Częściowe Trwałe Inwalidztwo, Czas Trwania Umowy, Choroba Obłożna, Choroba Psychiczna, Cesja, Cena.
częściowe trwałe inwalidztwo co to jest

Co to znaczy w ubezpieczeniach na C

 • Co to jest Cesjonariusz Definicja osoba, na rzecz, której ubezpieczony (Cedent) przenosi prawa do świadczeń
 • Co to jest Choroba Definicja anormalny, wedle ogólnie uznanej wiedzy medycznej, stan fizyczny albo psychiczny organizmu
 • Co to jest Cedent Definicja Cedent – osoba dokonująca cesji (zrzekająca się praw do polisy) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza
 • Co to jest Całkowite trwałe inwalidztwo Definicja wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała w konsekwencji wypadku albo dolegliwości poprzez moment określony w OWU
 • Co to jest Cena nabycia jednostki uczestnictwa Definicja stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są dopisywane do indywidualnego rachunku
 • Co to jest Cena odkupienia jednostki uczestnictwa Definicja stawka, wg której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są odpisywane od indywidualnego rachunku
 • Co to jest Cesja Definicja umowa oznaczająca przeniesienie poprzez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez niego osobę albo instytucję (cesjonariusza
 • Co to jest Choroba psychiczna Definicja Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 –
 • Co to jest Choroba obłożna Definicja godziny, uniemożliwiający Ubezpieczonemu przybycie do placówki medycznej i uprawniający go do wezwania wizyty domowej
 • Co to jest Czas trwania umowy Definicja wtedy normalnie oznaczony jest w miesiącach lub latach, a kończący wspólnie z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia
 • Co to jest Częściowe trwałe inwalidztwo Definicja wypadku albo dolegliwości organów wymienionych w odpowiednich OWU albo całkowita strata funkcji w takich organach

Słownik definicji ubezpieczeniowych, tłumaczenie | co to jest

Jak wybrać dobre ubezpieczenie. Definicje z ubezpieczeń. Słownik pojęć z zakresu ubezpieczeń.

Definicja Częściowe Trwałe Inwalidztwo, Czas Trwania Umowy, Choroba Obłożna, Choroba Psychiczna, Cesja, Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa, Cena Nabycia Jednostki co to znaczy.

Słownik Częściowe Trwałe Inwalidztwo, Czas Trwania Umowy, Choroba co to jest.