Portal wiedzy: co to jest? Co to znaczy w słowniku? Spis definicji i pojęć. Wyjaśnienie fizyka i.
tłumaczenie co oznacza co to jest

Definicje matematyczne, słownik matematyki

Pojęcia ze szkolnej matematyki. Wzory i obliczenia matematyczne.

 • Co znaczy Trójkątów Przystawania Cechy Definicja twierdzenia: dwa trójkąty są przystające, gdy istnieje takie wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie wierzchołkom jednego z nich.
 • Co znaczy Oznaczony Równań Układ Definicja układ równań liniowych mający precyzyjnie jedno rozwiązanie.
 • Co znaczy Średnich Według Zbieżność Definicja nazywa się zbieżnym wg średnich do liczby a, gdy jest zbieżny do tej liczby ciąg (σ n) średnich arytmetycznych określony następująco.
 • Co znaczy Orientowalność Definicja zobacz orientacja powierzchni.
 • PRÓBA REPREZENTATYWNA: Definicja podzbiór badanej populacji, aby impulsy mające wpływ na badaną cechę populacji występowały w nim w tych samych proporcjach, jak w całej.
 • ANALIZA FUNKCJONALNA: Definicja badająca głębokie związki pomiędzy odwzorowaniami (funkcjami) przez badanie tak zwany przestrzeni funkcyjnych, a więc struktur.
 • DIAMETR: Definicja dawna nazwa średnicy.
 • FUNKCJA REGRESJI: Definicja zobacz regresja (w znaczeniu statystycznym.

Co to znaczy z fizyki

Definicje z fizyki. Wzory i obliczenia z fizyki. Przedmiot fizyka ciężki do zaliczenia. Co to jest w fizyce:

 • Co znaczy Biotyczny Potencjał Pojęcie umiejętność gatunków do powiększenia populacji w optymalnych uwarunkowaniach środowiskowych, wyrażana liczbowo jako różnica rozrodczości i.
 • Co znaczy Hałasem Przed Ochrona Pojęcie hałasem zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska zwłaszcza poprzez zmniejszanie poziomu hałasu przynajmniej do.
 • Co znaczy Alternatywna Technologia Pojęcie technologia alternatywna technologia oszczędna i niewyrządzająca szkody środowisku i jej mieszkańcom.
 • Co znaczy Ambrozja Pojęcie współżycia zwierzęcia i rośliny, na przykład grzybów i larw owadów pasożytujących w tkankach roślin wyższych albo grzybów niższych z.
 • BETON: Pojęcie pozyskiwane poprzez zmieszanie kruszywa, tak zwany wypełniacza, ze spoiwem, które w rezultacie reakcji fizykochemicznych tworzy.
 • RESUBLIMACJA: Pojęcie bezpośrednie przejście substancji ze stanu skupienia gazowego w stały, na przykład przejście pary wodnej w lód. Towarzyszy jej wydzielenie.
 • DYFUZJA W ATMOSFERZE: Pojęcie atmosferze mieszanie się uwalnianych gazowych produktów przemiany materii do atmosfery (CO2, N2, CH4) i równoważenie zawartości gazów.
 • SPÓJNOŚCI: Pojęcie spójności, siła kohezyjna siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała.

Jak się pisze, pisownia poprawna

Jak to się mówi, jak to się piszę. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego. Poprawna pisownia, zasady polskiej pisowni.

 • Pisownia Boston Tłumaczenie boston (taniec) -na, -nie.
 • Pisownia Prezbiterium Tłumaczenie prezbiterium ndm w lp; te -ria, tych -riów, tym -riom.
 • Pisownia Elektryczność Tłumaczenie elektrycz/ność -ści.
 • Pisownia Przycichnąć Tłumaczenie przycich/nąć -ch/nę, -ch/niesz, -ch/ną; -ch/nął a. -chł, -ch/nęła, -ch/li; -ch/nąw/szy a. -chł/szy.
 • ĆWIERTNIA: Tłumaczenie ćwiert/nia -ni, -nię, z -nią; tych -ni, tym -niom.
 • GOSPODARCZY: Tłumaczenie gospodar/czy.
 • PROLONGATA: Tłumaczenie prolongata tej -acie, tę -atę, z -atą; tym -atom.
 • ZWISNĄĆ: Tłumaczenie zwis/nąć zwis/nę, zwiś/niesz, zwis/ną; zwiś/nij/cie; zwis/nął a. zwisł, zwis/ła, zwis/nęlia. zwiś/li; zwis/nąw/szy a. zwisł/szy.