Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Kartezjusz Definicja René Descartes) - franc. matematyk i filozof (1596 - 1650). z łaciny forma imienia i nazwiska: Renatus Cartesius.
 • Co znaczy Fibonacciego Liczby Definicja ciąg (cn) liczb naturalnych, określony następująco: c1 = c2 = 1 i cn = cn - 2 + cn - 1 dla n > 2.
 • Co znaczy Trylion Definicja zapisywana jako 1 z 18 zerami, a więc 1018. Nazwa pochodzi stąd, iż to jest trzecia potęga miliona. Zobacz mechanizmy liczbowe.
 • Co znaczy Figur Afiniczna Klasyfikacja Definicja niezmienniczej względem ekipy przekształceń afinicznych rodziny figur w przestrzeni euklidesowej na klasy figur wzajemnie afinicznie.
 • Matematyka PODZBIÓR WŁAŚCIWY: Definicja zobacz część zbioru.
 • Matematyka PRZESUNIĘCIE WYKRESU FUNKCJI: Definicja R ⊇ D R wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(x - a) dla takich x, iż x - a ∈ D, jest przesunięciem wykresu funkcji f o wekor o.
 • Matematyka DELIJSKI PROBLEM: Definicja sześcianu) - bazuje na skonstruowaniu odcinka b, będącego krawędzią sześcianu o objętości podwójnie większej od objętości danego sześcianu.
 • Matematyka CONSTANS: Definicja coś stałego . W matematyce skrót const jest stosowany do oznaczania funkcji stałych, na przykład const 1 znaczy funkcję stałą o wartości 1.
 • Matematyka RÓWNANIA PARAMETRYCZNE OKRĘGU: Definicja układzie współrzędnych na płaszczyźnie każdy okrąg można przedstawić równaniami parametrycznymi postaci: x = x0 + rcost, y = y0 + rsint, t.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Adult Pojęcie adult dojrzały osobnik zdolny do rozrodu, na przykład imago u owadów.
 • Co znaczy Migracja Pojęcie przemieszczanie się roślin z jednego terenu na inny pod wpływem warunków klimatycznych albo glebowych;2) okresowa albo stała zmiana.
 • Co znaczy Bioindykatory Pojęcie organizmy roślinne i zwierzęce cechujące się zróżnicowaną wrażliwością i charakterystyczną reakcją na działanie czynników środowiska. Są.
 • Co znaczy Ekstrakt Pojęcie ekstrakt, wyciąg roztwór otrzymany w procesie ekstrakcji.
 • W szkole DEKARBONATYZACJA: Pojęcie dekarbonatyzacja mechanizm rozpuszczania i wymywania węglanów ze skał i gleby.
 • W szkole BAJKAŁ: Pojęcie najgłębsze na Ziemi jezioro tektoniczne, położone w regionie Rosji w Syberii Wschodniej. Leży na wysokości 456 m n.p.m., a dno jeziora.
 • W szkole ŚCIŚLIWOŚĆ GLEBY: Pojęcie ściśliwość gleby umiejętność gleby do zmniejszania objętości pod wpływem nacisku.
 • W szkole SANITARYZACJA: Pojęcie postępowanie opierające na mechanicznym usuwaniu drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki zabiegów higieniczno-sanitarnych, saprobowości.
 • W szkole KRZYŻOWANIE: Pojęcie krzyżowanie, hybrydyzacja kojarzenie płciowe dwóch organizmów różniących się genetycznie tylko kilkoma genami, na przykład ras, odmian.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Phnom Penh Tłumaczenie Phnom Penh ndm; przym.: phnom/peń/ski.
 • Pisownia Wielostronicowy Tłumaczenie wielo/stronicowy.
 • Pisownia Sztokholmka Tłumaczenie sztok/holm/ka tej -m/ce, tę -m/kę, ze -m/ką; tych -mek, tym -m/kom.
 • Pisownia Pandeterminizm Tłumaczenie pan/determinizm -zmu, -zmie.
 • Jak się pisze ELEKTROLITOWY: Tłumaczenie elektrolitowy.
 • Jak się pisze OBWIESZAĆ: Tłumaczenie ob/wieszać -am, -ają.
 • Jak się pisze NIEMIŁOSIERNIE: Tłumaczenie niemiłosier/nie.
 • Jak się pisze ALTSAKSOFONISTA: Tłumaczenie altsaksofonista -iście, -istę, z -istą; -iści, -istów, tym -istom.
 • Jak się pisze REA: Tłumaczenie Rea (bogini w mitologii greckiej) tej Rei, tę Reę, z Reą.