Maksimum funkcji co znaczy moduł liczby zespolonej krzyżówka metody graficzne co to jest miara.
mnożenie wewnętrzne maksimum co to jest

Definicje matematyka na M

 • Definicja Wewnętrzne Mnożenie Co znaczy mnożenie będące działaniem wewnętrznym co znaczy.
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Maksimum Co znaczy rzeczywistej f w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie - największa wartość tej funkcji spośród wartości przyjmowanych w zbiorze A, a więc krzyżówka.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn liczb kardynalnych co to jest.
 • Definicja Arytmetyczny Model Co znaczy jakiegoś mechanizmu dedukcyjnego T jest jego modelem w arytmetyce jako systemie T słownik.
 • Definicja Rzeczna Metryka Co znaczy zobacz metryka mostowa czym jest.
 • Definicja Rozszerzona Macierz Co znaczy inna nazwa macierzy uzupełnionej. Zobacz macierze układu równań liniowych co oznacza.
 • Definicja Trapezów Metoda Co znaczy przybliżonego obliczenia całki w przedziale [a,b] z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, polegająca na podzieleniu tłumaczenie.
 • Definicja Matematyczna Unia Międzynarodowa Co znaczy angielskiej nazwy International Mathematical Union, organizacja zajmująca się w skali światowej współpracą matematyków w dziedzinie zamiany przykłady.
 • Definicja Różniczki Macierz Co znaczy odwzorowania liniowego, będącego wartością df(x0) w punkcie x0 różniczki df odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm i zarazem wartością w punkcie x0 definicja.
 • Definicja Kwadratów Najmniejszych Metoda Co znaczy zależności matematycznej określonego typu do posiadanych danych pomiarowych, polegająca na takim doborze parametrów określających tę encyklopedia.
 • Definicja Trójkątna Macierz Co znaczy macierz kwadratowa, mająca po jednej stronie przekątni głównej same zera jak działa.
 • Definicja Globalne Maksimum Co znaczy inna nazwa maksimum absolutnego, przeciwstawiająca je maksimum lokalnemu czy jest.
 • Definicja Elementarna Matematyka Co znaczy umowna nazwa, obejmująca w przybliżeniu ten zakres matematyki, który jest obiektem nauczania w szkole podstawowej i średniej pojęcie.
 • Definicja Grafu Incydencji Macierz Co znaczy zorientowanego o wierzchołkach p1,...,pn i krawędziach q1,...,qm to jest macierz o n wierszach (odpowiadających wierzchołkom), m kolumnach wyjaśnienie.
 • Definicja Prostokątów Metoda Co znaczy całkowania przybliżonego funkcji rzeczywistych jednej zmiennej, polegająca na podziale przedziału całkowania [a,b] na n równych części opis.
 • Definicja Siecznych Metoda Co znaczy przybliżonej wartości pierwiastka równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją przestępną, zwana również regułą falsi. Bazuje ona na informacje.
 • Definicja Dyskretna Matematyka Co znaczy problematyki matematycznej, która nie odnosi się do zjawisk i zależności zmieniających się w sposób ciągły, ale skokowy, na przykład miara znaczenie.
 • Definicja Poincarego Model Co znaczy dwuwymiarowej geometrii (płaszczyzny) hiperbolicznej w dwuwymiarowej geometrii (na płaszczyźnie) euklidesowej, opierający na interpretacji co znaczy.
 • Definicja Geometryczne Miejsce Co znaczy nazwa zbioru wszystkich punktów jakiejś przestrzeni (na przykład płaszczyzny), spełniających jakiś warunek, na przykład okrąg określano krzyżówka.
 • Definicja Paraboliczna Metoda Co znaczy zobacz sposób Simpsona co to jest.
 • Definicja Multigraf Co znaczy definicje grafu, opierające na dopuszczeniu dla każdej pary (p1,p2) wierzchołków niekoniecznie najwyżej jednej, ale skończonej ilości słownik.
 • Definicja Mediana Co znaczy charakterystyk (parametrów) rozkładu zmiennej losowej X, będąca taką liczbą x, iż zachodzą nierówności gdzie P() znaczy prawdopodobieństwo czym jest.
 • Definicja mnożenie wektora przez liczbę Co znaczy przyporządkowujące parze (λ,u), złożonej z liczby λ i wektora u, wektor λ u będący iloczynem wektora u poprzez liczbę λ. W przestrzeniach co oznacza.
 • Definicja Zbioru Maksimum Co znaczy zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy największą liczbę tego zbioru, a więc taki obiekt q ∈ A, oznaczany także symbolem maxA, iż dla x ∈ A tłumaczenie.
 • Definicja Multiplikacja Co znaczy z z łaciny „mnożenie” przykłady.
 • Definicja Kwadratowej Formy Macierz Co znaczy przestrzenią liniową o skończonym wymiarze nad ciałem K, a forma kwadratowa f: V K jest ustalona wzorem f(u) = h(u,u), gdzie h jest definicja.
 • Definicja Przemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a encyklopedia.
 • Definicja Macierzy Mnożenie Co znaczy mnożenie określone tylko dla takich dwóch macierzy, iż lewostronny czynnik jest macierzą o takiej samej ilości kolumn, jaką liczba wierszy jak działa.
 • Definicja Kartezjańskie Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański czy jest.
 • Definicja Carlo Monte Metoda Co znaczy przybliżonego rozwiązywania zagadnień optymalizacji, polegająca na następnych losowaniach dopuszczalnych argumentów funkcji celu pojęcie.
 • Definicja Bryłowego Kąta Miara Co znaczy pole tej części sfery o promieniu równym 1 i środku w wierzchołku mierzonego kąta bryłowego, która jest jej częścią wspólną z tym kątem wyjaśnienie.
 • Definicja Majoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający opis.
 • Definicja A Lebesgue Miara Co znaczy przestrzeniach arytmetycznych Rn dla wszystkich n naturalnych, ustalona jako zacieśnienie μ miary zewnętrznej Lebesgue´a μ * do informacje.
 • Definicja Unormowanej Przestrzeni Metryka Co znaczy normę elementu x przestrzeni liniowej V, to funkcja ρ, ustalona dla x, y ∈ V wzorem ρ(x,y) = ||x - y||, jest metryką w przestrzeni V znaczenie.
 • Definicja Obliczeń Mechanizacja Co znaczy sprawniejszych urządzeń (liczydła, arytmometry, suwak logarytmiczny, kalkulatory elektroniczne), wykorzystywanych do wykonywania działań co znaczy.
 • Definicja Zerowa Macierz Co znaczy macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze zerowe są elementami neutralnymi dla działań dodawania macierzy krzyżówka.
 • Definicja Cyfrowa Matematyczna Maszyna Co znaczy urządzenie wykorzystywane do wykonywania obliczeń i analizowania zależności matematycznych przez wykonywanie należytych operacji na danych co to jest.
 • Definicja Współczynników Macierz Co znaczy obejmujący rozmaite macierze, których elementami są współczynniki na przykład: form kwadratowych, funkcjonałów dwuliniowych, odwzorowań słownik.
 • Definicja Sarrusa Metoda Co znaczy zobacz reguła Sarrusa czym jest.
 • Definicja Kąta Stopniowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta co oznacza.
 • Definicja Pappusa Twierdzenie Małe Co znaczy orzekające, iż jeżeli K i Lsą wieloma prostymi równoległymi, a punkty P1,...,P6 są tak położone, iż P1,P3,P5 ∈ K, P2,P4,P6 ∈ L, P1P2 tłumaczenie.
 • Definicja Metraż Co znaczy w języku potocznym powierzchnia, najczęściej lokalu, wyrażona w metrach kwadratowych przykłady.
 • Definicja miara Lebesgue´a na powierzchni Co znaczy R3 o parametryzacji h: R2 ⊇ D R3, rodzina MS jej podzbiorów A takich, iż h- 1(A) jest mierzalnym w sensie Lebesgue´a podzbiorem definicja.
 • Definicja Nieskończoność Minus Co znaczy dołączany do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych jako przestrzeni uporządkowanej, uważany za mniejszy od każdej liczby rzeczywistej i encyklopedia.
 • Definicja Powierzchni Na Metryka Co znaczy punktami powierzchni zupełnej S, LAB - łukiem łączącym te punkty i leżącym na powierzchni S, a |LAB| - długością tego łuku, to funkcja ρ jak działa.
 • Definicja Losowej Zmiennej Moda Co znaczy zobacz dominanta czy jest.
 • Definicja macierze układu równań liniowych Co znaczy liniowych postaci c11x1 + c12x2 +... + c1nxn = c10 c21x1 + c22x2 +... + c2nxn = c20........................ cm1x1 + cm2x2 +... + cmnxn pojęcie.
 • Definicja Kolejowa Metryka Co znaczy metryką euklidesową w przestrzeni euklidesowej Π, a O jest określonym punktem tej przestrzeni, to metryką kolejową względem punktu O w tej wyjaśnienie.
 • Definicja Liniowego Przekształcenia Macierz Co znaczy zobacz macierz odwzorowania liniowego opis.
 • Definicja Mantysa Co znaczy liczby rzeczywistej a jest różnicą a - k, gdzie k jest właściwością liczby a, a więc taką liczbą całkowitą, iż k ≤ a < k + 1 informacje.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Macierz Co znaczy ε 1,..., ε m} są adekwatnie bazami przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem K, a f: U V jest odwzorowaniem liniowym, to znaczenie.
 • Definicja Stożkowej Równania Macierze Co znaczy macierze kwadratowe zwane adekwatnie macierzą sporą i małą, będące macierzami współczynników wielomianu II stopnia dwóch zmiennych: c11x2 co znaczy.
 • Definicja Multiplikator Co znaczy z z łaciny „mnożnik” krzyżówka.
 • Definicja Analogowa Matematyczna Maszyna Co znaczy maszyna analizująca zależności matematyczne przez wykonywanie operacji nie na liczbach, ale na funkcjach, reprezentowanych jako co to jest.
 • Definicja Funkcji Warstwicowa Mapa Co znaczy to jest rodzina podzbiorów dziedziny tej funkcji, złożonych z wszystkich punktów tej dziedziny, gdzie funkcja przyjmuje tę samą wartość słownik.
 • Definicja Mille Co znaczy z łaciny „tys.” czym jest.
 • Definicja Hermitowska Macierz Co znaczy macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...n o elementach zespolonych, spełniających warunek dla i,k = 1,...,n. Zobacz forma Hermite´a co oznacza.
 • Definicja Duża Macierz Co znaczy zobacz spora macierz, macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej tłumaczenie.
 • Definicja Kwadryki Równania Macierze Co znaczy macierze kwadratowe: macierz [cik]i,k = 1,...,4 i macierz złożona z przedmiotów należących do jej pierwszych trzech wierszy i pierwszych przykłady.
 • Definicja Mega Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jednostki miary, oznaczający mnożnik 106 = mln definicja.
 • Definicja Słabe Maksimum Co znaczy maksimum absolutne albo maksimum lokalne nie będące maksimum mocnym encyklopedia.
 • Definicja Monomorfizm Co znaczy odwzorowanie f struktury algebraicznej S w strukturę algebraiczną S´ tego samego typu (na przykład ekipy w grupę), którego wartość f(a&# jak działa.
 • Definicja Kategorii Morfizm Co znaczy zobacz kategoria czy jest.
 • Definicja Ruchomego Reperu Metoda Co znaczy badania krzywych, powierzchni i innych przestrzeni geometrycznych, stosowana w geometrii różniczkowej. W razie krzywych elementem tej pojęcie.
 • Definicja Skończonego Zbioru Moc Co znaczy dobrze znana liczba przedmiotów tego zbioru, wyrażana liczbą naturalną wyjaśnienie.
 • Definicja Mendel Co znaczy 15 sztuk opis.
 • Definicja Zewnętrzne Mnożenie Co znaczy 1. mnożenie, którego rezultatem jest iloczyn zewnętrzny; 2. mnożenie będące działaniem zewnętrznym informacje.
 • Definicja Dedukcyjna Metodologia Co znaczy matematyki, odnoszona do poszczególnych jej działów, polegająca na określeniu niewielu pojęć, zwanych pierwotnymi, dzięki stosownego znaczenie.
 • Definicja Osobliwa Macierz Co znaczy liczbowa, której wskaźnik jest równy 0. Osobliwość takiej macierzy bazuje między innymi na tym, iż nie ma ona macierzy odwrotnej co znaczy.
 • Definicja Wielomianów Mnożenie Co znaczy opierające na: pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem jednego wielomianu, poprzez każdy jednomian będący składnikiem drugiego krzyżówka.
 • Definicja Funkcji Globalne Minimum Co znaczy inna nazwa minimum absolutnego funkcji w zadanym zbiorze, odróżniająca je od minimum lokalnego co to jest.
 • Definicja Współczynników Przeciwnych Metoda Co znaczy współczynników, sposób porównywania) - jedna z metod rozwiązywania układów dwóch równań liniowych o dwóch niewiadomych, polegająca na słownik.
 • Definicja Matematyki Nauczania Metodyka Co znaczy wypracowująca skuteczne metody poprawnego nauczania matematyki na różnych poziomach, wykorzystująca majątek nauk pedagogicznych i czym jest.
 • Definicja Zupełna Miara Co znaczy taka miara μ iż każdy podzbiór A zbioru B, spełniającego warunek μ (B) = 0, jest mierzalny miarą μ, a więc należy do jej dziedziny co oznacza.
 • Definicja Losowej Zmiennej Momenty Co znaczy określane dla zmiennej losowej X następująco: momentem rzędu k względem liczby c nazywa się liczbę E[(X - c)k], a więc wartość średnią tłumaczenie.
 • Definicja Zupełność Metryczna Co znaczy zobacz zupełna przestrzeń metryczna przykłady.
 • Definicja Min Co znaczy powszechnie stosowany skrót na oznaczenie minimum zbioru definicja.
 • Definicja Podobne Macierze Co znaczy A i A´ tego samego stopnia nazywają się podobnymi, gdy istnieje taka nieosobliwa macierz kwadratowa C tego samego stopnia, iż A´ = C - 1AC encyklopedia.
 • Definicja Euklidesowa Metryka Co znaczy xn) i y = (y1,...,yn) są punktami arytmetycznej przestrzeni Rn, to metryką euklidesową w tej przestrzeni nazywa się funkcję ρ ustaloną jak działa.
 • Definicja Działania Zapis Multiplikatywny Co znaczy działania tak samo albo podobnie jak znaczy się mnożenie. Jako symbolu tego działania można korzystać kropki (jak dla mnożenia) albo czy jest.
 • Definicja Kleina Beltramiego Model Co znaczy modeli dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej na płaszczyźnie euklidesowej (ściślej - w dwuwymiarowej geometrii euklidesowej), określony pojęcie.
 • Definicja Minoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający wyjaśnienie.
 • Definicja Mikrometr Co znaczy wykorzystywany do mierzenia długości z dokładnością do 10- 5m, wykorzystujący w tym celu proporcjonalność przesunięcia się śruby do kąta opis.
 • Definicja Metamatematyka Co znaczy logiczno matematyczna, zajmująca się badaniem własności aksjomatyk i mechanizmów dedukcyjnych, zaliczana do logiki matematycznej i podstaw informacje.
 • Definicja mnożenie wielomianu przez liczbę Co znaczy pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem mnożonego wielomianu, poprzez tę liczbę, poprzez którą ten wielomian jest mnożony i znaczenie.
 • Definicja Mod Co znaczy skrót słowa modulo, oznaczający kongruencję modulo co znaczy.
 • Definicja Jednostkowa Macierz Co znaczy której wszystkie przedmioty położone na przekątni głównej są równe 1, a więc macierz postaci .Macierz ta jest elementem neutralnym dla krzyżówka.
 • Definicja Algebraiczna Miara Co znaczy wartości również ujemne, której bezwzględna wartość jest miarą, a symbol wartości zależy od orientacji mierzonego zbioru albo od jego co to jest.
 • Definicja Moduł Co znaczy algebraiczna złożona z: ekipy addytywnej U, której działanie grupowe jest oznaczane symbolem +, pierścienia A z dodawaniem oznaczanym słownik.
 • Definicja Mnożnik Co znaczy rozumiany jako stała liczba, poprzez którą mnoży się różne wielkości, na przykład sformułowanie „przy wymianie centymetrów czym jest.
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Moduł Co znaczy zobacz bezwzględna wartość co oznacza.
 • Definicja Skierowanego Kąta Miara Co znaczy zorientowanej dla dodatniego kąta skierowanego jest równa mierze odpowiadającego mu kąta nieskierowanego, a dla ujemnego kąta skierowanego tłumaczenie.
 • Definicja Przekątniowa Macierz Co znaczy zobacz macierz diagonalna przykłady.
 • Definicja mnożenie macierzy przez liczbę Co znaczy opierające na utworzeniu dla pary (λ,A), złożonej z liczby λ i macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,n, nowej macierzy λA = [&# definicja.
 • Definicja Macierz Mała Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej encyklopedia.
 • Definicja Addytywna Przeliczalnie Miara Co znaczy ustalenia miary nazywa się warunkiem jej przeliczalnej addytywności. Wynika stąd, iż każda tak ustalona miara jest przeliczalnie addytywna jak działa.
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Minimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f spośród wartości przyjmowanych poprzez nią w zadanym zbiorze A, zawartym w zakresie tej funkcji, a więc taka czy jest.
 • Definicja Zero Alef Moc Co znaczy równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb naturalnych. Termin pochodzi stąd, iż moc ta jest regularnie oznaczana symbolem ℵ0, gdzie znak ℵ pojęcie.
 • Definicja Działania Moduł Co znaczy rzadziej stosowana nazwa elementu neutralnego działania wyjaśnienie.
 • Definicja Kątowa Metryka Co znaczy przyporządkowująca każdym dwóm punktom A i B sfery o środku O miarę mniejszego kąta ∠ AOB. Gdyż każdy pkt. A tej sfery reprezentuje opis.
 • Definicja Słabe Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne informacje.
 • Definicja Grama Macierz Co znaczy un przestrzeni euklidesowej to jest macierz kwadratowa iloczynów skalarnych tych wektorów, a więc macierz postaci [ui · uj]i,j = 1,...,n znaczenie.
 • Definicja Matematyki Metodologia Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna co znaczy.
 • Definicja Metageometria Co znaczy termin, oznaczający problematykę geometryczną powstałą w drugiej połowie XIX w., a zajmującą się badaniem związków i zależności krzyżówka.
 • Definicja Antysymetryczne Mnożenie Co znaczy symetryczne) - działanie nieprzemienne, którego rezultat, przy wymianie kolejności czynników, wymienia się na przeciwny w ustalonym sensie co to jest.
 • Definicja Podstawiania Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji słownik.
 • Definicja Mikron Co znaczy μ) - dawna nazwa jednostki długości (skrót μ) 1 μ = 10- 6 m, aktualnie nazywanej mikrometrem czym jest.
 • Definicja Miejska Metryka Co znaczy określonym, kartezjańskim układem współrzędnych, jest funkcją ρ0 ustaloną wzorem gdzie (a1,a2) i (b1,b2) są współrzędnymi punktów co oznacza.
 • Definicja mnogościowe określenie liczb naturalnych Co znaczy ustalenie liczb naturalnych jako liczb kardynalnych zbiorów zakończonych tłumaczenie.
 • Definicja Odwrotna Macierz Co znaczy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1 tego samego stopnia, iż A·A- 1 = I, gdzie kropka znaczy mnożenie macierzy, a I - macierz przykłady.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Macierz Co znaczy zobacz macierz antysymetryczna definicja.
 • Definicja Kongruencji Moduł Co znaczy liczba p, określająca kongruencję modulo p encyklopedia.
 • Definicja Nieoznaczonych Współczynników Metoda Co znaczy zobacz rozkład na ułamki łatwe jak działa.
 • Definicja Prostokątna Macierz Co znaczy macierz o różnych ilościach wierszy i kolumn czy jest.
 • Definicja Jordana Wewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana pojęcie.
 • Definicja Moc Co znaczy zbiorów równolicznych (równoliczność zbiorów) albo, bardziej oficjalnie, klasa zbiorów równolicznych. To jest definicja rozszerzające wyjaśnienie.
 • Definicja Ortogonalna Macierz Co znaczy liczbowa A, spełniająca warunek A·AT = I, gdzie AT jest macierzą transponowaną macierzy A, a I jest macierzą jednostkową tego samego opis.
 • Definicja Mnogość Co znaczy inna, aktualnie rzadko stosowana nazwa zbioru informacje.
 • Definicja Równoważne Metryki Co znaczy zbiorze X nazywają się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby dodatnie α i β, iż dla x,y ∈ X zachodzą nierówności αρ(x,y) ≤ znaczenie.
 • Definicja Zbioru Minimum Co znaczy zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy najmniejszą liczbę tego zbioru (jeżeli taka liczba istnieje), a więc taką liczbę q ∈ A, iż q ≤ x dla co znaczy.
 • Definicja Wyższa Matematyka Co znaczy umowny termin, oznaczający zazwyczaj problematykę matematyczną wykraczającą poza zakres szkoły średniej krzyżówka.
 • Definicja Matematyczne Centrum Międzynarodowe Co znaczy nosi imię Stefana Banacha i ma siedzibę w Warszawie. Jest międzynarodową organizacją organizującą współpracę naukową i doskonalenie kadr co to jest.
 • Definicja Równoległoboku Metoda Co znaczy wektorów zaczepionych w tym samym punkcie, opierający na zbudowaniu równoległoboku o wierzchołkach w punkcie ich zaczepienia i w końcach słownik.
 • Definicja Model Co znaczy dedukcyjnego T w systemie dedukcyjnym T* jest takim przyporządkowaniem pojęciom pierwotnym mechanizmu T pojęć mechanizmu T*, iż każdemu czym jest.
 • Definicja Metr Co znaczy jednostka długości w układzie SI, od 1983 r. ustalana jako droga, którą światło przebywa w próżni w okresie 1/299792480 sekundy co oznacza.
 • Definicja Obrotu Miara Co znaczy zobacz kąt obrotu tłumaczenie.
 • Definicja Przestawiona Macierz Co znaczy zobacz macierz transponowana przykłady.
 • Definicja Funkcja Macierzowa Co znaczy funkcja, której wartościami są macierze. Jest również nazywana funkcją o wartościach macierzowych definicja.
 • Definicja Ułamków Mnożenie Co znaczy siebie ułamków zwyczajnych bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest iloczyn liczników, a mianownikiem - iloczyn mianowników encyklopedia.
 • Definicja Symetryczna Macierz Co znaczy macierz równa swej macierzy transponowanej, a więc macierz kwadratowa [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunki aij = aji dla i,j = 1,...,n jak działa.
 • Definicja Przestawiona Transponowana Macierz Co znaczy A jest macierzą oznaczaną symbolem AT i powstałą z macierzy A poprzez napisanie j-tej kolumny macierzy A w j-tym wierszu macierzy AT dla j czy jest.
 • Definicja Funkcji Lokalne Minimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f określonej w podzbiorze D pewnej przestrzeni topologicznej, iż f(x) ≥ f(x0) dla x ≠ x0 i należących do pewnego pojęcie.
 • Definicja Stożkowej Mimośród Co znaczy zobacz kierownica stożkowej wyjaśnienie.
 • Definicja Jednowierszowa Macierz Co znaczy macierz o jednym wierszu i przynajmniej dwóch kolumnach opis.
 • Definicja Multifunkcja Co znaczy przyporządkowująca elementom swej dziedziny określonego typu podzbiory przestrzeni wartości Y, na przykład wartościami multifunkcji informacje.
 • Definicja Macierz Co znaczy prostokątna tablica liczb (niekiedy innych obiektów) postaci której linie poziome nazywają się wierszami, a linie pionowe - kolumnami znaczenie.
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Moc Co znaczy zbioru X moc rodziny 2X wszystkich jego podzbiorów jest większa od mocy zbioru X. Z tego faktu, udowodnionego poprzez Georga Cantora (1845 co znaczy.
 • Definicja Stopniowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa stopnia, oznaczana symbolem 1′ krzyżówka.
 • Definicja metoda Simpsona (metoda paraboliczna) Co znaczy przybliżonego obliczenia całki oznaczonej z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej w przedziale [a,b]. Bazuje na podzieleniu co to jest.
 • Definicja Mostowa Metryka Co znaczy metryka ρ0 ustalona na płaszczyźnie Π z określoną prostą L i położonym na niej punktem O następująco: jeżeli punkty A i B płaszczyzny Π słownik.
 • Definicja Silne Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne czym jest.
 • Definicja Wymiarowa N Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a co oznacza.
 • Definicja Wyznaczników Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań - zobacz twierdzenie Cramera tłumaczenie.
 • Definicja Jedynkowa Zero Metoda Co znaczy praw (tautologii) rachunku zdań, polegająca na rozważeniu wszystkich możliwych przypadków co do wartości logicznych zdań (0, gdy zdanie przykłady.
 • Definicja Zbioru Miara Co znaczy zobacz miara definicja.
 • Definicja Wielowymiarowa Macierz Co znaczy zależące od więcej niż dwóch wyznaczników, na przykład [aijk]i = 1,...,m; j = 1,...,n; k = 1,...,p jest trójwymiarową macierzą złożoną z encyklopedia.
 • Definicja Eliminacji Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań o wielu niewiadomych, polegająca na eliminowaniu (rugowaniu) z niego następnych niewiadomych tak, aby dostać jak działa.
 • Definicja Unitarna Macierz Co znaczy A, której elementami są liczby zespolone, spełniająca którykolwiek spośród warunków: albo, gdzie znaczy macierz transponowaną macierzy A, z czy jest.
 • Definicja Numeryczne Metody Co znaczy stosowanej, wypracowujący i doskonalący metody przybliżonego obliczania różnych wielkości matematycznych z potrzebną dokładnością dzięki pojęcie.
 • Definicja Powierzchni Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a na powierzchni wyjaśnienie.
 • Definicja Addytywna Skończenie Miara Co znaczy zobacz miara przeliczalnie addytywna opis.
 • Definicja Uzupełniona Macierz Co znaczy zobacz macierze układu równań liniowych informacje.
 • Definicja Jednokolumnowa Macierz Co znaczy macierz o jednej kolumnie i przynajmniej dwóch wierszach znaczenie.
 • Definicja Milion Co znaczy tys. tys., a więc 106 co znaczy.
 • Definicja Pochodna Macierz Co znaczy macierzy, będącej wartością w określonym punkcie x0 ∈ D pochodnej odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm. Jeśli dla D ∋ x = (x1,...,xn) jest f(x krzyżówka.
 • Definicja Macierzy Minor Co znaczy wierszach i n kolumnach to jest wskaźnik macierzy kwadratowej, utworzonej z przedmiotów wybranych wierszy i wybranych (w tej samej ilości co to jest.
 • Definicja Modulo Co znaczy zobacz kongruencja modulo słownik.
 • Definicja Afinicznego Przekształcenia Macierz Co znaczy wyrażającego się wzorami yk = ak1x1 + ak2x2 +... + aknxn + bk dla k = 1,..., m jest macierzą [aki]k = 1,...,m; i = 1,...,n czym jest.
 • Definicja Mila Co znaczy stosowana raczej w państwach anglosaskich (tak zwany mila angielska), wynosząca 1609,344 m, albo w żegludze (tak zwany mila morska co oznacza.
 • Definicja Teoretyczna Mechanika Co znaczy teoretycznej, zajmująca się badaniem ruchów mas w zależności od sił wywołujących te ruchy. Jakkolwiek problematyka ta należy do fizyki, to tłumaczenie.
 • Definicja Metryka Co znaczy X jest funkcją ρ: X × X [0, ∞), spełniającą dla x, y, z ∈ X następujące warunki: M1) ρ (x,y) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = y, M2) ρ (x przykłady.
 • Definicja Mianownik Co znaczy różna od 0, występująca w ułamku zwykłym pod kreską ułamkową, określająca na ile części została podzielona jednostka, aby stworzyć ułamek definicja.
 • Definicja Ml Mililitr Co znaczy jednostka objętości, raczej cieczy, wynosząca litra a więc 1cm3 encyklopedia.
 • Definicja Wektorowe Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn wektorowy jak działa.
 • Definicja Hausdorffa Metryka Co znaczy metryką w zbiorze X, a ℜ - rodziną wszystkich jego podzbiorów niepustych, domkniętych i ograniczonych, to funkcja d ustalona dla A, B ∈ ℜ czy jest.
 • Definicja Monotoniczność Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna pojęcie.
 • Definicja Diagonalna Macierz Co znaczy przekątniowa) - kwadratowa macierz liczbowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = 0 dla i ≠ k, a więc mająca poza wyjaśnienie.
 • Definicja Mimośród Co znaczy urządzeniach mechanicznych krążek kołowy (niekiedy owalny), tak przymocowany do osi w płaszczyźnie prostopadłej do niej, aby jego środek opis.
 • Definicja Wyznacznik Mały Co znaczy wskaźnik małej macierzy informacje.
 • Definicja Jordana Miara Co znaczy ograniczonej A na płaszczyźnie i dla pokrywającej ją sieci kwadratów o ustalonej długości d ich boków ustala się figury: Z1 - będącą sumą znaczenie.
 • Definicja miara zewnętrzna Lebesgue´a Co znaczy na płaszczyźnie można stworzyć taki ciąg (Qk) prostokątów, iż, nazywany ciągiem pokrywającym figurę A. Oznaczając poprzez |Qk| iloczyn co znaczy.
 • Definicja Analityczna Metoda Co znaczy na przykład sposób analityczna w geometrii bazuje na zastosowaniu współrzędnych i wektorów i uzyskiwaniu wniosków geometrycznych przez krzyżówka.
 • Definicja Clasena Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyrugowaniu sposobem przeciwnych współczynników z pierwszego równania pierwszej co to jest.
 • Definicja Funkcji Mnożenie Co znaczy i g o wartościach liczbowych i o wspólnej dziedzinie D nazywa się funkcję h, której wartością w każdym punkcie x zbioru D jest iloczyn słownik.
 • Definicja Kwantyfikator Mały Co znaczy zobacz kwantyfikator czym jest.
 • Definicja macierz równania krzywej II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania stożkowej co oznacza.
 • Definicja Gradusowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c tłumaczenie.
 • Definicja Kąta Łukowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta przykłady.
 • Definicja macierz równania powierzchni II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki definicja.
 • Definicja Continuum Kontinuum Moc Co znaczy równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa continuum, oznaczającego coś ciągłego. To jest encyklopedia.
 • Definicja Mezolabium Co znaczy Eratostenesa z Cyreny łatwe urządzenie mechaniczne, wykorzystywane do uzyskania dla danych odcinków o długościach a i b takich odcinków o jak działa.
 • Definicja Kwadratowa Macierz Co znaczy macierz o równej ilości wierszy i kolumn czy jest.
 • Definicja Silne Maksimum Co znaczy zobacz maksimum absolutne, maksimum lokalne pojęcie.
 • Definicja Mała Macierz Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki; macierze równania stożkowej wyjaśnienie.
 • Definicja Ortogonalizacji Schmidta Metoda Co znaczy zobacz ortogonalizacja sposobem Schmidta opis.
 • Definicja Deterministyczna Matematyka Co znaczy problematyki matematycznej, która określa precyzyjne i jednoznaczne wielkości albo zależności w przeciwieństwie od zjawisk przypadkowych informacje.
 • Definicja Kąta Miara Co znaczy przyporządkowująca każdemu kątowi liczbę nieujemną tak, aby były spełnione następujące warunki: 1) miara kąta zerowego jest równa 0, miara znaczenie.
 • Definicja Funkcji Minimum Co znaczy wspólna nazwa minimum absolutnego i lokalnego funkcji co znaczy.
 • Definicja Minus Co znaczy 8221 umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy liczbę (wektor) przeciwną do niej, a umieszczony pomiędzy symbolami liczb albo krzyżówka.
 • Definicja Mnożenie Co znaczy działań na różnorodnych obiektach i jedno z działań występujących w większości struktur algebraicznych. Dla wszystkich rodzajów mnożenia co to jest.
 • Definicja Kosztów Minimalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu słownik.
 • Definicja Mm Milimetr Co znaczy jednostka długości; 1 mm = m = cm czym jest.
 • Definicja Antysymetryczna Macierz Co znaczy symetryczna) - liczbowa macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = - aki dla i,k = 1,...,n. Z tego warunku co oznacza.
 • Definicja Jordana Zewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana tłumaczenie.
 • Definicja Metoda Co znaczy sposób osiągania celu przykłady.
 • Definicja Matematyka Co znaczy najdawniejszych dziedzin działalności naukowej człowieka, swymi początkami sięgająca okresu neolitu. Jako osobna tematyka edukacji definicja.
 • Definicja Mapa Co znaczy oznaczający różnowartościowe (najczęściej również ciągłe) odwzorowanie jakiejś przestrzeni (najczęściej topologicznej) albo jej części w encyklopedia.
 • Definicja Nieosobliwa Macierz Co znaczy liczbowa macierz kwadratowa, której wskaźnik jest różny od 0 jak działa.
 • Definicja Siodło Małpie Co znaczy podobna do powierzchni siodła, lecz różniąca się od niej tym, iż zwyczajne siodło ma dwie przeciwległe części wznoszące się i dwie czy jest.
 • Definicja Nieprzemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż nie dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a pojęcie.
 • Definicja Odwracalna Macierz Co znaczy zobacz macierz nieosobliwa wyjaśnienie.
 • Definicja Wektorów Skalarne Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn skalarny opis.
 • Definicja Lokalne Maksimum Co znaczy rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, jest jej wartością f(x0) w takim punkcie wewnętrznym x0 zbioru D, dla informacje.
 • Definicja Mi Co znaczy dwunasta litera alfabetu geckiego znaczenie.
 • Definicja Dyskretna Metryka Co znaczy metryka ρ ustalona w dowolnym, niepustym zbiorze X wzorem co znaczy.
 • Definicja Dwuliniowego Funkcjonału Macierz Co znaczy wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} jej bazą, a h: V×V K jest funkcjonałem dwuliniowym w tej przestrzeni, to macierzą krzyżówka.
 • Definicja Całki Medialność Co znaczy własność całki z funkcji rzeczywistej f po zbiorze A względem miary μ, wyrażająca się nierównościami co to jest.
 • Definicja Lokalna Mapa Co znaczy zobacz lokalny układ współrzędnych słownik.
 • Definicja Przekątni Metoda Co znaczy przekątniowa) - sposób ustawienia w ciąg wszystkich wyrazów ciągu podwójnego, a więc ciągu (an)1: a1,1,a1,2,a1,3,... (an)2: a2,1,a2,2,a2,3 czym jest.
 • Definicja Miliard Co znaczy tys. mln, a więc 109, w nie wszystkich państwach nazywany bilionem co oznacza.
 • Definicja Przybliżeń Kolejnych Metoda Co znaczy użytkowany sposób znalezienia rozwiązania jakiegoś zagadnienia, opierający na skonstruowaniu ciągu zbieżnego do tego rozwiązania, na tłumaczenie.
 • Definicja Zysku Maksymalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu przykłady.
 • Definicja Mierzalność Co znaczy zobacz funkcja mierzalna, miara definicja.
 • Definicja Produktowa Metryka Co znaczy metryką w zbiorze X, ρ ´ - metryką w X´, a X´´ iloczynem kartezjańskim zbiorów X i X´, to funkcja ρ , ustalona dla (x,x´), (y,y´) ∈ X´´ encyklopedia.
 • Definicja Stycznych Newtona Metoda Co znaczy przybliżonej wartości pierwiastka a równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją podwójnie różniczkowalną i taką, iż f(x)f´´(x) > 0 dla jak działa.
 • Definicja Jakobianowa Jacobiego Macierz Co znaczy odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest macierzą [∂ifj(x)]i,j = 1,...,n, gdzie znak ∂i znaczy pochodną cząstkową względem i - tej zmiennej, a fj czy jest.
 • Definicja Minkowskiego Metryka Co znaczy symetrycznej względem punktu O pow. wypukłej S w przestrzeni euklidesowej Π, metryką Minkowskiego w tej przestrzeni nazywa się taką funkcję pojęcie.
 • Definicja Funkcji Zerowe Miejsce Co znaczy wartość zmiennej niezależnej (argumentu), dla której funkcja przyjmuje wartość 0 wyjaśnienie.
 • Definicja Max Co znaczy powszechnie stosowany skrót słowa maksimum; występując w symbolu postaci maxA znaczy maksimum zbioru A opis.
 • Definicja Liczb Mnożenie Co znaczy realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych najczęściej jako następne rozszerzenia mnożenia informacje.
 • Definicja Zapisy Macierzowe Co znaczy działań na nich można krócej zapisywać nie wszystkie skomplikowane wzory, na przykład przyjmując, iż A = [aij]i,j = 1,...,n, i utożsamiając znaczenie.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Małe Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata co znaczy.
 • Definicja A Lagrange Mnożniki Co znaczy współczynniki występujące w podanej poprzez Josepha Louisa Lagrange´a metodzie znajdowania ekstremów warunkowych krzyżówka.
 • Definicja Miara Co znaczy funkcją μ: M [0, ∞], spełniającą następujące warunki: jeżeli dla różnych liczb naturalnych m i n jest An ∈ M i Am∩An = ∅, gdzie M jest co to jest.
 • Definicja Graficzne Metody Co znaczy stosowane metody wykonywania ustalonych obliczeń dzięki należytych rysunków, skal, siatek, wykresów i tym podobne Zobacz nomogram słownik.
 • Definicja Zespolonej Liczby Moduł Co znaczy zobacz liczby zespolone czym jest.
 • Definicja Funkcji Maksimum Co znaczy wspólna nazwa dla maksimum absolutnego i lokalnego co oznacza.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Maksimum funkcji co znaczy moduł liczby zespolonej krzyżówka metody graficzne co to jest miara słownik mnożniki Lagrange´a czym jest małe twierdzenie Fermata. co to znaczy.

Słownik Mnożenie wewnętrzne co znaczy maksimum absolutne (bezwzględne) co to jest.