Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega.
moduł działania minimum silne co to jest

Definicje matematyka na M

 • Definicja Arytmetyczny Model Co znaczy jakiegoś mechanizmu dedukcyjnego T jest jego modelem w arytmetyce jako systemie T co to jest.
 • Definicja Lokalna Mapa Co znaczy zobacz lokalny układ współrzędnych definicja.
 • Definicja Zbioru Miara Co znaczy zobacz miara co znaczy.
 • Definicja Milion Co znaczy tys. tys., a więc 106 słownik.
 • Definicja Ml Mililitr Co znaczy jednostka objętości, raczej cieczy, wynosząca litra a więc 1cm3 znaczenie.
 • Definicja Wektorów Skalarne Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn skalarny czym jest.
 • Definicja Wektorowe Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn wektorowy co to jest.
 • Definicja Miara Co znaczy funkcją μ: M [0, ∞], spełniającą następujące warunki: jeżeli dla różnych liczb naturalnych m i n jest An ∈ M i Am∩An = ∅, gdzie M jest definicja.
 • Definicja Zerowa Macierz Co znaczy macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze zerowe są elementami neutralnymi dla działań dodawania macierzy co znaczy.
 • Definicja Macierz Co znaczy prostokątna tablica liczb (niekiedy innych obiektów) postaci której linie poziome nazywają się wierszami, a linie pionowe - kolumnami słownik.
 • Definicja Antysymetryczna Macierz Co znaczy symetryczna) - liczbowa macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = - aki dla i,k = 1,...,n. Z tego warunku znaczenie.
 • Definicja Mendel Co znaczy 15 sztuk czym jest.
 • Definicja Grafu Incydencji Macierz Co znaczy zorientowanego o wierzchołkach p1,...,pn i krawędziach q1,...,qm to jest macierz o n wierszach (odpowiadających wierzchołkom), m kolumnach co to jest.
 • Definicja Jednokolumnowa Macierz Co znaczy macierz o jednej kolumnie i przynajmniej dwóch wierszach definicja.
 • Definicja Jednostkowa Macierz Co znaczy której wszystkie przedmioty położone na przekątni głównej są równe 1, a więc macierz postaci .Macierz ta jest elementem neutralnym dla co znaczy.
 • Definicja Liniowego Odwzorowania Macierz Co znaczy ε 1,..., ε m} są adekwatnie bazami przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem K, a f: U V jest odwzorowaniem liniowym, to słownik.
 • Definicja Różniczki Macierz Co znaczy odwzorowania liniowego, będącego wartością df(x0) w punkcie x0 różniczki df odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm i zarazem wartością w punkcie x0 znaczenie.
 • Definicja Przestawiona Transponowana Macierz Co znaczy A jest macierzą oznaczaną symbolem AT i powstałą z macierzy A poprzez napisanie j-tej kolumny macierzy A w j-tym wierszu macierzy AT dla j czym jest.
 • Definicja Współczynników Macierz Co znaczy obejmujący rozmaite macierze, których elementami są współczynniki na przykład: form kwadratowych, funkcjonałów dwuliniowych, odwzorowań co to jest.
 • Definicja Podobne Macierze Co znaczy A i A´ tego samego stopnia nazywają się podobnymi, gdy istnieje taka nieosobliwa macierz kwadratowa C tego samego stopnia, iż A´ = C - 1AC definicja.
 • Definicja Stożkowej Równania Macierze Co znaczy macierze kwadratowe zwane adekwatnie macierzą sporą i małą, będące macierzami współczynników wielomianu II stopnia dwóch zmiennych: c11x2 co znaczy.
 • Definicja macierze układu równań liniowych Co znaczy liniowych postaci c11x1 + c12x2 +... + c1nxn = c10 c21x1 + c22x2 +... + c2nxn = c20........................ cm1x1 + cm2x2 +... + cmnxn słownik.
 • Definicja Zapisy Macierzowe Co znaczy działań na nich można krócej zapisywać nie wszystkie skomplikowane wzory, na przykład przyjmując, iż A = [aij]i,j = 1,...,n, i utożsamiając znaczenie.
 • Definicja Zbioru Maksimum Co znaczy zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy największą liczbę tego zbioru, a więc taki obiekt q ∈ A, oznaczany także symbolem maxA, iż dla x ∈ A czym jest.
 • Definicja Siodło Małpie Co znaczy podobna do powierzchni siodła, lecz różniąca się od niej tym, iż zwyczajne siodło ma dwie przeciwległe części wznoszące się i dwie co to jest.
 • Definicja Funkcji Warstwicowa Mapa Co znaczy to jest rodzina podzbiorów dziedziny tej funkcji, złożonych z wszystkich punktów tej dziedziny, gdzie funkcja przyjmuje tę samą wartość definicja.
 • Definicja Analogowa Matematyczna Maszyna Co znaczy maszyna analizująca zależności matematyczne przez wykonywanie operacji nie na liczbach, ale na funkcjach, reprezentowanych jako co znaczy.
 • Definicja Kwadratów Najmniejszych Metoda Co znaczy zależności matematycznej określonego typu do posiadanych danych pomiarowych, polegająca na takim doborze parametrów określających tę słownik.
 • Definicja Matematyka Co znaczy najdawniejszych dziedzin działalności naukowej człowieka, swymi początkami sięgająca okresu neolitu. Jako osobna tematyka edukacji znaczenie.
 • Definicja Deterministyczna Matematyka Co znaczy problematyki matematycznej, która określa precyzyjne i jednoznaczne wielkości albo zależności w przeciwieństwie od zjawisk przypadkowych czym jest.
 • Definicja Elementarna Matematyka Co znaczy umowna nazwa, obejmująca w przybliżeniu ten zakres matematyki, który jest obiektem nauczania w szkole podstawowej i średniej co to jest.
 • Definicja Teoretyczna Mechanika Co znaczy teoretycznej, zajmująca się badaniem ruchów mas w zależności od sił wywołujących te ruchy. Jakkolwiek problematyka ta należy do fizyki, to definicja.
 • Definicja Analityczna Metoda Co znaczy na przykład sposób analityczna w geometrii bazuje na zastosowaniu współrzędnych i wektorów i uzyskiwaniu wniosków geometrycznych przez co znaczy.
 • Definicja Przybliżeń Kolejnych Metoda Co znaczy użytkowany sposób znalezienia rozwiązania jakiegoś zagadnienia, opierający na skonstruowaniu ciągu zbieżnego do tego rozwiązania, na słownik.
 • Definicja Carlo Monte Metoda Co znaczy przybliżonego rozwiązywania zagadnień optymalizacji, polegająca na następnych losowaniach dopuszczalnych argumentów funkcji celu znaczenie.
 • Definicja Mezolabium Co znaczy Eratostenesa z Cyreny łatwe urządzenie mechaniczne, wykorzystywane do uzyskania dla danych odcinków o długościach a i b takich odcinków o czym jest.
 • Definicja Podstawiania Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji co to jest.
 • Definicja Prostokątów Metoda Co znaczy całkowania przybliżonego funkcji rzeczywistych jednej zmiennej, polegająca na podziale przedziału całkowania [a,b] na n równych części definicja.
 • Definicja Współczynników Przeciwnych Metoda Co znaczy współczynników, sposób porównywania) - jedna z metod rozwiązywania układów dwóch równań liniowych o dwóch niewiadomych, polegająca na co znaczy.
 • Definicja Przekątni Metoda Co znaczy przekątniowa) - sposób ustawienia w ciąg wszystkich wyrazów ciągu podwójnego, a więc ciągu (an)1: a1,1,a1,2,a1,3,... (an)2: a2,1,a2,2,a2,3 słownik.
 • Definicja Siecznych Metoda Co znaczy przybliżonej wartości pierwiastka równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją przestępną, zwana również regułą falsi. Bazuje ona na znaczenie.
 • Definicja metoda Simpsona (metoda paraboliczna) Co znaczy przybliżonego obliczenia całki oznaczonej z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej w przedziale [a,b]. Bazuje na podzieleniu czym jest.
 • Definicja Jedynkowa Zero Metoda Co znaczy praw (tautologii) rachunku zdań, polegająca na rozważeniu wszystkich możliwych przypadków co do wartości logicznych zdań (0, gdy zdanie co to jest.
 • Definicja Numeryczne Metody Co znaczy stosowanej, wypracowujący i doskonalący metody przybliżonego obliczania różnych wielkości matematycznych z potrzebną dokładnością dzięki definicja.
 • Definicja Dyskretna Metryka Co znaczy metryka ρ ustalona w dowolnym, niepustym zbiorze X wzorem co znaczy.
 • Definicja Euklidesowa Metryka Co znaczy xn) i y = (y1,...,yn) są punktami arytmetycznej przestrzeni Rn, to metryką euklidesową w tej przestrzeni nazywa się funkcję ρ ustaloną słownik.
 • Definicja Nieprzemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż nie dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a znaczenie.
 • Definicja Kolejowa Metryka Co znaczy metryką euklidesową w przestrzeni euklidesowej Π, a O jest określonym punktem tej przestrzeni, to metryką kolejową względem punktu O w tej czym jest.
 • Definicja Powierzchni Na Metryka Co znaczy punktami powierzchni zupełnej S, LAB - łukiem łączącym te punkty i leżącym na powierzchni S, a |LAB| - długością tego łuku, to funkcja ρ co to jest.
 • Definicja Produktowa Metryka Co znaczy metryką w zbiorze X, ρ ´ - metryką w X´, a X´´ iloczynem kartezjańskim zbiorów X i X´, to funkcja ρ , ustalona dla (x,x´), (y,y´) ∈ X´´ definicja.
 • Definicja Algebraiczna Miara Co znaczy wartości również ujemne, której bezwzględna wartość jest miarą, a symbol wartości zależy od orientacji mierzonego zbioru albo od jego co znaczy.
 • Definicja Jordana Miara Co znaczy ograniczonej A na płaszczyźnie i dla pokrywającej ją sieci kwadratów o ustalonej długości d ich boków ustala się figury: Z1 - będącą sumą słownik.
 • Definicja Kąta Miara Co znaczy przyporządkowująca każdemu kątowi liczbę nieujemną tak, aby były spełnione następujące warunki: 1) miara kąta zerowego jest równa 0, miara znaczenie.
 • Definicja A Lebesgue Miara Co znaczy przestrzeniach arytmetycznych Rn dla wszystkich n naturalnych, ustalona jako zacieśnienie μ miary zewnętrznej Lebesgue´a μ * do czym jest.
 • Definicja Wymiarowa N Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a co to jest.
 • Definicja Addytywna Skończenie Miara Co znaczy zobacz miara przeliczalnie addytywna definicja.
 • Definicja miara zewnętrzna Lebesgue´a Co znaczy na płaszczyźnie można stworzyć taki ciąg (Qk) prostokątów, iż, nazywany ciągiem pokrywającym figurę A. Oznaczając poprzez |Qk| iloczyn co znaczy.
 • Definicja Zupełna Miara Co znaczy taka miara μ iż każdy podzbiór A zbioru B, spełniającego warunek μ (B) = 0, jest mierzalny miarą μ, a więc należy do jej dziedziny słownik.
 • Definicja Geometryczne Miejsce Co znaczy nazwa zbioru wszystkich punktów jakiejś przestrzeni (na przykład płaszczyzny), spełniających jakiś warunek, na przykład okrąg określano znaczenie.
 • Definicja Matematyczna Unia Międzynarodowa Co znaczy angielskiej nazwy International Mathematical Union, organizacja zajmująca się w skali światowej współpracą matematyków w dziedzinie zamiany czym jest.
 • Definicja Mimośród Co znaczy urządzeniach mechanicznych krążek kołowy (niekiedy owalny), tak przymocowany do osi w płaszczyźnie prostopadłej do niej, aby jego środek co to jest.
 • Definicja Zbioru Minimum Co znaczy zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy najmniejszą liczbę tego zbioru (jeżeli taka liczba istnieje), a więc taką liczbę q ∈ A, iż q ≤ x dla definicja.
 • Definicja Funkcji Mnożenie Co znaczy i g o wartościach liczbowych i o wspólnej dziedzinie D nazywa się funkcję h, której wartością w każdym punkcie x zbioru D jest iloczyn co znaczy.
 • Definicja Liczb Mnożenie Co znaczy realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych najczęściej jako następne rozszerzenia mnożenia słownik.
 • Definicja Podzbiorów Rodziny Moc Co znaczy zbioru X moc rodziny 2X wszystkich jego podzbiorów jest większa od mocy zbioru X. Z tego faktu, udowodnionego poprzez Georga Cantora (1845 znaczenie.
 • Definicja Macierzy Mnożenie Co znaczy mnożenie określone tylko dla takich dwóch macierzy, iż lewostronny czynnik jest macierzą o takiej samej ilości kolumn, jaką liczba wierszy czym jest.
 • Definicja mnożenie macierzy przez liczbę Co znaczy opierające na utworzeniu dla pary (λ,A), złożonej z liczby λ i macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,n, nowej macierzy λA = [&# co to jest.
 • Definicja Przemienne Mnożenie Co znaczy takie mnożenie, iż dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a definicja.
 • Definicja mnożenie wektora przez liczbę Co znaczy przyporządkowujące parze (λ,u), złożonej z liczby λ i wektora u, wektor λ u będący iloczynem wektora u poprzez liczbę λ. W przestrzeniach co znaczy.
 • Definicja Wielomianów Mnożenie Co znaczy opierające na: pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem jednego wielomianu, poprzez każdy jednomian będący składnikiem drugiego słownik.
 • Definicja mnożenie wielomianu przez liczbę Co znaczy pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem mnożonego wielomianu, poprzez tę liczbę, poprzez którą ten wielomian jest mnożony i znaczenie.
 • Definicja Mnożnik Co znaczy rozumiany jako stała liczba, poprzez którą mnoży się różne wielkości, na przykład sformułowanie „przy wymianie centymetrów czym jest.
 • Definicja Moc Co znaczy zbiorów równolicznych (równoliczność zbiorów) albo, bardziej oficjalnie, klasa zbiorów równolicznych. To jest definicja rozszerzające co to jest.
 • Definicja Kleina Beltramiego Model Co znaczy modeli dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej na płaszczyźnie euklidesowej (ściślej - w dwuwymiarowej geometrii euklidesowej), określony definicja.
 • Definicja Poincarego Model Co znaczy dwuwymiarowej geometrii (płaszczyzny) hiperbolicznej w dwuwymiarowej geometrii (na płaszczyźnie) euklidesowej, opierający na interpretacji co znaczy.
 • Definicja Monomorfizm Co znaczy odwzorowanie f struktury algebraicznej S w strukturę algebraiczną S´ tego samego typu (na przykład ekipy w grupę), którego wartość f(a&# słownik.
 • Definicja Kategorii Morfizm Co znaczy zobacz kategoria znaczenie.
 • Definicja Multigraf Co znaczy definicje grafu, opierające na dopuszczeniu dla każdej pary (p1,p2) wierzchołków niekoniecznie najwyżej jednej, ale skończonej ilości czym jest.
 • Definicja Multiplikator Co znaczy z z łaciny „mnożnik” co to jest.
 • Definicja Skończonego Zbioru Moc Co znaczy dobrze znana liczba przedmiotów tego zbioru, wyrażana liczbą naturalną definicja.
 • Definicja Multifunkcja Co znaczy przyporządkowująca elementom swej dziedziny określonego typu podzbiory przestrzeni wartości Y, na przykład wartościami multifunkcji co znaczy.
 • Definicja Min Co znaczy powszechnie stosowany skrót na oznaczenie minimum zbioru słownik.
 • Definicja Kosztów Minimalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu znaczenie.
 • Definicja Zero Alef Moc Co znaczy równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb naturalnych. Termin pochodzi stąd, iż moc ta jest regularnie oznaczana symbolem ℵ0, gdzie znak ℵ czym jest.
 • Definicja Sarrusa Metoda Co znaczy zobacz reguła Sarrusa co to jest.
 • Definicja Kąta Łukowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta definicja.
 • Definicja Mi Co znaczy dwunasta litera alfabetu geckiego co znaczy.
 • Definicja Nieoznaczonych Współczynników Metoda Co znaczy zobacz rozkład na ułamki łatwe słownik.
 • Definicja Wyznaczników Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań - zobacz twierdzenie Cramera znaczenie.
 • Definicja Matematyki Metodologia Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna czym jest.
 • Definicja Całki Medialność Co znaczy własność całki z funkcji rzeczywistej f po zbiorze A względem miary μ, wyrażająca się nierównościami co to jest.
 • Definicja Ortogonalizacji Schmidta Metoda Co znaczy zobacz ortogonalizacja sposobem Schmidta definicja.
 • Definicja Metageometria Co znaczy termin, oznaczający problematykę geometryczną powstałą w drugiej połowie XIX w., a zajmującą się badaniem związków i zależności co znaczy.
 • Definicja Modulo Co znaczy zobacz kongruencja modulo słownik.
 • Definicja Wielowymiarowa Macierz Co znaczy zależące od więcej niż dwóch wyznaczników, na przykład [aijk]i = 1,...,m; j = 1,...,n; k = 1,...,p jest trójwymiarową macierzą złożoną z znaczenie.
 • Definicja Hermitowska Macierz Co znaczy macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...n o elementach zespolonych, spełniających warunek dla i,k = 1,...,n. Zobacz forma Hermite´a czym jest.
 • Definicja Funkcji Minimum Co znaczy wspólna nazwa minimum absolutnego i lokalnego funkcji co to jest.
 • Definicja Słabe Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne definicja.
 • Definicja Globalne Maksimum Co znaczy inna nazwa maksimum absolutnego, przeciwstawiająca je maksimum lokalnemu co znaczy.
 • Definicja Zespolonej Liczby Moduł Co znaczy zobacz liczby zespolone słownik.
 • Definicja Monotoniczność Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna znaczenie.
 • Definicja Mantysa Co znaczy liczby rzeczywistej a jest różnicą a - k, gdzie k jest właściwością liczby a, a więc taką liczbą całkowitą, iż k ≤ a < k + 1 czym jest.
 • Definicja Kwadryki Równania Macierze Co znaczy macierze kwadratowe: macierz [cik]i,k = 1,...,4 i macierz złożona z przedmiotów należących do jej pierwszych trzech wierszy i pierwszych co to jest.
 • Definicja Dwuliniowego Funkcjonału Macierz Co znaczy wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} jej bazą, a h: V×V K jest funkcjonałem dwuliniowym w tej przestrzeni, to macierzą definicja.
 • Definicja Jakobianowa Jacobiego Macierz Co znaczy odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest macierzą [∂ifj(x)]i,j = 1,...,n, gdzie znak ∂i znaczy pochodną cząstkową względem i - tej zmiennej, a fj co znaczy.
 • Definicja Odwrotna Macierz Co znaczy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1 tego samego stopnia, iż A·A- 1 = I, gdzie kropka znaczy mnożenie macierzy, a I - macierz słownik.
 • Definicja Ortogonalna Macierz Co znaczy liczbowa A, spełniająca warunek A·AT = I, gdzie AT jest macierzą transponowaną macierzy A, a I jest macierzą jednostkową tego samego znaczenie.
 • Definicja Pochodna Macierz Co znaczy macierzy, będącej wartością w określonym punkcie x0 ∈ D pochodnej odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm. Jeśli dla D ∋ x = (x1,...,xn) jest f(x czym jest.
 • Definicja Unitarna Macierz Co znaczy A, której elementami są liczby zespolone, spełniająca którykolwiek spośród warunków: albo, gdzie znaczy macierz transponowaną macierzy A, z co to jest.
 • Definicja Funkcji Maksimum Co znaczy wspólna nazwa dla maksimum absolutnego i lokalnego definicja.
 • Definicja Mapa Co znaczy oznaczający różnowartościowe (najczęściej również ciągłe) odwzorowanie jakiejś przestrzeni (najczęściej topologicznej) albo jej części w co znaczy.
 • Definicja Cyfrowa Matematyczna Maszyna Co znaczy urządzenie wykorzystywane do wykonywania obliczeń i analizowania zależności matematycznych przez wykonywanie należytych operacji na danych słownik.
 • Definicja Dyskretna Matematyka Co znaczy problematyki matematycznej, która nie odnosi się do zjawisk i zależności zmieniających się w sposób ciągły, ale skokowy, na przykład miara znaczenie.
 • Definicja Wyższa Matematyka Co znaczy umowny termin, oznaczający zazwyczaj problematykę matematyczną wykraczającą poza zakres szkoły średniej czym jest.
 • Definicja Mediana Co znaczy charakterystyk (parametrów) rozkładu zmiennej losowej X, będąca taką liczbą x, iż zachodzą nierówności gdzie P() znaczy prawdopodobieństwo co to jest.
 • Definicja Clasena Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyrugowaniu sposobem przeciwnych współczynników z pierwszego równania pierwszej definicja.
 • Definicja Stycznych Newtona Metoda Co znaczy przybliżonej wartości pierwiastka a równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją podwójnie różniczkowalną i taką, iż f(x)f´´(x) > 0 dla co znaczy.
 • Definicja Równoległoboku Metoda Co znaczy wektorów zaczepionych w tym samym punkcie, opierający na zbudowaniu równoległoboku o wierzchołkach w punkcie ich zaczepienia i w końcach słownik.
 • Definicja Dedukcyjna Metodologia Co znaczy matematyki, odnoszona do poszczególnych jej działów, polegająca na określeniu niewielu pojęć, zwanych pierwotnymi, dzięki stosownego znaczenie.
 • Definicja Metryka Co znaczy X jest funkcją ρ: X × X [0, ∞), spełniającą dla x, y, z ∈ X następujące warunki: M1) ρ (x,y) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x = y, M2) ρ (x czym jest.
 • Definicja Mostowa Metryka Co znaczy metryka ρ0 ustalona na płaszczyźnie Π z określoną prostą L i położonym na niej punktem O następująco: jeżeli punkty A i B płaszczyzny Π co to jest.
 • Definicja Równoważne Metryki Co znaczy zbiorze X nazywają się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby dodatnie α i β, iż dla x,y ∈ X zachodzą nierówności αρ(x,y) ≤ definicja.
 • Definicja Mianownik Co znaczy różna od 0, występująca w ułamku zwykłym pod kreską ułamkową, określająca na ile części została podzielona jednostka, aby stworzyć ułamek co znaczy.
 • Definicja miara Lebesgue´a na powierzchni Co znaczy R3 o parametryzacji h: R2 ⊇ D R3, rodzina MS jej podzbiorów A takich, iż h- 1(A) jest mierzalnym w sensie Lebesgue´a podzbiorem słownik.
 • Definicja Powierzchni Miara Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a na powierzchni znaczenie.
 • Definicja Działania Zapis Multiplikatywny Co znaczy działania tak samo albo podobnie jak znaczy się mnożenie. Jako symbolu tego działania można korzystać kropki (jak dla mnożenia) albo czym jest.
 • Definicja Addytywna Przeliczalnie Miara Co znaczy ustalenia miary nazywa się warunkiem jej przeliczalnej addytywności. Wynika stąd, iż każda tak ustalona miara jest przeliczalnie addytywna co to jest.
 • Definicja Mila Co znaczy stosowana raczej w państwach anglosaskich (tak zwany mila angielska), wynosząca 1609,344 m, albo w żegludze (tak zwany mila morska definicja.
 • Definicja Miliard Co znaczy tys. mln, a więc 109, w nie wszystkich państwach nazywany bilionem co znaczy.
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Minimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f spośród wartości przyjmowanych poprzez nią w zadanym zbiorze A, zawartym w zakresie tej funkcji, a więc taka słownik.
 • Definicja Funkcji Lokalne Minimum Co znaczy funkcji rzeczywistej f określonej w podzbiorze D pewnej przestrzeni topologicznej, iż f(x) ≥ f(x0) dla x ≠ x0 i należących do pewnego znaczenie.
 • Definicja Nieskończoność Minus Co znaczy dołączany do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych jako przestrzeni uporządkowanej, uważany za mniejszy od każdej liczby rzeczywistej i czym jest.
 • Definicja Mnożenie Co znaczy działań na różnorodnych obiektach i jedno z działań występujących w większości struktur algebraicznych. Dla wszystkich rodzajów mnożenia co to jest.
 • Definicja Model Co znaczy dedukcyjnego T w systemie dedukcyjnym T* jest takim przyporządkowaniem pojęciom pierwotnym mechanizmu T pojęć mechanizmu T*, iż każdemu definicja.
 • Definicja Moduł Co znaczy algebraiczna złożona z: ekipy addytywnej U, której działanie grupowe jest oznaczane symbolem +, pierścienia A z dodawaniem oznaczanym co znaczy.
 • Definicja Przekątniowa Macierz Co znaczy zobacz macierz diagonalna słownik.
 • Definicja Paraboliczna Metoda Co znaczy zobacz sposób Simpsona znaczenie.
 • Definicja Ułamków Mnożenie Co znaczy siebie ułamków zwyczajnych bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest iloczyn liczników, a mianownikiem - iloczyn mianowników czym jest.
 • Definicja Losowej Zmiennej Moda Co znaczy zobacz dominanta co to jest.
 • Definicja Kongruencji Moduł Co znaczy liczba p, określająca kongruencję modulo p definicja.
 • Definicja Continuum Kontinuum Moc Co znaczy równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa continuum, oznaczającego coś ciągłego. To jest co znaczy.
 • Definicja Mod Co znaczy skrót słowa modulo, oznaczający kongruencję modulo słownik.
 • Definicja Kąta Stopniowa Miara Co znaczy zobacz miara kąta znaczenie.
 • Definicja Jordana Wewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana czym jest.
 • Definicja Jordana Zewnętrzna Miara Co znaczy zobacz miara Jordana co to jest.
 • Definicja Funkcji Zerowe Miejsce Co znaczy wartość zmiennej niezależnej (argumentu), dla której funkcja przyjmuje wartość 0 definicja.
 • Definicja Mierzalność Co znaczy zobacz funkcja mierzalna, miara co znaczy.
 • Definicja Matematyczne Centrum Międzynarodowe Co znaczy nosi imię Stefana Banacha i ma siedzibę w Warszawie. Jest międzynarodową organizacją organizującą współpracę naukową i doskonalenie kadr słownik.
 • Definicja Gradusowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c znaczenie.
 • Definicja Stopniowa Minuta Co znaczy jednostka miary kąta równa stopnia, oznaczana symbolem 1′ czym jest.
 • Definicja mnogościowe określenie liczb naturalnych Co znaczy ustalenie liczb naturalnych jako liczb kardynalnych zbiorów zakończonych co to jest.
 • Definicja Mnogość Co znaczy inna, aktualnie rzadko stosowana nazwa zbioru definicja.
 • Definicja Antysymetryczne Mnożenie Co znaczy symetryczne) - działanie nieprzemienne, którego rezultat, przy wymianie kolejności czynników, wymienia się na przeciwny w ustalonym sensie co znaczy.
 • Definicja Kartezjańskie Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański słownik.
 • Definicja Kardynalnych Liczb Mnożenie Co znaczy zobacz iloczyn liczb kardynalnych znaczenie.
 • Definicja Wewnętrzne Mnożenie Co znaczy mnożenie będące działaniem wewnętrznym czym jest.
 • Definicja Losowej Zmiennej Momenty Co znaczy określane dla zmiennej losowej X następująco: momentem rzędu k względem liczby c nazywa się liczbę E[(X - c)k], a więc wartość średnią co to jest.
 • Definicja Multiplikacja Co znaczy z z łaciny „mnożenie” definicja.
 • Definicja Graficzne Metody Co znaczy stosowane metody wykonywania ustalonych obliczeń dzięki należytych rysunków, skal, siatek, wykresów i tym podobne Zobacz nomogram co znaczy.
 • Definicja Matematyki Nauczania Metodyka Co znaczy wypracowująca skuteczne metody poprawnego nauczania matematyki na różnych poziomach, wykorzystująca majątek nauk pedagogicznych i słownik.
 • Definicja Metr Co znaczy jednostka długości w układzie SI, od 1983 r. ustalana jako droga, którą światło przebywa w próżni w okresie 1/299792480 sekundy znaczenie.
 • Definicja Metraż Co znaczy w języku potocznym powierzchnia, najczęściej lokalu, wyrażona w metrach kwadratowych czym jest.
 • Definicja Zupełność Metryczna Co znaczy zobacz zupełna przestrzeń metryczna co to jest.
 • Definicja Unormowanej Przestrzeni Metryka Co znaczy normę elementu x przestrzeni liniowej V, to funkcja ρ, ustalona dla x, y ∈ V wzorem ρ(x,y) = ||x - y||, jest metryką w przestrzeni V definicja.
 • Definicja Bryłowego Kąta Miara Co znaczy pole tej części sfery o promieniu równym 1 i środku w wierzchołku mierzonego kąta bryłowego, która jest jej częścią wspólną z tym kątem co znaczy.
 • Definicja Mikrometr Co znaczy wykorzystywany do mierzenia długości z dokładnością do 10- 5m, wykorzystujący w tym celu proporcjonalność przesunięcia się śruby do kąta słownik.
 • Definicja Mikron Co znaczy μ) - dawna nazwa jednostki długości (skrót μ) 1 μ = 10- 6 m, aktualnie nazywanej mikrometrem znaczenie.
 • Definicja Mm Milimetr Co znaczy jednostka długości; 1 mm = m = cm czym jest.
 • Definicja Macierzy Minor Co znaczy wierszach i n kolumnach to jest wskaźnik macierzy kwadratowej, utworzonej z przedmiotów wybranych wierszy i wybranych (w tej samej ilości co to jest.
 • Definicja Minoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający definicja.
 • Definicja Minus Co znaczy 8221 umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy liczbę (wektor) przeciwną do niej, a umieszczony pomiędzy symbolami liczb albo co znaczy.
 • Definicja Zewnętrzne Mnożenie Co znaczy 1. mnożenie, którego rezultatem jest iloczyn zewnętrzny; 2. mnożenie będące działaniem zewnętrznym słownik.
 • Definicja A Lagrange Mnożniki Co znaczy współczynniki występujące w podanej poprzez Josepha Louisa Lagrange´a metodzie znajdowania ekstremów warunkowych znaczenie.
 • Definicja Max Co znaczy powszechnie stosowany skrót słowa maksimum; występując w symbolu postaci maxA znaczy maksimum zbioru A czym jest.
 • Definicja Obliczeń Mechanizacja Co znaczy sprawniejszych urządzeń (liczydła, arytmometry, suwak logarytmiczny, kalkulatory elektroniczne), wykorzystywanych do wykonywania działań co to jest.
 • Definicja Metamatematyka Co znaczy logiczno matematyczna, zajmująca się badaniem własności aksjomatyk i mechanizmów dedukcyjnych, zaliczana do logiki matematycznej i podstaw definicja.
 • Definicja Metoda Co znaczy sposób osiągania celu co znaczy.
 • Definicja Ruchomego Reperu Metoda Co znaczy badania krzywych, powierzchni i innych przestrzeni geometrycznych, stosowana w geometrii różniczkowej. W razie krzywych elementem tej słownik.
 • Definicja Trapezów Metoda Co znaczy przybliżonego obliczenia całki w przedziale [a,b] z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, polegająca na podzieleniu znaczenie.
 • Definicja Hausdorffa Metryka Co znaczy metryką w zbiorze X, a ℜ - rodziną wszystkich jego podzbiorów niepustych, domkniętych i ograniczonych, to funkcja d ustalona dla A, B ∈ ℜ czym jest.
 • Definicja Kątowa Metryka Co znaczy przyporządkowująca każdym dwóm punktom A i B sfery o środku O miarę mniejszego kąta ∠ AOB. Gdyż każdy pkt. A tej sfery reprezentuje co to jest.
 • Definicja Miejska Metryka Co znaczy określonym, kartezjańskim układem współrzędnych, jest funkcją ρ0 ustaloną wzorem gdzie (a1,a2) i (b1,b2) są współrzędnymi punktów definicja.
 • Definicja Minkowskiego Metryka Co znaczy symetrycznej względem punktu O pow. wypukłej S w przestrzeni euklidesowej Π, metryką Minkowskiego w tej przestrzeni nazywa się taką funkcję co znaczy.
 • Definicja Skierowanego Kąta Miara Co znaczy zorientowanej dla dodatniego kąta skierowanego jest równa mierze odpowiadającego mu kąta nieskierowanego, a dla ujemnego kąta skierowanego słownik.
 • Definicja Mille Co znaczy z łaciny „tys.” znaczenie.
 • Definicja Stożkowej Mimośród Co znaczy zobacz kierownica stożkowej czym jest.
 • Definicja Kwadratowa Macierz Co znaczy macierz o równej ilości wierszy i kolumn co to jest.
 • Definicja Mała Macierz Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki; macierze równania stożkowej definicja.
 • Definicja Nieosobliwa Macierz Co znaczy liczbowa macierz kwadratowa, której wskaźnik jest różny od 0 co znaczy.
 • Definicja Odwracalna Macierz Co znaczy zobacz macierz nieosobliwa słownik.
 • Definicja Funkcja Macierzowa Co znaczy funkcja, której wartościami są macierze. Jest również nazywana funkcją o wartościach macierzowych znaczenie.
 • Definicja Majoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający czym jest.
 • Definicja Bezwzględne Absolutne Maksimum Co znaczy rzeczywistej f w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie - największa wartość tej funkcji spośród wartości przyjmowanych w zbiorze A, a więc co to jest.
 • Definicja Lokalne Maksimum Co znaczy rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, jest jej wartością f(x0) w takim punkcie wewnętrznym x0 zbioru D, dla definicja.
 • Definicja Silne Maksimum Co znaczy zobacz maksimum absolutne, maksimum lokalne co znaczy.
 • Definicja Słabe Maksimum Co znaczy maksimum absolutne albo maksimum lokalne nie będące maksimum mocnym słownik.
 • Definicja Zysku Maksymalizacja Co znaczy zobacz funkcja celu znaczenie.
 • Definicja Macierz Mała Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej czym jest.
 • Definicja Fermata Twierdzenie Małe Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata co to jest.
 • Definicja Pappusa Twierdzenie Małe Co znaczy orzekające, iż jeżeli K i Lsą wieloma prostymi równoległymi, a punkty P1,...,P6 są tak położone, iż P1,P3,P5 ∈ K, P2,P4,P6 ∈ L, P1P2 definicja.
 • Definicja Kwantyfikator Mały Co znaczy zobacz kwantyfikator co znaczy.
 • Definicja Wyznacznik Mały Co znaczy wskaźnik małej macierzy słownik.
 • Definicja Eliminacji Metoda Co znaczy rozwiązywania układów równań o wielu niewiadomych, polegająca na eliminowaniu (rugowaniu) z niego następnych niewiadomych tak, aby dostać znaczenie.
 • Definicja Rzeczywistej Liczby Moduł Co znaczy zobacz bezwzględna wartość czym jest.
 • Definicja Osobliwa Macierz Co znaczy liczbowa, której wskaźnik jest równy 0. Osobliwość takiej macierzy bazuje między innymi na tym, iż nie ma ona macierzy odwrotnej co to jest.
 • Definicja Prostokątna Macierz Co znaczy macierz o różnych ilościach wierszy i kolumn definicja.
 • Definicja Afinicznego Przekształcenia Macierz Co znaczy wyrażającego się wzorami yk = ak1x1 + ak2x2 +... + aknxn + bk dla k = 1,..., m jest macierzą [aki]k = 1,...,m; i = 1,...,n co znaczy.
 • Definicja Liniowego Przekształcenia Macierz Co znaczy zobacz macierz odwzorowania liniowego słownik.
 • Definicja Przestawiona Macierz Co znaczy zobacz macierz transponowana znaczenie.
 • Definicja Rozszerzona Macierz Co znaczy inna nazwa macierzy uzupełnionej. Zobacz macierze układu równań liniowych czym jest.
 • Definicja macierz równania krzywej II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania stożkowej co to jest.
 • Definicja macierz równania powierzchni II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki definicja.
 • Definicja Symetryczna Skośnie Macierz Co znaczy zobacz macierz antysymetryczna co znaczy.
 • Definicja Symetryczna Macierz Co znaczy macierz równa swej macierzy transponowanej, a więc macierz kwadratowa [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunki aij = aji dla i,j = 1,...,n słownik.
 • Definicja Trójkątna Macierz Co znaczy macierz kwadratowa, mająca po jednej stronie przekątni głównej same zera znaczenie.
 • Definicja Uzupełniona Macierz Co znaczy zobacz macierze układu równań liniowych czym jest.
 • Definicja Diagonalna Macierz Co znaczy przekątniowa) - kwadratowa macierz liczbowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = 0 dla i ≠ k, a więc mająca poza co to jest.
 • Definicja Duża Macierz Co znaczy zobacz spora macierz, macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej definicja.
 • Definicja Kwadratowej Formy Macierz Co znaczy przestrzenią liniową o skończonym wymiarze nad ciałem K, a forma kwadratowa f: V K jest ustalona wzorem f(u) = h(u,u), gdzie h jest co znaczy.
 • Definicja Grama Macierz Co znaczy un przestrzeni euklidesowej to jest macierz kwadratowa iloczynów skalarnych tych wektorów, a więc macierz postaci [ui · uj]i,j = 1,...,n słownik.
 • Definicja Jednowierszowa Macierz Co znaczy macierz o jednym wierszu i przynajmniej dwóch kolumnach znaczenie.
 • Definicja Mega Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jednostki miary, oznaczający mnożnik 106 = mln czym jest.
 • Definicja Rzeczna Metryka Co znaczy zobacz metryka mostowa co to jest.
 • Definicja Obrotu Miara Co znaczy zobacz kąt obrotu definicja.
 • Definicja Funkcji Globalne Minimum Co znaczy inna nazwa minimum absolutnego funkcji w zadanym zbiorze, odróżniająca je od minimum lokalnego co znaczy.
 • Definicja Silne Minimum Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne słownik.
 • Definicja Działania Moduł Co znaczy rzadziej stosowana nazwa elementu neutralnego działania znaczenie.

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega, Macierz Jednowierszowa, Macierz Grama, Macierz Formy Kwadratowej co to znaczy.

Słownik Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji co to jest.