Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega.
moduł działania minimum silne co to jest

Definicje matematyka na M

 • Definicja Arytmetyczny Model Co znaczy jakiegoś mechanizmu dedukcyjnego T jest jego modelem w arytmetyce jako systemie T
 • Definicja Lokalna Mapa Co znaczy zobacz lokalny układ współrzędnych
 • Definicja Zbioru Miara Co znaczy zobacz miara
 • Definicja Milion Co znaczy tys. tys., a więc 106
 • Definicja Ml Mililitr Co znaczy jednostka objętości, raczej cieczy, wynosząca litra a więc 1cm3
 • Definicja Wektorów Skalarne Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn skalarny
 • Definicja Wektorowe Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn wektorowy
 • Definicja Miara Co znaczy w zbiorze X jest funkcją μ: M [0, ∞], spełniającą następujące warunki: jeżeli dla różnych liczb naturalnych m i n jest An ∈ M i Am∩An = &#
 • Definicja Zerowa Macierz Co znaczy macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze zerowe są elementami neutralnymi dla działań dodawania macierzy
 • Definicja Macierz Co znaczy kwadratowa albo prostokątna tablica liczb (niekiedy innych obiektów) postaci której linie poziome nazywają się wierszami, a linie pionowe
 • Definicja Antysymetryczna Macierz Co znaczy skośnie symetryczna) - liczbowa macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = - aki dla i,k = 1,...,n. Z tego
 • Definicja Mendel Co znaczy 15 sztuk
 • Definicja Grafu Incydencji Macierz Co znaczy dla grafu zorientowanego o wierzchołkach p1,...,pn i krawędziach q1,...,qm to jest macierz o n wierszach (odpowiadających wierzchołkom), m
 • Definicja Jednokolumnowa Macierz Co znaczy macierz o jednej kolumnie i przynajmniej dwóch wierszach
 • Definicja Jednostkowa Macierz Co znaczy macierz diagonalna, której wszystkie przedmioty położone na przekątni głównej są równe 1, a więc macierz postaci .Macierz ta jest elementem
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Macierz Co znaczy jeśli {e1,...,en} i {ε 1,..., ε m} są adekwatnie bazami przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem K, a f: U V jest odwzorowaniem
 • Definicja Różniczki Macierz Co znaczy macierz odwzorowania liniowego, będącego wartością df(x0) w punkcie x0 różniczki df odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm i zarazem wartością w punkcie
 • Definicja Przestawiona Transponowana Macierz Co znaczy dla danej macierzy A jest macierzą oznaczaną symbolem AT i powstałą z macierzy A poprzez napisanie j-tej kolumny macierzy A w j-tym wierszu
 • Definicja Współczynników Macierz Co znaczy termin ogólny, obejmujący rozmaite macierze, których elementami są współczynniki na przykład: form kwadratowych, funkcjonałów dwuliniowych
 • Definicja Podobne Macierze Co znaczy macierze kwadratowe A i A´ tego samego stopnia nazywają się podobnymi, gdy istnieje taka nieosobliwa macierz kwadratowa C tego samego
 • Definicja Stożkowej Równania Macierze Co znaczy symetryczne macierze kwadratowe zwane adekwatnie macierzą sporą i małą, będące macierzami współczynników wielomianu II stopnia dwóch
 • Definicja macierze układu równań liniowych Co znaczy z układem równań liniowych postaci c11x1 + c12x2 +... + c1nxn = c10 c21x1 + c22x2 +... + c2nxn = c20........................ cm1x1 + cm2x2
 • Definicja Zapisy Macierzowe Co znaczy dzięki macierzy i działań na nich można krócej zapisywać nie wszystkie skomplikowane wzory, na przykład przyjmując, iż A = [aij]i,j = 1
 • Definicja Zbioru Maksimum Co znaczy odnosi się do zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy największą liczbę tego zbioru, a więc taki obiekt q ∈ A, oznaczany także symbolem maxA
 • Definicja Siodło Małpie Co znaczy powierzchnia podobna do powierzchni siodła, lecz różniąca się od niej tym, iż zwyczajne siodło ma dwie przeciwległe części wznoszące się i
 • Definicja Funkcji Warstwicowa Mapa Co znaczy dla danej funkcji to jest rodzina podzbiorów dziedziny tej funkcji, złożonych z wszystkich punktów tej dziedziny, gdzie funkcja przyjmuje
 • Definicja Analogowa Matematyczna Maszyna Co znaczy komputer analogowy) - maszyna analizująca zależności matematyczne przez wykonywanie operacji nie na liczbach, ale na funkcjach
 • Definicja Kwadratów Najmniejszych Metoda Co znaczy sposób doboru zależności matematycznej określonego typu do posiadanych danych pomiarowych, polegająca na takim doborze parametrów
 • Definicja Matematyka Co znaczy jedna z najdawniejszych dziedzin działalności naukowej człowieka, swymi początkami sięgająca okresu neolitu. Jako osobna tematyka edukacji
 • Definicja Deterministyczna Matematyka Co znaczy umowna nazwa tej problematyki matematycznej, która określa precyzyjne i jednoznaczne wielkości albo zależności w przeciwieństwie od zjawisk
 • Definicja Elementarna Matematyka Co znaczy umowna nazwa, obejmująca w przybliżeniu ten zakres matematyki, który jest obiektem nauczania w szkole podstawowej i średniej
 • Definicja Teoretyczna Mechanika Co znaczy tematyka fizyki teoretycznej, zajmująca się badaniem ruchów mas w zależności od sił wywołujących te ruchy. Jakkolwiek problematyka ta
 • Definicja Analityczna Metoda Co znaczy sposób rachunkowa, na przykład sposób analityczna w geometrii bazuje na zastosowaniu współrzędnych i wektorów i uzyskiwaniu wniosków
 • Definicja Przybliżeń Kolejnych Metoda Co znaczy bardzo regularnie użytkowany sposób znalezienia rozwiązania jakiegoś zagadnienia, opierający na skonstruowaniu ciągu zbieżnego do tego
 • Definicja Carlo Monte Metoda Co znaczy sposób przybliżonego rozwiązywania zagadnień optymalizacji, polegająca na następnych losowaniach dopuszczalnych argumentów funkcji celu
 • Definicja Mezolabium Co znaczy wynalezione poprzez Eratostenesa z Cyreny łatwe urządzenie mechaniczne, wykorzystywane do uzyskania dla danych odcinków o długościach a i b
 • Definicja Podstawiania Metoda Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji
 • Definicja Prostokątów Metoda Co znaczy jedna z metod całkowania przybliżonego funkcji rzeczywistych jednej zmiennej, polegająca na podziale przedziału całkowania [a,b] na n
 • Definicja Współczynników Przeciwnych Metoda Co znaczy sposób równych współczynników, sposób porównywania) - jedna z metod rozwiązywania układów dwóch równań liniowych o dwóch niewiadomych
 • Definicja Przekątni Metoda Co znaczy sposób przekątniowa) - sposób ustawienia w ciąg wszystkich wyrazów ciągu podwójnego, a więc ciągu (an)1: a1,1,a1,2,a1,3,... (an)2: a2,1,a2
 • Definicja Siecznych Metoda Co znaczy sposób znajdowania przybliżonej wartości pierwiastka równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją przestępną, zwana również regułą falsi
 • Definicja metoda Simpsona (metoda paraboliczna) Co znaczy służy do przybliżonego obliczenia całki oznaczonej z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej w przedziale [a,b]. Bazuje na
 • Definicja Jedynkowa Zero Metoda Co znaczy sposób sprawdzania praw (tautologii) rachunku zdań, polegająca na rozważeniu wszystkich możliwych przypadków co do wartości logicznych zdań
 • Definicja Numeryczne Metody Co znaczy dział matematyki stosowanej, wypracowujący i doskonalący metody przybliżonego obliczania różnych wielkości matematycznych z potrzebną
 • Definicja Dyskretna Metryka Co znaczy metryka ρ ustalona w dowolnym, niepustym zbiorze X wzorem
 • Definicja Euklidesowa Metryka Co znaczy jeśli x = (x1,...,xn) i y = (y1,...,yn) są punktami arytmetycznej przestrzeni Rn, to metryką euklidesową w tej przestrzeni nazywa się
 • Definicja Nieprzemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż nie dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a
 • Definicja Kolejowa Metryka Co znaczy jeśli ρ jest metryką euklidesową w przestrzeni euklidesowej Π, a O jest określonym punktem tej przestrzeni, to metryką kolejową względem
 • Definicja Powierzchni Na Metryka Co znaczy jeśli A i B są punktami powierzchni zupełnej S, LAB - łukiem łączącym te punkty i leżącym na powierzchni S, a |LAB| - długością tego łuku
 • Definicja Produktowa Metryka Co znaczy jeśli ρ jest metryką w zbiorze X, ρ ´ - metryką w X´, a X´´ iloczynem kartezjańskim zbiorów X i X´, to funkcja ρ , ustalona dla (x,x´
 • Definicja Algebraiczna Miara Co znaczy funkcja przyjmująca wartości również ujemne, której bezwzględna wartość jest miarą, a symbol wartości zależy od orientacji mierzonego
 • Definicja Jordana Miara Co znaczy dla figury ograniczonej A na płaszczyźnie i dla pokrywającej ją sieci kwadratów o ustalonej długości d ich boków ustala się figury: Z1
 • Definicja Kąta Miara Co znaczy funkcja μ przyporządkowująca każdemu kątowi liczbę nieujemną tak, aby były spełnione następujące warunki: 1) miara kąta zerowego jest równa
 • Definicja A Lebesgue Miara Co znaczy miara w przestrzeniach arytmetycznych Rn dla wszystkich n naturalnych, ustalona jako zacieśnienie μ miary zewnętrznej Lebesgue´a μ * do
 • Definicja Wymiarowa N Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a
 • Definicja Addytywna Skończenie Miara Co znaczy zobacz miara przeliczalnie addytywna
 • Definicja miara zewnętrzna Lebesgue´a Co znaczy dla każdej figury A na płaszczyźnie można stworzyć taki ciąg (Qk) prostokątów, iż, nazywany ciągiem pokrywającym figurę A. Oznaczając
 • Definicja Zupełna Miara Co znaczy taka miara μ iż każdy podzbiór A zbioru B, spełniającego warunek μ (B) = 0, jest mierzalny miarą μ, a więc należy do jej dziedziny
 • Definicja Geometryczne Miejsce Co znaczy dawniej stosowana nazwa zbioru wszystkich punktów jakiejś przestrzeni (na przykład płaszczyzny), spełniających jakiś warunek, na przykład
 • Definicja Matematyczna Unia Międzynarodowa Co znaczy skrót IMU od angielskiej nazwy International Mathematical Union, organizacja zajmująca się w skali światowej współpracą matematyków w
 • Definicja Mimośród Co znaczy w nie wszystkich urządzeniach mechanicznych krążek kołowy (niekiedy owalny), tak przymocowany do osi w płaszczyźnie prostopadłej do niej
 • Definicja Zbioru Minimum Co znaczy odnosi się do zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy najmniejszą liczbę tego zbioru (jeżeli taka liczba istnieje), a więc taką liczbę q ∈ A
 • Definicja Funkcji Mnożenie Co znaczy iloczynem funkcji f i g o wartościach liczbowych i o wspólnej dziedzinie D nazywa się funkcję h, której wartością w każdym punkcie x zbioru
 • Definicja Liczb Mnożenie Co znaczy działanie realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych najczęściej jako następne rozszerzenia
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Moc Co znaczy dla dowolnego zbioru X moc rodziny 2X wszystkich jego podzbiorów jest większa od mocy zbioru X. Z tego faktu, udowodnionego poprzez Georga
 • Definicja Macierzy Mnożenie Co znaczy nieprzemienne mnożenie określone tylko dla takich dwóch macierzy, iż lewostronny czynnik jest macierzą o takiej samej ilości kolumn, jaką
 • Definicja mnożenie macierzy przez liczbę Co znaczy działanie opierające na utworzeniu dla pary (λ,A), złożonej z liczby λ i macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,n, nowej macierzy λA
 • Definicja Przemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a
 • Definicja mnożenie wektora przez liczbę Co znaczy działanie przyporządkowujące parze (λ,u), złożonej z liczby λ i wektora u, wektor λ u będący iloczynem wektora u poprzez liczbę λ. W
 • Definicja Wielomianów Mnożenie Co znaczy działanie opierające na: pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem jednego wielomianu, poprzez każdy jednomian będący składnikiem
 • Definicja mnożenie wielomianu przez liczbę Co znaczy bazuje na pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem mnożonego wielomianu, poprzez tę liczbę, poprzez którą ten wielomian jest
 • Definicja Mnożnik Co znaczy termin normalnie rozumiany jako stała liczba, poprzez którą mnoży się różne wielkości, na przykład sformułowanie „przy wymianie
 • Definicja Moc Co znaczy wspólna właściwość zbiorów równolicznych (równoliczność zbiorów) albo, bardziej oficjalnie, klasa zbiorów równolicznych. To jest definicja
 • Definicja Kleina Beltramiego Model Co znaczy jeden z wielu modeli dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej na płaszczyźnie euklidesowej (ściślej - w dwuwymiarowej geometrii euklidesowej
 • Definicja Poincarego Model Co znaczy schemat dwuwymiarowej geometrii (płaszczyzny) hiperbolicznej w dwuwymiarowej geometrii (na płaszczyźnie) euklidesowej, opierający na
 • Definicja Monomorfizm Co znaczy różnowartościowe odwzorowanie f struktury algebraicznej S w strukturę algebraiczną S´ tego samego typu (na przykład ekipy w grupę), którego
 • Definicja Kategorii Morfizm Co znaczy zobacz kategoria
 • Definicja Multigraf Co znaczy uogólnienie definicje grafu, opierające na dopuszczeniu dla każdej pary (p1,p2) wierzchołków niekoniecznie najwyżej jednej, ale skończonej
 • Definicja Multiplikator Co znaczy z z łaciny „mnożnik”
 • Definicja Skończonego Zbioru Moc Co znaczy dobrze znana liczba przedmiotów tego zbioru, wyrażana liczbą naturalną
 • Definicja Multifunkcja Co znaczy funkcja przyporządkowująca elementom swej dziedziny określonego typu podzbiory przestrzeni wartości Y, na przykład wartościami multifunkcji
 • Definicja Min Co znaczy powszechnie stosowany skrót na oznaczenie minimum zbioru
 • Definicja Kosztów Minimalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja Zero Alef Moc Co znaczy moc zbiorów równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb naturalnych. Termin pochodzi stąd, iż moc ta jest regularnie oznaczana symbolem ℵ0
 • Definicja Sarrusa Metoda Co znaczy zobacz reguła Sarrusa
 • Definicja Kąta Łukowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta
 • Definicja Mi Co znaczy dwunasta litera alfabetu geckiego
 • Definicja Nieoznaczonych Współczynników Metoda Co znaczy zobacz rozkład na ułamki łatwe
 • Definicja Wyznaczników Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań - zobacz twierdzenie Cramera
 • Definicja Matematyki Metodologia Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna
 • Definicja Całki Medialność Co znaczy własność całki z funkcji rzeczywistej f po zbiorze A względem miary μ, wyrażająca się nierównościami
 • Definicja Ortogonalizacji Schmidta Metoda Co znaczy zobacz ortogonalizacja sposobem Schmidta
 • Definicja Metageometria Co znaczy rzadko stosowany termin, oznaczający problematykę geometryczną powstałą w drugiej połowie XIX w., a zajmującą się badaniem związków i
 • Definicja Modulo Co znaczy zobacz kongruencja modulo
 • Definicja Wielowymiarowa Macierz Co znaczy tablice przedmiotów zależące od więcej niż dwóch wyznaczników, na przykład [aijk]i = 1,...,m; j = 1,...,n; k = 1,...,p jest trójwymiarową
 • Definicja Hermitowska Macierz Co znaczy macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...n o elementach zespolonych, spełniających warunek dla i,k = 1,...,n. Zobacz forma Hermite´a
 • Definicja Funkcji Minimum Co znaczy wspólna nazwa minimum absolutnego i lokalnego funkcji
 • Definicja Słabe Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne
 • Definicja Globalne Maksimum Co znaczy inna nazwa maksimum absolutnego, przeciwstawiająca je maksimum lokalnemu
 • Definicja Zespolonej Liczby Moduł Co znaczy zobacz liczby zespolone
 • Definicja Monotoniczność Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna
 • Definicja Mantysa Co znaczy liczby rzeczywistej a jest różnicą a - k, gdzie k jest właściwością liczby a, a więc taką liczbą całkowitą, iż k ≤ a < k + 1
 • Definicja Kwadryki Równania Macierze Co znaczy dwie symetryczne macierze kwadratowe: macierz [cik]i,k = 1,...,4 i macierz złożona z przedmiotów należących do jej pierwszych trzech
 • Definicja Dwuliniowego Funkcjonału Macierz Co znaczy jeśli V jest n wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} jej bazą, a h: V×V K jest funkcjonałem dwuliniowym w tej
 • Definicja Jakobianowa Jacobiego Macierz Co znaczy różniczkowalnego odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest macierzą [∂ifj(x)]i,j = 1,...,n, gdzie znak ∂i znaczy pochodną cząstkową względem i - tej
 • Definicja Odwrotna Macierz Co znaczy do macierzy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1 tego samego stopnia, iż A·A- 1 = I, gdzie kropka znaczy mnożenie macierzy, a
 • Definicja Ortogonalna Macierz Co znaczy kwadratowa macierz liczbowa A, spełniająca warunek A·AT = I, gdzie AT jest macierzą transponowaną macierzy A, a I jest macierzą jednostkową
 • Definicja Pochodna Macierz Co znaczy kolokwialna nazwa macierzy, będącej wartością w określonym punkcie x0 ∈ D pochodnej odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm. Jeśli dla D ∋ x = (x1
 • Definicja Unitarna Macierz Co znaczy macierz kwadratowa A, której elementami są liczby zespolone, spełniająca którykolwiek spośród warunków: albo, gdzie znaczy macierz
 • Definicja Funkcji Maksimum Co znaczy wspólna nazwa dla maksimum absolutnego i lokalnego
 • Definicja Mapa Co znaczy termin ogólny, oznaczający różnowartościowe (najczęściej również ciągłe) odwzorowanie jakiejś przestrzeni (najczęściej topologicznej) albo
 • Definicja Cyfrowa Matematyczna Maszyna Co znaczy komputer) - urządzenie wykorzystywane do wykonywania obliczeń i analizowania zależności matematycznych przez wykonywanie należytych
 • Definicja Dyskretna Matematyka Co znaczy umowna nazwa tej problematyki matematycznej, która nie odnosi się do zjawisk i zależności zmieniających się w sposób ciągły, ale skokowy
 • Definicja Wyższa Matematyka Co znaczy umowny termin, oznaczający zazwyczaj problematykę matematyczną wykraczającą poza zakres szkoły średniej
 • Definicja Mediana Co znaczy jedna z charakterystyk (parametrów) rozkładu zmiennej losowej X, będąca taką liczbą x, iż zachodzą nierówności gdzie P() znaczy
 • Definicja Clasena Metoda Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyrugowaniu sposobem przeciwnych współczynników z pierwszego równania
 • Definicja Stycznych Newtona Metoda Co znaczy sposób poszukiwania przybliżonej wartości pierwiastka a równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją podwójnie różniczkowalną i taką, iż
 • Definicja Równoległoboku Metoda Co znaczy sposób dodawania wektorów zaczepionych w tym samym punkcie, opierający na zbudowaniu równoległoboku o wierzchołkach w punkcie ich
 • Definicja Dedukcyjna Metodologia Co znaczy metodologia matematyki, odnoszona do poszczególnych jej działów, polegająca na określeniu niewielu pojęć, zwanych pierwotnymi, dzięki
 • Definicja Metryka Co znaczy w niepustym zbiorze X jest funkcją ρ: X × X [0, ∞), spełniającą dla x, y, z ∈ X następujące warunki: M1) ρ (x,y) = 0 wtedy i tylko wtedy
 • Definicja Mostowa Metryka Co znaczy metryka rzeczna) - metryka ρ0 ustalona na płaszczyźnie Π z określoną prostą L i położonym na niej punktem O następująco: jeżeli punkty A i
 • Definicja Równoważne Metryki Co znaczy metryki ρ i ρ ´ w zbiorze X nazywają się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby dodatnie α i β, iż dla x,y ∈ X zachodzą nierówności α
 • Definicja Mianownik Co znaczy liczba całkowita różna od 0, występująca w ułamku zwykłym pod kreską ułamkową, określająca na ile części została podzielona jednostka, aby
 • Definicja miara Lebesgue´a na powierzchni Co znaczy dla powierzchni S ⊆ R3 o parametryzacji h: R2 ⊇ D R3, rodzina MS jej podzbiorów A takich, iż h- 1(A) jest mierzalnym w sensie Lebesgue´a
 • Definicja Powierzchni Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a na powierzchni
 • Definicja Działania Zapis Multiplikatywny Co znaczy oznaczanie jakiegoś działania tak samo albo podobnie jak znaczy się mnożenie. Jako symbolu tego działania można korzystać kropki (jak dla
 • Definicja Addytywna Przeliczalnie Miara Co znaczy warunek 2) ustalenia miary nazywa się warunkiem jej przeliczalnej addytywności. Wynika stąd, iż każda tak ustalona miara jest przeliczalnie
 • Definicja Mila Co znaczy jednostka długości stosowana raczej w państwach anglosaskich (tak zwany mila angielska), wynosząca 1609,344 m, albo w żegludze (tak zwany
 • Definicja Miliard Co znaczy tys. mln, a więc 109, w nie wszystkich państwach nazywany bilionem
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Minimum Co znaczy najmniejsza wartość funkcji rzeczywistej f spośród wartości przyjmowanych poprzez nią w zadanym zbiorze A, zawartym w zakresie tej funkcji
 • Definicja Funkcji Lokalne Minimum Co znaczy taka wartość f(x0) funkcji rzeczywistej f określonej w podzbiorze D pewnej przestrzeni topologicznej, iż f(x) ≥ f(x0) dla x ≠ x0 i
 • Definicja Nieskończoność Minus Co znaczy obiekt - ∞, dołączany do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych jako przestrzeni uporządkowanej, uważany za mniejszy od każdej liczby
 • Definicja Mnożenie Co znaczy wspólna nazwa wielu działań na różnorodnych obiektach i jedno z działań występujących w większości struktur algebraicznych. Dla wszystkich
 • Definicja Model Co znaczy mechanizmu dedukcyjnego T w systemie dedukcyjnym T* jest takim przyporządkowaniem pojęciom pierwotnym mechanizmu T pojęć mechanizmu T*, iż
 • Definicja Moduł Co znaczy struktura algebraiczna złożona z: ekipy addytywnej U, której działanie grupowe jest oznaczane symbolem +, pierścienia A z dodawaniem
 • Definicja Przekątniowa Macierz Co znaczy zobacz macierz diagonalna
 • Definicja Paraboliczna Metoda Co znaczy zobacz sposób Simpsona
 • Definicja Ułamków Mnożenie Co znaczy pomnożenie poprzez siebie ułamków zwyczajnych bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest iloczyn liczników, a mianownikiem
 • Definicja Losowej Zmiennej Moda Co znaczy zobacz dominanta
 • Definicja Kongruencji Moduł Co znaczy liczba p, określająca kongruencję modulo p
 • Definicja Continuum Kontinuum Moc Co znaczy moc zbiorów równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa continuum, oznaczającego coś
 • Definicja Mod Co znaczy skrót słowa modulo, oznaczający kongruencję modulo
 • Definicja Kąta Stopniowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta
 • Definicja Jordana Wewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana
 • Definicja Jordana Zewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana
 • Definicja Funkcji Zerowe Miejsce Co znaczy wartość zmiennej niezależnej (argumentu), dla której funkcja przyjmuje wartość 0
 • Definicja Mierzalność Co znaczy zobacz funkcja mierzalna, miara
 • Definicja Matematyczne Centrum Międzynarodowe Co znaczy założone w 1972 r. nosi imię Stefana Banacha i ma siedzibę w Warszawie. Jest międzynarodową organizacją organizującą współpracę naukową i
 • Definicja Gradusowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c
 • Definicja Stopniowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa stopnia, oznaczana symbolem 1′
 • Definicja mnogościowe określenie liczb naturalnych Co znaczy ustalenie liczb naturalnych jako liczb kardynalnych zbiorów zakończonych
 • Definicja Mnogość Co znaczy inna, aktualnie rzadko stosowana nazwa zbioru
 • Definicja Antysymetryczne Mnożenie Co znaczy mnożenie skośnie symetryczne) - działanie nieprzemienne, którego rezultat, przy wymianie kolejności czynników, wymienia się na przeciwny w
 • Definicja Kartezjańskie Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański
 • Definicja Kardynalnych Liczb Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn liczb kardynalnych
 • Definicja Wewnętrzne Mnożenie Co znaczy mnożenie będące działaniem wewnętrznym
 • Definicja Losowej Zmiennej Momenty Co znaczy wskaźniki liczbowe określane dla zmiennej losowej X następująco: momentem rzędu k względem liczby c nazywa się liczbę E[(X - c)k], a więc
 • Definicja Multiplikacja Co znaczy z z łaciny „mnożenie”
 • Definicja Graficzne Metody Co znaczy aktualnie rzadko stosowane metody wykonywania ustalonych obliczeń dzięki należytych rysunków, skal, siatek, wykresów i tym podobne Zobacz
 • Definicja Matematyki Nauczania Metodyka Co znaczy tematyka edukacji, wypracowująca skuteczne metody poprawnego nauczania matematyki na różnych poziomach, wykorzystująca majątek nauk
 • Definicja Metr Co znaczy m) - podstawowa jednostka długości w układzie SI, od 1983 r. ustalana jako droga, którą światło przebywa w próżni w okresie 1/299792480
 • Definicja Metraż Co znaczy w języku potocznym powierzchnia, najczęściej lokalu, wyrażona w metrach kwadratowych
 • Definicja Zupełność Metryczna Co znaczy zobacz zupełna przestrzeń metryczna
 • Definicja Unormowanej Przestrzeni Metryka Co znaczy jeżeli ||x|| znaczy normę elementu x przestrzeni liniowej V, to funkcja ρ, ustalona dla x, y ∈ V wzorem ρ(x,y) = ||x - y||, jest
 • Definicja Bryłowego Kąta Miara Co znaczy pole tej części sfery o promieniu równym 1 i środku w wierzchołku mierzonego kąta bryłowego, która jest jej częścią wspólną z tym kątem
 • Definicja Mikrometr Co znaczy 1. przyrząd wykorzystywany do mierzenia długości z dokładnością do 10- 5m, wykorzystujący w tym celu proporcjonalność przesunięcia się
 • Definicja Mikron Co znaczy μ) - dawna nazwa jednostki długości (skrót μ) 1 μ = 10- 6 m, aktualnie nazywanej mikrometrem
 • Definicja Mm Milimetr Co znaczy jednostka długości; 1 mm = m = cm
 • Definicja Macierzy Minor Co znaczy dla macierzy A o m wierszach i n kolumnach to jest wskaźnik macierzy kwadratowej, utworzonej z przedmiotów wybranych wierszy i wybranych (w
 • Definicja Minoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający
 • Definicja Minus Co znaczy symbol „ - ” umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy liczbę (wektor) przeciwną do niej, a umieszczony pomiędzy
 • Definicja Zewnętrzne Mnożenie Co znaczy 1. mnożenie, którego rezultatem jest iloczyn zewnętrzny; 2. mnożenie będące działaniem zewnętrznym
 • Definicja A Lagrange Mnożniki Co znaczy współczynniki występujące w podanej poprzez Josepha Louisa Lagrange´a metodzie znajdowania ekstremów warunkowych
 • Definicja Max Co znaczy powszechnie stosowany skrót słowa maksimum; występując w symbolu postaci maxA znaczy maksimum zbioru A
 • Definicja Obliczeń Mechanizacja Co znaczy konstruowanie coraz sprawniejszych urządzeń (liczydła, arytmometry, suwak logarytmiczny, kalkulatory elektroniczne), wykorzystywanych do
 • Definicja Metamatematyka Co znaczy problematyka logiczno matematyczna, zajmująca się badaniem własności aksjomatyk i mechanizmów dedukcyjnych, zaliczana do logiki
 • Definicja Metoda Co znaczy sposób osiągania celu
 • Definicja Ruchomego Reperu Metoda Co znaczy jedna z metod badania krzywych, powierzchni i innych przestrzeni geometrycznych, stosowana w geometrii różniczkowej. W razie krzywych
 • Definicja Trapezów Metoda Co znaczy sposób przybliżonego obliczenia całki w przedziale [a,b] z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, polegająca na podzieleniu
 • Definicja Hausdorffa Metryka Co znaczy jeśli ρ jest metryką w zbiorze X, a ℜ - rodziną wszystkich jego podzbiorów niepustych, domkniętych i ograniczonych, to funkcja d ustalona
 • Definicja Kątowa Metryka Co znaczy funkcja przyporządkowująca każdym dwóm punktom A i B sfery o środku O miarę mniejszego kąta ∠ AOB. Gdyż każdy pkt. A tej sfery reprezentuje
 • Definicja Miejska Metryka Co znaczy na płaszczyźnie Π z określonym, kartezjańskim układem współrzędnych, jest funkcją ρ0 ustaloną wzorem gdzie (a1,a2) i (b1,b2) są
 • Definicja Minkowskiego Metryka Co znaczy dla zamkniętej i symetrycznej względem punktu O pow. wypukłej S w przestrzeni euklidesowej Π, metryką Minkowskiego w tej przestrzeni nazywa
 • Definicja Skierowanego Kąta Miara Co znaczy na płaszczyźnie zorientowanej dla dodatniego kąta skierowanego jest równa mierze odpowiadającego mu kąta nieskierowanego, a dla ujemnego
 • Definicja Mille Co znaczy z łaciny „tys.”
 • Definicja Stożkowej Mimośród Co znaczy zobacz kierownica stożkowej
 • Definicja Kwadratowa Macierz Co znaczy macierz o równej ilości wierszy i kolumn
 • Definicja Mała Macierz Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki; macierze równania stożkowej
 • Definicja Nieosobliwa Macierz Co znaczy liczbowa macierz kwadratowa, której wskaźnik jest różny od 0
 • Definicja Odwracalna Macierz Co znaczy zobacz macierz nieosobliwa
 • Definicja Funkcja Macierzowa Co znaczy funkcja, której wartościami są macierze. Jest również nazywana funkcją o wartościach macierzowych
 • Definicja Majoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Maksimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie - największa wartość tej funkcji spośród wartości przyjmowanych w zbiorze A, a
 • Definicja Lokalne Maksimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, jest jej wartością f(x0) w takim punkcie wewnętrznym x0 zbioru
 • Definicja Silne Maksimum Co znaczy zobacz maksimum absolutne, maksimum lokalne
 • Definicja Słabe Maksimum Co znaczy maksimum absolutne albo maksimum lokalne nie będące maksimum mocnym
 • Definicja Zysku Maksymalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja Macierz Mała Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej
 • Definicja Fermata Twierdzenie Małe Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata
 • Definicja Pappusa Twierdzenie Małe Co znaczy twierdzenie orzekające, iż jeżeli K i Lsą wieloma prostymi równoległymi, a punkty P1,...,P6 są tak położone, iż P1,P3,P5 ∈ K, P2,P4,P6 ∈ L
 • Definicja Kwantyfikator Mały Co znaczy zobacz kwantyfikator
 • Definicja Wyznacznik Mały Co znaczy wskaźnik małej macierzy
 • Definicja Eliminacji Metoda Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań o wielu niewiadomych, polegająca na eliminowaniu (rugowaniu) z niego następnych niewiadomych tak, aby
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Moduł Co znaczy zobacz bezwzględna wartość
 • Definicja Osobliwa Macierz Co znaczy kwadratowa macierz liczbowa, której wskaźnik jest równy 0. Osobliwość takiej macierzy bazuje między innymi na tym, iż nie ma ona macierzy
 • Definicja Prostokątna Macierz Co znaczy macierz o różnych ilościach wierszy i kolumn
 • Definicja Afinicznego Przekształcenia Macierz Co znaczy wyrażającego się wzorami yk = ak1x1 + ak2x2 +... + aknxn + bk dla k = 1,..., m jest macierzą [aki]k = 1,...,m; i = 1,...,n
 • Definicja Liniowego Przekształcenia Macierz Co znaczy zobacz macierz odwzorowania liniowego
 • Definicja Przestawiona Macierz Co znaczy zobacz macierz transponowana
 • Definicja Rozszerzona Macierz Co znaczy inna nazwa macierzy uzupełnionej. Zobacz macierze układu równań liniowych
 • Definicja macierz równania krzywej II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania stożkowej
 • Definicja macierz równania powierzchni II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki
 • Definicja Symetryczna Skośnie Macierz Co znaczy zobacz macierz antysymetryczna
 • Definicja Symetryczna Macierz Co znaczy macierz równa swej macierzy transponowanej, a więc macierz kwadratowa [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunki aij = aji dla i,j = 1,...,n
 • Definicja Trójkątna Macierz Co znaczy macierz kwadratowa, mająca po jednej stronie przekątni głównej same zera
 • Definicja Uzupełniona Macierz Co znaczy zobacz macierze układu równań liniowych
 • Definicja Diagonalna Macierz Co znaczy macierz przekątniowa) - kwadratowa macierz liczbowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = 0 dla i ≠ k, a więc mająca poza
 • Definicja Duża Macierz Co znaczy zobacz spora macierz, macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej
 • Definicja Kwadratowej Formy Macierz Co znaczy jeśli V jest przestrzenią liniową o skończonym wymiarze nad ciałem K, a forma kwadratowa f: V K jest ustalona wzorem f(u) = h(u,u), gdzie h
 • Definicja Grama Macierz Co znaczy dla wektorów u1,...,un przestrzeni euklidesowej to jest macierz kwadratowa iloczynów skalarnych tych wektorów, a więc macierz postaci [ui ·
 • Definicja Jednowierszowa Macierz Co znaczy macierz o jednym wierszu i przynajmniej dwóch kolumnach
 • Definicja Mega Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jednostki miary, oznaczający mnożnik 106 = mln
 • Definicja Rzeczna Metryka Co znaczy zobacz metryka mostowa
 • Definicja Obrotu Miara Co znaczy zobacz kąt obrotu
 • Definicja Funkcji Globalne Minimum Co znaczy inna nazwa minimum absolutnego funkcji w zadanym zbiorze, odróżniająca je od minimum lokalnego
 • Definicja Silne Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne
 • Definicja Działania Moduł Co znaczy rzadziej stosowana nazwa elementu neutralnego działania

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega, Macierz Jednowierszowa, Macierz Grama, Macierz Formy Kwadratowej co to znaczy.

Słownik Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji co to jest.