Definicja Długu Do Przystąpienie. Czym jest istniejącego już zobowiązania dłużnika głównego.
przystąpienie długu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Długu Do Przystąpienie

Co to jest PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU: charakteryzuje się tym, iż do istniejącego już zobowiązania dłużnika głównego przystępuje osoba trzecie, która od tego czasu staje się takim samym dłużnikiem jak ten pierwotny. Dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony z długu, lecz odpowiada solidarnie z nowym dłużnikiem. Nowy dłużnik nie odpowiada za cudzy dług (jak poręczyciel) ale tak jak za własny.

Definicja Przewłaszczenie na zabezpieczenie:
Co to jest zabezpieczenia wykonania ustalonych zobowiązań pieniężnych. To jest umowa, gdzie właściciel (dłużnik, zbywca) jakiejś rzeczy ruchomej przenosi prawo do tej rzeczy na swojego wierzyciela. Równocześnie PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU.
Definicja Poręczenie cywilne:
Co to jest gdzie poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania w ustalonym czasie. Umowa poręczenia powinna być zawarta pisemnie pod rygorem PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU.
Definicja Pobyt w szpitalu:
Co to jest dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie przynajmniej 24 godziny, którego celem jest leczenie Ubezpieczonego, albo który PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU.
Definicja Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń:
Co to jest ubezpieczonego ochroną od dnia następującego po zawarciu umowy, bądź innego - wskazanego w polisie, lecz nie przedtem niż od momentu wpłacenia pierwszej składki. Towarzystwa określają ten okres w PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU.

Czym jest Przystąpienie do długu znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: