Czym jest Miary Jednostka? Słownik dla danej miary to jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla.
jednostka miary co to jest

Czy przydatne?

Miary Jednostka co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA MIARY: dla danej miary to jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego długość przyjęto jako równą 1, jednostką pola jest kwadrat, którego bok ma długość równą 1, jednostką objętości jest sześcian, którego krawędź ma długość równą 1, jednostką miary łukowej kąta jest kąt, dla którego łuk okręgu, zakreślonego z jego wierzchołka, zawarty w obszarze tego kąta, ma długość równą promieniowi okręgu, jednostką miary stopniowej kąta jest kąt otrzymany poprzez podzielenie kąta prostego na 90 równych części. Regularnie określenie jednostki miary służy do określenia jednej spośród proporcjonalnych miar. Dotyczy to na przykład długości, dla której każdy niezerowy odcinek może być jednostką miary, a określenie odcinka nazwanego metrem służy jednoznacznemu określeniu miary długości.

Definicja Jednorodność Topologiczna:
Co to jest jednorodność przestrzeni topologicznej X, polegająca na istnieniu dla każdych dwóch punktów x,y ∈ X takiego homeomorfizmu h przestrzeni X na siebie, iż h(x) = y jednostka miary.
Definicja Jakobian:
Co to jest dla różniczkowalnego przekształcenia f: Rn ⊇ D Rn, gdzie R znaczy zestaw wszystkich liczb rzeczywistych, jest funkcją rzeczywistą Jf, ustaloną w D wzorem Jf(x) = det[∂ifj(x)]i,j = 1,..., n, gdzie jednostka miary.
Definicja Jednostki Pola:
Co to jest są pochodnymi jednostek długości; fundamentalną jest metr kwadratowy (1 m2), a inną, regularnie stosowaną, jest hektar (1 ha = 10 000 m2). Pozostałe jednostki pola nie są legalne jednostka miary.
Definicja Jednolistność:
Co to jest C mówi się, iż jest jednolistnie położona względem prostej L położonej w jej płaszczyźnie, jeżeli każda prosta leżąca w tej płaszczyźnie i prostopadła do prostej L ma z krzywą C najwyżej jeden pkt jednostka miary.

Czym jest Miary Jednostka znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: