Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk.
krzywej łobaczewskiego co to jest

Definicje matematyka na L

 • Definicja linia Co znaczy termin ogólny nie mający jednego, powszechnie przyjętego ustalenia, obejmujący sporo specjalnych rodzajów linii, dokładnie ustalonych
 • Definicja linia łamana Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja linia sił Co znaczy linia pola wektorowego, gdy wektory będące jego wartościami są interpretowane jako siły
 • Definicja lagranżjan Co znaczy stosowana w mechanice funkcja współrzędnych uogólnionych i pędów uogólnionych punktów układu mechanicznego i czasu, zwana także funkcją
 • Definicja lemat Kuratowskiego-Zorna Co znaczy orzeka, iż każda przestrzeń częściowo uporządkowana X, której każdy uporządkowany podzbiór A, nie mający elementu ostatniego, ma w
 • Definicja lemniskata Bernoulliego Co znaczy krzywa algebraiczna IV stopnia, będąca między innymi spodkową hiperboli równoosiowej względem jej środka i jedną z krzywych Cassiniego, o
 • Definicja lewa translacja grupy Co znaczy jeśli działanie grupowe ekipy G jest oznaczane jak mnożenie, to jej lewą translacją o obiekt a ∈ G nazywa się jej przekształcenie G x a · x
 • Definicja lewoskrętny układ współrzędnych Co znaczy taki kartezjański układ współrzędnych Oxyz w przestrzeni trójwymiarowej, którego oś Oz ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu śruby prawej
 • Definicja lewy koniec przedziału Co znaczy liczba a nazywa się lewym, a liczba b - prawym końcem każdego spośród przedziałów: (a,b), (a,b], [a,b) i [a,b]. Ponadto znak - ∞ nazywa się
 • Definicja liczba algebraiczna Co znaczy liczba rzeczywista albo zespolona, będąca pierwiastkiem jakiegoś wielomianu o współczynnikach całkowitych. Liczbami algebraicznymi są nie
 • Definicja liczba doskonała Co znaczy liczba naturalna, będąca sumą wszystkich swoich różnych dzielników, mniejszych od niej samej. Początkowymi liczbami idealnymi są: 6, 28
 • Definicja liczba konstruowalna Co znaczy liczba któregokolwiek ze zbiorów Q0, Q1, Q2,..., ustalonych następująco: Q0 jest zbiorem nieujemnych liczb wymiernych, a Qn = {z = x -; x,y
 • Definicja liczba nieparzysta Co znaczy liczba całkowita niepodzielna poprzez 2. Liczbami nieparzystmi są więc liczby: ±1, ±3, ±5
 • Definicja liczba parzysta Co znaczy liczba całkowita podzielna poprzez 2. Liczbami parzystymi są więc liczby: 0, ±2, ±4, ±6
 • Definicja liczba pi Co znaczy liczba π (ludolfina) - relacja długości dowolnego okręgu do długości jego średnicy. Dowodzi się, iż jest również stosunkiem pola dowolnego
 • Definicja liczba ułamkowa Co znaczy termin stosowany raczej w nauczaniu matematyki, znaczy najczęściej liczbę większą od 0 a mniejszą od 1, a niekiedy również liczbę przeciwną
 • Definicja liczba złota Co znaczy liczba; to jest taka liczba z przedziału [0,1], która realizuje jego podział złoty. Regularnie liczbą złotą nazywa się także liczbę, będącą
 • Definicja liczby całkowite Co znaczy wszystkie liczby naturalne: 1, 2, 3,..., liczby przeciwne do nich: - 1, - 2,... i 0. Zestaw wszystkich liczb całkowitych jest ekipą z
 • Definicja liczby Eulera Co znaczy liczby całkowite En, występujące w następującym rozwinięciu Maclaurina: Początkowymi liczbami Eulera są: E0 = 1, E1 = 0, E2 = - 1, E3 = 0 i
 • Definicja liczby kardynalne Co znaczy symbole oznaczające moce zbiorów, będące rozszerzeniem definicje ilości przedmiotów zbioru ze zbiorów zakończonych na dowolne zbiory
 • Definicja liczby Mersenne´a Co znaczy liczby naturalne postaci 2p - 1, gdzie p jest liczbą pierwszą. Pośród liczb Mersenne´a są zarówno liczby pierwsze (na przykład pierwsze
 • Definicja liczby p-adyczne Co znaczy dla ustalonej liczby pierwszej p to są wyrażenia postaci Ap = a0pk + a1pk + 1 + a2pk + 2 +..., gdzie k jest określoną liczbą całkowitą, zaś
 • Definicja liczby pierwsze Co znaczy liczby naturalne p > 1, których jedynymi dzielnikami są 1 i p, a więc które nie są podzielne poprzez żadną liczbę naturalną poza 1 i p
 • Definicja liczby podwójnej dokładności Co znaczy gdyż opuszczanie znaków występujących w zapisie dziesiętnym liczb daleko po przecinku i zaokrąglanie ich prowadzi do pewnych niedokładności
 • Definicja liczby przestępne Co znaczy liczby rzeczywiste albo zespolone nie będące pierwiastkami wielomianu o współczynnikach całkowitych, a więc liczby nie będące liczbami
 • Definicja liczby rzeczywiste Co znaczy liczby, których zestaw R jest określony aksjomatyką liczb rzeczywistych lub, jako rozszerzenie zbioru Q liczb wymiernych, jedną z definicji
 • Definicja logika matematyczna Co znaczy aktualnie dział matematyki, wyodrębniony w drugiej połowie XIX w. z logiki, obejmujący problematykę nadającą się do badania sposobami
 • Definicja liczby wymierne Co znaczy liczby dające się przedstawić w formie, gdzie p jest liczbą całkowitą a q - naturalną, albo w formie okresowego rozwinięcia dziesiętnego
 • Definicja liczby względne Co znaczy termin oznaczający raczej zbiory (zakresy) liczbowe, do których wspólnie z jakąś liczbą należy liczba przeciwna do niej, niż jakiś rodzaj
 • Definicja liczby zespolone Co znaczy oficjalnie są parami (a,b) liczb rzeczywistych, zapisywanymi przeważnie w formie a + bi zamiast (a,b). Liczby rzeczywiste a i b nazywają
 • Definicja liczby zespolone sprzężone Co znaczy parę liczb zespolonych i, mających równe części rzeczywiste i przeciwne części urojone nazywa się liczbami zespolonymi sprzężonymi, a
 • Definicja liczenie Co znaczy termin z języka potocznego, oznaczający czynność ustalania ilości przedmiotów zbioru skończonego
 • Definicja licznik ułamka Co znaczy liczba całkowita występująca w zapisie ułamka nad jego kreską ułamkową, określająca ile części, na które została podzielona jedność
 • Definicja lineał Co znaczy latynizm dawniej stosowany w j. polskim zamiast słowa „liniał”
 • Definicja linearyzacja Co znaczy zastępowanie zjawisk nieliniowych przybliżającymi je zjawiskami liniowymi. Jednym z najistotniejszych przykładów linearyzacji (lokalnej
 • Definicja linia śrubowa Co znaczy linia przestrzenna będąca torem ruchu wypadkowego, złożonego z ruchu punktu po okręgu ze stałą prędkością liniową i ruchu jednostajnego w
 • Definicja linia zawęźlona Co znaczy przestrzenna krzywa zamknięta tak położona w przestrzeni, iż nie można jej w sposób ciągły, bez rozerwania jej i sklejenia, przekształcić
 • Definicja liniał sinusowy Co znaczy sinuśnica) - urządzenie techniczne wykorzystywane do nastawiania albo odtwarzania z sporą dokładnością kąta przez dobór wartości jego
 • Definicja liniowa niezależność wektorów Co znaczy układ wektorów u1,...,un przestrzeni liniowej V nad ciałem skalarów K nazywa się liniowo niezależnym gdy stąd, iż zachodzi równość λ1u1
 • Definicja liniowa zależność wektorów Co znaczy układ wektorów u1,...,un nazywa się liniowo zależnym, gdy nie jest liniowo niezależny, a więc gdy istnieje taki układ skalarów λ 1,..., λ n
 • Definicja liść Kartezjusza Co znaczy krzywa algebraiczna III stopnia o równaniu algebraicznym x3 + y3 - 3axy = 0 i równaniach parametrycznych dla t ∈ (- ∞, ∞) i t ≠ -1. Ma oś
 • Definicja literowe oznaczenia Co znaczy są powszechnie stosowane w matematyce w celu wypowiadania stwierdzeń i prowadzenia rozumowań odnoszących się nie do konkretnego obiektu (na
 • Definicja logarytm (log) Co znaczy logarytmem z dodatniej liczby x przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywa się taką liczbę y = logax, iż ay = x. Gdyż przy ustalonej
 • Definicja logarytmowanie Co znaczy zespół czynności opierających na obliczeniu logarytmu jakiegoś wyrażenia, na przykład by obliczyć logarytm objętości V stożka o promieniu
 • Definicja lokalna własność Co znaczy własność funkcji, krzywej, powierzchni albo innego obiektu tego typu, zależna tylko od jego postaci w pewnym otoczeniu ustalonego punktu
 • Definicja lokalny układ współrzędnych Co znaczy na rozmaitości topologicznej X jest odwzorowaniem homeomorficznym pewnego otoczenia U ustalonego punktu tej rozmaitości w przestrzeń Rn dla
 • Definicja łamana Co znaczy jeśli następnym liczbom naturalnym 1, 2,..., m zostały przyporządkowane takie punkty A1, A2,..., Am, iż odcinki A1A2, A2A3,...,Am - 1Am są
 • Definicja łańcuch Co znaczy jeżeli {S1,S2,...,Sm} jest zbiorem wszystkich n-wymiarowych sympleksów ukierunkowanych kompleksu K, to nieparzysta funkcja C o wartościach
 • Definicja łączność działania Co znaczy własność działania wewnętrznego w jakimś zbiorze, oznaczonego poprzez •, wyrażająca się wzorem (a • b) • c = a • (b • c). Z tej równości
 • Definicja łuk Co znaczy podzbiór przestrzeni topologicznej homeomorficzny z przedziałem domkniętym [a,b] w przestrzeni R liczb rzeczywistych, nazywany również
 • Definicja łukowa spójność Co znaczy własność podzbiorów przestrzeni topologicznych polegająca na tym, iż każde dwa punkty tego zbioru można połączyć łukiem (domkniętym
 • Definicja łamana płaska Co znaczy łamana zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja linea Co znaczy z łaciny linia
 • Definicja łamana skośna Co znaczy łamana nie zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja liczba Nepera Co znaczy zobacz e
 • Definicja lewostronna granica - Co znaczy zobacz granica lewostronna
 • Definicja linia zamknięta Co znaczy zobacz krzywa zamknięta
 • Definicja łuk prosty Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego
 • Definicja łamana zwyczajna Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja lingwistyka matematyczna Co znaczy zobacz językoznawstwo matematyczne
 • Definicja ludolfina Co znaczy inna nazwa liczby π, pochodząca od imienia Ludolfa van Ceulena, matematyka holenderskiego, który w 1610 r. obliczył jej przybliżoną wartość
 • Definicja lemat Gaussa Co znaczy orzeka, iż jeżeli dla pewnej liczby zespolonej z0 jest w(z0) ≠ 0, gdzie w jest wielomianem o współczynnikach zespolonych stopnia
 • Definicja logika formalna Co znaczy zobacz logika matematyczna
 • Definicja linia ogniskowa okręgu Co znaczy inna nazwa epicykloidy o parametrach κ = 2, λ = 1, wiążąca się z jej własnościami optycznymi
 • Definicja lambda Co znaczy jedenasta litera alfabetu greckiego
 • Definicja leksykograficzne uporządkowanie Co znaczy dotyczy ciągów przedmiotów przestrzeni uporządkowanej (X
 • Definicja lemat Co znaczy twierdzenie pomocnicze, wykorzystywane do zastosowania w dowodzie innego twierdzenia
 • Definicja lewostronne sąsiedztwo Co znaczy liczby rzeczywistej a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci
 • Definicja lewostronny dzielnik zera Co znaczy jeśli istnieją takie różne od zera przedmioty a i b jakiegoś pierścienia S, iż ab = 0, to a nazywa się lewostronnym a b - prawostronnym
 • Definicja liczba mieszana Co znaczy sposób zapisu liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego
 • Definicja liczba zero Co znaczy liczba całkowita będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb, a więc taką liczbą, która dodana do dowolnej liczby nie wymienia jej, i
 • Definicja liczby naturalne Co znaczy liczby 1, 2, 3,..., znane od powyżej 5 tysiącleci, stosowane do określania ilości, do numerowania, a więc określania kolejności i do
 • Definicja liczby porządkowe Co znaczy rodzaje porządkowe zbiorów dobrze uporządkowanych, a więc klasy takichż zbiorów jednakowo uporządkowanych. Nazwano je liczbami porządkowymi
 • Definicja liczby złożone Co znaczy liczby naturalne n > 1 nie będące liczbami pierwszymi, a więc mające dzielnik różny od 1 i od n
 • Definicja liczebność Co znaczy termin z języka potocznego oznaczający liczba przedmiotów zbioru skończonego, na przykład pomniejszenie liczebności klas szkolnych może
 • Definicja limes Co znaczy lim) - z łaciny „granica”
 • Definicja linia ciągła Co znaczy zestaw punktów płaszczyzny albo przestrzeni, będący obrazem przedziału poprzez funkcję ciągłą i różnowartościową w pewnym otoczeniu każdego
 • Definicja linia krzywiznowa Co znaczy linia położona na powierzchni i mająca w każdym swym punkcie styczną o kierunku kluczowym powierzchni w tym punkcie
 • Definicja linia przestrzenna Co znaczy linia w przestrzeni trójwymiarowej, nie zawierająca się w żadnej płaszczyźnie. Takie linie nazywają się również skośnymi
 • Definicja linia zwężenia (strykcji) Co znaczy dla prostych P i P´, położonych na nierozwijalnej powierzchni prostokreślnej S niech A i A´ będą ich punktami przecięcia się z ich wspólną
 • Definicja logika tradycyjna Co znaczy problematyka pozostająca nadal w dziedzinie logiki, uprawianej w ramach filozofii, obejmująca między innymi: opis i badanie rodzajów
 • Definicja loksodroma Co znaczy w nawigacji: linia na powierzchni kuli ziemskiej, po której pojazd porusza się ze stałym kursem, a więc przecinająca południki pod stałym
 • Definicja łuk prostowalny Co znaczy taki łuk, którego każda część będąca łukiem domkniętym ma skończoną długość (długość krzywej), na przykład parabola i sinusoida są łukami
 • Definicja łuk skierowany Co znaczy jeśli łuk C = f (Δ), gdzie Δ jest przedziałem a f - odwzorowaniem homeomorficznym, to odwzorowanie f ustala na łuku C porządek ≺
 • Definicja liczba e Co znaczy zobacz e
 • Definicja linia gładka Co znaczy zobacz krzywa gładka
 • Definicja linia krzywa Co znaczy linia nie będąca prostą, półprostą, odcinkiem ani łamaną
 • Definicja linia płaska Co znaczy linia zawierająca się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja liczba Co znaczy termin ogólny, oznaczający liczby różnych rodzajów, nie mający ustalenia w matematyce
 • Definicja limes superior (limsup) Co znaczy z łaciny górna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej
 • Definicja Lin Co znaczy znak oznaczający podprzestrzeń liniową rozpiętą na wektorach wymienionych po nim
 • Definicja linearny Co znaczy z z łaciny „liniowy”
 • Definicja liniał Co znaczy przyrząd wykorzystywany do rysowania odcinków linii prostych, a więc linijka niekoniecznie zaopatrzona w podziałkę
 • Definicja limes inferior (liminf) Co znaczy z łaciny dolna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej
 • Definicja linia łańcuchowa Co znaczy krzywa łańcuchowa
 • Definicja łuk domknięty Co znaczy zobacz łuk
 • Definicja łuk otwarty Co znaczy zobacz łuk
 • Definicja linie parametryczne Co znaczy na powierzchni z zadaną parametryzacją to są linie, wzdłuż których wymienia się jeden wyznacznik, a drugi jest stały
 • Definicja linijka Co znaczy regularnie stosowany przyrząd o podwójnej funkcji: 1. liniał - do kreślenia odcinków linii prostych; 2. przyrząd mierniczy - do mierzenia
 • Definicja liniowe utwory Co znaczy inna nazwa utworów algebraicznych I stopnia, obejmująca łatwe na płaszczyźnie, łatwe i płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej, a w
 • Definicja logarytm naturalny (ln) Co znaczy logarytm, którego fundamentem jest liczba e, jest oznaczany symbolem ln zamiast loge. Związki pomiędzy logarytmem naturalnym a logarytmem
 • Definicja logarytmiczna podziałka Co znaczy zobacz skala funkcyjna
 • Definicja logarytmiczna średnia Co znaczy dwóch liczb a i b jest liczbą
 • Definicja logarytmiczny suwak Co znaczy zobacz suwak logarytmiczny
 • Definicja logika Co znaczy tematyka edukacji, od starożytności zaliczana do filozofii, zajmująca się zasadami poprawnego myślenia i dochodzenia do prawdy. Począwszy
 • Definicja luka Co znaczy taki przekrój Dedekinda, którego pierwszy zestaw nie ma elementu największego, a drugi - najmniejszego. Takim przekrojem jest na przykład
 • Definicja liczba podpierwiastkowa Co znaczy w symbolu zawierającym symbol pierwiastka to jest liczba występująca pod tym znakiem
 • Definicja liczba ujemna Co znaczy liczba rzeczywista mniejsza od 0
 • Definicja liczbowy zbiór Co znaczy zestaw, którego elementami są liczby
 • Definicja liczby Bernoulliego Co znaczy współczynniki Bn, występujące w szeregu po prawej stronie równości Wszystkie liczby Bernoulliego są wymierne, nie mniej jednak B2n + 1 = 0
 • Definicja liczby Bettiego Co znaczy całkowitoliczbowe wskaźniki wielościanu, będące niezmiennikami względem jego przekształceń homeomorficznych i powiązane z ilością
 • Definicja liczby bliźniacze Co znaczy pary następnych liczb nieparzystych, będących liczbami pierwszymi, na przykład (5,7), (11,13), (17,19) itd
 • Definicja liczby Fibonacciego Co znaczy ciąg (cn) liczb naturalnych, określony następująco: c1 = c2 = 1 i cn = cn - 2 + cn - 1 dla n > 2
 • Definicja liczby induktywne Co znaczy dawniej stosowana w logice nazwa liczb kardynalnych zbiorów zakończonych, a więc liczb naturalnych
 • Definicja liczby pitagorejskie Co znaczy trójki (a,b,c) liczb naturalnych, spełniające równość a2 + b2 = c2 związaną z twierdzeniem Pitagorasa. Ogólna postać liczb (trójek
 • Definicja liczby przeciwne Co znaczy pary liczb rzeczywistych albo zespolonych postaci a i - a. Każda z tych liczb może być dodatnia i każda może być ujemna
 • Definicja liczby trójkątne Co znaczy liczby całkowite tk postaci wyrażające liczba jednakowych krążków potrzebnych do zbudowania trójkąta równobocznego o boku złożonym z k
 • Definicja liczby urojone Co znaczy te liczby zespolone, których część rzeczywista jest równa 0, a część urojona różna od 0. Na diagramie Arganda są położone na osi urojonej
 • Definicja liczby względnie pierwsze Co znaczy liczby całkowite, których największym (a zarazem jedynym dodatnim) wspólnym dzielnikiem jest liczba 1, na przykład liczby 2 i - 9 są
 • Definicja liczby zaprzyjaźnione Co znaczy taka para (m,n) liczb naturalnych, iż suma dodatnich i mniejszych od m dzielników tej liczby jest równa n, a suma dodatnich i mniejszych od
 • Definicja linia asymptotyczna Co znaczy krzywa położona na powierzchni i mająca w każdym swym punkcie krzywiznę normalną równą 0. Gdyż linia asymptotyczna złożona jest wyłącznie z
 • Definicja linia ekwipotencjalna Co znaczy zestaw wszystkich punktów dziedziny potencjalnego pola wektorowego, gdzie potencjał tego pola ma tę samą wartość
 • Definicja linia geodezyjna Co znaczy zobacz geodetyka
 • Definicja linia pola wektorowego Co znaczy linia zawarta w zakresie danego pola wektorowego i w każdym swoim punkcie styczna do wektora będącego wartością tego pola w tym punkcie
 • Definicja linia prosta Co znaczy prosta) - definicja pierwotne i określone aksjomatyką geometrii euklidesowej
 • Definicja linia skośna Co znaczy zobacz linia przestrzenna
 • Definicja laplasjan Co znaczy uproszczona nazwa operatora Laplace´a, oznaczanego symbolem Δ = ∑∂2ii i przyporządkowującego każdej podwójnie różniczkowalnej funkcji
 • Definicja lemniskata n-tego stopnia Co znaczy zestaw wszystkich punktów płaszczyzny, których iloczyn odległości od n określonych jej punktów jest stały. Lemniskatami I stopnia są więc
 • Definicja lewostronna ciągłość - zob Co znaczy zobacz funkcja jednostronnie ciągła
 • Definicja lewostronne otoczenie Co znaczy liczby rzeczywistej a, traktowanej jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, jest dowolnym przedziałem postaci
 • Definicja lewostronny punkt skupienia Co znaczy liczba rzeczywista a, traktowana jako pkt. przestrzeni topologicznej R wszystkich liczb rzeczywistych, nazywa się lewostronnym
 • Definicja leżenie między Co znaczy trójargumentowa stosunek pomiędzy punktami przestrzeni euklidesowej, będąca definicją pierwotnym w aksjomatyce geometrii euklidesowej i
 • Definicja liczba chromatyczna grafu Co znaczy najmniejsza liczba kolorów, wystarczająca do takiego pokolorowania nimi wszystkich wierzchołków grafu, aby żadna jego krawędź nie łączyła
 • Definicja liczba dodatnia Co znaczy liczba rzeczywista większa od 0
 • Definicja liczba Fermata Co znaczy każda z liczb postaci 22n + 1, gdzie n jest liczbą naturalną
 • Definicja liczby losowe Co znaczy losowane zestawy liczb, umieszczone w szczególnych tablicach liczb losowych, wykorzystywane do sporządzania prób losowych z różnych
 • Definicja liczby niedodatnie Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≤ 0
 • Definicja liczby nieujemne Co znaczy liczby rzeczywiste a, spełniające nierówność a ≥ 0
 • Definicja liczby niewymierne Co znaczy liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, a więc nie dające się przedstawić w formie, gdzie k jest liczbą całkowitą a n - liczbą
 • Definicja łuk okręgu Co znaczy część okręgu będąca łukiem domkniętym albo otwartym
 • Definicja linia wypełniająca kwadrat Co znaczy zobacz krzywa Peana
 • Definicja łamana z pętlami Co znaczy łamana nie będąca łamaną zwyczajną ani zamkniętą, ani niezamkniętą. Taka łamana niekiedy nazywa się wiązaną
 • Definicja łuk płaski Co znaczy łuk zawierający się w jednej płaszczyźnie
 • Definicja łamana wpisana w łuk Co znaczy łamana, której końce są końcami tego łuku, a następne jej wierzchołki są kolejnymi punktami tego łuku w jego zwrocie od A1 do Am
 • Definicja łamana zwyczajna zamknięta Co znaczy zobacz łamana
 • Definicja łańcuch zerowy Co znaczy zobacz łańcuch
 • Definicja logistyka Co znaczy początkowo stosowana nazwa logiki matematycznej
 • Definicja lokalne ekstremum Co znaczy zobacz ekstremum lokalne
 • Definicja Lorentza grupa przekształceń Co znaczy zobacz ekipa Lorentza
 • Definicja lustrzane odbicie Co znaczy zobacz odbicie zwierciadlane
 • Definicja logika dwuwartościowa Co znaczy klasyczna logika, gdzie zdania (sądy) mają tylko dwie wartości logiczne: prawdę i fałsz, a więc mogą być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe
 • Definicja łuk rektyfikowalny Co znaczy inna nazwa łuku prostowalnego
 • Definicja łuk wypukły Co znaczy łuk płaski zawierający się w brzegu płaskiej figury wypukłej
 • Definicja łuk zorientowany Co znaczy inna nazwa łuku skierowanego
 • Definicja łuk zwykły Co znaczy inna nazwa łuku domkniętego
 • Definicja Łobaczewskiego geometria Co znaczy zobacz geometria Łobaczewskiego
 • Definicja łuk krzywej Co znaczy część krzywej będąca łukiem, na przykład każda część sinusoidy, łącząca jej sąsiednie punkty przecięcia się z osią odciętych, jest łukiem

Co to znaczy | Słownik matematyki, znaczenie

Wyliczenie i kalkulacja. Wzory z matematyki. Tablice matematyczne i definicje. Przykład zadania z matematyki. Rozwiązanie z przykładem.

Definicja Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk Zorientowany, Łuk Wypukły, Łuk Rektyfikowalny, Logika Dwuwartościowa, Lustrzane Odbicie, Lorentza Grupa co to znaczy.

Słownik Łuk Krzywej, Łobaczewskiego Geometria, Łuk Zwykły, Łuk co to jest.