Niezupełna Przestrzeń, Nierówność Wykładnicza, Nierówność Różniczkowa, Nieokreślona Forma.
niezupełna przestrzeń co to jest

Definicje matematyka na N

 • Definicja niezmiennik podobieństw Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy podobieństw
 • Definicja nonilion Co znaczy nazwa liczby 1054, będącej 9 potęgą miliona
 • Definicja nieliniowe równanie Co znaczy zobacz równanie liniowe
 • Definicja none Co znaczy z łaciny „dziewięć”
 • Definicja niejednorodna funkcja Co znaczy zobacz funkcja jednorodna
 • Definicja największa częściowa granica Co znaczy zobacz górna granica ciągu (funkcji
 • Definicja największa wartość funkcji Co znaczy zobacz maksimum absolutne
 • Definicja nieprzemienne działanie Co znaczy takie działanie •, iż nie dla każdych wartości xi y jego argumentów zachodzi równość x • y = y • x. Zobacz działanie przemienne
 • Definicja niewspółliniowe punkty Co znaczy punkty nie leżące na jednej prostej
 • Definicja najmniejszy wspólny mianownik Co znaczy ułamków: jest najmniejszą spośród takich liczb naturalnych m, iż każdy z tych ułamków można rozszerzyć albo skrócić do ułamka o mianowniku
 • Definicja nadrozmaitość Co znaczy jeśli X jest rozmaitością topologiczną (różniczkową), a zestaw Y ⊆ X jest również rozmaitością topologiczną względem topologii indukowanej
 • Definicja niedodatnia funkcja Co znaczy zobacz funkcja niedodatnia
 • Definicja ni Co znaczy trzynasta litera alfabetu greckiego
 • Definicja n kąt Co znaczy ograniczona figura płaska, której brzegiem jest suma n takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest końcem precyzyjnie dwóch
 • Definicja n kątny graniastosłup Co znaczy zobacz graniastosłup
 • Definicja n kątny ostrosłup Co znaczy zobacz ostrosłup
 • Definicja naroże Co znaczy suma skończonej ilości kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, których ramiona przechodzą poprzez wierzchołki pewnego wielokąta leżącego w
 • Definicja n kierunek Co znaczy klasa wzajemnie równoległych n-wymiarowych podprzestrzeni (n-wymiarowych płaszczyzn) przestrzeni afinicznej (euklidesowej) o większym
 • Definicja nierówność Cauchy´ego Co znaczy zobacz nierówność Buniakowskiego-Schwarza
 • Definicja n ty pierwiastek Co znaczy pierwiastek arytmetyczny stopnia n) - funkcja oznaczana symbolem, odwrotna do rzeczywistej funkcji potęgowej x xn - w razie n
 • Definicja n wektor Co znaczy definicja ogólne, którego specjalnym przypadkiem (dla n = 2) jest definicja biwektora. Dla danej przestrzeni wektorowej V o wymiarze m ≥ n
 • Definicja naturalne równania krzywej Co znaczy równania postaci: κ = f(s), τ = g(s), s ∈ Δ, gdzie f i g są danymi funkcjami ciągłymi i f(s) > 0 dla s ∈ Δ, wyrażające krzywiznę κ i
 • Definicja nabla Co znaczy znak ∇, oznaczający wektorowy operator różniczkowy, zapisywany zazwyczaj w formie gdzie są wektorami jednostkowymi osi kartezjańskiego
 • Definicja nadpierścień Co znaczy jeżeli zestaw A jest pierścieniem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw B ⊆ A również jest pierścieniem względem
 • Definicja najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) Co znaczy dla danych dwóch liczb naturalnych m i n to jest taka liczba naturalna p, iż 1) p jest wielokrotnością liczb m i n, a więc każda z tych
 • Definicja nierówność przestępna Co znaczy nierówność postaci f(x) < g(x), gdzie co najmniej jedna z funkcji f i g jest funkcją przestępną, a zamiast symbolu < może występować jeden
 • Definicja nakrycie Co znaczy definicja topologiczne, w przybliżeniu opisywane takim lokalnie homeomorficznym odwzorowaniem f: X Y, iż dla wszystkich y ∈ Y przeciwobrazy
 • Definicja niezmiennik metryczny Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy izometrii
 • Definicja niezmiennik trywialny Co znaczy funkcja stała, ustalona na niezmienniczej (względem jakieś ekipy) rodzinie figur. Zobacz niezmiennik 3
 • Definicja nierówność silna (ostra) Co znaczy nierówność liczb, będąca relacją antysymetryczną, rozłączną z relacją równości. Nierówności mocne (ostre) znaczy się symbolami < i >, a
 • Definicja n-członowa relacja Co znaczy stosunek n-argumentowa) - z formalnego punktu widzenia podzbiór Wiloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn n-zbiorów. Z mniej formalnego punktu
 • Definicja neoida Co znaczy krzywa płaska, będąca konchoidą spirali Archimedesa, znajdująca wykorzystania w konstrukcjach urządzeń nawijających
 • Definicja nieciągłość usuwalna (I rodzaju) Co znaczy zobacz funkcja nieciągła
 • Definicja niedomiar Co znaczy w matematyce znaczy zazwyczaj, iż przybliżona wartość jakiejś wielkości jest mniejsza od niej, na przykład liczba 3,14 jest przybliżeniem
 • Definicja nieliniowa algebra Co znaczy problematyka algebraiczna wykraczająca poza teorię przestrzeni liniowych, na przykład obejmująca teorię równań algebraicznych, teorię
 • Definicja nieliniowa geometria Co znaczy problematyka geometryczna wykraczająca poza zagadnienia dotyczące prostych, płaszczyzn, odcinków, wielokątów i wielościanów, ale obejmująca
 • Definicja nieliniowe równanie różniczkowe Co znaczy zobacz równanie różniczkowe liniowe
 • Definicja nieorientowalna przestrzeń Co znaczy przestrzeń, dla której nie istnieje jej orientacja, na przykład dwuwymiarowa przestrzeń rzutowa
 • Definicja nierówność Co znaczy termin oznaczający w matematyce: 1. rodzaj zadania, polegającego na znalezieniu wszystkich wartości zmiennych spełniających dany warunek
 • Definicja nierówność Buniakowskiego-Schwarza Co znaczy nierówność Schwarza, nierówność Cauchy´ego) - nierówność zachodząca dla dowolnych ciągów (x1,...,xn) i (y1,...,yn) liczb zespolonych
 • Definicja nierówność kwadratowa Co znaczy nierówność algebraiczna II stopnia, a więc nierówność postaci ax2 + bx + c < 0, gdzie współczynniki a,b i c i zmienna x są rzeczywiste, a
 • Definicja nierówność liczb Co znaczy dwuargumentowa stosunek < i każda z dających się poprzez nią wyrazić stosunku: ≤, > i ≥, ustalona w zbiorze R wszystkich liczb
 • Definicja nierówność liczb kardynalnych Co znaczy a i b, oznaczających moce zbiorów adekwatnie A i B, ustala się następująco: a ≤ b, gdy zestaw A jest równoliczny z częścią zbioru B, z
 • Definicja nierówność logarytmiczna Co znaczy nierówność zmiennej rzeczywistej, występującej w wyrażeniach stanowiących argumenty funkcji logarytmicznych, a więc „pod znakiem logarytmu”
 • Definicja nierówność o wielu niewiadomych Co znaczy jest warunkiem kilku zmiennych rzeczywistych, a jej rozwiązaniem jest podzbiór zbioru Rn wszystkich n wyrazowych ciągów liczb rzeczywistych
 • Definicja nieujemna liczba Co znaczy termin obejmujący liczby dodatnie i 0
 • Definicja niewiadoma Co znaczy znak (najczęściej litera) oznaczający obiekty ustalonego rodzaju (na przykład liczby, układy liczb, funkcje, wektory i tym podobne), nie
 • Definicja niewłaściwa płaszczyzna Co znaczy zestaw wszystkich punktów niewłaściwych, dołączanych do trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Po dołączeniu płaszczyzny niewłaściwej do
 • Definicja niezależność układu aksjomatów Co znaczy bazuje na tym, iż żaden spośród aksjomatów rozważanego układu nie wynika z koniunkcji pozostałych aksjomatów tego układu
 • Definicja niezależność zdarzeń Co znaczy zdarzenia A1,...,An tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych (prawdopodobieństwo) nazywają się niezależnymi, gdy prawdopodobieństwo
 • Definicja niezmiennicza rodzina figur Co znaczy jeśli G jest ekipą przekształceń przestrzeni X, to rodzinę Φ podzbiorów tej przestrzeni nazywa się rodziną figur niezmienniczą względem
 • Definicja niezmiennik Co znaczy inwariant) - termin oznaczający własność niezmienniczą względem ekipy przekształceń G przestrzeni X. Mówiąc precyzyjniej, termin ten może
 • Definicja nomogram Co znaczy rysunek złożony przeważnie z niewielu podziałek tak rozmieszczonych, aby dzięki linijki (albo złożonej kartki papieru) możliwe było
 • Definicja noniusz Co znaczy urządzenie pomiarowe wykorzystywane do mierzenia z dokładnością do 0,1 najmniejszej działki na podziałce przyrządu mierniczego. Złożona
 • Definicja norma Co znaczy funkcja rzeczywista u ||u|| o wartościach nieujemnych, ustalona na wektorach przestrzeni liniowej V nad ciałem R albo C i spełniająca
 • Definicja norma odwzorowania liniowego Co znaczy jeśli || znaczy normę w przestrzeni liniowej X a |||| - normę w przestrzeni liniowej Y, to normę ciągłego odwzorowania liniowego u: X Y
 • Definicja normalna krzywej Co znaczy dla danej krzywej C i ustalonego jej punktu P to jest prosta przechodząca poprzez pkt. P i prostopadła do stycznej do krzywej C w tym
 • Definicja normowanie miary Co znaczy dla każdej miary μ funkcja λ μ, proporcjonalna do niej z dodatnim współczynnikiem proporcjonalności λ, jest również miarą o tej samej
 • Definicja notacja Co znaczy sposób doboru oznaczeń i zapisów treści matematycznych w takich sytuacjach, gdzie nie ma powszechnie przyjętego metody ich zapisu, na
 • Definicja notacja logiczna Co znaczy zobacz notacja
 • Definicja notacja mnogościowa Co znaczy zobacz notacja
 • Definicja n kąt wypukły Co znaczy n-kąt będący zbiorem wypukłym
 • Definicja nieujemna część funkcji Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji
 • Definicja nieprzemienna algebra Co znaczy algebra 2., gdzie określające ją mnożenie wewnętrzne jest działaniem nieprzemiennym
 • Definicja nierówności równoważne Co znaczy specjalny sytuacja warunków równoważnych, a więc takie dwie nierówności tych samych zmiennych (o tych samych niewiadomych), iż każda z nich
 • Definicja nierówność algebraiczna Co znaczy nierówność postaci w(x) > 0, gdzie w(x) jest wielomianem jednej zmiennej x, a zamiast symbolu > mogą występować
 • Definicja nierówność Bernoulliego Co znaczy nierówność (1 + x)n ≥ 1 + nx dla x ≥ - 1, zachodząca dla wszystkich n naturalnych
 • Definicja nefroida Co znaczy krzywa algebraiczna VI stopnia o równaniu 4a2(x2 + y2 - ax)2 - - (x2 + y2 - a2)2(x2 + y2) = 0 i kształcie podobnym do nerki (stąd nazwa
 • Definicja nadprzestrzeń Co znaczy jeśli X jest przestrzenią zaopatrzoną w jakąś strukturę (na przykład jest przestrzenią liniową, topologiczną albo inną), a Y ⊆ X jest
 • Definicja nadrównoległość Co znaczy w geometrii hiperbolicznej łatwe przechodzące poprzez pkt. A, położone na płaszczyźnie przechodzącej poprzez ten pkt. i nie przechodzącą
 • Definicja nieorientowalna powierzchnia Co znaczy powierzchnia, dla której nie istnieje jej orientacja, na przykład wstęga Möbiusa
 • Definicja niezmiennik topologiczny Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy homeomorfizmów
 • Definicja n ta potęga kartezjańska Co znaczy niepustego zbioru X jest zbiorem Xn wszystkich n wyrazowych ciągów (x1,...,xn) przedmiotów zbioru X, będącym n-krotnym iloczynem
 • Definicja nomografia Co znaczy problematyka należąca do zastosowań matematyki, a zajmująca się badaniem istnienia i konstruowaniem nomogramów dla różnych zależności
 • Definicja następnik Co znaczy termin o trzech znaczeniach: 1. w aksjomatyce liczb naturalnych jest definicją pierwotnym; 2. w logice zdanie (warunek) występujące przed
 • Definicja nawiasy Co znaczy następujące pary znaków: (), [], {} i ewentualnie inne, wykorzystywane do wskazania kolejności wykonywania działań albo innych operacji w
 • Definicja negacja Co znaczy przeczenie) - jednoargumentowy funktor logiczny przyporządkowujący każdemu zdaniu p zdanie oznaczane symbolem ~p albo ¬p, którego
 • Definicja niedodatnia część funkcji Co znaczy zobacz część niedodatnia funkcji
 • Definicja nieeuklidesowe geometrie Co znaczy regularnie jako przykład geometrii nieeuklidesowej podaje się geometrię hiperboliczną, lecz interesującymi przykładami geometrii
 • Definicja niemal jednostajna zbieżność Co znaczy ciągu odwzorowań w podzbiorze D przestrzeni topologicznej znaczy jednostajną zbieżność tego ciągu w każdym zwartym podzbiorze zbioru D, na
 • Definicja nierówność Bessela Co znaczy nierówność gdzie a0 i an, bn dla n naturalnych są współczynnikami występującymi w szeregu Fouriera dla funkcji rzeczywistej f zmiennej
 • Definicja nierówność Czebyszewa Co znaczy twierdzenie teorii prawdopodobieństwa wyrażone nierównością orzekającą, iż prawdopodobieństwo przyjmowania poprzez zmienną losową X
 • Definicja nierówność funkcyjna Co znaczy nierówność będąca warunkiem nałożonym na funkcje, na przykład nierówność |f(x)| ≤ 1 dla x ∈ (-∞, ∞) spełniają funkcje sinus i cosinus, a
 • Definicja nierówność o jednej niewiadomej Co znaczy jest warunkiem jednej zmiennej rzeczywistej, a jej rozwiązaniem jest podzbiór zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych, przeważnie będący
 • Definicja nierówność trygonometryczna Co znaczy nierówność zmiennej rzeczywistej występującej w wyrażeniach będących argumentami funkcji trygonometrycznych, a więc „pod znakiem funkcji
 • Definicja nieskończoność Co znaczy poza matematyką termin ten jest stosowany w wielu znaczeniach, regularnie trudnych do sprecyzowania; w matematyce najczęściej w jednym z
 • Definicja niesprzeczność układu aksjomatów Co znaczy niesprzeczność mechanizmu dedukcyjnego albo teorii dedukcyjnej) - własność tego układu wykluczająca sposobność wywnioskowania z jego
 • Definicja niesymetryczna figura Co znaczy figura płaska nie mająca środka symetrii ani osi symetrii. Niesymetryczna figura przestrzenna (figura) nie ma również płaszczyzn symetrii
 • Definicja niezależność od zmiennej Co znaczy bazuje na przyjmowaniu poprzez pewną funkcję tej samej wartości dla wszystkich wartości ustalonej zmiennej, na przykład funkcja f: R3 R
 • Definicja najmniejszy element zbioru Co znaczy obiekt zbioru liczbowego należący do tego zbioru i mniejszy od każdego innego elementu tego zbioru. Zobacz minimum zbioru
 • Definicja niezmiennik rzutowy Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy przekształceń rzutowych
 • Definicja nie wprost Co znaczy zobacz dowód nie wprost
 • Definicja najmniejszych kwadratów metoda Co znaczy zobacz sposób najmniejszych kwadratów
 • Definicja niezmiennik afiniczny Co znaczy zobacz niezmiennik (względem ekipy przekształceń afinicznych
 • Definicja niezupełna powierzchnia Co znaczy zobacz powierzchnia zupełna
 • Definicja nieciągłość istotna Co znaczy nieciągłość II rodzaju) - zobacz funkcja nieciągła
 • Definicja nieciągłość nieusuwalna (II rodzaju) Co znaczy zobacz funkcja nieciągła
 • Definicja niewspółpękowe proste Co znaczy łatwe nie mające wspólnego punktu albo nie leżące na jednej płaszczyźnie
 • Definicja niewspółpłaszczyznowe punkty Co znaczy punkty nie leżące na jednej płaszczyźnie
 • Definicja norma funkcji Co znaczy dla ograniczonych funkcji rzeczywistych, ustalonych w zbiorze D, ich normę najczęściej ustala się wzorem aczkolwiek rozważa się również
 • Definicja normalna główna Co znaczy zobacz normalna krzywej
 • Definicja n kąt foremny Co znaczy n-kąt, którego wszystkie boki mają równe długości, a wszystkie kąty wewnętrzne - równe miary (wielokąt foremny
 • Definicja niedodatnia liczba Co znaczy liczba rzeczywista x nie będąca liczbą dodatnią, a więc spełniająca nierówność x ≤ 0
 • Definicja nieefektywne dowody istnienia Co znaczy zobacz dowód konstruktywny
 • Definicja nieefektywne działanie grupy Co znaczy takie działanie ekipy G na przestrzeni X, którego jądro nieefektywności nie redukuje się do elementu neutralnego ekipy G
 • Definicja niejednorodny wielomian Co znaczy wielomian będący sumą niezerowych jednomianów różnych stopni
 • Definicja nieliniowa funkcja Co znaczy zobacz funkcja liniowa
 • Definicja nierówność liczb porządkowych Co znaczy a i b, oznaczających rodzaje porządkowe zbiorów dobrze uporządkowanych adekwatnie A i B, jest ustalona następująco: a < b, gdy zestaw A ma
 • Definicja nierówność liniowa Co znaczy nierówność algebraiczna I stopnia, a więc nierówność postaci ax + b< 0, gdzie współczynniki a i b i zmienna x są rzeczywiste, a zamiast
 • Definicja niezgodność półprostych Co znaczy w zbiorze półprostych ustala się relację zgodności następująco: półproste K i Lnazywa się zgodnymi, gdy jedna z nich zawiera się w drugiej
 • Definicja normalna powierzchni Co znaczy dla danego punktu P powierzchni S to jest prosta przechodząca poprzez pkt. P i prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w
 • Definicja normy równoważne Co znaczy normy || || i || ||*, określone w tej samej przestrzeni liniowej X nazywa się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby rzeczywiste κ, λ > 0
 • Definicja nośnik funkcji Co znaczy podzbiór suppf dziedziny funkcji rzeczywistej albo zespolonej f, określonej w przestrzeni topologicznej, będący domknięciem zbioru
 • Definicja numer Co znaczy liczba naturalna użyta w swej roli porządkowej, a nie ilościowej, a więc oznaczająca kolejność obiektu, któremu jest przyporządkowana, na
 • Definicja numerowanie Co znaczy ustalanie kolejności jakichś obiektów poprzez przyporządkowanie im startowych liczb naturalnych jako ich numerów
 • Definicja numerus logarithmi Co znaczy nazwa stosowana raczej w starszych tablicach logarytmicznych na oznaczenie liczby logarytmowanej, a więc argumentu logarytmu
 • Definicja największy element zbioru Co znaczy obiekt zbioru liczbowego należący do tego zbioru i większy od każdego innego elementu tego zbioru. Zobacz maksimum zbioru
 • Definicja największy wspólny dzielnik (NWD) Co znaczy dwóch liczb naturalnych m i n jest taką liczbą naturalną q, iż 1) q jest dzielnikiem każdej z nich, 2) każdy dzielnik obu liczb m i n jest
 • Definicja n-bok Co znaczy ograniczona figura płaska, której brzegiem jest suma n takich odcinków, iż każdy koniec każdego z nich jest wspólnym końcem precyzyjnie
 • Definicja nierówność podwójna Co znaczy koniunkcja dwóch nierówności tych samych zmiennych, zapisywana skrótowo w formie a< w(x1,...,xn) ≤ b albo podobnej, gdzie w(x1,...,xn) jest
 • Definicja nierówność słaba (nieostra) Co znaczy nierówność liczb będąca połączeniem nierówności silnej z relacją równości, oznaczana symbolami ≤ i ≥. Zapis a ≤ b jest więc równoważny
 • Definicja nierówność trójkąta Co znaczy nierówność funkcyjna ρ(x,y) ≤ ρ(x,z) + ρ(z,y) dla x,y,z ∈ X, gdzie X jest zbiorem niepustym, będąca jednym z warunków nałożonych na funkcję
 • Definicja nieskończenie wiele Co znaczy zwrot oznaczający, iż rozważanych obiektów jest więcej niż wyraża jakakolwiek liczba naturalna albo iż tworzą zestaw nieskończony
 • Definicja nieskończoność dodatnia Co znaczy przedmiot oznaczany symbolem ∞. Zobacz nieskończoność
 • Definicja nieskończoność ujemna Co znaczy przedmiot oznaczany symbolem - ∞. Zobacz nieskończoność
 • Definicja nadciało Co znaczy jeżeli zestaw K jest ciałem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw C ⊆ K również jest ciałem względem tych samych
 • Definicja nadmiar Co znaczy w matematyce znaczy zazwyczaj, iż przybliżona wartość jakiejś wielkości jest większa od niej, na przykład liczba 3,15 jest przybliżeniem
 • Definicja nadmoduł Co znaczy jeśli ekipa addytywna M jest modułem względem pierścienia F i mnożenia zewnętrznego jego przedmiotów poprzez przedmioty ekipy M, a N jest
 • Definicja nadzbiór Co znaczy jeśli dla zbiorów A i B zachodzi inkluzja A ⊆ B, to zestaw A nazywa się (regularnie) podzbiorem zbioru B, zaś zestaw B nazywa się (rzadziej
 • Definicja najmniejsza częściowa granica Co znaczy zobacz dolna granica ciągu (funkcji
 • Definicja najmniejsza wartość funkcji Co znaczy zobacz minimum absolutne
 • Definicja nadzieja matematyczna Co znaczy zobacz wartość oczekiwana
 • Definicja naturalne liczby Co znaczy zobacz liczby naturalne
 • Definicja nadgrupa Co znaczy jeżeli zestaw G jest ekipą względem określonego w nim działania, a zestaw H ⊆ G także jest ekipą względem tego samego działania, to ekipa H
 • Definicja nieokreślona forma kwadratowa Co znaczy zobacz forma kwadratowa nieokreślona
 • Definicja nierówność różniczkowa Co znaczy nierówność funkcyjna, będąca warunkiem nałożonym na pochodne szukanych funkcji
 • Definicja nierówność wykładnicza Co znaczy nierówność zmiennej rzeczywistej, występującej w wykładnikach potęg. Odpowiednikiem może być nierówność 2x - 1 > 2x - 1
 • Definicja niezupełna przestrzeń Co znaczy zobacz przestrzeń zupełna

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Niezupełna Przestrzeń, Nierówność Wykładnicza, Nierówność Różniczkowa, Nieokreślona Forma Kwadratowa, Nadgrupa, Naturalne Liczby, Nadzieja Matematyczna co to znaczy.

Słownik Niezupełna Przestrzeń, Nierówność Wykładnicza, Nierówność co to jest.