perygeum, podstawy trapezu, podstawy matematyki, powierzchnia prostokreślna, powierzchnia poliedralna, powierzchnia orientowalna, powierzchnia obrotowa
znaczenie, definicja, tłumaczenie, co znaczy, co oznacza, co to jest, słownik, wyjaśnienie

Definicje z z matematyki na P

 • Definicja Przestępna powierzchnia której nie można przedstawić równaniem algebraicznym, czyli równaniem postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem trzech zmiennych. Powierzchnią przestępną jest np
 • Definicja Rozwijalna powierzchnia izometryczna (→ powierzchnie izometryczne) z płaszczyzną, a bardziej obrazowo - taka powierzchnia, którą (po ewentualnym rozcięciu jej) można rozwinąć tak, by przylegała do
 • Definicja Stożkowa powierzchnia będąca sumą wszystkich prostych przechodzących przez ustalony punkt A, nazywany wierzchołkiem powierzchni S, i dowolny punkt krzywej K, leżącej na płaszczyźnie nie przechodzącej
 • Definicja Walcowa powierzchnia będąca sumą wszystkich prostych wzajemnie równoległych (o danym kierunku) i przechodzących przez punkty pewnej krzywej K, położonej na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku tych
 • Definicja Wielościenna powierzchnia powierzchnia poliedralna) - w węższym znaczeniu brzeg wielościanu, a w szerszym - powierzchnia będąca sumą skończonej ilości wielokątów, zwanych ścianami tej powierzchni
 • Definicja Wypukła powierzchnia powierzchnia S, przez której każdy punkt przechodzi taka płaszczyzna, że cała powierzchnia S zawiera się w jednej z półprzestrzeni, na które dzieli przestrzeń ta płaszczyzna
 • Definicja Populacja statystyce na oznaczenie zbioru wszystkich elementów podlegających ustalonemu badaniu statystycznemu. W statystyce jednak, w przeciwieństwie do teorii mnogości, elementy te nie są
 • Definicja Porządek relacja ≺ w zbiorze X o następujących własnościach: 1) x,y ∈ X, x ≺ y ⇒ ~(y ≺ x), gdzie ~ oznacza przeczenie, - antysymetria, 2) x,y,z ∈ X, x ≺ y, y ≺ z ⇒ x ≺ z - przechodniość, 3
 • Definicja Ciągły porządek z ≺*) nazywa się ciągłym w zbiorze X, gdy żaden → przekrój Dedekinda tego zbioru nie ma luki ani skoku lub gdy dla każdego niepustego i ograniczonego podzbioru A zbioru X istnieją
 • Definicja Gęsty porządek zob. gęste uporządkowanie
 • Definicja Liniowy porządek inna nazwa → porządku
 • Definicja Silny porządek zob. porządek
 • Definicja Kwadratowej formy kanoniczna postać dla formy kwadratowej o n zmiennych x1,...,xn i współczynnikach z ciała K jest to postać c1x12 + c2x22 + ... + cnxn2, gdzie ci ∈ K dla i = 1,...,n
 • Definicja Jordana kanoniczna postać liniowego u przestrzeni liniowej V w siebie jest to zapis tego odwzorowania względem bazy przestrzeni V, będącej sumą baz podprzestrzeni przestrzeni V niezmienniczych względem
 • Definicja Stopnia iii równania kanoniczna postać postać x3 + ax + b = 0, do której można sprowadzić każde równanie algebraiczne trzeciego stopnia. Zob. kanoniczna postać równania III stopnia
 • Definicja Kwadratowego trójmianu kanoniczna postać kwadratowego ax2 + bx + c jest to postać gdzie Δ = b2 - 4ac. W postaci tej występują współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem danego trójmianu kwadratowego oraz
 • Definicja Zespolonej liczby trygonometryczna postać liczby zespolonej z = a + bi w postaci z = |z|(cosα + isinα), gdzie jest modułem liczby zespolonej z, a α - jej argumentem określonym równościami . Tej postaci używa się bardzo
 • Definicja Zespolonej liczby wykładnicza postać wykładnicza (z → ez) zmiennej zespolonej z jest określona jako suma szeregu potęgowego wzorem dla α ∈ R, otrzymuje się następujący wzór Eulera ei α = cos α + isin α dla α ∈ R
 • Definicja Peryhel skrócona i trochę spolszczona nazwa → peryhelium
 • Definicja Potęga rzeczywistej lub zespolonej a o wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest iloczynem n czynników, z których każdy jest równy a. Potęgę liczby a, zwanej podstawą potęgi, o
 • Definicja Kartezjańska potęga wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest → potęgą tego zbioru dla iloczynu kartezjańskiego jako mnożenia, czyli zbiorem wszystkich n-wyrazowych ciągów (a1,...,an) elementów
 • Definicja Okręgu względem punktu potęga punktu P, położonego na płaszczyźnie tego okręgu, jest to liczba p(C,P), równa iloczynowi skalarnemu wektorów , gdzie A i B są punktami przecięcia się prostej przechodzącej przez
 • Definicja Powierzchnia przestrzeni euklidesowej Π , że dla każdego punktu P ∈ S istnieje podzbiór SP zbioru S, będący wspólną częścią tego zbioru i wnętrza pewnej kuli o środku P, homeomorficzny z
 • Definicja Wykresem "pod pole R jest różnicą pól figury F1, będącej zbiorem wszystkich punktów P(x,y) spełniających warunki: x ∈ Δ , 0 ≤ y ≤ f(x) oraz figury F2, będącej zbiorem wszystkich punktów P
 • Definicja Powierzchni pole dwuwymiarową miarę Lebesgue´a na powierzchni S określa się jako miarę indukowaną z przestrzeni R2 przez parametryzację powierzchni S. Miara ta nie zależy od wyboru parametryzacji
 • Definicja Równoległoboku pole wynosi ah, gdzie a jest długością któregokolwiek boku równoległoboku, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku
 • Definicja Tensorowe pole funkcja przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni tensory określonego rodzaju. Zob. pole 2
 • Definicja Torusa pole wynosi 4 π2ab, gdzie a oznacza odległość środka okręgu obracanego od osi obrotu, a b - długość promienia okręgu, który przez obrót wokół osi tworzy torus
 • Definicja Trapezu pole wynosi , gdzie aib są długościami boków równoległych trapezu, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tych boków
 • Definicja Trójkąta pole wynosi , gdzie a jest długością któregokolwiek boku trójkąta, a h - długością jego wysokości prostopadłej do tego boku
 • Definicja Wektorowe pole przyporządkowująca punktom jakiejś przestrzeni wektory, np. polem wektorowym jest pole grawitacyjne jakiejś masy (np. Ziemi), czyli funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi
 • Definicja Foremnego wielokąta pole o boku a i o n wierzchołkach wynosi
 • Definicja Kołowego wycinka pole o mierze łukowej kąta rozwarcia α i promieniu koła r wynosi 1/2 αr2
 • Definicja Zachowawcze pole → pole wektorowe
 • Definicja Poligon z gr. „wielokąt”
 • Definicja Poliwektor zob. iloczyn zewnętrzny
 • Definicja Matematyczne towarzystwo polskie zrzeszające i reprezentujące matematyków polskich, założone w 1919 r. w Krakowie, a od 1936 r. mające siedzibę w Warszawie. PTM działa na rzecz rozwoju matematyki w Polsce
 • Definicja Zbiorów połączenie zbiorów. Połączeniem zbiorów A i B nazywa się zbiór A∪B, którego elementami są wszystkie elementy zbioru A oraz wszystkie elementy zbioru B i żadne inne. Analogicznie określa się
 • Definicja Połowa jedna z dwóch równych części jakiejś całości
 • Definicja Kąta połowienie podział kąta na dwa kąty przystające za pomocą jego → dwusiecznej
 • Definicja Odcinka połowienie dwa odcinki przystające, polegający na znalezieniu środka danego odcinka. Przeważnie środek odcinka otrzymuje się jako punkt przecięcia się tego odcinka z jego → symetralną
 • Definicja Obrotowej powierzchni południk linia przecięcia się danej → powierzchni obrotowej z płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu tej powierzchni
 • Definicja Podstawy płaszczyzna dla bryły mającej podstawę (graniastosłup, stożek itp.) jest to płaszczyzna, w której leży podstawa tej bryły
 • Definicja Peryhelium punkt orbity wokółsłonecznej (np. orbity Ziemi) położony najbliżej Słońca
 • Definicja Sfery południk jedną z prostych przechodzących przez środek sfery jako oś jej obrotu, to koła wielkie, będące przekrojami sfery płaszczyznami przechodzącymi przez tę prostą, nazywają się
 • Definicja Pomiar służących ustaleniu stosunku mierzonej wielkości do ustalonej wielkości tego samego rodzaju, przyjętej jako jej jednostka. Ilość, rodzaj, kolejność i sposób wykonania czynności
 • Definicja Długości pomiar algorytmie mierzenia długości, ale w praktyce często trzeba ustalać długości odcinków lub łuków niedostępnych do bezpośredniego pomiaru. Wtedy stosuje się → obliczanie długości
 • Definicja Kąta pomiar jest dokonywany za pomocą → kątomierza z wykorzystaniem addytywności → miary kąta
 • Definicja Objętości pomiar zob. obliczanie objętości
 • Definicja Pola pomiar zob. obliczanie pola
 • Definicja Interpolacyjna poprawka xi) między wartością φ (x) → funkcji interpolacyjnej φ w punkcie interpolacji x ∈ (xi,xi + 1) a wartością f(xi) funkcji interpolowanej f w bezpośrednio poprzedzającym punkt x
 • Definicja Definicji poprawność spełnieniu wymogów stawianych → definicji, np. określenie sumy u + v wektorów swobodnych u i v jako klasy wektorów zaczepionych, równoważnych wektorowi zaczepionemu są wektorami
 • Definicja Logiczny podział podziałem zbioru, przy czym sformułowane tam warunki 2) i 3) wypowiada się zwykle słowami wymagając, by podział był rozłączny i wyczerpujący. Słowne sformułowanie warunków
 • Definicja Odcinka podział jego → podziału jako zbioru punktów oraz podziału wzorowanego na podziale przedziału rozważa się podział na zadaną ilość równych części oraz → podział w danym stosunku. Podziału
 • Definicja Stosunku danym w podział wielkości q na takie części q1,...,qn, że q1 + ... + qn = q oraz qi: qj = ki: kj dla i,j = 1,...,n, gdzie k1,...,kn są danymi liczbami. Jeżeli są to liczby naturalne, to ogólną
 • Definicja Złoty podział harmoniczny) - podział odcinka [AB] takim jego punktem wewnętrznym C, że |AC|:: |CB| = |CB|: |AB|, gdzie symbole postaci |AB| oznaczają długości odcinków o wskazanych końcach
 • Definicja Podziałka przeważnie prosta, okrąg lub półokrąg z zaznaczonymi na niej punktami: zerowym i jednostkowym dla jakiejś wielkości oraz punktami oznaczającymi wielokrotności jednostki, a
 • Definicja Całkowitych liczb podzielność jest podzielna przez liczbę całkowitą q (lub q dzieli p), gdy istnieje taka liczba całkowita k, że p = kq. Fakt ten zapisuje się symbolem q| p, odczytywanym jako q dzieli p
 • Definicja Wielomianów podzielność podzielny przez wielomian v(x), gdy istnieje taki wielomian u(x), że w(x) = u(x)v(x). Fakt ten zapisuje się symbolem v | w, odczytywanym jako „v dzieli w” lub „v jest dzielnikiem
 • Definicja Pierwotne pojęcie wszystkie pojęcia danej teorii matematycznej mogą być określone definicjami, bo definicja wymaga użycia pojęć wcześniej określonych, więc kilka początkowych pojęć każdej → teorii
 • Definicja Sferyczne pokrewieństwo zob. geometria Möbiusa
 • Definicja Euklidesa pewnik zob. aksjomat Euklidesa
 • Definicja Łobaczewskiego pewnik zob. aksjomat Łobaczewskiego
 • Definicja Wyboru pewnik zob. aksjomat wyboru
 • Definicja Pokrycie przestrzeni X zbiorami ustalonej rodziny ∑podzbiorów tej przestrzeni jest taką podrodziną Π rodziny ∑, że zbiór A zawiera się w sumie wszystkich zbiorów podrodziny Π . Często
 • Definicja Pole lub Lebesgue´a) w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej, a także wartości tej miary; 2. inna nazwa funkcji, używana głównie wtedy, gdy jej wartościami są wektory, tensory, inne
 • Definicja Kulistej czaszy pole zob. czasza
 • Definicja Deltoidu pole zob. deltoid
 • Definicja Sferycznego dwukąta pole zob. dwukąt sferyczny
 • Definicja Elipsy pole ściślej: pole figury złożonej z elipsy i jej wnętrza wynosi ab π , gdzie a i b są długościami półosi → elipsy
 • Definicja Figury pole zob. miara Jordana
 • Definicja Zewnętrznych form pole zob. pole 2
 • Definicja Koła pole wynosi r2 π , gdzie r oznacza długość promienia tego koła
 • Definicja Kwadratu pole wynosi a2, gdzie a oznacza długość boku tego kwadratu
 • Definicja Geometrycznych obiektów pole zob. pole 2
 • Definicja Koła odcinka pole promieniem koła, s - długością tego łuku jego okręgu, który zawiera się w → odcinku kołowym, h - wysokością (strzałką) tego odcinka, a α - miarą łukową kąta między promieniami
 • Definicja Sferycznego pasa pole zob. pas sferyczny
 • Definicja Stożka pobocznicy pole czyli powierzchni bocznej stożka wynosi πrl , gdzie r jest długością promienia podstawy stożka, a l - długością jego tworzącej
 • Definicja Ściętego stożka pobocznicy pole czyli powierzchni bocznej tego stożka wynosi π(r1 + r2)l, gdzie l jest długością tworzącej stożka ściętego, a r1 i r2 są długościami promieni jego podstaw
 • Definicja Podpodział podzbiorów zbioru A nazywa się podpodziałem podziału {Aκ }κ ∈ K tego zbioru, gdy jest → podziałem zbioru A i każdy ze zbiorów Aκ dla κ ∈ K jest sumą zbiorów Bλ , należących do
 • Definicja Niezmiennicza podprzestrzeń liniowej lub afinicznej Π względem odwzorowania f (rodziny F odwzorowań) jest taką podprzestrzenią Π0 przestrzeni Π , że f(P) ∈ Π0 dla P ∈ Π0 (oraz f ∈ F). Na przykład
 • Definicja Afinicznej przestrzeni podprzestrzeń zbioru E punktów → przestrzeni afinicznej, że zbiór V* wektorów swobodnych φ (A,B) dla A,B ∈ E* jest → podprzestrzenią przestrzeni liniowej V wektorów swobodnych φ (P,Q) dla P,Q ∈
 • Definicja Topologicznej przestrzeni podprzestrzeń przestrzenią topologiczną z topologią TX, to dla każdego niepustego podzbioru Y przestrzeni X rodzina TY wszystkich jego podzbiorów postaci U∩Y, gdzie U ∈ TX, jest topologią w
 • Definicja Wektorach na rozpięta podprzestrzeń podzbioru U zbioru wektorów przestrzeni liniowej V zbiór LinU wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru U jest → podprzestrzenią przestrzeni liniowej V, rozpiętą na
 • Definicja Ostrosłupa podstawa zob. ostrosłup
 • Definicja Potęgi podstawa zob. potęga
 • Definicja Liczbowego systemu pozycyjnego podstawa zob. dwójkowy system liczbowy, system pozycyjny
 • Definicja Stożka podstawa zob. stożek
 • Definicja Trójkąta podstawa jeden z boków trójkąta, umownie nazwany podstawą
 • Definicja Walca podstawa zob. walec
 • Definicja Eulera podstawienia dwiema zmiennymi x i t, umożliwiające sprowadzenie całek nieoznaczonych postaci gdzie q jest rzeczywistą funkcją wymierną dwóch zmiennych rzeczywistych, do całki z funkcji
 • Definicja Algebry twierdzenie podstawowe zasadniczym twierdzeniem algebry orzeka, że każde równanie postaci anxn + an - 1xn - 1 + ... + a1x + a0 = 0, gdzie a0,...,an są liczbami zespolonymi i an ≠ 0 ma n pierwiastków
 • Definicja Funkcji okres podstawowy zob. funkcja okresowa
 • Definicja Sześcianu podwojenie pochodzące ze starożytności, nazywane też problemem delijskim, polegające na skonstruowaniu odcinka będącego krawędzią sześcianu o objętości dwukrotnie większej od objętości
 • Definicja Podwyznacznik wyznacznika detA jest wyznacznikiem → podmacierzy kwadratowej macierzy A
 • Definicja Podzbiór zbiór B, spełniający warunek x ∈ B ⇒ x ∈ A, czyli taki zbiór B, którego każdy element należy do zbioru A(→ część zbioru). Przyjmuje się przy tym, że zbiór pusty jest podzbiorem
 • Definicja Gęsty podzbiór topologicznej X jest takim podzbiorem Y tej przestrzeni, że dla każdego punktu x ∈ X i dla każdego otoczenia Ux tego punktu istnieje punkt y podzbioru Y, należący do otoczenia Ux
 • Definicja Właściwy podzbiór zob. część zbioru
 • Definicja Podział zbioru X - taka rodzina {Xα }α ∈ A podzbiorów zbioru X, że: 1) Xα ≠ ∅ dla α ∈ A, 2) Xα ∩Xβ = ∅ dla α ≠ β i α, β ∈ A, 3) . Terminu podział używa się też w nieco innym sensie w
 • Definicja Harmoniczny podział zob. podział złoty
 • Definicja Kąta podział metody konstrukcji dla danego kąta takich półprostych wychodzących z jego wierzchołka, które zawierają się w tym kącie i dzielą go na zadaną ilość równych części. W
 • Definicja Odwzorowania pochodna ⊇ D → Y, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi i unormowanymi, zamiast pojęcia pochodnej określa się przede wszystkim pojęcie → różniczki, nazywając je niekiedy także pochodną
 • Definicja Mieszane cząstkowe pochodne → pochodne cząstkowe wyższych rzędów
 • Definicja Rzędów wyższych cząstkowe pochodne pochodnej cząstkowej odwzorowania f nazywa się pochodną cząstkową drugiego rzędu lub drugą pochodną cząstkową tego odwzorowania. Jeśli przy tym za drugim razem pochodna jest
 • Definicja Rzędów wyższych pochodne 1 funkcji f nazywa się → pochodną pochodnej rzędu r - 1 tej funkcji, przy czym przez pochodną rzędu 0 funkcji f rozumie się funkcję f. Pochodną rzędu r funkcji f oznacza się
 • Definicja Pochyła prosta różna od danej prostej lub nie leżąca na danej płaszczyźnie i przecinająca ją pod kątem różnym od prostego
 • Definicja Skierowanego łuku początek jeżeli → łuk skierowany ma końce, to ten jego koniec, który poprzedza wszystkie pozostałe punkty łuku w ustalonym jego zwrocie, nazywa się jego początkiem
 • Definicja Osi początek → oś liczbowa
 • Definicja Półprostej początek → półprosta
 • Definicja Współrzędnych układu początek wspólny początek wszystkich osi kartezjańskiego układu współrzędnych
 • Definicja Wektora początek pojęcie odnoszące się tylko do wektorów zaczepionych; jest to pierwszy punkt pary punktów stanowiących wektor zaczepiony, nazywany też punktem zaczepienia tego wektora
 • Definicja Normy podaddytywność zob. norma
 • Definicja Podalgebra podzbiór zbioru elementów algebry A, który sam jest algebrą względem działań określających algebrę A
 • Definicja Liniowy podatek podatek o stałej stopie procentowej, określającej, jaki procent kwoty podlegającej opodatkowaniu stanowi kwota podatku
 • Definicja Progresywny podatek procentowej rosnącej skokowo wraz ze wzrostem kwoty podlegającej opodatkowaniu. Dla tego typu podatku ustala się tzw. progi podatkowe, czyli kwoty, przy których stopa procentowa
 • Definicja Podciało podzbiór zbioru elementów ciała K, który sam jest ciałem względem działań określających ciało K
 • Definicja Podciąg zwany też ciągiem wybranym z tego ciągu, jest złożeniem ciągu (an) jako odwzorowania zewnętrznego z silnie rosnącym ciągiem (nk) liczb naturalnych - jako odwzorowaniem wewnętrznym
 • Definicja Podera dawna, pochodząca z języka franc., nazwa → spodkowej; antypodera oznacza → antyspodkową
 • Definicja Podgeometria przekształceń G jest w tej samej przestrzeni geometrią grupy przekształceń, będącej podgrupą grupy G, np. geometria grupy podobieństw, będąca geoemetrią euklidesową, jest
 • Definicja Podgraf → grafu (P,Q) jest grafem, którego zbiór wierzchołków P* ⊆ P i zbiór krawędzi Q* zawiera się w zbiorze krawędzi Q grafu (P,Q
 • Definicja Podgrupa podzbiór zbioru elementów grupy G, będący grupą względem działania grupowego grupy G
 • Definicja Niezmiennicza podgrupa zob. dzielnik normalny grupy
 • Definicja Podmacierz macierzą A*, powstałą z macierzy A przez usunięcie z niej niektórych jej wierszy (ewentualnie żadnego) i niektórych jej kolumn (ewentualnie żadnej), np. macierz A* jest
 • Definicja Podobieństwo Π → Π przestrzeni euklidesowej Π o wymiarze n ≥ 2 nazywa się podobieństwem, gdy istnieje taka liczba κ > 0, że |f(P)f(Q)| = κ |PQ| dla P,Q ∈ Π , gdzie |AB| oznacza odległość
 • Definicja Środkowe podobieństwo inna nazwa → jednokładności
 • Definicja Podpierścień podzbiór zbioru elementów pierścienia A, będący pierścieniem względem tych samych działań, które określają pierścień A
 • Definicja Styczna płaszczyzna jej punkcie A jest tą płaszczyzną Π , na której leżą proste styczne w tym punkcie do wszystkich krzywych gładkich leżących na powierzchni S i przechodzących przez punkt A. Jest
 • Definicja Symetrii płaszczyzna przestrzennej B jest to taka płaszczyzna Π , że obrazem bryły B przez symetrię względem płaszczyzny Π jest sama bryła B. Na przykład, dla kuli i dla sfery płaszczyznami symetrii
 • Definicja Styczna ściśle płaszczyzna gładkiej C o parametryzacji naturalnej (→ parametr naturalny, parametryzacja) f: R ⊇ Δ → C ⊆ R3 i jej punktu P0 = f(s0), nie będącego → punktem wyprostowania krzywej , jest to
 • Definicja Zespolona płaszczyzna ustalonym na niej prostokątnym, kartezjańskim układem współrzędnych, służącym do utożsamiania liczby zespolonej a + bi z punktem tej płaszczyzny o współrzędnych (a,b) lub z
 • Definicja Prostopadłe płaszczyzny takie dwie płaszczyzny, z których każda zawiera prostą prostopadłą do drugiej z nich (→ prostopadłość). Prostopadłość płaszczyzn Π1 i Π2 oznacza się symbolem Π1 ⊥ Π2
 • Definicja Równoległe płaszczyzny i Π2, które albo nie mają punktów wspólnych, albo mają wszystkie punkty wspólne (ozn. Π1|| Π2). Inaczej - dwie płaszczyzny mające wspólną prostą prostopadłą. Zob. prostopadłość
 • Definicja Freneta trójścianu płaszczyzny gładkiej C i jej punktu P, nie będącego jej punktem wyprostowania, są to następujące płaszczyzny przechodzące przez punkt P: → płaszczyzna ściśle styczna, → płaszczyzna normalna i
 • Definicja Pobocznica jest dawniej używaną nazwą części powierzchni walcowej (stożkowej), składającej się wraz z podstawami walca (podstawą stożka) na jego brzeg. Obecnie używa się raczej nazwy
 • Definicja Cząstkowa pochodna rzeczywistej lub zespolonej f zmiennych x1,...,xn, względem i-tej zmiennej xi, jest pochodną funkcji jednej zmiennej xi, otrzymanej z funkcji f przez potraktowanie jej pozostałych
 • Definicja Rzędu drugiego pochodna dla funkcji f jednej zmiennej jest to pochodna z jej pochodnej f´, oznaczana symbolem f´´ lub , a jej wartość w punkcie x oznacza się jednym z symboli: Zob. druga pochodna
 • Definicja Funkcji pochodna rzeczywistej lub zespolonej f zmiennej rzeczywistej lub zespolonej jest to funkcja f´, zwana też funkcją pochodną, której wartości są określone wzorem w tych punktach x dziedziny
 • Definicja Jednostronna pochodna jednej zmiennej rzeczywistej, a o wartościach w → arytmetycznej przestrzeni Rn lub Cn, określa się wartość lewostronnej (prawostronnej) pochodnej jako → granicę lewostronną
 • Definicja Kierunkowa pochodna rzeczywistej f o n zmiennych rzeczywistych x1,...,xn i dla niezerowego wektora u w przestrzeni Rn argumentów funkcji f, o współrzędnych (u1,...,un), wartość φ ´(0) pochodnej
 • Definicja Kowariantna pochodna pochodnej cząstkowej → pól tensorowych tak określonej za pomocą → koneksji afinicznej, by pochodna ta była również polem tensorowym. Potrzeba takiej modyfikacji pojęcia pochodnych
 • Definicja Logarytmiczna pochodna dla funkcji rzeczywistej o wartościach dodatnich f, jednej zmiennej rzeczywistej, nazwa ta oznacza pochodną funkcji złożonej f*(x) = lnf(x) równą
 • Definicja Charakterystyczne pierwiastki kwadratowej A = [aij]i,j = 1,...,n są to pierwiastki równania det(A - λ i) = 0 o niewiadomej λ , w którym i oznacza macierz jednostkową stopnia n. Równanie to nazywa się równaniem
 • Definicja Wielomianu pierwiastki dla wielomianu w jednej zmiennej rzeczywistej lub zespolonej x są to pierwiastki równania w(x) = 0
 • Definicja Jedności z pierwiastki pierwiastków zespolonych równań postaci zn = 1. W szczególności pierwiastki powyższego równania nazywa się n tymi pierwiastkami z jedności lub pierwiastkami n tego stopnia z
 • Definicja Zespolone pierwiastki równania będące liczbami zespolonymi. Dla wielu równań zbiór ich rozwiązań zależy od tego, w jakim zbiorze zmienia się zmienna będąca niewiadomą równania. W szczególności równania
 • Definicja Pierwiastkowanie zespół czynności prowadzących do obliczenia pierwiastka arytmetycznego, np. → algorytm pierwiastkowania
 • Definicja Powierzchni podstawowa forma pierwsza inna nazwa → formy metrycznej powierzchni
 • Definicja Zbioru element pierwszy dla zbioru A uporządkowanego relacją < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb) jest takim elementem a ∈ A, że a ≤ x dla wszystkich x ∈ A
 • Definicja Pięciobok wielokąt o pięciu bokach, pięciu wierzchołkach i tyluż kątach wewnętrznych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciokątem
 • Definicja Piko przedrostek umieszczony przed nazwą jednostki miary oznacza mnożnik 10- 12
 • Definicja Piramida potoczna i obrazowa nazwa ostrosłupa prostego o podstawie kwadratowej
 • Definicja Planimetr przyrząd do mierzenia pól figur płaskich, głównie na rysunkach
 • Definicja Planimetria geometria płaszczyzny) - problematyka geometryczna poświęcona badaniu płaszczyzny i figur płaskich
 • Definicja Płaszczyzna rodzaju zbiorem punktów i może być traktowana jako podzbiór trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej lub jako samodzielna dwuwymiarowa przestrzeń euklidesowa. W obu przypadkach
 • Definicja Półprzestrzeni brzegowa płaszczyzna płaszczyzna będąca → brzegiem półprzestrzeni
 • Definicja Eliptyczna płaszczyzna inna nazwa dwuwymiarowej → geometrii eliptycznej
 • Definicja Gaussa płaszczyzna dawniej używana nazwa → płaszczyzny zepolonej
 • Definicja Hiperboliczna płaszczyzna inna nazwa dwuwymiarowej → geometrii hiperbolicznej
 • Definicja Łobaczewskiego płaszczyzna inna nazwa dwuwymiarowej → geometrii hiperbolicznej
 • Definicja Mnogościowa płaszczyzna zwrot oznaczający, że płaszczyzna jest traktowana jako zbiór punktów. Obecnie jest to praktyka prawie powszechna
 • Definicja Niewłaściwa płaszczyzna trójwymiarowa przestrzeń rzutowa P3 jest traktowana jako trójwymiarowa przestrzeń euklidesowa (afiniczna) z dołączonymi do niej → punktami niewłaściwymi, to zbiór wszystkich tych
 • Definicja Normalna płaszczyzna krzywej w jej punkcie jest płaszczyzną pęku → normalnych krzywej
 • Definicja Okręgu płaszczyzna płaszczyzna, której podzbiorem jest dany okrąg
 • Definicja Oskulacyjna płaszczyzna → płaszczyzna ściśle styczna; nazwa jest spolszczeniem franc. planosculateur lub ang. osculatingplane
 • Definicja Rektyfikująca prostująca płaszczyzna P krzywej gładkiej C jest to płaszczyzna zawierająca styczną do krzywej C w punkcie P i prostopadła do → normalnej głównej do krzywej C w punkcie P. Jest to zarazem płaszczyzna
 • Definicja Rzutowa płaszczyzna punktów dwuwymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej → aksjomatyką. Bardziej poglądowo można ją określić jako płaszczyznę euklidesową (afiniczną) Π z dołączonymi do niej
 • Definicja Rzutująca płaszczyzna przestrzeni trójwymiarowej na zawartą w niej prostą, zwaną rzutnią, polega na poprowadzeniu przez każdy rzutowany punkt płaszczyzny o zadanym → dwukierunku i znalezieniu jej
 • Definicja Pierścień algebraiczna złożona ze zbioru A z dwoma działaniami wewnętrznymi w tym zbiorze, dodawaniem (oznaczanym symbolem +) i mnożeniem (oznaczanym bez kropki), spełniającymi następujące
 • Definicja Zera dzielników bez pierścień → pierścień, w którym iloczyn każdych dwóch elementów różnych od zera jest różny od zera. Zob. dzielnik zera
 • Definicja Całkowity pierścień → pierścień przemienny z jednością, a bez dzielników zera
 • Definicja Funkcyjny funkcji pierścień który jest → pierścieniem względem działań dodawania i mnożenia funkcji. Na przykład pierścieniem jest zbiór wszystkich funkcji rzeczywistych, określonych w ustalonym zbiorze D ⊆
 • Definicja Gaussa pierścień jednoznacznością rozkładu jest to → pierścień A, którego każdy element a ∈ A jest bądź nierozkładalny (tzn. jeśli a = bc,to b = 1 lub c = 1), bądź też istnieje taki rozkład a = a1
 • Definicja Kołowy pierścień O i promieniach r2 > r1 > 0 jest zbiorem wszystkich punktów P płaszczyzny przechodzącej przez punkt O, których odległość |OP| od punktu O spełnia nierówności r1 < |OP| < r2. Jest
 • Definicja Kulisty pierścień powstała przez obrót odcinka koła, nie zawierającego jego środka, wokół prostej przechodzącej przez ten środek i równoległej do cięciwy odcinającej odcinek koła. Jeśli s oznacza
 • Definicja Całkowitych liczb pierścień → pierścień, którego zbiorem elementów jest zbiór Z wszystkich liczb całkowitych, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie
 • Definicja Macierzy pierścień → pierścień, którego zbiorem elementów jest zbiór wszystkich macierzy kwadratowych ustalonego stopnia, a działaniami - ich dodawanie i mnożenie
 • Definicja Mikusińskiego pierścień którego zbiorem elementów jest zbiór wszystkich ciągłych w przedziale [0, ∞) funkcji o wartościach rzeczywistych lub zespolonych, a działaniami są: zwykłe dodawanie funkcji
 • Definicja Reszt pierścień pierścieniem liczb całkowitych modulo m i oznaczany symbolem Zm lub Z/m, jest → pierścieniem, którego zbiorem elementów jest zbiór wszystkich klas [k] liczb całkowitych wzajemnie
 • Definicja Wielomianów pierścień jest pierścieniem A[x], którego zbiorem elementów jest zbiór wszystkich wielomianów (jednej zmiennej lub ustalonej ilości zmiennych) o współczynnikach z pierścienia A, a →
 • Definicja Jednością z pierścień zob. pierścień
 • Definicja Rozkładu jednoznacznością z pierścień zob. pierścień Gaussa
 • Definicja Płaszczyzn pęk zbiór wszystkich płaszczyzn w przestrzeni mających wspólną prostą, nazywaną krawędzią tego pęku płaszczyzn
 • Definicja Algebraiczny pierwiastek liczby a jest którąkolwiek spośród liczb (rzeczywistych lub zespolonych) spełniających równanie xn = a. Ilość rzeczywistych pierwiastków n-tego stopnia z liczby rzeczywistej a
 • Definicja Arytmetyczny pierwiastek liczby rzeczywistej a jest jednoznacznie określoną wartością funkcji odwrotnej do funkcji potęgowej R ∋ x → xn, zacieśnionej do przedziału [0, ∞) w przypadku parzystego n. Wynika
 • Definicja Kubiczny pierwiastek zob. pierwiastek arytmetyczny trzeciego stopnia
 • Definicja Kwadratowy pierwiastek zob. pierwiastek arytmetyczny drugiego stopnia
 • Definicja Wielokrotny pojedynczy pierwiastek zob. krotność pierwiastka
 • Definicja Równania pierwiastek często używana nazwa rozwiązania równania, czyli liczby spełniającej to równanie
 • Definicja Parametryzacja krzywej Γ , położonej w przestrzeni /na płaszczyźnie/, utożsamić z ich współrzędnymi x = (x1,x2,x3) ∈ R3 /x = (x1,x2) ∈ R2/, to odwzorowanie f: R ⊇ Δ → → Γ ⊆ R3 /R2/, klasy
 • Definicja Parkietaż podział płaszczyzny (przestrzeni) na wzajemnie przystające wielokąty (wielościany) o rozłącznych wnętrzach
 • Definicja Parsek używana w astronomii, oznaczana skrótem pc (dawniej ps), wynosząca 30,857·1012 km. Jest to odległość, którą światło pokonuje w czasie 3,26 lat. Używa się też kiloparseka (1kpc
 • Definicja Pas zawarta między dwiema różnymi prostymi równoległymi, czyli - będąca sumą wszystkich odcinków o końcach leżących na tych prostych. Szerokością pasa nazywa się odległość tych
 • Definicja Sferyczny pas i warstwy ograniczonej dwiema różnymi płaszczyznami równoległymi przechodzącymi przez punkty położone wewnątrz sfery. Pole pasa sferycznego wynosi 2 π rd, gdzie r jest promieniem
 • Definicja Pascal programowania elektronicznych maszyn cyfrowych, wyróżniający się dużą uniwersalnością i łatwością posługiwania się nim. Nazwany został nazwiskiem znanego matematyka francuskiego
 • Definicja Pentagon gr. „pięciokąt”
 • Definicja Pentagonalny pięciokątny
 • Definicja Pentagram wszystkich przekątnych pięciokąta foremnego, nazywana też gwiaździstym pięciokątem foremnym. Interesujący jest fakt, że punkty przecięcia się przekątnych pięciokąta foremnego
 • Definicja Period okres np. funkcji, wahań wahadła itp
 • Definicja Funkcja periodyczna zob. funkcja okresowa
 • Definicja Permutacja odwzorowanie zbioru skończonego na siebie. Często zbiór skończony A o n elementach oznacza się symbolem postaci {a1,a2,...,an}, sugerującym ustawienie wszystkich elementów zbioru
 • Definicja Cykliczna permutacja zbioru A = {a1,...,an} jest jego odwzorowaniem f postaci f(ai) = ak(i), gdzie k(i) = i + q mod n, dla i = 1,...,n oraz naturalnego q < n
 • Definicja Nieparzysta permutacja zbioru skończonego A jest złożeniem nieparzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch elementów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych elementów
 • Definicja Parzysta permutacja zbioru skończonego A jest złożeniem parzystej ilości przestawień (zamian miejscami) dwóch elementów tego zbioru, zwanych transpozycjami tych elementów
 • Definicja Perspektywa sposób przedstawiania na płaszczyźnie obrazu stosunków przestrzennych obserwowanych wzrokiem. Zagadnienie to wiąże się z matematycznym pojęciem → rzutowania (rzutu) jako
 • Definicja Prostych pęk zbiór wszystkich prostych mających jeden punkt wspólny i leżących na jednej płaszczyźnie. Wspólny punkt wszystkich prostych pęku nazywa się jego wierzchołkiem
 • Definicja Pętla zob. droga
 • Definicja Pi alfabetu greckiego. Małą literą pi (π) powszechnie oznacza się stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, a liczba ta jest zarazem stosunkiem pola koła do pola kwadratu o
 • Definicja Piątka 1. nazwa cyfry 5; 2. nazwa ciągu o pięciu wyrazach
 • Definicja Euklidesa postulat piąty → aksjomat Euklidesa. Określenie wiąże się z tym, że treść tego aksjomatu została w → Elementach Euklidesa zamieszczona w formie postulatu piątego w kolejności
 • Definicja Parabola II stopnia, której równanie można sprowadzić do postaci ax2 - y = 0. Geometrycznie parabolę można określić jako linię przecięcia się powierzchni stożkowej (stożka kołowego) z
 • Definicja Neila parabola danej paraboli M jest to zbiór wszystkich takich punktów Q płaszczyzny paraboli M, że Q jest rzutem punktu P ∈ M, prostopadłym do osi symetrii paraboli M, na prostą przechodzącą
 • Definicja Różniczkowy operator paraboliczny → operator różniczkowy
 • Definicja Powierzchni punkt paraboliczny → punkt paraboliczny powierzchni
 • Definicja Paraboloida nierozwijalna powierzchnia algebraiczna II stopnia o co najmniej dwóch płaszczyznach symetrii i jednej osi symetrii, ale bez środka symetrii. Dzielą się na eliptyczne (→
 • Definicja Eliptyczna paraboloida sumą wszystkich → parabol o wspólnym wierzchołku O i wspólnej osi symetrii L, przechodzących przez punkty pewnej elipsy E o środku na prostej L i leżącej na płaszczyźnie
 • Definicja Hiperboliczna paraboloida paraboli G o wierzchołku O i osi symetrii L oraz paraboli H o tym samym wierzchołku i osi symetrii, lecz położonej w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny paraboli G i mającej
 • Definicja Paradoks fakt albo zjawisko sprzeczne z powszechnym mniemaniem, doświadczeniem lub wyobrażeniem. Paradoksami, choć nieco innej natury, są także → antynomie
 • Definicja Kuli rozkład paradoksalny następującego twierdzenia: Dla każdej sfery S istnieją takie niepuste i rozłączne jej podzbiory T1,...,Tm, U1,...,Un, że S = T1∪...∪Tm∪U1∪...∪Un oraz S = T1*∪...∪Tm* i S = U1*∪
 • Definicja Mnogości teorii paradoksy zob. antynomie
 • Definicja Paralelny równoległy
 • Definicja Parametr przeważnie występującej w opisie rodziny jakichś obiektów obok innych zmiennych, np. w ogólnym równaniu okręgu na płaszczyźnie (x - a)2 + (y - b)2 = r2 litery a, b i r oznaczają
 • Definicja Naturalny parametr jeśli f: R ⊇ Δ → Rn jest → parametryzacją krzywej C spełniającą warunek |f
 • Definicja Paraboli parametr dla → paraboli o równaniu y = ax2 jest to liczba , równa odległości ogniska paraboli od jej kierownicy (→ parametr stożkowej
 • Definicja Stożkowej parametr odległości ogniska stożkowej od jej kierownicy odpowiadającej temu ognisku. W układzie współrzędnych biegunowych o początku (biegunie) w ognisku O stożkowej, a osi biegunowej
 • Definicja Rozkładu parametry inaczej → charakterystyki rozkładu
 • Definicja Rhinda papirus najstarszych spośród znanych dokumentów o treści matematycznej, zawierający wskazówki do rozwiązania kilkudziesięciu konkretnych zagadnień i stanowiący podstawowe źródło wiedzy o
 • Definicja Para ciąg dwuwyrazowy lub uporządkowany zbiór o dwóch (niekoniecznie różnych elementach). Analogicznie mówi się o trójkach, czwórkach itd
 • Definicja Sześcienna kubiczna parabola niekiedy używana nazwa krzywej, będącej wykresem wielomianu trzeciego stopnia jednej zmiennej, czyli funkcji f określonej wzorem f(x) = ax3 + bx2 + cx + d
 • Definicja Walec paraboliczny → walec paraboliczny
 • Definicja Przemienny pierścień zob. pierścień
 • Definicja Kołowego pierścienia pole wynosi (a2 - b2)π. gdzie a jest długością promienia okręgu zewnętrznego, a b - długością promienia okręgu wewnętrznego danego pierścienia
 • Definicja Zorientowana płaszczyzna płaszczyzna, na której wyróżniono jedną z dwóch możliwych jej → orientacji (np. poprzez ustalenie na niej kartezjańskiego układu współrzędnych
 • Definicja Funkcja pochodna → pochodna funkcji
 • Definicja Punkcie w pochodna krótsza nazwa wartości w rozważanym punkcie → pochodnej funkcji
 • Definicja Liniowej przestrzeni podprzestrzeń zbioru V wektorów → przestrzeni liniowej nad pewnym ciałem K, który sam jest przestrzenią liniową nad ciałem K względem działań liniowych określonych w przestrzeni V
 • Definicja Pojemność inaczej → objętość
 • Definicja Walca pobocznicy pole czyli powierzchni bocznej walca wynosi 2 π rh, gdzie r jest długością promienia podstawy walca, a h - jego wysokością
 • Definicja Dopełniająca półprzestrzeń zob. półprzestrzeń
 • Definicja Dobry porządek zob. dobre uporządkowanie
 • Definicja Pół potoczna nazwa liczby
 • Definicja Parabola półsześcienna zob. parabola Neila
 • Definicja Zdarzenia prawdopodobieństwo zob. prawdopodobieństwo
 • Definicja Zupełne prawdopodobieństwo inna nazwa → prawdopodobieństwa całkowitego
 • Definicja Progresja zwiększanie się, wzrost jakiejś wielkości
 • Definicja Projekcja w matematyce: rzutowanie
 • Definicja Projektywny rzutowy, związany z rzutowaniem
 • Definicja Krzywizny promień zob. koło krzywiznowe
 • Definicja Odnosząca prosta zob. rzut Monge´a
 • Definicja Pascala prosta zob. twierdzenie Pascala
 • Definicja Regresji prosta zob. regresja
 • Definicja Krzywych prostopadłość dwie krzywe przecinające się w punkcie P nazywa się prostopadłymi w tym punkcie, gdy ich styczne w punkcie P są prostopadłe
 • Definicja Przekątna przekątnia odcinkiem łączącym jego niesąsiednie wierzchołki. Ilość przekątni n-kąta wynosi . Przekątnymi wielościanu nazywa się odcinki łączące jego wierzchołki nie należące do jednej ściany
 • Definicja Bryły przekrój figura płaska będąca wspólną częścią danej bryły i pewnej płaszczyzny przechodzącej przez punkt wewnętrzny tej bryły
 • Definicja Zbiorów przekrój inna nazwa → części wspólnej zbiorów
 • Definicja Geometryczne przekształcenie → przekształcenie 2. przestrzeni jakiejś geometrii lub figury (podzbioru) zawartej w tej przestrzeni
 • Definicja Arytmetyczna przestrzeń elementami są liczby lub skończone ciągi liczb. Przykładami przestrzeni arytmetycznych są przede wszystkim zbiory: R - wszystkich liczb rzeczywistych, C - wszystkich liczb
 • Definicja Uporządkowana częściowo przestrzeń zbiór niepusty z określoną w nim relacją → częściowego porządku
 • Definicja Dyskretna przestrzeń zob. topologia dyskretna
 • Definicja Unormowana liniowa przestrzeń → przestrzeń liniowa nad ciałem R/C/ liczb rzeczywistych (zespolonych) z określoną w niej → normą
 • Definicja Minkowskiego przestrzeń inna nazwa → geometrii Minkowskiego
 • Definicja Funkcji przybliżanie zob. aproksymacja funkcji
 • Definicja Brianchona punkt zob. twierdzenie Brianchona
 • Definicja Brzegowy punkt zob. brzeg zbioru
 • Definicja Implikacji poprzednik zob. implikacja
 • Definicja Częściowy porządek zob. częściowy porządek
 • Definicja Kąt zagradzająca prosta hiperbolicznej: prosta zawarta w obszarze kąta mniejszego od półpełnego. Prostą taką jest np. → prosta graniczna lub nadrównoległa dla obu ramion kąta. W geometrii euklidesowej
 • Definicja Wichrowate proste zob. proste skośne
 • Definicja Całkowania przedział zob. całka oznaczona
 • Definicja Domknięty przedział → przedział postaci [a,b] zarówno w przestrzeni R, jak i Rn
 • Definicja Hiperboliczna przestrzeń inna nazwa → geometrii hiperbolicznej
 • Definicja Nieprzywiedlny przypadek zob. casus irreducibilis
 • Definicja Przyporządkowanie zob. odpowiedniość
 • Definicja Rektyfikacji punkt zob. punkt wyprostowania
 • Definicja Pary poprzednik pierwszy wyraz pary traktowanej jako dwuwyrazowy ciąg
 • Definicja Potęgowanie obliczanie → potęg
 • Definicja Całkowita powierzchnia bryły jest całym jej brzegiem. Zob. brzeg zbioru
 • Definicja Obrotowa paraboloida → paraboloida eliptyczna
 • Definicja Pięciokąt wielokąt o pięciu wierzchołkach, pięciu bokach i tyluż kątach wewnętrznych oraz przekątnych. W geometrii euklidesowej pokrywa się z pięciobokiem
 • Definicja Pięć liczba naturalna będąca następnikiem (→ aksjomatyka liczb naturalnych) liczby → cztery
 • Definicja Powierzchni płat podzbiór powierzchni homeomorficzny z → obszarem jednospójnym na płaszczyźnie
 • Definicja Metrycznej przestrzeni podprzestrzeń metryką w zbiorze X, to jest też metryką w każdym podzbiorze tego zbioru. Podzbiór Y przestrzeni X z metryką ρ zacieśnioną do tego podzbioru nazywa się podprzestrzenią przestrzeni
 • Definicja Wektorowej przestrzeni podprzestrzeń zob. podprzestrzeń przestrzeni liniowej
 • Definicja Logarytmu podstawa zob. funkcja logarytmiczna
 • Definicja Zbioru podział zob. podział
 • Definicja Potencjalne pole zob. pole wektorowe
 • Definicja Prostokąta pole wynosi ab, gdzie a i b są długościami prostopadłych boków prostokąta
 • Definicja Sfery pole wynosi 4 π r2, gdzie r jest długością promienia sfery
 • Definicja Otwarta półpłaszczyzna → półpłaszczyzna bez jej krawędzi, nazywana też stroną prostej na płaszczyźnie
 • Definicja Półprosta części, na jakie rozcina (dzieli) prostą dowolny jej punkt, wraz z tym punktem. Nazywa się on początkiem półprostej, a dwie półproste o wspólnym początku, których suma jest całą
 • Definicja Dopełniająca półprosta zob. półprosta
 • Definicja Otwarta półprosta półprosta bez jej początku
 • Definicja Przeciwna półprosta zob. półprosta
 • Definicja Geometryczne prawdopodobieństwo związane z figurami geometrycznymi i wyrażające się przez ich miary, np. przy rzucaniu piłeczką do kosza podzielonego na części prawdopodobieństwo wpadnięcia piłeczki do
 • Definicja Miar produkt zob. iloczyn kartezjański miar
 • Definicja Nadrównoległa prosta zob. prosta graniczna
 • Definicja Kuli powierzchnia zob. sfera
 • Definicja Pozytywny dodatni
 • Definicja Hiperboli półoś zob. hiperbola
 • Definicja Postulat w matematyce: przeważnie aksjomat
 • Definicja Bertranda postulat zob. hipoteza Bertranda
 • Definicja Liczbowy system pozycyjny zob. system pozycyjny
 • Definicja Pewnik inna nazwa → aksjomatu
 • Definicja Środkowa perspektywa zob. perspektywa
 • Definicja Przekształcenia stały punkt f: X ⊇ D → X jest to taki punkt x0 ∈ D, że f(x0) = x0, np. dla przekształcenia płaszczyzny będącego symetrią osiową, każdy punkt jej osi jest punktem stałym tego przekształcenia
 • Definicja Styczności punkt punkt, w którym styczne są dwie linie, powierzchnie, linia i powierzchnia lub inne obiekty
 • Definicja Nieskończoności w punkt zob. płaszczyzna rzutowa
 • Definicja Wewnętrzny punkt przestrzeni topologicznej jest takim jego punktem, że istnieje otoczenie tego punktu zawierające się w zbiorze A. Terminu tego używa się także w innym znaczeniu. Jeśli bowiem
 • Definicja Wklęsłości punkt rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej jest to taki punkt wnętrza jej dziedziny, że w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest wklęsła (→ funkcja wypukła). Jeżeli f jest
 • Definicja Wyprostowania punkt którym krzywizna tej krzywej jest równa 0. Punkt taki jest w pewnym sensie punktem osobliwym krzywej, bo nie jest w nim określony → trójścian Freneta, a przeważnie też płaszczyzna
 • Definicja Wypukłości punkt rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej jest to taki punkt wnętrza jej dziedziny, że w pewnym otoczeniu tego punktu funkcja f jest wypukła (→ funkcja wypukła). Jeżeli f jest
 • Definicja Zerowy punkt inna nazwa początku osi liczbowej, czyli punktu, któremu na tej osi jest przyporządkowana liczba 0
 • Definicja Zewnętrzny punkt przestrzeni topologicznej X jest punktem przestrzeni X nie należącym do → domknięcia zbioru A. Dla linii płaskiej (powierzchni) dzielącej płaszczyznę (przestrzeń) na dwa
 • Definicja Funkcji ciągu granica punktowa funkcji fn: X ⊇ D → Y, gdzie Y jest przestrzenią topologiczną, jest to taka funkcja f:X ⊇ D → Y, że dla x ∈ D zachodzi równość np. ciąg funkcji określonych równościami fn(x) = xn
 • Definicja Zbieżność punktowa o ciągu (fn) funkcji o wspólnej dziedzinie D mówi się, że jest punktowo zbieżny w zbiorze D (lub jego podzbiorze), gdy istnieje → punktowa granica tego ciągu w tym zbiorze
 • Definicja Antypodyczne punkty takie dwa punkty sfery lub innej powierzchni zamkniętej, mającej środek symetrii O, że O jest środkiem odcinka łączącego te punkty
 • Definicja Współliniowe punkty punkty położone na jednej prostej. Oczywiście każde dwa punkty są współliniowe, ale trzy punkty (lub więcej) mogą być współliniowe lub niewspółliniowe
 • Definicja Współpłaszczyznowe punkty jednej płaszczyźnie. Oczywiście każde dwa lub trzy punkty są współpłaszczyznowe, ale cztery punkty (lub więcej) mogą być współpłaszczyznowe lub niewspółpłaszczyznowe
 • Definicja Figur przystawanie odcinków (a właściwie dwuelementowych zbiorów punktów) jest pojęciem pierwotnym, określonym → aksjomatyką geometrii euklidesowej i umożliwiającym określenie długości odcinków
 • Definicja Liczb przystawanie liczbowym jest określona relacja równoważnościowa, to o liczbach należących do tego zbioru i będących w tej relacji mówi się, że przystają do siebie w sensie tej relacji. Zob. też
 • Definicja Przywiedlność możliwość sprowadzenia do jakiejś oczekiwanej postaci. Najczęściej mówi się o → wielomianach przywiedlnych lub o → ułamkach przywiedlnych. Zob. także casus irreducibilis
 • Definicja Pseudosfera powierzchnia mająca w każdym punkcie taką samą, ujemną → krzywiznę Gaussa. Można ją otrzymać jako powierzchnię obrotową powstałą przez obrót → traktrysy wokół jej asymptoty
 • Definicja Pud jednostka masy używana w Rosji (a także w Królestwie Polskim) i wynosząca 40 funtów ≈ 16,38 kg
 • Definicja Punkt określone → aksjomatyką geometrii euklidesowej, a także nazwa elementów wielu przestrzeni (geometrycznych, topologicznych i in.). Często punktami nazywa się także liczby, gdy są
 • Definicja Brocarda punkt jest to punkt przecięcia się następujących okręgów: przechodzącego przez punkty A, B i stycznego do przedłużenia boku AC, przechodzącego przez punkty B, C i stycznego do
 • Definicja Ciągłości punkt punkt dziedziny funkcji, w którym funkcja ta jest ciągła
 • Definicja Ekstremalny punkt jakaś funkcja przyjmuje ekstremum absolutne lub lokalne; np. wierzchołki elipsy są punktami ekstremalnymi dla dwóch funkcji określonych na elipsie: odległości punktu elipsy od jej
 • Definicja Powierzchni eliptyczny punkt S, w którym jej krzywizna Gaussa jest dodatnia. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, którego wszystkie punkty różne od P leżą po jednej stronie
 • Definicja Powierzchni hiperboliczny punkt S, w którym jej krzywizna Gaussa jest ujemna. Punkty każdego otoczenia takiego punktu P na powierzchni S leżą po obu stronach płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P
 • Definicja Izolowany punkt podzbioru A przestrzeni topologicznej jest takim punktem P ∈ A, że istnieje jego otoczenie nie mające ze zbiorem A punktów wspólnych różnych od P
 • Definicja Kulisty punkt zob. ombiliczny punkt
 • Definicja Rodzaju i nieciągłości punkt zob. funkcja nieciągła
 • Definicja Rodzaju ii nieciągłości punkt zob. funkcja nieciągła
 • Definicja Nieróżniczkowalności punkt punkt dziedziny funkcji, w którym nie jest ona różniczkowalna
 • Definicja Niewłaściwy punkt punkt w nieskończoności) - jeden z punktów dołączanych do płaszczyzny (przestrzeni) euklidesowej w celu otrzymania → płaszczyzny (przestrzeni) rzutowej
 • Definicja Ombiliczny punkt zob. ombiliczny punkt
 • Definicja Osobliwy punkt powierzchni S) jest takim jej punktem P0, że dla żadnego otoczenia U0 tego punktu, dla części wspólnej C0 krzywej C (S0 powierzchni S) i otoczenia U0 nie istnieje → parametryzacja
 • Definicja Powierzchni paraboliczny punkt S, w którym krzywizna Gaussa tej powierzchni jest równa 0. Dla takiego punktu P istnieje takie jego otoczenie na powierzchni S, które zawiera się w jednej z półprzestrzeni
 • Definicja Przebicia punkt punkt wspólny linii i powierzchni, w którym styczna do linii nie jest styczną do powierzchni
 • Definicja Przecięcia punkt punkt wspólny dwóch linii, w którym styczne do tych linii nie pokrywają się
 • Definicja Przegięcia punkt płaskiej, przy przejściu przez który zmienia się kierunek wypukłości krzywej. Dla krzywej będącej wykresem funkcji f klasy regularności C2 jest to punkt wykresu o takiej odciętej
 • Definicja Kwadratowa forma określona pozytywnie zob. forma kwadratowa określona
 • Definicja Regularny punkt dla odwzorowania różniczkowalnego f: Rn ⊇ D → Rm jest to taki punkt x0 jego dziedziny, w którym rząd macierzy jest maksymalny, czyli równy mniejszej spośród liczb m i n
 • Definicja Różniczkowalności punkt funkcji jest takim punktem jej dziedziny, w którym funkcja ta jest różniczkowalna
 • Definicja Skupienia punkt przestrzeni topologicznej X jest takim punktem P0 tej przestrzeni, że do każdego jego otoczenia należy punkt zbioru A różny od P0. Jest to precyzyjne określenie dawniej używanego
 • Definicja Spłaszczenia punkt takim jej punktem, w którym wszystkie → przekroje normalne powierzchni S mają krzywiznę równą 0, czyli w którym → druga forma podstawowa powierzchni S jest formą zerową
 • Definicja Unitarna przestrzeń liniowa X nad ciałem liczb zespolonych C (lub R) z określonym w niej funkcjonałem X × X ∋ (x,y) → x·y o wartościach zespolonych (rzeczywistych), spełniającym warunki: 1) dla x, y
 • Definicja Uporządkowana przestrzeń zob. porządek
 • Definicja Wektorowa przestrzeń inna, często używana nazwa → przestrzeni liniowej
 • Definicja Miarą z przestrzeń przestrzeń, w której została określona → miara
 • Definicja Zdarzeń przestrzeń zob. prawdopodobieństwo
 • Definicja Zorientowana przestrzeń przestrzeń euklidesowa (afiniczna) skończonego wymiaru z wyróżnioną jedną z dwóch możliwych jej → orientacji (np. za pomocą kartezjańskiego układu współrzędnych
 • Definicja Zupełna przestrzeń metryczna X z → metryką ρ mająca tę własność, że każdy ciąg nieskończony (xn) jej punktów, spełniający następujący warunek Cauchy´ego: dla każdej liczby dodatniej ε istnieje taka
 • Definicja Zwarta przestrzeń topologiczna o tej własności, że dla każdego jej → pokrycia {Uκ } zbiorami otwartymi istnieje skończone jej pokrycie {U1*,...,Um*}, którego elementami są elementy pokrycia {Uκ
 • Definicja Przesunięcie przekształcenie przestrzeni euklidesowej (afinicznej) dowolnego wymiaru, które każdemu jej punktowi P przyporządkowuje taki jej punkt P´, że wektor wodzący punktu P´ względem
 • Definicja Funkcji wykresu przesunięcie R ⊇ D → R wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(x - a) dla takich x, że x - a ∈ D, jest przesunięciem wykresu funkcji f o wekor o współrzędnych (a,0), a wykres funkcji g*
 • Definicja Sferyczna przewyżka sferycznego Δ jest to różnica między sumą s(Δ) jego kątów wewnętrznych a miarą kąta półpełnego π (lub 180o, jeśli kąty były mierzone w stopniach), zwana też → ekscesem
 • Definicja Przybliżanie nazywane aproksymacją, dotyczy rozmaitych wielkości i polega na zastąpieniu dokładnej wartości jakiejś wielkości wartością na tyle mało się od niej różniącą, by w praktyce nie
 • Definicja Dziesiętne przybliżenie rzeczywistej q jest jej rozwinięciem dziesiętnym ograniczonym do określonej ilości n cyfr występujących po przecinku i pominięciem dalszych. Jest to przybliżenie liczby q z
 • Definicja Koła kwadratura przybliżona zob. kwadratura koła
 • Definicja Równań rozwiązywanie przybliżone znalezieniu przybliżonych wartości tych pierwiastków równania, o istnieniu których wiemy, lecz ich wartości dokładnych nie możemy obliczyć. Zob. np. metoda siecznych, metoda
 • Definicja Przyprostokątna bok trójkąta prostokątnego, położony na ramieniu kąta prostego tego trójkąta
 • Definicja Graniastosłupa podstawy zob. graniastosłup
 • Definicja Funkcji przyrost f(x0) wartości rozważanej funkcji f, odpowiadających dwóm wartościom zmiennej niezależnej. Ich różnica Δ x = x1 - x0 jest nazywana przyrostem zmiennej niezależnej, któremu
 • Definicja Hilberta przestrzeń X nad ciałem R (lub C) z określonym w niej → iloczynem skalarnym (x,y) → x·y (w przypadku ciała C o wartościach zespolonych i spełniającym warunek dla x, y ∈ X zamiast warunku
 • Definicja Ilorazowa przestrzeń relacją równoważnościową w przestrzeni X, to rodzinę X/ ∼ wszystkich → klas abstrakcji względem tej relacji nazywa się przestrzenią ilorazową przestrzeni X przez relację ∼ , np
 • Definicja Jednorodna przestrzeń mająca wyróżnionych elementów ani relacji pozwalającej rozróżniać (klasyfikować) jej elementy; np. przestrzeń punktów, a także przestrzeń prostych w geometrii euklidesowej są
 • Definicja Kartezjańska przestrzeń → przestrzenie arytmetyczne Rn i Cn dla n naturalnych nazywają się n-wymiarowymi przestrzeniami kartezjańskimi, odpowiednio: rzeczywistą i zespoloną
 • Definicja Kleina przestrzeń para postaci (X,G), gdzie X jest zbiorem niepustym, a G - ustaloną grupą przekształceń tego zbioru. Para ta określa zarazem jedną z → geometrii grupy przekształceń G
 • Definicja Liniowa przestrzeń algebraiczna złożona z: niepustego zbioru V, którego elementy nazywa się wektorami, ciała K, którego elementy nazywa się skalarami, wyróżnionego wektora θ , nazywanego wektorem
 • Definicja Topologiczna liniowo przestrzeń liniowa X z zadaną w niej taką topologią, że działania liniowe: dodawanie wektorów i mnożenie wektorów przez dowolny skalar są odwzorowaniami ciągłymi X × X → X i X → X
 • Definicja Metryczna przestrzeń gdzie X jest zbiorem niepustym, a ρ - określoną w nim → metryką. Za pomocą metryki można w przestrzeni metrycznej określić → kule otwarte, a rodzina T podzbiorów przestrzeni X
 • Definicja Nakrywająca przestrzeń jeżeli f: X → Y jest → nakryciem, to przestrzeń topologiczna X nazywa się przestrzenią nakrywającą przestrzeń Y
 • Definicja Niejednorodna przestrzeń → przestrzeń jednorodna
 • Definicja Wymiarze nieskończonym o przestrzeń → przestrzeń liniowa, w której dla każdej liczby naturalnej n istnieje układ {v1,...,vn} wektorów liniowo niezależnych
 • Definicja Ośrodkowa przestrzeń → przestrzeń topologiczna, mająca przeliczalny podzbiór gęsty w tej przestrzeni
 • Definicja Parazwarta przestrzeń Hausdorffa X o tej własności, że dla każdego jej → pokrycia {Dκ } zbiorami otwartymi istnieje takie jej pokrycie {Eλ } zbiorami otwartymi, że 1) każdy spośród zbiorów Eλ zawiera
 • Definicja Probabilistyczna przestrzeń zob. prawdopodobieństwo
 • Definicja Regularna przestrzeń zob. aksjomaty oddzielania
 • Definicja Riemanna przestrzeń zob. geometria Riemanna
 • Definicja Równania rozwiązań przestrzeń rozwiązań danego równania. Termin ten jest używany głównie w odniesieniu do równań funkcyjnych, mających nieskończone zbiory rozwiązań, często posiadające określoną strukturę; np
 • Definicja Rzutowa przestrzeń zbiorem Pn punktów n-wymiarowej geometrii rzutowej, określonej jej → aksjomatyką. Można ją sobie wyobrażać jako przestrzeń kierunków (n + 1) - wymiarowej przestrzeni euklidesowej
 • Definicja Spójna przestrzeń topologiczna, której nie można przedstawić jako sumy dwóch jej podzbiorów domkniętych, rozłącznych i niepustych. Pojęcie to, a także → łukowa spójność, stanowi matematyczny opis
 • Definicja Eulera prosta dla dowolnego trójkąta jest to prosta, na której leżą: → środek ciężkości, środek → okręgu opisanego i → ortocentrum tego trójkąta
 • Definicja Półokrąg część wspólna okręgu i półpłaszczyzny o krawędzi przechodzącej przez jego środek
 • Definicja Elipsy półoś zob. elipsa
 • Definicja Topologiczna przestrzeń wyróżnioną rodziną T jego podzbiorów, spełniającą następujące warunki: T1. ∅ ∈ T i X ∈ ∈ T, T2. jeżeli U,V ∈ T, to U∩V ∈ ∈ T, T3. jeżeli Uκ ∈ T dla κ ∈ K, gdzie K jest dowolnym
 • Definicja Lorentza przekształcenie zob. grupa Lorentza
 • Definicja Odwracalne przekształcenie przekształcenie będące → funkcją różnowartościową
 • Definicja Odwrotne przekształcenie przekształcenie będące → funkcją odwrotną
 • Definicja Perspektywiczne przekształcenie inna nazwa przekształcenia będącego rzutem równoległym lub środkowym
 • Definicja Odwrotne promienie przez przekształcenie inna nazwa → inwersji
 • Definicja Różnowartościowe przekształcenie przekształcenie będące → funkcją różnowartościową
 • Definicja Rzutowe przekształcenie różnowartościowe przekształcenie przestrzeni rzutowej ustalonego wymiaru, przekształcające każdą prostą rzutową tej przestrzeni na jakąś jej prostą rzutową. Zbiór wszystkich
 • Definicja Topologiczne przekształcenie inna nazwa → homeomorfizmu lub → odwzorowania homeomorficznego
 • Definicja Tożsamościowe przekształcenie inna nazwa → przekształcenia identycznościowego
 • Definicja Zwężające zbliżające przekształcenie odwzorowanie f: X → X, gdzie X jest przestrzenią metryczną z metryką ρ , dla którego istnieje taka liczba q ∈ (0,1), że zachodzi nierówność ρ[f(x),f(y)] ≤ qρ(x,y) dla x, y ∈ X
 • Definicja Przesłanka związane z wnioskowaniem, oznaczające zdanie lub warunek, z którego wyciąga się wniosek. Najczęściej jednak wnioski wyciąga się nie z jednej przesłanki, lecz z koniunkcji dwóch
 • Definicja Indukcyjna przesłanka założeniem indukcyjnym, jest przyjmowanym w toku dowodu indukcyjnego przypuszczeniem, że teza tego twierdzenia zachodzi dla liczby naturalnej n, z którego należy wywnioskować, że
 • Definicja Figura przestrzenna → bryła) - podzbiór przestrzeni trójwymiarowej nie zawierający się w żadnej płaszczyźnie
 • Definicja Przestrzeń taki zbiór niepusty, który w danym zagadnieniu nie jest traktowany jako podzbiór innego zbioru, natomiast rozważa się jego podzbiory, np. w planimetrii przestrzenią jest
 • Definicja Afiniczna przestrzeń punktu widzenia przestrzenią afiniczną o danej przestrzeni V wektorów swobodnych nazywa się taki zbiór E oraz funkcję φ: E×E → V, że są spełnione następujące warunki: 1) dla
 • Definicja Banacha przestrzeń unormowana i zupełna. Podstawowe znaczenie tych przestrzeni w analizie funkcjonalnej pochodzi z jednej strony stąd, że są one na tyle ogólne, by objąć liczne, interesujące
 • Definicja Dualna przestrzeń liniowych) - dla przestrzeni liniowej V nad ciałem K jest przestrzenią liniową V* wszystkich funkcjonałów (form) liniowych u: V → K z ich dodawaniem jako funkcji i mnożeniem ich
 • Definicja Dwuliniowa przestrzeń gdzie V jest przestrzenią liniową nad ciałem K a φ: V × V → K - odwzorowaniem dwuliniowym. Odwzorowanie φ , którego wartości φ (x,y) oznacza się zwykle symbolami postaci x · y
 • Definicja Euklidesowa przestrzeń własnościach określonych → aksjomatyką geometrii euklidesowej. Często przestrzeniami euklidesowymi nazywa się także inne przestrzenie o podobnych własnościach, np. → przestrzenie
 • Definicja Liniowych form przestrzeń zob. przestrzeń dualna
 • Definicja Funkcyjna przestrzeń której elementami są funkcje o ustalonych przestrzeniach argumentów i wartości. Przestrzenie tego typu mogą mieć różnorodne struktury, a ich badaniem zajmuje się analiza
 • Definicja Geometryczna przestrzeń termin nie mający ustalonego znaczenia, lecz oznaczający przestrzenie różnych geometrii lub przestrzenie, w których rozważa się zagadnienia tradycyjnie wiążące się z geometrią
 • Definicja Hausdorffa przestrzeń przestrzeń topologiczna, spełniająca → aksjomat Hausdorffa
 • Definicja Powierzchni przekrój krzywa płaska będąca wspólną częścią danej powierzchni S z taką płaszczyzną, że powierzchnia S leży po obu jej stronach
 • Definicja Przekątny przekrój wspólna część graniastosłupa lub ostrosłupa z płaszczyzną przechodzącą przez dwie jego krawędzie nie należące do jednej ściany
 • Definicja Zbiorów rodziny przekrój zbiór będący → częścią wspólną wszystkich zbiorów należących do danej rodziny
 • Definicja Wyrażeń przekształcanie wyrażenia innym, o tych samych zmiennych i tym samym zakresie ich zmienności, przyjmującym dla każdej wartości zmiennych tę samą wartość co dane wyrażenie. Dokonuje się tego
 • Definicja Centroafiniczne przekształcenia te → przekształcenia afiniczne, które przekształcają ustalony punkt O w ten sam punkt. Jeżeli punkt ten jest początkiem kartezjańskiego układu współrzędnych, to przekształcenia
 • Definicja Przekształcenie szerszym: - synonim słowa → funkcja lub odwzorowanie, używany głównie wtedy, gdy jego dziedziną i przeciwdziedziną są figury lub przestrzenie geometryczne; 2. w znaczeniu węższym
 • Definicja Afiniczne przekształcenie przestrzeni (ogólniej - przestrzeni afinicznej) jest takim → przekształceniem (w węższym znaczeniu) tej przestrzeni, że obrazem każdej prostej przez to przekształcenie jest jakaś
 • Definicja Ciągłe przekształcenie → przekształcenie będące → funkcją ciągłą
 • Definicja Fouriera przekształcenie Fouriera) - odwzorowanie przyporządkowujące funkcjom f: R → R(C) funkcje F zmiennej rzeczywistej określone wzorem i nazywane transformatami Fouriera funkcji f. Odwzorowanie to
 • Definicja Galileusza przekształcenie postaci x´ = a11x + a12y + a13z - v1t, y´ = a21x + a22y + a23z - v2t, z´ = a31x + a32y + a33z - v3t, t´ = t, gdzie (x, y, z, t) i (x´, y´, z´, t´) są współrzędnymi dowolnego
 • Definicja Homeomorficzne przekształcenie zob. odwzorowanie homeomorficzne
 • Definicja Homotetyczne przekształcenie zob. homotetia
 • Definicja Identycznościowe przekształcenie → przekształcenie dowolnego zbioru A, oznaczane symbolem idA, przyporządkowujące każdemu elementowi x ∈ A ten sam element x, czyli określone wzorem idA(x) = x dla x ∈ A
 • Definicja Płaszczyznowe powinowactwo przekształcenie przestrzeni trójwymiarowej na siebie, przy którym obrazem dowolnego punktu P jest taki punkt P´, że , gdzie Q jest rzutem punktu P równoległym do ustalonego
 • Definicja Izometryczne przekształcenie metrycznej X w przestrzeń metryczną Y (o metrykach oznaczanych tą samą literą ρ) jest odwzorowaniem f: X → Y spełniającym następujący warunek ρ [f(x),f(y)] = ρ (x,y) dla x,y ∈ X
 • Definicja Laplace´a przekształcenie Laplace´a) - przyporządkowanie zespolonej funkcji f zmiennej rzeczywistej funkcji zespolonej F zmiennej zespolonej, określonej wzorem dla takich funkcji f, by występująca tu całka
 • Definicja Liniowe przekształcenie przestrzeni liniowej X w przestrzeń liniową Y nad tym samym ciałem K, spełniające warunek liniowości: f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla x,y ∈ Xi λ , μ ∈ K, zapisywany też w postaci
 • Definicja Przeciwobraz ⊇ D → Y zbioru B ⊆ Y jest zbiorem wszystkich takich elementów x ∈ D, że f(x) ∈ B. Przeciwobraz zbioru B przez funkcję f oznacza się symbolem . Np. dla funkcji rzeczywistej f
 • Definicja Przeciwprostokątna bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego w tym trójkącie
 • Definicja Przeczenie funktor logiczny nazywany → negacją
 • Definicja Funkcji przedłużenie funkcji f: X ⊇ D → Y ze zbioru D na zbiór E, spełniający warunek D ⊂ E ⊆ X, nazywa się taką funkcję f: X ⊇ E → Y, że f * (x) = f(x) dla x ∈ D, a dla x ∈ E \ D wartości f * (x) są
 • Definicja Odcinka przedłużenie odcinka [AB] przez jego koniec A nazywa się każdy odcinek [BC], dla którego A jest punktem wewnętrznym oraz półprostą . Analogicznie rozumie się przedłużenie odcinka przez drugi
 • Definicja Liczby dziesiętne przedstawienie zapis liczby wymiernej lub przybliżenia liczby rzeczywistej w → dziesiętnym systemie liczbowym
 • Definicja Funkcji graficzne przedstawienie różne rysunki ilustrujące zależności między wielkościami. Do najczęściej używanych należą diagramy oraz wykresy. Diagramy ilustrują zależności skończonej (i to niewielkiej) ilości
 • Definicja Przedział wszystkich liczb rzeczywistych postaci: [a,b] = {x ∈ R; a ≤ x ≤ b}, (a,b] = {x ∈ R; a < x ≤ b}, [a,b) = {x ∈ R; a ≤ x < b} , (a,b) = {x∈ R; a < x < b}, dla a,b ∈ R i a < b, a
 • Definicja Domknięty jednostronnie przedział → przedział postaci [a,b) lub (a,b] w R lub w Rn oraz przedziały postaci (- ∞ ,a] i [a, ∞) w R
 • Definicja Nieograniczony przedział → przedział postaci: (- ∞ ,a), (- ∞ ,a], [a, ∞), (a, ∞) lub (- ∞ , ∞) w R
 • Definicja Otwarty przedział → przedział postaci (a,b) w Rlub Rn oraz przedziały postaci: (- ∞ ,a), (a, ∞) oraz (- ∞ , ∞) w R
 • Definicja Ufności przedział charakterystyki rozkładu określonej cechy w określonej populacji jest takim przedziałem (a,b) w R, do którego wartości tej charakterystyki należą z zadanym prawdopodobieństwem
 • Definicja Zbieżności przedział → promień zbieżności szeregu potęgowego. Przedziałem zbieżności danego ciągu lub szeregu funkcji nazywa się także jego → zbiór zbieżności, jeśli jest on przedziałem
 • Definicja Macierzy boczna przekątnia dla macierzy kwadratowej n-tego stopnia jest to zespół miejsc dla jej elementów oznaczonych wskaźnikami i, j,spełniającymi warunek i + j = n + 1
 • Definicja Macierzy główna przekątnia dla macierzy kwadratowej n tego stopnia jest to zespół miejsc dla jej elementów oznaczonych wskaźnikami i,j, spełniającymi warunek i = j dla i,j = 1, ..., n
 • Definicja Prosta aksjomatyki geometrii euklidesowej, określone jej aksjomatami. W początkowej fazie poznania matematycznego, np. w nauczaniu początków matematyki, często jest rozumiane jako suma
 • Definicja Stożka przekroje powierzchnia stożkowa będąca stożkiem kołowym (→ stożek eliptyczny), są wspólnymi częściami stożka i płaszczyzn różnie względem niego położonych. Jeżeli α oznacza kąt między osią
 • Definicja Dedekinda przekrój podzbiorów zbioru Z, uporządkowanego przez relację < (niekoniecznie oznaczającą mniejszość liczb), spełniająca następujące warunki: 1) A i B są zbiorami niepustymi, 2) A∪B = Z
 • Definicja Powierzchni normalny przekrój wspólną częścią danej powierzchni S oraz płaszczyzny przechodzącej przez ustalony punkt P tej powierzchni i prostopadłej do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P
 • Definicja Osiowy przekrój bryły lub powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną przechodzącą przez jej oś symetrii
 • Definicja Poprzeczny przekrój bryły lub powierzchni mającej oś symetrii jest wspólną częścią tej bryły (powierzchni) z którąkolwiek płaszczyzną prostopadłą do jej osi symetrii
 • Definicja Okręgów potęgowa prosta dla dwóch okręgów C1 i C2, położonych na jednej płaszczyźnie, jest to zbiór wszystkich punktów P tej płaszczyzny, których → potęgi względem obu okręgów są równe
 • Definicja Rozdzielająca prosta A jest to taka prosta L, położona na płaszczyźnie Π tej figury, że punkty figury A leżą po obu stronach tej prostej na płaszczyźnie Π; np. odcinek łączący dwa wierzchołki
 • Definicja Rzutowa prosta → geometrii rzutowej oraz pojęcie pierwotne przy jej aksjomatycznym określeniu. Proste rzutowe mają podobne własności jak proste w geometrii euklidesowej, lecz mają też własności
 • Definicja Rzutująca prosta prosta prowadzona przez rzutowany punkt i określająca jego rzut jako punkt jej przecięcia się z rzutnią
 • Definicja Simpsona prosta prosta przechodząca przez spodki prostopadłych do prostych zawierających boki trójkąta, wyprowadzonych z ustalonego punktu położonego na okręgu opisanym na tym trójkącie
 • Definicja Styczna prosta styczną do krzywej C w jej punkcie P0, gdy jest ona granicznym położeniem siecznej P0P tej krzywej, przy ustalonym punkcie P0, a punkcie P dążącym do P0 po krzywej C. Prosta L
 • Definicja Nieskończoności w prosta zob. prosta niewłaściwa
 • Definicja Właściwa prosta każda prosta w przestrzeni (na płaszczyźnie) euklidesowej nazywana jest prostą właściwą, w odróżnieniu od → prostej niewłaściwej
 • Definicja Prostopadłe proste się są prostopadłe, gdy kąty o ramionach zawartych w tych prostych i wierzchołku w punkcie ich przecięcia się są proste. Prosta L przecinająca płaszczyznę Π w punkcie P jest
 • Definicja Równoległe proste się równoległymi, gdy leżą na jednej płaszczyźnie i albo nie mają punktów wspólnych, albo mają wszystkie punkty wspólne (pokrywają się). Relacja równoległości prostych jest
 • Definicja Skośne proste proste wichrowate) - dwie proste w trójwymiarowej przestrzeni nierównoległe i nie mające punktów wspólnych
 • Definicja Współpłaszczyznowe proste proste leżące na jednej płaszczyźnie
 • Definicja Prostokąt wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Przeciwległe boki prostokąta są równoległe i równe (przystające), co oznacza, że każdy prostokąt jest równoległobokiem. Równe są także obie
 • Definicja Liczbowej osi półoś półosiami osi liczbowej przeważnie nazywa się te jej części (półproste), na które dzieli prostą osi liczbowej jej punkt zerowy
 • Definicja Arytmetyczny postęp dawniejsza nazwa → ciągu arytmetycznego
 • Definicja Prostopadłościan prosty, którego podstawami są prostokąty. Prostopadłościan ma 6 parami równoległych i przystających ścian, będących prostokątami. Prostopadłościan jest więc równoległościanem, w
 • Definicja Prostopadłość rozszerzenie relacji prostopadłości prostych (→ proste prostopadłe) na wiele innych obiektów (kierunki, odcinki, wektory, krzywe, podprzestrzenie przestrzeni liniowych i inne), a
 • Definicja Losowa próba podzbiór badanej populacji, którego elementy zostały wybrane z tej populacji w sposób przypadkowy (losowy
 • Definicja Reprezentatywna próba tak dobrany podzbiór badanej populacji, by czynniki mające wpływ na badaną cechę populacji występowały w nim w takich samych proporcjach, jak w całej populacji
 • Definicja Pryzmatoid ścianach leżących na płaszczyznach równoległych, nazywanych podstawami, nie mający innych wierzchołków poza wierzchołkami podstaw. Pryzmatoidami są m.in. graniastosłupy i
 • Definicja Funkcji przebieg oznaczający zespół takich własności funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej jak: dziedzina i przeciwdziedzina, ciągłość i granice na końcach przedziałów ciągłości oraz te same
 • Definicja Relacji przechodniość zob. relacja przechodnia
 • Definicja Przeciwdziedzina wartości funkcji f: X ⊇ D → Y jest zbiorem wszystkich elementów y przestrzeni Y, przyporządkowanych przez funkcję f elementom x, należącym do dziedziny D funkcji f; np
 • Definicja Potęgowego szeregu zbieżności promień potęgowego ∑an(x - x0)n zmiennej rzeczywistej lub zespolonej jest to liczba nieujemna r równa: - gdy 0 < c < ∞, a gdy c = 0 przyjmuje się r = ∞ . Promień ten określa zbiór
 • Definicja Promil języku potocznym nazwa jednej tysięcznej jakiejś całości, oznaczana symbolem . Na przykład jeśli dwóch na tysiąc osobników jakiejś populacji ma określoną cechę, to cechę tę ma
 • Definicja Proporcja ilorazów a:b = c:d, zapisywana częściej w postaci równości dwóch ułamków. Równości te są równoważne równości ad = bc, wypowiadanej w formie „iloczyn wyrazów skrajnych (a i d
 • Definicja Złożona proporcja postaci a1: b1 = . . . = an: bn lub . Jeśli wspólna wartość tych ułamków (ilorazów) wynosi κ, to ai = κbi dla i = 1, ..., n, czyli ciągi skończone (a1,...,an) i (b1,...,bn) są
 • Definicja Pochodne proporcje równoważne danej proporcji, np. równoważne proporcji a : b = c : d są następujące proporcje: b : a = d : c, a : c = b : d, d : b = c :a, powstające z niej przez zamianę jej
 • Definicja Odwrotna proporcjonalność nazywa się odwrotnie proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, że Wtedy wielkość x jest również odwrotnie proporcjonalna do y, czyli relacja odwrotnej
 • Definicja Prosta proporcjonalność nazywa się wprost proporcjonalną do zmiennej wielkości x, gdy istnieje taka stała c ≠ 0, że Stała c nazywa się współczynnikiem proporcjonalności wielkości y do x. Wielkość x jest
 • Definicja Półpłaszczyzna części płaszczyzny, na jakie rozcina (dzieli) ją zawarta w niej prosta, wraz z tą prostą, nazywaną krawędzią półpłaszczyzny. Dwie półpłaszczyzny o wspólnej krawędzi, których suma
 • Definicja Równoległa perspektywa zob. perspektywa
 • Definicja Graniczna prosta hiperbolicznej pęk prostych o wierzchołku w punkcie A, leżących na płaszczyźnie przechodzącej przez ten punkt i prostą L nie przechodzącą przez punkt A, dzieli się dwiema prostymi
 • Definicja Mnogościowa prosta prostą traktowaną jako zbiór punktów, co jest obecnie praktyką prawie powszechną, odróżniający ją od dawniejszego rozumienia podobnych pojęć. Dawniej bowiem proste, podobnie jak
 • Definicja Niewłaściwa prosta nieskończoności) - zbiór wszystkich → punktów niewłaściwych, dołączanych do płaszczyzny euklidesowej. Po dołączeniu prostej niewłaściwej do tej płaszczyzny otrzymuje się
 • Definicja Ograniczająca prosta dla figury płaskiej A jest to taka prosta L, leżąca na płaszczyźnie Π tej figury, że figura A zawiera się w jednej półpłaszczyźnie płaszczyzny Π o krawędzi L
 • Definicja Oporowa prosta A na płaszczyźnie Π tej figury jest to taka → prosta ograniczająca L figury A, że kres dolny odległości d(P,L) punktów P figury A od prostej L jest równy 0, np. jeżeli A jest
 • Definicja Bernoulliego prawo 1690 r. przez Jacoba Bernoulliego prawo, zwane także prawem wielkich liczb, wyrażające się równością gdzie p jest funkcją wyrażającą prawdopodobieństwo zdarzenia będącego jej
 • Definicja Kontrapozycji prawo wyrażające się wzorem (∼ q ⇒ ⇒ ∼ p) ⇒ (p ⇒ q), gdzie p i q są zdaniami lub warunkami, ∼ oznacza negację, a ⇒ - wynikanie. Jest ono podstawą logiczną dowodów nie wprost. Wynika zeń
 • Definicja Przeczenia podwójnego prawo zob. prawa przeczenia
 • Definicja Współrzędnych transformacji prawo zob. obiekt geometryczny
 • Definicja Transpozycji prawo zob. prawo kontrapozycji
 • Definicja Liczb wielkich prawo zob. prawo Bernoulliego
 • Definicja Współrzędnych układ prawoskrętny zob. lewoskrętny układ współrzędnych
 • Definicja Otoczenie prawostronne liczby rzeczywistej a, traktowanej jako punkt przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci [a, a + δ), gdzie δ > 0
 • Definicja Sąsiedztwo prawostronne liczby rzeczywistej a, traktowanej jako punkt przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci (a,a + δ), gdzie δ > 0
 • Definicja Zera dzielnik prawostronny zob. lewostronny dzielnik zera
 • Definicja Skupienia punkt prawostronny zob. lewostronny punkt skupienia
 • Definicja Przedziału koniec prawy zob. lewy koniec przedziału
 • Definicja Obrotu prędkość stosunek miary obrotu (→ kąt obrotu) do czasu, w którym ten obrót został wykonany. W przypadku niejednostajnego obrotu chwilową jego prędkością w chwili t0 jest wartość w chwili
 • Definicja Probabilistyka ogólny termin oznaczający całokształt zagadnień teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań, niekiedy używany zamiast nazwy rachunek prawdopodobieństwa
 • Definicja Delijski problem zob. podwojenie sześcianu
 • Definicja Bliźniaczych liczb problem polega na rozstrzygnięciu, czy istnieje nieskończenie wiele par → liczb bliźniaczych
 • Definicja Procent używany w życiu codziennym, a oznaczający jedną setną część jakiejś całości (wielkości), oznaczaną symbolem %(1% = 0,01), np. jeżeli 35 % z 460 osobowej grupy ludzi stanowią
 • Definicja Wypukła powłoka przestrzeni euklidesowej (afinicznej) jest wspólną częścią wszystkich podzbiorów wypukłych tej przestrzeni zawierających podzbiór A; np. powłoką wypukłą zbioru złożonego z dwóch
 • Definicja Hiperboloidy powłoki zob. hiperboloida dwupowłokowa
 • Definicja Funkcji poziomica zob. warstwica funkcji
 • Definicja Składany procent oprocentowania kapitału polegający na tym, że po roku (lub innym okresie umownym) do kapitału dopisuje się odsetki za ubiegły okres umowny i w następnym okresie umownym procentuje
 • Definicja Stochastyczny proces ogólna nazwa zjawisk losowych zależnych od czasu
 • Definicja Zbiorów produkt inna nazwa → iloczynu kartezjańskiego zbiorów
 • Definicja Program przetwarzania informacji: zapis kolejnych czynności, jakie winny być wykonane, by dokonać wymaganego przetworzenia informacji (np. obliczenia jakiejś wielkości). Czynność
 • Definicja Erl z program erlangeński program kleina program na uniwersytecie w Erlangen koło Norymbergi propozycja Feliksa Kleina (1849 - 1925) traktowania każdej geometrii jako nauki o własnościach przestrzeni, niezmienniczych względem
 • Definicja Liniowe programowanie zagadnienia → optymalizacyjnego, w którym funkcja celu jest funkcją liniową kilku zmiennych, a zbiór dopuszczalnych wartości tych zmiennych jest określony układem nierówności
 • Definicja Koła promień odcinek łączący środek koła z którymkolwiek punktem jego okręgu. Promieniem koła nazywa się także długość tego odcinka
 • Definicja Kuli promień odcinek łączący środek kuli z którymkolwiek punktem sfery, będącej jej brzegiem. Promieniem kuli nazywa się także długość tego odcinka
 • Definicja Okręgu promień odcinek łączący środek okręgu z którymkolwiek jego punktem, a także długość tego odcinka
 • Definicja Sfery promień odcinek łączący środek sfery z którymkolwiek jej punktem, a także długość tego odcinka
 • Definicja Punktu wodzący promień odcinek łączący ustalony punkt O ze zmiennym punktem P nazywa się promieniem wodzącym punktu P względem punktu O
 • Definicja Morgana de prawa dotyczące zaprzeczania koniunkcji, alternatywy oraz zdań i warunków zawierających kwantyfikatory; w teorii mnogości: analogiczne prawa dotyczące uzupełnień (dopełnień) sumy i
 • Definicja Zbiorach na działań prawa mnogościowe dodawania zbiorów i ich mnożenia (tworzenia wspólnej części), oprócz własności (→ prawa działań) łączności, przemienności i wzajemnej rozdzielności, mają następujące
 • Definicja Keplera prawa obserwacji Johannes Kepler (1571 - 1630) sformułował następujące prawa ruch planet: I. Planety poruszają się po elipsach, w ogniskach których znajduje się Słońce. II. Promień
 • Definicja Przeczenia prawa dotyczące przeczenia. Należą do nich: - prawo podwójnego przeczenia (Każde zdanie jest równoważne zaprzeczeniu jego zaprzeczenia. {~ (~ p) ⇔ p}), - prawo wyłączonego środka
 • Definicja Grupy translacja prawa zob. lewa translacja grupy
 • Definicja Półgrupa algebraiczna, złożona ze zbioru elementów A i określonego w nim działania wewnętrznego , spełniającego warunek łączności: (a • b) • c = a • (b • c) dla a,b,c ∈ A. Działanie to
 • Definicja Półkole zob. odcinek koła
 • Definicja Półkula zob. odcinek kuli
 • Definicja Działań własności prawa występujących własności działań algebraicznych w ustalonym zbiorze X należą: 1) łączność (asocjatywność), wyrażająca się równością (a • b) • c = a • (b • c) dla a,b,c ∈ X, 2
 • Definicja Prawdopodobieństwo zbiorem wszystkich możliwych wyników jakiegoś doświadczenia losowego, zwanym także przestrzenią zdarzeń elementarnych tego doświadczenia, a S ⊆ 2Ω przeliczalnie addytywnym →
 • Definicja Całkowite prawdopodobieństwo jest przestrzenią probabilistyczną (→ prawdopodobieństwo), a C1,...,Cn - należącymi do S i parami rozłącznymi podzbiorami przestrzeni Ω o dodatnich prawdopodobieństwach, których
 • Definicja Warunkowe prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, że zaszło zdarzenie B. Jest ono oznaczane symbolem p(A|B) i wyraża się wzorem jeśli p(B) > 0. Prawdopodobieństwo warunkowe określa szansę zajścia
 • Definicja Wszędzie prawie matematyce: wszędzie z wyjątkiem zbioru o mierze równej 0, np. stwierdzenie, że funkcja jest ciągła prawie wszędzie oznacza, że jest ona ciągła w całej swojej dziedzinie z
 • Definicja Wszystkie prawie zwrot oznaczający, że chodzi o wszystkie wyrazy ciągu nieskończonego z wyjątkiem skończonej ich ilości, np. stwierdzenie, że prawie wszystkie wyrazy nieskończonego ciągu liczb są
 • Definicja Brzegiem z powierzchnia domknięta, mająca punkty brzegowe. Powierzchniami z brzegiem są np. półsfera wraz z ograniczającym ją okręgiem, powierzchnia boczna walca wraz z ograniczającymi ją okręgami i inne
 • Definicja Zamknięta powierzchnia domknięta, ograniczona i nie mająca punktów brzegowych. Takimi powierzchniami są np. sfery, elipsoidy, torusy, a powierzchniami niezamkniętymi są np. płaszczyzny, paraboloidy
 • Definicja Zupełna powierzchnia własności, że dla każdych dwóch jej różnych punktów P i Q istnieje na tej powierzchni najkrótszy łuk spośród wszystkich łuków łączących punkty P i Q, i położonych na tej
 • Definicja Izometryczne powierzchnie których istnieje takie odwzorowanie jednej z nich na drugą, że obrazem przez to odwzorowanie dowolnego łuku na jednej z nich jest łuk o tej samej długości na drugiej z nich; np
 • Definicja Powinowactwo inna nazwa → przekształcenia afinicznego
 • Definicja Osiowe powinowactwo przekształcenie płaszczyzny na siebie, przy którym obrazem dowolnego jej punktu P jest taki punkt P´, że , gdzie Q jest rzutem punktu P równoległym do ustalonego kierunku k na
 • Definicja Domknięta półpłaszczyzna → półpłaszczyzna, termin używany niekiedy w celu odróżnienia od → półpłaszczyzny otwartej lub dla podkreślenia topologicznej domkniętości tego zbioru
 • Definicja Dopełniająca półpłaszczyzna zob. półpłaszczyzna
 • Definicja Geometryczny postęp dawniejsza nazwa → ciągu geometrycznego
 • Definicja Zgodne półproste których jedna zawiera się w drugiej. Tak określona relacja zgodności półprostych jest relacją równoważnościową. Klasy abstrakcji względem tej relacji są zwrotami prostych
 • Definicja Półprzestrzeń części trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, na jakie rozcina (dzieli) przestrzeń dowolna jej płaszczyzna, wraz z tą płaszczyzną. Płaszczyzna ta nazywa się płaszczyzną brzegową
 • Definicja Otwarta półprzestrzeń półprzestrzeń bez płaszczyzny brzegowej
 • Definicja Półsfera wspólna część sfery i półprzestrzeni o płaszczyźnie brzegowej przechodzącej przez środek tej sfery
 • Definicja Półtora potoczna nazwa liczby 1,5, czyli
 • Definicja Sił pola praca polem sił określonym w obszarze D przestrzeni euklidesowej Π ustalonego wymiaru n ≥ 2, utożsamianej za pomocą kartezjańskiego układu współrzędnych z Rn, a C ⊆ D jest łukiem
 • Definicja Algebraiczna powierzchnia przestrzeni trójwymiarowej, których współrzędne kartezjańskie (x,y,z) spełniają równanie postaci w(x,y,z) = 0, gdzie w jest wielomianem trzech zmiennych. Najniższy stopień
 • Definicja Boczna powierzchnia wyróżnia się określone płaskie części ich brzegu, nazywając je podstawami. Wtedy pozostałą część brzegu nazywa się powierzchnią boczną bryły. Dotyczy to np. stożka, stożka
 • Definicja Stopnia drugiego powierzchnia krótsza nazwa → powierzchni algebraicznej II stopnia, zwanej też kwadryką. Zob. klasyfikacja powierzchni II stopnia
 • Definicja Dwustronna powierzchnia orientacja powierzchni) powierzchnia w przestrzeni trójwymiarowej Π . Nazwa pochodzi stąd, że każdemu punktowi p powierzchni orientowalnej S w przestrzeni trójwymiarowej można
 • Definicja Ekwipotencjalna powierzchnia zbiorem wszystkich punktów dziedziny → pola wektorowego, określonego w obszarze trójwymiarowej przestrzeni, w których potencjał tego pola przyjmuje tę samą wartość
 • Definicja Gładka powierzchnia mająca w każdym swym punkcie płaszczyznę styczną, lokalnie zmieniającą się w sposób ciągły. Oznacza to istnienie dla każdego punktu p ∈ S takiego otoczenia U tego punktu na
 • Definicja Jednostronna powierzchnia powierzchnia nieorientowalna (→ orientacja powierzchni). W przeciwieństwie do → powierzchni dwustronnej ma ona tylko jedną stronę. Powierzchnią jednostronną jest np. → wstęga
 • Definicja Minimalna powierzchnia w każdym swym punkcie → krzywiznę średnią równą 0. Nazwa pochodzi stąd, że dla każdej krzywej C, zamkniętej i położonej na tej powierzchni, jej płat, którego brzegiem jest ta
 • Definicja Krzywiźnie stałej o powierzchnia w każdym punkcie taką samą → krzywiznę Gaussa. Do powierzchni tych należą: płaszczyzny (krzywizna zerowa), sfery (krzywizna dodatnia), pseudosfery (krzywizna ujemna) i inne
 • Definicja Obrotowa powierzchnia powstała przez obrót krzywej płaskiej C wokół prostej L, położonej na płaszczyźnie krzywej C. Prosta L nazywa się wówczas osią obrotu dla powierzchni S, krzywa C i przystające do
 • Definicja Orientowalna powierzchnia zob. orientacja powierzchni
 • Definicja Poliedralna powierzchnia zob. powierzchnia wielościenna
 • Definicja Prostokreślna powierzchnia że przez każdy jej punkt przechodzi prosta zawierająca się w tej powierzchni, nazywana jej tworzącą. Do powierzchni prostokreślnych należą: płaszczyzny, powierzchnie walcowe
 • Definicja Matematyki podstawy część logiki matematycznej, zajmująca się badaniem systemów aksjomatycznych, a także metodologią matematyki
 • Definicja Trapezu podstawy zob. trapez
 • Definicja Perygeum punkt orbity wokółziemskiej położony najbliżej Ziemi

Zadania domowe z matematyki. Obliczenie, wzór, pojęcie, wyliczenie, kalkulacja. Wzory z matematyki.

Jak wybrać dobrą szkołę z matematyką na wysokim poziomie? Tablice matematyczne i definicje.