Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Czym jest Komisja Nadzoru.
komja nadzoru ubezpieczeń co to jest

Czy przydatne?

Definicja Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)

Co to jest KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (KNUIFE): od dnia 19 września 2006r. – Komisja Nadzoru Finansowego - jest organem państwowego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego. Nadzorem Komisji jest objęta działalność:1) ubezpieczeniowa, o której mowa w regulaminach o działalności ubezpieczeniowej2) w dziedzinie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w regulaminach o pośrednictwie ubezpieczeniowym3) w dziedzinie funduszy emerytalnych, o której mowa w regulaminach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych4) w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w regulaminach o pracowniczych programach emerytalnych.Nadzorowi podlegają podmioty kierujące działalność w wyżej wymienionych obszarach, zwłaszcza zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze i towarzystwa emerytalne.Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych albo uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Definicja Koszty Akwizycji:
Co to jest bezpośrednie wydatki towarzystwa ubezpieczeniowego powiązane z procesem pozyskania i zawarcia umowy ubezpieczenia (prowizje, wydatki badań lekarskich i ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka komisja nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (knuife).
Definicja Konwersja:
Co to jest operacja, w trakcie której dokonuje się przeniesienia środków między funduszami zarządzanymi poprzez to samo towarzystwo komisja nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (knuife).
Definicja Karencja:
Co to jest Określony w umowie ubezpieczeniowej moment, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu komisja nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (knuife).
Definicja Kwota Bezsporna Odszkodowania:
Co to jest poszkodowanemu od ubezpieczyciela w nawiązniu ze zgłoszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem o wysokość odszkodowania. By została wypłacona, musi zaistnieć wymóg jej wypłaty, a ten komisja nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (knuife).

Czym jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: