Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega.
moduł działania minimum silne co to jest

Definicje matematyka na M

 • Definicja model arytmetyczny Co znaczy jakiegoś mechanizmu dedukcyjnego T jest jego modelem w arytmetyce jako systemie T
 • Definicja mapa lokalna Co znaczy zobacz lokalny układ współrzędnych
 • Definicja miara zbioru Co znaczy zobacz miara
 • Definicja milion Co znaczy tys. tys., a więc 106
 • Definicja mililitr (ml) Co znaczy jednostka objętości, raczej cieczy, wynosząca litra a więc 1cm3
 • Definicja mnożenie skalarne wektorów Co znaczy zobacz iloczyn skalarny
 • Definicja mnożenie wektorowe Co znaczy zobacz iloczyn wektorowy
 • Definicja miara Co znaczy w zbiorze X jest funkcją μ: M [0, ∞], spełniającą następujące warunki: jeżeli dla różnych liczb naturalnych m i n jest An ∈ M i Am∩An = &#
 • Definicja macierz zerowa Co znaczy macierz liczbowa, której wszystkie przedmioty są zerami. Macierze zerowe są elementami neutralnymi dla działań dodawania macierzy
 • Definicja macierz Co znaczy kwadratowa albo prostokątna tablica liczb (niekiedy innych obiektów) postaci której linie poziome nazywają się wierszami, a linie pionowe
 • Definicja macierz antysymetryczna Co znaczy skośnie symetryczna) - liczbowa macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = - aki dla i,k = 1,...,n. Z tego
 • Definicja mendel Co znaczy 15 sztuk
 • Definicja macierz incydencji grafu Co znaczy dla grafu zorientowanego o wierzchołkach p1,...,pn i krawędziach q1,...,qm to jest macierz o n wierszach (odpowiadających wierzchołkom), m
 • Definicja macierz jednokolumnowa Co znaczy macierz o jednej kolumnie i przynajmniej dwóch wierszach
 • Definicja macierz jednostkowa Co znaczy macierz diagonalna, której wszystkie przedmioty położone na przekątni głównej są równe 1, a więc macierz postaci .Macierz ta jest elementem
 • Definicja macierz odwzorowania liniowego Co znaczy jeśli {e1,...,en} i {ε 1,..., ε m} są adekwatnie bazami przestrzeni liniowych U i V nad tym samym ciałem K, a f: U V jest odwzorowaniem
 • Definicja macierz różniczki Co znaczy macierz odwzorowania liniowego, będącego wartością df(x0) w punkcie x0 różniczki df odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm i zarazem wartością w punkcie
 • Definicja macierz transponowana (przestawiona) Co znaczy dla danej macierzy A jest macierzą oznaczaną symbolem AT i powstałą z macierzy A poprzez napisanie j-tej kolumny macierzy A w j-tym wierszu
 • Definicja macierz współczynników Co znaczy termin ogólny, obejmujący rozmaite macierze, których elementami są współczynniki na przykład: form kwadratowych, funkcjonałów dwuliniowych
 • Definicja macierze podobne Co znaczy macierze kwadratowe A i A´ tego samego stopnia nazywają się podobnymi, gdy istnieje taka nieosobliwa macierz kwadratowa C tego samego
 • Definicja macierze równania stożkowej Co znaczy symetryczne macierze kwadratowe zwane adekwatnie macierzą sporą i małą, będące macierzami współczynników wielomianu II stopnia dwóch
 • Definicja macierze układu równań liniowych Co znaczy z układem równań liniowych postaci c11x1 + c12x2 +... + c1nxn = c10 c21x1 + c22x2 +... + c2nxn = c20........................ cm1x1 + cm2x2
 • Definicja macierzowe zapisy Co znaczy dzięki macierzy i działań na nich można krócej zapisywać nie wszystkie skomplikowane wzory, na przykład przyjmując, iż A = [aij]i,j = 1
 • Definicja maksimum zbioru Co znaczy odnosi się do zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy największą liczbę tego zbioru, a więc taki obiekt q ∈ A, oznaczany także symbolem maxA
 • Definicja małpie siodło Co znaczy powierzchnia podobna do powierzchni siodła, lecz różniąca się od niej tym, iż zwyczajne siodło ma dwie przeciwległe części wznoszące się i
 • Definicja mapa warstwicowa funkcji Co znaczy dla danej funkcji to jest rodzina podzbiorów dziedziny tej funkcji, złożonych z wszystkich punktów tej dziedziny, gdzie funkcja przyjmuje
 • Definicja maszyna matematyczna analogowa Co znaczy komputer analogowy) - maszyna analizująca zależności matematyczne przez wykonywanie operacji nie na liczbach, ale na funkcjach
 • Definicja metoda najmniejszych kwadratów Co znaczy sposób doboru zależności matematycznej określonego typu do posiadanych danych pomiarowych, polegająca na takim doborze parametrów
 • Definicja matematyka Co znaczy jedna z najdawniejszych dziedzin działalności naukowej człowieka, swymi początkami sięgająca okresu neolitu. Jako osobna tematyka edukacji
 • Definicja matematyka deterministyczna Co znaczy umowna nazwa tej problematyki matematycznej, która określa precyzyjne i jednoznaczne wielkości albo zależności w przeciwieństwie od zjawisk
 • Definicja matematyka elementarna Co znaczy umowna nazwa, obejmująca w przybliżeniu ten zakres matematyki, który jest obiektem nauczania w szkole podstawowej i średniej
 • Definicja mechanika teoretyczna Co znaczy tematyka fizyki teoretycznej, zajmująca się badaniem ruchów mas w zależności od sił wywołujących te ruchy. Jakkolwiek problematyka ta
 • Definicja metoda analityczna Co znaczy sposób rachunkowa, na przykład sposób analityczna w geometrii bazuje na zastosowaniu współrzędnych i wektorów i uzyskiwaniu wniosków
 • Definicja metoda kolejnych przybliżeń Co znaczy bardzo regularnie użytkowany sposób znalezienia rozwiązania jakiegoś zagadnienia, opierający na skonstruowaniu ciągu zbieżnego do tego
 • Definicja metoda Monte Carlo Co znaczy sposób przybliżonego rozwiązywania zagadnień optymalizacji, polegająca na następnych losowaniach dopuszczalnych argumentów funkcji celu
 • Definicja mezolabium Co znaczy wynalezione poprzez Eratostenesa z Cyreny łatwe urządzenie mechaniczne, wykorzystywane do uzyskania dla danych odcinków o długościach a i b
 • Definicja metoda podstawiania Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji
 • Definicja metoda prostokątów Co znaczy jedna z metod całkowania przybliżonego funkcji rzeczywistych jednej zmiennej, polegająca na podziale przedziału całkowania [a,b] na n
 • Definicja metoda przeciwnych współczynników Co znaczy sposób równych współczynników, sposób porównywania) - jedna z metod rozwiązywania układów dwóch równań liniowych o dwóch niewiadomych
 • Definicja metoda przekątni Co znaczy sposób przekątniowa) - sposób ustawienia w ciąg wszystkich wyrazów ciągu podwójnego, a więc ciągu (an)1: a1,1,a1,2,a1,3,... (an)2: a2,1,a2
 • Definicja metoda siecznych Co znaczy sposób znajdowania przybliżonej wartości pierwiastka równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją przestępną, zwana również regułą falsi
 • Definicja metoda Simpsona (metoda paraboliczna) Co znaczy służy do przybliżonego obliczenia całki oznaczonej z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej w przedziale [a,b]. Bazuje na
 • Definicja metoda zero jedynkowa Co znaczy sposób sprawdzania praw (tautologii) rachunku zdań, polegająca na rozważeniu wszystkich możliwych przypadków co do wartości logicznych zdań
 • Definicja metody numeryczne Co znaczy dział matematyki stosowanej, wypracowujący i doskonalący metody przybliżonego obliczania różnych wielkości matematycznych z potrzebną
 • Definicja metryka dyskretna Co znaczy metryka ρ ustalona w dowolnym, niepustym zbiorze X wzorem
 • Definicja metryka euklidesowa Co znaczy jeśli x = (x1,...,xn) i y = (y1,...,yn) są punktami arytmetycznej przestrzeni Rn, to metryką euklidesową w tej przestrzeni nazywa się
 • Definicja mnożenie nieprzemienne Co znaczy takie mnożenie, iż nie dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a
 • Definicja metryka kolejowa Co znaczy jeśli ρ jest metryką euklidesową w przestrzeni euklidesowej Π, a O jest określonym punktem tej przestrzeni, to metryką kolejową względem
 • Definicja metryka na powierzchni Co znaczy jeśli A i B są punktami powierzchni zupełnej S, LAB - łukiem łączącym te punkty i leżącym na powierzchni S, a |LAB| - długością tego łuku
 • Definicja metryka produktowa Co znaczy jeśli ρ jest metryką w zbiorze X, ρ ´ - metryką w X´, a X´´ iloczynem kartezjańskim zbiorów X i X´, to funkcja ρ , ustalona dla (x,x´
 • Definicja miara algebraiczna Co znaczy funkcja przyjmująca wartości również ujemne, której bezwzględna wartość jest miarą, a symbol wartości zależy od orientacji mierzonego
 • Definicja miara Jordana Co znaczy dla figury ograniczonej A na płaszczyźnie i dla pokrywającej ją sieci kwadratów o ustalonej długości d ich boków ustala się figury: Z1
 • Definicja miara kąta Co znaczy funkcja μ przyporządkowująca każdemu kątowi liczbę nieujemną tak, aby były spełnione następujące warunki: 1) miara kąta zerowego jest równa
 • Definicja miara Lebesgue´a Co znaczy miara w przestrzeniach arytmetycznych Rn dla wszystkich n naturalnych, ustalona jako zacieśnienie μ miary zewnętrznej Lebesgue´a μ * do
 • Definicja miara n-wymiarowa Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a
 • Definicja miara skończenie addytywna Co znaczy zobacz miara przeliczalnie addytywna
 • Definicja miara zewnętrzna Lebesgue´a Co znaczy dla każdej figury A na płaszczyźnie można stworzyć taki ciąg (Qk) prostokątów, iż, nazywany ciągiem pokrywającym figurę A. Oznaczając
 • Definicja miara zupełna Co znaczy taka miara μ iż każdy podzbiór A zbioru B, spełniającego warunek μ (B) = 0, jest mierzalny miarą μ, a więc należy do jej dziedziny
 • Definicja miejsce geometryczne Co znaczy dawniej stosowana nazwa zbioru wszystkich punktów jakiejś przestrzeni (na przykład płaszczyzny), spełniających jakiś warunek, na przykład
 • Definicja Międzynarodowa Unia Matematyczna Co znaczy skrót IMU od angielskiej nazwy International Mathematical Union, organizacja zajmująca się w skali światowej współpracą matematyków w
 • Definicja mimośród Co znaczy w nie wszystkich urządzeniach mechanicznych krążek kołowy (niekiedy owalny), tak przymocowany do osi w płaszczyźnie prostopadłej do niej
 • Definicja minimum zbioru Co znaczy odnosi się do zbioru A liczb rzeczywistych i znaczy najmniejszą liczbę tego zbioru (jeżeli taka liczba istnieje), a więc taką liczbę q ∈ A
 • Definicja mnożenie funkcji Co znaczy iloczynem funkcji f i g o wartościach liczbowych i o wspólnej dziedzinie D nazywa się funkcję h, której wartością w każdym punkcie x zbioru
 • Definicja mnożenie liczb Co znaczy działanie realizowane na wszystkich rodzajach liczb i określane w poszczególnych zbiorach liczbowych najczęściej jako następne rozszerzenia
 • Definicja moc rodziny podzbiorów Co znaczy dla dowolnego zbioru X moc rodziny 2X wszystkich jego podzbiorów jest większa od mocy zbioru X. Z tego faktu, udowodnionego poprzez Georga
 • Definicja mnożenie macierzy Co znaczy nieprzemienne mnożenie określone tylko dla takich dwóch macierzy, iż lewostronny czynnik jest macierzą o takiej samej ilości kolumn, jaką
 • Definicja mnożenie macierzy przez liczbę Co znaczy działanie opierające na utworzeniu dla pary (λ,A), złożonej z liczby λ i macierzy A = [aij]i = 1,...,m; j = 1,...,n, nowej macierzy λA
 • Definicja mnożenie przemienne Co znaczy takie mnożenie, iż dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a·b = b·a
 • Definicja mnożenie wektora przez liczbę Co znaczy działanie przyporządkowujące parze (λ,u), złożonej z liczby λ i wektora u, wektor λ u będący iloczynem wektora u poprzez liczbę λ. W
 • Definicja mnożenie wielomianów Co znaczy działanie opierające na: pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem jednego wielomianu, poprzez każdy jednomian będący składnikiem
 • Definicja mnożenie wielomianu przez liczbę Co znaczy bazuje na pomnożeniu każdego jednomianu, będącego składnikiem mnożonego wielomianu, poprzez tę liczbę, poprzez którą ten wielomian jest
 • Definicja mnożnik Co znaczy termin normalnie rozumiany jako stała liczba, poprzez którą mnoży się różne wielkości, na przykład sformułowanie „przy wymianie
 • Definicja moc Co znaczy wspólna właściwość zbiorów równolicznych (równoliczność zbiorów) albo, bardziej oficjalnie, klasa zbiorów równolicznych. To jest definicja
 • Definicja model Beltramiego-Kleina Co znaczy jeden z wielu modeli dwuwymiarowej geometrii hiperbolicznej na płaszczyźnie euklidesowej (ściślej - w dwuwymiarowej geometrii euklidesowej
 • Definicja model Poincarego Co znaczy schemat dwuwymiarowej geometrii (płaszczyzny) hiperbolicznej w dwuwymiarowej geometrii (na płaszczyźnie) euklidesowej, opierający na
 • Definicja monomorfizm Co znaczy różnowartościowe odwzorowanie f struktury algebraicznej S w strukturę algebraiczną S´ tego samego typu (na przykład ekipy w grupę), którego
 • Definicja morfizm kategorii Co znaczy zobacz kategoria
 • Definicja multigraf Co znaczy uogólnienie definicje grafu, opierające na dopuszczeniu dla każdej pary (p1,p2) wierzchołków niekoniecznie najwyżej jednej, ale skończonej
 • Definicja multiplikator Co znaczy z z łaciny „mnożnik”
 • Definicja moc zbioru skończonego Co znaczy dobrze znana liczba przedmiotów tego zbioru, wyrażana liczbą naturalną
 • Definicja multifunkcja Co znaczy funkcja przyporządkowująca elementom swej dziedziny określonego typu podzbiory przestrzeni wartości Y, na przykład wartościami multifunkcji
 • Definicja min Co znaczy powszechnie stosowany skrót na oznaczenie minimum zbioru
 • Definicja minimalizacja kosztów Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja moc alef zero Co znaczy moc zbiorów równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb naturalnych. Termin pochodzi stąd, iż moc ta jest regularnie oznaczana symbolem ℵ0
 • Definicja metoda Sarrusa Co znaczy zobacz reguła Sarrusa
 • Definicja miara łukowa kąta Co znaczy zobacz miara kąta
 • Definicja mi Co znaczy dwunasta litera alfabetu geckiego
 • Definicja metoda współczynników nieoznaczonych Co znaczy zobacz rozkład na ułamki łatwe
 • Definicja metoda wyznaczników Co znaczy rozwiązywania układów równań - zobacz twierdzenie Cramera
 • Definicja metodologia matematyki Co znaczy zobacz metodologia dedukcyjna
 • Definicja medialność całki Co znaczy własność całki z funkcji rzeczywistej f po zbiorze A względem miary μ, wyrażająca się nierównościami
 • Definicja metoda Schmidta ortogonalizacji Co znaczy zobacz ortogonalizacja sposobem Schmidta
 • Definicja metageometria Co znaczy rzadko stosowany termin, oznaczający problematykę geometryczną powstałą w drugiej połowie XIX w., a zajmującą się badaniem związków i
 • Definicja modulo Co znaczy zobacz kongruencja modulo
 • Definicja macierz wielowymiarowa Co znaczy tablice przedmiotów zależące od więcej niż dwóch wyznaczników, na przykład [aijk]i = 1,...,m; j = 1,...,n; k = 1,...,p jest trójwymiarową
 • Definicja macierz hermitowska Co znaczy macierz kwadratowa postaci [aik]i,k = 1,...n o elementach zespolonych, spełniających warunek dla i,k = 1,...,n. Zobacz forma Hermite´a
 • Definicja minimum funkcji Co znaczy wspólna nazwa minimum absolutnego i lokalnego funkcji
 • Definicja minimum słabe Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne
 • Definicja maksimum globalne Co znaczy inna nazwa maksimum absolutnego, przeciwstawiająca je maksimum lokalnemu
 • Definicja moduł liczby zespolonej Co znaczy zobacz liczby zespolone
 • Definicja monotoniczność Co znaczy zobacz funkcja monotoniczna
 • Definicja mantysa Co znaczy liczby rzeczywistej a jest różnicą a - k, gdzie k jest właściwością liczby a, a więc taką liczbą całkowitą, iż k ≤ a < k + 1
 • Definicja macierze równania kwadryki Co znaczy dwie symetryczne macierze kwadratowe: macierz [cik]i,k = 1,...,4 i macierz złożona z przedmiotów należących do jej pierwszych trzech
 • Definicja macierz funkcjonału dwuliniowego Co znaczy jeśli V jest n wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K, {e1,...,en} jej bazą, a h: V×V K jest funkcjonałem dwuliniowym w tej
 • Definicja macierz Jacobiego (jakobianowa) Co znaczy różniczkowalnego odwzorowania f: Rn ⊇ D Rn jest macierzą [∂ifj(x)]i,j = 1,...,n, gdzie znak ∂i znaczy pochodną cząstkową względem i - tej
 • Definicja macierz odwrotna Co znaczy do macierzy nieosobliwej A jest taką macierzą kwadratową A- 1 tego samego stopnia, iż A·A- 1 = I, gdzie kropka znaczy mnożenie macierzy, a
 • Definicja macierz ortogonalna Co znaczy kwadratowa macierz liczbowa A, spełniająca warunek A·AT = I, gdzie AT jest macierzą transponowaną macierzy A, a I jest macierzą jednostkową
 • Definicja macierz pochodna Co znaczy kolokwialna nazwa macierzy, będącej wartością w określonym punkcie x0 ∈ D pochodnej odwzorowania f: Rn ⊇ D Rm. Jeśli dla D ∋ x = (x1
 • Definicja macierz unitarna Co znaczy macierz kwadratowa A, której elementami są liczby zespolone, spełniająca którykolwiek spośród warunków: albo, gdzie znaczy macierz
 • Definicja maksimum funkcji Co znaczy wspólna nazwa dla maksimum absolutnego i lokalnego
 • Definicja mapa Co znaczy termin ogólny, oznaczający różnowartościowe (najczęściej również ciągłe) odwzorowanie jakiejś przestrzeni (najczęściej topologicznej) albo
 • Definicja maszyna matematyczna cyfrowa Co znaczy komputer) - urządzenie wykorzystywane do wykonywania obliczeń i analizowania zależności matematycznych przez wykonywanie należytych
 • Definicja matematyka dyskretna Co znaczy umowna nazwa tej problematyki matematycznej, która nie odnosi się do zjawisk i zależności zmieniających się w sposób ciągły, ale skokowy
 • Definicja matematyka wyższa Co znaczy umowny termin, oznaczający zazwyczaj problematykę matematyczną wykraczającą poza zakres szkoły średniej
 • Definicja mediana Co znaczy jedna z charakterystyk (parametrów) rozkładu zmiennej losowej X, będąca taką liczbą x, iż zachodzą nierówności gdzie P() znaczy
 • Definicja metoda Clasena Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyrugowaniu sposobem przeciwnych współczynników z pierwszego równania
 • Definicja metoda (Newtona) stycznych Co znaczy sposób poszukiwania przybliżonej wartości pierwiastka a równania postaci f(x) = 0, gdzie f jest funkcją podwójnie różniczkowalną i taką, iż
 • Definicja metoda równoległoboku Co znaczy sposób dodawania wektorów zaczepionych w tym samym punkcie, opierający na zbudowaniu równoległoboku o wierzchołkach w punkcie ich
 • Definicja metodologia dedukcyjna Co znaczy metodologia matematyki, odnoszona do poszczególnych jej działów, polegająca na określeniu niewielu pojęć, zwanych pierwotnymi, dzięki
 • Definicja metryka Co znaczy w niepustym zbiorze X jest funkcją ρ: X × X [0, ∞), spełniającą dla x, y, z ∈ X następujące warunki: M1) ρ (x,y) = 0 wtedy i tylko wtedy
 • Definicja metryka mostowa Co znaczy metryka rzeczna) - metryka ρ0 ustalona na płaszczyźnie Π z określoną prostą L i położonym na niej punktem O następująco: jeżeli punkty A i
 • Definicja metryki równoważne Co znaczy metryki ρ i ρ ´ w zbiorze X nazywają się równoważnymi, gdy istnieją takie liczby dodatnie α i β, iż dla x,y ∈ X zachodzą nierówności α
 • Definicja mianownik Co znaczy liczba całkowita różna od 0, występująca w ułamku zwykłym pod kreską ułamkową, określająca na ile części została podzielona jednostka, aby
 • Definicja miara Lebesgue´a na powierzchni Co znaczy dla powierzchni S ⊆ R3 o parametryzacji h: R2 ⊇ D R3, rodzina MS jej podzbiorów A takich, iż h- 1(A) jest mierzalnym w sensie Lebesgue´a
 • Definicja miara powierzchni Co znaczy zobacz miara Lebesgue´a na powierzchni
 • Definicja multiplikatywny zapis działania Co znaczy oznaczanie jakiegoś działania tak samo albo podobnie jak znaczy się mnożenie. Jako symbolu tego działania można korzystać kropki (jak dla
 • Definicja miara przeliczalnie addytywna Co znaczy warunek 2) ustalenia miary nazywa się warunkiem jej przeliczalnej addytywności. Wynika stąd, iż każda tak ustalona miara jest przeliczalnie
 • Definicja mila Co znaczy jednostka długości stosowana raczej w państwach anglosaskich (tak zwany mila angielska), wynosząca 1609,344 m, albo w żegludze (tak zwany
 • Definicja miliard Co znaczy tys. mln, a więc 109, w nie wszystkich państwach nazywany bilionem
 • Definicja minimum absolutne (bezwzględne) Co znaczy najmniejsza wartość funkcji rzeczywistej f spośród wartości przyjmowanych poprzez nią w zadanym zbiorze A, zawartym w zakresie tej funkcji
 • Definicja minimum lokalne funkcji Co znaczy taka wartość f(x0) funkcji rzeczywistej f określonej w podzbiorze D pewnej przestrzeni topologicznej, iż f(x) ≥ f(x0) dla x ≠ x0 i
 • Definicja minus nieskończoność Co znaczy obiekt - ∞, dołączany do zbioru R wszystkich liczb rzeczywistych jako przestrzeni uporządkowanej, uważany za mniejszy od każdej liczby
 • Definicja mnożenie Co znaczy wspólna nazwa wielu działań na różnorodnych obiektach i jedno z działań występujących w większości struktur algebraicznych. Dla wszystkich
 • Definicja model Co znaczy mechanizmu dedukcyjnego T w systemie dedukcyjnym T* jest takim przyporządkowaniem pojęciom pierwotnym mechanizmu T pojęć mechanizmu T*, iż
 • Definicja moduł Co znaczy struktura algebraiczna złożona z: ekipy addytywnej U, której działanie grupowe jest oznaczane symbolem +, pierścienia A z dodawaniem
 • Definicja macierz przekątniowa Co znaczy zobacz macierz diagonalna
 • Definicja metoda paraboliczna Co znaczy zobacz sposób Simpsona
 • Definicja mnożenie ułamków Co znaczy pomnożenie poprzez siebie ułamków zwyczajnych bazuje na utworzeniu ułamka, którego licznikiem jest iloczyn liczników, a mianownikiem
 • Definicja moda zmiennej losowej Co znaczy zobacz dominanta
 • Definicja moduł kongruencji Co znaczy liczba p, określająca kongruencję modulo p
 • Definicja moc kontinuum (continuum) Co znaczy moc zbiorów równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa continuum, oznaczającego coś
 • Definicja mod Co znaczy skrót słowa modulo, oznaczający kongruencję modulo
 • Definicja miara stopniowa kąta Co znaczy zobacz miara kąta
 • Definicja miara wewnętrzna Jordana Co znaczy zobacz miara Jordana
 • Definicja miara zewnętrzna Jordana Co znaczy zobacz miara Jordana
 • Definicja miejsce zerowe funkcji Co znaczy wartość zmiennej niezależnej (argumentu), dla której funkcja przyjmuje wartość 0
 • Definicja mierzalność Co znaczy zobacz funkcja mierzalna, miara
 • Definicja Międzynarodowe Centrum Matematyczne Co znaczy założone w 1972 r. nosi imię Stefana Banacha i ma siedzibę w Warszawie. Jest międzynarodową organizacją organizującą współpracę naukową i
 • Definicja minuta gradusowa Co znaczy jednostka miary kąta równa 0,01 grada, oznaczana symbolem 1c
 • Definicja minuta stopniowa Co znaczy jednostka miary kąta równa stopnia, oznaczana symbolem 1′
 • Definicja mnogościowe określenie liczb naturalnych Co znaczy ustalenie liczb naturalnych jako liczb kardynalnych zbiorów zakończonych
 • Definicja mnogość Co znaczy inna, aktualnie rzadko stosowana nazwa zbioru
 • Definicja mnożenie antysymetryczne Co znaczy mnożenie skośnie symetryczne) - działanie nieprzemienne, którego rezultat, przy wymianie kolejności czynników, wymienia się na przeciwny w
 • Definicja mnożenie kartezjańskie Co znaczy zobacz iloczyn kartezjański
 • Definicja mnożenie liczb kardynalnych Co znaczy zobacz iloczyn liczb kardynalnych
 • Definicja mnożenie wewnętrzne Co znaczy mnożenie będące działaniem wewnętrznym
 • Definicja momenty zmiennej losowej Co znaczy wskaźniki liczbowe określane dla zmiennej losowej X następująco: momentem rzędu k względem liczby c nazywa się liczbę E[(X - c)k], a więc
 • Definicja multiplikacja Co znaczy z z łaciny „mnożenie”
 • Definicja metody graficzne Co znaczy aktualnie rzadko stosowane metody wykonywania ustalonych obliczeń dzięki należytych rysunków, skal, siatek, wykresów i tym podobne Zobacz
 • Definicja metodyka nauczania matematyki Co znaczy tematyka edukacji, wypracowująca skuteczne metody poprawnego nauczania matematyki na różnych poziomach, wykorzystująca majątek nauk
 • Definicja metr Co znaczy m) - podstawowa jednostka długości w układzie SI, od 1983 r. ustalana jako droga, którą światło przebywa w próżni w okresie 1/299792480
 • Definicja metraż Co znaczy w języku potocznym powierzchnia, najczęściej lokalu, wyrażona w metrach kwadratowych
 • Definicja metryczna zupełność Co znaczy zobacz zupełna przestrzeń metryczna
 • Definicja metryka przestrzeni unormowanej Co znaczy jeżeli ||x|| znaczy normę elementu x przestrzeni liniowej V, to funkcja ρ, ustalona dla x, y ∈ V wzorem ρ(x,y) = ||x - y||, jest
 • Definicja miara kąta bryłowego Co znaczy pole tej części sfery o promieniu równym 1 i środku w wierzchołku mierzonego kąta bryłowego, która jest jej częścią wspólną z tym kątem
 • Definicja mikrometr Co znaczy 1. przyrząd wykorzystywany do mierzenia długości z dokładnością do 10- 5m, wykorzystujący w tym celu proporcjonalność przesunięcia się
 • Definicja mikron Co znaczy μ) - dawna nazwa jednostki długości (skrót μ) 1 μ = 10- 6 m, aktualnie nazywanej mikrometrem
 • Definicja milimetr (mm) Co znaczy jednostka długości; 1 mm = m = cm
 • Definicja minor macierzy Co znaczy dla macierzy A o m wierszach i n kolumnach to jest wskaźnik macierzy kwadratowej, utworzonej z przedmiotów wybranych wierszy i wybranych (w
 • Definicja minoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający
 • Definicja minus Co znaczy symbol „ - ” umieszczony przed symbolem liczby (wektora) znaczy liczbę (wektor) przeciwną do niej, a umieszczony pomiędzy
 • Definicja mnożenie zewnętrzne Co znaczy 1. mnożenie, którego rezultatem jest iloczyn zewnętrzny; 2. mnożenie będące działaniem zewnętrznym
 • Definicja mnożniki Lagrange´a Co znaczy współczynniki występujące w podanej poprzez Josepha Louisa Lagrange´a metodzie znajdowania ekstremów warunkowych
 • Definicja max Co znaczy powszechnie stosowany skrót słowa maksimum; występując w symbolu postaci maxA znaczy maksimum zbioru A
 • Definicja mechanizacja obliczeń Co znaczy konstruowanie coraz sprawniejszych urządzeń (liczydła, arytmometry, suwak logarytmiczny, kalkulatory elektroniczne), wykorzystywanych do
 • Definicja metamatematyka Co znaczy problematyka logiczno matematyczna, zajmująca się badaniem własności aksjomatyk i mechanizmów dedukcyjnych, zaliczana do logiki
 • Definicja metoda Co znaczy sposób osiągania celu
 • Definicja metoda reperu ruchomego Co znaczy jedna z metod badania krzywych, powierzchni i innych przestrzeni geometrycznych, stosowana w geometrii różniczkowej. W razie krzywych
 • Definicja metoda trapezów Co znaczy sposób przybliżonego obliczenia całki w przedziale [a,b] z funkcji rzeczywistej f jednej zmiennej rzeczywistej, polegająca na podzieleniu
 • Definicja metryka Hausdorffa Co znaczy jeśli ρ jest metryką w zbiorze X, a ℜ - rodziną wszystkich jego podzbiorów niepustych, domkniętych i ograniczonych, to funkcja d ustalona
 • Definicja metryka kątowa Co znaczy funkcja przyporządkowująca każdym dwóm punktom A i B sfery o środku O miarę mniejszego kąta ∠ AOB. Gdyż każdy pkt. A tej sfery reprezentuje
 • Definicja metryka miejska Co znaczy na płaszczyźnie Π z określonym, kartezjańskim układem współrzędnych, jest funkcją ρ0 ustaloną wzorem gdzie (a1,a2) i (b1,b2) są
 • Definicja metryka Minkowskiego Co znaczy dla zamkniętej i symetrycznej względem punktu O pow. wypukłej S w przestrzeni euklidesowej Π, metryką Minkowskiego w tej przestrzeni nazywa
 • Definicja miara kąta skierowanego Co znaczy na płaszczyźnie zorientowanej dla dodatniego kąta skierowanego jest równa mierze odpowiadającego mu kąta nieskierowanego, a dla ujemnego
 • Definicja mille Co znaczy z łaciny „tys.”
 • Definicja mimośród stożkowej Co znaczy zobacz kierownica stożkowej
 • Definicja macierz kwadratowa Co znaczy macierz o równej ilości wierszy i kolumn
 • Definicja macierz mała Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki; macierze równania stożkowej
 • Definicja macierz nieosobliwa Co znaczy liczbowa macierz kwadratowa, której wskaźnik jest różny od 0
 • Definicja macierz odwracalna Co znaczy zobacz macierz nieosobliwa
 • Definicja macierzowa funkcja Co znaczy funkcja, której wartościami są macierze. Jest również nazywana funkcją o wartościach macierzowych
 • Definicja majoranta Co znaczy zobacz obiekt ograniczający
 • Definicja maksimum absolutne (bezwzględne) Co znaczy funkcji rzeczywistej f w zbiorze A zawartym w jej dziedzinie - największa wartość tej funkcji spośród wartości przyjmowanych w zbiorze A, a
 • Definicja maksimum lokalne Co znaczy funkcji rzeczywistej f, określonej w podzbiorze D przestrzeni topologicznej, jest jej wartością f(x0) w takim punkcie wewnętrznym x0 zbioru
 • Definicja maksimum silne Co znaczy zobacz maksimum absolutne, maksimum lokalne
 • Definicja maksimum słabe Co znaczy maksimum absolutne albo maksimum lokalne nie będące maksimum mocnym
 • Definicja maksymalizacja zysku Co znaczy zobacz funkcja celu
 • Definicja mała macierz Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej
 • Definicja małe twierdzenie Fermata Co znaczy zobacz twierdzenia Fermata
 • Definicja małe twierdzenie Pappusa Co znaczy twierdzenie orzekające, iż jeżeli K i Lsą wieloma prostymi równoległymi, a punkty P1,...,P6 są tak położone, iż P1,P3,P5 ∈ K, P2,P4,P6 ∈ L
 • Definicja mały kwantyfikator Co znaczy zobacz kwantyfikator
 • Definicja mały wyznacznik Co znaczy wskaźnik małej macierzy
 • Definicja metoda eliminacji Co znaczy sposób rozwiązywania układów równań o wielu niewiadomych, polegająca na eliminowaniu (rugowaniu) z niego następnych niewiadomych tak, aby
 • Definicja moduł liczby rzeczywistej Co znaczy zobacz bezwzględna wartość
 • Definicja macierz osobliwa Co znaczy kwadratowa macierz liczbowa, której wskaźnik jest równy 0. Osobliwość takiej macierzy bazuje między innymi na tym, iż nie ma ona macierzy
 • Definicja macierz prostokątna Co znaczy macierz o różnych ilościach wierszy i kolumn
 • Definicja macierz przekształcenia afinicznego Co znaczy wyrażającego się wzorami yk = ak1x1 + ak2x2 +... + aknxn + bk dla k = 1,..., m jest macierzą [aki]k = 1,...,m; i = 1,...,n
 • Definicja macierz przekształcenia liniowego Co znaczy zobacz macierz odwzorowania liniowego
 • Definicja macierz przestawiona Co znaczy zobacz macierz transponowana
 • Definicja macierz rozszerzona Co znaczy inna nazwa macierzy uzupełnionej. Zobacz macierze układu równań liniowych
 • Definicja macierz równania krzywej II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania stożkowej
 • Definicja macierz równania powierzchni II stopnia Co znaczy zobacz macierze równania kwadryki
 • Definicja macierz skośnie symetryczna Co znaczy zobacz macierz antysymetryczna
 • Definicja macierz symetryczna Co znaczy macierz równa swej macierzy transponowanej, a więc macierz kwadratowa [aij]i,j = 1,...,n, spełniająca warunki aij = aji dla i,j = 1,...,n
 • Definicja macierz trójkątna Co znaczy macierz kwadratowa, mająca po jednej stronie przekątni głównej same zera
 • Definicja macierz uzupełniona Co znaczy zobacz macierze układu równań liniowych
 • Definicja macierz diagonalna Co znaczy macierz przekątniowa) - kwadratowa macierz liczbowa postaci [aik]i,k = 1,...,n, spełniająca warunki aik = 0 dla i ≠ k, a więc mająca poza
 • Definicja macierz duża Co znaczy zobacz spora macierz, macierze równania kwadryki, macierze równania stożkowej
 • Definicja macierz formy kwadratowej Co znaczy jeśli V jest przestrzenią liniową o skończonym wymiarze nad ciałem K, a forma kwadratowa f: V K jest ustalona wzorem f(u) = h(u,u), gdzie h
 • Definicja macierz Grama Co znaczy dla wektorów u1,...,un przestrzeni euklidesowej to jest macierz kwadratowa iloczynów skalarnych tych wektorów, a więc macierz postaci [ui ·
 • Definicja macierz jednowierszowa Co znaczy macierz o jednym wierszu i przynajmniej dwóch kolumnach
 • Definicja mega Co znaczy przedrostek umieszczany przed nazwą jednostki miary, oznaczający mnożnik 106 = mln
 • Definicja metryka rzeczna Co znaczy zobacz metryka mostowa
 • Definicja miara obrotu Co znaczy zobacz kąt obrotu
 • Definicja minimum globalne funkcji Co znaczy inna nazwa minimum absolutnego funkcji w zadanym zbiorze, odróżniająca je od minimum lokalnego
 • Definicja minimum silne Co znaczy zobacz minimum absolutne, minimum lokalne
 • Definicja moduł działania Co znaczy rzadziej stosowana nazwa elementu neutralnego działania

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji, Miara Obrotu, Metryka Rzeczna, Mega, Macierz Jednowierszowa, Macierz Grama, Macierz Formy Kwadratowej co to znaczy.

Słownik Moduł Działania, Minimum Silne, Minimum Globalne Funkcji co to jest.