego odcinka co to jest.
 • Definicja Równania Stopień Co znaczy dla równania algebraicznego to jest stopień wielomianu, którego przyrównanie do zera stanowi to równanie definicja.
 • Definicja Potęgowa Średnia Co znaczy an jest liczbą , gdzie p ≠ 0. Średnia potęgowa stopnia p = 1 jest średnią arytmetyczną, p = - 1 - średnią harmoniczną, a p = 2 co znaczy.
 • Definicja Elipsy Średnica Co znaczy najdłuższy odcinek złączający punkty elipsy, a również długość tego odcinka słownik.
 • Definicja Hiperboli Średnica Co znaczy hiperbola znaczenie.
 • Definicja Elipsy Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii elipsy czym jest.
 • Definicja Hiperboli Środek Co znaczy pkt. przecięcia się osi symetrii lub asymptot hiperboli co to jest.
 • Definicja Pascala Ślimak Co znaczy konchoidy okręgu o biegunie położonym na tym okręgu. Dla okręgu o równaniu (x - a)2 + y2 = a2 i początku układu współrzędnych jako bieguna definicja.
 • Definicja Arytmetyczna Średnia Co znaczy dla skończonej ilości liczb a1,...,an to jest liczba co znaczy.
 • Definicja Odcinka Środek Co znaczy pkt. należący do odcinka i jednakowo odległy od obu jego końców słownik.
 • Definicja Okręgu Środek Co znaczy zobacz okrąg znaczenie.
 • Definicja Kuli Środek Co znaczy zobacz kula czym jest.
 • Definicja Perspektywy Środek Co znaczy zobacz perspektywa co to jest.
 • Definicja Próby Z Średnia Co znaczy średnia arytmetyczna wszystkich zaobserwowanych w danej próbie wartości rozważanej cechy definicja.
 • Definicja Perspektywicznej Kolineacji Środek Co znaczy zobacz kolineacja perspektywiczna co znaczy.
 • Definicja Jednomianu Stopień Co znaczy potęg wszystkich zmiennych tego jednomianu; na przykład jednomian 3x2z trzech zmiennych x,y i z jest stopnia trzeciego, ponieważ suma słownik.
 • Definicja Kwadratowej Macierzy Stopień Co znaczy wspólna liczba wierszy i kolumn tej macierzy znaczenie.
 • Definicja Geograficzna Szerokość Co znaczy zobacz równania parametryczne sfery czym jest.
 • Definicja Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas co to jest.
 • Definicja Sferycznego Pasa Szerokość Co znaczy zobacz pas sferyczny definicja.
 • Definicja Liczby Sześcian Co znaczy trzecia potęga tej liczby co znaczy.
 • Definicja Sześciobok Co znaczy zobacz sześciokąt słownik.
 • Definicja Sześciokąt Co znaczy sześciobok) - wielokąt na płaszczyźnie o sześciu wierzchołkach, tyluż bokach i kątach wewnętrznych i dziewięciu przekątnych znaczenie.
 • Definicja Foremny Sześciokąt Co znaczy równych bokach i kątach wewnętrznych, mających po 120o. Promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym jest równy długości jego boku, co czym jest.
 • Definicja Sześć Co znaczy liczba naturalna będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby pięć co to jest.
 • Definicja Szóstka Co znaczy 1. nazwa cyfry 6; 2. nazwa skończonego ciągu o sześciu słowach definicja.
 • Definicja Naroża Ściana Co znaczy zobacz naroże co znaczy.
 • Definicja Harmoniczna Średnia Co znaczy liczb a1,...,an dodatnich jest liczbą nie większą od średniej geometrycznej tych samych liczb, a równą jej, gdy a1 =... = an słownik.
 • Definicja Algebraicznego Utworu Stopień Co znaczy stopień wielomianu, który przyrównany do zera stanowi równanie tego utworu znaczenie.
 • Definicja Ważona Średnia Co znaczy liczb a1,...,an o wagach będących liczbami adekwatnie p1,...,pn jest liczbą czym jest.
 • Definicja Boczna Ściana Co znaczy zaznaczone ściany, nazwane podstawami (na przykład graniastosłup, ostrosłup), to pozostałe jego ściany nazywa się bocznymi co to jest.
 • Definicja Dwuściennego Kąta Ściana Co znaczy zobacz kąt dwuścienny definicja.
 • Definicja Wielościennej Powierzchni Ściana Co znaczy zobacz powierzchnia wielościenna co znaczy.
 • Definicja Wielościanu Ściana Co znaczy zobacz wielościan słownik.
 • Definicja Grafu Wierzchołka Stopień Co znaczy liczba krawędzi grafu, do których ten wierzchołek należy znaczenie.
 • Definicja Liczb Stosunek Co znaczy dla takiej pary liczb (a,b), iż b ≠ 0, to jest rezultat dzielenia liczby a poprzez liczbę b, oznaczany jednym z symboli a: b albo czym jest.
 • Definicja Supp Suport Co znaczy z angielskiego support nośnik funkcji co to jest.
 • Definicja Siedem Co znaczy liczba naturalna, będąca następnikiem (aksjomatyka liczb naturalnych) liczby sześć definicja.
 • Definicja Sup Supremum Co znaczy z z łaciny kres górny zbioru i jego skrót, będący powszechnie wykorzystywanym oznaczeniem co znaczy.
 • Definicja Skończona Suma Co znaczy suma skończonej ilości składników - fundamentalne znaczenie sumy słownik.
 • Definicja Wektorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie wektorów znaczenie.
 • Definicja Zbiorów Suma Co znaczy zobacz dodawanie zbiorów czym jest.
 • Definicja Procentowa Stopa Co znaczy zobacz proc. składany co to jest.
 • Definicja Formy Stopień Co znaczy dla form rozumianych jako wielomiany jednorodne to jest stopień wielomianu, którym jest dana forma definicja.
 • Definicja Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne co znaczy.
 • Definicja Losowych Zmiennych Suma Co znaczy losowych X1 i X2, ustalonych w tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo), to jest zmienna losowa X, ustalona słownik.
 • Definicja Sumator Co znaczy w technice komputerowej nazwa układu, będącego podukładem arytmometru, wykonującym dodawania i odejmowania znaczenie.
 • Definicja Superpozycja Co znaczy z z łaciny „złożenie” funkcji (odwzorowań). Zobacz składanie odwzorowań czym jest.
 • Definicja Poślizgiem Z Symetria Co znaczy płaszczyzny (przestrzeni), będące złożeniem symetrii osiowej (symetrii osiowej albo płaszczyznowej) z przesunięciem w kierunku równoległym co to jest.
 • Definicja Dwójkowy System Co znaczy zobacz dwójkowy mechanizm liczbowy definicja.
 • Definicja Dziesiętny System Co znaczy zobacz dziesiętny mechanizm liczbowy co znaczy.
 • Definicja Liczbowe Systemy Co znaczy i nazywania liczb. Aktualnie prawie wyłącznie są w zastosowaniu mechanizmy pozycyjne zapisu liczb i odpowiadające im nazewnictwo (na słownik.
 • Definicja Geometryczny Szereg Co znaczy którego ciągiem składników (wyrazów) jest nieskończony ciąg geometryczny. Szereg geometryczny jest zbieżny, gdy jego iloraz q spełnia znaczenie.
 • Definicja Zbieżny Jednostajnie Szereg Co znaczy zobacz jednostajna zbieżność szeregu czym jest.
 • Definicja Laurenta Szereg Co znaczy będący rozszerzeniem definicje szeregu potęgowego, używany raczej do badania funkcji zespolonych zmiennej zespolonej. Szereg ten jest sumą co to jest.
 • Definicja Maclaurina Szereg Co znaczy rzeczywistej, zespolonej albo wektorowej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej jest szeregiem potęgowym postaci , gdzie f(0)(0) = f(0 definicja.
 • Definicja Naprzemienny Szereg Co znaczy rzeczywistych postaci , gdzie an > 0 dla n = 0, 1,.... Jeśli (an) jest malejącym ciągiem zbieżnym do zera, to szereg ten jest zbieżny, a co znaczy.
 • Definicja szereg niemal jednostajnie zbieżny Co znaczy zobacz niemal jednostajna zbieżność słownik.
 • Definicja Ortogonalny Szereg Co znaczy szereg funkcyjny, którego ciąg składników (wyrazów) jest ortogonalnym ciągiem funkcji. Zobacz szereg Fouriera znaczenie.
 • Definicja Hiperboliczna Spirala Co znaczy spirala o równaniu biegunowym postaci gdzie c jest stałą dodatnią czym jest.
 • Definicja Sprzeczność Co znaczy uzyskanie w ramach jakiegoś rozumowania koniunkcji dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego co to jest.
 • Definicja Losowej Zmiennej Standaryzacja Co znaczy zastąpieniu zmiennej losowej X, o wartości oczekiwanej c i odchyleniu standardowym (dyspersji) d, nową zmienną losową , o wartości definicja.
 • Definicja Komunikacji Teoria Statystyczna Co znaczy inna nazwa teorii informacji co znaczy.
 • Definicja Stochastyczny Co znaczy ustalenie odnoszone do różnych zjawisk i obiektów, oznaczające ich losowy charakter słownik.
 • Definicja Odcinków Stosunek Co znaczy relacja liczb, wyrażających długości tych odcinków znaczenie.
 • Definicja Podobieństwa Stosunek Co znaczy odmiennie skala podobieństwa czym jest.
 • Definicja Odcinka Podziału Stosunek Co znaczy punktem wewnętrznym odcinka [AB], a s - tym spośród stosunków długości który jest większy albo równy 1, to mówi się, iż pkt. C dzieli co to jest.
 • Definicja Podziału Pojedynczego Stosunek Co znaczy przyporządkowująca każdej trójce (A,B; C) różnych punktów, leżących na jednej prostej, liczbę s(A,B; C), będącą współczynnikiem λ definicja.
 • Definicja Algebraiczna Struktura Co znaczy ustalonymi w nim działaniami φ1,..., φn wewnętrznymi albo zewnętrznymi, spełniającymi zadane warunki (niekiedy zwane aksjomatami co znaczy.
 • Definicja Porządkowe Struktury Co znaczy przestrzenie uporządkowane albo przestrzenie częściowo uporządkowane, a więc pary postaci (X,≺), gdzie X jest zbiorem niepustym, a &# słownik.
 • Definicja Sylogizm Co znaczy logice na wyciągnięcie wniosku z koniunkcji dwóch przesłanek, z których każda jest ważna dla tego wniosku; na przykład jeśli kwadrat liczby znaczenie.
 • Definicja Oznaczone Symbole Co znaczy zobacz symbole nieoznaczone czym jest.
 • Definicja Sieczna Co znaczy krzywej jest prostą przecinającą tę krzywą w co najmniej dwóch punktach co to jest.
 • Definicja Działań Sieć Co znaczy obliczeń to jest graficzny zapis algorytmu wykonania danego obliczenia, zawierający należyte polecenia, kolejność ich wykonywania, sposób definicja.
 • Definicja Hiperboliczny Sinus Co znaczy zmiennej rzeczywistej, oznaczana symbolem sh albo sinh i ustalona wzorem dla x ∈ (- ∞, ∞). Ten sam wzór ustala sh jako funkcję zespoloną co znaczy.
 • Definicja Kąta Sinus Co znaczy zobacz funkcje trygonometryczne kąta słownik.
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Sinus Co znaczy ogólnie funkcje trygonometryczne są określone jako funkcje zmiennej rzeczywistej znaczenie.
 • Definicja Jednokładności Skala Co znaczy zobacz jednokładność czym jest.
 • Definicja Skalar Co znaczy którym jest rozważana przestrzeń liniowa. Gdyż najczęściej tym ciałem jest ciało liczb rzeczywistych albo zespolonych, więc skalary są co to jest.
 • Definicja Funkcja Skalarna Co znaczy funkcja, której wartościami są skalary. Termin ten jest stosowany w nie wszystkich kontekstach definicja.
 • Definicja Pole Skalarne Co znaczy funkcja, najczęściej ustalona w jakiejś przestrzeni geometrycznej, której wartościami są skalary. Zobacz również: skalarna funkcja co znaczy.
 • Definicja Sumy Składnik Co znaczy nazywa się składnikami tego dodawania albo sumy, będącej jego rezultatem. Składniki te mogą nie być liczbami, ale innymi przedmiotami (na słownik.
 • Definicja Dedekinda Przekroju Skok Co znaczy zobacz przekrój Dedekinda znaczenie.
 • Definicja Tablicowy Skok Co znaczy różnica pomiędzy kolejnymi argumentami funkcji, dla których podane są w tablicach jej wartości czym jest.
 • Definicja Całkowania Stała Co znaczy którą różnią się dowolne dwie funkcje pierwotne danej funkcji. Obliczając całkę nieoznaczoną tej funkcji znajduje się jedną z jej funkcji co to jest.
 • Definicja Mascheroniego Eulera Stała Co znaczy przybliżoną wartość, wynoszącą 0,577215, obliczył szwajcarski matematyk Leonhard Euler (1707 - 1783), a włoski matematyk i pisarz Lorenzo definicja.
 • Definicja Wektorowe Pole Stałe Co znaczy pole wektorowe będące funkcją stałą co znaczy.
 • Definicja Eliptyczny Stożek Co znaczy stożkiem, którego fundamentem jest elipsa; 2. powierzchnia stożkowa złożona z wszystkich prostych przechodzących poprzez punkty pewnej słownik.
 • Definicja Pochyły Stożek Co znaczy zobacz stożek znaczenie.
 • Definicja Prosty Stożek Co znaczy zobacz stożek czym jest.
 • Definicja Ścięty Stożek Co znaczy zobacz stożek co to jest.
 • Definicja Hornera Schemat Co znaczy niewielu działań arytmetycznych na współczynnikach danego wielomianu i danej liczbie a i umieszczeniu wyników tych działań w adekwatnie definicja.
 • Definicja Segment Co znaczy z z łaciny „odcinek” co znaczy.
 • Definicja Sekstylion Co znaczy a więc szóstej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 36 zerami. W nie wszystkich państwach (na przykład Francji, Rosji) nazwa ta słownik.
 • Definicja Semigrupa Co znaczy obca nazwa półgrupy znaczenie.
 • Definicja Septem Co znaczy z łaciny „siedem” czym jest.
 • Definicja Septylion Co znaczy a więc siódmej potęgi miliona, zapisywanej także jako 1 z 42 zerami. W nie wszystkich państwach (Francja, Rosja) nazwa ta znaczy liczbę co to jest.
 • Definicja Opisana Sfera Co znaczy jest sferą, na której leżą wszystkie wierzchołki tego wielościanu. Nie dla każdego wielościanu istnieje sfera opisana na nim, lecz na definicja.
 • Definicja Wewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których jedna leży wewnątrz drugiej co znaczy.
 • Definicja Zewnętrznie Styczne Sfery Co znaczy dwie sfery styczne, tzn. mające precyzyjnie jeden pkt. wspólny, z których każda leży na zewnątrz drugiej słownik.
 • Definicja sieć podzbioru przestrzeni metrycznej Co znaczy zobacz epsilon sieć znaczenie.
 • Definicja Zespolonej Liczby Sinus Co znaczy cosinus liczby zespolonej, jest określony jako suma szeregu potęgowego dla funkcji sinus albo cosinus, a więc funkcje te są dla wszystkich czym jest.
 • Definicja Słowo Co znaczy badaniach dotyczących różnego rodzaju języków rozważa się języki formalne, z których każdy ma ustalony alfabet, będący skończonym zbiorem co to jest.
 • Definicja Soroban Co znaczy rodzaj liczydła, stosowany na Dalekim Wschodzie, raczej w Japonii definicja.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru Przestrzeni Metrycznej, Sfery Styczne Zewnętrznie, Sfery Styczne Wewnętrznie, Sfera Opisana, Septylion co to znaczy.

Słownik Soroban, Słowo, Sinus Liczby Zespolonej, Sieć Podzbioru co to jest.