Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, Wartość Wykupu, Wskaźnik Alokacji, Wrodzone.
wyłączenie odpowiedzialności co to jest

Co to znaczy w ubezpieczeniach na W

 • Co to jest Weksel Definicja prawem wekslowym, stanowiący bezwarunkowe wezwanie do zapłaty określonej osobie w określonym terminie i miejscu poprzez wystawcę albo osobę
 • Co to jest Wykup ubezpieczenia Definicja ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest określona w umowie (wartość
 • Co to jest Waloryzacja Definicja odmiennie indeksacja, coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/albo sumy ubezpieczenia o parametr inflacji
 • Co to jest Wiek Ubezpieczonego Definicja definiowany jest jako różnica między datą początku ubezpieczenia, a datą urodzenia
 • Co to jest Wykaz świadczeń zdrowotnych Definicja lista zawierający świadczenia zdrowotne objęte umową ubezpieczenia
 • Co to jest Wady wrodzone Definicja powstałe w trakcie rozwoju płodowego wady organów i układów, powodujące nieprawidłowości w ich budowie, umiejscowieniu albo funkcjonowaniu
 • Co to jest Weksel trasowany Definicja iż inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej. Innymi słowami, przy wekslu
 • Co to jest Weksel in blanco Definicja kompletnie (albo nie posiada nie wszystkich cech wymaganych poprzez prawo wekslowe dla ważności weksla) w momencie jego wystawienia
 • Co to jest Weksel własny Definicja przy tym rodzaju weksla jego wystawca zobowiązuje się do tego, iż sam zapłaci ustaloną sumę wekslową w podanym miejscu i czasie
 • Co to jest Wrodzone choroby metaboliczne Definicja zaburzenia metaboliczne uwarunkowane genetycznie, opierające na nieprawidłowym przebiegu reakcji chemicznych zachodzących w ustroju
 • Co to jest Wskaźnik alokacji Definicja ustala część składki inwestowanej w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym zakładu ubezpieczeń
 • Co to jest Wartość wykupu Definicja środków finansowych, która jest określona w umowie zwaracana ubezpieczającemu w razie rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia
 • Co to jest Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Definicja zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i przez wzgląd na tym nie wypłaca odszkodowania

Słownik definicji ubezpieczeniowych, tłumaczenie | co to jest

Jak wybrać dobre ubezpieczenie. Definicje z ubezpieczeń. Słownik pojęć z zakresu ubezpieczeń.

Definicja Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, Wartość Wykupu, Wskaźnik Alokacji, Wrodzone Choroby Metaboliczne, Weksel Własny, Weksel In Blanco, Weksel co to znaczy.

Słownik Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, Wartość co to jest.